Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008"

Transkript

1 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Riskfaktorer... 5 Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar VD har ordet Marknadsbeskrivning Affärsidé, mål och strategi Historik Verksamheten Finansiell information i sammandrag och kommentarer till den fi nansiella utvecklingen Proformaredovisning Revisors rapport avseende proformaredovisning Eget kapital, skuldsättning och annan fi nansiell information Delårsrapport januari september Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Aktien och ägarförhållanden Bolagsordning Legala frågor och kompletterande information Relationen mellan Loomis och Securitas Skattefrågor i Sverige Koncernens räkenskaper Moderbolagets finansiella rapporter Revisors rapport avseende historiska fi nansiella rapporter Adresser Tidplan och fi nansiell information Extra bolagsstämma i Securitas... 3 december 2008 Föreslagen avstämningsdag... 8 december 2008 Beräknad första dag för handel i Loomis-aktien... 9 december 2008 Bokslutskommuniké februari 2009 Årsstämma i Loomis april 2009 Detta prospekt har upprättats med anledning upptagandet till handel av Loomis AB:s (publ) ( Loomis, avser även, beroende på sammanhanget, Loomis-koncernen) aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm. Prospektet vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där sådan distribution kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Aktierna i Loomis är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige och har inte registrerats, och kommer inte registreras, enligt United States Securities Act från 1933 eller annan utländsk motsvarighet. Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som grundas på nuvarande antaganden och uppskattningar som gjorts av Loomis styrelse vad gäller framtida händelser och omständigheter. Loomis verkliga resultat kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttryckts eller antagits i de framåtriktade uttalandena på grund av olika orsaker, bland annat de risker som angivits under avsnittet Riskfaktorer. De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Alla fi nansiella siffror är i svenska kronor om inget annat anges. Med förkortningen MSEK avses miljoner svenska kronor. USD, GBP och EUR avser amerikanska dollar, brittiska pund respektive euro. Finansiell information i detta dokument har i viss mån granskats av Loomis revisor, se avsnitt Revisors rapport avseende historiska fi nansiella rapporter. Övrig fi nansiell information som rör Loomis i detta dokument, och som ej återfi nns bland den information som granskats av bolagets revisor i enlighet med avsnittet Revisors rapport avseende historiska fi nansiella rapporter härrör från Loomis interna redovisnings- och rapporteringssystem och har ej granskats av revisor om så inte uttryckligen anges. De uppgifter om marknadstillväxt, marknadsstorlek, marknadsandelar samt Loomis marknadsposition i absoluta tal eller i förhållande till konkurrenter som anges i prospektet är Loomis samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Loomis har inte kännedom om någon enskild tillgänglig marknadsstatistik som ger en relevant bild av Loomis marknader. De källor som Loomis baserat sin bedömning på är bland annat branschstatistik, uppgifter från oberoende undersökningsinstitut som ESTA samt uppgifter från underleverantörer. Loomis har eftersträvat att i prospektet korrekt återge informationen från dessa källor. Loomis har emellertid inte verifi erat informationen från dessa källor. Såvitt Loomis känner till och kan bedöma har inga fakta utelämnats som skulle kunna göra informationen felaktig eller vilseledande. Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Detta prospekt fi nns tillgängligt på Loomis huvudkontor, på Loomis hemsida på Securitas AB:s (publ) ( Securitas, avser även, beroende på sammanhanget, Securitaskoncernen) huvudkontor, på Securitas hemsida och på SEB Enskildas hemsida SEB Enskilda har agerat som fi nansiell rådgivare till Securitas och Loomis.

3 Sammanfattning Sammanfattningen nedan skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i Loomis-aktien skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investe rare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan göras gällande bara om sammanfattningen eller översättningen är vilse ledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. UTDELNINGEN AV LOOMIS I KORTHET Utdelning Styrelsen för Securitas 1) har föreslagit att aktieägarna i Securitas vid extra bolagsstämma den 3 december 2008 fattar beslut om utdelning av samtliga aktier i Loomis till aktieägarna i Securitas. Utdelningen av aktierna i Loomis är, enligt de så kallade Lex ASEA-reglerna, skattefri i Sverige för såväl Securitas som för aktieägarna i Securitas. Utdelningen föreslås ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Securitas. För varje femtal aktier av serie A i Securitas erhålls en aktie av serie A i Loomis och för varje femtal aktier av serie B i Securitas erhålls en aktie av serie B i Loomis. Avstämningsdag Föreslagen avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för fastställande av vem som har rätt att erhålla aktier i Loomis är den 8 december Notering Aktierna av serie B i Loomis beräknas komma att noteras och bli föremål för handel på Nasdaq OMX Stockholm från och med den 9 december Aktieägarna i Securitas erhåller aktierna i Loomis utan vidare åtgärd. LOOMIS I KORTHET Marknad Marknaden för säkerhetslösningar kan översiktligt delas in i tre områden; bevakning, säkerhetsinstallationer och värdehantering. Loomis är verksamt på marknaden för värdehantering där transport av pengar, uppräkning, äkthetskontroll, rapportering samt säkerhet står i centrum. Tjänsterna erbjuds framförallt detaljhandel och banker. Marknaden för värdehantering kan i sin tur delas in i värdetransporter, kontanthantering samt tekniska tjänster. Den potentiella världsmarknaden för värdehantering beräknas uppgå till omkring 170 miljarder SEK. Av dessa svarar Europa för cirka 60 miljarder SEK och Nordamerika för cirka 45 miljarder SEK. Den potentiella marknaden inkluderar ännu icke outsourcad marknad samt länder där Loomis ej är verksamt. Den tillgängliga marknaden i de länder där Loomis är verksamt bedöms uppgå till cirka 35 miljarder SEK, där marknaden i Europa bedöms uppgå till 20 miljarder SEK och marknaden i USA bedöms uppgå till 15 miljarder SEK. Av denna tillgängliga marknad har Loomis en andel på cirka 30 procent i Europa och knappt 25 procent i USA. Marknaden för värdehanteringstjänster är relativt fragmenterad med ett större antal regionala aktörer på varje marknad samt några större internationella bolag där Loomis utgör ett av de ledande. Viss konsolidering har skett genom förvärv och den trenden väntas fortsätta. Marknaden drivs av den ökande outsourcingen av värdehanteringstjänster bland banker och detaljhandelsföretag. Outsourcingen har kommit olika långt i olika länder, vilket innebär att det fortfarande finns en stor tillväxtpotential i ett globalt perspektiv. Marknaden påverkas också av mängden kontanter som cirkulerar i samhället och denna fortsätter att öka. I USA har ökningstakten varit cirka 4 procent per år de senaste tio åren och i Europa cirka 8 procent sedan introduktionen av euron. Vision och affärsidé Loomis vision är att hantera flödet av kontanter i samhället genom att erbjuda en komplett logistik för hantering av kontanter genom innovativa och säkra lösningar för kontanthantering för banker och detaljhandeln. Loomis affärsidé är att vara en världsledande leverantör av förstklassiga och säkra tjänster för hantering av samhällets flöde av kontanter. Loomis har ambitionen att hålla sig i framkant vad gäller den teknologiska utvecklingen inom värdehantering. 1) Bestående av ordföranden Melker Schörling samt Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Sofi a Schörling Högberg, Susanne Bergman-Israelsson (arbetstagarrepresentant), Åse Hjälm (arbetstagarrepresentant), Jan Prang (arbetstagarrepresentant), Thomas Fanberg (arbetstagarrepresentant, suppleant) och Joakim Hellmouth (arbetstagarrepresentant, suppleant). Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 1

4 Sammanfattning, forts. Mål Målsättningen är att Loomis ska vara globalt ledande inom värdehantering genom att ge mervärde till kunden samt att vara en av de två största aktörerna på varje geografi sk marknad där företaget är verksamt. Finansiellt är Loomis långsiktiga marginalmål att uppnå en rörelsemarginal överstigande 10 procent. Som ett delmål ska Loomis senast 2010 ha uppnått en rörelsemarginal på minst 8 procent. Rörelsens kassafl öde skall över tiden uppgå till minst 85 procent av rörelseresultatet, se definitioner av nyckeltal i avsnittet Finansiell information i sammandrag och kommentarer till den fi nansiella utvecklingen. Verksamhet Loomis strävar efter att öka effektiviteten i samhällets kontantfl öde och erbjuder ett komplett utbud av värdehanteringstjänster med innovativa och säkra lösningar för banker, detaljhandelsföretag och myndigheter. Loomis tjänster för värdehantering delas in i tre områden; värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster. Loomis har över 150 års erfarenhet av värdetransporter och har över tiden utvecklat helhetslösningar inom värdehanteringstjänster. Värdetransporter är den fortsatt största intäktskällan även om intäkterna från kontanthantering växer snabbare. I Europa fi nns en bra balans av intäkter från värdetransporter respektive kontanthantering. I USA står värdetransporter däremot för merparten av omsättningen eftersom bankerna där inte har outsourcat kontanthanteringen i samma omfattning som i Europa. Tekniska tjänster är ett förhållandevis nytt verksamhetsområde, men Loomis ambition är att växa inom detta område. En viktig ambition för Loomis är att erbjuda integrerade lösningar där de tre tjänsteområdena kombineras utifrån kundens behov. Värdetransporter Transporterna innefattar främst hämtning av dagskassor hos detaljhandeln och från egna, bankers eller handlares deponeringsboxar, samt leverans av kontanter till banker, uttagsautomater och handlare. Loomis förser kunder med växel i den omfattning som önskas och utländsk valuta kan både räknas upp och levereras efter överenskommelse. I Europa använder Loomis i stor utsträckning avancerade säkerhetsväskor som med automatik förstör innehållet vid varje försök till manipulation. Loomis har även ständig kontroll av transportfordonen genom satellitsystem och radiokontakt med värdetransportörerna. Kontanthantering De fl esta dagskassor som hämtas från detaljhandeln och kontanter från uttagsautomater och bankkontor hanteras vidare vid företagets uppräkningscentraler. Med hjälp av moderna uppräkningssystem sker både uppräkning och äkthets- och kvalitetskontroll. Centralerna lagerhåller också kontanter så att kunder kan beställa efter behov. Loomis driver ett stort antal uppräkningscentraler och kan därmed erbjuda effektiv kontanthantering som komplement till värdetransporterna. Dessutom hjälper Loomis till att förhindra rån, stöld och förskingring samt ineffektivitet i kontantfl ödet som kan orsaka ränteförluster. Tekniska tjänster Loomis verksamhet inom tekniska tjänster har historiskt i huvudsak bestått av enklare teknisk service på uttagsautomater. Även inom detta område sker emellertid en uppgradering och utveckling av nya tjänster. Loomis har bland annat utvecklat ett eget IT-system avseende hantering av serviceåtgärder för bland annat uttagsautomater. Systemet kan kopplas direkt mot automater och genererar vid behov av åtgärd en serviceorder. Operationell struktur Affärsutveckling Personal / HR Europa Danmark Finland Frankrike Norge Portugal Schweiz Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Österrike VD Försäljning per tjänsteområde (2007) USA USA Norra Södra Västra Europa Finans Risk 1% 3% 16% 83% 38% 59% Värdetransporter Kontanthantering Tekniska tjänster 2 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

5 Finansiell utveckling i sammandrag Den fi nansiella informationen som presenteras i denna sammanfattning utgör utvald fi nansiell historisk information baserat på Koncernens räkenskaper 2007 samt delårsrapporten för de första tre kvartalen För defi nitioner av nyckeltal, se avsnittet Finansiell information i sammandrag och kommentarer till den fi nansiella utvecklingen. Jan sep Jan sep MSEK Totala intäkter 8 151, , , , ,2 Organisk försäljningstillväxt, % 3,5 0,4 0,6 5,2 2,4 Bruttoresultat 1 786, , , , ,7 Rörelseresultat före avskrivningar 1) 508,7 300,6 258,6 654,7 813,6 Rörelsemarginal före avskrivningar, % 1) 6,2 3,5 2,3 5,7 7,4 Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 10,9 9,9 18,2 13,2 14,4 Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader 15,8 36,9 Jämförelsestörande poster 249,5 640, ,5 Rörelseresultat 497,8 25,4 436,5 597,0 799,2 Finansiella intäkter och kostnader 120,7 88,1 128,2 100,6 92,3 Resultat före skatt 377,1 62,7 564,7 697,6 706,9 Inkomstskatt 67,8 339,9 315,8 57,4 235,4 Periodens resultat 309,3 402,6 880,5 640,2 471,5 Nettomarginal % 2) 3,8 4,7 7,7 5,6 4,3 Rörelsens kassaflöde 220,5 99,8 309,3 337,8 696,7 Periodens kassaflöde 34,6 17,9 85,2 2,4 42,6 Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultat före avskrivningar 43,3 33,2 119,6 51,6 85,6 1) Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster. 2) Omräknad/ej reviderad. Proformaredovisning Proformaredovisningen baseras på Loomis reviderade räkenskaper för 2007 samt Loomis delårsrapport för de första tre kvartalen Som en förberedelse inför utdelningen och noteringen har Loomis egna kapital ökats med 900 MSEK per den 30 september 2008 genom ett ovillkorat kapitaltillskott från Securitas. I samband med separationen från Securitas kommer Loomis att utnyttja den kreditfacilitet som ingåtts med ett antal banker för framtida fi nansieringsbehov och för att ersätta interna skuld- och fordringsförhållanden med Securitas. Proformaredovisningen har upprättats för att illustrera hur Loomis-koncernen skulle kunna ha sett ut om LCM-verksamheten (se vidare i avsnittet Legala frågor och kompletterande information ) hade avyttrats och kapitalstrukturen etablerats per den 1 januari Vad gäller proformaredovisningen för de första tre kvartalen 2008 har det antagits att kapitalstrukturen etablerades per den 1 januari För mer utförlig information, se avsnittet Proformaredovisning. Jan sep Resultaträkning (MSEK) ) ) Totala intäkter 8 151, ,1 Bruttoresultat 1 786, ,2 Rörelseresultat före avskrivningar 2) 508,7 565,7 Rörelsemarginal före avskrivningar, % 2) 6,2 5,3 Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 10,9 18,2 Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader 0,0 36,9 Jämförelsestörande poster 0,0 104,6 Rörelseresultat 497,8 406,0 Finansnetto 114,7 89,1 Resultat före skatt 383,1 316,9 Inkomstskatt 69,5 129,4 Periodens resultat 313,6 187,4 Nettomarginal, % 3,8 1,8 1) Ej reviderade siffror. 2) Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster. Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 3

6 Sammanfattning, forts. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER Styrelsen för Loomis består av Jacob Palmstierna (ordförande), Lars Blecko (VD), Alf Göransson, Jan Svensson, Ulrik Svensson samt Håkan Winberg. Koncernledningen består av Lars Blecko (VD), Jarl Dahlfors (Ekonomi- och fi nansdirektör), Christian Lerognon (Landschef Frankrike), Georges López (Landschef Spanien), Ashley Bailey (Landschef Storbritannien), Calvin Murri (Landschef USA) och Kenneth Högman (Direktör för affärsutveckling). Bolagets revisorer är PricewaterhouseCoopers AB. För mer information om bolagets styrelseledamöter, koncernledning och revisorer, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. MOTIV FÖR UTDELNINGEN Securitas offentliggjorde den 9 februari 2006 sin avsikt att för att öka transparens, specialisering och aktieägarvärde dela ut Securitas Systems AB (numera Niscayah AB), Securitas Direct AB och Loomis (före detta Securitas Cash Handling Services) till Securitas aktieägare samt att notera bolagen på Nasdaq OMX Stockholm. Av fl era skäl sköts utdelningen och noteringen av Loomis upp. Nu anser dock styrelserna för Securitas och Loomis att Loomis är redo att ta steget till att bli ett självständigt börsnoterat bolag. Styrelsen för Securitas föreslår därför att aktieägarna vid extra bolagsstämma den 3 december 2008 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Loomis till aktieägarna i Securitas. RISKFAKTORER Loomis verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat konjunktur och marknadsutveckling, konkurrens, kunder, leverantörer, risker i verksamheten och yttre hot såsom stölder och rån, etablering på nya marknader och inom nya segment, ökade drivmedelskostnader, förvärvs- och avtalsrisker, teknologisk utveckling, IT- och styrsystem, personal, lagstiftning och reglering, säkerhet, hälsa och miljö, tillstånd, försäkringsskydd, immateriella rättigheter, tvister, driftsavbrott, skattesituation, ränteförändringar, valutaförändringar, motparts- och kreditrisker, framtida kapitalbehov samt aktiemarknadsrisker. Ovannämnda faktorer är endast en uppräkning av risker som har betydelse för Loomis eller en investering i Loomisaktien. För mer utförlig information, se avsnittet Riskfaktorer. 4 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

7 Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Loomis. Risker fi nns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till Loomis och sådana som saknar specifi k anknytning till Loomis. Nedan lämnas en kortfattad och översiktlig redogörelse för vissa riskfaktorer som av styrelsen för Loomis bedömts ha betydelse för Loomis och/eller vid en investering i Loomis-aktien. Riskfaktorerna är inte rangordnade och redogörelsen är inte heller heltäckande. Det innebär att det kan fi nnas ytterligare risker som i lägre eller högre grad kan ha betydelse för bolagets verksamhet och/eller vid en investering i Loomis-aktien. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i detta prospekt. BRANSCH- OCH MARKNADSRISKER Konjunktur och marknadsutveckling Efterfrågan på Loomis tjänster är beroende av det allmänna konjunkturläget. Ett svagare konjunkturläge med minskad köpkraft och ökade besparingskrav hos Loomis kunder skulle därför kunna få ett negativt genomslag på Loomis framtida verksamhet och resultat. Behovet av värdehanteringstjänster påverkas också av mängden kontanter som cirkulerar i samhället. Historiskt sett har kontantvolymerna ökat i såväl USA som Europa. Det fi nns dock ingen garanti för att kontantvolymerna i samhället kommer att fortsätta att öka. Ökad kortanvändning och fortsatt ökad e-handel kan leda till minskad kontantmängd och därmed påverka bolagets framtida omsättning och lönsamhet på ett negativt sätt. Den teknologiska utvecklingen av olika typer av värdehanteringslösningar kan också komma att reducera behovet av transporter och hantering av kontanter. Marknaden för värdehanteringstjänster utvecklas kontinuerligt och för med sig en efterfrågan på nya, effektivare och mer kvalifi cerade lösningar och tjänster. I takt med att allt fl er betraktar transporter i kombination med kontanthantering som en integrerad, effektiv lösning fi nns det t ex en trend mot ökad outsourcing av värdehantering. Detta utgör en möjlighet för företag i värdehanteringsbranschen. Hur väl Loomis förmår att utnyttja denna möjlighet är beroende på dess relativa konkurrenskraft och det kan därför inte uteslutas att andra aktörer kommer att vara mer framgångsrika än Loomis i detta avseende. Konkurrens Loomis är verksamt i en bransch som är utsatt för konkurrens och prispress. Loomis framtida konkurrensmöjligheter är beroende av förmågan att ständigt ligga i teknikens framkant och snabbt reagera på nya marknadsbehov. Loomis konkurrerar med ett antal starka företag som till exempel genom aggressiv prissättning för att ta marknadsandelar kan komma att stärka sina positioner på bekostnad av Loomis. Loomis kan därigenom tvingas göra kostnadskrävande omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till den nya konkurrenssituationen. Branschen kännetecknas dock av betydande så kallade inträdesbarriärer, vilket ger redan etablerade aktörer i branschen en fördel. Som exempel kan nämnas kapacitet att investera i teknologi, ett stort tjänsteutbud vid sidan av transporter samt fi nansiell styrka för att inge förtroende. Sammantaget har de tre största värdehanteringsföretagen på respektive marknad runt 65 procents marknadsandel på de marknader där Loomis är verksamt. Därutöver fi nns ett större antal mindre aktörer som utgör en potential för konsolidering, vilket i förlängningen skulle kunna leda till starkare konkurrenter och en förändring av Loomis relativa marknadsposition. Konsolideringstrenden i branschen bedöms fortsätta och Loomis avser att utnyttja de möjligheter som uppstår och som är affärsmässigt riktiga. På kontanthanteringssidan utsätts Loomis även för stark konkurrens från bankerna som i vissa länder av tradition betraktar kontanthanteringen som en del av kärnverksamheten. För att övertyga bankerna att outsourca sin kontanthantering arbetar Loomis kontinuerligt med att utveckla nya och mer kvalificerade lösningar och tjänster. Det kan dock inte garanteras att detta arbete kommer att leda till att graden av outsourcing av värdehanteringstjänster från bankerna bibehålls eller ökar. Riskfylld verksamhet/yttre hot Värdehanteringsbranschen drabbas i större utsträckning än de fl esta andra branscher av stölder och rån. Att hantera kontanter är förenat med omfattande risker för såväl personal som egendom. God riskhantering är därför av yttersta vikt för bolagets verksamhet och Loomis har i enlighet därmed byggt upp en organisation för riskkontroll som Loomis bedömer vara väl utvecklad. Historiskt sett har Loomis, liksom andra bolag i värdehanteringsbranschen, från tid till annan utsatts för stölder och rån. Mot bakgrund härav ser bolaget kontinuerligt över Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 5

8 Riskfaktorer, forts. sina säkerhetsrutiner och betydande investeringar har gjorts för att förbättra säkerheten i verksamheten. Som exempel kan nämnas den pågående omställningen till slutna system med avancerade säkerhetsväskor innehållande färgampuller som förstör innehållet vid ett eventuellt stöldförsök. Åtgärderna har lett till att bolaget i mindre utsträckning har utsatts för stöld- och rånförsök. Det går dock inte att helt eliminera risken att bolaget drabbas av stölder och rån, vilket skulle kunna påverka Loomis verksamhet och resultat negativt. STRATEGISKA OCH OPERATIONELLA RISKER Kunder Loomis verksamhet bedrivs på ett stort antal geografi ska marknader och inom ett fl ertal kundkategorier, från centralbanker, stora kommersiella banker och operatörer av uttagsautomater i den fi nansiella sektorn, till såväl stora kedjor som mindre enskilda butiker i handelssegmentet. Loomis bedömning är att bolaget mot denna bakgrund inte är beroende av någon enskild kund för verksamhetens bedrivande, dock kan intäkterna från en och samma kund vara betydande. I enlighet med branschpraxis är de fl esta av Loomis kundavtal dessutom antingen ingångna på kort tid eller med en rätt för kunden att säga upp avtalet med kort uppsägningstid. Loomis försöker dock motverka en sådan inverkan genom att kontinuerligt anpassa kostnadsbasen. Vidare är en stor del av omsättningen relaterad till banksektorn, vilket medför att stora förändringar inom denna bransch kan påverka Loomis verksamhet både i positiv och i negativ riktning. Leverantörer Loomis är beroende av externa leverantörers tillgänglighet, utveckling, produktion, kvalitetssäkring och leveranser av säkerhetsväskor och andra säkerhetslösningar. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser kan få negativa följder i distributionsleden med ökade kostnader, störningar i Loomis verksamhet och minskat förtroende hos kunderna, vilket skulle inverka negativt på Loomis resultat och finansiella ställning. Även om Loomis bedömer att det finns alternativ till en merpart av bolagets nuvarande leverantörer, finns det en risk att ett bortfall av en viss leverantör i vart fall kortsiktigt kan påverka Loomis verksamhet negativt. Loomis är beroende av att bolagets nuvarande leverantörer kan leverera produkter som motsvarar eventuella myndighetskrav inom branschen. Införandet av nya myndighetskrav skulle således kunna medföra svårigheter för Loomis att hitta leverantörer som kan tillhandahålla produkter som uppfyller dessa krav. Ökade drivmedelskostnader Loomis verksamhet är i stor utsträckning beroende av bensin och andra drivmedel. Loomis strävar efter att i möjligaste mån avtalsmässigt överföra kostnader för drivmedel till sina kunder. Brist på drivmedel eller en kraftig höjning av priset på drivmedel som Loomis inte kan föra vidare till sina kunder genom motsvarande höjning av bolagets priser skulle kunna påverka bolagets lönsamhet och resultat i negativ riktning. Etablering på nya marknader samt inom nya segment Även om Loomis genomför en noggrann affärsmässig analys inför varje investering, kan eventuella etableringar på nya marknader, såväl geografi skt som branschmässigt medföra oförutsedda kostnader för Loomis vilket kan ha en negativ effekt på bolagets resultat. Förvärv Loomis har gjort ett antal förvärv och strategin är att fortsätta växa bland annat genom ytterligare förvärv inom existerande marknader eller genom att utöka den geografiska närvaron till andra länder. På kort sikt är dock avsikten att prioritera en ökad intern effektivitet och lönsamhet framför förvärv. Vidare kan det förhållandet att Loomis har höga marknadsandelar på vissa marknader innebära att konkurrensrättsliga prövningar av förvärv kan bli komplicerade. Tillväxt genom förvärv utgör också en risk på grund av svårigheter att integrera nya verksamheter och medarbetare. Loomis kan komma att få betydande förvärvs- och administrationskostnader samt kostnader för omstruktureringar eller andra kostnader i samband med förvärv. Det finns inga garantier för att Loomis framgångsrikt kommer att kunna integrera verksamheter som förvärvas eller att dessa efter integrering kommer att prestera som förväntat. Avtalsrisker Loomis Cash Management Limited Loomis Cash Management Limited ( LCM ), ett engelskt dotterbolag till Loomis, överlät per den 24 november 2007 huvuddelen av sin verksamhet till HSBC Bank plc och Barclays Bank PLC, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Oaktat att det per idag inte fi nns några utestående garantikrav eller andra krav från bankerna baserat på överlåtelsen och att Loomis bedömer risken för ytterligare krav som låg, kan det inte uteslutas att bankerna eller tredje man skulle kunna framställa krav. Loomis m.fl. ingick i juni 2008 ett förlikningsavtal med Bank of England relaterat till LCM:s agerande under det s.k. Note Circulation Scheme, se vidare under avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Oaktat att man genom det aktuella avtalet reglerade alla kända krav, att det 6 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

9 per idag inte framförts ytterligare krav samt att Loomis bedömer risken för ytterligare krav som låg kan det inte uteslutas att ytterligare krav skulle kunna framställas. Teknisk utveckling Loomis är ett teknikintensivt företag som löpande följer marknadsutvecklingen för att fi nna högkvalitativa produkter, system, mjukvaror och hårdvaror i teknologins framkant som täcker kundernas behov av robusta och effektiva säkerhetslösningar. Loomis bedömer att bolaget har en relativt god bas för, och erfarenhet av, att ta till sig ny teknik och anser att den allt snabbare teknikutvecklingen är gynnsam för utvecklingen av bolagets tjänster, marknad och möjligheter att skapa kundnytta. Det kan dock inte uteslutas att aktörer med ny teknik tar marknadsandelar, till nackdel för Loomis verksamhet. IT- och styrsystem Loomis verksamhet är i hög grad beroende av driftsäkra IToch styrsystem som är väl anpassade till bolagets verksamhet. IT- och styrsystem används bl.a. för att höja effektiviteten i verksamheten genom att optimera schemaläggningen av upphämtning och leveranser, samt för att prognostisera påfyllningsbehovet i uttagsautomater. Loomis har gjort betydande investeringar i sofi stikerade IT- och styrsystem. Underhåll, uppgraderingar och support av dessa system sker löpande. För att minimera risken för avbrott i verksamheten har investeringar även gjorts i reserv- och backupsystem. Trots detta kan det inte uteslutas att systemen drabbas av driftsstörningar eller avbrott. Sådana driftstörningar eller längre avbrott i Loomis IT- och styrsystem skulle kunna leda till allvarliga verksamhetsstörningar och ett minskat förtroende för Loomis, med försämrad konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd. Förmåga att rekrytera och behålla personal Loomis har, med undantag för i USA, historiskt sett haft relativt låg personalomsättning bland tillsvidareanställd personal i centralorganisationen och i kundtjänst, både i produktion och på ledande befattningar. Loomis jobbar aktivt med att utforma attraktiva villkor för att behålla nyckelpersonal inom företaget. Om personalomsättningen skulle öka kan det få en negativ effekt på Loomis verksamhet. På den amerikanska marknaden är ett av de största problemen en hög personalomsättning vilket medför ökade kostnader för att identifiera, nyrekrytera och utbilda lämplig personal. Bland värdetransportörerna är personalomsättningen beroende av det allmänna konjunkturläget och varierar från land till land. Det är tids- och kostnadskrävande att finna kvalifi cerad personal och tillhandahålla erforderlig utbildning, vilket kan påverka Loomis resultat negativt. Tillgången till kompetent och välutbildad personal i de länder där Loomis redan är etablerat och där Loomis kan komma att etablera sig är en viktig faktor för Loomis. Svårigheter att hitta lämpliga efterträdare till medarbetare som slutar eller att nyrekrytera personal kan få en negativ effekt på Loomis verksamhet. Loomis har historiskt sett inte drabbats av arbetskonflikter i någon större omfattning och relationen med arbetstagarorganisationer bedöms vara god. Ett antal arbetsrättsliga anspråk har dock framställts mot Loomis i Spanien. Se vidare under Legala frågor och kompletterande information. Det kan inte uteslutas att dessa och eventuella ytterligare arbetskonflikter skulle kunna påverka Loomis verksamhet negativt och skada relationen med kunder och samarbetspartners med krav på ekonomisk kompensation som följd. FINANSIELLA RISKER Ränterisker Loomis kommer delvis att fi nansiera sin verksamhet genom upplåning. Det innebär att en del av bolagets kassafl öde kommer att användas till betalning av räntor på koncernens skulder, vilket minskar de medel som är tillgängliga för Loomis verksamhet. En framtida räntehöjning kan komma att öka den del av kassafl ödet som används för räntebetalningar och ha en negativ inverkan på Loomis resultat och fi nansiella ställning. Dessutom innehar Loomis fi nansiella tillgångar och skulder som syftar till att tillgodose bolagets likviditet och behov av kontanta medel. Dessa tillgångar och skulder är känsliga för ränteförändringar och därför till sin natur förenade med ränterisker. Även om ovanstående exponeringar för ränteförändringar och övriga ränterisker i viss mån kan minskas genom användning av fi nansiella derivatinstrument, fi nns inga garantier för att sådana säkringar kommer att vara effektiva eller tillräckliga. I syfte att skydda sig mot ränterisker utvärderar Loomis kontinuerligt användandet av derivatinstrument. Motparts- och kreditrisker Loomis följer strikta regler för att garantera att försäljning endast sker till kunder med godtagbar kreditvärdighet till exempel genom kreditupplysningar. För att minimera kreditriskerna måste varje fi nansiell institution ha en kreditvärdighet som skall godkännas av Loomis ekonomi- och fi nansdirektör. Det kan dock inte uteslutas att Loomis skulle kunna drabbas av förluster till följd av att någon kund eller fi nansiell institution ej förmår att betala sina skulder gentemot Loomis, vilket skulle kunna få en negativ effekt på bolagets resultat och fi nansiella ställning. Riskerna begränsas dock i viss mån genom att Loomis noga följer kundernas utveckling och har strikta policies för att bevilja krediter. Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 7

10 Riskfaktorer, forts. Valutarisker Eftersom en väsentlig del av Loomis verksamhet fi nns utanför Sverige löper bolaget vissa risker vid fi nansiella transaktioner i olika valutor (transaktionsexponering). Denna valutarisk är begränsad genom att såväl kostnader som intäkter för utförda tjänster genereras i lokal valuta på respektive marknad. Loomis är även utsatt för den valutarisk som uppstår vid omräkning av utländska dotterföretags balans- och resultaträkningar (omräkningsexponering). För att hantera dessa risker har Loomis en centraliserad valutahantering. De viktigaste valutorna som Loomis är exponerat mot är EUR, USD och GBP. Framtida kapitalbehov Styrelsen gör bedömningen att Loomis fi nansiella ställning är god. Om bolagets utveckling avviker från den prognostiserade utvecklingen eller om så kallade covenants i kreditavtal inte uppfylls kan det inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där bolaget måste anskaffa nytt kapital, exempelvis genom en nyemission. Eventuella framtida förvärv kan också komma att öka behovet av nytt kapital. Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas på för Loomis gynnsamma villkor. Om bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital i framtiden kan bolagets fortsatta verksamhet påverkas negativt. Pensionsfonder i Storbritannien I Storbritannien fi nns en fonderad förmånsbestämd pensionsplan där tillgångarna hålls separerade från arbetsgivarens. Enligt den senaste rapporten från den ansvarige aktuarien är planen tillräckligt kapitaliserad. Enligt det för planen gällande regelverket kan den övervakande myndigheten dock begära att planen fullt ut kapitaliseras om något inträffar som väsentligt negativt påverkar arbetsgivarens förmåga att fullgöra sina pensionsåtaganden. Enligt bolaget fi nns det ingen anledning att anta att en sådan situation skulle inträffa, men det kan inte uteslutas att myndigheten vid någon tidpunkt skulle kunna göra en annan bedömning. LEGALA RISKER Lagstiftning och reglering Loomis verksamhet är helt eller delvis reglerad av lagstiftning, som varierar från marknad till marknad. Säkerhetsmarknaden är undantagen från EU:s tjänstedirektiv, vilket innebär att lokala bestämmelser kan vara utformade med särskild hänsyn till lokala intressen, även om det bedrivs visst arbete inom EU för att standardisera och avreglera marknaden. Detta kan innebära att Loomis har svårt att utnyttja sina konkurrensfördelar eller metoder på ett effektivt sätt på vissa lokala marknader. Förändringar i lagstiftning och myndighetsreglering kan påverka bland annat certifiering av personal, anställningar, samarbete med lokala entreprenörer, tillståndsfrågor och vilken typ av bolag som får utföra viss typ av arbete. Även försäkringsbolag och branschorganisationer kan ställa villkor och deras regelverk kan utvecklas till en lokal standard och påverka hur säkerhetsbranschen på en viss lokal marknad utvecklas. Detta kan bidra till att lokala etableringar kan ta lång tid och innebära nya ansökningsprocesser samt utgöra hinder och begränsningar för Loomis verksamhet. Loomis för en ständig dialog med lokala myndigheter för att leva upp till lagar och regler, men även för att påverka att implementering och utformning av dessa regler inte blir onödigt kostsamma för Loomis. Säkerhet, hälsa och miljö Arbetsmiljöinspektionen anmälde under 2004 Loomis Sverige AB (dåvarande Securitas Värde AB) för bland annat arbetsmiljöbrott. Se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Mot denna bakgrund och som ett led i bolagets löpande riskhanteringsarbete har Loomis sett över och förbättrat sina säkerhetsrutiner och vidtagit nödvändiga åtgärder för att möta de krav på förbättringar som uppställts för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt tillämpliga lagar och regler avseende hälsa, säkerhet och miljö. Förändring i lagstiftning och myndighetsreglering innebärande större krav och ändrade villkor avseende tillstånd inom hälsa, säkerhet och miljö, en utveckling mot striktare myndighetstillämpning av lagar och regleringar, eller skadeståndsanspråk på grund av person- och egendomsskador orsakade av hälso-, säkerhets- eller miljöbrister i Loomis verksamhet, kan medföra vites- eller bötesföreläggande eller ge upphov till civil- eller straffrättsliga åtgärder, vilka kan ha en negativ inverkan på Loomis verksamhet, fi nansiella ställning och resultat. Driftsavbrott I vissa länder finns en rätt för bland annat fackliga representanter att påkalla så kallade skyddsstopp, vilket för Loomis kan medföra ett förbud att under en period utföra värdetransporter. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som beslutar om att skyddsstopp ska upphöra. År 2005 beslöt skyddsombud utsedda av arbetstagarorganisationer i Sverige om ett sådant skyddsstopp till följd av det ökade antalet rån mot värdetransporter. Även om det i dagsläget inte finns någon särskild anledning att förvänta sig ytterligare skyddsstopp (på grund av den minskade brottsligheten riktad mot värdetransporter) kan det inte uteslutas att skyddsstopp kan förekomma även i framtiden, vilket kan få en negativ effekt på Loomis verksamhet, resultat och finansiella ställning. 8 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

11 Tillstånd Loomis behöver tillstånd från relevanta myndigheter för att kunna bedriva sin verksamhet i de fl esta länder där bolaget är verksamt. Loomis är därför beroende av att tillstånd upprätthålls och i förekommande fall förnyas. Även om Loomis för närvarande bedömer att bolaget har erforderliga tillstånd och saknar anledning att förvänta sig att tillstånd i förekommande fall inte skulle förnyas skulle det ha en väsentligt negativ inverkan på Loomis verksamhet om inte erforderliga tillstånd upprätthålls och förnyas. I september 2007 fattade Länsstyrelsen i Stockholms län beslut om återkallelse av Loomis Sverige AB:s auktorisation som bevakningsföretag, se vidare under avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Beslutet trädde aldrig i kraft då det överklagades till, och upphävdes av, Länsrätten i Stockholms län den 25 januari Mot bakgrund av Länsstyrelsens kritik har Loomis sett över och förbättrat organisation, rutiner och fokus på framförallt utbildningsfrågor. Under 2007 trädde ett nytt regelverk i kraft, enligt vilket en förnyad auktorisation krävs för samtliga värdetransportföretag i Sverige. Loomis Sverige AB har sökt sådan ny auktorisation men ansökan behandlas fortfarande, varför bolaget alltjämt verkar och kommer att verka till dess ny auktorisation beviljas under sin befi ntliga auktorisation. Loomis bedömer att den nya auktorisationen kommer att beviljas, men kan inte uttala sig närmare om tidpunkten för ett sådant beviljande. Försäkringsskydd Loomis har i sin egenskap som ett av de marknadsledande företagen möjlighet att upphandla försäkringsskydd på för branschen goda villkor. Loomis har via externa försäkringsgivare samt genom helägda försäkringsdotterbolag (så kallade captives) ett omfattande försäkringsskydd anpassat för exponeringar och risker inom bolagets olika verksamheter, till exempel driftsavbrott, förmögenhetsbrott, överfall och rån. Loomis bedömer att det befi ntliga försäkringsskyddet väl svarar mot rådande branschpraxis. Försäkringarna täcker dock inte förluster under en viss fastställd nivå, varför eventuella förluster av detta slag påförs den drabbade enheten och påverkar enhetens eget resultat. Det kan inte garanteras att framtida krav inte kommer att överstiga eller falla utanför Loomis försäkringsskydd. Det kan därför inte uteslutas att eventuella framtida krav skulle kunna ha en negativ inverkan på Loomis verksamhet, fi nansiella ställning eller resultat. Mot bakgrund av de operationella risker värdehanteringsföretag exponeras för kan det inte uteslutas att kostnaderna för att upprätthålla ett erforderligt försäkringsskydd i framtiden skulle kunna stiga markant vilket skulle kunna påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Immateriella rättigheter För att möta marknadens behov och stärka bolagets konkurrenskraft måste Loomis kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Det är av stor vikt för bolaget att till exempel varumärken och ny teknik som utvecklas kan skyddas mot otillbörlig användning av konkurrenter. Loomis arbetar därför aktivt med att skydda de immateriella rättigheter som är viktiga för verksamheten. Det är emellertid inte säkert att Loomis ansökningar om registrering av varumärken och andra immateriella rättigheter kommer att beviljas eller ge ett tillfredsställande skydd. Det fi nns inte heller någon garanti för att Loomis produkter och tjänster inte kan utgöra intrång i andras immateriella rättigheter eller att beviljade rättigheter inte kommer att angripas av tredje part. Dessutom kan konkurrenter till Loomis komma att utveckla eller förvärva immateriella rättigheter som kan visa sig vara väsentliga för delar av Loomis verksamhet. Tvister Loomis är från tid till annan inblandat i tvister i den normala affärsverksamheten. Tvisterna rör bland annat ersättningskrav från kunder och krav mot försäkringsbolag i samband med av Loomis utförda tjänster. Se vidare under Legala frågor och kompletterande information. Eventuella framtida större och komplicerade tvister skulle kunna vara kostsamma, tidskrävande och resurskrävande och komma att störa den normala verksamheten. Det kan inte heller uteslutas att resultatet av sådana tvister kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och fi nansiella ställning. Skatterisker Loomis arbetar proaktivt och löpande med att se över bolagets skattesituation i syfte att optimera densamma. Loomis verksamhet, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet med bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de olika berörda länderna samt berörda skattemyndigheters krav. Det kan inte uteslutas att Loomis tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis bedöms vara felaktig, eller att sådana regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Bolagen i Loomis-koncernen är från tid till annan även föremål för skatterevision (för närvarande i Frankrike, Schweiz, Spanien, Sverige och vissa delstater i USA). Eftersom dessa revisioner inte avslutats är det oklart om några tvister eller kostnader kommer att uppkomma för Loomis med anledning därav. Genom skattemyndighets Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 9

12 Riskfaktorer, forts. beslut kan Loomis tidigare eller nuvarande skattesituation försämras vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Loomis resultat och fi nansiella ställning. AKTIEMARKNADSRISKER Aktiens utveckling Före utdelningen av Loomis har det inte förekommit någon handel i aktierna i Loomis. Även om ansökan gjorts för att notera Loomis B-aktier på Nasdaq OMX Stockholm kan inga garantier lämnas beträffande likviditeten i aktien. Priset på aktien kommer att variera bland annat beroende på variationer i bolagets resultat och ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster, utbud och efterfrågan på aktierna, utvecklingen inom bolagets marknadssegment och den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Ökade kostnader som fristående börsnoterat bolag Före genomförandet av utdelningen av aktierna i Loomis är Loomis ett helägt dotterbolag till ett börsnoterat bolag. Loomis har därigenom en begränsad operationell historia som en konsoliderad enhet utifrån vilken koncernen kan bedömas och har tidigare inte haft något direkt ansvar för bolagsstyrning, fi nansiell rapportering och det krav på offentlighet som gäller för börsnoterade bolag. Som ett börsnoterat bolag kommer Loomis att påverkas av kostnader härför som bolaget inte direkt svarat för tidigare till exempel vad avser kostnader för extern fi nansiell rapportering, informationsgivning och bolagsstyrning. Framtida utdelning är beroende av flera faktorer Innehavare av aktier i Loomis kommer att vara berättigade till utdelning från och med för räkenskapsåret Storleken på eventuella framtida utdelningar är beroende av bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, planerade och potentiella förvärv och andra faktorer. Se vidare under avsnittet Utdelningspolicy. Ägare med betydande inflytande Cirka 17 procent av aktierna och cirka 42 procent av det totala antalet röster i Loomis kommer efter utdelningen att kontrolleras av Gustaf Douglas och Melker Schörling (direkt eller via bolag och närstående). Dessa aktieägare har ingått ett aktieägaravtal avseende ägandet i Loomis (aktieägaravtalet beskrivs i avsnittet Legala frågor och kompletterande information ). Dessa aktie ägare kommer gemensamt att kunna utöva ett betydande inflytande i frågor där aktieägarna har rösträtt. 10 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

13 Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 11

14 Bakgrund och motiv Securitas offentliggjorde den 9 februari 2006 sin avsikt att för att öka transparens, specialisering och aktieägarvärde dela ut Securitas Systems AB (numera Niscayah AB), Securitas Direct AB och Loomis (f.d. Securitas Cash Handling Services) till Securitas aktieägare samt att notera bolagen på Nasdaq OMX Stockholm. Av fl era skäl sköts utdelningen och noteringen av Loomis upp. Nu anser dock styrelserna för Securitas och Loomis att Loomis är redo att ta steget till att bli ett självständigt börsnoterat bolag. Styrelsen för Securitas föreslår därför att aktieägarna vid extra bolagsstämma den 3 december 2008 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Loomis till aktieägarna i Securitas. Securitas-koncernen har under de senaste 20 åren, genom organisk tillväxt och förvärv, vuxit till att bli en världsledare i säkerhetsbranschen med cirka anställda och en försäljning på 63 miljarder SEK (2007). Securitas har bidragit till att utveckla säkerhetsindustrin till att bli mer fokuserad och oberoende, med tydliga marknadsaktörer som levererar professionell säkerhet. Genom sin betydande marknadsposition i de fl esta länder har Securitas varit, och är, en drivande kraft i branschen. För att hålla sig i täten av utvecklingen av säkerhetsindustrin är det ett logiskt steg att nu fullfölja uppdelningen av Securitas i individuella säkerhetsföretag. Den ökade spe cialiseringen och differentieringen syftar till att möjliggöra ökat fokus på tjänsteutvecklingen för olika kundsegment, liksom ett ökat marknadserkännande och ökad förmåga att skapa aktieägarvärde. Storlek och konsolidering har varit nyckelord under byggandet av Securitas och andra marknadsledare i säkerhetsbranschen under de senaste 20 åren. I framtiden förväntas kunskap och speciali se ring bli de viktigaste konkurrensmedlen. Loomis har nått en sådan storlek, specialiseringsnivå vad gäller utbudet till kunderna och marknadsposition att fördelarna med fullt oberoende bedöms vara större än fördelarna med en fortsatt gemenskap. Loomis bedöms ha tillräcklig mognad vad gäller ledning, administration, verksamhetskontroll och affärsutveckling för att vara redo att fortsätta som självständigt bolag i linje med sin egen specialiserade affärsmodell. Loomis kunder, som framförallt återfi nns bland banker och detaljhandelskedjor, efterfrågar anpassade lösningar och ställer specifi ka krav vad gäller såväl produkter som tjänster. Djup kunskap om kundernas behov förenat med fokus på och förmåga att skapa anpassade säkerhetslösningar med utnyttjande av lämplig ny teknik och nya system är viktigt för att vara konkurrenskraftig. Som självständigt bolag kan Loomis följa en individuell, fokuserad och anpassad tillväxtstrategi med en organisation och kapitalstruktur som stödjer denna tillväxt. Drivkraften bakom den föreslagna utdelningen är således att möta kraven på ökad specialisering och fokusering som följer av kundernas behov. Genom detta skapas möjligheter att ytterligare öka kundtillfredsställelse, vinsttillväxt och affärspotential och därigenom ett ökat aktieägarvärde. Vidare bedöms uppdelningen underlätta en genomlysning av respektive verksamhet samtidigt som aktieägarna får möjlighet att anpassa sina innehav i respektive bolag. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Loomis. Stockholm den 14 november 2008 Securitas AB (publ) Styrelsen 12 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

15 Loomis är nu efter några utmanande år, moget att stå på egna ben. Loomis är tillräckligt stort för att i sin bransch kunna dra fördel av de skalfördelar som fi nns, vilket i förlängningen förväntas bidra till att göra Loomis till ett mer effektivt och lönsamt företag. Loomis hanterar en av världens mest begärliga produkter sedlar och mynt samtidigt som fl ödet av betalningsmedel i ekonomin är vitalt för att en marknadsekonomi ska fungera. Detta innebär att verksamheten måste omfattas av strikta regler, både för att skydda de värden som hanteras och för att skydda Loomis personal. Loomis följer noggrant de regler som gäller i respektive land. De speciella villkor som Loomis verkar under gör att företaget måste ha en kultur som präglas av lyhördhet för myndighetskrav, av säkerhetstänkande, av långtgående precision i alla processer samt av noggrann planering för logistik. Att Loomis nu blir ett självständigt företag gör det möjligt att i större utsträckning utforma en egen företagskultur som i ännu högre grad kan optimera hanteringen av sina kunders behov. Styrelsen bedömer att detta kommer att göra Loomis till ett mer konkurrenskraftigt företag som kan ge aktieägarna bättre avkastning. Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Loomis i anledning av den förestående noteringen av Loomis aktier av serie B vid Nasdaq OMX Stockholm. Styrelsen för Loomis är ansvarig för informationen i prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt Loomis styrelse vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 14 november 2008 Loomis AB (publ) Styrelsen Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 13

16 Villkor och anvisningar Förutsatt att Securitas extra bolagsstämma den 3 december 2008 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i Loomis till aktieägarna i Securitas 1) har den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för utdelningen den 8 december 2008 rätt att för varje femtal aktier i Securitas erhålla en aktie i Loomis. 2) Utöver att vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen (direktregistrerad eller genom förvaltare) behöver inga åtgärder vidtas för att erhålla aktier i Loomis. UTDELNINGSRELATION För varje femtal aktier av serie A i Securitas erhålls en aktie av serie A i Loomis och för varje femtal aktier av serie B i Securitas erhålls en aktie av serie B i Loomis. Totalt kommer aktier av serie A och aktier av serie B att delas ut. Om aktieinnehavet i Securitas inte är jämnt delbart med fem erhålls andelar av en aktie. Sådana andelar av aktier i Loomis kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas på Nasdaq OMX Stockholm genom SEB:s försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalas via VPC. För ytterligare information se avsnittet Aktien och ägarförhållanden. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag vid VPC för fastställande av vem som har rätt att erhålla aktier i Loomis föreslås bli den 8 december ERHÅLLANDE AV AKTIER De som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken över aktieägare i Securitas erhåller utan åtgärd aktier i Loomis. Aktierna i Loomis kommer dagen efter avstämningsdagen att fi nnas tillgängliga på utdelningsberättigade aktieägares VP-konton. Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som fi nns registrerat på mottagarens VP-konto. Den som på annat sätt är berättigad till utdelning ombedes följa de instruktioner som i förekommande fall meddelas separat av VPC i anslutning till avstämningsdagen. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEINNEHAV Aktieägare som har sitt innehav i Securitas förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen redovisning från VPC. Avisering sker i stället i enlighet med respektive förvaltares rutiner. NOTERING Styrelsen för Loomis har ansökt om notering av bolagets aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm. Handeln på Nasdaq OMX Stockholm beräknas att påbörja den 9 december Bolagets kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm, så kallad ticker, kommer att vara LOOM. ISIN-koden för Loomis B-aktier kommer att vara SE Loomis har inte för avsikt att ansöka om upptagande till handel av Loomis-aktien på någon annan börs eller marknadsplats än Nasdaq OMX Stockholm. Vidare har Loomis inte för avsikt att registrera aktierna enligt United States Securities Act från 1933 eller annan utländsk motsvarighet, eller vidta några andra åtgärder som skulle kunna göra Loomis till föremål för periodiska rapporteringskrav från SEC (United States Securities and Exchange Commission). RÄTT TILL UTDELNING Aktierna i Loomis medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Se vidare under Mål och utdelningspolicy i avsnittet Affärsidé, mål och strategi. 1) Beslutet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omedelbart efter bolagsstämman den 3 december ) Enligt svensk lag respektive Securitas bolagsordning föreligger inte några särskilda rättigheter för aktieägare som röstar mot vinstutdelningsförslaget vid Securitas årsstämma (i USA så kallade dissenters rights). Om aktieägare med minst 50 procent av de avgivna rösterna röstar för förslaget, kommer ett sådant beslut att binda samtliga aktieägare i Securitas inklusive de aktieägare som röstat mot förslaget, och samtliga aktieägare i Securitas kommer till följd därav att erhålla aktier i Loomis efter det att utdelningen godkänts av bolagsstämman. 14 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

17 VD har ordet Bästa blivande aktieägare, Börsnoteringen av Loomis som avses äga rum den 9 december 2008 har varit planerad i drygt två år. Securitas styrelse bedömer att Loomis nu är moget för en börsnotering. Detta tack vare att företaget utöver en stark marknadsposition med kompetenta och starkt dedikerade medarbetare har en struktur och organisation som bildar basen för en ökad lönsamhet och tillväxt. Vi har lagt fast en strategi och organisation som tar fasta på Loomis kärnverksamhet att på ett kostnadseffektivt och tryggt sätt bedriva värdehantering och där vi tar tillvara de samordningsfördelar som fi nns samtidigt som utgångspunkten är att marknaden och verksamheten i vart och ett av de tolv länder vi agerar i är unik. Loomis har sin historia i Wells Fargo & Co som grundades redan 1852 under Kaliforniens guldrusch bildade Lee Loomis Cleary Creek Commercial Company, som försåg Alaskas gruvarbetare med förnödenheter och återvände med guld via hundsläde. År 1925 bildades Loomis Armored Car Service förvärvades Loomis, Fargo & Co, som bolaget hette då, av Securitas och införlivades i divisionen Securitas Cash Handling Services. Under 2006, i samband med att Securitas delades upp i fyra av varandra oberoende säkerhetsbolag, återtog bolaget namnet Loomis samtidigt som den egna identiteten började byggas upp. Det är alltså ett mer än 150-årigt arv som vi förvaltar och vi känner en stor stolthet över att ha förtroendet att hantera detaljhandelns och bankernas kontanter och utgöra en nödvändig länk i fl era länders kontantfl öde. Under senare år har Loomis haft stora problem. LCMverksamheten i Storbritannien förorsakade hundratals miljoner i förluster. De avyttrade enheterna i Tyskland har också inneburit förluster. Samtidigt hade Loomis problem med tillståndet att bedriva sin verksamhet i Sverige. Vi har dock jobbat mycket hårt under 2007 och 2008 för att reda ut dessa problem och lägga dem bakom oss. Vi har en helt annan detaljnivå på vår uppföljning av verksamheten idag och en bättre kontroll vilket i förlängningen leder till bättre affärer och ökad lönsamhet. Idag omsätter Loomis cirka 10,5 miljarder SEK och har mer än anställda. Loomis är en ledande aktör på den globala marknaden för hanteringen av kontanter i samhället. I tio av de tolv länder där vi är verksamma är vi den största eller näst största aktören medan vi är nummer tre på de två övriga marknaderna. Vi erbjuder våra kunder lösningar för att säkert, snabbt och effektivt hantera deras kontantfl öden. Kärnverksamheten innefattar transport av kontanter, uppräkning av pengar samt kreditering till kunders bankkonton. För att utföra detta på för kunderna bästa möjliga sätt har vi utvecklat ett antal produkter, till exempel Cash Shops som är en vidareutveckling av den traditionella bankboxen i inomhusmiljö. Genom vår specialkompetens inom området värdehantering ökar vi framförallt säkerheten för våra kunders anställda genom att hanteringen av kontanter sköts av en specialiserad organisation samt säkerställer att kontanter alltid fi nns tillgängliga i lämplig omfattning där de behövs, det vill säga hos våra kunder men även i uttagsautomater. Användandet av kontanter i samhället fortsätter att öka, om än i begränsad omfattning. Även om betalkort används i allt högre utsträckning, speciellt i USA och Västeuropa, kommer ett stort behov av kontanta betalningsmedel att fi nnas under en överskådlig framtid. En avgörande faktor för storleken och tillväxten på den för Loomis tillgängliga marknaden är olika bankers benägenhet att lägga ut sin hantering av kontanter på entreprenad. Här sker stora förändringar, inte minst i spåren av den rådande krisen på de finansiella marknaderna. Denna har redan resulterat i en tydlig tendens hos bankerna att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och överlåta kontanthanteringen till företag som Loomis. Förändringen är särskilt tydlig i USA, där vi har drygt 30 procent av vår omsättning, men även i andra delar av världen är detta påtagligt. Detta ökar vår tillgängliga marknad och ger Loomis goda möjligheter till fortsatt organisk tillväxt. Loomis har idag verksamhet i elva europeiska länder och i USA och har på dessa marknader byggt upp en solid kompetens i fråga om hantering av kontanter. Vi ser stora möjligheter att använda detta kunnande i andra delar av världen, inte minst i östra Europa. Denna geografi ska Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 15

18 VD har ordet, forts. expansion kommer att kombineras med fortsatt produktutveckling. Att börsintroduceras ger oss möjlighet att använda börsen för en snabbare expansion bland annat genom att betala förvärv med egna aktier eller genom nyemission. Naturligtvis måste tillväxten ske under kontrollerade former och med den försiktighet som krävs avseende såväl den organiska tillväxten som eventuella förvärv. De fi nansiella mål som Loomis styrelse fastställt är att vi ska uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent och att rörelsen ska generera ett kassafl öde på minst 85 procent av rörelseresultatet. Senast 2010 räknar vi med att ha uppnått vårt delmål om en rörelsemarginal på minst 8 procent. Det strategiska målet är att vara en globalt ledande aktör inom värdehantering och att vara nummer ett eller två på de marknader där vi är verksamma. Den strategi som stödjer målen är att vi ska säkerställa fortsatt tillväxt och produktutveckling samt vidareutveckla vårt risk- och säkerhetsarbete. En förutsättning för detta är att vi tar tillvara den unika kompetens inom värdehantering som fi nns hos bolagets över medarbetare. Strategin är i sin tur kopplad till vår vision som är att hantera fl ödet av kontanter i samhället genom att erbjuda en komplett logistik för hantering av kontanter genom innovativa och säkra lösningar för kontanthantering för banker och detaljhandeln. För att idag kunna erbjuda kunderna en fullgod service krävs stora investeringar i utveckling av olika säkerhetsprodukter. Även inom områdena IT, kommunikation och säkerhetsutrustning sker en stark produktutveckling som syftar till att erbjuda våra kunder, främst banksektorn, men även detaljhandeln, tjänster som ytterligare ökar säkerheten och effektiviteten i deras kontanthantering. Ett exempel på nya tjänster och produkter är Safe- Point som innebär att vi tillhandahåller deponeringsskåp där anställda inom detaljhandeln dagligen deponerar dagskassorna. Skåpet töms av Loomis värdetransportörer enligt ett överenskommet schema. En viktig aspekt på produkt- och tjänsteutvecklingen är att öka vår egen effektivitet och därmed produktivitet. Vidare blir miljötänkandet allt viktigare. Vår största miljöexponering är de utsläpp våra värdetransportbilar orsakar. Vi utvärderar löpande möjligheterna till tekniska och logistiska lösningar som minskar dessa utsläpp. Dock får det inte ske på bekostnad av säkerheten. Den kommande noteringen på Nasdaq OMX Stockholm är en stimulerande utmaning för både ledningen och medarbetarna. Vi blir ett av få börsnoterade renodlade värdehanteringsföretag och dessutom med en branschledande position. Efter en tid av operativa utmaningar i verksamheten står nu Loomis starkt rustat för att leva upp till våra fi nansiella mål där vårt övergripande mål är att skapa värde för aktieägarna. Stockholm i november 2008 Lars Blecko VD och koncernchef 16 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

19 Marknadsbeskrivning De uppgifter avseende marknadstillväxt och marknadsstorlek samt marknadsandelar och Loomis marknadsposition i absoluta tal eller i förhållande till konkurrenterna som anges i prospektet är Loomis samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Loomis har inte kännedom om någon enskild tillgänglig marknadsstatistik som ger en relevant bild av Loomis marknader. De källor som Loomis baserat sin bedömning på är bland annat branschstatistik, uppgifter från en oberoende branschförening, ESTA (European Security Transport Association) samt uppgifter från underleverantörer. Loomis har eftersträvat att i prospektet korrekt återge informationen från dessa källor. Loomis har emellertid inte självt verifi erat informationen från dessa källor. Såvitt Loomis känner till och kan bedöma har inga fakta utelämnats som skulle göra informationen felaktig eller vilseledande. ÖVERGRIPANDE MARKNADSSTRUKTUR OCH TRENDER Marknaden för säkerhetslösningar kan översiktligt delas in i tre områden: Bevakning (olika former av bevakning och kontroll), säkerhetsinstallationer (larm, bevakningskameror etc) och värdehantering. Loomis är verksamt på marknaden för värdehantering där transporter av pengar, uppräkning, äkthetskontroll, rapportering samt säkerhet står i centrum. Tjänsterna erbjuds framförallt detaljhandel och banker. Marknaden för värdehantering kan i sin tur delas in i värdetransporter, kontanthantering samt tekniska tjänster. Den potentiella världsmarknaden för värdehantering (vilken även inkluderar värdehantering som ännu inte är utlagd på entreprenad) beräknas uppgå till omkring 170 miljarder SEK. Av dessa svarar Europa för cirka 60 miljarder SEK och Nordamerika för cirka 45 miljarder SEK, medan övriga världen svarar för cirka 65 miljarder SEK. Den tillgängliga marknaden i de länder där Loomis är verksamt bedöms uppgå till cirka 35 miljarder SEK, varav 20 miljarder SEK i Europa och 15 miljarder SEK i USA. Tjänster som erbjuds bank och finans beräknas uppgå till cirka 60 procent av marknaden och tjänster som erbjuds detaljhandelskedjor till cirka 40 procent. Marknaden bedöms växa med BNP med tillägg för en ökande grad av outsourcing från banker och handel, något som bedöms skapa möjlighet till god framtida tillväxt framförallt i USA. Kontanthantering är det tjänsteområde som växer snabbast även om värdetransporter fortfarande utgör en stor del av marknaden, framförallt i USA. Trenden på marknaden är dock att kunderna allt mer efterfrågar integrerade lösningar för hela kedjan av värdehantering. Marknadsstrukturen är relativt fragmenterad med ett större antal regionala aktörer på varje marknad samt några större internationella bolag där Loomis utgör ett av de ledande. Viss konsolidering har skett genom förvärv och den trenden förväntas fortsätta. Säkerhetslösningar Bevakning Exempel på aktörer: Securitas G4S Prosegur Säkerhetsinstallationer Exempel på aktörer: Securitas Direct Niscayah G4S Värdehantering Exempel på aktörer: Loomis G4S Prosegur Brink s Bevakningstjänster Uniformerat skydd Flygplatsbevakning Larminstallation Videoövervakning Inträdeskontroll Värdetransporter Kontanthantering Tekniska tjänster Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) 17

20 Marknadsbeskrivning, forts. MARKNADENS DRIVKRAFTER Marknaden för säkra transporter, kontanthantering och tekniska kontanthanteringslösningar utvecklas kontinuerligt och har en stabil tillväxt. Nya, effektivare och mer kvalificerade lösningar och tjänster utvecklas i takt med nya behov och en ökad efterfrågan från marknaden. Utbudet av nya kundanpassade tjänster driver i sin tur på intresset och förtroendet från detaljhandel, banker och centralbanker för att utöka andelen värdehantering på entreprenad (så kallad outsourcing). Outsourcing av värdehanteringstjänster har kommit olika långt i olika länder, vilket innebär att det fortfarande fi nns stor tillväxtpotential i ett globalt perspektiv. För att driva trenden mot ökad outsourcing måste Loomis och resten av branschen framgångsrikt kunna påvisa kundnyttan med outsourcad värdehantering. För kunderna ligger nyttan till stor del i skalfördelar där Loomis kan ansvara för kundernas totala kontanthanteringsbehov. Loomis kan även erbjuda en bättre säkerhet då transport och kontanthantering sköts av ett och samma företag med skräddarsydda lösningar för varje kundsegment. Detta medför dessutom att värdehanteringen blir mer tidseffektiv. Storlek och internationell räckvidd skapar fördelar genom ett mer värdefullt erbjudande till kunderna. Kunskap och erfarenhet kan delas mellan Loomis olika lokala och regionala enheter samtidigt som storleken är en förutsättning för större investeringar i teknik och utveckling. Framförallt inom detaljhandeln finns betydande möjligheter att förbättra säkerheten och effektiviteten i värdehanteringsprocessen genom att integrera värdetransport och kontanthantering. Det finns ett stort intresse på marknaden för system som kan förenkla och påskynda kontanthanteringen. Även banker har visat ett ökat intresse för outsourcing av värdehantering. Det fi nns dock ett visst motstånd mot att anlita en extern part för kontanthantering då banker av tradition har hanterat dessa processer internt. Därför är fortsatta investeringar inom teknologi nödvändiga för att öka förtroendet för, och effektiviteten i, externa kontanthanteringslösningar. Denna utveckling gynnar Loomis som kan erbjuda integrerade tjänster för ökad effektivitet och säkerhet samtidigt som bolagets internationella räckvidd och dess storlek ger goda förutsättningar att driva utvecklingen mot mer effektiva och kundanpassade lösningar. Behovet av värdehantering påverkas också av mängden kontanter som cirkulerar i samhället. Kontantvolymerna fortsätter att öka. I USA har ökningstakten varit cirka 4 procent per år de senaste tio åren och i Europa cirka 8 procent sedan introduktionen av euron. Kontanter används vid cirka 80 procent av alla transaktioner i euroområdet och cirka 60 procent av transaktionerna i Storbritannien och USA. I euroområdet görs sex av sju betalningar mellan privatpersoner fortfarande i kontanter och en av fyra vuxna använder enbart kontanter när de handlar. Det finns ett fl ertal skäl till varför antalet sedlar i omlopp ökar: Kontanter som en andel av BNP är relativt konstant i såväl USA som euroområdet och antalet sedlar ökar således i takt med den ekonomiska tillväxten Endast cirka 60 procent av utgivna sedlar används Omkring procent av alla eurosedlar används utanför euroområdet; för USA är motsvarande siffra omkring 65 procent Antalet transaktioner ökar, vilket leder till fl er sedlar i omlopp Höga kostnader för elektroniska transaktioner, framförallt för mindre belopp Fler kortbedrägerier bidrar till en ökad skepsis mot säkerheten vid kortanvändning Loomis värdehanteringsverksamhet Uttagsautomater Allmänhet Handel Loomis eliminerar ett led (bank) i kontantfl ödet, vilket minskar onödigt fl öde till och från riksbanken. Genom att räkna och sortera infl ödet från handeln snabbare påskyndas fl ödet, vilket även minskar bland annat kundernas räntekostnader. Bank Riksbank Obs: Denna bild är en förenklad skiss av Loomis verksamhet och täcker inte in alla detaljer. Tekniska tjänster Värdetransporter Uppräkningstjänster 18 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008. Global Reports LLC

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008. Global Reports LLC Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Riskfaktorer... 5 Bakgrund och motiv... 12 Villkor och anvisningar... 14 VD har ordet... 15 Marknadsbeskrivning...

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB 13 juni 2011 Extra bolagsstämma i Securitas AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av justerare

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013 Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2013 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 16.00 på Wallenstams huvudkontor på Kungsportsavenyen 2 i Göteborg.

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB

Pressmeddelande från Securitas AB Pressmeddelande från Securitas AB 9 februari, 2006 Securitas AB:s styrelse föreslår: Securitas delar ut och noterar tre nya specialiserade säkerhetsföretag på Stockholmsbörsen Securitas AB en världsledare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOOMIS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOOMIS AB (PUBL) Årsredovisning 2008 Koncernöversikt Loomis erbjuder ett brett sortiment av helhets lösningar för värde hantering. Tjänsterna, som huvudsakligen riktar sig till banker och detaljhandel, innebär säker och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-08-06 Securitas AB Delårsrapport januari juni 1998 Försäljningen ökade med 17 procent till 5.959 MSEK (5.083), varav 8 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Loomis AB Årsredovisning 2007

Loomis AB Årsredovisning 2007 Loomis AB Årsredovisning 2007 M A N A G I N G C A S H I N S O C I E T Y Innehåll 2007 i korthet... 3 Kort om Loomis... 4 Marknadsöversikt... 5 Verksamhet och kunder... 6 Europa... 8 Kundcase Nordea och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 6 april 2006

Pressmeddelande Stockholm den 6 april 2006 Sida 1 av 6 Pressmeddelande Stockholm den 6 april 2006 Förslag till utdelning av aktierna i Husqvarna AB till AB Electrolux aktieägare Prospektet för utdelningen finns nu tillgängligt på Electrolux hemsida

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett

Läs mer