Vi önskar dig trevlig läsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi önskar dig trevlig läsning"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse 20 finansiella rapporter Resultaträkning 22 Balansräkning koncernen 23 Förändringar i koncernens eget kapital 24 Balansräkning moderbolaget 25 Förändringar i moderbolagets eget kapital 26 Kassaflödesanalys 27 Noter 28 Revisionsberättelse 41 övrigt 7-årsöversikt 42 Historik 44 Styrelse och revisorer 46 Årsstämma 47 kontaktperson årsredovisning Lars Stenlund, årsstämma 5/5 i umeå Anmäl dig senast 29 april genom att maila Läs mer på sidan 47. Kort om Vitec Vitec är ett publikt programvarubolag som erbjuder egna branschspecifika affärssystem. Vitec fokuserar på branscher där det finns specifika behov som inte effektivt kan tillgodoses av leverantörer av generella affärssystem. Våra programvaror har idag en marknadsledande position på hemmamarknaden, och har i vissa branscher redan uppnått signifikanta internationella framgångar. Vår mission är att på en internationell marknad leverera specifika affärssystem till alla branscher där behoven inte tillräckligt kostnadseffektivt kan tillgodoses med generella affärssystemlösningar. Bolaget bildades 1985 och har sedan 1998 varit ett publikt bolag. Tillväxten, som sker organiskt och genom förvärv, har i genomsnitt varit ca 25 % under de senaste 25 åren. Vitec skapar kundvärden genom ett kundfokuserat arbetssätt och ett väl anpassat programerbjudande som ger stöd och ökar lönsamheten i kundernas dagliga arbetsprocesser. Förvärv är en viktig del av tillväxtstrategin och genomförs för att bolaget snabbare skall uppnå synergivinster och skalfördelar. Vitecs affärsmodell består till stor del av repetitiva avtalsintäkter vilket ger en stabil och återkommande intäktsvolym som utgör en god grund för fortsatt framtida expansion. Vitecs B-aktie är noterad på Aktietorget. 3

4 KONCERNENS VERKSAMHET /2008 I KORTHET rekordstort rörelseresultat resultat och nyckeltal Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Rörelsemarginal 13% 14% Avkastning på eget kapital 24% 20% Avkastning på sysselsatt kapital 20% 16% Soliditet 43% 34% JEK per aktie 14,19 11,99 Vinst per aktie 3,12 2,13 Utbetald aktieutdelning per aktie* 0,60 0,50 P/E 6,3 10,6 Medelantal anställda * Föreslagen utdelning 2009 uppgår till 0,75 kr per aktie verksamheten Trots den finansiella krisen som blev ett faktum under årets sista kvartal blev 2008 ett rekordår för Vitec med ett rörelseresultat på 17,6 Mkr. Vid utgången av 2008 hade Vitec dessutom ett gott orderläge och affärsmöjligheterna är därför fortsatt gynnsamma. Den hastiga inbromsningen på bostadsmarknaden som inträffade under fjärde kvartalet påverkade landets fastighetsmäklare och därmed affärsområde Mäklarsystem. De kraftigt sänkta räntorna som krisen har resulterat i har dock verkat stabiliserande på bostadsmarknaden. Vitecs förutsättningar bedöms därför som goda för att kunna fortsätta att utvecklas positivt även i det rådande ekonomiska klimatet. Koncernens olika affärsområden ger dessutom en god riskspridning. nettoomsättning och resultat Den totala nettoomsättningen ökade till 136 Mkr (84 Mkr). Den organiska tillväxten uppgick till 10%. Licensintäkterna uppgick till 13,7 Mkr (11,2), repetitiva intäkter ökade till 77,7 Mkr (34,7) och tjänsteintäkterna steg till 42,3 Mkr (35,6). Årets aktiveringar för produktutveckling uppgick till 6,3 Mkr (4,6) medan avskrivningar på aktiverad utveckling ökade till 4,5 Mkr (3,9). Den kraftigt ökade andelen repetitiva intäkter är till största delen beroende av att affärsområde Mäklarsystems affärsmodell har stora inslag av denna intäktstyp, samt att koncernen i övrigt så långt det är möjligt förändrar affärsmodellerna i samma riktning. De repetitiva intäkterna ger Vitec ett stabilt kassaflöde och en finansiell stabilitet. Med rörelseresultatet 17,6 Mkr (11,6) redovisade koncernen en rörelsemarginal på 13 %, som är strax över koncernens finansiella mål på 12%. Resultatet efter skatt ökade till 11,8 Mkr (7,6). Den positiva utvecklingen i intressebolaget 3L System Group innebar att Vitecs resultatandel för 2008 ökade till 3,7 Mkr (0,4 Mkr). 4

5 viktiga händelser under året Ny VD i Vitec Fastighetssystem Vitec förstärkte ledningen i koncernen genom att rekrytera Tommy Hallberg som VD för affärsområdet Fastighet. Rekryteringen var ett viktigt steg i den strategiska inriktningen om ökad tillväxt, internationalisering och fortsatt lönsamhet HEBA valde system från Vitec HEBA Fastighets AB (publ) som är noterat på OMX Mid Cap valde Vitec som leverantör av fastighetssystem och ekonomisystem. Leveransen som kom att påbörjas i maj har genomförts fullt ut under Vitec ökade i 3L System AB (publ) Vitec i Umeå AB (publ) köpte per den 8 maj aktier i 3L System AB (publ). Vitecs innehav uppgår efter transaktionen till aktier motsvarande 21,2 % av kapital och röster i 3L System Group AB Vitec Fastighetssystem förstärkte ledningen Vitec Fastighetssystem förstärkte ledningen i bolaget med Magnus Persson som ny försäljningschef Vitec namnändrade Från och med den 29 september 2008 ändrades bolagsnamnet Vitec i Umeå AB (publ) till Vitec Software Group AB (publ). Det nya namnet ger en bättre beskrivning av bolagets verksamhet och skapar en bättre plattform för internationell kommunikation. Kortnamnet för B-aktien är oförändrat (VIT B) Vattenfall valde prognossystem från Vitec Vattenfall valde Vitec som leverantör av prognossystem för el och vindkraft för sin verksamhet i Norden. Leveransen påbörjades i november och slutfördes under Vasakronan valde Vitec Vasakronan AB, som från den 1 december blev det gemensamma namnet för AP Fastigheter AB och Vasakronan AB, valde Vitec som leverantör av fastighetssystem. omsättning och rörelseresultat per kvartal, mkr

6 KONCERNENS VERKSAMHET /VD-ORD Ett rekordår - igen Vitec är ett tillväxtföretag och 2008 blev inget undantag tvärtom! Omsättningen ökade med över 60 procent till 136 Mkr och rörelseresultatet med drygt 50 procent till 17,6 Mkr. Vid årets bokslut hade Vitec 31 raka vinstkvartal bakom sig och en 15-faldig vinstökning på 7 år. Vitecs uttalade strategi, att verka inom specialiserade programvaruområden för att skapa uthållig lönsam tillväxt, har fungerat. Utvecklingen under 2008 har varit positiv inom alla affärsområden, även om finanskraschen kom att påverka Mäklarsystem negativt under fjärde kvartalet. Den operativa ledningen i dotterbolagen har stärkts under året och vi har fortsatt att med många små steg förbättra och effektivisera vår verksamhet. Vi har också ökat insatserna för att förbättra vår kommunikation med både kunder och ägare och vi kommer att öka dessa insatser ytterligare under höjd utdelning igen Årets föreslagna utdelning på 75 öre är en höjning med 25 procent och innebär att utdelningen höjts 7 år i rad. I takt med att omsättning och resultat har växt har också utdelningen ökat genom åren. uthållig lönsam tillväxt Att befinna sig i ständig tillväxt innebär kontinuerliga förändringar i verksamheten och i organisationen. Vitecs strategiska val och förmåga att anpassa och förnya sig har genom åren gett en lönsam tillväxt oavsett konjunktur- eller ränteläge. Vi fortsätter på den inslagna vägen - att verka inom specialiserade programvaruområden för att skapa uthållig lönsam tillväxt! lars stenlund, vd vitec strategisk planering i fokus Tack vare att ledningen av dotterbolagen har stärkts markant under året har koncernledningen kunnat öka fokus på den strategiska analysen och planeringen. Bolagets nuvarande storlek ger ökade möjligheter att försöka titta längre in i framtiden och därigenom öka graden av proaktivitet inför eventuella kommande förändrade förutsättningar för vår verksamhet. vad händer med vitec i lågkonjunkturen? Nu ställs vi inför den djupaste konjunktursvackan sedan 1930-talet. Vilka kommer att drabbas och hur påverkar detta Vitec? Hittills har vi sett att det påverkat Mäklarsystem, som erbjuder affärsstöd till fastighetsmäklare, men för övriga delar av koncernen är det business as usual så här långt. Vitecs kunder är, som helhet, betalningsstarka och har stor nytta av våra produkter, kanske framförallt i en lågkonjunktur, då våra produkter effektiviserar kundernas affärsprocesser. Vi tror att vi kan fortsätta att utvecklas positivt även om samhällsekonomin tar kraftiga smällar. 6

7 7

8 KONCERNENS VERKSAMHET /AKTIEN Aktien har klarat sig bra Vitecs B-aktie har klarat sig bra under 2008 jämfört med Stockholmsbörsens generalindex. Under året omsattes aktier till ett sammanlagt värde av 14,1 Mkr. Det innebar att i genomsnitt omsattes aktier till ett värde av kr per börsdag och att 20 % av aktierna omsattes under året. Slutkursen 2008 var 19,70 kr medan slutkursen 2007 var 22,50 kr. Börsvärdet på de vid årsskiftet emitterade aktierna uppgick till 74,2 Mkr (f. å. 81,4 Mkr). För aktien betalades som högst 28,35 kr den 6 maj och som lägst 17,20 kr den 27 oktober. Vid räkenskapsårets slut uppgick det totala antalet aktier till st varav är A-aktier och resterande B-aktier. Ägarstruktur och styrelsens aktieinnehav avser innehav såvitt känt av Vitec. Antalet aktieägare uppgår till ca st. noteringsplats Vitecs B-aktie är noterad på Aktietorget med namnet Vitec Software Group B. Den har kortnamn VIT B och ISIN-kod SE En handelspost uppgår till 100 aktier. aktiestruktur Under 2008 omvandlades aktier av typ A till typ B varefter antalet A-aktier uppgår till st. och antalet B- aktier till st. Varje B-aktie motsvarar en röst och varje A-aktie 10 röster. avtal mellan a-aktieägare Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50 % av röstetalet finns aktieägaravtal. analyser av vitec Vitec har under 2008 följts av Remium och deras aktieanalytiker Kristian Kirkegaard. aktieägarinformation Vitec eftersträvar att löpande lämna utförlig och snabb information om företagets utveckling och finansiella ställning till aktieägare och aktiemarknad. Informationsgivningen består av annonser och kontinuerliga rapporter som bokslutskommunikéer, årsredovisningar och delårsrapporter. Vitecs rapporter distribueras via Aktietorgets informationstjänst samt görs tillgängliga på Vitecs hemsida vid publiceringstillfället. Samtliga rapporter publiceras på svenska. Bokslutskommuniké och kvartalsrapporter publiceras även på engelska på Vitecs engelska hemsida Kvartalsrapporterna distribueras i tryckt version till samtliga registrerade aktieägare som inte aktivt avsagt sig dessa. Rapporterna i tryckt form kan även beställas via e-postadress vitec/omx under sju år Vitec = röd, OMX = grå % Grafen visar Viteckursens förändring i procent under åren jämfört med OMX. 8

9 ägarstruktur Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital % Röster % Lars Stenlund * ,6% 33,9% Olov Sandberg ,7% 33,5% Jerker Vallbo * ,8% 6,9% LF Småbolagsfonden ,6% 2,6% Nils-Eric Öquist * ,6% 1,9% Rambas AB ,1% 1,1% Banco Fonder ,2% 0,8% Övr. anställda i koncernen ,4% 3,9% Övriga aktieägare ,9% 15,4% Totalt ,0% 100,0% * Lars Stenlund är VD i moderbolaget, Jerker Vallbo är VD i Vitec Energy AB, Nils-Eric Öquist är ordförande i moderbolaget. fördelning av aktieinnehav Antal aktier Antal ägare % av antal ägare Antal aktier Andel kapital ,0% ,7% ,9% ,7% ,0% ,9% ,6% ,9% ,8% ,6% ,5% ,2% ,2% ,0% Totalt ,0% ,0% röstinnehav Lars Stenlund,, Övriga,, Nils-Eric Öquist,, Jerker Vallbo,, Olov Sandberg,, aktiekapitalets utveckling År Transaktion Förändring av antalet aktier Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier 1985 Bolagsbildning Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission/split Nyemission Split Omvandling av A-aktier Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Sammanläggning Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Omstämpling Totalt

10 SIDA /AVSNITT Specifika affärssystem för utvalda branscher 10

11 SIDA /AVSNITT 11

12 KONCERNENS VERKSAMHET /VITECS MÅL Så här ska vi fortsätta lyckas Det går bra för Vitec. Vi fokuserar på goda kundrelationer, vi har gott självförtroende och ser med tillförsikt framtiden an. Vi har stått starka och rätt opåverkade trots finanskris och lågkonjunktur. Vi har nått vårt mål att bli marknadsledande inom våra utvalda affärsområden, samtidigt som vi klarat våra finansiella mål. Men vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter jobba ännu hårdare för att ständigt förbättra oss och fortsätta växa. 1. utveckla andelen repetitiva intäkter Pengar Kund B Kund A Tid Licencer Tjänster Repetitiva intäkter 2. växa genom förvärv Vi strävar efter att bli den dominerande aktören i våra relativt smala nischer. Härigenom kan vi uppnå skalfördelar som ger kunden bättre produkter och samtidigt skapar ökad kapacitet för utveckling. Riktvärdet vid förvärv ska vara att vinsten per aktie hela tiden utvecklas positivt...i första hand inom befintliga branscher i Sverige Vi tror att vi har större chans att fortsätta lyckas i branscher där vi redan idag har en stark, etablerad position...i andra hand inom befintliga branscher utomlands En av Vitecs programvaror används redan över hela världen, och flera andra används runt om i Nordeuropa. De flesta av våra programvaror passar lika bra i Sverige som i samma branscher utomlands. Det innebär att vi har en stor potential att växa internationellt. licenser Kunden betalar en licensavgift när de köper våra program. Intäktens storlek beror exempelvis på hur många moduler och samtidiga användare som kunden behöver. tjänster Tjänsterna består av allt från ett konsultuppdrag för att driftsätta en programvara och göra specialanpassningar till att utbilda användarna att använda våra program så effektivt som möjligt. repetitiva intäkter Genom underhållsavtalen får våra kunder alltid de senaste versionerna och kan ställa frågor till vår supportavdelning. Underhållsavtalet förnyas årligen och säkrar framtida intäkter. nya affärsmodeller Fler och fler kunder hyr våra programvaror inklusive drifttjänster. Den nya affärsmodellen, SaaS (Software as a Service) gör det billigare och smidigare för kunden. Software as a Service kännetecknas av låga investeringskostnader och att kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgraderingar och support ingår i det löpande avtalet. Tjänsten tillhandahålls över internet och kunden betalar endast för den tid och den omfattning verktyget används. För Vitec ger detta en stabil och ökande intäkt eftersom de flesta kunder kontinuerligt förnyar sina avtal. Förutom dessa fördelar så ökar affärsmodellen Vitecs möjligheter att leverera till en internationell marknad. Datorer står i vårt serverrum och kunden, oavsett om den är inom Sverige eller utomlands, använder valda delar av programvaran fullt ut via internet. 12

13 ..i tredje hand inom nya branscher Förvärv kan även ske inom nya branscher där vi inte är aktiva idag, så länge det finns klara behov av branschspecifika affärs - system. 3.jobba nära kunden Vitec arbetar kontinuerligt med att förbättra sin kundservice genom en ökad kommunikation och en större närvaro hos våra kunder. - genom att förstå vad kunden behöver Vi vill lyssna ännu mer på våra kunder. Vi måste hänga med, och helst ligga lite före utvecklingen. När nya behov kommer från kunden är vårt mål att redan ha något färdigt att distribuera. Hur vet vi då vad kunderna vill ha i framtiden? Vi samlar in önskemål hela tiden och försöker hålla ögon och öron öppna när vi är ute hos våra kunder. Men vi har även produktansvariga som bara har produktutveckling som uppgift. Som objektivt, utan att ha en förkärlek för en speciell produkt, kan se framtida behov och skapa en kontinuerlig utvecklingsplan som ligger till grund för utvecklingsarbetet flera år framåt. Då har vi större chans att ligga steget före. Design är inte bara att det ska se snyggt ut, utan handlar också om var knappar ska sitta för att programmet ska vara så enkelt som möjligt att använda. Vårt mål är att våra program ska vara enhetliga och gärna likna Microsofts produkter. Det krävs lång erfarenhet för att skapa användarvänliga program. Vitecs utvecklare behärskar redan den senaste tekniken för att våra program ska bli så bra och moderna som möjligt. - genom att finnas där kunden finns Vitec har idag 130 anställda på 6 orter runt om i Sverige. Vi finns där kunden finns. Det innebär att vi kan rycka ut med kort varsel när en kund behöver hjälp av våra konsulter. - genom att utnyttja synergierna Med våra förvärv breddar vi vårt kunnande och tillför ny kompetens. Detta får vår organisation att utvecklas. Både ledning och övriga avdelningar samarbetar över bolagsgränserna då det behövs. Man utnyttjar varandras erfarenhet vad gäller programutveckling, kundsupport, marknadsföring och försäljning. Genom att samarbeta kring t.ex. nätverksdrift, telefonväxlar och lokaler minskar vi våra kostnader. Vi arbetar också med att förbättra våra interna processer för utveckling, test och leverans av nya och uppdaterade programprodukter. Med hjälp av en unik egenutvecklad plattform kan vi snabbare och kostnadseffektivare än våra konkurrenter installera och uppdatera våra kunders olika programkomponenter. 13

14 KONCERNENS VERKSAMHET /KUNDER Lättare vardag med Vitecs program På fler än företag får medarbetare en lättare vardag tack vare Vitecs programvaror. Här hittar man både unga och äldre, kvinnor och män. De arbetar på offentliga och privata företag, i små och stora organisationer i Sverige eller utanför vårt land. Oavsett om användaren ansvarar för att hyresavier har skickats ut, eller för produktionen av fjärrvärme i Göteborg, eller ska meddela den som gav det högsta budet på lägenheten så har dom en gemensam nämnare. De använder varje dag Vitecs program som ett professionellt, väl fungerande och modernt verktyg i sitt arbete. kund + vitec = sant Den första kontakten vi får med våra kunder kan ske på många olika sätt. Vanligt är att man redan har hört talas om Vitec och att man därför kontaktar oss spontant när behoven av ett effektivare programvarustöd uppstår. Andra når vi genom marknadsaktiviteter i form av deltagande i fackmässor i Sverige och utomlands eller genom att våra säljare kommer på ett personligt besök. Mot bakgrund av att Vitec har en etablerad position riktar sig en hel del av försäljningen till redan befintliga kunder. Här bygger relationen oftast på ett långt samarbete, och användaren behöver kanske den här gången komplettera sitt system med fler funktioner eller förenkla och effektivisera fler av sina administrativa rutiner. kundkommunikation Vitec strävar efter en tät och ständigt återkommande kommunikation med kunderna genom en rad olika kanaler. Våra konsulter är ständigt ute på uppdrag hos användarna för att stötta, utbilda och skräddarsy speciallösningar. Vitecs konsulter har ofta lång erfarenhet inom branschen och har både tekniskt och branschspecifikt kunnande som krävs för att enkelt och kostnadseffektivt kunna hjälpa kunderna. På Vitecs användarträffar träffas många användare av samma system för att byta erfarenheter och få information om de senaste funktionsförbättringarna i de program som just de använder. Träffarna arrangeras flera gånger per år och hålls på olika platser ute i landet för att enkelt nå så många användare som möjligt. Kunderna kan även anmäla sig till våra centrala schemalagda standardutbildningar eller våra företagsanpassade utbildningar. Standardutbildningarna ges ofta i våra egna lokaler runt om i landet, eller på plats hos våra kundföretag. Om användarna har frågor om våra program eller hur man utför en viss funktion tar de kontakt med vår supportavdelning via internet, mail eller telefon. Efterfrågan på vår samlade externa kommunikation har ökat i takt med att vår marknadsposition har stärkts. Våra ansträngningar inte har varit fullt tillräckliga och vi kommer därför att satsa extra resurser inom detta område under de närmaste åren. användarvänliga programvaror Våra programvaror används på företag, av allt från ovana användare till erfarna proffs. Gemensamt för programmen är att dom effektiviserar det dagliga arbetet och sparar pengar och tid. Flera av dom förbättrar miljön. De kan användas integrerade med varandra, eller stand-alone. Ett fastighetsbolag kan t.ex. använda våra programvaror för hela sin fastighetsförvaltning. Allt från att skicka hyresavier, administrera lediga lägenheter, sköta det inre och yttre underhållet och sin driftuppföljning. Ett energibolag kan använda Vitecs programvaror för att planera hur mycket el och värme som behövs närmsta dagarna, göra vindkraftprognoser, sköta sin elhandel och beräkna tryck och flöde i sina rörledningar. En fastighetsmäklare kan lägga upp sina lediga objekt på Internet med Vitecs program, sköta kontraktskrivning, visa ritningar och sköta budgivningar. Ett tidningsföretag kan använda Vitecs program för hela sin ekonomiska redovisning inklusive tidsredovisning. Vi når indirekt ut till dig i vardagen. utvecklingsavdelningen är vår verkstad Vitec har idag ett stort antal programutvecklare, och vi söker ständigt fler. Det är en av våra största avdelningar och där sjuder det av verksamhet och nya idéer. Vi arbetar efter väl definierade utvecklingsplaner med på förhand satta releasedatum. Vi vet redan idag vilka produktreleaser som släpps om ett halvår och i stora drag även vad de ska innehålla. Innan en release släpps testas den hårt av våra mest aktiva kunder för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. De flesta användare får sina uppdateringar automatiskt via internet, ett snabbt och kostnadseffektivt leveranssätt som även borgar för att användaren alltid arbetar med den senaste versionen. 14

15 15

16 KONCERNENS VERKSAMHET /AFFÄRSOMRÅDEN Vitec når ända ut till dig el levereras från elbolaget som med Vitecs program vet exakt hur mycket el som behövs närmsta dygnen. huset köpt av mäklaren som med Vitecs program sköter budgivningen automatiskt hyran betalas via internet till fastighetsbolaget som med Vitecs program ser till att räkningen stämmer tidningen framtagen av tidningsbolaget som använder Vitecs program för att sköta sin bokföring 16

17 Mäklarsystem Våra affärsområden Media Energy Fastighet dotterbolagen resultat vd vitec fastighetssystem ab Vitec Fastighetssystem erbjuder ett rikt paket av starka fristående programprodukter som kan integreras i ett komplett affärssystem för fastighetsförvaltare. Vår produktfilosofi är att kunna kombinera starka egenutvecklade programvaror med applikationer från andra leverantörer. 6,2 MKR (4,8 MKR) Årets omsättning uppgick till 63,2 Mkr med ett rörelseresultat på 6,2 Mkr. 11 % organisk tillväxt tommy hallberg svensk fastighetsdata ab Svensk FastighetsData erbjuder landets fastighetsmäklare ett komplett mäklarsystem som ger stöd för alla de affärsprocesser som krävs för fastighetsmäklare. Bolaget har ett nära samarbete med fastighetsmäklarbranschen och har under åren byggt upp en hög kompetens och ett gediget kontaktnät av framstående jurister och skattespecialister. 2,6 MKR Årets omsättning uppgick till 44,3 Mkr med ett rörelseresultat på 2,6 Mkr. (första året i koncernen) kristofer stenum vitec energy ab Vitec Energy erbjuder egenutvecklade programvaror för energibranschen. Bolaget har system för såväl prognoser av el- och värmebehov, vindkraft, teknisk förvaltning och underhåll av distributionsnät. Bolagets prognoskunder har ökat kraftigt under det senaste året. Här dominerar de internationella kunderna. 2,5 MKR (2,4 MKR) Årets omsättning uppgick till 13,6 Mkr med ett rörelseresultat på 2,5 Mkr. 9 % organisk tillväxt jerker vallbo vitec veriba ab Vitec Veriba erbjuder affärssystemet Balans, som är ett modernt och lättanvänt affärssystem som stödjer de administrativa processerna hos våra kundföretag. Tack vare djup branschkompetens har Balans kommit att bli det ledande affärssystemet för tidningsbranschen i Sverige. 0,9 MKR (1,9 MKR) Årets omsättning uppgick till 15,2 Mkr med ett rörelseresultat på 0,9 Mkr. 6 % organisk tillväxt johnny kölfors 17

18 KONCERNENS VERKSAMHET /MEDARBETARE antal medarbetare förädlingsvärde per anställd, tkr åldersfördelning medarbetare, antal Män vinnor glada med kunden i fokus Vi på Vitec är ett gäng drivna, kompetenta och glada personer i alla åldrar som du hittar på 6 olika orter i Sverige. Vårt mål är att underlätta livet för våra kunder, oavsett vem det är. Många har arbetat på Vitec i mer än 15 år, samtidigt som andra är nyutexaminerade eller kommer till oss med färska intryck från andra branscher. pigga och aktiva medarbetare Vi tycker det är viktigt att personalen mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Våra medarbetare är erkänt duktiga på att röra på sig, och de av företaget sponsrade träningskorten används flitigt på olika anläggningar runt om i landet. Bland Vitecs medarbetare hittar man de som älskar långpromenader och mer avancerade maratonlöpare, speedskatingåkare och multisportare. Fruktskålarna tycks aldrig räcka till på våra kontor och långtidssjukskrivningarna är få. ständig rekrytering Vitecs personalstyrka ökar hela tiden. I takt med att kundernas behov av Vitecs programvaror ökar krävs det att vi ständigt utökar antalet programmerare, konsulter, säljare m.m. Det råder brist på utbildade inom många områden men tack vare ett gott rykte har vi lyckats bra att knyta till oss nya kompetenta medarbetare. Med tanke på vår tillväxt så försöker vi att målmedvetet nå nyutexaminerade genom aktiviteter på universitet och högskolor runt om i landet. väl definierade ansvarsroller Vitecs medarbetare är uppdelade inom de olika ansvarsområden som krävs för ett framgångsrikt programvarubolag. Här hittar du konsulter, programutvecklare, säljare, ekonomi- och administrativ personal m.m. Det finns väl definierade ansvarsgränser med teamledare och områdeschefer samt väl fungerande ledningsgrupper. De flesta medarbetare arbetar i något av de rörelsedrivande dotterbolagen, medan moderbolaget består av några få medarbetare som levererar effektiva service tjänster till dotterbolagen inom områden som ekonomi, administration, IT och HR. Vi jobbar projektinriktat med våra kunder i fokus och nyttjar modern teknik i form av internetbaserade mötesplatser för uppföljning och informationsspridning. framgångsrik personalutveckling I Vitecs organisation ligger huvudansvaret för personalfrågor hos dotterbolagen. Frågor som gäller kompetensutveckling och rekrytering sköts av respektive dotterbolag, som också ansvarar för att alla medarbetare känner delaktighet och motivation. Frågor som rör arbetsmiljö samordnas på varje geografisk ort inom koncernen. Alla medarbetare ges möjlighet till utvecklingssamtal där individuella mål sätts upp och utvärderas. Dotterbolagen har även via moderbolaget tillgång till en kvalificerad HR resurs. driven säljkår som slår rekord Vitecs har en egen säljorganisation som årligen genomför ett stort antal besök hos befintliga kunder och nya kundämnen. Som stöd finns även en marknadsorganisation som ser till att information om nya produkter och kundlösningar når hela marknaden. Tack vare bra stöd och produkter som svarar mot marknadens behov så lyckas våra säljare att överträffa sina mål år efter år. 18

19 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Verksamheten Vitec är ett programvarubolag som under 2008 bedrivit sin verksamhet inom fyra affärsområden (AO) - Fastighet, Energi, Media och Mäklarsystem. AO Fastighet är genom dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB inriktat mot fastighetsförvaltande bolag där Vitec erbjuder ett komplett förvaltningsstöd. Primärmarknad är Sverige. Årets nettoomsättning uppgick till 63,2 Mkr (57,0), en ökning med 11%. Rörelseresultatet blev 6,2 Mkr (4,8). AO Energi drivs genom dotterbolaget Vitec Energy AB. Kundsegmentet är energibolag där Vitecs produkterbjudande består av prognossystem för el, fjärrvärme och vindkraft samt dokumentationssystem för el- och fjärrvärmenät. Primärmarknad är Norden. Årets nettoomsättning uppgick till 13,6 Mkr (12,4), en ökning med 10%. Rörelseresultatet blev 2,5 Mkr (2,4). AO Media drivs genom dotterbolaget Vitec Veriba AB. Veriba utvecklar och säljer affärssystemet Balans och har sin huvudsakliga kundgrupp inom tidningsvärlden. Primärmarknad är Sverige. Årets nettoomsättning uppgick till 15,2 Mkr (14,3), en ökning med 6%. Rörelseresultatet blev 0,9 Mkr (1,9). Det minskade rörelseresultatet kan till stor del förklaras av de resurser som lagts ned på organisatorisk utveckling under räkenskapsåret. AO Mäklarsystem drivs genom dotterbolaget Svensk Fastighetsdata AB. Bolagets kunder utgörs av fastighetsmäklare till vilka bolaget erbjuder komplett affärsstöd. Primärmarknad är Sverige. Årets nettoomsättning uppgick till 44,3 Mkr med ett rörelseresultat på 2,6 Mkr. Omsättnings- och resultatutvecklingen för året var tillfredsställande under de första sex månaderna. Under tredje kvartalet märktes en avmattning i marknaden som sedan slog igenom med full kraft under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet var negativt och uppgick till -0,8 Mkr. Åtgärder har vidtagits för att ta bolaget till lönsamhet under nu rådande förutsättningar. Räkenskapsåret 2008 var bolagets första år inom Viteckoncernen samt bolagets första år med redovisningsår lika med kalenderår. Av dessa anledningar redovisas ej jämförelsesiffror. Koncernens nettoomsättning ökade med 63% och uppgick till 136,3 Mkr (83,6 Mkr). Den organiska tillväxten blev 10%. Licensintäkterna ökade till 13,7 Mkr (11,2). Repetitiva intäkter i form av avtal om underhåll, support, licensförnyelse, drift och statistikuppgifter uppgick till 77,3 Mkr (34,7) och utgör nu 57 % (41%) av de totala intäkterna. Tjänsteintäkterna steg till 42,3 Mkr (35,6). Den kraftiga ökningen av repetitiva intäkter är till stor del hänförlig till det nya affärsområdet Mäklarsystem där affärsmodellen i stor omfattning baseras på denna intäktstyp. Den genomsnittliga tillväxten sedan 1998 när Vitecaktien marknadsnoterades har varit 25,6%. Under den senaste femårsperioden har tillväxten varit 29,6% i genomsnitt. Rörelsemarginalen blev 13% (14%) och uppgick till 17,6 Mkr (11,6 Mkr). Samtliga rörelsegrenar gick med vinst. I rörelseresultatet ingår resultat från andelar i intressebolag med 3,8 Mkr (0,4). Av dessa står 3L System AB för 3,6 Mkr och Retail i Linköping AB 0,2 Mkr. Resultatet efter skatt ökade med 54% och uppgick till 11,8 Mkr. Målsättningar Vitec skall vara ett lönsamt tillväxtbolag, med en aktie som uppvisar god värdetillväxt. Rörelsemarginalen skall uppgå till minst 12% och i medeltal ska Vitec växa med 25% per år. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vitec i Umeå AB namnändrades till Vitec Software Group AB i september 2008 Vitec ökade sitt innehav i 3L System AB Vitec Software Group AB (publ) köpte den 8 maj aktier i 3L System AB. Vitecs innehav uppgår nu till aktier motsvarande 21,2 % av kapital och röster i 3L System Group AB. Vattenfall valde prognossystem från Vitec Vattenfall valde Vitec som leverantör av prognossystem för el och vindkraft för sin verksamhet i Norden. Vasakronan valde Vitec Vasakronan som från den 1 december 2008 blev det nya gemensamma namnet för AP Fastigheter och Vasakronan valde Vitec som leverantör av fastighetssystem. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Vitec fick miljonorder från Galatea Galatea Spirits AB valde Vitec som leverantör av affärssystem. Leveransen som omfattar programvaror för ekonomi och distribution beräknas vara fullt genomförd under hösten Ordervärdet uppgår till 4 miljoner kronor. Mobilt stöd till fastighetsmäklare Med hjälp av Vitecs Mobilsidor, det nya mobila kontoret, kommer fastighetsmäklarna att väsentligt kunna effektivisera sitt dagliga arbete. Bolagsstyrning Lagstiftning och bolagsordning Vitec Software Group AB (publ) (Vitec) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Aktietorget. Vitec ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Vitecs bolagsordning. Årsstämma Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begär det samt via Vitecs hemsida. Styrelsen och dess arbete Styrelsens ordförande och dess ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Nomineringsarbetet utförs av en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre, eller i vissa fall fyra, av de större aktieägarna. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Vitecs styrelse utgörs av fem av årsstämman valda ledamöter. Ledamöterna består av Vitecs huvudägare, Olov Sandberg och Lars Stenlund, samt tre externa personer. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Under verksamhetsåret 2008 hade styrelsen åtta sammanträden varav ett konstituerande sammanträde och ett tvådagars strategiseminarium. Frånvaron har inskränkts till en ledamot vid ett 20

resultat och Nyckeltal

resultat och Nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2007 resultat och Nyckeltal V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 2007 2006 Nettoomsättning, tkr 83 647 84 172 Rörelseresultat, tkr 11 174 7 562 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

Innehåll. koncernens verksamhet. 2012 i korthet...6. årsredovisning. Historik...72. Välkommen till årsstämma...74. Kort om Vitec...

Innehåll. koncernens verksamhet. 2012 i korthet...6. årsredovisning. Historik...72. Välkommen till årsstämma...74. Kort om Vitec... ÅRSREDOVISNING 2012 2 Innehåll koncernens verksamhet Kort om Vitec...4 2012 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...12 Aktien...14 Vitecs strategi...16 Vitecs affärsområden...18 Affärsområde

Läs mer

årsredovisning 2013 1

årsredovisning 2013 1 årsredovisning 2013 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2013 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...10 Vitecs strategi...12 Vitecs affärsområden...14 Affärsområde Mäklare...16

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2 0 1 4 1

ÅRSREDOVISNING 2 0 1 4 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2014 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...12 Vitecs strategi...14 Medarbetare...20 Historik...22 AKTIEN OCH ÄGARNA

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713 Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 2 Tele5 Voice Services AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ)

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 NOTER Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive,

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer