PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 KF PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

2 it. HEDEMORA Plats och tid Beslutando s.r Paulusgården, kl 18.3D Sammanttådasdaturn Ledamöter Se närvaro- och omröstnlngslistan sidan 2 1(23) Tjänstgörande ersältare Se närvaro- och omröstningsllstah sidan 2 Övriga närvarande Ulla BurelI (8) Mohammad Maleki (S) Ola Salin (S) Anna Tosleby, förvaltningschef för mlljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 53 Annika Jax, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och lid Solbrith Stening (M) och Lars Westlund (S) Rådhuset, torsdagen den 19 juni 2014, k Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justorare Annika Jax J.. ;.? J. -, >6,.(/ Berndt Nygårds (S) Solbrilh Sten ing (M) )., i"~ ' I ' ~ I. l I Lars Westlun_d..:... (5..:.. ) _ ANSLAG/BEVIS Protokollet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Dalum då anslaget sätts upp Förvaringspl<llS för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum då anslaget tas ned Underskrift [Jesterandes.g" Annika JaK IU.,...""'"do

3 ~HEDEMORA Sammanlrlldesdalum 2(23) Närvaro~ och omröstningslista Närvaro i 54 I~ 63 lli Namn Led. T/.ers. Ja Ne/ Avst Ja Nel Avst Ja Nol Avst Melker Andersson (M) 1 1 Gunborg Moren (M) 1 1 Alf Arvidsson (M) 1 1 Jonas Carlgren (M) 1 1 Bo Ericson (M) 1 1 Solbrith Stening (M) 1 1 Jan Berqqvlst (M) 1 1 Karl-Erik Pettersson (MP 1 1 Allan Mattsson (LH P) Kiell Berglund (LHP) Georg Larsson (LHP) Lars-Erik Karlsson (-l Gun Drugge (C) Owe Ahlinder (C) Gertrud Hielte (C) Owe Aberg (C) Inger Eriksson (C) Anders Olsson (Cl Mika el Golthardsson (C) Erica Drugge (C) Solbritt And ersson (V) Jan Enqs ås (FP) Ulf Hansson (S) Ankl Rooslie n (S) Per Fagerström (S) Anna -Karin Dahl rs: Per Jansson (S) Gunilla Nordholm (S) Lars Westlund (S) Maria Karlsson (S) Leif Fredriksson (S) Agneta Andreasson -B äck (S) Anita Hedqvist (S) Lars-Olov Nordholm (S) Kajsa-Lena Fagerström (S) Berndt Nygårds (S) ; SUMMA Juslerandes sign I.. "v.: [ul ora..bestyrkande

4 .å. HEDEMORA Sammanlrädesdatum 2014~ (23} Innehållsförteckning 53 Miljö - och samhällsby9gnadsnämnden informerar 4 54 Dm KS Budgetramar för och investeringsbudget för år Dm KS Budget 2015 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 8 56 Dm KS Avtal för fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken, 9 57 Dm KS Arsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Dnr KS Revision av Region Dalarnas förbundsordning Dnr KS Hedemora komm unkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald Dnr KS Förfrågan från Husbyringen om bidrag för KÖP av fastigheten Stjärnsund 21: Dnr KS Förvärv av Tjäderhuset i Hedemora AB DnrKS Agardirektiv och bolagsordning för Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB Dnr KS Tjäderhuset i Hedemora AB om inköp av fastigheter ilångshyttan Dm KS Svar på interpellation om tidsplan och hand lingsplan gällande CEMR Delgivningar DnrKS Hedemora kommuns medfinansiering av insats i samband med Outokumpus avveckling av verksamhet ilångshyttan Avslu tning 23 Justerandes sign, l l.:., ' l IUldrag sbestyrkancte

5 it. HEDEMORA SBmmBntrlldesdatum 4(23) 53 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar Fullmäktigepresidiet önskar fortsätta på inslagen väg att bjuda in nämnderna och bolagen till fullmäktige för information och diskussion om viktiga ärenden som påbörjats eller planeras i verksamheterna. Till dagens sammanträde är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning inbjudna att informera. Fullmäktige efterfrågar information om aktuella projekt, speciella problem, uppföljning av större beslut, närmaste framtiden, Dessutom är man speciellt intresserade av följande specifikt föl' miljö- och samhällsbygguadsnämnden: Bygglovshantering Skötsclplan föl' stadssjöarna (bilfallen motion) Per Fagerström (8), ordförande i mijö- och samhällsbyggnadsnämnden och Anna Tosteby, förvaltningschef informerar och svarar på ledamöternas frågor..;i/!,/ I,1",, \, ' J'. '';..., Justerandes sign I""""""'''''"''

6 ~ HEDEMORA Sammanlriidesdalum 5(23) 54 Dnr KS Budgetramar tör och investeringsbudget tör år 2015 Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen hal' antagit följande förslag till budgetramar för driftbudgeten for åren : M,.IO B,I Elllll f ÖRSlAG BUKSUIl20 IIJUOGET 201 TilläglI lå,s"'f"~l UI6k".ng TIlIf~lIlgt BUeGa ZOIS PLAN201G PLAN 2011 SelDDD Itkr 10)4 fr loh A lllc" 65= 8:>= 8X C,'.rlo r,."f'il1llr'trd : IJ~ :~: :CJ ~ 20~ Kcn,mt.;l"Uv t tiui.- 'S '3~ rsoc Sr ~ k.ddfllr.ts:t'iflstef\ nsse :I~ 70= 13:>C~ Up p,.. r.dlll'll h'li r.: mt-ll''''' ~ r:..' e:.:: 6" Dltdnln I r al't"nd.r 1~6 e15 3~llS: 1~C-C sc:= 3'5152 OIT'Jornrjft"f'lrJ \i " d. oofrie r, II.,.. hr lr"jfl :78 l:e :78 SH :1~ :: H:= :79193! c :ll lfch l lcr lr u r n ~:>O" 5:>~ 71'cc Ildtla j(lutui I To;; 5~: 5"" 5:>' SOC ". 11'111- ITA' 1:;:-:' 60.::: 60~ 6:>~ '.' UIQ er t- nrrrri llsb t llr,du";ur r ;l :7193 3~ 9~S 1SO-:: 3~ 4:! 'J alrarrrd 1CX O''I~f''n"'"'' kuar."., r'if " t"'f"ftl l '~. 18 : <3 13 eec 1" ~::,= 1':' ~ =-~ t l, 2-=: OfetlJ tuu ] 15: )'0':>:: lc.re pglt 13100!)~::C 139:: L~r.o,u :-~13 31 S:: - scec 1280: Ohd, h:t.li..cstr 6:>: SAneuokaltnld., ' ~ '1100 Flrara"tne,lEG t e~: J CC~; l~:':-: 1= ::: SLatt., c~,... anbl:lf. ' 'S-:( ~4 QP, Si7H~ 8611" Lo"'''''' jr r,i iout e71l99 RESULTAT D 1009' ~,,'at 'MI c"uef o Lid u. SKL prdgno.llnvåna Z06 sa skau", obld ,86[ E+08 RESULTAT fik...sl..uh Kommunstyreslen hal' antagit följande förslag till investeringsramar för år 2015 på 17 mkr, med fördelning enligt följande: Bildningsnämuden 4 mkr Kommunstyrelsen 12 mkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,2 mkr Omsorgsnämnden 0,8 mkr För åren föreslås en investeringsram på mkr per år. forts Justerandes sign. " f,..~,, 1/ /.. lo' "

7 ~ HEDEMORA Sammanträdesdatum 6(23) 54, forts Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 20 J4, 81 Förslag till budgetramar åren J7 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 96 Långshyttepartiets budgetförslag Yrkanden Ulf Hansson (8) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till budgetramar för driftbudgeten, Gun Drugge (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar för investeringsbudgeten. Allan Mattsson (LHP) yrkar bifall till Långshyttepartiets budgetförslag. Deltar inte Melker Andersson (M) meddelar att moderatema inte tänker delta i beslutet med följande motivering: "Vi moderater avstår från att lägga något förslag på alternativa budgetramar for 2015, då det för närvarande finns alltför många osäkra ekonomiska förutsättningar, Osäkerheterna finns bland annat i prognostiserade resultat för 2014, beräknade kapitalkostnader, pensionskostnaderna och kostnaderna i samband med Fyrklöverskolans brand. Vi återkommer i höst med förslag på budgetramar med en ambition att förstärka budgeten för skolan och vård och omsorg, utifrån verkliga behov för en kvalitativ verksamhet." Karl-Erik Pettersson (MP) deltar inte i beslutet. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Långshyttepartiets förslag och finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. Omröstning begärs. Beslutsgång i omröstningen Ordföranden föreslår följande beslutsgång vilken godkänns; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill bifalla Långshyttepartiets förslag röstar NEJ. forts Justerandes sign, /'.!~ jl/. ', / /..\ I \ ~. '. IUlO <og,"".",,"'''

8 it. HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKÖLL SammanlrådBsdatum SIda 7(23) 54, forts Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 25 JA-röster och 3 NEJ-röster. 8 ledamöter deltog inte i beslutet. Se bifogat omröstningsprotokoll. Därmed har kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag till drift och investeringsbudget. s beslut Kommunstyrelsens förslag till budgetramar mr drift- och investeringsbudget för åren enligt ovan, antas. Utdrag till Ekonomichef Redovisningsansvarig Samtliga nämnder Justorondes sign.; / /7;}' I, ~

9 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanlrlldesdalllm {23} 55 Dnr KS Budget 2015 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd Sammanfattning Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutade den 22 april 2014 att Budget 2015 med plan för ska antas av respektive deltagande kommuns kommunful lmäktige. Besfutsunderlag Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 22 april 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 79 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 79 s beslut Budget 2015 med plan för för Västmanland-Dalarna Lönenämnd godkänns. Utdrag till Västmanland Dalarna Lönenämnd Justerandas sign,/~/!'/ IUldronsbeslvrkandc

10 ~ HEDEMORA Sammanlrlldesdalum 10(23) 57 Dm KS Arsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2013 Ärendebeskrivning Räddningstjänstförbundet har inkommit med sin årsredovisning för 2013 för godkännande av medlemskommunerna. Beslutsunderlag Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2013 S ödra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion den 17 mars 2014, l Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 73 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 80 s beslut l. Årsredovisning 2013 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns. 2. Förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet for 20] 3. Utdrag till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Justorandos sign 'I')Ili. :1'.// \.' I"""""'''''''''''

11 .å. HEDEMORA Sammanträdesaalum 11(23) 58 Dnr KS Revision av Region Dalarnas förbundsordning Ärendebeskrivning Reg ion Dalarnas direktion har den 7 maj 2014 beslutat att föreslå kommunalförb undets medlemmar att godkänna förändringar i förbundsordningen 7 respektive 16. Beslutsunderlag Missiv från Region Dalarna den 12 maj 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 74 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 8t s beslut l. Förslaget till ny skrivning 7 F örbundsdirektionen, godkänns. 2. Förslaget till ny skrivning 16 Budget och ekonomisk styrning, godkänns. Utdrag till Regi on Dalarna Justeiandes sigll / i I. I,..'I: ',...',,} "....\, ' ",, ", IUldragsbeslvrkando

12 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanträdesdalum 2014~ (23) 59 Dnr KS Hedemora kommunkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald Sammanfattning Jämställdhet, mångfald, jämlikhet och antidiskrimineringsarbete regleras i Diskrimineringslagen 2008:567. Ar 2009 undertecknade Hedemora kommun Den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. En handlingsplan for denna skrevs 2011 och reviderades har det övergripande ansvaret f01' Hedemora kommunkoncerns policy för jämställdhet och mångfald. Beslutsunderlag Skrivelse med bilagor från kommunstyrelseförvaltningen den 20 mars 2014 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 98 s beslut Förslaget till Hedemora kommunkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald antas, Utdrag till Jämställdhetsstrategen Justorandes sign.j/f/, j IUldragsbeslyrkande

13 ~ HEDEMORA Sammanträdesdatum 13(23) 60 Dnr KS Förfrågan från Husbyringen om bidrag för köp av fastigheten Stjärnsund 21:2 Sammanfattning Polhemsstiftelsen vill sälja fastigheten som inrymmer besökscentrumet för Husbyringen, for 600 tkr till Stiftelsen IIusbyringen. Stiflelsen Husbytingen har lämnat en muntlig förfrågan till kommunen 0111 kommunen kan bidra med medel till köpet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 april 2014, 65 Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, 67 Kommunstyrelsen den 3 juni Yrkanden Melker Andersson CM) yrkar avslag på förfrågan om bidrag, då fastighetens intäkter gott och väl täcker kostnaderna för en Iånefinansierad köpeskilling på 600 tkr. Istället kan kommunen eventuellt bistå med ett lån. Ulf Hansson (8), Gun Drugge (C), Allan Mattsson (LHP) och Karl-Erik Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja ett bidrag. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Melker Anderssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. s beslut I. Hedemora kommun ger Stiftelsen Ilusbyringen ett bidrag på 300 tkr för köp av fastigheten Stjärnsund 21 :2. Övrig finansiering i samband med köpet ansvarar Stiftelsen Hushyringen får. 2. Medel tas från kontot föl' oförutsedda kostnader. Forts Justerandes sign,4l / I l.j

14 ~ HEDEMO RA!d! KOM M UN Samman ltlldesdalum (23) 60, forts Reservationer Mcl kcr Andersson (M), Gu nborg Moren (M), Alf Arvid sson (M), Jonas Carlgren (M), Bo Ericson (M), So lbrith Stening (M) oe h Jan Bergqvis; (M) reserverar sig mot beslutet till förrnån rorme lker Ande rssons avslagsyrkande. Utdrag till Stiftelsen Husbyringen Ekonomichef Redovisningsansvarig Justerandes sign ~/fl/ IUldragslJCstyrkamlc

15 ~ HEDEMORA Sllmmanlrädesdatum 15(23) 61 Förvärv av Tjäderhuset i Hedemora AB Kommunstyrelseförvaltningen har getts i uppdrag av kommunfullmäktige all förhandla med AB Hedemorabostäder i syfte att förvärva samtliga aktier i Tjäderhuset i Hedemora AB. Vid ett eventuellt förvärv ska bolaget i så fall övergå till att heta Hedemora kommunfastigheter AB, Efter styrelsebeslut hos AB Hedemorabostäder. erbjuds I-Jedemora kommun att förvärva samtliga aktier i dotterbolaget 'fjäderhuset i Hedemora AB. Detta till en köpeskilling av 30 mkr och med överlåtelsedatum den 1 juli Beloppet motsvaras av bokfört värde för samtliga aktier i moderbolaget AB Hedemorabostäder. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från årsmöte AB Hedemorabostäder den 4 mars 2014, 10 den 18 mars 2014, 27 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 18 april 2014 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 93 s beslut 1. Hedemora kommun förvärvar samtliga aktier för Tj äderhuset i Hedemora AB till ett värde av 30 mkr av AB Hedemorabostäder per den ljuli , Tjäderhuset i Hedemora AB ämnar byta namn till Hedemora kommunfastigheter AB. 3. Finansiering sker genom lösen av lån till AB Hedemorabostäder med tkr samt med likvida medel tkr, Utdrag till AB Hedemorabostäder Ekonomichef Redovisningsansvarig s«justerandes sign', I IU""g,""'."""

16 ~ HEDEMORA samrnantradescalum 16(23) 62 Dnr KS Ägardirektiv och bolagsordning för Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB Sammanfattning Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedcmora kommun fastigheter AB behöver ägardirektiv och kommunchefen fick av arbetsutskottet den 29 oktober 20] 3 i uppdrag att se över nya direktiv. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober2013, ]47 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 71 Förslag till ägardirektiv och bolagsordning den 23 maj 20 I4 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 94 Kommunstyrelsen har bifallit två yrkanden om ändringar i föreslagna ägardirektiv: l 3 Verksam het, under rubriken Lokaler får kommunal verksamhet, så ska meningen "Förvaltningen ska kännetecknas av hög grad av kundfokus och kostnadseffektivitet." nyttas upp till att bli det tredje stycket under rubriken Verksamhet. I förslaget till ägardirektiv 2, så ska ordet "annan" tilläggas före ordet "lag", s beslut Presenterade ägardirektiv och bolagsordning rör Tjäderhuset i Hedemora Afs/Hedemora kommunfastigheter AB antas med dc två tillägg för dc presenterade och bifallna yrkandena, Utdrag till Tärlerhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB { / IUldragsbestyrkande

17 ~HEDEMORA Sammanllädesdalum SIda 17(23) 63 Dm KS Tjäderhuset i Hedernara AB om inköp av fastigheter i Långshyttan Sammanfattning Kommunen har fått möjlighet att förvärva fastigheter av LSAB i Långshyttan. Ärendet har behandlats av bolagsstyrelsen i AB Hedemorabostäder där ärendet hänskjutits till kommunfullmäktige fik avgörande j enlighet med gällande ägardirektiv. LSAB vill försälja sina fastigheter i Långshyttan till Hedemora kommun och istället förhyra vissa av fastigheterna. Det är tre fastigheter som berörs varav en har aktiv rörelse. För att affären ska kunna genomfåras fordras ett lagstöd samt att det nybildade kommunägda bolaget kan få ett aktieägartillskott av kommunen motsvarande 20 mkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, 66 Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 8 maj 2014 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 95 Yrkanden Ulf Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Melker Andersson (M) yrkar i första hand på återremiss för en bättre redogörelse av ärendets juridiska aspekter och de ekonomiska riskerna med affären och i andra hand yrkas avslag på förslaget om aktieägartillskott på 20 mkr med anledning av juridiska och ekonomiska oklarheter i ärendet. Framtida likviditetsbehov hor Tjäderhuset i Hedemora AB för L ex. utveckling av näringslivets lokal behov och infrastruktur blir ske genom upptagande av lån, hos kommunen eller med kommunal borgen. BesJutsgång Ordföranden ställer först avgörande idag mot återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. torts Justerandes sign /4/F/

18 it. HEDEMORA Sammanlrädesdalum 18(23) 63, forts Beslutsgång i omröstningen Ordföranden föreslår följande beslutsgång, vilken godkänns; den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA, den som bifaller återremissyrkandet röstar NEJ. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 27 JA-röster och 8 NEJ-röster. ] ledamot avstod fl-ån att rösta. Se bifogat omröstningsprotokoll. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Fortsatt beslutsgång Ordföranden ställer sedan bifall mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. s beslut l. Det nybildade bolaget.hedemora kommunfastigheter AB ges ett aktieägartillskott på 20 mkr. 2. Hedemora kommunfastigheter AB ges därigenom möjlighet genom fastighetsförvärvet att utveckla en industri/teknikpark alternativt företagshotell föl' mindre verkstads- eller hantverksindustri. Reservationer Melker Andersson CM), Gunborg Moren CM), Alf Arvidsson CM), Jonas Carlgren (M), Bo Ericson CM), Solbrith Steniug CM), Jan Bergqvist (M) och Karl-Erik Pettersson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån ror Melker Anderssons avslagsyrkande. Utdrag till Tjäderhuset i Hedemora Als/Hedemora kornmunfastigheter AB Ekonomichefen Redovisningsansvarig Justerandes sign Ih/I/ \ /.. " i 'JI,". t \ \I...)

19 ii: HEDEMORA Sammanträdesdatum 19(23) 64 Dnr KS Svar på interpellation om tidsplan och handlingsplan gällande CEMR Följande interpellation av Allan Mattsson (U-lP) ställd till kommunstyrelsens ordförande har anmälts: "I uppföljningen till kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan för CEMR våren 20]4 kan man läsa under rubriken "ARBETSGIVARROLLEN" artikel 11 följande: Lönekartläggning med åtföljande handlingsplan görs 2013, fortsättningsvis varje år. "Här har inte tidsplanen hållits." Mi/Ifråga är: Var/öl' håller mall inte tidsplanen? Arbetsvärdering av lika och likartade arbete slutfördes en handlingsplan för att rätta till eventuella felaktigheter upprättas. "Kartläggningen lir fårdig men inte handlingsplanen." Min fr åg«är: Vm:fö,. är inte hnndlingsptanenfiirdig? En handlingsplan för att erbjuda anställda heltidstjänstgöring utformas under "Nu sker ett omtag i arbetet med att erbjuda heltider till medarbetarna, II Min fråga är : Hur länge skal! det rimligtvis behova ta innan tie som "iii arbeta Iteltitl,får rätt att göra det? har medgett at! interpellationen får ställas. På dagens sammanträde besvaras den av kommunstyrelsens ordförande Ulf Hansson (S), vilken även lämnat svaret skriftligt. Justerandes sign. /' l'1//.//(,v O/ I ' o" IUloragsbeslyr!lande

20 ~ HEDEMORA Sammantråclesdatum 20(23) 65 Delgivningar Följande delgivningar anmäls: a) Dur KS 199-J4 739 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap l Sol., b) Diverse nyhetsbrev c) Ärenden inkomna till kommunfullmäktige efter senaste sammanträdet: Dnr KS033M Förslag på rutin avseende uppskattning i kommunfullmäktige Dnr KS Samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdorusmottagningsverksamhct Dm KS Region Dalarnas årsredovisning 2013 Dnr KS Bildningsnämndens förslag om uthyrningstaxor mr Vasateatern Dnr KS207 J4 170 Förslag till revidering av förbundsordning ror Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Dm KS Omsorgsnämndens begäran om tilläggsauslag för hemsjukvården s beslut förklarar sig ha tagit del av informationen. :JUSleranlIcs sign. j....,.., 1.t Y I ;.,; I J o -. )

21 it: HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanlrädesdalum 21(23) 66 Dnr KS Hedemora kommuns medfinansiering av insats i samband med Outokumpus avveckling av verksamhet i Långshyttan Sammanfattning Outokumpu kommer att påbörja avvecklingen av verksamheten i Långshyttan, vilket beräknas ta cirka 2 år. En del anställda har blivit erbjudna arbete inom Outokumpu på andra orter medan andra hal' erbjudits pensionsavgång. Svenska kyrkan, SOI11 handhar Asp-stiftelsen, vill påbörja en insats till hösten Kommunstyrelsen diskuterade den 3 juni 2014 hur kostnaden för insatsen ska kunna finansieras från kommunens sida. Arbetsutskottet har beslutat au uppdra till kommunchefen att iordningsställa en skrivelse som skulle tillsändas Outokumpu, Information hal' lämnats om att skrivelsen kommer att iordningställas under hösten Beslutsunderlag Skrivelse från Asp-stiftelsen den 7 april 2014 Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 maj 2014, 74 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 77 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 87 Yrkande UlfHansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Hedemora kommun, tillsammans med Asp-stiftelsen, genomför den tilltänkta insatsen. Medel pil 85 tkr för M 2014, anslås ur strategiutskottets budget. Resterande medel för insatsen under år 2015 ska beaktas i budget I [",,,,,.,,.,,,,,",,..-,.--~-.--' ;,===:;:-=:;: Justorapdassign,... I. ~. l I J \ ~ I / );!f'" / {.

22 ~ HEDEMORA KommunfUllmlkt!ge Samm~nlllldosdlllum SIda 22(23) Utdrag tl]] Asp-stiftelsen Budgetberedningen, strategiutskottet Ekonomichef redovisningsansvarig Juslerandes sign / 1. ~/ /! ' \ " 1 'j' \ lulclragsbeslyrllancle

23 it. HEDEMORA SammonlrådescJalum &Idll 23(23) 67 Avslutning, Kommunfullmäktlges ordförande, Berndt Nygårds (S), avslutar vårens sista kommunfullmäktigemöte med att önska ledamöter och övriga en trevlig sommar. Komruunfullrnäktlgesvice ordförande, Alf'Arvldsson (M), önskat ordföranden detsamma. Justerandes sign, ,- - - \},'~. ",.J

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Annika Jax KUNGÖRELSE Datum 2014-06-09 1(1) kallas härmed till sammanträde tisdag den 17 juni 2014 kl 18.30 i S:t Paulusgården. s ärendelista med

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-16

PROTOKOLL 2015-06-16 KF PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgarden, kl. 18.30-21.10 Ledamoter Se narvaro- och omrostningslistan sid an 2 Ersattare Se narvaro- och omrostningslistan sidan 2 Ovriga narvarande

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ii.hedemora sammamr ädesdatum 2014-03~25 1(17) Plats och tid Tj ädernhuset, sammanträdesrum Havsörnen, kl. 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (8) Per Fagerström

Läs mer

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. 2015-04-28 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer