Vi önskar dig trevlig läsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi önskar dig trevlig läsning"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse 20 finansiella rapporter Resultaträkning 22 Balansräkning koncernen 23 Förändringar i koncernens eget kapital 24 Balansräkning moderbolaget 25 Förändringar i moderbolagets eget kapital 26 Kassaflödesanalys 27 Noter 28 Revisionsberättelse 41 övrigt 7-årsöversikt 42 Historik 44 Styrelse och revisorer 46 Årsstämma 47 kontaktperson årsredovisning Lars Stenlund, årsstämma 5/5 i umeå Anmäl dig senast 29 april genom att maila Läs mer på sidan 47. Kort om Vitec Vitec är ett publikt programvarubolag som erbjuder egna branschspecifika affärssystem. Vitec fokuserar på branscher där det finns specifika behov som inte effektivt kan tillgodoses av leverantörer av generella affärssystem. Våra programvaror har idag en marknadsledande position på hemmamarknaden, och har i vissa branscher redan uppnått signifikanta internationella framgångar. Vår mission är att på en internationell marknad leverera specifika affärssystem till alla branscher där behoven inte tillräckligt kostnadseffektivt kan tillgodoses med generella affärssystemlösningar. Bolaget bildades 1985 och har sedan 1998 varit ett publikt bolag. Tillväxten, som sker organiskt och genom förvärv, har i genomsnitt varit ca 25 % under de senaste 25 åren. Vitec skapar kundvärden genom ett kundfokuserat arbetssätt och ett väl anpassat programerbjudande som ger stöd och ökar lönsamheten i kundernas dagliga arbetsprocesser. Förvärv är en viktig del av tillväxtstrategin och genomförs för att bolaget snabbare skall uppnå synergivinster och skalfördelar. Vitecs affärsmodell består till stor del av repetitiva avtalsintäkter vilket ger en stabil och återkommande intäktsvolym som utgör en god grund för fortsatt framtida expansion. Vitecs B-aktie är noterad på Aktietorget. 3

4 KONCERNENS VERKSAMHET /2008 I KORTHET rekordstort rörelseresultat resultat och nyckeltal Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Rörelsemarginal 13% 14% Avkastning på eget kapital 24% 20% Avkastning på sysselsatt kapital 20% 16% Soliditet 43% 34% JEK per aktie 14,19 11,99 Vinst per aktie 3,12 2,13 Utbetald aktieutdelning per aktie* 0,60 0,50 P/E 6,3 10,6 Medelantal anställda * Föreslagen utdelning 2009 uppgår till 0,75 kr per aktie verksamheten Trots den finansiella krisen som blev ett faktum under årets sista kvartal blev 2008 ett rekordår för Vitec med ett rörelseresultat på 17,6 Mkr. Vid utgången av 2008 hade Vitec dessutom ett gott orderläge och affärsmöjligheterna är därför fortsatt gynnsamma. Den hastiga inbromsningen på bostadsmarknaden som inträffade under fjärde kvartalet påverkade landets fastighetsmäklare och därmed affärsområde Mäklarsystem. De kraftigt sänkta räntorna som krisen har resulterat i har dock verkat stabiliserande på bostadsmarknaden. Vitecs förutsättningar bedöms därför som goda för att kunna fortsätta att utvecklas positivt även i det rådande ekonomiska klimatet. Koncernens olika affärsområden ger dessutom en god riskspridning. nettoomsättning och resultat Den totala nettoomsättningen ökade till 136 Mkr (84 Mkr). Den organiska tillväxten uppgick till 10%. Licensintäkterna uppgick till 13,7 Mkr (11,2), repetitiva intäkter ökade till 77,7 Mkr (34,7) och tjänsteintäkterna steg till 42,3 Mkr (35,6). Årets aktiveringar för produktutveckling uppgick till 6,3 Mkr (4,6) medan avskrivningar på aktiverad utveckling ökade till 4,5 Mkr (3,9). Den kraftigt ökade andelen repetitiva intäkter är till största delen beroende av att affärsområde Mäklarsystems affärsmodell har stora inslag av denna intäktstyp, samt att koncernen i övrigt så långt det är möjligt förändrar affärsmodellerna i samma riktning. De repetitiva intäkterna ger Vitec ett stabilt kassaflöde och en finansiell stabilitet. Med rörelseresultatet 17,6 Mkr (11,6) redovisade koncernen en rörelsemarginal på 13 %, som är strax över koncernens finansiella mål på 12%. Resultatet efter skatt ökade till 11,8 Mkr (7,6). Den positiva utvecklingen i intressebolaget 3L System Group innebar att Vitecs resultatandel för 2008 ökade till 3,7 Mkr (0,4 Mkr). 4

5 viktiga händelser under året Ny VD i Vitec Fastighetssystem Vitec förstärkte ledningen i koncernen genom att rekrytera Tommy Hallberg som VD för affärsområdet Fastighet. Rekryteringen var ett viktigt steg i den strategiska inriktningen om ökad tillväxt, internationalisering och fortsatt lönsamhet HEBA valde system från Vitec HEBA Fastighets AB (publ) som är noterat på OMX Mid Cap valde Vitec som leverantör av fastighetssystem och ekonomisystem. Leveransen som kom att påbörjas i maj har genomförts fullt ut under Vitec ökade i 3L System AB (publ) Vitec i Umeå AB (publ) köpte per den 8 maj aktier i 3L System AB (publ). Vitecs innehav uppgår efter transaktionen till aktier motsvarande 21,2 % av kapital och röster i 3L System Group AB Vitec Fastighetssystem förstärkte ledningen Vitec Fastighetssystem förstärkte ledningen i bolaget med Magnus Persson som ny försäljningschef Vitec namnändrade Från och med den 29 september 2008 ändrades bolagsnamnet Vitec i Umeå AB (publ) till Vitec Software Group AB (publ). Det nya namnet ger en bättre beskrivning av bolagets verksamhet och skapar en bättre plattform för internationell kommunikation. Kortnamnet för B-aktien är oförändrat (VIT B) Vattenfall valde prognossystem från Vitec Vattenfall valde Vitec som leverantör av prognossystem för el och vindkraft för sin verksamhet i Norden. Leveransen påbörjades i november och slutfördes under Vasakronan valde Vitec Vasakronan AB, som från den 1 december blev det gemensamma namnet för AP Fastigheter AB och Vasakronan AB, valde Vitec som leverantör av fastighetssystem. omsättning och rörelseresultat per kvartal, mkr

6 KONCERNENS VERKSAMHET /VD-ORD Ett rekordår - igen Vitec är ett tillväxtföretag och 2008 blev inget undantag tvärtom! Omsättningen ökade med över 60 procent till 136 Mkr och rörelseresultatet med drygt 50 procent till 17,6 Mkr. Vid årets bokslut hade Vitec 31 raka vinstkvartal bakom sig och en 15-faldig vinstökning på 7 år. Vitecs uttalade strategi, att verka inom specialiserade programvaruområden för att skapa uthållig lönsam tillväxt, har fungerat. Utvecklingen under 2008 har varit positiv inom alla affärsområden, även om finanskraschen kom att påverka Mäklarsystem negativt under fjärde kvartalet. Den operativa ledningen i dotterbolagen har stärkts under året och vi har fortsatt att med många små steg förbättra och effektivisera vår verksamhet. Vi har också ökat insatserna för att förbättra vår kommunikation med både kunder och ägare och vi kommer att öka dessa insatser ytterligare under höjd utdelning igen Årets föreslagna utdelning på 75 öre är en höjning med 25 procent och innebär att utdelningen höjts 7 år i rad. I takt med att omsättning och resultat har växt har också utdelningen ökat genom åren. uthållig lönsam tillväxt Att befinna sig i ständig tillväxt innebär kontinuerliga förändringar i verksamheten och i organisationen. Vitecs strategiska val och förmåga att anpassa och förnya sig har genom åren gett en lönsam tillväxt oavsett konjunktur- eller ränteläge. Vi fortsätter på den inslagna vägen - att verka inom specialiserade programvaruområden för att skapa uthållig lönsam tillväxt! lars stenlund, vd vitec strategisk planering i fokus Tack vare att ledningen av dotterbolagen har stärkts markant under året har koncernledningen kunnat öka fokus på den strategiska analysen och planeringen. Bolagets nuvarande storlek ger ökade möjligheter att försöka titta längre in i framtiden och därigenom öka graden av proaktivitet inför eventuella kommande förändrade förutsättningar för vår verksamhet. vad händer med vitec i lågkonjunkturen? Nu ställs vi inför den djupaste konjunktursvackan sedan 1930-talet. Vilka kommer att drabbas och hur påverkar detta Vitec? Hittills har vi sett att det påverkat Mäklarsystem, som erbjuder affärsstöd till fastighetsmäklare, men för övriga delar av koncernen är det business as usual så här långt. Vitecs kunder är, som helhet, betalningsstarka och har stor nytta av våra produkter, kanske framförallt i en lågkonjunktur, då våra produkter effektiviserar kundernas affärsprocesser. Vi tror att vi kan fortsätta att utvecklas positivt även om samhällsekonomin tar kraftiga smällar. 6

7 7

8 KONCERNENS VERKSAMHET /AKTIEN Aktien har klarat sig bra Vitecs B-aktie har klarat sig bra under 2008 jämfört med Stockholmsbörsens generalindex. Under året omsattes aktier till ett sammanlagt värde av 14,1 Mkr. Det innebar att i genomsnitt omsattes aktier till ett värde av kr per börsdag och att 20 % av aktierna omsattes under året. Slutkursen 2008 var 19,70 kr medan slutkursen 2007 var 22,50 kr. Börsvärdet på de vid årsskiftet emitterade aktierna uppgick till 74,2 Mkr (f. å. 81,4 Mkr). För aktien betalades som högst 28,35 kr den 6 maj och som lägst 17,20 kr den 27 oktober. Vid räkenskapsårets slut uppgick det totala antalet aktier till st varav är A-aktier och resterande B-aktier. Ägarstruktur och styrelsens aktieinnehav avser innehav såvitt känt av Vitec. Antalet aktieägare uppgår till ca st. noteringsplats Vitecs B-aktie är noterad på Aktietorget med namnet Vitec Software Group B. Den har kortnamn VIT B och ISIN-kod SE En handelspost uppgår till 100 aktier. aktiestruktur Under 2008 omvandlades aktier av typ A till typ B varefter antalet A-aktier uppgår till st. och antalet B- aktier till st. Varje B-aktie motsvarar en röst och varje A-aktie 10 röster. avtal mellan a-aktieägare Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50 % av röstetalet finns aktieägaravtal. analyser av vitec Vitec har under 2008 följts av Remium och deras aktieanalytiker Kristian Kirkegaard. aktieägarinformation Vitec eftersträvar att löpande lämna utförlig och snabb information om företagets utveckling och finansiella ställning till aktieägare och aktiemarknad. Informationsgivningen består av annonser och kontinuerliga rapporter som bokslutskommunikéer, årsredovisningar och delårsrapporter. Vitecs rapporter distribueras via Aktietorgets informationstjänst samt görs tillgängliga på Vitecs hemsida vid publiceringstillfället. Samtliga rapporter publiceras på svenska. Bokslutskommuniké och kvartalsrapporter publiceras även på engelska på Vitecs engelska hemsida Kvartalsrapporterna distribueras i tryckt version till samtliga registrerade aktieägare som inte aktivt avsagt sig dessa. Rapporterna i tryckt form kan även beställas via e-postadress vitec/omx under sju år Vitec = röd, OMX = grå % Grafen visar Viteckursens förändring i procent under åren jämfört med OMX. 8

9 ägarstruktur Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital % Röster % Lars Stenlund * ,6% 33,9% Olov Sandberg ,7% 33,5% Jerker Vallbo * ,8% 6,9% LF Småbolagsfonden ,6% 2,6% Nils-Eric Öquist * ,6% 1,9% Rambas AB ,1% 1,1% Banco Fonder ,2% 0,8% Övr. anställda i koncernen ,4% 3,9% Övriga aktieägare ,9% 15,4% Totalt ,0% 100,0% * Lars Stenlund är VD i moderbolaget, Jerker Vallbo är VD i Vitec Energy AB, Nils-Eric Öquist är ordförande i moderbolaget. fördelning av aktieinnehav Antal aktier Antal ägare % av antal ägare Antal aktier Andel kapital ,0% ,7% ,9% ,7% ,0% ,9% ,6% ,9% ,8% ,6% ,5% ,2% ,2% ,0% Totalt ,0% ,0% röstinnehav Lars Stenlund,, Övriga,, Nils-Eric Öquist,, Jerker Vallbo,, Olov Sandberg,, aktiekapitalets utveckling År Transaktion Förändring av antalet aktier Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier 1985 Bolagsbildning Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission/split Nyemission Split Omvandling av A-aktier Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Sammanläggning Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Omstämpling Totalt

10 SIDA /AVSNITT Specifika affärssystem för utvalda branscher 10

11 SIDA /AVSNITT 11

12 KONCERNENS VERKSAMHET /VITECS MÅL Så här ska vi fortsätta lyckas Det går bra för Vitec. Vi fokuserar på goda kundrelationer, vi har gott självförtroende och ser med tillförsikt framtiden an. Vi har stått starka och rätt opåverkade trots finanskris och lågkonjunktur. Vi har nått vårt mål att bli marknadsledande inom våra utvalda affärsområden, samtidigt som vi klarat våra finansiella mål. Men vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter jobba ännu hårdare för att ständigt förbättra oss och fortsätta växa. 1. utveckla andelen repetitiva intäkter Pengar Kund B Kund A Tid Licencer Tjänster Repetitiva intäkter 2. växa genom förvärv Vi strävar efter att bli den dominerande aktören i våra relativt smala nischer. Härigenom kan vi uppnå skalfördelar som ger kunden bättre produkter och samtidigt skapar ökad kapacitet för utveckling. Riktvärdet vid förvärv ska vara att vinsten per aktie hela tiden utvecklas positivt...i första hand inom befintliga branscher i Sverige Vi tror att vi har större chans att fortsätta lyckas i branscher där vi redan idag har en stark, etablerad position...i andra hand inom befintliga branscher utomlands En av Vitecs programvaror används redan över hela världen, och flera andra används runt om i Nordeuropa. De flesta av våra programvaror passar lika bra i Sverige som i samma branscher utomlands. Det innebär att vi har en stor potential att växa internationellt. licenser Kunden betalar en licensavgift när de köper våra program. Intäktens storlek beror exempelvis på hur många moduler och samtidiga användare som kunden behöver. tjänster Tjänsterna består av allt från ett konsultuppdrag för att driftsätta en programvara och göra specialanpassningar till att utbilda användarna att använda våra program så effektivt som möjligt. repetitiva intäkter Genom underhållsavtalen får våra kunder alltid de senaste versionerna och kan ställa frågor till vår supportavdelning. Underhållsavtalet förnyas årligen och säkrar framtida intäkter. nya affärsmodeller Fler och fler kunder hyr våra programvaror inklusive drifttjänster. Den nya affärsmodellen, SaaS (Software as a Service) gör det billigare och smidigare för kunden. Software as a Service kännetecknas av låga investeringskostnader och att kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgraderingar och support ingår i det löpande avtalet. Tjänsten tillhandahålls över internet och kunden betalar endast för den tid och den omfattning verktyget används. För Vitec ger detta en stabil och ökande intäkt eftersom de flesta kunder kontinuerligt förnyar sina avtal. Förutom dessa fördelar så ökar affärsmodellen Vitecs möjligheter att leverera till en internationell marknad. Datorer står i vårt serverrum och kunden, oavsett om den är inom Sverige eller utomlands, använder valda delar av programvaran fullt ut via internet. 12

13 ..i tredje hand inom nya branscher Förvärv kan även ske inom nya branscher där vi inte är aktiva idag, så länge det finns klara behov av branschspecifika affärs - system. 3.jobba nära kunden Vitec arbetar kontinuerligt med att förbättra sin kundservice genom en ökad kommunikation och en större närvaro hos våra kunder. - genom att förstå vad kunden behöver Vi vill lyssna ännu mer på våra kunder. Vi måste hänga med, och helst ligga lite före utvecklingen. När nya behov kommer från kunden är vårt mål att redan ha något färdigt att distribuera. Hur vet vi då vad kunderna vill ha i framtiden? Vi samlar in önskemål hela tiden och försöker hålla ögon och öron öppna när vi är ute hos våra kunder. Men vi har även produktansvariga som bara har produktutveckling som uppgift. Som objektivt, utan att ha en förkärlek för en speciell produkt, kan se framtida behov och skapa en kontinuerlig utvecklingsplan som ligger till grund för utvecklingsarbetet flera år framåt. Då har vi större chans att ligga steget före. Design är inte bara att det ska se snyggt ut, utan handlar också om var knappar ska sitta för att programmet ska vara så enkelt som möjligt att använda. Vårt mål är att våra program ska vara enhetliga och gärna likna Microsofts produkter. Det krävs lång erfarenhet för att skapa användarvänliga program. Vitecs utvecklare behärskar redan den senaste tekniken för att våra program ska bli så bra och moderna som möjligt. - genom att finnas där kunden finns Vitec har idag 130 anställda på 6 orter runt om i Sverige. Vi finns där kunden finns. Det innebär att vi kan rycka ut med kort varsel när en kund behöver hjälp av våra konsulter. - genom att utnyttja synergierna Med våra förvärv breddar vi vårt kunnande och tillför ny kompetens. Detta får vår organisation att utvecklas. Både ledning och övriga avdelningar samarbetar över bolagsgränserna då det behövs. Man utnyttjar varandras erfarenhet vad gäller programutveckling, kundsupport, marknadsföring och försäljning. Genom att samarbeta kring t.ex. nätverksdrift, telefonväxlar och lokaler minskar vi våra kostnader. Vi arbetar också med att förbättra våra interna processer för utveckling, test och leverans av nya och uppdaterade programprodukter. Med hjälp av en unik egenutvecklad plattform kan vi snabbare och kostnadseffektivare än våra konkurrenter installera och uppdatera våra kunders olika programkomponenter. 13

14 KONCERNENS VERKSAMHET /KUNDER Lättare vardag med Vitecs program På fler än företag får medarbetare en lättare vardag tack vare Vitecs programvaror. Här hittar man både unga och äldre, kvinnor och män. De arbetar på offentliga och privata företag, i små och stora organisationer i Sverige eller utanför vårt land. Oavsett om användaren ansvarar för att hyresavier har skickats ut, eller för produktionen av fjärrvärme i Göteborg, eller ska meddela den som gav det högsta budet på lägenheten så har dom en gemensam nämnare. De använder varje dag Vitecs program som ett professionellt, väl fungerande och modernt verktyg i sitt arbete. kund + vitec = sant Den första kontakten vi får med våra kunder kan ske på många olika sätt. Vanligt är att man redan har hört talas om Vitec och att man därför kontaktar oss spontant när behoven av ett effektivare programvarustöd uppstår. Andra når vi genom marknadsaktiviteter i form av deltagande i fackmässor i Sverige och utomlands eller genom att våra säljare kommer på ett personligt besök. Mot bakgrund av att Vitec har en etablerad position riktar sig en hel del av försäljningen till redan befintliga kunder. Här bygger relationen oftast på ett långt samarbete, och användaren behöver kanske den här gången komplettera sitt system med fler funktioner eller förenkla och effektivisera fler av sina administrativa rutiner. kundkommunikation Vitec strävar efter en tät och ständigt återkommande kommunikation med kunderna genom en rad olika kanaler. Våra konsulter är ständigt ute på uppdrag hos användarna för att stötta, utbilda och skräddarsy speciallösningar. Vitecs konsulter har ofta lång erfarenhet inom branschen och har både tekniskt och branschspecifikt kunnande som krävs för att enkelt och kostnadseffektivt kunna hjälpa kunderna. På Vitecs användarträffar träffas många användare av samma system för att byta erfarenheter och få information om de senaste funktionsförbättringarna i de program som just de använder. Träffarna arrangeras flera gånger per år och hålls på olika platser ute i landet för att enkelt nå så många användare som möjligt. Kunderna kan även anmäla sig till våra centrala schemalagda standardutbildningar eller våra företagsanpassade utbildningar. Standardutbildningarna ges ofta i våra egna lokaler runt om i landet, eller på plats hos våra kundföretag. Om användarna har frågor om våra program eller hur man utför en viss funktion tar de kontakt med vår supportavdelning via internet, mail eller telefon. Efterfrågan på vår samlade externa kommunikation har ökat i takt med att vår marknadsposition har stärkts. Våra ansträngningar inte har varit fullt tillräckliga och vi kommer därför att satsa extra resurser inom detta område under de närmaste åren. användarvänliga programvaror Våra programvaror används på företag, av allt från ovana användare till erfarna proffs. Gemensamt för programmen är att dom effektiviserar det dagliga arbetet och sparar pengar och tid. Flera av dom förbättrar miljön. De kan användas integrerade med varandra, eller stand-alone. Ett fastighetsbolag kan t.ex. använda våra programvaror för hela sin fastighetsförvaltning. Allt från att skicka hyresavier, administrera lediga lägenheter, sköta det inre och yttre underhållet och sin driftuppföljning. Ett energibolag kan använda Vitecs programvaror för att planera hur mycket el och värme som behövs närmsta dagarna, göra vindkraftprognoser, sköta sin elhandel och beräkna tryck och flöde i sina rörledningar. En fastighetsmäklare kan lägga upp sina lediga objekt på Internet med Vitecs program, sköta kontraktskrivning, visa ritningar och sköta budgivningar. Ett tidningsföretag kan använda Vitecs program för hela sin ekonomiska redovisning inklusive tidsredovisning. Vi når indirekt ut till dig i vardagen. utvecklingsavdelningen är vår verkstad Vitec har idag ett stort antal programutvecklare, och vi söker ständigt fler. Det är en av våra största avdelningar och där sjuder det av verksamhet och nya idéer. Vi arbetar efter väl definierade utvecklingsplaner med på förhand satta releasedatum. Vi vet redan idag vilka produktreleaser som släpps om ett halvår och i stora drag även vad de ska innehålla. Innan en release släpps testas den hårt av våra mest aktiva kunder för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. De flesta användare får sina uppdateringar automatiskt via internet, ett snabbt och kostnadseffektivt leveranssätt som även borgar för att användaren alltid arbetar med den senaste versionen. 14

15 15

16 KONCERNENS VERKSAMHET /AFFÄRSOMRÅDEN Vitec når ända ut till dig el levereras från elbolaget som med Vitecs program vet exakt hur mycket el som behövs närmsta dygnen. huset köpt av mäklaren som med Vitecs program sköter budgivningen automatiskt hyran betalas via internet till fastighetsbolaget som med Vitecs program ser till att räkningen stämmer tidningen framtagen av tidningsbolaget som använder Vitecs program för att sköta sin bokföring 16

17 Mäklarsystem Våra affärsområden Media Energy Fastighet dotterbolagen resultat vd vitec fastighetssystem ab Vitec Fastighetssystem erbjuder ett rikt paket av starka fristående programprodukter som kan integreras i ett komplett affärssystem för fastighetsförvaltare. Vår produktfilosofi är att kunna kombinera starka egenutvecklade programvaror med applikationer från andra leverantörer. 6,2 MKR (4,8 MKR) Årets omsättning uppgick till 63,2 Mkr med ett rörelseresultat på 6,2 Mkr. 11 % organisk tillväxt tommy hallberg svensk fastighetsdata ab Svensk FastighetsData erbjuder landets fastighetsmäklare ett komplett mäklarsystem som ger stöd för alla de affärsprocesser som krävs för fastighetsmäklare. Bolaget har ett nära samarbete med fastighetsmäklarbranschen och har under åren byggt upp en hög kompetens och ett gediget kontaktnät av framstående jurister och skattespecialister. 2,6 MKR Årets omsättning uppgick till 44,3 Mkr med ett rörelseresultat på 2,6 Mkr. (första året i koncernen) kristofer stenum vitec energy ab Vitec Energy erbjuder egenutvecklade programvaror för energibranschen. Bolaget har system för såväl prognoser av el- och värmebehov, vindkraft, teknisk förvaltning och underhåll av distributionsnät. Bolagets prognoskunder har ökat kraftigt under det senaste året. Här dominerar de internationella kunderna. 2,5 MKR (2,4 MKR) Årets omsättning uppgick till 13,6 Mkr med ett rörelseresultat på 2,5 Mkr. 9 % organisk tillväxt jerker vallbo vitec veriba ab Vitec Veriba erbjuder affärssystemet Balans, som är ett modernt och lättanvänt affärssystem som stödjer de administrativa processerna hos våra kundföretag. Tack vare djup branschkompetens har Balans kommit att bli det ledande affärssystemet för tidningsbranschen i Sverige. 0,9 MKR (1,9 MKR) Årets omsättning uppgick till 15,2 Mkr med ett rörelseresultat på 0,9 Mkr. 6 % organisk tillväxt johnny kölfors 17

18 KONCERNENS VERKSAMHET /MEDARBETARE antal medarbetare förädlingsvärde per anställd, tkr åldersfördelning medarbetare, antal Män vinnor glada med kunden i fokus Vi på Vitec är ett gäng drivna, kompetenta och glada personer i alla åldrar som du hittar på 6 olika orter i Sverige. Vårt mål är att underlätta livet för våra kunder, oavsett vem det är. Många har arbetat på Vitec i mer än 15 år, samtidigt som andra är nyutexaminerade eller kommer till oss med färska intryck från andra branscher. pigga och aktiva medarbetare Vi tycker det är viktigt att personalen mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Våra medarbetare är erkänt duktiga på att röra på sig, och de av företaget sponsrade träningskorten används flitigt på olika anläggningar runt om i landet. Bland Vitecs medarbetare hittar man de som älskar långpromenader och mer avancerade maratonlöpare, speedskatingåkare och multisportare. Fruktskålarna tycks aldrig räcka till på våra kontor och långtidssjukskrivningarna är få. ständig rekrytering Vitecs personalstyrka ökar hela tiden. I takt med att kundernas behov av Vitecs programvaror ökar krävs det att vi ständigt utökar antalet programmerare, konsulter, säljare m.m. Det råder brist på utbildade inom många områden men tack vare ett gott rykte har vi lyckats bra att knyta till oss nya kompetenta medarbetare. Med tanke på vår tillväxt så försöker vi att målmedvetet nå nyutexaminerade genom aktiviteter på universitet och högskolor runt om i landet. väl definierade ansvarsroller Vitecs medarbetare är uppdelade inom de olika ansvarsområden som krävs för ett framgångsrikt programvarubolag. Här hittar du konsulter, programutvecklare, säljare, ekonomi- och administrativ personal m.m. Det finns väl definierade ansvarsgränser med teamledare och områdeschefer samt väl fungerande ledningsgrupper. De flesta medarbetare arbetar i något av de rörelsedrivande dotterbolagen, medan moderbolaget består av några få medarbetare som levererar effektiva service tjänster till dotterbolagen inom områden som ekonomi, administration, IT och HR. Vi jobbar projektinriktat med våra kunder i fokus och nyttjar modern teknik i form av internetbaserade mötesplatser för uppföljning och informationsspridning. framgångsrik personalutveckling I Vitecs organisation ligger huvudansvaret för personalfrågor hos dotterbolagen. Frågor som gäller kompetensutveckling och rekrytering sköts av respektive dotterbolag, som också ansvarar för att alla medarbetare känner delaktighet och motivation. Frågor som rör arbetsmiljö samordnas på varje geografisk ort inom koncernen. Alla medarbetare ges möjlighet till utvecklingssamtal där individuella mål sätts upp och utvärderas. Dotterbolagen har även via moderbolaget tillgång till en kvalificerad HR resurs. driven säljkår som slår rekord Vitecs har en egen säljorganisation som årligen genomför ett stort antal besök hos befintliga kunder och nya kundämnen. Som stöd finns även en marknadsorganisation som ser till att information om nya produkter och kundlösningar når hela marknaden. Tack vare bra stöd och produkter som svarar mot marknadens behov så lyckas våra säljare att överträffa sina mål år efter år. 18

19 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Verksamheten Vitec är ett programvarubolag som under 2008 bedrivit sin verksamhet inom fyra affärsområden (AO) - Fastighet, Energi, Media och Mäklarsystem. AO Fastighet är genom dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB inriktat mot fastighetsförvaltande bolag där Vitec erbjuder ett komplett förvaltningsstöd. Primärmarknad är Sverige. Årets nettoomsättning uppgick till 63,2 Mkr (57,0), en ökning med 11%. Rörelseresultatet blev 6,2 Mkr (4,8). AO Energi drivs genom dotterbolaget Vitec Energy AB. Kundsegmentet är energibolag där Vitecs produkterbjudande består av prognossystem för el, fjärrvärme och vindkraft samt dokumentationssystem för el- och fjärrvärmenät. Primärmarknad är Norden. Årets nettoomsättning uppgick till 13,6 Mkr (12,4), en ökning med 10%. Rörelseresultatet blev 2,5 Mkr (2,4). AO Media drivs genom dotterbolaget Vitec Veriba AB. Veriba utvecklar och säljer affärssystemet Balans och har sin huvudsakliga kundgrupp inom tidningsvärlden. Primärmarknad är Sverige. Årets nettoomsättning uppgick till 15,2 Mkr (14,3), en ökning med 6%. Rörelseresultatet blev 0,9 Mkr (1,9). Det minskade rörelseresultatet kan till stor del förklaras av de resurser som lagts ned på organisatorisk utveckling under räkenskapsåret. AO Mäklarsystem drivs genom dotterbolaget Svensk Fastighetsdata AB. Bolagets kunder utgörs av fastighetsmäklare till vilka bolaget erbjuder komplett affärsstöd. Primärmarknad är Sverige. Årets nettoomsättning uppgick till 44,3 Mkr med ett rörelseresultat på 2,6 Mkr. Omsättnings- och resultatutvecklingen för året var tillfredsställande under de första sex månaderna. Under tredje kvartalet märktes en avmattning i marknaden som sedan slog igenom med full kraft under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet var negativt och uppgick till -0,8 Mkr. Åtgärder har vidtagits för att ta bolaget till lönsamhet under nu rådande förutsättningar. Räkenskapsåret 2008 var bolagets första år inom Viteckoncernen samt bolagets första år med redovisningsår lika med kalenderår. Av dessa anledningar redovisas ej jämförelsesiffror. Koncernens nettoomsättning ökade med 63% och uppgick till 136,3 Mkr (83,6 Mkr). Den organiska tillväxten blev 10%. Licensintäkterna ökade till 13,7 Mkr (11,2). Repetitiva intäkter i form av avtal om underhåll, support, licensförnyelse, drift och statistikuppgifter uppgick till 77,3 Mkr (34,7) och utgör nu 57 % (41%) av de totala intäkterna. Tjänsteintäkterna steg till 42,3 Mkr (35,6). Den kraftiga ökningen av repetitiva intäkter är till stor del hänförlig till det nya affärsområdet Mäklarsystem där affärsmodellen i stor omfattning baseras på denna intäktstyp. Den genomsnittliga tillväxten sedan 1998 när Vitecaktien marknadsnoterades har varit 25,6%. Under den senaste femårsperioden har tillväxten varit 29,6% i genomsnitt. Rörelsemarginalen blev 13% (14%) och uppgick till 17,6 Mkr (11,6 Mkr). Samtliga rörelsegrenar gick med vinst. I rörelseresultatet ingår resultat från andelar i intressebolag med 3,8 Mkr (0,4). Av dessa står 3L System AB för 3,6 Mkr och Retail i Linköping AB 0,2 Mkr. Resultatet efter skatt ökade med 54% och uppgick till 11,8 Mkr. Målsättningar Vitec skall vara ett lönsamt tillväxtbolag, med en aktie som uppvisar god värdetillväxt. Rörelsemarginalen skall uppgå till minst 12% och i medeltal ska Vitec växa med 25% per år. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vitec i Umeå AB namnändrades till Vitec Software Group AB i september 2008 Vitec ökade sitt innehav i 3L System AB Vitec Software Group AB (publ) köpte den 8 maj aktier i 3L System AB. Vitecs innehav uppgår nu till aktier motsvarande 21,2 % av kapital och röster i 3L System Group AB. Vattenfall valde prognossystem från Vitec Vattenfall valde Vitec som leverantör av prognossystem för el och vindkraft för sin verksamhet i Norden. Vasakronan valde Vitec Vasakronan som från den 1 december 2008 blev det nya gemensamma namnet för AP Fastigheter och Vasakronan valde Vitec som leverantör av fastighetssystem. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Vitec fick miljonorder från Galatea Galatea Spirits AB valde Vitec som leverantör av affärssystem. Leveransen som omfattar programvaror för ekonomi och distribution beräknas vara fullt genomförd under hösten Ordervärdet uppgår till 4 miljoner kronor. Mobilt stöd till fastighetsmäklare Med hjälp av Vitecs Mobilsidor, det nya mobila kontoret, kommer fastighetsmäklarna att väsentligt kunna effektivisera sitt dagliga arbete. Bolagsstyrning Lagstiftning och bolagsordning Vitec Software Group AB (publ) (Vitec) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Aktietorget. Vitec ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Vitecs bolagsordning. Årsstämma Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begär det samt via Vitecs hemsida. Styrelsen och dess arbete Styrelsens ordförande och dess ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Nomineringsarbetet utförs av en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre, eller i vissa fall fyra, av de större aktieägarna. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Vitecs styrelse utgörs av fem av årsstämman valda ledamöter. Ledamöterna består av Vitecs huvudägare, Olov Sandberg och Lars Stenlund, samt tre externa personer. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Under verksamhetsåret 2008 hade styrelsen åtta sammanträden varav ett konstituerande sammanträde och ett tvådagars strategiseminarium. Frånvaron har inskränkts till en ledamot vid ett 20

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2009

delårsrapport januari-mars 2009 delårsrapport januari-mars Resultat efter finansnetto upp 71% till 4,6 MKR (2,7 MKR) Vinst per aktie upp 65% till 0,92 KR (0,56 KR) Nettoomsättning upp 8% till 35,0 MKR (32,3 MKR) väsentliga händelser

Läs mer

fortsatt tillväxt delårsrapport januari-september 2009

fortsatt tillväxt delårsrapport januari-september 2009 delårsrapport januari-september fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade med 3% till 101,5 Mkr (98,6) resultat efter finansnetto 6,6 Mkr (10,4) vinst per aktie 1,42 (2,07) KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2008

Delårsrapport jan-jun 2008 Delårsrapport Resultat efter finansnetto upp 17 % till 5,9 Mkr (5,1) Intäkterna upp 63 % till 68,1 Mkr (41,8) Vinst per aktie upp 17 % till 1,21 kr (1,03) ägarandelen i 3l system group har ökats väsentliga

Läs mer

bokslutskommuniké 2007

bokslutskommuniké 2007 bokslutskommuniké 2007 Resultat efter finansnetto upp 45 % till 10,3 Mkr (7,1 Mkr) Vinst per aktie upp 30 % till 2,13 kr (1,64 kr) Omsättning 83,6 Mkr ( 84,2 Mkr) Förvärv av Svensk Fastighetsdata AB Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-juni för helåret 2012 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % NETTOOMSÄTTNING 389,2 Mkr (359,6) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 40,1 Mkr (35,7) RÖRELSEMARGINAL 11 % (11)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

stabil utveckling i en pressad marknad

stabil utveckling i en pressad marknad delårsrapport januari-juni stabil utveckling i en pressad marknad Resultat efter finansnetto 4,7 MKR (5,9) Vinst per aktie 1,05 KR (1,21) Nettoomsättningen ökade med 3 % till 70,4 MKR (68,1) RÖRELSEMARGINALMÅLET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning delårsrapport januari-juni dubblerad omsättning och kraftig resultatökning NETTOOMSÄTTNING 138,7 Mkr (70,4) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 14,3 Mkr (5,5) RÖRELSEMARGINAL 10 % (8) VINST PER AKTIE 1,92 kr (1,05)

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

kraftig omsättningsökning och ökad vinst

kraftig omsättningsökning och ökad vinst delårsrapport januari-mars 2010 kraftig omsättningsökning och ökad vinst NETTOOMSÄTTNING 67,5 Mkr (35,0) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 8,7 Mkr (4,6) RÖRELSEMARGINAL 14 % (14) VINST PER AKTIE 1,17 kr (0,92)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 Vinst per aktie upp 33% Nettoomsättning 192 Mkr (157) Resultat efter finansnetto 24,4 Mkr (18,0) Rörelsemarginal 13,7 % (12,4) Vinst per

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer