Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U"

Transkript

1 Bruksanvisning Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon

2 Apparaten PMA7501-Y (PMA.Quality) För insats i explosionsutsatta områden i zon Indikatorhuvud 2 Q-knapp (på/viloläge) 3 R-knapp: uppåt 4 S-knapp: nedåt 5 U-noll/tareringsknapp 6 I-bytesknapp beroende på menyinställning: för PMA7501-Y kan ett byte av två decimaler 0,05 till 999,95g eller ett byte mellan g och p Delar per Kg beroende på menyinställning. 7 K-faktorknapp för lacktillblandningsapplikationer 8 c-knapp (rensa) och [REC]-Knapp för lacktillblandningsapplikationer 9 L-knapp [ENTER] och [MEM]-Knapp för lacktillblandningsapplikationer 2 10 Display/visning 11 Vågskål 12 Gränssnitt (DSUB-kontakt 9-pol.) 13 Anslutning för strömförsörjning 14 Jordningsklämma 15 Stativ 16 Förbindning Teckenförklaring Följande symboler används i den här bruksanvisningen: Står framför handlingsanvisningar $ Står framför handlingsanvisningar, som ska utföras endast under vissa villkor > beskriver vad som händer efter att en viss handling har utförts Står framför en punkt i en lista! Pekar på en fara!

3 Innehåll Apparaten... 2 Innehåll Användningssyfte Säkerhets- och varningsanvisningar... 3 Idrifttagande... 6 Drift Applikationer Justeringar Menyinställning Felsökning Skötsel och underhåll Återvinning Teknisk information och gränssnittsbeskrivning Tillbehör USB Port (PC) EC Declaration of Conformity Säkerhetsanvisningar Användningssyfte PMA7501-Y... (Serie PMA.Quality) är en våg som utvecklats speciellt för användning inom området lacktillblandning. Vågen kan styras såväl via tangentbord i Stand Alone-drift, som även med hjälp av en PC-installerad applikationsmjukvara (t.ex. en färgblandningsapplikation från tillverkaren). Lämplig drivenhet för utrustningen för DOS eller WINDOWS för framställning av tillämpningsprogram finns vid behov att få via Sartorius. Anvisning: Innan PMA7501-Y och den YPS04-Y.. ansluts och tas i bruk ska installationsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna läsas igenom noggrant. De exempel som redovisas i denna bruksanvisning kan inte genomföras med PMA7501-Y00W. Säkerhets- och varningshänvisningar Anvisning: Felaktig användning kan leda till personeller egendomsskador. Modellen får bara installeras och användas av kvalificerad personal. Vid installation av apparaten i explosionsfarliga områden zon 2, skall säkerhetsföreskrifterna och varningsanvisningarna läsas och följas i sin helhet vid installation, drift, underhåll och reparation av apparaten (t.ex.: EN ). alla relevanta lagar, normer, förordningar, även för arbetsskydd och miljöskydd i det aktuella landet efterföljas. Fråga leverantören vilka bestämmelser som gäller i ditt land. Alla som är berörda ska vara väl förtrogna med dessa anvisningar och alltid ha dokumenten nära till hands. Hörsamma säkerhets- och varningsanvisningarna i underlagen till de anslutna elektriska driftenheterna, till exempel tillbehör. Den driftansvarige måste vid behov komplettera dessa säkerhets- och varningsanvisningar samt instruera operatörerna. Håll alltid anordningarna fritt tillgängliga! Allmänna bestämmelser för installation Modell PMA7501-Y med strömförsörjning YPS04-Y.. uppfyller kraven i EGdirektivet 94/9/EG för apparater I apparatgrupp II, Kategori 3G och är avsedd för installation i explosionsfarliga områden zon2 enligt EG-typgodkännandet: KEMA05ATEX1248X. Säkerhetsanvisningarna enligt ritning ab sida 34) måste oavkortat beaktas! Vidare uppfyller modell PMA7501-Y med YPS04-Y.. kraven i EG-direktiven för elektromagnetisk överensstämmelse och elsäkerhet. 3

4 Användningsområdet för PMA7501-Y finns definierat i bifogade dokumenten. Samtliga begränsningar som omnämns i de bifogade dokumenten måste följas i sin helhet. Drivs PMA7501-Y utanför begränsningarna blir resultatet inte tillförlitligt och klassas inte som avsedd användning. Garantin upphör att gälla vid felaktig installation. Alla ingrepp i apparaten (utom av personal som har auktoriserats av Sartorius) leder till förlust av tillståndet och samtliga garantianspråk. Installationen av PMA7501-Y i explosionsfarliga områden måste utföras av en utbildad elektriker. Som auktoriserad betecknas en person som är väl förtrogen med hur anläggningen monteras, tas i bruk och sköts. El-fackmannen har den kvalifikation som behövs och känner till de tillämpliga bestämmelserna och föreskrifterna. Kontakta vid behov återförsäljaren eller Sartorius kundtjänst. Undvik elektrostatisk uppladdning. Anslut potentialutjämingsklämman. Det är förbjudet att koppla bort potentialutjämningsledningarna. Stället är märkt med en jordningssymbol. Jordkabeln måste ha ett minsta tvärsnitt på 4 mm 2 och vara utrustad med en lämplig kabelsko. Koppla alla enheter och tillbehör till potentialutjämningen (PU). Utsätt inte vågen onödigtvis för extrema temperaturer, aggrassiva kemiska ångor, fukt stötar och vibrationer. Under extrem elektromagnetisk spänning kan vågens indikatorvärden förändras. Vågen är användbar igen efter att störningen försvunnit. Utrustningen får endast användas inomhus. Innan inkoppling eller urkoppling av kablar eller elektriska tillbehör vid vågens gränssnitt, måste vågens strömtillförsel brytas (dra ur nätanslutningen). Var noga med att följa stiftschemat, om andra kablar används. Jämför därför kabelanslutningarna med det aktuella kopplingsschemat innan du ansluter dem till Sartorius-produkterna och skilj de ledningar åt som har avvikande hölje. Den driftansvarige ansvarar för de kablar som inte Sartorius har levererat. Nätanslutningen måste uppfylla föreskrifterna i ert land. Kontakta vid behov återförsäljaren eller Sartorius kundtjänst. Garantin upphör att gälla vid felaktig installation. För att undvika elektrostatisk uppladdning vid användning av skyddshuv: Rengör huven endast med en fuktig trasa. För användaren I princip skall alla underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten utföras på vågen i strömlöst tillstånd. Stäng av driftspänningen till vågen och säkra den mot vidare användning, om du anser att du inte längre kan garantera att det är riskfritt att använda den (till exempel vid en skada). Kemikalier (t. ex.: gaser eller vätska), som kan angripa och skada apparaten eller kablar inifrån eller utifrån, måste hållas på avstånd. Håll IP-skyddet på apparaten och tillbehören följer, (DIN EN 60529). 4

5 Manteln till alla förbindelsekablar, liksom ledarna i den invändiga kabeldragningen, är tillverkade av PVC eller av gummi. Den tillåtna omgivningstemperaturen vid drift är 0 C till +40 C. Tillräcklig ventilation av utrustningen är nödvändig för att förhindra värmeutveckling. Använd endast originalreservdelar från Sartorius! Så länge färgburken står på vågskålen får den absolut inte förslutas med hammaren! Vågsystemet skadas! Enligt Certifikat nr från TÜV NORD CERT GmbH får elektroniska vågar av konstruktionen PMA7501-Y... och tillhörande nätadapter Typ YPS04-Y.. sättas in i brandfarliga områden, så länge utrymmet inte utsätts för brandfara genom större dammeller fiberansamlingar. Färgblandningsutrymmen är fria från sådana damm- eller fiberansamlingar, varför dessa apparater kan sättas in där. 5

6 Idrifttagande Ta ut vågen ur förpackningen. Kontrollera att det inte finns några synliga, yttre skador när du packat upp vågen. Leveransinnehåll Våg Vågskål Nätadapter YPS04-Y.. Säkerhetsanordning med skruv Två plasttätningspluggar (i stativet) C Placering Välj en avsedd plats utan drag, värmestrålning, fukt och skakningar. Innan apparaten ansluts till strömkällan skall bruksanvisningen läsas.! Följ säkerhetsföreskrifterna och varningarna. Montera vågskålen. 6

7 Nätanslutning Strömförsörjningen sker via den medföljande strömkabeln. Spänningsvärdet på strömenheten måste överensstämma med den lokala spänningen. Om den angivna nätspänningen eller stickproppen för nätanslutningen inte skulle motsvara de normer som används, ber vi dig kontakta närmaste Sartorius-representant eller din leverantör. Jorda vågen. Vågen ska allra först jordas vid installation i det explosionsutsatta området i zon 2. Anslut kabeln till jordklämman (14). Koppla in vinkelkontakten i vågen. Anslutning för strömförsörjning (13). Anvisning: Vid installation av denna apparat i Ex-område Zon 2 måste installationen göras i helt ström- och spänningslöst tillstånd. Innan ni ansluter nätadaptern eller kopplar till andra maskiner (som pc eller skrivare) till apparatens datordel se till att apparaten hålls frånkopplad från strömnätet. Skruva fast den medföljande säkerhetsbygeln med vinkelkontakten och använd bara apparaten i detta tillstånd. Dra åt datastickkontakternas skruvar fast vid anslutning av andra apparater (skrivare, PC) till vågens datagränssnitt. Koppla in stickkontakten i vägguttaget.! Följ säkerhetsanvisningarna. Se även under: Dokument, Säkerhetsanvisningar. 7

8 Drift Sätt på vågen med Q-knappen (2). Efter det att vågen satts på sker ett automatiskt självtest. Detta avslutas med indikeringen 0,0 g. Om ett annat värde indikeras: Tarera vågen med U-knappen (nollställning/tarering) (5). Vågar med en decimal Ställ den tomma lackburken på vågen. Tryck på U-knappen (nollställning/tarering) (5). 0,0 g visas. Dosera den första komponenten, avläs vikten, så snart stilleståndssymbolen (här) g visas. Fyll på ytterligare komponenter och dosera, till dess den önskade vikten (receptet) uppnåtts. Ta bort den fyllda lackburken från vågskålen. Så länge färgburken står på vågskålen får den absolut inte förslutas med hammaren! Vågsystemet skadas! 8

9 Vågar med två decimaler Anvisning: För vågar med två decimaler krävs en menyinställning, se Menyinställningar Tryck på I-knappen (6). Indikeringen visar 0,00 g. Ställ en tom lackburk på vågskålen (11). Tryck på U-knappen (nollställning/tarering) (5). Indikeringen visar 0,00 g. Dosera första komponenten. 205,50 g. Läs av vikten så fort som stoppsymbolen (här) g lyser. Fyll på nästa komponent, tills önskad vikt (recept) uppnåtts. Ta bort den fyllda lackburken från vågskålen. Anvisning: Om vågen är tarerad och inställd på den andra decimalen med I-knappen (6) och inställd på en lösning av 0,05 g så kan en vägning upp till 999,95 g med 2 decimaler genomföras. Vid värden däröver, använd 1 decimal. Så länge färgburken står på vågskålen får den absolut inte förslutas med hammaren! Vågsystemet skadas! 9

10 Applikationer Receptur (Faktorberäkning) Faktorberäkningen möjliggör nettovikt av en mindre eller större mängd av ett färggrundrecept (.tex. 250 ml i ett 1 liters recept). Olika faktorer (mängd) kan väljas genom användning av K-faktorknappen (7): Via R-knappen (S): uppåt eller S-knappen (4): neråt kan värdet i steg om 0,1 från faktor 1,0 eller steg om 0,01 från faktor 0,25 till 1,0. Anvisning: Den blinkande pilen n i fönstret visar att det indikerade värdet inte är något kalibrerat värde. Exempel: Under receptet sker viktindikeringen i g. Efter ett grundrecept för totalt 1 l skall 250 ml vägas upp, men utan att de enskilda komponenterna i receptet måste räknas om manuellt.. Grundreceptet för 1 liter: 250 g 1:e komponenten g 2:e komponenten g 3:e komponenten Totalt: 1000 g 1. Ställ den tomma behållaren på vågskålen och tarera. 2. Tryck på K-faktorknappen (7) flera gånger för att ange faktor.25 för detta exempel. 10

11 3. Jämte viktindikeringen lyser Häll långsamt i den första färgkomponenten 250 g från receptet till dess at indikeringen 250 g visas. 5. Häll i den andra komponenten 250 g till dess at indikationen 500 g visas. 6. Häll i den sista komponenten 500 g, till dess at 1000 g visas. Exemplet är slut. Fönstret indikerar att 1000 g har fyllts på, men behållaren innehåller enligt dina önskade uppgifter endast en vikt av 250 g. För alla andra omräkningsfaktorer gäller samma tillvägagångssätt. Våg (med omberäkningsfunktion) En färgkomponent från ett givet recept (t ex med 4 komponenter) blir överdoserad. Alla tidigare värden doserades exakt och sparades med L-knappen [MEM] (9). Tryck på S-knappen (4) och omberäkningsprogrammet startar, C blinkar i fönstret. Med hjälp av R-knappen (3): uppåt eller S-knappen (4): neråt, korrigeras värdet exakt på det givna receptvärdet. Tryck på L-knappen [MEM] (9), vågen räknar automatiskt påfyllningsmängden på de tidigare påfyllda komponenterna till det korrigerade värdet och indikerar vilken mängd i g som måste fyllas på för att receptet ska stämma med felvägningen i slutresultatet. Efter korrigeringen kan resten av receptet fyllas på. Anvisning: En felvägning kan vanligtvis ofta korrigeras. Den totala påfyllningsmängden (liter) höjs genom en korrigering. Med hjälp av c-knappen (8) kommer korrigeringsfaktorn över doseringsmängden att visas. C = Korrigeringsfaktor Pilen n i fönstret indikerar att värdet inte är ett kalibrerat värde. 11

12 Exempel (kumulativ): 1. Ställ en tom lackburk på lastplattan (11). +118,0 g 2. Tryck på U-knappen (5). 0,0g Häll i komponenten. +50,0 g 4. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) STO Dosera komponenter +110,0 g 6. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) STO Dosera komponenter +203,0 g Dessa har överdoserats! Det korrekta värdet blir 200,0 g. 8. Genom att trycka på y-knappen (4) påbörjas omberäkningen. C = korrekt (Korrigering) blinkar i fönstret. 9. Tryck på y-knappen (4) flera gånger så korrigeras +200,0 g värdet till det korrekta värdet 10. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) COR Fyll på komponenter, C1 visas i fönstret. 1,7 g. 12. Fyll på ett värde av 0,0 g. 0,0 g 13. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen (9) COR Efterdosera komponenter, C2 visas i fönstret. 2,0 g 15. Fyll på upp till ett värde av 0,0. 0,0 g 16. Tryck på L-knappen [MEM]-knappen och en automatisk tillbakagång till receptprogrammet sker, C slocknar. +200,0 g Med c-knappen (8) [REC] kontrolleras hur hög den totala vikten blir C = Korrigeringsfaktor, här 1,03. (tot. viktmängd i receptet x korrigeringsfaktorn) 18. Fyll på den fjärde komponenten +1000,0 g Exemplet är slut.

13 Justeringar Vågen kan justeras med U-knappen (nollställning/tarering) (5). Justeringsvikt: 5000 g, noggrannhet: +0,075 g. Efter anslutning av vågen till en strömkälla och innan justering utförs skall en uppvärmningstid på ca 30 minuter hållas. Håll U-knappen (nollställning/tarering) (5) intryckt i 2 sekunder, 5000 lyser i fönstret. Släpp knappen. Ställ justeringsvikten (11) mitt på vågskålen. Justeringen utförs automatiskt. Efter justeringen skall vikten tas bort. 13

14 Menyinställning Ta fram SETUP-menyn Exempel: Menypunkt: Anpassa till uppställningsplatsen. Håll inne L-knappen [ENTER] ca. 2 Sekunder, i fönstret lyser SETUP (nivå 1). Med RS-knappen väljs den önskade Menypunkten för den första nivån. och välj den andra nivån (nivå 2). Ta fram den önskade menypunkten i den andra nivån. Med RS-knappen väljer du den önskade menypunkten. Med L-knappen [ENTER] väljer du den tredje nivån (nivå 3). Menypunkten för den tredje nivån (nivå 3) indikeras. Med RS-knappen väljer du den önskade menypunkten. och välj den fjärde nivån (nivå 4). Ta fram den önskade menypunkten i den fjärde nivån. Med RS-knappen väljer du den önskade menypunkten. (Exemplet är nu slut)., o lyser, den nya koden är inställd. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger för att lämna menyn. Anvisning: En utförlig menylista tillhandahålls av Sartorius vid förfrågan! 14

15 Viktiga menyinställningar Håll inne L-knappen [ENTER] ca. 2 sekunder, i fönstret lyser SETUP (nivå 1). Nivå 1 SETUP INSTA Språkinställning Nivå 1 Nivå 2 SPRA K o TYSKA ENGELSKA FRANSKA ITALIENSKA osv. R-knappen, välj SPRÅK. RS-knappen, välj språk L-knappen [ENTER], o lyser, Din önskade inställning utförs. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, lämna menyn. Grundinställning standard (0,1g)/Polyrange (0,05g/0,1g) och gram/pt./pd. Grundinställningen, som är aktiv vid inkoppling av vågen, finns under SETUP-VÅG-ENHET och SETUP-VÅG-INSTÄLLNING : Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP Ri P, NING RS-knapp, välj t.ex INSTÄLLNING ENHET GRAM RS-knapp, välj t.ex. STANDARD o P-t, o lyser, Din önskade inställning utförs. o STANDARD Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, POLYRANGE Lämna menyn Frikoppla I-växlingsknappen Om I-växlingsknappen (6) frikopplas, möjliggörs en omkoppling av enheten, t.ex.: gram/pt./pd. Eller av decimaler. Den aktiverade växlingstangenten byter enhet resp. decimaler för varje tangenttryckning. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP ANVaNDNING: RS-knapp, välj ANVÄNDNING VAXELKNAPP L-knapp [ENTER], RS-knappen, välj VÄXELKNAPP. FRAN RS-knappen, välj TILL TILL Tryck på L-knappen, o lyser, önskad inställning utförs, tryck på. c-knappen (clear). flera gånger. Lämna menyn. 15

16 Inställning av växlingsknappen Genom tryckning på I-växlingsknappen (6) växlar vågen mellan grundinställningen och de valda inställningarna under SETUP-ANVÄNDNING-ENHET och SETUP-ANVÄNDNING-INSTÄLLNING. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP ANVANDNING Tryck på RS-knappen, välj ANVÄNDNING L-knappen [ENTER] ENHET S-knappen, välj ENHET Tryck på L-knappen [ENTER] PT./PD. RS-knapp, välj t.ex. GRAM o GRAM, o lyser, den nya koden är inställd. Tryck på c-knappen (Clear) INSTALLNING Tryck på RS-knappen, välj INSTÄLLNING STANDARD Tryck på [ENTER], välj inställning o POLYRANGE Tryck på [ENTER], o visas Lämna menyn via c-knappen (clear). Aktivera LÅS -funktionen Vågen kan skyddas mot missbruk genom en LÅS -funktion. Om LÅS -funktionen är aktiverad visar vågen endast viktvärden i displayen när den kommunicerar med en ansluten PC. Är kommunikationen bruten, visas inget värde på displayen utan istället en låssymbol. LÅS -funktionen kan kopplas in under EXTRAS. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP EXTRAS RS-knapp, välj EXTRAS LA S RS-knappen, välj LÅS FRA N RS-knappen, välj TILL med o TILL L-knappen, bekräfta. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn Ange lösenord Förutom LÅS -funktionen kan användaren ange ett LÖSENORD. Om en användare häver LÅS -funktionen genom att koppla från FRÅN, måste det giltiga lösenordet anges. Lösenordet kan bestå av en 6-siffrig kod. Talen (0 till 9) anges med RS-knappen. I displayen/fönstret (10) lyser 6 streck ( ). Det första strecket blinkar i fönstret. Välj talen (0 till9) med RS-knappen, tryck på L-knappen [ENTER], talet förs över och det andra strecket blinkar i fönstret. Fortsätt inmatningen. Om ett tomt tecken skulle överföras, trycker du helt enkelt på L-knappen [ENTER] vid det blinkande strecket. När alla 6 siffror angivits, överför du koden med L-knappen [ENTER]. 16

17 Anvisning: Förvara koden på en säker plats! Vågen låses endast upp genom att korrekt kod anges! Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 INPUT PASSWORT RS-knappen, välj INPUT PW.NEU Tryck på RS-knappen, välj PW.NEU Ange sifferkod, tryck på L-knappen [ENTER]. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn Ändra lösenord Om användaren vill ändra lösenordet måste först det gamla lösenordet anges under menyn lösenord. PW.ALT visas i fönstret. Efter korrekt angivet lösenord lyser automatiskt PW.NYTT. Användaren kan nu ange ett nytt lösenord, eller bekräfta de blinkande strecken med L-knappen [ENTER]. Symboliskt står det endast tomma tecken i fönstret. Anvisning: Det gamla lösenordet kan raderas genom inmatning av 6 tomma tecken. Därmed återgår apparaten till den ursprungliga inställningen (apparat utan lösenord). Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 INPUT RS-knappen, välj INPUT LoSENORD PW. GAMMALT Ange det gamla lösenordet PW.ALT PW.NYTT Efter korrekt angivet lösenord lyser PW.NYTT Ange sifferkod, tryck på L-knappen [ENTER]. Tryck på c-knappen (Clear), nollställer i menyn. Du kan nu avaktivera LÅS -funktionen: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP EXTRAS LA S FRA N o TILL RS-knapp, välj EXTRAS RS-knappen, välj LÅS RS-knappen, välj TILL med L-knappen, bekräfta. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn 17

18 Ställ in TEXTEN på Displayen, LÅNG eller KORT Användargränssnittet (visningstexten på displayen) kan ställas in. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP EXTRAS TEXT LA NG o KORT RS-knapp, välj EXTRAS RS-knapp, välj TEXT RS-knappen, välj KORT med L-knappen, bekräfta. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn Nollställa vågen RESET Vågens inställningar kan vid behov återställas till fabriksinställningarna. Anvisning: Om ett lösenord är aktiverat måste det korrekta lösenordet anges först! Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 SETUP RESET MENY JA o NEJ Kodinställning I inställningen KODER framställs menypunkterna i kodform Nivå 1 Nivå 2 SPRA K TYSKA osv. o KODER Anvisning: En utförlig menylista tillhandahålls av Sartorius vid förfrågan! RS-knappen, välj RESET RS-knappen, välj MENY Välj JA med RS-knappen., Fabriksinställningen är återställd. MENY visas på displayen. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn R-knapp, välj SPRACHE (språk). RS-knapp, välj KODER. L-knappen [ENTER], o lyser, Din önskade inställning utförs. Tryck på c-knappen (Clear) flera gånger, Lämna menyn 18

19 Felsökning Vad gör man om Då är Åtgärd ingen viktindikering syns? ingen driftspänning kontrollera tillgänglig strömförsörjningen viktindikeringen vågskålen inte pålagd lägg på vågskålen Låg visas? viktindikeringen vågens viktgräns avlasta vågen Hög visas? är överskriden vågresultatet placeringen instabil byt placering ändras löpande? det är för många genom för en anpassning vibrationer eller luftdrag via vågdriftsmenyn (se under menyinställning) vågresultatet det som ska vägas är tarera först vågen är uppenbart fel? instabilt vågen är inte tarerad först inget värde visas datorförbindelsen genomför en anpassning och lås-symbolen avbruten och vågens lås - via vågens driftmeny är aktiv funktion är aktiv stäng av lås -funktionen funktionen kontrollera förbindelsen 19

20 Skötsel och underhåll Rengöring! Koncentrerade syror och lut, liksom lösningsmedel och ren alkohol får inte användas.! Vätska får inte tränga in i vågen. $ Rengör vågen med en pensel eller med en torr, mjuk och luddfri trasa. Förvarings- och transportvillkor $ På transportvägen skyddas våra enheter i tillräcklig utsträckning av förpackningen. Spara alla delar av förpackningen inför vågens framtida eventuella förvaring eller en eventuellt nödvändig retur. $ Förvaringstemperatur: 20 C +75 C $ Tillåten fuktighet vid förvaring: max. 90% $ Följ de anvisningar som beskrivs under punkten Säkerhetskontroll. Säkerhetskontroll En säker drift av PMA:n kan inte längre garanteras: Om förbindelsekabeln har synliga skador Om vågen inte fungerar Efter en längre tids förvaring under ogynnsamma förhållanden Efter svåra påfrestningar under transport Följ säkerhets- och varningsanvisningarna! Kontakta Sartorius kundtjänst. Reparationsåtgärder får endast utföras av fackman som har tillgång till de nödvändiga reparationsunderlagen och anvisningarna och har genomgått motsvarande utbildning.! Sigillmärkena på vågen anger att vågen endast får öppnas och underhållas av fackman, så att en korrekt och säker drift säkerställs och för att behålla garantin. 20

21 Återvinning Förpackningen består av enbart miljövänliga material som kan återvinnas. Om förpackningen inte längre används, kan den bortskaffas genom VfWs dualsystem (kontraktnummer D ). Annars ska du bortskaffa materialet enligt de lokala föreskrifterna för avfall. Enheten samt dess tillbehör och batterier får inte bortskaffas med det vanliga hushållsavfallet utan ska istället återvinnas som elektriska och elektroniska apparater. h Apparater som kontaminerats med farligt material (ABC-kontaminering) tas inte tillbaka vare sig för reparation eller för avfallshantering. Serviceadress för avfallshantering: Utförlig information med serviceadresser till reparationsställen eller avfallshantering av era apparater hittar ni på vår internationella sida (www.sartorius.com) eller via Sartorius service. Du kan vända dig till våra lokala medarbetare angående avfallshantering och återvinning. Dessutom gäller de partner inom EU som står på följande webbsida: 1) gå till 2) tryck på Service. 3) välj Anvisningar om avfallshantering. 4) De lokala Sartorius-kontakternas adresser står i de pdf-filer som finns på denna webbsida. 21

22 Teknisk information och gränssnittsbeskrivning PMA 7501-Y PMA 7501-Y 00W Vikt skala g 999,95/7500 Avläsningsbarhet g 0,05/0,1 Tareringsområde (subtraktivt) g -999,95/-7500 Max. Linearitetsavvikelse g < ±0,2 Vilotid per meny inställningsbar digit 0,25 bis 4 Fuktighetsklass F inte kondenserande Tillåten omgivningstemperatur vid drift C Vågskål d mm 233 Vågskålshus (B + D + H) mm Nettovikt ca kg 3,3 Justeringsvikt kg 5, Klass F2 eller bättre Nätadapter YPS04-Y.. Input Vac / Hz / 18V A (max.) Gränssnitt RS-232C Format 7 bits ASCII, 1 Startbit,1 eller 2 Stop-bits Paritet jämn, ojämn, ingen paritet Överföringshastighet 1200 till Bit/s Handshake Programvara eller maskinvara eller ingen Datautgång 9-polig: Datagränssnitt Pin 2: (R+D)Receive Data (mottaga) Pin 3: (T+D) Transmit Data (skicka) Pin 4: (DTR) Data Terminal Ready Pin 5: (GND) Jord Pin 6: BPI-Brygga Pin 8: (CTS) Clear to Send 22

23 PMA 7501-Y00U Vikt skala g 999,95/7500 Avläsningsbarhet g 0,05/0,1 Tareringsområde (subtraktivt) g -999,95/-7500 Max. Linearitetsavvikelse g < ±0,2 Vilotid per meny inställningsbar digit 0,25 bis 4 Fuktighetsklass F inte kondenserande Tillåten omgivningstemperatur vid drift C Vågskål d mm 233 Vågskålshus (B + D + H) mm Nettovikt ca kg 3,3 Justeringsvikt kg 5, Klass F2 eller bättre Nätadapter YPS04-Y.. Input Vac / Hz / 18V A (max.) Gränssnitt USB (virtuellt seriellt gränssnitt) Format 7 bits ASCII, 1 Startbit,1 eller 2 Stop-bits Paritet jämn, ojämn, ingen paritet Överföringshastighet 1200 till Bit/s Handshake Mjukvara eller hårdvara. Mer information finns i kapitlet USB-gränssnitt USB Typ B Pin Namn Beskrivning 1 VCC +5 V 2 D Data 3 D + Data + 4 GND Jord 23

24 Tillbehör Dammskydd Beställn.nr: YDC01PMA RS232 Datakabel (SBI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (20 m) YCC M20 USB/RS 232 Datakabel (SBI) (1,80 m) YCO12 USB/RS 232 Datakabel (BPI) (1,80 m) YCO13 USB-datakabel YCC M3 Anvisning:! Anslut eller dra ur datakabeln (YC012 I YC013) endast, då apparaterna i båda ändarna av kabeln inte är spänningsförande. Skruva i D-SUB-kontakten fast till PMA7501Y. Använd datakabeln (YC012 I YC013) endast inomhus och så att inträngning av främmande partiklar eller vätska förhindras. Använd datakabeln (YC012 I YC013) s USB-kontakt endast utom explosionsutsatta områden! 24

25 USB-gränssnitt (PC-anslutning) Ändamål Varje PMA U kan anslutas till en PC med USB-gränssnitt. På PC:ns USB-gränssnitt ska en virtuell seriell port (virtuel COM-port, VCP) upprättas som enhetstyp, som identifieras av programmet och fungerar med det. Protokollen xbpi och SBI kan överföras via USB-gränssnittet. Systemkrav Dator (PC) med Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 fri USB-port på datorn USB-kabel Ansluta vågen via USB! Vid installationen av mjukvarudrivrutinen bestäms datorns aktuella USB-port. Om du senare skiftar port, ska du installera drivrutinen igen för varje ny port. Välj därför om möjligt en USB-port som vågen hela tiden eller regelbundet kan anslutas till. Koppla ur vågen. Ta bort vågen från elnätet genom att dra ur stickproppen ur vägguttaget. Anslut USB-kabeln till vågen och datorns USB-port. Anslut åter vågen till elnätet och sätt igång den. Windows känner igen enheten som anslutits till USB-gränssnittet. Första gången den ansluts aktiveras Windows Installationsguide. Installera mjukvarudrivrutin Starta installationsguiden för drivrutinen. Följ anvisningarna i installationsguiden. För att avsluta installationen klickar du på Slutför. Det virtuella gränssnittet är klart att användas. I Windows läggs det virtuella gränssnittet normalt till som extra utgång till det högsta möjliga antalet COM-anslutningar (portar). Exempel: På en dator med upp till 4 COM-anslutningar blir det virtuella gränssnittet då COM5 (se Enhetshanteraren). 25

26 Installationsanvisningar för Windows XP, Windows Vista och Windows 7 Ändra portnummer Om USB-gränssnittet ska användas i anslutning till program där antalet COM-anslutningar är begränsat (t.ex. bara COM1, 2, 3, 4), kan det vara nödvändigt att tilldela det nya virtuella gränssnittet ett av dessa nummer. Öppna inställningen för USB Serial Port i Windows kontrollpanel: START/Inställningar/Kontrollpanelen System/Maskinvara/Enhetshanteraren Öppna undermenyn Anslutningar. Dubbelklicka på USB Serial Port. Välj portinställningar/avancerat. Ändra väntetid Öppna inställningen för USB Serial Port som beskrivs ovan. För en snabbare kommunikation ställer di värdet för Latency Timer på 1msec. Plug & Play-läge i Autoprint (SBI) Öppna inställningen för USB Serial Port som beskrivs ovan. Slå av Plug & Play-läget. Avinstallera drivrutinen Mjukvarudrivrutinen för USB-anslutningen kan avinstalleras med Windows avinstallationsrutin. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Inte Ex-område Ex-område Zon 2 Gasgrupp IIB, temperaturklass T4 Omgivningstemperatur: 0 C C Kontakt i Leveransomfånget Använd Ex-kontakter Säkra kontakterna som medföljer mot att dras ut. Säkerställ nödavstängningen. 3) Anslutningsalternativ Nätadapter YPS04-Y DC- Spänningsför sörjning 20) max. 30Vdc, 1A Anslutningsalternativ 4) DC-Anslutning Potentialutjämning 8) PMA7501.-Y... Datautgång (RS232 eller USB) 4) 6) Effekt PC, tryckknap p, etc. 19) 19) 19) Effekt 8) Zon 2 Apparat 12) 13) Producerad Written by Kontrollerad Reviewed by Släppt Released by Datum Date Name Klausgrete Klausgrete Klausgrete Material Utgåva/Revision 00 PMA7501.-Y... MT Ändring/Alteration --- Benämning/Title Säkerhetsanvisningar Ritningsnr./Drawing number Måttstock/ Scale --- Blad Sheet från of

35 DC-Anslutning RS232 USB Täck för RS232- Anslutningen med ett lock Stäng för USB med en kontakt Skruva fast RS232-Kabel Dragavlastning Säkra USB-kabeln mot att dras ut Säkra DC-Anslutningen mot att dras ut Producerad Written by Kontrollerad Reviewed by Släppt Released by Datum Date Name Klausgrete Klausgrete Klausgrete Material Utgåva/Revision 00 PMA7501.-Y... MT Ändring/Alteration --- Benämning/Title Säkerhetsanvisningar Ritningsnr./Drawing number Måttstock/ Scale --- Blad Sheet från of

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2 Bruksanvisning Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2 98648-014-58 Apparaten PMA7501-Y (PMA.Quality) För insats

Läs mer

Sartorius PMA.World PMA.Net Models PMA7501-Y00G -Y00GL

Sartorius PMA.World PMA.Net Models PMA7501-Y00G -Y00GL Bruksanvisning Sartorius PMA.World PMA.Net Models PMA7501-Y00G -Y00GL Elektronisk färgblandningsvåg för användning i områden med explosionsrisk zon 2 98648-015-19 Beskrivning av apparat PMA7501-Y00G -Y00GL

Läs mer

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Elektroniska färgblandningsvågar för områden utsatta för explosionsrisk Installation och säkerhetsföreskrifter

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Elektroniska färgblandningsvågar för områden utsatta för explosionsrisk Installation och säkerhetsföreskrifter 98648-008-13 Sartorius PMA Models Elektroniska färgblandningsvågar för områden utsatta för explosionsrisk Installation och säkerhetsföreskrifter Innehållsförteckning Användningsområde 88 Varnings- och

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

USB till COM-port. Inlämningsuppgift 10b USB till COM-port. Här ska du: Installera en konverterare mellan gränssnitten USB och RS232 (COM-port).

USB till COM-port. Inlämningsuppgift 10b USB till COM-port. Här ska du: Installera en konverterare mellan gränssnitten USB och RS232 (COM-port). DATORTEKNIK 1A USB till COM-port Inlämningsuppgift 10b USB till COM-port Namn: Datum: Här ska du: Installera en konverterare mellan gränssnitten USB och RS232 (COM-port). Du behöver ha tillgång till följande:

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula Manual En Joystickmus för styrning av datorer 671210 Point-it! USB 671212 Point-it! USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! TILL DATOR... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Handhavande Butiksvåg

Handhavande Butiksvåg Vågar AB B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn Dalgatan 5 523 37 Ulricehamn Tel. Fax +46 321-401 70 +46 321-144 10 www.vagar.com Handhavande Butiksvåg KERN RPB SE SE KERN RPB Handhavande Butiksvåg Innehåll

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk barnvåg, klass III-godkänd, M10010

Bruksanvisning Elektronisk barnvåg, klass III-godkänd, M10010 Bruksanvisning Elektronisk barnvåg, klass III-godkänd, M10010 ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Tel + 49(40)432776-0 Fax +49(40)432776-10 E-mail: info@ade-hamburg.de Marknadsförs

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

PMA.Evolution PMA.HD EVO1X LAB1X Färgblandningsvågar för insats i explosionsfarliga områden i zon 1

PMA.Evolution PMA.HD EVO1X LAB1X Färgblandningsvågar för insats i explosionsfarliga områden i zon 1 Bruksanvisning PMA.Evolution PMA.HD EVO1X LAB1X Färgblandningsvågar för insats i explosionsfarliga områden i zon 1 98648-020-52 Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument...4 1.1 Giltighet....4 1.2 Beskrivningsmedel...4

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M18x1 4 37 40 24 0102 LED Orderbenämning Kännetecken Komfortserie 8 mm i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning Tillbehör BN BU EXG-18 Snabbfäste med stopp BF 18 Fäste, 18

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING Version 1.0 September 2006 Softwarepaket Native Instruments Guitar Combos BEHRINGER Edition (PC/Mac) Kristal Audio Engine (PC) Audacity (PC/Mac) BEHRINGER USB AUDIO

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer