Årsredovisning Salabostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Salabostäder"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 alabostäder

2 ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

3 Innehållsförteckning Vd har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse/Granskningsrapport Fastighetsområden Bostadslägenheter Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Belopp inom parentes avser föregående år. 3

4 Vd har ordet Vi kan åter lägga ett år bakom oss i alabostäder AB. Ett år som inneburit både sorg och glädje. alabostäder AB:s styrelse har under året haft två dödsfall. Bolagets styrelseordförande Ronald Nilson samt styrelseledamoten Dick Lundström har genom sjukdom, i förtid lämnat oss under året med ett stort tomrum. Vakanta lägenheter alabostäder AB har under min tid i bolaget aldrig haft lägre lägenhetsvakanser vilket känns mycket stimulerande. Denna utveckling beror till stor del på fängelseetableringen som fått hela kommunen att se nya möjligheter. Någonting som också känns positivt är att befolkningsutvecklingen för första gången på många år har vänt uppåt. Nyproduktion För att klara bostadsförsörjningen har alabostäder AB:s styrelse beslutat att uppföra ytterligare en huskropp i Kvarteret Fältspaten 1 på Johannesbergsområdet på Åkraområdet innehållande 36 lägenheter. Ett problem med nybyggnation är att klara de höga produktionskostnaderna. Ett sätt att dämpa de höga kostnaderna är att förtäta befintlig byggnation där infrastrukturen redan finns. Byggstarten för nyproduktionen är beräknad till den 1 mars 2008 och beräknas pågå under drygt 1 år. Kalkylerad snitthyra ligger på kronor per m 2. Tack alla medarbetare Till sist vill jag framföra ett stort tack till all personal inom alabostäder AB för ert arbete. Vi gick in i år 2007 med en helt ny bantad organisation för att klara framtida kostnadsökningar och det har ni gjort med bravur. Det finns vissa bitar som inte fallit på plats ännu men jag är säker på att under 2008 så har vi också löst detta tillsammans. alabostäder AB Tom Hedström VD 4

5 Förvaltningsberättelse alabostäder AB tyrelsen och verkställande direktören för alabostäder AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden tyrelse tyrelsen, utsedd av ala kommun, har haft följande sammansättning: Ordinarie Nilson, Ronald (kd) ordf. tom Ericsson, Bo (m) v. ordf., ordf. from Holmér, Dick (c) tom Pettersson, Maila (c) from öderström, Urban (m) from Kihlström, Bo (s) Ibohm, Inger (s) Öhrström, Mårten (c) tom Gustafsson, Måns (s) tom Vindahl-Jansson, Kerstin (s) from Eljansbo, Hans (m) v. ordf. from Wiklund, ven (v) from köllermark, Lollo (kd) from uppleanter köllermark, Lollo (kd) tom Gunnarson, Carola (c) tom Wigelsbo,Anders (c) from Eriksson, Gustaf (c) from Leffler, Britt-Lis (s) tom Vilén, Kjell (c) Lundström, Dick (s) tom Vindahl-Jansson, Kerstin (s) tom Viklund, ven (v) tom Forsberg, Dick (s) from Alaittin,Temur (s) from Ekebom,Alf (s) from Ericsson, Christer (c) from tom ultane,ali (s) from Palm, Per-Olof (kd) from Palfelt, Per (m) from Arbetstagarrepresentanter Ekström, Elisabet (KTF) Andersson, Hans (Ledarna) Palm, Gunnar (Fastighets) Jansson,Tomas (Fastighets ers.) Ordinarie revisorer Birgersson, Kerto, auktoriserad revisor tom Linnberg,Ann-Christine, (s) lekmannarev. tom öderman, Peter, auktoriserad revisor from Andersson, Glenn (s) lekmannarevisor from Revisorssuppleanter öderman, Peter, auktoriserad revisor tom Palm, Per-Olof (kd), lekmannarevisor tom Tingström, Johan, auktoriserad revisor from Nygård,Tage (m) lekmannarevisor from Verkställande direktör Tom Hedström är bolagets verkställande direktör. ammanträden tyrelsen har hållit 5 styrelsemöten. Årsstämma hölls den 19 juni Organisationsanslutningar ABO Företaget är medlem i veriges Allmännyttiga Bostadsföretag FATIGO Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation ala tadsutvecklingsförening HBV Husbyggnadsvaror HBV Ek Förening Ägare ala kommun äger samtliga aktier i bolaget. Vision, mål och affärsidé Bolagets föremål och ändamål alabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom ala kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen Vision, fokuserade mål, anvisningar och ramar Bolaget arbetar i enighet med beslut i KF 56/2006 med en långsiktig ekonomisk, socialt och miljömässig hållbar utveckling. Detta är utgångspunkten för allt arbete i ala kommun. Mål Målet med verksamheten är att vara alas bästa fastighetsföretag med bra service. De ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet för att klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge en skälig avkastning på kommunens satsade kapital. 5

6 Viktiga händelser under 2007 En omfattande ansiktslyftning av kvarteret Fältspaten 1 har genomförts under året. Området har fått en helt ny yttre miljö där man tagit hänsyn till tillgängligheten för samtliga huskroppar i kvarteret. Området har även fått två nya servicebyggnader uppförda med samlingslokaler samt nya tvättstugor. Hissinstallation Fältspaten 1 har också fått ytterligare ett trapphus med hiss där samtliga lägenheter i berörd uppgång genomgått en omfattande renovering, samtliga lägenheter uppfyller därmed ställda handikappskrav. Den plan för hissinstallation som bolaget fattade 2005 för att klara kraven för en allt äldre befolkning följs planenligt. Nyproduktion tyrelsen beslutade den 30 oktober att uppföra 36 lägenheter i en förtätning av kvarteret Fältspaten 1. Avtal är tecknat med byggföretaget Ångström & Mellgren AB. Byggnationen kommer att påbörjas under mars månad Beräknad byggtid är drygt ett år. Bolaget hade åtta vakanta lägenheter för uthyrning. tamparen 1 Den omfattande renoveringen av ett 90-tal lägenheter på kvarteret tamparen 1 pågår för fullt. Åtgärder som är utförda under året är färdigställande av avloppsrenoveringar av lägenheternas avloppsstammar, uppsättning av postboxar, utbyte av yttertak på två huskroppar, nya elledningar och el-centraler. Den planerade tidsplanen för hela kvarteret ligger mellan 2006 och Kunder och marknad Bolagets marknad är ala kommun med (21.360) invånare. Befolkningsökningen uppgick 2007 till 52 personer. Bolaget äger och förvaltar vid 2007 års utgång lägenheter (2 745). Bolagets bostäder utgör 26,6% (26,6%) av det totala bostadsbeståndet i kommunen. Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndet finns ca 180 lägenheter i kommunens ytterområden. De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret tamparen 1 och omfattade 141 lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes lägenheter under miljonprogrammet. Under senare delen av 80-talet och under 90-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala ala. Hyror Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen har parterna träffat en överenskommelse för 2007 avseende höjning av utgående hyror med 1% för bostadslägenheter samt bilplatser. För lokaler med förhandlingsklausul höjdes hyran med 3,58%. Uthyrning De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter och varierad befolkningsmängd: Vakanser, antal Vakanser, % 1,5 2,6 2,4 1,8 0,3 Hyresförluster, tkr Befolkning Ungdomskontrakt * infört tyrelsen beslutade 2002 att inga nya kontrakt med ungdomsrabatter tecknas. Marknadsinsatser Bolaget har för andra året i rad tillsammans med ala kommun, ala-heby Energi AB, ala ilvergruva AB samt abse media AB gjort en satsning på ett tidskriftsmagasin om ala där hela kommunen presenteras. Magasinet med namnet ALAMEGAZIN har utarbetats av abse media AB i ala. Övrig marknadsföring har förmedlats genom vår hemsida samt reklamkampanjer i TV 4 Mälardalen. Bolaget erbjuder fast Internet uppkoppling till hyresgästerna genom samarbete med ala-heby Energi AB. Hyresgästerna har också möjlighet att teckna avtal genom Com-Hem som ombesörjer bolagets TV-kanaler i det digitala nätet. Organisation Personal Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 35,65 årsarbetare. Heltid Deltid Tjänstemän 7 7 2,15 3,4 Fastighetsskötare ,5 0,5 Reparatörer ,65 3,9 Fördelning män/kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän 2 2 7,15 8,4 Fastighetsskötare 10,5 15,5 5 7 Reparatörer ,5 28,5 12,15 15,4 Ekonomi Den nya organisationen som startades upp från årsskiftet 2007 har fallit väl ut vad gäller fastighetsskötsel och städ. Administrationen som före organisationsförändringen låg under median för abo-företagen i landet har haft det tufft under året mycket beroende på att en del av den ordinarie personalen varit långtidssjukskriven. Även reparationsavdelningen har varit hårt belastad på grund av underbemanning. 6

7 Ett åtgärdspaket för att komma till rätta med dessa problem kommer att genomföras under första kvartalet Organisationsförändringen har dock givit en god ekonomisk vinning för bolaget. Räntorna på bolagets lånestock har ökat något långsammare än beräknat och lägenhetsvakanserna har sjunkit markant under året vilket har gjort att bolagets ekonomi är bättre än budgeterat. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna att höjas med ett snitt på 1,78 % from Med tagna ekonomiska åtgärder bedömer styrelsen och företagsledningen att bolagets ekonomi för 2008 är tryggad. Kompetensutveckling Utbildningar under 2007 Hyresrätt Ergonomi tyr- och regler av värme och ventilation steg 1 och 2 Att vara ledare Attityder Utbildning i tvättmaskiner Asbestutbildning Hjärt-/lungräddning Lära för livet, att bemöta människor Lika inför värden, om diskriminering 37 personer har deltagit i delar av utbildningarna under året. Arbetsmiljö och friskvård amtliga anställda i bolaget erbjuds en hälsokontroll vart tredje år. Bolaget erbjuder också sina anställda aktiviteter som badminton, bowling samt träning på Nautilus och Esplandens gym. 31 anställda har på något sätt deltagit i dessa erbjudanden under året. Kvalitetspolicy tyrelsen har tagit beslut om en kvalitetspolicy. Helhetssynen på kvalitet omfattar såväl våra lägenheter som köpta tjänster och material. Genom kontinuerlig utveckling,korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, har bolaget fått nöjda kunder. Miljö Miljöpolicy Bolagets miljöpolicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor. En miljö- och kvalitetssäkring av hela verksamheten är ständigt pågående. Miljödeklarerade fastigheter Bolagets samtliga fastigheter är miljödeklarerade. Inventeringen finns samlad på bolagets huvudkontor där våra hyresgäster kan se vilka material som finns i respektive fastighet. Inventeringen har också medfört en smidighet vid tilloch ombyggnation då detta är ett myndighetskrav vid ombyggnationsåtgärder att redovisa fastighetens materialinnehåll. En årlig revidering av miljöinventeringen utförs på åtgärdade fastigheter. Bolaget arbetar med årligen utvalda MIBB-projekt (miljöinventeringar i bostäder) tillsammans med Hyresgästföreningen. Minska mängden avfall Arbetet med att använda miljöanpassat material är ständigt pågående och är alltid ett krav på bolaget och våra entreprenörer. Bolaget har ett 20-tal egna miljöbodar där minst elva fraktioner sorteras. Bolaget har till 80% intern hantering av den sammanlagda mängden hushållsavfall.avfallet samlas centralt i containers för vidare transport till Vafab i Västerås. orterat avfall hos bolaget i kilo 2007 är enligt nedan Hushållssopor kg kg Bioavfall kg kg Tidningar kg kg Glas kg kg Porslin, lampor kg kg Plåt kg kg Hårdplast kg kg Mjukplast kg kg måbatterier kg kg Pappersförpackningar kg kg Det som förut kallades komposterbart avfall heter nu bioavfall. Det blir inte längre jord av matresterna utan i stället biogas som bl.a. används som fordonsbränsle. Dessutom bildas en rest som används som nyttig gödning för åkermark. Vafab Miljö behandlar all bolagets bioavfall. Energihushållning Fjärrvärme utgör basen i företagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i centrala ala sker till största delen med fjärrvärme från ala-heby Energi AB. Övriga fastigheter uppvärms med biobränsle. Energideklarationer om ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader infördes en lag om att ägare till byggnader skall energideklarera sina fastigheter.lagen började gälla den 1 oktober Bolagets arbete med deklarationerna påbörjades under december månad 2007 och kommer att slutföras under Trapphusbelysning Under året har bolaget också börjat att se över fastigheternas trapphusbelysning genom att installera sensorer för att minska elförbrukningen. Tidigare hade trapphusen belysning som lyste dygnet runt. 7

8 Bilar om ett led i bolagets miljöpolicy har tre av bolagets bensindrivna servicebilar bytts ut mot etanoldrivna bilar under året. Fastigheter, investeringar och finansiering Fastigheter Under året har en översiktlig värdering av bolagets fastighetsbestånd genomförts.värderingen visade att fastigheternas bokförda värde var klart lägre än vad värderingen visade. Detta framkommer även i en jämförelse med taxeringsvärdet för 2007, där det bokförda värdet är med god marginal lägre än taxeringsvärdet på beståndet Bolaget anser därmed att det inte finns något nedskrivningsbehov för fastighetsbeståndet i sin helhet och därmed har inga nedskrivningar genomförts i årets bokslut. Investeringar Under året har färdigställande av miljöförbättrande åtgärder på kvarteret Fältspaten 1 etapp 1 och 2 slutförts. I projektet ingick även uppförande av två gemensamhetslokaler och områdestvättstugor samt carportar med förråd. Hissinstallation och anpassning av lägenheter på Johannesbergsgatan 3 D. Rot-renovering av kvarteret tamparen 1 kommer att pågå under minst en femårsperiod. Totala investeringar 2007 är tkr ( tkr) varav inventarier 0 (52 tkr) Underhåll Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under året utfördes underhåll för tkr ( tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll tkr ( tkr) och övrigt underhåll tkr ( tkr). Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: Fastighet krået 4 Målar-/Murargränd Berget 1 Berggatan 7/ Västermalmsgatan 15 Berget 1 Berggatan 7/ Västermalmsgatan 15 Jakobsberg 2 Jakobsbergsgatan Kärrbäcksbo 7:1 tationsvägen 2 D-E Kv.Vargen Varggränd 1-60 Klampenborg Karpgatan 2-4 Åtgärd Renovering av tak Byte av yttre fönsterbågar Byte av ytterport Byte av takskikt Utvändig målning Utvändig målning Målning av yttertak Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. Försäkringar Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Länsförsäkringar och skadedjursförsäkring är tecknad hos Anticimex. Finansiering Bolaget har antagit en finanspolicy där fördelningen mellan rörlig och bunden ränta är 50/50. Räntebindning till Lånebelopp Andel av lån % Rörligt % % % % % % Genomsnittsräntan för 2007 var 4,10 % (3.43 %). Resultat och ställning Bolagets resultat är tkr,vilket är 666 tkr sämre än föregående år men 491 tkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror på ett lågt ränteläge och lägre uppvärmningskostnader. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till årstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,78 Årets vinst , ,73 tyrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas ,00 att i ny räkning överförs , ,73 tyrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 8,4 till 8,3 procent. oliditeten är mot bakgrund av bolagets verksamhet fortsatt betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. tyrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). 8

9 Resultaträkning Not Nettoomsättning: Hyresintäkter Övr förvaltningsintäkter umma nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader 4, 5, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar umma fastighetskostnader Bruttoresultat Övriga ränteintäkter tatliga bostadsbyggn. subv. (räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter umma resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster katt på årets resultat 0 0 Årets vinst

10 Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar umma anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank umma omsättningstillgångar umma tillgångar

11 Not Eget kapital och skulder Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst umma eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatteskulder umma avsättningar Långfristiga skulder kulder till kreditinstitut umma långfristiga skulder Kortfristiga skulder kulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter umma kortfristiga skulder umma eget kapital och skulder tällda säkerheter Ansvarsförbindelser

12 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptaget lån Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Noter Not. 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Vid värdering av fastigheterna tillämpas ABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter. Detta innebär att värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 28% har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningssatser tillämpas: Inventarier 20% Maskiner 20% Kabel-TV installation 10% Byggnader 1,5% Värdering av tillgångar och skulder - Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. - kulder har värderats enligt högsta värdets princip. Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. Leasingavtal amtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Not. 2 Hyresintäkter inkl outhyrda objekt I nettoomsättningen ingår intäkter från Bostäder Lokaler Övrigt Avgår rabatter (underhållsoch ungdomsrabatter) umma Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt umma umma Not. 3 Övriga förvaltningsintäkter El Övr förvaltningsintäker umma Not. 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Administration Övriga driftkostnader umma Not. 5 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag umma Not. 6 Utgifter för årets underhållsåtgärder Lägenhetsunderhåll Övrigt underhåll umma underhållsåtgärder Not. 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner Inventarier umma planenliga avskrivningar

14 Not. 8 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Administrativ personal 7,15 8,4 Fastighetsskötare 5 7 Totalt antal kvinnor 12,15 15,4 Administrativ personal 2 2 Fastighetsskötare 10,5 15,5 Reparatörer Totalt antal män 23,5 28,5 Totalt 35,65 43,9 Löner och ersättningar har uppgått till tyrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar ociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 0 tkr (0 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader tyrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balans- män balans- män dagen dagen tyrelseledamöter % % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % jukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6,15 % 7,36 % - långtidssjukfrånvaro 34,34 % 51,04 % - sjukfrånvaro för män 6,59 % 5,84 % - sjukfrånvaro för kvinnor 5,30 % 10,31 % - anställda - 29 år 8,37 % 5,40 % - anställda år 4,39 % 7,21 %- anställda 50 år - - 8,15 % 7,70 % Not. 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utgående ackumulerande avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående bokfört värde byggnad Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärden Not. 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not. 11 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

15 Not. 12 Pågående ny- och ombyggnad Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not. 13 Andelar i intresseföretag Antal Kvot Bokfört andelar värde värde ABO Byggnadsförs AB umma 70 Not. 14 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar umma Not. 15 Övriga fordringar OK Västmanland Ek Förening Husbyggnadsvaror HBV Fastighetsskatt Övrig fordran 6 0 umma Not. 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Fjärrvärme Elkostnad KabelTV Övriga förutbetalda kostnader umma Not. 17 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång umma bundet eget kapital vid årets utgång Not. 18 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga kulder till kreditinstitut Kortfristiga kulder till kreditinstitut umma räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptid över 5 år kulder till kreditinstitut umma Not. 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupen moms Övriga poster umma Not. 20 tällda säkerheter Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar umma ställda säkerheter Not. 21 Ansvarsförbindelser FATIGO umma ansvarsförbindelser Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat umma fritt eget kapital vid årets utgång

16 ala den 14 mars 2008 Bo Ericsson Tom Hedström, VD Hans Ejansbo Bo Kihlström Inger Ibohm Maila Pettersson ven-olof köllermak Urban öderström ven Viklund Kerstin Vindahl-Jansson Min revisionsberättelse har angivits 5 april Peter öderman Auktoriserad revisor 16

17 Revisionsberättelse Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i alabostäder Aktiebolag för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i verige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räktenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. om underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i verige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Granskningsrapport Jag har granskat veksamheten i alabostäder Aktiebolag för räkenskapsåret Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att med en hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. ala den 26 mars 2008 Glenn Andersson Av kommunfullmäktige i ala kommun utsedd lekmannarevisor Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. ala den 26 mars 2008 Peter öderman Auktoriserad revisor 17

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Årsredovisning INNEHÅLL VD har ordet..1 Förvaltningsberättelse.3 Resultaträkning.. 11 Balansräkning.12

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer