Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare."

Transkript

1 Kommunfullmäktige 26 november (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering , Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck ej tjänstgörande ersättare Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 3 december 2009 kl Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer: Ordförande Anita Widman.. Justerande Annika Johansson Bengt Sjöberg ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige 26 november 2009 Anslagsdatum: 4 december 2009 Datum för anslags nedtagande: 28 december 2009 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunfullmäktige 26 november Beslutande Tjänstgörande ersättare Per Gruvberger (s) Anita Widman (s) Olle Engström (s) Anita Johansson (m) Anders Nilsson (v) Marina Pettersson (s) Paavo Jussila Benny Persson (c) Sune Frisk (s) Christina Persson (s) Harry Johansson (m) Michael Helmersson (fp) Sune Carlsson (s) Annika Johansson (v) Ann-Marie Rosö (s) Ej närvarande ersättare Rolf Wennerlöf (s) Peter Johansson (c) Bengt Sjöberg (kd) Helene Larsson Saikoff (s) Jan Larsson Owe Karlson (m) Bengt-Olof Persson (s) Marina Isaksson (s) Dan Stjernlöf (v) Karin Löfstrand Stephanie Treviranus (mp) Urban Granfeldt (s) Ej närvarande ersättare Björn Stålhammar (fp) Åsa Hååkman-Felth (s) Per-Åke Sandberg Bo Olsson (m) Jerry Klausen (sd) Ej närvarande ersättare Gudrun Henriksson (c) Claes-Eric Ericsson (s Ej närvarande ersättare Marianne Andersson (s) Anders Andersson (v) Ej närvarande ersättare Stefan Andersson (s) Irene Frisk (s) Ulf Söhrman (m) Lars Björklund (s) Ej närvarande ersättare Peter Johansson (kd)

3 Kommunfullmäktige 26 november Kf 106 Allmänhetens frågestund Under frågestunden aktualiseras frågan om drift och underhåll av anläggningar som är kommunala men delvis drivs via föreningarna. Under frågestunden yttrar sig Per Gruvberger, Benny Persson, Harry Johansson och Torbjörn Parling.

4 Kommunfullmäktige 26 november Kf 107 Dnr 204/09 Motion ang. miljöstrateg, ekokommun och Agenda 21 I motion daterad 19 november 2009 anför Bengt Sjöberg följande: Den 5 maj 2008 deltog jag i budgetberedningens arbetsmöte i Gammelkroppa. De olika förvaltningscheferna berättade om sin verksamhet. På en kafferast fick jag ett samtal med chefen för Miljö och Hälsa. Jag frågade då lite om vårt Agenda 21-arbete och bad att få en rapport hur vi jobbar med dessa frågor i Filipstads kommun. Det framkom då att vi egentligen inte har något direkt Agenda 21-arbete. Vi är en kommun som är bra på att utöva tillsyn, men varken ekonomin eller tiden räcker till för att jobba med de miljöstrategiska frågorna. Agenda 21 bygger på ett handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro Agenda 21 är en dagordning för det 21:a århundradet och i dokumentet anges mål och riktlinjer för att nå en hållbar utveckling. Agenda 21-dokumentet är inte juridiskt bindande men väl moraliskt och politiskt förpliktigande för alla de stater, däribland Sverige, som undertecknat dokumentet. Ett resultat av överenskommelsen är att alla kommuner i Sverige ska ta fram en Lokal Agenda 21. Handlingsprogrammen skall syfta till att ändra vanor och beteenden som skadar miljön. Meningen är att alla medborgare skall vara engagerade i detta viktiga arbete. MEN trots att vi går ut med att vara en ekokommun sedan 2002 har vi inget miljöpolitiskt framåtblickande och strategiskt nytänkande program och vi har t.ex inte råd att handla ekologisk mat till skolorna. Vad ska en liten kommun satsa på? Hur mycket kan man fordra? Jag anser att det är bättre att vi inte går ut med att vara nåt som vi inte är. Varför inte ett Miljökommunalförbund liknande de som finns inom utbildning och räddningstjänsten? Jag skulle vilja att vi skulle satsa rejält på dessa frågor i kommande budgetar. Jag skulle önska att vi kunde dra igång ett samarbete med flera närliggande kommuner. Då skulle vi kunna söka EU-pengar och starta miljöprojekt som både är till nytta för samhällets hållbara utveckling, men som säkert även skulle generera arbetstillfällen, kanske inom turismen till exempel.

5 Kommunfullmäktige 26 november Det gäller i alla sammanhang att det behövs positiva föredömen. I skolorna bedrivs en bra undervisning i miljötänkande. Med tanke på kommunens ansvar och säkert positiva vilja att forma morgondagens samhällsmedborgare är det därför märkligt att vi inte har råd att satsa mer på ekologiska livsmedel. Som en liten, men ändå viktig detalj är det angeläget att andelen ekologiska livsmedel skall vara åtminstone 15 %. Nu har kommunstyrelsen tagit budgeten och jag är väl medveten om att Kristdemokraterna inte framfört dessa förslag i budgetberedningen där vi för övrigt endast är observatörer. Jag vill dock föreslå att vi redan nu låter se över hela miljötänkandet och i god tid till nästa budgetprocess tar tag i Agenda 21-frågorna och även låter utreda möjligheterna att satsa på en miljöstrateg och anvisar medel för detta i samverkan med åtminstone ett par grannkommuner. Sedan den 12 januari är Karolina Pettersson Karlstads kommuns klimat och miljöstrateg. Hennes uppgift är att utveckla miljö- och klimatarbetet på strategisk nivå. På Karlstads kommuns hemsida (http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($all)/90afb7 0AB0597C99C D0060?Open) säger hon: Jag har en spindeln i nätet funktion. Det finns många som redan arbetar med detta ute i förvaltningarna, min uppgift blir att samordna arbetet, ta initiativ till nya projekt och lyfta miljöfrågorna till en nivå högre. Genom att lyfta frågan med lokala miljömål tror hon det är lättare att få tydlighet i miljöarbetet. Det är också viktigt att kommunen är ett föredöme. Om vi vill att kommuninvånarna ska göra på ett visst sätt är det viktigt att vi gör det också. Det fungerar inte att vi säger en sak och gör något annat. Att Karolina brinner för miljöfrågorna går inte att ta miste på. Något hon vurmar lite extra för är miljödiplomering, som riktar sig till småföretagare som kanske inte har råd att göra en ISO-certifiering. Det är också viktigt att lyfta miljöarbetet i skolorna, jag vet att Karlstad redan jobbar en del med det. Jag yrkar att kommunstyrelsen låter utreda möjligheterna att i samarbete med andra kommuner och med EU-pengar inrätta en tjänst som miljöstrateg.

6 Kommunfullmäktige 26 november Att kommunstyrelsen redovisar hur man tänker kring begreppet att vara en ekokommun Att man lämnar en redogörelse till kommunfullmäktige över Agenda 21- Arbetet att remittera motionen till kommunstyrelsen.

7 Kommunfullmäktige 26 november Kf 108 Dnr 205/09 Interpellation ang. utvecklingen i Filipstads centrum I interpellation inkommen till kommunkansliet 19 november2009 anför Ulf Söhrman följande: Vi har följt utvecklingen på Vikgatan under en lägre tid, men för de Filipstadsbor som tycker om att promenera i Filipstad i så har centrum i Filipstad inte utvecklats till det bättre. Staden centrum ser snart ut som Carson City i mellanvästern massvis med gamla raserade hus, vilket på sikt leder till inga innevånare. Kommunen har i dessa tider liksom kanske många innevånare också satt sin tilltro till att Jörn skall fixa detta. Senast fick Jörn köpa busstationen av kommunen utan att er lägga någon kontant ersättning för detta. Under veckan har Fi l ipstads tidning rapporterat att Finnshyttans fastighetsbolag (=Jörns fastigheter ) inte har betalat sina el räkningar i tid och att elen till fastigheterna skall stängas av, vilket då förklarades med att det var en felskriven datum på betalningsrutinerna. Filipstads kommun har många små företag som arbetar med att bygga om gamla hus och med att förvalta dessa hus och som siktar på att vara verksamma hela livet i Filipstad med som av någon anledning inte får förmånen av att göra fastighetsaffärer med kommunen. När kommunen gör dessa affärer så verkar det alltid vara så att kommunen fördrar någon som kommer utifrån som verkar kunna charma kommunen till nya affärer. Vi har set t en lång rad med affärer där Filipstadsföretagare inte har fått affärerna utan dessa har gått till andra aktörer. Några exempel är Tema utveckling AB Winter Garden i Nykroppa som även fick köpa några bostadshus på en Filipstadsföretagares bekostnad. Jörn B. som har (haft ) en gräddfil in i kommunens kanslihus.

8 Kommunfullmäktige 26 november Eftersom kommunens hela centrum nu står och svajar och ägarbilden är både oklar och osäker så vi l jag veta om kommunen har avsatt några medel för att kunna redan upp den oreda som håller på att skapas i centrum. Det finns även en osäkerhet om vad som kommer att hända med Kroppagården ( där det bl.a. ut lovades nya jobb). Vidare vi l jag veta om kommunen har tagit in sedvanliga upplysningar (* ) om de aktörer som kommer hit och köper in sig med egna eller lånade medel i Filipstads fastighetsbestånd, så att kommunen kan göra korrekta bedömningar av nya ägare till för Filipstads stadsbild viktiga fastigheter och deras förmåga att klara sina projektplaner. Eftersom nästan inga fastighetsaffärer som kommun gör har gjorts med företagare från Filipstad så vi l l jag också veta om kommunen har någon hemlig bedömning av företagare i Filipstad som gör att dessa undantagslöst uteslutes från att göra affärer med Kommunen. Vidare så vill jag veta om det finns andra räkningar som Finnshyttans fastighetsbolag har till kommunen som inte reglerats inom överenskomna tider och i så fal l vilka dessa är.( Denna fråga gäller även kommunens delägda fjärrvärmebolag). att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får framställas. Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt följande: En interpellation får riktas till ansvarig politiker från en ledamot i fullmäktige och ska behandla en fråga inom den kommunala kompetensen. Den aktuella interpellationen tar även upp annat, som jag därför bortser från i mitt svar. Av samma skäl är de utdrag från UC och Filipstads tidning som Söhrman bifogat inte vidarebefordrat till fullmäktiges ledamöter. Svar på de ställda frågorna: Nej kommunen har inte avsatt medel för upprustning av fastigheter som inte ägs av kommunen, snarare har vi över partigränserna, varit överens om att kommunen ska sträva efter att inte äga fastigheter där kommunen inte har verksamhet.

9 Kommunfullmäktige 26 november Nej, någon kreditupplysning på företag eller privatpersoner som köper fastigheter i Filipstads kommun gör kommunen inte. Vid affärer med kommunen inhämtas relevant underlag. Någon hemlig eller svart lista finns inte i kommunen. De två exempel som Söhrman tar upp gäller fastigheter som under lång tid varit till salu och många olika intressenter sett på dem utan att hitta en hållbar lösning. I interpellationsdebatten återkommer Ulf Söhrman och utvecklar sina synpunkter. I debatten deltar även Per Gruvberger, Harry Johansson och Michael Helmersson. att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.

10 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2009/17 augusti /2 Kommunfullmäktige 16 april 2009/26 november /10 Kf 109 Ks 113 Au 46 Au 44 Kf 19 Dnr 76/09 Motion ang. lagen om valfrihetssystem LOV I motion daterad 15 april 2009 anför Harry Johansson, Benny Persson, Mikael Helmersson och Bengt Sjöberg följande: Sedan årsskiftet gäller lagen om valfrihetssystem (LOV) som ger kommunerna möjlighet att erbjuda valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen. Många kommuner håller på att införa detta valfrihetssystem. Att införa valfrihet inom äldreomsorgen har varit en fråga där partierna har skilda åsikter. I Filipstads kommun har den politiska majoriteten haft en negativ inställning till att öka valfriheten för äldre. Man vill inte släppa in privata aktörer och skapa mångfald utan tycker att det är kommunen som ska tillhandahålla omsorg och service. Detta gäller dessbättre inte överallt. C:a en fjärdedel av de kommuner som sökt stöd är styrda av en vänstermajoritet. LOV borde egentligen inte vara en partiskiljande fråga. Det borde vara självklart att var och en ska kunna påverka vem som ska tillgodose ens fundamentala behov. Vem ska hjälpa oss att duscha, vilken mat ska vi äta, hur och när vill vi ha städat och så vidare, det vill man själv avgöra. Valfrihetssystem handlar egentligen om en maktförskjutning från politikerna till den enskilda människan. Vi yrkar på, att Filipstads kommun inför valfrihetssystem (LOV) och erbjuder valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen. att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: SOC att remittera motionen till socialförvaltningen.

11 Kommunfullmäktige 26 november Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti Det framgår av socialnämndens protokoll 9 juni 2009, 73, att nämnden tidigare gjort ett ställningstagande i frågan vid sammanträdet , 33. Socialnämnden beslutade då att inte införa valfrihetssystem. Mot detta beslut reserverade sig Anita Johansson, Peter Johansson och Benny Persson. Socialnämnden har beslutat att som svar på motionen hänvisa till tidigare beslut att inte införa valfrihetssystem enl. lagen om valfrihetssystem LOV. Mot socialnämndens beslut föreligger reservation. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Per Gruvberger med instämmande av Bo Olsson att ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande utredning ang. vilka konsekvenser ett införande av LOV får med avseende på ekonomi, egen verksamhet och brukarna. Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen. Beslutsexp: SOC Det framgår av socialnämndens protokoll 15 oktober 2009, 108, att förvaltningen genomfört en kompletterande utredning i ärendet daterad 30 september Socialnämnden har beslutat att som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts återremiss överlämna denna utredning. Vidare framgår av Pensionärs- och handikapprådets protokoll , P2, att flertalet mötesdeltagare anser att det inte finns någon anledning att frångå det nuvarande systemet, vilket fungerar bra. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Harry Johansson med instämmande av Benny Persson bifall till motionen. Häremot yrkar Per Gruvberger avslag på motionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner om bifall dels till Harry Johanssons yrkande och dels till Per Gruvbergers yrkande. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse Per Gruvbergers avslagsyrkande med övervägande Ja antaget

12 Kommunfullmäktige 26 november Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i nuläget ej starta en upphandling enl. LOV och därmed avslå motionen. Harry Johansson, Bo Olsson, Benny Persson och Björn Stålhammar reserverar sig mot beslutet. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Per Gruvberger med instämmande av Annika Johansson och Anders Nilsson bifall till kommunstyrelsens förslag. Häremot yrkar Harry Johansson med instämmande av Bengt Sjöberg, Michael Helmersson och Benny Persson bifall till motionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner om bifall dels till kommunstyrelsens förslag och dels till Harry Johanssons förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse kommunstyrelsens förslag med övervägande Ja antaget. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Harry Johansson, Bengt Sjöberg, Anita Johansson, Michael Helmersson, Gudrun Henriksson, Peter Johansson C, Bo Olsson, Peter Johansson KD, Benny Persson, Ulf Söhrman, Owe Karlson och Björn Stålhammar reserverar sig mot beslutet.

13 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunfullmäktige 17 september 2009/26 november /13 Kf 110 Ks 114 Ks 109 Kf 77 Dnr 160/09 Motion ang. datasystem - Linux/open source I motion daterad 3 september 2009 anför Miljöpartiet genom Stephanie Treviranus följande: Linux är kanske den mest kända bland de datasystem med så kallad" öppen källkod", och under flera år har dessa datasystem växt sig allt starkare bland företag, kommuner, skolor och privat. De har snabbt växt sig starka eftersom de är: Demokratiska - Alla kan och får använda dem utan avgifter Fria - de kan spridas utan restriktioner Utvecklingsbara - vem som helst kan göra förbättringar och sprida Säkra - virus är mycket ovanliga Gratis - de flesta program är helt gratis Billigare - inga eller väldigt billiga licensavgifter Varje år kostar det Filipstads Kommun stora summor i såväl mjukvara som hårdvara för att, uppdatera och köpa nya dyra licenser hos Microsoft och för att kunna upprätthålla en god prestanda. Då Filipstads kommun redan använder sig av Linuxserver i sin drift av nätverk borde det kunna intygas om hur driftsäker programvaran är även för den individuella användaren framfor skärmen. Idag har det tagits fram Linuxversioner som använder sig av ett Windowstema, vilket ger den microsoftinbitna samma miljö att arbeta i även då denne använder sig av Linux. Många kommuner i Sverige har redan gjort denna övergång och kunnat börja spara hundratusentals kronor varje år. Några exempel är: Motala, Eksjö, Kristinehamn, Gotlands kommun, Vi föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ser över och kontaktar andra kommuner som ligger före i denna utveckling för att ta del av deras värdering av övergången.

14 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunfullmäktige 17 september 2009/26 november /14 -Beräkna de ekonomiska och praktiska fördelar/nackdelar som finns i en eventuell övergång till Linux/opensource - Göra en utredning om praktiska möjligheter för en övergång till Linux/ open-source programvara. - Presentera sina beräkningar för Kommunstyrelsen. att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till IT-enheten. Beslutsexp: IT IT-enheten redovisar i skrivelse 29 oktober 2009 några klargörande när det gäller Linux m m. Linux är ett operativsystem för datorer d.v.s. det hanterar hur datorn/servern hanterar Programvara, kringutrustning m.m. Filipstads kommun började använda sig av operativsystemet Linux i sin servermiljö för ca 10 år sedan. Anledningen var att vi då hade en Unixmiljö vilket i mycket är likt Linux samt att vi hade god kompetens inom Linux. Det finns f.n. ett 40-tal servrar som sköter driften av kommunens verksamhetssystem, där så är möjligt använder vi Linux som operativsystem i servermiljön. De leverantörer av applikationer som går att köra under Linux kräver att en viss distribution av Linux används, oftast SLES (Suse Linux Enterprise Edition) eller Redhat Enterprise Edition, ingen av de distributionerna är gratis eftersom företagen bakom dessa lägger ner mycket arbete för att hålla systemen buggfria och tillhandahålla support. I en kommersiell miljö är således inte Linux gratis som många tycks tro. Vissa datasystem är direkt anpassade för att fungera under Microsoft operativsystem och kan inte köras under något annat.

15 Kommunfullmäktige 26 november Kommunstyrelsen 10 november När en persondator ( PC ) köps in så levereras den med operativsystem från Microsoft, det ingår i priset för datorn. Med tanke på att ett komplett datorpaket, inkluderande såväl bildskärm som operativsystem, betingar ett pris av f.n kr så är det inga stora kostnader för operativsystemet. För övrigt är det mycket svårt att köpa in en dator utan operativsystem eftersom tillverkaren skickar med det i leveransen. Förmodligen avser skrivaren av motionen inte operativsystemet utan programvaran Microsoft Office d.v.s. programmen för ordbehandling, kalkyl, databas m.fl. Där finns idag alternativ såsom Openoffice att tillgå, vilket är ett programpaket med öppen källkod för ordbehandling, kalkyl m.m. Det programpaketet används sedan något år tillbaka av För- och grundskolorna i kommunen. Inom administrationen är det dock så att de verksamhetssystem som finns inom kommunen har en stark koppling mot MS Word och Excel för att t.ex. kunna dokumentera eller koppla kalkyler till systemen. Vi är därför nödsakade att använda de produkter som leverantörerna av datasystemen påbjuder och som fungerar. De lånedatorer som politikerna inom KS har till förfogande är installerade med Openoffice. Kristinehamns kommun använder på en del ställen inom skolorna s.k. tunna klienter med Linux som operativsystem men även för dem betalas en licensavgift. Sammanfattat, kommunen använder redan idag de möjligheter som fungerar inom öppen källkod och IT-enheten håller sig ajour med vilka möjligheter som kommer. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till IT-enhetens skrivelse anse motionen besvarad. Stephanie Treviranus tackar för motionssvaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige 26 november 2009 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni Kommunfullmäktige 14 maj Ks 115 Kf 111 Au 49 Kf 26 Dnr 106/08 Motion ang upprustning av skolor I motion inkommen till kommunkansliet 13 maj 2008 anför Ulf Söhrman, Michael Helmersson, Bengt Sjöberg och Gudrun Henriksson följande: Filipstads skolor är mycket nerslitna genom mångårigt bristfälligt underhåll av dessa byggnader. Vi föreslår därför att en kraftfull upprustning genomföres under den närmaste femårsplanen. Eftersom BUN (barn och utbildningsnämnden) inte har varit kapabelt att hålla sina kostnadsramar så är det av största vikt att en upprustning och renovering av kommunen skolor även tar hänsyn till möjligheten att göra en nödvändig omstrukturering i verksamheterna. Ett första steg i en upprustning skall därför innebära att Åsenskolan och Strandvägskolan slås samman till en verksamhet i sammanhängande lokaler, vilket innebär att Strandvägsskolan upprustas till modern standard samtidigt som utrymmen skapas så att Åsenskolan kan avvecklas helt innan även denna skola behöver renoveras genomgående. Ett nästkommande steg är att renovera och upprusta Spångbergsgymnasiet, så att alla fönster är av modern kvalité. I samband med detta skall även alla inre utrymmen moderniseras och trimmas (en del av denna upprustning kan vara en del i bygglinjens utbildning). Upprustning kräver även att skolans platta tak får en konstruktion som ger varaktig hållbarhet samtidigt som även möjligheterna till att värma skolan med hjälp av solpaneler på taket möjliggörs. Det är vid dessa upprustningar även av största vikt att ventilationssystemen förbättras ordentligt så att gamla dammiga system försvinner helt. Eftersom de föreslagna åtgärderna kräver betydande medel för att genomföras, så är det vår uppfattning att dessa åtgärder skall planläggas och ges utrymme i investeringsbudgetarna för åren Efter att dessa åtgärder har genomförts, så är det av vikt att även de mindre skolbyggnaderna får en översyn och modernisering, vilket bör vara möjligt efter år 2014.

17 Kommunfullmäktige 26 november 2009 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni Kommunfullmäktige 14 maj Genom att Åsenskolan friställes så finns möjligheten till att använda denna byggnad för andra ändamål. Denna möjlighet måste redan nu tas i beaktande eftersom verksamheter som kan använda de överblivna lokalerna annars hamnar i andra lokaler som inte tillhör kommunen. Yrkande utöver ovanstående: Att de snarast avsättes 1-2 miljoner kronor till att anlita en arkitektbyrå (med skolbyggnader som specialitet), som får angripa problemställningarna och komma fram med några förslag som även medför att lokaler kan tas fram som underlättar kommunikationen i skolorna och som kan undanröja riskerna för mobbing samt även öka effektiviteten i skolarbetet. (här finns det några exempel som är intressanta t.ex. ett nybyggt gymnasium i Kungsbacka som kan vara förebild). att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen för yttrande till barn- och utbildningsnämnden och teknikutskottet. BUN TU Teknikutskottet konstaterar i protokoll 3 juni 2009, 36, att en utredning pågår om långsiktig organisation och lokalanvändning för skola och barnomsorg. De upprustningar som pågår och som kommer att utföras under sommaren 2009 är: fönsterbyte Strandvägsskolan och Spångbergsgymnasiet, renovering av fasad Nordmarks skola samt målning av plåttak Stålvallaskolan. Teknikutskottet har beslutat att yttrandet i ärendet ges när utredningen har behandlats i barn- och utbildningsnämnden. Det framgår av barn- och utbildningsnämndens protokoll 20 oktober 2009, 67, att nämnden den 9 juni 2009, 43, beslutat bland annat följande: att uppdra till förvaltningschefen att bilda en arbetsgrupp med tjänstemän från barn-och utbildningsförvaltningen och fastighetsförvaltningen

18 Kommunfullmäktige 26 november Kommunstyrelsen 10 november att arbetsgruppen med utgångspunkt från utredningens resultat ska fortsätta utredningen och under hösten 2009 lämna förslag enligt följande uppdrag: - projektering av två nya förskoleavdelningar i tätorten fr o m HT 2010, alternativa lösningar - all vuxenutbildning flyttas från Lärcentrum till Spångbergsgymnasiets huvudbyggnad fr o m HT långsiktig planering för grundskolorna i tätorten. Arbetsgruppen med representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen och Fastighetsförvaltningen har påbörjat sitt arbete och kommer att lämna förslag enligt uppdraget i december Med anledning av ovanstående beskrivning av planeringen för arbetet med uppdraget från kommunfullmäktige ang. Förslag på långsiktig organisation och lokalanvändning för skola och barnomsorg föreslår förvaltningschefen att nämnden därigenom anser motionen besvarad. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att bifalla förvaltningschefens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med barn- och utbildningsnämndens redovisning som grund anse motionen besvarad. _ Michael Helmersson och Ulf Söhrman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

19 Kommunfullmäktige 26 november Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 112 Kf 95 Dnr 189/09 Interpellation ang. uppställningsplats för turistbussar I interpellation inkommen 26 oktober 2009 anför Bengt Sjöberg och Peter Johansson (KD) följande: Kristdemokraterna uppskattar att Filipstads stadskärna har rikligt med parkeringsplatser. Vi anser att det är viktigt att minska trafiken på de centrala gatorna eftersom allt är nära i Filipstad och handikappades möjligheter att ta sig till affärer och myndigheter är tryggad. Vi gläds även åt att turismen ökar i vår region. Mycket mer kan och ska göras för att turisterna skall stanna kvar i stan och även upptäcka vår underbara natur och sevärdheter. Det är viktigt att det också finns bra och tillräckliga parkeringsmöjligheter för turistbussar i närheten av Resecentrum. Speciellt med tanke på att man kan utveckla verksamheten vid Resecentrum och marknadsföra OLW:s och Wasabröds produkter och ha försäljning där. En företagare har hört av sig till oss och berättat att han inte fått något klart besked på nämndhuset huruvida det finns tillräcklig plats för turistbussar i de föreslagna ritningarna på det aktuella området. Vi tänker då inte på den reguljära trafiken vid Resecentrum utan på den som vi tror alltmer ökande busstrafiken. Vi undrar om kommunstyrelsens ordförande är villig att fortsätta planeringen så att det bereds platser för minst ett par turistbussar som får ordentligt utrymme för sin parkering. Det är viktigt att det finns tillräckligt med plats så trafiksäkerheten upprätthålls. Därför anser vi att den plats som i tidigare planer var anvisad vid återvinningsstationen inte är lämplig med tanke på möjligheterna att backa och vända en stor buss. att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får framställas. Kommunfullmäktiges ordförande Anita Widman meddelar vid sammanträdet att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges novembersammanträde. _

20 Kommunfullmäktige 26 november Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt följande: Detaljplanen för Resecentrum är ännu ej fastställd och arbetet fortgår. Uppställningsplats för några turistbussar kommer att finnas inom området och reviderat förslag kommer att tas fram där parkering är möjlig utan att behöva backa bussen in eller ut ur parkeringsplatsen. När det gäller av och påstigning är busscentralen så väl tilltagen att den kan användas av både charterbussar, expressbussar m fl. I interpellationsdebatten tackar Bengt Sjöberg för svaret och utvecklar sina synpunkter. att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.

21 Kommunfullmäktige 26 november Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 113 Kf 94 Dnr 173/09 Interpellation ang. renoveringen av Skolan i Nordmark I interpellation inkommen till kommunkansliet 29 september 2009 anför Ulf Söhrman följande: Skolan i Nordmark har en längre tid haft betydande renoveringsbehov. Dessa renoveringsbehov har nu tillgodo sett och skolan är återställd till ett användabart skick. De frågeställningar som då uppkommer är följande: Från början var kostnaderna för en renovering beräknade till ca :-, vilket var riktmärket för att genomföra renoveringen. Hur har denna beräkning gjorts och på vilka grunder har man kommit fram till detta beloppet? Sedan har man tagit in anbud på renoveringen av skolan och enligt de uppgifter som jag har fått, så har anbuden uppgått till ca 1,8 miljoner kronor. Då anbuden var för höga har man avbrutit upphandlingen och sedan gett bort uppdraget till en firma för att göra det på löpande räkning. Eftersom uppdraget nu verkar vara slutfört, så vore det bra att få en redogörelse om vilket belopp som hela renoveringen har slutat på. Eftersom det är gått en rätt lång tidsrymd sedan projektet först budgeterades, så har säkert det tillkommit ytterligare renoveringsbehov utöver de ursprungligt tänkta, vilka tilläggsreparationer har då tillkommit för att den tänkta ommålningen skulle kunna ske?. att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas. Kommunfullmäktiges ordförande Anita Widman meddelar vid sammanträdet att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges novembersammanträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 17 november 2009. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 113-131

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 17 november 2009. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 113-131 Kommunstyrelsen 10 november 2009 1 (33) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.00-16.10 Ajournering kl. 14.00-14.10, 15.10-15.50 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Beslutande: Anita Widman ordf. Ulf Söhrman Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson Hans Seffel Olle Engström

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S)

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S) Kommunstyrelsen 16 december 2015 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering kl. 13.32-, 13-34, 14.45-15.10, 16.25-16-43 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.53 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 december (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 december (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.05 Ajournering kl. 18.51-19.01. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 17 december 2009 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-19.10 Ajournering kl. 18.40-18.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 17 december 2009 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-19.10 Ajournering kl. 18.40-18. Kommunfullmäktige 17 december 2009 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-19.10 Ajournering kl. 18.40-18.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Olle

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari 2010 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari 2010 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari 2010 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl. 18.15 Sammanträdet inleds med en information av Anna Lindström från Sveriges kommuner och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11)

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Plats och tid: Ferlinrummet kl 10.00-16.50 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19. Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.35 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10. 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Urban Granfeldt Ersättare: Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Matrikel 2015-2018 November 2015

Matrikel 2015-2018 November 2015 Matrikel 2015-2018 November 2015 Gruppledare för de politiska partierna S Jomark Polintan Kyrkovägen 16, 680 90 Nykroppa e-post : jomark.polintan@filipstad.se C Benny Ahremark Persson Vasagatan 20, 682

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2008 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15 19.15

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2008 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15 19.15 Kommunfullmäktige 13 mars 2008 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15 19.15 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck, ej tjänstgörande ersättare Bo Forsberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2005-06-29 67 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Sofia Pettersson (kd)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04. Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04. Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 9 februari 2015 kl.09.00 Justerare :Torbjörn Parling Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-15 1(11) Gudrun Henriksson (c) Bengt Sjöberg (kd) Utses att justera: Michael Helmersson (fp) Paragrafer: 30-38

Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-15 1(11) Gudrun Henriksson (c) Bengt Sjöberg (kd) Utses att justera: Michael Helmersson (fp) Paragrafer: 30-38 Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-15 1(11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.15 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13) Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13) Plats och tid: Lektionssalen Spångbergshallen kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman Sune Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november 2016 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Patrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer