Att ha katt i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ha katt i Göteborg"

Transkript

1 Att ha katt i Göteborg Information från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad och Göteborgs Djurskyddsförening

2 Innehåll Att skaffa katt 3 Kattägarens ansvar 4 Katter på villovägar 8 Katten på resa 10 Kattpensionat 12 Skötsel av katten 12 Aktivering 13 Försäkringar 14 Till sist 14 Kontakter 15 Broschyren har tagits fram av Amanda Westfal och Stina Jakobsson som en del i ett examensarbete vid miljö- och hälsoskyddsprogrammet, Umeå universitet

3 Att skaffa katt Katten är ett av våra vanligaste och mest älskade husdjur. Den kommer att vara en kär vän i många år framöver, men man får inte glömma att den kräver daglig omsorg för att må bra. En katt kan leva i år, och som kattägare har man ansvar för katten under hela dess liv. Katter är självständiga och intelligenta djur, men de klarar sig inte helt på egen hand. Därför är det viktigt att tänka efter innan man skaffar katt, för hur söta kattungar än är måste man veta att man kommer att ha möjlighet att ta hand om katten så länge den lever. Planera noga innan du skaffar katt, ta reda på vilka behov katten har och vilka bestämmelser som gäller för att ha katt. Det finns mycket litteratur om katter att låna på biblioteken eller köpa i bokhandeln. När du ska skaffa katt måste du först bestämma dig för om du ska välja en raskatt eller en huskatt. Vill du ha en huskatt kan du gärna kontakta katthem eller djurskyddsföreningar som oftast har många katter som söker nya hem. Är du intresserad av en särskild ras finns flera olika kattklubbar där du kan få information och kontaktuppgifter till uppfödare av rasen. Om du väljer att köpa en kattunge är det viktigt att den är över 12 veckor gammal innan den tas från sin mamma. Inte förrän då är den mogen för att anpassa sig till de förändringar som ett nytt hem innebär. Den ska vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva. Det är bra om den också är avmaskad och veterinärbesiktigad.

4 Faktaruta I vissa fall krävs tillstånd för att ha katt. Om du till exempel har hand om fler än 9 katter som är äldre än 12 månader, föder upp 3 eller fler kullar per år eller använder katter i yrkesmässig verksamhet behöver du tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. Se utdrag ur lagtext, i mitten av broschyren, för information om när tillståndet krävs. Kattägarens ansvar Att vara kattägare innebär ett stort ansvar, både gentemot katten och mot andra människor. Kattens naturliga beteende är att röra sig fritt utomhus, men om du bor i ett tätbebyggt område måste du vara medveten om att utevistelse kan innebära risker för katten. Det är till exempel inte ovanligt att katter blir påkörda.

5 Olägenheter Tänk på att alla inte tycker om katter, en del är till och med rädda för dem. Många människor är dessutom allergiska mot katter. Din katt kan besvära omgivningen genom att använda barnens sandlådor eller grannens rabatter som toalett, klösa sönder eller håra ner utemöbler och liknande. Det är inte heller ovanligt att katter letar sig in i närbelägna bostäder genom öppna dörrar och fönster. Löpande honkatter och okastrerade hannar orsakar ofta olägenheter genom att jama och sprida lukt. Det finns lösningar på att hålla katter borta från områden där de inte är välkomna. Det kan till exempel vara doftsprayer som katter tycker är obehagliga, eller apparater som sänder ut ultraljud. Sådana produkter finns i vissa zoobutiker och hos trädgårdshandlare. Grannar som besväras av katter på den egna tomten kan använda sig av sådana produkter för att hålla katterna borta. Ibland kan det hjälpa med enkla metoder som att spruta vatten med blomspruta på katten när den kommer in på tomten. Vaccinering Det är viktigt att vaccinera katten mot kattpest och kattsnuva. Sjukdomarna är plågsamma och svåra att behandla och kan sluta med att katten dör. Vaccinera din katt även om den bara vistas inomhus eftersom smitta kan komma in utifrån, exempelvis via dina skor. Rådfråga din veterinär om hur ofta din katt ska vaccineras.

6 ID-märkning Katten bör ID-märkas med mikrochip eller tatuering. ID-märkning underlättar i de fall då katten kommit bort eftersom det gör det möjligt att hitta ägaren (under förutsättning att denna finns registrerad i kattägarregistret). Mikrochip injiceras under huden och tatuering görs i vänster öra. Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Mikrochipet är en bestående märkning, men syns inte utan en speciell avläsare. Avläsare för mikrochip finns hos polisen och veterinärkliniker. Tatueringen går att se i örat på katten, men kan synas sämre med tiden. Vissa färger syns bättre än andra, svart brukar vara den färg som syns bäst. Ägarens namn, adress och telefonnummer ska registreras i det centrala kattägarregistret som idag finns hos Svenska Kennelklubben (SKK). Om katten byter ägare eller om du övertar en katt från någon annan ska kattägarregistret meddelas. Det gäller även om du flyttar, byter namn eller om katten dör. Glömmer du det är märkningen verkningslös. I kombination med ID-märkningen bör man sätta på katten ett halsband, då syns det direkt att katten har en ägare. Halsbandet ska vara anpassat för katter och utformat så att det lossnar om katten skulle fastna i något. Ibland lyckas katter tappa sitt halsband, därför är det inte lämpligt att använda halsband som enda märkning.

7 Kastrering Katter blir könsmogna när de är 6-10 månader gamla. Du kan märka det på att de blir rastlösa och börjar jama mer högljutt. Hankatter börjar oftast markera sitt revir genom att skvätta urin. Om du inte ska ägna dig åt seriös avel bör du kastrera din katt. Kastrerade katter upplevs ofta som mer tillgivna och lättare att ha som husdjur. De håller sig närmare hemmet och hankatterna blir inte heller lika benägna att slåss och urinmarkera för att försvara sitt revir. Du slipper dessutom att oroa dig för att din katt ska få oönskade kattungar. P-piller brukar ges till honkatter som alternativ till kastrering, men vid långvarig användning kan de öka risken för vissa sjukdomar. Om du ger din katt p-piller är det viktigt att de ges regelbundet och att du kontrollerar att katten verkligen har svalt hela pillret. Om en katt inte får sitt p-piller i tid finns risken att hon blir dräktig, eftersom honkatter börjar löpa omgående efter ett missat piller.

8 Katter på villovägar Katter kan av olika anledningar komma bort från sitt hem. Det behöver inte alltid betyda att ägaren har övergivit sin katt. Här följer några praktiska råd över hur du bör agera när din katt sprungit bort, eller när du träffar på en katt du misstänker är övergiven. Försvunna Om din katt försvinner ska du i första hand kontakta polismyndigheten, som är ansvarig för upphittade katter. Prata med grannar, sätt upp lappar i närområdet samt annonsera i dagstidningen om att din katt försvunnit. Du kan även ta kontakt med de olika djurhem som finns, katten kan ha blivit inlämnad till ett sådant. Om katten kommer bort är chansen att den kommer tillrätta större om den är ID-märkt och registrerad. Upphittade Vad gör man om man hittar en katt som verkar övergiven? Du kan börja med att prata med närboende och sätta upp lappar i området för att försäkra dig om att ägaren inte bor i närheten. Prova också att kontakta polismyndigheten och annonsera, i vissa tidningar får man annonsera gratis om upphittade djur. Om det trots allt verkar som att katten inte har någon ägare kan du ta kontakt med djurskyddsföreningar eller katthem som bedriver omplaceringsverksamhet för katter. I väntan på att få katten omplacerad kanske du själv har möjlighet att ta hand om den en tid. Förvildade I Göteborg finns flera tusen förvildade katter som tyvärr svälter och lider svårt under de blöta och kalla vintrarna. Man ska inte börja mata en katt utomhus som verkar övergiven.

9 Djurskyddslagen (1988:534) 2 Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. 3 Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet skall vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. 9 Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. 26 En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. I beslut om förelägganden eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite, dock inte i fall som avses i 29. Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller inte följer en tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad. I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande. 29 Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den som 1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, 2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, 3. har misshandlat ett djur, 4. har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 brottsbalken, eller 5. vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36 eller 36 a eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26. Förbud skall inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa. Om den mot vilken förbudet riktas är ägare av djuret, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom att göra sig av med det och förbjuda honom att skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur. Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare. Lag (2006:809). 31 Länsstyrelsen skall besluta att ett djur skall tas om hand genom polismyndighetens försorg om 1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten, 2. ett beslut som meddelats enligt 26 inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

10 3. ett beslut som meddelats enligt 29 inte följs, 4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap 13 brottsbalken, eller 5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36 eller 36 a eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26. Lag (2006:809). Brottsbalk (1962:700) 16 kap 13 Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1972:629). Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur (DFS 2004:5) 1 I 16 djurskyddslagen (1988:534) finns bestämmelser om krav på tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring eller utfodring, eller använder hästar i ridskoleverksamhet. I dessa föreskrifter finns bestämmelser om när en verksamhet som avses i första stycket ska anses vara av större omfattning samt vilka verksamheter som är undantagna från kravet på tillstånd. 2 I dessa föreskrifter avses med foderdjur: ryggradsdjur som är avsedda att användas som föda till köttätande djur, förvaring eller utfodring av djur: verksamhet som innebär att samtidigt och regelbundet antingen ta emot andras djur mot ersättning eller ta emot djur i syfte att förmedla dem, hållande av djur: att ha hand om egna eller andras djur, sällskapsdjur: ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur, inklusive alla typer av hundar och katter, samt upplåtande av djur: verksamhet som innebär att, mot ersättning, låna ut djur. 5 Följande verksamheter med katt ska anses vara av större omfattning: 1. hållande av 10 eller fler katter äldre än 12 månader, 2. uppfödning av 3 eller fler kullar per år, 3. upplåtande av 3 eller fler katter per år, 4. försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning,

11 5. försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning, samt 6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler katter. Lag om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150) 1 Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. 21 En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten. Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5) 1 kap 4 Inomhusutrymmen för hundar och katter ska vara försedda med fönster för att släppa in dagsljus. 5 Förvaringsutrymmen, förutom bostäder, för hundar och katter ska vara konstruerade så att de är enkla att inspektera samt att rengöra och desinficera. 16 Tillsyn ska ske minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade hundar och katter ska ses till oftare. 17 Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett. 18 Hundar och katter ska dagligen ges foder. Fodret ska garantera tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel och ges i sådan mängd så att de inte blir för magra eller för feta. Om flera djur utfodras tillsammans, ska de ges möjlighet att äta utan att otillbörligen störas av andra djur. 19 Hundar och katter ska hållas tillfredställande rena och pälsen ska skötas. 3 kap 5 Om flera katter förvaras i ett utrymme utan möjlighet att gå ut, ska det finnas minst en kattlåda per två katter eller en så stor låda att den till ytan motsvarar en kattlåda per två katter. Kattlådan ska hållas tillfredställande ren. 6 Katter som hålls inomhus ska ha fri tillgång till dricksvatten. Katter som hålls helt eller delvis utomhus ska få tillgång till vatten minst två gånger per dag på sådant sätt att det inte omedelbart fryser, om de inte har tillgång till vatten från vattenautomat eller dylikt som erbjuder frostfritt vatten. 8 Om katter vistas ensamma på en balkong som är belägen mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra katten från att falla ner.

12 9 Kattungar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 12 veckors ålder. Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger. Miljöbalk (SFS 1998:808) 9 kap 9 Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. 3 kap 6 Sprängning och skjutning med eldvapen får inte utan tillstånd av polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av detaljplan. Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år. Skjutbanor som inte hör till försvarsmakten får användas endast efter tillstånd av polismyndigheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utförande och besiktning av skjutbana. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 36 Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ordningslag (1993:1617)

13 Katten kanske bor i närheten eller har kommit på villovägar och letar sig inte hem igen om den får mat någon annanstans. Börjar man mata katter på en plats kan det leda till att det samlas flera katter på stället, eftersom det finns tillgång till mat. Då finns risken att det bildas en grupp med katter som är mer eller mindre förvildade. Är de dessutom okastrerade förökar de sig snabbt och snart är där en hel koloni med förvildade katter. Stora grupper av katter ökar risken för sjukdomar som sedan lätt sprider sig vidare till våra husdjur. Om du börjar mata en katt kan du komma att bli betraktad som ägare till den. Ta i stället kontakt med fastighetsägaren i området för vidare hantering av problemet, se faktaruta. En okastrerad honkatt kan få ca 120 ungar under sitt liv. Det kan ge upphov till många förvildade katter, speciellt om kattungarna inte får möjlighet att vänja sig vid människor. Särskilt mellan åttonde och tolfte levnadsveckorna är det viktigt att de har mänsklig kontakt. Enligt 9 kapitlet 9 i miljöbalken skall fastighetsägaren ansvara för att boende i området inte utsätts för olägenheter. Om hyresgästerna anser att fastighetsägaren inte avhjälper problem, kan de kontakta miljöförvaltningen som kan ställa krav på fastighetsägaren. En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får enligt 21 i lagen om tillsyn över hundar och katter avlivas av jakträttsinnehavaren, eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten. Avlivning av katter får endas ske enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och aldrig genom till exempel dränkning eller kvävning. Det är straffbart enligt djurskyddslagen. Faktaruta

14 Katten på resa Om du ska resa med din katt ska den transporteras i en bur eller väska som är anpassad till kattens storlek och har tät botten. De flesta bussar, spårvagnar och tåg tillåter att du tar med katten. Spårvagn, buss och båt Vid resa med Västtrafik går det bra att ta med katten utan extra kostnad men katten måste transporteras i bur eller väska. Du och din katt ska sitta längst bak i bussen eller i sista vagnen på spårvagnen. På Styrsöbolagets båtar ska pälsdjur placeras på höger sida i salongen eller utomhus på däck. Djur får inte placeras på sittplatser. Tåg och flyg På tåg brukar det finnas särskilda vagnar där djur är tillåtna. På flygresor ska du ha en godkänd flygtransportbur att frakta katten i. Kontakta det resebolag du tänker åka med för exakt information om vad som gäller hos dem. 10

15 Bil När du åker bil med katt bör transportburen av säkerhetsskäl gå att spänna fast i bilbältet. Det är viktigt att se till att ventilationen fungerar bra. Tänk på att det kan bli mycket varmt i en bil, framförallt sommartid. Katten får bara tillfälligt och under korta stunder lämnas ensam i bilen. Under långa bilresor bör katten ha tillgång till friskt vatten eller ges tillfälle att dricka minst var sjätte timma. Resa utomlands/sällskapsdjurspass Vid resor in och ut ur Sverige finns regler som måste följas. Inom EU-länder krävs bland annat att katten är ID-märkt, har sällskapsdjurspass och är vaccinerad mot rabies. Reglerna skiljer sig beroende på vilket land du ska resa till. Kontakta Jordbruksverket för närmare information. 11

16 Kattpensionat Katter ska ha tillsyn minst två gånger dagligen. Om du ska resa bort behöver du ha någon som ser till din katt medan du är borta. Om du inte har någon person i närheten som kan ställa upp som kattvakt kan du anlita ett kattpensionat. Det finns ett antal i Göteborg med omnejd som är godkända av miljöförvaltningen och som inspekteras regelbundet. Tänk på att kontakta pensionaten i god tid då de kan vara fullbokade. Miljöförvaltningen kan lämna förteckning över godkända kattpensionat. Skötsel av katten Gör det till en vana att känna igenom din katt dagligen så att du inte missar eventuella skador på den. Vissa katter behöver extra pälsvård för att inte bli toviga, och klorna kan behöva klippas. Det är ganska vanligt att katter drabbas av tandsten som kan avlägsnas hos veterinären. Det finns en bra skrift på apoteket som heter Hälsoråd för katt som alla kattägare borde ha hemma. 12

17 Aktivering Katter är födda till jägare och behöver få utlopp för sin jaktinstinkt genom att leka och busa. Förse din katt med leksaker, men låt den inte leka med garnnystan och andra saker som den kan tugga i sig. Att ligga högt upp och spana på omgivningen är en del av kattens naturliga beteende. Katter vässar gärna sina klor, en klösbräda/träd kan förhindra att de klöser på möblerna. Att lära katten att gå i sele och koppel redan när den är liten kan vara en fördel eftersom det innebär att ni kan ta promenader utomhus även om ni är bortresta eller bor så att katten inte har möjlighet att vistas fritt ute. Om du bor i villa kan du bygga en rastgård där katten kan få möjlighet att röra sig fritt. Om du har balkong kan du näta in den. Är balkongen mer än fem meter över marken och din katt vistas där ensam är det däremot ett krav att näta in den. 13

18 Försäkringar Din katt kan bli sjuk eller råka ut för en olycka. Kanske måste katten läggas in på djursjukhus, vilket kan bli dyrt. En veterinärvårdsförsäkring, eventuellt kombinerad med livförsäkring är då till god hjälp. Vissa försäkringsbolag ger rabatt om katten är ID-märkt. Kontakta olika försäkringsbolag för information. Till sist Ett kattliv är ganska kort i förhållande till ett människoliv. Förr eller senare måste du kanske fatta det svåra beslutet att låta avliva din katt. Det är din skyldighet att inte utsätta katten för onödigt lidande. Om din katt blir svårt sjuk eller alltför gammal och orkeslös, kan det bästa vara att låta den somna in. Veterinären kan ge katten en spruta så att den får somna lugnt och fridfullt. Vänd dig till veterinär eller djursjukhus för att få hjälp med detta. I Göteborg finns möjlighet till kremering av sällskapsdjur. Här finns också en djurbegravningsplats. Din veterinär kan hjälpa dig att ordna kremering av ditt djur. För att katten ska trivas med livet är det viktigt att du lär dig vad just din katt behöver för att må bra. Lycka till med din katt. 14

19 Kontakter Jordbruksverket Jönköping Göteborgs djurskyddsförening Mölndalsvägen Mölnlycke Länsstyrelsen Veterinärenheten Box Skara Miljöförvaltningen Göteborgs Stad Karl Johansgatan Göteborg Polismyndigheten i Västra Götaland Box Göteborg Kattförbundet SVERAK Åsbogatan Borås Svenska Kennelklubben Rinkebysvängen Spånga Begravningsföreningen För Smådjur Truls väg Pia Kjellberg (kontorstid) Kerstin Björkman (bostad) 15

20 Göteborgs Stad Grafiska Gruppen Länstryckeriet Maj 2008 Illustration: Elisabeth Sandahl-Bäwer Foto: Elisabeth Sandahl-Bäwer, Anna Holmberg Björk,, Stina Jakobsson, Josefine Lennerås

Jordbruksinformation 2 2011. Djurskyddsbestämmelser. Hund

Jordbruksinformation 2 2011. Djurskyddsbestämmelser. Hund Jordbruksinformation 2 2011 Djurskyddsbestämmelser Hund Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2011 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Nya regler 5 Djurskydd för hundar 7 Skötsel av hundar 9 Utrymmen

Läs mer

EN VÄLMÅENDE KATT. SEYs kattvårdsguide

EN VÄLMÅENDE KATT. SEYs kattvårdsguide EN VÄLMÅENDE KATT SEYs kattvårdsguide Bästa kattvän! Denna guide, En välmående katt SEYs kattvårdsguide, är gjord av Finlands Djurskyddsföreningars förbund r.f. Guiden riktar sig till alla som planerar

Läs mer

Liten handbok för kaninägare

Liten handbok för kaninägare Liten handbok för kaninägare 1 Tänk efter innan du köper kanin! Läs på ordentligt innan köpet. Ta reda på om det verkligen är kanin du vill ha som husdjur. Om du kommer fram till att det är det, lär dig

Läs mer

CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS. Quality and style for generations. Den nyblivne valpägarens handbok

CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS. Quality and style for generations. Den nyblivne valpägarens handbok CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS Quality and style for generations Den nyblivne valpägarens handbok CARATOOTS SWEDISH PA PILLONS Den nyblivne valpägarens handbok (c) KENNEL CARATOOT S Villa Caratoots, 741 95

Läs mer

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN Att föda upp HUNDAR inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDUPPFÖDARE Svenska Kennelklubben har drygt 14 000 aktiva uppfödare. Som en av dem ingår du

Läs mer

Välkommen VALP. Din nya familjemedlem SVENSKA KENNELKLUBBEN

Välkommen VALP. Din nya familjemedlem SVENSKA KENNELKLUBBEN Välkommen VALP Din nya familjemedlem SVENSKA KENNELKLUBBEN 1 VÄLKOMMEN VALP I den här broschyren ger vi dig tips och råd inför er första tid tillsammans. Det är mycket att tänka på och lätt att glömma

Läs mer

3TIPS ÖKA HUNDENS LIVSKVALITET I SOMMAR VÅRA SÄLLSKAPSDJUR

3TIPS ÖKA HUNDENS LIVSKVALITET I SOMMAR VÅRA SÄLLSKAPSDJUR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 15 VÅRA SÄLLSKAPSDJUR 3TIPS ÖKA HUNDENS LIVSKVALITET I SOMMAR Fredrik

Läs mer

Välkommen valp Information till dig som skaffat hund

Välkommen valp Information till dig som skaffat hund Välkommen valp Information till dig som skaffat hund Puppy Optistar k Puppy Optistar kommer till din butik under våren 2007. Puppy Optistar k Namnlöst-1 1 Innehåll Välkommen valp...6 Vad har du köpt?...6

Läs mer

Grattis till Valpen Här kommer ett antal valp tips som kan vara bra att veta om.

Grattis till Valpen Här kommer ett antal valp tips som kan vara bra att veta om. Grattis till Valpen Här kommer ett antal valp tips som kan vara bra att veta om. 1. Valpar behöver mycket tid Den allra första tiden ska valpen inte lämnas ensam överhuvudtaget. Så småningom kan du träna

Läs mer

Fredrik Steen. Så hittar du rätt hundskola. 5-8 jan 2012 VINN! Psst! Du vet väl att nya Lill-Skansen öppnar i vår? biljetter till HUSDJURS- MÄSSAN!

Fredrik Steen. Så hittar du rätt hundskola. 5-8 jan 2012 VINN! Psst! Du vet väl att nya Lill-Skansen öppnar i vår? biljetter till HUSDJURS- MÄSSAN! Denna bilaga är en annons från Medföljer som bilaga i Aftonbladet december 2011 Nr 1 2011 VINN! biljetter till HUSDJURS- MÄSSAN! Fullt upp för djurskyddspolisen Sid 8 Husdjur på recept Fredrik Steen Så

Läs mer

O278-460 06 sid 1 av 15

O278-460 06 sid 1 av 15 O278-460 06 sid 1 av 15 GRATULERAR TILL DIN LILLA Ceskyterrier! Den skall bli din trogne följeslagare många år framöver och det är mycket viktigt hur den sköts för att bli glad, harmonisk och frisk och

Läs mer

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK IRLÄNDSK SETTER, röd respektive röd & vit setter Tips och råd till den nyblivne ägaren av irländsk setter Innehållsförteckning: Inledning Vad är en irländsk setter? SISK Utvecklingsperioder Fostran Vardagsskötsel

Läs mer

Liten handbok för djurhem

Liten handbok för djurhem Liten handbok för djurhem 1 2 Foto: Birgitta Wiberg Att starta djurhem Fundera på hur ni vill arbeta med ert djurhem. Kan ni arbeta med alla slags djur? Ska ni inrikta er på bara katter eller kanske bara

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.40 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Hantering vid avlivning av nötkreatur

Hantering vid avlivning av nötkreatur Hantering vid avlivning av nötkreatur Jordbruksinformation 4 2009 1 2 Innehåll Du har ett ansvar som djurägare................................... 4 Vad säger lagen?...............................................

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Hur ofta ska man klippa/fila hundens klor? Är det farligt om de blir för långa?

Hur ofta ska man klippa/fila hundens klor? Är det farligt om de blir för långa? Hur ofta ska man klippa/fila hundens klor? Är det farligt om de blir för långa? Ja, det är inte bra med för långa klor, för de hindrar hundens tass från att få rätt grepp mot underlaget. Och ju längre

Läs mer

Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 2/2007 Beslutade den 13 juni 2007

Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 2/2007 Beslutade den 13 juni 2007 ISSN 1653-4379 Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 2/2007 Beslutade den 13 juni 2007 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:3) om cirkusdjur (saknr L 116) samt föreskrifter (DFS 2007:4) om

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

Parasitorsakade kroniska diarréer i kattbesättningar

Parasitorsakade kroniska diarréer i kattbesättningar Foto: Lena Livbom/SVA Parasitorsakade kroniska diarréer i kattbesättningar Syftet med denna artikel är att stödja och hjälpa kattuppfödare som vill driva sin verksamhet på ett säkert sätt. Dessutom hoppas

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Skötselråd för Shih Tzu

Skötselråd för Shih Tzu Skötselråd för Shih Tzu Denna upplaga bygger på Johanna Leijons texter Dagligen Utfodring Den lilla valpen äter till en början 4 gånger/dag. För att skapa rutiner kan man till exempel ge mat kl.08.00,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer