ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK"

Transkript

1 SVENSKA ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK 1

2 Svenska Icare PRO (Modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK v1.1 01/12 SV 0044 Instrumentet överensstämmer med: Medicintekniska direktivet 93/42/EEG Canadian Medical Device Regulations Copyright 2012 Icare Finland Oy Tillverkad i Finland Icare Finland Oy Hevosenkenkä 3, FI Espoo, Finland , Fax Säkerhetsföreskrifter... 3 Användningsområde... 4 Introduktion... 4 Förpackningsinnehåll... 4 Före användning... 5 Starta tonometern... 5 Navigering... 5 Inställningar... 5 Förberedelse av tonometern före mätning... 6 Laddning av sond... 6 Justering av mätpositionen... 6 Mätning av intraokulärt tryck (IOP)... 7 Mäthistorik... 7 Felmeddelanden... 8 Att stänga av tonometern... 8 Rengöring och desinfektion... 9 Underhållsprocedurer... 9 Ladda batterierna... 9 Separat laddare/adapter för Icare PRO tonometer... 9 Reservdelar och förbrukningsartiklar Teknisk information Kliniska uppgifter Symboler

3 Svenska SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING Tonometern får inte komma i kontakt med patientens ögon, förutom sonderna, vilka kan göra det under en bråkdels sekund under mätning. Låt inte tonometern komma i kontakt med ögat och tryck inte in den i ögat (sondspetsen bör vara 3 7 mm, eller 1/8 2/7 tum, från ögat). Anslut inte USB kabeln under mätning. Byt inte ut sondbasen när USB kabeln är ansluten. Läs denna handbok noga innan du använder tonometern. Spara den för framtida bruk. Den innehåller viktig information om hur du använder och underhåller tonometern. Enligt federal lagstiftning i USA får försäljning av detta instrument endast ske genom eller på ordination av läkare eller person med erforderligt tillstånd. Använd en ny sond för varje ny patient som ska mätas för att undvika spridning av bakterier och virus mellan patienter. Använd endast sonder som tagits direkt ur intakt originalförpackning. Sondens sterilitet kan inte garanteras om förseglingen är bruten. Omsterilisering eller återanvändning av sonden kan leda till felaktiga mätresultat eller till att sonden förstörs. Anslut inte Icare PRO tonometern till annan laddare eller utrustning än den dockningsstation (TX01) som tillhandahålls med tonometern. Rör inte vid USB kabelns ände och patienten samtidigt. Placera varken dockningsstationen (TX01), laddaren, USB kabeln eller datorn tillsammans med tonometern i patientmiljön. Avståndet från en patient måste överskrida 1,8 m/6 ft. När du har öppnat förpackningen bör du kontrollera att det inte finns några yttre skador eller fel, i synnerhet inte på höljet. Om du misstänker att det är något fel på tonometern ska du kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Använd enbart tonometern för att mäta det intraokulära trycket. All annan användning är olämplig och tillverkaren kan inte ansvara för några skador som uppkommer på grund av olämplig användning eller för följderna av sådan användning. Öppna aldrig höljet till tonometern, med undantag för att byta sondbas. Använd aldrig tonometern i våta eller fuktiga miljöer. Sondbasen, skruvarna, kragen och sonderna är så små att ett barn kan svälja dem. Förvara tonometern utom räckhåll för barn. Använd inte instrumentet nära brandfarliga material, däribland brandfarliga bedövningsmedel. Kontrollera före varje mätning att en ny engångssond från en oöppnad förpackning används. Vissa mikrobiologiska agens (t.ex. bakterier) kan överföras från pannstödet. Rengör pannstödet mellan varje patient med ett desinfektionsmedel, t.ex. en alkohollösning, för att undvika detta. Tonometern överensstämmer med EMC kraven (IEC ), men störningar kan uppkomma om den används nära (<1 m) en apparat (t.ex. en mobiltelefon) som orsakar elektromagnetiska emissioner av hög intensitet. Även om tonometerns egna elektromagnetiska emissioner ligger gott och väl under de nivåer som tillåts enligt relevanta standarder, kan de orsaka störningar i annan apparatur i närheten, t.ex. känsliga sensorer. Kassera engångssonderna på korrekt sätt (t.ex. i en behållare för engångskanyler), eftersom de kan innehålla mikroorganismer från patienten. Kassera instrumentet, komponenter och tillbehör enligt gällande föreskrifter. Kontraindikationer för användning: ärr på hornhinnan, mikroftalmi, buftalmi, nystagmus, keratokonus, onormal förtjockning av hornhinnans mitt. 3

4 Svenska ANVÄNDNINGSOMRÅDE Icare PRO tonometer TA03 är avsedd att användas av hälso och sjukvårdspersonal för att mäta det intraokulära trycket (IOP) i det mänskliga ögat. INTRODUKTION Icare PRO tonometern används vid diagnostisering, uppföljning och screening av intraokulärt tryck. Den är baserad på en ny patenterad, induktionsbaserad rebound metod, vilken gör det möjligt att mäta det intraokulära trycket (IOP) exakt, snabbt och utan bedövningsmedel. Icare PRO tonometern har en inbyggd lutningssensor som möjliggör både nedåtriktad mätning på en patient i liggande position och mätning i normal upprätt position. Tonometern kan också registrera och lagra över tusen mätresultat, som kan visas direkt i tonometern och/eller överföras till en dator via en USB kabel. Engångssonder används vid mätning för att minimera risken för mikrobiologisk kontamination. Det intraokulära trycket förändras på grund av påverkan från puls, andning, ögonrörelser och kroppsställning. Eftersom mätningar görs med ett handinstrument på bråkdelar av en sekund behövs det flera mätningar för att få fram en exakt avläsning. Därför är instrumentet inställt för sex mätningar. FÖRPACKNINGSINNEHÅLL Förpackningen innehåller: Icare PRO tonometer USB kabel för anslutning till dator med programmet Icare LINK LINK programvara på en USB minnesenhet Dockningsstation (modell TX01) Laddare Reservdelar (sondbas och sondhållare) 100 steriliserade engångssonder Användarhandbok Garanticertifikat Anvisningar för hämtning av LINK programvara och registrering av instrumentet Aluminiumlåda 1 Inställningsratt för pannstöd 2 Pannstöd 3 Hylsa 4 Sond 5 Navigeringsknappar: Uppåt, Nedåt, Vänster och Höger 6 Skärm 7 Huvudknapp 4

5 Svenska FÖRE ANVÄNDNING Läs denna handbok noga innan du börjar använda tonometern. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder tonometern för första gången. Se Ladda batterierna. STARTA TONOMETERN Tryck på huvudknappen för att starta tonometern. Tonometern visar välkomstskärmen och därefter menyn. Menyn har fyra alternativ: Measure (Mätning) History (Historik) Inställningar Turn off (Stäng av) Huvudmeny NAVIGERING Det finns navigeringsknappar (vänster, höger, uppåt och nedåt) och en huvudknapp, som används för att navigera genom tonometerns menyer. En navigeringsknapp lyser när den är tillgänglig. OBS Vänsterknappen används normalt för att gå tillbaka till föregående meny när menyn inte har en knapp för att gå tillbaka till menyn. INSTÄLLNINGAR Använd menyn Settings (Inställningar) för att ändra tonometerns inställningar. För att komma åt inställningarna ska du gå till Menu > Settings och trycka på huvudknappen för att bekräfta. Brightness (Ljusstyrka) Ändra skärmens ljusstyrka 1. Öka eller minska ljusstyrkan med hjälp av uppåt / nedåtnavigeringsknapparna och tryck på huvudknappen för att bekräfta. Volume (Volym) Slå på eller av tonometerljudet 1. Välj på eller av med hjälp av vänster /högernavigeringsknapparna och tryck på huvudknappen för att bekräfta. Om ljudet är av hör du inte signalen när en mätning utförs. Date (Datum) Ställ in datum 1. Välj den månad/dag/år som du vill ändra med hjälp av vänster /högernavigeringsknapparna. 2. Ändra månad/dag/år med hjälp av uppåt /nedåtnavigeringsknapparna. 3. Tryck på huvudknappen för att bekräfta. Time (Tid) Ställ in tid 1. Välj den timme/minut/sekund som du vill ändra med hjälp av vänster /högernavigeringsknapparna. 2. Ändra timme/minut/sekund med hjälp av uppåt / nedåtnavigeringsknapparna. 3. Tryck på huvudknappen för att bekräfta. About (Om) Visar viktig information om din Icare PRO tonometer 5

6 Svenska FÖRBEREDELSE AV TONOMETERN FÖRE MÄTNING Innan du utför mätningar med tonometern måste den förberedas korrekt. I förberedelserna ingår: Laddning av sond Justering av mätpositionen LADDNING AV SOND Engångstonometersond i blisterförpackning Icare PRO tonometer TA03 använder engångssonder. Sonderna förpackas i blisterförpackningar, vilket visas I figuren. Varje sond är endast avsedd för engångsbruk. Sätt in sonden på följande sätt: 1. Tryck på huvudknappen för att starta tonometern. Välkomstskärmen visas och därefter huvudmenyn. 2. Gå till Measure och tryck på huvudknappen. Ett meddelande om att ladda en ny sond visas enligt figur. 3. Öppna delvis förpackningen enligt figur. Rör inte sonden direkt för att förhindra kontamination. 4. Sätt i sonden från den delvis öppnade förpackningen enligt figur. 5. Håll kvar blisterförpackningen mellan ditt finger och sonden och tryck lätt med fingret. Se figur. Var försiktig så att inte sonden böjs. 6. Gå till Measure och tryck på huvudknappen en gång för att aktivera den insatta sonden. Under aktivering magnetiserar instrumentet sonden (sonden rör sig snabbt fram och tillbaka). När sonden har aktiverats är tonometern redo för mätning. OBS Om tonometern inte används stängs den av automatiskt efter tre minuter. JUSTERING AV MÄTPOSITIONEN Icare PRO tonometern har en inbyggd lutningssensor som möjliggör både nedåtriktad mätning på en patient i liggande position och mätning i normal upprätt position. Tonometern har ett justerbart pannstöd, vilket visas i figur. Detta stöd justeras för att säkerställa korrekt avstånd och inriktning för mätningen. Justerbart pannstöd Patient med tonometern i korrekt position Mätning av liggande patient Justera pannstödet med hjälp av inställningsratten, så att avståndet mellan sondens spets och hornhinnan är 3 7 mm (1/8 2/7 tum), enligt figur. När tonometern lutas för att mäta en liggande patient hålls sonden automatiskt på plats. Vid mätning av en liggande patient visas en pil på skärmen som anger att tonometern hålls vertikalt. 6

7 Svenska MÄTNING AV INTRAOKULÄRT TRYCK (IOP) En mätsekvens består av sex mätningar. Sex mätningar behövs för att erhålla en så noggrann avläsning som möjligt, men resultatet visas också efter varje mätning. Mätvärdet, som visas när alla sex mätningarna har gjorts, är ett medelvärde. OBS Bedövningsmedel behövs inte vid mätning. Om bedövningsmedel används kan tonometermätvärdet bli lägre. Gör så här för att mäta intraokulärt tryck: 1. Kontrollera att tonometern är korrekt förberedd. Se Förberedelse av tonometern före mätning på sidan Gå till Menu > Measure och tryck på huvudknappen. Välj det öga som du vill mäta med vänster och höger navigeringsknappar och tryck på huvudknappen för att bekräfta. 3. Säg till patienten att slappna av och rikta blacken rakt fram mot en viss punkt, samtidigt som patienten håller ögonen öppna. 4. Håll tonometern nära patientens öga. Avståndet mellan sondens spets och hornhinnan måste vara 3 7 mm (1/8 2/7 tum), enligt figur 10. Vid behov ska avståndet justeras med hjälp av pannstödet. 5. Tryck lätt på huvudknappen för att utföra en enskild mätning och var noga med att inte skaka tonometern. Sondspetsen ska komma i kontakt med hornhinnans mitt. En kort signal hörs efter varje mätning och ett provisoriskt resultat visas på skärmen. 6. Upprepa steg 5 sex gånger. När de sex mätningarna har utförts visas slutgiltigt IOP. 7. Tryck på huvudknappen. 8. Välj YES om du vill mäta det andra ögat på samma patient. Välj det öga som du vill mäta med navigeringsknappen och tryck sedan på huvudknappen (OD/OS). 9. Om du inte vill fortsätta mätningen väljer du NO. Resultaten sparas och du kan stäng av tonometern via huvudmenyn. En indikation på mätningens tillförlitlighet visas under IOP resultaten. Om variationen mellan mätningarna är inom normalgränserna, visas den numeriska avvikelsen i grönt. Om variationen är något högre, visas avvikelsen i gult och en högre variation visas i rött. Om det är för hög variation, rekommenderar tonometern att mätningen upprepas. Resultaten för de sex enskilda mätningarna kan visas genom att trycka på nedåtnavigeringsknappen. En ny mätning måste göras: om du tvivlar på att mätningen är giltig, till exempel om sonden kom i kontakt med ögonlocket eller missade hornhinnas mitt. om variationen är hög och den numeriska avvikelsen visas i rött. om värdena är onormala, till exempel över 22 mmhg eller under 8 mmhg. MÄTHISTORIK Historiken innehåller resultaten för tidigare mätningar. Gör så här för att komma åt mäthistoriken: 1. Gå till Menu > History och tryck på huvudknappen för att bekräfta. Den senaste mätningen visas. 2. Visa föregående/nästa mätning med hjälp av uppåt / nedåtnavigeringsknapparna. 3. Tryck på vänster /höger /huvudknappen för att återgå till menyn. 7

8 Svenska FELMEDDELANDEN Om ett fel uppstår visar Icare PRO tonometern det på skärmen. Felmeddelandena förklaras i följande tabell: VARNING Indikerar att viktiga driftinstruktioner inkluderas i den här instruktionsmanualen. Sonden får inte direktkontakt med hornhinnan. Sonden träffar till exempel ett ögonlock eller ögonfransar. Avståndet mellan sonden och hornhinnan är för stort eller sonden vidrör inte hornhinnan alls. Avståndet mellan sonden och hornhinnan är för litet. Felaktig placering av tonometern. Sonden rör sig inte korrekt eller rör sig inte alls. Om felet upprepas ska sondbasen och sondhållaren bytas ut. Batteriet är svagt. Ladda batteriet genom att placera tonometern i dockningsstationen. Detta felmeddelande visas om sonden kontinuerligt inte rör sig smidigt eller om den slutar röra sig. Byt ut sondbasen och sondhållaren. ATT STÄNGA AV TONOMETERN Tryck på en knapp för omkoppling tills skärmen visar Turn off. Tryck på huvudknappen skärmen kommer att visa bye och tonometern stängs av. Den använda sonden kastas delvis ut. Använd det använda paketet för att ta bort det från tonometern. Se till att du avfallshanterar sonden ordentligt. 8

9 Svenska RENGÖRING OCH DESINFEKTION Om tonometern visar att sonden inte rör sig smidigt eller att tonometern behöver rengöras, kan sondbasen och/eller sondhållaren vara smutsig eller dammig. Byt ut sondbasen och sondhållaren genom att skruva loss sondluckan och byta ut delarna mot nya. Mellan varje patient måste pannstödet torkas av med ett desinfektionsmedel, t.ex. en alkohollösning. Sänk inte ned tonometern i vatten eller andra lösningar. UNDERHÅLLSPROCEDURER Byt ut sondbasen och sondhållaren om sonden inte rör sig smidigt (ett felmeddelande om rengöring visas). Inget annat underhåll kan utföras av användaren. Allt annat underhåll och alla reparationer måste utföras av tillverkaren eller av behöriga serviceställen. Innan instrumentet lämnas in för underhåll ska du se till att dina mätdata har överförts till en dator med hjälp av LINK programvaran vid behov. LADDA BATTERIERNA När batteriet är svagt visar ett felmeddelande att du måste ladda det. Placera tonometern I dockningsstationen som tillhandahålls med tonometern. Anslut dockningsstationen till en dator via en USB kabel. Det tar ungefär en timme att ladda batteriet helt. När den övre navigeringsknappen blinkar grönt laddas tonometern. När knappen lyser grönt kontinuerligt är laddningen slutförd. Ladda inte tonometern i patientmiljön. Undvik extrema miljöförhållanden. Höga och låga temperaturer minskar batteriets kapacitet. För att laddningen ska kunna ske med full effekt måste LINK programvaran vara installerad. Mer information finns i installationsinstruktionerna i användarhandboken till LINK eller ett separat instruktionsblad för installation som tillhandahålls med programmet. Endast datorer som överensstämmer med IEC får användas eller medföljande laddare. Tonometern Icare PRO kan laddas utan dator vid användning av den laddare/adapter som tillhandahålls med tonometern. Anslut USB kabeln till USB laddaren och dockningsstationen. Tonometern Icare PRO laddas genom att den placeras i dockningsstationen. SEPARAT LADDARE/ADAPTER FÖR ICARE PRO TONOMETER Du kan ladda Icare PRO tonometer utan PC med laddaren/adaptern som tillhandahålles med din tonometer. Anslut USB kablen till USB laddaren och dockingsstationen. Placera Icare PRO tonometer till dockingsstationen för laddning (se bilden på höger sida). Ladda inte tonometer direkt med adaptern Ladda Icare PRO tonometer utanför patientmiljön Använd enbart laddaren som tillhandahålls genom din Icare PRO tonometer. OBS Ladda inte tonometern direkt ansluten till adaptern och USB kabeln. OBS Laddning av tonometern är tillåten utanför patientmiljön (1,8 m/6 fot). 9

10 Svenska RESERVDELAR OCH FÖRBRUKNINGSARTIKLAR Icare PRO sonder, 100 stycken per förpackning Sondbassats (med sondbas och sondhållare) TEKNISK INFORMATION Typ TA03 Instrumentet överensstämmer med CE föreskrifterna Mått: 225 mm x 46 mm x 90 mm (8,9 tum x 1,8 tum x 3,5') Vikt: 275 g (9,7 oz.) Strömförsörjning: laddningsbart litiumjonbatteri. Upp till mätningar kan utföras med fulladdat batteri. Mätområde: 5 50 mmhg Visningsområde: 1 99,9 mmhg Noggrannhet: ± 1,2 mmhg ( 20 mmhg) och ± 2,2 mmhg (>20 mmhg) Repeterbarhet (variationskoefficient): <8 % Visningsnoggrannhet: 0,1 mmhg Visningsenhet: mmhg Serienumret kan visas på skärmen (Settings/About) Det finns inga elektriska anslutningar mellan tonometern och patienten Instrumentet har ett skydd av BF typ mot elstötar Driftmiljö o Temperatur: +10 C till +35 C o Relativ luftfuktighet: 30 % till 90 % o Atmosfäriskt tryck: 800 hpa hpa Förvaringsmiljö o Temperatur: 10 C till +55 C o Relativ luftfuktighet: 10 % till 95 % o Atmosfäriskt tryck: 700 hpa hpa Transportmiljö o Temperatur: 40 C till +70 C o Relativ luftfuktighet: 10 % till 95 % o Atmosfäriskt tryck: 500 hpa hpa KLINISKA UPPGIFTER Uppgifter om prestanda har erhållits från en klinisk studie utförd i enlighet med standarderna ANSI Z80 och ISO 8612 för tonometrar. Referenstonometerns beräknade inverkan på Icare PROtonometerns värde är nära ett; koefficienten för determinering är R2 = 0,890. Förklaringsgraden är R2 = 0,890. Medelvärdet för den parvisa skillnaden (Goldmann Icare PRO tonometern) var 0,0 ( 16 mmhg 0,4; >16<23 0,4; 23 0,3) med en standardavvikelse på 2,

11 Svenska SYMBOLER Var försiktig Keep dry Se användarhandboken för ytterligare information. Tillverkningsdatum Instrument av BF typ Lotnummer För engångsbruk Steriliserad med strålning Serienummer Beredskap Förbrukas senast <datum> Produkten ska inte kasseras med annat hushållsavfall. 11

ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSHANDBOK

ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSHANDBOK USER S AN D M AIN TEN AN CE M AN UAL Svenska Icare ONE (Modell: TA02) ANVÄNDARHANDBOK v1.12 01/14 SV 0044 Instrumentet överensstämmer med: Medicintekniska direktivet

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Denna manual är utgiven av Conrad Electronic GmbH, Tyskland.

Denna manual är utgiven av Conrad Electronic GmbH, Tyskland. Manual Precisionsvåg Sid XX XX Tryck Denna manual är utgiven av Conrad Electronic GmbH, Tyskland. Användarinstruktionerna reflekterar gällande tekniska specifikationer vid tiden för tryckning. Vi förbehåller

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer