Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008"

Transkript

1 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Riskfaktorer... 5 Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar VD har ordet Marknadsbeskrivning Affärsidé, mål och strategi Historik Verksamheten Finansiell information i sammandrag och kommentarer till den fi nansiella utvecklingen Proformaredovisning Revisors rapport avseende proformaredovisning Eget kapital, skuldsättning och annan fi nansiell information Delårsrapport januari september Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Aktien och ägarförhållanden Bolagsordning Legala frågor och kompletterande information Relationen mellan Loomis och Securitas Skattefrågor i Sverige Koncernens räkenskaper Moderbolagets finansiella rapporter Revisors rapport avseende historiska fi nansiella rapporter Adresser Tidplan och fi nansiell information Extra bolagsstämma i Securitas... 3 december 2008 Föreslagen avstämningsdag... 8 december 2008 Beräknad första dag för handel i Loomis-aktien... 9 december 2008 Bokslutskommuniké februari 2009 Årsstämma i Loomis april 2009 Detta prospekt har upprättats med anledning upptagandet till handel av Loomis AB:s (publ) ( Loomis, avser även, beroende på sammanhanget, Loomis-koncernen) aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm. Prospektet vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där sådan distribution kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Aktierna i Loomis är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige och har inte registrerats, och kommer inte registreras, enligt United States Securities Act från 1933 eller annan utländsk motsvarighet. Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som grundas på nuvarande antaganden och uppskattningar som gjorts av Loomis styrelse vad gäller framtida händelser och omständigheter. Loomis verkliga resultat kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttryckts eller antagits i de framåtriktade uttalandena på grund av olika orsaker, bland annat de risker som angivits under avsnittet Riskfaktorer. De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Alla fi nansiella siffror är i svenska kronor om inget annat anges. Med förkortningen MSEK avses miljoner svenska kronor. USD, GBP och EUR avser amerikanska dollar, brittiska pund respektive euro. Finansiell information i detta dokument har i viss mån granskats av Loomis revisor, se avsnitt Revisors rapport avseende historiska fi nansiella rapporter. Övrig fi nansiell information som rör Loomis i detta dokument, och som ej återfi nns bland den information som granskats av bolagets revisor i enlighet med avsnittet Revisors rapport avseende historiska fi nansiella rapporter härrör från Loomis interna redovisnings- och rapporteringssystem och har ej granskats av revisor om så inte uttryckligen anges. De uppgifter om marknadstillväxt, marknadsstorlek, marknadsandelar samt Loomis marknadsposition i absoluta tal eller i förhållande till konkurrenter som anges i prospektet är Loomis samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Loomis har inte kännedom om någon enskild tillgänglig marknadsstatistik som ger en relevant bild av Loomis marknader. De källor som Loomis baserat sin bedömning på är bland annat branschstatistik, uppgifter från oberoende undersökningsinstitut som ESTA samt uppgifter från underleverantörer. Loomis har eftersträvat att i prospektet korrekt återge informationen från dessa källor. Loomis har emellertid inte verifi erat informationen från dessa källor. Såvitt Loomis känner till och kan bedöma har inga fakta utelämnats som skulle kunna göra informationen felaktig eller vilseledande. Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Detta prospekt fi nns tillgängligt på Loomis huvudkontor, på Loomis hemsida på Securitas AB:s (publ) ( Securitas, avser även, beroende på sammanhanget, Securitaskoncernen) huvudkontor, på Securitas hemsida och på SEB Enskildas hemsida SEB Enskilda har agerat som fi nansiell rådgivare till Securitas och Loomis.

3 Sammanfattning Sammanfattningen nedan skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i Loomis-aktien skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investe rare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan göras gällande bara om sammanfattningen eller översättningen är vilse ledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. UTDELNINGEN AV LOOMIS I KORTHET Utdelning Styrelsen för Securitas 1) har föreslagit att aktieägarna i Securitas vid extra bolagsstämma den 3 december 2008 fattar beslut om utdelning av samtliga aktier i Loomis till aktieägarna i Securitas. Utdelningen av aktierna i Loomis är, enligt de så kallade Lex ASEA-reglerna, skattefri i Sverige för såväl Securitas som för aktieägarna i Securitas. Utdelningen föreslås ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Securitas. För varje femtal aktier av serie A i Securitas erhålls en aktie av serie A i Loomis och för varje femtal aktier av serie B i Securitas erhålls en aktie av serie B i Loomis. Avstämningsdag Föreslagen avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för fastställande av vem som har rätt att erhålla aktier i Loomis är den 8 december Notering Aktierna av serie B i Loomis beräknas komma att noteras och bli föremål för handel på Nasdaq OMX Stockholm från och med den 9 december Aktieägarna i Securitas erhåller aktierna i Loomis utan vidare åtgärd. LOOMIS I KORTHET Marknad Marknaden för säkerhetslösningar kan översiktligt delas in i tre områden; bevakning, säkerhetsinstallationer och värdehantering. Loomis är verksamt på marknaden för värdehantering där transport av pengar, uppräkning, äkthetskontroll, rapportering samt säkerhet står i centrum. Tjänsterna erbjuds framförallt detaljhandel och banker. Marknaden för värdehantering kan i sin tur delas in i värdetransporter, kontanthantering samt tekniska tjänster. Den potentiella världsmarknaden för värdehantering beräknas uppgå till omkring 170 miljarder SEK. Av dessa svarar Europa för cirka 60 miljarder SEK och Nordamerika för cirka 45 miljarder SEK. Den potentiella marknaden inkluderar ännu icke outsourcad marknad samt länder där Loomis ej är verksamt. Den tillgängliga marknaden i de länder där Loomis är verksamt bedöms uppgå till cirka 35 miljarder SEK, där marknaden i Europa bedöms uppgå till 20 miljarder SEK och marknaden i USA bedöms uppgå till 15 miljarder SEK. Av denna tillgängliga marknad har Loomis en andel på cirka 30 procent i Europa och knappt 25 procent i USA. Marknaden för värdehanteringstjänster är relativt fragmenterad med ett större antal regionala aktörer på varje marknad samt några större internationella bolag där Loomis utgör ett av de ledande. Viss konsolidering har skett genom förvärv och den trenden väntas fortsätta. Marknaden drivs av den ökande outsourcingen av värdehanteringstjänster bland banker och detaljhandelsföretag. Outsourcingen har kommit olika långt i olika länder, vilket innebär att det fortfarande finns en stor tillväxtpotential i ett globalt perspektiv. Marknaden påverkas också av mängden kontanter som cirkulerar i samhället och denna fortsätter att öka. I USA har ökningstakten varit cirka 4 procent per år de senaste tio åren och i Europa cirka 8 procent sedan introduktionen av euron. Vision och affärsidé Loomis vision är att hantera flödet av kontanter i samhället genom att erbjuda en komplett logistik för hantering av kontanter genom innovativa och säkra lösningar för kontanthantering för banker och detaljhandeln. Loomis affärsidé är att vara en världsledande leverantör av förstklassiga och säkra tjänster för hantering av samhällets flöde av kontanter. Loomis har ambitionen att hålla sig i framkant vad gäller den teknologiska utvecklingen inom värdehantering. 1) Bestående av ordföranden Melker Schörling samt Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Sofi a Schörling Högberg, Susanne Bergman-Israelsson (arbetstagarrepresentant), Åse Hjälm (arbetstagarrepresentant), Jan Prang (arbetstagarrepresentant), Thomas Fanberg (arbetstagarrepresentant, suppleant) och Joakim Hellmouth (arbetstagarrepresentant, suppleant). Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 1

4 Sammanfattning, forts. Mål Målsättningen är att Loomis ska vara globalt ledande inom värdehantering genom att ge mervärde till kunden samt att vara en av de två största aktörerna på varje geografi sk marknad där företaget är verksamt. Finansiellt är Loomis långsiktiga marginalmål att uppnå en rörelsemarginal överstigande 10 procent. Som ett delmål ska Loomis senast 2010 ha uppnått en rörelsemarginal på minst 8 procent. Rörelsens kassafl öde skall över tiden uppgå till minst 85 procent av rörelseresultatet, se definitioner av nyckeltal i avsnittet Finansiell information i sammandrag och kommentarer till den fi nansiella utvecklingen. Verksamhet Loomis strävar efter att öka effektiviteten i samhällets kontantfl öde och erbjuder ett komplett utbud av värdehanteringstjänster med innovativa och säkra lösningar för banker, detaljhandelsföretag och myndigheter. Loomis tjänster för värdehantering delas in i tre områden; värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster. Loomis har över 150 års erfarenhet av värdetransporter och har över tiden utvecklat helhetslösningar inom värdehanteringstjänster. Värdetransporter är den fortsatt största intäktskällan även om intäkterna från kontanthantering växer snabbare. I Europa fi nns en bra balans av intäkter från värdetransporter respektive kontanthantering. I USA står värdetransporter däremot för merparten av omsättningen eftersom bankerna där inte har outsourcat kontanthanteringen i samma omfattning som i Europa. Tekniska tjänster är ett förhållandevis nytt verksamhetsområde, men Loomis ambition är att växa inom detta område. En viktig ambition för Loomis är att erbjuda integrerade lösningar där de tre tjänsteområdena kombineras utifrån kundens behov. Värdetransporter Transporterna innefattar främst hämtning av dagskassor hos detaljhandeln och från egna, bankers eller handlares deponeringsboxar, samt leverans av kontanter till banker, uttagsautomater och handlare. Loomis förser kunder med växel i den omfattning som önskas och utländsk valuta kan både räknas upp och levereras efter överenskommelse. I Europa använder Loomis i stor utsträckning avancerade säkerhetsväskor som med automatik förstör innehållet vid varje försök till manipulation. Loomis har även ständig kontroll av transportfordonen genom satellitsystem och radiokontakt med värdetransportörerna. Kontanthantering De fl esta dagskassor som hämtas från detaljhandeln och kontanter från uttagsautomater och bankkontor hanteras vidare vid företagets uppräkningscentraler. Med hjälp av moderna uppräkningssystem sker både uppräkning och äkthets- och kvalitetskontroll. Centralerna lagerhåller också kontanter så att kunder kan beställa efter behov. Loomis driver ett stort antal uppräkningscentraler och kan därmed erbjuda effektiv kontanthantering som komplement till värdetransporterna. Dessutom hjälper Loomis till att förhindra rån, stöld och förskingring samt ineffektivitet i kontantfl ödet som kan orsaka ränteförluster. Tekniska tjänster Loomis verksamhet inom tekniska tjänster har historiskt i huvudsak bestått av enklare teknisk service på uttagsautomater. Även inom detta område sker emellertid en uppgradering och utveckling av nya tjänster. Loomis har bland annat utvecklat ett eget IT-system avseende hantering av serviceåtgärder för bland annat uttagsautomater. Systemet kan kopplas direkt mot automater och genererar vid behov av åtgärd en serviceorder. Operationell struktur Affärsutveckling Personal / HR Europa Danmark Finland Frankrike Norge Portugal Schweiz Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Österrike VD Försäljning per tjänsteområde (2007) USA USA Norra Södra Västra Europa Finans Risk 1% 3% 16% 83% 38% 59% Värdetransporter Kontanthantering Tekniska tjänster 2 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

5 Finansiell utveckling i sammandrag Den fi nansiella informationen som presenteras i denna sammanfattning utgör utvald fi nansiell historisk information baserat på Koncernens räkenskaper 2007 samt delårsrapporten för de första tre kvartalen För defi nitioner av nyckeltal, se avsnittet Finansiell information i sammandrag och kommentarer till den fi nansiella utvecklingen. Jan sep Jan sep MSEK Totala intäkter 8 151, , , , ,2 Organisk försäljningstillväxt, % 3,5 0,4 0,6 5,2 2,4 Bruttoresultat 1 786, , , , ,7 Rörelseresultat före avskrivningar 1) 508,7 300,6 258,6 654,7 813,6 Rörelsemarginal före avskrivningar, % 1) 6,2 3,5 2,3 5,7 7,4 Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 10,9 9,9 18,2 13,2 14,4 Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader 15,8 36,9 Jämförelsestörande poster 249,5 640, ,5 Rörelseresultat 497,8 25,4 436,5 597,0 799,2 Finansiella intäkter och kostnader 120,7 88,1 128,2 100,6 92,3 Resultat före skatt 377,1 62,7 564,7 697,6 706,9 Inkomstskatt 67,8 339,9 315,8 57,4 235,4 Periodens resultat 309,3 402,6 880,5 640,2 471,5 Nettomarginal % 2) 3,8 4,7 7,7 5,6 4,3 Rörelsens kassaflöde 220,5 99,8 309,3 337,8 696,7 Periodens kassaflöde 34,6 17,9 85,2 2,4 42,6 Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultat före avskrivningar 43,3 33,2 119,6 51,6 85,6 1) Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster. 2) Omräknad/ej reviderad. Proformaredovisning Proformaredovisningen baseras på Loomis reviderade räkenskaper för 2007 samt Loomis delårsrapport för de första tre kvartalen Som en förberedelse inför utdelningen och noteringen har Loomis egna kapital ökats med 900 MSEK per den 30 september 2008 genom ett ovillkorat kapitaltillskott från Securitas. I samband med separationen från Securitas kommer Loomis att utnyttja den kreditfacilitet som ingåtts med ett antal banker för framtida fi nansieringsbehov och för att ersätta interna skuld- och fordringsförhållanden med Securitas. Proformaredovisningen har upprättats för att illustrera hur Loomis-koncernen skulle kunna ha sett ut om LCM-verksamheten (se vidare i avsnittet Legala frågor och kompletterande information ) hade avyttrats och kapitalstrukturen etablerats per den 1 januari Vad gäller proformaredovisningen för de första tre kvartalen 2008 har det antagits att kapitalstrukturen etablerades per den 1 januari För mer utförlig information, se avsnittet Proformaredovisning. Jan sep Resultaträkning (MSEK) ) ) Totala intäkter 8 151, ,1 Bruttoresultat 1 786, ,2 Rörelseresultat före avskrivningar 2) 508,7 565,7 Rörelsemarginal före avskrivningar, % 2) 6,2 5,3 Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 10,9 18,2 Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader 0,0 36,9 Jämförelsestörande poster 0,0 104,6 Rörelseresultat 497,8 406,0 Finansnetto 114,7 89,1 Resultat före skatt 383,1 316,9 Inkomstskatt 69,5 129,4 Periodens resultat 313,6 187,4 Nettomarginal, % 3,8 1,8 1) Ej reviderade siffror. 2) Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster. Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 3

6 Sammanfattning, forts. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER Styrelsen för Loomis består av Jacob Palmstierna (ordförande), Lars Blecko (VD), Alf Göransson, Jan Svensson, Ulrik Svensson samt Håkan Winberg. Koncernledningen består av Lars Blecko (VD), Jarl Dahlfors (Ekonomi- och fi nansdirektör), Christian Lerognon (Landschef Frankrike), Georges López (Landschef Spanien), Ashley Bailey (Landschef Storbritannien), Calvin Murri (Landschef USA) och Kenneth Högman (Direktör för affärsutveckling). Bolagets revisorer är PricewaterhouseCoopers AB. För mer information om bolagets styrelseledamöter, koncernledning och revisorer, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. MOTIV FÖR UTDELNINGEN Securitas offentliggjorde den 9 februari 2006 sin avsikt att för att öka transparens, specialisering och aktieägarvärde dela ut Securitas Systems AB (numera Niscayah AB), Securitas Direct AB och Loomis (före detta Securitas Cash Handling Services) till Securitas aktieägare samt att notera bolagen på Nasdaq OMX Stockholm. Av fl era skäl sköts utdelningen och noteringen av Loomis upp. Nu anser dock styrelserna för Securitas och Loomis att Loomis är redo att ta steget till att bli ett självständigt börsnoterat bolag. Styrelsen för Securitas föreslår därför att aktieägarna vid extra bolagsstämma den 3 december 2008 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Loomis till aktieägarna i Securitas. RISKFAKTORER Loomis verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat konjunktur och marknadsutveckling, konkurrens, kunder, leverantörer, risker i verksamheten och yttre hot såsom stölder och rån, etablering på nya marknader och inom nya segment, ökade drivmedelskostnader, förvärvs- och avtalsrisker, teknologisk utveckling, IT- och styrsystem, personal, lagstiftning och reglering, säkerhet, hälsa och miljö, tillstånd, försäkringsskydd, immateriella rättigheter, tvister, driftsavbrott, skattesituation, ränteförändringar, valutaförändringar, motparts- och kreditrisker, framtida kapitalbehov samt aktiemarknadsrisker. Ovannämnda faktorer är endast en uppräkning av risker som har betydelse för Loomis eller en investering i Loomisaktien. För mer utförlig information, se avsnittet Riskfaktorer. 4 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

7 Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Loomis. Risker fi nns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till Loomis och sådana som saknar specifi k anknytning till Loomis. Nedan lämnas en kortfattad och översiktlig redogörelse för vissa riskfaktorer som av styrelsen för Loomis bedömts ha betydelse för Loomis och/eller vid en investering i Loomis-aktien. Riskfaktorerna är inte rangordnade och redogörelsen är inte heller heltäckande. Det innebär att det kan fi nnas ytterligare risker som i lägre eller högre grad kan ha betydelse för bolagets verksamhet och/eller vid en investering i Loomis-aktien. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i detta prospekt. BRANSCH- OCH MARKNADSRISKER Konjunktur och marknadsutveckling Efterfrågan på Loomis tjänster är beroende av det allmänna konjunkturläget. Ett svagare konjunkturläge med minskad köpkraft och ökade besparingskrav hos Loomis kunder skulle därför kunna få ett negativt genomslag på Loomis framtida verksamhet och resultat. Behovet av värdehanteringstjänster påverkas också av mängden kontanter som cirkulerar i samhället. Historiskt sett har kontantvolymerna ökat i såväl USA som Europa. Det fi nns dock ingen garanti för att kontantvolymerna i samhället kommer att fortsätta att öka. Ökad kortanvändning och fortsatt ökad e-handel kan leda till minskad kontantmängd och därmed påverka bolagets framtida omsättning och lönsamhet på ett negativt sätt. Den teknologiska utvecklingen av olika typer av värdehanteringslösningar kan också komma att reducera behovet av transporter och hantering av kontanter. Marknaden för värdehanteringstjänster utvecklas kontinuerligt och för med sig en efterfrågan på nya, effektivare och mer kvalifi cerade lösningar och tjänster. I takt med att allt fl er betraktar transporter i kombination med kontanthantering som en integrerad, effektiv lösning fi nns det t ex en trend mot ökad outsourcing av värdehantering. Detta utgör en möjlighet för företag i värdehanteringsbranschen. Hur väl Loomis förmår att utnyttja denna möjlighet är beroende på dess relativa konkurrenskraft och det kan därför inte uteslutas att andra aktörer kommer att vara mer framgångsrika än Loomis i detta avseende. Konkurrens Loomis är verksamt i en bransch som är utsatt för konkurrens och prispress. Loomis framtida konkurrensmöjligheter är beroende av förmågan att ständigt ligga i teknikens framkant och snabbt reagera på nya marknadsbehov. Loomis konkurrerar med ett antal starka företag som till exempel genom aggressiv prissättning för att ta marknadsandelar kan komma att stärka sina positioner på bekostnad av Loomis. Loomis kan därigenom tvingas göra kostnadskrävande omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till den nya konkurrenssituationen. Branschen kännetecknas dock av betydande så kallade inträdesbarriärer, vilket ger redan etablerade aktörer i branschen en fördel. Som exempel kan nämnas kapacitet att investera i teknologi, ett stort tjänsteutbud vid sidan av transporter samt fi nansiell styrka för att inge förtroende. Sammantaget har de tre största värdehanteringsföretagen på respektive marknad runt 65 procents marknadsandel på de marknader där Loomis är verksamt. Därutöver fi nns ett större antal mindre aktörer som utgör en potential för konsolidering, vilket i förlängningen skulle kunna leda till starkare konkurrenter och en förändring av Loomis relativa marknadsposition. Konsolideringstrenden i branschen bedöms fortsätta och Loomis avser att utnyttja de möjligheter som uppstår och som är affärsmässigt riktiga. På kontanthanteringssidan utsätts Loomis även för stark konkurrens från bankerna som i vissa länder av tradition betraktar kontanthanteringen som en del av kärnverksamheten. För att övertyga bankerna att outsourca sin kontanthantering arbetar Loomis kontinuerligt med att utveckla nya och mer kvalificerade lösningar och tjänster. Det kan dock inte garanteras att detta arbete kommer att leda till att graden av outsourcing av värdehanteringstjänster från bankerna bibehålls eller ökar. Riskfylld verksamhet/yttre hot Värdehanteringsbranschen drabbas i större utsträckning än de fl esta andra branscher av stölder och rån. Att hantera kontanter är förenat med omfattande risker för såväl personal som egendom. God riskhantering är därför av yttersta vikt för bolagets verksamhet och Loomis har i enlighet därmed byggt upp en organisation för riskkontroll som Loomis bedömer vara väl utvecklad. Historiskt sett har Loomis, liksom andra bolag i värdehanteringsbranschen, från tid till annan utsatts för stölder och rån. Mot bakgrund härav ser bolaget kontinuerligt över Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 5

8 Riskfaktorer, forts. sina säkerhetsrutiner och betydande investeringar har gjorts för att förbättra säkerheten i verksamheten. Som exempel kan nämnas den pågående omställningen till slutna system med avancerade säkerhetsväskor innehållande färgampuller som förstör innehållet vid ett eventuellt stöldförsök. Åtgärderna har lett till att bolaget i mindre utsträckning har utsatts för stöld- och rånförsök. Det går dock inte att helt eliminera risken att bolaget drabbas av stölder och rån, vilket skulle kunna påverka Loomis verksamhet och resultat negativt. STRATEGISKA OCH OPERATIONELLA RISKER Kunder Loomis verksamhet bedrivs på ett stort antal geografi ska marknader och inom ett fl ertal kundkategorier, från centralbanker, stora kommersiella banker och operatörer av uttagsautomater i den fi nansiella sektorn, till såväl stora kedjor som mindre enskilda butiker i handelssegmentet. Loomis bedömning är att bolaget mot denna bakgrund inte är beroende av någon enskild kund för verksamhetens bedrivande, dock kan intäkterna från en och samma kund vara betydande. I enlighet med branschpraxis är de fl esta av Loomis kundavtal dessutom antingen ingångna på kort tid eller med en rätt för kunden att säga upp avtalet med kort uppsägningstid. Loomis försöker dock motverka en sådan inverkan genom att kontinuerligt anpassa kostnadsbasen. Vidare är en stor del av omsättningen relaterad till banksektorn, vilket medför att stora förändringar inom denna bransch kan påverka Loomis verksamhet både i positiv och i negativ riktning. Leverantörer Loomis är beroende av externa leverantörers tillgänglighet, utveckling, produktion, kvalitetssäkring och leveranser av säkerhetsväskor och andra säkerhetslösningar. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser kan få negativa följder i distributionsleden med ökade kostnader, störningar i Loomis verksamhet och minskat förtroende hos kunderna, vilket skulle inverka negativt på Loomis resultat och finansiella ställning. Även om Loomis bedömer att det finns alternativ till en merpart av bolagets nuvarande leverantörer, finns det en risk att ett bortfall av en viss leverantör i vart fall kortsiktigt kan påverka Loomis verksamhet negativt. Loomis är beroende av att bolagets nuvarande leverantörer kan leverera produkter som motsvarar eventuella myndighetskrav inom branschen. Införandet av nya myndighetskrav skulle således kunna medföra svårigheter för Loomis att hitta leverantörer som kan tillhandahålla produkter som uppfyller dessa krav. Ökade drivmedelskostnader Loomis verksamhet är i stor utsträckning beroende av bensin och andra drivmedel. Loomis strävar efter att i möjligaste mån avtalsmässigt överföra kostnader för drivmedel till sina kunder. Brist på drivmedel eller en kraftig höjning av priset på drivmedel som Loomis inte kan föra vidare till sina kunder genom motsvarande höjning av bolagets priser skulle kunna påverka bolagets lönsamhet och resultat i negativ riktning. Etablering på nya marknader samt inom nya segment Även om Loomis genomför en noggrann affärsmässig analys inför varje investering, kan eventuella etableringar på nya marknader, såväl geografi skt som branschmässigt medföra oförutsedda kostnader för Loomis vilket kan ha en negativ effekt på bolagets resultat. Förvärv Loomis har gjort ett antal förvärv och strategin är att fortsätta växa bland annat genom ytterligare förvärv inom existerande marknader eller genom att utöka den geografiska närvaron till andra länder. På kort sikt är dock avsikten att prioritera en ökad intern effektivitet och lönsamhet framför förvärv. Vidare kan det förhållandet att Loomis har höga marknadsandelar på vissa marknader innebära att konkurrensrättsliga prövningar av förvärv kan bli komplicerade. Tillväxt genom förvärv utgör också en risk på grund av svårigheter att integrera nya verksamheter och medarbetare. Loomis kan komma att få betydande förvärvs- och administrationskostnader samt kostnader för omstruktureringar eller andra kostnader i samband med förvärv. Det finns inga garantier för att Loomis framgångsrikt kommer att kunna integrera verksamheter som förvärvas eller att dessa efter integrering kommer att prestera som förväntat. Avtalsrisker Loomis Cash Management Limited Loomis Cash Management Limited ( LCM ), ett engelskt dotterbolag till Loomis, överlät per den 24 november 2007 huvuddelen av sin verksamhet till HSBC Bank plc och Barclays Bank PLC, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Oaktat att det per idag inte fi nns några utestående garantikrav eller andra krav från bankerna baserat på överlåtelsen och att Loomis bedömer risken för ytterligare krav som låg, kan det inte uteslutas att bankerna eller tredje man skulle kunna framställa krav. Loomis m.fl. ingick i juni 2008 ett förlikningsavtal med Bank of England relaterat till LCM:s agerande under det s.k. Note Circulation Scheme, se vidare under avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Oaktat att man genom det aktuella avtalet reglerade alla kända krav, att det 6 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

9 per idag inte framförts ytterligare krav samt att Loomis bedömer risken för ytterligare krav som låg kan det inte uteslutas att ytterligare krav skulle kunna framställas. Teknisk utveckling Loomis är ett teknikintensivt företag som löpande följer marknadsutvecklingen för att fi nna högkvalitativa produkter, system, mjukvaror och hårdvaror i teknologins framkant som täcker kundernas behov av robusta och effektiva säkerhetslösningar. Loomis bedömer att bolaget har en relativt god bas för, och erfarenhet av, att ta till sig ny teknik och anser att den allt snabbare teknikutvecklingen är gynnsam för utvecklingen av bolagets tjänster, marknad och möjligheter att skapa kundnytta. Det kan dock inte uteslutas att aktörer med ny teknik tar marknadsandelar, till nackdel för Loomis verksamhet. IT- och styrsystem Loomis verksamhet är i hög grad beroende av driftsäkra IToch styrsystem som är väl anpassade till bolagets verksamhet. IT- och styrsystem används bl.a. för att höja effektiviteten i verksamheten genom att optimera schemaläggningen av upphämtning och leveranser, samt för att prognostisera påfyllningsbehovet i uttagsautomater. Loomis har gjort betydande investeringar i sofi stikerade IT- och styrsystem. Underhåll, uppgraderingar och support av dessa system sker löpande. För att minimera risken för avbrott i verksamheten har investeringar även gjorts i reserv- och backupsystem. Trots detta kan det inte uteslutas att systemen drabbas av driftsstörningar eller avbrott. Sådana driftstörningar eller längre avbrott i Loomis IT- och styrsystem skulle kunna leda till allvarliga verksamhetsstörningar och ett minskat förtroende för Loomis, med försämrad konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd. Förmåga att rekrytera och behålla personal Loomis har, med undantag för i USA, historiskt sett haft relativt låg personalomsättning bland tillsvidareanställd personal i centralorganisationen och i kundtjänst, både i produktion och på ledande befattningar. Loomis jobbar aktivt med att utforma attraktiva villkor för att behålla nyckelpersonal inom företaget. Om personalomsättningen skulle öka kan det få en negativ effekt på Loomis verksamhet. På den amerikanska marknaden är ett av de största problemen en hög personalomsättning vilket medför ökade kostnader för att identifiera, nyrekrytera och utbilda lämplig personal. Bland värdetransportörerna är personalomsättningen beroende av det allmänna konjunkturläget och varierar från land till land. Det är tids- och kostnadskrävande att finna kvalifi cerad personal och tillhandahålla erforderlig utbildning, vilket kan påverka Loomis resultat negativt. Tillgången till kompetent och välutbildad personal i de länder där Loomis redan är etablerat och där Loomis kan komma att etablera sig är en viktig faktor för Loomis. Svårigheter att hitta lämpliga efterträdare till medarbetare som slutar eller att nyrekrytera personal kan få en negativ effekt på Loomis verksamhet. Loomis har historiskt sett inte drabbats av arbetskonflikter i någon större omfattning och relationen med arbetstagarorganisationer bedöms vara god. Ett antal arbetsrättsliga anspråk har dock framställts mot Loomis i Spanien. Se vidare under Legala frågor och kompletterande information. Det kan inte uteslutas att dessa och eventuella ytterligare arbetskonflikter skulle kunna påverka Loomis verksamhet negativt och skada relationen med kunder och samarbetspartners med krav på ekonomisk kompensation som följd. FINANSIELLA RISKER Ränterisker Loomis kommer delvis att fi nansiera sin verksamhet genom upplåning. Det innebär att en del av bolagets kassafl öde kommer att användas till betalning av räntor på koncernens skulder, vilket minskar de medel som är tillgängliga för Loomis verksamhet. En framtida räntehöjning kan komma att öka den del av kassafl ödet som används för räntebetalningar och ha en negativ inverkan på Loomis resultat och fi nansiella ställning. Dessutom innehar Loomis fi nansiella tillgångar och skulder som syftar till att tillgodose bolagets likviditet och behov av kontanta medel. Dessa tillgångar och skulder är känsliga för ränteförändringar och därför till sin natur förenade med ränterisker. Även om ovanstående exponeringar för ränteförändringar och övriga ränterisker i viss mån kan minskas genom användning av fi nansiella derivatinstrument, fi nns inga garantier för att sådana säkringar kommer att vara effektiva eller tillräckliga. I syfte att skydda sig mot ränterisker utvärderar Loomis kontinuerligt användandet av derivatinstrument. Motparts- och kreditrisker Loomis följer strikta regler för att garantera att försäljning endast sker till kunder med godtagbar kreditvärdighet till exempel genom kreditupplysningar. För att minimera kreditriskerna måste varje fi nansiell institution ha en kreditvärdighet som skall godkännas av Loomis ekonomi- och fi nansdirektör. Det kan dock inte uteslutas att Loomis skulle kunna drabbas av förluster till följd av att någon kund eller fi nansiell institution ej förmår att betala sina skulder gentemot Loomis, vilket skulle kunna få en negativ effekt på bolagets resultat och fi nansiella ställning. Riskerna begränsas dock i viss mån genom att Loomis noga följer kundernas utveckling och har strikta policies för att bevilja krediter. Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 7

10 Riskfaktorer, forts. Valutarisker Eftersom en väsentlig del av Loomis verksamhet fi nns utanför Sverige löper bolaget vissa risker vid fi nansiella transaktioner i olika valutor (transaktionsexponering). Denna valutarisk är begränsad genom att såväl kostnader som intäkter för utförda tjänster genereras i lokal valuta på respektive marknad. Loomis är även utsatt för den valutarisk som uppstår vid omräkning av utländska dotterföretags balans- och resultaträkningar (omräkningsexponering). För att hantera dessa risker har Loomis en centraliserad valutahantering. De viktigaste valutorna som Loomis är exponerat mot är EUR, USD och GBP. Framtida kapitalbehov Styrelsen gör bedömningen att Loomis fi nansiella ställning är god. Om bolagets utveckling avviker från den prognostiserade utvecklingen eller om så kallade covenants i kreditavtal inte uppfylls kan det inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där bolaget måste anskaffa nytt kapital, exempelvis genom en nyemission. Eventuella framtida förvärv kan också komma att öka behovet av nytt kapital. Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas på för Loomis gynnsamma villkor. Om bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital i framtiden kan bolagets fortsatta verksamhet påverkas negativt. Pensionsfonder i Storbritannien I Storbritannien fi nns en fonderad förmånsbestämd pensionsplan där tillgångarna hålls separerade från arbetsgivarens. Enligt den senaste rapporten från den ansvarige aktuarien är planen tillräckligt kapitaliserad. Enligt det för planen gällande regelverket kan den övervakande myndigheten dock begära att planen fullt ut kapitaliseras om något inträffar som väsentligt negativt påverkar arbetsgivarens förmåga att fullgöra sina pensionsåtaganden. Enligt bolaget fi nns det ingen anledning att anta att en sådan situation skulle inträffa, men det kan inte uteslutas att myndigheten vid någon tidpunkt skulle kunna göra en annan bedömning. LEGALA RISKER Lagstiftning och reglering Loomis verksamhet är helt eller delvis reglerad av lagstiftning, som varierar från marknad till marknad. Säkerhetsmarknaden är undantagen från EU:s tjänstedirektiv, vilket innebär att lokala bestämmelser kan vara utformade med särskild hänsyn till lokala intressen, även om det bedrivs visst arbete inom EU för att standardisera och avreglera marknaden. Detta kan innebära att Loomis har svårt att utnyttja sina konkurrensfördelar eller metoder på ett effektivt sätt på vissa lokala marknader. Förändringar i lagstiftning och myndighetsreglering kan påverka bland annat certifiering av personal, anställningar, samarbete med lokala entreprenörer, tillståndsfrågor och vilken typ av bolag som får utföra viss typ av arbete. Även försäkringsbolag och branschorganisationer kan ställa villkor och deras regelverk kan utvecklas till en lokal standard och påverka hur säkerhetsbranschen på en viss lokal marknad utvecklas. Detta kan bidra till att lokala etableringar kan ta lång tid och innebära nya ansökningsprocesser samt utgöra hinder och begränsningar för Loomis verksamhet. Loomis för en ständig dialog med lokala myndigheter för att leva upp till lagar och regler, men även för att påverka att implementering och utformning av dessa regler inte blir onödigt kostsamma för Loomis. Säkerhet, hälsa och miljö Arbetsmiljöinspektionen anmälde under 2004 Loomis Sverige AB (dåvarande Securitas Värde AB) för bland annat arbetsmiljöbrott. Se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Mot denna bakgrund och som ett led i bolagets löpande riskhanteringsarbete har Loomis sett över och förbättrat sina säkerhetsrutiner och vidtagit nödvändiga åtgärder för att möta de krav på förbättringar som uppställts för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt tillämpliga lagar och regler avseende hälsa, säkerhet och miljö. Förändring i lagstiftning och myndighetsreglering innebärande större krav och ändrade villkor avseende tillstånd inom hälsa, säkerhet och miljö, en utveckling mot striktare myndighetstillämpning av lagar och regleringar, eller skadeståndsanspråk på grund av person- och egendomsskador orsakade av hälso-, säkerhets- eller miljöbrister i Loomis verksamhet, kan medföra vites- eller bötesföreläggande eller ge upphov till civil- eller straffrättsliga åtgärder, vilka kan ha en negativ inverkan på Loomis verksamhet, fi nansiella ställning och resultat. Driftsavbrott I vissa länder finns en rätt för bland annat fackliga representanter att påkalla så kallade skyddsstopp, vilket för Loomis kan medföra ett förbud att under en period utföra värdetransporter. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som beslutar om att skyddsstopp ska upphöra. År 2005 beslöt skyddsombud utsedda av arbetstagarorganisationer i Sverige om ett sådant skyddsstopp till följd av det ökade antalet rån mot värdetransporter. Även om det i dagsläget inte finns någon särskild anledning att förvänta sig ytterligare skyddsstopp (på grund av den minskade brottsligheten riktad mot värdetransporter) kan det inte uteslutas att skyddsstopp kan förekomma även i framtiden, vilket kan få en negativ effekt på Loomis verksamhet, resultat och finansiella ställning. 8 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

11 Tillstånd Loomis behöver tillstånd från relevanta myndigheter för att kunna bedriva sin verksamhet i de fl esta länder där bolaget är verksamt. Loomis är därför beroende av att tillstånd upprätthålls och i förekommande fall förnyas. Även om Loomis för närvarande bedömer att bolaget har erforderliga tillstånd och saknar anledning att förvänta sig att tillstånd i förekommande fall inte skulle förnyas skulle det ha en väsentligt negativ inverkan på Loomis verksamhet om inte erforderliga tillstånd upprätthålls och förnyas. I september 2007 fattade Länsstyrelsen i Stockholms län beslut om återkallelse av Loomis Sverige AB:s auktorisation som bevakningsföretag, se vidare under avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Beslutet trädde aldrig i kraft då det överklagades till, och upphävdes av, Länsrätten i Stockholms län den 25 januari Mot bakgrund av Länsstyrelsens kritik har Loomis sett över och förbättrat organisation, rutiner och fokus på framförallt utbildningsfrågor. Under 2007 trädde ett nytt regelverk i kraft, enligt vilket en förnyad auktorisation krävs för samtliga värdetransportföretag i Sverige. Loomis Sverige AB har sökt sådan ny auktorisation men ansökan behandlas fortfarande, varför bolaget alltjämt verkar och kommer att verka till dess ny auktorisation beviljas under sin befi ntliga auktorisation. Loomis bedömer att den nya auktorisationen kommer att beviljas, men kan inte uttala sig närmare om tidpunkten för ett sådant beviljande. Försäkringsskydd Loomis har i sin egenskap som ett av de marknadsledande företagen möjlighet att upphandla försäkringsskydd på för branschen goda villkor. Loomis har via externa försäkringsgivare samt genom helägda försäkringsdotterbolag (så kallade captives) ett omfattande försäkringsskydd anpassat för exponeringar och risker inom bolagets olika verksamheter, till exempel driftsavbrott, förmögenhetsbrott, överfall och rån. Loomis bedömer att det befi ntliga försäkringsskyddet väl svarar mot rådande branschpraxis. Försäkringarna täcker dock inte förluster under en viss fastställd nivå, varför eventuella förluster av detta slag påförs den drabbade enheten och påverkar enhetens eget resultat. Det kan inte garanteras att framtida krav inte kommer att överstiga eller falla utanför Loomis försäkringsskydd. Det kan därför inte uteslutas att eventuella framtida krav skulle kunna ha en negativ inverkan på Loomis verksamhet, fi nansiella ställning eller resultat. Mot bakgrund av de operationella risker värdehanteringsföretag exponeras för kan det inte uteslutas att kostnaderna för att upprätthålla ett erforderligt försäkringsskydd i framtiden skulle kunna stiga markant vilket skulle kunna påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Immateriella rättigheter För att möta marknadens behov och stärka bolagets konkurrenskraft måste Loomis kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Det är av stor vikt för bolaget att till exempel varumärken och ny teknik som utvecklas kan skyddas mot otillbörlig användning av konkurrenter. Loomis arbetar därför aktivt med att skydda de immateriella rättigheter som är viktiga för verksamheten. Det är emellertid inte säkert att Loomis ansökningar om registrering av varumärken och andra immateriella rättigheter kommer att beviljas eller ge ett tillfredsställande skydd. Det fi nns inte heller någon garanti för att Loomis produkter och tjänster inte kan utgöra intrång i andras immateriella rättigheter eller att beviljade rättigheter inte kommer att angripas av tredje part. Dessutom kan konkurrenter till Loomis komma att utveckla eller förvärva immateriella rättigheter som kan visa sig vara väsentliga för delar av Loomis verksamhet. Tvister Loomis är från tid till annan inblandat i tvister i den normala affärsverksamheten. Tvisterna rör bland annat ersättningskrav från kunder och krav mot försäkringsbolag i samband med av Loomis utförda tjänster. Se vidare under Legala frågor och kompletterande information. Eventuella framtida större och komplicerade tvister skulle kunna vara kostsamma, tidskrävande och resurskrävande och komma att störa den normala verksamheten. Det kan inte heller uteslutas att resultatet av sådana tvister kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och fi nansiella ställning. Skatterisker Loomis arbetar proaktivt och löpande med att se över bolagets skattesituation i syfte att optimera densamma. Loomis verksamhet, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet med bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de olika berörda länderna samt berörda skattemyndigheters krav. Det kan inte uteslutas att Loomis tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis bedöms vara felaktig, eller att sådana regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Bolagen i Loomis-koncernen är från tid till annan även föremål för skatterevision (för närvarande i Frankrike, Schweiz, Spanien, Sverige och vissa delstater i USA). Eftersom dessa revisioner inte avslutats är det oklart om några tvister eller kostnader kommer att uppkomma för Loomis med anledning därav. Genom skattemyndighets Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 9

12 Riskfaktorer, forts. beslut kan Loomis tidigare eller nuvarande skattesituation försämras vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Loomis resultat och fi nansiella ställning. AKTIEMARKNADSRISKER Aktiens utveckling Före utdelningen av Loomis har det inte förekommit någon handel i aktierna i Loomis. Även om ansökan gjorts för att notera Loomis B-aktier på Nasdaq OMX Stockholm kan inga garantier lämnas beträffande likviditeten i aktien. Priset på aktien kommer att variera bland annat beroende på variationer i bolagets resultat och ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster, utbud och efterfrågan på aktierna, utvecklingen inom bolagets marknadssegment och den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Ökade kostnader som fristående börsnoterat bolag Före genomförandet av utdelningen av aktierna i Loomis är Loomis ett helägt dotterbolag till ett börsnoterat bolag. Loomis har därigenom en begränsad operationell historia som en konsoliderad enhet utifrån vilken koncernen kan bedömas och har tidigare inte haft något direkt ansvar för bolagsstyrning, fi nansiell rapportering och det krav på offentlighet som gäller för börsnoterade bolag. Som ett börsnoterat bolag kommer Loomis att påverkas av kostnader härför som bolaget inte direkt svarat för tidigare till exempel vad avser kostnader för extern fi nansiell rapportering, informationsgivning och bolagsstyrning. Framtida utdelning är beroende av flera faktorer Innehavare av aktier i Loomis kommer att vara berättigade till utdelning från och med för räkenskapsåret Storleken på eventuella framtida utdelningar är beroende av bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, planerade och potentiella förvärv och andra faktorer. Se vidare under avsnittet Utdelningspolicy. Ägare med betydande inflytande Cirka 17 procent av aktierna och cirka 42 procent av det totala antalet röster i Loomis kommer efter utdelningen att kontrolleras av Gustaf Douglas och Melker Schörling (direkt eller via bolag och närstående). Dessa aktieägare har ingått ett aktieägaravtal avseende ägandet i Loomis (aktieägaravtalet beskrivs i avsnittet Legala frågor och kompletterande information ). Dessa aktie ägare kommer gemensamt att kunna utöva ett betydande inflytande i frågor där aktieägarna har rösträtt. 10 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

13 Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 11

14 Bakgrund och motiv Securitas offentliggjorde den 9 februari 2006 sin avsikt att för att öka transparens, specialisering och aktieägarvärde dela ut Securitas Systems AB (numera Niscayah AB), Securitas Direct AB och Loomis (f.d. Securitas Cash Handling Services) till Securitas aktieägare samt att notera bolagen på Nasdaq OMX Stockholm. Av fl era skäl sköts utdelningen och noteringen av Loomis upp. Nu anser dock styrelserna för Securitas och Loomis att Loomis är redo att ta steget till att bli ett självständigt börsnoterat bolag. Styrelsen för Securitas föreslår därför att aktieägarna vid extra bolagsstämma den 3 december 2008 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Loomis till aktieägarna i Securitas. Securitas-koncernen har under de senaste 20 åren, genom organisk tillväxt och förvärv, vuxit till att bli en världsledare i säkerhetsbranschen med cirka anställda och en försäljning på 63 miljarder SEK (2007). Securitas har bidragit till att utveckla säkerhetsindustrin till att bli mer fokuserad och oberoende, med tydliga marknadsaktörer som levererar professionell säkerhet. Genom sin betydande marknadsposition i de fl esta länder har Securitas varit, och är, en drivande kraft i branschen. För att hålla sig i täten av utvecklingen av säkerhetsindustrin är det ett logiskt steg att nu fullfölja uppdelningen av Securitas i individuella säkerhetsföretag. Den ökade spe cialiseringen och differentieringen syftar till att möjliggöra ökat fokus på tjänsteutvecklingen för olika kundsegment, liksom ett ökat marknadserkännande och ökad förmåga att skapa aktieägarvärde. Storlek och konsolidering har varit nyckelord under byggandet av Securitas och andra marknadsledare i säkerhetsbranschen under de senaste 20 åren. I framtiden förväntas kunskap och speciali se ring bli de viktigaste konkurrensmedlen. Loomis har nått en sådan storlek, specialiseringsnivå vad gäller utbudet till kunderna och marknadsposition att fördelarna med fullt oberoende bedöms vara större än fördelarna med en fortsatt gemenskap. Loomis bedöms ha tillräcklig mognad vad gäller ledning, administration, verksamhetskontroll och affärsutveckling för att vara redo att fortsätta som självständigt bolag i linje med sin egen specialiserade affärsmodell. Loomis kunder, som framförallt återfi nns bland banker och detaljhandelskedjor, efterfrågar anpassade lösningar och ställer specifi ka krav vad gäller såväl produkter som tjänster. Djup kunskap om kundernas behov förenat med fokus på och förmåga att skapa anpassade säkerhetslösningar med utnyttjande av lämplig ny teknik och nya system är viktigt för att vara konkurrenskraftig. Som självständigt bolag kan Loomis följa en individuell, fokuserad och anpassad tillväxtstrategi med en organisation och kapitalstruktur som stödjer denna tillväxt. Drivkraften bakom den föreslagna utdelningen är således att möta kraven på ökad specialisering och fokusering som följer av kundernas behov. Genom detta skapas möjligheter att ytterligare öka kundtillfredsställelse, vinsttillväxt och affärspotential och därigenom ett ökat aktieägarvärde. Vidare bedöms uppdelningen underlätta en genomlysning av respektive verksamhet samtidigt som aktieägarna får möjlighet att anpassa sina innehav i respektive bolag. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Loomis. Stockholm den 14 november 2008 Securitas AB (publ) Styrelsen 12 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

15 Loomis är nu efter några utmanande år, moget att stå på egna ben. Loomis är tillräckligt stort för att i sin bransch kunna dra fördel av de skalfördelar som fi nns, vilket i förlängningen förväntas bidra till att göra Loomis till ett mer effektivt och lönsamt företag. Loomis hanterar en av världens mest begärliga produkter sedlar och mynt samtidigt som fl ödet av betalningsmedel i ekonomin är vitalt för att en marknadsekonomi ska fungera. Detta innebär att verksamheten måste omfattas av strikta regler, både för att skydda de värden som hanteras och för att skydda Loomis personal. Loomis följer noggrant de regler som gäller i respektive land. De speciella villkor som Loomis verkar under gör att företaget måste ha en kultur som präglas av lyhördhet för myndighetskrav, av säkerhetstänkande, av långtgående precision i alla processer samt av noggrann planering för logistik. Att Loomis nu blir ett självständigt företag gör det möjligt att i större utsträckning utforma en egen företagskultur som i ännu högre grad kan optimera hanteringen av sina kunders behov. Styrelsen bedömer att detta kommer att göra Loomis till ett mer konkurrenskraftigt företag som kan ge aktieägarna bättre avkastning. Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Loomis i anledning av den förestående noteringen av Loomis aktier av serie B vid Nasdaq OMX Stockholm. Styrelsen för Loomis är ansvarig för informationen i prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt Loomis styrelse vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 14 november 2008 Loomis AB (publ) Styrelsen Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 13

16 Villkor och anvisningar Förutsatt att Securitas extra bolagsstämma den 3 december 2008 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i Loomis till aktieägarna i Securitas 1) har den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för utdelningen den 8 december 2008 rätt att för varje femtal aktier i Securitas erhålla en aktie i Loomis. 2) Utöver att vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen (direktregistrerad eller genom förvaltare) behöver inga åtgärder vidtas för att erhålla aktier i Loomis. UTDELNINGSRELATION För varje femtal aktier av serie A i Securitas erhålls en aktie av serie A i Loomis och för varje femtal aktier av serie B i Securitas erhålls en aktie av serie B i Loomis. Totalt kommer aktier av serie A och aktier av serie B att delas ut. Om aktieinnehavet i Securitas inte är jämnt delbart med fem erhålls andelar av en aktie. Sådana andelar av aktier i Loomis kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas på Nasdaq OMX Stockholm genom SEB:s försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalas via VPC. För ytterligare information se avsnittet Aktien och ägarförhållanden. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag vid VPC för fastställande av vem som har rätt att erhålla aktier i Loomis föreslås bli den 8 december ERHÅLLANDE AV AKTIER De som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken över aktieägare i Securitas erhåller utan åtgärd aktier i Loomis. Aktierna i Loomis kommer dagen efter avstämningsdagen att fi nnas tillgängliga på utdelningsberättigade aktieägares VP-konton. Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som fi nns registrerat på mottagarens VP-konto. Den som på annat sätt är berättigad till utdelning ombedes följa de instruktioner som i förekommande fall meddelas separat av VPC i anslutning till avstämningsdagen. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEINNEHAV Aktieägare som har sitt innehav i Securitas förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen redovisning från VPC. Avisering sker i stället i enlighet med respektive förvaltares rutiner. NOTERING Styrelsen för Loomis har ansökt om notering av bolagets aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm. Handeln på Nasdaq OMX Stockholm beräknas att påbörja den 9 december Bolagets kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm, så kallad ticker, kommer att vara LOOM. ISIN-koden för Loomis B-aktier kommer att vara SE Loomis har inte för avsikt att ansöka om upptagande till handel av Loomis-aktien på någon annan börs eller marknadsplats än Nasdaq OMX Stockholm. Vidare har Loomis inte för avsikt att registrera aktierna enligt United States Securities Act från 1933 eller annan utländsk motsvarighet, eller vidta några andra åtgärder som skulle kunna göra Loomis till föremål för periodiska rapporteringskrav från SEC (United States Securities and Exchange Commission). RÄTT TILL UTDELNING Aktierna i Loomis medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Se vidare under Mål och utdelningspolicy i avsnittet Affärsidé, mål och strategi. 1) Beslutet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omedelbart efter bolagsstämman den 3 december ) Enligt svensk lag respektive Securitas bolagsordning föreligger inte några särskilda rättigheter för aktieägare som röstar mot vinstutdelningsförslaget vid Securitas årsstämma (i USA så kallade dissenters rights). Om aktieägare med minst 50 procent av de avgivna rösterna röstar för förslaget, kommer ett sådant beslut att binda samtliga aktieägare i Securitas inklusive de aktieägare som röstat mot förslaget, och samtliga aktieägare i Securitas kommer till följd därav att erhålla aktier i Loomis efter det att utdelningen godkänts av bolagsstämman. 14 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

17 VD har ordet Bästa blivande aktieägare, Börsnoteringen av Loomis som avses äga rum den 9 december 2008 har varit planerad i drygt två år. Securitas styrelse bedömer att Loomis nu är moget för en börsnotering. Detta tack vare att företaget utöver en stark marknadsposition med kompetenta och starkt dedikerade medarbetare har en struktur och organisation som bildar basen för en ökad lönsamhet och tillväxt. Vi har lagt fast en strategi och organisation som tar fasta på Loomis kärnverksamhet att på ett kostnadseffektivt och tryggt sätt bedriva värdehantering och där vi tar tillvara de samordningsfördelar som fi nns samtidigt som utgångspunkten är att marknaden och verksamheten i vart och ett av de tolv länder vi agerar i är unik. Loomis har sin historia i Wells Fargo & Co som grundades redan 1852 under Kaliforniens guldrusch bildade Lee Loomis Cleary Creek Commercial Company, som försåg Alaskas gruvarbetare med förnödenheter och återvände med guld via hundsläde. År 1925 bildades Loomis Armored Car Service förvärvades Loomis, Fargo & Co, som bolaget hette då, av Securitas och införlivades i divisionen Securitas Cash Handling Services. Under 2006, i samband med att Securitas delades upp i fyra av varandra oberoende säkerhetsbolag, återtog bolaget namnet Loomis samtidigt som den egna identiteten började byggas upp. Det är alltså ett mer än 150-årigt arv som vi förvaltar och vi känner en stor stolthet över att ha förtroendet att hantera detaljhandelns och bankernas kontanter och utgöra en nödvändig länk i fl era länders kontantfl öde. Under senare år har Loomis haft stora problem. LCMverksamheten i Storbritannien förorsakade hundratals miljoner i förluster. De avyttrade enheterna i Tyskland har också inneburit förluster. Samtidigt hade Loomis problem med tillståndet att bedriva sin verksamhet i Sverige. Vi har dock jobbat mycket hårt under 2007 och 2008 för att reda ut dessa problem och lägga dem bakom oss. Vi har en helt annan detaljnivå på vår uppföljning av verksamheten idag och en bättre kontroll vilket i förlängningen leder till bättre affärer och ökad lönsamhet. Idag omsätter Loomis cirka 10,5 miljarder SEK och har mer än anställda. Loomis är en ledande aktör på den globala marknaden för hanteringen av kontanter i samhället. I tio av de tolv länder där vi är verksamma är vi den största eller näst största aktören medan vi är nummer tre på de två övriga marknaderna. Vi erbjuder våra kunder lösningar för att säkert, snabbt och effektivt hantera deras kontantfl öden. Kärnverksamheten innefattar transport av kontanter, uppräkning av pengar samt kreditering till kunders bankkonton. För att utföra detta på för kunderna bästa möjliga sätt har vi utvecklat ett antal produkter, till exempel Cash Shops som är en vidareutveckling av den traditionella bankboxen i inomhusmiljö. Genom vår specialkompetens inom området värdehantering ökar vi framförallt säkerheten för våra kunders anställda genom att hanteringen av kontanter sköts av en specialiserad organisation samt säkerställer att kontanter alltid fi nns tillgängliga i lämplig omfattning där de behövs, det vill säga hos våra kunder men även i uttagsautomater. Användandet av kontanter i samhället fortsätter att öka, om än i begränsad omfattning. Även om betalkort används i allt högre utsträckning, speciellt i USA och Västeuropa, kommer ett stort behov av kontanta betalningsmedel att fi nnas under en överskådlig framtid. En avgörande faktor för storleken och tillväxten på den för Loomis tillgängliga marknaden är olika bankers benägenhet att lägga ut sin hantering av kontanter på entreprenad. Här sker stora förändringar, inte minst i spåren av den rådande krisen på de finansiella marknaderna. Denna har redan resulterat i en tydlig tendens hos bankerna att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och överlåta kontanthanteringen till företag som Loomis. Förändringen är särskilt tydlig i USA, där vi har drygt 30 procent av vår omsättning, men även i andra delar av världen är detta påtagligt. Detta ökar vår tillgängliga marknad och ger Loomis goda möjligheter till fortsatt organisk tillväxt. Loomis har idag verksamhet i elva europeiska länder och i USA och har på dessa marknader byggt upp en solid kompetens i fråga om hantering av kontanter. Vi ser stora möjligheter att använda detta kunnande i andra delar av världen, inte minst i östra Europa. Denna geografi ska Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 15

18 VD har ordet, forts. expansion kommer att kombineras med fortsatt produktutveckling. Att börsintroduceras ger oss möjlighet att använda börsen för en snabbare expansion bland annat genom att betala förvärv med egna aktier eller genom nyemission. Naturligtvis måste tillväxten ske under kontrollerade former och med den försiktighet som krävs avseende såväl den organiska tillväxten som eventuella förvärv. De fi nansiella mål som Loomis styrelse fastställt är att vi ska uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent och att rörelsen ska generera ett kassafl öde på minst 85 procent av rörelseresultatet. Senast 2010 räknar vi med att ha uppnått vårt delmål om en rörelsemarginal på minst 8 procent. Det strategiska målet är att vara en globalt ledande aktör inom värdehantering och att vara nummer ett eller två på de marknader där vi är verksamma. Den strategi som stödjer målen är att vi ska säkerställa fortsatt tillväxt och produktutveckling samt vidareutveckla vårt risk- och säkerhetsarbete. En förutsättning för detta är att vi tar tillvara den unika kompetens inom värdehantering som fi nns hos bolagets över medarbetare. Strategin är i sin tur kopplad till vår vision som är att hantera fl ödet av kontanter i samhället genom att erbjuda en komplett logistik för hantering av kontanter genom innovativa och säkra lösningar för kontanthantering för banker och detaljhandeln. För att idag kunna erbjuda kunderna en fullgod service krävs stora investeringar i utveckling av olika säkerhetsprodukter. Även inom områdena IT, kommunikation och säkerhetsutrustning sker en stark produktutveckling som syftar till att erbjuda våra kunder, främst banksektorn, men även detaljhandeln, tjänster som ytterligare ökar säkerheten och effektiviteten i deras kontanthantering. Ett exempel på nya tjänster och produkter är Safe- Point som innebär att vi tillhandahåller deponeringsskåp där anställda inom detaljhandeln dagligen deponerar dagskassorna. Skåpet töms av Loomis värdetransportörer enligt ett överenskommet schema. En viktig aspekt på produkt- och tjänsteutvecklingen är att öka vår egen effektivitet och därmed produktivitet. Vidare blir miljötänkandet allt viktigare. Vår största miljöexponering är de utsläpp våra värdetransportbilar orsakar. Vi utvärderar löpande möjligheterna till tekniska och logistiska lösningar som minskar dessa utsläpp. Dock får det inte ske på bekostnad av säkerheten. Den kommande noteringen på Nasdaq OMX Stockholm är en stimulerande utmaning för både ledningen och medarbetarna. Vi blir ett av få börsnoterade renodlade värdehanteringsföretag och dessutom med en branschledande position. Efter en tid av operativa utmaningar i verksamheten står nu Loomis starkt rustat för att leva upp till våra fi nansiella mål där vårt övergripande mål är att skapa värde för aktieägarna. Stockholm i november 2008 Lars Blecko VD och koncernchef 16 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

19 Marknadsbeskrivning De uppgifter avseende marknadstillväxt och marknadsstorlek samt marknadsandelar och Loomis marknadsposition i absoluta tal eller i förhållande till konkurrenterna som anges i prospektet är Loomis samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Loomis har inte kännedom om någon enskild tillgänglig marknadsstatistik som ger en relevant bild av Loomis marknader. De källor som Loomis baserat sin bedömning på är bland annat branschstatistik, uppgifter från en oberoende branschförening, ESTA (European Security Transport Association) samt uppgifter från underleverantörer. Loomis har eftersträvat att i prospektet korrekt återge informationen från dessa källor. Loomis har emellertid inte självt verifi erat informationen från dessa källor. Såvitt Loomis känner till och kan bedöma har inga fakta utelämnats som skulle göra informationen felaktig eller vilseledande. ÖVERGRIPANDE MARKNADSSTRUKTUR OCH TRENDER Marknaden för säkerhetslösningar kan översiktligt delas in i tre områden: Bevakning (olika former av bevakning och kontroll), säkerhetsinstallationer (larm, bevakningskameror etc) och värdehantering. Loomis är verksamt på marknaden för värdehantering där transporter av pengar, uppräkning, äkthetskontroll, rapportering samt säkerhet står i centrum. Tjänsterna erbjuds framförallt detaljhandel och banker. Marknaden för värdehantering kan i sin tur delas in i värdetransporter, kontanthantering samt tekniska tjänster. Den potentiella världsmarknaden för värdehantering (vilken även inkluderar värdehantering som ännu inte är utlagd på entreprenad) beräknas uppgå till omkring 170 miljarder SEK. Av dessa svarar Europa för cirka 60 miljarder SEK och Nordamerika för cirka 45 miljarder SEK, medan övriga världen svarar för cirka 65 miljarder SEK. Den tillgängliga marknaden i de länder där Loomis är verksamt bedöms uppgå till cirka 35 miljarder SEK, varav 20 miljarder SEK i Europa och 15 miljarder SEK i USA. Tjänster som erbjuds bank och finans beräknas uppgå till cirka 60 procent av marknaden och tjänster som erbjuds detaljhandelskedjor till cirka 40 procent. Marknaden bedöms växa med BNP med tillägg för en ökande grad av outsourcing från banker och handel, något som bedöms skapa möjlighet till god framtida tillväxt framförallt i USA. Kontanthantering är det tjänsteområde som växer snabbast även om värdetransporter fortfarande utgör en stor del av marknaden, framförallt i USA. Trenden på marknaden är dock att kunderna allt mer efterfrågar integrerade lösningar för hela kedjan av värdehantering. Marknadsstrukturen är relativt fragmenterad med ett större antal regionala aktörer på varje marknad samt några större internationella bolag där Loomis utgör ett av de ledande. Viss konsolidering har skett genom förvärv och den trenden förväntas fortsätta. Säkerhetslösningar Bevakning Exempel på aktörer: Securitas G4S Prosegur Säkerhetsinstallationer Exempel på aktörer: Securitas Direct Niscayah G4S Värdehantering Exempel på aktörer: Loomis G4S Prosegur Brink s Bevakningstjänster Uniformerat skydd Flygplatsbevakning Larminstallation Videoövervakning Inträdeskontroll Värdetransporter Kontanthantering Tekniska tjänster Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 17

20 Marknadsbeskrivning, forts. MARKNADENS DRIVKRAFTER Marknaden för säkra transporter, kontanthantering och tekniska kontanthanteringslösningar utvecklas kontinuerligt och har en stabil tillväxt. Nya, effektivare och mer kvalificerade lösningar och tjänster utvecklas i takt med nya behov och en ökad efterfrågan från marknaden. Utbudet av nya kundanpassade tjänster driver i sin tur på intresset och förtroendet från detaljhandel, banker och centralbanker för att utöka andelen värdehantering på entreprenad (så kallad outsourcing). Outsourcing av värdehanteringstjänster har kommit olika långt i olika länder, vilket innebär att det fortfarande fi nns stor tillväxtpotential i ett globalt perspektiv. För att driva trenden mot ökad outsourcing måste Loomis och resten av branschen framgångsrikt kunna påvisa kundnyttan med outsourcad värdehantering. För kunderna ligger nyttan till stor del i skalfördelar där Loomis kan ansvara för kundernas totala kontanthanteringsbehov. Loomis kan även erbjuda en bättre säkerhet då transport och kontanthantering sköts av ett och samma företag med skräddarsydda lösningar för varje kundsegment. Detta medför dessutom att värdehanteringen blir mer tidseffektiv. Storlek och internationell räckvidd skapar fördelar genom ett mer värdefullt erbjudande till kunderna. Kunskap och erfarenhet kan delas mellan Loomis olika lokala och regionala enheter samtidigt som storleken är en förutsättning för större investeringar i teknik och utveckling. Framförallt inom detaljhandeln finns betydande möjligheter att förbättra säkerheten och effektiviteten i värdehanteringsprocessen genom att integrera värdetransport och kontanthantering. Det finns ett stort intresse på marknaden för system som kan förenkla och påskynda kontanthanteringen. Även banker har visat ett ökat intresse för outsourcing av värdehantering. Det fi nns dock ett visst motstånd mot att anlita en extern part för kontanthantering då banker av tradition har hanterat dessa processer internt. Därför är fortsatta investeringar inom teknologi nödvändiga för att öka förtroendet för, och effektiviteten i, externa kontanthanteringslösningar. Denna utveckling gynnar Loomis som kan erbjuda integrerade tjänster för ökad effektivitet och säkerhet samtidigt som bolagets internationella räckvidd och dess storlek ger goda förutsättningar att driva utvecklingen mot mer effektiva och kundanpassade lösningar. Behovet av värdehantering påverkas också av mängden kontanter som cirkulerar i samhället. Kontantvolymerna fortsätter att öka. I USA har ökningstakten varit cirka 4 procent per år de senaste tio åren och i Europa cirka 8 procent sedan introduktionen av euron. Kontanter används vid cirka 80 procent av alla transaktioner i euroområdet och cirka 60 procent av transaktionerna i Storbritannien och USA. I euroområdet görs sex av sju betalningar mellan privatpersoner fortfarande i kontanter och en av fyra vuxna använder enbart kontanter när de handlar. Det finns ett fl ertal skäl till varför antalet sedlar i omlopp ökar: Kontanter som en andel av BNP är relativt konstant i såväl USA som euroområdet och antalet sedlar ökar således i takt med den ekonomiska tillväxten Endast cirka 60 procent av utgivna sedlar används Omkring procent av alla eurosedlar används utanför euroområdet; för USA är motsvarande siffra omkring 65 procent Antalet transaktioner ökar, vilket leder till fl er sedlar i omlopp Höga kostnader för elektroniska transaktioner, framförallt för mindre belopp Fler kortbedrägerier bidrar till en ökad skepsis mot säkerheten vid kortanvändning Loomis värdehanteringsverksamhet Uttagsautomater Allmänhet Handel Loomis eliminerar ett led (bank) i kontantfl ödet, vilket minskar onödigt fl öde till och från riksbanken. Genom att räkna och sortera infl ödet från handeln snabbare påskyndas fl ödet, vilket även minskar bland annat kundernas räntekostnader. Bank Riksbank Obs: Denna bild är en förenklad skiss av Loomis verksamhet och täcker inte in alla detaljer. Tekniska tjänster Värdetransporter Uppräkningstjänster 18 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB

Pressmeddelande från Securitas AB Pressmeddelande från Securitas AB 9 februari, 2006 Securitas AB:s styrelse föreslår: Securitas delar ut och noterar tre nya specialiserade säkerhetsföretag på Stockholmsbörsen Securitas AB en världsledare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2 Årsredovisning 2009 Innehåll Koncernöversikt Flik Året som gått 1 Vd-ord 2 Vision, mål och strategier 4 Marknad 6 Verksamhet 8 Europa 10 USA 12 Riskhantering 14 Ansvarstagande 16 Bolagsstyrning Styrelse

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Årsstämma i Securitas AB (publ)

Årsstämma i Securitas AB (publ) Årsstämma i Securitas AB (publ) Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm. Registrering till årsstämman

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Årsstämma i Loomis AB (publ)

Årsstämma i Loomis AB (publ) Årsstämma i Loomis AB (publ) Aktieägarna i Loomis AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015, kl. 17.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm. Registrering

Läs mer

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 MOTIVERING TILL UTDELNING Fertilitet och Transplantation befinner sig i olika utvecklingsfaser Ett separat ägande ökar de strategiska möjligheter

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer