ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK"

Transkript

1 SVENSKA ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK 1

2 Svenska Icare PRO (Modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK v1.1 01/12 SV 0044 Instrumentet överensstämmer med: Medicintekniska direktivet 93/42/EEG Canadian Medical Device Regulations Copyright 2012 Icare Finland Oy Tillverkad i Finland Icare Finland Oy Hevosenkenkä 3, FI Espoo, Finland , Fax Säkerhetsföreskrifter... 3 Användningsområde... 4 Introduktion... 4 Förpackningsinnehåll... 4 Före användning... 5 Starta tonometern... 5 Navigering... 5 Inställningar... 5 Förberedelse av tonometern före mätning... 6 Laddning av sond... 6 Justering av mätpositionen... 6 Mätning av intraokulärt tryck (IOP)... 7 Mäthistorik... 7 Felmeddelanden... 8 Att stänga av tonometern... 8 Rengöring och desinfektion... 9 Underhållsprocedurer... 9 Ladda batterierna... 9 Separat laddare/adapter för Icare PRO tonometer... 9 Reservdelar och förbrukningsartiklar Teknisk information Kliniska uppgifter Symboler

3 Svenska SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING Tonometern får inte komma i kontakt med patientens ögon, förutom sonderna, vilka kan göra det under en bråkdels sekund under mätning. Låt inte tonometern komma i kontakt med ögat och tryck inte in den i ögat (sondspetsen bör vara 3 7 mm, eller 1/8 2/7 tum, från ögat). Anslut inte USB kabeln under mätning. Byt inte ut sondbasen när USB kabeln är ansluten. Läs denna handbok noga innan du använder tonometern. Spara den för framtida bruk. Den innehåller viktig information om hur du använder och underhåller tonometern. Enligt federal lagstiftning i USA får försäljning av detta instrument endast ske genom eller på ordination av läkare eller person med erforderligt tillstånd. Använd en ny sond för varje ny patient som ska mätas för att undvika spridning av bakterier och virus mellan patienter. Använd endast sonder som tagits direkt ur intakt originalförpackning. Sondens sterilitet kan inte garanteras om förseglingen är bruten. Omsterilisering eller återanvändning av sonden kan leda till felaktiga mätresultat eller till att sonden förstörs. Anslut inte Icare PRO tonometern till annan laddare eller utrustning än den dockningsstation (TX01) som tillhandahålls med tonometern. Rör inte vid USB kabelns ände och patienten samtidigt. Placera varken dockningsstationen (TX01), laddaren, USB kabeln eller datorn tillsammans med tonometern i patientmiljön. Avståndet från en patient måste överskrida 1,8 m/6 ft. När du har öppnat förpackningen bör du kontrollera att det inte finns några yttre skador eller fel, i synnerhet inte på höljet. Om du misstänker att det är något fel på tonometern ska du kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Använd enbart tonometern för att mäta det intraokulära trycket. All annan användning är olämplig och tillverkaren kan inte ansvara för några skador som uppkommer på grund av olämplig användning eller för följderna av sådan användning. Öppna aldrig höljet till tonometern, med undantag för att byta sondbas. Använd aldrig tonometern i våta eller fuktiga miljöer. Sondbasen, skruvarna, kragen och sonderna är så små att ett barn kan svälja dem. Förvara tonometern utom räckhåll för barn. Använd inte instrumentet nära brandfarliga material, däribland brandfarliga bedövningsmedel. Kontrollera före varje mätning att en ny engångssond från en oöppnad förpackning används. Vissa mikrobiologiska agens (t.ex. bakterier) kan överföras från pannstödet. Rengör pannstödet mellan varje patient med ett desinfektionsmedel, t.ex. en alkohollösning, för att undvika detta. Tonometern överensstämmer med EMC kraven (IEC ), men störningar kan uppkomma om den används nära (<1 m) en apparat (t.ex. en mobiltelefon) som orsakar elektromagnetiska emissioner av hög intensitet. Även om tonometerns egna elektromagnetiska emissioner ligger gott och väl under de nivåer som tillåts enligt relevanta standarder, kan de orsaka störningar i annan apparatur i närheten, t.ex. känsliga sensorer. Kassera engångssonderna på korrekt sätt (t.ex. i en behållare för engångskanyler), eftersom de kan innehålla mikroorganismer från patienten. Kassera instrumentet, komponenter och tillbehör enligt gällande föreskrifter. Kontraindikationer för användning: ärr på hornhinnan, mikroftalmi, buftalmi, nystagmus, keratokonus, onormal förtjockning av hornhinnans mitt. 3

4 Svenska ANVÄNDNINGSOMRÅDE Icare PRO tonometer TA03 är avsedd att användas av hälso och sjukvårdspersonal för att mäta det intraokulära trycket (IOP) i det mänskliga ögat. INTRODUKTION Icare PRO tonometern används vid diagnostisering, uppföljning och screening av intraokulärt tryck. Den är baserad på en ny patenterad, induktionsbaserad rebound metod, vilken gör det möjligt att mäta det intraokulära trycket (IOP) exakt, snabbt och utan bedövningsmedel. Icare PRO tonometern har en inbyggd lutningssensor som möjliggör både nedåtriktad mätning på en patient i liggande position och mätning i normal upprätt position. Tonometern kan också registrera och lagra över tusen mätresultat, som kan visas direkt i tonometern och/eller överföras till en dator via en USB kabel. Engångssonder används vid mätning för att minimera risken för mikrobiologisk kontamination. Det intraokulära trycket förändras på grund av påverkan från puls, andning, ögonrörelser och kroppsställning. Eftersom mätningar görs med ett handinstrument på bråkdelar av en sekund behövs det flera mätningar för att få fram en exakt avläsning. Därför är instrumentet inställt för sex mätningar. FÖRPACKNINGSINNEHÅLL Förpackningen innehåller: Icare PRO tonometer USB kabel för anslutning till dator med programmet Icare LINK LINK programvara på en USB minnesenhet Dockningsstation (modell TX01) Laddare Reservdelar (sondbas och sondhållare) 100 steriliserade engångssonder Användarhandbok Garanticertifikat Anvisningar för hämtning av LINK programvara och registrering av instrumentet Aluminiumlåda 1 Inställningsratt för pannstöd 2 Pannstöd 3 Hylsa 4 Sond 5 Navigeringsknappar: Uppåt, Nedåt, Vänster och Höger 6 Skärm 7 Huvudknapp 4

5 Svenska FÖRE ANVÄNDNING Läs denna handbok noga innan du börjar använda tonometern. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder tonometern för första gången. Se Ladda batterierna. STARTA TONOMETERN Tryck på huvudknappen för att starta tonometern. Tonometern visar välkomstskärmen och därefter menyn. Menyn har fyra alternativ: Measure (Mätning) History (Historik) Inställningar Turn off (Stäng av) Huvudmeny NAVIGERING Det finns navigeringsknappar (vänster, höger, uppåt och nedåt) och en huvudknapp, som används för att navigera genom tonometerns menyer. En navigeringsknapp lyser när den är tillgänglig. OBS Vänsterknappen används normalt för att gå tillbaka till föregående meny när menyn inte har en knapp för att gå tillbaka till menyn. INSTÄLLNINGAR Använd menyn Settings (Inställningar) för att ändra tonometerns inställningar. För att komma åt inställningarna ska du gå till Menu > Settings och trycka på huvudknappen för att bekräfta. Brightness (Ljusstyrka) Ändra skärmens ljusstyrka 1. Öka eller minska ljusstyrkan med hjälp av uppåt / nedåtnavigeringsknapparna och tryck på huvudknappen för att bekräfta. Volume (Volym) Slå på eller av tonometerljudet 1. Välj på eller av med hjälp av vänster /högernavigeringsknapparna och tryck på huvudknappen för att bekräfta. Om ljudet är av hör du inte signalen när en mätning utförs. Date (Datum) Ställ in datum 1. Välj den månad/dag/år som du vill ändra med hjälp av vänster /högernavigeringsknapparna. 2. Ändra månad/dag/år med hjälp av uppåt /nedåtnavigeringsknapparna. 3. Tryck på huvudknappen för att bekräfta. Time (Tid) Ställ in tid 1. Välj den timme/minut/sekund som du vill ändra med hjälp av vänster /högernavigeringsknapparna. 2. Ändra timme/minut/sekund med hjälp av uppåt / nedåtnavigeringsknapparna. 3. Tryck på huvudknappen för att bekräfta. About (Om) Visar viktig information om din Icare PRO tonometer 5

6 Svenska FÖRBEREDELSE AV TONOMETERN FÖRE MÄTNING Innan du utför mätningar med tonometern måste den förberedas korrekt. I förberedelserna ingår: Laddning av sond Justering av mätpositionen LADDNING AV SOND Engångstonometersond i blisterförpackning Icare PRO tonometer TA03 använder engångssonder. Sonderna förpackas i blisterförpackningar, vilket visas I figuren. Varje sond är endast avsedd för engångsbruk. Sätt in sonden på följande sätt: 1. Tryck på huvudknappen för att starta tonometern. Välkomstskärmen visas och därefter huvudmenyn. 2. Gå till Measure och tryck på huvudknappen. Ett meddelande om att ladda en ny sond visas enligt figur. 3. Öppna delvis förpackningen enligt figur. Rör inte sonden direkt för att förhindra kontamination. 4. Sätt i sonden från den delvis öppnade förpackningen enligt figur. 5. Håll kvar blisterförpackningen mellan ditt finger och sonden och tryck lätt med fingret. Se figur. Var försiktig så att inte sonden böjs. 6. Gå till Measure och tryck på huvudknappen en gång för att aktivera den insatta sonden. Under aktivering magnetiserar instrumentet sonden (sonden rör sig snabbt fram och tillbaka). När sonden har aktiverats är tonometern redo för mätning. OBS Om tonometern inte används stängs den av automatiskt efter tre minuter. JUSTERING AV MÄTPOSITIONEN Icare PRO tonometern har en inbyggd lutningssensor som möjliggör både nedåtriktad mätning på en patient i liggande position och mätning i normal upprätt position. Tonometern har ett justerbart pannstöd, vilket visas i figur. Detta stöd justeras för att säkerställa korrekt avstånd och inriktning för mätningen. Justerbart pannstöd Patient med tonometern i korrekt position Mätning av liggande patient Justera pannstödet med hjälp av inställningsratten, så att avståndet mellan sondens spets och hornhinnan är 3 7 mm (1/8 2/7 tum), enligt figur. När tonometern lutas för att mäta en liggande patient hålls sonden automatiskt på plats. Vid mätning av en liggande patient visas en pil på skärmen som anger att tonometern hålls vertikalt. 6

7 Svenska MÄTNING AV INTRAOKULÄRT TRYCK (IOP) En mätsekvens består av sex mätningar. Sex mätningar behövs för att erhålla en så noggrann avläsning som möjligt, men resultatet visas också efter varje mätning. Mätvärdet, som visas när alla sex mätningarna har gjorts, är ett medelvärde. OBS Bedövningsmedel behövs inte vid mätning. Om bedövningsmedel används kan tonometermätvärdet bli lägre. Gör så här för att mäta intraokulärt tryck: 1. Kontrollera att tonometern är korrekt förberedd. Se Förberedelse av tonometern före mätning på sidan Gå till Menu > Measure och tryck på huvudknappen. Välj det öga som du vill mäta med vänster och höger navigeringsknappar och tryck på huvudknappen för att bekräfta. 3. Säg till patienten att slappna av och rikta blacken rakt fram mot en viss punkt, samtidigt som patienten håller ögonen öppna. 4. Håll tonometern nära patientens öga. Avståndet mellan sondens spets och hornhinnan måste vara 3 7 mm (1/8 2/7 tum), enligt figur 10. Vid behov ska avståndet justeras med hjälp av pannstödet. 5. Tryck lätt på huvudknappen för att utföra en enskild mätning och var noga med att inte skaka tonometern. Sondspetsen ska komma i kontakt med hornhinnans mitt. En kort signal hörs efter varje mätning och ett provisoriskt resultat visas på skärmen. 6. Upprepa steg 5 sex gånger. När de sex mätningarna har utförts visas slutgiltigt IOP. 7. Tryck på huvudknappen. 8. Välj YES om du vill mäta det andra ögat på samma patient. Välj det öga som du vill mäta med navigeringsknappen och tryck sedan på huvudknappen (OD/OS). 9. Om du inte vill fortsätta mätningen väljer du NO. Resultaten sparas och du kan stäng av tonometern via huvudmenyn. En indikation på mätningens tillförlitlighet visas under IOP resultaten. Om variationen mellan mätningarna är inom normalgränserna, visas den numeriska avvikelsen i grönt. Om variationen är något högre, visas avvikelsen i gult och en högre variation visas i rött. Om det är för hög variation, rekommenderar tonometern att mätningen upprepas. Resultaten för de sex enskilda mätningarna kan visas genom att trycka på nedåtnavigeringsknappen. En ny mätning måste göras: om du tvivlar på att mätningen är giltig, till exempel om sonden kom i kontakt med ögonlocket eller missade hornhinnas mitt. om variationen är hög och den numeriska avvikelsen visas i rött. om värdena är onormala, till exempel över 22 mmhg eller under 8 mmhg. MÄTHISTORIK Historiken innehåller resultaten för tidigare mätningar. Gör så här för att komma åt mäthistoriken: 1. Gå till Menu > History och tryck på huvudknappen för att bekräfta. Den senaste mätningen visas. 2. Visa föregående/nästa mätning med hjälp av uppåt / nedåtnavigeringsknapparna. 3. Tryck på vänster /höger /huvudknappen för att återgå till menyn. 7

8 Svenska FELMEDDELANDEN Om ett fel uppstår visar Icare PRO tonometern det på skärmen. Felmeddelandena förklaras i följande tabell: VARNING Indikerar att viktiga driftinstruktioner inkluderas i den här instruktionsmanualen. Sonden får inte direktkontakt med hornhinnan. Sonden träffar till exempel ett ögonlock eller ögonfransar. Avståndet mellan sonden och hornhinnan är för stort eller sonden vidrör inte hornhinnan alls. Avståndet mellan sonden och hornhinnan är för litet. Felaktig placering av tonometern. Sonden rör sig inte korrekt eller rör sig inte alls. Om felet upprepas ska sondbasen och sondhållaren bytas ut. Batteriet är svagt. Ladda batteriet genom att placera tonometern i dockningsstationen. Detta felmeddelande visas om sonden kontinuerligt inte rör sig smidigt eller om den slutar röra sig. Byt ut sondbasen och sondhållaren. ATT STÄNGA AV TONOMETERN Tryck på en knapp för omkoppling tills skärmen visar Turn off. Tryck på huvudknappen skärmen kommer att visa bye och tonometern stängs av. Den använda sonden kastas delvis ut. Använd det använda paketet för att ta bort det från tonometern. Se till att du avfallshanterar sonden ordentligt. 8

9 Svenska RENGÖRING OCH DESINFEKTION Om tonometern visar att sonden inte rör sig smidigt eller att tonometern behöver rengöras, kan sondbasen och/eller sondhållaren vara smutsig eller dammig. Byt ut sondbasen och sondhållaren genom att skruva loss sondluckan och byta ut delarna mot nya. Mellan varje patient måste pannstödet torkas av med ett desinfektionsmedel, t.ex. en alkohollösning. Sänk inte ned tonometern i vatten eller andra lösningar. UNDERHÅLLSPROCEDURER Byt ut sondbasen och sondhållaren om sonden inte rör sig smidigt (ett felmeddelande om rengöring visas). Inget annat underhåll kan utföras av användaren. Allt annat underhåll och alla reparationer måste utföras av tillverkaren eller av behöriga serviceställen. Innan instrumentet lämnas in för underhåll ska du se till att dina mätdata har överförts till en dator med hjälp av LINK programvaran vid behov. LADDA BATTERIERNA När batteriet är svagt visar ett felmeddelande att du måste ladda det. Placera tonometern I dockningsstationen som tillhandahålls med tonometern. Anslut dockningsstationen till en dator via en USB kabel. Det tar ungefär en timme att ladda batteriet helt. När den övre navigeringsknappen blinkar grönt laddas tonometern. När knappen lyser grönt kontinuerligt är laddningen slutförd. Ladda inte tonometern i patientmiljön. Undvik extrema miljöförhållanden. Höga och låga temperaturer minskar batteriets kapacitet. För att laddningen ska kunna ske med full effekt måste LINK programvaran vara installerad. Mer information finns i installationsinstruktionerna i användarhandboken till LINK eller ett separat instruktionsblad för installation som tillhandahålls med programmet. Endast datorer som överensstämmer med IEC får användas eller medföljande laddare. Tonometern Icare PRO kan laddas utan dator vid användning av den laddare/adapter som tillhandahålls med tonometern. Anslut USB kabeln till USB laddaren och dockningsstationen. Tonometern Icare PRO laddas genom att den placeras i dockningsstationen. SEPARAT LADDARE/ADAPTER FÖR ICARE PRO TONOMETER Du kan ladda Icare PRO tonometer utan PC med laddaren/adaptern som tillhandahålles med din tonometer. Anslut USB kablen till USB laddaren och dockingsstationen. Placera Icare PRO tonometer till dockingsstationen för laddning (se bilden på höger sida). Ladda inte tonometer direkt med adaptern Ladda Icare PRO tonometer utanför patientmiljön Använd enbart laddaren som tillhandahålls genom din Icare PRO tonometer. OBS Ladda inte tonometern direkt ansluten till adaptern och USB kabeln. OBS Laddning av tonometern är tillåten utanför patientmiljön (1,8 m/6 fot). 9

10 Svenska RESERVDELAR OCH FÖRBRUKNINGSARTIKLAR Icare PRO sonder, 100 stycken per förpackning Sondbassats (med sondbas och sondhållare) TEKNISK INFORMATION Typ TA03 Instrumentet överensstämmer med CE föreskrifterna Mått: 225 mm x 46 mm x 90 mm (8,9 tum x 1,8 tum x 3,5') Vikt: 275 g (9,7 oz.) Strömförsörjning: laddningsbart litiumjonbatteri. Upp till mätningar kan utföras med fulladdat batteri. Mätområde: 5 50 mmhg Visningsområde: 1 99,9 mmhg Noggrannhet: ± 1,2 mmhg ( 20 mmhg) och ± 2,2 mmhg (>20 mmhg) Repeterbarhet (variationskoefficient): <8 % Visningsnoggrannhet: 0,1 mmhg Visningsenhet: mmhg Serienumret kan visas på skärmen (Settings/About) Det finns inga elektriska anslutningar mellan tonometern och patienten Instrumentet har ett skydd av BF typ mot elstötar Driftmiljö o Temperatur: +10 C till +35 C o Relativ luftfuktighet: 30 % till 90 % o Atmosfäriskt tryck: 800 hpa hpa Förvaringsmiljö o Temperatur: 10 C till +55 C o Relativ luftfuktighet: 10 % till 95 % o Atmosfäriskt tryck: 700 hpa hpa Transportmiljö o Temperatur: 40 C till +70 C o Relativ luftfuktighet: 10 % till 95 % o Atmosfäriskt tryck: 500 hpa hpa KLINISKA UPPGIFTER Uppgifter om prestanda har erhållits från en klinisk studie utförd i enlighet med standarderna ANSI Z80 och ISO 8612 för tonometrar. Referenstonometerns beräknade inverkan på Icare PROtonometerns värde är nära ett; koefficienten för determinering är R2 = 0,890. Förklaringsgraden är R2 = 0,890. Medelvärdet för den parvisa skillnaden (Goldmann Icare PRO tonometern) var 0,0 ( 16 mmhg 0,4; >16<23 0,4; 23 0,3) med en standardavvikelse på 2,

11 Svenska SYMBOLER Var försiktig Keep dry Se användarhandboken för ytterligare information. Tillverkningsdatum Instrument av BF typ Lotnummer För engångsbruk Steriliserad med strålning Serienummer Beredskap Förbrukas senast <datum> Produkten ska inte kasseras med annat hushållsavfall. 11

ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSHANDBOK

ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSHANDBOK USER S AN D M AIN TEN AN CE M AN UAL Svenska Icare ONE (Modell: TA02) ANVÄNDARHANDBOK v1.12 01/14 SV 0044 Instrumentet överensstämmer med: Medicintekniska direktivet

Läs mer

UANVÄNDAR- S ER S D OCH M AIUNDERHÅLLSHANDBOK

UANVÄNDAR- S ER S D OCH M AIUNDERHÅLLSHANDBOK SVENSKA UANVÄNDAR- S ER S D OCH M AIUNDERHÅLLSHANDBOK N TEN CE M U AL 1 TONOMETER Icare TA01i ANVÄNDARHANDBOK v2.21 06/13 SV Instrumentet överensstämmer med: Medicintekniska direktivet 93/42/EEG Canadian

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

Patientguide. Tillhör:

Patientguide. Tillhör: Patientguide Tillhör: Icare HOME (modell: TA022) PATIENTGUIDE TA022-035 SV-3.1 3 Inledning I den här guiden får du lära dig hur du använder Icare HOME-tonometern. Läs noga alla anvisningar i guiden innan

Läs mer

SVENSKA U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL ANVÄNDARHANDBOK 1 TONOMETER Icare TA01i ANVÄNDARHANDBOK TA01i-001 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

SVENSKA Manual. Ladda. Aktivera på www.tractive.com/activate. Ladda ner Tractive GPS appen. Placera Trackern på husdjurets halsband 13 / 64

SVENSKA Manual. Ladda. Aktivera på www.tractive.com/activate. Ladda ner Tractive GPS appen. Placera Trackern på husdjurets halsband 13 / 64 SVENSKA Manual Ladda Aktivera på www.tractive.com/activate TRACKER ID ABCDEFGH Ladda ner Tractive GPS appen Placera Trackern på husdjurets halsband 13 / 64 LEVERANSEN INNEHÅLLER 1 Tractive GPS tracker

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Användarhandbok Wireless Charger DT-904

Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Utgåva 2.0 SV Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden 7

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

D-TEK CO2. Detektor för koldioxidläckage

D-TEK CO2. Detektor för koldioxidläckage A N V Ä N D A R H A N D B O K D-TEK CO2 Detektor för koldioxidläckage FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Härmed intygas att denna utrustning, som utformats och tillverkats av INFICON Inc., Two Technology Place,

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA Handbok för tonometern Icare ic100 ANVÄNDARHANDBOK www.icaretonometer.com 1 TONOMETER Icare ic100 ANVÄNDARHANDBOK TA011-047 SV-1.3 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor SVENSKA Spektikor engångs-ekg-detektor Bruksanvisning 2013 Innehållsförteckning Allmänt 2 Varningar 2 Bruksanvisning 3 Produktbeskrivning 3 Ibruktagande 3 Bruksanvisning 4 När man slutar användning 4 Symboler

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Bruksanvisning CUH-ZWA1E 7028438 SV Före användning Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

n-abler JOYSTICK Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler JOYSTICK Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler joystick har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler JOYSTICK För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Innehåll 2. Presentation 3. Kom igång 4. Hastighetssensorns delar 4. Installera hastighetssensorn 4. Ihopparning 5. Viktig information 6

Innehåll 2. Presentation 3. Kom igång 4. Hastighetssensorns delar 4. Installera hastighetssensorn 4. Ihopparning 5. Viktig information 6 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Presentation 3 Kom igång 4 Hastighetssensorns delar 4 Installera hastighetssensorn 4 Ihopparning 5 Viktig information 6 Skötsel och underhåll 6 Batteri 6 Vanliga frågor

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer