Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie föreningsstämma"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie föreningsstämma SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Onsdagen den 25 april Restaurang Le Golf på Wermdö Golf & Country Club

2 KALLELSE till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Tid: Onsdagen den 25 april Plats: Restaurang Le Golf på Wermdö Golf & Country Club Medlemmar i Skeppsdalsströms samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Bifogat kallelsen finns årsredovisning med revisionsberättelse, budget samt debiteringsplan, proposition från styrelsen, underhålls- och förnyelseplan samt valnämndens nomineringsförslag. Styrelsen har inte mottagit några motioner inför årsmötet. DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll 5 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 6 Upprättande och fastställande av röstlängd 7 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10 Framställningar och förslag från styrelsen 11 Framställningar och förslag motioner från medlemmarna 12 Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleant, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndensledamöterna 13 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande kalenderår 14 Val av styrelse och styrelseordförande 15 Val av revisorer 16 Anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerande styrelseledamot 17 Utseende av valnämnd och sammankallande 18 Övriga frågor Efter ordinarie årsstämma kallas endast medlemmar i ga:7 till en extra årsmötespunkt avseende proposition från styrelsen gällande riktlinjer för båthamnen. Väl mött! Styrelsen i Skeppsdalsströmssamfällighetsförening

3 Styrelsen för Skeppsdalsströms Samfällighetsförening Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning - ga:1 6 Balansräkning - ga:1 7 Resultaträkning - ga:7 8 Balansräkning - ga:7 9 Underskrifter 10

4 Org nr (11) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Skeppsdalsströms samfällighetsförening förvaltar två gemensamhetsanläggningar, dels den för vägar mm ga:1 och dels den 1994 tillkomna för båthamnar ga:7. Medlemmar Fastigheterna Värmdövik 1:394-1:395, 1:404, 1:473-1:537, 1:540-1:546, 1:553-1:632, 1:634-1:639 (161 fastigheter) deltar i anläggningssamfälligheten ga:1 bestående av dagvattenledningar, vissa dräneringsledningar, vägar med parkeringsplatser samt allmän platsmark och tillhörande vattenområden. Fastigheterna 1:394, 1:404, 1:476-1:477, 1:479, 1:481-1:482, 1:485-1:488, 1:490-1:491, 1:497-1:498, 1:501-1:508, 1:510-1:519, 1:523, 1:525-1:529, 1:532-1:533, 1:536, 1:540, 1:542-1:545, 1:553-1:554, 1:556-1:557, 1:560-1:565, 1:568-1:569, 1:571, 1:577-1:578, 1:583, 1:586, 1:589-1:594, 1:596-1:598, 1:601, 1:603, 1:604-1:606, 1:608-1:613, 1:615-1:617, 1:619, 1:622-1:625, 1:627-1:632, 1:634, 1:636, 1:638-1:639 (totalt 103 fastigheter efter kompletterande inträden) deltar i anläggningssamfälligheten Värmdövik ga:7 bestående av båthamnar i Skeppsdalsström. Ordinarie föreningsstämma hålls den 25 april 2012 på Restaurang Le Golf på Wermdö Golf & Country Club Styrelsen har under verksamhetsåret (fr o m föreningsstämman) utgjorts av: Viveka Elfström Bitte Ferngren Camilla Lien Daniel Petrini Kjell Ekberg Johan Aaserud Ordförande Sekreterare Kassaförvaltare Grönområdesansvarig Vägansvarig Hamnansvarig Revisorer: Valnämnd: Suppleanter: Johan Ejerhed Ulrika Arousell Ethel Forsberg Michaela Hammar Björn Eriksson, suppleant Då revisor Ethel Forsberg avflyttat från samfälligheten före föreningsstämman 2012 ingick suppleant Björn Eriksson i hennes ställe för granskning av årsbokslutet. Sammankallande Kristian Åström, Conny Edlund och Jan Önnesjö Då valnämndens ledamot Jan Önnesjö avflyttat från samfälligheten före föreningsstämman 2012 har valnämnden endast bestått av två ledamöter under våren Styrelsens sammanträden Under verksamhetsåret har sammanlagt 8 protokollförda styrelsesammanträden genomförts. Hemsidan Till årsmötet lanserar Skeppsdalsström en ny uppfräschad hemsida, styrelsens främsta informationskanal. Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett gott samarbete med Björn Eriksson som ansvarar för samfällighetens hemsida (www.skeppsdalsstrom.se).

5 Org nr (11) Anläggningsbeslut Inga förändringar har lämnats kring samfällighetens anläggningsbeslut. Ekonomi Verksamhetsåret har kostnadsmässigt varit gynnsamt för föreningen. När det gäller intäkterna har avgiften i föreningen varit oförändrad de senaste åren. Med utgångspunkt från föreningens underhållsplan för de kommande åren kan en extra avgift tillfälligt behöva debiteras medlemmarna utifrån beslut på föreningsstämman Nedan resultaträkning för ga:1 innefattar en extraordinär intäkt om 228 tkr som härrör sig från Beloppet avser kostnader för asfaltering av parkeringsplasten vid infarten till området samt farthinder. Denna kostnad blev kostnadsförd direkt under 2008, men samtidigt har föreningen under även skrivit av investeringe på 10 år. Detta har medfört en extra kostnad på 91 tkr under dessa fyra år. Det korrekta är att kostnaden skulle lagts upp som en investeing som skall skrivas av under 10 år, därför har styrelsen tillsammans med revisorerna kommit överens om att återföra den ursprungliga totalkostnaden och fortsätta skriva av på investeringen. Enligt nedan budget kommer ga:1 att gå med en förlust för 2012, detta tackvare de underhållsplaner som styrelsen har för föreningen. Det negativa reslutat medför också att det inte är budgetera för någon ytterligare avsättning till underhållsfond. Om det sedan vid räkenskapsårets slut ändå visar sig att en avsättning kan göras kommer en sådan att genomföras. Enligt budget för ga:7 är rörelseresultatet något positivt och det är därför budgeterat med en avsättning till underhållsfonden som är möjlig resultatmässigt. Även här gäller om det vid räkenskapsårets slut visar sig att ett annat belopp kan avsättas kommer beloppet att justeras till det. Vägar - ga:1 Under budgetåret 2011 utfördes inga större underhållsåtgärder på våra vägar inom området. Efter en mycket snörik och dyr vårvinter blev november och december 2011 mer gynnsamma med obetydliga kostnader för plogning och sandning. Vinterväghållningen har, som tidigare, sköttes av Kentas Last och Schakt som även ombesörjde sandupptagning och slåtter av vägrenar. Sprick-och mindre beläggningsreperationer har utförts av Svevia. En standardbestämning och en inmätning av samtliga vägar utfördes under hösten Dessa ligger i dag till grund för de beläggningsåtgärder som styrelsen önskar utföra de närmaste fem åren, dvs Grönområden och viltvård - ga:1 Vi har en mycket vacker natur med biologisk mångfald och höga naturvärden i vårt område. För att förvalta och bevara vår unika fauna samarbetar föreningen med Skogsstyrelsen. Under 2011 har det efter genomgång av våra skogar utarbetats en åtgärdsplan för de större skogsområdena för att vi alla ska få en skog att trivas och vistas i. Planen sträcker sig över en 5-årsperiod och arbetet kommer att utföras och följas upp successivt. Löpande underhåll i form av slyröjning och gallring har under året genomförts på badplatsen, paradisängen, lekplatsen och flera andra av föreningens gemensamma områden. Midsommarfirandet på paradisängen genomfördes med ett stort antal glada medlemmar. Fiskdamm, dragkamp och dans runt den gemensamt klädda stången gjorde dagen till en fest. Den traditionsenliga höströjningen gick av stapeln som vanligt i oktober med grillkorv, eldning och social samvaro mellan grannar. Som en del i förberedelserna inför arbetsdagen har grönområdesansvarig haft möte med de områdesansvariga där alla inblandade kommit överens om vilket arbete som ska genomföras och hur mycket verktyg som behöver hyras in för dagen. Flera områden hade högt deltagande medan endast ett fåtal samlades inom andra områden.

6 Org nr (11) Flera medlemmar har noterat att vattenfall röjt kraftledningsgator i området och lämnat en del träd liggande. Uppröjningsarbete är påbörjat, men vi är beroende av medlemmarnas arbetsinsatser intill närliggande fastigheter. Kontakta gärna grönområdesansvarig om något är oklart. Flytbryggan vid badplatsen hade inför sommaren försetts med ny beläggning. Innan kommande badsäsong kommer igång ska även den trasiga badstegen bytas ut och flotten kompletteras med extra bojsänke för att hindra den från att flytta sig. Stormen Dagmar orsakade ett antal rotvältor i våra skogar, men som tur var kom varken människor eller egendom till skada. Ingen jakt under året bedrivits på vårt område. Vidare har även en inventering gjorts av det antal döende ekar vi har inom området som kan utgöra en fara. Åtgärdsarbete för detta kommer att påbörjas under Hamnanläggningen - ga:7 År 2011 blev ett intensivt år i hamnen med full beläggning, samtliga båtplatser med Y-bommar var uthyrda. Under båtsäsongen genomfördes 73 rapporterade vaktpass mellan 4:e maj och 30:e oktober. Flagghissning genomfördes den 28:e maj, med en liten men tapper skara som hälsade sommaren och hissade föreningens flagga till vackert ackompanjemang av Curt Furusten på klarinett. Mingel på B-bryggan inför flagghissning. Ett flertal underhållsåtgärder har utförts under året bl.a. har några gamla Y-bommar ersatts med nya, vaktstugan har fräschats upp invändigt och kompletterats med ny säkerhetsmateriel, några vattenläckor har tätats, nya vattenslangar har placerats ut på bryggorna samt att nya föreningsflaggor har införskaffats till hamnen. Under sommaren genomfördes en omfattande statusinventering av hamnens beskaffenhet såväl under som ovan vattnet. En omfattande rapport har tagits fram som även omfattar rekommendationer på åtgärder. Vidare har även en analys gjorts avseende "stora båtar" i hamnen och en rekommendation avseende största lämpliga båtstorlek har utarbetatas och framgår av en separat rapport. Söndagen den 16:e oktober genomfördes traditionsenlig flagghalning i hamnen. Ett fåtal entusiaster hade samlats i hamnen för att bevittna föreningsflaggans halande i kombination med att avnjuta kaffe, glögg, pepparkakor och kanelbullar i den värmande höstsolen.

7 Org nr (11) Föreningsflaggan halades och symboliskt hissades hemlängtan vimpel som ett bevis på vår önskan om att våren och värmen snart skall återvända så att vi åter kan njuta av hamn och båtar. Mot slutet av året fick vi utstå en hel del hårt väder med tillhörande kraftiga vindar. Detta resulterade i att B- bryggan draggade något åt ost. Två Y-bommar bröts av i den hårda vinden och sjönk. De kom senare att driva iväg för att stranda på Södra Lagnö där de tagits omhand och kommer att återbördas till hamnen. Nya Y-bommar kommer att läggas ut inför 2012 års säsong. Endast ett försök till båtstöld har rapporterats under 2011, vilket får tolkas som att vår vaktgång i hamnen fungerar och ger önskad effekt, att öka säkerheten samtidigt som vi håller nere stöldrisken i hamnen. Sammanfattningsvis har det gångna året i hamnen varit tillfredsställande med hög nyttjandegrad av hamnens båtplatser, bra engagemang från medlemmar och hyresgäster, inga rapporterade incidenter eller skador och endast ett rapporterat stöldförsök. Mot denna bakgrund vill hamnansvarig tacka för alla Era insatser under 2011 och väl mötta 2012.

8 Org nr (11) Resultat Beträffande resultat och ställning hänvisar vi till resultat- och balansräkning för ga:1 och ga:7. Disposition av resultat Styrelsen har disponerat föreningens resultat till förmån för underhållsfonden enligt nedan: ga:1 ga:7 Avsättning enligt stadgarna Extra avsättning enligt stämmobeslut Avsättning enligt resultaträkning Disponering av föregående års resultat Total avsättning till underhållsfond Årets resultat balanseras i ny räkning Summa

9 Org nr (11) Resultaträkning - ga:1 Utfall Budget Utfall Budget Belopp i kr Föreningens intäkter Nyttjanderätt WGCC Erhållna bidrag Föreningens kostnader Gatubelysning & Energi Vägar drift & underhåll Mark & Byggnad Allm. mark och vatten Styrelse & revisions arvode Administration Övrigt Extraordinär intäkt Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Återföring uppskrivningsfond Underhållsfond Årets resultat

10 Org nr (11) Balansräkning - ga:1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Vägar och markanläggningar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning - ga:1 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Uppskrivningsfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Avsättningar Underhållsfond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Org nr (11) Resultaträkning - ga:7 Utfall Budget Utfall Budget Belopp i kr Föreningens intäkter Fast avgift Rörlig avgift Avgifter elförb., vakter Externa hamnavgifter Försäljning av tjänster Föreningens kostnader Drift och underhåll Styrelse & revisions arvode Administration Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Avsättning till underhållsfond Årets resultat

12 Org nr (11) Balansräkning - ga:7 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning - ga:7 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Inträdeskapital Medlemsinsatser Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Avsättningar Underhållsfond Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Skeppsdalsstrdms Samfallighetsforening Org nr Varmdd den 27 mars 2012 Var revisionsberattelse liar lamnats Michaela Hammar Bjorn Eriksson

14 Proposition inför stämman 2012 inom Skeppsdalsströms Samfällighetsförening Proposition 1 Stadgeändringar Då tidigare beslutade stadgeändringar inte blivit genomförda och nuvarande styrelse har haft stora problem att härleda de rätta årsstämmoprotokollen har beslut tagits att styrelsen vid årsmötet 2012 lämnar en proposition på tidigare upptagna stadgeändringar samt ytterligare tillägg. Ändringförslagen är i kursivstil nedan. Stadgar Skeppsdalsströms Samfällighetsförening Styrelsens förslag till ändring av Stadgar Skeppsdalsströms Samfällighetsförening 2 2 Delägande i ga:7 kräver delägande i ga:1 3 Vad gäller båthamnsamfälligheten får båtplats, som under sjösäsongen inte utnyttjats av delägarfastigheten för eget bruk upplåtas/uthyras endast genom styrelsens försorg, för högst ett år i taget och först sedan alla delägande fastigheter tillgodosetts utrymme. 5 Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och en suppleant 10 Till underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst: - för Värmdövik ga:1 1 basbelopp - för Värmdövik ga:7 ½ basbelopp 11 Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa om extra stämma. 11 Kallelse till föreningsstämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen.. 11 Punkt 15. anmälan om den representant båthamnsamfällighetens medlemmar utsett till adjungerad styrelseledamot 3 Vad gäller båthamnsamfälligheten GA:7, ankommer det på delägarfastigheten att anmäla behov av båtplats för kommande säsong i enlighet med styrelsens anvisningar. Endast styrelsen genom hamnansvarig äger rätt, att under förutsättning att alla delägarfastigheter som anmält behov av båtplats för säsongen tillgodosetts, under högst ett år i taget upplåta/uthyra båtplats/er i hamnen till annan extern hyresgäst. Delägarfastighet som inte uppfyller sina åtaganden (ex. att erlägga fastställda avgifter eller genomföra vaktgång) kan efter styrelsebeslut nekas båtplats. 5 Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och två suppleanter 10 Till underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst: - för Värmdövik ga:1 vad resultatet tillåter - för Värmdövik ga:7 vad resultatet tillåter 11 Styrelsen skall när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. 11 Kallelse till föreningsstämman skall elektroniskt, eller på begäran skriftligt, utfärdas av styrelse.. 11 Punkt 15. stryks ur ärenden som skall förekomma på ordinarie föreningsstämma då ledamot för båthamnen är ordinarie ledamot i styrelsen.

15 12 Ombud får ej företräda mer än en medlem. 12 Ombud får ej företräda mer än en medlem. Information om ombud skall vara styrelsen tillhanda innan årsmötets början. 12 För beslut om ändring av föreningens stadgar fordras minst två tredjedelar av de angivna rösterna. 12 För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs kvalificerad majoritet på två vardera följande stämmor, varav en ordinarie föreningsstämma.

16 Proposition inför stämman 2012 inom Skeppsdalsströms Samfällighetsförening Proposition 2 Extradebitering för beläggningsarbete Bakgrund Enligt styrelsens underhållsplan för åren har en investering avseende ny beläggning på vägnätet identifierats. I föreningen finns pengar för att finanseria den utgift som behöver göras för 2012, men om arbetet skall fortskrida enligt plan behöver föreningen få in extra pengar från medlemmarna under fem år. Styrelsen har tittat på två möjligheter till att finansiera den totala investeringen, den ena är att låna pengar med en amorteringstid på högst 10 år. För närvarande ligger den låneränta på 4-5% beroende på lånebeloppets storlek. Det andra alternativet är att föreningens medlemmar under fem års tid debiteras en extra avgift om 900 kr. Styrelsens förslag Styrelsen föreslår att en extradebitering om 900 kr skickas ut till samtliga fastigheter i Skeppsdalsströms samfällighetsförening under åren för att finansiera beläggningsarbetet på hela vägnätet inom samfälligheten. Styrelsen avråder föreningen att rösta för att låna pengar till investeringen eftersom detta dels kräver extra debitering av medlemmarna under längre tid, även om det blir ett lägre belopp per år, men också dels för att det blir dyrare totalt sett för varje enskild medlem.

17 Proposition inför stämman 2012 inom Skeppsdalsströms Samfällighetsförening ENDAST MEDLEMMAR I GA:7 HAR RÖSTRÄTT I DENNA PROPOSITION Proposition 3 Ny beräkningsalgoritm för debitering av båtplats Bakgrund Under åren har ett flertal olika debiteringsprinciper tillämpats för debitering av årsavgift i Skeppsdalsströms Hamn. Avgiften har varit uppdelad på en fast och en rörlig avgift. Den senaste förändringen skedde 2008 då ett nytt debiteringssystem implementerades där bomlängden inte längre var en parameter vid beräkningen av den rörliga platsavgiften. Syftet då var att införa ett nytt enklare (jämfört med tidigare system) debiteringssystem som skulle underlätta för såväl föreningens kassör som båtägare. Den då (2008) accepterade algoritmen för den rörliga avgiften har formen: Båtens bredd = B Rörlig avgift = (B + 0,5) x 520 Total avgift = Rörlig Avgift + Fast avgift Beräkningsalgoritmen enligt ovan har inte tillämpats som föreskriven främst därför att ingen förteckning över båtbredder har funnits. Styrelsens förslag Avgiften bör även fortsättningsvis vara uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Fast avgift betalas av alla ga:7-medlemmar och hyresgäster i hamnen. Den rörliga avgiften är beroende av bredden på den båtplats som disponeras. Syftet med en ny beräkningsalgoritm är främst att: I. beräkningsalgoritmen skall vara enkel att tillämpa för så väl kassör som båtägare och att det ska därigenom vara enkelt att fastställa avgiften för aktuell båtplats. II. kännedom om båtens bredd krävs inte för att beräkna den rörliga avgiften. III. algoritmens utformning medger enkel årlig justering av avgiftsbelopp för såväl fast avgift som löpmeterpris. 1. Fast avgift (FA) betalas av följande kategorier: (förslag) Passiv GA:7-medlem 200 kr 250 kr Aktiv GA:7-medlem 200 kr 250 kr GA:1-hyresgäst 400 kr 450 kr Extern hyresgäst 1000 kr 1100 kr

18 Den fasta avgiftens (FA) belopp fastställs årligen av årsstämman (ga:7) för närmast efterföljande år. 2. Rörlig avgift (RA) är kostnaden för den individuella båtplatsen baserat på ett fastställt pris per löpmeter brygga (LB) (löpmeterpriset är lika för alla med båtplats i hamnen den aktuella säsongen) och platsbredden (PB): Alltså: RA = LB x PB Förslag: LB = 450 kr/m (2013) Löpmeterpriset (LP) fastställs årligen av årsstämman (ga:7) för närmast efterföljande år. 3. Total avgift (TA) är summan av den fasta avgiften (FA) och den rörliga avgiften (RA). Alltså: TA = FA + RA eller TA = FA + (LP x PB) Dock om TA < 1000 kr => TA = 1000 kr 4. Årsstämman (ga:7) ska årligen besluta om närmast efterföljande års fasta (ga:7 (aktiv och passiv), ga:1 och extern) och rörliga avgift. Exempel: Medlem i ga:7 som ligger på en plats som är 3,0 m bred. TA = (450 x 3,0) => TA = 1600 kr Extern hyresgäst som ligger på en plats som är 2,6 m bred. TA = (450 x 2,6) => TA = 2270 kr

19 Proposition inför stämman 2012 inom Skeppsdalsströms Samfällighetsförening ENDAST MEDLEMMAR I GA:7 HAR RÖSTRÄTT I DENNA PROPOSITION Proposition 4 Begränsning av båtstorlek i hamnen Bakgrund Skeppsdalsströms Hamn har ca 85 båtplatser mellan Y-bommar fördelat på tre stycken s.k. träbetongbryggor. Under 2002 genomfördes en omfattande renovering av bryggorna (tre av fem bryggor ersattes med nya) och ny förankring gjordes av bryggorna i hamnen. Den tekniska livslängden för bryggorna är enligt leverantören satt till ca 30 år samt kättingar och förankringsmateriel till ca 10 år. Mot denna bakgrund genomfördes en omfattande besiktning av hamnen under Utgående från den rapport som gjordes efter besiktningen finns nu en tydlig bild av hamnens status. Rapporten går att läsa på föreningens hemsida Ett relativt stort antal av de existerande förankringskättingarna måste ersättas med nya pga. slitage. Det senaste året har ett mindre antal båtägare framfört önskemål om att få förtöja sina stora fritidsbåtar i Skeppsdalsströms Hamn. Det har till dags datum inte funnits några formellt fastställda regler eller begränsningar avseende storleken på de båtar som får förtöjas i hamnen. Mot bakgrund av dessa önskemål och den besiktning som gjorts har en sammanvägd analys gjort av de tekniska möjligheterna och begränsningarna för förtöjning av båtar i Skeppsdalsströms Hamn. Styrelsens förslag Styrelsen har utgått från genomförd besiktning och framtagna rapporter kunnat konstatera att, risken för omfattande och kostsamma skador ökar i och med större båtar. Hamnen är i sitt utsatta läge och sin nuvarande utformning inte dimensionerad för att kunna medge förtöjning av stora och tunga fritidsbåtar. Mot denna bakgrund torde det vara lämpligt att i en hamn som Skeppsdalsströms Hamn hålla sig under Transportstyrelsens definition på fritidsskepp dvs. under en största längd om 12 meter och en största bredd av 4 meter. I tillägg till detta bör även en gräns avseende deplacement sättas och här torde 10 ton vara en lämplig övre gräns. I detta sammanhang bör även försiktighetsprincipen gälla då människors säkerhet i kombination med stora ekonomiska värden annars äventyras. Sammanfattningsvis är styrelsens rekommendation att båtarnas maximala storlek i hamnen begränsas till: Största längd: 12 meter Största bredd: 4 meter Största deplacement: 10 ton

20 Proposition inför stämman 2012 inom Skeppsdalsströms Samfällighetsförening ENDAST MEDLEMMAR I GA:7 HAR RÖSTRÄTT I DENNA PROPOSITION Proposition 5 Handel med ga:7-andelar Bakgrund Skeppsdalsströms Samfällighet ga:1 består av 161 fastigheter, av vilka 103 är andelsägare i ga:7, dvs. hamnanläggningen. Hamnen har i sin nuvarande utformning ca 85 båtplatser. Idag förkommer ingen handel med ga:7-andelar utan en ga:7-andel följer strikt fastigheten vid försäljning eller överlåtelse av fastigheten. Förslag Handel med ga:7-andelar tillåts efter godkännande från styrelsen i varje enskilt fall mellan fastighetsägare inom ga:1. Emellertid skall ingen fastighet i ga:1 beviljas äga mer än en andel i ga:7. Priset på en ga:7-andel får sättas fritt genom, överenskommelse mellan köparen och säljaren. Vid försäljning av en ga:7-andel skall hembudsförbehåll tillämpas så att styrelsen kan välja att med förtur köpa ga:7-andelen av säljaren till överenskommet pris. Köparen ansvarar för att registrera och bekosta andelsskiftet hos Lantmäterimyndigheten. Orsaken till detta förslag är att det finns ett flertal ga:1 som vill bli ga:7 samtidigt som det finns ett antal passiva ga:7 som inte är intresserade av att vara aktiva ga:7. Vi riskerar då att det blir en ökad passivitet i hamnen pga ökat antal passiva medlemmar. I syfte att vitalisera medlemsunderlaget har denna proposition tagits fram.

21 Underhålls- och förnyelseplan Skeppsdalsström Åtgärder inom: Vägar Vägras: hindrande föremål,rep.av urspolningar och ras Snöröjning: snöplogning, bortforsling av snö,snödikning, trumtining mm Halkbekämpning: kemisk alt. mekanisk halkbekämpning, sandlådor mm Lagning avjämning av belagd väg: lagning stödremsa, lagning väg Vägmärkesarbeten: inköp, uppsättning/underhåll belysningsarmaturer Energi vägbelysning Belysning, nätanslutning Trevnadsåtgärder: renhållning av vägbana, sandupptagning mm Torrläggning: trumunderhåll, täckdiken och dagvattenledningar Underhåll slitlager: omläggning av belagd väg Summa vägar Grönområde Avverkning och underhåll enligt skogsvårdsplan Klippa gräsytor Underhåll badplats och bryggor Påfyllning av sand vid badplats Inspektion och underhåll av lekplats Vassröjning och underhåll av våtmark på Storängen Midsommarfirande Service av befintlig skogsvårdsutrustning Inköp av ny skogsvårdsutrustning Hyra av verktyg till Arbetsdag Inköp till korvgrillning för arbetsdag Underhåll av nivåkontroll till sjöar Inköp av träd och buskar för att snygga till infarten till vårt område Summa grönområde

22 Hamnen Underhåll av bryggor och bryggförankring Underhåll av Y-bommar och förtöjningsarrangemang Åtgärder inom vattendistribution Underhåll avseende trä och snickerier Underhåll hamnvaktarstuga Brand- och personsäkerhet El-distribution och el-säkerhet Summa hamnområde

23 Debiteringslängd GA1 Skeppsdalsströms Samfällighetsförening Fastighet Adress Fastighetsägare Debitering Förfallodagar Närvarande 1:394 Lostigen 20 Jarmteg Tobias % 30/4 resp 50% 30/10 1:395 Lostigen 18 Emeryd Per Olof Larsson Agneta % 30/4 resp 50% 30/10 1:404 Lostigen 21 Peterson Henrik % 30/4 resp 50% 30/10 1:473 Ekåsen 26 Johansson Björn Erik Lindberg Jill % 30/4 resp 50% 30/10 1:474 Ekåsen 24 Björklund Anders Ottosson Ann-Charlotte % 30/4 resp 50% 30/10 1:475 Ekåsen 22 Hall Lennart Kerstin % 30/4 resp 50% 30/10 1:476 Ekåsen 20 Arlert Claes Pia % 30/4 resp 50% 30/10 1:477 Ekåsen 18 Riese Patrik Eva Karin % 30/4 resp 50% 30/10 1:478 Ekåsen 16 Wacz Amalia Katalin % 30/4 resp 50% 30/10 1:479 Ekåsen 14 Sångberg Rolf Kerstin % 30/4 resp 50% 30/10 1:480 Ekåsen 12 Oh Chung Ok % 30/4 resp 50% 30/10 1:481 Ekåsen 10 Danneman Thomas Solveig % 30/4 resp 50% 30/10 1:482 Ekåsen 19 Yellow Submarin AB % 30/4 resp 50% 30/10 1:483 Ekåsen 17 Lindgren Mats % 30/4 resp 50% 30/10 1:484 Ekåsen 15 Iacobaeus Christian % 30/4 resp 50% 30/10 1:485 Ekåsen 13 Starck Roger Caroline % 30/4 resp 50% 30/10 1:486 Ekåsen 11 Gran Fredrik Disheden Jenny % 30/4 resp 50% 30/10 1:487 Ekåsen 9 Janlert Per Anders % 30/4 resp 50% 30/10 1:488 Ekåsen 7 Axelsson Per Olof % 30/4 resp 50% 30/10 1:489 Ekåsen 5 Arrenius Claes Anna-Lena % 30/4 resp 50% 30/10 1:490 Ekåsen 3 Lindqvist Eivor % 30/4 resp 50% 30/10 1:491 Värmdöviks Dalgång 36 Karlsson Göran % 30/4 resp 50% 30/10 1:492 Värmdöviks Dalgång 34 Johansson Alf % 30/4 resp 50% 30/10 1:493 Värmdöviks Dalgång 32 (PL Ek Schneider Lisbeth % 30/4 resp 50% 30/10 1:494 Lövåsen 14 Häggqvist Pär % 30/4 resp 50% 30/10 1:495 Lövåsen 12 Rannström Bertil McDonald Sheila % 30/4 resp 50% 30/10 1:496 Lövåsen 10 Jansson Mats Charlotte % 30/4 resp 50% 30/10 1:497 Lövåsen 8 Eriksson Rick % 30/4 resp 50% 30/10 1:498 Lövåsen 13 Englund Tomas % 30/4 resp 50% 30/10 1:499 Lövåsen 11 Jerräng Alexander Sölveborn Sofie % 30/4 resp 50% 30/10 1:500 Lövåsen 9 Wendelin Curt Monica % 30/4 resp 50% 30/10 1:501 Lövåsen 7 Elfström Tommy Viveka % 30/4 resp 50% 30/10 1:502 Lövåsen 5 Grantelius Per Helen % 30/4 resp 50% 30/10 1:503 Lövåsen 3 Hellman Margareta Wilhelmsson Åke % 30/4 resp 50% 30/10 1:504 Värmdöviks Dalgång 30 Johansson Jan-Erik % 30/4 resp 50% 30/10 1:505 Värmdöviks Dalgång 28 Bäck Niklas Gunnel % 30/4 resp 50% 30/10 1:506 Värmdöviks Dalgång 26 Burman Pål % 30/4 resp 50% 30/10 1:507 Värmdöviks Dalgång 24 Ohlander Jan-Olof Carina % 30/4 resp 50% 30/10 1:508 Värmdöviks Dalgång 22 Melander Karin % 30/4 resp 50% 30/10 1:509 Värmdöviks Dalgång 20 (PL Lö Sjögren Roger % 30/4 resp 50% 30/10 1:510 Lövåsen 6 Weihed Bo % 30/4 resp 50% 30/10 1:511 Lövåsen 4 Wigers John % 30/4 resp 50% 30/10 1:512 Lövåsen 2 Nilsson Fredrik Selberg Sofia % 30/4 resp 50% 30/10 1:513 Värmdöviks Dalgång 16 Kern Mathew Anna % 30/4 resp 50% 30/10 1:514 Värmdöviks Dalgång 25 Samuelsson Per % 30/4 resp 50% 30/10 1:515 Värmdöviks Dalgång 23 Gustafsson Magnus Sofia % 30/4 resp 50% 30/10 1:516 Värmdöviks Dalgång 21 Samuelsson Sofia % 30/4 resp 50% 30/10 1:517 Värmdöviks Dalgång 19 Hallberg Lennart Elisabeth % 30/4 resp 50% 30/10

VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012

VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012 VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer