EU-kunskap för Gävle kommunkoncern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-kunskap för Gävle kommunkoncern"

Transkript

1 EU-kunskap för Gävle kommunkoncern Catharina Hegrelius Internationella kontoret 28 maj 2012 EU-kunskap för Gävle kommunkoncern Gävle kommun Pass 1: 09:30-11:30 Lunch: :30 Pass 2: 12:30-13:30 Internationella kontoret 1

2 Gävle kommun Frågeställningar Vad är EU? Hur påverkar EU Gävle kommunkoncern? Europa Gävle kommunkoncern = sant? Hur håller vi koll på EU? Hur arbetar vi med EU-perspektivet i Gävle kommunkoncern? Internationella kontoret 2

3 Vad är EU? EU-ABC för oss som arbetar i Gävle kommunkoncern Gävle i Europa Europa i Gävle Internationella kontoret 3

4 EU-flaggan Europadagen 9 maj Internationella kontoret 4

5 Förenade i mångfalden EU:s motto Europeiska unionen 27 länder 500 miljoner människor Gävle kommun Internationella kontoret 5

6 Utvidgningen Från 6 till 27 länder Gävle kommun Fördragen Den rättsliga grunden för demokratiskt samarbete Gävle kommun Internationella kontoret 6

7 Gävle kommun EU: s inre marknad De fyra friheterna Varor Tjänster Människor Kapital Gävle kommun EU: s institutioner Internationella kontoret 7

8 Gävle kommun EU: s beslutsprocess Gävle kommun EU:s rättsakter Bindande Förordningar Direktiv Beslut Icke bindande Rekommendationer Yttranden Internationella kontoret 8

9 Gävle kommun Flernivåperspektiv EMU och Euron Internationella kontoret 9

10 Gävle kommun Vilka länder har infört Euron och när? 1999 Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike 2001 Grekland 2002 Införande av sedlar och mynt i Euro 2007 Slovenien 2008 Cypern, Malta 2009 Slovakien 2011 Estland Gävle kommun Den europeiska dimensionen Utveckling Samarbete Stabilitet Internationella kontoret 10

11 Gävle kommun EU: s finansieringsinstrument Strukturfonder FoU Sektorsprogram Gävle kommun EU: s finansieringsinstrument Strukturfonder Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Mål 3 ERUF Ramprogram FP 7 CIP Sektorsprogram Internationella kontoret 11

12 Hur påverkar EU Gävle kommunkoncern? Politik och påverkan Gävle kommun Flernivåperspektiv Internationella kontoret 12

13 Flernivåperspektivet Att sätta Gävle i ett större sammanhang Gävle kommun Flernivåperspektivet Att sätta Gävle i ett större sammanhang Gävle kommun Internationella kontoret 13

14 EU påverkar alla våra verksamhetsområden Gävle kommun Samarbete Lagar & regler Finansiering Rekommendationer Gävle kommun EU påverkar alla våra verksamhetsområden Samhällsbyggnad Arbetsgivare Gävle kommunkoncern Tillsyn Serviceproducent Internationella kontoret 14

15 Gävle kommun EU:s rättsakter Bindande Förordningar Direktiv Beslut Icke bindande Rekommendationer Yttranden Gävle kommun EU:s påverkan Påverkan genom lagstiftning Den inre marknaden Offentlig upphandling Konsumentfrågor Allmännyttiga tjänster Tjänstedirektivet Fri rörlighet för patienter Arbetskraftsmobilitet Internationella kontoret 15

16 Gävle kommun EU:s påverkan Påverkan genom lagstiftning Arbetsgivarfrågor Jämställdhet Arbetsdirektivet Deltids- och visstidsdirektivet Anställningsskydd Gävle kommun EU:s påverkan Påverkan genom lagstiftning Miljö, energi och klimat Transporter (TEN) Vattendirektivet Avfall etc. Sammanhållningspolitik Regional utveckling Strukturfonder Med mera, med mera Internationella kontoret 16

17 EU: s påverkan Gävle kommun Icke bindande beslut och riktlinjer (politisk/kulturell påverkan) Skola utbildning Socialpolitik Forskning och utveckling Sysselsättning och arbetsmarknad eeurope Krishantering och räddningstjänst Integration och asylfrågor Folkhälsa och den åldrande befolkningen Hälso- och sjukvård Med mera, med mera 60 % Gävle kommun Samarbete Lagar & regler Finansiering Rekommendationer Internationella kontoret 17

18 Europa Gävle kommunkoncern = sant? Policy, strategier och utvecklingstrender i ett flernivåperspektiv Europa 2020 En ny strategi för tillväxt och sysselsättning Internationella kontoret 18

19 Utvecklingstrender & utmaningar Gävle kommun Utvecklingstrender och utmaningar Europa Stagnerande konkurrenskraft Låg tillväxt och sysselsättning Klimatförändringar Energi & resurseffektivitet Folkhälsa En åldrande befolkning Gävle kommunkoncern Demografisk utveckling Individualisering Kompetens Energi & miljö Samverkan Gävle kommun Europa 2020 EU: s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla En digital agenda för Europa Unga på väg Ett resurseffektivt Europa En integrerad industripolitik för en globaliserad värld Agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen Plattform mot fattigdom Innovationsunionen Internationella kontoret 19

20 Gävle kommun Europa 2020-målen Flernivåperspektiv Gävle kommun Fem mål som EU ska ha uppnått till 2020 Sysselsättning 75 % av åringarna ska arbeta. FoU och innovation 3 % av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i FoU. Klimat och energi Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 30 %, om förhållandena är gynnsamma). 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor. Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %. Internationella kontoret 20

21 Gävle kommun Fem mål som EU ska ha uppnått till 2020 Utbildning Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %. Minst 40 % av åringarna ska ha högre utbildning. Fattigdom och social utestängning Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner. Europa 2020 Övergripande mål för europeisk och nationell nivå Gävle kommun EU: s fem övergripande mål Sveriges fem nationella mål 75 % av befolkningen år i arbete Mer än 80 % av befolkningen år i arbete 3 % av BNP till FoU Ca 4 % av BNP till FoU 20 % lägre utsläpp av växthusgaser 20 % förnybar energi av slutlig energiförbrukning 20 % höjd energieffektivitet Mindre än 10 % av ungdomarna ska sluta skolan i förtid Minska antalet personer som hotas av fattigdom med 20 miljoner 40 % lägre utsläpp av växthusgaser exklusive handel med utsläppsrätter 50 % förnybar energi av total energianvändning 20 % minskad energiintensitet jmf med 2008 Mindre än 10 % av åringar som ej avslutat gymnasiet och ej studerar % av åringar ska ha minst 2-årig eftergymnasial utbildning Mindre än 14 % av åringar utanför arbetsmarknaden Internationella kontoret 21

22 Europa 2020 Övergripande mål för europeisk och nationell nivå Gävle kommun EU: s fem övergripande mål Sveriges fem nationella mål 75 % av befolkningen år i arbete Mer än 80 % av befolkningen år i arbete 3 % av BNP till FoU Ca 4 % av BNP till FoU 20 % lägre utsläpp av växthusgaser 20 % förnybar energi av slutlig energiförbrukning 20 % höjd energieffektivitet Mindre än 10 % av ungdomarna ska sluta skolan i förtid 40 % lägre utsläpp av växthusgaser exklusive handel med utsläppsrätter 50 % förnybar energi av total energianvändning 20 % minskad energiintensitet jmf med 2008 Prioriteringar Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla Minska antalet personer som hotas av fattigdom med 20 miljoner Mindre än 10 % av åringar som ej avslutat gymnasiet och ej studerar % av åringar ska ha minst 2-årig eftergymnasial utbildning Mindre än 14 % av åringar utanför arbetsmarknaden Gävle kommun Smart tillväxt EU måste förbättra sina resultat inom: Utbildning (stimulera människor att lära, studera och uppdatera sina färdigheter) Forskning och innovation (utveckla nya varor och tjänster som skapar tillväxt och jobb och bidrar till lösningar på samhällsproblemen) Det digitala samhället (underlätta för informationsoch kommunikationsteknik) Internationella kontoret 22

23 Gävle kommun Hur ska EU skapa smart tillväxt? Huvudinitiativ En digital agenda för Europa Målet är att bygga upp en enda digital marknad på basis av snabbt eller supersnabbt internet och driftskompatibla tillämpningar. Innovationsunionen Forsknings- och innovationspolitiken ska inriktas på våra stora samhällsproblem som klimatet, energi- och resurseffektivitet, hälsa och befolkningsutvecklingen. Varje länk i innovationskedjan ska stärkas, från grundforskning till marknadsföring. Unga på väg Studenter och praktikanter ska få hjälp att studera och praktisera utomlands. De unga ska rustas bättre för arbetsmarknaden. Högskolans resultat och internationella dragningskraft ska stärkas. Utbildningen på alla nivåer ska förbättras (akademiska topprestationer, lika möjligheter). Gävle kommun Hållbar tillväxt För en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi Hållbar tillväxt innebär: att skapa en mer konkurrenskraftig koldioxidsnål ekonomi med en effektiv och hållbar resursanvändning att skydda miljön, minska utsläppen och stoppa förluster i den biologiska mångfalden att dra nytta av EU:s ledande ställning inom ny grön teknik och miljövänligare produktionsmetoder Internationella kontoret 23

24 Gävle kommun Hållbar tillväxt Hållbar tillväxt innebär: att införa effektiva smarta elnät att utnyttja EU-nätverk för att ge våra företag (särskilt små tillverkningsföretag) en extra konkurrensfördel att förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag att hjälpa konsumenterna att fatta väl underbyggda val. Gävle kommun Hur ska EU nå hållbar tillväxt? Huvudinitiativ Ett resurseffektivt Europa Minska koldioxidutsläppen Arbeta för större energitrygghet Minska resursåtgången i vår konsumtion. En integrerad industripolitik för en globaliserad tid Underlätta företagande för att göra företagen i EU bättre rustade och mer konkurrenskraftiga Omfatta alla delar av den allt mer internationella värdekedjan, från råvarutillgång till kundservice. Internationella kontoret 24

25 Gävle kommun Tillväxt för alla En ekonomi med hög sysselsättning och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Tillväxt för alla innebär: Att fler människor i EU kommer ut på arbetsmarknaden fler och bättre jobb, särskilt för kvinnor, unga och äldre Att hjälpa människor i alla åldrar att förbereda sig för förändringar genom investeringar i kompetensutveckling Att modernisera arbetsmarknaden och välfärdssystemen Att se till att tillväxtvinsterna når ut till alla delar av EU. Gävle kommun Hur ska EU nå tillväxt för alla? Huvudinitiativ En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen Hjälpa människor att skaffa sig nya färdigheter, anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad och byta karriär Modernisera arbetsmarknaden för att öka sysselsättningen, sänka arbetslösheten, höja produktiviteten och se till att vår samhällsmodell är hållbar. Internationella kontoret 25

26 Gävle kommun Hur ska EU nå tillväxt för alla? Huvudinitiativ En plattform mot fattigdom Ska sörja för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Ska garantera respekten för de grundläggande rättigheterna för människor som lever i fattigdom och är socialt utestängda och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv och delta aktivt i samhället Ska mobilisera stöd så att människor kan integreras där de bor och få utbildning, hjälp att hitta jobb och tillgång till sociala förmåner. Gävle kommun Hur genomförs Europa 2020? EU: s institutioner och organ EU-länderna Det civila samhället Internationella kontoret 26

27 Genomförande av Europa 2020 Flernivåperspektiv Gävle kommun Flernivåperspektivet Att sätta Gävle i ett större sammanhang Gävle kommun Internationella kontoret 27

28 Den europeiska planeringsterminen Vem gör vad och när? Gävle kommun Hur håller vi koll på EU? Recept på omvärldsbevakning Internationella kontoret 28

29 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning Flernivåperspektiv Gävle kommun Internationella kontoret 29

30 Gävle kommun Att sätta verksamheten i ett större sammanhang Stagnerande konkurrenskraft Låg tillväxt och sysselsättning Klimatförändringar Energi och resurseffektivitet Folkhälsa En åldrande befolkning Demografisk utveckling Individualisering Kompetens Energi & miljö Samverkan Europa Gävle kommunkoncern Flernivåperspektivet Att sätta verksamheten i ett större sammanhang Gävle kommun Samverkan Samverkan Samverkan Samverkan Internationella kontoret 30

31 Hur håller vi koll på EU? Gävle kommun Recept på omvärldsbevakning Sveriges kommuner och landsting (SKL) EU och internationellt, SKL: s arbete med EU och internationella frågor På gång inom EU, en publikation som utkommer två gånger per år och kan laddas ner på: Månadsnytt - aktuella frågor inom EU, du startar din prenumeration på nyhetsbrevet på: EU: s sammanhållningspolitik, dvs. EU:s regionala utvecklingspolitik eckling_2/sammanhallningspolitik Internationella kontoret 31

32 Gävle kommun Recept på omvärldsbevakning Central Sweden Gävleborgs, Dalarnas och Örebro läns Brysselkontor. Prenumerera på bevakningsinformation och få tillgång till aktuell EUinformation på ditt sakområde. Starta din prenumeration på _id=351&infogrp_id=35 Gävle kommun Recept på omvärldsbevakning Europa Direkt Gävleborg Ett av Sveriges 17 EU-informationskontor finns på Stadsbiblioteket i Gävle Svara på allmänhetens frågor om EU Informera om EU:s politikområden Främja den regionala debatten om EU Ge medborgare möjlighet att tycka till om EU:s politik Internationella kontoret 32

33 Gävle kommun Recept på omvärldsbevakning EU-upplysningen Har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Europaportalen Europeiska unionens officiella webbplats Gävle kommun Recept på omvärldsbevakning Våra nätverk Union of the Baltic Cities (UBC) Eurotowns Internationella kontoret 33

34 På gång inom EU? Mot en ny programperiod Sammanhållningspolitiken (förslag) Gävle kommun Internationella kontoret 34

35 Mot en ny programperiod Sammanhållningspolitiken Gävle kommun Gävle kommun Sammanhållningspolitiken (förslag) Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Internationella kontoret 35

36 Hur arbetar vi med EUperspektivet i Gävle kommunkoncern? Internationalisering som verktyg för utveckling Gävle kommunkoncern Varför internationalisering? Globaliserad värld EU medlemskap Kompetens- och erfarenhetsutbyte Extern finansiering Personalpolitik Internationella kontoret 36

37 Gävle kommun Internationell strategi Det internationella arbetet i Gävle Kommun ska bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen. Verksamhetsutveckling Omvärldsbevakning Näringslivsutveckling Gävle kommun Internationella kontoret Verksamhetsstöd för Gävle kommunkoncern Med uppdrag att genomföra den internationella strategin Verksamhetsutveckling Omvärldsbevakning Näringslivsutveckling Arbetsområden Projektutveckling och projektstöd Information och utbildning Omvärldsbevakning Vänorter och Nätverk Internationella kontoret 37

38 Internationalisering - verktyg för utveckling Sakfrågor med ett EU-perspektiv! Gävle kommun Internationalisering som verktyg för utveckling Vi börjar inte tala om vad vi vill göra (aktiviteter), utan vad vi vill uppnå (mål)! Hur gör vi det? Internationella kontoret 38

39 Gävle kommun Vi utgår från våra ledningssystem Gävle kommun Gävle kommunkoncern blickar framåt Stärk ledarskapet och samverkan Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin kommun och profilera Gävle utåt Forma attraktiva livsmiljöer Utveckla kommunikationer och infrastruktur Stimulera kompetens, innovationer och entreprenörskap Internationella kontoret 39

40 Gävle kommun Kartläggning 2009 Gävle kommun Processarbete Internationella kontoret 40

41 Gävle kommun Processarbete Näringsliv FoU Miljö & energi Stadsutveckling & transporter Kompetensutveckling CLIQ Interreg IV C 20 MSEK Framtidens boende, förstudie 500 tkr Mål 2 ERUF, Klusterbildning inom hälsa, teknik och upplevelser Baltic Climate Östersjöprogrammet QUEST IEE2 18 MSEK Proloc Leonardo da Vinci ESIMEC, URBACT II EUR Framtidens boende Gästprofessur på HIG tkr SMOCS Östersjöprogrammet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg ESF SEK Gävle-Dala utvecklingsstråk Mål 2 ERUF NM Södra Bottenhavets fiskeområde LLL Ung & Aktiv SEK Alternativa driftsformer Gävleborg, Mål 2 ERUF Norra Mellansverige, SEK KMP Mål 2 ERUF SEK Kompetens.NU ESF 10 MSEK Företagssam ESF 10 MSEK Gävle kommun Mot en ny programperiod Vart går Gävle? Hur ska vi prioritera? Internationella kontoret 41

42 Kartläggning 2011 Först utvecklingsområden sen projekt! Gävle kommun Framgångsfaktorer Långsiktighet Visioner på flera års sikt Prioritering Noggrant utvalda områden Politisk delaktighet För prioriteringar och beslut Delaktighet på tjänstemannanivå För planering, genomförande, uppföljning och implementering Tid och resurser För analys, omvärldsbevakning, kontaktskapande och projektarbete mm. Internationella kontoret 42

43 Gävle kommun Flernivåperspektivet Flernivåperspektivet Att sätta Gävle i ett större sammanhang Gävle kommun Internationella kontoret 43

44 Kartläggning 2011 mot nästa programperiod Gävle kommun Stagnerande konkurrenskraft Låg tillväxt och sysselsättning Klimatförändringar Energi och resurseffektivitet Folkhälsa En åldrande befolkning Demografisk utveckling Individualisering Kompetens Energi & miljö Europa Gävle kommunkoncern Gävle kommun Kartläggning 2011 Balanserad styrning Önskvärt tillstånd Tolkning av kommunens vision Kommunövergripande mål Vad vill vi uppnå på några års sikt Verksamhetens inriktning Hur vi ska göra Internationella kontoret 44

45 Kartläggning 2011 Internationalisering som verktyg för utveckling Gävle kommun Europa 2020 möter vision 2025 Gävle sätter segel Internationella kontoret 45

46 Gävle kommun Internationalisering som verktyg för utveckling Gävle kommun Processarbete Internationella kontoret 46

47 Förslag till utvecklingsområden Internationalisering som verktyg för utveckling Gävle kommun Gävle kommun Processarbete Internationella kontoret 47

48 Utvecklingsområden - inte projekt Mervärdet av EU-perspektivet Gävle kommun Internationella kontoret 48

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu Europa 2020 och Socialfonden Roland BLADH 30 augusti 2012 DG Employment, Social Affairs and Inclusion Roland.Bladh@ec.europa.eu www.ec.europa.eu/social europa eu/social Sammanhållningspolitiken 2014-20

Läs mer

Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa bra EU-projekt!!

Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa bra EU-projekt!! Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa bra EU-projekt!! Block 1 Grunderna Block 2 Projektutveckling Block 3 Tematiska möjligheter Dag 1 och 2 Block 4 Ansökan och partnerskap Block 5 Strategiskt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi och flaggskeppsinitiativen

Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi och flaggskeppsinitiativen Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi och flaggskeppsinitiativen Lissabonstrategin ersattes år 2010 av Europa 2020-strategin vars mål är att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla. Dessa

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

SKL: EU och internationellt Oscar Wåglund Söderström Göteborgsregionens kommunalförbund 22 februari 2007

SKL: EU och internationellt Oscar Wåglund Söderström Göteborgsregionens kommunalförbund 22 februari 2007 SKL: EU och internationellt Oscar Wåglund Söderström Göteborgsregionens kommunalförbund 22 februari 2007 1 Ny internationell sektion i juli 2006 Internationella Sektionen Stockholm Bryssel 2 Internationella

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål

EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål Sysselsättning Forskning och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och socialutestängning 75 % av 20 64- arbeta. 3

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

EU-strategi för Strängnäs kommun

EU-strategi för Strängnäs kommun Strategi 1/10 Beslutad: KF 2011-04-26 126 Gäller fr o m: 2011-05-01 Diarienummer: Myndighet: Ersätter: KS/2011:83-0061 Kommunstyrelsen Strategi för Strängnäs kommuns internationella kontakter, beslutad

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND GR Utbildning Internationaliseringsgruppen Representanter från GRs 13 kommuner, internationalisering -> utbildningsområdet Syftet för gruppen är att vara ett forum för idé-, och erfarenhetsutbyte och bidra

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Ålands innovationsstrategi

Ålands innovationsstrategi Ålands strategi för smart specialisering Landskapsregeringen 12.5.2015 Bilaga 6 Krav på en innovationsstrategi enligt den allmänna strukturfondsförordningen för finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Central Sweden 2015-12-02. Ebba Bjerkander. ebba.bjerkander@centralsweden.be

Central Sweden 2015-12-02. Ebba Bjerkander. ebba.bjerkander@centralsweden.be Central Sweden 2015-12-02 Ebba Bjerkander ebba.bjerkander@centralsweden.be Dagens presentation De svenska regionkontoren i Bryssel Central Swedens uppdrag Hur vi arbetar med våra medlemmar Exempel från

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM

Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM Civilutskottets yttrande 2009/10:CU2y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Till finansutskottet Kammaren har i enlighet med 10 kap. 4 riksdagsordningen hänvisat dels Europeiska

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Uppsala 2020 en del av Europa 2020

Uppsala 2020 en del av Europa 2020 Uppsala 2020 en del av Europa 2020 Europadagen Idag är det Europadagen och vi är mitt i EUvalrörelsen Dagen till minne av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara freden

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer