Delårsrapport januari juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets sex månader uppgick till - 0,64 kr Utdelning av dotterbolaget Crowdsoft Technology AB En företrädesemission ökade eget kapital med 14,1 Mkr Kortfristiga skulder har minskat med 14,5 Mkr genom kvittning mot aktier Väsentliga händelser efter periodens utgång Styrelsen har lämnat in en ansökan om notering på First North. Dock har det visat sig att det krävs ytterligare investeringar i produkt och teknikutvecklingen för att säkra väsentliga affärer. Av det skälet har styrelsen beslutat att skjuta på noteringen och dessförinnan säkra långsiktig finansiering. Styrelsen står dock fast vid att bolaget ska noteras. Under 2014 ändrades koncernens hela struktur till följd av att bolagets ledning och huvudkontor flyttats från USA till Sverige. De historiska siffrorna har inte samma precision som idag. Framför allt saknades tidigare regelbundna avstämningar. En jämförelse med fjolårets redovisade resultat blir därmed irrelevant. I analysen nedan jämförs därför årets första sex månader med föregående års helårssiffror. Detsamma gäller för balansräkningarna där vi jämför 30 juni 2014 med 31 december För kassaflödet jämförs årets första sex månader med helåret (9)

2 VD har ordet Fokus på att skapa kundnytta i en accelererande tillväxtmarknad Mitt första hela kvartal på VMSPlay har varit mycket intensivt och utmanande. Vi är mitt i den våg av förändring och möjligheter som mobiler och molntjänster skapar för företag världen över och jag känner varje dag hur vi är mitt i allt detta. Marknaderna för mobil marknadsföring och mobila tjänster är och förblir bland de bästa som ett bolag kan vara i och vi ser fortsatt stort intresse för våra produkter. Faktum är att mobil video på senare tid fått en än mer betydande position i den globala mediamarknaden och än mer uppmärksamhet. Detta betyder också att kraven på lösningarna och användarvänligheten ökar. Vi har dock upplevt att vägen från lovande möten och kontrakt till lanseringar och intäkter kan vara längre än väntat. Ett exempel är vår stora partner Realtime/Ongoing group där vi under sommaren varit nära en lansering av vår första gemensamma tjänst men bland annat ändrade kundkrav har gjort att projektet fördröjts. Det är tydligt att vi här är beroende av vår partner och deras beslut. Denna affär är och förblir en av våra mest lovande och vi intensifierar vårt arbete för att komma till lansering och intäkter. Under sommaren har vi genomfört de första kundtesterna av vår nya plattform för att skapa och skicka videomeddelanden som kommer ge ny funktionalitet och förbättrad användarvänlighet. Kundintresset är fortsatt mycket stort och jag är övertygad om dess potential. Vår första kund kom ombord på denna plattform under Q2 för en prövoperiod som sedan ska övergå i bredare lansering. Kunden ingår i en stor mediekoncern och är en mycket bra partner för vår utveckling. Det har nu blivit tydligt att färdigställandet av produkten tagit längre tid än väntat och att en förstärkning av vår teknikavdelning behövs för att nå dit, vilket jag påbörjat. Arbetet med att förstärka organisationen har också inneburit att jag tagit in ny finanschef och säljstödschef och planerar att göra ytterligare tillägg under andra halvåret. Att bygga ett urstarkt och energifyllt lag har alltid varit mitt bästa verktyg för att lyckas och jag är glad över den kännbara förändring som detta redan börjar ge. Resan med att transformera bolaget och rusta det för framtida tillväxt har inneburit att vi förutom 14,1Mkr i nyemission har minskat skuldsättningen med 14,5Mkr genom omvandling av skulder till aktier. Styrelsen har tagit en mycket aktiv del i detta arbete och andra åtgärder för att förenkla vår struktur. Våra intäkter hittills under 2014 ligger något lägre än motsvarande period 2013 och är fortfarande huvudsakligen kopplade till vår svenska verksamhet och enklare tjänster. Vi ser fortsatt goda möjligheter att sälja mer videotjänster till denna kundbas när produkten är redo. Min plan kortsiktigt är att fokusera på nyckelaffärer, stärka organisationen ytterligare och göra våra produkter mer användarvänliga. Då vi kommit dit är vi mitt i den här starka tillväxtmarknaden marknaden för mobila tjänster där vi kan skapa återkommande högmarginalintäkter och en skalbar säljmodell med hjälp av överlägsen kundnytta och användarupplevelse. Det är den känslan och visionen som ger mig energi och driver mig målmedvetet framåt! Stockholm, 20 augusti 2014 Christoffer Andersson VD VMSPlay 2 (9)

3 Noteringen Styrelsen har lämnat in en ansökan om notering på First North. Då den mobila videomarknaden på kort tid utvecklats och fått en allt mer betydande position i den globala mediamarknaden så har även efterfrågan och kraven på lösningarna ökat markant. Denna positiva marknadsutveckling anser bolaget vara gynnsamt för de med lång och bred teknikkompetens inom området. Således har bolaget valt att accelerera investeringarna i sin produkt och teknikutvecklingen för att befästa sin position och för att säkra upp väsentliga affärer med stora internationella kunder. Av det skälet har styrelsen beslutat att säkerställa att bolaget har erforderlig kapitaliseringplan och struktur för att möta marknadens förväntningar innan notering sker. Styrelsen står dock fast vid att bolaget ska noteras. Verksamheten Intäkter och resultat Nettoomsättningen för årets första sex månader uppgick till 5,2 Mkr. Detta är något lägre än motsvarande period föregående år. Rörelsens kostnader uppgick till 16,0 Mkr. De operativa kostnaderna är lägre under årets första sex månader till följd av minskat antal anställda i de utländska dotterbolagen. Under föregående helår togs dessutom ett antal kostnader av engångskaraktär som uppstod i samband med utdelning och nedläggningar av utländska dotterbolag. Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till - 10,7 Mkr. Rörelsemarginalen är negativ. Rörelseresultatet på EBITDA- nivå uppgick till - 7,3 Mkr. Nettoresultatet för perioden uppgick till - 11,4 Mkr. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget VMSPlay AB, det amerikanska dotterbolaget VMS Holding Inc, samt fyra dotterdotterbolag, Ironroad USA Inc, VMSPlay Sweden AB, PT Ironroad International (Indonesien) och Ironroad India PvT. VMS Holding Inc har ett minoritetsägande på ca 20 procent. Under årets första fyra månader ingick även Crowdsoft Technology AB i koncernen och belastade resultatet med - 1,3 Mkr. Finansiell ställning Koncernens disponibla likvida medel inklusive utnyttjad checkräkningskredit uppgick per den 30 juni till 1,0 Mkr. Av checkräkningskreditens 1,25 Mkr var 0,9 Mkr utnyttjade. Koncernens soliditet uppgick till 10 %. Ett arbete har genomförts med att kvitta utestående kortfristiga lån till aktier i moderbolaget. För det brygglån som upptogs under våren har 3,9 Mkr konverterats och av tidigare upptagna lån har 1,9 Mkr kvittats mot aktier. Lån upptagna i de amerikanska dotterbolagen till 844 KUSD samt i förtid inlösta konvertibellån, 1,8 Mkr, har också kvittats mot aktier. Sammantaget har ett lånebelopp inklusive räntor uppgående till 14,5 Mkr kvittats. Kursen har i samtliga fall varit 5,50 kr. 3 (9)

4 Aktien Vid en extra stämma den 9 juni beslutades om en företrädesemission på 14,1 Mkr. För tio befintliga aktier erbjöds teckning av två nya till priset 5,50 kr. Samtidigt erhölls en teckningsoption som under perioden 1 november till 1 december 2014 kan lösas mot nya aktier till priset 5,50 kr. Företrädesemissionen genomfördes mellan den juni och tecknades till 56 % av nya och befintliga aktieägare. Emissionen var garanterad. Förhandlingar pågår om att lösa minoritetens andelar i det amerikanska dotterbolaget, VMS Holdings Inc, mot ägande i moderbolaget. Antalet registrerade aktier, samt aktier under registrering, uppgick till stycken. Antalet utställda teckningsoptioner med lösen 2014 till kursen 5,50 kr uppgår till Antalet teckningsoptioner för lösen senast december 2015 till kursen 7,50 kr uppgår till Investeringar Under årets första sex månader har investeringar i materiella anläggningstillgångar med 140 Kkr. Personal Antalet genomsnittligt anställda uppgick till 35 personer. Per 31 december 2013 var genomsnittligt antalet anställda 44 personer. Risker Beträffande risker hänvisas till årsredovisningen VMSPlay lämnar inga prognoser. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer RR20 Delårsrapporter. Revision Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. Årsredovisning 2013 Bolagets årsredovisning har funnits tillgänglig på hemsidan, sedan 28 april (9)

5 Kommande rapporter Delårsbokslut januari september 2014 Bokslutskommuniké Stockholm Christoffer Andersson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Christoffer Andersson, VD, , Jan Benjaminson, CFO, , Yngve Andersson, styrelseordförande, , 5 (9)

6 RESULTATRÄKNING i sammandrag Kkr Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i intressebolag Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2 Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Minoritetsintressen ÅRETS RESULTAT (9)

7 BALANSRÄKNING i sammandrag Kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (9)

8 Kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetens andel av eget kapital Avsättningar Övriga avsättnignar Skulder Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Korftfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skudler Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (9)

9 KASSAFLÖDE i sammandrag Kkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut (9)