FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen"

Transkript

1 FINAL Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen

2 Innehåll A. INLEDNING a) Förord Ansökan om medlemskap Bakgrund till yttrandet Yttrandets innehåll b) Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Litauen Historiskt och geopolitiskt sammanhang Litauens ståndpunkt beträffande Europeiska unionen Avtalsförbindelser Strategin inför anslutningen Handelsförbindelser Allmän bedömning 1. Politiska kriterier 2 B. KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP 1.1 Demokrati och rättsstat Parlamentets och den lagstiftande maktens organisation Bedömning av hur parlamentet fungerar Den verkställande maktens organisation Bedömning av hur den verkställande makten fungerar Den dömande maktens organisation Bedömning av hur den dömande makten fungerar 1.2 Mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter Medborgerliga och politiska rättigheter Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Minoriteters rättigheter och skydd 1.3 Allmän bedömning 2. Ekonomiska kriterier 2.1 Den ekonomiska situationen Bakgrund Liberalisering Stabilisering av ekonomin Strukturomvandling Den finansiella sektorn Ekonomisk och social utveckling 2.2 Ekonomin inför medlemskapet Inledning Övergången till fungerande marknadsekonomi Förmåga att hantera konkurrens och marknadskrafter Framtidsutsikter och prioriteringar 2.3 Allmän bedömning

3 3. Förmåga att påta sig skyldigheterna i samband med ett medlemskap 3.1 En gränslös inre marknad De fyra friheterna Den allmänna ramen Fri rörlighet för varor Fri rörlighet för kapital Fri rörlighet för tjänster Fri rörlighet för personer Allmän bedömning Konkurrens 3.2 Ny teknik och framtidsfrågor Informationssamhället Utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor Forskning och teknisk utveckling Telekommunikation Den audiovisuella sektorn 3.3 Ekonomiska och fiskala frågor Den ekonomiska och monetära unionen Beskattning Statistik 3.4 Politiken inom olika sektorer Industri Jordbruk Fiske Energi Transport Små och medelstora företag 3.5 Ekonomisk och social sammanhållning Sysselsättning och sociala frågor Regionalpolitik och sammanhållning 3.6 Miljö och livskvalitet Miljö Konsumentskydd 3.7 Rättsliga och inrikes frågor 3.8 Utrikespolitik Handel och internationella ekonomiska förbindelser Utvecklingssamarbete Tull Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 3.9 Finansiella frågor Finansiell kontroll Budgetkonsekvenser 4. Den offentliga förvaltningens förmåga att tillämpa gemenskapens regelverk 4.1 Den offentliga förvaltningens organisation 4.2 Administrativ och rättslig kapacitet 4.3 Allmän bedömning 3

4 C. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Bilagor Parlamentets sammansättning Den inre marknaden: Åtgärder enligt vitboken Statistik 4

5 A. INLEDNING a) Förord Ansökan om medlemskap Litauen lämnade in sin ansökan om medlemskap i Europeiska unionen den 8 december 1995 och ministerrådet beslutade följaktligen den 29 januari 1996 att tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel O i fördraget, enligt vilken kommissionen skall höras. Mot denna bakgrund avger kommissionen detta yttrande som svar på den begäran som framlades vid Europeiska rådets möte i Madrid i december 1995 om att kommissionen skulle lägga fram sitt yttrande så snart som möjligt efter regeringskonferensen, som inleddes i mars 1996 och avslutades i juni Bakgrund till yttrandet Litauens ansökan om medlemskap behandlas samtidigt med ansökningar från nio andra associerade länder. Litauens anslutning skall ses som ett led i en historisk process i vilken länderna i Central- och Östeuropa efter mer än 40 år förenar sig med resten av kontinenten och ansluter sig till det område av fred, stabilitet och välstånd som unionen utgör. Europeiska rådet drog följande slutsats i Köpenhamn i juni 1993: "De associerade länder i Central- och Östeuropa som så önskar skall bli medlemmar i unionen. Anslutning kommer att äga rum så snart ett land kan påta sig de skyldigheter som ett medlemskap medför och uppfyller de ekonomiska och politiska villkoren. Ett medlemskap förutsätter att kandidatlandet har uppnått en institutionell stabilitet som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter, det finns en fungerande marknadsekonomi samt förmåga att hantera konkurrens och marknadskrafter inom unionen, landet kan påta sig de skyldigheter som följer med ett medlemskap och ansluta sig till målen för den politiska, ekonomiska och monetära unionen. Unionens förmåga att ta emot nya medlemmar, utan att takten i den europeiska integrationen blir lidande, är också en viktig faktor som ligger i både unionens och kandidatländernas allmänna intresse." I denna förklaring redogjordes i detalj för de politiska och ekonomiska kriterierna för behandlingen av ansökningarna om anslutning från de associerade central- och östeuropeiska länderna. Europeiska rådet hänvisade vid sitt möte i Madrid i december 1995 till behovet av att inom ramen för strategin inför anslutningen "skapa förutsättningar för en gradvis och harmonisk integrering av dessa stater, särskilt genom att utveckla marknadsekonomin, 5

6 anpassa de administrativa strukturerna, och skapa stabila ekonomiska och monetära förhållanden". Kommissionen analyserar i sitt yttrande Litauens ansökan separat men med iakttagande av samma kriterier som tillämpas för de andra ansökningar om vilka den skall avge yttranden samtidigt. Därigenom respekteras den önskan som Europeiska rådet uttryckte i Madrid, nämligen att en likvärdig behandling av alla ansökande länder garanteras. Vid sidan av de enskilda yttrandena lägger kommissionen inom ramen för sitt meddelande "Agenda 2000" för rådet även fram en allmän bedömning av anslutningsansökningarna och sina rekommendationer beträffande en strategi för framgångsrik utvidgning av unionen. Samtidigt lägger den fram en bedömning av utvidgningens konsekvenser för unionens politik. Yttrandets innehåll Yttrandet är upplagt med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Köpenhamn. I yttrandet ingår en beskrivning av förbindelserna mellan Litauen och unionen fram till nu, särskilt inom ramen för associeringsavtalet, en analys av situationen vad gäller de politiska förhållanden som Europeiska rådet nämner (demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter), en bedömning av Litauens situation och framtidsutsikter vad gäller de ekonomiska förhållanden som Europeiska rådet nämner (marknadsekonomi, förmåga att hantera konkurrens), en analys av Litauens förmåga att påta sig de skyldigheter som ett medlemskap medför, dvs. att anta unionens regelverk i form av fördraget, sekundärrätten och politiken på olika områden, och slutligen en allmän bedömning av Litauens situation och möjligheter att uppfylla villkoren för medlemskap i unionen och en rekommendation beträffande anslutningsförhandlingarna. I samband med bedömningen av Litauen med hänsyn till de ekonomiska kriterierna och till landets förmåga att anta regelverket har kommissionen också gjort en bedömning av framtidsutsikterna: den har försökt uppskatta vilka framsteg som Litauen rimligen kan förväntas göra under de närmaste åren, före anslutningen, med beaktande av att också själva regelverket kommer att fortsätta att utvecklas. Av denna anledning är yttrandet inriktat på ett medellångt tidsperspektiv på omkring fem år, utan att detta innebär en förhandsbedömning av den faktiska tidpunkten för anslutningen. Vid utarbetandet av yttrandet har kommissionen erhållit en mängd upplysningar om Litauens situation från de litauiska myndigheterna, och många andra informationskällor har också använts, däribland medlemsstaterna och ett stort antal internationella organisationer. b) Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Litauen 6

7 Historiskt och geopolitiskt sammanhang Litauen, ett litet land vid Östersjön, har ungefär lika stor befolkning och yta som Irland (3,7 miljoner invånare, km 2 ). Det gränsar mot Ryssland (Kaliningrad), Polen, Vitryssland och Lettland. Litauen har existerat som stat sedan Kungariket Litauen grundades år Under medeltiden utvecklades Litauens ekonomi genom handelsförbindelserna mellan de nordtyska, preussiska och livländska städerna vid Östersjökusten, och landets kontakter med det övriga Europa ökade. Det litauisk-polska samväldet upprättades 1569, men upplöstes 1795, när Ryssland intog hela Litauen. Ryssland behärskade sedan Litauen i över ett århundrade. Den 16 februari 1918 förklarade sig Litauen självständigt, och kämpade sedan både mot sovjetiska och tyska styrkor för att upprätta sin självständighet. Mellan världskrigen var Litauen ett självständigt land som var väl integrerat i världsekonomin annekterades Litauen med våld av Sovjetunionen. Därefter var landet ockuperat av Tyskland mellan 1941 och Sovjetunionen återtog landet år 1944, men detta erkändes inte av de flesta väststaterna. Under den sovjetiska perioden anlades stora industrier i landet, inte minst på grund av Litauens relativt goda infrastruktur och välutbildade arbetskraft. Trots bristen på naturtillgångar var landets energisektor, och särskilt kärnkraften, välutvecklad. Andra viktiga sektorer var jordbruk och livsmedelsindustri. År 1989 tvingades kommunistpartiet, under trycket från allmänheten, att gå med på ett flerpartival. Detta vanns av Sajudis, en nationalistisk rörelse. Litauens högsta råd förklarade landets självständighet återupprättad den 11 mars. Efter våldsamma konfrontationer med sovjetiska trupper under 1990 röstade över 90 % av befolkningen för oberoende vid en folkomröstning i februari I september 1991 erkände Sovjetunionen Litauens självständighet, och de sista sovjetiska trupperna lämnade landet Litauens ståndpunkt beträffande Europeiska unionen Sedan Litauen återvunnit sin självständighet 1990, har landet aktivt strävat efter att stärka de politiska, ekonomiska och sociala förbindelserna med Europeiska unionen, och att förankra sin säkerhet och stabilitet i de transatlantiska säkerhetssystemen. Litauen ansökte om medlemskap i EU den 8 december I juni 1996 ratificerade Litauens parlament en ändring av artikel 47 i konstitutionen, i syfte att ge utlänningar rätt att äga land för kommersiellt bruk. Litauens önskan att uppnå europeisk integration illustreras av president Algirdas Brazauskas tal till EU:s diplomatkår den 19 april 1997: De personer som tog initiativet till Romfördraget övervann därmed följderna av andra världskriget enbart i Europas västra delar. I dag har vi chansen att övervinna följderna av det kalla kriget i ett mycket större område. Litauen strävar efter demokrati, fred och välstånd, något som vi med våld varit berövade under långvariga årtionden i det förflutna. Litauen ser sin framtid i ett enat, säkert och välmående Europa. Fullständigt och oinskränkt medlemskap i Europeiska unionen är ett av våra främsta utrikespolitiska mål. Vi anser att antagandet av nya medlemsstater skulle vara ett första steg mot upphävandet en av de svåraste följderna av andra världskriget och det kalla kriget: Europas delning. Man skulle kunna säga att detta 7

8 skulle vara det avgörande provet på om Europa gjort verkliga framsteg mot enande, och på om vårt tänkande verkligen präglas av den västerländska civilisationens sanna värden, och inte bara av ren pragmatism. Vi är medvetna om att förberedandet av Europa inför det tjugoförsta århundradet inte har med välgörenhet eller altruism att göra. Det är utmärkt att det Europeiska rådet i Köpenhamn fastställde tydliga kriterier för bedömningen av alla kandidatländer. Dessa krav har inte bara betydelse för lösningen av problemen i samband med en anslutning till EU, utan ger oss också en möjlighet att bedöma oss själva i hänseende till framtida utsikter. Avtalsförbindelser Diplomatiska förbindelser mellan Litauen och EU upprättades den 27 augusti Ett handels- och samarbetsavtal slöts den 11 maj 1992 och trädde i kraft år Dagens avtalsförbindelser regeras av ett frihandelsavtal som undertecknades den 18 juli 1994 och trädde i kraft den 1 januari Detta avtal syftar till att under en övergångsperiod på upp till sex år upprätta frihandel mellan EU och Litauen, på asymmetrisk grund. Vissa sektorer (främst textil, jordbruksprodukter och fiskeriprodukter) regleras av särskilda bestämmelser. Avtalet omfattar även bestämmelser om betalningar, konkurrens och tillnärmning av lagstiftning. Ett Europaavtal med Litauen förhandlades fram under första hälften av 1995 och undertecknades den 12 juni Litauen ratificerade avtalet den 5 augusti Det kommer att träda i kraft så snart det ratificerats av alla medlemsstater. Europaavtalet kommer då att ersätta avtalet om handel och samarbete och frihandelsavtalet. Så snart Europaavtalet träder i kraft, kommer det att utgöra den rättsliga grunden för förbindelserna mellan Litauen och unionen. Avtalet skall utgöra en ram för politisk dialog, främja utvecklingen av handelsrelationer och ekonomiska kontakter mellan parterna, utgöra grunden för gemenskapens tekniska och finansiella stöd samt bidra till att stegvis integrera Litauen i unionen. Avtalets institutionella ram tillhandahåller de mekanismer som krävs för att genomföra, förvalta och övervaka alla aspekter av relationerna mellan parterna. Underkommittéer behandlar frågor på teknisk nivå. På högre nivå utgör associationskommittén ett forum för genomgripande diskussioner, som ofta leder till att man finner lösningar på problem som uppkommit i samband med avtalet. Associationsrådet skall övervaka relationernas allmänna art och deras framtidsutsikter, och kan utvärdera Litauens utveckling i fråga om förberedelserna för anslutningen. Under 1996 upprättade regeringen en regeringskommission för Europeisk integration, med premiärministern som ordförande, för att främja den europeiska integrationspolitiken. Samordningen av all verksamhet som berör integrationsfrågor utförs av utrikesministeriets byrå för Europeisk integration upprättades ett nytt ministerium för Europafrågor, som skall övervaka och kontrollera att landets lagförslag är förenliga med EG-rätten. Under början av 1997 upprättades en ministerieövergripande delegation för förhandling och integration i Europeiska unionen. Denna delegation håller för närvarande på att lägga sista handen vid en nationell strategi för Europeisk integration, som omfattar mål och tidsplaner. Strategin inför en anslutning 8

9 Genomförande av frihandelsavtalet Frihandelsavtalet fungerar helt och hållet i enlighet med den avtalade tidsplanen. I väntan på antagandet av ett tilläggsprotokoll (som för närvarande håller på att utarbetas) har autonoma åtgärder antagits för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, textilier och fiskeriprodukter i syfte att anpassa avtalet till unionens utvidgning och Uruguayrundans resultat. För närvarande utarbetas bestämmelser om företag och statligt stöd. Ett nytt protokoll om ursprungsregler trädde i kraft den 1 april 1997, vilket möjliggör Europaövergripande kumulering av ursprungsregler. För närvarande pågår diskussioner om förlängning av protokoll 1 om textilhandel utöver den 31 december 1997, när protokollet löper ut. I mars 1997 nåddes en överenskommelse om fastställandet av den jordbrukskomponent som skall tillämpas för jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen, i enlighet med protokoll 2. Andra viktiga frågor som diskuteras i samband med avtalet är tillnärmning av lagstiftningen och strategin inför en anslutning, den makroekonomiska utvecklingen, Litauens förbindelser med sina grannar, tillträde till gemenskapens program, tullsamarbete, certifierings- och standardiseringsfrågor, samarbete inom ramen för tredje pelaren samt handelsfrågor. De gemensamma kommittéerna, den interparlamentariska kommittén och de tekniska arbetsgrupperna har sammanträtt regelbundet. I kommissionens vitbok från 1995 om den inre marknaden fastställs den lagstiftning som kandidatländerna måste införliva och genomföra för att kunna tillämpa gemenskapens regelverk, samt nödvändiga förutsättningar för genomförandet av den inre marknaden (de s.k. fas I-åtgärderna) som måste prioriteras. Litauen har gjort stora framsteg på detta område. Tio arbetsgrupper har upprättats i de berörda ministerierna. Dessa skall behandla genomförandet av rekommendationerna i vitboken. I september 1996 ratificerade parlamentet ett nationellt program för harmonisering av lagar, som omfattar tidsplaner för harmonisering av Litauens lagstiftning med EU-rätten. Detta är del av en allmän strategi för tillnärmning av lagstiftningen, som går ut på att EG-rätten om den inre marknaden skall träda i kraft senast På en rad områden, bland annat bankväsen, försäkring, tull, beskattning, transport, miljö och konsumentskydd, har framsteg redan gjorts. Frihandelsavtalet mellan EG och Litauen fungerar väl. Alla problem som uppstått har kunnat lösas smidigt och konstruktivt. Samarbetet inom vissa sektorer går redan längre än vad som avses i avtalet. Detta utgör en god grund för det ökade samarbete och det tilltagande genomförande av EG-lagstiftningen som kommer att krävas inom ramen för Europaavtalet. Den strukturerade dialogen Litauen har deltagit i den strukturerade dialogen sedan Europeiska rådets möte i Cannes Litauen har deltagit aktivt både i den politiska dialogen och i övriga delar av den strukturerade dialogen. Phare EU:s tekniska och finansiella stöd till Litauen inleddes i samband med 1991 års Tacisprogram, och har sedan 1992 genomförts inom ramen för Phare-programmet. Under perioden erhöll landet 179 miljoner ecu från Phare, och för 1997 anslogs 46 miljoner ecu. Reformer av rättsväsende och förvaltning, infrastruktur, omstrukturering 9

10 och privatisering samt frågor rörande tredje pelaren har hört till de viktigaste sektorerna för programverksamheten. Phare har haft särskilt stort inflytande på utvecklingen av små och medelstora företag samt på reformen av skatte- och tullsystemet. I samband med genomförandet av det gränsöverskridande samarbetsprogrammet har över 15 miljoner ecu anslagits sedan 1994, främst för investeringar i infrastruktur och förvaltningen av den östra gränsen med Vitryssland. I fråga om kontraktsslutande och utbetalningar har Litauen visat en hög absorptionsförmåga. Deltagande i gemenskapens program Litauen kommer att få rätt att delta i gemenskapens program så snart Europaavtalet träder i kraft. Landet har redan ansökt om att få delta i Socrates, Leonardo, Media, Ungdom för Europa, Save II, Raphael, Kaleidoscope, Life och Ariane. I sin budget för 1998 har Litauen avsatt medel för att klara de finansiella åtaganden som ett deltagande skulle medföra. Handelsförbindelser Handeln mellan Litauen och unionen har utvecklats raskt. Mellan 1992 och 1994 mer än tredubblades unionens export, till 724 miljoner ecu. Under samma period ökade Litauens export till unionen med 30 %, till 750 miljoner ecu. EU:s viktigaste exportprodukter är maskiner och elektrisk utrustning, jordbruksprodukter och textilier. Litauens främsta exportvaror är mineraler, basprodukter och kemikalier. Litauens handel med f.d. Sovjetunionen är i dag ungefär jämförbar med landets handel med EU. Sedan frihandelsavtalet mellan Litauen, Lettland och Estland trädde i kraft för industriprodukter, i januari 1996, och för jordbruksprodukter, år 1997, väntas handeln mellan dessa tre länder öka avsevärt. Handeln med Polen har ökat markant sedan avtalet om vänskap och samarbete mellan Litauen och Polen och ett frihandelsavtal slöts år Litauen planerar dessutom att gå med i CEFTA under Allmän bedömning Sedan landet återvann sin självständighet har förbindelserna mellan Litauen och unionen utvecklats väl. Inga förseningar väntas i samband med införandet av frihandel senast år 2000, i överensstämmelse med frihandelsavtalet. De olika frågor som behandlats inom ramen för frihandelsavtalet har lösts på ett tillfredsställande sätt. Samarbetet kommer att öka ytterligare när Europaavtalet med Litauen träder i kraft. 10

11 1. Politiska kriterier 11 B. KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP Vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn fastställdes ett antal "politiska" kriterier för de central- och östeuropeiska kandidatländernas anslutning: länderna skall ha "stabila institutioner som utgör en garanti för demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter". För att kunna utföra den begärda bedömningen har Europeiska kommissionen använt sig av ett flertal informationskällor: de litauiska myndigheternas svar på det frågeformulär som kommissionen skickade ut i april 1996, uppföljning av bilaterala möten, analyser från medlemsstaternas ambassader och kommissionens delegation, bedömningar som gjorts av internationella organisationer (särskilt Europarådet och OSSE), rapporter från ickestatliga organisationer osv. I denna analys görs en systematisk undersökning av de viktigaste aspekterna av statsmakternas organisation och sätt att fungera och av mekanismerna för skydd av de grundläggande rättigheterna. Analysen är inte enbart en rent formell beskrivning utan ett försök att bedöma hur demokratin och rättsstaten i själva verket fungerar. Denna bedömning avser situationen i juni Det görs ingen grundlig genomgång av tidigare förändringar eller förändringar som eventuellt aviserats för framtiden, även om avsikten att reformera en viss sektor oftast har tagits i beaktande vid bedömningen. Läget inom förvaltningen nämns bara kort här och utvecklas vidare i kapitel Demokrati och rättsstat Litauen antog genom folkomröstning i oktober 1992 en ny konstitution som innebar inrättandet av en parlamentarisk demokrati. De litauiska institutionerna fungerar på ett regelrätt sätt, och de olika myndigheterna är angelägna om att hålla sig inom sina kompetensområden och att samarbeta med varandra. Parlamentets och den lagstiftande maktens organisation Parlamentet har en enda kammare, seimas, med 141 ledamöter. De väljs för fyra år i taget genom ett blandat valsystem: 71 ledamöter väljs enligt majoritetsprincipen i enmansvalkretsar i två omgångar, och de resterande 70 genom proportionell fördelning av hela rikets röster med en småpartigräns på 5 % (4 % före 1996). De etniska minoriteterna är inte längre garanterade representation genom speciella regler (före 1996 krävdes bara 2 % av rösterna för att en minoritetslista skulle bli representerad i parlamentet). Seimas kan besluta att anordna nyval om två tredjedelar av ledamöterna så begär. Presidenten kan likaså upplösa parlamentet om det vägrar att godkänna en ny regering, eller om seimas i en förtroendeomröstning begärd av regeringen beslutar att avsätta densamma. En upplösning av parlamentet får inte ske under de sex sista månaderna av presidentens mandattid eller om nyval till parlamentet har ägt rum under de sex senaste månaderna. Parlamentsledamöterna åtnjuter sedvanlig immunitet. Det är vedertaget att oppositionen deltar i de parlamentariska institutionernas verksamhet. Detta deltagande har bland annat

12 tagit sig uttryck i inrättandet av parlamentariska undersökningsutskott där samtliga politiska grupperingar är företrädda. Det stora antalet politiska partier (i det senaste parlamentsvalet i november 1996 ställde 24 partier upp med kandidater) vittnar om att det råder ett reellt flerpartisystem i Litauen. Partierna får inget ekonomiskt stöd från staten, men ett förslag om detta håller för närvarande på att diskuteras i seimas. Seimas utövar den lagstiftande makten men delar sin initiativrätt med presidenten, regeringen och minst väljare, vilka samtliga har rätt att lägga fram lagförslag som seimas är skyldigt att behandla. Regeringen äger rätt att utfärda förordningar, men uteslutande för att trygga tillämpningen av lagarna. Presidenten har makt att vidta de åtgärder som är nödvändiga vid angrepp utifrån eller vid undantagstillstånd, dock med skyldighet att underställa dem seimas nästkommande möte. Folkomröstning kan anordnas på begäran av parlamentet eller av minst väljare "i viktigare frågor för rikets och folkets fortlevnad" (artikel 9 i konstitutionen). Detta förfarande har hittills utnyttjats vid sju tillfällen. Bedömning av hur parlamentet fungerar 1992 och 1996 års val var fria och rättvisa, och båda gångerna skedde en maktväxling (första gången till demokratiska arbetarpartiet och andra gången till en konservativ koalition). Parlamentet fungerar under tillfredsställande förhållanden: dess maktbefogenheter respekteras, och oppositionen deltar på sedvanligt sätt i verksamheten. Den verkställande maktens organisation Presidenten väljs i allmänna och direkta val för en ämbetstid av fem år med möjlighet till återval för ytterligare en period. Om presidenten förklarar seimas upplöst kan det nyvalda parlamentet genom två tredjedelars majoritet av ledamöterna utlysa nyval till presidentämbetet. Presidenten utövar de maktbefogenheter som traditionellt tillkommer en statschef. Regeringen är ansvarig inför seimas och består av en premiärminister och ministrar, vilka tillsätts av presidenten sedan regeringen erhållit parlamentets förtroende. Presidenten kan också, på begäran av premiärministern, avsätta en minister. Ministrarna är individuellt ansvariga inför parlamentet. Deras straffansvar får utredas enbart efter godkännande av seimas eller, vid tidpunkter då parlamentet inte är sammankallat till session, av presidenten. Landets förvaltning är baserat på ett system där den centrala statsförvaltningen har regionala förvaltningar på motsvarande länsnivå (tio stycken). Dessa förvaltningar ansvarar för genomförandet av de beslut och den politik som antagits centralt. Varje sådant län leds av en guvernör som tillsätts av regeringen. Han bistås av en församling av ordförandena och vice ordförandena för kommunfullmäktige i sitt län. I Litauen finns bara en nivå av lokala förvaltningsenheter: kommunerna (56 stycken 12

13 fördelade på 44 landsbygdskommuner och 12 städer). De styrs av kommunfullmäktige, som väljs i allmänna val för en treårsperiod, och av en ordförande, som utses av kommunfullmäktige. Deras verksamhet kontrolleras av en regeringsrepresentant utsedd på länsnivå, men denne står inte under guvernörens makt. De litauiska lokala förvaltningsenheterna har ganska stort självstyre och är ekonomiskt självständiga. För Litauens offentliga förvaltning gäller en lag antagen 1995 som gör åtskillnad mellan tjänstemän utnämnda av den sittande regeringen (vilka saknar anställningsskydd) och fast anställda tjänstemän. Litauen har en offentlighetslag för förvaltningen. Försvarsmakten, de hemliga organen och polisen står under offentlig kontroll. Polisen har omorganiserats för att bättre passa sina nya uppgifter (särskilt i fråga om bekämpandet av den organiserade brottsligheten). Bedömning av hur den verkställande makten fungerar Den verkställande makten fungerar under tillfredsställande förhållanden. De lokala förvaltningsenheterna åtnjuter visst självstyre även om statsförvaltningen på länsnivå tycks förfoga över viktiga befogenheter i fråga om den lokala förvaltningen. Trots att de offentliga tjänstemännen skyddas av en lag, där deras rättigheter och skyldigheter är fastlagda, existerar det än i dag en obalans mellan rättigheterna, som i praktiken har utvidgats, och skyldigheterna, som fortfarande i stor utsträckning är formella. Framför allt saknas en lämplig mekanism för att kunna omsätta de offentliga tjänstemännens ansvar i praktiken, och den omständigheten försvårar ett effektivt bekämpande av korruptionen. Icke desto mindre pågår för närvarande en diskussion i seimas om en etiklag för den offentliga förvaltningen, och regeringen har deklarerat sin avsikt att inrätta kontrollmyndigheter med uppdrag att behandla klagomål som framställs mot myndigheterna. Polisen är sedan början av 1997 indragen i en reformprocess som skall göra den bättre lämpad att genomföra sina traditionella uppgifter och ge den kapacitet att tackla nya (bekämpande av organiserad brottslighet och kontroll av skatteuppbörd). För närvarande håller man på att införa system för utvärdering av polisens verksamhet och metoder för att ställa polismän inför ansvar. Den dömande maktens organisation De litauiska domstolarnas situation är sådan att de kan hävda sitt oberoende. Förvisso använder den verkställande och lagstiftande makten sitt inflytande vid tillsättningen av domarna (för appellationsdomstolen tillsätter presidenten dem med parlamentets samtycke, för distriktsdomstolar och lokala domstolar presidenten ensam och för domarna i högsta domstolen parlamentet på presidentens rekommendation). Dock finns en särskild ämbetsmannanämnd som lägger fram rekommendationer till presidenten för alla beslut som rör domarkåren (tillsättningar, befordringar, förflyttningar eller entlediganden). Ämbetsmännen äger inte rätt att delta i partiers eller politiska organisationers verksamhet. Åklagarväsendet leds av riksåklagaren som tillsätts och avsätts av parlamentet och som är ansvarig inför detta. Åklagarna är ansvariga inför domstolarna för de handlingar de utför 13

14 under loppet av rättegångsprocesserna. I fråga om myndighetsbeslut har, om minst en femtedel av parlamentsledamöterna begär det, författningsdomstolen befogenhet att granska huruvida presidentens och regeringens handlingar är förenliga med konstitutionen. De litauiska myndigheterna håller för närvarande också på att utarbeta en lag om förvaltningens lagöverträdelser och om det administrativa förfarandet slag så att man skall kunna dra den offentliga förvaltningens handlingar inför domstol. Konstitutionen ger också möjlighet att inrätta specialdomstolar för denna typ av mål (artikel 111). Litauen inrättade i mars 1994 parlamentariska ombudsmän (fem "kontrollörer" utnämndes för en fyraårsperiod av seimas i december 1994). De har befogenhet att utreda de klagomål som inlämnats mot förvaltningen, försvarsmakten och kommunerna, och de kan på grundval av sina utredningar ta till rättsliga medel för att begära den anklagade offentliga tjänstemannens avsked. Däremot får ombudsmännen inte anhängiggöra några klagomål beträffande presidenten, regeringen eller domstolarna. Författningsdomstolen, som inrättades 1993, består av nio domare utnämnda för en tid av nio år som inte kan förlängas. Parlamentet utnämner domarna på förslag av presidenten, seimas talman och ordföranden i högsta domstolen (var och en av dessa lämnar förslag på en tredjedel av ledamöterna i domstolen). Författningsdomstolen ansvarar för övervakningen av att fördrag och lagar är förenliga med konstitutionen. Talan vid domstolen kan väckas av presidenten, av regeringen, av en femtedel av parlamentsledamöterna eller av domstolarna. Domstolen prövar också frågor rörande president- och parlamentsval och presidentens eventuella oförmåga att utöva sitt ämbete samt prövar riksrättsåtal (impeachment), som kan riktas mot ledamöter i seimas eller mot andra personer som innehar offentliga ämbeten. Författningsdomstolens beslut är slutgiltiga, utom i fråga om ett internationellt fördrags förenlighet med konstitutionen, i vilket fall seimas kan upphäva domstolens "slutsatser" (artikel 107 tredje stycket i konstitutionen). Bedömning av hur den dömande makten fungerar Det största problemet med det litauiska domstolsväsendet är den långa tid som det tar att avkunna domar. Bristen på kvalificerade jurister liksom 1995 års reform av domstolsväsendet, som ledde till ett system med fyra instanser, är de huvudsakliga anledningarna till denna situation. Situationen är särskilt akut i handelsdomstolarna, där överbelastningen utgör ett hinder bl.a. för behandlingen av konkursmål. Åklagarmyndigheten tycks i dag också vara överbelastad på grund av avsaknaden av en tydlig beskrivning av dess uppgifter. Detta bidrar i sin tur till längre handläggningstider, särskilt i fråga om häktningsbeslut (se nedan). 1.2 Mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter Litauen har infört inhemsk lagstiftning för att säkerställa att mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter respekteras. Dessa rättigheter skyddas också genom internationella konventioner, främst Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt de viktigaste tilläggsprotokollen till denna konvention. Denna konvention med protokoll tillhör gemenskapens regelverk enligt artikel F i Fördraget om Europeiska unionen; varje stat som önskar ansluta sig till 14

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION / SAMMA SERIE Europe A fresh start. The Schuman Declaration 1950-90 A human face for Europe Environmental policy in the European

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Under 2004 fälldes Tyskland av den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna sex gånger, man dömdes bland annat för att man brutit mot

Under 2004 fälldes Tyskland av den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna sex gånger, man dömdes bland annat för att man brutit mot Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Tyskland 2005 1. Sammanfattande bedömning Den tyska Förbundsrepubliken är en parlamentarisk demokrati, som generellt sett uppfyller sina åtaganden väl på området

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 9 juni 2004 Nr 67 68 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

RP 142/2010 rd. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det i oktober 2008 undertecknade avtalet

RP 142/2010 rd. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det i oktober 2008 undertecknade avtalet RP 142/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra

Läs mer

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter innehåll Sid. 4 Sid. 6 Förord Förteckning över konventionens artiklar Sid. 11 Sid. 11 Sid. 14 Sid. 35 Sid. 40 FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER

Läs mer