KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET"

Transkript

1 KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r

2 G RASMUSSON Synpunkter på ubåtsräddnings materie, , föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör PETRELIUS inedningsvis för fottans ubdtsräddningsmaterie och -metoder. H an bedömde prestanda och utvecking inom djupdykningens omrdde otiräck Liga och eftersäpande samt pdpekade att utandet igger före i ravecking av bdde materie och metoder för ubdtsräcdning. Petreius avsutade artiken med att efterysa ett handingsprogram för de närmaste fem eer tio dren mot bakgrund av - att räddningskockorna är ca 25 dr gama, - att dykeriet tycks std stia, - att moderna undervattensfarkoster konstruerats utomands, - att modern ubdtsmaterie kriiver modern räddningmt rustning samt - att ubdtspersonaen ej kan acceptera att räddningstjänsten säpar efter. Kapten G. RASMUSSON pd fottans vapentjänstavdenings ubdts- och dykdetaj, marinstaben, beyser i detta dishtssionsinägg utveci<.lingen pd omrddet i Sverige och utomanes samt föres/dr dtgärder för fortsatt verksamhet. ~ / UTVECKLING AV UBÅTSRADDNINGSTJANST OCH DJUP DYKNING UNDER 1960-TALET I SVENSKA FLOTTAN Be os Gama Beos, som anskaffades 1940 för att med räddningskocka ombord tjäna som pattform för koektiv räddn ing av ubåtspersona ur en sj unken ubåt, ersattes 1962 med nya Beos. Därmed togs ett stort steg framåt vad gä er modernisering och därmed föjande effektivisering av ubåtsräddni ngssystemet i svenska fottan

3 Beos är fortfarande det enda fartyg i värden som byggts enbart för detta ändamå, viket har fått ti föjd att ett ivigt intresse från utändska mariner har visats fartyget. Hon har besökts av representanter från både väst- och öststatsmariner. De två räddningskockor som ingår i det koektiva räddningssystemet (en på Be os, en inom OrB V) har moderniserats en gång, viket innebar att maxdjupet för insats ökades ti 180 m. Detta förde med sig ändring a v ubåtarnas nedhaarvajrar (förängning ti 215 m). De troiga orsakerna ti förändringarna har genom praktiska försök successivt kunnat kartäggas och vi hoppas på så sätt småningom ha orsakssammanhanget karagt. Ny dräkt för individue räddning Individue räddning ur sjunken ubåt innebär att personaen gör fri uppstigning sedan rummet i ubåten (sussen) genom vattenfy- Djupdykningssystemet Vid sidan av det koektiva räddningssystemet finns ombord ett djupdykningssystem omfattande en dykarkocka som är ansutningsbar ti ett tryckkammarsystem, tryckuftförråd, heium-syreförråd, kompressorer, omfynadspump m m. Djupdykningssystemet erfordras i samband med koektiv räddning och för bärgning, utbidning mm. Ingen med kännedom om undervattensverksamhet kan för övrigt påstå att dykaren inom överskådig tid het kan ersättas med robotar eer undervattensfarkoster med griparmar. Under hösten 1968 evereras ett anta djupdykarapparater från Dräge-Werke i Li.ibeck, resutatet a v en femårig försöks- och utveckingsverksamhet d~ir ti verkarens everansförseningar ianspråktagit den mesta tiden. Fysioogiska och psykoogiska rön Inom dykfysioogins område har forskningen under 1960-ta!et huvudsakigen rört tryckfasjukans orsaker och behanding eftersom detta direkt berör dykarens säkerhet. I konhet kan nämnas att behandingstabeer för ren syrgas har prövats sedan maj -66 och nu b a används på Beos. Behandingstiden för ett "bends" -fa med svåra symtom har härigenom minskats med upp ti 33 tim. Kodioxidens verkan vid förhöjt tryck har studerats ganska ingående och resuterat i en modifiering av dykarhjämen, viket ger förbättrad uftcirkuation. Modifiering av dyktabeerna för dykning med uft ti djup större än 50 m har utförts och prövats., Inom det psykoogiska området har forskningen inriktats på av förhöjt tryck orsakade förändringar i hjärnans och centraa nervsystemets funktioner (baans, hörse, koordination, perception). Bid 1. Individue räddning med s. k. Davies-unga

4 Bid 2. Fri u ppstigning med fytväst. ning tryckutjämnats med sjön. Bid visar individue räddning u sjunken ubåt med andningsapparat (före 1958), bid 2 visar fri upp stigning utan andningsapparat men med fytväst och bid 3 visa sutigen den nya urstigningsdräkten som började evereras 1967 Denna senare dräkt är gjord för att enbart användas som en vatten tät urstigningsdräkt medan tidigare dräkter var gjorda för dykning Numera "kiver" ubåtsmannen med aa övriga käder på (äve1 "snorketoffor") in i dräkten genom en med vattentätt bixtås för sedd öppning. Huvan ger den uppstigande en uftkudde där han vit behov kan ta ett andetag om han under uppstigningen båser ut fö mycket uft ur ungorna. Engeska ubåtsvapnet har med en iknande dräkt i Medehave framgångsrikt prövat fri uppstigning ur en med su ss försedd ubå från150m djup. 420 Bid 3. Svenska ubåtsvapnets nya utstigningsdräkt. ]AMFORELSE MELLAN LAGET UTOMLANDS OCH I SVERIGE BETRAFFANDE UBÅTSRADDNING Djupdykning Rutinmässig dykning görs i de festa natoänder, i Sovjet och i Sverige med uft som andningsgas (i und antagsfamed syre-heium). Det maximaa dykdjupet igger fortfarande kring m aa andra påståenden ti trots. Man måste nämigen när man äser om 421

5 dykningar utomands ti m, pacera dem i sitt rätta sammanhang. De är sp eciaföretag, förberedda under ån<> tid och med stor m sats a v persona, materie och därmed pengar. Syftet med sådana b företag är ofta dubbet - förutom att utföra uppdraget en samtidig strävan att sätta rekord. De största djupen har hittis nåtts unde1 s k mättnadsdykningar vika kräver en dekompressionstid av 3-4 dygn. Denna kostsamma metod är nödvändig när dykare ska an vändas under mycket tidskrävande uppdrag (mer än 4 rim) på djur över 60 m. Svenska marinens psykafysioogiska forskning ä r internatione mycket vä ansedd, kunskapsmässigt och tekniskt står vi inom djup dykningens område på samma nivå som engeska och franska mari nen. Detta trots begränsade medesresurser. Strävan att sätta rekord inskränker sig för vår de ti rekord säkerhet för djupdykarna. U båtsräddning Ubåtsräddningspoitiken skiftar i oika mariner huvudsakigen b roende p å y ttre betingeser. I Sverige, USA och troigen även i Sovjet är den koektiva rädd ningsmetoden den som i första hand ska utnyttjas. Engeska, fransk::t, itaienska, västtyska m f marin er itar het ti, den indiv~duea räddningsmetoden i form av fri uppstigning. Koekuv räddning grundas fortfarande i både USA och Sverig het på utnyttjande av räddningskocka typ Mc Can n. Efter sex års konstruktionsarbete beräknas en amerikansk räd ningsubåt vara färdig Före 1973 ska sex sådana var 1 insatsberedda i områden där natoubåtar opererar. De avses transpa t teras med fyg ti ämpig hamn där de s~itts ombord p å en ator ubåt eer ett räddningsfartyg av katamarantyp för vidare transpa t t ti oyckspatsen. Max dykdjup - 800m, apris- 3 mij doa r. In&:idue räddning medest fri uppstignin g ska tigripas n ~ ( koektiv räddning ej kan inv ~inta s dvs rummet med de överevan ~ håer på att vattenfyas eer uften i rummet är förorenad över e 1 v1ss gräns. I Engand, Sverige och USA förses nya ubåtar numera med su ~i för en ti tre man. Fördeen med detta är att endast de som sussa> 422 ut utsätts för tryck och då under kort tid, v iket a v sevärt ökar chanserna att övereva uppstigning från stora djup. Roya Navy räknar med180m som största praktiska djup och avser även öva urstigning från detta djup. Redan sommaren 1965 utförde en grupp om åtta man fri uppstigning från ubåten Orpheus på 150m djup i Medehavet. De franska och västtyska konventionea ubåtarna ha r en dast resurser för fri uppstigning. De bar ej heer några tryckfasta skott. Mot bakgrund av tidigare resonemang kan man utan vidare påstå att svenska marinen igger strax efter den engeska vad gäer fri uppstigning och i paritet med supermakterna vad gäer koektiv räddning. Bid 4. Sjävgående räddningskocka? Deep jeep, amerikansk underv attensfarkost. 423

6 HUR BOR VI FORTSATTNINGSVIS SATSA? Koektiv räddning Koektiv räddning är den för personaen säkraste räddningsmetoden varför den under aa förhåanden måste prioriteras. Med denna metod kan även fysiskt och psykiskt skadade säkert bringas ti ytan. Kan koektiv räddning av oika skä ej inväntas (uftreningssystemet ur funktion) ska individue räddning kunna tigripas. I krig kan man f ö ej räkna med koektiv räddning. I samband med koektiv räddning kommer med stor sannoikhet dykare atid att behövas (undersökning av tätpanet, fästa ny nedhaarvajer etc). Dykeriarbeten och bärgning av dyrbar materie kommer atid att erfordras såvä i fred so m i krig. Räddningskockorna kan idag icke sättas in på större djup ät 180 m. Diskrepans föreigger såedes mean detta djup och ubåtarnas koapsdjup. Vid ett närmare studium av de undervattensfarkoster som kon struerats i Canada, Engand, Frankrike och USA des av industrit 424 Bid 5. Sjösättning av De ep J e e p från moderfartyget. des av marinen, finns ett itet fåta med räddningskockans speciea egenskaper. Annu finns emeertid ingen sjävgående räddningskocka i egentig mening. En sådan bör b a vara försedd med: baasttank( -ar) för att kunna dyka och kunna ta ombord ast (ca 10 man), trimsystem och vridbara motorer för att kunna manövrera sig på pats över ubåtens ucka, griparm för att kunna dra sig inti tätpanet kring ubåtsuckan. Storeken och vikten får ej överstiga nuvarande kockors och dykdjupet bör vara vä titaget ( m). P å ubåtarna erfordras endast smärre ändringar för att möj iggöra koektiv räddning ned ti koapsdjupet. Att ersätta räddningskockorna med sjävgående sådana torde kosta högst 10 /o av kostnaden för en modern svensk ubåt. Djupdykning Dykarnas förmåga att dyka djupt utveckas i en takt som med nuvarande resurser tyvärr ej kan ökas. Måsättningen, 150 m djup bör icke desto mindre ändras ti åtminstone 200 m för att " täcka" största deen a v Osters j ön. Redan nästa år kan våra dykare på Beos troigen dyka rutinmässigt ti över100m med syre-heium. Den fortsatta utvecdingen av djupdykningen står och fa er med tikomsten av en ny tryckkammaranäggnin g med tiräckig kapacitet. Ska mået nås måste den sedan änge paner::tde an äggnin gen för forskning, försök och utbidning, med arbetsnamnet "Marinens dykericentra i Vitså", genomdrivas. Sammanfattningsvis biträder jag kmd P etreius åsikt att räddningskockorna mås te ersättas. För djupdykningens fortsatta utvecking erfordras den sedan ång tid tibaka panerade forskningsanäggningen med kammare i viken dykningar i vatten kan simueras ti större djup än 100 m, där nuvarande resurser är gränssättande. Beos tryckkammarsystem måste moderniseras så att kravet p å rekompressionsbehanding kan tigodoses i aa situationer (en kammare för minst 20 atö). 425

7 Fri uppstigning är hos oss en nödmetod för räddning ur sjunken ubåt. Fortsatta kontakter med Roya Navy bedöms kunna ge oss tiämpbara erfarenheter. En sjöormensuss i bottnen på ~yktanken i Karskrona skue i detta sammanhang ge en mera verkighetstrogen mijö för övningar i fri uppstigning med denna ubåtstyps besättnmgar. Trots "önskeistan" ovan dristar jag mig att påstå att svenska marinen internationet sett fortfarande igger vä framme inom dykeritjänsten och mycket vä framme inom ubåtssäkerhetens och ubåtsräddningstjänstens områden. O EKMAN r O ststatern as förutsättningar för sjöfransporter i Ostersjön inom e n 10-årsperiod Kapten O EKMAN, kustartieriet, som f n avsutar stabskursen på Miitärhögskoan, har studerat utveceingen på sjötransportområdet. Han ineder denna artike med en beskrivning av den f n mycket intressanta och dynamiska utveckingen av metoder för parti- och styckegods som äg er rum i västerandet. Artiken utgör här ett kompement ti kommendörkapten Nordanders artike i TiS aprinum mer. Författaren söker därefter bedöma i vad mån motsvarande utveceing kan tänkas äga rum inom de öststater som är strandägare vid Östersjön. ' ~ J Definitioner Inom handessjöfarten indeas aster i fö jande tre huvudgrupper : massgods, t ex oja, mam, ko, säd, ös cement partigods, t ex trä, järn, ceuosa, cement i säck, biar styckegods, t ex industriprodukter som fraktas i så små kvantiteter att de ej kan hänföras ti partigods. Fartyg, som kan frakta parti- och styckegods, benämns i detta arbete styckegodsfartyg. Container: godsbehåare i form av en fyrkantig behåare, hörnstopar a v stå, sidor, tak och gov av oika sags materia - b a stå, järn, auminium, past - beroende på sk ida håfasthets- och isoeringskrav (b a kycontainers). De vanigaste internationea behåarna är 20-fotscontainern (bredd 2,5 m, höjd 2,5 m, ängd 6 m, astkap ca 20 ton) och 40-fotscontainern ((bredd 2,5 m, höjd 2,5 m, ängd 12m, astkap ca 30 ton)

8 Fak: anordning på viken parti- eer styckegods (t ex buntat virke, pappersruar, cementsäckar, fruktådor etc) kan astas för att större godsmängder per arbetsmoment ska kunna hanteras vid astning resp ossning. Från början utgjordes faket av den s k paen. Utveckingen har gått mot det s k storfaket (eng fats) med samma bottenyta.som en 20-fotscontainer. Faket kan förses med hörnstopar för att medge staping av faken ovanpå varandra. M oderna sjötransportmetoder Det är ingen överdrift att påstå, att handessjöfartens män i viss mån ännu är ett mycket konservativt säkte. När strävan i vår moderna tid sedan änge varit att automatisera produktionen, att ersätta människan med maskiner, kan man fortfarande i hamnar värden över se styckegodsfartyg astas och ossas med utnyttjande av ett stort anta stuveriarbetare, som mer eer mindre för hand tar ombord eer i and godset i små voymer. Ett fartyg kan iknas vid en fabrik och som sådan är den i egentig mening produktiv bara under transportskedet. Lossnings-, astningsoch väntetider i hamn är improduktiv tid, men asthanteringskostn a derna utgör nära häften av den totaa driftskostnaden för ett medestort konventionet styckegodsfartyg. Föjande fördening av denna har angetts för ett amerikanskt styckegodsfartyg, som utnyttjas i en sjömi ång transportcykel Kapitakostnader 33,8 0 /o Lasthanteringskostnader 43,3 0 /o Kajavgifter 9,5 0 /o Driftskostnader (besättning, bränse m m) 12, 0 /o Försäkring 1,3 0 /o Totat 100,0 0 /o Detta konventionea styckegodsfartyg tibringar genomsnittigt 50 /o av sin driftstid i hamn, d v s fartyget har bara 50 /o utnyttjandegrad. För att höja fartygets produktion fordras atså en snabbare godshantering, viket i sin tur medför förkortat hamnuppehå vid bibehåen fartygsstor ek. Föjande undersökning pubicerad i "The Month y Freight Review" visar betydesen av en hamns asthanteringskapacitet. I undersökningen har jämförts fraktkostnaderna då oförändrad önsam- 428 het för fartyget ska gäa vid transport av en mijon ton bukgods sträckan O 000 sjömi (motsvarar Göteborg- Hong Kong) och att astnings- och ossningskapaciteten igger på resp ton per kajpats och dygn i de utnyttjade hamnarna. Fraktkostnaderna bir då: Fartygsstorek O 000 DW Fraktkostnad kr/ton 000 ton SO 000 ton DW so O SOO 000 DW Undersökningen visar viken avgörande betydese en hamns asthanteringskapacitet har för handessjöfartens ekonomi. En hamnkapacitet på ton per kajpats och dygn förekommer i dag i åtskiiga ojeterminaer och är tekniskt genomförbar även när det gäer andra massaster. Då önsamheten vid automatisk asthantering av massaster i hamnar med stor kapacitet kart framstod inom sjöfartsnäringen, började man intressera sig för en rationaisering av parti- och styckegodstransporter. Denna utvecking började när Johnsoninjen omkr 1950 ät bygga Seattebåtarna, vika försågs med tekniskt förbättrade hjäpmede som t ex automatiska astuckor, kranar i.stäet för bommar, stora astrumsöppningar. Nästa steg i utveckingen togs då voymen av den i varje arbetsmoment astade eer ossade varumängden ökade. Detta kunde göras i och med att astfaket togs i bruk för buntat eer paketerat partigods och containern för.styckegods. Ti att börja med fydes faket resp containern het i utskeppningshamnen. Det mest rationea utnyttjandet erhås dock om dessa astas hos producenten och ossas hos konsumenten med kort eer hest ingen iggetid på järnväg.sstationer, astbiscentraer eer i hamnar. Man har då skapat ett integrerat transportsystem eer popuärt uttryckt "från dörr- ti dörr" metoden. Den ekonomiska önsamheten av ett sådant transportsystem har redovisats i en artike, "Progress in Cargo Handing", utgiven av den amerikanska kommitten i ICHCA (Internationa Cargo Handing Coordination Associations). Man redovisar där transportkostnader 2S 429

9 per &r för ca mij ton transporterat gods, des med konventione asthantering och des med containersystem. Beträffande det ~e nare systemet har redovisats kostnader vid oika hög grad av astntng av sjäva containern i hamn resp hos avsändare/mottagare. Föj ande kostnadsjämförese redovisas: Konvcn- tionc t Containerfartyg fartyg containcr ast, o/o direkt o o 20 so 100 container ast, 'o fyd i hamn o so o åri ga asthanteringskosti (1000-tas doar): stuverikostnader astn!ossn a v con t o SO o contain erkostn o astskadeersättn 430 o o o o Totat per år s A v redogöresen framgår att kostnadsförhåandet mean ett konventionet system och ett 100 /o integrerat transportsystem är 9: och motsvarande förhåande i ett co ntainersystem med 100 /o astning/ossning av containern i hamn resp hos avsändare/mottagare är 4:. Som en föjd av övergången tiastning/ossning av gods i stora voymer minskar stuverikostnaderna därför att a:betsvoyme.n per tidsenhet kan ökas 4-8 ggr. A ven antaet stuvenarbetare mmskat därför att asthanteringen gör.s maskine. Skador på och stöd a v ast förekommer i mycket iten utsträckning vid containertransporter. Fartygets produktiva tid (tid ti sjöss) ökar ti ca 85 Ufo i stäet för 50 Ofo vid vanig asthantering. Visserigen utnyttjas fartyget ~ astförmåga något sämre, 70 /o mot 85 Ufo vid vanigt embaage Trots detta ökar sutresutatet vid containertransporter därför att hamnuppehåen bir kortare. Ett integrerat transportsystem är ä ven "databehandin gsvänigt" Det innebär, om ett ämpigt program är uppagt, att en kund som bestäer en transport direkt får uppgift på när godset (containern, faket, semitraiern etc) ska a v ämnas vi hamninfarten. en kund kan vid samma tifäe få uppgift på när godset ät framme ios mottagaren och vad transportkostnaden bir. transportören får vid ankomst ti hamnområdet direkt uppgift på var godset ska stäas upp inom hamnområdet. man från dirigeringscentraen inom hamnområdet via radioförbindese kan beordra truckar etc att vid rätt tidpunkt hämta godset för transport fram ti fartyget. Därvid har man tagit hänsyn ti att fa rtyget astas ämpigt från stabiisering.ssynpunkt och att asten även direkt är gripbar i rätt ordning vid ossning. att dokumentationen, d v s pappersarbetet med fraktsedar, konossement, tuhandingar m m, underättas. Sammanfattningsvis kan sägas att avsevärda ekonomiska vinster igger i ett integrerat transportsystem där hea transportkedjans samordningsprobem är östa, viket b a innebär att fartyg och hamnar ges en specie utformning. Utveckingen på fartygssidan Ett modernt styckegodsfartyg anpa.ssat för ett integrerat transportsystem ska kunna asta eer ossa enigt en av eer båda föjande två metoder: - ift on/ift off av containers, fak etc via däcksucka eer för pacering på väderdäck. - ro on/ro off av fordon eer av gods pacerat i containers eer på fak, vika ruas ombord via för- och/eer akterport eer sidoportar. Föjande konstruktionskrav stäs b a på ett sådant fartyg: - maskinrum och däcksöverbyggnad pacerade akterut för maximat utnyttjande av astrum. - stora astrumsöppningar med automatiskt manövrerade astuckor så att asten endast med en vertika rörese kan paceras på avsedd pats i astrummet. - i höjded justerbara meandäck så att astrumsvoymen effektivt kan utnyttjas för oika typer av ast, t ex containers med höjd 2,5 m eer personbiar med höjd 1,6 m. - hissar eer körramper mean de oika däcken för snabb rangering av ruande gods. däckskranar med både tyngd- och tidsmässig stor kapacitet. 431

10 - däck som du hög beastning. Containerns konstruktion är sådan att dess tyngd viar endast på dess "hörnådor". På en punkt, där fyra hörn av 30 ton tunga 40-fotscontainers står inti varandra och man.stuvar fem containers i höjd, har man på en yta av ca en kvadratfot en beastning av 150 ton. Exempe på moderna fartyg Svenska Ceuosa AB har i och med everansen av M/S Munksund fått sjötransportedet utbyggt i sitt nya transportsystem. Detta fartyg tisammans med de under 1967 evererade systerfartygen Tunada och Homsund tiåter SCA att transportera 60 /o av.sina exportprodukter på egna köar. SCA har numera koncentrerat sina exportskeppningar ti nordsjöänderna att i huvudsak utgå från två nybyggda terminaer i Sverige, Tunada och Homsund. Lossi1ing sker i tre ikaedes nybyggda terminaer i Rotterdam, London och Hamburg. Tidigar skedde utskeppningarna från ett 25-ta svenska hamnar och asterna destinerades ti ett hundrata europeiska hamnar. Fartygen representerar f n det modernaste tonnaget i värden som är speciet byggt för transport av skogsprodukter. Fartygen är enkedäckade, ca 150 m ånga, 20 m breda och har en dödvikt på ton. Hydrauiska däcksuckor täcker hea astrumsytan. Bordvans igger vingtankar för baast viket medför att astrummen har het raka sidor och a horisonte förfyttning av asten bortfaer. Fartygen gör en fart av 17 knop samt är förstärkta för gång 1 1s. I SCA-systemet astas och ossas fartygen utan egentig manue hantering. Vid astning griper kranföraren ensam enhetsasten, yfter den ombord och pacerar den direkt på avsedd pats i astrummet. I detta finns såedes in gen persona. Vid massaastning tar kranaggregatet i varje yft 8 bandade enheter vardera bestående av 8 baar. Pappersruar yfts direkt utan föregående mekanisk hopfogning ti större enheter av ett vakumaggregat, som beroende på ruarnas dimensioner, tar 6 eer 12 ruar per yft. Trävarorna.sammanförs ti embaerade enhetsaster bestående av fyra bandade mindre paket på ca standard styck. I tabeen nedan görs jämföreser mean nybyggda - men konventionea - fartyg och SCA-fartyg avseende på asthantering: Konventionea fartyg SCA-fartyg Anta man för asthantering (såvä ombord som i and) per fartyg ca Anta baar ceuosa i varje yft ca Anta pappersruar i varje yft 3 eer 6 6 eer 12 Anta standard träv irke i varje yft 4 Kaoacitet per man och krantimme ton n1assa 9 70 ton trä virke Bid 1. M /S " Tunada", Svenska Ceuosa aktieboaget Som framgår av tabeen har atså avsevärda vinster kunnat göras på asthanteringsområdet. Det har medfört att ett SCA-fartyg kan genomföra en rotation, viket innebär astning i två norrandshamnar och åter Norrand på 14 dagar.. Utveckingen inom transportområdet för skogsprodukter är värd att observeras i detta arbete med hänsyn ti att en mycket stor de av den sovjetiska exporten just utgörs av dessa produkter. De nu beskrivna fartygen är s k ift on/ift off-fartyg. I avseende på fordonstransporter är ro on/ ro off-fartygen a v speciet intresse. Fartyg konstruerade för denna asthanteringsprincip kännetecknas av att de har för- och/ eer akterport samt i de festa fa körramper

11 eer hissar mean de oika däcken. Förbindesen med and erhå ~ antingen via ett färjeäge, d v s ett i förväg anordnat hak i kajen me C' körramp som ansutes ti fartygets port eer också har fartyget sjävt en ång körramp som kan fäas för andansutning. I det förr. faet är fartyget beroende av i förväg iordningstäd kajpats, i det senare faet kan i princip viket kajhak eer ponton agd utanförkaj som hest utnyttjas. I en föregående artike i denna tidskrift (apri 1968) har de mo derna ACL-fartygen berörts varför i vad avser beskrivning av stora ro on/ ro off-fartyg hänvisning ti denna artike görs. För förhåandena i Ostersjön är dock dessa fartyg på ton dw atför stora. De utnyttjas bäst om de endast anöper ett fåta stora s k containerhamnar som t ex Skandiahamnen i Göteborg. Godstrafiken ti och från denna hamn sker via järnvägs-, andsvägseer sjötransporter. För att det totaa transportsystemet inte ska f 1 ojämn kvaitet fordras att även de mindre fartygen som ombesörje den s k feedertrafiken är av modern utformning. 434 Bid 2. MIS " Hansa" Tea mine. Bid 3. M/S " Aida" Waenius. Nedan ämnas beskrivning på moderna mindre ro on/ro offfartyg som kan tjäna som förebid för fartygstyper i en framtida östers jötrafik. M!S " H ansa" Detta fartyg tisammans med systerfartyget "Wasa" trafikerar rundan Stockhom-Kie-Hamburg-Kie-Stockhom på en vecka enigt fast tidtabe. Fartygen är på ton dw, 78 m ånga, 14 m breda och har ett djupgående på 4,1 m vid fu ast. Fartygen har stävport (5 x 4,3 m) och körramp (5 x 8 m) för andansutning. Via stävporten nås meandäcket. Tanktoppsdäcket nås via uckor i mean- och väderdäcken. Fartygen kan asta en både ro on/ro offoch ift on/ift off-metoderna. M S " Aida" Detta fartyg tisammans med systerfartyget "Oteo" tihör Waenius-rederierna och är speciet anpassat för fordonstransporter. Fartygen är på ton dw, 87 m ånga, 15 m breda och har ett djupgående på 6,1 m vid fu ast. Fartygen har akterport (5 x 5,8 m) och körramp (5 x,2 m) för andansutning. Via akterporten nås meandäcket. Tanktoppsdäcket nås via hiss. 435

12 Nytt projekt Wärtsiä-varvet i Finand har ämnat beskrivning på ett ro on/ ro off-fartyg avsett för feedertrafik i Ostersjöområdet med everans i början av 1970-taet. Fartyget beräknas bi på ton dw få en ängd av 135 m, bredd 25 m och ett djupgående på 5,5 m vie fu ast. Fartygstypen får både för- och akterport. Ett astaternati kan tänkas vara fots containers på m körbanor. Lyke's pråm-moderfartyg En het ny typ av fartyg är de s k pråm-moderfartygen vika m har börjat byggas i USA. De avses sättas i fart mean USA oc Europa. Pråmarna ska föra ast ti och från b a fodhamnar oc en s k centrahamn för moderfartyget. De nya fartygen, som fått typbeteckningen "Seabee", får en d på ton ink! pråmar eer ton dessas vikt borträkna Fartyget astar 38 st pråmar, 14 st på översta däcket samt 12 st p: de bägge övriga däcken. Pråmarna yfts upp ur vattnet med en his vars kapacitet är ton. Den teoretiska ossnings/astningsticej för hea fartyget är 10,5 timmar. Det kan ä ven asta direkt utai pråmar. Därvid kan totat 478 st 20-fotscontainers astas ee1 vid ro on/ro off-astning m körfi av 3 m bredd erhåas. Fartyget har uppmärksammats i Sovjetunionen och ett i huvudsak iknande projekt finns beskrivet i den ryska boken "Progressiva metoder för sjötransporter" utgiven 1966 i Moskva. Projektet be döms vara av intresse för Sovjet eftersom detta and har en omfat tande fodtrafik, vars svaghet b a igger däri, att fortfarande om astning måste ske mean fod- och utsjötonnage. 436 Bid 4. N ytt fin skt projekt /ör ro on ro off-fartyg Utveckingen på hamnsidan Föjande krav kan stäas på en modern hamn so m ska vara anpassad ti ett integrerat transportsystem för styckegods: - tifa rtsvägar med stor kapacitet för järn vägs- eer andsvägstransporterat gods, - stora magasins- och kajytor för uppstäning av gods så att den eftersträvade höga asthanteringskapaciteten per kajpats och dygn erhås, - hak i eer pontoner utanför kajer för medgivande av astning/ ossning via för- och akterport, - kranar med stor kapacitet på kajer (tre min eer kortare tid för hanteringscyke, d v s kranen tar en container, ossar eer astar den samt är beredd att gripa en ny), - en omfattande maskine utrustning i form a v gaffe- och gränsetruckar, sid- och frontastare, traktortåg, transportband m m för snabb förfyttning av gods. Sammanfattning Ett integrerat transportsystem ger de största ekonomiska vinsterna. Systemet är dock kompicerat så ti vida att aa demomenten i transportkedjan - åtgärderna hos avsändaren, oika transportsätt med omastningar dem emean, åtgärder hos mottagaren - måste vara mycket noggrant anpassade ti varandra för att medge ett jämnt föde av det transporterade godset. Lastning och ossning av fartyg ha r därvid tidigare varit och är kanske fortfarande i viss utsträckning en faskhas i systemet. De tidigare beskrivna astningsmetoderna ift on/ift off och ro on/ro off bedöms medverka ti att fartygens iggetid i hamnar kommer att minska. Styckegodsfartygen kan därvid konstrueras så att de enbart a npassas för en viss astningsmetod eer för fera av dem. Man kan även tänka sig, att ett styckegodsfartyg under en de av sin transportcyke utnyttjas för massgods. Fartygen konstrueras därför som speciafartyg eer i oika hög grad s k "muti-purpose" fartyg. A v görande härför är viken trad och typ a v ast redaren har avsett fartyget för. Fram ti 1980 bedöms det därför byggas ett at större anta styckegodsfartyg an passade för de ovan beskrivna asthanteringsmetoderna. 437

13 HANDELSSJOFARTENS UTVECKLING INOM SOVJET UNIONEN, POLEN OCH OSTTYSKLAND Bedömning av handens och transportvägarnas utvecking Sovjetunionens måmedvetna panering bedöms gå ut på att fortsätta uppbyggnaden av sin industriproduktion för att i första hand i viss utsträckning kunna tifredsstäa ett ökande inre konsumtionsbehov men i andra hand även kunna gå ut på värdsmarknaden och erbjuda sina varor tiägre priser än genomsnittet. För att snabbt kunna höja sin industriproduktion bedöms Sov jet ännu under tiden fram ti mitten av 1970-taet i hu vudsak exportera råvaror samt importera he- eer havfabricerade produkter vari t ex även ingår köp i utandet av färdigbyggda fabriker. Den nuvarande investeringen i produktionsapparaten bedöms därför resutera i, att Sovjetunionen omkring 1980 har ett avsevärt mycket större utbud av industriprodukter på värdsmarknaden än vad nu är faet. Tendensen ti ökat handesutbyte mean öst- och västbocken i Europa är f n kart märkbar. Som exempe kan nämnas att Sveri ges import från Poen ökat med över 80 /o medan exporten dit har stigit med 70 / (} under de senaste sex åren. Denna ökning av importoch exportgodsets transportvoym samt ökningen av godstransporterna inom andet i takt med befokningstiväxten och ett mer omfattande inre konsumtionsbehov stäer in tensivare k ra v på transportapparaten. I konsekvens härmed bygger Sovjetunionen ut sin handesfottta i rask takt. Den har redan nu ett bruttotonnage på över tio mij ton och intar därmed sjätte patsen band värdens handesfottor. I västvärden frågar man sig vika paner Sovjet har därmed. Ett av svaren bir, att man i detta and förutseende nog anpassar transportkapaciteten ti det ökande kravet på egna transporter samt att man vi kunna konkurrera på den internationea fraktmarknaden. Så har de facto redan skett enigt uppgift från b a västtyska redarföreningen. Sovjetunionen erbjuder nu ofta frakttariffer som igger /o under de i västvärden normaa. Denna ångsiktiga sovjetiska strävan att genom förm åniga handes- och transportavta kunna göra andra änder beroende av Sovjetunionens varor och tjänster bedöms kunna genomföras därför att Sovjetstaten atid inedningsvis kan ta de ekonomiska förusterna. 438 Den nuvarande och den 1980 bedömda fördeningen a v de oika transportmedens andear av det totaa godsfödet inom Sovjetunionen framgår av tabeen nedan. Enbet är tonkm i procent av den totaa transporterade godsmängden. Transportmede Järnväg 84,5 81,2 73,7 68,7 54,0 Sjöfart (ink fodtp) 12,0 11,9 16,8 19,3 22,0 Landsväg 2,8 4,8 5,1 5,7 9,0 Pipeines 0,7 2, 4,4 6,3 15,0 Av tabeen framgår att 1980 bedöms järnvägarnas tidigare dominerande ande har nedgått ti en transport av något över häften av det totaa godsfödet samt att sjöfarten vid denna tid kornmer att svara för nära 1/ 4 a v godstransporterna inom andet. För att rätt kunna bedöma utveckingen av de tre WP-ändernas bandessjöfart måste b a beysas den betydese de inre vattenvägar och hamnutveckingen kommer att få för den sjöburna handen ti och från Ostersjön. I n re vattenvägar Sovjetunionens km ånga ku st omges av 13 hav med förbindese ti tre oceaner. Från sjöfartssynpunkt indear ryssarna sina vattenområden i föjande bassänger: Osters j ön Svarta havet med Asovska sjön Kaspiska Havet Vita Havet och Barrents hav Fjärran Ostern Norra ishavet (Norra sjövägen) Dessa är förbundna eer kommer att förbindas med ett omfattande nät av inre vattenvägar (foder och kanaer). Ostersjön är såedes förbunden med Vita havet via Ishavskanaen, med Kaspiska havet via Voga-Ostersjöeden. Paner finns också på att förbinda Ostersjön med Svarta havet genom ett kanabygge som förenar foderna Dnjeper och Njemen. Detta projekt beräknas vara kart Svarta havet och Kaspiska havet är förenade via Voga-Donkanaen samt Vita havet förenat med Fjärran Ostern via Norra Sjövägen. 439

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1975 DOUGLAS CRONWALL A m m u n itionsövervakn i n g skyddsteknisk kontro THIOfEX och THIODIKT! Nu eutt.: tiitang ur patronj~~~~~~: Uir bitar e biar vior rör o. påtarbeten

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1969 KUNGL ORLL.. ~u

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 9 1968 KUN GL ORLO GSMANNASÄLLSKAPET Meddeande Nr 3/1968 O rdinarie sammanträde i Karskrna den 19 februari 1968 (Utdrag ur prtk) Föredrag edamten Agernn utdrag ur sin årsberättese

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk medems - och kundtidning, nyköpings gk Många nya medemmar Ku att spea på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor NR 2 oktober 2011 ångt mean favoritbanorna? e det som en möjighet. Vinden har vänt!

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling?

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Kalmar Maritime Academy MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Examensarbete omfattande 5 poäng utfört av Pontus Jönsson Sjökaptensprogrammet 120+40p Läsår: 03/04 Handledare:

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer