Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U"

Transkript

1 Bruksanvisning Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon

2 Apparaten PMA7501-Y (PMA.Quality) För insats i explosionsutsatta områden i zon Indikatorhuvud 2 Q-knapp (på/viloläge) 3 R-knapp: uppåt 4 S-knapp: nedåt 5 U-noll/tareringsknapp 6 I-bytesknapp beroende på menyinställning: för PMA7501-Y kan ett byte av två decimaler 0,05 till 999,95g eller ett byte mellan g och p Delar per Kg beroende på menyinställning. 7 K-faktorknapp för lacktillblandningsapplikationer 8 c-knapp (rensa) och [REC]-Knapp för lacktillblandningsapplikationer 9 L-knapp [ENTER] och [MEM]-Knapp för lacktillblandningsapplikationer 2 10 Display/visning 11 Vågskål 12 Gränssnitt (DSUB-kontakt 9-pol.) 13 Anslutning för strömförsörjning 14 Jordningsklämma 15 Stativ 16 Förbindning Teckenförklaring Följande symboler används i den här bruksanvisningen: Står framför handlingsanvisningar $ Står framför handlingsanvisningar, som ska utföras endast under vissa villkor > beskriver vad som händer efter att en viss handling har utförts Står framför en punkt i en lista! Pekar på en fara!

3 Innehåll Apparaten... 2 Innehåll Användningssyfte Säkerhets- och varningsanvisningar... 3 Idrifttagande... 6 Drift Applikationer Justeringar Menyinställning Felsökning Skötsel och underhåll Återvinning Teknisk information och gränssnittsbeskrivning Tillbehör USB Port (PC) EC Declaration of Conformity Säkerhetsanvisningar Användningssyfte PMA7501-Y... (Serie PMA.Quality) är en våg som utvecklats speciellt för användning inom området lacktillblandning. Vågen kan styras såväl via tangentbord i Stand Alone-drift, som även med hjälp av en PC-installerad applikationsmjukvara (t.ex. en färgblandningsapplikation från tillverkaren). Lämplig drivenhet för utrustningen för DOS eller WINDOWS för framställning av tillämpningsprogram finns vid behov att få via Sartorius. Anvisning: Innan PMA7501-Y och den YPS04-Y.. ansluts och tas i bruk ska installationsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna läsas igenom noggrant. De exempel som redovisas i denna bruksanvisning kan inte genomföras med PMA7501-Y00W. Säkerhets- och varningshänvisningar Anvisning: Felaktig användning kan leda till personeller egendomsskador. Modellen får bara installeras och användas av kvalificerad personal. Vid installation av apparaten i explosionsfarliga områden zon 2, skall säkerhetsföreskrifterna och varningsanvisningarna läsas och följas i sin helhet vid installation, drift, underhåll och reparation av apparaten (t.ex.: EN ). alla relevanta lagar, normer, förordningar, även för arbetsskydd och miljöskydd i det aktuella landet efterföljas. Fråga leverantören vilka bestämmelser som gäller i ditt land. Alla som är berörda ska vara väl förtrogna med dessa anvisningar och alltid ha dokumenten nära till hands. Hörsamma säkerhets- och varningsanvisningarna i underlagen till de anslutna elektriska driftenheterna, till exempel tillbehör. Den driftansvarige måste vid behov komplettera dessa säkerhets- och varningsanvisningar samt instruera operatörerna. Håll alltid anordningarna fritt tillgängliga! Allmänna bestämmelser för installation Modell PMA7501-Y med strömförsörjning YPS04-Y.. uppfyller kraven i EGdirektivet 94/9/EG för apparater I apparatgrupp II, Kategori 3G och är avsedd för installation i explosionsfarliga områden zon2 enligt EG-typgodkännandet: KEMA05ATEX1248X. Säkerhetsanvisningarna enligt ritning ab sida 34) måste oavkortat beaktas! Vidare uppfyller modell PMA7501-Y med YPS04-Y.. kraven i EG-direktiven för elektromagnetisk överensstämmelse och elsäkerhet. 3

4 Användningsområdet för PMA7501-Y finns definierat i bifogade dokumenten. Samtliga begränsningar som omnämns i de bifogade dokumenten måste följas i sin helhet. Drivs PMA7501-Y utanför begränsningarna blir resultatet inte tillförlitligt och klassas inte som avsedd användning. Garantin upphör att gälla vid felaktig installation. Alla ingrepp i apparaten (utom av personal som har auktoriserats av Sartorius) leder till förlust av tillståndet och samtliga garantianspråk. Installationen av PMA7501-Y i explosionsfarliga områden måste utföras av en utbildad elektriker. Som auktoriserad betecknas en person som är väl förtrogen med hur anläggningen monteras, tas i bruk och sköts. El-fackmannen har den kvalifikation som behövs och känner till de tillämpliga bestämmelserna och föreskrifterna. Kontakta vid behov återförsäljaren eller Sartorius kundtjänst. Undvik elektrostatisk uppladdning. Anslut potentialutjämingsklämman. Det är förbjudet att koppla bort potentialutjämningsledningarna. Stället är märkt med en jordningssymbol. Jordkabeln måste ha ett minsta tvärsnitt på 4 mm 2 och vara utrustad med en lämplig kabelsko. Koppla alla enheter och tillbehör till potentialutjämningen (PU). Utsätt inte vågen onödigtvis för extrema temperaturer, aggrassiva kemiska ångor, fukt stötar och vibrationer. Under extrem elektromagnetisk spänning kan vågens indikatorvärden förändras. Vågen är användbar igen efter att störningen försvunnit. Utrustningen får endast användas inomhus. Innan inkoppling eller urkoppling av kablar eller elektriska tillbehör vid vågens gränssnitt, måste vågens strömtillförsel brytas (dra ur nätanslutningen). Var noga med att följa stiftschemat, om andra kablar används. Jämför därför kabelanslutningarna med det aktuella kopplingsschemat innan du ansluter dem till Sartorius-produkterna och skilj de ledningar åt som har avvikande hölje. Den driftansvarige ansvarar för de kablar som inte Sartorius har levererat. Nätanslutningen måste uppfylla föreskrifterna i ert land. Kontakta vid behov återförsäljaren eller Sartorius kundtjänst. Garantin upphör att gälla vid felaktig installation. För att undvika elektrostatisk uppladdning vid användning av skyddshuv: Rengör huven endast med en fuktig trasa. För användaren I princip skall alla underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten utföras på vågen i strömlöst tillstånd. Stäng av driftspänningen till vågen och säkra den mot vidare användning, om du anser att du inte längre kan garantera att det är riskfritt att använda den (till exempel vid en skada). Kemikalier (t. ex.: gaser eller vätska), som kan angripa och skada apparaten eller kablar inifrån eller utifrån, måste hållas på avstånd. Håll IP-skyddet på apparaten och tillbehören följer, (DIN EN 60529). 4

5 Manteln till alla förbindelsekablar, liksom ledarna i den invändiga kabeldragningen, är tillverkade av PVC eller av gummi. Den tillåtna omgivningstemperaturen vid drift är 0 C till +40 C. Tillräcklig ventilation av utrustningen är nödvändig för att förhindra värmeutveckling. Använd endast originalreservdelar från Sartorius! Så länge färgburken står på vågskålen får den absolut inte förslutas med hammaren! Vågsystemet skadas! Enligt Certifikat nr från TÜV NORD CERT GmbH får elektroniska vågar av konstruktionen PMA7501-Y... och tillhörande nätadapter Typ YPS04-Y.. sättas in i brandfarliga områden, så länge utrymmet inte utsätts för brandfara genom större dammeller fiberansamlingar. Färgblandningsutrymmen är fria från sådana damm- eller fiberansamlingar, varför dessa apparater kan sättas in där. 5

6 Idrifttagande Ta ut vågen ur förpackningen. Kontrollera att det inte finns några synliga, yttre skador när du packat upp vågen. Leveransinnehåll Våg Vågskål Nätadapter YPS04-Y.. Säkerhetsanordning med skruv Två plasttätningspluggar (i stativet) C Placering Välj en avsedd plats utan drag, värmestrålning, fukt och skakningar. Innan apparaten ansluts till strömkällan skall bruksanvisningen läsas.! Följ säkerhetsföreskrifterna och varningarna. Montera vågskålen. 6

7 Nätanslutning Strömförsörjningen sker via den medföljande strömkabeln. Spänningsvärdet på strömenheten måste överensstämma med den lokala spänningen. Om den angivna nätspänningen eller stickproppen för nätanslutningen inte skulle motsvara de normer som används, ber vi dig kontakta närmaste Sartorius-representant eller din leverantör. Jorda vågen. Vågen ska allra först jordas vid installation i det explosionsutsatta området i zon 2. Anslut kabeln till jordklämman (14). Koppla in vinkelkontakten i vågen. Anslutning för strömförsörjning (13). Anvisning: Vid installation av denna apparat i Ex-område Zon 2 måste installationen göras i helt ström- och spänningslöst tillstånd. Innan ni ansluter nätadaptern eller kopplar till andra maskiner (som pc eller skrivare) till apparatens datordel se till att apparaten hålls frånkopplad från strömnätet. Skruva fast den medföljande säkerhetsbygeln med vinkelkontakten och använd bara apparaten i detta tillstånd. Dra åt datastickkontakternas skruvar fast vid anslutning av andra apparater (skrivare, PC) till vågens datagränssnitt. Koppla in stickkontakten i vägguttaget.! Följ säkerhetsanvisningarna. Se även under: Dokument, Säkerhetsanvisningar. 7

8 Drift Sätt på vågen med Q-knappen (2). Efter det att vågen satts på sker ett automatiskt självtest. Detta avslutas med indikeringen 0,0 g. Om ett annat värde indikeras: Tarera vågen med U-knappen (nollställning/tarering) (5). Vågar med en decimal Ställ den tomma lackburken på vågen. Tryck på U-knappen (nollställning/tarering) (5). 0,0 g visas. Dosera den första komponenten, avläs vikten, så snart stilleståndssymbolen (här) g visas. Fyll på ytterligare komponenter och dosera, till dess den önskade vikten (receptet) uppnåtts. Ta bort den fyllda lackburken från vågskålen. Så länge färgburken står på vågskålen får den absolut inte förslutas med hammaren! Vågsystemet skadas! 8

9 Vågar med två decimaler Anvisning: För vågar med två decimaler krävs en menyinställning, se Menyinställningar Tryck på I-knappen (6). Indikeringen visar 0,00 g. Ställ en tom lackburk på vågskålen (11). Tryck på U-knappen (nollställning/tarering) (5). Indikeringen visar 0,00 g. Dosera första komponenten. 205,50 g. Läs av vikten så fort som stoppsymbolen (här) g lyser. Fyll på nästa komponent, tills önskad vikt (recept) uppnåtts. Ta bort den fyllda lackburken från vågskålen. Anvisning: Om vågen är tarerad och inställd på den andra decimalen med I-knappen (6) och inställd på en lösning av 0,05 g så kan en vägning upp till 999,95 g med 2 decimaler genomföras. Vid värden däröver, använd 1 decimal. Så länge färgburken står på vågskålen får den absolut inte förslutas med hammaren! Vågsystemet skadas! 9

10 Applikationer Receptur (Faktorberäkning) Faktorberäkningen möjliggör nettovikt av en mindre eller större mängd av ett färggrundrecept (.tex. 250 ml i ett 1 liters recept). Olika faktorer (mängd) kan väljas genom användning av K-faktorknappen (7): Via R-knappen (S): uppåt eller S-knappen (4): neråt kan värdet i steg om 0,1 från faktor 1,0 eller steg om 0,01 från faktor 0,25 till 1,0. Anvisning: Den blinkande pilen n i fönstret visar att det indikerade värdet inte är något kalibrerat värde. Exempel: Under receptet sker viktindikeringen i g. Efter ett grundrecept för totalt 1 l skall 250 ml vägas upp, men utan att de enskilda komponenterna i receptet måste räknas om manuellt.. Grundreceptet för 1 liter: 250 g 1:e komponenten g 2:e komponenten g 3:e komponenten Totalt: 1000 g 1. Ställ den tomma behållaren på vågskålen och tarera. 2. Tryck på K-faktorknappen (7) flera gånger för att ange faktor.25 för detta exempel. 10

11 3. Jämte viktindikeringen lyser Häll långsamt i den första färgkomponenten 250 g från receptet till dess at indikeringen 250 g visas. 5. Häll i den andra komponenten 250 g till dess at indikationen 500 g visas. 6. Häll i den sista komponenten 500 g, till dess at 1000 g visas. Exemplet är slut. Fönstret indikerar att 1000 g har fyllts på, men behållaren innehåller enligt dina önskade uppgifter endast en vikt av 250 g. För alla andra omräkningsfaktorer gäller samma tillvägagångssätt. Våg (med omberäkningsfunktion) En färgkomponent från ett givet recept (t ex med 4 komponenter) blir överdoserad. Alla tidigare värden doserades exakt och sparades med L-knappen [MEM] (9). Tryck på S-knappen (4) och omberäkningsprogrammet startar, C blinkar i fönstret. Med hjälp av R-knappen (3): uppåt eller S-knappen (4): neråt, korrigeras värdet exakt på det givna receptvärdet. Tryck på L-knappen [MEM] (9), vågen räknar automatiskt påfyllningsmängden på de tidigare påfyllda komponenterna till det korrigerade värdet och indikerar vilken mängd i g som måste fyllas på för att receptet ska stämma med felvägningen i slutresultatet. Efter korrigeringen kan resten av receptet fyllas på. Anvisning: En felvägning kan vanligtvis ofta korrigeras. Den totala påfyllningsmängden (liter) höjs genom en korrigering. Med hjälp av c-knappen (8) kommer korrigeringsfaktorn över doseringsmängden att visas. C = Korrigeringsfaktor Pilen n i fönstret indikerar att värdet inte är ett kalibrerat värde. 11

12 Exempel (kumulativ): 1. Ställ en tom lackburk på lastplattan (11). +118,0 g 2. Tryck på U-knappen (5). 0,0g Häll i komponenten. +50,0 g 4. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) STO Dosera komponenter +110,0 g 6. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) STO Dosera komponenter +203,0 g Dessa har överdoserats! Det korrekta värdet blir 200,0 g. 8. Genom att trycka på y-knappen (4) påbörjas omberäkningen. C = korrekt (Korrigering) blinkar i fönstret. 9. Tryck på y-knappen (4) flera gånger så korrigeras +200,0 g värdet till det korrekta värdet 10. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) COR Fyll på komponenter, C1 visas i fönstret. 1,7 g. 12. Fyll på ett värde av 0,0 g. 0,0 g 13. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) COR Efterdosera komponenter, C2 visas i fönstret. 2,0 g 15. Fyll på upp till ett värde av 0,0. 0,0 g 16. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen och en automatisk tillbakagång till receptprogrammet sker, C slocknar. +200,0 g Med c-knappen (8) [REC] kontrolleras hur hög den totala vikten blir C = Korrigeringsfaktor, här 1,03. (tot. viktmängd i receptet x korrigeringsfaktorn) 18. Fyll på den fjärde komponenten +1000,0 g Exemplet är slut.

13 Justeringar Vågen kan justeras med U-knappen (nollställning/tarering) (5). Justeringsvikt: 5000 g, noggrannhet: +0,075 g. Efter anslutning av vågen till en strömkälla och innan justering utförs skall en uppvärmningstid på ca 30 minuter hållas. Håll U-knappen (nollställning/tarering) (5) intryckt i 2 sekunder, 5000 lyser i fönstret. Släpp knappen. Ställ justeringsvikten (11) mitt på vågskålen. Justeringen utförs automatiskt. Efter justeringen skall vikten tas bort. 13

14 Menyinställning Ta fram SETUP-menyn Exempel: Menypunkt: Anpassa till uppställningsplatsen. Håll inne L-knappen [ENTER] ca. 2 Sekunder, i fönstret lyser SETUP (nivå 1). Med RS-knappen väljs den önskade Menypunkten för den första nivån. och välj den andra nivån (nivå 2). Ta fram den önskade menypunkten i den andra nivån. Med RS-knappen väljer du den önskade menypunkten. Med L-knappen [ENTER] väljer du den tredje nivån (nivå 3). Menypunkten för den tredje nivån (nivå 3) indikeras. Med RS-knappen väljer du den önskade menypunkten. och välj den fjärde nivån (nivå 4). Ta fram den önskade menypunkten i den fjärde nivån. Med RS-knappen väljer du den önskade menypunkten. (Exemplet är nu slut)., o lyser, den nya koden är inställd. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger för att lämna menyn. Anvisning: En utförlig menylista tillhandahålls av Sartorius vid förfrågan! 14

15 Viktiga menyinställningar Håll inne L-knappen [ENTER] ca. 2 sekunder, i fönstret lyser SETUP (nivå 1). Nivå 1 SETUP INSTA Språkinställning Nivå 1 Nivå 2 SPRA K o TYSKA ENGELSKA FRANSKA ITALIENSKA osv. R-knappen, välj SPRÅK. RS-knappen, välj språk L-knappen [ENTER], o lyser, Din önskade inställning utförs. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, lämna menyn. Grundinställning standard (0,1g)/Polyrange (0,05g/0,1g) och gram/pt./pd. Grundinställningen, som är aktiv vid inkoppling av vågen, finns under SETUP-VÅG-ENHET och SETUP-VÅG-INSTÄLLNING : Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP Ri P, NING RS-knapp, välj t.ex INSTÄLLNING ENHET GRAM RS-knapp, välj t.ex. STANDARD o P-t, o lyser, Din önskade inställning utförs. o STANDARD Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, POLYRANGE Lämna menyn Frikoppla I-växlingsknappen Om I-växlingsknappen (6) frikopplas, möjliggörs en omkoppling av enheten, t.ex.: gram/pt./pd. Eller av decimaler. Den aktiverade växlingstangenten byter enhet resp. decimaler för varje tangenttryckning. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP ANVaNDNING: RS-knapp, välj ANVÄNDNING VAXELKNAPP L-knapp [ENTER], RS-knappen, välj VÄXELKNAPP. FRAN RS-knappen, välj TILL TILL Tryck på L-knappen, o lyser, önskad inställning utförs, tryck på. c-knappen (clear). flera gånger. Lämna menyn. 15

16 Inställning av växlingsknappen Genom tryckning på I-växlingsknappen (6) växlar vågen mellan grundinställningen och de valda inställningarna under SETUP-ANVÄNDNING-ENHET och SETUP-ANVÄNDNING-INSTÄLLNING. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP ANVANDNING Tryck på RS-knappen, välj ANVÄNDNING L-knappen [ENTER] ENHET S-knappen, välj ENHET Tryck på L-knappen [ENTER] PT./PD. RS-knapp, välj t.ex. GRAM o GRAM, o lyser, den nya koden är inställd. Tryck på c-knappen (Clear) INSTALLNING Tryck på RS-knappen, välj INSTÄLLNING STANDARD Tryck på [ENTER], välj inställning o POLYRANGE Tryck på [ENTER], o visas Lämna menyn via c-knappen (clear). Aktivera LÅS -funktionen Vågen kan skyddas mot missbruk genom en LÅS -funktion. Om LÅS -funktionen är aktiverad visar vågen endast viktvärden i displayen när den kommunicerar med en ansluten PC. Är kommunikationen bruten, visas inget värde på displayen utan istället en låssymbol. LÅS -funktionen kan kopplas in under EXTRAS. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP EXTRAS RS-knapp, välj EXTRAS LA S RS-knappen, välj LÅS FRA N RS-knappen, välj TILL med o TILL L-knappen, bekräfta. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn Ange lösenord Förutom LÅS -funktionen kan användaren ange ett LÖSENORD. Om en användare häver LÅS -funktionen genom att koppla från FRÅN, måste det giltiga lösenordet anges. Lösenordet kan bestå av en 6-siffrig kod. Talen (0 till 9) anges med RS-knappen. I displayen/fönstret (10) lyser 6 streck ( ). Det första strecket blinkar i fönstret. Välj talen (0 till9) med RS-knappen, tryck på L-knappen [ENTER], talet förs över och det andra strecket blinkar i fönstret. Fortsätt inmatningen. Om ett tomt tecken skulle överföras, trycker du helt enkelt på L-knappen [ENTER] vid det blinkande strecket. När alla 6 siffror angivits, överför du koden med L-knappen [ENTER]. 16

17 Anvisning: Förvara koden på en säker plats! Vågen låses endast upp genom att korrekt kod anges! Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 INPUT PASSWORT RS-knappen, välj INPUT PW.NEU Tryck på RS-knappen, välj PW.NEU Ange sifferkod, tryck på L-knappen [ENTER]. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn Ändra lösenord Om användaren vill ändra lösenordet måste först det gamla lösenordet anges under menyn lösenord. PW.ALT visas i fönstret. Efter korrekt angivet lösenord lyser automatiskt PW.NYTT. Användaren kan nu ange ett nytt lösenord, eller bekräfta de blinkande strecken med L-knappen [ENTER]. Symboliskt står det endast tomma tecken i fönstret. Anvisning: Det gamla lösenordet kan raderas genom inmatning av 6 tomma tecken. Därmed återgår apparaten till den ursprungliga inställningen (apparat utan lösenord). Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 INPUT RS-knappen, välj INPUT LoSENORD PW. GAMMALT Ange det gamla lösenordet PW.ALT PW.NYTT Efter korrekt angivet lösenord lyser PW.NYTT Ange sifferkod, tryck på L-knappen [ENTER]. Tryck på c-knappen (Clear), nollställer i menyn. Du kan nu avaktivera LÅS -funktionen: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP EXTRAS LA S FRA N o TILL RS-knapp, välj EXTRAS RS-knappen, välj LÅS RS-knappen, välj TILL med L-knappen, bekräfta. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn 17

18 Ställ in TEXTEN på Displayen, LÅNG eller KORT Användargränssnittet (visningstexten på displayen) kan ställas in. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP EXTRAS TEXT LA NG o KORT RS-knapp, välj EXTRAS RS-knapp, välj TEXT RS-knappen, välj KORT med L-knappen, bekräfta. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn Nollställa vågen RESET Vågens inställningar kan vid behov återställas till fabriksinställningarna. Anvisning: Om ett lösenord är aktiverat måste det korrekta lösenordet anges först! Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP RESET MENY JA o NEJ Kodinställning I inställningen KODER framställs menypunkterna i kodform Nivå 1 Nivå 2 SPRA K TYSKA osv. o KODER Anvisning: En utförlig menylista tillhandahålls av Sartorius vid förfrågan! RS-knappen, välj RESET RS-knappen, välj MENY Välj JA med RS-knappen., Fabriksinställningen är återställd. MENY visas på displayen. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn R-knapp, välj SPRACHE (språk). RS-knapp, välj KODER. L-knappen [ENTER], o lyser, Din önskade inställning utförs. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn 18

19 Felsökning Vad gör man om Då är Åtgärd ingen viktindikering syns? ingen driftspänning kontrollera tillgänglig strömförsörjningen viktindikeringen vågskålen inte pålagd lägg på vågskålen Låg visas? viktindikeringen vågens viktgräns avlasta vågen Hög visas? är överskriden vågresultatet placeringen instabil byt placering ändras löpande? det är för många genom för en anpassning vibrationer eller luftdrag via vågdriftsmenyn (se under menyinställning) vågresultatet det som ska vägas är tarera först vågen är uppenbart fel? instabilt vågen är inte tarerad först inget värde visas datorförbindelsen genomför en anpassning och lås-symbolen avbruten och vågens lås - via vågens driftmeny är aktiv funktion är aktiv stäng av lås -funktionen funktionen kontrollera förbindelsen 19

20 Skötsel och underhåll Rengöring! Koncentrerade syror och lut, liksom lösningsmedel och ren alkohol får inte användas.! Vätska får inte tränga in i vågen. $ Rengör vågen med en pensel eller med en torr, mjuk och luddfri trasa. Förvarings- och transportvillkor $ På transportvägen skyddas våra enheter i tillräcklig utsträckning av förpackningen. Spara alla delar av förpackningen inför vågens framtida eventuella förvaring eller en eventuellt nödvändig retur. $ Förvaringstemperatur: 20 C +75 C $ Tillåten fuktighet vid förvaring: max. 90% $ Följ de anvisningar som beskrivs under punkten Säkerhetskontroll. Säkerhetskontroll En säker drift av PMA:n kan inte längre garanteras: Om förbindelsekabeln har synliga skador Om vågen inte fungerar Efter en längre tids förvaring under ogynnsamma förhållanden Efter svåra påfrestningar under transport Följ säkerhets- och varningsanvisningarna! Kontakta Sartorius kundtjänst. Reparationsåtgärder får endast utföras av fackman som har tillgång till de nödvändiga reparationsunderlagen och anvisningarna och har genomgått motsvarande utbildning.! Sigillmärkena på vågen anger att vågen endast får öppnas och underhållas av fackman, så att en korrekt och säker drift säkerställs och för att behålla garantin. 20

21 Återvinning Förpackningen består av enbart miljövänliga material som kan återvinnas. Om förpackningen inte längre används, kan den bortskaffas genom VfWs dualsystem (kontraktnummer D ). Annars ska du bortskaffa materialet enligt de lokala föreskrifterna för avfall. Enheten samt dess tillbehör och batterier får inte bortskaffas med det vanliga hushållsavfallet utan ska istället återvinnas som elektriska och elektroniska apparater. h Apparater som kontaminerats med farligt material (ABC-kontaminering) tas inte tillbaka vare sig för reparation eller för avfallshantering. Serviceadress för avfallshantering: Utförlig information med serviceadresser till reparationsställen eller avfallshantering av era apparater hittar ni på vår internationella sida (www.sartorius.com) eller via Sartorius service. Du kan vända dig till våra lokala medarbetare angående avfallshantering och återvinning. Dessutom gäller de partner inom EU som står på följande webbsida: 1) gå till 2) tryck på Service. 3) välj Anvisningar om avfallshantering. 4) De lokala Sartorius-kontakternas adresser står i de pdf-filer som finns på denna webbsida. 21

22 Teknisk information och gränssnittsbeskrivning PMA 7501-Y PMA 7501-Y 00W Vikt skala g 999,95/7500 Avläsningsbarhet g 0,05/0,1 Tareringsområde (subtraktivt) g -999,95/-7500 Max. Linearitetsavvikelse g < ±0,2 Vilotid per meny inställningsbar digit 0,25 bis 4 Fuktighetsklass F inte kondenserande Tillåten omgivningstemperatur vid drift C Vågskål d mm 233 Vågskålshus (B + D + H) mm Nettovikt ca kg 3,3 Justeringsvikt kg 5, Klass F2 eller bättre Nätadapter YPS04-Y.. Input Vac / Hz / 18V A (max.) Gränssnitt RS-232C Format 7 bits ASCII, 1 Startbit,1 eller 2 Stop-bits Paritet jämn, ojämn, ingen paritet Överföringshastighet 1200 till Bit/s Handshake Programvara eller maskinvara eller ingen Datautgång 9-polig: Datagränssnitt Pin 2: (R+D)Receive Data (mottaga) Pin 3: (T+D) Transmit Data (skicka) Pin 4: (DTR) Data Terminal Ready Pin 5: (GND) Jord Pin 6: BPI-Brygga Pin 8: (CTS) Clear to Send 22

23 PMA 7501-Y00U Vikt skala g 999,95/7500 Avläsningsbarhet g 0,05/0,1 Tareringsområde (subtraktivt) g -999,95/-7500 Max. Linearitetsavvikelse g < ±0,2 Vilotid per meny inställningsbar digit 0,25 bis 4 Fuktighetsklass F inte kondenserande Tillåten omgivningstemperatur vid drift C Vågskål d mm 233 Vågskålshus (B + D + H) mm Nettovikt ca kg 3,3 Justeringsvikt kg 5, Klass F2 eller bättre Nätadapter YPS04-Y.. Input Vac / Hz / 18V A (max.) Gränssnitt USB (virtuellt seriellt gränssnitt) Format 7 bits ASCII, 1 Startbit,1 eller 2 Stop-bits Paritet jämn, ojämn, ingen paritet Överföringshastighet 1200 till Bit/s Handshake Mjukvara eller hårdvara. Mer information finns i kapitlet USB-gränssnitt USB Typ B Pin Namn Beskrivning 1 VCC +5 V 2 D Data 3 D + Data + 4 GND Jord 23

24 Tillbehör Dammskydd Beställn.nr: YDC01PMA RS232 Datakabel (SBI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (20 m) YCC M20 USB/RS 232 Datakabel (SBI) (1,80 m) YCO12 USB/RS 232 Datakabel (BPI) (1,80 m) YCO13 USB-datakabel YCC M3 Anvisning:! Anslut eller dra ur datakabeln (YC012 I YC013) endast, då apparaterna i båda ändarna av kabeln inte är spänningsförande. Skruva i D-SUB-kontakten fast till PMA7501Y. Använd datakabeln (YC012 I YC013) endast inomhus och så att inträngning av främmande partiklar eller vätska förhindras. Använd datakabeln (YC012 I YC013) s USB-kontakt endast utom explosionsutsatta områden! 24

25 USB-gränssnitt (PC-anslutning) Ändamål Varje PMA U kan anslutas till en PC med USB-gränssnitt. På PC:ns USB-gränssnitt ska en virtuell seriell port (virtuel COM-port, VCP) upprättas som enhetstyp, som identifieras av programmet och fungerar med det. Protokollen xbpi och SBI kan överföras via USB-gränssnittet. Systemkrav Dator (PC) med Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 fri USB-port på datorn USB-kabel Ansluta vågen via USB! Vid installationen av mjukvarudrivrutinen bestäms datorns aktuella USB-port. Om du senare skiftar port, ska du installera drivrutinen igen för varje ny port. Välj därför om möjligt en USB-port som vågen hela tiden eller regelbundet kan anslutas till. Koppla ur vågen. Ta bort vågen från elnätet genom att dra ur stickproppen ur vägguttaget. Anslut USB-kabeln till vågen och datorns USB-port. Anslut åter vågen till elnätet och sätt igång den. Windows känner igen enheten som anslutits till USB-gränssnittet. Första gången den ansluts aktiveras Windows Installationsguide. Installera mjukvarudrivrutin Starta installationsguiden för drivrutinen. Följ anvisningarna i installationsguiden. För att avsluta installationen klickar du på Slutför. Det virtuella gränssnittet är klart att användas. I Windows läggs det virtuella gränssnittet normalt till som extra utgång till det högsta möjliga antalet COM-anslutningar (portar). Exempel: På en dator med upp till 4 COM-anslutningar blir det virtuella gränssnittet då COM5 (se Enhetshanteraren). 25

26 Installationsanvisningar för Windows XP, Windows Vista och Windows 7 Ändra portnummer Om USB-gränssnittet ska användas i anslutning till program där antalet COM-anslutningar är begränsat (t.ex. bara COM1, 2, 3, 4), kan det vara nödvändigt att tilldela det nya virtuella gränssnittet ett av dessa nummer. Öppna inställningen för USB Serial Port i Windows kontrollpanel: START/Inställningar/Kontrollpanelen System/Maskinvara/Enhetshanteraren Öppna undermenyn Anslutningar. Dubbelklicka på USB Serial Port. Välj portinställningar/avancerat. Ändra väntetid Öppna inställningen för USB Serial Port som beskrivs ovan. För en snabbare kommunikation ställer di värdet för Latency Timer på 1msec. Plug & Play-läge i Autoprint (SBI) Öppna inställningen för USB Serial Port som beskrivs ovan. Slå av Plug & Play-läget. Avinstallera drivrutinen Mjukvarudrivrutinen för USB-anslutningen kan avinstalleras med Windows avinstallationsrutin. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Inte Ex-område Ex-område Zon 2 Gasgrupp IIB, temperaturklass T4 Omgivningstemperatur: 0 C C Kontakt i Leveransomfånget Använd Ex-kontakter Säkra kontakterna som medföljer mot att dras ut. Säkerställ nödavstängningen. 3) Anslutningsalternativ Nätadapter YPS04-Y DC- Spänningsför sörjning 20) max. 30Vdc, 1A Anslutningsalternativ 4) DC-Anslutning Potentialutjämning 8) PMA7501.-Y... Datautgång (RS232 eller USB) 4) 6) Effekt PC, tryckknap p, etc. 19) 19) 19) Effekt 8) Zon 2 Apparat 12) 13) Producerad Written by Kontrollerad Reviewed by Släppt Released by Datum Date Name Klausgrete Klausgrete Klausgrete Material Utgåva/Revision 00 PMA7501.-Y... MT Ändring/Alteration --- Benämning/Title Säkerhetsanvisningar Ritningsnr./Drawing number Måttstock/ Scale --- Blad Sheet från of

35 DC-Anslutning RS232 USB Täck för RS232- Anslutningen med ett lock Stäng för USB med en kontakt Skruva fast RS232-Kabel Dragavlastning Säkra USB-kabeln mot att dras ut Säkra DC-Anslutningen mot att dras ut Producerad Written by Kontrollerad Reviewed by Släppt Released by Datum Date Name Klausgrete Klausgrete Klausgrete Material Utgåva/Revision 00 PMA7501.-Y... MT Ändring/Alteration --- Benämning/Title Säkerhetsanvisningar Ritningsnr./Drawing number Måttstock/ Scale --- Blad Sheet från of

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2 Bruksanvisning Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2 98648-014-58 Apparaten PMA7501-Y (PMA.Quality) För insats

Läs mer

Sartorius PMA.World PMA.Net Models PMA7501-Y00G -Y00GL

Sartorius PMA.World PMA.Net Models PMA7501-Y00G -Y00GL Bruksanvisning Sartorius PMA.World PMA.Net Models PMA7501-Y00G -Y00GL Elektronisk färgblandningsvåg för användning i områden med explosionsrisk zon 2 98648-015-19 Beskrivning av apparat PMA7501-Y00G -Y00GL

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg FRTMS 5400/5410 Digital stolvåg 0 Innehållsförteckning FÖRORD... 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 MILJÖ... 3 RENGÖRING... 3 SKÖTSEL... 3 VÄGNING... 3 GARANTI-ANSVAR... 4 BORTFÖRSKAFFANDE

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV TDS 10 M SV BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 3 Tekniska data... 3 Transport

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Säker display- och manöverterminal för explosionsriskområden med integrerad A/D-omvandlare Installations-

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer