Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Peter Andreasson, kommunchef Kenth Svensson, kommunsekreterare Sulev Pull, ordförande i Örkelljungabostäder AB, 85 Magnus Håkansson, Örkelljungabostäder AB, 85 Stefan Jacobsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 86 Per-Uno Nilsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 86 Kristian Svärd, samhällsbyggnadschef, 84 Justering Justerare Thomas Bjertner Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Thomas Bjertner Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. firstpagedatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet... Kenth Svensson Datum för nedtagande av anslag

2 KSAU 79 KLK Bredbandsstrategi Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. Av informationen framgår man från olika instanser förordar man upprättar en Bredbandsstrategi för hela kommunen. beslutar uppdra åt IT-enheten ta fram ett förslag till Bredbandsstrategi som ska gälla hela Örkelljunga kommun, samt förslaget skall presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 19 juni och handlingarna till arbetsutskottet utsändes senast den 12 juni. Expedieras till: Leif Kristensson Ksau 19 juni Utdragsbestyrkande 2

3 KSAU 80 KLK Initiativ - Förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg Madeleine Hultkrantz (m), ledamot i kommunstyrelsen och André Johansson (m) ledamot i utbildningsnämnden har inlämnat initiativ om förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg. Av initiativet framgår medborgarnas förståelse och engagemang för demokratiska processen i Örkelljunga är acceptabel men samtidigt i behov av förstärkning och utveckling. I en alltmer digitaliserad vardag har verktygen för effektiv kommunikation mellan och med invånarna utvecklats i en mycket snabb takt. Örkelljunga kommuns digitala plform är enligt initiativtagarna svagt utvecklad för stimulera närdemokrati. Därför föreslår Moderaterna i Örkelljunga : Samtliga kommunfullmäktigesammanträden fångas (rörlig bild och ljud), för distribution i realtid men även tillgängligt efter sammanträdets avslutande, som komplement till ordinarie närradioutsändningar. Dessa skall finnas tillgängliga på kommunens hemsida, Nödvändig utrustning för distribution kräver inga större investeringar och det finns ett antal kanaler som kan användas för såväl livesändning som efterhandstittande. Det är dags för Örkelljunga kommun ta ett första litet steg mot en situation där digitala verktyg utgör en självklar grund för demokratiskt inflytande och insyn. Beslutsunderlag KSAU Yttrande - webbredaktör Initiativ - Förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg Utdragsbestyrkande 3

4 har beslutar remittera initiativet till IT-enheten för yttrande senast , samt yttrandet skall innehålla uppgifter om såväl investeringskostnader som driftkostnader. Webb-ansvarig Leif Söderström framför bl a följande i yttrande: Sammanfning Örkelljunga kommun var bland de första i landet sända live från kommunfullmäktigemötena. Detta skedde i samarbete med det kommunägda bolaget Örkelljunga Bredband AB och TNV. Sändningarna upphörde p.g.a. för höga kostnader, enligt besked från kommunens förtroendevalda. Leif Söderström anser Örkelljunga kommuns digitala plform inte alls är svagt utvecklad för stimulera närdemokrati men kan förstärkas. Kommunen har en väl fungerande plform för integration av e-tjänster där synpunktshanteringen används flitigast i form av en webbaserad medborgardialog som äger rum i realtid under dygnets alla timmar. Synpunkter som är av allmänt intresse och belyser aktuella frågor publiceras kontinuerligt på kommunens webbplats. Leif Söderström är övertygad om många medborgare välkomnar en utveckling av e-demokratin och uppskar initiativ i den här riktningen med livesändningar av fullmäktigemötena. Det finns idag olika lösningar för livesändning (streaming) av ljud och bild i realtid via nätet, även om tekniken i grunden är densamma. Leverantörer erbjuder olika paketlösningar som innehåller ett varierat utbud av tjänster, utrustning och teknik. Investerings- och driftskostnad varierar också beroende på behov och önskemål. Utdragsbestyrkande 4

5 Nedan presenteras fyra olika leverantörer och en beskrivning av deras tjänster samt i förekommande fall specifikation av kostnad. Bambuser Bambuser är en tjänst där användaren kan direktsända med en enkel utrustning, t.ex. en mobiltelefon eller datorns inbyggda kamera. När livesändningen är över arkiveras filmen och kan spelas upp på nytt. Sändningen går bädda in på kommunens webbplats. Kostnad Tjänsten är gratis för privatpersoner och icke vinstdrivande företag, men finns också som en betaltjänst med en kostnad per månad i tre olika utförande. Här tillkommer kostnad för kamerautrustning, bildmixer (om man vill sända från fler kamerakällor), personalkostnader för hantering av tekniken under sändningens gång samt för efterarbete, såsom länkning till arkiverade filmer, redigeringsarbete vid uppdelning av mötets olika ärenden som separata filmklipp. Magneetto Magneetto är ett bolag som erbjuder olika typer av webb-tv-tjänster, allt ifrån enstaka livesändningar till hela plformar där man sköter allt själv. Kostnad Kostnaden varierar beroende på teknikbehovet. Priset för själva serverplformen WMS Cornelius Plform är 7,500 kr/månad, och innefar 50 GB arkivering, 500 GB trafik, 1 livestreamkonto för producera egna livesändningar. Plformen innehåller en hel del tekniska lösningar för presentation av arkivet m.m. Här tillkommer kostnad för personal som tjänstgör under sändning och vid övrigt produktionsarbete. Ability edemokrati Ability samlar hela produktionsprocessen i ett system som både hanterar direktsändning och inspelning. Protokoll och tillhörande dokumentation kan integreras/länkas i sändningen och tittaren kan interagera och ställa frågor till politikerna. Utdragsbestyrkande 5

6 Ability edemokrati Plus visar ärendesammanfningar, powerpoint/oh bilder och länkar till kommunens egna sidor som t.ex. förtroendemannalistor. Inför ett möte bokar man, via ett webbgränssnitt, starttid och infogar ärendelistan i systemet. Sändningen startar per automatik vid den tidpunkt som ses och presidiet avslutar sändningen när mötet är klart. Från presidiet styrs mötet - t.ex. vilket ärende som avhandlas och vem som har ordet - via enkla knapptryck. I salen visas aktuell talarordning och aktuellt ärende. Detta är integrerat med webbtv-systemet vilket innebär när ordförande byter ärende eller talare så sker detta samtidigt i sändningen. Kameran styrs via en fjärrkontroll och har förinställda positioner för talarstol och presidiet vilket innebär kommunfullmäktige inte behöver ha någon extra resurs för sända Kommunfullmäktige via webbtv. Publiceringen för eftersändning sker med automatik när mötet har avslutats. Kostnad Offerten från Ability är uppdelat i 3 punkter 1. Mjukvara Ability edemokrati Bas 2. Sändningsutrustning 3. Utbildning Abonnemang Ability edemokrati Bas (12 månader) SEK/månad Inkluderar bland annat servermjukvaran Ability edemokrati Bas och 20 Gb lagringsutrymme. Streamingprogram Ability QC SEK Programvara som underlättar handhavandet inför produktion, uppladdning och publicering. Ability Startup en halvdags utbildning SEK/person Utbildning i systemet Ability. Grundutrustning Portabel/Mobil Kr Abilty offererar dessutom utrustning som passar för edemokrati Bas och meddelar de återkommer med ett specifikt erbjudande på utrustning anpassat till Örkelljungas behov, exempelvis en flerkameralösning för en mer levande produktion. Streamcode Leverantören ansvarar för videosändning från befintlig kamera i lokalen och överför den via Internet till en visningssida. Videosignal och ljudsignal skickas till en streamingdator som digitaliserar och konverterar signalerna till streaming LIVE format. Sändningen distribueras via leverantörens streamingplform Media Platform och publiceras på kommunens webbplats. Kommunen får tillgång till eget Media Platformkonto och laddar upp sparad sändning efter varje fullmäktigemöte. Efter uppladdning kan man i verktyget dela upp sändningen i bitar, en för varje ärende och lägga dessa klipp i en spellista. Utdragsbestyrkande 6

7 Kostnad Support med integration på webbplats. På plats för testsändning och på plats vid första skarpa sändning. Utbildning i hantering av systemet på plats i samband med testsändning, 2 timmar. Total startkostnad liveoch eftersändning kr Streamingplform inklusive visningssida 650 kr/mån 100 GB streamingtrafik per månad. (500 tittartimmar) 900 kr/mån 100 GB lagring 400 kr/mån Total månadskostnad kr/mån Streamingdator för konvertering av videosignal till LIVE streamingformat kr (s-videosignal eller composit) kr (HD video) Dessutom erbjuder Streamcode försäljning och installation av väggmonterad kamera med kontrollpanel med tre förinställningar och joystick för kunna fritt välja motiv. Här tillkommer kostnad för personal som tjänstgör under sändning och vid övrigt produktionsarbete. föreslår kommunstyrelsen besluta som svar på initiativet uttala kommunen skall sända kommunfullmäktigemötena på internet fr o m , både i realtid och i inspelad form, uppdra åt IT-enheten göra en utvärdering efter ett års användning uppdra åt IT-enheten presentera vilket program som skall väljas utifrån kriterierna pris, kvalitet och användarvänlighet både internt och externt. Förslag till inköp av program skall lämnas senast , samt ärendet skall överlämnas till arbetet med budget Expedieras till: Leif Söderström Ksau 18 september Utdragsbestyrkande 7

8 KSAU 81 KLK Besvarande av motion - Vem ska bygga ett nytt äldreboende? Carina Zachau, (M) har kommit in med motion, daterad om byggande av nytt äldreboende i Örkelljunga. Diskussion om ett nytt äldreboende i Örkelljunga har efter en motion i fullmäktige påbörjats. En arbetsgrupp är tills som ska utreda och diskutera förutsättningar om ett eventuellt nytt äldreboende i Örkelljunga kommun. Kommunstyrelsen har kommit till slutsatsen en ombyggnation av Södergården inte är aktuellt. Byggnaden är svår bygga om till ett modernt och funktionellt äldreboende. Dessutom är kostnaden för ombyggnaden stor i jämförelse med bygga nytt. Arbetsgruppen har kommit fram till två olika alternativ, dels bygga 40 nya särskilda boendeplatser, dels bygga 70 nya särskilda boendeplatser. Det har ännu inte diskuterats om kommunen ska bygga i egen regi eller om man skall uppdra åt en extern part bygga och Örkelljunga kommun därefter ska hyra äldreboendet. Moderata fullmäktigegruppen har diskuterat frågan och har noterat i vissa kommuner har det varit det kommunala bostadsbolaget som byggt äldreboende. Andra kommuner har kombinerat särskilt boende med trygghetsboende, där kommun och bostadsbolag delat på ägandet. Kan någon av de modellerna vara ett alternativ för Örkelljunga kommun? Moderaterna vill frågan diskuteras med Örkelljungabostäder AB. Med hänvisning till ovanstående vill motionären fullmäktige ger kommunstyrelsen och Örkelljungabostäder AB i uppdrag tillsammans belysa olika alternativ och redovisa förslag. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag KF Anmälan motion - Vem ska bygga ett nytt äldreboende? Utdragsbestyrkande 8

9 Protokollsanteckning i arbetsutskottet noterar man utifrån motionens förslag kommer kontakta styrelsen i Örkelljungabostäder AB för belysa olika alternativ för uppförande av nytt äldreboende och därefter redovisa dessa förslag. Ärendet skall återrapporteras till kommunstyrelsen efter genomförda diskussioner. föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt motionen därmed skall anses vara bifallen. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 9

10 KSAU 82 KLK Besvarande av motion - Arvode till fullmäktiges ledamöter Gun Kempe, M, har kommit in med motion daterad om arvode till fullmäktiges ledamöter. Flera kommuner liksom Örkelljunga som inte haft arvode till fullmäktiges ledamöter har nu enligt motionärerna beslutat eller överväger införa detta från nästa mandatperiod. Att vara förtroendevald är ett hedersuppdrag som ges av kommunens invånare men därmed inte sagt de inte kan arvoderas med ett mindre belopp för det arbete som läggs ned i det som är kommunens högsta beslutade organ. Gun Kempe föreslår därför kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag inför nästa mandatperiod återkomma med förslag på arvode till kommunfullmäktiges ledamöter. Beslutsunderlag KSAU Tjänsteskrivelse Anmälan motion - Arvode till fullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning har beslutat remittera motionen till kommunchefen för yttrande. I uppdraget ingår ta reda på storleken på arvodena för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i kommunerna inom 6 K, d v s Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv och Svalöv. Arbetsutskottet önskar även information om nya anslag upptagits i samband med beslut tagits om införande av arvodena till respektive kommunfullmäktige. Svar skall lämnas till kommunkansliet senast den 17 april. Utdragsbestyrkande 10

11 Planerings- och utredningssekreterare Sarah Lundberg har presenterat följande beslutsunderlag: I syfte ge en uppfning av hur arvoderingsmodeller kan se ut och vad dessa innebär om de omsätts gälla för Örkelljunga kommun så redovisas nedan hur två av Örkelljungas grannkommuner Ängelholm och Klippan tillämpar arvodering till kommunfullmäktiges ledamöter. Ängelholms kommun Ängelholms kommun tog beslut om arvodera sina ledamöter i kommunfullmäktige enligt modellen: Ersättning timme för timme enligt gällande regler för grundarvode och timarvode med ersättning endast till ordinarie ledamöter. Ängelholms kommun har grundat kostnadsberäkningen på den genomsnittliga tid fullmäktiges sammanträden hade under åren Grundarvode 135 kr Timarvode 3 x kr Totalt 540 kr Po-pålägg 31,42% 170 kr Totalt 710 kr/per ledarmot Antal ledamöter: 51 stycken Sammanträdesarvode cirka 710 kr/per ledamot Klippans kommun Utifrån Klippans kommuns bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda från finns beslutat : Tjänstegörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning. Kommunfullmäktiges ledamöter har ett fast arvode på 368 kr (2013) per sammanträde, 0,65 % av inkomstbasbeloppet på kr. Antal ledamöter 41 stycken Sammanträdesarvode 368 kr/per ledamot Utdragsbestyrkande 11

12 Örkelljungas kommunfullmäktige Mandat 45 stycken Genomsnittlig längd fullmäktiges sammanträden = 3 timmar Antal möten per år 11 stycken Kostnad för Örkelljunga kommun utifrån de olika modellerna Klippans modell Fast arvode 368 kr (0.65 % av inkomstbasbeloppet 2013) Po 31,42% 116 kr Totalt 484 kr/ per ledamot 484 kr x 45 x 11 = kr/år Ängelholms modell Grundarvode 170 kr (utifrån övriga sammanträdesarvoden % av inkomstbasbeloppet) Timarvode 3 x 170 Po-pålägg 31,42% Totalt 510 kr 160 kr 670 kr/ per ledamot Årskostnaden för fullmäktige blir cirka 670 kr x 45 x 11 = kr I det fall ej tjänstgörande ersättare i fullmäktige ska arvoderas får detta läggas till de redovisade beloppen enligt ovan. Tre principiella modeller har utkristalliserats för ersättning eller icke ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter. 1. Ersättning timme för timme enligt gällande regler för grundarvode och timarvode 2. Ersättning med ett fast beräknat belopp per sammanträde. 3. Ingen ersättning Alternativ 1 ger en ersättning helt efter respektive sammanträdes längd medan ersättning enligt alternativ 2 får schablonberäknas. Alternativ 2 innebär en enklare administrativ hantering. Utdragsbestyrkande 12

13 Arbetsutskottets protokollsanteckning Arbetsutskottet noterar kommunens arbete med organisering av kommunens politiska organisation, i sedvanlig ordning brukar äga rum under hösten, året före valåret. Arbetet startar med en inbjudan till samtliga i kommunfullmäktige representerade partier för överläggning. Kommande förutsättningslösa arbete med den politiska organisationen reglementen och arvoden avser mandatperioden föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt motionen därmed anses besvarad. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 13

14 KSAU 83 KLK Besvarande av motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga Mikael Eskilandersson SD, och Michael Bengtsson, SD, har kommit in med motion, daterad , enligt följande: "Örkelljunga är en kommun där föräldrars ansvar för sina barn ofta påpekas på olika sätt. Dock är det inte alltid helt lätt för föräldrar veta allt deras barn gör. Ett lätt sätt informera de föräldrar som så vill, om elevers frånvaro från lektioner, är genom en sms-tjänst. Detta är redan testat i andra kommuner och har där fungerat väl. Ett skolk-sms kostar ca öre styck och tjänsten går ut på läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion. De föräldrar som anmält sig till tjänsten, får sedan ett sms med uppgiften eleven varit frånvarande. Då det idag är inskrivet i skollagen det ska ske en närvarokontroll, kan varje skola välja sitt sätt, men just skolk-sms är effektivt ur flera perspektiv, inte minst ur ekonomiskt perspektiv. Effektiviteten gör detta både kan stimulera elever gå till skolan och ökar föräldrarnas insikt i sina barns skolgång. Kort och gott minskar skolket samtidigt som skolans möjlighet snabbt föra statistik över närvaron helt plötsligt är verklighet utan onödigt nedlagd arbetsbelastning." Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna kommunfullmäktige beslutar skolk-sms erbjuds alla vårdnadshavare till elever i grundskolan. Beslutsunderlag KSAU Motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga UN Yttrande över motionen - Inför "Skolk-sms" i Örkelljunga Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utdragsbestyrkande 14

15 har beslutat remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast Utbildningsnämnden har beslutat översända förvaltningsstrategens skrivelse till kommunstyrelsen som sitt yttrande över motionen, föreslå motionen därmed anses besvarad. Protokollsanteckning Utbildningsnämnden har noterat intentionerna i motionen kommer appliceras i det fortsa arbetet för motverka skolk. Reservation Michael Bengtsson (SD) har reserverat sig mot beslutet. Vid arbetsutskottets sammanträde utdelas initiativ från Theresa Lindahl om utbildningsförvaltningen i samverkan med socialförvaltningen utarbetar en modell för få bort skolket och få alla elever till skolan och lektionerna, initiativsvar från Lars-Ola Olsson samt utbildningsnämndens bifall till initiativet. föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända utbildningsnämndens beslut , 30, samt motionen därmed anses besvarad. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 15

16 KSAU 84 KLK Besvarande av motion - Reparation av trappan som förbinder Storgatan med Ejdern Gunnar Edvardsson, (KD) har kommit in med motion daterad med förslag om trappan som förbinder Storgatan med Ejdern repareras. Trappan är trasig och därför för närvarande avstängd. I samband med utbyggnad av Ejdern och förflyttning av ICA anser kristdemokraterna trappan ska renoveras så den blir tillgänglig för boende i området Storgatan och Kungsvägen, vilket avsevärt kommer förkorta vägen till affärerna och serviceinrättningar i kvarteret Ejdern. En funktionsduglig trappa är ett trevligt och pittoreskt inslag i bybilden. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen ligger trappan på kommunens mark. Från pensionärsorganisationerna har det också framkommit önskemål om trappan ska repareras. Gunnar Edvardsson föreslår därför kommunfullmäktige beslutar reparera trappan så den går använda till våren Beslutsunderlag KSAU Motion - Reparation av trappan som förbinder Storgatan med Ejdern SBN Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. har beslutat remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande inklusive kostnadsberäkning av förslaget senast Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat avslå motionen på grund av trappans skick är så dåligt den inte går reparera utan måste helt byggas om till en kostnad av kr, samt tillgänglighetsanpassningsnormer inte kan uppfyllas. Utdragsbestyrkande 16

17 Förslag i kommunstyrelsens arbetsutskott Gunnar Edvardsson föreslår motionen bifalles. Tomas Nilsson föreslår motionen avslås. Beslutsgång Ordförande Carina Zachau ställer förslagen mot varandra och finner motionen avslås. föreslår kommunfullmäktige besluta som svar på motionen översända samhällsbyggnadsnämndens beslut , 36, samt motionen därmed avslås. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 17

18 KSAU 85 KLK Information om årsredovisning 2012 för Örkelljungabostäder AB Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från ordföranden Sulev Pull och vice ordföranden Magnus Håkansson. Av information framgår bl a följande åtgärder: områdesvisa hyresgästträffar har genomförts planerat underhåll har genomförts enligt plan investeringar i miljöhus har påbörjats utomhusmiljöer har beaktats försäljningsaktiviteterna har följt tidplan hyresbortfallet har ökat till 3,1 % av intäkterna Vidare framgår följande åtgärder för 2013: försäljning av 156 lägenheter genomfört kapitalplacering startat upp projektgrupp för nya projekt nya miljöhus centralstyr/övervakning UC och ventilationsanläggning underhållsarbete enligt plan beslutar lägga informationen till handlingarna Utdragsbestyrkande 18

19 KSAU 86 Klk Information om årsredovisning 2012 för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB Stefan Jacobsson, VD i Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och Per-Uno Nilsson ordförande i Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB informerar om verksamheten för beslutar lägga informationen till handlingarna. Utdragsbestyrkande 19

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-04-22 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2013-04-22 Kommunfullmäktige Tid och plats 2013-04-22 Kommunhuset Örkelljunga kl 19.00-20.00. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Stefan Jacobsson, VD Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 37 Kenth Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) BESLUT

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-09-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-09-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-09-26 i Kommunhuset klockan 09.10-12.15. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Beslutande Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 Jane Holmström Björkman,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-ot-L7 6 (12) 94 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer