PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 KF PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

2 it. HEDEMORA Plats och tid Beslutando s.r Paulusgården, kl 18.3D Sammanttådasdaturn Ledamöter Se närvaro- och omröstnlngslistan sidan 2 1(23) Tjänstgörande ersältare Se närvaro- och omröstningsllstah sidan 2 Övriga närvarande Ulla BurelI (8) Mohammad Maleki (S) Ola Salin (S) Anna Tosleby, förvaltningschef för mlljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 53 Annika Jax, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och lid Solbrith Stening (M) och Lars Westlund (S) Rådhuset, torsdagen den 19 juni 2014, k Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justorare Annika Jax J.. ;.? J. -, >6,.(/ Berndt Nygårds (S) Solbrilh Sten ing (M) )., i"~ ' I ' ~ I. l I Lars Westlun_d..:... (5..:.. ) _ ANSLAG/BEVIS Protokollet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Dalum då anslaget sätts upp Förvaringspl<llS för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum då anslaget tas ned Underskrift [Jesterandes.g" Annika JaK IU.,...""'"do

3 ~HEDEMORA Sammanlrlldesdalum 2(23) Närvaro~ och omröstningslista Närvaro i 54 I~ 63 lli Namn Led. T/.ers. Ja Ne/ Avst Ja Nel Avst Ja Nol Avst Melker Andersson (M) 1 1 Gunborg Moren (M) 1 1 Alf Arvidsson (M) 1 1 Jonas Carlgren (M) 1 1 Bo Ericson (M) 1 1 Solbrith Stening (M) 1 1 Jan Berqqvlst (M) 1 1 Karl-Erik Pettersson (MP 1 1 Allan Mattsson (LH P) Kiell Berglund (LHP) Georg Larsson (LHP) Lars-Erik Karlsson (-l Gun Drugge (C) Owe Ahlinder (C) Gertrud Hielte (C) Owe Aberg (C) Inger Eriksson (C) Anders Olsson (Cl Mika el Golthardsson (C) Erica Drugge (C) Solbritt And ersson (V) Jan Enqs ås (FP) Ulf Hansson (S) Ankl Rooslie n (S) Per Fagerström (S) Anna -Karin Dahl rs: Per Jansson (S) Gunilla Nordholm (S) Lars Westlund (S) Maria Karlsson (S) Leif Fredriksson (S) Agneta Andreasson -B äck (S) Anita Hedqvist (S) Lars-Olov Nordholm (S) Kajsa-Lena Fagerström (S) Berndt Nygårds (S) ; SUMMA Juslerandes sign I.. "v.: [ul ora..bestyrkande

4 .å. HEDEMORA Sammanlrädesdatum 2014~ (23} Innehållsförteckning 53 Miljö - och samhällsby9gnadsnämnden informerar 4 54 Dm KS Budgetramar för och investeringsbudget för år Dm KS Budget 2015 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 8 56 Dm KS Avtal för fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken, 9 57 Dm KS Arsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Dnr KS Revision av Region Dalarnas förbundsordning Dnr KS Hedemora komm unkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald Dnr KS Förfrågan från Husbyringen om bidrag för KÖP av fastigheten Stjärnsund 21: Dnr KS Förvärv av Tjäderhuset i Hedemora AB DnrKS Agardirektiv och bolagsordning för Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB Dnr KS Tjäderhuset i Hedemora AB om inköp av fastigheter ilångshyttan Dm KS Svar på interpellation om tidsplan och hand lingsplan gällande CEMR Delgivningar DnrKS Hedemora kommuns medfinansiering av insats i samband med Outokumpus avveckling av verksamhet ilångshyttan Avslu tning 23 Justerandes sign, l l.:., ' l IUldrag sbestyrkancte

5 it. HEDEMORA SBmmBntrlldesdatum 4(23) 53 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar Fullmäktigepresidiet önskar fortsätta på inslagen väg att bjuda in nämnderna och bolagen till fullmäktige för information och diskussion om viktiga ärenden som påbörjats eller planeras i verksamheterna. Till dagens sammanträde är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning inbjudna att informera. Fullmäktige efterfrågar information om aktuella projekt, speciella problem, uppföljning av större beslut, närmaste framtiden, Dessutom är man speciellt intresserade av följande specifikt föl' miljö- och samhällsbygguadsnämnden: Bygglovshantering Skötsclplan föl' stadssjöarna (bilfallen motion) Per Fagerström (8), ordförande i mijö- och samhällsbyggnadsnämnden och Anna Tosteby, förvaltningschef informerar och svarar på ledamöternas frågor..;i/!,/ I,1",, \, ' J'. '';..., Justerandes sign I""""""'''''"''

6 ~ HEDEMORA Sammanlriidesdalum 5(23) 54 Dnr KS Budgetramar tör och investeringsbudget tör år 2015 Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen hal' antagit följande förslag till budgetramar för driftbudgeten for åren : M,.IO B,I Elllll f ÖRSlAG BUKSUIl20 IIJUOGET 201 TilläglI lå,s"'f"~l UI6k".ng TIlIf~lIlgt BUeGa ZOIS PLAN201G PLAN 2011 SelDDD Itkr 10)4 fr loh A lllc" 65= 8:>= 8X C,'.rlo r,."f'il1llr'trd : IJ~ :~: :CJ ~ 20~ Kcn,mt.;l"Uv t tiui.- 'S '3~ rsoc Sr ~ k.ddfllr.ts:t'iflstef\ nsse :I~ 70= 13:>C~ Up p,.. r.dlll'll h'li r.: mt-ll''''' ~ r:..' e:.:: 6" Dltdnln I r al't"nd.r 1~6 e15 3~llS: 1~C-C sc:= 3'5152 OIT'Jornrjft"f'lrJ \i " d. oofrie r, II.,.. hr lr"jfl :78 l:e :78 SH :1~ :: H:= :79193! c :ll lfch l lcr lr u r n ~:>O" 5:>~ 71'cc Ildtla j(lutui I To;; 5~: 5"" 5:>' SOC ". 11'111- ITA' 1:;:-:' 60.::: 60~ 6:>~ '.' UIQ er t- nrrrri llsb t llr,du";ur r ;l :7193 3~ 9~S 1SO-:: 3~ 4:! 'J alrarrrd 1CX O''I~f''n"'"'' kuar."., r'if " t"'f"ftl l '~. 18 : <3 13 eec 1" ~::,= 1':' ~ =-~ t l, 2-=: OfetlJ tuu ] 15: )'0':>:: lc.re pglt 13100!)~::C 139:: L~r.o,u :-~13 31 S:: - scec 1280: Ohd, h:t.li..cstr 6:>: SAneuokaltnld., ' ~ '1100 Flrara"tne,lEG t e~: J CC~; l~:':-: 1= ::: SLatt., c~,... anbl:lf. ' 'S-:( ~4 QP, Si7H~ 8611" Lo"'''''' jr r,i iout e71l99 RESULTAT D 1009' ~,,'at 'MI c"uef o Lid u. SKL prdgno.llnvåna Z06 sa skau", obld ,86[ E+08 RESULTAT fik...sl..uh Kommunstyreslen hal' antagit följande förslag till investeringsramar för år 2015 på 17 mkr, med fördelning enligt följande: Bildningsnämuden 4 mkr Kommunstyrelsen 12 mkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,2 mkr Omsorgsnämnden 0,8 mkr För åren föreslås en investeringsram på mkr per år. forts Justerandes sign. " f,..~,, 1/ /.. lo' "

7 ~ HEDEMORA Sammanträdesdatum 6(23) 54, forts Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 20 J4, 81 Förslag till budgetramar åren J7 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 96 Långshyttepartiets budgetförslag Yrkanden Ulf Hansson (8) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till budgetramar för driftbudgeten, Gun Drugge (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar för investeringsbudgeten. Allan Mattsson (LHP) yrkar bifall till Långshyttepartiets budgetförslag. Deltar inte Melker Andersson (M) meddelar att moderatema inte tänker delta i beslutet med följande motivering: "Vi moderater avstår från att lägga något förslag på alternativa budgetramar for 2015, då det för närvarande finns alltför många osäkra ekonomiska förutsättningar, Osäkerheterna finns bland annat i prognostiserade resultat för 2014, beräknade kapitalkostnader, pensionskostnaderna och kostnaderna i samband med Fyrklöverskolans brand. Vi återkommer i höst med förslag på budgetramar med en ambition att förstärka budgeten för skolan och vård och omsorg, utifrån verkliga behov för en kvalitativ verksamhet." Karl-Erik Pettersson (MP) deltar inte i beslutet. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Långshyttepartiets förslag och finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. Omröstning begärs. Beslutsgång i omröstningen Ordföranden föreslår följande beslutsgång vilken godkänns; den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill bifalla Långshyttepartiets förslag röstar NEJ. forts Justerandes sign, /'.!~ jl/. ', / /..\ I \ ~. '. IUlO <og,"".",,"'''

8 it. HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKÖLL SammanlrådBsdatum SIda 7(23) 54, forts Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 25 JA-röster och 3 NEJ-röster. 8 ledamöter deltog inte i beslutet. Se bifogat omröstningsprotokoll. Därmed har kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag till drift och investeringsbudget. s beslut Kommunstyrelsens förslag till budgetramar mr drift- och investeringsbudget för åren enligt ovan, antas. Utdrag till Ekonomichef Redovisningsansvarig Samtliga nämnder Justorondes sign.; / /7;}' I, ~

9 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanlrlldesdalllm {23} 55 Dnr KS Budget 2015 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd Sammanfattning Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutade den 22 april 2014 att Budget 2015 med plan för ska antas av respektive deltagande kommuns kommunful lmäktige. Besfutsunderlag Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 22 april 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 79 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 79 s beslut Budget 2015 med plan för för Västmanland-Dalarna Lönenämnd godkänns. Utdrag till Västmanland Dalarna Lönenämnd Justerandas sign,/~/!'/ IUldronsbeslvrkandc

10 ~ HEDEMORA Sammanlrlldesdalum 10(23) 57 Dm KS Arsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2013 Ärendebeskrivning Räddningstjänstförbundet har inkommit med sin årsredovisning för 2013 för godkännande av medlemskommunerna. Beslutsunderlag Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2013 S ödra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion den 17 mars 2014, l Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 73 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 80 s beslut l. Årsredovisning 2013 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns. 2. Förbundets ledning och direktion beviljas ansvarsfrihet for 20] 3. Utdrag till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Justorandos sign 'I')Ili. :1'.// \.' I"""""'''''''''''

11 .å. HEDEMORA Sammanträdesaalum 11(23) 58 Dnr KS Revision av Region Dalarnas förbundsordning Ärendebeskrivning Reg ion Dalarnas direktion har den 7 maj 2014 beslutat att föreslå kommunalförb undets medlemmar att godkänna förändringar i förbundsordningen 7 respektive 16. Beslutsunderlag Missiv från Region Dalarna den 12 maj 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 74 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 8t s beslut l. Förslaget till ny skrivning 7 F örbundsdirektionen, godkänns. 2. Förslaget till ny skrivning 16 Budget och ekonomisk styrning, godkänns. Utdrag till Regi on Dalarna Justeiandes sigll / i I. I,..'I: ',...',,} "....\, ' ",, ", IUldragsbeslvrkando

12 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanträdesdalum 2014~ (23) 59 Dnr KS Hedemora kommunkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald Sammanfattning Jämställdhet, mångfald, jämlikhet och antidiskrimineringsarbete regleras i Diskrimineringslagen 2008:567. Ar 2009 undertecknade Hedemora kommun Den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. En handlingsplan for denna skrevs 2011 och reviderades har det övergripande ansvaret f01' Hedemora kommunkoncerns policy för jämställdhet och mångfald. Beslutsunderlag Skrivelse med bilagor från kommunstyrelseförvaltningen den 20 mars 2014 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 98 s beslut Förslaget till Hedemora kommunkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald antas, Utdrag till Jämställdhetsstrategen Justorandes sign.j/f/, j IUldragsbeslyrkande

13 ~ HEDEMORA Sammanträdesdatum 13(23) 60 Dnr KS Förfrågan från Husbyringen om bidrag för köp av fastigheten Stjärnsund 21:2 Sammanfattning Polhemsstiftelsen vill sälja fastigheten som inrymmer besökscentrumet för Husbyringen, for 600 tkr till Stiftelsen IIusbyringen. Stiflelsen Husbytingen har lämnat en muntlig förfrågan till kommunen 0111 kommunen kan bidra med medel till köpet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 april 2014, 65 Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, 67 Kommunstyrelsen den 3 juni Yrkanden Melker Andersson CM) yrkar avslag på förfrågan om bidrag, då fastighetens intäkter gott och väl täcker kostnaderna för en Iånefinansierad köpeskilling på 600 tkr. Istället kan kommunen eventuellt bistå med ett lån. Ulf Hansson (8), Gun Drugge (C), Allan Mattsson (LHP) och Karl-Erik Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja ett bidrag. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Melker Anderssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. s beslut I. Hedemora kommun ger Stiftelsen Ilusbyringen ett bidrag på 300 tkr för köp av fastigheten Stjärnsund 21 :2. Övrig finansiering i samband med köpet ansvarar Stiftelsen Hushyringen får. 2. Medel tas från kontot föl' oförutsedda kostnader. Forts Justerandes sign,4l / I l.j

14 ~ HEDEMO RA!d! KOM M UN Samman ltlldesdalum (23) 60, forts Reservationer Mcl kcr Andersson (M), Gu nborg Moren (M), Alf Arvid sson (M), Jonas Carlgren (M), Bo Ericson (M), So lbrith Stening (M) oe h Jan Bergqvis; (M) reserverar sig mot beslutet till förrnån rorme lker Ande rssons avslagsyrkande. Utdrag till Stiftelsen Husbyringen Ekonomichef Redovisningsansvarig Justerandes sign ~/fl/ IUldragslJCstyrkamlc

15 ~ HEDEMORA Sllmmanlrädesdatum 15(23) 61 Förvärv av Tjäderhuset i Hedemora AB Kommunstyrelseförvaltningen har getts i uppdrag av kommunfullmäktige all förhandla med AB Hedemorabostäder i syfte att förvärva samtliga aktier i Tjäderhuset i Hedemora AB. Vid ett eventuellt förvärv ska bolaget i så fall övergå till att heta Hedemora kommunfastigheter AB, Efter styrelsebeslut hos AB Hedemorabostäder. erbjuds I-Jedemora kommun att förvärva samtliga aktier i dotterbolaget 'fjäderhuset i Hedemora AB. Detta till en köpeskilling av 30 mkr och med överlåtelsedatum den 1 juli Beloppet motsvaras av bokfört värde för samtliga aktier i moderbolaget AB Hedemorabostäder. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från årsmöte AB Hedemorabostäder den 4 mars 2014, 10 den 18 mars 2014, 27 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 18 april 2014 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 93 s beslut 1. Hedemora kommun förvärvar samtliga aktier för Tj äderhuset i Hedemora AB till ett värde av 30 mkr av AB Hedemorabostäder per den ljuli , Tjäderhuset i Hedemora AB ämnar byta namn till Hedemora kommunfastigheter AB. 3. Finansiering sker genom lösen av lån till AB Hedemorabostäder med tkr samt med likvida medel tkr, Utdrag till AB Hedemorabostäder Ekonomichef Redovisningsansvarig s«justerandes sign', I IU""g,""'."""

16 ~ HEDEMORA samrnantradescalum 16(23) 62 Dnr KS Ägardirektiv och bolagsordning för Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB Sammanfattning Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedcmora kommun fastigheter AB behöver ägardirektiv och kommunchefen fick av arbetsutskottet den 29 oktober 20] 3 i uppdrag att se över nya direktiv. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober2013, ]47 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 71 Förslag till ägardirektiv och bolagsordning den 23 maj 20 I4 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 94 Kommunstyrelsen har bifallit två yrkanden om ändringar i föreslagna ägardirektiv: l 3 Verksam het, under rubriken Lokaler får kommunal verksamhet, så ska meningen "Förvaltningen ska kännetecknas av hög grad av kundfokus och kostnadseffektivitet." nyttas upp till att bli det tredje stycket under rubriken Verksamhet. I förslaget till ägardirektiv 2, så ska ordet "annan" tilläggas före ordet "lag", s beslut Presenterade ägardirektiv och bolagsordning rör Tjäderhuset i Hedemora Afs/Hedemora kommunfastigheter AB antas med dc två tillägg för dc presenterade och bifallna yrkandena, Utdrag till Tärlerhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB { / IUldragsbestyrkande

17 ~HEDEMORA Sammanllädesdalum SIda 17(23) 63 Dm KS Tjäderhuset i Hedernara AB om inköp av fastigheter i Långshyttan Sammanfattning Kommunen har fått möjlighet att förvärva fastigheter av LSAB i Långshyttan. Ärendet har behandlats av bolagsstyrelsen i AB Hedemorabostäder där ärendet hänskjutits till kommunfullmäktige fik avgörande j enlighet med gällande ägardirektiv. LSAB vill försälja sina fastigheter i Långshyttan till Hedemora kommun och istället förhyra vissa av fastigheterna. Det är tre fastigheter som berörs varav en har aktiv rörelse. För att affären ska kunna genomfåras fordras ett lagstöd samt att det nybildade kommunägda bolaget kan få ett aktieägartillskott av kommunen motsvarande 20 mkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, 66 Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 8 maj 2014 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 95 Yrkanden Ulf Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Melker Andersson (M) yrkar i första hand på återremiss för en bättre redogörelse av ärendets juridiska aspekter och de ekonomiska riskerna med affären och i andra hand yrkas avslag på förslaget om aktieägartillskott på 20 mkr med anledning av juridiska och ekonomiska oklarheter i ärendet. Framtida likviditetsbehov hor Tjäderhuset i Hedemora AB för L ex. utveckling av näringslivets lokal behov och infrastruktur blir ske genom upptagande av lån, hos kommunen eller med kommunal borgen. BesJutsgång Ordföranden ställer först avgörande idag mot återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. torts Justerandes sign /4/F/

18 it. HEDEMORA Sammanlrädesdalum 18(23) 63, forts Beslutsgång i omröstningen Ordföranden föreslår följande beslutsgång, vilken godkänns; den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA, den som bifaller återremissyrkandet röstar NEJ. Omröstningsresultat Vid omröstningen avges 27 JA-röster och 8 NEJ-röster. ] ledamot avstod fl-ån att rösta. Se bifogat omröstningsprotokoll. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Fortsatt beslutsgång Ordföranden ställer sedan bifall mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. s beslut l. Det nybildade bolaget.hedemora kommunfastigheter AB ges ett aktieägartillskott på 20 mkr. 2. Hedemora kommunfastigheter AB ges därigenom möjlighet genom fastighetsförvärvet att utveckla en industri/teknikpark alternativt företagshotell föl' mindre verkstads- eller hantverksindustri. Reservationer Melker Andersson CM), Gunborg Moren CM), Alf Arvidsson CM), Jonas Carlgren (M), Bo Ericson CM), Solbrith Steniug CM), Jan Bergqvist (M) och Karl-Erik Pettersson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån ror Melker Anderssons avslagsyrkande. Utdrag till Tjäderhuset i Hedemora Als/Hedemora kornmunfastigheter AB Ekonomichefen Redovisningsansvarig Justerandes sign Ih/I/ \ /.. " i 'JI,". t \ \I...)

19 ii: HEDEMORA Sammanträdesdatum 19(23) 64 Dnr KS Svar på interpellation om tidsplan och handlingsplan gällande CEMR Följande interpellation av Allan Mattsson (U-lP) ställd till kommunstyrelsens ordförande har anmälts: "I uppföljningen till kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan för CEMR våren 20]4 kan man läsa under rubriken "ARBETSGIVARROLLEN" artikel 11 följande: Lönekartläggning med åtföljande handlingsplan görs 2013, fortsättningsvis varje år. "Här har inte tidsplanen hållits." Mi/Ifråga är: Var/öl' håller mall inte tidsplanen? Arbetsvärdering av lika och likartade arbete slutfördes en handlingsplan för att rätta till eventuella felaktigheter upprättas. "Kartläggningen lir fårdig men inte handlingsplanen." Min fr åg«är: Vm:fö,. är inte hnndlingsptanenfiirdig? En handlingsplan för att erbjuda anställda heltidstjänstgöring utformas under "Nu sker ett omtag i arbetet med att erbjuda heltider till medarbetarna, II Min fråga är : Hur länge skal! det rimligtvis behova ta innan tie som "iii arbeta Iteltitl,får rätt att göra det? har medgett at! interpellationen får ställas. På dagens sammanträde besvaras den av kommunstyrelsens ordförande Ulf Hansson (S), vilken även lämnat svaret skriftligt. Justerandes sign. /' l'1//.//(,v O/ I ' o" IUloragsbeslyr!lande

20 ~ HEDEMORA Sammantråclesdatum 20(23) 65 Delgivningar Följande delgivningar anmäls: a) Dur KS 199-J4 739 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap l Sol., b) Diverse nyhetsbrev c) Ärenden inkomna till kommunfullmäktige efter senaste sammanträdet: Dnr KS033M Förslag på rutin avseende uppskattning i kommunfullmäktige Dnr KS Samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdorusmottagningsverksamhct Dm KS Region Dalarnas årsredovisning 2013 Dnr KS Bildningsnämndens förslag om uthyrningstaxor mr Vasateatern Dnr KS207 J4 170 Förslag till revidering av förbundsordning ror Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Dm KS Omsorgsnämndens begäran om tilläggsauslag för hemsjukvården s beslut förklarar sig ha tagit del av informationen. :JUSleranlIcs sign. j....,.., 1.t Y I ;.,; I J o -. )

21 it: HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanlrädesdalum 21(23) 66 Dnr KS Hedemora kommuns medfinansiering av insats i samband med Outokumpus avveckling av verksamhet i Långshyttan Sammanfattning Outokumpu kommer att påbörja avvecklingen av verksamheten i Långshyttan, vilket beräknas ta cirka 2 år. En del anställda har blivit erbjudna arbete inom Outokumpu på andra orter medan andra hal' erbjudits pensionsavgång. Svenska kyrkan, SOI11 handhar Asp-stiftelsen, vill påbörja en insats till hösten Kommunstyrelsen diskuterade den 3 juni 2014 hur kostnaden för insatsen ska kunna finansieras från kommunens sida. Arbetsutskottet har beslutat au uppdra till kommunchefen att iordningsställa en skrivelse som skulle tillsändas Outokumpu, Information hal' lämnats om att skrivelsen kommer att iordningställas under hösten Beslutsunderlag Skrivelse från Asp-stiftelsen den 7 april 2014 Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 maj 2014, 74 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2014, 77 Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, 87 Yrkande UlfHansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Hedemora kommun, tillsammans med Asp-stiftelsen, genomför den tilltänkta insatsen. Medel pil 85 tkr för M 2014, anslås ur strategiutskottets budget. Resterande medel för insatsen under år 2015 ska beaktas i budget I [",,,,,.,,.,,,,,",,..-,.--~-.--' ;,===:;:-=:;: Justorapdassign,... I. ~. l I J \ ~ I / );!f'" / {.

22 ~ HEDEMORA KommunfUllmlkt!ge Samm~nlllldosdlllum SIda 22(23) Utdrag tl]] Asp-stiftelsen Budgetberedningen, strategiutskottet Ekonomichef redovisningsansvarig Juslerandes sign / 1. ~/ /! ' \ " 1 'j' \ lulclragsbeslyrllancle

23 it. HEDEMORA SammonlrådescJalum &Idll 23(23) 67 Avslutning, Kommunfullmäktlges ordförande, Berndt Nygårds (S), avslutar vårens sista kommunfullmäktigemöte med att önska ledamöter och övriga en trevlig sommar. Komruunfullrnäktlgesvice ordförande, Alf'Arvldsson (M), önskat ordföranden detsamma. Justerandes sign, ,- - - \},'~. ",.J

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Annika Jax KUNGÖRELSE Datum 2014-06-09 1(1) kallas härmed till sammanträde tisdag den 17 juni 2014 kl 18.30 i S:t Paulusgården. s ärendelista med

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29 s arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll !i. HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (16) Tjänstgörande

Läs mer

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22 KS AU PROTOKOLL it.hedemora 1(11) Plats och tid Radhuset, radhussalen, kl. 13.00-13.20 Beslutande Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista sidan 2 Ovriga narvarande Ersattare

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll SammanträdeSdatum 1 (13) omsorgs utskottet Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-11.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C},

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (12) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ON Protokoll 2015-10-28

ON Protokoll 2015-10-28 ON Protokoll 2015-10-28 HEDEMORA KOMMUN .å HEDEMORA Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C). ordförande Ola Gilen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll I "1; l HEDEMORA,~ KOMMUN './ 1 (17) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ON Protokoll 2014-11-26

ON Protokoll 2014-11-26 ON Protokoll *HEDEMORA Sammanträdesctatum 2014-11 -26 1(20) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

PROTOKOLL 2015-02-17 HEDEMORA KOMMUN

PROTOKOLL 2015-02-17 HEDEMORA KOMMUN KF PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN il. HEDEMORA ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum 2016-02-17 1 (30) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgården, kl 18.30-21.00 Ledamöter Se närvaro- och omröstningslistan sidan 2 Ersättare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /}

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /} .ik HEDEMORA 1(9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Ann-Marie Samuelsson

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ON Protokoll 2014-02-26

ON Protokoll 2014-02-26 ON Protokoll it. HEDEMORA 1 (22) Omsorgs nämnden Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL EXTRA

PROTOKOLL EXTRA KS PROTOKOLL EXTRA r::til HEDEMORA 1(7) Plats och tid Beslutande Radhuset, radhussalen, kl. 16.20-16.40 Ledamoter Tjanstgorande ersaltare Ovriga narvarande Ersaltare Tjansteman Ovriga Justerare Gustav

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande Ersättare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ii.hedemora sammamr ädesdatum 2014-03~25 1(17) Plats och tid Tj ädernhuset, sammanträdesrum Havsörnen, kl. 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (8) Per Fagerström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-04-08

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-04-08 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA 1 (11) Plats och tid Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande Jonas Carlgren (M),

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-05-17 f 1il HEDEMORA 1 (15) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 10.00-11.15 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-04-26 rlil HEDEMORA 1(12) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 09.00-11.40, 12.30-15.35 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

KS SU PROTOKOLL Extra

KS SU PROTOKOLL Extra KS SU PROTOKOLL Extra it. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantrlclesdatum Sida 1(6) Plats och lid Beslutande Radhuset, kl 13.00-13.45 Ledam6ter Se narvarotista sidan 2 Tjl!instgorande ersattare Se narvarolista

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer