niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt"

Transkript

1 niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar Sid 8 HSV-konferens Kvalitetsarbete diskuteras livligt Sid 12

2 niversitetsläraren 15/09 Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Telefon: växel. Telefax: e-postadress: Hemsida: Redaktion: Eva Rådahl chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Global Reporting Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel Fax: Produktannonser: Display, Andreas Lind tel Pris: Helår 450 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står författaren för. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås. Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex I N N E H Å L L FOTO: TORBJÖRN ZADIG Ledare: Vårda humankapitalet 3 Företrädare för SULF, Lärarförbundet och fackförbundet ST slöt upp till en gemensam utbildningsdag i början av september i Lärarförbundets konferenslokaler på Stora Essingen i Stockholm. Tre fackförbund i unikt samarbete 4 Volvochefen räknar med fortsatt intresse för teknik 6 Pensionssystemet kräver egna initiativ: Den som inte har koll på läget riskerar missa pensionspengar 8 Kända förslag i höstbudgeten 10 Inställd klimatkonferens: Forskarna har inte tid med alla konferenser 11 Fler frågor än svar om kvalitetsarbete 12 Arbetet med att ta fram propositioner har förändrats 14 Universitetslärarstämman 16 Debatt Svar till Per Henning Grauers: Det finns andra metoder att anställa 18 Utvecklat Lönesök har fler uppgifter 22 Korsord 29 Sulf informerar 30 Sulf kalendariet 31 Universitetsläraren nr 17/2009 har manus- och annonsstopp 16 oktober. OMSLAGSFOTO: TORBJÖRN ZADIG 2 UNIVERSITETSLÄRAREN 15/2009

3 På nusvenska pratar man ibland om HR, human resources, försvenskat till det illa klingande ordet humankapital, vilket Nationalencyklopedins nätupplaga definierar som människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom bl.a. utbildning. I näringslivets annonser tycks ordet personalavdelning vara ersatt av sammansatta ord med förledet HR. Mer sällan nämns HR när lärosätena söker folk till sina personalavdelningar. Men är det är av språkpuristiska skäl? Tanken bakom begreppet humankapital är naturligtvis att personalen är en tillgång och tanken bakom att kalla en personalchef för HR-manager är att personalchefens uppdrag är att vårda humankapitalet, de mänskliga resurserna. Naturligtvis vill varenda lärosätesledning vårda humankapitalet. Men verkligheten är annorlunda. MER ÄN 30 PROCENT av Sveriges universitetslärare, lärosätenas humankapital, är tidsbegränsat anställda och arbetsgivarna har försökt övertala facken att sluta kollektivavtal om att tillåta längre tidsbegränsningar. Många doktorander och nydisputerade finansieras med stipendier och saknar den sociala trygghet som tillkommer andra på svensk arbetsmarknad. Lärares vetenskapliga och pedagogiska kunskaper och färdigheter tillåts erodera. I diskussioner inför arbetstidsavtalsförhandlingar misstänkliggörs lärarna som vore de latmaskar vars enda intresse är att smita undan arbetsuppgifter. Är detta att vårda humankapitalet? Vid ett par lärosäten har man haft påfallande svårt att rekrytera personalchefer under de senaste åren man har inte hittat tillräckligt kvalificerade kandidater. Möjligen är de jämförelsevis låga statliga lönerna ett skäl. Men sanno likt beror det också på att kvalificerade personalchefer förväntar sig att de ska tillhöra ledningsgruppen. Det är inte särskilt vanligt vid svenska lärosäten att så är fallet. Vårda humankapitalet I SULF:S SKRIFT Den akademiska ledningsorganisationen framhåller vi den kollegiala ledningsstrukturens värde. Men vi påpekar att den kan bli framgångsrik bara med stöd av kvalificerad administrativ personal. Det är min övertygelse att prefekter, dekaner och rektorer med gott stöd från en personalchef skulle kunna vårda humankapitalet bättre. En bra början vore att använda budgeten, tjänstgöringsplaneringarna och lärosätenas strategidokument som underlag för långsiktig personalplanering. Då kunde man börja lysa ut tillsvidareanställningar, ge möjlighet för alla att utvecklas pedagogiskt och vetenskapligt och låta Sveriges universitetslärare känna att de faktiskt är ett humankapital värt att vårda. L E D A R E N GIT CLAESSON PIPPING FÖRBUNDSDIREKTÖR I SULF UNIVERSITETSLÄRAREN 15/2009 3

4 Tre fackförbund i unikt samarbete Forskning och undervisning är två fullständigt likvärdiga arbetsuppgifter för oss inom högskolan. Dessutom handlar det om en undervisning, som enligt högskolelagen ska vara forskningsanknuten. Anna Götlind, SULF:s ordförande, var glasklar när hon, som en av tre, inledningstalade vid ett gemensamt arbetstidskonvent i Stockholm. TEXT: GÖRAN STEEN FOTO: TORBJÖRN ZADIG Arbetstidskonventet är ett unikt samarbete mellan SULF, Lärarförbundet och fackförbundet ST. De båda senare medlemmar i TCO, alla tre tillhör dessutom olika förhandlingskarteller. Men nu samlades drygt 130 företrädare för de tre organisationerna till en gemensam utbildningsdag i början av september i Lärarförbundets konferenslokaler på Stora Essingen i Stockholm. Den stora och enda frågan på programmet var självklart universitetslärarnas arbetstid. Från den 1 oktober i år är det möjligt att säga upp den del av det lokala kollektivavtalet som handlar om fördelningen av universitets lärarnas arbetstid. Och redan nu har arbets givare, det vill säga universitet och högskolor, markerat att man vill förhandla om ändringar i avtalen. Samtidigt med konventet publicerades också en debattartikel på Svenska Dagbladets webb, där de tre förbunden tillsammans med SFS varnar för en urholkning av kvaliteten inom den högre utbildningen. Vi pratar ofta om undervisningen som en skyldighet och forskningen mera som en möjlighet. Jag menar att vi borde göra oss av med skyldigheten och istället se undervisningen som en möjlighet att föra ut de rön som forskningen ger oss, tillade Anna Götlind. Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, tog upp den svårighet som engagerar lärare över alla gränser, nämligen att få alla arbets- Universitetslärarnas arbetstid var den stora frågan under arbetstidskonventet. En av deltagarna på konventet var Inger Stenvall från Lärarförbundet. 4 UNIVERSITETSLÄRAREN 15/2009

5 Ovan: Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, Anna Götlind, ordförande i SULF, och Britta Lejon, förste vice förbundsordförande i ST. Vänster: Drygt 130 företrädare för SULF, Lärarförbundet och fackförbundet ST samlades i början av september till en gemensam utbildningsdag. uppgifter att rymmas inom arbetstidens ramar. Självständigt arbete och delegerat ansvar kommer aldrig att passa för stämpelklocka och tidkort. Britta Lejon, förste vice förbundsordförande i ST, betonade det viktiga i att de tre fackliga organisationerna samlas gemensamt. Utvecklingen för universitet och högskolor har varit enorm under de senaste åren, men med otillräckliga anslag. Där finns också ledningsproblem och den höga andelen visstidsanställningar är en varningssignal som måste tas på allvar. Det är bland annat de som med sina arbets- och anställningstider fått agera gummiband för att högskolan skulle klara av utbyggnaden. Ett 50-tal SULF-medlemmar från hela landet plus delar av kansliet deltog i konventet/utbildningsdagen. Även ST och Lärarförbundet ställde upp med sina lokala förtroendemän inom universitet och högskola. Tillsammans fick de bland annat genomföra en workshop i blandade grupper med gemensamma diskussionsfrågor kring eventuella förhandlingar om de lokala arbetstidsavtalen. Redovisning sker senare. Bland föreläsarna fanns Ann Fritzell, SULF:s chefsutredare, som berättade om högskolans resursfördelningssystem. Annika Vänje, handläggare vid Högskoleverket, redovisade delar av rapporten Frihetens pris, en undersökning av akademikers arbetssituation. Enligt Vi pratar ofta om undervisningen som en skyldighet och forskningen mera som en möjlighet. Jag menar att vi borde göra oss av med skyldigheten och istället se undervisningen som en möjlighet att föra ut de rön som forskningen ger oss Anna Götlind, ordförande i SULF HSV-rapporten är högskolans akademiker lojala, engagerade och stolta. Arbetsvillkoren är problematiska, nya arbetsuppgifter läggs hela tiden på de gamla och arbetstiderna blir därefter. En högskoleadjunkt jobbar i genomsnitt 49,3 timmar per vecka medan lektorn och professorn båda landar kring 57 timmar per vecka. Det är i den verkligheten som eventuella förhandlingar om arbetstidens fördelning ska föras lokalt. Robert Andersson, förhandlingschef på SULF, betonade också att det som är nytt från den 1 oktober i år är att det blir möjligt att säga upp den del av det lokala avtalet som handlar om arbetstidens fördelning, bara den och inget annat. Om inte det sker fortsätter det gamla att gälla precis som tidigare. Efter uppsägning har parterna tre månader på sig att förhandla. Blir man inte överens om ett nytt lokalt avtal avgörs frågan av en skiljenämnd med opartisk ordförande. Bra med facklig samverkan Just att deltagarna i konventet är lokalt folk från hela landet och alla tre organisationerna är jätteviktigt, menade SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping. Det är bra att man nu även lokalt kan diskutera idéerna, de gemensamma grunderna. Kul att studenterna, både Saco Studentråd och SFS fanns med. Det är dem och deras framtid det här handlar om, sade hon. Arbetstiden är den viktigaste frågan för våra medlemmar. Viktigare till och med än lönen. Här hotas nämligen den viktiga yrkesstoltheten. Ett bra arbetstidsavtal måste dessutom innehålla tid för kompetensutveckling, tillade Anna Götlind. I sin slutsummering av dagen konstaterade Britta Lejon, ST, att makten över arbetstiden fortsätter att vara en avgörande fråga. Men också den här dagen har varit viktig. Det är första gången, men som jag innerligt hoppas inte sista som våra tre organisationer samarbetar på det här sättet. Låt oss istället göra det till ett startskott för framtiden. UNIVERSITETSLÄRAREN 15/2009 5

6 Volvochefen räknar med fortsatt intresse för teknik Leif Johansson, ordförande i regeringens Teknikdelegation och chef för Volvokoncernen, bedömer att den ökade tillströmningen till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar kommer att hålla i sig. Tiderna kommer inte att se ut som de gjort de senaste tio åren. Jag tror att ungdomar uppfattar detta väldigt snabbt och att det har skett en tillnyktring och blivit en mera realistisk syn på vad det går att försörja sig på, säger han. TEXT: PER-OLOF ELIASSON Regeringens Teknikdelegation har uppdraget att öka ungdomars intresse för naturvetenskap, matematik och teknik och att stärka undervisningen i de ämnena. Teknikdelegationen bildades sommaren 2008 och den ska lämna sitt betänkande 29 april Orsakerna till att så få ungdomar sökt sig till studier i naturvetenskap, matematik och teknik är många. Jag tror att vi i företagen har varit dåliga på att tala om hur breda de naturvetenskapliga, matematiska och ingenjörsmässiga utbildningarna faktiskt är och vilken bredd på arbetsmarknaden de ger, säger Leif Johansson. Den stereotypa bilden är att en ingenjör sitter och konstruerar vid sitt skrivbord ensam dagarna i ända. Vi har kanske inte lagt tillräckligt med kraft för att få bort den bilden. Verkligheten är att vi i bolag som Volvo har en oerhört internationell miljö. I allmänhet är projekten multidimensionella, vi jobbar med omvärldsfrågor och miljövänlig teknik och vi jobbar oerhört sällan ensamma, säger Leif Johansson. I en debattartikel i Svenska Dagbladet nyligen påpekade Teknikdelegationen att den som väljer naturvetenskapligt eller tekniskt program i gymnasieskolan inte automatiskt blir kvalificerad för tekniska och naturvetenskapliga högskolestudier. Detta anser Teknikdelegationen vara direkt olämpligt. Det finns mycket annat som drar i de åldrarna. När jag var år ville jag spela rockgitarr istället för att läsa matematik och fysik. Då hade jag en far som sa till mig att du får spela precis så mycket rockgitarr du vill, men du ska läsa matte och fysik också. Han pekade tydligt med hela handen och det är jag tacksam för nu. Jag tycker att skolan ska peka med hela handen och säga att om man går på naturvetenskaplig eller teknisk linje ska man läsa så mycket matte att man kommer in på sådana program på högskolan. Elever behöver entusiasmeras Ytterligare en orsak är att eleverna i grundskolan möter för få kunniga lärare i naturvetenskap. I de här ämnena finns det för få riktiga ämneslärare som har passion och intresse för ämnet. Sådana bör eleverna möta någonstans i mellanstadiet och definitivt i högstadiet. Det är då eleverna behöver entusiasmeras för det är då de börjar välja bort ämnen de inte är intresserade av. Men har högskolor och universitet själva någon skuld? Jag kan bäst de tekniska utbildningarna och där kunde mottagandet av nya studenter bli bättre när man ska man leverera basmatte och basfysik. Leif Johansson anser att studenterna behöver mycket baskunskaper men högskolorna skulle göra ett bättre jobb genom att koppla ihop baskunskaperna med verkligheten. När jag var student tyckte jag att man skulle ha mycket mera tillämpade ämnen i början. Nu är jag inte lika säker. Jag tror inte det är så mycket fråga om att välja bort basmatte och Jag tillhör inte dem som klagar på svensk utbildningsnivå. De högskolestudenter vi tar emot i industrin, antingen från tekniska sidan eller från naturvetenskap, är det hög klass på välja till exempelvis tillämpad fysik utan att försöka hitta ett sammanhang i pedagogiken. Och de tekniska högskolorna måste bli bättre på att marknadsföra sig. Vi tenderar att beskriva högskoleutbildningar i teknik, matte och fysik som det vore gamla formelsamlingar från Newtons dagar när man i själva verket gör intressant och spännande ny teknik; hur gör man vågkraft, hur får man vindkraftverk att fungera, hur kan man köra en bil på en deciliter milen istället för fem? Men Leif Johansson anser att Sveriges högre utbildning i sig är bra. Jag tillhör inte dem som klagar på svensk utbildningsnivå. De högskolestudenter vi tar emot i industrin, antingen från tekniska sidan eller från naturvetenskap, är det hög klass på. Vi har tagit för givet att den sortens studenter ska finnas och söka sig till 6 UNIVERSITETSLÄRAREN 15/2009

7 FOTO: VOLVO sådana företag som jag representerar. Men insikten börjar komma att den demografiska situationen med minskande ungdomskullar gör att vi inte längre kan ta det för givet. Har många förslag Teknikdelegationen har en rad preliminära förslag på åtgärder. Den första målgruppen är naturligtvis ungdomarna själva. Då är vi inne på att försöka nå de unga tidigare med positiva upplevelser av naturvetenskap, matematik och ingenjörstekniska ämnen. Det innebär förbättrad undervisning och att göra det på sådant sätt att det blir spännande och roligt. I undersökningar svarar ungdomar Leif Johansson är ordförande i regeringens Teknikdelegation och chef för Volvokoncernen. att de vill göra något meningsfullt med sina liv. Om man med det menar att bidra till ett bättre samhälle, göra något åt klimatfrågan, bidra till renare luft och vatten eller konstruera roliga iphones är de här utbildningarna lämpliga. Men det budskapet måste förmedlas på något sätt. En annan naturlig målgrupp är lärare. Min erfarenhet från det här uppdraget är att lärare är den mest lättstimulerade grupp som finns. Det satsas inte tillräckligt med pengar för vidareutbildning och extern stimulans för någon grupp lärare, inklusive universitetslärare. Alla lärare jag kommit i kontakt med är jätteintresserade av att bli bättre lärare och skulle vi i Teknikdelegationen kunna hjälpa till att få loss medel så vore det mycket bra. Det går åt insatser från statsmakterna men det krävs inte stora pengar att stimulera lärarna. Det finns en rad internationella erfarenheter att lära av. Hela Europa har i stort sett samma problem. Det finns exempel på att det gått att påverka med hjälp av kampanjer i både i Holland, Danmark och Tyskland som på relativt kort tid ändrat söktrycket. Vi håller på att titta på det för att se vad vi kan göra framåt vårkanten. Det finns också exempel på framgångsrika samarbetsformer. Wissensfabrik i Tyskland är ett centrum i snittytan mellan högskola, grundskola och näringsliv där man lokalt byter lärare och där lokala företag fungerar som replipunkt för utbildningen i regionen. I Holland finns Jet-Net som fungerar på ett liknande sätt. En erfarenhet är att där man försökt gå över gränserna för utbildningssystemet och ta kraft från det samhälle som finns runtomkring har man också lyckats väldigt bra. Teknikdelegationen har ju fått draghjälp av lågkonjunkturen, ansökningarna till tekniska utbildningar har ökat kraftigt det senaste året. Jag tror det är ett uttryck för att ungdomar egentligen är väldigt kloka. Ungdomar har uppfattat att det är svårigheter på arbetsmarknaden och de har identifierat att då ska man välja något med naturvetenskap och teknik för det verkar säkrare. I den meningen är krisen bra för det innebär att det har blivit en mera realistisk syn på vad det går att försörja sig på framöver. Men kommer inte studenterna att överge de utbildningarna igen när konjunkturen vänder? Jag tror faktiskt inte det. Vi har de senaste tio åren varit inne i en väldig ekonomisk expansion. Jag tror inte att tiderna framöver kommer att se ut som de gjort de senaste tio åren och att ungdomar uppfattar detta väldigt snabbt. Vi har i Teknikdelegationen diskuterat att vi har varit igenom ett decennium av oerhörd konsumtion, med starka värderingar åt ekonomi och snabbkonsumtion. Men att i en sådan kris som vi nu går igenom kanske värderingarna mera går över till basvärderingar som att vilja bidra till att bygga upp ett bra samhälle, bygga ett miljöriktigt samhälle med energisnål teknik. Det skulle tala för de här utbildningarna. UNIVERSITETSLÄRAREN 15/2009 7

8 Den som inte har koll på läget riskerar missa pensionspengar Slutar du din statliga anställning innan du går i pension kan delar av pensionen frysa inne om du inte är uppmärksam. Du måste själv söka information om vilken pension du är berättigad till i god tid innan 65, uppmanar SULF-ombudsmannen Tommy Bergström. M FOTO: ULRIKA HERSTEDT Pensionssystemet kräver egna initiativ: an kan gå miste om en del av tjänstepensionen om man inte själv ansöker om att få ut den. På SULF:s kansli är man bekymrad över att reglerna för den förmånsbestämda ålderspensionen kan ge upphov till problem och SULF arbetar för att Statens pensionsverk, SPV, ska få ett tydligare uppdrag när det gäller informationsplikten. Tommy Bergström, SULF-ombudsman, och Carina Holm, tillämpningsansvarig vid Statens pensionsverk. Jag har nyligen haft kontakt med en medlem som gått i förtida pension och som missat att han hade rätt till den förmånsbestämda ålderspensionen. När han informerades gjorde han en ansökan om utbetalning. Att SPV då först utlovade retroaktiv utbetalning för att sedan neka retroaktivitet med hänvisning till reglerna skapade förståelig irritation, säger ombudsman Tommy Bergström och tillägger: Regelverket kan verka ogenomträngligt, men ta kontakt med oss i SULF om det blir trassel med pensionen. Normalfallet är att när den anställde FOTO: ANDRÉ BYSTRÖM blir 65 år sköter arbetsgivaren om att SPV får en ansökan om att ta ut den förmånsbestämda ålderspensionen tillsammans med andra delar av pensionen. Men om man slutat sin statliga anställ ning innan man fyllt 65, exempelvis bytt jobb, så finns det ingen sådan automatik. När någon slutar sin statliga anställning innan pensionen ska arbetsgivaren informera SPV om att personen är berättigad till statlig tjänstepension. Det utfärdas då ett så kallat fribrev, som talar om hur mycket förmånsbestämd ålderspension som den anställde tjänat in. Men den informationen har fram till i år inte gått ut till personen i fråga. Enligt pensionsavtalet PA-03 som trädde i kraft och som inne fattar systemet med fribrev har Statens pensionsverk heller ingen skyldighet att informera om detta. Inte förrän i april 2009 skickade SPV på eget initiativ ut information till dem som har fribrev. Att fribrevsbeskedet skickades ut först i april i år beror på en kombination av flera faktorer, men det har alltid varit en prioriterad fråga för SPV. Bland annat har SPV arbetat med att säkerställa anställningshistoriken för att säkert kunna leverera rätt information, säger Carina Holm, tillämpningsansvarig vid Statens pensionsverk. Första beskedet i december Nu kommer SPV att årligen skicka ut besked om fribreven. För den, som i likhet med de flesta TEXT: PER-OLOF ELIASSON av SULF:s medlemmar, fortfarande arbetar i statlig tjänst kommer ett årligt pensionsbesked att sändas ut, det första i december Det ska ses som ett komple ment till det orange kuvertet, säger Carina Holm. Informationsbrevet från SPV kommer enligt planerna successivt att byggas ut med mer information om vad som gäller för den enskildes förmånsbestämda ålderspension. Vad händer om jag missat att jag har ett fribrev och alltså har förmånsbestämd ålderspension att ta ut? Ansöker du inte över huvud taget om pensionen så kommer den inte att betalas ut. Alltså ingen ansökan inga pengar. För den som är välavlönad kan det röra sig om ganska stora belopp. Fullständig tabell och avtal finns på Arbetsgivarverkets hemsida. Vad händer om man efter något år kommer på att man har pension att hämta? När man ansöker om förmånsbestämd ålderspension betalas den ut från den månad som ansökan inkommer till SPV. Du har rätt att skjuta upp uttaget av ditt fribrev så länge som du vill. När du sedan väljer att ta ut ditt fribrev kommer månadsutbetalningarna att bli högre i förhållande till om du hade tagit ut fribrevet vid 65 år. Du förlorar alltså inte någon pension genom att vänta med att ta ut den. Det finns inte möjlighet till retroaktiv utbetalning, det fanns det däremot i det tidigare systemet med livränta. (Enligt det tidigare pensionsavtalet PA-91 fick den som slutade sin statliga anställning i förtid rätt till en livränta, som i stort motsvarar fribrevet i det senare avtalet.) 8 UNIVERSITETSLÄRAREN 15/2009

9 Vad händer med de pengar som inte betalas ut, behåller SPV dem? Nej, när arbetsgivaren betalar in pensionsavgifterna förs de över till ett konto hos staten, de går alltså in i statsbudgeten. När det blir dags att ta ut pension plockar SPV ut den från ett annat statligt konto. Det finns alltså ingen pengapåse som innehåller den enskildes pension utan de pensionsavgifter som betalas in för den som är yrkesverksam används till pensioner för dem som nu är pensionerade. Vet SPV hur många som inte tagit ut sitt fribrev trots att de är berättigade till det? Nej, en sådan utredning har inte gjorts men mängden torde inte vara ansenlig. Den första åldersgruppen som omfattas av systemet med fribrev är de födda De gick i pension 2008 och fick information om fribrevet i april 2009, säger Carina Holm. Däremot kan det finnas personer födda 1943 (eller senare) som valt att ta ut pension i förtid, exempelvis vid 61 års ålder De kan ha saknat information om fribrevet under flera års tid. Många har inte förstått Men det är inte bara den förmånsbestämda ålderspensionen som kan frysa inne om man inte är uppmärksam. Detta gäller speciellt om man växlat arbete mellan statlig, kommunal och privat sektor. Pensionen kan då bestå av många olika delar som inte faller ut automatiskt när man fyller 65 och som man kanske inte heller får upplysningar om. Det orange kuvertet ger bara en delbild. Vanligt är ju också privata pensionsförsäkringar. Min erfarenhet är att många inte har förstått informationen om pensionens olika delar, säger Carina Holm. Någon instans som har koll på alla delar av pensionen finns inte heller. Många tror att SPV har fullständig information vilket vi inte har. SPV administrerar enbart tjänstepensioner för den statliga sektorn. Så hon riktar en uppmaning till alla som börjar Ansöker du inte över huvudtaget om pensionen så kommer den inte att betalas ut Carina Holm, Statens pensionsverk närma sig pensionsstrecket. Samla i god tid innan pensionen ihop var du jobbat, speciellt om du växlat arbete mellan statlig, kommunal och privat sektor. Var har jag varit anställd och vilka pensionsavtal finns det där och vilka val har jag gjort hur pensionspengarna ska förvaltas? Tommy Bergström på SULF är kritisk till hur Statens pensionsverk skött informationen. Så här får det inte gå till, det kan vara många personer som missat att ta ut en del av sin pension på grund av att SPV inte informerat ordentligt, säger han. Mer om pensioner: Se också under Pensioner på SULF:s hemsida. Under hösten genomför Saco-S en pensionstour i ett 20-tal städer. Ombudsmän från förbunden informerar om pensionsförmåner för akademiker i staten. Se UNIVERSITETSLÄRAREN 15/2009 9

10 Björklund minister för lärarutbildningar LÄRARUTBILDNINGEN VID landets universitet och högskolor har nu fått utbildningsminister Jan Björklund som ansvarig minister. Det var i augusti Jan Björklund tog över området från högskole- och forskningsminister Tobias Krantz. Övertagandet meddelades dock inte i några pressmeddelanden från Utbildningsdepartementet. Jag har Utbildningsminister Jan Björklund har tagit över ansvaret för lärarutbildningen vid universitet och högskolor från högskole- och forskningsminister Tobias Krantz. tidigare väckt frågan huruvida landets politiker (av precis alla partifärger) verkligen vill att lärarutbildningen ska vara en akademisk utbildning. Det sätt på vilket lärarutbildningen detaljstyrs genom högskoleförordning och genom att utredningar blir styrande förarbeten talar för motsatsen. Nu har vi fått en bekräftelse på detta. Jan Björklund har i Lärarnas tidning sagt att lärarutbildningen är en del av skolreformerna, kommenterar förbundsdirektör Git Claesson Pipping i sin blogg på SULF:s hemsida. Förbundets ordförande Anna Götlind tillägger: Det är mycket bekymmersamt att övertagandet bekräftar synen på lärarutbildningen som en del av en skolreform och inte som ett akademiskt projekt. Det samhället behöver är en lärarutbildning som, precis som andra kvalificerade professionsutbildningar, uppfyller de krav som ställs på akademiska utbildningar, till exempel att de vilar på vetenskaplig grund. FOTO: JANN LIPKA FOTO: PAWEL FLATO Kända förslag i höstbudgeten I regeringens budgetproposition återkommer flera av de nyheter och förslag som är kända sedan tidigare. De sammanfattas i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz. Och de är: under 2010 och januari 2010 med cirka 430 kronor i månaden 40 kronor bidrag och 390 kronor lån. denter med cirka kronor. betala en avgift för utbildningen från och med höstterminen Storleken på avgiften bestäms av lärosätena själva. tilldelningssystemet med en del som tilldelar resurser efter kvalitetsutvärderingeringar och återkommer till riksdagen i höst med ett sådant förslag. 30 platser för nybörjare under Totalt innebär den föreslagna ökningen att antalet platser utökats med 264 nybörjarplatser på årsbasis eller en utbyggnad med 26 procent under mandatperioden. Satsa på kvalitet i stället SULF:s ordförande Anna Götlind kommenterar de nya platserna: Det är upprörande att regeringen säger sig satsa på Sverige som kunskapsnation när regeringen satsar på kvantitet i stället för kvalitet och skapar FOTO: ISTOCKPHOTO en mängd nya högskoleplatser utan att tillföra mer resurser än ordinarie studentpeng. Möt krisen med kvalitet i stället. Hon fortsätter: Idag är det många studenter som inte har mer än tre till fem timmars lärarledd undervisning i veckan i stället för att ge dem bättre kvalitet fyller man föreläsningssalarna med ännu fler studenter. Det är naturligtvis intressant att man förespeglar oss ett nytt resurstilldelningssystem, men finns det inte mer resurser att fördela kan man fråga sig hur det ska fungera. Stärka läraryrket I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet och utbildningsminister Jan Björklund framhålls lärarutbildningen. Regeringen föreslår flera satsningar för landets lärare och för att göra läraryrket mer attraktivt, skriver departementet. Bland annat menar regeringen att 52 miljoner kronor 2011 och 50 miljoner 2012 ska avsättas för att stärka läraryrkets status och utbildningens kvalitet. Regeringen avser att återkomma till detaljer kring denna satsning. Och vidare: I samband med att den nya lärarutbildningen startar, vilket beräknas bli höstterminen 2011, vill regeringen dessutom satsa 19 miljoner kronor på en kampanj för att bland annat väcka ungdomars intresse för läraryrket. För att öka obehöriga lärares möjlighet att komplettera tidigare studier, och på så sätt nå en lärarexamen, föreslår regeringen en satsning på totalt 84 miljoner kronor för perioden UNIVERSITETSLÄRAREN 15/2009

11 Inställd klimatkonferens Forskarna har inte tid med alla konferenser Det dåliga gensvaret förbryllar oss, säger Kevin Noone. Uttalandet föranleds av en inställd konferens där klimatforskaren Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi vid Institutionen för tillämpad miljöforskning och Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, sitter i styrkommittén. TEXT: LENA WIKSTRÖM Vår avsikt var att också denna gång sammanföra äldre forskare med unga forskare och vi hade även nu en utomordentligt bra skala av talare, högintressanta spetsforskare inom energi- och klimatforskning. Men vi fick i stort sett inga anmälningar FOTO: BILL YOUNG Professor Kevin Noone, Stockholms universitet. från tongivande länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland. Konferensen skulle hållas i Nynäshamn och vara en uppföljare till den konferens om globala klimatförändringar som hölls i Nynäshamn år 2007, organiserad av European Science Foundation (ESF), Vetenskapsrådet (VR) och forskningsrådet Formas. Den första konferensen drog till sig ett 80-tal internationellt kända forskare. Men intresset för en andra konferens, Global Change Challenges Transforming Energy Systems med temat hållbara energisystem, planerad till den 3 7 oktober i år, blev så klent att de ansvariga blev tvungna att ställa in den. En möjlig förklaring till det bristande intresset skulle enligt Kevin Noone kunna vara det stora utbudet av miljökonferenser och seminarier världen runt inför klimattoppmötet i Köpenhamn i december. Forskarnas tid räcker inte till för alla aktiviteter. Syftet med konferensen i Nynäshamn var att skapa en förståelse för vad en långsiktig förändring av energisystemen skulle innebära för att åstadkomma en hållbar energiproduktion och energianvändning för framtida generationer. Tanken var att avsluta den med en rapport som beslutsfattare kunde använda för framtida beslut, säger Kevin Noone. Stort antal seminarier Vetenskapsrådet är Sveriges största finansiär av grundforskning. År 2008 disponerade man cirka 3,6 miljarder Från Naturforskningsinstitutets fönster i Nuuk på Grönland kan klimatforskare se ut över havet som sträcker sig mellan Grönland och Kanada och dit inlandsisens smältvatten nu rinner i allt stridare strömmar. kronor i statsanslag för forskning och forskningskommunikation. En stor del kom klimatforskningen till del. Har fokus på klimatforskning skapat en situation där det är svårt att ha en tydlig strategi för hur resurserna ska användas? Förvirringen runt det stora antalet seminarier inför mötet i Köpenhamn som exempelvis inställandet av Nynäshamnskonferensen skulle kunna tyda på det, medger Kevin Noone. Villkoren för forskningen inom klimatområdet är svåra att överblicka. Bland oss klimatforskare finns det så gott som ingen oenighet om att vi människor har påverkat jordens klimat. Det som vi bråkar om är inte om utan exakt hur och hur mycket, säger han. Förutom komplexiteten i sakfrågan så finns uppenbarligen olika infallsvinklar för forskare och blivande Fortsättning på sidan 20 FOTO: LENA WIKSTRÖM UNIVERSITETSLÄRAREN 15/

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid 12 15 Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen

Läs mer

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010 niversitetsläraren 14/2010 Rapportförfattare eniga: Mindre lärosäten missgynnas sid 4 SULF och SUHF Utbildning ska vara forskningsanknuten sid 6 Närmaste åren Rekordmånga börjar studera sid 17 Lönebilaga

Läs mer

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål 19/2011 Universitetslärarstämman sidorna 4 10 Autonomireformen betyder mest för mindre lärosäten sid 11 Forskare Hur påverkas vi av Facebook? sid 12 Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål sid 14 LEDARE

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Fler än någonsin vill börja studera sid 4

Fler än någonsin vill börja studera sid 4 9/2013 Fler än någonsin vill börja studera sid 4 Begynnande debatt Lönar sig högre utbildning? sid 10 Oredlighet i forskning VR och SUHF vill ha snabb utredning sid 12 Strategisk mobilitet Tillfälligt

Läs mer

Akademisk frihet i det lilla och i det stora

Akademisk frihet i det lilla och i det stora 14/2012 Förtroende är avgörande för en god undervisningsmiljö sid 10 Framtidsplaner SULF är kritiskt till ministerutspel sid 4 Ur budgeten 4 200 tillfälliga högskoleplatser sid 6 LÖNEBILAGA sid 11 14 LEDARE

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen 12/2014 Rekord i maktinnehav Peter Honeth ser tillbaka på åtta år som statssekreterare sid 16 Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar sid 4 Danmark Kraftig neddragning på humaniora sid 10

Läs mer

stolt stipendiat eller billig arbetskraft?

stolt stipendiat eller billig arbetskraft? 4/2014 stolt stipendiat eller billig arbetskraft? himanshu kataria jobbade för kollegornas halva lön stipendiedoktoranders villkor sid 14 17 Examenspremier Regeringsförslag möts av kritik sid 4 budgeteringsfel

Läs mer

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket 3/2014 straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket sid 13 15 Rektorsstrid i uppsala politiska förändringar bakom utvecklingen sid 4 Betalstudenter svårt för sverige att locka de bästa

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 6/2013 Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 Malmö planerar: Liten och exklusiv handelshögskola sid 6 Näringsliv Högskolan i Halmstad bäst på samverkan sid 8 Efter SSF:s 15-årskalas Stiftelserna

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer 8/2013 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Hjälporganisation 80 år

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen Mer att läsa: Tuff kritik från Skolinspektionen l Klara besked i medlemsenkät l Hur mår förskolans barn? SkolLedaren SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS TIDNING NR 7 SEPTEMBER 2014 Ingen barnvakt NY ROLL FÖR PADDAN

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer