Att välja vård Undersökning om vårdvalet i Halmstad, Södertälje och Västerås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att välja vård Undersökning om vårdvalet i Halmstad, Södertälje och Västerås"

Transkript

1 Att välja vård Undersökning om vårdvalet i Halmstad, Södertälje och Västerås

2 Executive summary 1/2 Ett besök på vårdcentralen startar i 3 av 4 fall med ett telefonsamtal och beställning av tid för ett besök. Framkomligheten på telefon anses vara god hos såväl landstingsdrivna som privatdrivna vårdcentraler. Nästan 9 av 10 får en besökstid inom en vecka. Privata vårdgivare är bättre på att inte låta patienter vänta mer än 7 dagar på ett besök,(*) medan landstingsdrivna är något bättre på att erbjuda tid samma dag. De allra flesta anser att väntetiden de fick var rimlig. Halmstad är bäst av städerna på att erbjuda tider samma dag.(*) Attityderna till gjorda besök är mycket positiva, fler än 4 av 5 instämmer i att: de visades respekt, läkaren/sjuksköterskan tog sig tid och lyssna, informationen de fick var bra och att de fick den förväntade hjälpen. Respondenter med privat vårdgivare var något mer nöjda på samtliga områden, men alla skillnader var ej signifikanta. Nöjdheten med besöket i sin helhet var även den mycket hög; landstingsdrivna vårdcentraler 83 och privatdrivna vårdcentraler 87.(*) Vårdcentralernas anseende är mycket gott, men såväl landstingen som privata vårdgivare kan bli bättre på att kommunicera och informera om verksamheten så att kunskapsnivån höjs bland patienterna. Majoriteten (54 ) bland målgruppen med privat vårdgivare anser sig ha gjort ett val, medan det för målgruppen landstinget som vårdgivare endast var 36 som ansett att de gjort ett val.(*) Valet ansågs av en majoritet vara lätt. De som tyckte valet var svårt angav att det var svårt att få tag i information om läkare. 2 (*) = signifikant skillnad på 95 nivå

3 Executive summary 2/2 Ungefär 1 av 8 har bytt vårdcentral de senaste två åren, inga direkta skillnader mellan målgrupperna. Knappt 3 av 4 av dessa som bytt vårdcentral ansåg sig ha tillräckligt med information för att göra ett bra val och informationen ansågs vara lätt att få tag i. Endast var åttonde person saknade information av något slag. Den viktigaste faktorn vid val av vårdcentral i framtiden är En vård som passar behoven/besvären följt av Ger en bra service. Att vårdcentralen ligger nära arbetet var minst viktigt. Att jämföra kvalitet anser en klar majoritet vara viktigt. Majoriteten skulle söka mer information om vårdkvalitet om den fanns tillgänglig. Att använda nätet för jämförelser av vårdcentraler är det endast ett fåtal som gör, inga beteendeskillnader för olika åldrar kan ses. Av de informationskällor som används är det Jämför Vård som dominerar följt av Om Vård.se. Okunskap om kostnader. Var tionde respondent tror att det är dyrare att vara patient på en privat vårdcentral. Endast 55 svarar att det är samma kostnad. 34 vet inte om kostnaden mellan en landstingsdriven och privatdriven vårdcentral skiljer sig åt. Okunskapen är högre bland de som går till en landstingsdriven vårdcentral jämfört med de som går till privatdriven vårdcentral.(*) Målgruppen privata vårdgivare har en större andel: medel- och höginkomsttagare, heltidsarbetande samt gifta/sambo med eller utan barn.(*) 3 (*) = signifikant skillnad på 95 nivå

4 Innehåll Executive summary sida 2 Bakgrund och syfte sida 5 Metod och målgrupp sida 6 Genomförande och rapportbeskrivning sida 7 Förklaring av kommande redovisning sida 8 Relationen till vårdcentralen sida 9 Vårdcentralens rykte och anseende sida 24 Valet av vårdcentral - hur gick det till? sida 28 Viktiga faktorer vid framtida vårdval sida 52 Jämförelser mellan vårdcentraler sida 67 Reflektioner sida 78 Bakgrundsvariabler sida 83 4

5 Bakgrund och syfte Att kunna välja vårdgivare är en viktig förutsättning för att stärka patientens ställning som vårdkonsument. Möjligheten att välja bland vårdgivare ses också som ett nödvändigt, om än inte tillräckligt, villkor för en bättre vård med nöjdare patienter. Under 2010 kommer ett nytt vårdvalssystem att tas i bruk i Sverige och landstingsområden där man tidigare legat lågt med att uppmuntra patienterna att välja vårdcentral eller vårdgivare kommer att införa ett vårdvalssystem. Några landsting har varit föregångare när det gäller att ge befolkningen möjligheten att välja vårdcentral och vårdgivare. Landsting som dessutom haft en relativt stor andel av vårdcentraler i privat drift. Ipsos har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en studie som syftar till att öka kunskapen om hur erfarenheter av vårdval har påverkat inställningen till att välja vård. Datainsamling i form av telefonintervjuer har genomförts i tre större städer i tre landsting som sedan några år har ett fungerande vårdval och en relativt stor andel privata vårdgivare. 5

6 Metod och målgrupp Studien genomfördes i två delar En inledande kvalitativ studie där personer från Halmstad, Södertälje och Västerås djupintervjuades via telefon om hur de upplevt vårdvalet. Resultatet från denna levererades i en tidigare rapport. En efterföljande kvantitativ studie där personer från Halmstad, Södertälje och Västerås via telefon fick svara på en enkät om hur de upplevt vårdvalet. Enkäten baserades på de svar och synpunkter som inkom under den kvalitativa studien. Det är resultatet från den kvantitativa studien som presenteras i denna rapport. Målgrupper kvantitativ studie Boende i Halmstad, 300 IP som besökt privatdriven vårdcentral de senaste två åren och 300 IP som besökt landstingsdriven vårdcentral de senaste två åren. Boende i Södertälje, 300 IP som besökt privatdriven vårdcentral de senaste två åren och 300 IP som besökt landstingsdriven vårdcentral de senaste två åren. Boende i Västerås, 300 IP som besökt privatdriven vårdcentral de senaste två åren och 300 IP som besökt landstingsdriven vårdcentral de senaste två åren. Urvalsdragningen skedde genom ett screeningförfarande och de respondenter som de senaste två åren besökt en vårdcentral intervjuades. 6

7 Genomförande och rapportbeskrivning 7 Kvantitativ studie Studien genomfördes under juni och juli månad Frågeformuläret innehöll 37 stycken frågor samt 9 stycken bakgrundsfrågor. Totalt 1800 svarande respondenter, 600 svarande i respektive stad (Halmstad, Södertälje och Västerås). Hälften av dessa har besökt privatdriven vårdcentral och hälften har besökt landstingsdriven vårdcentral. Respondenterna var kvinnor och män i åldern år. I rapporten redovisas jämförelser mellan respondenter som besöker landstingsdrivna respektive privatdrivna vårdcentraler, samt jämförelser mellan städerna och det totala resultatet. Resultatet presenteras uppdelat per fråga och rapporten följer i huvudsak ordningen i frågeformuläret. I diagrammen visas avrundade tal, vilket kan ge effekten att inte alla staplar summerar ihop till 100.

8 Förklaring av kommande redovisning Exempel på diagram som redovisar resultat för fråga Y nedbrutet på stad (i denna rapport redovisas även resultat nedbrutet på typ av vårdgivare som driver vårdcentralen som respondenten tillhör) Här redovisas noteringar om diagrammet/resultatet Här redovisas noteringar om diagrammet/resultatet Här redovisas noteringar om diagrammet/resultatet Exempel 1: Här visas frågan som tillhör det visade diagrammet Y. Fråga: Y. Jag upplever att jag är glad idag? 8 Exempel 2: Här visas basen som tillhör det visade diagrammet basen läses från vänster till höger. Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

9 9 Relationen till vårdcentralen

10 Kännedomen om driftsformen av vårdcentralen Målgrupperna i undersökningen baseras på denna fråga. Målgruppen landstinget vårdgivare innebär att respondenten går till en landstingsdriven vårdcentral och privat vårdgivare innebär att respondenten går till privatdriven vårdcentral. Hälften av de deltagande respondenterna har en privat vårdgivare och hälften har landstinget som vårdgivare. Fråga: 2. Känner du till om din vårdcentral drivs av landstinget eller av en privat vårdgivare? 10 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

11 Kännedomen om driftsformen av vårdcentralen Målgrupperna i undersökningen baseras på denna fråga. Varje stad innehåller de två målgrupperna landstinget vårdgivare och privat vårdgivare. Fördelningen är 50 vardera. I de fall intervjupersonen var osäker om driftsformen genomfördes en kontroll med avseende på vårdcentralens namn och adress. Fråga: 2. Känner du till om din vårdcentral drivs av landstinget eller av en privat vårdgivare? 11 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

12 Besöksproceduren Att ringa och beställa tid är den dominerande besöksproceduren. Drygt 3 av 4 av samtliga respondenter ringer och beställer tid innan de besöker vårdcentralen. Knappt 1 av 10 av samtliga går utan att beställa tid. Fråga: 3. Hur gick besöket till? Målgruppen landstinget vårdgivare har en högre andel respondenter som blir kallade på återbesök jämfört med målgruppen privat vårdgivare. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå 12 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

13 Besöksproceduren Södertälje har högst andel med planerade återbesök. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 3. Hur gick besöket till? 13 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

14 Framkomligheten via telefonen Samma goda framkomlighet oavsett typ av vårdgivare. 77 anser det vara lätt att ta sig fram (betyg 4 +5). Fråga: 4. Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon? 14 Bas: Landstinget 676 IP, privat vårdgivare 709 IP, samtliga 1385 IP

15 Framkomligheten via telefonen Västerås anses ha sämst framkomlighet via telefonen, 71 anser att det är lätt att komma fram, jämfört med 81 i Södertälje. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 4. Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon? 15 Bas: Halmstad 479 IP, Södertälje 432 IP, Västerås 474 IP, samtliga 1385 IP

16 Väntetiden från samtal till besök Privata vårdgivare är bättre på att inte låta patienter vänta mer än 7 dagar. Andel 7 att jämföra med 11 för målgruppen landstinget vårdgivare som får vänta i mer än 7 dagar. (*) Men landstinget är något bättre på att ge patienter tider samma dag, 36 av respondenterna får en tid samma dag att jämföra med 33 för privata vårdgivargruppen. (Ej signifikant skillnad) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 5. Hur länge fick du vänta fån det att du ringde tills det att besöket ägde rum? 16 Bas: Landstinget 676 IP, privat vårdgivare 709 IP, samtliga 1385 IP

17 Väntetiden från samtal till besök Halmstad är bäst på att ge patienter tid samma dag, 42 av respondenterna fick en tid samma dag som de ringde. (*) Södertälje har högst andel patienter som fått vänta mer än 7 dagar. (* mot Halmstad) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 5. Hur länge fick du vänta fån det att du ringde tills det att besöket ägde rum? 17 Bas: Halmstad 479 IP, Södertälje 432 IP, Västerås 474 IP, samtliga 1385 IP

18 Rimlig väntetid? Hög andel (93) som anser att väntetiden de fick var rimlig. Inga direkta skillnader mellan de två målgrupperna. Fråga: 6. Anser du att detta var en rimlig väntetid? 18 Bas: Landstinget 676 IP, privat vårdgivare 709 IP, samtliga 1385 IP

19 Rimlig väntetid? Inga direkta skillnader mellan städerna. Fråga: 6. Anser du att detta var en rimlig väntetid? 19 Bas: Halmstad 479 IP, Södertälje 432 IP, Västerås 474 IP, samtliga 1385 IP

20 Attityder till besöket - De med privat vårdgivare instämmer i något högre grad Läkaren/sjuksköterskan visade respekt för mig som patient/anhörig Läkaren/sjuksköterskan gav sig tid att lyssna Signifikant skillnad på 95 nivå, mellan privata vårdgivare och landstinget. OBS! Skalan är avhuggen, går från Jag är nöjd med den information jag fick om min sjukdom och mina problem Jag fick den hjälp som jag hade förväntat mig vid besöket Skala 1-5, andel som instämmer (betyg 4+betyg 5) visas i graf Fråga: Jag kommer att läsa upp ett antal påståenden och du svarar på en skala mellan 1 och 5 i vilken grad du instämmer: 20 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

21 Attityder till besöket - Halmstad nöjdast, de har flest instämmande vårdtagare Läkaren/sjuksköterskan visade respekt för mig som patient/anhörig OBS! Skalan är avhuggen, går från Läkaren/sjuksköterskan gav sig tid att lyssna Jag är nöjd med den information jag fick om min sjukdom och mina problem Jag fick den hjälp som jag hade förväntat mig vid besöket Signifikant skillnad på 95 nivå, mellan Halmstad och Västerås. Skala 1-5, andel som instämmer (betyg 4+betyg 5) visas i graf Fråga: Jag kommer att läsa upp ett antal påståenden och du svarar på en skala mellan 1 och 5 i vilken grad du instämmer: 21 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

22 Nöjdheten med besöket i sin helhet Majoriteten är mycket nöjd med besöket oavsett vårdgivare. Nöjdheten är 85 för samtliga respondeter. Nöjdheten för målgruppen privat vårdgivare är 87, för landstinget vårdgivare är nöjdheten 83. (*) Nöjdheten är 85 (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 11. Vilket sammanfattande betyg vill du ge ditt besök? 22 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

23 Nöjdheten med besöket i sin helhet Nöjdheten är hög i samtliga städer. Halmstad har nöjdast besökare, 87 nöjdhet. Västerås har lägst nöjdhet, 83 nöjdhet. (Ej signifikant) Fråga: 11. Vilket sammanfattande betyg vill du ge ditt besök? 23 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

24 24 Vårdcentralens rykte och anseende

25 Ipsos modell för rykte och anseende Anseende är vad som sägs om er när ni har lämnat rummet! Ipsos Reputation Model Ryktet eller företagets anseende är summan av vad organisationens intressenter tycker och uttrycker om företaget. Stöd Anställda Lokalt samhälle Leverantörer Förtroende Politiker Ert rykte Kunder Inställning Kunskap Intresseorganisationer Media Medvetenhet Finansiärer Samarbetspartners Mätning av rykte eller anseende används som underlag till att förbättra relationen med intressenterna. Ett bra anseende bygger tillit och förtroende, vilket gör organisationer och varumärken mer tåliga och motståndskraftiga vid sämre tider. Anseendet byggs upp av ett antal byggstenar och basen är medvetenhet och kunskap. Målet är att så många som möjligt av organisationens viktiga intressentgrupper ger goda betyg i alla steg av pyramiden. Pyramiden kan användas till att identifiera var insatser kan behöva sättas in och som jämförelseverktyg mellan olika organisationer eller målgrupper. 25

26 Uppfattningen om den egna vårdcentralen - dess rykte och anseende ur respondentens ögon Landstinget vårdgivare Privat vårdgivare Privata vårdgivare har ett bättre anseende än landstinget, fler skulle tala väl om sin VC (stöd). (*) Både landstinget och privata vårdgivare kan bli bättre på att informera om verksamheten, då kunskapsnivån är låg. Samtliga (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Vårdcentraler i stort, oavsett driftform, har ett gott anseende. Nästan 3 av 4 skulle tala väl om vårdcentralen inför andra. Och 4 av 5 har förtroende för vårdcentralen samt en positiv inställning. 26 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

27 Uppfattningen om den egna vårdcentralen - dess rykte och anseende ur respondentens ögon Halmstad Södertälje Halmstad har bäst anseende, drygt 3 av 4 skulle tala väl om (stöd) Halmstads vårdcentraler. (Ej signifikant) Men alla städer har vårdcentraler med bra anseende. Förtroendet ligger högt med värden från Västerås Samtliga Kunskapen om vårdcentralen och vad den kan erbjuda är förhållandevis låg i alla städer om man jämför med övriga värden i pyramiden Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

28 28 Valet av vårdcentral hur gick det till?

29 Vad tror patienten att kostar att gå till en vårdcentral i privat drift? Fråga: 2. Är det dyrare, billigare eller samma kostnad för en patient att gå till en vårdcentral i privat drift jämfört med en vårdcentral som drivs av landstinget? 29 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

30 Vad tror patienten att kostar att gå till en vårdcentral i privat drift? Svarar "Det är billigare" Svarar "det är dyrare" Svarar vet ej vet ej. Svarar "samma kostnad" Halmstad Södertälje Västerås Svar från patienter på privat drivna vårdcentraler 100 Svarar "Det är billigare" Svarar "det är dyrare" Svarar vet ej vet ej. Svarar "samma kostnad" Halmstad Södertälje Västerås Svar från patienter på landstingsdrivna vårdcentraler Fråga: 2. Är det dyrare, billigare eller samma kostnad för en patient att gå till en vårdcentral i privat drift jämfört med en vårdcentral som drivs av landstinget? 30 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

31 Patienter med olika upplevd hälsa betygsätter sitt senaste besök? Landstingdriven Vårdcentral Privat drivna vårdcentraler Betyg 4-5 Betyg 4-5 Betyg 4-5 Betyg 4-5 Betyg 4-5 Betyg Mår Bra (4-5) Mår någorlunda bra (3) Mår dåligt (4-5) Ovanstående graf är en korskörning av två frågor: A) Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Jag tänker på hu du generellt mått den sista tiden, inte om du just idag är tillfälligt för kyld eller liknande. Mår du bra (5), ganska bra (4), någorlunda, varken bra eller dåligt (3), ganska dåligt (4), mycket dåligt (5). B) Vilket sammanfattande betyg vill du ge på ditt (senaste) besök (på din vårdcentral)? Du sätter ditt betyg på en skala mellan 1 och 5 där 5 är det högsta och 1 det lägsta betyget. Skillnaderna i betygsättning är inte signifikant (ej statistiskt säkerställd) inom någon av grupperna Mår bra (4-5), Mår någorlunda bra (3), Mår dåligt (1-2). 31 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

32 Valprocedur för att välja vårdcentral Målgruppen privat vårdgivare har i större utsträckning gjort ett val. Av de som har privat vårdgivare har majoriteten, 54, gjort ett aktivt val eller valt så gott de kunnat. Att jämföra med 36 bland de som har landstinget som vårdgivare. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 16. När du första gången fick möjlighet att välja vårdcentral hur gick det valet till? 32 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

33 Valprocedur för att välja vårdcentral Andelen som gjort ett aktivt val eller valt så gott de kunnat är ungefär lika hög oberoende av stad. En knapp majoritet. Fråga: 16. När du första gången fick möjlighet att välja vårdcentral hur gick det valet till? 33 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

34 Svårigheten i valet En klar majoritet, 70, ansåg att det var lätt att göra ett bra val. Inga direkta skillnader beroende på typ av vårdgivare. Endast en liten andel ansåg att valet var svårt. Fråga: 17. Hur lätt eller svårt/besvärligt var det att göra ett bra val? 34 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

35 Svårigheten i valet I Halmstad är andelen högst som ansåg att valet var lätt. (* mot Västerås) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 17. Hur lätt eller svårt/besvärligt var det att göra ett bra val? 35 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

36 Svårigheterna vid valet i Halmstad bestod av Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 18. På vilket sätt var det svårt eller besvärligt att göra ett bra val? 36 Bas: Halmstad. De som angett att det var svårt/besvärligt att göra ett bra val, 31 IP

37 Svårigheterna vid valet i Södertälje bestod av Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 18. På vilket sätt var det svårt eller besvärligt att göra ett bra val? 37 Bas: Södertälje. De som angett att det var svårt/besvärligt att göra ett bra val, 31 IP

38 Svårigheterna vid valet i Västerås bestod av Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 18. På vilket sätt var det svårt eller besvärligt att göra ett bra val? 38 Bas: Västerås. De som angett att det var svårt/besvärligt att göra ett bra val, 44 IP

39 Andelen som bytt vårdcentral de senaste två åren 12 av samtliga respondenter har bytt vårdcentral de senaste två åren. Endast ett fåtal som bytt flera gånger under denna period. Fråga: 19. Har du någon gång bytt vårdcentral senaste två åren? 39 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

40 Andelen som bytt vårdcentral de senaste två åren Inga direkta skillnader mellan städerna har bytt vårdcentral de senaste två åren. Fråga: 19. Har du någon gång bytt vårdcentral senaste två åren? 40 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

41 Anledningar till byte av vårdcentral i Halmstad Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 20. Av vilken anledning bytte du vårdcentral senast? 41 Bas: Halmstad. De som angett att de bytt vårdcentral, 69 IP

42 Anledningar till byte av vårdcentral i Södertälje Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 20. Av vilken anledning bytte du vårdcentral senast? 42 Bas: Södertälje. De som angett att de bytt vårdcentral, 73 IP

43 Anledningar till byte av vårdcentral i Västerås Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 20. Av vilken anledning bytte du vårdcentral senast? 43 Bas: Västerås. De som angett att de bytt vårdcentral, 64 IP

44 Informationstillgången vid valet Knappt 3 av 4 av de som bytt vårdcentral de senaste två åren ansåg sig ha tillräckligt med information när valet gjordes. OBS! Låga baser Fråga: 21. Hade du tillräckligt med information för att kunna ta ställning och göra ett bra val? 44 Bas: De som har bytt vårdcentral. Landstinget 93 IP, privat vårdgivare 114 IP, samtliga 207 IP

45 Informationstillgången vid valet I Halmstad ansåg sig störst andel haft tillräckligt med information vid valet, 78 att jämföra med 71 för Södertälje. (Ej signifikanta skillnader, låg bas) OBS! Låga baser Fråga: 21. Hade du tillräckligt med information för att kunna ta ställning och göra ett bra val? 45 Bas: De som har bytt vårdcentral. Halmstad 69 IP, Södertälje 73 IP, Västerås 65 IP, samtliga 207 IP

46 Svårigheten att få tag i informationen som behövdes OBS! Låga baser Majoriteten av de som bytt vårdcentral anser det vara lätt att få tag i informationen de behövde. 9 av samtliga som bytt ansåg att informationen var svår att få tag i. Andelen vet ej är relativt hög (8) för denna fråga liksom alternativet varken eller (14). Så en viss osäkerhet finns bland respondenterna. Fråga: 22. Hur lätt eller svårt var det att få tag i den information du behövde? 46 Bas: De som har bytt vårdcentral. Landstinget 93 IP, privat vårdgivare 114 IP, samtliga 207 IP

47 Svårigheten att få tag i informationen som behövdes OBS! Låga baser I Halmstad var det lättast att få tag i information. 75 av respondenterna i Halmstad ansåg det vara lätt, att jämföra med 63 i Västerås. (Ej signifikanta skillnader, låg bas) Fråga: 22. Hur lätt eller svårt var det att få tag i den information du behövde? 47 Bas: De som har bytt vårdcentral. Halmstad 69 IP, Södertälje 73 IP, Västerås 65 IP, samtliga 207 IP

48 Saknades det information? De flesta saknade inte någon information vid valet. Endast var åttonde person saknade information av något slag. De som valt en privat vårdgivare är något säkrare på att de inte saknat någon information jämfört med de som valt landstinget som vårdgivare. (Ej signifikanta skillnader, låg bas) OBS! Låga baser Fråga: 23. Var det någon typ av information du saknade? 48 Bas: De som har bytt vårdcentral. Landstinget 93 IP, privat vårdgivare 114 IP, samtliga 207 IP

49 Saknades det information? I Halmstad var det minst andel respondenter som saknade information vid valet. (Ej signifikanta skillnader, låg bas) OBS! Låga baser Fråga: 23. Var det någon typ av information du saknade? 49 Bas: De som har bytt vårdcentral. Halmstad 69 IP, Södertälje 73 IP, Västerås 65 IP, samtliga 207 IP

50 Typ av information som saknades i Halmstad var Vilken typ av läkare man skulle gå till. Fanns inte på nätet. Om läkarna, vad dom kan. Fråga: 24. Vilken information saknade du? 50 Bas: Halmstad. De som angett att de saknade information, 3 IP

51 Typ av information som saknades i Södertälje var Man vill veta vilka doktorer som praktiserar på vårdcentralerna, hur långa köer, och möjlighet till remisser. Att man kan välja läkare. I princip all information. Om jag vill göra en helkroppsundersöknin g så går det tydligen inte på vårdcentralen. Läkarnas specialistkompetens och historia. Dålig info på telefon. Det handlar mer om att känna hur de fungerar egentligen... Det var flera saker som saknades. inget alternativ just nu. Att man kunde göra ett fritt val. Behövlig information. Fråga: 24. Vilken information saknade du? Läkarnas specialistkompetens och historia. Behövlig information. 51 Bas: Södertälje. De som angett att de saknade information, 11 IP

52 Typ av information som saknades i Västerås var Jag skulle fått mer information om var jag vänder mig för att beställa tid för provtagning eller besök på mottagningen. Skulle ha vilja vetat mer om läkarnas kompetens. Fråga: 24. Vilken information saknade du? Personliga referenser om läkarna. Hon fick ingen läkare som passade hennes behov. hon fick inte den informationen. Det fanns ingen information, så all. Saknar information om vem som skulle efterträda den läkare jag hade. Ingen. Jag saknade information om läkarna på vårdcentralen. 52 Bas: Västerås. De som angett att de saknade information, 8 IP

53 53 Viktiga faktorer vid framtida vårdval

54 Viktiga faktorer vid val i framtiden - Närhet till bostad viktigare för de med landstingsdriven vård vårdcentralen ligger nära bostaden vårdcentralen ligger nära ditt arbete Signifikant skillnad på 95 nivå, mellan privata vårdgivare och landstinget. vårdcentralen kan ge en vård som passar dina behov/de kan visa att de ger en vård med hög medicinsk kvalitet vårdcentralen har ett gott rykte vårdcentralen ger en bra service Skala 1-5, andel som anser det vara viktigt (betyg 4+betyg 5) visas i graf Fråga: 25. Om vi antar att du skulle välja vårdcentral idag, hur viktigt eller oviktigt är det att 54 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

55 Viktiga faktorer vid val i framtiden - Små skillnader mellan städerna vårdcentralen ligger nära bostaden vårdcentralen ligger nära ditt arbete vårdcentralen kan ge en vård som passar dina behov/de kan visa att de ger en vård med hög medicinsk kvalitet vårdcentralen har ett gott rykte Signifikant skillnad på 95 nivå, mellan Halmstad och Västerås. vårdcentralen ger en bra service Skala 1-5, andel som anser det vara viktigt (betyg 4+betyg 5) visas i graf Fråga: 25. Om vi antar att du skulle välja vårdcentral idag, hur viktigt eller oviktigt är det att 55 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

56 Den viktigaste faktorn vid val i framtiden En vård som passar behoven/besvären är den viktigaste faktorn enligt majoriteten av respondenterna. Fråga: 30. Av de fem faktorer du fått ta ställning till vilken av dessa är den absolut viktigaste om du skulle välja vårdcentral? 56 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

57 Den viktigaste faktorn vid val i framtiden En vård som passar behoven/besvären är viktigaste faktorn enligt de allra flesta, oavsett stad. Fråga: 30. Av de fem faktorer du fått ta ställning till vilken av dessa är den absolut viktigaste om du skulle välja vårdcentral? 57 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

58 Andra viktiga faktorer vid val i framtiden som ej angivits - Halmstad Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 31. Är det någon annan faktor som är viktig för dig om du skulle välja vårdcentral? 58 Bas: Halmstad 320 IP

59 Andra viktiga faktorer vid val i framtiden som ej angivits - Södertälje Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 31. Är det någon annan faktor som är viktig för dig om du skulle välja vårdcentral? 59 Bas: Södertälje 301 IP

60 Andra viktiga faktorer vid val i framtiden som ej angivits - Västerås Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 31. Är det någon annan faktor som är viktig för dig om du skulle välja vårdcentral? 60 Bas: Västerås 304 IP

61 Information som du vill ha för att kunna göra ett bra val - Halmstad Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 32. Om du skulle välja vårdcentral idag, vilken information skulle du då vilja ha, vad skulle du vilja veta för att kunna göra ett bra val? 61 Bas: Halmstad 580 IP

62 Information som du vill ha för att kunna göra ett bra val - Södertälje Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 32. Om du skulle välja vårdcentral idag, vilken information skulle du då vilja ha, vad skulle du vilja veta för att kunna göra ett bra val? 62 Bas: Södertälje 586 IP

63 Information som du vill ha för att kunna göra ett bra val - Västerås Denna förenklade tolkning av öppna svar ska tolkas som: Ju större typsnitt desto mer frekvent har ordet nämnts i det öppna svaret. Fråga: 32. Om du skulle välja vårdcentral idag, vilken information skulle du då vilja ha, vad skulle du vilja veta för att kunna göra ett bra val? 63 Bas: Västerås 581 IP

64 Viktighet med jämförelse av kvalitet mellan vårdcentraler Jämförelser av kvalitet är viktigt för en majoritet av respondenterna, men en fjärdel anser det vara varken viktigt eller oviktigt att jämföra kvaliteten. Fråga: 33. Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att kunna jämföra den medicinska kvaliteten på olika vårdcentraler? 64 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

65 Viktighet med jämförelse av kvalitet mellan vårdcentraler Små skillnader mellan städerna. Fråga: 33. Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att kunna jämföra den medicinska kvaliteten på olika vårdcentraler? 65 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

66 Skulle du söka mer information om kvalité om det fanns? Majoriteten skulle söka mer information om kvalité om det fanns. Fråga: 34. Om det fanns mer information att få om den medicinska kvaliteten på olika vårdcentraler skulle du söka upp den informationen innan du skulle välja vårdcentral? 66 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

67 Skulle du söka mer information om kvalité om det fanns? Små skillnader mellan städerna. Fråga: 34. Om det fanns mer information att få om den medicinska kvaliteten på olika vårdcentraler skulle du söka upp den informationen innan du skulle välja vårdcentral? 67 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

68 68 Jämförelser mellan vårdcentraler

69 Jämförelser av vårdcentraler via nätet Ovanligt att använda nätet för jämförelser av vårdcentraler. Endast 7 av samtliga respondenter har använt nätet för att jämföra olika vårdcentraler. Något fler bland de som har privat vårdgivare som använt nätet. (Ej signifikant) Fråga: 35. På nätet finns det olika möjligheter att jämföra vårdcentraler med varandra. Har du någon gång varit inne på nätet och jämfört olika vårdcentraler? 69 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

70 Jämförelser av vårdcentraler via nätet Nedbrutet på ålder Respondenter över 65 år har en lägre andel som jämför via nätet, men bland övriga åldergrupper är det inga stora skillnader. (Ej signifikant skillnad, olika stora baser) Fråga: 35. På nätet finns det olika möjligheter att jämföra vårdcentraler med varandra. Har du någon gång varit inne på nätet och jämfört olika vårdcentraler? 70 Bas: Upp till 30 år 111 IP, år 307 IP, år 618 IP, över 65 år 758 IP

71 Jämförelser av vårdcentraler via nätet Små skillnader mellan städerna. Fråga: 35. På nätet finns det olika möjligheter att jämföra vårdcentraler med varandra. Har du någon gång varit inne på nätet och jämfört olika vårdcentraler? 71 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

72 Informationskällor på internet som använts Den vanligaste informationskällan är Jämför Vård. Om Vård.se har också använts av respondenterna. Men i lägre omfattning. OBS! Låga baser Fråga: 36. Har du använt dig av landstingets hemsida eller har du använt Om Vård.se? 72 Bas: De som jämfört vårdcentraler via nätet. Landstinget 53 IP, privat vårdgivare 74 IP, samtliga 127 IP

73 Informationskällor på internet som använts I Södertälje har fler använt Om Vård.se jämfört med övriga städer. (Ej signifikant skillnad, låga baser) OBS! Låga baser Fråga: 36. Har du använt dig av landstingets hemsida eller har du använt Om Vård.se? 73 Bas: De som jämfört vårdcentraler via nätet. Halmstad 46 IP, Södertälje 41 IP, Västerås 40 IP, samtliga 127 IP

74 Andra informationskällor som använts - Halmstad Landstinget. Var inne på vård också men det var på landstinget jag hittade mitt. Landstingets hemsida. Varit inne på landstingets hemsida och läst om varje enskild vårdcentral för sig. Familjeliv. Fråga: 36. Har du använt dig av landstingets hemsida eller har du använt Om Vård.se? Alternativet Annan plats som använts 74 Bas: Halmstad. De som angett Annan plats, 4 IP

75 Andra informationskällor som använts Södertälje Läkarnas specialistkompetens och historia. Artikel i lokaltidning om kundundersökning om hur nöjda patienter är på olika vårdcentraler. Vårdcentralernas egna hemsidor. Jag har använt både Google och officiell information från respektive vårdcentraler. Vårdcentralens hemsida. Fråga: 36. Har du använt dig av landstingets hemsida eller har du använt Om Vård.se? Alternativet Annan plats som använts 75 Bas: Södertälje. De som angett Annan plats, 4 IP

76 Andra informationskällor som använts - Västerås Hemsida där folk betygsätter läkare i hela landet. Landstingskatalogen. Har googlat. Vårdcentralernas privata hemsidor. Fråga: 36. Har du använt dig av landstingets hemsida eller har du använt Om Vård.se? Alternativet Annan plats som använts 76 Bas: Västerås. De som angett Annan plats, 4 IP

77 Skiljer sig kostnaden mellan att gå till en privat- eller landstingsdriven vård? Okunskapen är stor bland de med landstingsdriven vårdcentral. En knapp majoritet, 45, vet inte om kostnaden mellan landstingsdriven och privatdriven vårdcentral skiljer sig åt. Men även i målgruppen privat vårdgivare är osäkerheten stor. En knapp fjärdedel, 23, vet ej om kostnaden skiljer sig åt. Fråga: 37. Är det dyrare, billigare eller samma kostnad för en patient att gå till en vårdcentral i privat drift jämfört med en vårdcentral som drivs av landstinget? (*) = signifikant skillnad på 95 nivå 77 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP I målgruppen privat vårdgivare anser 70 att kostnaden är densamma, bland landstinget är den siffran 40. (*)

78 Skiljer sig kostnaden mellan att gå till en privat- eller landstingsdriven vård? I Halmstad är andelen med kunskap om kostnaderna störst. 61 anser att kostnaden är densamma oavsett driftform, att jämföra med 50 i Södertälje. (*) Fråga: 37. Är det dyrare, billigare eller samma kostnad för en patient att gå till en vårdcentral i privat drift jämfört med en vårdcentral som drivs av landstinget? (*) = signifikant skillnad på 95 nivå 78 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

79 79 Reflektioner

80 Reflektioner Som ett första steg i vårdvalsundersökningen genomfördes som tidigare nämnts en kvalitativ studie då ett antal individer i olika åldrar djupintervjuades. Några av slutsatserna från dessa intervjuer löd: Landstingen/vårdgivarna måste underlätta för medborgarna att göra ett kvalitativt bra val genom att bland annat Underlätta för dem att jämföra kvalitet Anpassa informationen till olika målgrupper Förtydliga för patienterna vem det är som betalar Dessa slutsatser förstärks av föreliggande studie. Att välja vårdcentral är inget man går och funderar på dagligdags. Det är inte ett val som verkar skapar ett stort engagemang. I grunden finns det ett stort förtroende för vården och därför blir valet inte så dramatiskt. Dock har nästan hälften av de tillfrågade gjort ett medvetet val första gången de fick möjlighet att välja. Varannan behöll den vårdcentral de blev tilldelade av landstinget när de fick välja och gjorde inget aktivt val. 80

81 Reflektioner Bland dem som en eller flera gånger bytt vårdcentral någon gång under de senaste två åren är det 13 som tycker att det var svårt/besvärligt att göra ett bra första val. Var femte som bytt vårdcentral hade inte tillräckligt med information för att kunna ta ställning och göra ett nytt bra val. Den information som saknas är i första hand den om läkarna och deras kompetens. Det viktigaste att veta om man skulle byta vårdcentral i framtiden är om vårdcentralen kan ge en vård som passar de individuella behoven och att vården har hög medicinsk kvalitet. Då är det viktigt att också kunna jämföra den medicinska kvaliteten. Att detta är mycket viktigt anser 32 i gruppen 60 år och äldre, jämfört med 19 av de som är under 30 år. De äldre tycker också, jämfört med de yngre åldergrupperna, att det är viktigt att vårdcentralen har ett gott rykte och att den ger en bra service. Den ibland något inflammerade politiska debatten om vinst i den privata vården harsannolikt givit upphov till missförstånd och okunskap om hur avtal upprättas och vem som står för notan och vad det innebär för den enskilde patienten. Endast drygt hälften av samtliga tillfrågade kunde med säkerhet säga om det är samma kostnad för patienten vare sig vårdcentralen är privat- eller i landstingsdriven. 81

82 Reflektioner Värt att notera är att det är signifikant fler i Södertälje som svarar att det är dyrare för patienten på en vådcentral i privat drift. 14 av de som besöker en landstingsdriven vårdcentral svarar att det är dyrare att gå till en vårdcentral i privat drift. 45 av landstingspatienterna svarar vet ej jämfört med 23 bland besökarna på privata vårdcentraler. Vårdvalsmodellen i Stockholms Läns Landsting har stundtals varit föremål för intensiva politiska diskussioner. Politiska debatter syftar mer till att visa på ideologiska skiljelinjer än vad de ena eller andra reformen konkret innebär för medborgarna. I vår studie har vi valt att koncentrera oss på landsting med längre erfarenhet av vårdval och med ett relativt stort inslag av privat drivna vårdcentraler. Två av våra undersökta landsting Halland och Västmanland är landsting som båda har en signifikant större andel medborgare med stort förtroende för vården på vårdcentralerna jämfört med riket som helhet. Om det är frukten av en konkurrensutsatt eller en särskilt välskött och välfungerande primärvård ger inte denna studie svar på. Men två av våra tre undersökta landsting ligger alla bland de fyra landsting där befolkningen har ett signifikant större förtroende för primärvården än det genomsnittliga värdet för riket som helhet. 82

83 Reflektioner En jämförelse mellan äldre och yngre respondenter i undersökningen bekräftas av andra genomförda patientundersökningar: det är en klart mindre andel bland de som är 30 år eller yngre som tycker att de blev bemötta med respekt tycker att läkare/sköterskan gav sig tid att lyssna är nöjda med informationen fick den förväntade hjälpen. Var fjärde respondent i den yngsta gruppen har bytt vårdcentral en eller flera gånger de senaste två åren. Nästan en av fyra av de under 30 år svarar att det är dyrare att gå till en privat driven vårdcentral. De äldre något mer vana vårdcentralbesökarna har större erfarenhet av hur sjukvården fungerar och är överlag nöjdare med besöket. Återstår att se om de yngre grupperna behåller sin mer kritiska inställning som vårdkonsumenter upp genom åren. 83

84 84 Bakgrundsvariabler

85 Bedömning av hälsotillståndet Drygt 3 av 4 av samtliga anser sig ha ett bra hälsotillstånd. Inga direkta skillnader mellan målgrupperna. Respondenterna upplever sig vara lika friska eller sjuka oberoende av vilken typ av vårdgivare de valt. Fråga: 38. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Jag tänker på hur du generellt mått den sista tiden, inte om du just i dag är tillfälligt förkyld eller liknande. Mår du? 85 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

86 Bedömning av hälsotillståndet Boende i halmstad anser sig vara friskast, högst andel som mår ganska bra eller mycket bra. (Ej signifikant) Fråga: 38. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Jag tänker på hur du generellt mått den sista tiden, inte om du just i dag är tillfälligt förkyld eller liknande. Mår du? 86 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

87 Utbildningsnivå Målgruppen privat vårdgivare har en högre andel respondenter som är utbildade på högskola eller universitet. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 39. Vilken utbildning har du d v s vilken är din högsta genomförda utbildning/examen? 87 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

88 Utbildningsnivå Halmstad har högst andel universitetsoch högskoleutbildade. (* mot Södertälje) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 39. Vilken utbildning har du d v s vilken är din högsta genomförda utbildning/examen? 88 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

89 Sysselsättning Hög andel pensionärer, totalt 47, en knapp majoritet bland samtliga respondenter. 43 arbetar 49 arbetar 47 pensionärer Målgruppen privat vårdgivare har en högre andel heltidsoch deltidsarbetande. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 40. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 89 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

90 Sysselsättning Högst andel arbetande respondenter återfinns i Halmstad. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 40. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 90 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

91 Familjesituation Majoriteten av samtliga tillfrågade, 66, är gifta/sambo med eller utan barn. Men hög andel ensamstående, 41. Målgruppen privat vårdgivare har en lägre andel ensamstående, 36 att jämföra med 46 för målgruppen landstinget vårdgivare. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 41. Hur ser din familjesituation ut. Är du? 91 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

92 Familjesituation Högst andel gifta/sambo återfinns i Halmstad, 62. Lägst andel gifta/sambo återfinns i Södertälje, 52. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 41. Hur ser din familjesituation ut. Är du? 92 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

93 Inkomstnivå 39 tjänar kr och uppåt 47 tjänar kr och uppåt Målgruppen privat vårdgivare har högre andel respondenter som tjänar från kr och uppåt. Dvs. högre andel medeloch höginkomsttagare bland sina kunder jämfört med landstinget. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 42. Hur stor är din inkomst per månad före skatt? 93 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

94 Inkomstnivå Halmstad har högst andel medel- och höginkomsttagare (tjänar mer än kr per månad). (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 42. Hur stor är din inkomst per månad före skatt? 94 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

95 Ålder En klar majoritet är äldre än 45 år, 76. Privata vårdgivare har en något lägre andel ålderspensionärer, över 65 år. (Ej signifikant) Fråga: 43. Vilket år är du född? (Omkodad till ålder) 95 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

96 Ålder Inga stora skillnader mellan städerna gällandes åldersfördelningen. Fråga: 43. Vilket år är du född? (Omkodad till ålder) 96 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

97 Ursprung 87 av samtliga deltagande i studien är födda i Sverige. Målgruppen landstinget vårdgivare har en något högre andel med respondenter som är födda utomlands. (Ej signifikant, små baser) Fråga: 44. var är du född? Är du född i 97 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

98 Ursprung Södertälje har högst andel respondenter som är födda utanför Sverige. (*) (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 44. var är du född? Är du född i 98 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

99 Antal år boendes i Sverige för de som är födda utomlands En klar majoritet, 94 av samtliga som är födda utanför Sverige, har bott i Sverige i mer än 10 år. Fråga: 45. Hur länge har du bott i Sverige? (Kodad variabel) 99 Bas: De som är födda utanför Sverige. Landstinget 129 IP, privat vårdgivare 99 IP, samtliga 228 IP

100 Antal år boendes i Sverige för de som är födda utomlands Södertälje har en något större andel med respondenter som varit i Sverige 2-5 år, dvs. en kortare tid. (Ej signifikant, låga baser) Fråga: 45. Hur länge har du bott i Sverige? (Kodad variabel) 100 Bas: De som är födda utanför Sverige. Halmstad 57 IP, Södertälje 112 IP, Västerås 59 IP, samtliga 228 IP

101 Kön Fler kvinnor än män har deltagit i studien. (*) Fördelningen ser relativt lika ut oberoende av vilken typ av vårdgivare som driver respondentens vårdcentral. (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 46. Notera om IP är (kön) 101 Bas: Landstinget 900 IP, privat vårdgivare 900 IP, samtliga 1800 IP

102 Kön Fler kvinnor än män har deltagit i studien. (*) Fördelningen ser relativt lika ut oberoende av stad. (*) = signifikant skillnad på 95 nivå Fråga: 46. Notera om IP är (kön) 102 Bas: Halmstad 600 IP, Södertälje 600 IP, Västerås 600 IP, samtliga 1800 IP

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient?

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% Nej 37% 36% 36% Q2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående?

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 UPPLEVELSEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND 2014-03-04 Handläggare Ove Granholm Forskning och Utveckling 2014-03-04 2(6) Undersökning nummer 1

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Anna

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 Vintern 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupper... 3 1.4 Metod...

Läs mer

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi Patienttoppen 2014 En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi April 2014 Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Diskussion... 5 2.1 Högre

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet Mars 2014 10 23 februari 2014 Medborgarpanel 8 Tillgång till din patientjournal på internet Inledning Hösten 2011 startade Landstinget Kronoberg en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster vårdgivare 2017 Region Uppsala. April 2017

Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster vårdgivare 2017 Region Uppsala. April 2017 Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster vårdgivare 017 Region Uppsala April 017 Sammanfattning NKI har ökat från 3 (år 01) till. Värdet på kvalitetsfaktorerna har ökat eller är oförändrade förutom

Läs mer

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2. Kön Jag är.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123 Svenskt Näringsliv Privat/Offentligt P INNEHÅLL P.O. Box 6733 S-113 85 Stockholm Sweden Visiting address: Gävlegatan 16 Tel +46 8 598 998 00 Fax +46 8 598 998 05 Köpmangatan 7 S-871 30 Härnösand Sweden

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Vårdbarometern 2011 Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Halmstads kommun Socialförvaltningen Funktionshinderomsorgen Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Rapport från personalenkät 2014 För undersökning och rapport

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västmanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Vårdval, tillgänglighet & HSAN-anmälningar

Vårdval, tillgänglighet & HSAN-anmälningar Vårdval, tillgänglighet & HSAN-anmälningar 27 oktober 2008 Rapport om vårdval, tillgänglighet och HSAN-anmälningar inom primärvården 2007/2008 Rapport Svenskt Näringsliv Rapporten framtagen av Sanocore

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Örebro län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Eureka Marknadsfakta AB

Eureka Marknadsfakta AB Inledning Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland tre grupper av sjuksköterskor: yrkesverksamma i offentlig och i privat tjänst samt blivande sjuksköterskor

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer