- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- C. J., Handl., s. Göthg. 56."

Transkript

1 Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra Humlegårdsgatan 15. Jönköpings Litografiska Aktiebolags Afdelningskontor, st. Drakensgrarid 1. Jönköpingsmagasinet, Tapct- och Parfymhandel, m. m., n. Regeringsgatan 38. Jönköpings Skogsulls försäljning: hos J. R. Nordling, Lilla Nygatan 23. Jönsson, N., Bokh., n. Jakobs Bergsg. 19 B. - B., Handlande, n. Regeringsg J., Handlande, s. Clevegrand 7. - J. Landtbr., n. Roslagstullsg. 5 B. - O. F., Mekanikus, s. Urvidersgrand P., Minuthandl.; firma: Bröderna Jönsson, n. Stora Badstugatan J., Skrif- och Rakneskola, st. Lilla Nygatan 16. Se annonsafdelningen sid. Il. - E., Smed, n. Ilålaregatan 7. Jörgensen, C., Komniissionir, s. Göthg. 32 B. K. Kabinett: n. Hötorget 15, Näckströmsg. 1; V. Tradgårdsg. '21; Strömg. bredv. Opera huset; Bl. Hofslagareg. ; Sfidermalmstorg, stadens hus; st. Alunkbron i Våghuset; Skeppsbron, norra paviljongen; Ladugårdslandstorg; Djurg. Alkärret; Allm. grand samt Djurgårdsslatten. Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. Kaeding, F., Kungl. Hofskracldare, n. Norra Smedjegatan 8. Kaeselau, Jean Fr., Grossh., Ombud förutlandska hus, n. Jak. Bergsg. 13 C, 2 tr. Kontor: st. Brunnsgr. 4. Kahl, C. A., Larftskramh., Drottningg. 17. Bodar: samma nata 63 och n. Fredsn. 22. Kahlmeter, T., ~a. Lic., n. Nya Kangs- 113 från och med den 1 April, N. Tullportsgatan 27, hörnet af Trebackarlånggatan. Kahn, L., Handlande, n. Norrtullsgatan 21 B. - Henri, Vinhandlande, firma: Kahn & Wahlström, n. Drottninggatan F. J., firman eges af I. H. T. Lundberg, st. Kornhamnstorg 61. Kalb, J. L., Bryggm., s. Fatbursbrunnsg. 7. Kalén, Fredr., Hofr.-not. och Advokat, n. Regeringsg. 14, 3 tr.; träffas 9-10 f.m. 5-6 e.m. Kallenberg, R., Bok- och Pappersh.; firma: J. J. Flodins Bokhandel, st. Stoi-torget 5. Bokhandel: Brunkebergs Hotell. Z., Handelsidkerska, s. Besvarsgatan A. W., Snickare, s. Besvarsgatan 14. Kalling, Ebba,Enkegrefvinna,n.Norrl:sg C. G., Grefve, n. Regeringsgatan P., Grefve, n. Kammakaregatan C. O., e. o. Hofr.-notarie, n.norrlandsg.34. Kalmberg, R., Apotekare, n. Kl. Bergsg E. A. &I. o. J. G., Fröknar, L1. Nybrog. 34B. Kamke, J., Lärare i tyska språket, Ofversattare, n. Norra Tullportsg. 19, 2 tr. Kampf, J., Nipperhandlerska, Regeringsg. 22. Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Kammarkontor, Stadens, st. Stora Nyg. 2. Kammarrätten, Birger Jarls torg 13. Kansli: Lands-, Stockh. Lans, n. Odensg Riddarhusets, st. Riddarhuset. - ljtrikes-departementets, Myntt fverståth.-embetets, st. Myntg. 4. Kantzow, F. W., f. d. Grosshandlare, L1. Jungfrugatan J. A., Kapt., n. Smålandsg Gust. L., Löjtnant, n. Regeringsg. 28 A. Kapsylfabrik se Stanniolfabrik. Kardell, M. C., Enkefru, n. IvIalmskillnadsgatan 25. Karlberg, P. A., Landtbruk., s. Göthg. 32 A. - A. E.,Telegrafinspektor,n.St.Badstug.lO. - J. A., Urmakare, L1. Qvartersgatan 19. Bod: Regeringsg. 45. Karlliolm. Hedda. anstald vid Ekonomiska Kartverket, n.'stora Vattugatan 7 A. holmsbrog. 22 A. Karling, J. A., Postvaktm., n. Haning. 36. Kahlström, O. P., Folkskoll., s. Stadstrad- Karlson, V., Arkitekt, n. Jakobs Bergs- - gårdsgatan 45. gata I9 B. Kahn, Eugenia, Fru, inlägger och försäljer - E. F. A., Fyr-Ingeniör, L1. NorraHumlealla sorters Gurkor, n. Norrtullsg. 21 B. gårdsg Emma, förfardigar Gelatinkapslar, s. Ka- - A. W., Handelsbokh%llare, st. St. Nyg. 14. tarina östra Kyrkog P. A., Handl., Kh. Pilgatan 9. - A. T.. Grosshaudlare: s. Hornsg. 24 Kon- - F. G., t. f. Kamrerare i Posten, L1. toi sanit Filial för ~ktiebolaget Perioden i Norrköping och Bofis Vafveriaktiebolag, st. Munkbrogatan 6. Kontoret stangdt mellan 43-4 e. m. - Herrman, Handelsagent, n. Norrmalmsgatan 17, till höger in på gården; Gref-Thuregat Reinh, t. f. Kontorsskrifv. hos Dratselnimnden, L1. Nybrog. 42 och 44. Karlsson, Fr., Handelsresande, n. Apelbergsgatan C. J., Handl., s. Göthg

2 I 114 Karlsson-Keyser. Karlsson, H., Handl., L1. Artillerig. 10 A. schuks- & Guttaperchavaror, Talkpack- Bod: Skepparegatan 8. ning, Elektriska sulor, Jernhastskor utan. K. B., Mekanikus, Regeringsgatan 101. hakar och broddar, Lufttelegrafer. Kon- - E. N., Angf.-befalhafvare, n. Norrlands- tor o. Lager: n. Regeringsgatan 23. Enda gatan 11 B. Försiiljningsmagasin: s. g se afven Carlsson. Kavalleriinspelrtionen, Drottninggatan Karlsten, K. E., Snickare, n. Stora Badstu- Kavlie, S., Skräddare, st. Skomakareg. 30. gatan 23. Keen, O., Fotograf, n. M.-Sarnuglsg. 51. Karlström, Xiles, Her6 Wahrendorffsg. 10. Keijsenthal, J., Glasmastare, n. Alandsg A.; firma: Karlström 8 Ekman, Jern- - N. TV., Grosshandl., st. Korilhamnstorg 2, kramhandlande, s. Crviidersgrind 10. Kontor derstades. Bod: s. Göthgatan 12. Keijser, J., Apotekare, s. Kocksgatan 1 B. Karolinska Medikokirurgiska institut,et, Kh. - G. J., Lektor, n. Norra Tullportsg. 21. i Handtverkareg. 3. Keit,aro, O., Legationssekret., Grand Hotel. I Karsberg, P. L., Revisor i Arméförvaltn., Kellberg, E. F., Fil. Dokt., Myntkamerer., s. Göthgatan Il. Kh. Handtverkaregatan 5 och 7. i Karsten, W., Bagare, n. Master-Samuelsg C. R., Larov.-lrollega, s. Rat. ö. Kyrkog Math., född Zaar, Barrimorska, &Iiister-- se afven Kjellberg. Samuelsg. 57. Kellin, P., Kamererare, n. Rcgeringsg Ch. A., Provisor, Master-San~uelsg. 57. Kemisk-Teknisk Byrå, (innchafves af Werner j Karstorp, 8 K:i, Fabriksfirma, n. Niister- Cronquist), Drottningg. 40; appen Samuelsg. 45; rerkstaller Gas-, Vat- Kemner, N., Förestandare för Handclsinsti- I ten-, Aflopps-, Kloak- och Ringlednin- tut, s. Göthgatan gar, samt Jern- och Metallarbeten. - W. L., Handelsbokh., 121. Kommendörsg G. D., Nekanisk Pabriksidk.; firma: Kars- Kempe, W. H., Grossh., st.korrihamnstorg4. 1 torp & Komp. n. hpelbergsg. 44. Kontor derstiides. Karström, V. T., Registrator, vid Stockh. - B., Grossh., n. Arsenalsgatan 3 B. i Lans Brandstodsbol., st. Skargårdsg. l5 B. - w., Grossli., n. Regerinwsvat,an 8. I Karta och Oaxens Kalkbruks kontor: L1. - Seth, Grossh., n. 0strab~?%dcårdsgatan I Nybrog. 13. Se annonsafdelningen sid , 2 tr. Karth, C. A., Husegarc, ii. St. Badstug Frans, Konsul, n. Östra Triidgårdsgatan I Kartverk, Rikets Elronoiniska, n. Vestra 22, 2 tr. I SriiclgRrdsgatail 2. - E. W., Kontrollör vid Statens Jcrnvags- K as er il, Andra gardets, L1. Gr.-Magnig. 2. trafik, n. Klara södra Kyrkog Artilleriets, Djurgården, iitoin - Ch. och B., Mamseller, n. Noïrmalmsg. 12. i ; Carl XTT:s port. - N., Mamsell, Bl. Arsenalsgatan 3 E. l Inqvuterings-, norra (Norska), Kempendahl, J. A., Kommissioniir, n. Apel- I L1. Storgatan 23. bergsgatan 38. Inqrarteïings-, södra s. Tjarhofs- Kempfr, Knut U., Grossh., st. Köpmangat. gatan , ltontor derstiictes P tr. - Lifgardets t,ill hast, L1. Storg A.. G. R., Landtbr.-ingen., n. Kammak.g Pontonierbatctljonens, Kh. Jakt- - C. G., Löjtn. r. Flottan,Ll. Esplanaden37. varfsgriind 5. - F. J. V., Sysslon~an, s. St. Glasbruksg Svea Iiifgardes,.&l. Storg. 37. Kerfstcclt, P., Fil. Doktor: Direktor vid In- 1.Ka.spers byrå och kontor: s. Ofra Radstug. 20. stitutet för blinda, L1. Nybrog. 37. Kastengren, G. A. E., Karnmarskrifvare i Kern, E. C., Lár:a, n. Drottningg Trafikst., st. Munkbron 3. Kernell, C. G., Underliikare, Kh. Handtver- I - H., Sergeant, st. Lilla Nygatan 12. Iraregatan 14 A. Kastensson, E. K., Fil. Kand., L1. Nybro- Keselau, se Kaeselaii. i gatan 44. Xetscher, C. Bernh., Agent, n. Rådmansgatan Kastrnan, J. J., Grosshandlare, n. Kam- 18 B. Kontor: st. Storkyrkobrinken 10. makareg. 35. Bod: n. Drottningg. 33. Key, A. Prof. vid Karol. Inst., Milart E. W., Hanclelsboltli., n. Kl. v.kyrkog. g1/2. ICeyser, l. A., Bokh., n. St. Suïbriinnsg J. A., Kakeliignsmakare, n. Master-Sa- - A. G., Husegare, n. Norra Tullports- muelsgatan 51. gatan 5. Kateketskolor, se under rubriken Skolor. - C. T. G., Kommendörkapten, 121. Östra Katolska församliilgens uppfostringsanstalt Humlegårdsgatan 24. i for gossar, s. Göthgatan Sixten, Konsul, Grossh., firma: Berg & : Kautschuksfabrik, Stockholrns Gummifabrik, Keyser, L1. Qvartersgatan 9 o. 11. Kon- Fabrik och Lager af Gummi-, Kaut- tor: st. Skeppsbron 24.

3 ICeyser-Kjellbom. 115 Keyser J. F., G., Med. Dokt., n.k1. Strandg.36: träffas alla dag. 8-9 f. m. samt Tisd., Onsd., Fred. o. Lörd. 2-3 e. m., åhvilka sistn. tider äfven öronsjuka emottagas. - G. B., Stationsskrifvare, n. Norra Tullportsgatan 5. - F., e. o. Telegrafist, N. Tullportsg. 5. Keyserska huset, s. k., n. Rödbodtorget 1. Kielland, & K:i (,4. M. E. Griinstad), Eontor : Kornhamnstorg J. C., Namsell, Blasiiholmst. 12. Kiellander, D., Kamererare i Telegrafstyrelsen, Bl. Arsenalsg A. J., Lagmansenka, n. Kanlmakareg. 23. Kiellman-Goranson, I., Pastor, II. Lilla Vattugatan 16. Kiesler, R., Pastor, s. Göthgatan 46. Kihlberg, A. L., Dansör vid Kungl. Teatern, L1. Junehuz. 19 A. Dansinstitut: n. ~rottni;g~$an SO. - C. G. A., Handlande, s. Hornsgatan C., firma; eges af Johanna Söderberg; har Lånbibliotek o. Antiqvarislr Bokhandel, Söderinalnistorg, Stadens hus. - O. J., Rektor, 11. Briinnsg. 22 B. Kihlbloril, C. G., Husegare, s. Göthg. 45. Kihlén, G. H., Organist och Musikl., L1. O. Humlegårdsg. 42, 2 tr. - O., Stadsbokhållare, s. Skaraborgsg. 14. Kihlinan, E., Lirftskramhandlareenka, n. Stora Vattugatau 20. Eihlinark, A. G., Bokh. n,, Apelbergsg. 42. Kihlstedt, E. A. E., Undcrlöjtnant, Eh. Marieberg. Kihlström, J. $fetodistprest, s. S:t Pauisg A. F., Optisk Instrumeiitin.,st. Köpmangatan 7. Einander, C., Disponent, Eungsl-ioln~storg l. Kinberg, L. O., Grosshandl., st. Malaret J. G. H., Med. Dokt., Förest. och Prof. vid Veterinärinstitutet, L1. Tullg. 6, stora ingangen 1 tr.; triiffas söknedagar 8-9 f. m. - J. F., Perukmakare, n. Norrtullsg. 21 A. - Aug., Revisor i Eainmarr., n. Brunnsg A. G. H., Underlöjtn., 111. Tullgatan 6. Kindberg, C. J., Bokh., n. St. Badstug C. A., Handelstradgardsni., s. IIeleueborg. - L. J., Kakelugnsmakare, Eh. Kaplansbacken 13 A. Kindbom, J. L...& Tjensteman i Bolaget Skandia, L1. Ostra Huirileg%rAsgatan 40. Kindborg, Thure, n. Klara n. Kyrkog Nils, Haiidelsbokh., s. Kocksi. 15 A. Eindelius, C. E., Landtbrukare, L1. L:a Traskgatan 5 och 7. Kindevall, C.P.,Possessionat,,Drottningg.69. Kindgren, M. C., Huseg:a, bsterlångg O., Kanslist i Generalpoststyr., n. Salt mätareg. 12 A. Kindmark, J. L.F., Urfabrikör,Österlångg. 25. Kindstedt, J. O., Arkitekt, s. Hornsg. 66; utför ritningar m. m.; Kommissionslager af pressadt Rensbergertegel. Kindstrand, C., Vaktniástare i Landtförsvarsdepartementet, n. Mynttorget 2. Kindvall, Fr., e.0. Notarie, n.norrtullsg. 21A. Kinell, F. Q., Handlande, st. Stortorget 18. Bod: Osterlångg E. Gustaf, Löjtnant, n. Karduansmakaregatan 8 A. - C. Edv. A., Löjtri., n. Drottningg. 48. Kinman, E.O.,Tjenstem. i Stadens Sparbank, n. Regcriilgsgatan 12. Kinmanson, L. G., Premieraktör, n. Lästmakaregatan 4. - S., Tygskrifvare vid Svea Art., Ll. Gref- Thuregatan 67. Kinnvall. S. A.. Skoll&rare. n. Brv~earee. 22. Eistner, 'M. C.; ~o~mästáreenbc'h. gammakaregatan F. W., Landtbrukare, n. Kaininakareg A. R., Provisor, n. St. Vattugatan L. W., Stadsmikl:cnka, L1. Storgatan 29. Kittan, R., Kyrkoherde, st. Mälaret. 13. Eitzing, F. C., Eiillaremist., Ujnrg. Alhambra. Ejebon, J. A., Ingeniör, n. Hijtorget L. A., Kartograf, n. Drottningg J. A., Konim.-Landtm., L1. Kybrog. 31. Kjederqvist, O. E., Verkmästare, il. Stora Badstugatan 28. Kjellberg, Otto E. P., Evang. FosterlandsstiftelsensBolrhandelsfiörest.,n.Sin%landsg. 30; emott. och utför Juridiske uppdrag i öfverratterna: triffas i Bokh., n. Mast.- Samuelsg. 34, 9-11 f. m. och 3-5 e. m. - Biigusta, Enkefru, L1. Stureg. 8, 2 tr. - J. S. E., Folkskoll:a, s. Kat. Högbergsgata John E., Grossh.; firma: Kjellberg & K:i, L1. Sturegatan 8 1 tr. Kontor: st. Lilla Nygatan, Enskilda Bankens hus. - J. B. L., Handl., firma; J. B. Kjellberg, s. Repslagaregatan 13. Bod: st. Vesterlanggatan Hilda Maria, Handelsidk:a, Vesterl:g O. C., Lirare v. Tyska skol., n. Gainla Kungsholmsbrogatan Adolf, Professor, N. Blasiiholmsh. 11; träffas Månd., Onsd., Thorsd. och Lör- dagar 3-4 e. m. (under sommarmånaderna '/29-'/210 f. m.) - J. F., Professor, n. O. Beridarebansg. 1 B. - J. G., Skomakare, st. Vesterlånggatan E. S., Skriflar. G:la Kungsholmsbrog P. C., Utgifvare af ticiningen Svenska Veckobladet n. Norrs Tullportsgatan 9. - se äfven Kellberg. Kjeubom, H. T., Kryddkramhandlande, n. Alandsg. 22. Bod: n. Regeringsg. 59.

4 116 Kjell&-Klingvall. Kjellén, J. V., Glasmästare, n. Kl. Bergsg. 39. Klein, J. G., Landtmäterifiskal, n. Barn- - J. M., Sekreterare i Kammarrätten, s. hustradgårdsgatan 25. Hornsgatan 15. Kleingardth, T., född Högström, Barnmor- Kjellenberg, K. O., t. f. Telegrafassistent, ska, n. Jakobs Bergsg. 8. L1. Korra Huinlegårdsgatan Alfred, Bolthållare, n. Jakobs Bergsg. 8. Kjelleström, S G., Med. D:r, Rh. Konrads- Kleingarn, H., Grosshandlare, st. Stora Nyberg. gatan 35. Kjellgren, A., Handlande, Vesterlångg. 28. Klemmings Antiqvariat. Bokhandel: n. - A., Snickare, s. Stora Skinnarviksg. 20. Malmtorgsgatan 6. Möbelhandel, st. Stora Nygatan 30. Klemming, M. E., Blecksl:enka, n. Drott- Kjellin, F. A., firma: Kjellin & Hultman, ninggatan 40. Bellmansg. 7. Kontor: st. Stora Nyg E., Bleckslageri, n. Drottninggatan Ida, Enkefrii, n. Klara n. Eyrkog C., Herr, n. Beridarebansgatan E. A., Landtbrukare, s. Fatbursbrunns- - O. H., Husegare L1. Artillerigatan 10. gatan V. L., Ingeniör, n. Drottninggatan 40. Kjellman, Carolina, n. Norrlandsg. 24. Lån- - G., Ofverbibliotekarie i Kungl. Bibliotebibliotek och Antiqvarisk bokhandel, ket, n. Regeringsgatan 74. n. Brunkebergstorg 12. Klerck, H. M., Husegarinna, s. Besvärsg F., Med. D:r, behandlar öronens, näs- och - N. B., Skräddare, Kindstug. 1. Bod: st. svalgkaviteternas samt luftstrupens Storkyrkobr. 9. sjukdomar, n. Norrlandsg. 24; träffas Klercker, S. af, Enkefru, n. Ålandsgatan 14. l/29-10 f. m., 2-'/24 e. m. - C. A. af, Kapten, L1. Skepparegatan 10. Kjellmodin, J. F., Vaktn~iistare i Rikshan- - G. af, Komrncndörkapten, n. G:la Kungsken, st. Skeppsbr. 26. holmsjrogatan A. W.. Vaktm.. st. Skeaasbron C. E. af. Ofverstelöitn..n. Joh.ö.Kvrkoe.24. ~jellstraid, J. Fr.; Musik(ii;ektör L1. Qvar- Klinckowström, J. H., ' Friherre, ;ice"~ätersgatan 15, 3 tr. radshöfding, L1. N. Humlegårdsg C. W., Skräddare, st. Köpmantorget 2. - C. M. B., Friherre, e. o. Kammarskrif- - A. E., Underoff. v. Flott., Skeppsholmen. vare, st. Ijjjla Nyg. 4. Kjellström, C. F., Handelsidkerska, st. Boll- - R. M., Frih., Ofverste, n. Karduansm.g.10. husgr. 6. Kling, G., Maskinist, s. Besvirsgatan C. A. H., Sergeant, L1. Lifgardets till - J. G., Maskinist, s. Besvarsgatan 30. hast kasern. Klinkowström, O. R., L(?jtn., Rh. Marieberg. Kierner. K.. Med. D:r. Likare vid Stockholms Klingberer.Aue., Grossh.. L1. N. Humlegårds- * sjukiiem, n. ~eierin~sgatan 34; triiffas >atän 25'~ontor: st. Slottsback. 8,l tr f. m. och 2-3 e. m. - F. W., Handelsbokh., Munkbrotorget 2. Kjerrman, Ferdinand, Notarie, ombesörjer - O. L., Handelsbokh., L1. Qvarng. 40 A. inkasseringar m. m., L1. Södra Humle- - C. E., Klidmäklare, Kindstug. 3. Bod: gardsg. 22; träffas hvarje sökned st. Tyska brinken 20. i Landskansliet. - A. L., Revisor i Statskontoret, L1. Qvarn- Kjerrströni, F. O., Adjunkt vid nya Elemen- gatan 40 A. tarskolan, n. Kammakaregatan A. L., Vinskank, L1. Qvarngatan 40 A. N. F., Kassör, n. St. Vattug. 12. Klingboin, C. O., Bokhållare, s. Pilgatan Sven, Tjenstenian i Brandförsäkrings- - G. A., Postexpeditör,. s. Urvadersgr. 8. aktiebol. Sverige, n. Stora Vattug. 12. Klingenstjerna, E. G., Ofverste, n. Malm. Kjerrulf, G., Elel- vid Veterinariilstitutet, skill~iadsgata~i 13. L1. Gref-Thuregatau 60. Klingspor, C. G. A., Friherre, Löjtnant, L1. - H., Underlöjtnant, L1. Gref-Thureg. 60. Sturegatan 26. Kieriilf, R,., Norsk Statsminister, Bl. Norska -- G. M., Löjtn., L1. Fyrverkaregatan 3 B. ministerhotellet. - J. M., Underlöjtn., L1. Fyrverkareg. 3 B. - P., Ingeniör, n. Parisergränd 6. Klingström, Selma, Porslinsh., L1. Storg. 3; Kjärrström, G. E. J., Lärare, n. Grytgjutare- firman innehafvcs af Selma Sandberg. gatan P. L., Sergeant, L1. Artillerikasern. Klara församl:~ barnhem, n. Klara Kyrko- - J. E., V.aktmästare i Sjöfirsäkringsaktiegård 5. bol. Agir, s. Holländareg. 21. Fruntimmers arbetsfören., Drottningg. 68. Klingvall, J. F., f. d. Hofm., n. Nya Kungs- Kleen, J. af, Generallöjtn., n. Norrlandsg. 34. holmsbrogatan 28. Klefberg, H., Aktris, Ladugårdslandstorg 4. - N. L., Med. Dokt., Läkare vid Danviks - L., Enkefru, Lndugårdslandstorg 4. Hospital, Göthg. 14; träffas alla dagar - F., Med. Fil. Kand., Ladugårdslandst f. m., söknedagar 3-4 e. m.

5 Klingvall, Mathilda, Modehandel: Drottninggatan 84. Stråhattsfabrik: Barnhnstradgårdsg. 13. Klint, F. G., Fabriksidk.; firma: Klint, Bernhardt & K:i, n. St. Badstug. 64. Kontor och lager: n. Regeringsg. 28; filial: Slussplan 63; försaljn. af alla slags Oljefarger och Fernissor samt Målareartiklar. Se annonsen framför titelbladet. - A., Fil. D:r, Förest. för Repetitionskursen till Studentexamen, n. Regeringsg. 54 C. Repetitionskursen derstades. - F. H., Handlande, n. Herkulesgatan 4. - V. af, Kommendörkapt., n. St. Badstug C. V., Ladcrhandlande, n. Herkulesg. 4. Bod i samma hus. - G. C., Vagare, s. Maria Högbergsg. 47. Klintberg, G. W., Bokhållare, Rörstrand. - Hj., Kapten, Skeppsholmen 5. - F. af, Kungl. Sekret., n. Hamng. 28,3 tr. - M. L. af, Eyrkoh.-enka, N. Sinedjeg. Il. - C. A., Löjtnant, s. H0rnsgata.n O. T., Minuthandlande, n. Norrlandsg. 37. Bod: n. Arsenalsgatan 6. - O. F., Skomakare, s. Katarina Högbergsg. 10. Bod: Vesterlånggatan O. F., Angf.-befiilh., s. Svartens gata 14. Klinteberg, H. af, Grefvinna,n. Akademiegr F. af, vice Hiradsh., n. Akademiegr C. W. af, Frih., Registrator, L1. Sibylle- gatan 22 A. Elinth, J. F., Provisor, 11. Klara norra Kyrkog. 15. Klosettkarlsafhen~tning, se Budningskontor. Klosters Bruks Jerneffekter försaljas af J. O. Sjöberg i Gamla Jernvågen. Kluge, Maurice, Kontor och Lager af Nouvautés-Kläder och Korderojer, Regeringsgatan 25, 1 tr. - F. O., Konditor, Dj. Nannylund. Klum, K. A., e. o. Telegrafassistent, n. Oxtorgsgatan 12. Klynder, J. F., Kamerer., L1. S. Hum1eg:sg. 23. Klämt slag vid eldsvådor: för staden 4, för Norrmalm, Kungsholmen o. Skeppsh. 3, för Södermalm 2, för Djnrgården 5. Knaust, Mathilda, född Lilja, Barnmorska, n. Apelbergsgatan 42. Kniberg, K. G. E., Löjtnant, L1. Qvartersg. 9. Knoch, F., Bagare, s. Göthgatan 69. Knoclienhauer, C. P., Tjensteman i Skandia, Djurgården, Stora vägen 4. Knorring, C. G. W.von,Bokh., s. Tjarhofsg V. von, Frih.,Hofmarskalk,Ll.Nybrog U. O., Huscgare, L1. Nybrogatan 14 B. - E. von, Kansliråd och Byrachef, L1. Sturegatan 8. A. von, Frih:, Kapt., Malmskillnadsg E. O. von, Ofverstelöjtnant, Hornsg. 29. Klingvall-Kolmodin. 117 Knöppel, J. G., Hamnfogde, Bl. Hofs1ag:eg. 1. Knös, C. J., Major, L1. Villastaden, Villag. 8. Kobbs, M. S., Söner; hanclelsfirma. Kom- missionslager: n. Brunkebergstorg 18. Koch, Ivar, Gravör och Nonogramtecknare, n. Jakobs Bergsgata J. H., Handelskolrhallare, Norra Tullportsgatan Oscar von, vice Haradshöfd., Juridisk affarsbyrå, n. B!asiihoiilistorg 9, öppen sökned Mottagningstid: f. m. och 3-4 e. m. - Christina, Husega, Regcringsg N. Th. G. von, Kammarh:e, Joh:s östra Kyrkogata H. A. von, Kapten, L1. Gref-Thureg C. J., von, Löjtnant, Brunliebergst Sofie, Modehandel, n. Rtalinskillnadsg. 32. Kock, A. E., Enkefru, Dj. Falkenbergsg. 5 C. - A. BI., Farm. Stud., n. Brunnsg Erik, Grosshandlare. Kontor: st. Kornhamnstorg 4. - R., Handelsagent, L1. N. Hu11ileg:sg Ernst, e. o. Kammarskrifvare, L1. Norra Humlegårdsgatan Eric, & K:i, Liirftskramhandelsfirma, eges af A. M. Hammar och G. W. Lundström, st. Slussplan J. R., Syssloman vid Hospitalet for sinnessjuka, Kh. Konradsberg. Kohlis, Care, n. Beridarebansgatan 17 A. Kohlström, H. V., Tradgårdsm, s. Besvarsgatgn 74, Th., Akare, s. Bengt-Ekenhjelmsg. 15. Kollander, P. M., Agronom, L1. Ostermalmsgatan 23. Kollberg, C., Bokhållare, L1. Östra Humlegårdsgatan Clara, Fabrik för metallers förgyllning och försilfring p'i galvanisk vag. Vest,erlånggatan 54, 4 tr.; se annonsafdelningen sid C. A. W., Faltskar, s. Hornsg Carl, Stadsmaklare, s.björngårdsg. 6, l tr.; från 1:sta April, L1. Vestra Humlegårrlsg. 16, 2 tr. Kontor: st. Skeppsbron 6. K 011 e gi u m, Bergs-, hör numera till Kommerskollegium. - Kammar-, Birger Jarls t:g 16. Kominers-, st. Lilla Nyg. 6. Kolmodin, Axel, Bokh., s. Pilgatan 20 A. - J. A., Bokhallare, s. Pilgatan 20 A. - G. E., Bokhållare, n. St. Badstug N. Abr. V., Bok- och Sedeltryckare, firma P. A. Nyman, s. Hornsgatan 8. - F. M., Enkefru, s. Södra Tullportsg R., L1. Jungfrugatan 11 A. TJthyr tomsackar o. pressenningar, Johannisgr R, Handlande, L1. Jungfrugatan l1 A.

6 118 Kolmodiii-Krnse. Kolmodin, 4., Kamererare, s. Stadsträd- Krantz, F. A., Vaktmastare vid Mosaiska gårdsgatan 13. församlingen, n. Wahrendorffsgatan 3. - C. B.. e. o. Kammarskrifvare vid Paclr- Krause, M. A., Bokh., n. St. Badstug. 12. hus!nspektionen, L1. Qvarngatan 5. - G. K. F. L., Ingeniör, s. Stora Badstu- - E. W., t. f. Kanslirad och Byråchef, s. gatan 3. St. Fiskaregrind 6. Krechler, C. A., Bokh., s. Svartens gata 9. - C. F., Kanslist i Riksbanken, s. Södra Kreuger, C. H., Contreamiral, Skeppsholmen, Tullportst vestra Bost;illshuset 3. ~ommand?tbolaget Louis Fraenckel & K:i; - O. F., Kommendörkapten, Kh. Sineds- Bank- o. Inkassoaffär, Regeringsg. 3,l tr. udde!?. Kommerskollegium, st. Lilla Nygatan 6. - C. F., Ofversteenka, L1. Ö. Hum1eg:g. 32. Konom, S., von, Löjtn., n. Karnrnalrareg. 70. Krigsarkivet, Birger Jarls Torg 10. Konradsbergs Hospital, utom Kungsholmst. Krigshofratten, n. Drottninggatan 36 B. Konservatorium, Musikaliska Akademiens, Krigsvetenskapsakad., Birger Jarls Torg 10. Bl. Stallgatan 2. Kristineberg, Frimurarebarnhusets egend., K onsis torium, Hof-, st. Kungl. Slottet. utom Kungsholmstull. - Stoclth. Stads. Storkvrkan.. Krorh. Carl. Grossh.. L1. Kaotensr. 3. Konstföreriingen, n. ~telierbyggnadin vid - Äsél, B. D., Grossh., n. ~ ~ländzreg. 11. Carl XII1:s torg. /Krok, T. O. B. N., Läroverkskollega, s. S:t Konsuler, utlandska makters härvarande, Paulsgatan 12. se tredje afdelningen. Kronberg, A. F., Laderhaidlande, s. Stora Kontrollverlict. Rh. Handtverkareratan 5. Badsturatan 3. Bod: s. Hornseatan 54. Konung osca; 1:s Minne, asyl fir niindre ~ronholm," C. V., ~andelsbokhå~lare, L1. bemedlade fruntimmer af standspersons- Kommendörsgatan 10. klassen, s. Björngårdsgatan 23. Kronouppböïdsverket, st. Rådhuset. Kopparbergs Bergslags kontor, se Stora Kronprinsessan LorisasVårdanstalt för sjuka Kopparbergs Bergslags styrelse. barn, Kh. Handtverkareg. 14 A. Kopparbergs och Hofors Sågverks-Aktie- Krook, K. S., Advokat, st. L:a Nygatan 4. bolags ombud i Stockholm: C. A. Mo- - FIjalinar; firma f. d. Spross, L1. Stureg 40. lander, st,. Skeppsbron 24. Fabrik för ångrensning af fjader, tagel Korkfabriks-aktiebolaget i Stockholm, s. m. m., L1. Gref-Thureg. 30; etablisse- Hamrnarbygatan 3. ment för sängkläder m. m., st. Sluss- Ko r re kt ions hus, Norra, Barnhusgatan. plan 63 B. - Södra, Langholmen. - C., H. N., Grosshandl. ; firma: Krook, Korsgren, C. G., Kommissarie i R,ilisbanken, Ahrberg & K:i, L1. Kommendörsg. 7. n. Apelbergsgatan 44. Kontor: st. Skeppsbron 8, 1 tr. Kortstiiinpelkontoret, n. Saltmataregatan 5. C. G. E.,I-Ian&.-bokh., G.Kungsh:sbrog. 46. Koschcll, O., Kassör i Handclsb., Södra - J. F., Ombud för egend.-förvaltning, st. Blasiiholmshamnen 4. gtadssmedjeg. 5; träffas 2 Brukseg. Koskull. A. G.. Frih.. Artist. n. Jak.Rer~sr.22. Aber~s förmyndares kontor. st. Hel- d" :ostman. R:. Xitoeraf. n. Jiuntmakaren. 57 B. 1 da BaiAens hus. Kraak, E. T., ~andtbrukare, n. ~ötorget 14. Kropps Aktiebolags lager af eldfast tegel Krwmer, L. von, Fröken, Förf., L1. Villag. 14. och lera, hos L. M. Faxe, n. G:la Kungs- Krrepelien, C. L., e. o. Kontorsskrifvare i holmsbrogatan 26. Posten, 11. G:la Kun~sholnisbrorat. 32. Krouthén, F. W., Handl., n. små lands^ C. J. Il.. b ost kontroll ii^.,--- TJI. Ostra Rumle- /~ruhs. C: F., ~okhandlhre: firma: C: R. -- gårdigatan 13 I - Fritzes Bokhandel; Ll. N. ~umle&rdi- Kraft, Edv. R. C., Handelsbokhållare, s. L:a gatan 25. Bokh.: n. Fredsr. 18. Glasbruksgatan D.-A., t. f. Notarie i ~rafikstvrelsen. Krafftiska skölail, st. Svartmangatan 22. n. Lastmakareg. 9. Krahe, C. A H., Xaskinist, s Tantog. 15. Kruse, A. -k., Enkcfru, n. M.-Sainiielsg. 44 B. Krain, F. R, Lokomotivf, n R6rstrandsg C., Kapten, n. Beridarebansgatan 19. Kramer, J. H., f. d. Lirare vid Krigsskolan, - BI. F. & J. R., Mamseller, s SOdra Bann. Barilhustradgårdsgatan 19. gardsgatan 4. Krans, L. E., Hoflakej, s. Maria Qvarn- - L., Regem.-auditör, Malmskilliiadsg. 33. gataii 8. - A. F., Angf.-befiilliafvare, s. Mariegat. 16.

7 Krnuse-Kyrkor, Kapell, Kruuse, I. F., & K:i, Grosshandelsfirma; innehafves af I. F. o. C. Kruuse, samt O. S. S. Ballé. Gödningsamnen och Mejeripreparater. Kontor: Bl. Stallg. 1, 1 tr., öppet 8-6; iifren kontor i Göteborg och IiTalmö. Chef for kontoret i Stockholm: O. S. S. Ballé. - H. M., Ingeniör hos Landtmiiteristyrelsen, n. Vestra Trädgårdsgatan 2. - K. B. F., Löjtnant, Ll. Sturegatan 48. Krusenstjerna, Edvard von, Expeditionschef i Civildepartementet, L1. Sturegatan 2. - Adolf v., vice Hiradsh., n. Malmtorgsg Jeannavon,Kapt.-enka,n.Smålandsg.28A. - E. P. von, Kominendörkapt. vid Flottan, Chef för Sjökrigsskolan, Skeppsholmen, vestra Bostiillshuset. Krutmejer, L. G. B. Iil., Sjökapten, n. Wahrendorffsgatan 10. Kruger, J. A., Grosshandl., L1. Skcppareg. 22. Krönerier, se Justeringsverk. Kröningssvärd, E. S. L., Folksk:a, n. Jakobs Bergsg J. F., Revisor ipoststyr.,ll.qvartersg. 20. Kugelberg, Otto, Amanuens i Kammarratten, n. Kammakaregatan 4. - I-Ienr., Landtbrukare, s.bellmansgatan26 1 tr. - E., Underlöjtnant, Drottninggatan 3. Kugelmann, Senimy, Grosshandlare, L1. Biblioteksgatan 2, hörnet af NorraHumlegårdsgatan. - Ström & K:ni, Kontor: st. St. Nygat. 24. Telefon n:r 367. Kuhlau, C., Enkefru, L1. Fyrverkareg. 3B. - J. C., Enkefru, n. &Ialmskillnadsgatan 11. Kull, J. C. E., Kamrerare, n. Kl. Strandgata 1 och 3, 1 tr. - Anton, Med. D:r, Sjukhuslikare vid Allm. Garnisonssjukhuset, Andre Bataljonsliikare, Regeringsg. 16; triiffas fr. 1:a Jan. t. l:a Diaj 2-$4 e. m., efter l:a Maj Kullberg, N. A., Arkirarie i Riksarkivet, s. Iilariagatan L. D., e. o. Kammarskrifvare, n. Norrtullsgatau 9 A. - C., Polisdomare, L1. Östra Humlegårdsgatan S. A. H., Regementsintendent, Ll. Nybrogatan C. J., Tullvalitm., s. Tjarhofsgatan 43. Kulle, N. J., Artist, n. Brunkebergstorg 2. Kullgren, J. A., S1rrif.i-are, n. N. Sullportsgatan 17. Kullman, S. &I., född Wahlstedt, Barnmorska, st. Skiirgirdsgatan 1. Kumlien, Ax., Arkitekt, L1. Osterinalmsg. 1. Byrå: L1. Villagatan 9. - Hj., Arkitekt, Ll. Villag. 9. Bönesalar m. m. 119 Kungsholms Sockerdricksfabrik: Kh. Handtverkaregatan Vedhandel, firman innehafves af Carl Ericsson, Kh. St. Kungsholmsg. 4 B o och Luntmakaregatan Angsåg: Kh. Jaktvarfsgrand 2. Kuntze & K:i, Aktiebolag, Fabrik och lager af Gummi- o. Guttaperchavaror. Lufttelegraf- och elektriska ringapparater samt vattenfiltr. apparater. Kontor: Drottningg. 54. Magasin samma gata 52. Fabrik: Kh. Kuilgsholrnstorg 2. Kurhuset: Kh. Handtverkaregatan 13 Kuylenstjerna, K. A. B., Fröken, L1. Ostia Humlegårdsgatan C. W., Fiilttygmiistare, L1. Fyrverkareg.4. Kuhl, Franz, Fabrikör, s. Svartens gata 4. Kuhn, T. O., Körsnar, Klara vestra Kyrkogata 95. Kuhne & Faxén, Modemagasin, eges af J. Faxén, st. Vesterlånggatan 31. Kuhny, C., Handl., n. Apelbergsg. 46. Kiihsel, C. A., Bagare, L1. Nybrog. 28 B. Kusel, E. W., Bokhållare, Dj. Allm. gr C. J. B., Kammarmusikus, L1. Gref-Thuregatan 29. Kyhlberg, O., Direktor, Djurg. Nanilla. Kyhlberger, J. G., Snörmakare, Vester1.g. 40. Kyhr, C. S., Kryddkramh., s. Repslagareg. 3. Kylander, P. O., Grossh., L1. S.Humleg:sg. 12. Kontor st. St. Nygatan 30. Kylander, O. F., Skom., st. Slrriiddaregr. 2. Kylén, A., Byggmästare, L1. S. Humleg:sg.lO. Kyrkogården utom Norrtull, se Begrafn.pl. Kyrkor, Kapell, Bönesalar m. m: Adolf Fredriks, n. Hollandaregatan. Betelkapellet, n. Malmskillnadsg. 48 D. Bethesdakapellet, n. Smala grand 5, vid Korrlandsgatan. Bethlehemskyrkan, n. Ö.Beridarebansg.6. Blasiiholmskyrlian, Blasiiholmsgatan. Borgerskapets Enklius-,n.Norrtullsg.21C. - Gubbhus-, s. Horilstullsgatan 18. Djurgårds, Djurgårdslatten. Danviks, s. Danviken. Dialtoniss-, s. Ersta backe. Engelska, S:t Peters och S:t Sigfrids, n. Rörstrandsgatan 24. Evangeliska Brödrasamfundets, n. Östra Tradgårdsgatan 12. Evangelisk-Lutherska missions for en:^, s. Kat. Högbergsg. 27, hörnet af Göthg. Finska nationella, Fredriks, st. Slottsb. Franskareformerta, 1,l.S.Hnmlegårdsg. 13. Garnisonssjulrhusets, Kh. Handtv.g. 25. Jakobs, n. Jakobs torg. Johannis, n. vid slutet af Malmskillnadsg. Judiska Synagogan, n. yahrendorffsg. 3. Katolsk-Apostoliska n. Alandsg. 2. Kat,arina, s. Katarina Högbergsgata....

8 120 Kyrkor, Kapell, Bönesalar m. m.-köhler. Kyrkor, Kapell, Bönesalar m. m.: Kallare: Katolska, n. Norra Smedjegatan 24. Norr: t Kronan, Hötorget 8. Klara, n. emellan ö. och v. Kyrkog. Monitorn, Hamngatan 28. Krigsskolans på Karlberg, Karlb. slott. t Norden, Master-Samuelsgatan 41. Kungsholms, Ulrika Eleonora, Kh. Norrmalmstorgsltiillaren, Hamng. 8. Handtverkaregatan. t Operakallaren, Operahuset. Kurhusets, Kh. Handtverkaregatan 13. Ostorgskallaren, Oxtorgsgatan 6. Ladugårdslands, Hedvig Eleonora, L1. t Runan, Brunkebergstorg 15. Storgatan. t S. H. T., Drottninggatan 62. Manilla Kapell, 5 Kungl. Djurgården. Skarpskytten, Regeringsgatan 46. Maria Magdalena, s. Hornsgatan. t Tre Remmare, Regeringsgatan 47. Metodist-Episcopalkyrkan S:t Paul, s. W. 6., Karduansmakaregatan 10. Adolf Fredriks torg. Nya Kyrkans bekannares, n. Master-Sa- Staden: muelsgatan 51. Dufvan, Vesterlånggatan 27. Riddarholms-, Riddarholmen. t Bacchi Vapen, Jerntorgsgatan 61. Ryska, L1. Majorsgatan 9 B. Bacchi Tempel, Trångsund 12. Sabbatsbergs, Sabbatsberg. Den gyllene Freden, Osterlångg. 51. Salemskapellet, s., Pilgatan 14. t Iduna, Lilla Nygatan 4. Serafimerlasarettets, Kh. Handtverk.g. 2. P. B., Lilla Nygatan 16. Sjömanskapellet, st. Tyska Brunn 19. Reisens Kallare, Skeppsbron 14. Skeppsholms, Carl Johans, Skeppsh. Remmaren, Osterlånggatan 34. Slottskapellet, Kungl. slottet. Riga, Osterlånggatan 19. Stockholms stads Allmanna t Rosengrens kallare,» ~otel Ostergöts. Stadstridgårdsgatan 2. land», Salviigrand 3. Stockholms stads Cellfängelse, Myntg. 6. Skomakarekallaren, 6. D:o lans Cellf., n. Rörstrandsg. 5. S ö d e r: Storkyrkoförsaml:s, Nikolai, st. Slottsb. Linnea, Hornsgatan 50. Straff- och Arbetsfängelsets å Långhol- Mosebackekallaren, Teaterhuset. men, Långholmen. t Pelikan, Brunnsbacken 4. Straff- och Arbetsfangelsets å Norrmalm, Vega, St. Paulsgatan 6. Barnhusgatan 6. Södermalmskallaren, Göthgatan 31. Södra Kronohaktets, å Långholmen. De med t betecknade kallarne stingas Tyska, Gertruds, st. Svartmangatan. icke under Otte- och Aftonsångs- Kåberg, W. D., Folkskollararinna, L1. Norra gudstjensterna. Humlegardsgatan 25. Killander, J. X., Vaktmastare, s. Lilla - C. A., Handlande och Fabriksidkare, Skinnarviksgrand 4 $ 6. Munkbrotorget 7. Bod: st. Stora Nyg.26 Kallberg, L. G., Skriddare, s. Hammarby- Kålberg, J. F., Kamrerare, s. S:t Paulsg. 14. gatan 24. Rack, A. P., Hyrkusk,n. Jakobs Bergsgat. 2. Eallbom A., Cigarrfabr., s. Göthgat. 46 B. Kallare: Kallgren, J. F., Skomakare, n. Norra Tull- D j urgården: t Djurgårdsbrunn, *Has- portssgatan 49. Bod: n. Regeringsg. 47. selbacken, Lidingöbro, Lilla Hassel- Kallman, L. O., Skom., n. N. Tu1lp:sg. 5. backen, Manégen, *Nya Franskavärds- - F. L., Verkmästare, s. Hamparbyg. 3. huset (Alhambra). Kallmodin, E., Handlande, n. Alandsg 19. Kungs h olmen: Piperska Muren, Trad- Kallström, Alfr., Grosshandl., Norrmalmsg. gårdsgatan Bgyggeriharz, Maskinförnödenheter L adugar dslande t: Flaggen, Nybroh. och Angbåtspatentfarg. Kontor: st. 24. Ladugårdslandskallaren, Storg. 5. Munkbrogatan 9. Norr: t Berzeliikallaren, Berzeliipark. - C. J., Polisöfverkonst., s. Hornsgatan 66. Brunkebergskallaren, Odensgatan 4. - R., Vaktmästare, n. Gasverket. Frimurarekallaren, Bl. Stallgatan 1. Kallqvist, J. V.\Vaktm., Birger Jarls Torgl2. t Grand HGtel, Södra Blasiiholmsh. 6,8. Kappala Angsag a Lidingön; Kontor: st. Göta elf, Jakobs Eyrkogata 3. Storkyrkobrinken 12. Hamburger Börs, Jakobs Kyrkogata 6. Earnell, F. O., Sadelm., n. Barnh.trEdg:sg. 1. t Hotell du Nord, O. Tradgårdsg. 8. Köhler, C. H. von, Agent, n. Regeringsga- t Hotell Kung Karl, Malmtorgsg. 10. tan 26. Hotell Phcenix, Drottninggatan 71 C. - C. J. W., Handelsbokh., n. Jak. Bergsg. 22. $HotellRydberg, Gustaf Adolfs torgl6. A. E. von, Kassör,n. St. Badstug. 70. Kastenhofskallaren, hrsenalsgatan 6. - O., Simlar., Norra Humlegårdsg. 8, 3 tr.

9 Köhler-Lagerholtz. Köhler, F. U. P., Tapethandlande ; firma: Ericsson & Köhler, st. Köpmangatan 8. Bod: st. Stora Nygatan 20. Köhlström, F. O., Musikus, L1. Styrmansg. 8. Köllerströni, C. J., Husegare, n. Stora Surbrunnsgatan 18 C. König, F. J., Bagare, Kh. Kyrkplan 4. - E. J., Kapten, n. Norrnialmsgatan M., Majorsenka, n. Drottninggatan 82. Königsfeldt, J$'., Hofrättsnotarie, Aliditör, n. Norra Tullportsg. 7. Könsberg, S. A., Med. Licentiat, Kirurg. Mag., Vesterlångg. 55; mottager sjukbesök '128-'129 f. m. och 2-3 e. m. Köpmannaförening, Stockholms, st. Börsen, 1 tr., ing.fr. Slottsb.; kontoret öppetll-'123. Köttbesigtningslokal, se Byrå. Köster, A. W., Bagare, n. Norrtullsg. 29 A. L. Labatt, Herman, Agent, n. Luntrnakaregat. 7 A. Kontor: st. Lilla Nygatan Axel, Grossh., st. Stortorget 3. - Henric, Grossh., n. Norrrnalmsg. 21. Kontor och Modevarul.: n. Drottning. 27, l tr. Fransysk band- och hvitvarnh.: samma gata 29, nedra botten. Lacksell, L., Landtbrukare, s. Södermanlandsgatan 13. La Croix, de, se De la Croix. Lzngstadius, G. A., Fil. Kand., n. Norra Tullportsgatan M. E., Huseg.:a, n. Norra Tullportsg se afven Längstadius. L~stadius, G. L., Slroll., n. Drottningg. 83. Lager, P. A., Handl.; firma: Bredenberg & K:i, n. Luntnmkaregatan 7 A; försäljer garn och väfnader. Bod: n. Fredsg J. A., Skriiddare, L1. Grefgatan J.,Vaktm. i 0fverint.-emb., Drottningg. 36. Lagerbaum, H.,Handelsbokh. Osterlångg.27. Lagerberg, F., Fil. Dokt., Lektor vid Sjökrigsskolan, n. Drottninggatan J., Fröken, n. Hamngatan S., Grefve, Generallöjtn., Generalbef. i 4:e Militardistr., n. Brunkebergstorg A., Handlande, n. Stora Badstugatan 49. Bod: n. Oxtorgsgatan 7 B. - H. L., Hoffröken, Kungl. Slottet. - P. E., Sergeant,..Ll. Roslagstorg G. O. F., Grefve, Ofverste för2:alifgardet1 n. Malmskillnadsgatan 34. Lagerborg, J. P., Skomak., L1. Skeppareg F. A., Skriddare, s. Ofre Badstugatan 43 B. Verkstad: st. Baggensgatan 23. Lagerbring, G., Löjtnant, L1. Sturegatan 40. Lagercrantz, C., Enkefru, L1. Gref-Thurega. tan Lagercrantz, C., Enkefru, n. Rörstrandsg C., Fröken, Ll., Riddargat. 34 B. - A. J., vice Häradsh., Ll. Skeppareg E. I., Kammarskrifvare i Tullst., n. Afalmskillnadsgatan 32; träffas i tjenstegöromål hemma kl A., Kapten, Bh. Garfvaregatan 5. - C. A., Kapten vid Generalstaben, n. JOhannis östra Kyrkogata Augusta, Kaptensenka, Kh. Handtverkaregatan 23 A. - C. A. E., e. o. Notarie, n. Norra Smedjegatan 4. - J. E. T., Regements-Intendent vid Lifregem. Dragonkår, L1. Styrmansg Augusta, Statsrådsenka, n. Norrlandsg H. L. F., Underlöjtnant, Norrlandsg J. R., Viceamiral, Skeppsholmen, Bostallsh. 2. Lagerfelt, Fredrik, v. Häradshöfd., Amanuens i Landtförsvarsdepartementet, Ll. Ostra Humlegårdsgatan 18. Lagergren, A. L., Bokhållare, s. Pilgatan Joh., Enkefru, Fredsgatan 28, 2 tr. - L., Fröken, &lusiklärarinna, n. Stora Badstugatan 6, 2 tr. - A. G., Garfverifabrikör, n. Stora Badstugatan H. M. L., Husegarinna, n. Saltmätareg K. F., Kassör vid Arméns Pensionskassa, L1. Qvartersgatan S., Kyrkoh.-enka, n. Stora Badstugatan 6. - Johan, Litteratör, n. Sabbatsbergs sjukh. - Aug., Lärare vid Musik-konservatorium, n. Norra Sinedjegatan Emil, Med. Fil. Kand., n. Stora Badstugatan D. J. E., Med. Kand., s. Göthgatan Axel, Postexp., n. Barnhusträdgårdsg. 19. Lagerhall, P. J., Färg., s. Barniings tvärg. 8. Lagerheim, L. C., Hoffr., n. Kl. Bergsg A., Kabinettsselrreterare, L1. Qvarteyg F.,,, firma: Fritz Lagerheim & E:ni, L1. Ostra Humlegårdsgat. 48. Vinhandel: Regeringsgatan Otto, Kaptenlöjtn., Dir. i Milareprovinsernas Mejerib., Kh. Reparebansg C., Riddarhusfiskal, Arkivarie i Hofratten, n. Drottninggatan C. A., Sånglarare, n. Mäster-Samuelsg. 41 A - N. O., Tull-depart.-chef, Ll. Riddareg. 27. Lagerhjelm, J. E., Enkef., n. Norrmalmsg. 32. Lagerholm, J. E., Kammarskrifv. vid Flottan. n. Kammakaregataii 4; ingång från Johannis östra Kyrkogata. - J. F., Verkstallande Dir. för Stockholms Sjöförsakrings-aktiebolag, s. S:t Paulsgatan 21. Lagerholtz, E. A. F., n. Brunnsg. 26. Instrumentmakare,

10 122 Lagerkrans-Land. Lagerkrans, J. L., Crmakare, s. Göthg. 28. Lagerqvist, J. A. T., Handl., n. Norra Tullportsgatan 13. Lagerkvist, K. A., Ingeniör, n. Malmskillnadsgatan 3 A. Lagerlund, J. F., Lektor vid Sjökrigsskolan, s. Maria Högbergsgatan 39 B. Lagerlöf, E. A., Banlrtjensteman, n. Lastmakaregatan E., Riamsell, n. JIalmskillnadsg. 48 C, 3 tr. Lagerquist, C. J., Smed, L1. Skeppareg Frithiof, Vilrtualiehandl., L1. Nybrogatan 28 B. Lagerqvist, A. G., Huseg., n. Perlstickargr.9. - E. S., Mamsell, idka.r Tobakshandel, st. Skeppsbron C. F., Premierakt?: n., Norrlandsgatan33. - J. P., Smccl, LI. Ostermalmsg. 22. Verkstad: n. Lutternsgata 4. - C. J. F., TTiktiialiehandlande, L1. Ostra Humlegkrdsg 2. Bod: Nybrog. 28 B. Lagerson, Aug., Verkmistare, L1. Kiddaregatan 20. Lagersson, P. G., Skohandl., L1. Gref-Thure- gatan 67. Bodar : Wiener-Skomaga- sinet, Drottninggatan 10, ingång från Nya KungshoJnisbrogatan 18; Skomagasinet, n. Ostra Sridgårdsgatan 22. (Davidsonska huset). Lagerstedt, J. W., Byggmastare, n. Luntmalcaregatan S. II., Doktorsenka, L1. Norra Humlegårdsgatail N. G. W., Larov.-kol., L1. Norra Humlegårdsgatan C. Th., Planchett-tillv., s. St. Bondeg A. L., Smed, n. Beridarebansgatan 18. Lagerstråle, B. S., Fröken, n. Klarabergsg.68. Lagerström, Joh., Handl., n. Regeringsg F. T., Handl., s. Maria Högbergsgata 55; Bod: st. Vesterlanggatan C. R., Komminister, n. Malmskillnadsgatan 56. Lallerstedt, E., Fru, n. Klara Bergsgata C. A., Lokomotivför., Kh. Jernvagsbost. A. Lalin, J. L., Grossh., st. Svartrnang. 7. Kont. derst. Vattenf.: st. Trigårclsg. 4 pid Finska kyrkan. Vaddfabrik under firnia Bomullsfabriksbolaget, s. Stadstradgårdsg F. S., Kassör, st. Munkbrogatan 8. - C. I., Lirorerlrskollega, s. Hornsgatan 9. Laniberg, H. A. M., Enkefru, L1. Stureg A., Marns., Rappmag., st. Vesterlångg. 44. Lamby, Boris R,., Agent, L1. Ostra Humlegårdsg. 39. Vexelkontor: Skeppsbron 16. Lamin, Carl, Agent, st. Svartmangatan 29. Vexelkontor: st. Skeppsbron 36; inoch iitvexlar utländskt papper, guldoch silfvermynt; afven obligatioiisafeir. - F., Agent, n, Xalmskillnadsclatan 54 B. - Oscar, jjor, Bergsnot., L1. Sturegataii 24. Naskinfabrik o. Kontor: Kh. Reparebansgatan 8. O. L., Bokforl., n. Ester-Samuelsg Hcnriette, Enlrefrii, st. Stora Nygatan Mathilda, Enkefru, st. Svartmangatan Herman, Grossh. ; firma : S. L. Lamm & Son. L1. Södra Humlegårdsgatan 12. Kontor: st. Stora Nygatan Jacob, Grossh., n. Master-Samuelsg Leonard, Grossh., n. Apelbergsg. 58 B. - Ludvig, Grosshandlare, L1. Stureg. 24. C. D., Handelsagent,, n. Fredsgatan T., Handlande, st. Skraddaregr R., Husegarinna, st. Vesterlånggatan Carl Rob., Ingeniör, verkstallande direktör för Liidvigshergs Verkstads aktie- ~ bolag, s. St. Slrinnarviksg Jacques, ingeniön Drottninggatan80 A. - Axel, Med. D:r, n. V. Tradgardsg. 19; tr. alla da,g f. in. o. sökned. 2-3e. m. - S., Obligationsagentur; in- och utvexlar alla sorters utlandska mynt. Vexelkontor: Regeringsgatan A., Tandlikare, n. Östra Tradgårdsgatan 22. Mottagningstid Lampa, S., Konservat., Uppstoppar foglar, m. m., n. Drottningg. 19. Lancken, V. von der, Kapten vid Vag- och vattenbyggnadskåren, L1. Ost. Humlegardsgatan E. F. von der, Major, L1. Östra Humle- - Th., Kallaremastare, innehar Rosengrens Kallare och hotell Ostergötland, st. Salviigrind 3. - E. L., Ky~ilf~erfabr., s. Göthgataii A. O., Stationsskrifvare, s. Mariagat. 17. Lagervall, Alfred W., Hand.-bokh., n. Norrmalmsg Birger, v. Haradsh., L1. Gref-Shurepat. sårds~atan , 1 tr. " '~and,~~ohln, Tegelh., n. G:la Kungsh.-brog. - Edv., Ingeniör, n. Forrlandsgatan Kont. o. forsaljn. af Tegel: n. Gamla - Carin, Eyrkoh.-enka, Ll. Gref-Thureg. 36. Krinasholmsbrop. 53, L1. Riddarep N. P., Vaktmistare i Brméens pensions- I o. ränlla ~ernvzzen. lusse sen. ~oiserin- I kassa, Munkbrotorget 5. g-ar och varutrargpórter verkstallas med Lagrelius, A. E., Sjökap., L1. Styrmaiisg. 25. bogserångare och pråmar. Vid Sattra Lagström, A. L.,' Handl., s. Stora Fiskare- Slip verkställas reparationer af slupar grand 8. och pråmar, afvensom förfirdigas nya Lagus, L. G., Posttjenstem., s. Tjarhofsg. 46. sådana.

11 Landberg-Larsson. Landberg, G., Handelsbokh., Bh. Reparebansgatan A., Kammarskrifvare i Generalpoststyrelsen, n. Regeringsga,tan 59. Landby, U. N., Fru, Aföbelpolererska och Rot~tingflaterslza, st. Köpmapg. 10, 1 tr. Landegren, A., Bokhållare, 11. Alanrlsg A. M., Haradsh.-enlia, n. Drottningg M. V., Of~erste, n. Kammakareg. 39. Landelius, J. C., Hofkonditor, st. Storkyrkobrinken 9. - A. E., Målare, n. Haningat,an 38. Landerholrii, A. L., Lokomotivförare, n. St. Badstugatan 48 A. Landgren, G. W., Bokhallare, n. Master- Samuelsgatan 41 A. - N. P., Cigarrh., s. Hornsg. 58. Bod i s. hus. - Fredr., Grossh., utländska agenturer, n. Norrmalmsgatan 25, in på gården, l tr. - S. F., Grossh., L1. Södra Humlegirdsgatan 6, 1 tr. Landholm, N. Aug., Skraddare, Kh. Stora Kungsholmsgatan 13. Landin, A. W. o. A. C., Lar:or, st. Vesterlånggatan 53. Landqvist, L. A., Bokli., n. Repslagareg G. Rud., Handlande, n. Stora Badstug K. A. E., Kyrkoh., s. KatarinaHögbergsgata 17. Landström, A. G., Lokom.-för., Rh. Jernvägsbost. H. - A. R., v. Seminariiadjunkt, L1. Kybrogatan 14 B. Landtblonl, Odd, Herr, L1. Grefg. 1, 2 tr. Landtbrulisakadem., n. Ifiister-Sainuelsg. 43. Experimentalfalt, utom Roslagstull. Landtf6rs.-ilepart. Kansli-exp., st. Myntt Kommando-expedition, st. Mynttorget 2. Landtmaterikontoret, General-, n. Vestra Tradgårdsgatan 2. - Stockholms lans, n. Drottningg. 36; öppet första och sista helgfrdag i hvarje mån. Lange, A., Operasång., Ll. Sibyliegatan Ina, Underv. i pianosp., L1. O. Humlegardsgatan 21. Langéen, Elisa, Språklararinna, n. Regeringsgatan 47 A., 2 tr. Langelius, F. G., Kontorsskrifvare i Sparbanken, L1. Riddareg J. W., Landskameierare, L1. R,iddarcg. 17. Langemeijer, M. M., Enkefru, G:a Norrbro 5. Langlet, Elof, Byggmast., Master-Samuelsgatan Emil V., Eongl. Arkitekt,.n. Hamng. 32. Lannerstierna, E., Fru, L1. Ostra Hurnlegårdsgatail J...W., Underlöjtnant vid Flottan, L1. Ostra Huinlegårdsgatan 30. Lannes, Carl, Handlande, n. Klara Södra Kyrkogata 15. Bod: n. Brunkebergstorgg., 123 Lannge, C. E., Handlande, n. Repslagareg. 2B - C. O. W., Eassör, n. Rörstrand. - S. A. H., e. o. Post,expeditör, s. Katarina Högbergsgata 11. Lantau, O. R., Guldimed, firma: A. Burman & K:i, st. Vesterlånggatan 54. Laquist, H., Grossh., Kommissionar för Mot,ala Mekan. Verlist. Aktieb., st. Lilla Fygatan 17, 2 tr. Kontor: samma hus Lar~a, H., Guldsmed, st. Osterlånggatan E. L., Guldsined, n. Jakobs Eyrkog W. L., Handelsbokh., st. Skeppsbron 10. Larsen, Thorr., Musiker, n. Arsenalsg. 2. Larsén, J. C., Bleck- o. Plåtsl., Osterlångg C.; firnla: Stockholms nya Tobaksfabrik, st. Osterlånggatan 41, Fabrik: Kocksgatan l5 A. - Olof, Skraddare; firma: P. Nilsson & K:i, n. Eungstensg. 28,2 tr. Bod: Brunkebergstorg Emil, Skriddare. L1. Östra Humlegårdsgatan 18. Larssen, Rob., Fil. Kand., n. Observatorium. Larson, Otto E., Bokhållare, Klara norra Kyrkogata 11, 3 tr. - Hilda, Enkefru, Regeringsgatan 8. - A., Grosshandl.; firma: Adler Larson, st. Skeppbron Renborg, C. A., Grosshandl., st. Tringsund4; försaljer Jernvaror ochråtobak,.- Alf., Ingeniör vid Liljehoimens stearinfabrik, s. Tjarhofsgatan L. & K:i, Juvelerare, Gustaf Adolfs torg 14. Prokurist for firman, Frans Befwe. - J. F., Kassaskrifv. i Riksb., s. S:t Paulsgatan 4. - Mauritz, Löjtnant. Förvaltare vid Arméens Utredningsförråd i Stockholm, L1. Sibyllegatan 35. Larsson, Carl, Artist, n. Roslagstorg Liss O., Banlrofullmaktig, Kopparbergs l., Riksdagsm. II, R,egeringsgatan A., f. Strömberg, Barnmorska, n. Norrmalmsgatan 1 B. - C. S., f.larson, Barnm, st. Sliärgårdsg.8.B. - A., Bensårsl%ltare, n. Kammakareg L. P., Bokhandl., n. Klara Ostra Kyrkogata 3. - Erik, Bolrh., s. Besvarsg A., Bokh., st. Vesterlånggatan L. D., Boktryckare, Norrtullsgatan 19 G., firma: Programbladets Affisch- och Tidningstryckeri. n. Karduansmakaregatan Il. - H., Byggmwstare, L1. Ostermalmsg A. J., Folkskollararinna, s. Höliens gata 3. - A. P., Sundbyberg och5iamre, Föreståndare för Primar- och Elementarskolan, n. Luntmakaragatan 5. - K., Grosshandlare, L1. Sibyllegatan 35.

12 124 Larsson-Lawrence. Larsson, E. F., st. Grossh., Kontor: st. Te- Larsson, F., Vaktmästare, n. Ålandsg. 12. legrafgrand 1. - S., Vaktm., st. Skeppsbron 2. G., Handlande, n. Kammakaregatan L. F., Vaktm. i Riksb., st. Trädgårdsg. 2. J., Handlande, s. Södermanlandsgatan 9. - L. G., Vaktmästare i Eck1esiast.-dep., O., Hattmakare, n. Norrmalmsgat. 1 B. L1. Gref-Thuregatan 4. G., Hofjagare, Djurg. Tegeludden. - I. G., Tagare, Djurg. Bredagatan 6. - Petter, Husegare, s. Hornsgatan E. J*, Akare, L]. S:a Humlegårdsg P. O., Husegare, s. Urvadersgränd 6. - L., Akare, L1. Skepparegatan M., Husegare, s. Stora Bondegatan O. F., Angf.-befälh., n. Roslagstullsg. Il. - K. A., Huseg;a, n. Srnala gr. 13. Larzon, N. J., Grosshandlare, s. Göthg M., Haradsh.-enka, n. Norrtullsg. l B. L as are tt: Sabbatsbergs Brunns-, Sabbatsb. - O., Jernarbetare, n. Rörstrandsgatan Serafimer-, Kungl., Kh. Handtverkareg Johan, Kakelugnsmakare, n. Kammakare- Laseron, S. I., & K:i,Handelsfirma; eges af E. gatan 66 A. BI. Bensow. Bod: st. Vesterlånggatan E. A., Kamererare i Sundsvalls Enskilda Latrinkarlshemtning, se Anvisningskontor. Bank, L1. Ostra Humlegårdsgatan 36. Launstein, H., Musiklärare, L1. Gref-Thure- - L.. Kamererare vid Atlas, n. Drottning- gatan 75. U gatan 71 A. ~a;rell, U., f. Dalstedt, Barnm., Kh.Bergsg P. J., Kammarskrifvare i Tullverket, n. - & Högberg, firman innehafves af Edvard Nya Kungsholmsbrogatan 20. Laurell och T. Högberg; Kontor: n. - Fr., Kapten, n. Rörstrandsgatan 14 o. 16. Norrmalmstorg 8. Egendomsagentur - A., Konduktör, s. Ofra Baclstugatan 31. och Eommissionsaffar för Jordbruks- - J. A. Korkfabrik., n. Master-Samuelsg. 32. maskiner och redskap samt for kraft- - K. A., Korsångare, s. Göthgatan 24. foder, artificiella gödningsamnen, gräs- - C. G., Korsångare, n. Brunnsgatan 9. frö och utsades spanmål. - A. W., Löjtnant, s. Svartensgata 5. - K. J. E., Folkskolliirarinna,.Kh. Bergsg ;?I. G., Löjtnant, L1. Sibyllegatan C. C., Gymnastiklar:a, st. Osterlångg L., Maskinist, n. Drottninggatan E., Ledamot af Riksd. l:a Kammare, L1. - C. A. T., Maskinist, s. Ofra Badstug. 27. Gref-Thuregatan E. J. A., Maskiriist, n. Luntmakareg O. H., Läderhandlancle, st. Österlångga- - L, P., Målare, L1. Jungfrugatan 11 A. tan 13. Bod: s. Ofra Slussgatan 4. - A. W., Orgelnist i Maria församling, Pia- - E., Sliollirare, n. Rådmansg. 18 B. nolarare, s. Hornsgatan 21. Laurén, M. C., idkar guldsmedsyrket, Söder- - G., Pantlinare, n. Kammakareg. 60 A. malmstorg, stadens hus. - C. G., Poliskommissarie, n. Smålandsg P. A., Urmakare, n. Norrtullsgatan 6. - L. G., Restauratör, s. Sullportsgatan 34. Laurent, G. B., Bundtm., st. Salviigrand 5. - G. R,., Sergeant, s. Långholmen. Laurentz, L. I., Arkitekt, L1. Ostra Humle- - Anna, Skjortfabrik och Trikotmagasin; gårdsgatan 50, 3 tr. firman innehafves af Fru Anna Brandt, - V., Grosshandl., L1. Eommendörsgatan Stadssmedjegat. 7. Bod: R,ödbodtorg. 1. 7; Kontor derstades. - A. P., Sltollarare, n. Luntmakaregat John, Inspektor, Kh. Reparebansgatan - A., Skomakare, Norrlandsg , 1 tr., ingång frin Tridgårdsgat. - Alex., Sltomakare, n. Klara Bergsgata 37. Laurich, F. W., Sekreterare, s. Göthgatan S., Skomaltare, Rh. St. Kungsholmsgat. Laurin, Carl, Boktryckare, L1. Villagatan 18. 2; Bod: n. Oxtorgsgatan 7. - Anna, idkar Cigarr- och Tobakshandel - P., Skomakare, s. Besvarsgatan 57. under firma A. Halvorson, Skeppsbron - A. W., Skräddare, n. Klara östra Kyrko- 46 och Hamngatan 18. gata 10. Bod n. Drottninggatan Agnes, Enkefru, L1. Koniniendörsgatan C. G., Skådespelare, s. Svartensgatan 9. - Louise, Enkefru, Birger Jarls Torg 8. - J. P., Slagtare; firma: Ferd. Chr. Schly- - E., Enkefru, Ll. Vestra Humlegårdsgater, s. Hornsg. 61. Bod: st. St. Nyg. 28. tan 15, J., Snickare, n. Lutternsgata F. W., Portrittmålare, s. Barnangsg P., Snickare, n. Brunnsgatan C. T. och H., Urmak. och Urh.; firma: - A., Sockerbagare, s. Hornsgatan 22. C. F. Laurins Söner; Ur- och Kronome- - G., Sockerbagare, n. Stora Badstugatan 6. terfabrik; lager af Ur och Optiska - G., Tandlikare, n. Regeringsgatan 15. varor, st. Slussplan 63 A. - I,., Trädgårdsmästare, L1. Tullgatan H., Urmak., st. Drakensgränd 2. - C. G., Tullvaktm., s. Ragvaldsgatan 19. Lavonius, R., Guvernörsenka, L1. Willag G., Vaktmästare, n. Malmskillnadsg. 7. Lawrence, C. W., Legations-Sekr., Bl. Stall- - J. N., Vaktmästare, Kh. Handtverkareg.3. gatan 4.

13 ~p I Leander, J. E.N., Larov.-adj., n. Kl. Strandgata 9. Lebahn, F. H. L., Bokh., s. Hornsgat. 59. Lebestadius, J. A., Fanj., L1. Sv. gard. kasern. - C. F. W., Handlande, s. Göthgatan J. M., Privatlar:a, Djurg. Allm. grand 1. Leche, W., Fil. D:r, L1. Sibylleg. 22 A. Leckströni, E. R., Glasmastare, s. Göthg J. G., Handlande, L1. Styrmansgatan 21, 23. Bodar: samnia hus och samma gata 4. Leczinsky, S., Kommissionslandtmatare, n Klara Strandgata 9. Leetz, J. H., Snickare, s. Göthgatan 46. Leffler, T. F., Bagare, n. Brunnsgatan C. A., Boktryckare, s. Lilla Badstugatan 6. - Hjalmar, Disponent för Vin-Import Aktiebolaget Brage, n. Saltmatareg Johan, Fil. Dokt., L1. Vestra Humlegårdsgatan G. Mittag, Professor vid Stockholms Högskola, L1. V:a Humlegårdsg. 14. Lefrén, H., Fröken, n. Master-Samuelsg K. L., Fotograf, L1. Storgatan Il. Lehman, R. R. A., Apotekare, s. Göthgatan 19. Apoteket Gripen. - E., Fotograf, L1. Nybrogatan 47. Lehnberg, G. C., Hand~lsbokhållare, s. Bellniansgatan 30. Leiber, H., Grosshandl., st. Triewaldsgr. l. - Otto, Brasiliansk vice Konsul, st. Storkyrliobrinken 8. Konsulat. öpp Leidesdorff, Edv.; firma: Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken. Kontor, lager och detaljförsäljning: st. Stora Nygatan 12. Lejdström, J. O., Musikelev, Kh. Handtverkaregstan 5, 7. - C. J, Vaktm., Kh. Handtverkareg. 5, 7. Leijman, Carl, Bokh., n. Drottningg. 81 B. Leijon, Gustaf, Kassör, n. Drottningg. 29 C. Leijonhufvud, E., Enkefrih., G:a Norrbro 5. - M., Enkefriherrinna, L1. Sturegatan M., Enkegrefa, L1. Gref-Thureg. 20 C. - A. G., Frih., Generalmajor, n. Norra Blasiiholmshamnen 3. - B. A., Frih., Generallöjtnant, L1. Gref- Thnregatan 19 C. - C. G:son, Frih., Generalmdor, n. Drottninggatan C., Friherre, Just.-kansler, n. Master-Samuelsgatan K. A. E. G:son, Friherre, Kapten, n. Drottninggatan B. S. A., Frih., Löjtn., L1. Gref-Thuregatan 19 C. - C. E. hon, Löjtnant, n. Norra Blasiiholmshamnen 3. - B. A., Frih., Trafikdiriktör, n. Centralstation. Leander-Lennberg. 125 Leijonhufvud, C. G., Frih., Underlöjtn., n Lilla Vattugatan C. G.,Frih.,Undeflöjtn., Gamla Norrbros. - A. E:son, Frih., Ofverstelöjtnant, n. L:a Vattugatan 19 A. - L. F., Fröken, n. Klara östra Kyrkog. 1. Leipziger, M., Slagtare, n. Ostorget 6. Leja, Joseph, Handelsfirma, eges af S. Sachs, Regcringsg. 5 o. st. Stadssmedjeg. 10. Lejdzén, P.G., Hofjagare, Djurgårdsslatten 14, Hofj~garebostallet. Lek, A., Handelsbokh., n. Stora Badstug. 23. Lekberg, A. J. E., Provisor, n. Klara södra Kyrkogata 18. Lemaitre, A., Lärare, Kungliga slottet. Leman, E., Enlrefru, n. Drottninggatan Edouard, Handl.; firma: John Leman, Ll. Nybrogatan 15 D. Bodar: n. Drottninggatan 14 och Morit,z, Handlande; firma: John Leman, n. Klara södra Kyrkogata i15. Bodar: n. Drottninggatan 14 och O., Med. Kand., n. Drottninggatan 14. Lembcke, A. S., Fru, uthyr rum till resande, n. Korra Smedjegatan 20. Lembke, Herm., Agent, firma, Herm.Lembke, st. Svart,mangat,an 24, 1 tr. - F. A. T., Damskraddare, n. Hamng. 13. Lemchen, J., Doktorsenka, n. Klara södra Eyrkogata 12. Lemclte, Aug., Grosshandlare, n. Drottninggatan 67. Kontor och Magasin de la France, n. Regeringsgatan H. F., Eryddkramh., n. Rödbodt. 1. BOdar i s. h. o. n. N. Eungsholmsbrog F. J., Mckanikus, firma M. A. Rundlöf I & K:i, Apelbergsgatan 60, B. Mekan. Verkstad i samma hus. Lemon, A. O. B., Kryddkramhandlande, n. Barnhustradgårdsg. 27. Bod: n. Drottninggat. 49 och n. &Ester-Samuelsg F. A., Stenhuggare, L1. Majorsgatan 9 A. Stenhuggeri: L1. Nybrogatan 13. Lemon & Jagdmann, Stenhuggeri för Grafnionumenter och rnarmorarbeten for möbler samt byggnadssten af alla slag m. m., L1. Nybrogatan 13. Lenhardtson, C. C., Enkefru, L1. Villag. 18. Lenhardtsson A., Ciuil- C% Bergs-Ingeniör, n. Bryggareg. 10. Lennander, C. G., Med. Kand., Rh., Fabriksgrind 1. Lennartson, A. L., Grosshandl., Klara Bergsgata Georgina, Husegarinna, L1. Ö:a Humlegårdsgatan O. Th., f. d. Landtbruk., Östra Humlegårds atan 18. Lenholm, f!. J., Vaktm., st. Trångsund 12. Lennberg, J. E., Målare, n. Drottningg. 98.! j i l l! l

14 126 Lennholm-Lidmark. Lennholm, O. R., Brefbar., n. Luiitmakare- Levertin, C. O., Grossh., st. Skeppsbron 44. gatan 7 A. - M. P., Konst- och Antiqvitetshandlande, Lenning, O., Enkef., Porslinsh., s. Hornsg. 60. st. Stora Nygatan 21 B. Lennmalni, K. G. F., Ned. Kand., n. Stora - W. Ph., Konst- och Pappershandlande; Vattugatan 7 B. firma: Levertin k Sjöstedt, n. Alands- Lennmark, C. E., Grossh., st. Storkyrkobr. 6. gatan 14. Bod: n. Fredsgatan E. A., Grosshandlare, L1. Nybrogatan 7. - _41fr., Med. Doktor, st,. Kornhainnstorg Lennstrand, C. h., Ha,ndl., s. Pilgatrn 20 B. 55, ingång från Funkens grand; triiffas Lennströni, E., Mjölnare, L1. Eriksberg vid helgfria dagar 10-12; meddelar elek- Trasktorget. tricitets-behandl. Lennvall, L. E., Destillator; firma: Eklund - J., Med. Dokt., st. Skeppsbron 44, 2 tr.; & Lenilvall, n. Drott.ninggatan 108. träffas om vintern 3-4 och om som- - C. Th., vice Haradsh., L1. Grefgat. 49. maren 2-3 e. m.; dessutom alltid S Lenström, M. L., Doktorsenka, L1. Sibylle- -l/210 f. m. gatan 18. Levin, H., Grosshandlare; firma: John Le- Lentvör, W., Agent, L1. Sibyllegatan 22 A; vin & K:i, n. Regeringsgatan 57. Hon- Kontor: st. Stora Nygatan 16, 2 tr. tor: st. Vesterlånggatan 38. Leonier, C., Agent, Skargårdsgatan 7. - M., Handlande, st. Stora Nygatan 32. Leopold, C. A., Komnlinist., n. Jaltobs,Kyrko- - M., Handlande, s. Besvarsgatan gata 4. - Ludvig, Konditor, st. Stadssmecijeg C., neg.-skrifrare, s. St. Bondegatan A., Landtbrukare, n. Brunkebergstorg2. Leth, F., Löjtnant, n, Nalnlskillnadsg A. W., Ryttmast., L1. Nybrohamnen C. G., Minuthandlande, n. Luntinakare- - L. P., Skornakarc, s. Besvarsgatan 64. gatan 5. Bod: n. Drottninggat C. J., Tapetserare, st. Stora Nygatan 13. Lethin, Aug., Nlusikdirektör och Organist i Levisson, J., Mansell, n. Klara vestra Kyrko- Katarina församl., s. Södra Tullports- gata Il. gatan 18. Lewin, C., f. Brolin, Barnm., L1. Nybrog. 52. Lettström, G., Bankdir., st. Stora Nyg E. W., Grossh., n. Regeringsgatan F. Th., Handlande, n. Drottninggat. 55. Kontor: st. Storkyrkobrinken 9; lager Leufstedt, G. J., iilinuthandl. och Bokför- af korta varor. läggare, n. &Ialmskillnadsg. 34 A. Bod - Hjalmar, C., Grosshancllare, Hornsg. 10. oeli förlagsexpedition samma gata 5. Kontor: Jernvågen å Djurgirden. Lenfveni~s, J. L., Skom., n. Kammakareg K. F., Med. Doktor, s. Göthgatan 9. Leufwenmark, C. E., Litograf; firma: Leuf- Levy, Alb., Agent, n. Klar. södrakyrkog. 7. wenmark & K:ni; tryckeri: st. Skargårds- - Jacob, Handlande, L1. Riddaregatan 35 B. gatan 10. Lewysohn, L., Dokt., Rabbin vid Mosaiska Leuhiisen, F., Enkegrefvinna, L1. Stureg. 30. församlingen, n. Wahrendorffsgatan 3. - A. R., Friherre, n. Rörstrandsgatan 24. Leyonmarck, E. G., Kammarherre, n. Malm- F. O., Frih., Hofrättsrad, L1. Qvaitersg. 3. torgsgatan 5. - G. W., Frih., Justitieråd, n. Kl. Strand- - J. L., Xotarie, n. &Talmtorgsgatan 5. gata 6. Liberg, L. L., Grosshandlare, n. Regerings- Leurngren, A., Pastorsadjunkt, L1. Nybro- gat. 26. Kontor: st. St. Gråmnnkegr. 3. gatan Il C. - A. G., Stilarbetare, n. Perlstickaregr. 14. Levander., J.., Auditör. vice Haradsh.. n. Liebgott. B. A. V.. Smed. s. Ofre Badstup. 24. Regeringsgatan 89. i ~ idbirg,'~. A. C.; Folkkkolläiarinna, i. S:t Levén, J. P., Jeriispiselfabrikör, f. d. J. Paiilsgatan 12. Thorell, n. Saltmataregat. 12 B. Fabrik: Lidéhn, P. W., Bokh., Regeringsgatan 28 A. Klara norra Kvrkopata 14 A. Lidbom, Joharina, Jernkramhandel, Ladu- - C. A., ostv vakt mist are, s. Stadsgirden 8. g%r&slandstorg' 6. Lewenhanpt, C. 11. C., Grefve, Kammar- Lidell, C. E., Fil. Dokt., n. Klara Bergsherre, Kapten, n. G:laKungsholmsbro- gata 21. gatan P. A., Notarie, n. Kl. Bergsg G. A., Grefve, Kansliråd, och Chef for Lidholm, Wilh., Mejeriaffar, n. Apelbergsgat. Utr. Dep. Politiska afdelning. L1. Ostra 58 A. Kontor: Klara V. Kyrkogata 21. Humlegårdsgataii 16. Bod: Vestra Beïidarebansgatan Emil, Kapten, Klara södra Kyrkogata 12. Lidman, J., Kapten, v. Fl., Skeppsholmen 4. Leverentz, J. A., Kontorsskrifvare i Tra- - T. F., Sekret. h. Dratseln., L1. Styrmansfikstyrelsen, n. Klara V. Kgrkog. gl/l. gatan 6. Leverin, Axel, Kapten, s. Katarina östra Lidmark, C. W., Postexpeditör, n. G:la Kyrkogrind 13. Kungsholmsbrogatan Il.

15 Lidrén-Liljewalch. 127 Lidrén, E. G., Agent, n. Kl. n. Kyrkog. 27. Liljedahl, A., Hyrkusk; firma C. G. Johns- Lidströmer, O. A. O., Grosshandlare, n. sons hyrkuskrerk, s. Göthgatan 28. Norrtullsgatan 15 B. - E. A. o, A. C., Mamseller, s. Hornsg66.. Liebenfeld,L.,Agent,Ll. Gref-Thuregatan71. - Maria, Syatelier, L1. Södra Humlegårds- Liedbeck, C. H.,. Gymnastiklirare, n. Master- gatan 20 A. Samuelsgatan 39. Liljedahls Glasbruks Bolag. Kontor: Slotts- - P. F. A., Teknisk Ingeniör, n. Kamma- backen 6. Agent: Hugo Mattsson. Itaregatan 40. Liljcfelt,L. C., Husegarinna, s. S:tPaulsg. 19. Liedberg, C., Enka, idkar Minuthandel, st. Liljegren, C. M. Bokhållare, n,: Odensg. 3. Kornhamnstorg G. E. L., Fanjunkare, L1. Ostra Humle- - C., Guldsmedsenka, n. Regeringsg. 67. gårdsgatan A. E. T., e. o. Kontorsskrifvare, Norr- - E. R., Handelsidkerska, s. Hornsgatan 1, tullsgatan 9 B. - A. J. V., Hiradsskrifvare, Bl. Stallg J. W., Revisor, st. Köpmantorget C. 'F., Underofficer, Skeppsholmen, Båts- - B. H., Tegelhandl., n. Ganila Eungsholnis- manskasern. brogatan 46. Kontor s. g. 54. Liljeholn~, J. F., Fanj., L1. Svea g. kasern. Liedholm, H. R,., Löjtnant, Kh. Marieberg. Liljeholmens Colcesbolags Kontor: n. MR- - H., Major, n. Norrtullsgatan 19 G. ster-samuelsgatan 41 A. Liedstrand, C. P., Handlande; firma: L. - Stearinfabrik, s. Tjärhofsgatan 88. Dis- Gummeson & K:i, st. Stora Nygatan 22. ponent: se Hierta, L. J. Vin- och Sprithandel: sanima gata Vinfabriksaktiebolags fabrik; firmaneges Liedström, John, Handl., s. Södra Tullports- af Karl Falkinan, s. Barniingsg 1. Vingatan 20, 1 tr. Bod: Vesterlångg. 78. försiiljning o. kontor: st. Svartmanga- Liepe, P., Enkefru, L1. Riddaregatan 30. tan 20. Liewen, C. A. M. von, n, Klara södra Kyrko- Liljehorn, P. J., Najar, n, Johannis östra gata 14. Kyrkogata 22. Lifförsäkringsanstalter, se 3:Lje eller kalen- Liljencrantz, L., Enkefriherrinna, n. Drottderafdelningen. ninggatan 1. Lifgardes-Brigaden, Kgl. Slottet, Vaktflyg. - C. A., Friherre, n. Drottninggatan 46. Ligna, Snickeri- och Guldlistfabrik. Kon- - E., Friherrinna, n. Master-Samuelsg. 62, tor: n. Rödbodtorget 1. Fabrik: s. Hornstullsg. 51. Lignell, N., Agent, speditions- och inkassoaffar, s. S:t Paulsgatan 6 C. Kontor: st. Kornhamnstorrr 61. Lignell, H., BokhY~llare, n. Drot,tningg A., Litteratör, n. Norrlandsgatan 60. Ligner, C. J., Slträdd., st. Köpmantorget 2. Liliecreutz, C. A.. Frih., v. Hiradshijfd. n. ingång från Nya gatan utefter jernvägen. - JVillielm, Grefve, L1. Ö. Humlegårdsg. 40. Liljendahl, C. A., Vaktmästare i Hofratten, n. Klara norra Evrkozata 26. Liljenroth, F., ~öjt&nt,~'fängelsedirektör, ii. Rörstrandsg. 5. Liljenstedt, A. R., Frölr., L1. Gref-Thureg. 62. Lilieavist, F. A., Ingeniör, n. Drottning. 52. Klara Uergsgáta 23. ' ~iljeistol~e, A. C:sÖn, Ka&inarrittsr., S. S:t Lilienberg, V. E., Kapten, L1. Östra~uinle- Paulsg. 31. gårdsgatan 30. Liljequist, C., Skomakare, n. Klara Bergsg. - G. R., Revisionssekreterare, Ll. Villag Bod s. g. 50. Lilieqvist, C. O., Serg., Kh. Handtverkare- Liljeqvist, F. J., Fotograf, n. Drottninggatan 20 B. gatan 52. Lilja, A. T., Artist, Ll. Gref-Thuregatan 71. Liljeroth, C. O., Perukmakare, s. Göthg E., f. Brehmer, Barnmorska, s. Koclis- Rakstuga: Funkens grind 3. gatan l. Liljesköld, C. A., Ingeniör, L1. Gref-Thure- - A. J., Handl., n. Norra Tullportsg. 18. gatan 60. Bodar: n. Lnntmakaregatan 45 och Hö- Liljestrand, A. E., Bokförläggare. st. Vestertorget 13. långgatan 27. Förlagsexp. och Kontor, - A., Husegare, n. Luntmakaregatan Il. st. Gåsgrind 4; triffas dagligen å kon- - J. A., Verkmästare, s. Hornsgatan 33. toret 9-11 f. m. Liljeblad, Fr., Dekoratioilsmålarc, LI. Ostra Liljeströni, A. L., Kryddkramhandl., L1. Ny- Humlegårdsgatan 23. brogatan S. Enkefru, n. Grytgjutareg O., Skomak., n. Klara östra Kyrkog. 1. Liljedahl, A. J., Nilaretorget 13. Försilj- Liljevall, G., Xylograf, n. Kammakareg. 23. ningsmagasin för Ljris, Tvål o. Parfy- Liljewalch, C. F., junior, Grosshandlare, n. mer m. m. under firma: Augusta J. Klara vestra Kyrkogata 12. Liljedahl, st. Stora Nyg E., Konsul, L1. O. Humlegårdsgatan 25.

16 128 Liljewalch-Lindberg. Liljewalch, Tom, Stadsmaklare, L1. Sturegatan 30. Kontor: st. Skeppsbron 34. Lilliebjörn, U., Underlöjtnant, Kh. Mariebere. Lind & K:i, n. Saltmätaregatan 5,2 tr. Kontor: st.jerntorgsgatan40. Brädgård: Djurg. Falkenbergsgatan. Lind. J.. Grosshandelsfirma. eees af E. Sun- ~illiecreutz, A., Kapten, n. St. Surbrunns- 'nei-dahl. Kontor: st. ill lä Nygatan 16. gatan 5. - L. E., Handl., n. Nori-tullsg. 6. Lilliehöök, A. P., Kapten vid Flottan, L1. - G. A., vice Haradshöfding, st. Nedra u. Villaaatan 21. ' 1 Munkbron 1. - M., Kaiten, Kammarherre, n. Beridarebansgatan 25, - H. H., Mariningeniör, n. Korra Tullportsgatan 15. Lilliesköld, F. A., v.haradsh.,ll.norrahumlegardsgatan W., Kamererare, L1. Villagatan 5. - E. F., Kammarskrifvare i Trafikstyrelsen, L1. Villagatan 5. Lilliestråle, W., Exped.-chef i K. Finansdepart., L1. Södra Humlegårdsgat C. A., Herr, L1. O. Humlegbrdsg. 18. Lillja, L. G., Husegarinna, s. S:t Paulsg. 17. Lilljeberg, G. E., Husegare, n. Oxtorgsg. 4. Lilljeborg, V., Ritare, n. G:la Kungsholms- brogatan 51. Lilljebjörn, C. J., Ilcd. Doktor, n. Borra Smedjegat. 21, 2 tr.; träffas 8-9 f. m. och 2-3 e. m. - C. A. K., Underlöjtnant, n. Norra Smedjegatan 21. Lilljecrona, C. H., Studerande, L1. Norra - Johanna, född Eskengren. Barnmorska, s. Långholmsgatan 12 G. - Maria, Barnmorska, s. Hornsg C. T., Bokhållare, s. Svartens gata 3. - C. A., Bokhållare, s. Svartens gata 3. - J., Brukspatron, st. Nedra Munkbron 1. - Emil G., Grosshandl., Kornhamnstorg 47. Kontor: st. Drakens grand 1. - Axel, Grosshandlare, n. Herkulesgatan 8. Kontor derstades. - F. Aug., Grosshandlare; firma: August - N. G., Kamererare, st. Kornhamnst af Hageby, Aug. F. L., Kapten, n. Drottninggatan J. A. W., Kloclrgjutare; firma: Joh. A. Beckman & K:i, s. Göthgatan If. U., & K:i, firma för Kruthandel, eges af M. Norström, s. Nedra Stadsgården2. - A. Th., Mamsell, n. Saltmatareg P. J., Målare, n. Malmskillnadsg. 34 B. - J. G., Postexpeditö.~, n. Apelbergsg. 60 A. - J. E., Postvaktm, Ostra Jernvagsgatan 6. - A. K., Språklararinna, L1. Norra Humlegårdsgatan 4. - A. A. G., Vaktmästare i Kommerskoll., st. Lilla Nygatan 6. Lind, se Lindh. Lindahl, P. A. L., Bagare, s. Södermanlandsgatan C. E.. Bv~~mastare. n. Lutterns rata 9. - P. ~~el,"c~viling., '~1. ~ref-~hurzg E. T., Hautboist, L1. Jungfrugatan 20,22. - E., Husegare, s. Stora Skinnarviksg. 23. Humleeårds~atan J. S.. Handelsbokh.. s. Götheatan 35. ~illjegren; M.,- ~ru, Blomster- och Frukt- N., Jernarbetare., ~ h ~andxv.-g handel, n. Sinålandsgatan 26. Bod: n. L. H., Kamererare, n. Nya Kungsholms- Regeringsgatan 28. brogatan 16. Lilljeqvist, C. S, Fastighetsegare, n. Malm- G. O. T., Maskinist, s.kat. Högbergsg. 14. skillnadsgatan 31. P., Skomakare, N:a Smedjeg. 5, n. botten. - J. O., Underofficer vid Flottan, Dj. Fal- A. F. O., Smed, n. St. Surbrunnsg. 3 B. kenbergsgatan 3 A. Maria, Strykinrattning, Norrmalmsg. 5. Limmareds glasmag., st. Skepp. Carls gr. 5. C., Telegrafassistent, st. Prcstg. 54. Limnelius, E. M. W., Husegarinna, n. Norr- C. J., Vaktmastare i K. Biblioteket, n. malmsgatan 26. Drottninggatan W., Major, L1. Södra Humlegårdsg. 29. Lindau, Sven, Byggm., n. N. Tullportsg. 17. Limnell, J. C. A.. Exved.-Sekret.-enka, n. - A. N., Sergeant. Kh. Marieberg. ~orrtullse. 1 'A. A Lindauer. C. L.. Kammarförvandt. s. Södra - C. A., ÖfGrdirektör i ~ernvii~sst~rel-l -. ~ull~ortsga&n 53. sen, n. Malmtorgsgatan 1. Linander, C. S., Handl., st. L:a Nyg. 4. Lind. C. M.. firma: C. &'i. Lind & Forssell. ' ~gentj st. Munkbrogatan 6. Lindbzck, Wilhelm, Löjtnant vid Vestmanlands Regemente, Kh. Handtverkareg Axel, Underlöjtnant vid Fortifikationen, Kh. Handtverkaregatan 2. - se afven Lindback. Lindbeck, Johan, Kassör vid Arbetaref'öreningens Sjuk- och Begrafningshjelpsfond, n. Smala grand 1. Lindberg, Waldemar, Agentur-, Kommissions-, Speditions- och Inkassoaffär. Lager af fransk segelduk, in- och utländskt papper, papperspåsar, kuvert, utländska cigarrer m. m.; iifven emottager uppdrag for inom Stockholm boende. Vexelkontor: Skeppsbron 46.

17 i ( Lindberg-Lindblad. 129 Lindberg, I. O., Arkitekt, Drottninggatan 44. Lindberg, J; G., Mamsell, idk. Ninuth.; - C. T., Artist, s. Maria Qvarng. 10. firma: Almedals Fabriksmagasin, n. - J. E., f. d. Bagare, Fastighetsegare, s. Norra Smedjegat. 25.EBod: n. Brunke- Göthgatan 29. bergstorg 2. - C. A., Bildhuggare, n. Bryggareg A. D., Minuthandl., n. Oxtorgsgatan P. A., Bokhandlare; firma: E. T. Berge- Bod: s. g. 16. rens bokhandel, n.miister-samuelsgat. - C. J., Possessionat, n. Grytgjutaregr Bokhandel: n. Drottninggatan J. P., Postvaktmäst., s. Besvärsg C. W., Bokhållare, s. Tjarhofsg W., Postvaktmastare, s. Tjarhofsgat C. O.,Bokhållare, n. Brunnsgatan C. E., Redogörare vid Krigshögsk., L1. - Engelbert, Bokh., n. Sinålandsgatan 13. Riddaregatan 35 A. - A., Civilingen., st. Stora Nyg G. H., Resepostexped., Kh. Garfvareg N. J., Destillator, st. Stora Nygatan 33; - Gustaf, Sjökapten, Befälhafvare å Angkontor: st. Jernt. 36, hörnet af Oster- fartyget Vesternorrland, L1. Styrmans- långgatan 2 tr.; försaljer renadt och gatan 16. destilleradt bränvin samt alla sorters - Carolina, Skohandl., st. Kindstug. 16. sprit till lagsta pris i partier on1 Bod: st. Malartorget 17. minst 100 kannor. - A., Skollirare, L1. Riddaregatan 35 B. - E., Enkefrn, L1. Stiiregatan August, Skådespelare, n. N:a Smedjeg A. G., Frukthandl., s. St:a Glasbruksg C. J. W.. Skriddare; firma; G. U. Heur- - J. A., Gravör, n. Odensgatan 3. lin & K:ni. Norra Smedjeg Alfred, Grosshandl.; Norra Humlegårds- - U. O., Skrädd., n. Norra Tullportsg. 15. gatan 19; kontor: st. Österlångg O. J. N., Stationsskrifvare, Norra Tull- - G. R., Grosshandl., Brunkebergstorg 2. portsg Carl Fr., Handelsbokh., s. Skaraborgsga- - C. A., Tapetserare, s. Hornsg. 26. tan 6 A. - I. P., Tullvaktmiistare, s. Ragvaldsg P. G. L., Handelsbokh., Drottningg I. N., Urmakare, L1. Riddaregatan A. G., Handl., s. Stora Glasbruksgat A., Vaktmistaïe, n. Master-Samuelsg. 36. Försäljning; st. Johannis grand 2. - L. W., Vaktmast., s. Nya Sandbergsg B., Handl., s. Södermanlandsgatan 6. - E. O., Vaktmästare, Regeringsgatan C. E. J., Hofqvartermäst., Kongl. Slottet. - W., Verkstads och Varfs-aktiebolag, s. - C. W., Husegarinna, n. Hamngatan 3 B, Tjiirhpfsgatan 87, Stora Varfvet. - S. C.. Husegarinna, s. Stadsträdg.-g. 10, - C. V., Angfartygsbefiilhafvare, s. Stora - C. E.; Häradsh., n. Hötorgagatan 10. Skiqnaviksgatan L. F., Ingeniör, Bh. Garfvareg J. C., Angfartygsbefalh., st. Skeppsbr O. W., Ingeniör, s. Tjarhofsg. 85 A. Lindbergh, A. V., Grosshandl., s. Göth- - S. J., Jernkramhandlande; firma: Lind- gatan 22. berg & Hassel, n. St. Badstugatan 4 A. - N. G.. Landtbrukare, st. Vesterlångga- Bod: st. Stora Nygatan 45. gatan G. A., t. f. Kamererare i Kommerskolleg., Lindblad, K. T., f. Hallmén, Barnmorska, n. Regeringsgatan 59. n. Saltmiitaregatan 12 D. H. C., Karan~elltillverkerska, s.mariao G. L., Bokh., s. Wollmar-Yxkull~g Franz,.. Kommissions- och Inkassoaffar, - E. A., Enkefru, n. Stora Surbrunnsg. 5. 1, st. Osterlanggatan 10. Afdelningskoni tor: Ljusdal. 1 - Sivert, Kommissionär för uppköp o. f6r- i - l säljn. af Kreatur samt alla slags Landtmannaprodukter, st. Malartorget C. A., e. o. Kontorsskr. i Postv., n. Norra Smedjegatan G. E., t. f. Eontorsskrifvare i Drätselnimden, n. Luntmakareg E. G., Kopparslagare, Regeringsg A. G., Kryddkramhandlande, st. Kornhamnstorg 51. C. S., Laudtbrukare, st. Malartorg A. A., Lärare, Djurg. Manilla. - Carl Johan, Lärare vid Musik. Akad., L1. Nybrogatan 34 A, 1 tr., ingång från Qvartersgatan. - J. W., Fil. Doktor, Redaktör af Jägarförbundets Tidskr. n. St. Badstug. 12, 3 tr. - H. A., Fil. Doktor, s. Hökens gata 9. - W., Förrädsförvaltare, s. Bergsund. - C. E., Grosshandlare, st. Osterlånggatan 17. Lager af utländska viner i parti och niinnt; tappn. a,f Skottsk Porter: en gros lager af snus, tobak och cigarrer samt inejeripreparater. Vinhandel och Kontor, st. Eöpmang H. A. W., Husegarinna, s. Göthg L. E., Ingeniör, Kh. Handtrerkareg P. C. A., Kapten, Ll. Caïl XV:s port. - A., Hed. Doktor, Distriktsliikaïe i Ladugardslands vestra distrikt. Ll. Qvar- tersgatan 9. - G., &X%lare, n. Norrtullsg. 4. 9

18 130 Lindblad-Lindell. Lindblad, C. A., Sadelmakare, s. Pilg. 6 D. Lindborg, H., Husegare, Kh. Bergsgrand 3. - Joh., Snickare, L1. Gref-Thuregatan C. F. O., Snickare, L1. Nybrogat P., Traktör, s. Bellmansgatan 7. - F. H., Snickare, restaurerar antika möb- - L. J., Tnllvaktm., s. Ragvaldsg. 13. ler, Kh. Bergsgrind 3. - A. J., Vagnm., s. Heleneborg. Lindback, A. P., Kommissarie vid Serafimer- - C. P., Vaktmästare vid Dratselnamdens lasarettet, Kh. Handtverkaregatan 2. 3:dje afdelning, st. Lilla Nygatan K. G., Revisionssekreterare Brunkebergs- - A. M., Vaktmistare, Södra Tullportsg. 9. torg 11. Lindblom, J. A., Bagare, s. S:t Paulsg se afven Lindbzck. - Maria, f. Hörnström, Barn~orska,Hötorgs- Linde, L. G., Advokatfiskal i ~anlmarkoll., gatan 10. n. Barnhustradgårdsgatan Conrad, BokhLllare, st. Stora Nyg. 35. Lindeberg, Carl, Amanuens i Arméförvalt- - C. L., Bokhållare, s. S:t Paulsg. 27. ningen, Kh. Garfvaregatan J. A., Handelsbitrade, Regeringsg K. M., Fil. Dokt., n. Oxtorgsg Axel, Handelsbokhållare, s. Stora Skin- - H. G., Folkskollar:a, st. St. Nygatan 6. navilisgatan E. O., Guldsn~., n. Master-Samuelsg J. A. Handelsbokh., n. Regeringsg A. W., I:andelsbokhållare, st. Baggens- - F. J., Handlande, s. S:t Paulsgatan 6. gatan 27. Bod: Göthgatan 3. - K. A., Kamererare i Stockholms Köp- - E. C., Husegarinna, s. S. Tullportsg. 34. mannaförcning, n. &falmtorgsgatan 5. - F. O., Jernkramhandl., n. Repslagareg. - G., Kanslist i Rådhusritten, n. Master- 11. Bod: n. Hollanclaregatan l och Samuelsgatan 48. n. Stora Badstugatan N. G., Sjökapten, st. Sltomakaregat J. F. H., e. o. Kamniarskr., n. Ad. Fre- - Måns, Sång- och Musiklärare, st. Stordriks södra Kyrkogata 15. torget Albin, F. G., Kontorsskrifvare i Riks- Lindeborg, P. A., Konduktör, n. Drottningbanken, n. Stora Badstug. 9. gatan 72. J. F., Litograf, n. Stora Badstug. 9. Lindeblad, C. A., f. d. Bankdir., L1. Östra - E. A., Lararinna, s. S:t Paulsgatan 27. Humlegårdsg A., Murare, n. Regeringsgatan A. T. E., Handl., s. St. Glasbruksg B. S., Målare, n. Klara n. Ky~kogat Axel, Kryddkramhandl., n. Gamla Kungs- - E., Enka, idkar Porslinshandel, L1. Ny- holmsbrog. 27. Bodar samma gata 34 brogatan 6 B. och n. Hollindareg A. W., Predikant, L1. N. Humlegårds- - A. L., Landtbrukare, st. Stortorget 7. gatan J., Skollararinna, L1. Jungfrugatan 9. - L. C., Seminariiadjunkt, s. Besvarsg. 14 A. - Aug., Sybehörs- och Kortvaruhandel, st. - C. O., Skomakare, s. S:t Paulsg. 14. Vesterlånggat. 60 och st. Jerntorg G. W., Slottsqvartermast., n. Regerings- - M., Vaktmistare, Kh. Handtverkareg. 3. gatan 93. Lindecraiitz, L. K., Sybehörsh., n. Norr- - W. T., Tullvaktinistare, s. S:t Paulsg. 6. nlalmsg. 5. Lindbohm, R. A., Löjtnant, L1. Vestra Hum Lindecïeutz, M. E. von, Fröken, n. Luntlegårdsgatan 14. makareg. 57 B. - L. R., Sekret. i Arn~éfiörvaltningen, n. - E., Gen.-majorsenka, Norrmalmstorg 2. Regeringsgatan 40. Lindegren, A. R., Civiling., s. Hornstullsg F. H., Underläkare, Kh. Garnisonssjukh. - C. E., Husegare, st. Drakens grand 4. Lindbom, F. A., Enkefru, n. Smala gïind 2. - Amalia, Konstnärinna, n. Hötorgsg K. J. C., Fabrikör, n. Smala grand 2 A. - J., Musiltl~rare, n. Apelbergsg K. E., Hofkapellist, L1. Riddareg. 12 A. - W. O.,Postkontrollör, n.rörstrandsgat G. O., vice Haradshöfd., n. Malmtorgsg. 5. Lindéhn, A., Agent för in- o. utlandska fa- - Carl, Kapten, n. Hollandareg. 10 A; Foto- briker, samt Speditionsaffar. Kontor: st. grafiskt tryckeri, Regeriqgsg. 60 o. 62. Köpmang C. A J., Kontorsbitrade, L1. Ostra Humle- Lindell, Thekla, född Tranum, Barnmorska, g%rdsgatan 39. n. Norrlandsgatan Otto, Löjtn. vid Flottan, L1. Storg A. N., Bryggmastare, n. Stora Badstu- - Bernh., Slussmast. rid Stockholms sluss, gatan 66. st. Svartmangatan 10, träffas å Sluss- - A., Handelsbokh., s. Rosenlundsg. 4. kontoret, Carl Johans torg. - O., Handlande, st. Jerntorget C. V. W., Viktualiehandlandc, s. Bell- - N., Husegare, n. Regeringsgatan 121. mansg. 26. Bodar: s. Hornsgatan 7, - Per, Red. af Norden, st. St. Ngg. 38; träff. o. 25. Måndagar, Tisdagar o. Onsdagar

19 Lindelöf-Lindgren. 131 Lindelöf, F. W., V&tn~., G:la Kungsholins- Lindgren, G. F., Bokhåll., n. Hamng. 1 B. brogatan 33. A. R., Bryggare, n. Malmskillnadsg. 39. Lindén, Lovisa, f. Friman, Barninorslra, L1. - E., Direktör, Landtbr.-akad. exp.-falt, n. Qvartersgatan 38. Roslagstull. - A. V., Folksliollirare, n. Malinskillnads- - F. G., Fil. Doktor, n. Apelbergsg. 58 B. gatan J. C. F., Folkskollararinna, s. Repsla- - J. M., Koninzissioni~, s. Södeïmalmst. 6. garegatan 5. - Alf., Skriddare, st. Osterlångg. 36, 3 tr. - R. C., Foll<skollErar:a, s. Repslagareg. 9. Lindenau, V. F., Fabrikör, n. Norra Smed- - S. & E., fiirfarcl. alla s. Fruntin1.-klader, jegatan 30 och 32. n. Lilla Vattugatan 19 A, iledra botten. Lindenerona, A. T., Bandirektör, ii. Kl. Strand- - C. A., Fabrikör, st. Bollhusgrind 7. Jern-, gata 6. Möb.- o. Fjaderh., st. St. Wyg G. E. A. R., Ingeniör, n. St. Gribergsg C. A., Handelsbokhållare, n. ~aïlb. allé. - H. A. H., Kapten och Justerare, n. St. - C. E.,Handelsbokhåll., st.stadsrnedjeg. 10. Badstug. 48 A. Justeringsverk, Söder- - C. A., Haridelsbolth., s. Repslagareg. 5. inalmstorg N. T., Handl., s. Bornsg. 29. Lindeqvist, G., Kapten vid Vag- och Vatten- - J., Hattfabrikör, s. Stora. Glasbru:isg. 40. byggnadskåren, Ll. Nybrogatan O., Hattmakare, L1. Storgatan 4. Linder, Emil, Bol;h%llare, s. Hornsg. 10,2 tr. - B. C., Husegarinna, s. Xaria Q~arng C. G., v. Haradsh., L1. Gref-Thureg. 20 C. - J. G., Hiiseg., L1. Söd. Humlegardsg C. W., Kallarem., n. Mister-Samiiels- - C. F., Husega:a, Roslagstorg 29. gatan 41. Eillaren Norden. - A. C. J., Inspclrtor, Djurg. Alberget 4 A. - N., Lektor vid Bögre Lararinneseinina- - A. R,., Juvelerare, n. Drottningg. 14. rium, n. Näster-Samnelsg. 41 C. - J., Kamrer, n. Odensgatan 3 B. - A., Löjtnant, IJl. Nybrogatan 8. - E. O., Kassör, n. Regeringsg. 28 B. Linderberg, S. E., Enliefru, s. Södra Tull- - O. W., Kassör, n. Klara n. Kyrkog. 13. portsgatan C. &f. L., Kontorsskrif~., Regeringsg. 92. Jkderblad, M. N., Handelsbokhåll., s. Sim- J. A., Kontorsskrifv., Norrmalrnsg. 18. mermansgatan N. F., e. o. Kont.-skr. i Posten, st. Vester- Linderholm, J. W., Speditör, Dj. Falken- långgatan 26. bergsgatan 5. - J. E., Lar. v. Beskomska skol., L1. Ny- Linderoth, B., Enkef., Huseg. Drottningg 28. brogatan C. G., Skriiddare, s. Tiinmermansg J. B., Löjtnant, s. Urvadersgrind John, Urfabrikör; firma: G. W. Linde- - Hulda, Mamsell, L': Jungfrug. 2. roth, n. Drottninggatan O. C., Mainsell, n. Ostra Tradgirdsg G. W., Urmalrerifirma, eges af Jolin Lin- - Sh. B., Manufakturh., st. Munkbrot.2. Boderoth. Fabr. för Torn- och Byggnads- dar: st. Vesterlångg. 57 o. Stadssmecljeui; Vakt-kontrollur, stort lager af Fick- gatan 13. ur, Pendyles, Rese-ur m. m.; Drottning. A. &Faskinist, s. Hornaga,tan 35. gatan A. J. O., Maskinist, s. Ersta backe 9. Lindeströin, Fintvitterska, st. Skonialtiire- - G. C., Maskinist, s. %Par. Högbergsg. 56. gatan J. H., Poliskoinmiss., n. Hollindareg. 15; - A. P., Vaktin., Birger Jarls Torg 12. frgli den 1 April sarnnia gata 13. Lindevall, Matérn, Apotekare, n. Regerings- - V. C., Professorsenlta, n. St. Badstug. 10. gatan A., Redaktör, Brunkebergstorg Gnst., Bokh., Eh. sjukhemmet. - J. O., Skolförest%ndare, f. d. Hot. Göteb. - A. C., Husmoder, Kh. Sjukhemmet. vid södra Bangården. Lindfeldt, W., Bagare, s. Stadstradgårdsg C. E., Skoniakare, s. Maria Högbe-s- Lindfors, C. J., Handl., L1. Jungfrugatan 10. gata E. R., Inkasserare, n. Gainla Kungsholins J. A., Skomakare, Eh. Kaplansbacken 6. brogatan O. W., Slagture, n. Klara norrali~rkog. 13. Lindgren, Johan, Adv.- o. affirsbyri samt - C. A., Sriied, st. Gåsgrand 3. Angbits kontor st. Ked. Munkbron l. - Hanna, Söminerslia, L1. Grefgatan 6. Byrån öppen 9 f. m. till 2 e. ni. Afgiften - O. C., & E:i, Tapisserihandel, eges af E. fijr i jur. hanseenden muntlig konsulta- C. Brofelclt, Bazaren å Norrbro. tion 3 kr., för skriftlig 5 kr. - P. O., Tullvaktni. s. Björng:~rdsg. 16 B. - L. J. H., Agent för Skandinavislia stiiin- - A. W., Tridgirasmastare, s. Göthg. 75. pelfabriken Göteborg, st. Myntgatan 6. - L. W., Tradgårdsni., s. Hornstullsg Ludvig, Bokhapdl., n. Repslagareg. 2 A. - H. E., Underlikare, Kh. Garriisonsjukh. Postadress: Alandsgatan A. L., Urmakare, n. Bollandareg. 2.

20 132 Lindgren-Lindqvist. Lindgren, F. A., Vaktinist. i Trafikstyrel- Lindholm, J. A., Musiklarare, stammerforsen, Kli. Jernvagsbost. D. tepiano 11. Norra Tullportsgatan 2. - W. Z., Vaktmastare n. Norrtullsg G. A., Malare, s. Hornsgatan C. A., Vinhandl.; firma: C. A. Lindgren. - J. Aug., f. d. Postförv., n. Norrn1.-t. 4,3 tr. & Ei, n. Maln~skilluadsg. 9 Vinh. n. - P. J., Sergeant, L1. Artillerikasern. Brunkebergstorg 13, ingång från St. - C. J., Skomakare, s. Hornsgatan 42. Vattug. 2. Filialaffar, n. Hötorget 10. Lindlöf, W. F. A., Fanj., n. Norra Tullports- - John, & K:i, Angf.-kom.-niirer, Spedit.-, gatan 22. hefraktn.- o. inkasso-affar. Anent för Lindman, A.. Brulrsuatron. n. Drottningp. 59. alla slags forsnkringar; kont.: st. N. - C., ~ekorations&ålare,n. BrunnsgaC& 17. Munkgr. 1, 1 tr. - C. S. B., Kontrolldir., Kh. Handtv.-g. 5, 7. - F. W., Anpfartvpsbefalh. Hamnp John, Krvddkramh., n. Smålandspat J., Ängfartigsb"e?älhafv. Dj. Jebågen. Bodar:"n. Norrlandsg. 28 och Röslags- - A. M., Oherstelöjtnant, Byrachef, Malm- torg 22. skillnadsgatan K. A., T~andskapsniålare, n. Barnhiis- Lindh, O., Bokhållare, s. Tawastgatan 21 A. triidgårdsg O.. Bokhållare. s. Marianatan 13. Lindmansson, J. A. W., Bokbind., n. Malm- - J. ' E. B., bo iv il inge ni ör, 'h. Fredsgat. 28. skillnadsgatan C., Enkefru, s. Mariagatan 13. Lindmark, C. G., Jernkramhandl., Göthg Oscar, Handclsbokhåll., s.%lariagatan 13. Bod: s. Sbdra Slyssgatan 6 och 8. - C. O., Handelsbokhåll., n. Barnhustriicl- - Knut, Kapten, n. Alandsgatan 3. gårdsgatan G., Kornmeridor, n. Norrmalmsg E., e. o. Kanslist hos Generalpoststyrel- - C. B., Kommiss. vid Sjukh. å Sabbatsb. sen, n. Norra Smedjegatan 18. A. W., Revisor, Göthg. 23, 2 tr. ö. gård. - F. A., Laderhandlande, st. Munkbrogatan - A., Skoin., n. Herkulesg. 5. Verkst. s. g Bodar i samma hus ochil. Hollan- Lindnei; R., Bokbindare, n. Apelbergsg. 46. darepatan 5. ILindohoE. C. F.. P:son. Maskinist. s. Katt- - J. W.: Liderhandlande; firma: M. F. Malms enlra, s. SOdermalnistorg 6. Bod: Apotekare, n. Rörstrands- s. Ofra Slussgatan 14 o. 16. I gatan L. G., Pianofortefabrikant, n. Malinskill- - O. W., Barberare, n. Regeringsgatan 49. nadsgatan C. J., Bokhållare, st. Lilla Nygatan 3. - S., Tradgårdsarkitekt, utför ritningar - P. E., Disponent för Stockholms och tradgårdsan1iggningai;i n. Norra Bageri-Aktiebolag, s. S:t Paulsg. 22. Tullportsgatan 23, 3 tr. - M., Enkefru, s. Lilla Badstug P., Trumpetare. L1. Qvarngatan C. F., Fanjunk., L1. Svea gardes kasern. l - M., Vaktmästare i Skandia, st. Mynt- - O., Handlande, s. Stadstradg. 15. Bod: torget 1. st. Kornhamnstorg J., Vaktniastare, s. Södra Tullportsg W., Handl., Sltomalrareg. 28. Lindh. se afven Lind. A. W.. Insuektor. s. Barnan~s~at. 7 A. Lindhigen C., Enkcfru, ii. Drottninggat C. A.,' ~a&m. Ikekanikus, Lkibrik för - C. A., Fil. Kand. n. Observatoriuni. elektriska apparater och finare vågar, - A., Justitieråd, L1. Norrmalmsgatan 25. n. Niister-Samuelsgatan D. G., Professor, n. Drottninggatan C. M., Revisor, L1. Styrmansg. 16. Lindholin, Aug., Agent, st,. Storkyrkobrin- - S. E., Revisor i Riksbanken, L1. Grefg. lien 3. Kontor: st. Skeppsbron 20, in- 26 E. gång från Brunnsgrand l. Lindqvist, J., Bagare, s. Besvarsgatan A. F., Barnmorska, s. Katarina Östra - C. A., Bokförliiggare. Ll. Gref-Thureg. 75. Eyrkognta C. A., Bolrhanclelsbitr., st. Skargårdsg G. o., Rokli., ii. Drottningg F., Bokhållare, s. Tawastgatan J. S., Fanjunkare, L1. Kaptensg J. A. M., Bokhållare, s. dfre Badstug. - A. G., Grosshandlare, Södern~aln~storg B. - C. A., Handlancle; firma: Hultströin &- C. G., Bokh., n. Norra Tullporisg. 22. Lindholni, Kornhaninstorg 61. Bocl: st,. Ludv. A., Civilingen., s. Göthgatan 51. Jerntorgsgatan G. W., Hamnstyrmaii, s. Bagvensg Alb., Kapellri~ist., n. Korrmalmstorg 4. - Aug., Handelsbokhållare, s. killa Bad- - F. A., Kontrollör vid Gasrerket, L1. stugatan 8. Qvartersg. 55, Albert, Handlande, s. Göthg. 56. Bod - C. Ch., Lararinnu, n. N. Tullportsg. l B. samina gata C. L., Matem. 1nstr.-m., n. Bödelsback G. A., Randlande, L]. Jungfrugatan 2.

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

~- Georg Ru ~eb~r~. ~

~- Georg Ru ~eb~r~. ~ ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer