Årsredovisning RIKSBYGGENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning RIKSBYGGENS"

Transkript

1 Riksbyggen fzuiwl frt ht.to.,lwt:t: Årsredovisning RIKSBYGGENS BRF NORRKÖPINGSHUS NR 5 1/ / Org. nr Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

2 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader och mark. Marken kan altemativt innehas med tornträn. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar iföreningen har du ansvar för fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och lar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t ex löpande skötsel, drift och underhåll kan hållas nere. Som boende i en bostadsrëusförening har du stora möjligheter att påverka ditt boende. På föreningsstämman kan du påverka de beslut som tas i foreningen. Där väljs också styrelse ror bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens operativa verksamhet och fastställer också årsavgiften så alt den täcker foreningens kostnader. Du kan påverka vilka frågor som ska behandlas genom din rätt som medlem att lämna motioner till stämman. Alla motioner som lämnats in i tid behandlas på stämman. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill au stämman ska behandla. Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Man har också vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla allt som finns inuti lägenheten i gort skick. Bostadsrätten kan säljas, ärvas eller överlåtas på samrna sätt som andra tillgångar. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring som bör kompletteras med ett s.k, bostadsrättstillägg, om inte detta tecknats kollcktivt av föreningen. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret som bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Riksbyggen förvaltar Riksbyggen arbetar på uppdrag av bostadsrättsforeningen med hela eller delar av fastighetsförvaltningen. Det är styrelsen som bestämmer vad som ska ingå i förvaltningsuppdraget. Riksbyggen är ett kooperativt folkrörelseföretag och en ekonomisk förening, med bostadsrättsföreningar och byggfackliga organisationer som största andelsägare. Riksbyggen utvecklar, bygger och förvaltar bostäder med huvudinriktning på bostadsrätter. Vi är ett serviceferetag som erbjuder bostadsrättsföreningar ett heltäckande förvaltningskoncept med ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsservice och fastighetsutveckling. Riksbyggen genomför också gemensamma upphandlingar av olika tjänster t ex fastighetsel och försäkringar som de bostadsrättsföreningar som är kunder hos Riksbyggen kan nyttja. Riksbyggens verksamhet är i sin helhet kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 1400 I. Certifikaten är utfärdade av ett oberoende certifieringsorgan eftersom vi tycker att det är viktigt au våra kunder tryggt kan förtita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som krävs får att fullgöra våra åtaganden. Vi arbetar också hela tiden aktivt för att minska vår påverkan på miljön. Riksbyggen verkar för bostadsrätten som boendefonn och får allas rätt till ett bra boende.

3 DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Stämmans öppnande. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Val av stämrnoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 5. Val aven person som har attjämte ordförandenjustera protokollet. 6. Val av rösträknare. 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning. 9. Framläggande av revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. ll. Beslut om resultatdisposition. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande. 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 18. Val av valberedning. 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden. 20. Stämmans avslutande.

4 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Noter med redovisningsprinciper och tillliggsuppgifter 8 ~YCkeltal och diagram Bilaga

5 Förva~ningsberättelse Styrelsenfor Riksbyggens Bostadsrânsfôrentng Norrköpingshus 11/' 5får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret Styrelsen, Ordinarie ledamöter Roberth Christoffersson Jonas Wiklund Susanne Svensson Mikael Printz Kent Hörnfeldt Styrelsesuppleanter Kerstin Fridh Eva Widerberg Ulla-Britt Skårstrand revisorer och övriga funktionärer Ordflirande Vice ordflirande Sekreterare Ledamot Ledamot Utsedd av Stämman Stämman Stämman Stänunan Riksbyggen Stämman Stämman Riksbyggen Vald t.o.m. årsstämman I tur att avgå är ledamöterna Jonas Wiklund och Mikael Printz samt suppleanten Eva Widerberg. Ordinarie revisorer Max Köhler KPMGAB Auktoriserad revisor Stänunan Stänunan Revisorssuppleanter Peter Österberg KPMGAB Valberedning Sören Svensson (sammankallande) Carina Hallberg Auktoriserad revisor Stänunan Stänunan Stämman Stämman Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening. Fastig hetsuppg ifier Föreningen äger fastigheten Norraiund 3 i Nonköpings kommun. På fastigheten finns fem byggnader med 95 lägenheter uppförda. Byggnaderna är uppförda samt en byggnad Fastighetens adress är Smedstugugatan 5-7, Smedstuguplan 1-3,5-7 och Hagagatan 13 och 15 i Norrköping. Lägenhetsfördelning: enkelrum I rok rok 3 rok 4 rok Dessutom tillkonuner: Lokaler Garage P-platser RBF NORRKÖPINGSHUS

6 Total bostadsarea: Totallokalarea: Arets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde m' 989 m' kr kr Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Förvaltning/organisationsanslutning Riksbyggens kontor i Norrköping har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Bostadsrättsföreningen är medlem i Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Norrköping. Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening, Underhåll och miljö Arets underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer flir 2 J2 tkr och pjanerat underhåll flir JO tier. Kostnaderna specificeras i not 4 och 5 till resultaträkningen. Underhållsplan Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på J 463 tkr flir de närmaste rem åren. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig kostnad på 293 tkr. Avsättning flir verksamhetsåret har skett med 379 tkr, vilket understiger den rekonunenderade avsättningen i underhållsplanen med 35 tkr. För nästa verksamhetsår har avsättningen höjts till414 tkr. Föreningen har utfört nedanstående underhåll/standardförbättringar. Utfört underhålllstandardförb. Ar Kommentar JMD gemensam elmätming Gårdar och grönanläggningar Tvättstugor Miljöbus J Till en total kostnad av 782 tkr Till en total kostnad av 500 tkr Till en total kostnad av 653 tkr Till en total kostnad av 252 tkr Miljö Under året har Riksbyggens enkla miljöidéer presenterats flir bostadsrättsflireningen. Genom att använda energieffektiva lågenergilampor gör flireningen energibesparingar. Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Bostadsrättsföreningen tillämpar progressiva avskrivningsplaner. Progressivavskrivning har sedan lång tid varit vanligt förekommande i bostadsrättsflireningar. Bokföringsnamnden (BFN) beslutade den 28 april 2014 om ändring i K2-regeiverket Arsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Ändringen innebär att det förtydligas att progressiva avskrivningar av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod enligt K2. Föreningen kommer att anpassa sig till dessa regler när K2-regeiverket börjar tillämpas 2014/2015 och således övergå från progressiv ~VSkrivningSmetod tilllinjär avskrivningsmetod. RSF NORRKÖPINGSHUS

7 I samband med alt K2-regelverkel börjar tillämpas IS beräknas att avskrivningarna kornmer alt uppgå till 871 tkr, detta under förutsättning alt några avskrivningsbara anläggningar inte lillkommer under IS, vilkel detta belopp kan jämföras med då avskrivningarna uppgick till 572 tkr. Någon effekt på ingående eget kapital2014/20ls uppkommer inte eftersom IQ-regelverket inte innebär alt någon omräkning ska ske av ingående balansen och inte heller av jämförelseåret. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i toreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat sarskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen har under året hållit ordinarie årsstämma den 20 november Styrelsen har hållit lo protokollförda sammanträden. Antal medlemmar: 119 ( ) Ekonomi Årets resultat efter fondförändring jämfört med budget är 252 tkr bättre, vilket bl.a. beror på betydligt lägre kostnad för el och uppvärmning. Även räntekostnaderna är lägre då föreningen haft två lâneornsättningar under året där räntan blivit lägre. Ett övergripande mill gällande den ekonomiska förvaltningen, enligt BrfNorrköpingshus nr 5 stadgar är att styrelsen skall fastställa att de sammanlagda årsavgifterna, tillsammans med övriga intäkter, ger en kostnadstäckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. Kostnadsutveckling, räntor/driftskostnader t r ~ ~-----~-----~-----~ Ränta, krim' Driftskostnad, kr/m 2 Resultat och stähning (tkr) Rörelsens intäkter 4 SOI Årets resultat Resultat efter fondförändringar los Balansomslutning Soliditet 13% 10% 9% 9% 6% Likviditet 213% 157% 115% 147% 135% Årsavgiftsnivå rur bostäder, kr/m! Driftskostnad, krim' Ränta, kr/m" Underhål1sfond, krim' Lån, krim' ~ Årsavgiftsnivå för bostäder krim' hal' bostadsarea för bostadsrätter som beräkningsgrund. Driftskostnad kr/m", ränta krim', underhållsfond krim' och lån kr/m? har samtliga bostadsareor + lokalareor som beräkningsgrund. RBF NORRKÖPINGSHUS

8 Årsavgifter Under verksamhetsåret har årsavgifterna uppgått i genomsnitt till 648 kr/m'/ilr. Efter att ha antagit budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat att höja årsavgifterna med 1,32%. Efter den höjningen uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 657 kr/m'/år. Överlåtelser och övriga föreningsfrågor Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret IO överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 9 st). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Avtal Föreningen har följande avtal: Riksbyggen Riksbyggen Riksbyggen Riksbyggen Com Hem AB Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Fastighetsservice Fastighetsutveckling Kabeltv Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat résultat Årets résultat Illre fondförändring Årets fondavsättning enligt stadgarna Årets ianspråktagande av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: Att balansera i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande résultat- och balansräkning med ~iilhörande bokslurskommentarer. RSF NORRKÖPINGSHUS

9 Resultaträkning I I Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Arsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Bränsleavgifter Elavgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll Fastighetsavgift/skatt Driftkostnader Övriga kostnader 7 - IO Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster IO Räntekostnader och liknande poster II Arets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond It-Resultat efter fondförändring RSF NORRKÖPINGSHUS

10 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 3028 Kundfordringar 3237 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 III Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen 17 l Kassa och bank Handkassa Avräkning med Swedbank Summa omsättningstillgångar ifumma TILLGANGAR RBF NORRKÖPINGSHUS

11 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond I Frit! eget kapital Balanserat résultat Årets resultai Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Fastighetslån, kortfristiga Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparations fonder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter l l Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet föl' fastighetslån fi.-ansvarsförblndelser Inga Inga RSF NORRKÖPINGSHUS

12 Notermed redovisningsprindper och tilläggsuppgrtter Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K2-reglerna rur mindre, ekonomiska föreningar (BFNAR 2009: I). Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Arsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Ränta och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att fureningen kentmer att là de ekonomiska furdelar som är furknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Skatter och avgifter En bostadsrättsfurening är i normalfallet inte föremål fur inkomstbeskattning. En bostadsrättsfurenings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i furekommande rall inkomster som inte är hänfurliga till fastigheten. Efter avräkning fur eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till kr. Bostadsrättsföreningen erlägger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av I 217 kr per lägenhet eller 0,30 % av taxerat värde rur fastigheten samt fastighetsskatt motsvarande I % av taxeringsvärdet på lokaler Underhåll/underhållsfond ~nderhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fi itt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och furtydliga fureningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Pågående ombyggnad J förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena flirdigställts. Värderingsprinciper m. m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprunglíga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som, tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller fureningen och att anskaffningsvärdet fur tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. RBF NORRKÖPINGSHUS

13 Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Avskrivningsplan Antal år Slutår Byggnader Progressiv Stundardfôrbâtíringar Vatten- och avloppsledningar Progressiv Kulvert och värmeväxlare Progrossiv Fasader, va, m.m. Progressiv Ombyggnad lokaler tilllägenhet Progressiv Miljöhus Linjär lmd gemensam elmätning Linjär Anslutningsavgifter Bredbandsanslutning Linjär IO 2014 Inventarier Linjär Med anledning av nytt regelverk K2 som ska tillämpas nästa år kommer samtliga avskrivningsplaner ändras från progressiva planer tilllinjära planer. att Markvärdet är inte föremål för avskrivning Belopp i kr om inget annat anges, Not 1 Arsavgifter och hyror Ársavgifter, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage Hyror, p-platser Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Administrationsavgift gemensam el Átervunna fordringar Miljöhus, Norrköpingshus nr IO Inkassointäkter Not 4 Reparationer Material gemensamma utrymmen Bostäder Lokaler Tvättstugor Gemensanuna utrymmen Vatten/Avlopp Värme Ventilation Elinstallationer Låssystem II-Huskropp RBF NORRKÖPINGSHUS

14 Forts, not 4 Gårdar och grönanläggningar Garage och parkeringsplatser 700 Självrisk NotS Planerat underhåll Lokal (Hyacinten) Not6 Driftkostnader Försäkringspremier Förvaltningsarvode Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode, yrkesrevisorer Möteskostnader IO Övriga förvaltningskostnader 5007 IO 161 Rabatt/återbäring från Riksbyggen - IO Systematiskt brandskyddsarbete 1041 Snö- och halkbekämpning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning l 321 Sophantering och återvinning Not 7 Övriga kostnader Kreditupplysningar l Telefon och porto Medlems- och föreningsavgifter Bankkostnader IO NotS Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode I IO 700 Övriga ersättningar till förtroendevalda I 300 l 280 Föreningsvald revisor Summa Sociala kostnader Not 9 Avskrivning av anläggningstillgångar Byggnader Standardförbättringar Anslutningsavgifter let- 571 ni RBF NORRKÓPINGSHUS

15 Not 10 Ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter förvaltningskonto i Swedbank Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen Ränteintäkter hyres/kundfordringar 1556 Övriga ränteintäkter Not 11 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader, fastighetslån Not 12 Byggnader och mark \4- Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Mark Anslutningsavgifter Standardförbättringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets bör] an Byggnader Anslutningsavgifter Standardförbättringar Arets avskrivning byggnader Arets avskrivning anslutningsavgifter Arets avskrivning standardförbättringar Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut 168SS S Varav Byggnader Mark Anslutningsavgifter Standard förbättringar Taxeringsvärden bostäder lokaler I Totalt taxeringsvärde varm' byggnader RSF NORRKÖPINGSHUS

16 Not 13 Inventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Tnventarier Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Inventerler Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Not 14 Långfristiga värdepappersinnehav 95 kapitalbevis á 500 kronor i Intresseföreningen Not 15 Övriga fordringar Skattekonto Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda försëkringspremier Förutbetald elavgift Förutbetald renhållning Förutbetald kabel-tv-avgift III Not 17 Likviditetsplacering via Riksbyggen Likviditetsplacering via Riksbyggen I Typ 90 dagar Saldo I Ränta l,55 Slutdatum Not 18 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser Underhålls Balanserat Arets fond resultat resultat Vid årets början Disposition enl årsstämmobeslut Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Årets resultat Vid årets slut IJ-Lokal Hyacintens underhållsfond ingår med kronor. RSF NORRKÖPINGSHUS S

17 Not 19 Fastighetslån Fastighetslån Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Genomsnittsränta under bokslutsåret är 3,37% Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Arets amort. Utg. skuld STADSHYPOTEK 2,50% STATENS BOSTADS AB 2,98% STATENS BOSTADS AB 2,99% STATENS BOSTADS AB 3,69% STATENS BOSTADS AB 3,95% Under nästa räkenskapsår ska foreningen amortera kr, varför den delen av skulden betraktas som kortfristig skuld. Av den låugfristiga skulden förfaller I kr till betalning mellan 2 och 5 ål' efter balansdagen. Resterande skuld, kr, förfaller till betalning senare än 5 ål' efter balansdagen. Not 20 Övriga kortfristiga skulder Skuld sociala avgifter och skatter Momsskuld Felinbetalning från boende Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Upplupna revisionsarvoden Upplupna styrelsearvoden Övriga upplupna kostnader för reparationer Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter ~ och underhåll RBF NORRKÖPINGSHUS

18 Norrköping Roberth Christoffersson Susanne Svensson»: Œ- /Jónas Wiklund fllb/rtp~ Mikael Printz Vär revisionsberättelse har lämnats den es:- efkm /:Je", '2.01'-/ KPMGAB Kerstin Holmqvist Auktoriserad revisor Revisor RBF NORRKÖPINGSHUS

19 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 5, arg. nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 5 för räkenskapsaret Styrelsens ansvar f6r ;}rsredov;sningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt ârsredovisningslagen och för den interna kentroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter efter på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision, Granskningen har utförts enligt god revisionssed. för den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Hevisarn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i êrsredovisningen. vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i sytte att utforma gransk ninqsåtqârder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstândiqheterna. men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en ut värdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i re dovisningen. liksom en utvärdering av den övergripande præsentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Utta/anden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats enlighet med årsredovisningslagen och ger en i auaväsentliga avseenden rättvisande bild av Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 5s finansiella ställning per den 30 [uni 2014 och av dess finansiella resultar för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra kravenligt författningar lagar och andra Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst euer förlust samt styrelsens förvaltning för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 5 för räkenskapsåret Q Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt Bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed ; Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eüer förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med Bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av êrsredovisningen granskat väsentliga beslut. åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revlsiensbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande, Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt törslaget förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Norrköping den 25 september 2014 Vi tillstyrker därför alt föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

20 Nyckettai Kostnadsfördelning Reparationer Planerat underhåll Fastighetsavgi fl/skat! Driftkostnader Övriga kosinader IO Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Finansiella poster Summa kostnader Finansiella posier 14% Övrigl Reparationer 6% 5% Avskrivning av anläggningstillgångar 15% Driftkostnader 60% RSF NORRKÖPINGSHUS Bilaga

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Årsredovisning RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 , R.lksbyggen IW 2 Md& & Si& 'r 'MM Årsredovisning i?' RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. 22. DAGORDNING

Läs mer

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 rg ilr Arsredovisning 1/9 2008 e 31/8 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer