Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U"

Transkript

1 Bruksanvisning Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon

2 Apparaten PMA7501-Y (PMA.Quality) För insats i explosionsutsatta områden i zon Indikatorhuvud 2 Q-knapp (på/viloläge) 3 R-knapp: uppåt 4 S-knapp: nedåt 5 U-noll/tareringsknapp 6 I-bytesknapp beroende på menyinställning: för PMA7501-Y kan ett byte av två decimaler 0,05 till 999,95g eller ett byte mellan g och p Delar per Kg beroende på menyinställning. 7 K-faktorknapp för lacktillblandningsapplikationer 8 c-knapp (rensa) och [REC]-Knapp för lacktillblandningsapplikationer 9 L-knapp [ENTER] och [MEM]-Knapp för lacktillblandningsapplikationer 2 10 Display/visning 11 Vågskål 12 Gränssnitt (DSUB-kontakt 9-pol.) 13 Anslutning för strömförsörjning 14 Jordningsklämma 15 Stativ 16 Förbindning Teckenförklaring Följande symboler används i den här bruksanvisningen: Står framför handlingsanvisningar $ Står framför handlingsanvisningar, som ska utföras endast under vissa villkor > beskriver vad som händer efter att en viss handling har utförts Står framför en punkt i en lista! Pekar på en fara!

3 Innehåll Apparaten... 2 Innehåll Användningssyfte Säkerhets- och varningsanvisningar... 3 Idrifttagande... 6 Drift Applikationer Justeringar Menyinställning Felsökning Skötsel och underhåll Återvinning Teknisk information och gränssnittsbeskrivning Tillbehör USB Port (PC) EC Declaration of Conformity Säkerhetsanvisningar Användningssyfte PMA7501-Y... (Serie PMA.Quality) är en våg som utvecklats speciellt för användning inom området lacktillblandning. Vågen kan styras såväl via tangentbord i Stand Alone-drift, som även med hjälp av en PC-installerad applikationsmjukvara (t.ex. en färgblandningsapplikation från tillverkaren). Lämplig drivenhet för utrustningen för DOS eller WINDOWS för framställning av tillämpningsprogram finns vid behov att få via Sartorius. Anvisning: Innan PMA7501-Y och den YPS04-Y.. ansluts och tas i bruk ska installationsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna läsas igenom noggrant. De exempel som redovisas i denna bruksanvisning kan inte genomföras med PMA7501-Y00W. Säkerhets- och varningshänvisningar Anvisning: Felaktig användning kan leda till personeller egendomsskador. Modellen får bara installeras och användas av kvalificerad personal. Vid installation av apparaten i explosionsfarliga områden zon 2, skall säkerhetsföreskrifterna och varningsanvisningarna läsas och följas i sin helhet vid installation, drift, underhåll och reparation av apparaten (t.ex.: EN ). alla relevanta lagar, normer, förordningar, även för arbetsskydd och miljöskydd i det aktuella landet efterföljas. Fråga leverantören vilka bestämmelser som gäller i ditt land. Alla som är berörda ska vara väl förtrogna med dessa anvisningar och alltid ha dokumenten nära till hands. Hörsamma säkerhets- och varningsanvisningarna i underlagen till de anslutna elektriska driftenheterna, till exempel tillbehör. Den driftansvarige måste vid behov komplettera dessa säkerhets- och varningsanvisningar samt instruera operatörerna. Håll alltid anordningarna fritt tillgängliga! Allmänna bestämmelser för installation Modell PMA7501-Y med strömförsörjning YPS04-Y.. uppfyller kraven i EGdirektivet 94/9/EG för apparater I apparatgrupp II, Kategori 3G och är avsedd för installation i explosionsfarliga områden zon2 enligt EG-typgodkännandet: KEMA05ATEX1248X. Säkerhetsanvisningarna enligt ritning ab sida 34) måste oavkortat beaktas! Vidare uppfyller modell PMA7501-Y med YPS04-Y.. kraven i EG-direktiven för elektromagnetisk överensstämmelse och elsäkerhet. 3

4 Användningsområdet för PMA7501-Y finns definierat i bifogade dokumenten. Samtliga begränsningar som omnämns i de bifogade dokumenten måste följas i sin helhet. Drivs PMA7501-Y utanför begränsningarna blir resultatet inte tillförlitligt och klassas inte som avsedd användning. Garantin upphör att gälla vid felaktig installation. Alla ingrepp i apparaten (utom av personal som har auktoriserats av Sartorius) leder till förlust av tillståndet och samtliga garantianspråk. Installationen av PMA7501-Y i explosionsfarliga områden måste utföras av en utbildad elektriker. Som auktoriserad betecknas en person som är väl förtrogen med hur anläggningen monteras, tas i bruk och sköts. El-fackmannen har den kvalifikation som behövs och känner till de tillämpliga bestämmelserna och föreskrifterna. Kontakta vid behov återförsäljaren eller Sartorius kundtjänst. Undvik elektrostatisk uppladdning. Anslut potentialutjämingsklämman. Det är förbjudet att koppla bort potentialutjämningsledningarna. Stället är märkt med en jordningssymbol. Jordkabeln måste ha ett minsta tvärsnitt på 4 mm 2 och vara utrustad med en lämplig kabelsko. Koppla alla enheter och tillbehör till potentialutjämningen (PU). Utsätt inte vågen onödigtvis för extrema temperaturer, aggrassiva kemiska ångor, fukt stötar och vibrationer. Under extrem elektromagnetisk spänning kan vågens indikatorvärden förändras. Vågen är användbar igen efter att störningen försvunnit. Utrustningen får endast användas inomhus. Innan inkoppling eller urkoppling av kablar eller elektriska tillbehör vid vågens gränssnitt, måste vågens strömtillförsel brytas (dra ur nätanslutningen). Var noga med att följa stiftschemat, om andra kablar används. Jämför därför kabelanslutningarna med det aktuella kopplingsschemat innan du ansluter dem till Sartorius-produkterna och skilj de ledningar åt som har avvikande hölje. Den driftansvarige ansvarar för de kablar som inte Sartorius har levererat. Nätanslutningen måste uppfylla föreskrifterna i ert land. Kontakta vid behov återförsäljaren eller Sartorius kundtjänst. Garantin upphör att gälla vid felaktig installation. För att undvika elektrostatisk uppladdning vid användning av skyddshuv: Rengör huven endast med en fuktig trasa. För användaren I princip skall alla underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten utföras på vågen i strömlöst tillstånd. Stäng av driftspänningen till vågen och säkra den mot vidare användning, om du anser att du inte längre kan garantera att det är riskfritt att använda den (till exempel vid en skada). Kemikalier (t. ex.: gaser eller vätska), som kan angripa och skada apparaten eller kablar inifrån eller utifrån, måste hållas på avstånd. Håll IP-skyddet på apparaten och tillbehören följer, (DIN EN 60529). 4

5 Manteln till alla förbindelsekablar, liksom ledarna i den invändiga kabeldragningen, är tillverkade av PVC eller av gummi. Den tillåtna omgivningstemperaturen vid drift är 0 C till +40 C. Tillräcklig ventilation av utrustningen är nödvändig för att förhindra värmeutveckling. Använd endast originalreservdelar från Sartorius! Så länge färgburken står på vågskålen får den absolut inte förslutas med hammaren! Vågsystemet skadas! Enligt Certifikat nr från TÜV NORD CERT GmbH får elektroniska vågar av konstruktionen PMA7501-Y... och tillhörande nätadapter Typ YPS04-Y.. sättas in i brandfarliga områden, så länge utrymmet inte utsätts för brandfara genom större dammeller fiberansamlingar. Färgblandningsutrymmen är fria från sådana damm- eller fiberansamlingar, varför dessa apparater kan sättas in där. 5

6 Idrifttagande Ta ut vågen ur förpackningen. Kontrollera att det inte finns några synliga, yttre skador när du packat upp vågen. Leveransinnehåll Våg Vågskål Nätadapter YPS04-Y.. Säkerhetsanordning med skruv Två plasttätningspluggar (i stativet) C Placering Välj en avsedd plats utan drag, värmestrålning, fukt och skakningar. Innan apparaten ansluts till strömkällan skall bruksanvisningen läsas.! Följ säkerhetsföreskrifterna och varningarna. Montera vågskålen. 6

7 Nätanslutning Strömförsörjningen sker via den medföljande strömkabeln. Spänningsvärdet på strömenheten måste överensstämma med den lokala spänningen. Om den angivna nätspänningen eller stickproppen för nätanslutningen inte skulle motsvara de normer som används, ber vi dig kontakta närmaste Sartorius-representant eller din leverantör. Jorda vågen. Vågen ska allra först jordas vid installation i det explosionsutsatta området i zon 2. Anslut kabeln till jordklämman (14). Koppla in vinkelkontakten i vågen. Anslutning för strömförsörjning (13). Anvisning: Vid installation av denna apparat i Ex-område Zon 2 måste installationen göras i helt ström- och spänningslöst tillstånd. Innan ni ansluter nätadaptern eller kopplar till andra maskiner (som pc eller skrivare) till apparatens datordel se till att apparaten hålls frånkopplad från strömnätet. Skruva fast den medföljande säkerhetsbygeln med vinkelkontakten och använd bara apparaten i detta tillstånd. Dra åt datastickkontakternas skruvar fast vid anslutning av andra apparater (skrivare, PC) till vågens datagränssnitt. Koppla in stickkontakten i vägguttaget.! Följ säkerhetsanvisningarna. Se även under: Dokument, Säkerhetsanvisningar. 7

8 Drift Sätt på vågen med Q-knappen (2). Efter det att vågen satts på sker ett automatiskt självtest. Detta avslutas med indikeringen 0,0 g. Om ett annat värde indikeras: Tarera vågen med U-knappen (nollställning/tarering) (5). Vågar med en decimal Ställ den tomma lackburken på vågen. Tryck på U-knappen (nollställning/tarering) (5). 0,0 g visas. Dosera den första komponenten, avläs vikten, så snart stilleståndssymbolen (här) g visas. Fyll på ytterligare komponenter och dosera, till dess den önskade vikten (receptet) uppnåtts. Ta bort den fyllda lackburken från vågskålen. Så länge färgburken står på vågskålen får den absolut inte förslutas med hammaren! Vågsystemet skadas! 8

9 Vågar med två decimaler Anvisning: För vågar med två decimaler krävs en menyinställning, se Menyinställningar Tryck på I-knappen (6). Indikeringen visar 0,00 g. Ställ en tom lackburk på vågskålen (11). Tryck på U-knappen (nollställning/tarering) (5). Indikeringen visar 0,00 g. Dosera första komponenten. 205,50 g. Läs av vikten så fort som stoppsymbolen (här) g lyser. Fyll på nästa komponent, tills önskad vikt (recept) uppnåtts. Ta bort den fyllda lackburken från vågskålen. Anvisning: Om vågen är tarerad och inställd på den andra decimalen med I-knappen (6) och inställd på en lösning av 0,05 g så kan en vägning upp till 999,95 g med 2 decimaler genomföras. Vid värden däröver, använd 1 decimal. Så länge färgburken står på vågskålen får den absolut inte förslutas med hammaren! Vågsystemet skadas! 9

10 Applikationer Receptur (Faktorberäkning) Faktorberäkningen möjliggör nettovikt av en mindre eller större mängd av ett färggrundrecept (.tex. 250 ml i ett 1 liters recept). Olika faktorer (mängd) kan väljas genom användning av K-faktorknappen (7): Via R-knappen (S): uppåt eller S-knappen (4): neråt kan värdet i steg om 0,1 från faktor 1,0 eller steg om 0,01 från faktor 0,25 till 1,0. Anvisning: Den blinkande pilen n i fönstret visar att det indikerade värdet inte är något kalibrerat värde. Exempel: Under receptet sker viktindikeringen i g. Efter ett grundrecept för totalt 1 l skall 250 ml vägas upp, men utan att de enskilda komponenterna i receptet måste räknas om manuellt.. Grundreceptet för 1 liter: 250 g 1:e komponenten g 2:e komponenten g 3:e komponenten Totalt: 1000 g 1. Ställ den tomma behållaren på vågskålen och tarera. 2. Tryck på K-faktorknappen (7) flera gånger för att ange faktor.25 för detta exempel. 10

11 3. Jämte viktindikeringen lyser Häll långsamt i den första färgkomponenten 250 g från receptet till dess at indikeringen 250 g visas. 5. Häll i den andra komponenten 250 g till dess at indikationen 500 g visas. 6. Häll i den sista komponenten 500 g, till dess at 1000 g visas. Exemplet är slut. Fönstret indikerar att 1000 g har fyllts på, men behållaren innehåller enligt dina önskade uppgifter endast en vikt av 250 g. För alla andra omräkningsfaktorer gäller samma tillvägagångssätt. Våg (med omberäkningsfunktion) En färgkomponent från ett givet recept (t ex med 4 komponenter) blir överdoserad. Alla tidigare värden doserades exakt och sparades med L-knappen [MEM] (9). Tryck på S-knappen (4) och omberäkningsprogrammet startar, C blinkar i fönstret. Med hjälp av R-knappen (3): uppåt eller S-knappen (4): neråt, korrigeras värdet exakt på det givna receptvärdet. Tryck på L-knappen [MEM] (9), vågen räknar automatiskt påfyllningsmängden på de tidigare påfyllda komponenterna till det korrigerade värdet och indikerar vilken mängd i g som måste fyllas på för att receptet ska stämma med felvägningen i slutresultatet. Efter korrigeringen kan resten av receptet fyllas på. Anvisning: En felvägning kan vanligtvis ofta korrigeras. Den totala påfyllningsmängden (liter) höjs genom en korrigering. Med hjälp av c-knappen (8) kommer korrigeringsfaktorn över doseringsmängden att visas. C = Korrigeringsfaktor Pilen n i fönstret indikerar att värdet inte är ett kalibrerat värde. 11

12 Exempel (kumulativ): 1. Ställ en tom lackburk på lastplattan (11). +118,0 g 2. Tryck på U-knappen (5). 0,0g Häll i komponenten. +50,0 g 4. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) STO Dosera komponenter +110,0 g 6. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) STO Dosera komponenter +203,0 g Dessa har överdoserats! Det korrekta värdet blir 200,0 g. 8. Genom att trycka på y-knappen (4) påbörjas omberäkningen. C = korrekt (Korrigering) blinkar i fönstret. 9. Tryck på y-knappen (4) flera gånger så korrigeras +200,0 g värdet till det korrekta värdet 10. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) COR Fyll på komponenter, C1 visas i fönstret. 1,7 g. 12. Fyll på ett värde av 0,0 g. 0,0 g 13. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) COR Efterdosera komponenter, C2 visas i fönstret. 2,0 g 15. Fyll på upp till ett värde av 0,0. 0,0 g 16. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen och en automatisk tillbakagång till receptprogrammet sker, C slocknar. +200,0 g Med c-knappen (8) [REC] kontrolleras hur hög den totala vikten blir C = Korrigeringsfaktor, här 1,03. (tot. viktmängd i receptet x korrigeringsfaktorn) 18. Fyll på den fjärde komponenten +1000,0 g Exemplet är slut.

13 Justeringar Vågen kan justeras med U-knappen (nollställning/tarering) (5). Justeringsvikt: 5000 g, noggrannhet: +0,075 g. Efter anslutning av vågen till en strömkälla och innan justering utförs skall en uppvärmningstid på ca 30 minuter hållas. Håll U-knappen (nollställning/tarering) (5) intryckt i 2 sekunder, 5000 lyser i fönstret. Släpp knappen. Ställ justeringsvikten (11) mitt på vågskålen. Justeringen utförs automatiskt. Efter justeringen skall vikten tas bort. 13

14 Menyinställning Ta fram SETUP-menyn Exempel: Menypunkt: Anpassa till uppställningsplatsen. Håll inne L-knappen [ENTER] ca. 2 Sekunder, i fönstret lyser SETUP (nivå 1). Med RS-knappen väljs den önskade Menypunkten för den första nivån. och välj den andra nivån (nivå 2). Ta fram den önskade menypunkten i den andra nivån. Med RS-knappen väljer du den önskade menypunkten. Med L-knappen [ENTER] väljer du den tredje nivån (nivå 3). Menypunkten för den tredje nivån (nivå 3) indikeras. Med RS-knappen väljer du den önskade menypunkten. och välj den fjärde nivån (nivå 4). Ta fram den önskade menypunkten i den fjärde nivån. Med RS-knappen väljer du den önskade menypunkten. (Exemplet är nu slut)., o lyser, den nya koden är inställd. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger för att lämna menyn. Anvisning: En utförlig menylista tillhandahålls av Sartorius vid förfrågan! 14

15 Viktiga menyinställningar Håll inne L-knappen [ENTER] ca. 2 sekunder, i fönstret lyser SETUP (nivå 1). Nivå 1 SETUP INSTA Språkinställning Nivå 1 Nivå 2 SPRA K o TYSKA ENGELSKA FRANSKA ITALIENSKA osv. R-knappen, välj SPRÅK. RS-knappen, välj språk L-knappen [ENTER], o lyser, Din önskade inställning utförs. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, lämna menyn. Grundinställning standard (0,1g)/Polyrange (0,05g/0,1g) och gram/pt./pd. Grundinställningen, som är aktiv vid inkoppling av vågen, finns under SETUP-VÅG-ENHET och SETUP-VÅG-INSTÄLLNING : Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP Ri P, NING RS-knapp, välj t.ex INSTÄLLNING ENHET GRAM RS-knapp, välj t.ex. STANDARD o P-t, o lyser, Din önskade inställning utförs. o STANDARD Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, POLYRANGE Lämna menyn Frikoppla I-växlingsknappen Om I-växlingsknappen (6) frikopplas, möjliggörs en omkoppling av enheten, t.ex.: gram/pt./pd. Eller av decimaler. Den aktiverade växlingstangenten byter enhet resp. decimaler för varje tangenttryckning. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP ANVaNDNING: RS-knapp, välj ANVÄNDNING VAXELKNAPP L-knapp [ENTER], RS-knappen, välj VÄXELKNAPP. FRAN RS-knappen, välj TILL TILL Tryck på L-knappen, o lyser, önskad inställning utförs, tryck på. c-knappen (clear). flera gånger. Lämna menyn. 15

16 Inställning av växlingsknappen Genom tryckning på I-växlingsknappen (6) växlar vågen mellan grundinställningen och de valda inställningarna under SETUP-ANVÄNDNING-ENHET och SETUP-ANVÄNDNING-INSTÄLLNING. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP ANVANDNING Tryck på RS-knappen, välj ANVÄNDNING L-knappen [ENTER] ENHET S-knappen, välj ENHET Tryck på L-knappen [ENTER] PT./PD. RS-knapp, välj t.ex. GRAM o GRAM, o lyser, den nya koden är inställd. Tryck på c-knappen (Clear) INSTALLNING Tryck på RS-knappen, välj INSTÄLLNING STANDARD Tryck på [ENTER], välj inställning o POLYRANGE Tryck på [ENTER], o visas Lämna menyn via c-knappen (clear). Aktivera LÅS -funktionen Vågen kan skyddas mot missbruk genom en LÅS -funktion. Om LÅS -funktionen är aktiverad visar vågen endast viktvärden i displayen när den kommunicerar med en ansluten PC. Är kommunikationen bruten, visas inget värde på displayen utan istället en låssymbol. LÅS -funktionen kan kopplas in under EXTRAS. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP EXTRAS RS-knapp, välj EXTRAS LA S RS-knappen, välj LÅS FRA N RS-knappen, välj TILL med o TILL L-knappen, bekräfta. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn Ange lösenord Förutom LÅS -funktionen kan användaren ange ett LÖSENORD. Om en användare häver LÅS -funktionen genom att koppla från FRÅN, måste det giltiga lösenordet anges. Lösenordet kan bestå av en 6-siffrig kod. Talen (0 till 9) anges med RS-knappen. I displayen/fönstret (10) lyser 6 streck ( ). Det första strecket blinkar i fönstret. Välj talen (0 till9) med RS-knappen, tryck på L-knappen [ENTER], talet förs över och det andra strecket blinkar i fönstret. Fortsätt inmatningen. Om ett tomt tecken skulle överföras, trycker du helt enkelt på L-knappen [ENTER] vid det blinkande strecket. När alla 6 siffror angivits, överför du koden med L-knappen [ENTER]. 16

17 Anvisning: Förvara koden på en säker plats! Vågen låses endast upp genom att korrekt kod anges! Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 INPUT PASSWORT RS-knappen, välj INPUT PW.NEU Tryck på RS-knappen, välj PW.NEU Ange sifferkod, tryck på L-knappen [ENTER]. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn Ändra lösenord Om användaren vill ändra lösenordet måste först det gamla lösenordet anges under menyn lösenord. PW.ALT visas i fönstret. Efter korrekt angivet lösenord lyser automatiskt PW.NYTT. Användaren kan nu ange ett nytt lösenord, eller bekräfta de blinkande strecken med L-knappen [ENTER]. Symboliskt står det endast tomma tecken i fönstret. Anvisning: Det gamla lösenordet kan raderas genom inmatning av 6 tomma tecken. Därmed återgår apparaten till den ursprungliga inställningen (apparat utan lösenord). Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 INPUT RS-knappen, välj INPUT LoSENORD PW. GAMMALT Ange det gamla lösenordet PW.ALT PW.NYTT Efter korrekt angivet lösenord lyser PW.NYTT Ange sifferkod, tryck på L-knappen [ENTER]. Tryck på c-knappen (Clear), nollställer i menyn. Du kan nu avaktivera LÅS -funktionen: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP EXTRAS LA S FRA N o TILL RS-knapp, välj EXTRAS RS-knappen, välj LÅS RS-knappen, välj TILL med L-knappen, bekräfta. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn 17

18 Ställ in TEXTEN på Displayen, LÅNG eller KORT Användargränssnittet (visningstexten på displayen) kan ställas in. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP EXTRAS TEXT LA NG o KORT RS-knapp, välj EXTRAS RS-knapp, välj TEXT RS-knappen, välj KORT med L-knappen, bekräfta. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn Nollställa vågen RESET Vågens inställningar kan vid behov återställas till fabriksinställningarna. Anvisning: Om ett lösenord är aktiverat måste det korrekta lösenordet anges först! Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP RESET MENY JA o NEJ Kodinställning I inställningen KODER framställs menypunkterna i kodform Nivå 1 Nivå 2 SPRA K TYSKA osv. o KODER Anvisning: En utförlig menylista tillhandahålls av Sartorius vid förfrågan! RS-knappen, välj RESET RS-knappen, välj MENY Välj JA med RS-knappen., Fabriksinställningen är återställd. MENY visas på displayen. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn R-knapp, välj SPRACHE (språk). RS-knapp, välj KODER. L-knappen [ENTER], o lyser, Din önskade inställning utförs. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn 18

19 Felsökning Vad gör man om Då är Åtgärd ingen viktindikering syns? ingen driftspänning kontrollera tillgänglig strömförsörjningen viktindikeringen vågskålen inte pålagd lägg på vågskålen Låg visas? viktindikeringen vågens viktgräns avlasta vågen Hög visas? är överskriden vågresultatet placeringen instabil byt placering ändras löpande? det är för många genom för en anpassning vibrationer eller luftdrag via vågdriftsmenyn (se under menyinställning) vågresultatet det som ska vägas är tarera först vågen är uppenbart fel? instabilt vågen är inte tarerad först inget värde visas datorförbindelsen genomför en anpassning och lås-symbolen avbruten och vågens lås - via vågens driftmeny är aktiv funktion är aktiv stäng av lås -funktionen funktionen kontrollera förbindelsen 19

20 Skötsel och underhåll Rengöring! Koncentrerade syror och lut, liksom lösningsmedel och ren alkohol får inte användas.! Vätska får inte tränga in i vågen. $ Rengör vågen med en pensel eller med en torr, mjuk och luddfri trasa. Förvarings- och transportvillkor $ På transportvägen skyddas våra enheter i tillräcklig utsträckning av förpackningen. Spara alla delar av förpackningen inför vågens framtida eventuella förvaring eller en eventuellt nödvändig retur. $ Förvaringstemperatur: 20 C +75 C $ Tillåten fuktighet vid förvaring: max. 90% $ Följ de anvisningar som beskrivs under punkten Säkerhetskontroll. Säkerhetskontroll En säker drift av PMA:n kan inte längre garanteras: Om förbindelsekabeln har synliga skador Om vågen inte fungerar Efter en längre tids förvaring under ogynnsamma förhållanden Efter svåra påfrestningar under transport Följ säkerhets- och varningsanvisningarna! Kontakta Sartorius kundtjänst. Reparationsåtgärder får endast utföras av fackman som har tillgång till de nödvändiga reparationsunderlagen och anvisningarna och har genomgått motsvarande utbildning.! Sigillmärkena på vågen anger att vågen endast får öppnas och underhållas av fackman, så att en korrekt och säker drift säkerställs och för att behålla garantin. 20

21 Återvinning Förpackningen består av enbart miljövänliga material som kan återvinnas. Om förpackningen inte längre används, kan den bortskaffas genom VfWs dualsystem (kontraktnummer D ). Annars ska du bortskaffa materialet enligt de lokala föreskrifterna för avfall. Enheten samt dess tillbehör och batterier får inte bortskaffas med det vanliga hushållsavfallet utan ska istället återvinnas som elektriska och elektroniska apparater. h Apparater som kontaminerats med farligt material (ABC-kontaminering) tas inte tillbaka vare sig för reparation eller för avfallshantering. Serviceadress för avfallshantering: Utförlig information med serviceadresser till reparationsställen eller avfallshantering av era apparater hittar ni på vår internationella sida (www.sartorius.com) eller via Sartorius service. Du kan vända dig till våra lokala medarbetare angående avfallshantering och återvinning. Dessutom gäller de partner inom EU som står på följande webbsida: 1) gå till 2) tryck på Service. 3) välj Anvisningar om avfallshantering. 4) De lokala Sartorius-kontakternas adresser står i de pdf-filer som finns på denna webbsida. 21

22 Teknisk information och gränssnittsbeskrivning PMA 7501-Y PMA 7501-Y 00W Vikt skala g 999,95/7500 Avläsningsbarhet g 0,05/0,1 Tareringsområde (subtraktivt) g -999,95/-7500 Max. Linearitetsavvikelse g < ±0,2 Vilotid per meny inställningsbar digit 0,25 bis 4 Fuktighetsklass F inte kondenserande Tillåten omgivningstemperatur vid drift C Vågskål d mm 233 Vågskålshus (B + D + H) mm Nettovikt ca kg 3,3 Justeringsvikt kg 5, Klass F2 eller bättre Nätadapter YPS04-Y.. Input Vac / Hz / 18V A (max.) Gränssnitt RS-232C Format 7 bits ASCII, 1 Startbit,1 eller 2 Stop-bits Paritet jämn, ojämn, ingen paritet Överföringshastighet 1200 till Bit/s Handshake Programvara eller maskinvara eller ingen Datautgång 9-polig: Datagränssnitt Pin 2: (R+D)Receive Data (mottaga) Pin 3: (T+D) Transmit Data (skicka) Pin 4: (DTR) Data Terminal Ready Pin 5: (GND) Jord Pin 6: BPI-Brygga Pin 8: (CTS) Clear to Send 22

23 PMA 7501-Y00U Vikt skala g 999,95/7500 Avläsningsbarhet g 0,05/0,1 Tareringsområde (subtraktivt) g -999,95/-7500 Max. Linearitetsavvikelse g < ±0,2 Vilotid per meny inställningsbar digit 0,25 bis 4 Fuktighetsklass F inte kondenserande Tillåten omgivningstemperatur vid drift C Vågskål d mm 233 Vågskålshus (B + D + H) mm Nettovikt ca kg 3,3 Justeringsvikt kg 5, Klass F2 eller bättre Nätadapter YPS04-Y.. Input Vac / Hz / 18V A (max.) Gränssnitt USB (virtuellt seriellt gränssnitt) Format 7 bits ASCII, 1 Startbit,1 eller 2 Stop-bits Paritet jämn, ojämn, ingen paritet Överföringshastighet 1200 till Bit/s Handshake Mjukvara eller hårdvara. Mer information finns i kapitlet USB-gränssnitt USB Typ B Pin Namn Beskrivning 1 VCC +5 V 2 D Data 3 D + Data + 4 GND Jord 23

24 Tillbehör Dammskydd Beställn.nr: YDC01PMA RS232 Datakabel (SBI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (20 m) YCC M20 USB/RS 232 Datakabel (SBI) (1,80 m) YCO12 USB/RS 232 Datakabel (BPI) (1,80 m) YCO13 USB-datakabel YCC M3 Anvisning:! Anslut eller dra ur datakabeln (YC012 I YC013) endast, då apparaterna i båda ändarna av kabeln inte är spänningsförande. Skruva i D-SUB-kontakten fast till PMA7501Y. Använd datakabeln (YC012 I YC013) endast inomhus och så att inträngning av främmande partiklar eller vätska förhindras. Använd datakabeln (YC012 I YC013) s USB-kontakt endast utom explosionsutsatta områden! 24

25 USB-gränssnitt (PC-anslutning) Ändamål Varje PMA U kan anslutas till en PC med USB-gränssnitt. På PC:ns USB-gränssnitt ska en virtuell seriell port (virtuel COM-port, VCP) upprättas som enhetstyp, som identifieras av programmet och fungerar med det. Protokollen xbpi och SBI kan överföras via USB-gränssnittet. Systemkrav Dator (PC) med Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 fri USB-port på datorn USB-kabel Ansluta vågen via USB! Vid installationen av mjukvarudrivrutinen bestäms datorns aktuella USB-port. Om du senare skiftar port, ska du installera drivrutinen igen för varje ny port. Välj därför om möjligt en USB-port som vågen hela tiden eller regelbundet kan anslutas till. Koppla ur vågen. Ta bort vågen från elnätet genom att dra ur stickproppen ur vägguttaget. Anslut USB-kabeln till vågen och datorns USB-port. Anslut åter vågen till elnätet och sätt igång den. Windows känner igen enheten som anslutits till USB-gränssnittet. Första gången den ansluts aktiveras Windows Installationsguide. Installera mjukvarudrivrutin Starta installationsguiden för drivrutinen. Följ anvisningarna i installationsguiden. För att avsluta installationen klickar du på Slutför. Det virtuella gränssnittet är klart att användas. I Windows läggs det virtuella gränssnittet normalt till som extra utgång till det högsta möjliga antalet COM-anslutningar (portar). Exempel: På en dator med upp till 4 COM-anslutningar blir det virtuella gränssnittet då COM5 (se Enhetshanteraren). 25

26 Installationsanvisningar för Windows XP, Windows Vista och Windows 7 Ändra portnummer Om USB-gränssnittet ska användas i anslutning till program där antalet COM-anslutningar är begränsat (t.ex. bara COM1, 2, 3, 4), kan det vara nödvändigt att tilldela det nya virtuella gränssnittet ett av dessa nummer. Öppna inställningen för USB Serial Port i Windows kontrollpanel: START/Inställningar/Kontrollpanelen System/Maskinvara/Enhetshanteraren Öppna undermenyn Anslutningar. Dubbelklicka på USB Serial Port. Välj portinställningar/avancerat. Ändra väntetid Öppna inställningen för USB Serial Port som beskrivs ovan. För en snabbare kommunikation ställer di värdet för Latency Timer på 1msec. Plug & Play-läge i Autoprint (SBI) Öppna inställningen för USB Serial Port som beskrivs ovan. Slå av Plug & Play-läget. Avinstallera drivrutinen Mjukvarudrivrutinen för USB-anslutningen kan avinstalleras med Windows avinstallationsrutin. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Inte Ex-område Ex-område Zon 2 Gasgrupp IIB, temperaturklass T4 Omgivningstemperatur: 0 C C Kontakt i Leveransomfånget Använd Ex-kontakter Säkra kontakterna som medföljer mot att dras ut. Säkerställ nödavstängningen. 3) Anslutningsalternativ Nätadapter YPS04-Y DC- Spänningsför sörjning 20) max. 30Vdc, 1A Anslutningsalternativ 4) DC-Anslutning Potentialutjämning 8) PMA7501.-Y... Datautgång (RS232 eller USB) 4) 6) Effekt PC, tryckknap p, etc. 19) 19) 19) Effekt 8) Zon 2 Apparat 12) 13) Producerad Written by Kontrollerad Reviewed by Släppt Released by Datum Date Name Klausgrete Klausgrete Klausgrete Material Utgåva/Revision 00 PMA7501.-Y... MT Ändring/Alteration --- Benämning/Title Säkerhetsanvisningar Ritningsnr./Drawing number Måttstock/ Scale --- Blad Sheet från of

35 DC-Anslutning RS232 USB Täck för RS232- Anslutningen med ett lock Stäng för USB med en kontakt Skruva fast RS232-Kabel Dragavlastning Säkra USB-kabeln mot att dras ut Säkra DC-Anslutningen mot att dras ut Producerad Written by Kontrollerad Reviewed by Släppt Released by Datum Date Name Klausgrete Klausgrete Klausgrete Material Utgåva/Revision 00 PMA7501.-Y... MT Ändring/Alteration --- Benämning/Title Säkerhetsanvisningar Ritningsnr./Drawing number Måttstock/ Scale --- Blad Sheet från of

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING VIKTIGA ANVISNINGAR Viktiga anvisningar DRIFTANVISNING Beskrivning Version Bruksanvisningen är en översättning av de ursprungliga bruksanvisningen. Driftanvisningen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer