Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:"

Transkript

1 TeeTime Nr

2 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 02. Fastställande av röstlängd för mötet. 03. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 04. Fastställande av föredragningslista. 05. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 06. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsområdet. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning). 07. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 08. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition an överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 09. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 10. Övriga frågor. Avslutningsvis: Fika. TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Golfvägen Karlskoga E-post Ansvarig utgivare Bo Spåre Redaktör Marcus Grimstad Annonsbokning Layout Karlskoga Grafiska Omslagsbild Lars Fredriksson TeeTime är en klubbtidning som framställs av en ideellt arbetande redaktionsgrupp. TeeTime ansvarar inte för insänt ej beställt materiel i form av text och bild. Redaktionskommittén förbehåller sig rätten att redigera insänt materiel. Städdag 18 april Tid: Kl Plats: Samling vid maskinhallen. Medlemmar som redan vet var han/hon brukar städa, kan gå direkt till respektive hål. Ansvarig arbetsledning finns på varje hål. Reservdagar för de som har förhinder blir måndag till fredag 13 till 17 april. Obligatorisk anmälan om detta till kansli. Obs!! detta är reservdagar för de som absolut inte kan komma den 19 april. Arbetsuppgifter: Städa runt green. Städa runt tee. Städa i bunkrar. Städa i träddungar. Rengöra avståndsmarkeringar. Rikta upp hindermarkeringar. Rikta upp skyddsnät. Rensa ogräs på grusgångar. Allmän uppsnyggning på hålet. Kolla uppstagningav av planterade träd. Löv samlas i plastsäckar för borttransport och kompostering. Ris och grenar forslas in i skogen och sprids ut. Det bryts ned och blir näring till skogen. Medtag egna krattor och räfsor, då klubben har ett begränsat antal. Arbetsuppgifter, deltagarlistor, sopsäckar mm har respektive arbetsledare. Eldningsförbud råder! Övriga arbeten Snygga till runt kiosken. Städa runt putting-green. Kratta och snygga till grässlänter samt övriga ytor på parkeringen. Snygga till vid kansli/rest/shop parkeringen. Borsta av plattor vid utslagsplatserna på rangen. Räfsa bort gamla peg mm vid plattorna på rangen. Sopa bort grus på alla plattgångar runt klubbhus och range. Städa vagnbod. Snygga till runt klubbtvätt. Snygga till vid sittplats innan 1:a tee. Kantskära och snygga till vid rododenronplantering bakom 5:ans green. Kantskära och snygga till plantering bakom 6:ans green. Kantskära och snygga till planteringar vid 17:de tee. Räfsa gräsmattor samt tillsnygging runt Frökenborg. Sopa bort grus på bro vid 15 och 12. 2

3 Ordförande har ordet Välkommen till golfåret 2009 Det är dags att blicka framåt mot golfsäsongen Fjolårets regniga höst har jag redan förträngt, vilket jag hoppas Ni också gjort. Nu ser vi stället fram mot en varm och skön sommar. Som vanligt ligger ban- och kanslipersonalen i för att erbjuda alla medlemmar en så fin golfanläggning som möjligt inför stundande golfsäsong. Vildsvin De problemen fick med vildsvinen förra året med skador på fairway skall vi förhoppningsvis slippa i år. Vi har inköpt ett vildsvins-stängsel som kommer att sättas upp till våren. Stängslet längd blir ca 1500 meter. Konvertering Vi skickade i januari ut en skrivelse till alla medlemmar som inte hade konverterat sina medlemslån. Gensvaret blev tyvärr inte vad jag hade hoppats på, varför jag åter vill påminna om detta. De som konverterar sina medlemslån gör dessutom en stor insats för klubben och medverkar till att stärka klubbens ekonomi. Det skapar en tryggare ekonomisk framtid för klubben, vilket innebär att det blir lättare att kunna ta beslut om framtid investeringar. Arbetsinsats Under förra året utfördes en enkät, där en av frågorna var om det fanns några som ville hjälpa till. Vi fick svar från ett sextiotal som svarade att de kunde tänka sig hjälpa till med olika arbetsuppgifter. På vår hemsida uppmanade vi de personerna att höra av sig. Tyvärr har endast ett tiotal hörsammat denna uppmaning. Med andra ord: Ni som kunde tänka Er att hjälpa till ring till kansliet och anmäl Er. Ett ord på vägen: Jag är övertygad om att de flesta människor är ungefär så lyckliga som de bestämmer sig för att vara. Med bästa golfhälsningar Lennarth Pettersson Tidbokning 2009 Gäller fr o m banans öppnande! Bokningsbara tider gäller mellan kl 8-18, därutöver bollränna, som nu sitter vid 1a tee. 6 starttider, varav max 4 helgdag, kan bokas 14 dagar i förväg. Samtliga spelare i bollen skall identifieras med golf-id vid bokning. Se till att ha ditt medlemskort tillgängligt! Förbokningsbara tider De förbokningsbara starttiderna är samtliga tider alla dagar 00, 08, 17, 25, 34, 42 och 51 som kan bokas via golf.se eller vid terminalen på golfklubben. Vid behov ringer du kansliet på telefon Kansliets öppettider Vardagar Helger Att tänka på: Samtliga spelare i bollen skall identifieras med golf-id vid bokning. Se till att ha ditt medlemskort tillgängligt! Meddela alltid kansliet i god tid om du fått förhinder. Endast personal kan göra enstaka tidsavbokningar inom bollen. Du kan själv boka av samtliga i bollen via golf.se. Vid upprepade ej avanmälda tider, kan inskränkningar i denna persons rätt att boka tid införas. Detta gäller inte om man i god tid meddelat förhinder. Vid hög beläggning på banan tillåts endast 3 och 4 bollar att starta. Klubbvärden reglerar detta. På förekommen anledning kan reglerna ändras. 3

4 Årsmöte Protokoll fört vid Karlskoga Golfklubbs årsmöte torsdagen den 27 november 2008 Stallet. 1. Mötets öppnande. Lennarth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Han utryckte sin glädje över att så många hade kommit. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötets utlysande godkändes av mötet. 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. Till detta valdes Lars Rhodin och Kenneth Ericsson. 4. Fastställande av röstlängd för mötet. Denna fastställdes till 75 stycken närvarande medlemmar. 5. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan godkändes av mötet. 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet. För årsmötets räkning valdes till ordförande Lennarth Pettersson och till sekreterare Leif Herlufsén. 7. Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån, mål och verksamhetsplaner samt budget för det kommande Verksamhetsoch räkenskapsåret, enligt TeeTime nr Verksamhetsplan Lars Fredriksson berättade att vi haft en bra övervintring och att vi fick en bra start på säsongen. Juni och juli var det regntåg som gällde och sedan fick vi en årsnederbörd på två månader som ställde till bekymmer. Lars berättade vidare att de planerade åtgärder som inte gick att utföra under hösten på grund av allt regn kommer att göras under våren. Lars utryckte sin oro över de skenande gödselpriserna och att vissa bekämpningsmedel mot snömögel har blivit förbjudna. Detta kan öka risken för snömögelskador under vinterhalvåret. Lars visade bilder på hur vildsvinen ställt till det under hösten och fick många förslag till åtgärder, för att förhindra en fortsättning. Olle Wistlings förslag om elstängsel anammades och Lennarth lovade att man skall undersöka vad det kan komma att kosta. De 55 personer som svarat positivt på enkäten att hjälpa till med banarbete, ville Lars att de skall anmäla sig till honom eller kansliet. Miljöplan Johan Essén berättade kortfattat om den miljöplan/policy som antagits av styrelsen och att en kommitté skall tillsättas för att se till att den efterföljs och revideras i framtiden. 4

5 Ekonomi Robert redovisade resultatutfall t.o.m. oktober i jämförelse med samma månad Robert berättade vidare att klubben tagit ett lån för bl.a. återbetalning av medlemslån vilket kommer att medföra ökade räntekostnader i nästa års budget. Vidare talade Robert om att klubben har för avsikt att sälja personalbostaden och ytterligare tomter i anslutning till densamma och den södra parkeringen. Robert redovisade vidare vilka investeringar som är planerade under nästa år. Janne Elgh undrade om vi inte är inne på en farlig väg när vi tvingas låna pengar för att återbetala lån vilket Robert höll med om, men att det minskar i takt med att fler konverterar sina medlemslån. Lennarth berättade att ett personligt brev skall skickas till alla som inte konverterat, där det skall förklaras varför det är viktigt för klubben att så många som möjligt gör det. Verksamhetsplanen, budget för 2009 och de föreslagna avgifterna godkändes av mötet. 8. Val. Lars-Gunnar presenterade valberedningens förslag, och framförde samtidigt sin glädje över den positiva respons man mött vid tillsättande av olika befattningar. Beslut: Årsmötet beslutade som följer: Val av styrelsefunktionärer: Ordförande Lennarth Pettersson, omval 1 år Ledamot Robert Carlsson, omval 2 år Ledamot Dan Westberg, omval 2 år Ledamot Johan Essén, vald 2 år 2007 Ledamot Anette Katisko Berg, vald 2 år 2007 Styrelsesuppleant Jan Karlsson, nyval 1 år Styrelsesuppleant Bengt-Olof Holmström, nyval 1 år Val av revisorer: Revisor Rolf Nässlander, omval 1 år Revisor Per Skeppstedt, omval 1 år Revisorsuppleant Vakant Valberedning: Ordförande Lars-Gunnar Gustavsson, omval 1 år Ledamot Arne Grenemo, omval 1 år Ledamot Utses av styrelsen. 9. Övriga frågor. Lennarth redogjorde för att man gjort en kommitté av tidigare tävlings-, utbildnings- och medlemskommittén, vilka ser ut enligt nedan. Seniorkommittén: Bengt-Olof Holmström Damkommittén: Annika Tylleskär Junior-elitkommittén: Peder Johansson Jesper Edström Tävlings-, utbildnings- och medlemskommittén: Larsa Albinsson Torbjörn Fimmerstad Marknadskommittén: Vakant Kioskens öppettider diskuterades, och Lennarth lovade att ta upp detta vid nästa avtalsförhandling. Uppsnyggning av trapphus och omklädningsrum efterlystes, och Lennarth lovade att det skall ses över men betonade att det är en fråga om prioritering av kostnader. Lennarth redogjorde för bakgrunden till uppgörelsen med Örebro GK, och erhöll för resultatet en spontan applåd. Frågan om varför det inte blev något samarbete med Degerfors ställdes, och Lennarth med bistånd av Leif redogjorde för turerna kring detta. Lennarth påpekade att vi fortfarande kan tänka oss ett samarbete men att nu ligger bollen hos Degerfors då man sa nej denna gång. Ordförande tackade för visat intresse och inbjöd samtliga på kaffe och dopp. Karlskoga Vid protokollet Leif Herlufsén Damernas upptaktsträff 19 april kl med mat i Golfrestaurangen. Anmälan via golf.se 5

6 Verksamhetsberättelser 2008 Banan Det känns att våren är på gång. Fågelsången hörs allt mer, snön smälter och tranorna börjar anlända till Hornborgarsjön. Det är en härlig tid vi har framför oss. I vinter har vi tagit ned ett stort antal granar och björkar längst berget på högersidan om hål 4 i höjd med röd tee. Vi har sänkt horisontlinjen rejält för att morgonsolen ska komma fram tidigare. Även i dungen mellan green 3 och tee 4 har vi tagit bort en del björkar. Detta för att få in mer soltimmar på 3:ans green. Denna green ligger i en norrslutning, omgiven av berg och får inte så mycket sol. Några björkar är nedtagna vid 8:ans tee för att få mer utsikt över Valån. På lilla banan är skogen på hål 7 gallrad även detta för att få in mer luft och sol på hålet. Vid bortre änden på rangen har träd och sly tagits bort för att underlätta förlängning av rangen när så blir. Vi har fått god hjälp av Lars-Gunnar och hans oldboys med att elda upp riset. 2 st bunkrar på hål 6 är under byggnad. Jobbet påbörjades i höstas och färdigställs till våren så fort markförhållandena tillåter. En ny gångväg från green 7 till tee 8 är färdigställd. Det kommer att bli ändring på en del hindermarkeringar längs diken och dammar. I stället för att ha många färgade pinnar byts de ut mot målade plattor. Detta gör att vi kan klippa över markeringarna med maskin och behöver inte gå och putsa med grästrimmer. Självklart kommer det att finnas pinnar där så behövs. Pitch-fältet kommer att klippas ned på samma höjd som fairway i fortsättningen. Vi har plogat av snö från greener 2 gånger under vintern. Har vi ett snötäcke och det blir mildväder blir det oftast ett islager i botten mot greenytan. Detta kan på sikt skada gräset. När vi har plogat av snön från greenerna läggs det på ett kornat gödselmedel som perforerar isskorpan och ser till att det kan bli luftväxling. Det är de gaser som bildas i greenen under vintern som är skadliga, och måste få en chans att strömma ut. Dränering har högsta prioritering på de banförbättringar som kommer att utföras under Vi ska även förlänga den påbörjade vägen på hål 18. Vi har sökt på hemsidan om hjälp med mindre arbeten under säsongen. Vi kommer att ha en informationsträff för de som har anmält sig under första hälften av april. Datum läggs ut på hemsidan så fort det är bestämt. Städdagen är lördagen den 18:e april. (Se mer info på sidan 2) Lars Fredriksson Medlemskommittén Under 2008 bildades en ny kommitté i klubben, medlemskommittén. Kommittén skall vara en koppling mellan medlemmar och styrelse. Man utsåg en ordförande som skulle vara samman kallande och under året hölls de möten med kommitens medlemmar. Man kom fram till att man skulle jobba med klubbvärdar under året och dessutom anordna en längre golfresa utomlands. Man samlade ihop frivilliga från de olika kommittéerna och från en av klubbens ligor det blev tillsammans ca 40 personer som skulle fungera som golfvärdar under året. Eftersom det var första året som vi har haft golfvärdar tycker vi att det har fungerat utmärkt efter de förutsättningar som fanns. Och till nästa år kommer vi att trimma verksamheten ytterligare. Resan som skulle gå till Thailand 2 veckor för ett pris av kr blev tyvärr inte av. Det fanns ett stort intressse men till slut blev det bara 15 stycken intresserade och vi behövde vara 25 för att få dessa priser. Men vi kommer igen till nästa år med nya idéer. Sammanfattningsvis tycker vi att för att vara första året har det fungerat bra svårigheterna har varit att finna metoder för att ta tillvara medlemmarnas idéer och att få idéer av medlemmarna. Torbjörn Fimmerstad Herrar Elit Elitlaget gjorde under säsongen 2008 comeback i division 2 och det med den äran. De som spelade för laget under seriespelen var Gabriel Ek, Jesper Edström, Johan Johansson, Peder Johansson och Mattias Olsson. Med på resorna som väskbärare och glädjespridare var även juniorerna Daniel Hermansson och Krister Pöpke varav den senare lyckades med en HIO under inspelsvarvet inför andra omgången på Sotenäs. Vi låg efter första omgången på Bryngfjorden på femte plats efter att ha spelat väldigt bra under de två första varven men tappat lite på de avslutande singlarna. Vi var sedan näst bäst av alla lag på Sotenäs vilket förde upp oss på fjärdeplatsen och vi kunde därmed åka hemåt tämligen nöjda. I år har vi hemmaplan under andra omgången vilket vi hoppas ska hjälpa oss ytterligare en bit upp i seriesystemet! Vi började även, för första gången 6

7 Verksamhetsberättelser 2008 på ett antal år, säsongen med ett lyckat träningsläger i Kristianstad och det planeras nu för fullt inför årets resa som kommer styras mot Malmöregionen helgen efter påsk. Avslutningsvis måste jag givetvis nämna att det blev hemmaseger i Arena Trophy, Mattias Olsson tog hem titeln tack vare vilket måste klassas som med beröm godkänt! Jag hoppas på en lika lyckad säsong 2009! Jesper Edström Juniorsektionen Den klart bästa händelsen för juniorerna under 2008 var Christer Pöpkes vinst i KBA CUP, grattis Christer! Många andra juniorer var flitiga och var ute och tävlade i Skandias olika tävlingar och det reslulterade i att många klev upp från Skandia Distrikt till Skandia Regional. Tack alla ni juniorer som ställde upp och var klubbvärdar på våran hemmabana och skötte detta på ett bra sätt. Till Karlskoga Golfklubb vill jag passa på och tacka för att ni satsar på era ungdomar genom att golfklubben står för gratis träning 1 gång i veckan under hela säsongen. står för milersättning för de ungdomar som spelar golftävlingar på andra banor. står för startavgift för de ungdomar som tävlar på andra banor. Med tanke på detta så hoppas jag att FLERA ungdomar tar tillfället i akt inför 2009 att börja träna golf i en golfgrupp. Det finns plats för alla ungdomar. Lycka till under Staffan Johansson Damer Damernas upptaktsträff Tisdagen den 22 april var det åter dags för den årliga upptaktsträffen med mat och dryck som Sandra och hennes personal serverade. Under kvällen informerade Patric och Cissi om säsongens olika träningstillfällen och damkommittén om kommande tävlingar. Leif Leander från Synsam berättade om betydelsen av att använda solglasögon på golfbanan. Marika Olsson (sjukgymnast) informerade om skonsam träning på vibrationsplatta samt visade upp skor som får oss att aktivt räta upp kroppen mm. Deltagarna blev inbjudna till InVivo för att få en demonstration av vibrationsplattan, vilket uppskattades mycket. Som vanligt kunde den som ville testa nya damklubbor på rangen. Slutligen var det dags för den sedvanliga mannekänguppvisningen med kläder och tillbehör från STIL, shopen samt solglasögon från Synsam. Det blev en mycket trevlig kväll med blandat innehåll, vilket jag tror de flesta instämmer i. Ut i det blå Årets resa gick till Arboga golfklubb den 30 maj. Som vanligt utgick resan från parkeringen på golfklubben där vår chaufför, Bengt Andersson, såg till att vi kom ombord. Väl framme bjöds det på kaffe och macka innan vi övade upp slag samt puttning inför tävlingen. Banan var i mycket fint skick och även detta år hade vi vädergudarna med oss. Efter de 18 hålen var det dags för middag med dryck. Dagen avslutades med prisutdelning och vinnare blev Eva-Lena Jakobsson på 69 slag. På andra plats kom Anita Wahlgren med 73 slag, vilket även trean Margareta Skyllkvist hade. I sedvanlig ordning berättades det en del historier på hemresan och humöret var på topp när vi anlände till Karlskoga efter en mycket lyckad dag. Inbjudningstävlingar Under säsongen har vi haft 2 st rikstäckande tävlingar - Red Tee Cup samt Abacus Masters tjejgolf. Spelformen för båda tävlingarna var 2-mannalag poängbogey. Tisdagstävlingar Under 2008 har tyvärr deltagarantalet sjunkit en del tyvärr. För att få till en förändring har vi beslutat att inför säsongen 2009 flytta damtävlingarna till torsdagar i förhoppning om att fler kan delta. Tävlingssäsongen avslutade som vanligt med Ärtsnärten där vi efter tävlingen avnjöt ärtsoppa och punsch. Running Eclectic/Shoot out Tisdagen den 2 september spelades Shoot Out med finalisterna från 2008 års Running Eclectic: Eva Björk, Turid Gunnarsson, Gunvor Ek Carlsson, Lena Bergman, Gerd Andersson, Ulla-Stina Kihl, Yvonne Bergman, Lena Karlsson, Marianne Persson och Anita Pettersson. Under resans gång blev det en del särspel och på 9:e hålet var det Yvonne Bergman och Gunvor Ek Carlsson som gjorde upp och vinsten. Yvonne drog denna gång det längsta strået och vi gratulerar henne till vinsten samt till dem som hade satsat en slant på Yvonne. Totalsegrare i Running Eclectic 2008 blev Eva Björk på 52 slag. Brith Persson 7

8 Verksamhetsberättelser 2008 Seniorkommittén Seniorkommittén har under året bestått av Dan Westberg (ordförande), Gunder Ericson (sekreterare) Jonny Eriksson (kassör), Lars Andersson, Lars-Gunnar Gustavsson och Anita Wahlgren. Under året har 8 protokollförda möten hållits. Liksom tidigare år har tävlingsmöjligheterna för alla seniorer varit många, vanligtvis tre gånger i veckan plus klubbens tävlingar på söndagar. Därtill har vi haft ett antal representationslag i gång i distriktserier. Den populära seniorgolfen på onsdagar samlade hela 1124 individuella starter och till dessa kommer 5st partävlingar. INTERNA TÄVLINGAR KM Inte heller i år kom tillräckligt antal anmälningar in för att KM för H 65 skulle kunna spelas. Anmärkningsvärt eftersom det finns många aktiva i den gruppen, där vi ju dessutom har två representationslag. Inte heller H 75 kunde genomföras av samma anledning. KM för H 55 genomfördes dock med 15 deltagare. Segrade gjorde Bengt Lundberg (Grattis!) med 162 slag tätt följd av Lennarth Pettersson och Kaj Söreskog på delad 2:plats med 164 slag. Bengt Lundberg vann även tävlingen i tävlingen där handicap räknades. Onsdagsgolfen Under 2008 har seniorgolfen på onsdagar haft 1124 startande på 14 singeltävlingar, vilket ger ett snitt på 62 startande / tävling. Därutöver har 5 st partävlingar genomförts, med ett snitt av 26 par / tävlingsomgång, samt avslutning med Shot Out. Deltagandet är något lägre än 2007, då vi hade 1180 starter i singelspelet och bättre väderförhållanden. Resultat singelspel: Klass A 1. Enar Johansson 2. Juha Pesonen 3. Olle Wistling Klass B 1. Lars Hallberg 2. Barbro Landström 3. Bengt Lindberg Klass C 1. Aaro Saukko 2. Jan Hägg 3. Yvonne Karlsson Shot Out Klass A vanns av Olle Wistling Klass B vanns av Gunnar Karlsson Klass C vanns av Gun-Britt Johansson Värmlandstävlingar Seniorgolfen i Värmland omfattar tre typer av tävlingar: Värmlandsserien som är en individuell serietävling, Värmlandsmatchen som är en matchtävling och Eftersäsongsgolfen som är en individuell serietävling. Vi har endast deltagit i Värmlandsserien, som vi kallar S- touren, där 12 tävlingar ingick. Det totala antalet deltagare har trots sen start och regnig sensommar varit ungefär lika med förra året, 329 st. Från vår sida har 9 spelare deltagit i A-klassen varav endast 3 i andra tävlingar än den vi själva arrangerade. Ingen framskjutande placering uppnåddes. I B-klassen deltog 7 spelare varav endast 2 deltog i utsocknes tävlingar. Gunnar Karlsson höll sig väl framme och placerade sig på en 4:e plats får vi inte arrangera någon tävling. Det får däremot Degerfors som kommer att deltaga för första gången. Totalt kommer 13 tävlingar att ingå. Närketävlingar Seniortouren Senior touren lockade till 874 starter av totalt 339 spelare varav fler än 40 från Karlskoga GK. I Order Of Merit lyckades Jan Hägg bäst och blev 2:a (Bravo!) endast 1 poäng efter segraren Göran Andersson från Askersund. Oktober-touren Oktober touren fortsätter att vara mycket populär. Det har under hösten genomförts 2913 starter av 490 personer, varav mer än 50 spelare från vår klubb. Flera Karlskoga spelare nådde mycket bra placeringar i Order Of Merit. Våra bästa placeringar var, A-klassen: Olle Wistling på 2:a plats (Bravo!) endast 6 poäng efter segraren Jan Stenman från Mosjö. Dessutom kom Kennet Eriksson och Alvar Andersson på delad 9:e plats och Bengt Lagerö på 15:e. B-klassen: Ulf Funke på 9:e plats. C-klassen: Yngve Eriksson på 12:e plats. D-klassen vann Lennart Avesand (Bravo!) och Bengt Lindberg kom på 11:e plats Distrikt-serien Distriktserien spelas som matchspel med lag bestående av två damer och fyra herrar. År 2008 kom Karlskoga GK på en hedrande 2:a plats. Kårsta vann med 16 poäng. Vi hade 14 poäng, lika som Mellringe, men bättre poängskillnad. Kårsta 76-44, Karlskoga och Mellringe Resultat 2008 Kga-Mosjö 8-4, Kga-Kumla 6-6, Stjerfors-Kga 7-5, Kga-Kårsta 10-2, Kga-Nora 11-1, Örebro-Kga 7-5, Mellringe-Kga 6-6, Gustavsvik-Kga 3-9, Kga-Askersund 7-5, Linde- Kga 5-7. Lagledare: Anita Wahlgren. 8

9 Verksamhetsberättelser 2008 Dam 6-an Lagtävling med 6 damer i laget. Mellringe och Stjärnfors stod i år för motståndet i grundspelet och Karlskoga gick vidare till final i pool 1. Övriga finallag var Kumla; Gustavsvik och Arboga. Finalen spelades i Nora den 1 september. Karlskoga vann denna och hade sedan tidigare 2 inteckningar i vandringspriset. Fick därmed en 3:e inteckning och det åtråvärda vandringspriset, som är en tavla, blir därmed vår under Mycket bra gjort. Finallaget bestod av Ulla-Stina Kihl, Lena Karlsson, Marianne Persson, Anita Wahlgren, Anita Larsson och Barbro Landström. Övriga som deltagit under säsongen är Monika Blixt, Kerstin Hjersing och Berit Johansson. Lagledare: Ulla-Stina Kihl Mellansvenskt spel Vi har även i år deltagit i - Scratch-serien - Oldboys-serien - Veteran-serien Scratch-serien Serien består av 10 lag. Varje lag ska bestå av sex spelare, varav de fem bästa spelarnas bruttoscorer bildar lagets resultat och placering i serien. Spelform: Slagtävling utan hcp från gul tee. Spelplatser i år var Linköping, Karlstad och Örebro. Totalt kom vi på en delad tredje plats med 82 slag i snitt. Segrande lag blev Karlstad med ett snitt på 78,4. Spelare som deltagit i år var Stefan Hallberg, Bo Einarsson, Thomas Palmberg, Lennart Persson, Kaj Söreskog, Bengt Lundberg, Lennart Pettersson (mer känd som ordförande) och Olle Wistling. Reserv på hemmaplan har ständigt varit Owe Persson. Vi har en bruten arm i laget som oroar. Jag ser fram emot nästa års spel på Landeryd, Nyköping och Torshälla. Lagledaren: Stefan Hallberg. Oldboys serien, H55 Efter att föregående år vunnit serien gick vi i år upp till div.1 norra. Serien bestod av åtta lag. Förutom vi: Surahammar, Gustavsvik, Kristinehamn, Frösåker, Örebro, Uddeholm, Lindesberg. Lagen består av sex manliga spelare. De med lägst handicap i respektive lag möter varann, osv. Serien spelas som enkelserie. Högsta tillåtna hcp är 13 + slope. Vunnen match ger 2 poäng, oavgjord ger 1 poäng. Lottningen blev att vi fick fyra matcher hemma och tre borta. Inledningsmatchen var mot Surahammar hemma, vinst med Före sommaruppehållet ledde vi serien tillsammans med Kristinehamn, då hade vi vunnit tre matcher och förlorat en. Förlusten kom mot Frösåker borta 8-4. Endast lagledaren vann sin match. Höstsäsongen inleddes med seger över Örebro och Kristinehamn. Inför sista matchen ledde vi serien med två poängs målskillnad före Frösåker men med samma poäng. Vår sista match var mot Uddeholm borta. Uddeholm har (enligt dom själva) inte fått stryk hemma i matchspel på över åtta år. På en regntung bana fick även vi se oss slagna. Frösåker vann sin match, så vi tog en hedrande andraplats. Spelare som deltagit i laget under året har varit: Berndt Jansson, Enar Johansson, Kaj Söreskog, Lennarth Pettersson, Olle Wistling, Tommy Larsson, Leif Herlufsén, Stefan Hallberg, Alvar Andersson, Gunder Svanström, Bengt Lagerö. Lagledare: Berndt Bäcken Jansson. Veteranserien H-65, Div. 1 Karlskoga slutade på en hedersam 4:e plats med 10 poäng endast ett efter segrande Frösåker. En seger hemma mot Örebro, tyvärr 6-6, hade betytt en klar andraplats före Katrineholm. Landeryd med 5 och Kumla 2 poäng flyttas ner medan Billerud och Mosjö är nya i serien. 9 spelare har deltagit och Alvar Andersson vann alla sina 7 spelade matcher medan det i övrigt var lite blandade resultat. Johan Essén spelade samtliga matcher. Lagledare: Bror Nykvist. Veteranserien H-65, Div. 3 Karlskoga H 65 lag 2 har under säsongen 2008 spelat i div. 3 västra. Gustavsvik lag 2 vann serien och gick upp i div.2. Karlskoga slutade på 6:e plats av 9 lag. Vi vann 3 hemmamatcher, spelade 1 oavgjort. 4 bortamatcher förlorades. 11 spelare har använts under året, varav 8 mera regelbundet. Matcherna både borta och hemma har genomförts utan komplikationer och utan nämnvärda väderhinder. Laget är kommande år inlottat i samma serie, vilken år 2009 kommer att innehålla 10 lag. Lagledare: Jonny Eriksson. Veteranserien H-75 Karlskoga GK deltar med ett lag i matchspel H-75. Vi spelar i en serie om nio lag. 4 hemma- och 4 bortamatcher. 7 gubbar har deltagit totalt i ett 4-mannalag. Resultatet blev 4 vinster, 1 oavgjord och 3 förluster. Samtliga förluster på bortaplan. Placering i serien blev en delad tredjeplats. Lagledare: Harry Borg. 9

10 Verksamhetsberättelser 2008 Övriga aktiviteter Upptaktsmöte hölls den 10 april, där information lämnades från kommittén, pro, greenkeeper och tävlingsledare. En ny säsong och nya förväntningar står för dörren. Den 23 september genomfördes seniorernas höst resa till Karlstad GK, där en trivsam tävling avhölls i strålande höstsol. Karlskogas seniorer inbjöds till en individuell tävling av Degerfors seniorer till den 15 oktober. Det visade sig bli ett mycket stort deltagande från Karlskogas sida. En fortsättning på något sätt indikerades. Seniorernas avslutningsfest hölls den 7 november i Lions lokaler. Deltagandet var något lägre än tidigare år, vilket kan ha berott på veckodagen, en fredag. Vi som var där hade dock en trevlig tillställning med god mat och rolig historieberättning. Ja ni vet ju från vem, dock inte utan konkurrens. Där genomfördes sedvanlig prisutdelning till dem som lyckats bäst under året. Förslaget med Bengt-Olof Holmström som ny ordförande i seniorkommittén presenterades. Bengt Lindberg var beredd ordna Luciagolf även i år, men tyvärr frös och snöade möjligheten bort. Tävlingsåret 2008 Arbetsaktiviteter Lars-Gunnar kallar som vanligt arbetsvilliga för arbeten på och omkring banan. En viss numerär åderlåtning har noterats och en vi riktar en uppmaning till våra medlemmar att förstärka verksamheten. Arbetsvilliga finns ju enligt medlemsenkäten och klubben förväntas bli mer och mer beroende av frivilliga insatser. Avslutningsvis vill kommittén tacka alle de som ställt upp under året med många olika typer av insatser för att spel, tävlande, trivsel, bana m.m. ska fungera. Bengt-Olof Holmström 2008 års tävlingssäsong, var egentligen ganska händelserik. Ser man till antalet spelare kan vi konstatera att det återigen var ett färre antal anmälningar än förra året. Det finns, som jag ser det, inte någon orsak till oro. Noteras bör dock att både dam, herr och seniorgolfen backade, damerna agerar och byter speldag, hoppas det hjälper. Det som hände inför tävlingssäsongen var att ett antal tävlingar utgick p.g.a. uteblivna sponsorer, men istället fick klubben efter idogt arbete av bl.a. Marcus o Leif ett antal nya sponsorer, som tillsammans med de övriga gav tävlingsprogrammet betydligt bättre kvalitet. Kvalitet framför kvantitet. De nya var bl.a. Harrys, CTV och Möckelnslaget tillsammans med Degerfors GK. Med dessa nya tävlingar kan vi hoppas på ett ökat antal deltagare. Som alltid ett stort och varmt tack till våra sponsorer, som år efter år ställer upp så vi kan arrangera bra tävlingar. TACK. Vi vill gärna höra av er som har tankar och åsikter angående klubbens tävlingsprogram. I skrivande stund är det ett tjockt snötäcke utanför fönstret, och just nu känns golfandet långt borta, men håll ut, om ett antal dagar och veckor är vi igång. Hoppas vi ses till våren. För tävlingskommittén Lars G Gustafson Seniorernas upptaktsträff 16 april kl med fika i Golfrestaurangen. Anmälan via golf.se 10

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt.

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt. Porto betalt Föreningsbrev Nr 2/ 2006 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Denna boll peggade jag upp på 3:ans tee, innan snön kom. Om den inte blåst iväg ligger den under snötäcket och väntar, som vi

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 1 släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 2 släjdan nr 1/2009 Två ordförande har ordet Vi kan blicka vi tillbaka på en turbulent säsong. Banan har varit kanonfin det kan gäster och medlemmar

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

Gullbringa Golf & Country Club

Gullbringa Golf & Country Club Gullbringa Golf & Country Club Nr 2-2011 BILDANDET AV DRIFTSBOLAG HÖSTMÖTET INFORMATION FRÅN KLUBBCEFEN OCH TRÄNAREN K löver bladet N r2/20 11 Ledare Innehåll Ledaren...... 2 Klubbchefen informerar...3

Läs mer