ÅRSREDOVISNING 1996 DEN NYA TIDENS ENERGIFÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 1996 DEN NYA TIDENS ENERGIFÖRETAG"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1996 DEN NYA TIDENS ENERGIFÖRETAG

2 DETTA ÄR SYDKRAFT 3 ÅRET I KORTHET 5 KONCERNCHEFEN HAR ORDET 6 EKONOMISK OCH FINANSIELL ÖVERSIKT 9 AFFÄRSOMRÅDE EL 13 AFFÄRSOMRÅDE GAS 17 AFFÄRSOMRÅDE VÄRME 21 AFFÄRSOMRÅDE TJÄNSTER 25 AKTIEN OCH ÄGARNA 28 SYDKRAFTS MARKNADER 30 MEDARBETARNA 33 SYDKRAFTS MILJÖARBETE 34 FORSKNING OCH UTVECKLING 36 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 38 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 41 KONCERNENS BALANSRÄKNING 42 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS 44 MODERBOLAGET 45 BOKSLUTSKOMMENTARER 46 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION OCH REVISIONSBERÄTTELSE 53 DEFINITIONER OCH BEGREPP 54 TIO ÅR I SAMMANDRAG 55 STYRELSE OCH REVISORER 56 KONCERNLEDNING OCH ORGANISATION 58 BOLAGSSTÄMMA 59

3 DETTA ÄR SYDKRAFT DETTA ÄR SYDKRAFT Sydkraftkoncernen är idag organiserad i fyra affärsområden El, Gas, Värme och Tjänster som tillsammans gör Sydkraft till en komplett energikoncern med cirka anställda. I koncernen finns ett 60-tal rörelsedrivande dotterföretag varav ett 30-tal med egen personal som arbetar med elförsäljning, eldistribution, elproduktion, naturgas, gasol, fasta bränslen, data, elinstallationer, mät-, tele- och konsulttjänster. Utöver dessa finns i koncernen ett 20-tal intresseföretag. Sydkraftaktien är sedan 1966 noterad på Stockholms Fondbörs. I januari 1997 hade Sydkraft cirka aktieägare. Expansion har skett dels i befintlig rörelse, dels genom ett antal strategiska förvärv bland vilka kan nämnas energiföretaget Båkab Energi i Norrland, el- och värmeföretaget Malmö Energi samt tjänsteföretaget ElektroSandberg. I januari 1997 förvärvade Sydkraft 12,5 procent av aktierna i det börsnoterade Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW). Därefter har ytterligare 0,8 procent förvärvats. Det senaste förvärvet gjordes i februari 1997 då Sydkraft köpte Örebro Energi och därmed expanderade även i Mellansverige. Ett samarbetsavtal träffades 1991 med det tyska kraftföretaget PreussenElektra. Som ett led i detta samarbete köpte Sydkraft cirka 3,2 procent i PreussenElektras moderföretag VEBA AG, som är ett av de största tyska industriföretagen. I början av 1997 har Sydkraft minskat sitt innehav i VEBA i samband med förvärvet av aktier i HEW. Sydkraft satsade 1996 drygt 250 miljoner kronor på forskning och utveckling. I dessa satsningar ingår bland annat världens första anläggning för trycksatt förgasning av biobränslen i Värnamo, Europas två första kommersiella bränsleceller i Åstorp och Bara, ett program för el- och naturgasdrivna fordon samt världens första havsbaserade vindkraftverk i Nogersund utanför Blekinge. AFFÄRSOMRÅDE AFFÄRSOMRÅDE AFFÄRSOMRÅDE AFFÄRSOMRÅDE EL GAS VÄRME TJÄNSTER BARSEBÄCK KRAFT BÅKAB ENERGI-GRUPPEN KARLSHAMNSVERKETS KRAFTGRUPP MALMÖ ENERGI ELNÄT NISSANS KRAFTFÖRVALTNING OKG SYDKRAFT ELDISTRIBUTION SYDKRAFT ELFÖRSÄLJNING SYDKRAFT GASTURBINER SYDGAS TERMINALGAS BÅKAB ENERGI-GRUPPEN MALMÖ VÄRME-GRUPPEN SYDBRÄNSLE SYDKRAFT VÄRME ÖREBRO ENERGI-GRUPPEN ELEKTROSANDBERG- GRUPPEN ELLIPSDATA NORDKRAFT SERVICE SYDKRAFT FASTIGHETER SYDKRAFT INTERNATIONAL SYDKRAFT KONSULT SYDKRAFT MÄTTEKNIK SYDKRAFT TELECOM SYDKRAFT TJÄNSTER UNITED FUEL YSTAD ELFÖRSÄLJNING ÖREBRO ENERGI-GRUPPEN 3

4

5 ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET OMSÄTTNING Omsättningen ökade med Mkr eller cirka 12 procent till Mkr. RESULTAT Resultatet efter finansnetto blev Mkr, vilket är i samma nivå som 1995 trots torrår. FINANSIELL STÄLLNING Oförändrad soliditet även efter förvärv om Mkr. SYDKRAFT-AKTIEN Utdelningen per aktie föreslås öka med cirka 7 procent till 4:00 kronor, vilket medför en genomsnittlig utdelningstillväxt på cirka 14 procent under senaste femårsperioden. Koncernen Omsättning Mkr Resultat efter finansnetto Mkr Balansomslutning Mkr Räntabilitet på eget kapital % 11,8 12,6 Soliditet % Andel riskbärande kapital % Resultat per aktie Kr 9:52 9:37 Utdelning per aktie Kr 4:00 1) 3:75 Kassaflöde från rörelsen Mkr Investeringar Mkr Medeltal anställda ) Föreslagen utdelning AFFÄRSOMRÅDE EL Affärsområdets omsättning uppgick till Mkr (9 559), varav Mkr (9 294) till kunder utanför koncernen. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till Mkr (3 016), vilket är en minskning med 291 Mkr. Det lägre resultatet beror på lägre vattenkraftproduktion som fått ersättas med annan dyrare kraft. Elförsäljningen på konsumentmarknaden ökade under året med cirka fem procent. Ökningen beror dels på den väsentligt kallare väderleken jämfört med vintern 1995, dels på en ökad marknadsandel. AFFÄRSOMRÅDE GAS Affärsområdets omsättning uppgick till Mkr (1 081), varav 936 Mkr (831) till kunder utanför koncernen. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 250 Mkr (208). Gasleveranserna uppgick till GWh (7 709), vilket är en ökning med 370 GWh. AFFÄRSOMRÅDE VÄRME Affärsområdets omsättning uppgick till Mkr (1 450), varav Mkr (1 253) till kunder utanför koncernen. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 219 Mkr (226). I 1995 års resultat ingår återbetalning av tidigare inbetalda energiskatter om 36 Mkr. Energileveranserna uppgick till GWh (3 556), varav GWh (3 088) värme och 457 GWh (468) el. AFFÄRSOMRÅDE TJÄNSTER Affärsområdets omsättning uppgick till Mkr (1 739), varav 668 Mkr (756) till kunder utanför koncernen. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 99 Mkr (50). Resultatförbättringen beror på effekterna av strukturförändringar och kostnadsanpassningar inom främst ElektroSandberg. 5

6 KONCERNCHEFEN HAR ORDET KONCERNCHEFEN HAR ORDET Göran Ahlström KONCERNCHEF Elanvändningen i Sverige ökade något För Sydkrafts del innebar detta en ökad försäljning av el. Även vår försäljning av naturgas, gasol och värme ökade. Samtidigt var 1996 det första året med en avreglerad elmarknad och vi hade ett sällan skådat torrår med mycket små reserver i vattenmagasinen. Sydkrafts omsättning ökade med drygt tio procent till 13,6 miljarder kronor och resultatet trots dyra inköp av ersättningskraft var ett av de bästa genom tiderna. Elförsäljningen ökade med fem procent varav hälften var ökade marknadsandelar. Några av Sydkrafts kunder valde andra leverantörer, men många andra valde oss istället för sin tidigare leverantör. Sydkraft är idag ett rikstäckande företag med kunder från Trelleborg till Umeå och med kontinuerligt förbättrade möjligheter till marknadsbearbetning. Efter vårt förvärv av Örebro Energi och vår etablering i Stockholm är Mellansverige och Mälardalen en ny intressant geografisk marknad. Gasförsäljningen naturgas och gasol ökade också med fem procent. Naturgasen är volymmässigt störst för oss samtidigt som vi är Sveriges tredje största leverantör av gasol. Båda energigaserna är miljömässigt mycket intressanta och kommer naturligt in när kunderna vill ersätta olja och kol i sin energimix. En delvis EU-finansierad utredning, som ska visa om det finns möjlighet att med en naturgasledning förbinda de nordiska länderna med Ryssland, har inletts. Den är viktig eftersom Sverige behöver ha alternativa naturgasleverantörer vid sidan av Danmark. Värmeförsäljningen ökade med nästan tio procent. Nu förbereder vi oss också för att sälja kyla. Intresset för kyla i form av kallt vatten i rör fjärrkyla istället för konventionella luftkonditioneringsanläggningar ökar. Det är främst ägare till kontor och affärslokaler men också fastighetsägare till hyreshus i större tätorter som vill ha behagliga inomhustemperaturer på sommaren. Vi tar nu fram ett helt nytt koncept som bland annat innebär att vi i Malmö kan använda vattenreservoarer, så kallade akviferer, djupt nere i jorden som lager av såväl värme som kyla. Tjänsteförsäljningen i koncernen går hand i hand med energiförsäljningen. Tjänster säljs i ökande utsträckning utanför koncernen. Ett antal av Sydkrafts tjänsteproducerande dotterföretag som Sydkraft Konsult, Sydkraft Tjänster och Sydkraft Mätteknik har också etablerats i norra Sverige, vilket inneburit fler kunder. Vi räknar med att fortsätta expansionen såväl i norra Sverige som i Mellansverige. STRATEGISKA FÖRVÄRV Det senaste året har vi varit offensiva och gjort några mycket intressanta strategiska förvärv: köpet av 20 procent i Graningeverken, 13,3 procent i Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) och köpet av Örebro Energi. De två senaste i början av det här året. 6

7 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Graningeverken är ett välskött och lönsamt företag och vår avsikt är att vara en långsiktig ägare och som sådan bidra till utvecklingen av företaget. Sydkraft har tidigt deltagit i strukturförändringen av den svenska kraftindustrin speciellt i Norrland. Förvärvet av aktier i Graningeverken ska ses som ytterligare ett led i denna utveckling. Örebro Energi passar utmärkt för våra vidare satsningar på den avreglerade svenska elmarknaden. Företaget blir ett starkt fäste för oss i Mellansverige. Vi tror att Örebro-området kan få en liknande utveckling som Sydkrafts verksamhet i södra Sverige och i Mellannorrland och bli Sydkrafts tredje kraftcentrum. Förvärvet av aktierna i HEW ger oss möjlighet att tidigt vara med på den kommande avreglerade elmarknaden i Tyskland. HEW, vars verksamhet inkluderar el, gas, värme, tjänster och sophantering, har mycket kunskap som kan vara betydelsefull för Sydkraft. Vi är övertygade om att vi positivt kan bidra till HEW:s utveckling. HEW har inte enbart verksamhet i Hamburg utan har intressen på flera ställen i norra och östra Tyskland. Sedan tidigare har vi intressen i det nordösttyska eldistributionsföretaget HEVAG i vilket vi har en styrelseplats. Satsningarna i de tre företagen är en investering på cirka sju miljarder kronor, vilken vi har kunnat göra utan att koncernens soliditet sänkts. Finansieringen av aktieförvärvet i HEW har gjorts genom en minskning av Sydkrafts innehav av VEBA-aktier. ENERGIPOLITIKEN I mitten på mars offentliggjordes regeringens förslag angående omställningen av det svenska energisystemet. Regeringen föreslår att kärnkraftverket i Barsebäck stängs med en reaktor före 1 juli 1998 och den andra före 1 juli En förtida avveckling av fungerande reaktorer innebär kapitalförstöring och en kraftigt ökande import av till exempel dansk kolkraft eftersom den produktion som kommer från Barsebäcksverket inte kan ersättas med förnybar ny svensk kraft de närmaste åren. Regeringen har också presenterat ett förslag till ny lag för att kunna stänga svenska kärnkraftverk. Lagförslaget är sedan i februari ute på remiss. Sydkraft kommer att lämna sitt svar senast den 28 april. Om det mot vår vilja och, enligt senaste opinionsundersökningarna, emot en majoritet av svenska folkets vilja blir ett beslut i riksdagen i enlighet med regeringens förslag, förutsätter vi att det fattas i juridiskt riktiga former samt att de båda reaktorerna i Barsebäck beaktas som en enhet. Sydkraft ska kompenseras fullt ut för en förtida avveckling och kompensation ska ske i form av elproduktionskapacitet som ger samma mängd elproduktion som kan produceras vid Barsebäcksverket under idag gällande förutsättningar. För de fall full kompensation inte utgår ska de rättsliga medel användas som krävs för att tillgodose Sydkraft och dess aktieägares intressen. Jag har av en enig och fulltalig styrelse fått i uppdrag att föra en dialog med regeringen om full kompensation, villkorad av Sydkrafts styrelses beslut. Förslaget om att förtidsavveckla reaktorer bedömer jag som mycket extraordinärt och personligen tror jag att en bolagsstämma måste godkänna en eventuell överenskommelse med staten. Representanter för regeringen har när detta skrivs ännu inte kontaktat mig. Enligt den presenterade energiöverenskommelsen ska omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle underlättas. Detta mål kan inte uppfyllas med regeringens förslag då detta till stor del är baserat på subventioner till dagens teknik för att snabbt få igång investeringar och att informationsinsatser ska få ner elkonsumtionen. Det hade varit bättre att satsa mer på grundforskning och långsiktig teknikutveckling. Förslaget syftar också till att begränsa utrikeshandeln till och från en fri nordisk elmarknad, vilket måste strida mot EU:s grundprinciper om ett fritt flöde av varor och tjänster mellan länderna i EU. Genom just en fri handel kommer de sammantagna resurserna inom EU att utnyttjas mer effektivt. Att i förtid av politiska skäl stänga väl fungerande kraftverk och ersätta dem med subventionerade enheter och begränsa utrikeshandeln leder till icke önskvärda effekter på den fria elmarknaden. DEN FRIA ELMARKNADEN För drygt ett år sedan avreglerades den svenska elmarknaden och förenades med de redan avreglerade norska och finska. För första gången i världen skapades en gemensam elmarknad för mer än ett land. Den nordiska elbörsen har snabbt kommit upp i volym med en omsättning på 40 TWh motsvarande miljarder kronor. Sydkraft har agerat offensivt och tagit många nya intressanta kunder, inte minst utanför det traditionella leveransområdet. 7

8 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Inom kort avregleras också hushållsmarknaden. Det ser vi fram emot. Förslaget som bland annat innebär timmätning ger oss möjlighet att komplettera produkten el med flexibla kundanpassade produkter och tjänster. För kunden blir det lättare att både kontrollera och påverka sin elanvändning. Den nya situationen på elmarknaden innebär nya möjligheter men också nya risker för Sydkraftkoncernen. Från en monopolmarknad där kunderna varit bundna till en leverantör, öppnas nu möjligheter att såväl öka sina marknadsandelar som att riskera att förlora kunder till konkurrenter. För att möta denna nya situation har vi organiserat koncernens elverksamhet på ett sådant sätt att affärsriskerna minimeras. För att fullt ut utnyttja de nya möjligheterna till finansiell handel med el på de marknadsplatser för el som successivt växer fram, deltar såväl finansstaben som koncerncontrollern aktivt i denna handel. MILJÖARBETET Sydkrafts första miljöpolicy var en av de första i Sverige och dateras Den var offensiv och delar av den håller också idag. Vår nya miljöpolicy från 1996 är än mer offensiv och utgör grunden för det miljöledningssystem som nu införs inom koncernen. Systemet har tagit tre år att sammanställa och genomförs under 1997 i full skala. Det innebär att vi genom ständiga förbättringar ska minska vår miljöpåverkan. Vi får aldrig slå oss till ro med uppnådda mål utan betrakta dem som delmål. Miljöarbetet ska därför vara integrerat i det dagliga arbetet på alla beslutande och operativa nivåer. Verksamheten i linjeorganisationen ska styras av konkreta, mätbara och kommunicerbara mål. I år publicerar vi en separat miljöredovisning som distribueras samtidigt med årsredovisningen. I årsredovisningen beskriver vi kort inriktningen på miljöarbetet och vikten av detta arbete. FORSKNING OCH UTVECKLING Under 1996 satsade vi mer än någonsin på FoU, nämligen cirka 250 Mkr. De största insatserna görs inom biobränsle, bränsleceller, vindkraft, IT och miljövänliga transportsystem. Under året publicerade vi tillsammans med den övriga svenska kraftindustrin en vision som vi kallar Vision Den tar fasta på hur ett förnybart uthålligt elproduktionssystem kan byggas upp. Detta är en vision som kräver ytterligare mycket tankearbete men också att olika teorier prövas i praktiken. Visionen har väckt mycket intresse både internt och externt. TACK FÖR GOTT ARBETE Sydkrafts personal, som numera är personer på över 100 arbetsplatser, gjorde ett mycket gott arbete under Alla ställde verkligen upp. Den avreglerade elmarknaden kräver en annan marknadssyn och betydligt större flexibilitet. Torråret gav 40 procent mindre vattenkraft vilken måste ersättas med annan el. På vårt elinstallationsföretag ElektroSandberg måste ett par hundra personer lämna företaget på grund av omstrukturering av bolaget. De politiska diskussionerna om kärnkraften oroade inte minst personalen vid Barsebäcksverket. Det är inte många om någon som förstår varför regeringen vill lägga ner ett väl fungerande kärnkraftverk. Personalen vid Barsebäcksverket har därför fått en femårig anställningsgaranti som gör dem tryggare i den besvärliga situation som uppstått. UTDELNINGSPOLICY Sydkrafts styrelse har antagit en utdelningspolicy, vilken bland annat innebär att aktiens utdelning och värdetillväxt ska ligga väl i nivå med branschen och över räntan på riskfria, långsiktiga finansiella placeringar. Utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 30 och 50 procent av resultatet efter skatt. PROGNOS 1997 har börjat varmare än normalt, vilket inneburit lägre elförsäljning jämfört med förra året då det var mycket kallt. Samtidigt har det fallit mycket nederbörd både som regn och snö, vilket innebär att vattenmagasinen håller på att fyllas på. De är i skrivande stund endast något lägre fyllda jämfört med normalt samtidigt som vi inte vet hur den verkliga vårfloden blir. Försäljning har under 1997 skett av aktier i VEBA, innebärande att vi minskat vårt innehav från 3,2 procent till 1 procent, vilket påverkat resultatet positivt med 2,2 miljarder kronor. Oaktat denna resultatförbättring kommer Sydkrafts resultat för 1997 att bli bättre än 1996 års. 8

9 EKONOMISK OCH FINANSIELL ÖVERSIKT EKONOMISK OCH FINANSIELL ÖVERSIKT EKONOMISK UTVECKLING UNDER TIO ÅR Sydkraft, vars verksamhet historiskt sett huvudsakligen varit inriktad på produktion och försäljning av el, har under de senaste tio åren byggt upp betydande verksamheter inom energiområdet. Sydkraftkoncernen är idag organiserad i fyra affärsområden El, Gas, Värme och Tjänster som tillsammans gör Sydkraft till en komplett energikoncern. Expansion har skett dels i befintlig rörelse, dels genom ett antal strategiska förvärv. Energiförsäljningen har ökat kraftigt under tioårsperioden. Elförsäljningen, som 1996 uppgick till 31,2 TWh, har årligen ökat med i genomsnitt drygt 3 procent, vilket motsvarar cirka 800 GWh. Gasförsäljningen har under perioden byggts upp från grunden till 8,1 TWh. Genom förvärven av främst Malmö Energi och Örebro Energi har koncernen tillförts en betydande värmeförsäljning som nu uppgår till cirka 4,5 TWh. Omsättningen har i löpande penningvärde mer än fördubblats, från 6,0 till 13,6 miljarder kronor. Samtidigt har vinstmarginalen utvecklats positivt och ökat från 11 till 18 procent. Resultat efter finansnetto har därför under perioden ökat från 0,7 till 2,5 miljarder kronor. Balansomslutningen har under tioårsperioden ökat från 18,8 till 42,1 miljarder kronor. Antalet anställda, som 1987 uppgick till 4 000, har inklusive Örebro Energi inte ökat till mer än trots tillkomsten av såväl gas- som värmeverksamheten och betydande volymtillväxt inom el- och tjänsteverksamheten. Detta har varit möjligt tack vare det rationaliserings- och effektiviseringsarbete som bedrivits. Räntabiliteten på eget kapital har ökat från 7 till 12 procent. Koncernens långsiktiga mål är dock fortsatt en räntabilitet på 15 procent. Resultat per aktie har under tioårsperioden ökat från 2:20 till 9:50 kronor. Utdelningstillväxten har i genomsnitt uppgått till 18 procent per år under perioden. INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Genom den kraftiga tillväxten de senaste tio åren, till följd av förvärv av nya verksamheter och investeringar i produktions- och distributionsanläggningar, har balansomslutningen ökat till drygt 42 miljarder kronor. Nettoinvesteringarna har till 78 procent kunnat finansieras med kassaflödet från rörelsen. Sydkrafts långsiktiga målsättning är att ha en soliditet på minst 35 procent. Efter en kortvarig nedgång i samband med de stora förvärven under 1992 och 1993 har denna förbättrats och uppgick vid utgången av 1996 till 38 procent. FINANSIELL STRUKTUR Trots de omfattande investeringarna, som under de tio åren uppgått till cirka 32 miljarder kronor, har koncernen kunnat förbättra soliditeten och därmed den finansiella styrkan. Relationen mellan nettolåneskuld och Omsättning Mkr % RESULTAT OCH UTDELNING PER AKTIE Kr OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättning Resultat efter finansnetto RÄNTABILITET Räntabilitet på sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital Resultat per aktie Utdelning Resultat Mkr

10 EKONOMISK OCH FINANSIELL ÖVERSIKT % Mkr Mkr Mkr SOLIDITET Andel riskbärande kapital Soliditet SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Övriga skulder Räntebärande skulder INVESTERINGAR Aktier Anläggningar SJÄLVFINANSIERING Nettoinvesteringar Kassaflöde från rörelsen riskbärande kapital har sedan 1993 kunnat sänkas från 1,2 till 0,7. Räntetäckningsgraden för 1996 uppgick till 3,1, vilket är den högsta under hela tioårsperioden. Kassaflödet från rörelsen uppgick för 1996 till 2,7 miljarder kronor. Nettolåneskulden har bland annat på grund av nedan nämnda förvärv av aktier i Graningeverken ökat från 14,2 till 15,4 miljarder kronor. Likvida medel Koncernens likvida medel uppgick till 1,5 miljarder kronor eller cirka 11 procent av omsättningen. Upplåning Den räntebärande låneskulden är huvudsakligen långfristig och uppgick till 16,9 miljarder kronor (15,5). Ökningen med 1,4 miljarder kronor beror bland annat på förvärvet av aktier i Graningeverken för cirka 1,8 miljarder kronor. Under början av 1997 förvärvades Örebro Energi samt 13,3 procent av aktierna i Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) samtidigt som en del av aktieinnehavet i VEBA avyttrades. Dessa transaktioner beskrivs närmare på sidan 39. I enlighet med tidigare fastlagd policy kommer resterande innehav i VEBA samt det nya innehavet i HEW att finansieras i DEM. Detta innebär att de räntebärande skulderna kommer att fördelas på cirka 26 procent partnerfinansiering (se not 16), cirka 52 procent finansiering i SEK och cirka 22 procent finansiering i DEM. FINANSIELL RISKHANTERING Koncernens finansiella risker består av valutarisker, refinansierings- och ränterisker samt kreditrisker. Sydkrafts centrala finansfunktion arbetar aktivt med att identifiera och hantera dessa risker. Valutarisk Koncernens valutaexponering uppkommer i den operativa rörelsen i huvudsak via inköp av bränsle som naturgas, gasol, uran och olja. Koncernen tillämpar en policy att minimera denna flödesrisk genom att täcka inköpsbeloppet på terminsmarknaden. Refinansierings- och räntekänslighet Koncernens förfallande långfristiga lån visas i diagram. Målsättningen är att genom en jämn spridning av låneförfall och en diversifierad låneportfölj minimera koncernens refinansieringsrisk. Koncernens policy är att låneportföljen ska ha en genomsnittlig återstående löptid på två till fyra år. Genom en stark finansiell ställning och därav följande hög kreditvärdighet har koncernen tillgång till ett stort antal kreditmarknader världen över. För långfristig upplåning har Sydkraft av Standard & Poor s erhållit kreditrating AA-. Räntekänsligheten minimeras genom att fördela upplåningen i rörliga och fasta räntor. För närvarande tillämpas att maximalt 15 procent av den räntebärande nettoskulden i svenska kronor får löpa med rörlig ränta. Koncernens likvida medel uppgår normalt till 10 procent av omsättningen och är investerad i räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet och hög likviditet. Med nuvarande finansiella struktur har koncernen en räntekänslighet uppgående till ± cirka 10

11 EKONOMISK OCH FINANSIELL ÖVERSIKT 70 Mkr vid en generell ränteförändring på 1 procent. Kreditrisk Koncernens finansiella kreditrisk utgöres av motpartsrisken i varje transaktion. Placering av likvida medel sker med varierande räntebindningstider i räntebärande värdepapper eller motsvarande, utställda av motparter med K-1 rating samt större svenska affärsbanker. Övriga kreditrisker hänför sig till så kallade derivatprodukter och beskrivs nedan. Derivatprodukter För att uppnå önskad finansiell struktur används derivatprodukter som valuta- och ränteterminer samt ränte- och valutaswappar. Valutaterminer används främst för att täcka flödesexponeringar i samband med inköp av bränsle. Ränteterminer av typ FRA (Forward Rate Agreement) och ränteswappar används för att täcka exponeringar för rörlig ränta eller för att erhålla önskad fördelning mellan fasta och rörliga räntor. Ränte- och valutaswappar används för att omvandla upplåning i utländsk valuta till SEK med önskad räntestruktur. Utestående derivatprodukter uppgick, per balansdagen, brutto till cirka 6,1 miljarder kronor. Koncernens motparter utgörs uteslutande av svenska banker eller sådana med rating uppgående till minst A+ enligt Standard & Poor s kreditbedömning. Koncernens risk i dessa swappar består i att de motparter, mot vilka koncernen har fordringar, ej förmår infria sina kontraktsenliga åtaganden. Förlustrisken kan beräknas till kostnaden för att ersätta dessa swappar på marknadsmässiga villkor och uppskattas på balansdagen till cirka 10 Mkr. För beskrivning av Sydkrafts agerande på kraftderivatmarknaden, se sidan 15. SAMMANLAGD FINANSIERINGSANALYS Mkr Tillförda medel Använda medel 22% 9% 69% Mkr Nettofinansiering Emissioner Kassaflöde från rörelsen Utdelning 11% 89% Nettoinvesteringar NETTOLÅNESKULD/ RISKBÄRANDE KAPITAL Mkr Nettolåneskuld Mkr Riskbärande kapital FÖRFALLANDE LÅN Svenska lån Utländska lån 0, Nettolåneskuld/ riskbärande kapital SEK, partnerfinansiering första återköpstillfälle förutsatt 3% inflation RÄNTEEXPONERAD KAPITALSKULD SEK, fast ränta SEK, rörlig ränta DEM, fast ränta DEM, rörlig ränta SEK, partnerfinansiering första återköpstillfälle förutsatt 3% inflation Ggr 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 11

12

13 AFFÄRSOMRÅDE EL AFFÄRSOMRÅDE EL SKA ERBJUDA MARKNADEN ELPRODUKTER SOM ÖKAR KUNDERNAS KOMFORT OCH KONKURRENSKRAFT Företagen inom Affärsområde El säljer, distribuerar, anskaffar och producerar el. I affärsområdet finns egna produktionsresurser inom såväl vattenkraft och kärnkraft som fossilkraft. I affärsområdet finns ett stort antal företag. AFFÄRSIDÉ Affärsområdet ska erbjuda den nordeuropeiska marknaden elprodukter som ökar kundernas komfort och konkurrenskraft. FÖRUTSÄTTNINGAR Den svenska elmarknaden har varit avreglerad sedan 1 januari Fri konkurrens på elmarknaden driver på utvecklingen och skapar nya affärsmöjligheter både för Sydkraft och våra kunder. Det är bara större elkunder som för närvarande har möjlighet att utnyttja avregleringen. Fördelarna med avregleringen kommer att slå igenom även för mindre kunder på sikt i nuläget finns ett krav på dyr mätutrustning som i praktiken gör det omöjligt för privatkunder och mindre företag att byta leverantör. När mätkostnaderna sänks får vi en helt fri elmarknad i ordets rätta bemärkelse. Regeringen har i mars 1997 presenterat ett förslag att införa ett takpris för mätutrustning om kronor. Sydkrafts strategi är att sälja el för att höja kundernas komfort och konkurrenskraft. Genom att utnyttja koncernens samlade styrka ska Sydkraft vara den leverantör som, totalt sett, ger kunden bäst valuta för pengarna. Sydkraft ska vara nyskapande, bejaka förändringar och sätta kunden i centrum genom att uppnå resultat i partnerskap med kunden. KUNDER Affärsområdet har totalt cirka kunder. Utöver dessa nås ytterligare cirka slutkunder via ett stort antal kommunala energiverk och privata återförsäljare. Den avreglerade elmarknaden inleddes med en kraftig prispress samtidigt som ett antal nya aktörer etablerade sig på marknaden. I början av året valde ett antal stora industrikunder att byta leverantör. En konsekvent mervärdesstrategi har medfört att Sydkraft etablerat samarbete och partnerskap med nya företagskunder. Några exempel är Fundia, Skanska, Orkla samt Saint-Gobain/Gullfiber. Samarbetsavtal har tecknats med ett antal distributörer, till exempel Telge Kraft, Uppsala Energi, MälarBergslagsEnergi (MBE Handel) och Borås Energi. Under 1996 och inledningen av 1997 har ett antal strategiska förvärv gjorts, bland annat Ystad Elförsäljning och Örebro Energi. Ett exempel på Sydkrafts mer- Leif Josefsson AFFÄRSOMRÅDESCHEF OMSÄTTNING: Mkr (9 559) VARAV KONCERNEXTERNT: Mkr (9 294) RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR: Mkr (3 016) INVESTERINGAR: Mkr (1 219) ELFÖRSÄLJNING: 31,2 TWh (30,1) MEDELTAL ANSTÄLLDA: (2 980) 13

14 AFFÄRSOMRÅDE EL KRAFTTILLGÅNGAR MW Kärnkraft 37% Gasturbinkraft 9% Industri Distributörer Producentmarknad Elpannor Privat Företag Producentmarknad Kärnkraft Vattenkraft Vattenkraft 34% Övrig värmekraft 20% ELFÖRSÄLJNING % 1% 11% 10% 19% 51% ELANSKAFFNING % Fossilkraft 2% 52% 21% värdesstrategi är lanseringen av SPEKTRA Bostadsel från Sydkraft. SPEKTRA är elmarknadens första varumärkesbaserade produktsortiment och består av fyra elprodukter som är anpassade till kundens sätt att använda sin el. Sydkraft har också skapat nya elbörsprodukter. ETAGE ger återförsäljare och större industrier, med goda reglermöjligheter, möjlighet att handla el under börsliknande former utan att behöva ta hela den risk som det innebär att själva handla på en elbörs. Idag finns ett halvdussin olika elbörsprodukter inom ETAGE -familjen. Gemensamt för dem är att kunden köper en del av elbehovet basleveransen efter en fast prislista. Den resterande delen toppleveransen kan kunden köpa i olika former på längre och kortare sikt. Produkten EnergiDirigent är ett exempel på hur Sydkraft arbetar för att stödja industri- /företagskunders konkurrenskraft genom insatser på användningssidan. EnergiDirigent ger kunden möjlighet att styra bort viss elanvändning utan att störa driften. Resultatet är att företaget kan sänka den avtalade effekten med upp till 20 procent. Under året har Sydkraft också gett sina kunder ökad valfrihet genom möjligheten att välja vilken typ av elproduktion kunden vill köpa till exempel vindkraft-, vattenkraft- eller kärnkraftel. Sydkraft erbjuder också elleveranser enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljövalkriterier. KONKURRENTER I Sverige finns ett tiotal stora elproducenter där Sydkraft med drygt 20 procent av marknaden är näst störst. Med den avreglerade elmarknaden har antalet aktörer ökat, med ett flertal från Norge. Produkten el konkurrerar med olja, gas och fasta bränslen, framför allt inom uppvärmningssektorn och processindustrin. Under 1980-talet tog elen betydande marknadsandelar från olja. Elens starka ställning på uppvärmningsmarknaden har bestått sedan dess. FÖRSÄLJNING Elförsäljningen uppgick till cirka 31,2 TWh (30,1), varav på producentmarknaden cirka 2,6 TWh (2,2). PRODUKTION Sydkraftkoncernen har egna elproduktionsresurser på sammanlagt MW. El produceras Nätförluster 3% ➊➊ KVIBILLE MEJERIER ÄR EN AV AFFÄRSOMRÅDE ELS KUNDER SOM GENOM ➊➊ELANVÄNDNINGSANALYS HAR SÄNKT SINA ENERGIKOSTNADER. 14

15 AFFÄRSOMRÅDE EL vid kärnkraftanläggningarna i Barsebäck och Oskarshamn, ett 40-tal vattenkraftverk i Norrland där 90 procent av koncernens vattenkraft produceras och ett 60-tal vattenkraftverk i Sydsverige. Dessutom produceras el i fossileldade kraftverk som Heleneholmsverket i Malmö och Karlshamnsverket, medan Öresundsverket i Malmö fungerar som långtidsreserv. Genom förvärvet av Örebro Energi tillfördes koncernen 150 MW el i ett fastbränsle- och oljeeldat kraftvärmeverk och cirka 50 GWh vattenkraft. Därutöver finns oljeeldade gasturbinanläggningar vid Öresundsverket, Barsebäcksverket, Oskarshamnsverket, Karlshamnsverket och i Halmstad. Sydkraft äger 100 procent av Barsebäck Kraft och 54,5 procent av OKG. Barsebäck Kraft har två kärnreaktorer och OKG tre. Barsebäck 1 och 2 togs i drift 1975 respektive De tre reaktorerna i Oskarshamn togs i drift 1972, 1974 och DISTRIBUTION Sydkraft bedriver i enlighet med Ellagen handel- och nätverksamheterna i skilda juridiska enheter och koncentrerar den egna bemanningen avseende distributionsverksamheten till kund- och anläggningsnära verksamhet. Nätverksamheten i Sverige prisövervakas av NUTEK. ➊➊ VATTENKRAFTEN STÅR NORMALT FÖR 35 PROCENT AV SYDKRAFTS ➊➊ELPRODUKTION. PRISSÄKRING Den nya situationen på den avreglerade elmarknaden innebär nya möjligheter men också nya risker. För att på ett effektivt sätt hantera dessa nya risker använder Sydkraft de möjligheter att köpa och sälja finansiella elderivat både på den norsksvenska elbörsen Nord Pool och på den bilaterala marknaden som vuxit fram sedan elmarknaden avreglerades. KÄNSLIGHET Den ekonomiska planeringen utgår från ett så kallat normalår, det vill säga normal temperatur och nederbörd samt normal produktionstillgänglighet i kraftverken. Avvikelser från det normala påverkar resultatet olika mycket. Genom att beräkna hur följande händelser, tagna var för sig, påverkar årsresultatet får man en uppfattning om hur känsligt resultatet är för förändrade förutsättningar. En minskning av elleveranser från de hel- och delägda kärnkraftverken med 10 procent medför ökade kostnader med 250 Mkr för att skaffa alternativt producerad el. En avvikelse från normal produktion i vattenkraftverken med ± 10 procent ger en resultatpåverkan på ± 200 Mkr. ➊➊ MED EN ÅRSPRODUKTION PÅ 8 9 TWH TÄCKER KÄRNKRAFTVERKET I BARSEBÄCK ➊➊60 PROCENT AV SKÅNES ELBEHOV. 15

16

17 AFFÄRSOMRÅDE GAS AFFÄRSOMRÅDE GAS SKA MARKNADSFÖRA OCH SÄLJA NATURGAS OCH GASOL FÖR EFFEKTIV OCH MILJÖANPASSAD ENERGIANVÄNDNING Affärsområdet består av företagen Sydgas och Terminalgas som säljer naturgas och gasol främst i södra Sverige. Sydgas ägs till 90 procent av Sydkraft. Terminalgas är ett helägt dotterföretag till Sydkraft. AFFÄRSIDÉ Affärsområdet ska marknadsföra och sälja naturgas och gasol på den svenska marknaden för effektiv och miljöanpassad energianvändning. FÖRUTSÄTTNINGAR Sedan introduktionen av naturgas har naturgasmarknaden vuxit kraftigt och svarar tillsammans med gasolmarknaden för cirka fyra procent av Sveriges totala energiförsörjning, där naturgasen svarar för cirka 9 TWh och gasolen för cirka 6,5 TWh. Naturgasens marknadsandel uppgår till mellan 20 och 25 procent inom det område i sydvästra Sverige där naturgassystemet är utbyggt. Detta är i nivå med de europeiska länder som sedan länge använder naturgas. Många kunder är positiva till gasformiga bränslen och erfarenheterna hittills är att de kunder som väljer gas sällan återgår till ett annat bränsle. Övriga Europa ökar sina satsningar på naturgas av framför allt miljöskäl. Naturgasen ska ersätta andra fossila bränslen som olja och kol. Intresset i våra grannländer är stort. I Sverige har naturgasens fördelar, som effektiv och miljövänlig ersättning till olja och kol inom främst industrin, delvis kommit i skymundan till följd av fokusering på naturgas som kraftverksbränsle. Naturgasen kan verka parallellt med biobränslen, men i konkurrens med andra fossila bränslen. Fortsatt betydande naturgastillväxt förutsätter att verksamheten utökas geografiskt. En geografisk expansion kräver att energigaser som naturgas och gasol skattemässigt tillerkänns de fördelar, som de har med avseende på miljöpåverkan jämfört med andra fossila bränslen. Den skatteomläggning som genomfördes 1991 och 1993 försämrade såväl naturgasens som gasolens konkurrenskraft i förhållande till andra bränslen och dämpar därmed den tidigare expansionstakten. KUNDER Sydgas har sammanlagt cirka kunder i södra Sverige som använder naturgas. De största kunderna är kraftvärme- och värmeverk, bland annat Heleneholmsverket i Malmö, kraftvärmeverken i Lund och Ängelholm samt industrier i regionen, till exempel Danisco Sugar AB, Höganäs AB och Stora Feldmühle Hylte AB. Bland Terminalgas större Tommy Cervin AFFÄRSOMRÅDESCHEF OMSÄTTNING: Mkr (1 081) VARAV KONCERNEXTERNT: 936 Mkr (831) RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR: 250 Mkr (208) INVESTERINGAR: 32 Mkr (18) GASFÖRSÄLJNING: 8,1 TWh (7,7) MEDELTAL ANSTÄLLDA: 132 (131) 17

18 AFFÄRSOMRÅDE GAS GASFÖRSÄLJNING VOLYM FÖRDELAT PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDE Distributörer 12% Kraft- och fjärrvärme 32% GWh Uppvärmning 14% GASFÖRSÄLJNING Industri 42% kunder kan nämnas Karlshamns Sweden AB, SCA Hygiene Paper AB (Nättraby Bruk), Kalmar Energi AB, Oskarshamn Energi AB och Sydgas. Marknadsföringen inriktas i första hand mot industrikunder, energiverk och större värmeanläggningar. Eftersom gasol till skillnad från naturgas transporteras på landsväg och järnväg finns det inga geografiska begränsningar för försäljningen utöver de rent transportekonomiska. Lokala gasolnät, ägda av koncernen eller kunder, finns på ett flertal ställen i södra Sverige, bland annat i Mönsterås och Älmhult respektive Karlskrona och Markaryd. KONKURRENTER Naturgasen konkurrerar framför allt med olja och kol. Sydgas svarar för 75 procent av den svenska naturgasförsäljningen. På den svenska gasolmarknaden finns idag sex leverantörer, varav de två största tillsammans har nästan 70 procent av den totala marknaden. Terminalgas svarar för 50 procent av gasolförsäljningen i södra Sverige. FÖRSÄLJNING Nuvarande låga expansionstakt gör att naturgas- och gasolleveranserna främst påverkas av konjunktur och temperatur. Den något kallare väderleken under 1996 jämfört med tidigare varma år har bidragit till att gasleveranserna var högre än under Trots lägre tillväxt tecknas nya kontrakt löpande. Under 1996 har drygt 300 nya gasavtal tecknats. Gasleveranserna uppgick till GWh (7 709), vilket är en ökning med 370 GWh. KÄNSLIGHET En förändring av naturgasförsäljningen med ± 10 procent ger en resultateffekt på ± 30 Mkr. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Naturgasen är genom sina egenskaper ett effektivt bränsle inte bara för uppvärmning utan även ➊➊ ANVÄNDNING AV NATURGAS OCH GASOL DIREKT I PROCESSER GER LÅGA ➊➊INVESTERINGSKOSTNADER OCH HÖG VERKNINGSGRAD. 18

19 AFFÄRSOMRÅDE GAS direkt i olika industriella processer. Användning av naturgas och gasol direkt i processen ger låga investeringskostnader och hög verkningsgrad. Koldioxidgödning i växthus, uppvärmning i stora verkstads- och lagerlokaler med gaseldad infravärme samt skärbränning är exempel på nyare användningsområden. Dess exakta reglerbarhet gör att de används i till exempel tegelbruk för torkning av tegel och i gjuterier. Naturgasens och gasolens renhet är positiv för livsmedelsindustrin. Naturgaseldad kraftvärme kan uppföras som såväl småskaliga anläggningar i bostadsfastigheter som storskaliga anläggningar. Anläggningarna är bränsleeffektiva med ett högt energiutbyte. Naturgas kan också användas i kombination med andra bränslen för att reducera miljöskadliga utsläpp som i kolpulvereldade kraftvärmeverk. Naturgasanvändning inom transportsektorn ökar. Transporterna i Sverige svarar för cirka 20 procent av energianvändningen men för en långt större del av skadliga utsläpp. Med naturgas som drivmedel sker en kraftig reduktion av dessa utsläpp. Kollektivtrafiken i Malmö, Lund och Göteborg har valt att satsa på naturgasbussar. Inom Malmö har den hundrade naturgasbussen satts i trafik under Dessutom finns ett femtiotal naturgasdrivna taxibilar i Malmö liksom de första lätta lastbilarna med naturgasdrift. BRÄNSLEN MED LITEN MILJÖPÅVERKAN Naturgas och gasol är kolväteföreningar. Naturgas består till största delen av metan gasol av propan och butan. Förbränning av naturgas och gasol ger inte ➊➊ I MALMÖ FINNS IDAG ETT FEMTIOTAL NATURGASDRIVNA TAXIBILAR. upphov till utsläpp av svaveldioxid, stoft eller tungmetaller. Kväveoxid- och koldioxidutsläppen är procent lägre än för kol och olja. Ytterligare en miljöfördel för naturgasen är den rörbundna distributionen. Gasbränslenas miljöegenskaper bekräftas årligen i miljöbokslut. Genom användningen av naturgas och gasol i stället för andra fossila bränslen minskade utsläppen av koldioxid i södra Sverige med ton under På motsvarande sätt minskade utsläppen av kväveoxider med ton, svaveldioxid med över ton, stoft och sot med 305 ton och tungmetaller med cirka 280 kilo. FRAMTID Under 1997 kommer Sydgas tillsammans med gasbolag i Sverige, Danmark, Finland och Norge att utreda möjligheterna för ett nordiskt gasnät. EU bidrar med cirka fem Mkr till denna studie. Målsättningen är att utreda förutsättningarna för ett sammanlänkat naturgasnät och en ny transitförbindelse för rysk gas till kontinentala Europa. Ett nordiskt naturgasnät kan även göra det möjligt att utnyttja befintliga naturgaslager i Baltikum. Sydgas planerar ett naturgaslager i Halland. Lagret, som bygger på en helt ny teknik, kommer dels att utjämna belastningstoppar, dels att bidra till ökad leveranssäkerhet. Byggnadslov är beviljat och koncessionsbeslut väntas under Inom nuvarande distributionsområde fortsätter satsningarna på att, i samarbete med kunder, utveckla småskalig kraftvärme. För bättre energiutnyttjande studeras möjligheterna att kombinera naturgas och biobränsle i så kallade hybridanläggningar för kraftvärmeproduktion. Utbyggnaden av ledningsnätet är en långsiktig investering där naturgas kan ses som en bro in i framtiden till förnybara energisystem, vilka inkluderar biogas och på lång sikt vätgas. 19

20

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1997 DEN NYA TIDENS ENERGIFÖRETAG

ÅRSREDOVISNING 1997 DEN NYA TIDENS ENERGIFÖRETAG ÅRSREDOVISNING 1997 DEN NYA TIDENS ENERGIFÖRETAG DETTA ÄR SYDKRAFT 3 ÅRET I KORTHET 5 KONCERNCHEFEN HAR ORDET 6 EKONOMISKA MÅL OCH FINANSIELL RISKHANTERING 10 SYDKRAFTS MARKNADER 12 AFFÄRSOMRÅDE EL 17

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

1 9 9 8 å r s r e d o v i s n i n g

1 9 9 8 å r s r e d o v i s n i n g 19 98 årsredovisning 3 Kort om 1998 4 Koncernchefen har ordet 6 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse/koncernöversikt 19 Koncernens resultaträkning 20 Koncernens balansräkning 22 Koncernens finansieringsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Sydkraft AB Koncernledningsjuridik 205 09 Malmö Telefon: 040-25 54 22

Sydkraft AB Koncernledningsjuridik 205 09 Malmö Telefon: 040-25 54 22 Innehåll Bolagsstämma Kort om 1999 3 Koncernchefen har ordet 4 Varumärket Sydkraft 6 Förvaltningsberättelse/ koncernöversikt 8 Koncernens resultaträkning 18 Koncernens kassaflödesanalys 19 Koncernens balansräkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005.

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005. Klimatbokslut 2005 Klimatbokslut 2005 Insatser och investeringar i Sverige under 2005. 2 3 För oss på E.ON Sverige är det extra angeläget att vara öppna med vårt arbete att reducera de klimatpåverkande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet Pressinformation den 25 oktober 2006 Pooliakoncernen fortsatte även

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer