De tio budorden - riktlinjer för kristna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De tio budorden - riktlinjer för kristna"

Transkript

1 Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad kunskap om Guds vilja. Men Adam och Eva valde inte själva den bästa vägen att tjäna Herren - 1 Mosebok kapitel 1 och 2 säger oss att Gud gav dem det arbete som de skulle göra för att tjäna Honom. De skulle bo i Eden, de skulle undvika att äta av kunskapens träd på gott och ont, men annars skulle de sköta trädgården och med vishet använda jorden för att tjäna deras behov. Efter syndafallet, blev människohjärtat avmattat i kunskapen om Guds vilja och fientlig mot Gud och människa. Men Gud gav i sin nåd och långmodiga kärlek löftet om en Frälsare. Återigen, människan hade en kraftfull anledning till att älska sin Frälsande Gud. Men Herren ville inte att människan själv skulle välja en väg på vilken hon kunde tjäna Honom. Gud avslöjade specifikt vad Han villa ha av människor genom att ge en LAG - samling till Moses på Sinaiberget. (ca år före Kristus). 1. De tio budorden är nedtecknade i 2 Mos. 20 och i 5 Mos. 5. Då du läser de två berättelserna, notera speciellt vers 2 i 2 Mos. 20 och vers 7 i 5 Mos. 5. Med vilka kraftfulla och betryggande ord förberedde Gud sitt folk för att lyssna till hur Han ville att de skulle tjäna Honom. Tredje bruket av Lagen Detta tar oss till det tredje bruket av Guds lag. Se tillbaka på lektion 7, i vilken vi studerade de två första bruken av Lagen (För det första fungerar Guds Lag som en tygel, som kontrollerar de grova utbrotten av synd, och för det andra som en spegel som visar syndaren på dennes synd). Inte på något sätt gäller hållandet av lagen som en förtjänst av en persons frälsning. Men för en kristen som Gud har fört till tro på Kristus, så gör Lagen något annat: den visar oss hur vi skall tjäna Gud av tacksamhet för vår Frälsare.Aposteln Johannes skrev t.ex.: Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder (1 Joh. 3:16). Vi ska inte välja våra egna sätt och verk för att göra Honom nöjd, utan vi skall alltid vilja att Hans vilja ska ske. Låt oss lyssna mer till Johannes: Ja, detta är kärleken: att vi lever efter Hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. (2 Joh. 1:6). Vart enda en av de Tio Budorden, har därför inte bara en negativ aspekt (vad Gud befaller vad alla människor inte skall göra) utan de förser oss också med saker som tacksamma kristna gör för att säga tack till den Gud som så nådefullt har befriat dem. Därför kan man säga: Lagen fördömer alltid, men inte bara

2 Vi skall nu granska de tio budorden ur den positiva aspekten av denna lagens tredje bruk. Martin Luthers förklaringar av buden kommer också att ges ur den positiva aspekten för kristna markerade med kursiv stil i hans förklaringar. Första budet - Du skall inte ha andra gudar. Hur kan vi göra Gud till nr.1 i våra liv? Luther förklarar: Vi skall frukta och älska Gud mer än något annat. 2. Läs berättelsen i 1 Mos. 21:1-14. Abraham visade sig villig till att t.o.m. offra sin ende son Isak på Guds befallning. Vad säger detta om Abrahams prioriteter? 3. Vad säger det om dina egna prioriteter? 4. Slå upp Dan. 3:1-18. I denna berättelse, fann tre unga judiska män som var i fångenskap i Babylonien att de var tvungna att göra ett val. Vad var det valet? 5. I vår materialistiska värld är det givet att var och en skall tjäna sig själv, och få ut så mycket som möjligt av livet för sig själv. Men läs 2 Kor. 5: Vilken kraft tvingar oss att tjäna Gud och nästan, hellre än oss själva? 6. Läs Matt. 8:5-13, om Jesu möte med en romersk officer. Läs speciellt vers 8, vad visade officeren med sin begäran? 7. Vad är aposteln Johannes enkla råd i 1 Joh. 5:21? Notera hur Gud välsignar dem som hängivet tjänar Honom. Andra budet - Du skall inte missbruka Herren din Guds namn Hur kan vi bruka Guds namn på rätt sätt? Luther förklarar: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förbannar eller svär vid hans namn eller använder det till vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar. 8. Enligt Rom. 10:13, vilket är det första och viktigaste sättet på vilket vi ska bruka Guds namn?

3 9. Läs Jak. 3:8-10. Vilket är ett av de vanligaste missbruket av Guds namn som händer allt för ofta även bland kristna? 10. Slå upp Rom. 12: 14. Vad är ett sätt på vilket vi kan visa Gud vår kärlek? 11. Djävulen frestar oss att tro att vårt tal inte blir kraftfullt nog om vi inte kryddar det med svordomar. Vad säger Jesus i Matt. 5:37? 12. Det är bra att komma ihåg att Guds namn inkluderar allt som Han har uppenbarat för oss om sig själv. Läs Rom. 16: Vad ska vi gör med dem som lär och / eller gör tvärtemot det Bibeln lär? Pet. 2:9 talar om för oss att vi kristna är avskilda, väldigt speciella människor. Vad är vårt viktigaste arbete som Guds folk? Notera: vilka välsignelser får vi ta emot när vi bär fram denna del av Guds vilja med oss? Vi hålls nära vår Frälsare, och vi hjälper andra att känna Gud som deras Frälsare också! Tredje budet - Tänk på vilodagen så att du helgar den Hur kan vi helga vilodagen för Gud? Luther förklarar: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller det heligt, gärna hör och lär det. 14. Ordet sabbat betyder vila. Läs Hebr. 4:1-11, en utvidgad diskussion om ämnet sabbat. Speciellt från vers 9, vad lovar denna vers Guds folk? Vad tror du det betyder? 15. I Matt 11: 28-29, erbjuder Gud oss vila i ordets sanna betydelse. Vilken typ av vila syftar Jesus på? 16. Läs Psalm 122:1. Hur kände författaren av denna vers inför att gå till kyrkan? Hur känner du inför det? 17. Återigen, enligt Psalm 26:8, vad var författarens inställning till Herrens hus?

4 18. Läs Kol. 3:16. Hur kan vi helga Guds vilodag? Notera: när vi följer denna del av Guds vilja, blir våra själar rikligen närda och stärkta i tron. Fjärde budet - Hedra din far och din mor Hur kan vi kristna bäst hedra våra föräldrar, och alla överordnade som Gud har placerat över oss för vårt eget bästa? Luther förklarar: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar våra föräldrar och överordnade eller retar dem till vrede, utan hedrar dem, tjänar dem, lyder dem, älskar och uppskattar dem. 19. Läs Ef. 6:1-3. Vad är Guds undervisning till de kristna här? 20. Vilket speciellt löfte är knutet till att vi håller detta bud? 21. För somliga är det på modet att vara olydiga och trotsa regeringen. Men slå upp Rom. 13:1. Vad skall de troendes inställning gentemot regeringen vara? Varför? 22. Vi skall hedra våra föräldrar och överordnade. Men i Matt. 10:37, nämner Jesus ett undantag för denna regel. Vilken är det? (jmf. med första budet). 23. I våra dagar av omfattande skilsmässor och odugliga pappor är det vanligt att vi från människor hör om dem som misslyckas med att försörja sina familjer. Men läs 1 Tim. 5:8. Vad säger Gud om sådant beteende? 24. Slå upp Matt. 22: Speciellt från vers 21, Kristna tjänar Gud när de gör vad..? 25. I 3 Mos. 19:32, så talar Bibeln om för oss hur en gudstjänande inställning mot våra äldre ska vara. Beskriv det med dina egna ord? Notera de välsignelser vi får ta emot då vi håller detta bud: ett bra jordiskt liv, ett lyckligt hem, och fördelarna med våra föräldrars visdom.

5 Femte Budet - Du skall inte döda Hur kan vi, av tacksamhet mot Gud, på bästa sätt tjäna och skydda vår nästas liv? Luther förklarar: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästa till hans liv utan bistår och hjälper honom i all nöd. 26. Läs Gal. 6: 10. Vi kan tacka Gud genom att göra vad? Speciellt mot vilka? 27. En del människor tycker att de bara behöver vara vänliga mot dem som förtjänar det eller som varit vänliga mot dem. Men läs Matt 5: Vi kan visa vår tacksamhet mot Gud även om vi är vänliga mot... vilka? 28. Läs Rom. 12:19, och kommentera ämnet hämnd: 29. Slå upp och läs Luk. 10: Vilken undervisning ger oss Herren i berättelsen om den gode samariten? ( en hjälp är att komma ihåg att Jesus är den gode samariten). 30. Läs Ef. 4:32. Från första delen av versen, hur skall vår inställning till våra kristna vänner vara? 31. Från andra delen av versen, varifrån får vi motivationen för en sådan inställning? 32. Svara på fråga 31 igen, efter att ha läst Joh. 13:4-14: Sjätte Budet - Du skall inte begå äktenskapsbrott Hur kan vi bäst tjäna Gud med vår attityd gentemot äktenskapet och sex? Luther förklarar: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi lever rent och hedersamt i ord och gärningar, och att man och hustru älskar och hedrar varandra. 33. Läs 2 Tim. 2:22. Vad var Aposteln Paulus råd i detta ämne till den unge pastorn Timoteus? 34. Det är svårt att bibehålla ett rent sinne, i synnerhet i dessa tider av öppet och promiskuöst sex. Men enligt Psalm 59:10, var kan vi finna styrkan som vi behöver för att leva ett rent liv?

6 35. Läs Fil. 4:8. Vad vill Gud att vi skall uppta våra tankar med? 36. Slå upp 1 Kor. 6: Vad är i synnerhet ett bra sätt för kristna på vilken de kan förhärliga Gud, och varför? 37. I Matt. 26:41, talar Jesus om för oss att anden är villig, men köttet är svagt. Vilket är det råd Jesus ger oss så att vi kan hålla oss rena? 38. Läs Ef. 5: Vad skall en kristen hustrus hållning mot hennes make vara? 39. Fortsätt med Ef. 5: Vad skall en kristen mans hållning mot hans hustru vara? Notera de välsignelser som följer då vi praktiserar detta bud - äktenskap bevaras, köttets lustar undvikes, en kärleksfull relation mellan makar odlas, bland annat. Sjunde budet - Du skall inte stjäla Vi visar Gud vår tacksamhet när vi respekterar och skyddar vår nästas egendom. Luther förklarar: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte tar vår nästas pengar eller ägodelar, eller tillägnar oss dem genom ett oärligt handlande, utan hjälper honom så att hans ägodelar och affärer befrämjas och beskyddas. 40. Läs Psalm 128:2. Vad är en nyckel till lycka i en troendes liv? Joh. 3:17 beskriver ett mycket icke-kristet handlande. Vad är det? 42. Slå upp Ef. 4:28 och beskriv den ärliga livsstilen av ett sant Guds barn: 43. Läs Psalm 37:21. Vad säger denna vers om ämnet att låna och ge?

7 44. Läs Hebr. 13:5. Vilken kännedom låter oss vara nöjda med det vi redan har? 45. I vår tid av ekonomisk brottslighet, anser en del anställda att det inte är fel att salta representationskontona, ta saker från kontoret, mm. Men vad undervisar oss Gud i Kol. 3:22-24? Notera de välsignelser det innebär då vi håller det sjunde budet: vi får vara belåtna och säkra på Vår Herres försyn, och vi kommer att ha alla möjligheter för att hjälpa dem som är i behov av hjälp. Åttonde budet - Du skall inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa Hur kan vi bäst skydda vår nästas ära och goda namn? Luther förklarar: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förråder, förtalar eller ljuger om vår nästa, utan försvarar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa. 46. Slå upp och läs 1 Sam. 19:1-6. Kung Saul hade agg emot David, som hade blivit smord till att bli Israels näste konung. Man kan också vänta sig att Sauls son Jonathan - näste på tur att beträda tronen - skulle motsätta sig den unge David. Men vad gjorde Jonathan i denna berättelse? Sam. 1:9-17 är ett exempel på någon som gör den värsta tolkningen av en viss mängd fakta. Vilken falsk slutsats drog Eli när han såg Hanna be? 48. Den första delen av 3 Mos. 19:16-17 beskriver något syndigt som är väldigt vanligt i alla samhällen, speciellt vårat. En kristen skall akta sig för att vara en.. V ad? 49. Läs Matt. 5:7. Hur hanterar du bäst en person som har syndat emot dig? Notera: då vi håller detta bud bevarar vi vår nästas och vårt eget rykte. Nionde och tionde budet Du skall inte ha begärelse till din nästas hus. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, inte heller till hans boskap, inte heller till något annat som tillhör din nästa. En tacksam kristen strävar efter att spegla Guds kärlek med en attityd av respekt och stöd gentemot de saker som tillhör nästan. Luther förklarar (9:e Budet): Vi skall frukta och älska Gud, så

8 att vi inte med list försöker få vår nästas arv eller hus, eller under sken av lag och rätt tillägnar oss det, utan hjälper honom att behålla det, som tillhör honom. Luther förklarar (10:e budet): Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte lockar ifrån vår nästa hans hustru eller någon som arbetar hos honom, utan påminner alla om att vara trogna och göra sin plikt. 50. Att ha begärelse till någonting innebär att ha en syndfull lust att ta något som tillhör någon annan. Läs 1 Tim. 6:9-10. Vad är det vanligaste OBJEKTET för begärliga tankar, och vad är konsekvenserna? 51. I Första Moseboken kapitel 39, frestades Josef av att begå äktenskapsbrott då han hade begärelse till sin herres hustru, vad sade han för att komma bort från den frestelsen (vers 9)? 52. Kristen frihet betyder att vi kan göra allt som inte är förbjudet i Bibeln. Men Gal. 5:13 säger oss att där finns en regel som är större än regeln om den kristna friheten - vad är det? Kompletterande bibelläsning: Läs Psalmerna 23, 32, 51, 100, 103, 121, 130.

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Överflödande nåd (Rom 5:20)

Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformationsdagens festdag i Pedersöre, Hotel Polaris, 1.11.2009, pastor Juhani Viitala, SLT 1 ( 10) Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformatorn Martin Luther säger om ordet nåd, att det är det käraste och

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Unga kvinnor 4 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Unga kvinnor Oktober december 2013 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2012 av

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki Skatter i Torahn Bibelstudium nr 49, A Sabbaten den 10 september 2011 Ki Tetse När du drar ut axeteayki Torahtext: 5 Mos 21:10 25:19 Haftarah: Jes 54:1-10 Apostoliska skrifterna: Apg 13:1 15:41 Detta är

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Smaka hur God Gud är

Smaka hur God Gud är Smaka hur God Gud är Av: Johannes Djerf Jag var 14 år. Jag var på Prao på en förskola i Kisa en vecka. Barnen lekte för en stund väldigt bra själva då en av lärarna kom med förslaget att brygga en kanna

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer