Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:"

Transkript

1 TeeTime Nr

2 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 02. Fastställande av röstlängd för mötet. 03. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 04. Fastställande av föredragningslista. 05. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 06. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsområdet. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning). 07. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 08. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition an överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 09. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 10. Övriga frågor. Avslutningsvis: Fika. TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Golfvägen Karlskoga E-post Ansvarig utgivare Bo Spåre Redaktör Marcus Grimstad Annonsbokning Layout Karlskoga Grafiska Omslagsbild Lars Fredriksson TeeTime är en klubbtidning som framställs av en ideellt arbetande redaktionsgrupp. TeeTime ansvarar inte för insänt ej beställt materiel i form av text och bild. Redaktionskommittén förbehåller sig rätten att redigera insänt materiel. Städdag 18 april Tid: Kl Plats: Samling vid maskinhallen. Medlemmar som redan vet var han/hon brukar städa, kan gå direkt till respektive hål. Ansvarig arbetsledning finns på varje hål. Reservdagar för de som har förhinder blir måndag till fredag 13 till 17 april. Obligatorisk anmälan om detta till kansli. Obs!! detta är reservdagar för de som absolut inte kan komma den 19 april. Arbetsuppgifter: Städa runt green. Städa runt tee. Städa i bunkrar. Städa i träddungar. Rengöra avståndsmarkeringar. Rikta upp hindermarkeringar. Rikta upp skyddsnät. Rensa ogräs på grusgångar. Allmän uppsnyggning på hålet. Kolla uppstagningav av planterade träd. Löv samlas i plastsäckar för borttransport och kompostering. Ris och grenar forslas in i skogen och sprids ut. Det bryts ned och blir näring till skogen. Medtag egna krattor och räfsor, då klubben har ett begränsat antal. Arbetsuppgifter, deltagarlistor, sopsäckar mm har respektive arbetsledare. Eldningsförbud råder! Övriga arbeten Snygga till runt kiosken. Städa runt putting-green. Kratta och snygga till grässlänter samt övriga ytor på parkeringen. Snygga till vid kansli/rest/shop parkeringen. Borsta av plattor vid utslagsplatserna på rangen. Räfsa bort gamla peg mm vid plattorna på rangen. Sopa bort grus på alla plattgångar runt klubbhus och range. Städa vagnbod. Snygga till runt klubbtvätt. Snygga till vid sittplats innan 1:a tee. Kantskära och snygga till vid rododenronplantering bakom 5:ans green. Kantskära och snygga till plantering bakom 6:ans green. Kantskära och snygga till planteringar vid 17:de tee. Räfsa gräsmattor samt tillsnygging runt Frökenborg. Sopa bort grus på bro vid 15 och 12. 2

3 Ordförande har ordet Välkommen till golfåret 2009 Det är dags att blicka framåt mot golfsäsongen Fjolårets regniga höst har jag redan förträngt, vilket jag hoppas Ni också gjort. Nu ser vi stället fram mot en varm och skön sommar. Som vanligt ligger ban- och kanslipersonalen i för att erbjuda alla medlemmar en så fin golfanläggning som möjligt inför stundande golfsäsong. Vildsvin De problemen fick med vildsvinen förra året med skador på fairway skall vi förhoppningsvis slippa i år. Vi har inköpt ett vildsvins-stängsel som kommer att sättas upp till våren. Stängslet längd blir ca 1500 meter. Konvertering Vi skickade i januari ut en skrivelse till alla medlemmar som inte hade konverterat sina medlemslån. Gensvaret blev tyvärr inte vad jag hade hoppats på, varför jag åter vill påminna om detta. De som konverterar sina medlemslån gör dessutom en stor insats för klubben och medverkar till att stärka klubbens ekonomi. Det skapar en tryggare ekonomisk framtid för klubben, vilket innebär att det blir lättare att kunna ta beslut om framtid investeringar. Arbetsinsats Under förra året utfördes en enkät, där en av frågorna var om det fanns några som ville hjälpa till. Vi fick svar från ett sextiotal som svarade att de kunde tänka sig hjälpa till med olika arbetsuppgifter. På vår hemsida uppmanade vi de personerna att höra av sig. Tyvärr har endast ett tiotal hörsammat denna uppmaning. Med andra ord: Ni som kunde tänka Er att hjälpa till ring till kansliet och anmäl Er. Ett ord på vägen: Jag är övertygad om att de flesta människor är ungefär så lyckliga som de bestämmer sig för att vara. Med bästa golfhälsningar Lennarth Pettersson Tidbokning 2009 Gäller fr o m banans öppnande! Bokningsbara tider gäller mellan kl 8-18, därutöver bollränna, som nu sitter vid 1a tee. 6 starttider, varav max 4 helgdag, kan bokas 14 dagar i förväg. Samtliga spelare i bollen skall identifieras med golf-id vid bokning. Se till att ha ditt medlemskort tillgängligt! Förbokningsbara tider De förbokningsbara starttiderna är samtliga tider alla dagar 00, 08, 17, 25, 34, 42 och 51 som kan bokas via golf.se eller vid terminalen på golfklubben. Vid behov ringer du kansliet på telefon Kansliets öppettider Vardagar Helger Att tänka på: Samtliga spelare i bollen skall identifieras med golf-id vid bokning. Se till att ha ditt medlemskort tillgängligt! Meddela alltid kansliet i god tid om du fått förhinder. Endast personal kan göra enstaka tidsavbokningar inom bollen. Du kan själv boka av samtliga i bollen via golf.se. Vid upprepade ej avanmälda tider, kan inskränkningar i denna persons rätt att boka tid införas. Detta gäller inte om man i god tid meddelat förhinder. Vid hög beläggning på banan tillåts endast 3 och 4 bollar att starta. Klubbvärden reglerar detta. På förekommen anledning kan reglerna ändras. 3

4 Årsmöte Protokoll fört vid Karlskoga Golfklubbs årsmöte torsdagen den 27 november 2008 Stallet. 1. Mötets öppnande. Lennarth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Han utryckte sin glädje över att så många hade kommit. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötets utlysande godkändes av mötet. 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. Till detta valdes Lars Rhodin och Kenneth Ericsson. 4. Fastställande av röstlängd för mötet. Denna fastställdes till 75 stycken närvarande medlemmar. 5. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan godkändes av mötet. 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet. För årsmötets räkning valdes till ordförande Lennarth Pettersson och till sekreterare Leif Herlufsén. 7. Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån, mål och verksamhetsplaner samt budget för det kommande Verksamhetsoch räkenskapsåret, enligt TeeTime nr Verksamhetsplan Lars Fredriksson berättade att vi haft en bra övervintring och att vi fick en bra start på säsongen. Juni och juli var det regntåg som gällde och sedan fick vi en årsnederbörd på två månader som ställde till bekymmer. Lars berättade vidare att de planerade åtgärder som inte gick att utföra under hösten på grund av allt regn kommer att göras under våren. Lars utryckte sin oro över de skenande gödselpriserna och att vissa bekämpningsmedel mot snömögel har blivit förbjudna. Detta kan öka risken för snömögelskador under vinterhalvåret. Lars visade bilder på hur vildsvinen ställt till det under hösten och fick många förslag till åtgärder, för att förhindra en fortsättning. Olle Wistlings förslag om elstängsel anammades och Lennarth lovade att man skall undersöka vad det kan komma att kosta. De 55 personer som svarat positivt på enkäten att hjälpa till med banarbete, ville Lars att de skall anmäla sig till honom eller kansliet. Miljöplan Johan Essén berättade kortfattat om den miljöplan/policy som antagits av styrelsen och att en kommitté skall tillsättas för att se till att den efterföljs och revideras i framtiden. 4

5 Ekonomi Robert redovisade resultatutfall t.o.m. oktober i jämförelse med samma månad Robert berättade vidare att klubben tagit ett lån för bl.a. återbetalning av medlemslån vilket kommer att medföra ökade räntekostnader i nästa års budget. Vidare talade Robert om att klubben har för avsikt att sälja personalbostaden och ytterligare tomter i anslutning till densamma och den södra parkeringen. Robert redovisade vidare vilka investeringar som är planerade under nästa år. Janne Elgh undrade om vi inte är inne på en farlig väg när vi tvingas låna pengar för att återbetala lån vilket Robert höll med om, men att det minskar i takt med att fler konverterar sina medlemslån. Lennarth berättade att ett personligt brev skall skickas till alla som inte konverterat, där det skall förklaras varför det är viktigt för klubben att så många som möjligt gör det. Verksamhetsplanen, budget för 2009 och de föreslagna avgifterna godkändes av mötet. 8. Val. Lars-Gunnar presenterade valberedningens förslag, och framförde samtidigt sin glädje över den positiva respons man mött vid tillsättande av olika befattningar. Beslut: Årsmötet beslutade som följer: Val av styrelsefunktionärer: Ordförande Lennarth Pettersson, omval 1 år Ledamot Robert Carlsson, omval 2 år Ledamot Dan Westberg, omval 2 år Ledamot Johan Essén, vald 2 år 2007 Ledamot Anette Katisko Berg, vald 2 år 2007 Styrelsesuppleant Jan Karlsson, nyval 1 år Styrelsesuppleant Bengt-Olof Holmström, nyval 1 år Val av revisorer: Revisor Rolf Nässlander, omval 1 år Revisor Per Skeppstedt, omval 1 år Revisorsuppleant Vakant Valberedning: Ordförande Lars-Gunnar Gustavsson, omval 1 år Ledamot Arne Grenemo, omval 1 år Ledamot Utses av styrelsen. 9. Övriga frågor. Lennarth redogjorde för att man gjort en kommitté av tidigare tävlings-, utbildnings- och medlemskommittén, vilka ser ut enligt nedan. Seniorkommittén: Bengt-Olof Holmström Damkommittén: Annika Tylleskär Junior-elitkommittén: Peder Johansson Jesper Edström Tävlings-, utbildnings- och medlemskommittén: Larsa Albinsson Torbjörn Fimmerstad Marknadskommittén: Vakant Kioskens öppettider diskuterades, och Lennarth lovade att ta upp detta vid nästa avtalsförhandling. Uppsnyggning av trapphus och omklädningsrum efterlystes, och Lennarth lovade att det skall ses över men betonade att det är en fråga om prioritering av kostnader. Lennarth redogjorde för bakgrunden till uppgörelsen med Örebro GK, och erhöll för resultatet en spontan applåd. Frågan om varför det inte blev något samarbete med Degerfors ställdes, och Lennarth med bistånd av Leif redogjorde för turerna kring detta. Lennarth påpekade att vi fortfarande kan tänka oss ett samarbete men att nu ligger bollen hos Degerfors då man sa nej denna gång. Ordförande tackade för visat intresse och inbjöd samtliga på kaffe och dopp. Karlskoga Vid protokollet Leif Herlufsén Damernas upptaktsträff 19 april kl med mat i Golfrestaurangen. Anmälan via golf.se 5

6 Verksamhetsberättelser 2008 Banan Det känns att våren är på gång. Fågelsången hörs allt mer, snön smälter och tranorna börjar anlända till Hornborgarsjön. Det är en härlig tid vi har framför oss. I vinter har vi tagit ned ett stort antal granar och björkar längst berget på högersidan om hål 4 i höjd med röd tee. Vi har sänkt horisontlinjen rejält för att morgonsolen ska komma fram tidigare. Även i dungen mellan green 3 och tee 4 har vi tagit bort en del björkar. Detta för att få in mer soltimmar på 3:ans green. Denna green ligger i en norrslutning, omgiven av berg och får inte så mycket sol. Några björkar är nedtagna vid 8:ans tee för att få mer utsikt över Valån. På lilla banan är skogen på hål 7 gallrad även detta för att få in mer luft och sol på hålet. Vid bortre änden på rangen har träd och sly tagits bort för att underlätta förlängning av rangen när så blir. Vi har fått god hjälp av Lars-Gunnar och hans oldboys med att elda upp riset. 2 st bunkrar på hål 6 är under byggnad. Jobbet påbörjades i höstas och färdigställs till våren så fort markförhållandena tillåter. En ny gångväg från green 7 till tee 8 är färdigställd. Det kommer att bli ändring på en del hindermarkeringar längs diken och dammar. I stället för att ha många färgade pinnar byts de ut mot målade plattor. Detta gör att vi kan klippa över markeringarna med maskin och behöver inte gå och putsa med grästrimmer. Självklart kommer det att finnas pinnar där så behövs. Pitch-fältet kommer att klippas ned på samma höjd som fairway i fortsättningen. Vi har plogat av snö från greener 2 gånger under vintern. Har vi ett snötäcke och det blir mildväder blir det oftast ett islager i botten mot greenytan. Detta kan på sikt skada gräset. När vi har plogat av snön från greenerna läggs det på ett kornat gödselmedel som perforerar isskorpan och ser till att det kan bli luftväxling. Det är de gaser som bildas i greenen under vintern som är skadliga, och måste få en chans att strömma ut. Dränering har högsta prioritering på de banförbättringar som kommer att utföras under Vi ska även förlänga den påbörjade vägen på hål 18. Vi har sökt på hemsidan om hjälp med mindre arbeten under säsongen. Vi kommer att ha en informationsträff för de som har anmält sig under första hälften av april. Datum läggs ut på hemsidan så fort det är bestämt. Städdagen är lördagen den 18:e april. (Se mer info på sidan 2) Lars Fredriksson Medlemskommittén Under 2008 bildades en ny kommitté i klubben, medlemskommittén. Kommittén skall vara en koppling mellan medlemmar och styrelse. Man utsåg en ordförande som skulle vara samman kallande och under året hölls de möten med kommitens medlemmar. Man kom fram till att man skulle jobba med klubbvärdar under året och dessutom anordna en längre golfresa utomlands. Man samlade ihop frivilliga från de olika kommittéerna och från en av klubbens ligor det blev tillsammans ca 40 personer som skulle fungera som golfvärdar under året. Eftersom det var första året som vi har haft golfvärdar tycker vi att det har fungerat utmärkt efter de förutsättningar som fanns. Och till nästa år kommer vi att trimma verksamheten ytterligare. Resan som skulle gå till Thailand 2 veckor för ett pris av kr blev tyvärr inte av. Det fanns ett stort intressse men till slut blev det bara 15 stycken intresserade och vi behövde vara 25 för att få dessa priser. Men vi kommer igen till nästa år med nya idéer. Sammanfattningsvis tycker vi att för att vara första året har det fungerat bra svårigheterna har varit att finna metoder för att ta tillvara medlemmarnas idéer och att få idéer av medlemmarna. Torbjörn Fimmerstad Herrar Elit Elitlaget gjorde under säsongen 2008 comeback i division 2 och det med den äran. De som spelade för laget under seriespelen var Gabriel Ek, Jesper Edström, Johan Johansson, Peder Johansson och Mattias Olsson. Med på resorna som väskbärare och glädjespridare var även juniorerna Daniel Hermansson och Krister Pöpke varav den senare lyckades med en HIO under inspelsvarvet inför andra omgången på Sotenäs. Vi låg efter första omgången på Bryngfjorden på femte plats efter att ha spelat väldigt bra under de två första varven men tappat lite på de avslutande singlarna. Vi var sedan näst bäst av alla lag på Sotenäs vilket förde upp oss på fjärdeplatsen och vi kunde därmed åka hemåt tämligen nöjda. I år har vi hemmaplan under andra omgången vilket vi hoppas ska hjälpa oss ytterligare en bit upp i seriesystemet! Vi började även, för första gången 6

7 Verksamhetsberättelser 2008 på ett antal år, säsongen med ett lyckat träningsläger i Kristianstad och det planeras nu för fullt inför årets resa som kommer styras mot Malmöregionen helgen efter påsk. Avslutningsvis måste jag givetvis nämna att det blev hemmaseger i Arena Trophy, Mattias Olsson tog hem titeln tack vare vilket måste klassas som med beröm godkänt! Jag hoppas på en lika lyckad säsong 2009! Jesper Edström Juniorsektionen Den klart bästa händelsen för juniorerna under 2008 var Christer Pöpkes vinst i KBA CUP, grattis Christer! Många andra juniorer var flitiga och var ute och tävlade i Skandias olika tävlingar och det reslulterade i att många klev upp från Skandia Distrikt till Skandia Regional. Tack alla ni juniorer som ställde upp och var klubbvärdar på våran hemmabana och skötte detta på ett bra sätt. Till Karlskoga Golfklubb vill jag passa på och tacka för att ni satsar på era ungdomar genom att golfklubben står för gratis träning 1 gång i veckan under hela säsongen. står för milersättning för de ungdomar som spelar golftävlingar på andra banor. står för startavgift för de ungdomar som tävlar på andra banor. Med tanke på detta så hoppas jag att FLERA ungdomar tar tillfället i akt inför 2009 att börja träna golf i en golfgrupp. Det finns plats för alla ungdomar. Lycka till under Staffan Johansson Damer Damernas upptaktsträff Tisdagen den 22 april var det åter dags för den årliga upptaktsträffen med mat och dryck som Sandra och hennes personal serverade. Under kvällen informerade Patric och Cissi om säsongens olika träningstillfällen och damkommittén om kommande tävlingar. Leif Leander från Synsam berättade om betydelsen av att använda solglasögon på golfbanan. Marika Olsson (sjukgymnast) informerade om skonsam träning på vibrationsplatta samt visade upp skor som får oss att aktivt räta upp kroppen mm. Deltagarna blev inbjudna till InVivo för att få en demonstration av vibrationsplattan, vilket uppskattades mycket. Som vanligt kunde den som ville testa nya damklubbor på rangen. Slutligen var det dags för den sedvanliga mannekänguppvisningen med kläder och tillbehör från STIL, shopen samt solglasögon från Synsam. Det blev en mycket trevlig kväll med blandat innehåll, vilket jag tror de flesta instämmer i. Ut i det blå Årets resa gick till Arboga golfklubb den 30 maj. Som vanligt utgick resan från parkeringen på golfklubben där vår chaufför, Bengt Andersson, såg till att vi kom ombord. Väl framme bjöds det på kaffe och macka innan vi övade upp slag samt puttning inför tävlingen. Banan var i mycket fint skick och även detta år hade vi vädergudarna med oss. Efter de 18 hålen var det dags för middag med dryck. Dagen avslutades med prisutdelning och vinnare blev Eva-Lena Jakobsson på 69 slag. På andra plats kom Anita Wahlgren med 73 slag, vilket även trean Margareta Skyllkvist hade. I sedvanlig ordning berättades det en del historier på hemresan och humöret var på topp när vi anlände till Karlskoga efter en mycket lyckad dag. Inbjudningstävlingar Under säsongen har vi haft 2 st rikstäckande tävlingar - Red Tee Cup samt Abacus Masters tjejgolf. Spelformen för båda tävlingarna var 2-mannalag poängbogey. Tisdagstävlingar Under 2008 har tyvärr deltagarantalet sjunkit en del tyvärr. För att få till en förändring har vi beslutat att inför säsongen 2009 flytta damtävlingarna till torsdagar i förhoppning om att fler kan delta. Tävlingssäsongen avslutade som vanligt med Ärtsnärten där vi efter tävlingen avnjöt ärtsoppa och punsch. Running Eclectic/Shoot out Tisdagen den 2 september spelades Shoot Out med finalisterna från 2008 års Running Eclectic: Eva Björk, Turid Gunnarsson, Gunvor Ek Carlsson, Lena Bergman, Gerd Andersson, Ulla-Stina Kihl, Yvonne Bergman, Lena Karlsson, Marianne Persson och Anita Pettersson. Under resans gång blev det en del särspel och på 9:e hålet var det Yvonne Bergman och Gunvor Ek Carlsson som gjorde upp och vinsten. Yvonne drog denna gång det längsta strået och vi gratulerar henne till vinsten samt till dem som hade satsat en slant på Yvonne. Totalsegrare i Running Eclectic 2008 blev Eva Björk på 52 slag. Brith Persson 7

8 Verksamhetsberättelser 2008 Seniorkommittén Seniorkommittén har under året bestått av Dan Westberg (ordförande), Gunder Ericson (sekreterare) Jonny Eriksson (kassör), Lars Andersson, Lars-Gunnar Gustavsson och Anita Wahlgren. Under året har 8 protokollförda möten hållits. Liksom tidigare år har tävlingsmöjligheterna för alla seniorer varit många, vanligtvis tre gånger i veckan plus klubbens tävlingar på söndagar. Därtill har vi haft ett antal representationslag i gång i distriktserier. Den populära seniorgolfen på onsdagar samlade hela 1124 individuella starter och till dessa kommer 5st partävlingar. INTERNA TÄVLINGAR KM Inte heller i år kom tillräckligt antal anmälningar in för att KM för H 65 skulle kunna spelas. Anmärkningsvärt eftersom det finns många aktiva i den gruppen, där vi ju dessutom har två representationslag. Inte heller H 75 kunde genomföras av samma anledning. KM för H 55 genomfördes dock med 15 deltagare. Segrade gjorde Bengt Lundberg (Grattis!) med 162 slag tätt följd av Lennarth Pettersson och Kaj Söreskog på delad 2:plats med 164 slag. Bengt Lundberg vann även tävlingen i tävlingen där handicap räknades. Onsdagsgolfen Under 2008 har seniorgolfen på onsdagar haft 1124 startande på 14 singeltävlingar, vilket ger ett snitt på 62 startande / tävling. Därutöver har 5 st partävlingar genomförts, med ett snitt av 26 par / tävlingsomgång, samt avslutning med Shot Out. Deltagandet är något lägre än 2007, då vi hade 1180 starter i singelspelet och bättre väderförhållanden. Resultat singelspel: Klass A 1. Enar Johansson 2. Juha Pesonen 3. Olle Wistling Klass B 1. Lars Hallberg 2. Barbro Landström 3. Bengt Lindberg Klass C 1. Aaro Saukko 2. Jan Hägg 3. Yvonne Karlsson Shot Out Klass A vanns av Olle Wistling Klass B vanns av Gunnar Karlsson Klass C vanns av Gun-Britt Johansson Värmlandstävlingar Seniorgolfen i Värmland omfattar tre typer av tävlingar: Värmlandsserien som är en individuell serietävling, Värmlandsmatchen som är en matchtävling och Eftersäsongsgolfen som är en individuell serietävling. Vi har endast deltagit i Värmlandsserien, som vi kallar S- touren, där 12 tävlingar ingick. Det totala antalet deltagare har trots sen start och regnig sensommar varit ungefär lika med förra året, 329 st. Från vår sida har 9 spelare deltagit i A-klassen varav endast 3 i andra tävlingar än den vi själva arrangerade. Ingen framskjutande placering uppnåddes. I B-klassen deltog 7 spelare varav endast 2 deltog i utsocknes tävlingar. Gunnar Karlsson höll sig väl framme och placerade sig på en 4:e plats får vi inte arrangera någon tävling. Det får däremot Degerfors som kommer att deltaga för första gången. Totalt kommer 13 tävlingar att ingå. Närketävlingar Seniortouren Senior touren lockade till 874 starter av totalt 339 spelare varav fler än 40 från Karlskoga GK. I Order Of Merit lyckades Jan Hägg bäst och blev 2:a (Bravo!) endast 1 poäng efter segraren Göran Andersson från Askersund. Oktober-touren Oktober touren fortsätter att vara mycket populär. Det har under hösten genomförts 2913 starter av 490 personer, varav mer än 50 spelare från vår klubb. Flera Karlskoga spelare nådde mycket bra placeringar i Order Of Merit. Våra bästa placeringar var, A-klassen: Olle Wistling på 2:a plats (Bravo!) endast 6 poäng efter segraren Jan Stenman från Mosjö. Dessutom kom Kennet Eriksson och Alvar Andersson på delad 9:e plats och Bengt Lagerö på 15:e. B-klassen: Ulf Funke på 9:e plats. C-klassen: Yngve Eriksson på 12:e plats. D-klassen vann Lennart Avesand (Bravo!) och Bengt Lindberg kom på 11:e plats Distrikt-serien Distriktserien spelas som matchspel med lag bestående av två damer och fyra herrar. År 2008 kom Karlskoga GK på en hedrande 2:a plats. Kårsta vann med 16 poäng. Vi hade 14 poäng, lika som Mellringe, men bättre poängskillnad. Kårsta 76-44, Karlskoga och Mellringe Resultat 2008 Kga-Mosjö 8-4, Kga-Kumla 6-6, Stjerfors-Kga 7-5, Kga-Kårsta 10-2, Kga-Nora 11-1, Örebro-Kga 7-5, Mellringe-Kga 6-6, Gustavsvik-Kga 3-9, Kga-Askersund 7-5, Linde- Kga 5-7. Lagledare: Anita Wahlgren. 8

9 Verksamhetsberättelser 2008 Dam 6-an Lagtävling med 6 damer i laget. Mellringe och Stjärnfors stod i år för motståndet i grundspelet och Karlskoga gick vidare till final i pool 1. Övriga finallag var Kumla; Gustavsvik och Arboga. Finalen spelades i Nora den 1 september. Karlskoga vann denna och hade sedan tidigare 2 inteckningar i vandringspriset. Fick därmed en 3:e inteckning och det åtråvärda vandringspriset, som är en tavla, blir därmed vår under Mycket bra gjort. Finallaget bestod av Ulla-Stina Kihl, Lena Karlsson, Marianne Persson, Anita Wahlgren, Anita Larsson och Barbro Landström. Övriga som deltagit under säsongen är Monika Blixt, Kerstin Hjersing och Berit Johansson. Lagledare: Ulla-Stina Kihl Mellansvenskt spel Vi har även i år deltagit i - Scratch-serien - Oldboys-serien - Veteran-serien Scratch-serien Serien består av 10 lag. Varje lag ska bestå av sex spelare, varav de fem bästa spelarnas bruttoscorer bildar lagets resultat och placering i serien. Spelform: Slagtävling utan hcp från gul tee. Spelplatser i år var Linköping, Karlstad och Örebro. Totalt kom vi på en delad tredje plats med 82 slag i snitt. Segrande lag blev Karlstad med ett snitt på 78,4. Spelare som deltagit i år var Stefan Hallberg, Bo Einarsson, Thomas Palmberg, Lennart Persson, Kaj Söreskog, Bengt Lundberg, Lennart Pettersson (mer känd som ordförande) och Olle Wistling. Reserv på hemmaplan har ständigt varit Owe Persson. Vi har en bruten arm i laget som oroar. Jag ser fram emot nästa års spel på Landeryd, Nyköping och Torshälla. Lagledaren: Stefan Hallberg. Oldboys serien, H55 Efter att föregående år vunnit serien gick vi i år upp till div.1 norra. Serien bestod av åtta lag. Förutom vi: Surahammar, Gustavsvik, Kristinehamn, Frösåker, Örebro, Uddeholm, Lindesberg. Lagen består av sex manliga spelare. De med lägst handicap i respektive lag möter varann, osv. Serien spelas som enkelserie. Högsta tillåtna hcp är 13 + slope. Vunnen match ger 2 poäng, oavgjord ger 1 poäng. Lottningen blev att vi fick fyra matcher hemma och tre borta. Inledningsmatchen var mot Surahammar hemma, vinst med Före sommaruppehållet ledde vi serien tillsammans med Kristinehamn, då hade vi vunnit tre matcher och förlorat en. Förlusten kom mot Frösåker borta 8-4. Endast lagledaren vann sin match. Höstsäsongen inleddes med seger över Örebro och Kristinehamn. Inför sista matchen ledde vi serien med två poängs målskillnad före Frösåker men med samma poäng. Vår sista match var mot Uddeholm borta. Uddeholm har (enligt dom själva) inte fått stryk hemma i matchspel på över åtta år. På en regntung bana fick även vi se oss slagna. Frösåker vann sin match, så vi tog en hedrande andraplats. Spelare som deltagit i laget under året har varit: Berndt Jansson, Enar Johansson, Kaj Söreskog, Lennarth Pettersson, Olle Wistling, Tommy Larsson, Leif Herlufsén, Stefan Hallberg, Alvar Andersson, Gunder Svanström, Bengt Lagerö. Lagledare: Berndt Bäcken Jansson. Veteranserien H-65, Div. 1 Karlskoga slutade på en hedersam 4:e plats med 10 poäng endast ett efter segrande Frösåker. En seger hemma mot Örebro, tyvärr 6-6, hade betytt en klar andraplats före Katrineholm. Landeryd med 5 och Kumla 2 poäng flyttas ner medan Billerud och Mosjö är nya i serien. 9 spelare har deltagit och Alvar Andersson vann alla sina 7 spelade matcher medan det i övrigt var lite blandade resultat. Johan Essén spelade samtliga matcher. Lagledare: Bror Nykvist. Veteranserien H-65, Div. 3 Karlskoga H 65 lag 2 har under säsongen 2008 spelat i div. 3 västra. Gustavsvik lag 2 vann serien och gick upp i div.2. Karlskoga slutade på 6:e plats av 9 lag. Vi vann 3 hemmamatcher, spelade 1 oavgjort. 4 bortamatcher förlorades. 11 spelare har använts under året, varav 8 mera regelbundet. Matcherna både borta och hemma har genomförts utan komplikationer och utan nämnvärda väderhinder. Laget är kommande år inlottat i samma serie, vilken år 2009 kommer att innehålla 10 lag. Lagledare: Jonny Eriksson. Veteranserien H-75 Karlskoga GK deltar med ett lag i matchspel H-75. Vi spelar i en serie om nio lag. 4 hemma- och 4 bortamatcher. 7 gubbar har deltagit totalt i ett 4-mannalag. Resultatet blev 4 vinster, 1 oavgjord och 3 förluster. Samtliga förluster på bortaplan. Placering i serien blev en delad tredjeplats. Lagledare: Harry Borg. 9

10 Verksamhetsberättelser 2008 Övriga aktiviteter Upptaktsmöte hölls den 10 april, där information lämnades från kommittén, pro, greenkeeper och tävlingsledare. En ny säsong och nya förväntningar står för dörren. Den 23 september genomfördes seniorernas höst resa till Karlstad GK, där en trivsam tävling avhölls i strålande höstsol. Karlskogas seniorer inbjöds till en individuell tävling av Degerfors seniorer till den 15 oktober. Det visade sig bli ett mycket stort deltagande från Karlskogas sida. En fortsättning på något sätt indikerades. Seniorernas avslutningsfest hölls den 7 november i Lions lokaler. Deltagandet var något lägre än tidigare år, vilket kan ha berott på veckodagen, en fredag. Vi som var där hade dock en trevlig tillställning med god mat och rolig historieberättning. Ja ni vet ju från vem, dock inte utan konkurrens. Där genomfördes sedvanlig prisutdelning till dem som lyckats bäst under året. Förslaget med Bengt-Olof Holmström som ny ordförande i seniorkommittén presenterades. Bengt Lindberg var beredd ordna Luciagolf även i år, men tyvärr frös och snöade möjligheten bort. Tävlingsåret 2008 Arbetsaktiviteter Lars-Gunnar kallar som vanligt arbetsvilliga för arbeten på och omkring banan. En viss numerär åderlåtning har noterats och en vi riktar en uppmaning till våra medlemmar att förstärka verksamheten. Arbetsvilliga finns ju enligt medlemsenkäten och klubben förväntas bli mer och mer beroende av frivilliga insatser. Avslutningsvis vill kommittén tacka alle de som ställt upp under året med många olika typer av insatser för att spel, tävlande, trivsel, bana m.m. ska fungera. Bengt-Olof Holmström 2008 års tävlingssäsong, var egentligen ganska händelserik. Ser man till antalet spelare kan vi konstatera att det återigen var ett färre antal anmälningar än förra året. Det finns, som jag ser det, inte någon orsak till oro. Noteras bör dock att både dam, herr och seniorgolfen backade, damerna agerar och byter speldag, hoppas det hjälper. Det som hände inför tävlingssäsongen var att ett antal tävlingar utgick p.g.a. uteblivna sponsorer, men istället fick klubben efter idogt arbete av bl.a. Marcus o Leif ett antal nya sponsorer, som tillsammans med de övriga gav tävlingsprogrammet betydligt bättre kvalitet. Kvalitet framför kvantitet. De nya var bl.a. Harrys, CTV och Möckelnslaget tillsammans med Degerfors GK. Med dessa nya tävlingar kan vi hoppas på ett ökat antal deltagare. Som alltid ett stort och varmt tack till våra sponsorer, som år efter år ställer upp så vi kan arrangera bra tävlingar. TACK. Vi vill gärna höra av er som har tankar och åsikter angående klubbens tävlingsprogram. I skrivande stund är det ett tjockt snötäcke utanför fönstret, och just nu känns golfandet långt borta, men håll ut, om ett antal dagar och veckor är vi igång. Hoppas vi ses till våren. För tävlingskommittén Lars G Gustafson Seniorernas upptaktsträff 16 april kl med fika i Golfrestaurangen. Anmälan via golf.se 10

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Vårårsmöte. Tidbokning 2010

Vårårsmöte. Tidbokning 2010 TeeTime Nr 1 2010 Vårårsmöte TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Golfvägen 13 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig utgivare Bo Spåre Redaktör Marcus Grimstad Annonsbokning

Läs mer

Välkommen till vårårsmöte den 26 mars

Välkommen till vårårsmöte den 26 mars TeeTime Nr 1 2015 Välkommen till vårårsmöte den 26 mars Välkommen till Stallet Bofors torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras. 01) Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Vårårsmöte. Gäller fr o m banans öppnande!

Vårårsmöte. Gäller fr o m banans öppnande! TeeTime Nr 1 2011 Vårårsmöte TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Golfvägen 13 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig utgivare Bo Spåre Redaktör Marcus Grimstad Annonsbokning

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Vårårsmöte. Gäller fr o m banans öppnande!

Vårårsmöte. Gäller fr o m banans öppnande! TeeTime Nr 1 2013 Vårårsmöte TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Golfvägen 13 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig utgivare Bo Spåre Redaktör Marcus Grimstad Annonsbokning

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet TeeTime Nr 1 2007 Ordförande har ordet TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig utgivare Bosse Spåre Redaktör Urban

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VÅRUPPTAKTEN 2017

VÄLKOMMEN TILL VÅRUPPTAKTEN 2017 VÄLKOMMEN TILL VÅRUPPTAKTEN 2017 SENIORKOMMITTÉN Bosse Palo Tapio Kanerva Christer Åström Börje Axelsson Stefan Lundin Ordförande Sekreterare Tävlingsprogram Onsdagsmix Budget/Ekonomi PROGRAM 1. Vår Green

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Björkhagens Golfklubb

Björkhagens Golfklubb Björkhagens Golfklubb Protokoll från årsmötet den 30 mars 2009 Före årsmötet utdelades årsmötet THK pris till Victor Bogestedt som utnämts till årets bästa spelare under året. 1. Upprop och fastställande

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 www.msvgolfserier.se org.nr: 802 435-6837 Verksamhetsberättelse för år 2013 Mellansvenska Veteranserien H65 är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Södermanlands,

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes.

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes. Protokoll fört vid Årsmöte med Arboga GK:s Veteransektion 2012-02-24 i Bibliotekets hörsal. Närvarande: 35 medlemmar. 1. Mötets öppnande Ordf. Rolf Nordquist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

PROTOKOLL Mötets öppnande Ordföranden Olle Stenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL Mötets öppnande Ordföranden Olle Stenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Stenungsunds Seniorkommitten Golfklubb PROTOKOLL 2016-10-03 SENIORERNAS HÖSTMÖTE den 3 oktober 2016 1. Mötets öppnande Ordföranden Olle Stenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Fastställande

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Beslutande organ 3 Verksamhet 4 Tävlingsform 5 Arrangemanget Liberian Open 6 Vandringspris

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2015-02-18 0.1 Styrelsemöte 15:03 Datum 2015-02-18 18.00-19.00 Plats Office, Kyrkogatan Närvarande Bengt Keisu Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Conny Fredriksson

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer