PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 KF PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

2 it. HEDEMORA Plats och tid Beslutando s.r Paulusgården, kl 18.3D Sammanttådasdaturn Ledamöter Se närvaro- och omröstnlngslistan sidan 2 1(23) Tjänstgörande ersältare Se närvaro- och omröstningsllstah sidan 2 Övriga närvarande Ulla BurelI (8) Mohammad Maleki (S) Ola Salin (S) Anna Tosleby, förvaltningschef för mlljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 53 Annika Jax, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och lid Solbrith Stening (M) och Lars Westlund (S) Rådhuset, torsdagen den 19 juni 2014, k Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justorare Annika Jax J.. ;.? J. -, >6,.(/ Berndt Nygårds (S) Solbrilh Sten ing (M) )., i"~ ' I ' ~ I. l I Lars Westlun_d..:... (5..:.. ) _ ANSLAG/BEVIS Protokollet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Dalum då anslaget sätts upp Förvaringspl<llS för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum då anslaget tas ned Underskrift [Jesterandes.g" Annika JaK IU.,...""'"do

3 ~HEDEMORA Sammanlrlldesdalum 2(23) Närvaro~ och omröstningslista Närvaro i 54 I~ 63 lli Namn Led. T/.ers. Ja Ne/ Avst Ja Nel Avst Ja Nol Avst Melker Andersson (M) 1 1 Gunborg Moren (M) 1 1 Alf Arvidsson (M) 1 1 Jonas Carlgren (M) 1 1 Bo Ericson (M) 1 1 Solbrith Stening (M) 1 1 Jan Berqqvlst (M) 1 1 Karl-Erik Pettersson (MP 1 1 Allan Mattsson (LH P) Kiell Berglund (LHP) Georg Larsson (LHP) Lars-Erik Karlsson (-l Gun Drugge (C) Owe Ahlinder (C) Gertrud Hielte (C) Owe Aberg (C) Inger Eriksson (C) Anders Olsson (Cl Mika el Golthardsson (C) Erica Drugge (C) Solbritt And ersson (V) Jan Enqs ås (FP) Ulf Hansson (S) Ankl Rooslie n (S) Per Fagerström (S) Anna -Karin Dahl rs: Per Jansson (S) Gunilla Nordholm (S) Lars Westlund (S) Maria Karlsson (S) Leif Fredriksson (S) Agneta Andreasson -B äck (S) Anita Hedqvist (S) Lars-Olov Nordholm (S) Kajsa-Lena Fagerström (S) Berndt Nygårds (S) ; SUMMA Juslerandes sign I.. "v.: [ul ora..bestyrkande

4 .å. HEDEMORA Sammanlrädesdatum 2014~ (23} Innehållsförteckning 53 Miljö - och samhällsby9gnadsnämnden informerar 4 54 Dm KS Budgetramar för och investeringsbudget för år Dm KS Budget 2015 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 8 56 Dm KS Avtal för fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken, 9 57 Dm KS Arsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Dnr KS Revision av Region Dalarnas förbundsordning Dnr KS Hedemora komm unkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald Dnr KS Förfrågan från Husbyringen om bidrag för KÖP av fastigheten Stjärnsund 21: Dnr KS Förvärv av Tjäderhuset i Hedemora AB DnrKS Agardirektiv och bolagsordning för Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB Dnr KS Tjäderhuset i Hedemora AB om inköp av fastigheter ilångshyttan Dm KS Svar på interpellation om tidsplan och hand lingsplan gällande CEMR Delgivningar DnrKS Hedemora kommuns medfinansiering av insats i samband med Outokumpus avveckling av verksamhet ilångshyttan Avslu tning 23 Justerandes sign, l l.:., ' l IUldrag sbestyrkancte

5 it. HEDEMORA SBmmBntrlldesdatum 4(23) 53 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar Fullmäktigepresidiet önskar fortsätta på inslagen väg att bjuda in nämnderna och bolagen till fullmäktige för information och diskussion om viktiga ärenden som påbörjats eller planeras i verksamheterna. Till dagens sammanträde är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning inbjudna att informera. Fullmäktige efterfrågar information om aktuella projekt, speciella problem, uppföljning av större beslut, närmaste framtiden, Dessutom är man speciellt intresserade av följande specifikt föl' miljö- och samhällsbygguadsnämnden: Bygglovshantering Skötsclplan föl' stadssjöarna (bilfallen motion) Per Fagerström (8), ordförande i mijö- och samhällsbyggnadsnämnden och Anna Tosteby, förvaltningschef informerar och svarar på ledamöternas frågor..;i/!,/ I,1",, \, ' J'. '';..., Justerandes sign I""""""'''''"''

6 ~ HEDEMORA Sammanlriidesdalum 5(23) 54 Dnr KS Budgetramar tör och investeringsbudget tör år 2015 Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen hal' antagit följande förslag till budgetramar för driftbudgeten for åren : M,.IO B,I Elllll f ÖRSlAG BUKSUIl20 IIJUOGET 201 TilläglI lå,s"'f"~l UI6k".ng TIlIf~lIlgt BUeGa ZOIS PLAN201G PLAN 2011 SelDDD Itkr 10)4 fr loh A lllc" 65= 8:>= 8X C,'.rlo r,."f'il1llr'trd : IJ~ :~: :CJ ~ 20~ Kcn,mt.;l"Uv t tiui.- 'S '3~ rsoc Sr ~ k.ddfllr.ts:t'iflstef\ nsse :I~ 70= 13:>C~ Up p,.. r.dlll'll h'li r.: mt-ll''''' ~ r:..' e:.:: 6" Dltdnln I r al't"nd.r 1~6 e15 3~llS: 1~C-C sc:= 3'5152 OIT'Jornrjft"f'lrJ \i " d. oofrie r, II.,.. hr lr"jfl :78 l:e :78 SH :1~ :: H:= :79193! c :ll lfch l lcr lr u r n ~:>O" 5:>~ 71'cc Ildtla j(lutui I To;; 5~: 5"" 5:>' SOC ". 11'111- ITA' 1:;:-:' 60.::: 60~ 6:>~ '.' UIQ er t- nrrrri llsb t llr,du";ur r ;l :7193 3~ 9~S 1SO-:: 3~ 4:! 'J alrarrrd 1CX O''I~f''n"'"'' kuar."., r'if " t"'f"ftl l '~. 18 : <3 13 eec 1" ~::,= 1':' ~ =-~ t l, 2-=: OfetlJ tuu ] 15: )'0':>:: lc.re pglt 13100!)~::C 139:: L~r.o,u :-~13 31 S:: - scec 1280: Ohd, h:t.li..cstr 6:>: SAneuokaltnld., ' ~ '1100 Flrara"tne,lEG t e~: J CC~; l~:':-: 1= ::: SLatt., c~,... anbl:lf. ' 'S-:( ~4 QP, Si7H~ 8611" Lo"'''''' jr r,i iout e71l99 RESULTAT D 1009' ~,,'at 'MI c"uef o Lid u. SKL prdgno.llnvåna Z06 sa skau", obld ,86[ E+08 RESULTAT fik...sl..uh Kommunstyreslen hal' antagit följande förslag till investeringsramar för år 2015 på 17 mkr, med fördelning enligt följande: Bildningsnämuden 4 mkr Kommunstyrelsen 12 mkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,2 mkr Omsorgsnämnden 0,8 mkr För åren föreslås en investeringsram på mkr per år. forts Justerandes sign. " f,..~,, 1/ /.. lo' "

7 ~ HEDEMORA Sammanträdesdatum 6(23) 54, forts Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 20 J4, 81 Förslag till budgetramar åren J7 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 96 Långshyttepartiets budgetförslag Yrkanden Ulf Hansson (8) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till budgetramar för driftbudgeten, Gun Drugge (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar för investeringsbudgeten. Allan Mattsson (LHP) yrkar bifall till Långshyttepartiets budgetförslag. Deltar inte Melker Andersson (M) meddelar att moderatema inte tänker delta i beslutet med följande motivering: "Vi moderater avstår från att lägga något förslag på alternativa budgetramar for 2015, då det för närvarande finns alltför många osäkra ekonomiska förutsättningar, Osäkerheterna finns bland annat i prognostiserade resultat för 2014, beräknade kapitalkostnader, pensionskostnaderna och kostnaderna i samband med Fyrklöverskolans brand. Vi återkommer i höst med förslag på budgetramar med en ambition att förstärka budgeten för skolan och vård och omsorg, utifrån verkliga behov för en kvalitativ verksamhet." Karl-Erik Pettersson (MP) deltar inte i beslutet. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Långshyttepartiets förslag och finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. Omröstning begärs. Beslutsgång i omröstningen Ordföranden föreslår följande beslutsgång vilken godkänns; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill bifalla Långshyttepartiets förslag röstar NEJ. forts Justerandes sign, /'.!~ jl/. ', / /..\ I \ ~. '. IUlO <og,"".",,"'''

8 it. HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKÖLL SammanlrådBsdatum SIda 7(23) 54, forts Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 25 JA-röster och 3 NEJ-röster. 8 ledamöter deltog inte i beslutet. Se bifogat omröstningsprotokoll. Därmed har kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag till drift och investeringsbudget. s beslut Kommunstyrelsens förslag till budgetramar mr drift- och investeringsbudget för åren enligt ovan, antas. Utdrag till Ekonomichef Redovisningsansvarig Samtliga nämnder Justorondes sign.; / /7;}' I, ~

9 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanlrlldesdalllm {23} 55 Dnr KS Budget 2015 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd Sammanfattning Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutade den 22 april 2014 att Budget 2015 med plan för ska antas av respektive deltagande kommuns kommunful lmäktige. Besfutsunderlag Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 22 april 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 79 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 79 s beslut Budget 2015 med plan för för Västmanland-Dalarna Lönenämnd godkänns. Utdrag till Västmanland Dalarna Lönenämnd Justerandas sign,/~/!'/ IUldronsbeslvrkandc

10 ~ HEDEMORA Sammanlrlldesdalum 10(23) 57 Dm KS Arsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2013 Ärendebeskrivning Räddningstjänstförbundet har inkommit med sin årsredovisning för 2013 för godkännande av medlemskommunerna. Beslutsunderlag Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2013 S ödra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion den 17 mars 2014, l Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 73 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 80 s beslut l. Årsredovisning 2013 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns. 2. Förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet for 20] 3. Utdrag till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Justorandos sign 'I')Ili. :1'.// \.' I"""""'''''''''''

11 .å. HEDEMORA Sammanträdesaalum 11(23) 58 Dnr KS Revision av Region Dalarnas förbundsordning Ärendebeskrivning Reg ion Dalarnas direktion har den 7 maj 2014 beslutat att föreslå kommunalförb undets medlemmar att godkänna förändringar i förbundsordningen 7 respektive 16. Beslutsunderlag Missiv från Region Dalarna den 12 maj 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 74 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 8t s beslut l. Förslaget till ny skrivning 7 F örbundsdirektionen, godkänns. 2. Förslaget till ny skrivning 16 Budget och ekonomisk styrning, godkänns. Utdrag till Regi on Dalarna Justeiandes sigll / i I. I,..'I: ',...',,} "....\, ' ",, ", IUldragsbeslvrkando

12 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanträdesdalum 2014~ (23) 59 Dnr KS Hedemora kommunkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald Sammanfattning Jämställdhet, mångfald, jämlikhet och antidiskrimineringsarbete regleras i Diskrimineringslagen 2008:567. Ar 2009 undertecknade Hedemora kommun Den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. En handlingsplan for denna skrevs 2011 och reviderades har det övergripande ansvaret f01' Hedemora kommunkoncerns policy för jämställdhet och mångfald. Beslutsunderlag Skrivelse med bilagor från kommunstyrelseförvaltningen den 20 mars 2014 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 98 s beslut Förslaget till Hedemora kommunkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald antas, Utdrag till Jämställdhetsstrategen Justorandes sign.j/f/, j IUldragsbeslyrkande

13 ~ HEDEMORA Sammanträdesdatum 13(23) 60 Dnr KS Förfrågan från Husbyringen om bidrag för köp av fastigheten Stjärnsund 21:2 Sammanfattning Polhemsstiftelsen vill sälja fastigheten som inrymmer besökscentrumet för Husbyringen, for 600 tkr till Stiftelsen IIusbyringen. Stiflelsen Husbytingen har lämnat en muntlig förfrågan till kommunen 0111 kommunen kan bidra med medel till köpet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 april 2014, 65 Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, 67 Kommunstyrelsen den 3 juni Yrkanden Melker Andersson CM) yrkar avslag på förfrågan om bidrag, då fastighetens intäkter gott och väl täcker kostnaderna för en Iånefinansierad köpeskilling på 600 tkr. Istället kan kommunen eventuellt bistå med ett lån. Ulf Hansson (8), Gun Drugge (C), Allan Mattsson (LHP) och Karl-Erik Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja ett bidrag. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Melker Anderssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. s beslut I. Hedemora kommun ger Stiftelsen Ilusbyringen ett bidrag på 300 tkr för köp av fastigheten Stjärnsund 21 :2. Övrig finansiering i samband med köpet ansvarar Stiftelsen Hushyringen får. 2. Medel tas från kontot föl' oförutsedda kostnader. Forts Justerandes sign,4l / I l.j

14 ~ HEDEMO RA!d! KOM M UN Samman ltlldesdalum (23) 60, forts Reservationer Mcl kcr Andersson (M), Gu nborg Moren (M), Alf Arvid sson (M), Jonas Carlgren (M), Bo Ericson (M), So lbrith Stening (M) oe h Jan Bergqvis; (M) reserverar sig mot beslutet till förrnån rorme lker Ande rssons avslagsyrkande. Utdrag till Stiftelsen Husbyringen Ekonomichef Redovisningsansvarig Justerandes sign ~/fl/ IUldragslJCstyrkamlc

15 ~ HEDEMORA Sllmmanlrädesdatum 15(23) 61 Förvärv av Tjäderhuset i Hedemora AB Kommunstyrelseförvaltningen har getts i uppdrag av kommunfullmäktige all förhandla med AB Hedemorabostäder i syfte att förvärva samtliga aktier i Tjäderhuset i Hedemora AB. Vid ett eventuellt förvärv ska bolaget i så fall övergå till att heta Hedemora kommunfastigheter AB, Efter styrelsebeslut hos AB Hedemorabostäder. erbjuds I-Jedemora kommun att förvärva samtliga aktier i dotterbolaget 'fjäderhuset i Hedemora AB. Detta till en köpeskilling av 30 mkr och med överlåtelsedatum den 1 juli Beloppet motsvaras av bokfört värde för samtliga aktier i moderbolaget AB Hedemorabostäder. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från årsmöte AB Hedemorabostäder den 4 mars 2014, 10 den 18 mars 2014, 27 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 18 april 2014 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 93 s beslut 1. Hedemora kommun förvärvar samtliga aktier för Tj äderhuset i Hedemora AB till ett värde av 30 mkr av AB Hedemorabostäder per den ljuli , Tjäderhuset i Hedemora AB ämnar byta namn till Hedemora kommunfastigheter AB. 3. Finansiering sker genom lösen av lån till AB Hedemorabostäder med tkr samt med likvida medel tkr, Utdrag till AB Hedemorabostäder Ekonomichef Redovisningsansvarig s«justerandes sign', I IU""g,""'."""

16 ~ HEDEMORA samrnantradescalum 16(23) 62 Dnr KS Ägardirektiv och bolagsordning för Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB Sammanfattning Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedcmora kommun fastigheter AB behöver ägardirektiv och kommunchefen fick av arbetsutskottet den 29 oktober 20] 3 i uppdrag att se över nya direktiv. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober2013, ]47 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 71 Förslag till ägardirektiv och bolagsordning den 23 maj 20 I4 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 94 Kommunstyrelsen har bifallit två yrkanden om ändringar i föreslagna ägardirektiv: l 3 Verksam het, under rubriken Lokaler får kommunal verksamhet, så ska meningen "Förvaltningen ska kännetecknas av hög grad av kundfokus och kostnadseffektivitet." nyttas upp till att bli det tredje stycket under rubriken Verksamhet. I förslaget till ägardirektiv 2, så ska ordet "annan" tilläggas före ordet "lag", s beslut Presenterade ägardirektiv och bolagsordning rör Tjäderhuset i Hedemora Afs/Hedemora kommunfastigheter AB antas med dc två tillägg för dc presenterade och bifallna yrkandena, Utdrag till Tärlerhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB { / IUldragsbestyrkande

17 ~HEDEMORA Sammanllädesdalum SIda 17(23) 63 Dm KS Tjäderhuset i Hedernara AB om inköp av fastigheter i Långshyttan Sammanfattning Kommunen har fått möjlighet att förvärva fastigheter av LSAB i Långshyttan. Ärendet har behandlats av bolagsstyrelsen i AB Hedemorabostäder där ärendet hänskjutits till kommunfullmäktige fik avgörande j enlighet med gällande ägardirektiv. LSAB vill försälja sina fastigheter i Långshyttan till Hedemora kommun och istället förhyra vissa av fastigheterna. Det är tre fastigheter som berörs varav en har aktiv rörelse. För att affären ska kunna genomfåras fordras ett lagstöd samt att det nybildade kommunägda bolaget kan få ett aktieägartillskott av kommunen motsvarande 20 mkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, 66 Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 8 maj 2014 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 95 Yrkanden Ulf Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Melker Andersson (M) yrkar i första hand på återremiss för en bättre redogörelse av ärendets juridiska aspekter och de ekonomiska riskerna med affären och i andra hand yrkas avslag på förslaget om aktieägartillskott på 20 mkr med anledning av juridiska och ekonomiska oklarheter i ärendet. Framtida likviditetsbehov hor Tjäderhuset i Hedemora AB för L ex. utveckling av näringslivets lokal behov och infrastruktur blir ske genom upptagande av lån, hos kommunen eller med kommunal borgen. BesJutsgång Ordföranden ställer först avgörande idag mot återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. torts Justerandes sign /4/F/

18 it. HEDEMORA Sammanlrädesdalum 18(23) 63, forts Beslutsgång i omröstningen Ordföranden föreslår följande beslutsgång, vilken godkänns; den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA, den som bifaller återremissyrkandet röstar NEJ. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 27 JA-röster och 8 NEJ-röster. ] ledamot avstod fl-ån att rösta. Se bifogat omröstningsprotokoll. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Fortsatt beslutsgång Ordföranden ställer sedan bifall mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. s beslut l. Det nybildade bolaget.hedemora kommunfastigheter AB ges ett aktieägartillskott på 20 mkr. 2. Hedemora kommunfastigheter AB ges därigenom möjlighet genom fastighetsförvärvet att utveckla en industri/teknikpark alternativt företagshotell föl' mindre verkstads- eller hantverksindustri. Reservationer Melker Andersson CM), Gunborg Moren CM), Alf Arvidsson CM), Jonas Carlgren (M), Bo Ericson CM), Solbrith Steniug CM), Jan Bergqvist (M) och Karl-Erik Pettersson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån ror Melker Anderssons avslagsyrkande. Utdrag till Tjäderhuset i Hedemora Als/Hedemora kornmunfastigheter AB Ekonomichefen Redovisningsansvarig Justerandes sign Ih/I/ \ /.. " i 'JI,". t \ \I...)

19 ii: HEDEMORA Sammanträdesdatum 19(23) 64 Dnr KS Svar på interpellation om tidsplan och handlingsplan gällande CEMR Följande interpellation av Allan Mattsson (U-lP) ställd till kommunstyrelsens ordförande har anmälts: "I uppföljningen till kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan för CEMR våren 20]4 kan man läsa under rubriken "ARBETSGIVARROLLEN" artikel 11 följande: Lönekartläggning med åtföljande handlingsplan görs 2013, fortsättningsvis varje år. "Här har inte tidsplanen hållits." Mi/Ifråga är: Var/öl' håller mall inte tidsplanen? Arbetsvärdering av lika och likartade arbete slutfördes en handlingsplan för att rätta till eventuella felaktigheter upprättas. "Kartläggningen lir fårdig men inte handlingsplanen." Min fr åg«är: Vm:fö,. är inte hnndlingsptanenfiirdig? En handlingsplan för att erbjuda anställda heltidstjänstgöring utformas under "Nu sker ett omtag i arbetet med att erbjuda heltider till medarbetarna, II Min fråga är : Hur länge skal! det rimligtvis behova ta innan tie som "iii arbeta Iteltitl,får rätt att göra det? har medgett at! interpellationen får ställas. På dagens sammanträde besvaras den av kommunstyrelsens ordförande Ulf Hansson (S), vilken även lämnat svaret skriftligt. Justerandes sign. /' l'1//.//(,v O/ I ' o" IUloragsbeslyr!lande

20 ~ HEDEMORA Sammantråclesdatum 20(23) 65 Delgivningar Följande delgivningar anmäls: a) Dur KS 199-J4 739 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap l Sol., b) Diverse nyhetsbrev c) Ärenden inkomna till kommunfullmäktige efter senaste sammanträdet: Dnr KS033M Förslag på rutin avseende uppskattning i kommunfullmäktige Dnr KS Samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdorusmottagningsverksamhct Dm KS Region Dalarnas årsredovisning 2013 Dnr KS Bildningsnämndens förslag om uthyrningstaxor mr Vasateatern Dnr KS207 J4 170 Förslag till revidering av förbundsordning ror Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Dm KS Omsorgsnämndens begäran om tilläggsauslag för hemsjukvården s beslut förklarar sig ha tagit del av informationen. :JUSleranlIcs sign. j....,.., 1.t Y I ;.,; I J o -. )

21 it: HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanlrädesdalum 21(23) 66 Dnr KS Hedemora kommuns medfinansiering av insats i samband med Outokumpus avveckling av verksamhet i Långshyttan Sammanfattning Outokumpu kommer att påbörja avvecklingen av verksamheten i Långshyttan, vilket beräknas ta cirka 2 år. En del anställda har blivit erbjudna arbete inom Outokumpu på andra orter medan andra hal' erbjudits pensionsavgång. Svenska kyrkan, SOI11 handhar Asp-stiftelsen, vill påbörja en insats till hösten Kommunstyrelsen diskuterade den 3 juni 2014 hur kostnaden för insatsen ska kunna finansieras från kommunens sida. Arbetsutskottet har beslutat au uppdra till kommunchefen att iordningsställa en skrivelse som skulle tillsändas Outokumpu, Information hal' lämnats om att skrivelsen kommer att iordningställas under hösten Beslutsunderlag Skrivelse från Asp-stiftelsen den 7 april 2014 Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 maj 2014, 74 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 77 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 87 Yrkande UlfHansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Hedemora kommun, tillsammans med Asp-stiftelsen, genomför den tilltänkta insatsen. Medel pil 85 tkr för M 2014, anslås ur strategiutskottets budget. Resterande medel för insatsen under år 2015 ska beaktas i budget I [",,,,,.,,.,,,,,",,..-,.--~-.--' ;,===:;:-=:;: Justorapdassign,... I. ~. l I J \ ~ I / );!f'" / {.

22 ~ HEDEMORA KommunfUllmlkt!ge Samm~nlllldosdlllum SIda 22(23) Utdrag tl]] Asp-stiftelsen Budgetberedningen, strategiutskottet Ekonomichef redovisningsansvarig Juslerandes sign / 1. ~/ /! ' \ " 1 'j' \ lulclragsbeslyrllancle

23 it. HEDEMORA SammonlrådescJalum &Idll 23(23) 67 Avslutning, Kommunfullmäktlges ordförande, Berndt Nygårds (S), avslutar vårens sista kommunfullmäktigemöte med att önska ledamöter och övriga en trevlig sommar. Komruunfullrnäktlgesvice ordförande, Alf'Arvldsson (M), önskat ordföranden detsamma. Justerandes sign, ,- - - \},'~. ",.J

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Annika Jax KUNGÖRELSE Datum 2014-06-09 1(1) kallas härmed till sammanträde tisdag den 17 juni 2014 kl 18.30 i S:t Paulusgården. s ärendelista med

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ii.hedemora sammamr ädesdatum 2014-03~25 1(17) Plats och tid Tj ädernhuset, sammanträdesrum Havsörnen, kl. 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (8) Per Fagerström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ON Protokoll 2015-05-27

ON Protokoll 2015-05-27 ON Protokoll Sammanträdesdatum 1 (25) Omsorgs nämnden Plats och lid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-15.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2012-09-18 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2012-09-18 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL 2012-09-18 HEDEMORA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-18 1(17) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, Vargen, tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-13.50 Ulf Hansson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Kommunfullmäktige 2008-05-26 124 290 Kommunstyrelsen 2008-05-12 126 332 Arbets- och personalutskottet 2008-05-12 120 299 Dnr 08.360-04 Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Bilagor: Aktieägaravtal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer