STRÄNGBETONG MILJÖARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÄNGBETONG MILJÖARBETE"

Transkript

1 STRÄNGBETONG MILJÖARBETE Strängbetongs miljöarbete är en viktig aspekt av hela vår verksamhet. Från kundvärden, till inköp av material. 1

2 Miljöarbetet på Strängbetong Förr levde vi människor i tron att naturen själv skulle återhämta sig från de skador som vi orsakade genom alla utsläpp. Jordens resurser utnyttjades utan att någon riktigt insåg vilka konsekvenser det skulle få. Idag vet vi bättre. Debatten om klimatet och miljön har varit het de senaste åren och många företag har försökt minska sin påverkan på omgivningen. Nu är det dags att lägga i en högre växel. I bygg branschen måste vi hitta ett sätt där vi förbrukar mindre av jordens resurser och sänker nivån på våra utsläpp av koldioxid. Vi på Strängbetong drar vårt strå till stacken genom att tänka energisnålt. Ända från själva produktionsfasen till när bostadshusen och fastigheterna tas i drift. Till exempel har vi dragit ner på våra transporter, och med betong som byggnadsmaterial kan vi minska de färdiga byggnad ernas energikonsumtion med upp till 40%. Auditor Auditor Certifikat Utfärdat till Strängbetong AB Stockholm, Långviksmon, Örnsköldsvik, Hudiksvall, Norberg, Örebro, Nykvarn, Kungsör, Herrljunga, Veddige, Borås, Göteborg och Malmö, Sverige Ingår i Strängbetong AB / Strängbetong Rail AB Bureau Veritas Certification intygar härmed att ledningssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med kraven i ledningssystemstandarden nedan Standard SS-EN ISO 14001: 2004 Giltighetsområde Strängbetong AB: Projektering, konstruktion, tillverkning och montering av prefabricerade betongelement. Ursprungligt datum: 8 februari 2002 Under förutsättning att ledningssystemets fortsatta funktion befinns vara tillfredsställande, är detta certifikat giltigt till: 3 mars 2017 För att kontrollera detta certifikats giltighet vänligen ring Ytterligare förtydligande rörande certifikatets giltighetsområde och tillämpningen av ledningssystemets krav kan erhållas genom att kontakta företaget Mikael Lindström, Technical Manager, Bureau Veritas Certification Sverige AB Datum: 27 februari 2014 Certifikat Nummer: SE / A Bureau Veritas Certification Sverige AB, Fabriksgatan 13, GÖTEBORG, Sverige Electronic copy only Electronic copy only 2 3

3 En byggnad har ett långt liv Byggarbetsplats För att utvärdera den totala påverkan ett hus har på miljön gör vi en livscykel analys (LCA). Den gör att vi kan förutse byggnadens totala ekonomiska och miljö mässiga kostnad från första byggdagen tills huset någon gång i framtiden är rivet och materialet fraktats bort. Transport Byggarbetsplats Byggnaden används Transport Byggnad Endast 15% av den totala kostnaden för en byggnad är relaterad till uppbyggnaden. Resterande 85% är driftskostnader under resten av husets livscykel, mestadels för uppvärmning och nedkylning. Genom att bygga ett gediget hus i betong förbättras dessa egenskaper vilket får den totala kostnaden att bli lägre, och påverkan på miljön att minska. Flexibilitet Betong gör det möjligt att bygga flexibla och anpassnings bara hus. För att reducera framtida miljöpåverkan ser vi redan under konstruktionen till att huset på ett enkelt sätt ska kunna byggas om och byggas ut. Återvinning Vårt miljöarbete utvecklas ständigt. Ett av målen är att våra fabriker i framtiden ska ha slutna produktions system där allt avfallsmaterial kan återvinnas. Det mesta som blir över vid betongtillverkning är åter vinnings bart. Till exempel separerar vi cementslammet i speciella sedimenteringscisterner. Delar av överskottsvattnet samt sand och grus återförs till produktionen. Resterna av hårdbetong krossas och delas upp i fina och grova delar. Dessa har flera användningsområden, bland annat som grundlager vid vägbyggen. Karbonatisering En viktig miljöaspekt hos betong är dess förmåga att % 50 binda koldioxid. När cementen en gång tillverkades frigjordes koldioxid, och genom en process som heter karbon atisering kommer betongelementet att suga åt sig en del av koldioxiden under sin livstid. Om huset rivs och betongen krossas påskyndas denna process. 20 Byggnader är orsaken till % av världens totala energiförbrukning 30% av råvarukonsumtionen 25% av skogsavverkningen 35% av världens CO2 utsläpp 16% av färskvattenuttaget 40% av det fasta avfallet Livscykeln för prefabricerade betongkonstruktioner Energi- och materialförbrukning % % Produktion Råvaror Byggnader är orsaken till... Rivning/återvinning /återanvändning Energi och CO2 Material % av världens totala energiförbrukning 35% av världens Konstruktionsfas Användningsfas Rivningsfas CO2 utsläpp 30% av råvarukonsumtionen 16% av färskvattenuttaget Fördelningen av energiförbrukning, CO2 utsläpp och materialförbrukning under de olika stadierna 25% av skogsavverkningen i en byggnads livscykel. 40% av det fasta avfallet Energi- och materialförbrukning % Produktion Livscykeln för prefabricerade betongkonst Konstruktionsfas Råvaror Användningsfas Rivning/åt /återanvä Ener Mate Fördelningen av energiförbrukning, CO2 utsläpp och materialförbrukni olika stadierna i en byggnads livscykel. R 15% 85% Produktion och resthantering Drift och underhåll Fördelningarna av de olika kostnaderna/miljöeffekterna som uppstår under en byggnads livslängd. 4 5

4 Betongens fördelar Betong är ekonomiskt fördelaktigt, har väldigt lång livslängd och består enbart av råvaror som vi lånar av naturen: cement, vatten, sten och sand. Tillsammans bildar dessa ingredienser ett långlivat material som står emot det mesta. Genom sin vikt och hållbarhet passar betong lika bra för byggande av bostadshus som för hantering av farliga material som jordbruksavfall, giftigt avfall eller sprängämnen. Täta hus Ett tungt och tätt betonghus står emot väder och vind under hela sitt liv. Inomhusmiljön blir inte heller dragig eller fuktig. Och en tät byggnad släpper inte ut värmen ur huset, vilket gör att kostnaderna för uppvärmning minskar. Brandsäkerhet Betong ger också hög brandsäkerhet. En genomsnittlig byggnad kan stå emot en brand under 60 minuter. Byggnader förstärkta med betong har ett brand motstånd på hela minuter. Vår kunskap om betongens brandegenskaper gör att vi kan räkna fram en önskad, tidsbestämd, hållbarhet. Hälsa De flesta hus fungerar perfekt under torra förhållanden. Men i vårt nordiska klimat är fukt och vind mer regel än undantag, och fuktskador är därför vanliga. Ofta uppstår mögel som en följd av detta och de boende eller arbet ande i huset kan då drabbas av 25 MPa 50 MPa 80 MPa Årtal Betong allt starkare Samtidigt som dimensionerna på konstruktionerna minskat genom åren, har hållfastheten ökat. hälsoproblem. Vanliga åkommor är irritation i öron, näsa eller hals, hud irritationer och allergier. Med prefabricerad betong där väggdelarna tillverkas inne i klimatkontrollerade fabriker och sedan monteras på byggplatsen istället för att gjutas i formar på plats reduceras riskerna för fuktskador redan under byggprocessen. Även kvaliteten på luften påverkar vår hälsa. Och kostnaden för att motverka dålig luft med energikrävande fläktsystem är i samma storleksordning som upp värmnings kostnaden. Betong, som består av naturliga material, innebär också att risken för dålig inomhusluft minskar. En jämnare temperatur Den tåliga och tunga betongen är ett bra byggmaterial till energieffektiva hus. Tunga betongbyggnader absorberar värme från människor, lampor och maskiner under dagen. Under natten lämnar betongen ifrån sig värmen igen och gör att inomhustemperaturen blir jämnare dygnet runt. Detta medför att behovet av att använda kyl system på dagen, och radiatorer på natten, minskar. Och den totala energikostnaden minskar med upp till 40%. Sammantaget ger detta ett billigare boende och lägre investeringskostnader tack vare enklare uppvärmnings-, ventilations- och kylsystem. Huvudsakliga råvaror i betong Sten och sand 75% Cement 17% Vatten 8% Vår energieffektiva Bashall Med en byggnad i betong undviker du höga uppvärmnings kostnader. Du får också en jämnare och behag ligare inomhusmiljö på köpet. Jämför man vår Bashall med en konventionell plåthall visar siffrorna att Bashallen är det mest ekonomiska och minst energiförbrukande alternativet. Energibehovet för varje kvadratmeter golvyta ligger på 80 kwh per år för plåthallen. En Bashall kräver mindre än hälften av detta vilket i slutändan gynnar miljön. Den operativa temperaturen i en plåthall varierar 7 C under ett dygn. I Bashallen är temperaturskillnaden istället bara 3 C. En jämn temperaturnivå är viktig för att människor som arbetar eller idrottar ska kunna behålla sin koncentration och orka mer. Ljudisolering Buller är idag ett stort problem och kan leda till trötthet, irritation och huvudvärk. Nuvarande krav på ljudisolering är höga och betong är känt för sina utmärkta ljud dämpande egenskaper. De tjocka väggarna hjälper till att motverka störande buller utifrån och lågfrekventa ljud från trapphus och inom lokalerna. Temperaturförlopp en varm sommardag 30 C 25 C 20 C Plåtkonstruktion Lättbetongskonstruktion Betongkonstruktion 15 C Tid Inomhusmiljö En av de största vinsterna med en byggnad i betong är att den ger en behaglig och trivsam miljö att bo eller arbeta i. Alla vet vi att en jämn temperatur gör att både vår förmåga och trivsel ökar. Det ger förutsättningar för en behaglig miljö på arbetsplatsen och en tillfreds ställande boendemiljö. De prefabricerade betong elementen mini merar också riskerna för fuktskador och sjukdomar relater ade till mögel. Produktivitet, % Operativ temperatur C 120 MPa 2000 I jämförelse med lättare konstruktioner har betong en oöverträffad förmåga att absorbera värme under dagen. Forskning visar att den ideala inomhustemperaturen är mellan C. För varje grad över denna nivå minskar effektivitet och koncentration. 6 7

5 Fördelar med prefabricering Byggandet tar idag mer hänsyn till förändringar och kostnadseffektivitet. Redan på planeringsstadiet gör vi husen så flexibla som möjligt inför framtiden. Beståndsdelarna i ett hus har olika livslängd. Fasaden på utsidan kräver oftast mer underhåll än den bärande strukturen inuti. Därför tillverkar vi på Strängbetong byggelement som är gjorda så att ett renoveringsarbete blir så enkelt, och påverkar så få delar av byggnaden, som möjligt. Ett smartare byggande Allt utom huvudstrukturen i ett hus ska vara utbytbart eller förnybart under husets normala livslängd. Därför är det viktigt att till exempel husets avloppsledningar är placerade på ett sätt som underlättar för eventuella ombyggnader. Målet är att bara behöva göra mindre ingrepp i bygg naden när nya behov och krav uppstår. Det är mindre arbets och materialkrävande, och på så sätt gynnar det både ekonomin och miljön. Ett smartare byggande, med inbyggda förändringsmöjligheter, gör också att husen inte behöver rivas i förtid. Med en flexibel konstruktion kan de istället uppdateras och leva vidare. Bostadshus ställer inte lika höga krav på flexibilitet som till exempel idrottshallar, kontorsbyggnader eller hotell. Gränserna för vad som går att göra sätts av den bärande strukturen. Strängbetong har mycket lång erfaren het av att konstruera prefabricerade byggelement som möjlig gör bjälklag med långa spännvidder och en öppen, flexibel planlösning. Dessa gör det enklare att vid en ombyggnad förändra storleken på lägenheter och rum, och placeringen av badrum och toaletter. Även om dagens byggnader är designade för att hålla länge så kan inte alla husets komponenter för väntas ha samma livslängd. Elektriska installationer och mekaniska lösningar har en kortare livslängd än den bärande strukturen. Därför måste man redan på ritbordet tänka ut hur dessa ska kunna underhållas på ett smart och effektivt sätt. Det är självklart en ekonomisk fråga att ta hänsyn till detta under ett tidigt skede. Men kostnaderna blir ändå betydligt lägre jämfört med de som kan uppstå längre fram ifall man bygger in sig i en mindre flexibel lösning. Tystare byggande En av fördelarna med våra prefabricerade betongelement är att byggtiden förkortas. På så sätt förkortas den tidsperiod då boende och arbet ande i området utsätts för buller, damm och smuts från byggplatsen. Även avfallet minskar. Eftersom vi inte behöver frakta ut gjutformar minskar också antalet transporter, buller och avgaser. Produktionsteknik Det finns många fördelar med att all vår produktion sker i egna fabriksanläggningar istället för på byggplatsen. Våra produktionssystem ger oss goda förutsättningar att både minska resursåtgången och förbättra arbetsmiljön. Varje del i processen kan bättre övervakas både med avseende på ekonomin och på byggelementens kvalitet. Avfallet minskar avsevärt, och det som processen lämnar ifrån sig kan vi enklare ta hand om och återvinna. Fabrikerna gör det också möjligt för oss att kontrollera utsläpp och ljudnivåer lättare än om vi skulle genomföra gjutningarna på en byggplats. Optimering av material Vid prefabricering av betongelement i fabriker går det åt mindre stål och betong än vid gjutning ute på en byggplats. Det ger förstås ekonomiska fördelar men kräver dessutom färre transporter än om allt material och alla komponenter som behövs för att gjuta skulle fraktas ut till bygget. Vi på Strängbetong strävar efter att minska åtgången på råmaterial. Vi använder till exempel en ökad mängd stenkross istället för naturgrus. Uppförande På en byggplats är det generellt stor risk för att olyckor inträffar. Monteringen av våra stora och tunga betong element utgör inget undantag. Därför tar vi på Strängbetong säkerhetsfrågor på allra största allvar, så att varken personalen på byggplatsen eller miljön utsätts för fara. 8 9

6 Sandwichväggar En tung betongkonstruktion är nyckeln till lägre energiförbrukning. Ett sandwichelement av betong ger ett tätt och välisolerat klimatskal som minimerar köldbryggor. TermoDeck Med TermoDeck utnyttjar vi betongens förmåga att lagra värme och kyla för att plana ut temperatursvängningar och skapa ett behagligt och energisnålt inomhusklimat. Lager på lager Hållbara ytterväggar i betong Anpassad temperatur Enklare lösning Tekniken att prefabricera betongväggar som består av flera lager är en del av vårt miljösmarta byggande. Sandwichväggar är, precis som namnet antyder, uppbyggda av tre lager där två betongelement omsluter isoleringen. Sandwichkonstruktionen gör husen tätare och mer motståndskraftiga mot temperaturväxlingar. En yttervägg av betong är mycket tåligare än andra material, exempelvis trä. Då betongen är gjord av natur liga material som cement, sand, sten och vatten står den emot vind och väta bra. Betongytterväggar risk erar heller inte att mögla eller släppa igenom vatten. De pre fabricerade väggelementen kan gjutas Att utnyttja så kallad termisk tröghet är ingen nyhet. Det gjorde redan våra förfäder genom att flytta in i grottor vars väggar behöll en del av sommarvärmen, och värmen från eldstaden, så att de slapp frysa när utomhus temperaturen sjönk. På samma sätt gav grottan svalka under varma dagar. TermoDeck Eftersom TermoDeck använder själva betongbjälklagen och dess hålkanaler för temperaturreglering minskar beho vet av radiatorer och kylmaskiner. På så sätt fås energ isnålare klimatsystem som är enklare att både installera och underhålla. Ett hus isolerat med denna metod håller också en komplett med ytskikt, i t ex tegel eller slipad betong. ut nyttjar den termiska trögheten i betong på ett lik jämnare inomhustemperatur och släpper inte ut nande sätt, dels genom att tillvarata överskottsvärme husets dyrbara värme. På så sätt hjälper väggarna till från människor, maskiner och belysning i lokalerna, att hålla energikostnaderna nere. och dels genom att leda in och vent ilera ut luft genom kanaler i betong elementen. Strategiskt placerade värmeväxlare ser till att ingen energi går till spillo. TermoDeck är en miljö smart lösning som till skillnad från traditionella fläktsystem ger oss ett behagligare inomhusklimat på ett dragfritt och ljudlöst sätt. Tuletornen i Sundbyberg och kv. Lärkträdet i Vara, bägge med TermoDeck 10 11

7 Att minimera köldbryggor En stor energitjuv i byggnader är köldbryggor som bildas då byggnadens olika beståndsdelar fogas samman. Genom att istället bygga klimatskalet med täta, välisolerade, prefabricerade betongelement kan man minimera dessa. Råvaror Cirka 3% av Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer från cement industrin. Koldioxiden kommer dels från förbränning och dels från den kemiska om vandlingen av kalksten till cementklinker. Balkonger Sättet att fästa balkongen i byggnaden påverkar byggnadens ekologiska egenskaper genom att infästningens förmåga att leda värme och kyla inverkar på energi åtgången. Den konventionella lösningen är att spänna in balkongplattan i bjälklaget vilket skapar en energi slukande köldbrygga. Vi låter istället sandwichelementets yttre skiva utgöra upplag för balkongplattan, vars yttre kant bärs av pelare eller rostfria snedstag. Detta ger mini mala köldbryggor. Fönster För att snabbt få huset tätt bör fönstermonteringen göras så tidigt som möjligt. Det kan antingen ske i någon av våra fabriker, eller direkt i anslutning till stom monteringen. Infästningen sker genom att skruva fast fönstren till elementen via lokalt ingjutna plåtar, och reducerar därför köldbryggor även här. Betong är ett rent naturmaterial som består av cement, sten, vatten och sand och går därför att återanvända till 100%. I regel består betongblandningen av 75% ballast, dvs sand och grus. Resterande 25% är cement och vatten. Betongen i sig är inte miljöskadlig, men framställandet av cement ger upphov till koldioxidutsläpp. Idag står cement industrin för cirka 3% av Sveriges totala koldioxid utsläpp. Koldioxiden kommer dels från för bränning och dels från den kemiska omvandlingen Processen fortgår under hela byggnadens livslängd och accelererar när den sedan rivs och betongelementen krossas ner till grus och sten. Den mängd som tas upp ur atmosfären motsvarar cirka hälften av den kol dioxid som avgavs då kalksten omvandlades till cementklinker vid den ursprungliga cementtillverkningen. Cement både tillverkas och används över hela världen. De genomsnittliga utsläppen av koldioxid per ton pro d ucerad cement uppskattas till kg. Energi/miljöbelastning av olika balkongupphängningar under en byggnads livslängd av kalksten till cementklinker. Fördelen med gjuten betong är att den över tiden tar tillbaka en del av den koldioxid som avgått under Vi arbetar på att ytterligare reducera både energi- och processrelaterade utsläpp. Vi ser också stor potential i att öka användningen av tillsatsmaterial som flygaska upp hettningen av kalkstenen en reversibel process. och slagg. Pelare: 0 kwh Stag: kwh Inspänd: kwh Förutsättningar: 50 lägenheter, 3 m balkonglängd utefter fasad. Energiförlusten är beräknad av Professor Gudni Jóhannesson, KTH

8 Transporter Vi försöker hela tiden göra transporterna av vår prefab ricerade betong så smidiga som möjligt. Till exempel fraktar vi ofta stora betongelement nattetid för att minska störningar i trafiken. För att transporterna ska bli färre använder vi också fordon som kan lasta extra långa element. På våra fabriker har vi effektiva logistik lösningar som gör att vi snabbt och enkelt får fram de element som ska fraktas iväg. Klassificeringssystemet QIII Strängbetong följer ett klassificeringssystem, QIII, för tung trafik som utarbetats av Naturskyddsföreningen, LO och NTF. I systemet samlar man poäng efter ett program som är uppdelat i de tre områdena arbetsmiljö, yttre miljö och trafiksäkerhet. Dessa regler styr sedan våra avtal med alla våra transportleverantörer. För detta initiativ har Strängbetong uppnått högsta betyg i QIII. Strängbetongs miljöarbete Strängbetongs miljöarbete har förändrats mycket över de senaste decennierna. Idag tar Strängbetong ett stort ansvar för miljön och för en bättre framtid inom betongbranschen. På 1960-talet var elen mycket billig jämfört med idag. De allra flesta företag förbrukade el utan att tänka på kons ekvenserna. Dessutom kördes avfall och sopor osorterat till tippen och förändrade topografin genom att resultera i stora sopberg. Redan på 1970-talet kom de första förändringarna i och med att miljörörelsen blev mer tongivande. En väckar klocka var det ökande antalet miljökatastrofer som framför allt skedde utomlands. Under de följande åren genomfördes olika miljöfrämjande åtgärder av företag och industrier. Och i och med att miljölagstiftningens miljöbalk trädde i kraft 1999 började Strängbetong och många andra företag se över sitt miljöarbete från grunden. Vi arbetade då fram en miljöhandbok till alla våra fabriker som idag arbetar kontinuerligt med uppsatta miljömål och uppföljning av dessa. Samtidigt strävar vi efter att ständigt göra nya framsteg, och hitta nya förbättringsområden, så att vi hela tiden kan bli mer miljövänliga och mer effektiva. Under åren har många förbättringar skett. Mängden cement till varje kubikmeter betong har till exempel minskat avsevärt utan att kvaliteten på betongen för sämrats snarare tvärtom. Idag låter vi inte heller lampor lysa överallt, dygnet runt. Vi har dörrar som stängs automat iskt i våra fabriker för att behålla den överskottsvärme som den egna produktionen ger. Vi söker med andra ord hela tiden stora och små för bättringar som kan minska energiåtgången och påverkan på vår miljö. Vi arbetar till exempel på att reducera betongspillet ytter ligare. Idag ligger siffran på 7% men vårt mål är att komma ned till 4%. En mer kalkylerad och precis produktion är troligtvis nyckeln till att nå den siffran. Betongindustrin står idag för 3% av Sveriges totala koldioxid utsläpp, en siffra som Strängbetong vill hjälpa till att minska. Det kan till exempel ske genom att minska cementåtgången. Att istället blanda i kalkstens filler i betong blandningen är ett alternativ. Och i Europa används idag slaggcement. Det är dock viktigt att sam tidigt behålla samma höga krav på hållfasthet och kvalitet, eftersom cementen är bindemedlet i betongen. Strängbetong har inte bara sett över cement åtgången och energiförbrukningen, vi har även sett över våra transporter. Idag är vi medlemmar i QIII, ett klassificerings system för tung trafik där vi arbetar med arbetsmiljö, yttre miljö och trafiksäkerhet. Alla QIIIs förare ska genom gå en körutbildning med fokus på trafiksäkerhet, men som också behandlar körteknikens påverkan på miljön

9 Frågor och svar om miljö och betong Vad är en livscykelanalys (LCA)? Det är en sammanställning och utvärdering av inflöden och utflöden från ett produktsystem under hela dess långa livscykel. Hur påverkar betong klimatet? Varifrån kommer koldioxidutsläppen vid produktion av betong? De 3 viktigaste källorna är produktionen av energi till ugnsdrift och drift av anläggningen i övrigt (ca 10%), termisk energi till förbränningen (ca 40%) och kalcineringen, dvs omvandlingen av kalksten till cement cement. Dessa värden varierar mellan 0,7 till 1 ton. (Detta utan hänsyn tagen till absorptionen genom karbonatisering.) I sin miljöredovisning från 2005 redovisar Cementa värden på 0,72 ton CO2 per ton svenskproducerad cement. Globalt anser man att detta utgör ca 10%. I Sverige är denna del mycket mindre, eftersom vi använder renare elenergi. Termisk energi till förbränningen utgör globalt 40%. Genom att fossila bränslen ersätts med alternativa bränslen så är detta värde lägre i Sverige. Betong i sig påverkar inte miljön. Men när cementen en gång producerades frigjordes koldioxid i genomsnitt 0,84 ton per ton cement. Genom karbonatisering kommer betongen att suga åt sig en del koldioxid under sin livstid. Om huset rivs och betongen krossas utökas upptaget. Hur kan utsläppen av koldioxid minskas ytterligare? råvara (ca 50%). Hur ser koldioxidbelastningen ut för betong jämfört med trä? Den är ungefär likvärdig om man ser på hela byggnadens livscykel. Betongens miljöbelastning är större under produktions fasen, men en byggnad i betong har generellt mycket lägre energiförbrukning och kräver mindre underhåll än byggnader av trä. Vad i cementproduktionen är det som orsakar CO2-utsläppen? De 3 viktigaste utsläppskällorna är: Produktionen av energi till ugnsdrift och drift av anläggningen i övrigt. Kalcineringen, den delprocess i tillverkningen av cement då den malda kalkstenen värms upp i cementugnen, varvid koldioxiden som finns naturligt bunden i kalkstenen avgår. Omvandlingen av kalksten till cement råvara, utgör globalt omkring 50% av utsläppen. Genom ständigt förbättrad förbränningsteknik samt inblandning av tillsatsmaterial som till exempel slagg och kalkstensfiller. Vad gör industrin för att minska koldioxidutsläppen? Hur påverkas vårt boende av valet av byggmaterial? Framför allt genom att använda alternativa bränslen till produktionen, och ta tillvara överskottsvärme från cement ugnarna till fjärrvärme och elenergi. Ett tungt byggmaterial spar energi, ger god ljudisolering, är brandsäkert och ger en god inomhusmiljö. Varför har betongbyggnader låg energiförbrukning? Tunga betongbyggnader absorberar värmen som kommer från människor, belysning och maskiner under dagen. Nattetid ger betongen ifrån sig den ackumu lerade värmen igen. Är det sant att det släpps ut nästan 1 ton CO2 för varje ton cement som produceras? Ja och nej! Fram till 90-talets början var detta värde riktigt, som ett generellt nyckeltal för cementproduktionen i världen. Beräkningar för 2002 visar på ett genomsnittsvärde för hela världen på ca 0,84 ton CO2 per ton 16 17

10 Strängbetongs miljöpolicy Känner du att du vill veta mer om Strängbetong och vårt miljöarbete? Välkommen till strangbetong.se där du kan fp mer information. Eller kontakta oss för ett möte redan idag på det kontor som ligger närmast dig. Strängbetong arbetar aktivt för att minimera miljöbelastningen på omvärlden inom sitt verksamhetsområde. STOCKHOLM (Huvudkontor) Besök: Gjörwellsgatan STOCKHOLM HUDIKSVALL Gia Hudiksvall NORBERG Järnvägsgatan 36 Box 16, Norberg Strängbetong ska vara branchledande inom miljöområdet. Såväl egna processer som levererade byggnadsverk ska erbjuda kunderna bra miljöalternativ. Box , Stockholm Tel Fax Tel KUNGSÖR Kungsgatan 2 Box 500, Kungsör Tel VEDDIGE Järlöv Box 137, Veddige Genom kompetensutveckling, erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar, medverkar Strängbetong till att både den egna och kundernas miljöbelastning minskar. Strängbetong uppfyller alla regler och lagar, samt redovisar öppet miljöprestanda för certifieringsorgan och myndigheter. BORÅS Stora Kyrkogatan Borås Tel GÖTEBORG August Barks gata Västra Frölunda Tel Tel LÅNGVIKSMON Örnvägen Långviksmon Tel MALMÖ Hyllie Stationstorg 2 Tel ÖREBRO Berglundavägen Örebro Tel ÖRNSKÖLDSVIK Nygatan 8 Miljöarbetet är allas gemensamma ansvar. HERRLJUNGA Malmö Tel Örnsköldsvik Tel Vretavägen Box 202, Herrljunga Tel Strängbetong en del av Consolis Consolis är Europas ledande tillverkare av prefabricerade betongelement med omfattande lösningar för bygg- och anläggningsprojekt. Med så mycket som 100 års erfarenhet erbjuder företagen inom Consolis ett brett spektrum av produkter och tjänster, inklusive projektdesign och implementering. Consolis har ca 130 produktionsanläggningar i 30 länder, från Skandinavien till Nordafrika och från Västeuropa till Baltikum och Ryssland. Koncernen har över anställda och omsätter ca 12 miljarder kronor. Consolis är angelägna om att ta sitt miljöansvar och lägger därmed särskilt fokus på effektivisering av produktionsprocesser och produkter med lång livslängd

11 Strängbetong är Sveriges ledande företag inom prefabricerade system. Genom att tillverka färdiga element i fabrik och sedan montera ihop dessa på plats ger Strängbetong kunderna bättre totalekonomi, större trygghet, ökad miljöhänsyn och utrymme för arkitektonisk kvalitet. Företaget har cirka anställda, verksamhet på 12 platser i landet och en omsättning på ca 2,5 miljarder kronor. Strängbetong ingår i den internationella koncernen Consolis. 20

TermoDeck modern uppvärmning

TermoDeck modern uppvärmning TermoDeck modern uppvärmning 1 En kakelugn magasinerar värme tack vare sin tyngd och massa. Värmen avges sedan långsamt i rummet. De varma rökgaserna leds i kakelugnen via en labyrint av rökgångar som

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Medvind för vindkraft

Medvind för vindkraft ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Medvind för vindkraft Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Läs mer

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer