STRÄNGBETONG MILJÖARBETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÄNGBETONG MILJÖARBETE"

Transkript

1 STRÄNGBETONG MILJÖARBETE Strängbetongs miljöarbete är en viktig aspekt av hela vår verksamhet. Från kundvärden, till inköp av material. 1

2 Miljöarbetet på Strängbetong Förr levde vi människor i tron att naturen själv skulle återhämta sig från de skador som vi orsakade genom alla utsläpp. Jordens resurser utnyttjades utan att någon riktigt insåg vilka konsekvenser det skulle få. Idag vet vi bättre. Debatten om klimatet och miljön har varit het de senaste åren och många företag har försökt minska sin påverkan på omgivningen. Nu är det dags att lägga i en högre växel. I bygg branschen måste vi hitta ett sätt där vi förbrukar mindre av jordens resurser och sänker nivån på våra utsläpp av koldioxid. Vi på Strängbetong drar vårt strå till stacken genom att tänka energisnålt. Ända från själva produktionsfasen till när bostadshusen och fastigheterna tas i drift. Till exempel har vi dragit ner på våra transporter, och med betong som byggnadsmaterial kan vi minska de färdiga byggnad ernas energikonsumtion med upp till 40%. Auditor Auditor Certifikat Utfärdat till Strängbetong AB Stockholm, Långviksmon, Örnsköldsvik, Hudiksvall, Norberg, Örebro, Nykvarn, Kungsör, Herrljunga, Veddige, Borås, Göteborg och Malmö, Sverige Ingår i Strängbetong AB / Strängbetong Rail AB Bureau Veritas Certification intygar härmed att ledningssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med kraven i ledningssystemstandarden nedan Standard SS-EN ISO 14001: 2004 Giltighetsområde Strängbetong AB: Projektering, konstruktion, tillverkning och montering av prefabricerade betongelement. Ursprungligt datum: 8 februari 2002 Under förutsättning att ledningssystemets fortsatta funktion befinns vara tillfredsställande, är detta certifikat giltigt till: 3 mars 2017 För att kontrollera detta certifikats giltighet vänligen ring Ytterligare förtydligande rörande certifikatets giltighetsområde och tillämpningen av ledningssystemets krav kan erhållas genom att kontakta företaget Mikael Lindström, Technical Manager, Bureau Veritas Certification Sverige AB Datum: 27 februari 2014 Certifikat Nummer: SE / A Bureau Veritas Certification Sverige AB, Fabriksgatan 13, GÖTEBORG, Sverige Electronic copy only Electronic copy only 2 3

3 En byggnad har ett långt liv Byggarbetsplats För att utvärdera den totala påverkan ett hus har på miljön gör vi en livscykel analys (LCA). Den gör att vi kan förutse byggnadens totala ekonomiska och miljö mässiga kostnad från första byggdagen tills huset någon gång i framtiden är rivet och materialet fraktats bort. Transport Byggarbetsplats Byggnaden används Transport Byggnad Endast 15% av den totala kostnaden för en byggnad är relaterad till uppbyggnaden. Resterande 85% är driftskostnader under resten av husets livscykel, mestadels för uppvärmning och nedkylning. Genom att bygga ett gediget hus i betong förbättras dessa egenskaper vilket får den totala kostnaden att bli lägre, och påverkan på miljön att minska. Flexibilitet Betong gör det möjligt att bygga flexibla och anpassnings bara hus. För att reducera framtida miljöpåverkan ser vi redan under konstruktionen till att huset på ett enkelt sätt ska kunna byggas om och byggas ut. Återvinning Vårt miljöarbete utvecklas ständigt. Ett av målen är att våra fabriker i framtiden ska ha slutna produktions system där allt avfallsmaterial kan återvinnas. Det mesta som blir över vid betongtillverkning är åter vinnings bart. Till exempel separerar vi cementslammet i speciella sedimenteringscisterner. Delar av överskottsvattnet samt sand och grus återförs till produktionen. Resterna av hårdbetong krossas och delas upp i fina och grova delar. Dessa har flera användningsområden, bland annat som grundlager vid vägbyggen. Karbonatisering En viktig miljöaspekt hos betong är dess förmåga att % 50 binda koldioxid. När cementen en gång tillverkades frigjordes koldioxid, och genom en process som heter karbon atisering kommer betongelementet att suga åt sig en del av koldioxiden under sin livstid. Om huset rivs och betongen krossas påskyndas denna process. 20 Byggnader är orsaken till % av världens totala energiförbrukning 30% av råvarukonsumtionen 25% av skogsavverkningen 35% av världens CO2 utsläpp 16% av färskvattenuttaget 40% av det fasta avfallet Livscykeln för prefabricerade betongkonstruktioner Energi- och materialförbrukning % % Produktion Råvaror Byggnader är orsaken till... Rivning/återvinning /återanvändning Energi och CO2 Material % av världens totala energiförbrukning 35% av världens Konstruktionsfas Användningsfas Rivningsfas CO2 utsläpp 30% av råvarukonsumtionen 16% av färskvattenuttaget Fördelningen av energiförbrukning, CO2 utsläpp och materialförbrukning under de olika stadierna 25% av skogsavverkningen i en byggnads livscykel. 40% av det fasta avfallet Energi- och materialförbrukning % Produktion Livscykeln för prefabricerade betongkonst Konstruktionsfas Råvaror Användningsfas Rivning/åt /återanvä Ener Mate Fördelningen av energiförbrukning, CO2 utsläpp och materialförbrukni olika stadierna i en byggnads livscykel. R 15% 85% Produktion och resthantering Drift och underhåll Fördelningarna av de olika kostnaderna/miljöeffekterna som uppstår under en byggnads livslängd. 4 5

4 Betongens fördelar Betong är ekonomiskt fördelaktigt, har väldigt lång livslängd och består enbart av råvaror som vi lånar av naturen: cement, vatten, sten och sand. Tillsammans bildar dessa ingredienser ett långlivat material som står emot det mesta. Genom sin vikt och hållbarhet passar betong lika bra för byggande av bostadshus som för hantering av farliga material som jordbruksavfall, giftigt avfall eller sprängämnen. Täta hus Ett tungt och tätt betonghus står emot väder och vind under hela sitt liv. Inomhusmiljön blir inte heller dragig eller fuktig. Och en tät byggnad släpper inte ut värmen ur huset, vilket gör att kostnaderna för uppvärmning minskar. Brandsäkerhet Betong ger också hög brandsäkerhet. En genomsnittlig byggnad kan stå emot en brand under 60 minuter. Byggnader förstärkta med betong har ett brand motstånd på hela minuter. Vår kunskap om betongens brandegenskaper gör att vi kan räkna fram en önskad, tidsbestämd, hållbarhet. Hälsa De flesta hus fungerar perfekt under torra förhållanden. Men i vårt nordiska klimat är fukt och vind mer regel än undantag, och fuktskador är därför vanliga. Ofta uppstår mögel som en följd av detta och de boende eller arbet ande i huset kan då drabbas av 25 MPa 50 MPa 80 MPa Årtal Betong allt starkare Samtidigt som dimensionerna på konstruktionerna minskat genom åren, har hållfastheten ökat. hälsoproblem. Vanliga åkommor är irritation i öron, näsa eller hals, hud irritationer och allergier. Med prefabricerad betong där väggdelarna tillverkas inne i klimatkontrollerade fabriker och sedan monteras på byggplatsen istället för att gjutas i formar på plats reduceras riskerna för fuktskador redan under byggprocessen. Även kvaliteten på luften påverkar vår hälsa. Och kostnaden för att motverka dålig luft med energikrävande fläktsystem är i samma storleksordning som upp värmnings kostnaden. Betong, som består av naturliga material, innebär också att risken för dålig inomhusluft minskar. En jämnare temperatur Den tåliga och tunga betongen är ett bra byggmaterial till energieffektiva hus. Tunga betongbyggnader absorberar värme från människor, lampor och maskiner under dagen. Under natten lämnar betongen ifrån sig värmen igen och gör att inomhustemperaturen blir jämnare dygnet runt. Detta medför att behovet av att använda kyl system på dagen, och radiatorer på natten, minskar. Och den totala energikostnaden minskar med upp till 40%. Sammantaget ger detta ett billigare boende och lägre investeringskostnader tack vare enklare uppvärmnings-, ventilations- och kylsystem. Huvudsakliga råvaror i betong Sten och sand 75% Cement 17% Vatten 8% Vår energieffektiva Bashall Med en byggnad i betong undviker du höga uppvärmnings kostnader. Du får också en jämnare och behag ligare inomhusmiljö på köpet. Jämför man vår Bashall med en konventionell plåthall visar siffrorna att Bashallen är det mest ekonomiska och minst energiförbrukande alternativet. Energibehovet för varje kvadratmeter golvyta ligger på 80 kwh per år för plåthallen. En Bashall kräver mindre än hälften av detta vilket i slutändan gynnar miljön. Den operativa temperaturen i en plåthall varierar 7 C under ett dygn. I Bashallen är temperaturskillnaden istället bara 3 C. En jämn temperaturnivå är viktig för att människor som arbetar eller idrottar ska kunna behålla sin koncentration och orka mer. Ljudisolering Buller är idag ett stort problem och kan leda till trötthet, irritation och huvudvärk. Nuvarande krav på ljudisolering är höga och betong är känt för sina utmärkta ljud dämpande egenskaper. De tjocka väggarna hjälper till att motverka störande buller utifrån och lågfrekventa ljud från trapphus och inom lokalerna. Temperaturförlopp en varm sommardag 30 C 25 C 20 C Plåtkonstruktion Lättbetongskonstruktion Betongkonstruktion 15 C Tid Inomhusmiljö En av de största vinsterna med en byggnad i betong är att den ger en behaglig och trivsam miljö att bo eller arbeta i. Alla vet vi att en jämn temperatur gör att både vår förmåga och trivsel ökar. Det ger förutsättningar för en behaglig miljö på arbetsplatsen och en tillfreds ställande boendemiljö. De prefabricerade betong elementen mini merar också riskerna för fuktskador och sjukdomar relater ade till mögel. Produktivitet, % Operativ temperatur C 120 MPa 2000 I jämförelse med lättare konstruktioner har betong en oöverträffad förmåga att absorbera värme under dagen. Forskning visar att den ideala inomhustemperaturen är mellan C. För varje grad över denna nivå minskar effektivitet och koncentration. 6 7

5 Fördelar med prefabricering Byggandet tar idag mer hänsyn till förändringar och kostnadseffektivitet. Redan på planeringsstadiet gör vi husen så flexibla som möjligt inför framtiden. Beståndsdelarna i ett hus har olika livslängd. Fasaden på utsidan kräver oftast mer underhåll än den bärande strukturen inuti. Därför tillverkar vi på Strängbetong byggelement som är gjorda så att ett renoveringsarbete blir så enkelt, och påverkar så få delar av byggnaden, som möjligt. Ett smartare byggande Allt utom huvudstrukturen i ett hus ska vara utbytbart eller förnybart under husets normala livslängd. Därför är det viktigt att till exempel husets avloppsledningar är placerade på ett sätt som underlättar för eventuella ombyggnader. Målet är att bara behöva göra mindre ingrepp i bygg naden när nya behov och krav uppstår. Det är mindre arbets och materialkrävande, och på så sätt gynnar det både ekonomin och miljön. Ett smartare byggande, med inbyggda förändringsmöjligheter, gör också att husen inte behöver rivas i förtid. Med en flexibel konstruktion kan de istället uppdateras och leva vidare. Bostadshus ställer inte lika höga krav på flexibilitet som till exempel idrottshallar, kontorsbyggnader eller hotell. Gränserna för vad som går att göra sätts av den bärande strukturen. Strängbetong har mycket lång erfaren het av att konstruera prefabricerade byggelement som möjlig gör bjälklag med långa spännvidder och en öppen, flexibel planlösning. Dessa gör det enklare att vid en ombyggnad förändra storleken på lägenheter och rum, och placeringen av badrum och toaletter. Även om dagens byggnader är designade för att hålla länge så kan inte alla husets komponenter för väntas ha samma livslängd. Elektriska installationer och mekaniska lösningar har en kortare livslängd än den bärande strukturen. Därför måste man redan på ritbordet tänka ut hur dessa ska kunna underhållas på ett smart och effektivt sätt. Det är självklart en ekonomisk fråga att ta hänsyn till detta under ett tidigt skede. Men kostnaderna blir ändå betydligt lägre jämfört med de som kan uppstå längre fram ifall man bygger in sig i en mindre flexibel lösning. Tystare byggande En av fördelarna med våra prefabricerade betongelement är att byggtiden förkortas. På så sätt förkortas den tidsperiod då boende och arbet ande i området utsätts för buller, damm och smuts från byggplatsen. Även avfallet minskar. Eftersom vi inte behöver frakta ut gjutformar minskar också antalet transporter, buller och avgaser. Produktionsteknik Det finns många fördelar med att all vår produktion sker i egna fabriksanläggningar istället för på byggplatsen. Våra produktionssystem ger oss goda förutsättningar att både minska resursåtgången och förbättra arbetsmiljön. Varje del i processen kan bättre övervakas både med avseende på ekonomin och på byggelementens kvalitet. Avfallet minskar avsevärt, och det som processen lämnar ifrån sig kan vi enklare ta hand om och återvinna. Fabrikerna gör det också möjligt för oss att kontrollera utsläpp och ljudnivåer lättare än om vi skulle genomföra gjutningarna på en byggplats. Optimering av material Vid prefabricering av betongelement i fabriker går det åt mindre stål och betong än vid gjutning ute på en byggplats. Det ger förstås ekonomiska fördelar men kräver dessutom färre transporter än om allt material och alla komponenter som behövs för att gjuta skulle fraktas ut till bygget. Vi på Strängbetong strävar efter att minska åtgången på råmaterial. Vi använder till exempel en ökad mängd stenkross istället för naturgrus. Uppförande På en byggplats är det generellt stor risk för att olyckor inträffar. Monteringen av våra stora och tunga betong element utgör inget undantag. Därför tar vi på Strängbetong säkerhetsfrågor på allra största allvar, så att varken personalen på byggplatsen eller miljön utsätts för fara. 8 9

6 Sandwichväggar En tung betongkonstruktion är nyckeln till lägre energiförbrukning. Ett sandwichelement av betong ger ett tätt och välisolerat klimatskal som minimerar köldbryggor. TermoDeck Med TermoDeck utnyttjar vi betongens förmåga att lagra värme och kyla för att plana ut temperatursvängningar och skapa ett behagligt och energisnålt inomhusklimat. Lager på lager Hållbara ytterväggar i betong Anpassad temperatur Enklare lösning Tekniken att prefabricera betongväggar som består av flera lager är en del av vårt miljösmarta byggande. Sandwichväggar är, precis som namnet antyder, uppbyggda av tre lager där två betongelement omsluter isoleringen. Sandwichkonstruktionen gör husen tätare och mer motståndskraftiga mot temperaturväxlingar. En yttervägg av betong är mycket tåligare än andra material, exempelvis trä. Då betongen är gjord av natur liga material som cement, sand, sten och vatten står den emot vind och väta bra. Betongytterväggar risk erar heller inte att mögla eller släppa igenom vatten. De pre fabricerade väggelementen kan gjutas Att utnyttja så kallad termisk tröghet är ingen nyhet. Det gjorde redan våra förfäder genom att flytta in i grottor vars väggar behöll en del av sommarvärmen, och värmen från eldstaden, så att de slapp frysa när utomhus temperaturen sjönk. På samma sätt gav grottan svalka under varma dagar. TermoDeck Eftersom TermoDeck använder själva betongbjälklagen och dess hålkanaler för temperaturreglering minskar beho vet av radiatorer och kylmaskiner. På så sätt fås energ isnålare klimatsystem som är enklare att både installera och underhålla. Ett hus isolerat med denna metod håller också en komplett med ytskikt, i t ex tegel eller slipad betong. ut nyttjar den termiska trögheten i betong på ett lik jämnare inomhustemperatur och släpper inte ut nande sätt, dels genom att tillvarata överskottsvärme husets dyrbara värme. På så sätt hjälper väggarna till från människor, maskiner och belysning i lokalerna, att hålla energikostnaderna nere. och dels genom att leda in och vent ilera ut luft genom kanaler i betong elementen. Strategiskt placerade värmeväxlare ser till att ingen energi går till spillo. TermoDeck är en miljö smart lösning som till skillnad från traditionella fläktsystem ger oss ett behagligare inomhusklimat på ett dragfritt och ljudlöst sätt. Tuletornen i Sundbyberg och kv. Lärkträdet i Vara, bägge med TermoDeck 10 11

7 Att minimera köldbryggor En stor energitjuv i byggnader är köldbryggor som bildas då byggnadens olika beståndsdelar fogas samman. Genom att istället bygga klimatskalet med täta, välisolerade, prefabricerade betongelement kan man minimera dessa. Råvaror Cirka 3% av Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer från cement industrin. Koldioxiden kommer dels från förbränning och dels från den kemiska om vandlingen av kalksten till cementklinker. Balkonger Sättet att fästa balkongen i byggnaden påverkar byggnadens ekologiska egenskaper genom att infästningens förmåga att leda värme och kyla inverkar på energi åtgången. Den konventionella lösningen är att spänna in balkongplattan i bjälklaget vilket skapar en energi slukande köldbrygga. Vi låter istället sandwichelementets yttre skiva utgöra upplag för balkongplattan, vars yttre kant bärs av pelare eller rostfria snedstag. Detta ger mini mala köldbryggor. Fönster För att snabbt få huset tätt bör fönstermonteringen göras så tidigt som möjligt. Det kan antingen ske i någon av våra fabriker, eller direkt i anslutning till stom monteringen. Infästningen sker genom att skruva fast fönstren till elementen via lokalt ingjutna plåtar, och reducerar därför köldbryggor även här. Betong är ett rent naturmaterial som består av cement, sten, vatten och sand och går därför att återanvända till 100%. I regel består betongblandningen av 75% ballast, dvs sand och grus. Resterande 25% är cement och vatten. Betongen i sig är inte miljöskadlig, men framställandet av cement ger upphov till koldioxidutsläpp. Idag står cement industrin för cirka 3% av Sveriges totala koldioxid utsläpp. Koldioxiden kommer dels från för bränning och dels från den kemiska omvandlingen Processen fortgår under hela byggnadens livslängd och accelererar när den sedan rivs och betongelementen krossas ner till grus och sten. Den mängd som tas upp ur atmosfären motsvarar cirka hälften av den kol dioxid som avgavs då kalksten omvandlades till cementklinker vid den ursprungliga cementtillverkningen. Cement både tillverkas och används över hela världen. De genomsnittliga utsläppen av koldioxid per ton pro d ucerad cement uppskattas till kg. Energi/miljöbelastning av olika balkongupphängningar under en byggnads livslängd av kalksten till cementklinker. Fördelen med gjuten betong är att den över tiden tar tillbaka en del av den koldioxid som avgått under Vi arbetar på att ytterligare reducera både energi- och processrelaterade utsläpp. Vi ser också stor potential i att öka användningen av tillsatsmaterial som flygaska upp hettningen av kalkstenen en reversibel process. och slagg. Pelare: 0 kwh Stag: kwh Inspänd: kwh Förutsättningar: 50 lägenheter, 3 m balkonglängd utefter fasad. Energiförlusten är beräknad av Professor Gudni Jóhannesson, KTH

8 Transporter Vi försöker hela tiden göra transporterna av vår prefab ricerade betong så smidiga som möjligt. Till exempel fraktar vi ofta stora betongelement nattetid för att minska störningar i trafiken. För att transporterna ska bli färre använder vi också fordon som kan lasta extra långa element. På våra fabriker har vi effektiva logistik lösningar som gör att vi snabbt och enkelt får fram de element som ska fraktas iväg. Klassificeringssystemet QIII Strängbetong följer ett klassificeringssystem, QIII, för tung trafik som utarbetats av Naturskyddsföreningen, LO och NTF. I systemet samlar man poäng efter ett program som är uppdelat i de tre områdena arbetsmiljö, yttre miljö och trafiksäkerhet. Dessa regler styr sedan våra avtal med alla våra transportleverantörer. För detta initiativ har Strängbetong uppnått högsta betyg i QIII. Strängbetongs miljöarbete Strängbetongs miljöarbete har förändrats mycket över de senaste decennierna. Idag tar Strängbetong ett stort ansvar för miljön och för en bättre framtid inom betongbranschen. På 1960-talet var elen mycket billig jämfört med idag. De allra flesta företag förbrukade el utan att tänka på kons ekvenserna. Dessutom kördes avfall och sopor osorterat till tippen och förändrade topografin genom att resultera i stora sopberg. Redan på 1970-talet kom de första förändringarna i och med att miljörörelsen blev mer tongivande. En väckar klocka var det ökande antalet miljökatastrofer som framför allt skedde utomlands. Under de följande åren genomfördes olika miljöfrämjande åtgärder av företag och industrier. Och i och med att miljölagstiftningens miljöbalk trädde i kraft 1999 började Strängbetong och många andra företag se över sitt miljöarbete från grunden. Vi arbetade då fram en miljöhandbok till alla våra fabriker som idag arbetar kontinuerligt med uppsatta miljömål och uppföljning av dessa. Samtidigt strävar vi efter att ständigt göra nya framsteg, och hitta nya förbättringsområden, så att vi hela tiden kan bli mer miljövänliga och mer effektiva. Under åren har många förbättringar skett. Mängden cement till varje kubikmeter betong har till exempel minskat avsevärt utan att kvaliteten på betongen för sämrats snarare tvärtom. Idag låter vi inte heller lampor lysa överallt, dygnet runt. Vi har dörrar som stängs automat iskt i våra fabriker för att behålla den överskottsvärme som den egna produktionen ger. Vi söker med andra ord hela tiden stora och små för bättringar som kan minska energiåtgången och påverkan på vår miljö. Vi arbetar till exempel på att reducera betongspillet ytter ligare. Idag ligger siffran på 7% men vårt mål är att komma ned till 4%. En mer kalkylerad och precis produktion är troligtvis nyckeln till att nå den siffran. Betongindustrin står idag för 3% av Sveriges totala koldioxid utsläpp, en siffra som Strängbetong vill hjälpa till att minska. Det kan till exempel ske genom att minska cementåtgången. Att istället blanda i kalkstens filler i betong blandningen är ett alternativ. Och i Europa används idag slaggcement. Det är dock viktigt att sam tidigt behålla samma höga krav på hållfasthet och kvalitet, eftersom cementen är bindemedlet i betongen. Strängbetong har inte bara sett över cement åtgången och energiförbrukningen, vi har även sett över våra transporter. Idag är vi medlemmar i QIII, ett klassificerings system för tung trafik där vi arbetar med arbetsmiljö, yttre miljö och trafiksäkerhet. Alla QIIIs förare ska genom gå en körutbildning med fokus på trafiksäkerhet, men som också behandlar körteknikens påverkan på miljön

9 Frågor och svar om miljö och betong Vad är en livscykelanalys (LCA)? Det är en sammanställning och utvärdering av inflöden och utflöden från ett produktsystem under hela dess långa livscykel. Hur påverkar betong klimatet? Varifrån kommer koldioxidutsläppen vid produktion av betong? De 3 viktigaste källorna är produktionen av energi till ugnsdrift och drift av anläggningen i övrigt (ca 10%), termisk energi till förbränningen (ca 40%) och kalcineringen, dvs omvandlingen av kalksten till cement cement. Dessa värden varierar mellan 0,7 till 1 ton. (Detta utan hänsyn tagen till absorptionen genom karbonatisering.) I sin miljöredovisning från 2005 redovisar Cementa värden på 0,72 ton CO2 per ton svenskproducerad cement. Globalt anser man att detta utgör ca 10%. I Sverige är denna del mycket mindre, eftersom vi använder renare elenergi. Termisk energi till förbränningen utgör globalt 40%. Genom att fossila bränslen ersätts med alternativa bränslen så är detta värde lägre i Sverige. Betong i sig påverkar inte miljön. Men när cementen en gång producerades frigjordes koldioxid i genomsnitt 0,84 ton per ton cement. Genom karbonatisering kommer betongen att suga åt sig en del koldioxid under sin livstid. Om huset rivs och betongen krossas utökas upptaget. Hur kan utsläppen av koldioxid minskas ytterligare? råvara (ca 50%). Hur ser koldioxidbelastningen ut för betong jämfört med trä? Den är ungefär likvärdig om man ser på hela byggnadens livscykel. Betongens miljöbelastning är större under produktions fasen, men en byggnad i betong har generellt mycket lägre energiförbrukning och kräver mindre underhåll än byggnader av trä. Vad i cementproduktionen är det som orsakar CO2-utsläppen? De 3 viktigaste utsläppskällorna är: Produktionen av energi till ugnsdrift och drift av anläggningen i övrigt. Kalcineringen, den delprocess i tillverkningen av cement då den malda kalkstenen värms upp i cementugnen, varvid koldioxiden som finns naturligt bunden i kalkstenen avgår. Omvandlingen av kalksten till cement råvara, utgör globalt omkring 50% av utsläppen. Genom ständigt förbättrad förbränningsteknik samt inblandning av tillsatsmaterial som till exempel slagg och kalkstensfiller. Vad gör industrin för att minska koldioxidutsläppen? Hur påverkas vårt boende av valet av byggmaterial? Framför allt genom att använda alternativa bränslen till produktionen, och ta tillvara överskottsvärme från cement ugnarna till fjärrvärme och elenergi. Ett tungt byggmaterial spar energi, ger god ljudisolering, är brandsäkert och ger en god inomhusmiljö. Varför har betongbyggnader låg energiförbrukning? Tunga betongbyggnader absorberar värmen som kommer från människor, belysning och maskiner under dagen. Nattetid ger betongen ifrån sig den ackumu lerade värmen igen. Är det sant att det släpps ut nästan 1 ton CO2 för varje ton cement som produceras? Ja och nej! Fram till 90-talets början var detta värde riktigt, som ett generellt nyckeltal för cementproduktionen i världen. Beräkningar för 2002 visar på ett genomsnittsvärde för hela världen på ca 0,84 ton CO2 per ton 16 17

10 Strängbetongs miljöpolicy Känner du att du vill veta mer om Strängbetong och vårt miljöarbete? Välkommen till strangbetong.se där du kan fp mer information. Eller kontakta oss för ett möte redan idag på det kontor som ligger närmast dig. Strängbetong arbetar aktivt för att minimera miljöbelastningen på omvärlden inom sitt verksamhetsområde. STOCKHOLM (Huvudkontor) Besök: Gjörwellsgatan STOCKHOLM HUDIKSVALL Gia Hudiksvall NORBERG Järnvägsgatan 36 Box 16, Norberg Strängbetong ska vara branchledande inom miljöområdet. Såväl egna processer som levererade byggnadsverk ska erbjuda kunderna bra miljöalternativ. Box , Stockholm Tel Fax Tel KUNGSÖR Kungsgatan 2 Box 500, Kungsör Tel VEDDIGE Järlöv Box 137, Veddige Genom kompetensutveckling, erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar, medverkar Strängbetong till att både den egna och kundernas miljöbelastning minskar. Strängbetong uppfyller alla regler och lagar, samt redovisar öppet miljöprestanda för certifieringsorgan och myndigheter. BORÅS Stora Kyrkogatan Borås Tel GÖTEBORG August Barks gata Västra Frölunda Tel Tel LÅNGVIKSMON Örnvägen Långviksmon Tel MALMÖ Hyllie Stationstorg 2 Tel ÖREBRO Berglundavägen Örebro Tel ÖRNSKÖLDSVIK Nygatan 8 Miljöarbetet är allas gemensamma ansvar. HERRLJUNGA Malmö Tel Örnsköldsvik Tel Vretavägen Box 202, Herrljunga Tel Strängbetong en del av Consolis Consolis är Europas ledande tillverkare av prefabricerade betongelement med omfattande lösningar för bygg- och anläggningsprojekt. Med så mycket som 100 års erfarenhet erbjuder företagen inom Consolis ett brett spektrum av produkter och tjänster, inklusive projektdesign och implementering. Consolis har ca 130 produktionsanläggningar i 30 länder, från Skandinavien till Nordafrika och från Västeuropa till Baltikum och Ryssland. Koncernen har över anställda och omsätter ca 12 miljarder kronor. Consolis är angelägna om att ta sitt miljöansvar och lägger därmed särskilt fokus på effektivisering av produktionsprocesser och produkter med lång livslängd

11 Strängbetong är Sveriges ledande företag inom prefabricerade system. Genom att tillverka färdiga element i fabrik och sedan montera ihop dessa på plats ger Strängbetong kunderna bättre totalekonomi, större trygghet, ökad miljöhänsyn och utrymme för arkitektonisk kvalitet. Företaget har cirka anställda, verksamhet på 12 platser i landet och en omsättning på ca 2,5 miljarder kronor. Strängbetong ingår i den internationella koncernen Consolis. 20

Strängbetong smartare för miljön

Strängbetong smartare för miljön Strängbetong smartare för miljön 1 2 Miljöarbetet på Strängbetong Förr levde vi människor i tron att naturen själv skulle återhämta sig från de skador som vi orsakade genom alla utsläpp. Jordens resurser

Läs mer

Välkommen till ett smartare byggande!

Välkommen till ett smartare byggande! Smartare byggande Välkommen till ett smartare byggande! Strängbetong är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande. Vi har drivit tanken med att bygga i moduler ett steg längre och förvandlat

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Hållbart byggande med betong

Hållbart byggande med betong Hållbart byggande med betong En rapport från Betongforum Utgiven av Betongforum www.betongforum.se Form: Bob Reklambyrå Foto sid 20, Riccardo Palombo Hållbart byggande med betong Detta dokument har tagits

Läs mer

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. I Sverige produceras årligen cirka fem miljoner kubik meter betong.

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

MILJÖSMART BYGGANDE MED BETONG. Miljösmart, ekonomiskt och hållbart. Det moderna betongbyggandet vinner mark.

MILJÖSMART BYGGANDE MED BETONG. Miljösmart, ekonomiskt och hållbart. Det moderna betongbyggandet vinner mark. MILJÖSMART BYGGANDE MED BETONG Miljösmart, ekonomiskt och hållbart. Det moderna betongbyggandet vinner mark. 1 Miljö- och kvalitetsarbete på Swerock Visst är det fantastiskt vad saker och ting kan förändras.

Läs mer

Strängbetong Studios. Sveriges ledande stombyggnadsföretag

Strängbetong Studios. Sveriges ledande stombyggnadsföretag Strängbetong Studios Sveriges ledande stombyggnadsföretag Strängbetong Studios 2017-03-16 Strängbetong en del av Consolis 3 Strängbetong Studios Permanenta hus för smålägenheter om mestadels ettor på 35

Läs mer

Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum BYGGVARUDEKLARATION

Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum BYGGVARUDEKLARATION Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2009-04-14 Lars Åberg/Tommy Liefvendahl 1998-03-17 2009-04- 14 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1 Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Robert Granström Marcus Hjelm Truls Langendahl robertgranstrom87@gmail.com hjelm.marcus@gmail.com

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Spara stort med elpo-byggelement

Spara stort med elpo-byggelement Spara stort med elpo-byggelement Spara på byggtiden Spara på bostadsytan Spara på materialkostnader Spara dessutom på naturen Elpotek Oy innovationer inom husteknik Företaget Elpotek Oy är specialiserat

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

STRÄNGBETONG BASHALLEN

STRÄNGBETONG BASHALLEN STRÄNGBETONG BASHALLEN Bashallen är den trygga hallen i betong för dig som värdesätter god fastighetsekonomi, flexibilitet och gedigen kvalitet. 1 Innehåll: Bashallens konstruktion Bashallens fördelar

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

STRÄNGBETONG FASADER. Våra fasader konstrueras för att utgöra ett bra klimatskal för ditt hus. Men de är också en plats för dina idéer.

STRÄNGBETONG FASADER. Våra fasader konstrueras för att utgöra ett bra klimatskal för ditt hus. Men de är också en plats för dina idéer. STRÄNGBETONG FASADER Våra fasader konstrueras för att utgöra ett bra klimatskal för ditt hus. Men de är också en plats för dina idéer. 1 Innehåll: Inledning En fasad ska hålla i hundra år Xxxxxxx Betongens

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI!

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI! Miljöaspekter arbetsmiljöochmarkmiljö BILAGOR: A:Miljödeklaration B:Materialsäkerhetsdatablad C:LivscykelanalysMErlandssonLVI Version 1.0 Mars 2013 Sida 1 av 2 Jerol kompositstolpar Miljödeklaration Företagsnamn

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Vi lever i en ny värld.

Vi lever i en ny värld. Vi lever i en ny värld. Spelreglerna är nya i byggbranschen. Under de senaste decennierna har branschen genomgått en revolutionerande förändring. Förr byggde man hela huset på plats. Nu tillverkar man

Läs mer

Gipsskivor. det naturliga valet för bra boendemiljö

Gipsskivor. det naturliga valet för bra boendemiljö Gipsskivor det naturliga valet för bra boendemiljö Gips ett naturmaterial Naturen är rik på gips som är en kristallisk förbindelse av kalciumsulfat och kemiskt bundet vatten. Gips har varit i bruk till

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

TermoDeck. Sveriges ledande stombyggnadsföretag

TermoDeck. Sveriges ledande stombyggnadsföretag TermoDeck Sveriges ledande stombyggnadsföretag Om TermoDeck TermoDeck är ett lågenergi system för distribution av, - Värme - Kyla - Friskluft via kanaler i håldäcksbjälklag. 2016-10-12 Strängbetong en

Läs mer

Paroc Stenull. ett bergsäkert val

Paroc Stenull. ett bergsäkert val Paroc Stenull ett bergsäkert val Varför säga nej till tryggheten när den inte kostar något extra? En sak är stensäker Idag är det knappast någon som längre tvivlar på att människans aktiviteter, främst

Läs mer

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB Med gröna ögon Kort om 3 Vision Sverige AB 3 Vision Sverige AB är en nystartad svensk verksamhet och systerföretag till 3 Vision i Norge AS som är etablerat sedan tidgare. Företagens grundare är Jarle

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

FABRIKSBLANDAD BETONG

FABRIKSBLANDAD BETONG FABRIKSBLANDAD BETONG AT FÄRDIG GRUND har skapat ett koncept som gör det enkelt att köpa och få levererat fabriksblandad betong till ditt byggprojekt. Detta ger dig full kontroll över varje kubik med fast

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem

klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem Klimatväggen en klimatsmart betongvägg Klimatväggen är en prefabricerad betongvägg anpassad till det nordiska klimatet och framtidens energikrav. Det unika med väggen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ARKTISK FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING MODULBYGGANDE FLYTTBARHET MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE ELEMENT BYGGNADER FÄRDIGA INOM EN VECKA

ARKTISK FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING MODULBYGGANDE FLYTTBARHET MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE ELEMENT BYGGNADER FÄRDIGA INOM EN VECKA PRODUKTION, FÖRSÄLJNING OCH RÅDGIVNING M-Partners Oy Lillåvägen 47 A 64610 ÖVERMARK Tel. +358 6225 3266 Telefax +358 6225 3271, info@m-partners.fi, www.m-partners.fi ARKTISK FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Den energismarta Bashallen

Den energismarta Bashallen Den energismarta Bashallen 1 Innehåll: Bashallens konstruktion Bashallens fördelar Den mångsidiga Bashallen Bashallar vi byggt Vackra unika fasadytor Det här lovar vi Bashallar ska byggas inomhus Projektgenomförande

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

Bostäder För bättre boende och god ekonomi

Bostäder För bättre boende och god ekonomi Bostäder För bättre boende och god ekonomi Betong Abetong ett naturligt val ett unikt material Låt oss slå fast det med en gång: vi på Abetong är hängivna det vi jobbar med, men undra på det. Under de

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Sammanfattningsvis k passar till alla byggnader renhet, miljö, ekonomi o Fördelar med THERMISOL sandwichelement i industrihallar och kommersiella

Läs mer

Trygga och klimatsmarta byggelement. KOLJERN är en del av FOAMGLAS www.koljern.se

Trygga och klimatsmarta byggelement. KOLJERN är en del av FOAMGLAS www.koljern.se Trygga och klimatsmarta byggelement KOLJERN är en del av FOAMGLAS www.koljern.se Grunder, Väggar, Tak och Terrasselement... Världsledande teknik i långsiktigt miljöbyggande. Högsta miljövärdering och kvalitet.

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR. Roasjö Trä AB har anor från tidigt 1900-tal. Men redan i början av 1800-talet fanns här ett sågverk som drevs under många år. Verksamheten utvecklades efterhand

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag?

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? Fredrik Karlsson, Sweco Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? 1 Krav på flexibilitet Ny utrustning Flytta väggar Varm och kallt Varierad verksamhet

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Gemensamma arbeten Energi-minimering på byggarbetsplatsen

Gemensamma arbeten Energi-minimering på byggarbetsplatsen 97 AFJ Gemensamma arbeten Energi-minimering på byggarbetsplatsen Energieffektiv Byggarbets- plats Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer