Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Peter Andreasson, kommunchef Kenth Svensson, kommunsekreterare Sulev Pull, ordförande i Örkelljungabostäder AB, 85 Magnus Håkansson, Örkelljungabostäder AB, 85 Stefan Jacobsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 86 Per-Uno Nilsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 86 Kristian Svärd, samhällsbyggnadschef, 84 Justering Justerare Thomas Bjertner Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Thomas Bjertner Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. firstpagedatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet... Kenth Svensson Datum för nedtagande av anslag

2 KSAU 79 KLK Bredbandsstrategi Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. Av informationen framgår man från olika instanser förordar man upprättar en Bredbandsstrategi för hela kommunen. beslutar uppdra åt IT-enheten ta fram ett förslag till Bredbandsstrategi som ska gälla hela Örkelljunga kommun, samt förslaget skall presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 19 juni och handlingarna till arbetsutskottet utsändes senast den 12 juni. Expedieras till: Leif Kristensson Ksau 19 juni Utdragsbestyrkande 2

3 KSAU 80 KLK Initiativ - Förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg Madeleine Hultkrantz (m), ledamot i kommunstyrelsen och André Johansson (m) ledamot i utbildningsnämnden har inlämnat initiativ om förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg. Av initiativet framgår medborgarnas förståelse och engagemang för demokratiska processen i Örkelljunga är acceptabel men samtidigt i behov av förstärkning och utveckling. I en alltmer digitaliserad vardag har verktygen för effektiv kommunikation mellan och med invånarna utvecklats i en mycket snabb takt. Örkelljunga kommuns digitala plform är enligt initiativtagarna svagt utvecklad för stimulera närdemokrati. Därför föreslår Moderaterna i Örkelljunga : Samtliga kommunfullmäktigesammanträden fångas (rörlig bild och ljud), för distribution i realtid men även tillgängligt efter sammanträdets avslutande, som komplement till ordinarie närradioutsändningar. Dessa skall finnas tillgängliga på kommunens hemsida, Nödvändig utrustning för distribution kräver inga större investeringar och det finns ett antal kanaler som kan användas för såväl livesändning som efterhandstittande. Det är dags för Örkelljunga kommun ta ett första litet steg mot en situation där digitala verktyg utgör en självklar grund för demokratiskt inflytande och insyn. Beslutsunderlag KSAU Yttrande - webbredaktör Initiativ - Förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg Utdragsbestyrkande 3

4 har beslutar remittera initiativet till IT-enheten för yttrande senast , samt yttrandet skall innehålla uppgifter om såväl investeringskostnader som driftkostnader. Webb-ansvarig Leif Söderström framför bl a följande i yttrande: Sammanfning Örkelljunga kommun var bland de första i landet sända live från kommunfullmäktigemötena. Detta skedde i samarbete med det kommunägda bolaget Örkelljunga Bredband AB och TNV. Sändningarna upphörde p.g.a. för höga kostnader, enligt besked från kommunens förtroendevalda. Leif Söderström anser Örkelljunga kommuns digitala plform inte alls är svagt utvecklad för stimulera närdemokrati men kan förstärkas. Kommunen har en väl fungerande plform för integration av e-tjänster där synpunktshanteringen används flitigast i form av en webbaserad medborgardialog som äger rum i realtid under dygnets alla timmar. Synpunkter som är av allmänt intresse och belyser aktuella frågor publiceras kontinuerligt på kommunens webbplats. Leif Söderström är övertygad om många medborgare välkomnar en utveckling av e-demokratin och uppskar initiativ i den här riktningen med livesändningar av fullmäktigemötena. Det finns idag olika lösningar för livesändning (streaming) av ljud och bild i realtid via nätet, även om tekniken i grunden är densamma. Leverantörer erbjuder olika paketlösningar som innehåller ett varierat utbud av tjänster, utrustning och teknik. Investerings- och driftskostnad varierar också beroende på behov och önskemål. Utdragsbestyrkande 4

5 Nedan presenteras fyra olika leverantörer och en beskrivning av deras tjänster samt i förekommande fall specifikation av kostnad. Bambuser Bambuser är en tjänst där användaren kan direktsända med en enkel utrustning, t.ex. en mobiltelefon eller datorns inbyggda kamera. När livesändningen är över arkiveras filmen och kan spelas upp på nytt. Sändningen går bädda in på kommunens webbplats. Kostnad Tjänsten är gratis för privatpersoner och icke vinstdrivande företag, men finns också som en betaltjänst med en kostnad per månad i tre olika utförande. Här tillkommer kostnad för kamerautrustning, bildmixer (om man vill sända från fler kamerakällor), personalkostnader för hantering av tekniken under sändningens gång samt för efterarbete, såsom länkning till arkiverade filmer, redigeringsarbete vid uppdelning av mötets olika ärenden som separata filmklipp. Magneetto Magneetto är ett bolag som erbjuder olika typer av webb-tv-tjänster, allt ifrån enstaka livesändningar till hela plformar där man sköter allt själv. Kostnad Kostnaden varierar beroende på teknikbehovet. Priset för själva serverplformen WMS Cornelius Plform är 7,500 kr/månad, och innefar 50 GB arkivering, 500 GB trafik, 1 livestreamkonto för producera egna livesändningar. Plformen innehåller en hel del tekniska lösningar för presentation av arkivet m.m. Här tillkommer kostnad för personal som tjänstgör under sändning och vid övrigt produktionsarbete. Ability edemokrati Ability samlar hela produktionsprocessen i ett system som både hanterar direktsändning och inspelning. Protokoll och tillhörande dokumentation kan integreras/länkas i sändningen och tittaren kan interagera och ställa frågor till politikerna. Utdragsbestyrkande 5

6 Ability edemokrati Plus visar ärendesammanfningar, powerpoint/oh bilder och länkar till kommunens egna sidor som t.ex. förtroendemannalistor. Inför ett möte bokar man, via ett webbgränssnitt, starttid och infogar ärendelistan i systemet. Sändningen startar per automatik vid den tidpunkt som ses och presidiet avslutar sändningen när mötet är klart. Från presidiet styrs mötet - t.ex. vilket ärende som avhandlas och vem som har ordet - via enkla knapptryck. I salen visas aktuell talarordning och aktuellt ärende. Detta är integrerat med webbtv-systemet vilket innebär när ordförande byter ärende eller talare så sker detta samtidigt i sändningen. Kameran styrs via en fjärrkontroll och har förinställda positioner för talarstol och presidiet vilket innebär kommunfullmäktige inte behöver ha någon extra resurs för sända Kommunfullmäktige via webbtv. Publiceringen för eftersändning sker med automatik när mötet har avslutats. Kostnad Offerten från Ability är uppdelat i 3 punkter 1. Mjukvara Ability edemokrati Bas 2. Sändningsutrustning 3. Utbildning Abonnemang Ability edemokrati Bas (12 månader) SEK/månad Inkluderar bland annat servermjukvaran Ability edemokrati Bas och 20 Gb lagringsutrymme. Streamingprogram Ability QC SEK Programvara som underlättar handhavandet inför produktion, uppladdning och publicering. Ability Startup en halvdags utbildning SEK/person Utbildning i systemet Ability. Grundutrustning Portabel/Mobil Kr Abilty offererar dessutom utrustning som passar för edemokrati Bas och meddelar de återkommer med ett specifikt erbjudande på utrustning anpassat till Örkelljungas behov, exempelvis en flerkameralösning för en mer levande produktion. Streamcode Leverantören ansvarar för videosändning från befintlig kamera i lokalen och överför den via Internet till en visningssida. Videosignal och ljudsignal skickas till en streamingdator som digitaliserar och konverterar signalerna till streaming LIVE format. Sändningen distribueras via leverantörens streamingplform Media Platform och publiceras på kommunens webbplats. Kommunen får tillgång till eget Media Platformkonto och laddar upp sparad sändning efter varje fullmäktigemöte. Efter uppladdning kan man i verktyget dela upp sändningen i bitar, en för varje ärende och lägga dessa klipp i en spellista. Utdragsbestyrkande 6

7 Kostnad Support med integration på webbplats. På plats för testsändning och på plats vid första skarpa sändning. Utbildning i hantering av systemet på plats i samband med testsändning, 2 timmar. Total startkostnad liveoch eftersändning kr Streamingplform inklusive visningssida 650 kr/mån 100 GB streamingtrafik per månad. (500 tittartimmar) 900 kr/mån 100 GB lagring 400 kr/mån Total månadskostnad kr/mån Streamingdator för konvertering av videosignal till LIVE streamingformat kr (s-videosignal eller composit) kr (HD video) Dessutom erbjuder Streamcode försäljning och installation av väggmonterad kamera med kontrollpanel med tre förinställningar och joystick för kunna fritt välja motiv. Här tillkommer kostnad för personal som tjänstgör under sändning och vid övrigt produktionsarbete. föreslår kommunstyrelsen besluta som svar på initiativet uttala kommunen skall sända kommunfullmäktigemötena på internet fr o m , både i realtid och i inspelad form, uppdra åt IT-enheten göra en utvärdering efter ett års användning uppdra åt IT-enheten presentera vilket program som skall väljas utifrån kriterierna pris, kvalitet och användarvänlighet både internt och externt. Förslag till inköp av program skall lämnas senast , samt ärendet skall överlämnas till arbetet med budget Expedieras till: Leif Söderström Ksau 18 september Utdragsbestyrkande 7

8 KSAU 81 KLK Besvarande av motion - Vem ska bygga ett nytt äldreboende? Carina Zachau, (M) har kommit in med motion, daterad om byggande av nytt äldreboende i Örkelljunga. Diskussion om ett nytt äldreboende i Örkelljunga har efter en motion i fullmäktige påbörjats. En arbetsgrupp är tills som ska utreda och diskutera förutsättningar om ett eventuellt nytt äldreboende i Örkelljunga kommun. Kommunstyrelsen har kommit till slutsatsen en ombyggnation av Södergården inte är aktuellt. Byggnaden är svår bygga om till ett modernt och funktionellt äldreboende. Dessutom är kostnaden för ombyggnaden stor i jämförelse med bygga nytt. Arbetsgruppen har kommit fram till två olika alternativ, dels bygga 40 nya särskilda boendeplatser, dels bygga 70 nya särskilda boendeplatser. Det har ännu inte diskuterats om kommunen ska bygga i egen regi eller om man skall uppdra åt en extern part bygga och Örkelljunga kommun därefter ska hyra äldreboendet. Moderata fullmäktigegruppen har diskuterat frågan och har noterat i vissa kommuner har det varit det kommunala bostadsbolaget som byggt äldreboende. Andra kommuner har kombinerat särskilt boende med trygghetsboende, där kommun och bostadsbolag delat på ägandet. Kan någon av de modellerna vara ett alternativ för Örkelljunga kommun? Moderaterna vill frågan diskuteras med Örkelljungabostäder AB. Med hänvisning till ovanstående vill motionären fullmäktige ger kommunstyrelsen och Örkelljungabostäder AB i uppdrag tillsammans belysa olika alternativ och redovisa förslag. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag KF Anmälan motion - Vem ska bygga ett nytt äldreboende? Utdragsbestyrkande 8

9 Protokollsanteckning i arbetsutskottet noterar man utifrån motionens förslag kommer kontakta styrelsen i Örkelljungabostäder AB för belysa olika alternativ för uppförande av nytt äldreboende och därefter redovisa dessa förslag. Ärendet skall återrapporteras till kommunstyrelsen efter genomförda diskussioner. föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt motionen därmed skall anses vara bifallen. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 9

10 KSAU 82 KLK Besvarande av motion - Arvode till fullmäktiges ledamöter Gun Kempe, M, har kommit in med motion daterad om arvode till fullmäktiges ledamöter. Flera kommuner liksom Örkelljunga som inte haft arvode till fullmäktiges ledamöter har nu enligt motionärerna beslutat eller överväger införa detta från nästa mandatperiod. Att vara förtroendevald är ett hedersuppdrag som ges av kommunens invånare men därmed inte sagt de inte kan arvoderas med ett mindre belopp för det arbete som läggs ned i det som är kommunens högsta beslutade organ. Gun Kempe föreslår därför kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag inför nästa mandatperiod återkomma med förslag på arvode till kommunfullmäktiges ledamöter. Beslutsunderlag KSAU Tjänsteskrivelse Anmälan motion - Arvode till fullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning har beslutat remittera motionen till kommunchefen för yttrande. I uppdraget ingår ta reda på storleken på arvodena för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i kommunerna inom 6 K, d v s Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv och Svalöv. Arbetsutskottet önskar även information om nya anslag upptagits i samband med beslut tagits om införande av arvodena till respektive kommunfullmäktige. Svar skall lämnas till kommunkansliet senast den 17 april. Utdragsbestyrkande 10

11 Planerings- och utredningssekreterare Sarah Lundberg har presenterat följande beslutsunderlag: I syfte ge en uppfning av hur arvoderingsmodeller kan se ut och vad dessa innebär om de omsätts gälla för Örkelljunga kommun så redovisas nedan hur två av Örkelljungas grannkommuner Ängelholm och Klippan tillämpar arvodering till kommunfullmäktiges ledamöter. Ängelholms kommun Ängelholms kommun tog beslut om arvodera sina ledamöter i kommunfullmäktige enligt modellen: Ersättning timme för timme enligt gällande regler för grundarvode och timarvode med ersättning endast till ordinarie ledamöter. Ängelholms kommun har grundat kostnadsberäkningen på den genomsnittliga tid fullmäktiges sammanträden hade under åren Grundarvode 135 kr Timarvode 3 x kr Totalt 540 kr Po-pålägg 31,42% 170 kr Totalt 710 kr/per ledarmot Antal ledamöter: 51 stycken Sammanträdesarvode cirka 710 kr/per ledamot Klippans kommun Utifrån Klippans kommuns bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda från finns beslutat : Tjänstegörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning. Kommunfullmäktiges ledamöter har ett fast arvode på 368 kr (2013) per sammanträde, 0,65 % av inkomstbasbeloppet på kr. Antal ledamöter 41 stycken Sammanträdesarvode 368 kr/per ledamot Utdragsbestyrkande 11

12 Örkelljungas kommunfullmäktige Mandat 45 stycken Genomsnittlig längd fullmäktiges sammanträden = 3 timmar Antal möten per år 11 stycken Kostnad för Örkelljunga kommun utifrån de olika modellerna Klippans modell Fast arvode 368 kr (0.65 % av inkomstbasbeloppet 2013) Po 31,42% 116 kr Totalt 484 kr/ per ledamot 484 kr x 45 x 11 = kr/år Ängelholms modell Grundarvode 170 kr (utifrån övriga sammanträdesarvoden % av inkomstbasbeloppet) Timarvode 3 x 170 Po-pålägg 31,42% Totalt 510 kr 160 kr 670 kr/ per ledamot Årskostnaden för fullmäktige blir cirka 670 kr x 45 x 11 = kr I det fall ej tjänstgörande ersättare i fullmäktige ska arvoderas får detta läggas till de redovisade beloppen enligt ovan. Tre principiella modeller har utkristalliserats för ersättning eller icke ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter. 1. Ersättning timme för timme enligt gällande regler för grundarvode och timarvode 2. Ersättning med ett fast beräknat belopp per sammanträde. 3. Ingen ersättning Alternativ 1 ger en ersättning helt efter respektive sammanträdes längd medan ersättning enligt alternativ 2 får schablonberäknas. Alternativ 2 innebär en enklare administrativ hantering. Utdragsbestyrkande 12

13 Arbetsutskottets protokollsanteckning Arbetsutskottet noterar kommunens arbete med organisering av kommunens politiska organisation, i sedvanlig ordning brukar äga rum under hösten, året före valåret. Arbetet startar med en inbjudan till samtliga i kommunfullmäktige representerade partier för överläggning. Kommande förutsättningslösa arbete med den politiska organisationen reglementen och arvoden avser mandatperioden föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt motionen därmed anses besvarad. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 13

14 KSAU 83 KLK Besvarande av motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga Mikael Eskilandersson SD, och Michael Bengtsson, SD, har kommit in med motion, daterad , enligt följande: "Örkelljunga är en kommun där föräldrars ansvar för sina barn ofta påpekas på olika sätt. Dock är det inte alltid helt lätt för föräldrar veta allt deras barn gör. Ett lätt sätt informera de föräldrar som så vill, om elevers frånvaro från lektioner, är genom en sms-tjänst. Detta är redan testat i andra kommuner och har där fungerat väl. Ett skolk-sms kostar ca öre styck och tjänsten går ut på läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion. De föräldrar som anmält sig till tjänsten, får sedan ett sms med uppgiften eleven varit frånvarande. Då det idag är inskrivet i skollagen det ska ske en närvarokontroll, kan varje skola välja sitt sätt, men just skolk-sms är effektivt ur flera perspektiv, inte minst ur ekonomiskt perspektiv. Effektiviteten gör detta både kan stimulera elever gå till skolan och ökar föräldrarnas insikt i sina barns skolgång. Kort och gott minskar skolket samtidigt som skolans möjlighet snabbt föra statistik över närvaron helt plötsligt är verklighet utan onödigt nedlagd arbetsbelastning." Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna kommunfullmäktige beslutar skolk-sms erbjuds alla vårdnadshavare till elever i grundskolan. Beslutsunderlag KSAU Motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga UN Yttrande över motionen - Inför "Skolk-sms" i Örkelljunga Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utdragsbestyrkande 14

15 har beslutat remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast Utbildningsnämnden har beslutat översända förvaltningsstrategens skrivelse till kommunstyrelsen som sitt yttrande över motionen, föreslå motionen därmed anses besvarad. Protokollsanteckning Utbildningsnämnden har noterat intentionerna i motionen kommer appliceras i det fortsa arbetet för motverka skolk. Reservation Michael Bengtsson (SD) har reserverat sig mot beslutet. Vid arbetsutskottets sammanträde utdelas initiativ från Theresa Lindahl om utbildningsförvaltningen i samverkan med socialförvaltningen utarbetar en modell för få bort skolket och få alla elever till skolan och lektionerna, initiativsvar från Lars-Ola Olsson samt utbildningsnämndens bifall till initiativet. föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända utbildningsnämndens beslut , 30, samt motionen därmed anses besvarad. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 15

16 KSAU 84 KLK Besvarande av motion - Reparation av trappan som förbinder Storgatan med Ejdern Gunnar Edvardsson, (KD) har kommit in med motion daterad med förslag om trappan som förbinder Storgatan med Ejdern repareras. Trappan är trasig och därför för närvarande avstängd. I samband med utbyggnad av Ejdern och förflyttning av ICA anser kristdemokraterna trappan ska renoveras så den blir tillgänglig för boende i området Storgatan och Kungsvägen, vilket avsevärt kommer förkorta vägen till affärerna och serviceinrättningar i kvarteret Ejdern. En funktionsduglig trappa är ett trevligt och pittoreskt inslag i bybilden. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen ligger trappan på kommunens mark. Från pensionärsorganisationerna har det också framkommit önskemål om trappan ska repareras. Gunnar Edvardsson föreslår därför kommunfullmäktige beslutar reparera trappan så den går använda till våren Beslutsunderlag KSAU Motion - Reparation av trappan som förbinder Storgatan med Ejdern SBN Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. har beslutat remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande inklusive kostnadsberäkning av förslaget senast Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat avslå motionen på grund av trappans skick är så dåligt den inte går reparera utan måste helt byggas om till en kostnad av kr, samt tillgänglighetsanpassningsnormer inte kan uppfyllas. Utdragsbestyrkande 16

17 Förslag i kommunstyrelsens arbetsutskott Gunnar Edvardsson föreslår motionen bifalles. Tomas Nilsson föreslår motionen avslås. Beslutsgång Ordförande Carina Zachau ställer förslagen mot varandra och finner motionen avslås. föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända samhällsbyggnadsnämndens beslut , 36, samt motionen därmed avslås. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 17

18 KSAU 85 KLK Information om årsredovisning 2012 för Örkelljungabostäder AB Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från ordföranden Sulev Pull och vice ordföranden Magnus Håkansson. Av information framgår bl a följande åtgärder: områdesvisa hyresgästträffar har genomförts planerat underhåll har genomförts enligt plan investeringar i miljöhus har påbörjats utomhusmiljöer har beaktats försäljningsaktiviteterna har följt tidplan hyresbortfallet har ökat till 3,1 % av intäkterna Vidare framgår följande åtgärder för 2013: försäljning av 156 lägenheter genomfört kapitalplacering startat upp projektgrupp för nya projekt nya miljöhus centralstyr/övervakning UC och ventilationsanläggning underhållsarbete enligt plan beslutar lägga informationen till handlingarna Utdragsbestyrkande 18

19 KSAU 86 Klk Information om årsredovisning 2012 för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB Stefan Jacobsson, VD i Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och Per-Uno Nilsson ordförande i Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB informerar om verksamheten för beslutar lägga informationen till handlingarna. Utdragsbestyrkande 19

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-22 - i Kommunhuset klockan 11.00-14.00 (lunch 12.00-13.00). Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Marianne Sternegård (C) - tjänstgörande ersättare Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer