Årsredovisning Salabostäder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Salabostäder"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 alabostäder

2 ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

3 Innehållsförteckning Vd har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse/Granskningsrapport Fastighetsområden Bostadslägenheter Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Belopp inom parentes avser föregående år. 3

4 Vd har ordet Vi kan åter lägga ett år bakom oss i alabostäder AB. Ett år som inneburit både sorg och glädje. alabostäder AB:s styrelse har under året haft två dödsfall. Bolagets styrelseordförande Ronald Nilson samt styrelseledamoten Dick Lundström har genom sjukdom, i förtid lämnat oss under året med ett stort tomrum. Vakanta lägenheter alabostäder AB har under min tid i bolaget aldrig haft lägre lägenhetsvakanser vilket känns mycket stimulerande. Denna utveckling beror till stor del på fängelseetableringen som fått hela kommunen att se nya möjligheter. Någonting som också känns positivt är att befolkningsutvecklingen för första gången på många år har vänt uppåt. Nyproduktion För att klara bostadsförsörjningen har alabostäder AB:s styrelse beslutat att uppföra ytterligare en huskropp i Kvarteret Fältspaten 1 på Johannesbergsområdet på Åkraområdet innehållande 36 lägenheter. Ett problem med nybyggnation är att klara de höga produktionskostnaderna. Ett sätt att dämpa de höga kostnaderna är att förtäta befintlig byggnation där infrastrukturen redan finns. Byggstarten för nyproduktionen är beräknad till den 1 mars 2008 och beräknas pågå under drygt 1 år. Kalkylerad snitthyra ligger på kronor per m 2. Tack alla medarbetare Till sist vill jag framföra ett stort tack till all personal inom alabostäder AB för ert arbete. Vi gick in i år 2007 med en helt ny bantad organisation för att klara framtida kostnadsökningar och det har ni gjort med bravur. Det finns vissa bitar som inte fallit på plats ännu men jag är säker på att under 2008 så har vi också löst detta tillsammans. alabostäder AB Tom Hedström VD 4

5 Förvaltningsberättelse alabostäder AB tyrelsen och verkställande direktören för alabostäder AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden tyrelse tyrelsen, utsedd av ala kommun, har haft följande sammansättning: Ordinarie Nilson, Ronald (kd) ordf. tom Ericsson, Bo (m) v. ordf., ordf. from Holmér, Dick (c) tom Pettersson, Maila (c) from öderström, Urban (m) from Kihlström, Bo (s) Ibohm, Inger (s) Öhrström, Mårten (c) tom Gustafsson, Måns (s) tom Vindahl-Jansson, Kerstin (s) from Eljansbo, Hans (m) v. ordf. from Wiklund, ven (v) from köllermark, Lollo (kd) from uppleanter köllermark, Lollo (kd) tom Gunnarson, Carola (c) tom Wigelsbo,Anders (c) from Eriksson, Gustaf (c) from Leffler, Britt-Lis (s) tom Vilén, Kjell (c) Lundström, Dick (s) tom Vindahl-Jansson, Kerstin (s) tom Viklund, ven (v) tom Forsberg, Dick (s) from Alaittin,Temur (s) from Ekebom,Alf (s) from Ericsson, Christer (c) from tom ultane,ali (s) from Palm, Per-Olof (kd) from Palfelt, Per (m) from Arbetstagarrepresentanter Ekström, Elisabet (KTF) Andersson, Hans (Ledarna) Palm, Gunnar (Fastighets) Jansson,Tomas (Fastighets ers.) Ordinarie revisorer Birgersson, Kerto, auktoriserad revisor tom Linnberg,Ann-Christine, (s) lekmannarev. tom öderman, Peter, auktoriserad revisor from Andersson, Glenn (s) lekmannarevisor from Revisorssuppleanter öderman, Peter, auktoriserad revisor tom Palm, Per-Olof (kd), lekmannarevisor tom Tingström, Johan, auktoriserad revisor from Nygård,Tage (m) lekmannarevisor from Verkställande direktör Tom Hedström är bolagets verkställande direktör. ammanträden tyrelsen har hållit 5 styrelsemöten. Årsstämma hölls den 19 juni Organisationsanslutningar ABO Företaget är medlem i veriges Allmännyttiga Bostadsföretag FATIGO Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation ala tadsutvecklingsförening HBV Husbyggnadsvaror HBV Ek Förening Ägare ala kommun äger samtliga aktier i bolaget. Vision, mål och affärsidé Bolagets föremål och ändamål alabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom ala kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen Vision, fokuserade mål, anvisningar och ramar Bolaget arbetar i enighet med beslut i KF 56/2006 med en långsiktig ekonomisk, socialt och miljömässig hållbar utveckling. Detta är utgångspunkten för allt arbete i ala kommun. Mål Målet med verksamheten är att vara alas bästa fastighetsföretag med bra service. De ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet för att klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge en skälig avkastning på kommunens satsade kapital. 5

6 Viktiga händelser under 2007 En omfattande ansiktslyftning av kvarteret Fältspaten 1 har genomförts under året. Området har fått en helt ny yttre miljö där man tagit hänsyn till tillgängligheten för samtliga huskroppar i kvarteret. Området har även fått två nya servicebyggnader uppförda med samlingslokaler samt nya tvättstugor. Hissinstallation Fältspaten 1 har också fått ytterligare ett trapphus med hiss där samtliga lägenheter i berörd uppgång genomgått en omfattande renovering, samtliga lägenheter uppfyller därmed ställda handikappskrav. Den plan för hissinstallation som bolaget fattade 2005 för att klara kraven för en allt äldre befolkning följs planenligt. Nyproduktion tyrelsen beslutade den 30 oktober att uppföra 36 lägenheter i en förtätning av kvarteret Fältspaten 1. Avtal är tecknat med byggföretaget Ångström & Mellgren AB. Byggnationen kommer att påbörjas under mars månad Beräknad byggtid är drygt ett år. Bolaget hade åtta vakanta lägenheter för uthyrning. tamparen 1 Den omfattande renoveringen av ett 90-tal lägenheter på kvarteret tamparen 1 pågår för fullt. Åtgärder som är utförda under året är färdigställande av avloppsrenoveringar av lägenheternas avloppsstammar, uppsättning av postboxar, utbyte av yttertak på två huskroppar, nya elledningar och el-centraler. Den planerade tidsplanen för hela kvarteret ligger mellan 2006 och Kunder och marknad Bolagets marknad är ala kommun med (21.360) invånare. Befolkningsökningen uppgick 2007 till 52 personer. Bolaget äger och förvaltar vid 2007 års utgång lägenheter (2 745). Bolagets bostäder utgör 26,6% (26,6%) av det totala bostadsbeståndet i kommunen. Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndet finns ca 180 lägenheter i kommunens ytterområden. De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret tamparen 1 och omfattade 141 lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes lägenheter under miljonprogrammet. Under senare delen av 80-talet och under 90-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala ala. Hyror Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen har parterna träffat en överenskommelse för 2007 avseende höjning av utgående hyror med 1% för bostadslägenheter samt bilplatser. För lokaler med förhandlingsklausul höjdes hyran med 3,58%. Uthyrning De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter och varierad befolkningsmängd: Vakanser, antal Vakanser, % 1,5 2,6 2,4 1,8 0,3 Hyresförluster, tkr Befolkning Ungdomskontrakt * infört tyrelsen beslutade 2002 att inga nya kontrakt med ungdomsrabatter tecknas. Marknadsinsatser Bolaget har för andra året i rad tillsammans med ala kommun, ala-heby Energi AB, ala ilvergruva AB samt abse media AB gjort en satsning på ett tidskriftsmagasin om ala där hela kommunen presenteras. Magasinet med namnet ALAMEGAZIN har utarbetats av abse media AB i ala. Övrig marknadsföring har förmedlats genom vår hemsida samt reklamkampanjer i TV 4 Mälardalen. Bolaget erbjuder fast Internet uppkoppling till hyresgästerna genom samarbete med ala-heby Energi AB. Hyresgästerna har också möjlighet att teckna avtal genom Com-Hem som ombesörjer bolagets TV-kanaler i det digitala nätet. Organisation Personal Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 35,65 årsarbetare. Heltid Deltid Tjänstemän 7 7 2,15 3,4 Fastighetsskötare ,5 0,5 Reparatörer ,65 3,9 Fördelning män/kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän 2 2 7,15 8,4 Fastighetsskötare 10,5 15,5 5 7 Reparatörer ,5 28,5 12,15 15,4 Ekonomi Den nya organisationen som startades upp från årsskiftet 2007 har fallit väl ut vad gäller fastighetsskötsel och städ. Administrationen som före organisationsförändringen låg under median för abo-företagen i landet har haft det tufft under året mycket beroende på att en del av den ordinarie personalen varit långtidssjukskriven. Även reparationsavdelningen har varit hårt belastad på grund av underbemanning. 6

7 Ett åtgärdspaket för att komma till rätta med dessa problem kommer att genomföras under första kvartalet Organisationsförändringen har dock givit en god ekonomisk vinning för bolaget. Räntorna på bolagets lånestock har ökat något långsammare än beräknat och lägenhetsvakanserna har sjunkit markant under året vilket har gjort att bolagets ekonomi är bättre än budgeterat. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna att höjas med ett snitt på 1,78 % from Med tagna ekonomiska åtgärder bedömer styrelsen och företagsledningen att bolagets ekonomi för 2008 är tryggad. Kompetensutveckling Utbildningar under 2007 Hyresrätt Ergonomi tyr- och regler av värme och ventilation steg 1 och 2 Att vara ledare Attityder Utbildning i tvättmaskiner Asbestutbildning Hjärt-/lungräddning Lära för livet, att bemöta människor Lika inför värden, om diskriminering 37 personer har deltagit i delar av utbildningarna under året. Arbetsmiljö och friskvård amtliga anställda i bolaget erbjuds en hälsokontroll vart tredje år. Bolaget erbjuder också sina anställda aktiviteter som badminton, bowling samt träning på Nautilus och Esplandens gym. 31 anställda har på något sätt deltagit i dessa erbjudanden under året. Kvalitetspolicy tyrelsen har tagit beslut om en kvalitetspolicy. Helhetssynen på kvalitet omfattar såväl våra lägenheter som köpta tjänster och material. Genom kontinuerlig utveckling,korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, har bolaget fått nöjda kunder. Miljö Miljöpolicy Bolagets miljöpolicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor. En miljö- och kvalitetssäkring av hela verksamheten är ständigt pågående. Miljödeklarerade fastigheter Bolagets samtliga fastigheter är miljödeklarerade. Inventeringen finns samlad på bolagets huvudkontor där våra hyresgäster kan se vilka material som finns i respektive fastighet. Inventeringen har också medfört en smidighet vid tilloch ombyggnation då detta är ett myndighetskrav vid ombyggnationsåtgärder att redovisa fastighetens materialinnehåll. En årlig revidering av miljöinventeringen utförs på åtgärdade fastigheter. Bolaget arbetar med årligen utvalda MIBB-projekt (miljöinventeringar i bostäder) tillsammans med Hyresgästföreningen. Minska mängden avfall Arbetet med att använda miljöanpassat material är ständigt pågående och är alltid ett krav på bolaget och våra entreprenörer. Bolaget har ett 20-tal egna miljöbodar där minst elva fraktioner sorteras. Bolaget har till 80% intern hantering av den sammanlagda mängden hushållsavfall.avfallet samlas centralt i containers för vidare transport till Vafab i Västerås. orterat avfall hos bolaget i kilo 2007 är enligt nedan Hushållssopor kg kg Bioavfall kg kg Tidningar kg kg Glas kg kg Porslin, lampor kg kg Plåt kg kg Hårdplast kg kg Mjukplast kg kg måbatterier kg kg Pappersförpackningar kg kg Det som förut kallades komposterbart avfall heter nu bioavfall. Det blir inte längre jord av matresterna utan i stället biogas som bl.a. används som fordonsbränsle. Dessutom bildas en rest som används som nyttig gödning för åkermark. Vafab Miljö behandlar all bolagets bioavfall. Energihushållning Fjärrvärme utgör basen i företagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i centrala ala sker till största delen med fjärrvärme från ala-heby Energi AB. Övriga fastigheter uppvärms med biobränsle. Energideklarationer om ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader infördes en lag om att ägare till byggnader skall energideklarera sina fastigheter.lagen började gälla den 1 oktober Bolagets arbete med deklarationerna påbörjades under december månad 2007 och kommer att slutföras under Trapphusbelysning Under året har bolaget också börjat att se över fastigheternas trapphusbelysning genom att installera sensorer för att minska elförbrukningen. Tidigare hade trapphusen belysning som lyste dygnet runt. 7

8 Bilar om ett led i bolagets miljöpolicy har tre av bolagets bensindrivna servicebilar bytts ut mot etanoldrivna bilar under året. Fastigheter, investeringar och finansiering Fastigheter Under året har en översiktlig värdering av bolagets fastighetsbestånd genomförts.värderingen visade att fastigheternas bokförda värde var klart lägre än vad värderingen visade. Detta framkommer även i en jämförelse med taxeringsvärdet för 2007, där det bokförda värdet är med god marginal lägre än taxeringsvärdet på beståndet Bolaget anser därmed att det inte finns något nedskrivningsbehov för fastighetsbeståndet i sin helhet och därmed har inga nedskrivningar genomförts i årets bokslut. Investeringar Under året har färdigställande av miljöförbättrande åtgärder på kvarteret Fältspaten 1 etapp 1 och 2 slutförts. I projektet ingick även uppförande av två gemensamhetslokaler och områdestvättstugor samt carportar med förråd. Hissinstallation och anpassning av lägenheter på Johannesbergsgatan 3 D. Rot-renovering av kvarteret tamparen 1 kommer att pågå under minst en femårsperiod. Totala investeringar 2007 är tkr ( tkr) varav inventarier 0 (52 tkr) Underhåll Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under året utfördes underhåll för tkr ( tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll tkr ( tkr) och övrigt underhåll tkr ( tkr). Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: Fastighet krået 4 Målar-/Murargränd Berget 1 Berggatan 7/ Västermalmsgatan 15 Berget 1 Berggatan 7/ Västermalmsgatan 15 Jakobsberg 2 Jakobsbergsgatan Kärrbäcksbo 7:1 tationsvägen 2 D-E Kv.Vargen Varggränd 1-60 Klampenborg Karpgatan 2-4 Åtgärd Renovering av tak Byte av yttre fönsterbågar Byte av ytterport Byte av takskikt Utvändig målning Utvändig målning Målning av yttertak Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. Försäkringar Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Länsförsäkringar och skadedjursförsäkring är tecknad hos Anticimex. Finansiering Bolaget har antagit en finanspolicy där fördelningen mellan rörlig och bunden ränta är 50/50. Räntebindning till Lånebelopp Andel av lån % Rörligt % % % % % % Genomsnittsräntan för 2007 var 4,10 % (3.43 %). Resultat och ställning Bolagets resultat är tkr,vilket är 666 tkr sämre än föregående år men 491 tkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror på ett lågt ränteläge och lägre uppvärmningskostnader. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till årstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,78 Årets vinst , ,73 tyrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas ,00 att i ny räkning överförs , ,73 tyrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 8,4 till 8,3 procent. oliditeten är mot bakgrund av bolagets verksamhet fortsatt betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. tyrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). 8

9 Resultaträkning Not Nettoomsättning: Hyresintäkter Övr förvaltningsintäkter umma nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader 4, 5, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar umma fastighetskostnader Bruttoresultat Övriga ränteintäkter tatliga bostadsbyggn. subv. (räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter umma resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster katt på årets resultat 0 0 Årets vinst

10 Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar umma anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank umma omsättningstillgångar umma tillgångar

11 Not Eget kapital och skulder Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst umma eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatteskulder umma avsättningar Långfristiga skulder kulder till kreditinstitut umma långfristiga skulder Kortfristiga skulder kulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter umma kortfristiga skulder umma eget kapital och skulder tällda säkerheter Ansvarsförbindelser

12 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptaget lån Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Noter Not. 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Vid värdering av fastigheterna tillämpas ABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter. Detta innebär att värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 28% har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningssatser tillämpas: Inventarier 20% Maskiner 20% Kabel-TV installation 10% Byggnader 1,5% Värdering av tillgångar och skulder - Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. - kulder har värderats enligt högsta värdets princip. Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. Leasingavtal amtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Not. 2 Hyresintäkter inkl outhyrda objekt I nettoomsättningen ingår intäkter från Bostäder Lokaler Övrigt Avgår rabatter (underhållsoch ungdomsrabatter) umma Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt umma umma Not. 3 Övriga förvaltningsintäkter El Övr förvaltningsintäker umma Not. 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Administration Övriga driftkostnader umma Not. 5 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag umma Not. 6 Utgifter för årets underhållsåtgärder Lägenhetsunderhåll Övrigt underhåll umma underhållsåtgärder Not. 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner Inventarier umma planenliga avskrivningar

14 Not. 8 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Administrativ personal 7,15 8,4 Fastighetsskötare 5 7 Totalt antal kvinnor 12,15 15,4 Administrativ personal 2 2 Fastighetsskötare 10,5 15,5 Reparatörer Totalt antal män 23,5 28,5 Totalt 35,65 43,9 Löner och ersättningar har uppgått till tyrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar ociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 0 tkr (0 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader tyrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balans- män balans- män dagen dagen tyrelseledamöter % % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % jukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6,15 % 7,36 % - långtidssjukfrånvaro 34,34 % 51,04 % - sjukfrånvaro för män 6,59 % 5,84 % - sjukfrånvaro för kvinnor 5,30 % 10,31 % - anställda - 29 år 8,37 % 5,40 % - anställda år 4,39 % 7,21 %- anställda 50 år - - 8,15 % 7,70 % Not. 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utgående ackumulerande avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående bokfört värde byggnad Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärden Not. 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not. 11 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

15 Not. 12 Pågående ny- och ombyggnad Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not. 13 Andelar i intresseföretag Antal Kvot Bokfört andelar värde värde ABO Byggnadsförs AB umma 70 Not. 14 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar umma Not. 15 Övriga fordringar OK Västmanland Ek Förening Husbyggnadsvaror HBV Fastighetsskatt Övrig fordran 6 0 umma Not. 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Fjärrvärme Elkostnad KabelTV Övriga förutbetalda kostnader umma Not. 17 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång umma bundet eget kapital vid årets utgång Not. 18 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga kulder till kreditinstitut Kortfristiga kulder till kreditinstitut umma räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptid över 5 år kulder till kreditinstitut umma Not. 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupen moms Övriga poster umma Not. 20 tällda säkerheter Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar umma ställda säkerheter Not. 21 Ansvarsförbindelser FATIGO umma ansvarsförbindelser Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat umma fritt eget kapital vid årets utgång

16 ala den 14 mars 2008 Bo Ericsson Tom Hedström, VD Hans Ejansbo Bo Kihlström Inger Ibohm Maila Pettersson ven-olof köllermak Urban öderström ven Viklund Kerstin Vindahl-Jansson Min revisionsberättelse har angivits 5 april Peter öderman Auktoriserad revisor 16

17 Revisionsberättelse Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i alabostäder Aktiebolag för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i verige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räktenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. om underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i verige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Granskningsrapport Jag har granskat veksamheten i alabostäder Aktiebolag för räkenskapsåret Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att med en hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. ala den 26 mars 2008 Glenn Andersson Av kommunfullmäktige i ala kommun utsedd lekmannarevisor Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. ala den 26 mars 2008 Peter öderman Auktoriserad revisor 17

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer