AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22 Styrelsen 24 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkning 30 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 Noter 44 Revisionsberättelse 45 Granskningsrapport 48 Fastighetsinnehav och Uthyrningsenheter Copy Olaf Johansson, Ina Simonsen Foto Half A Bee, Hans-Peter Bloom, Blekinge Bildreportage. Tryckeri Litografen i Vinslöv Omslag 300 g Munken Polar Inlaga 150 g Munken Polar Upplaga 150 st Tryckår 2015

3 Det är framtiden som gäller nu TrelleborgsHem får en ny styrelse. Ordförande Olle Zinn (m) lämnar över till vice ordförande Gerd Klein (s). Istället för att som i tidigare årsredovisningar låta ordförande summera året som gått och blicka framåt, låter vi båda komma till tals. Hur tänker de kring TrelleborgsHems framtid? GERD KLEIN är långtifrån någon nykomling. Hon har varit verksam i Trelleborgs Hems styrelse sedan 1998 som ersättare, ordförande och vice ordförande. Under lika lång tid har hon suttit i byggnadsnämnden där hon bland annat kunnat tillägna sig kunskaper som varit till nytta för TrelleborgsHem. Olle Zinn blev ordförande för TrelleborgsHem Innan dess arbetade han nästan 40 år i tekniska nämnden. Han har dessutom varit Tullverkets regionchef i Malmö. Vi lärde känna varandra på den tiden vi båda satt i styrelsen för fjärrvärmeverket, säger Gerd. Vi hade lite meningsskiljaktigheter. Men det var ett bra sätt att lära känna varandra. Olle instämmer. Även om vi tillhör varsin del av politiken har vi hela tiden haft TrelleborgsHems bästa i åtanke. Samarbetet har varit mycket bra. Hela styrelsen har haft en väldigt positiv inställning och vi har för det mesta varit eniga. Olle kallar 2014 för visionernas år. Många planer på att bygga nya bostäder togs fram av TrelleborgsHem och kommunen presenterade den fördjupade översiktsplanen i vilken man presenterade flera idéer om hur Trelleborg ska möta framtiden. Både kommunen och länsstyrelsen vill se att bebyggelsen i stadskärnan förtätas. Där är vi aktiva och tar fram förslag till ändring av detaljplaner som möjliggör en förtätad bebyggelse, säger Gerd. Olle berättar att man gjort sex olika förtätningsförslag som nu ligger i beredskap. Det går inte att ta fram bara en plan och vänta på att den ska gå igenom, det tar för lång tid. Titta på Sockerbrukstomten, den köpte vi redan 2006 och först nu har vi kunnat påbörja byggandet av de planerade bostadshusen. Ja, efter så lång tid måste ritningar och annat arbete göras om, säger Gerd. Vi får heller ingen avkastning på marken vi investerat i när vi inte kan bygga och det påverkar ekonomin negativt. De här sex förslagen står hela styrelsen bakom och de har presenterats för kommunen, säger Olle. Vi har sagt: Det här vill vi göra! Gerds uppfattning är att Trelleborgs Hem ska prioritera förtätning i centralorten och strax dyker frågan upp hur högt man vågar bygga. Vågar vi gå högre än de åttavåningshus som finns i dag? undrar Gerd. MEN TRELLEBORGSHEM är aktivt i hela kommunen, även i tätorterna utanför Trelleborg. Förutom att förtäta i Trelleborg vill vi bygga i Skegrie där det i dag bara finns villabebyggelse. Inför den kommande detaljplanen har vi anmält intresse att bygga flerbostadshus där. Och i Smygehamn har vi under 2014 färdigställt två fastigheter. Det fanns efterfrågan på lägenheter där, framför allt seniorlägenheter, säger Gerd. De var uthyrda innan det var färdigbyggt, minns Olle. ÅRSREDOVISNING

4 När vi bygger kan det dra igång intresset från andra aktörer om de ser att inflyttningen till Trelleborg ökar. GERD KLEIN, VICE ORDFÖRANDE PÅ TRELLEBORGSHEM HUSEN I SMYGEHAMN är så kallade Kombo hus ett koncept från SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) där man genom rationell hantering av byggprocess en kan hålla kostnaderna nere. Kombohusen passade bra in på tomten i Smygehamn och man hoppas kunna bygga ytterligare en fastighet på platsen. Om det blir verklighet har TrelleborgsHem gett Smygehamn ett tillskott på totalt 24 lägenheter. En svårighet när man planerar flerbostadshus ute i tätorterna är höjden, säger Gerd. Detaljplanen tillåter oftast bara två eller tre våningar medan vi, för att få ekonomi i projektet, gärna vill bygga lite högre. Men det måste ju passa in i bebyggelsen. KOMMUNENS beräkningar av framtidens bostadsbehov grundar sig på en ökning av invånarantalet till vilket skulle ge ett behov av 185 nya lägenheter per år. Olle konstaterar: Med nuvarande inriktning som beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott under 2014, ska TrelleborgsHem bygga cirka 50 lägenheter om året, men det kan komma att ändras. Vi initierade en ägardialog under 2013 vilket bland annat resulterade i målet på 50 lägenheter per år som ska produceras av TrelleborgsHem, säger Gerd och fortsätter: TrelleborgsHem kan inte producera alla nya bostäder i kommunen och det är heller inte meningen. Vår andel av produkt ionen av nya bostäder ligger runt 30 procent vilket innebär att andra företag måste vilja bygga i Trelleborg. Privata aktörer bygger hyres rätter bara om det är lönsamt. Men när vi bygger kan det dra igång intresset från andra om de ser att inflyttningen till Trelleborg ökar, menar Gerd. Man kan säga att vi har ett ansvar för att byggandet kommer igång. Olle summerar de två stora innerstadsprojekten. Om vi kan bygga på Forumtomten och när bygget på Sockerbrukstomten blir klart, då kommer vi på dessa att ha byggt ungefär 300 lägenheter, alla centralt belägna på gångavstånd till det nya Resecentrum. Även om det kan ta lång tid att få igenom ändringar i detaljplanen är det ändå den och vad marknaden efterfrågar som bestämmer vad som ska byggas och var. Bostadskön är det främsta underlaget för beräkning av efterfrågan på hyreslägenheter, konstaterar Gerd. Läget ändras snabbt. Det som gällde för fem år sedan gäller inte idag. Därför bygger vi i etapper så vi inte riskerar att stå med outhyrda lägenheter. Under 2014 genomfördes en undersökning bland de som står i TrelleborgsHems intressekö. Resultatet visar bland annat att hälften av de som svarat vill ha ny bostad inom ett år. På Sockerbrukstomten bygger vi billiga lägenheter som bland annat kan tilltala unga människor, säger Olle. Vi planerar att bygga ettor, tvåor och treor små yt effektiva lägenheter för att få ner hyrorna. Det är utan tvekan dessa smålägenheter som det är störst efterfrågan på. Ja, det såg vi på det nybyggda kvarteret Sjöjungfrun där vi planerade in åtta små lägenheter. De blev uthyrda med en gång, säger Gerd. För bara fem eller sex år sedan var det i vår kö nästan ingen efterfrågan på enrumslägenheter. I dag är det tvärtom. Det är hyran som sätter gränsen för hur mycket utrymme man kan kosta på sig. Men det kan återigen komma att ändras. Det är viktigt att vi följer hur marknaden ser ut. Ett av de stora byggprojekten som ligger i planeringsstadiet är det på Forumtomten. Här planerar TrelleborgsHem ett livsstilsboende med små, kompakta lägenheter och rikligt med gemensamma utrymmen för hyresgästerna. Det skulle bli något nytt för Trelleborg. Totalt rör det sig om lägenheter i tre till fyra fastigheter som är fyra våningar höga, säger Olle. Här är man öppen för tanken på blandade upplåtelseformer, det vill säga att fastigheterna innehåller både hyresrätter och bostadsrätter. Något man upplever som viktigt i framtiden. Det är mycket viktigt, säger Olle. Det gamla systemet där man byggde områden med antingen hyresrätter eller bostadsrätter medför en segregation. Gerd håller med. Den diskussionen har vi haft under många år. Däremot att förändra boendeform i befintliga fastig heter, där kan det vara svårt att få hyresgästerna att köpa sin bostad istället för att hyra den. Men tiderna förändras och vad människor efterfrågar förändras. Vi måste hela tiden fråga oss: Vad vill man ha i dag? Vi kan ha visioner om det ideala, men vi måste också vara jordnära och tänka: Hur agerar vi för bolagets och människornas bästa? Vårt ansvar är att tillgodose olika behov av bostäder. ATT DET FINNS möjlighet till kvarboende är viktigt både för den enskilde hyresgästen och för kommunen som annars får en tung börda i att förse sin åldrande befolkning med äldrebostäder. En stor tillgänglighetsinventering har gjorts under året och vi bearbetar resultaten. Först och främst tittar vi på vilka enklare åtgärder som kan sättas in för att öka tillgängligheten. Problemet är att en stor del av våra fastigheter saknar hiss, säger Gerd. Det finns också annat som kommer att kräva pengar i framtiden. Vi är liksom andra kommunala bostadsbolag inne i en underhållsfas som tar stora resurser, det handlar om stambyte och badrum som måste byggas om. Vi måste se till att ha kapital till det också, säger Gerd. OLLE ZINN slutar alltså som ordförande för TrelleborgsHem och han slutar samtidigt med alla politiska uppdrag. Under den senaste perioden har vi haft en levande dialog och ett presidium som träffats nästan varje vecka. Det har fungerat väldigt bra och jag kommer att sakna det här riktigt ordentligt. För Gerd väntar en femte period i styrelsen. Hon är en ordförande som känner TrelleborgsHem väl och kan garantera kontinuitet i styrelsearbetet. Själv säger Gerd: Vi ska förverkliga våra visioner. Det är framtiden som gäller nu!. 6 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

5 Trelleborg vill växa! Nu byggs det nya lägenheter i Trelleborg. Diskussionen om hur kommunen ska möta morgondagen är aktiv och spännande. Det sjuder av entusiasm och energi. Trelleborg vill växa! 8 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

6 FÖRSLAG A FÖR KVARTERET SPARVEN Ett bostadsområde med ca nya lägenheter skapas på området. För att behålla känslan och historien bakom Gamla Bryggeriet byggs de karakteristiska trappstegssilhuetterna in i gavlarna. När Resecentrum öppnar kommer det att vara en knutpunkt för buss-, båt- och tågtrafik till och från Trelleborg. EFTERFRÅGAN på hyresrätter ökar. Framför allt bland äldre och ungdomar. TrelleborgsHem hyr ut nyproducerade lägenheter både centralt i Trelleborg och i Smygehamn. Befolkningen i Trelleborgs kommun väntas växa inte minst för att vi allt mer blir en del av den expanderande Öresundsregionen. I slutet av 2014 slog Trelleborgs kommun nytt befolkningsrekord. Invånarantalet ökade med 84 personer. Det är ingen stor siffra men den visar att utvecklingen går åt rätt håll. En faktor som bidrar till framtids optimismen är Pågatågstrafiken till Malmö som startar i slutet av Trelleborgarna får möjlighet att snabbt nå övriga Skåne och Danmark. Samtidigt kommer den nya, bekväma tågtrafiken att göra Trelle borg attraktivare som bostadsort. Inte minst som ett alternativ till att bosätta sig i Malmö eller Lund. Den kraftiga expansionen i dessa städer gör Trelleborg till ett mycket intressant alternativ, bara 25 minuters tågresa från Malmö Central. Under 2014 antog kommunen Fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad Här finns det gott om visioner som känns realistiska och genomförbara. FRAMFÖR ALLT kan detta utgöra en målbild som gör att vi gemensamt vågar tro på en positiv omdaning av Trelleborg som kommer alla invånare tillgodo: gamla som unga, barnfamiljer som singelhushåll. I den långsiktiga visionen står hamnen, Trelleborgs pulsåder, i centrum. När Sveriges näst största godshamn blivit utbyggd i sitt nya, östliga läge, ligger den gamla hamnen öppen för att intas av stadens bebyggelse. Det gamla hamnområdet kan exempelvis bebyggas med attraktiva bostäder som erbjuder havsutsikt. Sveriges sydligaste stad kommer i så fall att kunna erbjuda ett blandat, havsnära bo ende som tilltalar människor i hela regionen. Tanken på Sjöstaden är inte ny, men den känns mer realiserbar än någonsin. Men långt innan detta blivit verklighet kommer staden att ha förändrats på andra sätt. När Resecentrum öppnar kommer det att vara en knutpunkt för buss-, båt- och tågtrafik till och från Trelleborg. Trelleborg Övre blir därmed till gängligt för ny bebyggelse bostäder och annan verksamhet. Bit för bit förtätas staden och förändras. Nya miljöer formas. TrelleborgsHem har flera förslag till förtätning genom byggen av flerbostadshus i Trelleborg och i ute tätorterna. Låt oss ta en titt på vilka möjligheter som finns och föra en dialog om möjligheterna! Först har vi de två stora projekten som kommit längst och är mest aktuella: Sockerbrukstomten och kvarteret Sparven. Sockerbrukstomten blir en höjdare Här ska vi bygga fyra hus. Åtta, sju och sex våningar höga med sammanlagt 133 lägenheter. Den första etappen om 74 lägenheter skulle enligt planen varit klar i januari 2016 men har blivit försenad i och med överklagan av marksaneringen. Nu när bygget är igång igen kan de sökande teckna sig för enrumslägenheter på 36 kvadrat meter, tvåor på 52 eller 54 kvadratmeter eller treor på kvadratmeter. Intresset för lägenheterna är redan nu stort. Ny typ av boende i kvarteret Sparven Här befinner vi oss nära nya Resecentrum vilket gör tomten mycket attraktiv för bo städer. Det gamla konferenscentret Forum huset har en stabil och bra stomme som är tänkt att stå kvar. Vi köpte fastigheten 2011 just för att kunna bygga nya lägenheter i centrala Trelleborg. Idag finns tre bygg nader på tomten: Forum huset som innehåller gummi fabrikens gamla personalmatsal och konferenscenter, disponentvillan samt det gamla bryggeriet. I Forumhuset finns även Victoriasalongen vars inredning kommer från tågfärjan Drottning Victoria byggd I första etappen vill vi renovera Forum huset och eventuellt bygga ett nytt våningsplan till de två nuvarande. Vi måste då avlägsna den gamla båtinred ningen som utgörs av matsal och konversa tionssalong. Vi arbetar för att hitta en lösning som gör att inredningen än en gång kan komma till användning. Möjligheten finns att skapa en unik och charmig samlings punkt för möten, sammankomster och kanske utställningar. När Forumhuset blivit rensat på allt utom stommen har vi tillfälle att bygga bostäder i en helt ny kategori för Trelleborg. Vi ser framför oss ett livsstilsboende där hyres gästerna har stora möjligheter till rekreation, umgänge och aktiviteter. Gemen samma vardagsrum i kombination med exempelvis gemensamt kök, gym eller bastu gör att lägenheterna kan vara kompakta utan att man upplever sig som trångbodd. Tvärtom kan livsstilsboendet ge en ny känsla av frihet. Vi har tagit fram olika utvecklingsförslag. Förslagen innebär att vi skapar lägenheter i kvarteret. En ny parkeringsnorm i kommunen kan innebära att ännu fler bostäder kan byggas. Förändring genom förtätning TrelleborgsHem har tagit fram en serie förslag till platser lämpliga för förtätnings projekt. Tanken är att vi så långt som möjligt ska kunna förbereda för framtida produktion. Vi kommer därför inom kort lämna in ansökan om ändring av detaljplaner. I några av områdena kan det eventuellt också bli aktuellt med ytterligare markförvärv. Ett annat sätt att förtäta är att utnyttja de delar av befintliga fastigheter som idag inte används för bostadsändamål. TrelleborgsHem undersöker möjligheten att i fyra eller fem fastigheter inreda vindar till lägenheter. För att få fler bostäder kan vi också bygga om lokaler till bostäder i samband med att hyreskontrakt sägs upp. Utanför centralorten har vi möjlighet att komplettera och förtäta bebyggelsen genom att uppföra nya flerbostadshus. I Skegrie är vi beredda att bygga ett antal tre- eller fyravåningshus om vi får markanvisning av kommunen. I Smygehamn planeras ytterligare en fastighet av samma snitt som de två vi byggt klart under 2014, med ett boende riktat till hyresgäster över 55 år. I varje hus finns fyra tvåor och fyra treor. Tillskottet skulle alltså ge ytterligare åtta seniorlägenheter i de populära Kombohusen. Vi vill stimulera Många planer, många möjligheter. Vi vill genom detta visa att TrelleborgsHem önskar gå i täten för ett ökat bostadsbyggande i kommunen. Vi vill stimulera kommunens tillväxt genom att se till att det finns bostäder för alla invånare. 10 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

7 Fotograf: Tom Wall. KV SJÖJUNGFRUN EN VINNARE! I november 2014 stod kv Sjöjungfrun färdigt för inflyttning. 35 nya hyresrätter, 8 LSS-platser och en gemensamhetslokal för LSS-boendet var redo att ta emot sina nya hyresgäster. Många av dem hade väntat sedan första spadtaget togs i augusti Lägenheterna varierar i storlek från 1 rum och kök på 30 kvm till 4 rum och kök på 105 kvm. Samtliga lägenheter är utrustade med egen tvättmaskin och torktumlare och badrummen är helkaklade. Köken är ljusa, fräscha Myresjökök som förberetts för diskmaskin. På golven ligger det genomgående ekparkett, med undantag för entré och badrum, som har klinkers.den gemensamma innergården är placerad ovanpå kallgaraget och inbjuder till gemenskap och avslappning. Här finns både lekplats och grill och hela fastigheten är tillgänglighetsanpassad. Under hösten vann byggnaden årets samhällsbyggnadspris i Trelleborg med nomineringen Byggnaden koras till Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadspris. Uppförandet av ett flerfamiljshus med fina och genomtänkta materialval och med en detaljrikedom som med sin skala tar väl tillvara och förstärker innerstadsmiljön. ANDRA KOMBOHUSET PÅ PLATS I SMYGEHAMN I april var det inflyttning i det andra kombohuset som vi byggt i Smygehamn. Huset innehåller 8 lägenheter, fyra tvåor och fyra treor och är placerat intill det första kombohuset som vi byggde under Nu har vi 16 nya hyresrätter anpassade för 55+ boende i Smygehamn utöver de 13 lägenheterna vi har sedan tidigare på Smygehem. Kombohusen är prefabricerade vilket gör att vi kan hålla byggkostnader och hyror på attraktiva nivåer. Lägenheterna har öppen planlösning och parkett på golven förutom entré och badrum som har klinkers. Varje lägenhet har egen uteplats eller stor balkong och på den gemensamma gården finns en boulebana och ett lusthus som ger möjlighet att förlänga utomhussäsongen. Fotograf: Hans-Peter Bloom, Blekinge Bildreportage. 12 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

8 Allmännyttan pressar energianvändningen En av fördelarna med att vara ett allmän nyttigt bostadsbolag är samarbetet med andra kommunägda bolag runtom i landet. När många drar åt samma håll händer det saker. Till exempel på energiområdet. TRELLEBORGSHEM GICK 2007 med i Skåneinitiativet, en rikstäckande aktivitet med 106 allmännyttiga bostadsföretag. Målet är att utifrån 2007 års förbrukning minska energiåtgången med tjugo procent fram till Efter sex år har företagen dragit ner på sin sammanlagda energianvändning med nära 12 procent. TrelleborgsHem använde kwh/kvm och 2014 hade vi kommit ner till 150 kwh/kvm. Genom Skåneinitiativet visar TrelleborgsHem och allmännyttan att det går att effektivisera för miljöns skull. Det är dessutom lönsamt! LIKA VIKTIGT är att den energi man an vänder kommer från miljövänliga källor. Under de senaste tjugo åren har TrelleborgsHem gått från olja till gas och där efter till fjärrvärme för att värma bostäderna. Arbetet med att konvertera fastigheter till fjärrvärme pågår och kommer att fortsätta under IDAG FINNS ENERGI som ger ännu mindre miljöpåverkan och vi är inte sena att ut nyttja den. All el i våra fastigheter kommer numera från vindkraft och från det mest miljövänliga energialternativet av alla: solen. TrelleborgsHem har byggt solcells anläggningar på fastigheterna Borgvallen, Smygehem och i det nybyggda kvarteret Sjöjungfrun. Ett initiativ som vi till och med fått pris för. Förutom fastighets energi och uppvärmning är även transporter energi krävande. Vår fordonsflotta är inte stor men vi vill trots det inspirera omgiv ningen och oss själva genom att göra miljö medvetna val. Fordonen som vi an vänder byts efter hand ut mot eldrivna alternativ och under 2014 har ännu en elbil införskaffats. Vi har nu tre bilar och fyra transport mopeder som drivs med förnybar el. MILJÖARBETET FORTSÄTTER. Minskad vattenanvändning är ett av våra miljömål. Vi förbereder för individ uell varm- och kallvattenmätning vid stambyte och i våra nybyggda lägenheter har vi alltid individuell mätning och debitering. Med lägenheter är vi den ojämförligt största fastighetsägaren i Trelleborg. Vi har ett stort ansvar för att stadens boende är långsiktigt och hållbart. Från start till mål Solcellerna är igång året runt. TrelleborgsHem arbetar mot klart definierade mål för minskning av energianvändningen. Vi strävar även efter att minska avfallsmängden med 10% mellan 2012 och Det görs även en miljöinventering av samtliga lägenheter. Detta arbete ska bli klart under PCB-saneringen 2014 omfattade totalt fyra fastigheter med 14 hus. Fönsterbyte i två fastigheter. Start Idag Mål Start Idag Mål Start Idag Mål Vindkraft - 12% - 20% + 4% - 10% 169 kwh/m² UPPVÄRMNING & FASTIGHETSEL 1,4 liter/m² VATTENFÖRBRUKNING 59,4 kg/m² - 75% - 80% KOLDIOXIDUTSLÄPP 150 trådlösa temperaturgivare har installerats. Övergång till fjärrvärme för uppvärmning av fastigheter. Tilläggsisolering av krypgrunder pågår. 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

9 Året då vi ställde ovanligt många frågor Som byggherre vet vi inte vilka hyresgäster som kommer att flytta in i fastigheten vi planerar att bygga. Men vi gör vårt bästa för att ta reda på vilka behov och önskemål marknaden har. Arkitekter och andra som är delaktiga i plan- och byggprocessen utgår från antaganden och för att hamna så nära verkligheten som möjligt, ställer vi frågor. Att lyssna till boende och bostadssökande är extra viktigt nu när staden förbereder sig på att växa och förändras. Trelleborgs Hem räknar med att inflyttningen kommer att öka och det kommer även omflyttningarna att göra. Därför har vi under 2014 genomfört två enkätundersökningar. En riktade sig till de som står i vår intressekö, den andra delades ut till våra hyresgäster. Hur vill de som köar bo? Frågorna i köundersökningen skickades ut under november och december 2014 till samtliga personer som står i kön. Vi fick svar från 42 procent, alltså personer. Det tolkar vi som att intresset är stort för att diskutera boendefrågor. Eftersom det var vår första undersökning av det här slaget valde vi att ställa frågor som behandlar boendet ur vitt skilda perspektiv, vi ville få en helhetsbild. Vi frågade bland annat: Hur stor lägenhet vill du ha? Var vill du bo? När vill du ha lägenheten? Vilken är den högsta hyra du vill betala? Frågorna handlade också om planlösning och standard. De många svaren har gett oss ett bra stöd inför framtida byggprojekt. Responsen hjälper oss också att fatta rätt beslut när vi bygger om. Svaren visar bland annat att de sök ande är beredda att betala extra för bekvämligheter som exempelvis disk- och tvätt maskin. Spännande i det lite längre perspektivet är att det finns ett tydligt intresse för livsstilsboende. Resultatet av undersökningen understryker behovet av fortsatt byggande. Inte mindre än 50 procent av de som svarat, vill ha en ny bostad inom ett år och ytterligare 40 procent behöver ny bostad inom tre år. Trelleborg vill växa! Hur upplever hyresgästerna oss? Vår hyresgästenkät delades ut i maj 2014 och var av typen Nöjd-Kund Index (NKI). Enkäten mäter kundnöjdhet på flera områden. Vi ville veta vad hyresgästerna tänker dels om boendet, dels om servicen. Dessutom gavs tillfälle att skriva ner egna tankar och idéer kring förbättringar. Svarsfrekvensen var bra, 63 procent. Något som säkert bidrog till detta var att varje enkät överlämnades av en medarbetare från TrelleborgsHem. Det blev ett litet personligt möte som visar att vi bryr oss om våra hyresgäster. Nöjdheten när det gäller boendet omfattar lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljö. Totalt hamnade detta index på 78,6 och skillnaden mellan de tre platserna var inte stor. Utemiljön fick något lägre betyg än de båda övriga. Enkätfrågorna om service tog reda på om hyresgästen tyckte sig bli tagen på allvar, om man ansåg att boendemiljön är trygg, om det är rent och snyggt och om man får hjälp när det behövs. Totalt gav hyresgästerna servicen ett index på 80,6. Ett högt betyg. Mest nöjd var man över att bli tagen på allvar och att få hjälp när det behövs. Svaren visade också att trygghetsfrågor bör få större utrymme. Tryggheten är ett av de områden Trelle borgshem tänker prioritera. Det finns en utbredd uppfattning i samhället om att osäkerhet och otrygghet ökar och det handlar inte alltid om sådant som en hyresvärd kan ändra på. Å andra sidan kan vi genom ganska små förändringar öka trygghetskänslan i boendet. Till exempel kommer vår personal att finnas på plats mer ute i våra områden. Dels för att kontrollera att allt fungerar, dels för att de ska vara synliga och tillgäng liga. Annat vi kommer att utöka är trygghetsvandringarna, informationen om tillval som höjer säkerheten (exempelvis säkerhetsdörrar) liksom arbetet med att montera belysning som tänds automatiskt när någon passerar. Enkäten har också lärt oss att vi viss er ligen är bra på att åtgärda fel, men att återkopplingen kan förbättras. Ännu en viktig lärdom som gör att vi kommer att kunna öka de boendes känsla av trygghet. Den här dialogen med bostadssökande och hyresgäster är mycket värdefull och den kommer vi att fortsätta med. Kunde haft kvällsöppet minst en gång i veckan. Exempelvis till klockan 18. Barnvänligt område, bra service, trevlig personal. Serviceindex Våra hyresgästers åsikter Ett urval av fritextsvar från NKI-undersökningen Vi trivs här tack! Öppna för förändring? Saknar bänkar och bord på gården. Bättre än förväntat. Har rekommenderat till vänner som också flyttat in och trivs lika bra som vi. Aktiva, trevliga och hjälpsamma. Produktindex Miljömedvetna. Tryggt. Vänliga svar från NKI-undersökningen svar från NKI-undersökningen 16 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

10 Våra aktiviteter och arbeten under året SPONSRINGSAKTIVITETER HJÄRTSTARTARE I VÅRA BILAR Vi har installerat portabla hjärtstartare i våra arbetsbilar och på vårt huvudkontor och samtidigt utbildat vår personal. PCB-SANERING AV FASADER I kv Akka, Gravströmmen och Nyhejdan genomfördes PCB-sanering och renovering av fasaderna. AUGUSTI MARS Vi tecknar samarbetsavtal med Sunfleet, som är en elbilspool. Våra kunder får rabatt på anslutningsavgiften. MAJ Vår personal knackar dörr hos alla våra hyresgäster och delar personligen ut vår kundenkät. HISSUNDERHÅLL Efter genomgång av statusen på hissarna i vårt bestånd har några byggts om medan andra har klarat sig med mindre justeringar. Vi tar första spadtaget på Sockerbrukstomten. Här kommer vi att bygga 133 nya lägenheter! OMBYGGNAD AV KÖK NÄR HYRESGÄST FLYTTAR UT I de lägenheter som byter hyresgäst i kv Bildsnidaren/Boktryckaren installerar vi nytt kök och byter ut lägenhetsdörren till en säkerhetsdörr. ISOLERING AV KRYPGRUNDER På Fagerängen har vi inlett isolering av krypgrunder och vindar. Om utvärderingen visar på positiva effekter kommer samtliga hus på området att isoleras på samma sätt. OMBYGGNAD AV BADRUM MED INBYGGDA BADKAR I kv Stigbygeln och Gravströmmen har vi tagit bort de inbyggda badkaren och ersatt dem med dusch. De hyresgäster som velat ha ett nytt badkar har fått det istället. Vi har även bytt ut alla lägenhetsdörrar mot säkerhetsdörrar. FERIEARBETE FÖR HYRESGÄSTERS BARN Våra hyresgästers barn ( år) gavs möjlighet att sommar jobba hos oss. APRIL I Smygehamn stod våra 8 nyproducerade lägenheter klara för inflyttning. ÅRETS SAMHÄLLSBYGGNADSPRIS 2014 Kv Sjöjungfrun vann den prestigefyllda utmärkelsen Årets Samhällsbyggnadspris i Trelleborg 2014 med motiveringen Byggnaden koras till Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadspris. Uppförandet av ett flerfamiljshus med fina och genomtänkta materialval och med en detaljrikedom som med sin skala tar väl tillvara och förstärker innerstadsmiljön. SEPTEMBER Vi antar Hyresgästföreningens utmaning ALS Ice Bucket Challenge! NYA TVÄTTSTUGOR Vi har byggt om och moderniserat tvättstugorna med nya maskiner och bokning med Aptus tagsystem i kv Stuckatören. På Nils Holgerssons v 1 har vi byggt en så kallad framtidens tvättstuga där man bokar varje enhet separat (tvättmaskin/torktumlare/ torkrum) timme för timme via en display i trappan. NY FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP En ny frånluftsvärmepump har installerats på Nils Holgerssons v 1 och i de resterande fyra byggnaderna i kvarteret kommer installation att göras efter hand. OKTOBER Vi är representerade på Internationella äldredagen i Trelleborg. Vi informerar om våra 55+ lägenheter. FÖNSTERBYTE Under året har vi genomfört fönsterbyte på Ehrenbuschgatan och Östergården. STAMBYTE Vi genomför stambytesrenoveringar successivt i våra fastigheter, under 2014 arbetade vi med kv Gravströmmen. Vi förbereder samtidigt för individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten. Vi har under året valt att sponsra olika lokala klubbar/föreningar, och haft motprestationskrav på aktiviteter för våra hyresgästers barn. Under året har vi sponsrat Trelleborgs FF, Trelleborgs handbollsklubb HBK, IFK Trelleborg, Trelleborg Pirates Basket & hockeyklubben Trelleborg Vikings. Under vintern sponsrade vi Is-ormen en isbana som placerades mitt på Stortorget i Trelleborg. Vi har under året även stöttat BRIS, Barncancerfonden och Ulla-Carin Lindqvists stiftelse för ALS-forskning. NYA LÄGENHETER Vi färdigställde fem nya lägenheter på Nils Holgerssons v 1, där det tidigare varit en förskola. UNDER HÖSTEN Under hösten har det genomförts en tillgänglighetsinventering av vårt fastighetsbestånd med stöd av Trelleborgs kommun. Underlaget ger oss en bra grund att arbeta vidare med för att öka tillgängligheten. DECEMBER Pressträff och utställning för kvarteret Sparven samt Victoriainredningens placering. 18 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

11 Det ska vara enkelt att bo i hyresrätt Nöjda kunder är alltid huvudsaken det är lika självklart som det är viktigt. Därför har TrelleborgsHem under 2014 tagit krafttag kring hur vi kan utveckla vårt kundfokus. ETT KONKRET RESULTAT är att vi under våren 2015 kommer att samla all vår kundrelaterade verksamhet på ett enda centralt beläget center i Trelleborg. På så vis ska vi bli mer synliga och tillgängliga. Det ska räcka att ringa ett samtal, skicka ett mejl eller gör en felanmälan för att få den service eller hjälp som behövs. Just enkelheten är en viktig nyckel. Det ska vara enkelt att bo i hyresrätt det är det som är den stora styrkan med en boendeform man väljer för att man vill ha ett prisvärt boende med effektiv och bra service. DEN VIKTIGASTE RESURS vi har för att uppnå våra mål är våra medarbetare. Fjolårets analysarbete har därför i många delar gjorts gemensamt med våra anställda som bidragit med sina idéer och sin kompetens. Även vårens omorganisation har utformats i samarbete med medarbetarna. Det är mycket betydelsefullt att personalen är motiverad och engagerad och att de vill vara med och påverka sättet att jobba. Det är till och med en förutsättning för att vi ska lyckas. För TrelleborgsHem vill framåt. Med våra verksamhetsmål i sikte strävar vi efter att bygga en organisation med stort framtidsfokus, på en hållbar grund. Samtidigt är vi väl medvetna om att en organisation aldrig är statisk. Den lever och förändras och kräver att alla hänger med och vill utvecklas. ATT ARBETA FRAMTIDSFOKUSERAT innebär förstås också att vi hela tiden måste vara medvetna och drivande i vårt uppdrag som allmännyttigt bolag. Vi ser oss själva som en långsiktig, aktiv förvaltare där ett av målen är att utveckla våra befintliga fastigheter. Samtidigt ska marknaden tillföras nya bostäder, vilket vi ser att det finns stora möjligheter till i Trelleborgs kommun. Som ett led i det förstnämnda tillgäng lighetsinventerades alla våra fastigheter under 2014 och en strategi- och åtgärdsplan för att öka tillgängligheten i befintliga fastigheter kommer att tas fram och integreras i den befintliga underhålls planen. Frågan är mer aktuell än någonsin när vi nu står inför en situation där befolkningen blir allt äldre. Det är naturligtvis en stor fråga som kommer att kräva att samhället i stort tar nya grepp. På bostads marknaden gäller det att öka antalet bo städer som passar behoven hos en äldre åldersgrupp. Grundförutsättningen för att lyckas är att aktörerna på bostadsmarknaden ges förutsättningar för att kunna investera i tillgänglighet. Men hyresrätten attraherar inte enbart vissa grupper av befolkningen. Allt fler tilltalas av enkelheten och servicen boendet erbjuder. Många upplever att det finns saker som är viktigare än att binda sitt kapital och vill istället ha större möjlighet till rörlighet och flexibilitet. Vi räknar med att hyresrätten kommer att få en allt starkare position i framtiden och där har TrelleborgsHem en viktig uppgift. Tack för ett väl genomfört 2014! PIA JÖNSSON, VD Det är mycket betydelsefullt att personalen är motiverad och engagerad och att de vill vara med och påverka sättet att jobba. PIA JÖNSSON, VD PÅ TRELLEBORGSHEM 20 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

12 TRELLEBORGSHEMS STYRELSE 2014 Från vänster: Pia Jönsson (vd), Marianne Pettersson (suppleant), Sven Lindkvist (ledamot), Orvar Espert (ledamot), Olle Zinn (ordförande), Gerd Klein (vice ordförande), Henrik Silfverstolpe (Ledamot), Kjell Forsberg (Ledamot), Roy Andersson (representant för Fastighetsanställdas Förbund), Lidija Durakoska (representant för Vision). Hela styrelsen presenteras under förvaltningsberättelse på sidan ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

13 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget TrelleborgsHem (org.nr ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret INFORMATION OM VERKSAMHETEN AB TrelleborgsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag, grund at 1950, som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Trelleborgs kommun. Kommunen är ensam ägare till samtliga aktier i bolaget. AB TrelleborgsHem skall främja bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun och tillhandahålla boende, huvudsakligen med hyresrätt, på den lokala bostadsmarknaden. Hyresgästerna skall erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. AB TrelleborgsHem skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet. För att uppnå ändamålen har verksamheten under året omfattat förvaltning av bolagets fastigheter samt ny- och ombyggnationer och därmed tryggat bolagets fortsatta goda utveckling. Sedan finns avtal mellan AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen region södra Skåne avseende hyresgästernas inflytande och delaktighet i förbättringen av deras bostadsområde. AB TrelleborgsHem har en ekonomisk ställning som medger möjlighet till utveckling och investeringar utan tillskott från kommunen. Bolaget har dessutom gett avkastning till ägaren i form av aktieutdelning samt erlagt kommunal borgensavgift som beslutats av kommunfullmäktige i särskild ordning. Förvaltningen omfattar bostäder, 118 lokaler samt 327 garageplatser. Bostädernas yta uppgår till kvm samt lokalernas yta till kvm. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick det sammanlagda anskaffningsvärdet på byggnader och mark till tkr. Bolagets förvaltning är organiserad i fyra bovärdsområde. Tre av områdena är inom tätorten och det fjärde omfattar landsbygden, med största ort Anderslöv. Till förvaltningens hjälp finns en fristående miljögrupp som ambulerar över alla bolagets områden. På TrelleborgsHems huvudkontor sker all uthyrning av bostäder. Förutom bolagets kundavdelning finns bolagets fastighetsavdelning placerad här samt stödfunktioner inom ekonomi, personal och IT. STYRELSE OCH REVISORER Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun och har under året bestått av sju ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen har haft sju styrelsemöten under räkenskapsåret. Årsstämman ägde rum 20 mars Styrelsens sammansättning Ordinarie styrelseledamöter: Olle Zinn (m) ordförande, Gerd Klein (s) vice ordförande, Orvar Espert (m), Sven Lindkvist (s), Henrik Silfverstolpe (fp), Anita Persson (sd), Kjell Forsberg (mp). Suppleanter: Mårten Bönnemark (m), Marianne Pettersson (s), Staffan Svensson (m), Sven Sandgren (s), Olof Rempe (c), Per Klarberg (sd) ( ), Helmuth Petersén (sd) ( ) Thomas Borgström (kd). Arbetstagarrepresentanter: Lidija Durakoska, Vision, Roy Andersson, Fastighetsanställdas förbund. Årsstämman har utsett följande auktoriserade revisorer för verksamhetsåret: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Boel Hellberg, auktoriserad revisor, huvudansvarig. Ann Rickard-Nilsson, auktoriserad revisor, suppleant. Kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer för verksamhetsåret: Aina Andersson (mp) och Gert-Åke Nilsson (s). Verkställande direktör: Pia Jönsson ORGANISATIONSANSLUTNING Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvarors förening), Andelsföreningen Skånehem samt Trelleborgs Citysamverkan Ekonomisk Förening. SAMARBETSAVTAL AB TrelleborgsHem ingick 2011 ett samarbetsavtal med kommunens industrifastighetsbolag Östersjöterminalen AB. Samarbetsavtalet innebär att AB TrelleborgsHem ombesörjer administrationen av Östersjöterminalen AB samt därutöver sköter förvaltning avseende de fastigheter och objekt som bolaget äger. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET På kvarteret Sjöjungfrun har byggnationen av ett flerbostadshus, innehållande 35 lägenheter samt LSS-boende om 8 lägenheter, färdigställts under hösten. Inflyttning har skett från 1 november. Under året har andra etappen med 8 nya 55+ lägenheter i Smygehamn färdigställts och inflyttning har skett under våren. I slutet av augusti togs det första spadtaget för projektet Innerstaden 1:64 (Betan). Projektet är indelat i två etapper med totalt fyra punkthus och 133 lägenheter. Projektet har fördröjts på grund av överklaganden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Region Södra Skåne har träffat överenskommelse om höjda hyror för Hyreshöjning gäller fr o m och innebär en höjning om 17,50 kr per kvm för bostäder med varmhyror och 16,00 kr per kvm för bostäder med kallhyror samt nyproduktion. AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Region Södra Skåne kommer under 2015 att fortsätta arbeta med att hyressättningsprojektet, gällande differentiering av hyressättning, skall bli klart under året. MARKNAD OCH KUNDER Uthyrningsgraden, 98,7 % (99,3), har i likhet med tidigare år varit hög, vilket tyder på ett fortsatt tryck på bostadsmarknaden. Per fanns det sökande i vår intressekö att jämföras mot personer föregående år. Störst är efterfrågan på centrala lägenheter, men även bostäder belägna i norr och väster efterfrågas. MEDARBETARE Bolaget arbetar kontinuerligt med att höja kompetensnivån hos personalen. Kartläggning sker vid regelbundet återkommande medarbetarsamtal. Under 2014 har bovärdar fått utbildning vad gäller styr- och reglerteknik. Samtliga anställda har erbjudits utbildning i hjärtstartare och därmed även utbildning i hjärt - och lungräddning. Här utöver har även vid behov enskilda utbildningsinsatser genomförts. AB TrelleborgsHem har 31 (33) tillsvidareanställda och 0 (2) visstidsanställda. Av dessa är 17 st (20) kollektivanställda och 14 st (15) är tjänstemän. Av personalen är 47 % (46) 50 år eller äldre. Genomsnittsåldern är 46 år (45). 35 % (31) av de anställda är kvinnor. Under 2014 slutade 5 (1) personer och 1 (4) personer nyanställdes. Den genomsnittliga anställningstiden uppgick till 9,1 år (9,0). MILJÖARBETE AB TrelleborgsHem är sedan 2007 med i Skåneinitiativet, där målet är att minska energiåtgången med 20% fram till Fram till 2014 har AB TrelleborgsHem minskat sin energianvändning med ca 12%. Bolaget använder miljövänliga energikällor så som solcellsanläggningar och el från vindkraftverk. Kontinuerligt sker en konvertering av fastigheternas värmesystem till fjärrvärme. Under 2014 har TrelleborgsHem anslutit sig till utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne, vilket innebär att fossil energi användning i byggnader och fossil el samt fossilt bränsle i transporter utesluts. Målen ska vara uppfyllda AB TrelleborgsHem är medlemmar i Solar Region Skåne sedan årsskiftet 2013/2014. Solar Region Skåne är ett nätverk och kunskapscenter för solenergi. Syftet är att sprida kunskap och information om solenergiteknik för att öka intresset och kompetensen hos olika aktörer inom solenergibranschen och hos allmänheten. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr (6 968) och redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt till tkr (5 645). Årets nettoomsättning uppgick till tkr jämfört med tkr under Den huvudsakliga ökningen kan hänföras till ett utökat fastighetsbestånd samt den generella hyreshöjningen efter förhandling mellan AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen i Södra Skåne om hyror för Parterna enades om en höjning om 19,50 kr per kvm för avtal med varmhyror och 14,50 kr per kvm för avtal med kallhyror. Hyreshöjningen trädde i kraft den 1 januari Bolagets lokalavtalshyror regleras till största del genom index. I likhet med 2013 har de låga räntekostnaderna bidragit till att bolaget kunnat utföra ett utökat underhåll i fastigheterna uppgående till totalt tkr (31 842). Underhållskostnaderna består av planerat underhåll och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU. Insatser krävs för att fastigheterna ska behålla sin tekniska status och därmed säkra sitt värde. Årets avskrivningar uppgick till totalt tkr (27 293) och nya avskrivningsprinciper tillämpas med anledning av de nya K3-reglerna. Se not 13. Främsta anledningen till det förbättrade resultatet är minskade uppvärmnings- och räntekostnader. Dessutom fanns en betydande nedskrivning av en fordran förra året, vilken inte finns motsvarande för ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

14 Flerårsjämförelse Lönsamhet och finansiering Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Avkastning totalt kapital, % 3,4 3,4 4,2 3,4 4,1 Avkastning eget kapital, % 7,6 4,7 9,3 5,7 13,9 Direktavkastning, % 6,9 6,8 7,2 6,2 5,3 Soliditet, % 16,4 16,4 15,9 15,0 14,3 Belåningsgrad fastigheter, % 81,3 83,6 83,4 82,5 83,8 Förvaltning Hyra bostäder, kr/kvm Uthyrningsgrad bostäder, % 98,7 99,3 98,9 99,2 98,9 Flyttningsfrekvens, % 18,2 14,0 12,7 11,6 11,6 Driftkostnad, kr/kvm Underhållskostnad, kr/kvm Driftnetto, kr/kvm FINANSIERING Per bokslutsdagen uppgick skuldportföljen till tkr ( ). Av dessa lämnar Trelleborgs kommun kommunal borgen för tkr ( ). Marknadsmässig borgensavgift för 2014 utgår med 0,38 % (0,5) på lånevolymen och belastar finansnettot 2014 med tkr (2 990). Av bolagets uttagna pantbrev tkr ( ) var tkr ( ) be lånade vid årsskiftet. Vid all upplåning tillämpas bolagets finanspolicy. AB TrelleborgsHems ägardirektiv talar om att bolaget skall välja upplåning med lägsta möjliga finansieringskostnader, utifrån en låg risknivå för kommunkoncernen, varför upplåning med pantbrev som säkerhet gjorts under För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Ränteriskexponeringen hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av krediter, ränteswapar och övriga ränteriskexponeringar. I låneportföljen frikopplas räntebindning och kapitalbindning från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Ränteriskhanteringen syftar till att minska riskerna och genomförs med en konservativ grundsyn, där långsiktig stabilitet, men med full flexibilitet, är ett av huvudmålen. En aktiv ränteriskhantering kan dock innebära ett mindre antal nya eller stängda ränteswapar per år. Detta speciellt om swapportföljens riskprofil behöver förändras eller om förutsättningarna på kapitalmarknaden väsentligt förändras under en kortare tidsrymd. Som ett led i den aktiva hanteringen av ränteriskerna kan därmed förtida avslut av ränteswapavtal förekomma. Alla beslut avseende ränteriskhanteringen där swapavtal tecknas eller förändras, grundas på en förändrad ränterisk för bolaget, där omvärldsanalyser, strategier, riskprofil, förändrade investeringsbehov eller räntekostnadssimuleringar ligger till grund för besluten. Några kortsiktiga spekulativa inslag i ränteriskhanteringen förekommer inte. Om riskerna på kapitalmarknaden visar tecken på att öka kraftigt kan det dock vara nödvändigt med stora förändringar i swapportföljen under en begränsad tidsperiod. Räntekostnadssimuleringar över minst innevarande och nästkommande verksamhetsår genomförs kontinuerligt för att kontrollera att valda strategier och ränteriskskydd uppfyller uppsatta ränteriskmål. Värdeförändringen i portföljen av ränteswapar och krediter med vald räntebindning, skall så långt det är möjligt, efterlikna den värdeförändring som uppkommer i en kreditportfölj bestående av enbart bundna lån med motsvarande räntebindning. Ränta från säkringsinstrumenten redovisas löpande i resultaträkningen som en del av räntekostnaden. Säkringsredovisning ska avbrytas när säkringsinstrument förfaller, säljs, löses eller avslutas på annat liknande sätt eller att säkringen inte längre förväntas vara effektiv. När säkringsredovisning upphör ska säkringsinstrumentet värderas enligt lägsta värdets princip om derivatet har ett positivt värde och en skuld om derivatet har ett negativt värde. Eventuella differenser redovisas i resultaträkningen. Utestående ränteswapavtal uppgick till tkr ( ) per Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca tkr ( ) i avtalen, vilket inte bokförs. Undervärdet/ övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle mot svar ande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå vid långa räntebindningar på bolagets lån. Om resp ektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Under verksamhetsåren 2010 och 2011 har ränteswapavtal på totalt tkr stängts i förtid. Stängningarna har resulterat i att netto tkr i undervärden realiserats. Undervärdet har periodiserats över verksamhetsåren För verksamhetsåret 2014 uppgick det periodiserade beloppet till 395 tkr (159). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgick till 6,57 år (5,73) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgick till 2,83 % (3,10). FASTIGHETSVÄRDERING AB TrelleborgsHem har under året genomfört en intern och översiktlig marknadsvärdering av fastighetsbeståndet. Vär d eringen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna respektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. För värderingsprinciper se not 1. En bedömning av det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter 2014 uppgår till tkr ( ) vilket motsvarar ca kr/kvm (7 330). Justerad soliditet beräknas till 43,4 % (38,5). Några nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga. EGET KAPITAL Bolagets egna kapital per den 31 december 2014 uppgick till tkr ( ) fördelat på tkr (52 059) bundet och tkr (86 599) fritt eget kapital. Utdelning till aktieägaren, Trelleborgs kommun, har gjorts med 648 tkr (543). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Balanserat resultat Årets resultat Totalt Disponeras på följande sätt Utdelning till aktieägare Balanseras i ny räkning Totalt kr kr kr kr kr kr Enligt lag om allmännyttiga bostadsföretag beräknas utdelningen med 2,62 % (snittvärde av 2014 års statslåne ränta + 1 %-enhet) på av ägaren kontant tillskjutet kapital om kr. STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN Den föreslagna utdelningen, motsvarande 5,8 % av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Utdelningen kommer att skuldföras efter årsstämman för senare reglering. 26 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

15 Resultaträkning Belopp i TSEK Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader 3, Underhållskostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

16 Balansräkning Belopp i TSEK Not Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 15 Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

17 Kassaflödesanalys Belopp i TSEK Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 9,10, Sålda materiella anläggningstillgångar 8 7 Placeringar i övriga finansiella anläggn.tillg Amortering övriga finansiella anläggn.tillg Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nya lån Amortering av skuld Omklassificering kortfristig skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut GAMLA TORG, TRELLEBORG Trelleborgs äldsta hus. 32 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

18 Noter NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 13. INTÄKTER Intäkter från uthyrning av bostäder, lokaler samt övriga objekt redovisas i den period hyran avser. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER TILLÄMPAS: Fastigheter Stomme och grund VVS Innervägg El & data Yttertak Fasad Ventilation Restpost Markanläggningar 100 år 50 år 50 år 40 år år år 25 år 40 år 20 år LEASINGAVTAL Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal). Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN OCH FINANSIELL SKULD En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILL- GÅNGAR Vid varje balansdag bedöms om indikation på nedskrivningsbehov föreligger i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. LÅNEKOSTNADER Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar och bedöms vara väsentligt. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara värde fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjande period och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar och dess komponenter. Övriga Byggnadsinventarier Maskiner och inventarier Datorer 10 år Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. 5 år 3 år FASTIGHETSVÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastigheternas verkliga värde. Värderingen sker på objektnivå med stöd av ortsprismetoden och på marknaden accepterade avkastningskrav. Modellen baseras på bolagets verkliga hyresintäkter och schabloniserade drift- och underhållskostnader. NEDSKRIVNINGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden. Årets bedömning ger ej skäl till nedskrivning. KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Posten består huvudsakligen av av räntebärande tillgångar samt ett mindre innehav av andelar. Innehaven innehas på lång sikt. De räntebärande tillgångarna redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Andelarna redovisas till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. DERIVATINSTRUMENT Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i skuldportföljen och säkra exponering av ränterisker. Derivat redovisas inte i balansräkningen under avtalens löptid. Genom säkringen erhålles en fast ränta. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument redovisas under räntekostnader. Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas i resultaträkningen. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. NYCKELTALSDEFINITIONER Avkastning på totalt kapital. Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Belåningsgrad fastigheter. De räntebärande skulderna i förhållande till fastigheternas bokförda värde (byggnader och mark). Direktavkastning. Den löpande avkastningen från fastigheterna, driftnettot, ställt i relation till fastigheternas bokförda värde (byggnader och mark). Driftnetto. Resultat före avskrivningar, nedskrivning anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster. Soliditet. Eget kapital inkl beskattad del av obeskattade reserver i förhållande till totalt kapital. 34 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

19 NOT 2 NETTOOMSÄTTNING Belopp i TSEK Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt och rabatter Bostäder Lokaler Övrigt Rabatter Övriga intäkter Summa Förfallostruktur lokalhyror Kontor/butiker Kommunen och senare NOT 3 DRIFTSKOSTNADER Belopp i TSEK Fastighetsskötsel Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Försäkring Hyresgästföreningen Kabel-TV Övriga driftskostnader *) Summa NOT 4 *) VARAV ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Belopp i TSEK PwC Revisionsuppdraget Skatterådgivning 64 0 Övriga tjänster 0 28 Summa LÄGENHETER PÅ VILLAVÄGEN 11, SMYGEHAMN. Fotograf: Hans-Peter Bloom, Blekinge Bildreportage. 36 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

20 NOT 5 UNDERHÅLLSKOSTNADER Belopp i TSEK Utgifter för planerat underhåll Periodiskt underhåll HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) Summa NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Belopp i TSEK Beräknad inkomstskattekostnad Uppskjuten skattekostnad till följd av temporära skillnader Summa NOT 6 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER Skillnad mellan redovisad skatte kostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats. Redovisat resultat före skatt Antal (st) Medantalet anställda vid årets slut, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 10,3 9,4 Män 23,7 24,7 Totalt 34,0 34,1 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 527 tkr (356 tkr )) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Med verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har inga avtal träffatsom avgångsvederlag. Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt ej bokförda kostnader Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Skatteeffekt av skillnad mellan skattemässig och bokföringsmässig avskrivning Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen NOT 9 BYGGNADER OCH MARK Belopp i TSEK Byggnader Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning Utrangering Omfört från pågående nyanläggning Investeringsbidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Antal (st) Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER Belopp i TSEK Utgående restvärde enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Förändring överavskrivningar Summa ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsföreningen Egen Härd upa

Bostadsföreningen Egen Härd upa Årsredovisning för Bostadsföreningen Egen Härd upa Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer