Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Peter Andreasson, kommunchef Kenth Svensson, kommunsekreterare Sulev Pull, ordförande i Örkelljungabostäder AB, 85 Magnus Håkansson, Örkelljungabostäder AB, 85 Stefan Jacobsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 86 Per-Uno Nilsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 86 Kristian Svärd, samhällsbyggnadschef, 84 Justering Justerare Thomas Bjertner Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Thomas Bjertner Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. firstpagedatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet... Kenth Svensson Datum för nedtagande av anslag

2 KSAU 79 KLK Bredbandsstrategi Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. Av informationen framgår man från olika instanser förordar man upprättar en Bredbandsstrategi för hela kommunen. beslutar uppdra åt IT-enheten ta fram ett förslag till Bredbandsstrategi som ska gälla hela Örkelljunga kommun, samt förslaget skall presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 19 juni och handlingarna till arbetsutskottet utsändes senast den 12 juni. Expedieras till: Leif Kristensson Ksau 19 juni Utdragsbestyrkande 2

3 KSAU 80 KLK Initiativ - Förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg Madeleine Hultkrantz (m), ledamot i kommunstyrelsen och André Johansson (m) ledamot i utbildningsnämnden har inlämnat initiativ om förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg. Av initiativet framgår medborgarnas förståelse och engagemang för demokratiska processen i Örkelljunga är acceptabel men samtidigt i behov av förstärkning och utveckling. I en alltmer digitaliserad vardag har verktygen för effektiv kommunikation mellan och med invånarna utvecklats i en mycket snabb takt. Örkelljunga kommuns digitala plform är enligt initiativtagarna svagt utvecklad för stimulera närdemokrati. Därför föreslår Moderaterna i Örkelljunga : Samtliga kommunfullmäktigesammanträden fångas (rörlig bild och ljud), för distribution i realtid men även tillgängligt efter sammanträdets avslutande, som komplement till ordinarie närradioutsändningar. Dessa skall finnas tillgängliga på kommunens hemsida, Nödvändig utrustning för distribution kräver inga större investeringar och det finns ett antal kanaler som kan användas för såväl livesändning som efterhandstittande. Det är dags för Örkelljunga kommun ta ett första litet steg mot en situation där digitala verktyg utgör en självklar grund för demokratiskt inflytande och insyn. Beslutsunderlag KSAU Yttrande - webbredaktör Initiativ - Förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg Utdragsbestyrkande 3

4 har beslutar remittera initiativet till IT-enheten för yttrande senast , samt yttrandet skall innehålla uppgifter om såväl investeringskostnader som driftkostnader. Webb-ansvarig Leif Söderström framför bl a följande i yttrande: Sammanfning Örkelljunga kommun var bland de första i landet sända live från kommunfullmäktigemötena. Detta skedde i samarbete med det kommunägda bolaget Örkelljunga Bredband AB och TNV. Sändningarna upphörde p.g.a. för höga kostnader, enligt besked från kommunens förtroendevalda. Leif Söderström anser Örkelljunga kommuns digitala plform inte alls är svagt utvecklad för stimulera närdemokrati men kan förstärkas. Kommunen har en väl fungerande plform för integration av e-tjänster där synpunktshanteringen används flitigast i form av en webbaserad medborgardialog som äger rum i realtid under dygnets alla timmar. Synpunkter som är av allmänt intresse och belyser aktuella frågor publiceras kontinuerligt på kommunens webbplats. Leif Söderström är övertygad om många medborgare välkomnar en utveckling av e-demokratin och uppskar initiativ i den här riktningen med livesändningar av fullmäktigemötena. Det finns idag olika lösningar för livesändning (streaming) av ljud och bild i realtid via nätet, även om tekniken i grunden är densamma. Leverantörer erbjuder olika paketlösningar som innehåller ett varierat utbud av tjänster, utrustning och teknik. Investerings- och driftskostnad varierar också beroende på behov och önskemål. Utdragsbestyrkande 4

5 Nedan presenteras fyra olika leverantörer och en beskrivning av deras tjänster samt i förekommande fall specifikation av kostnad. Bambuser Bambuser är en tjänst där användaren kan direktsända med en enkel utrustning, t.ex. en mobiltelefon eller datorns inbyggda kamera. När livesändningen är över arkiveras filmen och kan spelas upp på nytt. Sändningen går bädda in på kommunens webbplats. Kostnad Tjänsten är gratis för privatpersoner och icke vinstdrivande företag, men finns också som en betaltjänst med en kostnad per månad i tre olika utförande. Här tillkommer kostnad för kamerautrustning, bildmixer (om man vill sända från fler kamerakällor), personalkostnader för hantering av tekniken under sändningens gång samt för efterarbete, såsom länkning till arkiverade filmer, redigeringsarbete vid uppdelning av mötets olika ärenden som separata filmklipp. Magneetto Magneetto är ett bolag som erbjuder olika typer av webb-tv-tjänster, allt ifrån enstaka livesändningar till hela plformar där man sköter allt själv. Kostnad Kostnaden varierar beroende på teknikbehovet. Priset för själva serverplformen WMS Cornelius Plform är 7,500 kr/månad, och innefar 50 GB arkivering, 500 GB trafik, 1 livestreamkonto för producera egna livesändningar. Plformen innehåller en hel del tekniska lösningar för presentation av arkivet m.m. Här tillkommer kostnad för personal som tjänstgör under sändning och vid övrigt produktionsarbete. Ability edemokrati Ability samlar hela produktionsprocessen i ett system som både hanterar direktsändning och inspelning. Protokoll och tillhörande dokumentation kan integreras/länkas i sändningen och tittaren kan interagera och ställa frågor till politikerna. Utdragsbestyrkande 5

6 Ability edemokrati Plus visar ärendesammanfningar, powerpoint/oh bilder och länkar till kommunens egna sidor som t.ex. förtroendemannalistor. Inför ett möte bokar man, via ett webbgränssnitt, starttid och infogar ärendelistan i systemet. Sändningen startar per automatik vid den tidpunkt som ses och presidiet avslutar sändningen när mötet är klart. Från presidiet styrs mötet - t.ex. vilket ärende som avhandlas och vem som har ordet - via enkla knapptryck. I salen visas aktuell talarordning och aktuellt ärende. Detta är integrerat med webbtv-systemet vilket innebär när ordförande byter ärende eller talare så sker detta samtidigt i sändningen. Kameran styrs via en fjärrkontroll och har förinställda positioner för talarstol och presidiet vilket innebär kommunfullmäktige inte behöver ha någon extra resurs för sända Kommunfullmäktige via webbtv. Publiceringen för eftersändning sker med automatik när mötet har avslutats. Kostnad Offerten från Ability är uppdelat i 3 punkter 1. Mjukvara Ability edemokrati Bas 2. Sändningsutrustning 3. Utbildning Abonnemang Ability edemokrati Bas (12 månader) SEK/månad Inkluderar bland annat servermjukvaran Ability edemokrati Bas och 20 Gb lagringsutrymme. Streamingprogram Ability QC SEK Programvara som underlättar handhavandet inför produktion, uppladdning och publicering. Ability Startup en halvdags utbildning SEK/person Utbildning i systemet Ability. Grundutrustning Portabel/Mobil Kr Abilty offererar dessutom utrustning som passar för edemokrati Bas och meddelar de återkommer med ett specifikt erbjudande på utrustning anpassat till Örkelljungas behov, exempelvis en flerkameralösning för en mer levande produktion. Streamcode Leverantören ansvarar för videosändning från befintlig kamera i lokalen och överför den via Internet till en visningssida. Videosignal och ljudsignal skickas till en streamingdator som digitaliserar och konverterar signalerna till streaming LIVE format. Sändningen distribueras via leverantörens streamingplform Media Platform och publiceras på kommunens webbplats. Kommunen får tillgång till eget Media Platformkonto och laddar upp sparad sändning efter varje fullmäktigemöte. Efter uppladdning kan man i verktyget dela upp sändningen i bitar, en för varje ärende och lägga dessa klipp i en spellista. Utdragsbestyrkande 6

7 Kostnad Support med integration på webbplats. På plats för testsändning och på plats vid första skarpa sändning. Utbildning i hantering av systemet på plats i samband med testsändning, 2 timmar. Total startkostnad liveoch eftersändning kr Streamingplform inklusive visningssida 650 kr/mån 100 GB streamingtrafik per månad. (500 tittartimmar) 900 kr/mån 100 GB lagring 400 kr/mån Total månadskostnad kr/mån Streamingdator för konvertering av videosignal till LIVE streamingformat kr (s-videosignal eller composit) kr (HD video) Dessutom erbjuder Streamcode försäljning och installation av väggmonterad kamera med kontrollpanel med tre förinställningar och joystick för kunna fritt välja motiv. Här tillkommer kostnad för personal som tjänstgör under sändning och vid övrigt produktionsarbete. föreslår kommunstyrelsen besluta som svar på initiativet uttala kommunen skall sända kommunfullmäktigemötena på internet fr o m , både i realtid och i inspelad form, uppdra åt IT-enheten göra en utvärdering efter ett års användning uppdra åt IT-enheten presentera vilket program som skall väljas utifrån kriterierna pris, kvalitet och användarvänlighet både internt och externt. Förslag till inköp av program skall lämnas senast , samt ärendet skall överlämnas till arbetet med budget Expedieras till: Leif Söderström Ksau 18 september Utdragsbestyrkande 7

8 KSAU 81 KLK Besvarande av motion - Vem ska bygga ett nytt äldreboende? Carina Zachau, (M) har kommit in med motion, daterad om byggande av nytt äldreboende i Örkelljunga. Diskussion om ett nytt äldreboende i Örkelljunga har efter en motion i fullmäktige påbörjats. En arbetsgrupp är tills som ska utreda och diskutera förutsättningar om ett eventuellt nytt äldreboende i Örkelljunga kommun. Kommunstyrelsen har kommit till slutsatsen en ombyggnation av Södergården inte är aktuellt. Byggnaden är svår bygga om till ett modernt och funktionellt äldreboende. Dessutom är kostnaden för ombyggnaden stor i jämförelse med bygga nytt. Arbetsgruppen har kommit fram till två olika alternativ, dels bygga 40 nya särskilda boendeplatser, dels bygga 70 nya särskilda boendeplatser. Det har ännu inte diskuterats om kommunen ska bygga i egen regi eller om man skall uppdra åt en extern part bygga och Örkelljunga kommun därefter ska hyra äldreboendet. Moderata fullmäktigegruppen har diskuterat frågan och har noterat i vissa kommuner har det varit det kommunala bostadsbolaget som byggt äldreboende. Andra kommuner har kombinerat särskilt boende med trygghetsboende, där kommun och bostadsbolag delat på ägandet. Kan någon av de modellerna vara ett alternativ för Örkelljunga kommun? Moderaterna vill frågan diskuteras med Örkelljungabostäder AB. Med hänvisning till ovanstående vill motionären fullmäktige ger kommunstyrelsen och Örkelljungabostäder AB i uppdrag tillsammans belysa olika alternativ och redovisa förslag. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag KF Anmälan motion - Vem ska bygga ett nytt äldreboende? Utdragsbestyrkande 8

9 Protokollsanteckning i arbetsutskottet noterar man utifrån motionens förslag kommer kontakta styrelsen i Örkelljungabostäder AB för belysa olika alternativ för uppförande av nytt äldreboende och därefter redovisa dessa förslag. Ärendet skall återrapporteras till kommunstyrelsen efter genomförda diskussioner. föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt motionen därmed skall anses vara bifallen. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 9

10 KSAU 82 KLK Besvarande av motion - Arvode till fullmäktiges ledamöter Gun Kempe, M, har kommit in med motion daterad om arvode till fullmäktiges ledamöter. Flera kommuner liksom Örkelljunga som inte haft arvode till fullmäktiges ledamöter har nu enligt motionärerna beslutat eller överväger införa detta från nästa mandatperiod. Att vara förtroendevald är ett hedersuppdrag som ges av kommunens invånare men därmed inte sagt de inte kan arvoderas med ett mindre belopp för det arbete som läggs ned i det som är kommunens högsta beslutade organ. Gun Kempe föreslår därför kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag inför nästa mandatperiod återkomma med förslag på arvode till kommunfullmäktiges ledamöter. Beslutsunderlag KSAU Tjänsteskrivelse Anmälan motion - Arvode till fullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning har beslutat remittera motionen till kommunchefen för yttrande. I uppdraget ingår ta reda på storleken på arvodena för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i kommunerna inom 6 K, d v s Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv och Svalöv. Arbetsutskottet önskar även information om nya anslag upptagits i samband med beslut tagits om införande av arvodena till respektive kommunfullmäktige. Svar skall lämnas till kommunkansliet senast den 17 april. Utdragsbestyrkande 10

11 Planerings- och utredningssekreterare Sarah Lundberg har presenterat följande beslutsunderlag: I syfte ge en uppfning av hur arvoderingsmodeller kan se ut och vad dessa innebär om de omsätts gälla för Örkelljunga kommun så redovisas nedan hur två av Örkelljungas grannkommuner Ängelholm och Klippan tillämpar arvodering till kommunfullmäktiges ledamöter. Ängelholms kommun Ängelholms kommun tog beslut om arvodera sina ledamöter i kommunfullmäktige enligt modellen: Ersättning timme för timme enligt gällande regler för grundarvode och timarvode med ersättning endast till ordinarie ledamöter. Ängelholms kommun har grundat kostnadsberäkningen på den genomsnittliga tid fullmäktiges sammanträden hade under åren Grundarvode 135 kr Timarvode 3 x kr Totalt 540 kr Po-pålägg 31,42% 170 kr Totalt 710 kr/per ledarmot Antal ledamöter: 51 stycken Sammanträdesarvode cirka 710 kr/per ledamot Klippans kommun Utifrån Klippans kommuns bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda från finns beslutat : Tjänstegörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning. Kommunfullmäktiges ledamöter har ett fast arvode på 368 kr (2013) per sammanträde, 0,65 % av inkomstbasbeloppet på kr. Antal ledamöter 41 stycken Sammanträdesarvode 368 kr/per ledamot Utdragsbestyrkande 11

12 Örkelljungas kommunfullmäktige Mandat 45 stycken Genomsnittlig längd fullmäktiges sammanträden = 3 timmar Antal möten per år 11 stycken Kostnad för Örkelljunga kommun utifrån de olika modellerna Klippans modell Fast arvode 368 kr (0.65 % av inkomstbasbeloppet 2013) Po 31,42% 116 kr Totalt 484 kr/ per ledamot 484 kr x 45 x 11 = kr/år Ängelholms modell Grundarvode 170 kr (utifrån övriga sammanträdesarvoden % av inkomstbasbeloppet) Timarvode 3 x 170 Po-pålägg 31,42% Totalt 510 kr 160 kr 670 kr/ per ledamot Årskostnaden för fullmäktige blir cirka 670 kr x 45 x 11 = kr I det fall ej tjänstgörande ersättare i fullmäktige ska arvoderas får detta läggas till de redovisade beloppen enligt ovan. Tre principiella modeller har utkristalliserats för ersättning eller icke ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter. 1. Ersättning timme för timme enligt gällande regler för grundarvode och timarvode 2. Ersättning med ett fast beräknat belopp per sammanträde. 3. Ingen ersättning Alternativ 1 ger en ersättning helt efter respektive sammanträdes längd medan ersättning enligt alternativ 2 får schablonberäknas. Alternativ 2 innebär en enklare administrativ hantering. Utdragsbestyrkande 12

13 Arbetsutskottets protokollsanteckning Arbetsutskottet noterar kommunens arbete med organisering av kommunens politiska organisation, i sedvanlig ordning brukar äga rum under hösten, året före valåret. Arbetet startar med en inbjudan till samtliga i kommunfullmäktige representerade partier för överläggning. Kommande förutsättningslösa arbete med den politiska organisationen reglementen och arvoden avser mandatperioden föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt motionen därmed anses besvarad. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 13

14 KSAU 83 KLK Besvarande av motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga Mikael Eskilandersson SD, och Michael Bengtsson, SD, har kommit in med motion, daterad , enligt följande: "Örkelljunga är en kommun där föräldrars ansvar för sina barn ofta påpekas på olika sätt. Dock är det inte alltid helt lätt för föräldrar veta allt deras barn gör. Ett lätt sätt informera de föräldrar som så vill, om elevers frånvaro från lektioner, är genom en sms-tjänst. Detta är redan testat i andra kommuner och har där fungerat väl. Ett skolk-sms kostar ca öre styck och tjänsten går ut på läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion. De föräldrar som anmält sig till tjänsten, får sedan ett sms med uppgiften eleven varit frånvarande. Då det idag är inskrivet i skollagen det ska ske en närvarokontroll, kan varje skola välja sitt sätt, men just skolk-sms är effektivt ur flera perspektiv, inte minst ur ekonomiskt perspektiv. Effektiviteten gör detta både kan stimulera elever gå till skolan och ökar föräldrarnas insikt i sina barns skolgång. Kort och gott minskar skolket samtidigt som skolans möjlighet snabbt föra statistik över närvaron helt plötsligt är verklighet utan onödigt nedlagd arbetsbelastning." Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna kommunfullmäktige beslutar skolk-sms erbjuds alla vårdnadshavare till elever i grundskolan. Beslutsunderlag KSAU Motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga UN Yttrande över motionen - Inför "Skolk-sms" i Örkelljunga Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utdragsbestyrkande 14

15 har beslutat remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast Utbildningsnämnden har beslutat översända förvaltningsstrategens skrivelse till kommunstyrelsen som sitt yttrande över motionen, föreslå motionen därmed anses besvarad. Protokollsanteckning Utbildningsnämnden har noterat intentionerna i motionen kommer appliceras i det fortsa arbetet för motverka skolk. Reservation Michael Bengtsson (SD) har reserverat sig mot beslutet. Vid arbetsutskottets sammanträde utdelas initiativ från Theresa Lindahl om utbildningsförvaltningen i samverkan med socialförvaltningen utarbetar en modell för få bort skolket och få alla elever till skolan och lektionerna, initiativsvar från Lars-Ola Olsson samt utbildningsnämndens bifall till initiativet. föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända utbildningsnämndens beslut , 30, samt motionen därmed anses besvarad. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 15

16 KSAU 84 KLK Besvarande av motion - Reparation av trappan som förbinder Storgatan med Ejdern Gunnar Edvardsson, (KD) har kommit in med motion daterad med förslag om trappan som förbinder Storgatan med Ejdern repareras. Trappan är trasig och därför för närvarande avstängd. I samband med utbyggnad av Ejdern och förflyttning av ICA anser kristdemokraterna trappan ska renoveras så den blir tillgänglig för boende i området Storgatan och Kungsvägen, vilket avsevärt kommer förkorta vägen till affärerna och serviceinrättningar i kvarteret Ejdern. En funktionsduglig trappa är ett trevligt och pittoreskt inslag i bybilden. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen ligger trappan på kommunens mark. Från pensionärsorganisationerna har det också framkommit önskemål om trappan ska repareras. Gunnar Edvardsson föreslår därför kommunfullmäktige beslutar reparera trappan så den går använda till våren Beslutsunderlag KSAU Motion - Reparation av trappan som förbinder Storgatan med Ejdern SBN Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. har beslutat remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande inklusive kostnadsberäkning av förslaget senast Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat avslå motionen på grund av trappans skick är så dåligt den inte går reparera utan måste helt byggas om till en kostnad av kr, samt tillgänglighetsanpassningsnormer inte kan uppfyllas. Utdragsbestyrkande 16

17 Förslag i kommunstyrelsens arbetsutskott Gunnar Edvardsson föreslår motionen bifalles. Tomas Nilsson föreslår motionen avslås. Beslutsgång Ordförande Carina Zachau ställer förslagen mot varandra och finner motionen avslås. föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända samhällsbyggnadsnämndens beslut , 36, samt motionen därmed avslås. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 17

18 KSAU 85 KLK Information om årsredovisning 2012 för Örkelljungabostäder AB Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från ordföranden Sulev Pull och vice ordföranden Magnus Håkansson. Av information framgår bl a följande åtgärder: områdesvisa hyresgästträffar har genomförts planerat underhåll har genomförts enligt plan investeringar i miljöhus har påbörjats utomhusmiljöer har beaktats försäljningsaktiviteterna har följt tidplan hyresbortfallet har ökat till 3,1 % av intäkterna Vidare framgår följande åtgärder för 2013: försäljning av 156 lägenheter genomfört kapitalplacering startat upp projektgrupp för nya projekt nya miljöhus centralstyr/övervakning UC och ventilationsanläggning underhållsarbete enligt plan beslutar lägga informationen till handlingarna Utdragsbestyrkande 18

19 KSAU 86 Klk Information om årsredovisning 2012 för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB Stefan Jacobsson, VD i Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och Per-Uno Nilsson ordförande i Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB informerar om verksamheten för beslutar lägga informationen till handlingarna. Utdragsbestyrkande 19

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Tid och plats 2012-02-13 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-09-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-09-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(22) Tid och plats 2013-09-18 - Kommunhuset klockan 13.00-15.45 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29 Sammanträdesprotokoll 2012-08-29 Tid och plats 2012-08-29 Kommunhuset Örkelljunga klockan 13.30-15.00,15.30-16.50. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Tid och plats 203-2-8 - Kommunhuset klockan 3.30-6.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1(23) Tid och plats 2016-08-29 - Kommunhuset klockan 19.00-19.40. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare. Peter Andreasson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 Sammanträdesprotokoll 2012-10-10 Tid och plats 2012-10-10 Kommunhuset klockan 13.30-16.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2015-02-18 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden 1(17) Tid och plats 2015-11-05 - Kommunhuset klockan 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden Tid och plats 2013-02-13 Kommunhuset klockan 15.00-16.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-04-23 - Kommunhuset klockan 14.00-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-02-08 i Kommunhuset klockan 13.30-16.15 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-04 - i Kommunhuset klockan 13.45-16.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning 1(8) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2014-11-06 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.30 Beslutande Henrik Nilsson (M) - ordförande Arne Silfvergren (KD) - förste vice ordförande Ingemar Johansson (C) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(13) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2016-10-20 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset klockan 13.30-16.50. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-01-26 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.35 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-08 i Skånes Fagerhultsrummet, 13.30-17.15 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande, 30-41 Thomas Bjertner (S) -

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Ärenden Sida 24 (30) Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 39 KS2011-0180 KS 43 KF Utvärdering av webbsända kommunfullmäktigemöten beslutar föreslå beslutar Enligt arbetsutskottets förslag 1. Att webbsändningarna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 1(9) Tid och plats 2014-12-11 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-11-19 - i Kommunhuset klockan 13.30. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Anneli Eskilandersson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-04 i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-17.00 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 1(24) Tid och plats 2013-10-02 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Arne

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(14) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-18 - i Kommunhuset klockan 08:30-10:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(21) Tid och plats 2014-12-17 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-11-22 1 (10) Plats Vänersborg & Co, Sundsgatan 17, Vänersborg Tid Den 22 november 2007, kl. 15.00 16.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2015-05-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot Gunilla Edman (S) - ledamot Peter Nilsson (MP) tjg.ersättare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-20 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-20 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(8) Tid och plats 2015-08-20 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.15. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Anneli Eskilandersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2014-09-25 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.40 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(13) Tid och plats 2017-02-02 - Skånes Fagerhultrummet i kommunhuset kl. 13.30-16.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 09.00-11.10 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, förvaltningschef

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(17) Tid och plats 2016-03-03 - Kommunhuset kl. 13.30-16.30. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer