Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2

3

4

5 Landshövdingen har ordet 1 Organisation 6 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 14 Trafikföreskrifter 16 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 17 Regional tillväxt 22 Infrastrukturplanering 32 Hållbar samhällsplanering och boende 34 Energi och klimat 39 Kulturmiljö 44 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 50 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 54 Lantbruk och landsbygd 77 Fiske 83 Folkhälsa 86 Jämställdhet 88 Nationella minoriteter och Mänskliga rättigheter 95 Integration 102 Organisationsstyrning 108 Personaluppgifter 110 Året i siffror 113 Finansiell redovisning 127 Resultaträkning 127 Balansräkning 128 Anslagsredovisning 130 Tilläggsupplysningar och noter 132

6 Länsstyrelsen har genom sin ställning som statlig regional myndighet en mycket viktig roll i länet. Våra frågor berör alla kommuner, många människor och företag i Östergötland. Länsstyrelserna är från och med 2015 de enda självständiga myndigheterna på regional nivå. Vår förmåga att samverka med samhället i stort, med alla kommuner och med andra statliga myndigheter kommer att vara fortsatt central. Avvägningar mellan olika intressen ska ske på länsstyrelserna och i den vågskålen är den regionala kunskapen helt avgörande. Våra uppgifter spänner över vitt skilda sakområden. Landsbygd och lantbruk, infrastruktur och arkeologi, allehanda juridiska frågor, miljöfrågor och miljötillsyn, inrättande och skötsel av naturreservat, djurskydd, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter, krisberedskap, näringslivsstödjande verksamhet är exempel på viktiga områden. Tillstånds- och tillsynsfrågor, samt administration av EU-stöd till lantbruken är de mest resurskrävande uppgifterna. Kunskap, effektivitet, rättssäkerhet och bemötande är grundbultar i vårt arbete. Under året har vi arbetat fram en ny vision; Ett livskraftigt Östergötland. För mig innebär den en framtidstro, som också ska genomsyra Länsstyrelsens arbete. Östergötland är ett län i tillväxt vilket gör att efterfrågan på bostäder är starkt växande. Länsstyrelsen har under året ordnat ett antal seminarier med kommunrepresentanter, bygg- och fastighetsbolag i syfte att stimulera till fortsatt hög aktivitet inom byggsektorn. En arbetsgrupp har tillsatts vars uppdrag är att identifiera regionala tillväxthinder för byggande. Planering och förberedelser för det största infrastrukturbyggandet i modern tid, Ostlänken, pågår för fullt. Vårt eget arbete inbegriper frågor som arkeologi, vatten, miljö och säkerhet liksom att bidra med rådgivning och kunskapsunderlag. De omfattande byggnationerna inne i Linköping och Norrköping kräver särskild uppmärksamhet. Bredbandsutbyggnaden är långt ifrån avslutad. I och med att det nya landsbygds-programmet påbörjas under 2015 kommer stora satsningar inom bredbandsutbyggnad att genomföras. Behoven är stora och endast en mindre del av alla landsbygdshushåll har tillräcklig kapacitet i nätet. Vårt idoga arbete i samarbete med Linköpings kommun och SAAB, för att få nya regler rörande flygbuller har kommit en bra bit på väg. Detta hoppas vi får en positiv lösning 2015, då regeringen förhoppningsvis tar beslut om en förordning i linje med remissförslaget. Det skulle vara gynnsamt både för byggandet i Linköping och för SAAB:s expansion. Landshövdingen inviger den nya flyglinjen Linköping - Köpenhamn. Under 2013 lämnade vi in en ansökan om att utpeka sex områden i Östergötland som riksintresse för industriell produktion. Syftet med denna ansökan är bland annat att tydliggöra statens 1

7 prioriteringar för mark- och vattenområden som behöver säkerställas för industriell produktion i ett långsiktigt perspektiv. Under 2014 anordnade vi ett seminarium där den så kallade riksintresseutredningen var representerad med bland annat den särskilde utredaren Elisabeth Falemo. Vår ambition är att med alla de verktyg vi har till förfogande, underlätta och stödja det östgötska lantbruket och livsmedelsproduktionen. Vi har med god marginal klarat av de tuffa kraven avseende att i tid betala ut gårdsstöd och miljöstöd till lantbrukare i vårt län, totalt cirka 700 Mkr. I regelförenklingsandan ordnade vi ett seminarium tillsammans med kommuner och LRF om inrättande av vattenskyddsområden. Vår avsikt med denna typ av seminarium är att nå mer likartade tillämpningar av nationella regelverk mellan kommuner. Att Östergötland är ett framstående jordbrukslän märktes tydligt vid Agriculture Innovation Day i Uppsala i november. Arrangörer av denna unika dag var forskningsprojektet Grönovation som koordineras av Linköpings universitet. Grönovation är en samarbetsplattform med en rad organisationer, exempelvis SLU, SLU Holding, Vreta Kluster, 3M Svenska AB, JTI, Tolefors Gård, SSAB och Biototal. Jag hade förmånen att tala vid seminariet om hur innovationer förändrat lantbruket och landsbygden. Inledningstalare var Prins Carl Philip. Agriculture Innovation Day, Uppsala. Foto: Scandinav Bildbyrå. I maj ordnade vi ett seminarium rörande grisnäringens pressade situation. I seminariet deltog representanter för grisnäringen, matproducenter och handeln i länet. Vi diskuterade vad olika aktörer i länet kan göra, så att den svenska grisnäringen överlever. En fortsättning på detta arbete är att vi nu startat arbetet med att utforma en regional livsmedelsstrategi i bred samverkan med olika parter i länet. I juni upptäcktes New Castle-sjukan hos fjäderfäbesättningar i länet. Vår länsveterinärenhet agerade mycket resolut och i samverkan med Jordbruksverket tog de viktiga beslut för att minimera risken för spridning av denna smittsamma djursjukdom. 2

8 Naturvårdsenheten har under året lagt ned ett mycket stort arbete i revideringen av strandskydden runt sjöar och vid kusten. Tillgänglighet för det rörliga friluftslivet har varit en av ledstjärnorna, och det ska balanseras mot olika näringars behov och kommunala synpunkter. Jag är mycket stolt över den guidebok som vi presenterade 2014 Upptäck Östergötlands skärgård. Den är pedagogisk och intresseväckande och inbjuder verkligen till utflykter i den unika skärgården. I januari genomfördes energi- och miljösatsningen E-week med stort deltagande, bland annat av miljöminister Lena Ek. I oktober anordnade vi ett spännande seminarium runt fossil fordonsflotta. Under hösten ordnade vi tillsammans med Skogsstyrelsen, Holmen och Södra skogsägarna en konferens Skogen och klimatet. Att samla regionala aktörer runt stora frågor skapar en gemensam bild över de framtida utmaningarna på grund av klimatförändringarna. Under året blev två stora saneringsprojekt i princip färdiga, Gusums bruk och Valdemarsviken. Vårt arbete har primärt handlat om att ordna finansiering, att stödja projektägarna med expertkompetens och att föra dialog med myndigheter och allmänhet. Under året har vi haft besök från sju ambassader; Brasilien, Indien, Israels charge d affaires, Kenya, Kina, Sydkorea samt Vietnam. Dessa besök är ett utmärkt sätt att marknadsföra vårt län, universitetet och intressanta företag. Den kinesiske ambassadören uttryckte det som att Sverige är så mycket mer än Stockholm. Landshövding Elisabeth Nilsson under delegationsresa till Indien Sveriges ambassads innergård fylldes av gäster under Östgötadagen i Helsingfors. Foto: Sveriges ambassad I augusti arrangerade vi, tillsammans med Svenska ambassaden i Helsingfors, främjandedagar i Helsingfors. Teman för näringslivsseminarierna var civil säkerhet, logistik, medicinsk teknik och visualisering samt obemannade flygande farkoster. Helsingforsbor kunde beskåda östgötsk design, smaka östgötsk mat, bli lockade till besök på Kolmårdens djurpark eller till en tur på Göta Kanal. 3

9 Jag hade förmånen att leda en svensk affärsdelegation arrangerad av Business Sweden till Indien i april. Temat var civil säkerhet och flera östgötska företag medverkade. Inför denna resa anordnade vi tillsammans med Indiska ambassaden, Business Sweden och Svensk-indiska handelskammaren ett seminarium om affärsklimat med mera i Indien. Krig, förtryck, brist på framtidstro gör att fler människor än på mycket länge lämnar sina hemländer och beger sig på en riskabel resa till Europa. Många kommer till Sverige. Vår roll inom integrationsarbetet är att skriva avtal med kommuner, utbilda, sätta gemensamma mål, samordna vissa insatser och att samverka med det civila samhället. Jag leder Integrationsrådet där beslutsfattare från kommuner och myndigheter deltar. Bostäder och arbete är två områden där vi har särskilda utmaningar och där vi måste finna nya vägar, så att integration och inte segregation ska bli konsekvensen. Att stå upp för mänskliga rättigheter, motverka fördomar, antisemitism, främlingsfientlighet är ett ansvar för alla, men särskilt för oss. Genom vårt arbete mot hedersrelaterat våld, mot barnäktenskap och könsstympning kan vi förhindra lidande och direkt våld. Frågorna uppfattas som känsliga, men vi får av den anledningen inte undvika dessa. Vårt nätverk för Förintelsens minnesdag är viktigt och bidrar till inspiration och kunskapsspridning till människor i föreningar, i kyrkan och i kommuner som arbetar mot antisemitism, antiziganism och annan fientlighet mot dem som av vissa uppfattas som främlingar. Länsstyrelsens särskilda roll som statens förlängda arm i länet gör det viktigt för oss att på olika sätt föra dialog med vår omgivning. Våra möten med riksdagsledamöter är viktiga för oss. Varje år gör vi en Östgötaresa tillsammans med de östgötska riksdagsledamöterna. Under 2014 gick resan till Vadstena kommun. I programmet ingick bland annat träff på bygdegården i Borghamn, besök på Borghamns stenförädling och Stavlösa gård, samt möte med lokalpolitiker om en liten kommuns särskilda utmaningar. Ett annat uppskattat arrangemang är Östgötatinget. Det anordnade vi tillsammans med Regionförbundet Östsam i Tjällmo. Temat för årets ting var innovationer och bredband. Våra seminarier i Almedalen spände över så vitt skilda områden som rätten till rent vatten, klimatanpassning, hedersrelaterat våld, könsstympning, jämställdhet och ny lagstiftning mot barnäktenskap. I våra seminarier hade vi förmånen att ha medverkan av bland annat miljöminister Lena Ek, jämställdhetsminister Maria Arnholm och integrationsminister Erik Ullenhag. Våra seminarier lockade många besökare, trots en oerhörd konkurrens från en mängd spännande seminarier i denna samhällspolitiska smältdegel. 4

10 Förra året öppnade vi hela Linköpings slott för allmänheten. Både parken och slottet visades upp för stora skaror besökare. Våra utmärkta guider från guideklubben, Slotts- och domkyrkomuseet, vår slottsarkitekt, och inte minst våra egna experter bidrog till en fin upplevelse för alla våra gäster. Guidning i slottet.. Foto: Länsstyrelsen Östergötland Prinsessan Estelle träffar en groda på Sagostigen. Foto: Göran Billeson En högtidsstund 2014 var invigningen av prinsessan Estelles sagostig vid naturum Tåkern. Stigen invigdes av prinsessan själv, tillsammans med sina föräldrar. Under hösten deltog kronprinsessan Victoria vid ett energiseminarium i Norrköping samt närvarade vid Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i Linköping. Prins Daniel besökte Katedralskolan i Linköping och Linköpings universitet med anledning av hans initiativ Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram. Vad vore en arbetsplats utan duktiga medarbetare? På länsstyrelsen arbetar en stor skara kompetenta, energiska personer med en hög ambition att göra ett gott arbete i statens tjänst för Östergötland, dess människor, organisationer och företag och för vår natur. Det är ett nöje och mycket lärorikt att arbeta på en sådan myndighet. Jag är stolt över att ha fått förtroendet att vara landshövding över ett så blomstrande och intressant län som Östergötland! 5

11 Länsstyrelsen Östergötlands organisation

12 Resultatredovisningens ordningsföljd följer den av länsstyrelserna gemensamt beslutade verksamhets- och ärendestrukturen, (VÄS), som används för länsstyrelsernas ärende- och ekonomiredovisning. Varje verksamhetsområde inleds med likvärdiga prestationstabeller där utvecklingen av årsarbetskrafter, verksamhetskostnader, ärendehantering och bidragsutbetalningar presenteras samt i förekommande fall utfall av brukarundersökningar. Tabellerna följs av kommentarer till de redovisade värdena samt kommentarer till andra väsentliga prestationer inom sakområdet. Därefter följer återrapporteringen av de regleringsbrevsuppdrag som ska återrapporteras i årsredovisningen och som avser det aktuella verksamhetsområdet. Länsstyrelseinstruktionen (2007:825) 2 första stycke avseende nationella mål återrapporteras genom indikatorerna som är placerade under respektive verksamhetsområde. Övriga delar av 2 länsstyrelseinstruktionen återrapporteras under rubriken Länsstyrelseinstruktionen 2. Länsstyrelsen i Örebro län fick genom regleringsbreven för 2011 och 2012 i uppdrag att samordna arbetet med att utarbeta enhetliga indikatorer. Indikatorerna ska beskriva hur resultatet förhåller sig till målet att nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Uppdraget redovisades till regeringskansliet i juni 2011 resp. juni Därefter tog regeringen beslut om att de föreslagna indikatorerna skulle användas från och med årsredovisningen för Indikatorerna ingår i den gemensamma årsredovisningsmallen och återfinns under det område de hör till. Efter att årsredovisningarna för 2012 lämnats in till Regeringskansliet gjorde Länsstyrelsen i Örebro län en mindre uppföljning av erfarenheterna av indikatorerna. Sammantaget var erfarenheterna relativt positiva. För de indikatorer som inte har något värde för 2014 ska endast värdena för kommenteras i årsredovisningen Värdena för 2014 kommer i dessa fall att levereras först i samband med årsredovisningsarbetet I regleringsbrevet för 2014 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomiadministrativa regelverket: Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 första - tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader. Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 jämfört med 3 kap. 1 tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter. 7

13 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2008:1346) Den viktigaste uppgiften för Länsstyrelsen är att se till att nå de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politiska områden, samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar. Länsstyrelsen ska se till att avväga olika sakområden gentemot varandra och fatta balanserade beslut. Länsstyrelsen företräder det statliga helhetsperspektivet som innebär att samordna olika samhällsintressen och de statliga aktörernas insatser i länet. Tillsyn är också en uppgift som Länsstyrelsen lägger stor vikt vid liksom ansvaret att rapportera länets utveckling inom olika områden till regeringen. I utövandet av uppdragen utgör Länsstyrelsen därigenom en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och riksdag, regering och centrala myndigheter å den andra. Med andra ord finns det en ömsesidighet i relationen mellan regering och länsstyrelse. Nedan följer en sammanfattning av Länsstyrelsens arbete kopplat till 2. Under rubriken Särskilt angelägna och avgörande synpunkter under respektive avsnitt, finns skrivningar kopplade till det ansträngda ekonomiska läget i de uppdrag som vi ska genomföra enligt lagstiftningen, regleringsbrevet eller andra särskilda uppdrag. Länsveterinärenhetens offentliga kontroll inom såväl djurskydd, primärproduktion av livsmedel som hantering av läkemedel på gård och operativ kontroll av djurhälsopersonal i länet, är en kvalitetssäkring av länets livsmedelsproduktion. Denna offentliga kontroll planeras tillsammans med de andra statliga myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelsernas eget nätverk inom djurskydd och veterinär verksamhet med en gemensam nationell kontrollplan. Vi har gemensamma mål för myndigheterna i livsmedelskedjan och samarbetar genom gemensamma projekt och drar lärdomar av kriser. Detta bidrar till ständiga förbättringar och likvärdig kontroll i hela landet. Genom vår samordning av kommunernas livsmedelskontroll och vår revision av deras livsmedelskontroll samt vår egen tillsyn i livsmedelskedjan, kan Länsstyrelsen visa att de i länet producerade livsmedlen följer svensk och europeisk lagstiftning. Detta är ett viktigt försäljningsargument för livsmedel i länet och främjar arbetstillfällen på landsbygden inom så väl lantbrukens primärproduktion som till kopplade näringar och livsmedelsföretag i länet. 8

14 Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Länsstyrelsen Östergötland prioriterar inkomna anmälningsärenden om bristande djurskydd från allmänheten hårt för att även hinna med planerade djurskyddskontroller på lantbrukets djur. Resurserna till djurskydd i Östergötland har minskat de senaste åren, vilket redovisats till näringsdepartementet i regleringsbrevsuppdrag 4. För att kunna öka antalet djurskyddskontroller och närma oss de för landet högt uppsatta gemensamma målen, är det en förutsättning att befintliga resurser för djurskyddskontroll kraftigt ökas till länet. Östergötland är sjätte största länet i landet avseende antal kontrollobjekt med lantbruksverksamhet men endast tionde län i fördelningen av resurser till djurskydd, enligt analys av siffrorna för djurskyddskontrollen i Sverige 2013 som rapporterades till Jordbruksverket i mars Därför vill vi framhålla att fördelningsnyckeln från överflytten av kontrollområdet från kommun till stat 2009 bör ses över för att bättre stämma med verkligheten. Mer än hälften av totalantalet kontroller i Östergötland rör lantbruksverksamheter om vi räknar in såväl planerade kontroller som anmälningsärenden. Länsstyrelsen är regional samordnare för arbetet med miljömål samt vattenförvaltning och har under året fastställt åtgärdsprogram för miljömål samt tagit fram nya förslag på statusklassning, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen. Under Almedalsveckan ansvarade vi för den länsgemensamma aktiviteten med vattentema. Vår länsstyrelse ansvarar för den nationella samordningen av länsstyrelsernas energi- och klimatarbete, LEKS, och samverkar med Jönköpings län gällande arbete med förorenade områden. Vi driver ett nätverk för processindustri och har under året drivit ett flertal EU-projekt inom ramen för Östersjöstrategin. I vår vänprovins Jiangsu i Kina har vi, inom ramen för den samverkan och det kompetensutbyte vi har i miljöfrågor, genomfört tillsyn av ett pappersbruk. Vår tillsyn var en del i en utbildningsinsats som ingår i denna samverkan. Sveriges största saneringsprojekt, Valdemarsviken, avslutades under året och vi driver MÖTA, Miljösamverkan Östergötland där länets tillsyn samordnas. Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Vad gäller tillståndsprövning Miljöprövningsdelegationen, MPD, (551) så har vi ännu inte klarat de mål för handläggningstider som anges i vårt regleringsbrev. Länsstyrelsen har kommit närmare men har fortfarande långt kvar. När nu de tidigare extra tillförda resurserna för MPD försvinner 2015 så riskerar handläggningstiderna att åter bli längre eftersom vi bedömer att tilldelade resurser i grunden är otillräckliga. För Länsstyrelsens samlade tillsyn enligt miljöbalken så utgör tillgänglig resurs omkring 50 % av behovet, vilket innebär att vi inte lever upp till miljöbalkens krav att avsätta tillräcklig resurs för tillsyn. Vad gäller tillsyn över gränsöverskridande transporter för farligt avfall bör de extra medel som tilldelats de tänkta koncentrationslänen omfördelas så att de kommer alla län till del tills eventuell koncentration är genomförd. Anslaget för miljöövervakning har varit detsamma i 15 år och anslaget för vattenförvaltning har minskat. Möjligheterna till säkra underlag har därmed minskat. Östergötland har en unik skärgårdsmiljö med en genuin och oexploaterad karaktär samt en växande besöksnäring. Skärgården är ännu levande där många öar har bofast befolkning 9

15 sysselsatta med lantbruk och fiske av småskalig karaktär. Skärgården och kustvattnen är också viktiga marina miljöer som är känsliga för påverkan. Skärgårdsfrågorna berör flera av Länsstyrelsens verksamheter och myndigheten arbetar aktivt med flera projekt och löpande insatser med syfte att i samverkan behålla och utveckla en livskraftig skärgård. Tillsammans med berörda kommuner, Regionförbundet och olika intresseorganisationer ingår myndigheten i skärgårdsrådet för Östergötland och norra Kalmar län. Östergötlands naturvårdsråd bildades 2011 och syftar till ett samråds- och informationsutbyte kring naturvård och naturskydd i länet. Länsstyrelsen samordnar och leder rådets arbete där representanter för bl a kommuner, Skogsstyrelsen, Regionförbundet Östsam, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), skogsbolag samt ideella naturvårds- och friluftsorganisationer. Rådet är ett viktigt stöd för Länsstyrelsen i arbetet med skydd och skötsel av värdefull natur och i arbetet med miljökvalitetsmålen. Ett av myndighetens många projekt som genomförts under året har varit vandringar med boende och mark- och vattenägare invid tio av länets mest värdefulla vattendrag. Syftet med vandringarna har varit att informera om värdena i vattendraget och diskutera hur vi tillsammans kan värna och utveckla värdena. Projektet har genomförts tillsammans med Skogsstyrelsen och finansierats av landsbygdsprogrammet. Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Länsstyrelsens arbete med naturvård är brett till karaktären och omfattar allt ifrån myndighetsutövning och tillsyn till förvaltning och utveckling av värdefull natur. Länsstyrelsen tvingas till hårda prioriteringar och kan konstatera att viss verksamhet och även uppdrag i regleringsbrev är utan finansiering. Dessa blir svåra att prioritera eller genomförs med så låg resursinsats att resultatet blir otillräckligt. Ett exempel är uppdrag 62 om samordning och vägledning av kommunerna om friluftsliv. Detta uppdrag har tillkommit utan finansiering och Länsstyrelsen har i sin nuvarande verksamhet mycket begränsade möjligheter att genomföra verksamheten. En liknande verksamhet är arbetet med artskydd enligt uppdrag 61. För detta arbete har förväntningarna på Länsstyrelsen ökat starkt utan att några resurser tillförts för uppgiften. Länsstyrelsen bidrar med initiativ och kunskap i genomförande och koordinering av aktiviteteter som bidrar till Östergötlands utveckling. Arbetssättet är offensivt med initiativ som ska leda till tillväxt. Några exempel är den återkommande Industridagen, seminarier om olika aktuella frågor och arbetet med en regional digital agenda. Länsstyrelsen lyfter fram länet genom internationella kontakter, ambassadörsbesök, kommunbesök, samt kontakter med regering och departement. Länsstyrelsen ses också som en samlande kraft då angelägna frågor ska diskuteras. Länsstyrelsen arbetar intensivt med att skapa internationella projekt inom regional tillväxt, som också faller inom ramen för strategin för Östersjöregionen, i kommande programperiod. För närvarande driver Länsstyrelsen följande projekt inom regional utveckling: ICE, Svenska Institutet Syftet är skapa ett tematiskt samarbete kring Östersjön för utbyte av erfarenheter och metoder baserade på innovationsutveckling i små och medelstora företag med anknytning till kvinnodominerade branscher som turism samt kulturella och kreativa näringar för en kommande ansökan. 10

16 Småskalig energi Tillväxtverket och Svenska Institutet Syftet med projektet är kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys samt organisera möten och seminarier om småskalig produktion av förnybar energi och skapa internationella projektsamarbeten. Egna pengar Nordiska Ministerrådet, Lead partner är Nordiska skärgårdssamarbetet från Åland- Tema är ungas entreprenörskap och sysselsättning i glesbygd och skärgård. Digital agenda Tillväxtverket, Lead partner Länsstyrelsen Värmland - Syftet är att bilda ett tematiskt projektnätverk mellan aktörer som arbetar med den digitala agendan för att i linje med strategin för Östersjöregionen gå vidare med projektansökningar. Ett arbete kopplat till digitala agendan pågår för att inom planerat framtida EU-projekt arbeta vidare med hur småföretagens tillväxtstrategi för långväga marknader kan stöttas av digital teknik. Projektet Naturbeteskött avslutades under hösten med ett gott resultat och ett väl fungerande partnerskap. Det finns goda förutsättningar för att arbeta vidare inom upparbetat partnerskap. Länsstyrelsen verkar på olika sätt för att de nationella målen för folkhälsa, integration och jämställdhet ska få genomslag i länet utifrån de regionala förutsättningarna. Länsstyrelsen samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser, bl a genom olika rådgivande organ som leds av landshövdingen. Några exempel är det regionala alkohol, narkotika, dopning och tobak - rådet (ANDT-rådet) samt det regionala integrationsrådet. För att skapa delaktighet och ansvar hos berörda aktörer har Länsstyrelsen skapat processer för att ta fram regionala strategier med bred delaktighet. För vissa områden finns det nationella strategier att utgå från, för andra skapar vi nya former utifrån uppdrag och lagstiftning. Genom regionala nätverk, styrgrupper och arbetsgrupper skapar Länsstyrelsen förutsättningar för utveckling, uppföljning, dialog och kunskapsförmedling. Några exempel på utvecklingsarbeten under året är: Förslaget till ett nytt arbetssätt för nyanländas etablering i Östergötland framtaget av en politisk arbetsgrupp där Länsstyrelsen medverkade inom ramen för projektet Utveckling Östergötland. Den regionala ungdomsenkäten Om mig, som Landstinget ansvarar för i samverkan med Länsstyrelsen. Kartläggning av kommunernas organisation av arbetet med våld/brott i nära relationer i samarbete med Linköpings universitet. Årliga gemensamma kompetenshöjande insatser med det regionala myndighetsnätverket för mänskliga rättigheter, som leds av Länsstyrelsen. Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Länsstyrelsens nuvarande ram för integrationsuppdraget lades fast inför verksamhetsåret 2011, ett år då knappt personer sökte asyl i vårt land. Förutsättningarna har sedan dess väsentligt förändrats. Drygt asylsökande kom till Sverige under För 2015 är Migrationsverkets huvudprognos asylsökande. Förändringen av resursinsatserna visar en ökande arbetsbelastning inom sakområdet, men tydliggör framför allt svårigheterna för Länsstyrelsen att göra annat än marginella interna 11

17 omfördelningar. Den rådande resursbristen tvingar fram förenklingar och bortprioriteringar som medverkar till en sammantaget försämrad måluppfyllelse. Med ett kraftigt ökat antal asylsökande följer att Länsstyrelsens uppdrag har vuxit i såväl omfattning som komplexitet. Medelstilldelningen har dock inte utvecklats i samma takt. I Östergötland pågår ett spännande initiativ där det finns ett förslag till nytt arbetssätt för nyanländas etablering. Förslaget innebär att ett Östergötlands integrationsråd bildas som får ett tydligare mandat från kommunerna att hantera frågor rörande flyktingmottagande. Det kommer att innebära att Länsstyrelsen får ett tydligare ansvar. Under 2014 har Länsstyrelsens utvecklingsarbete kring tillsyn fortsatt. En tvärsektoriell arbetsgrupp, kallad Tillsynsakademin, har på uppdrag av länsledningen, ansvarat för den övergripande planeringen inför, under och efter genomförandet av olika insatser. Samtliga enheter som har uppdrag kring kontroll/tillsyn har varit involverade i de insatser som genomförts under året. Under våren genomförde Länsstyrelsen en intern grundutbildning om tillsyn. Utbildningen riktade sig till samtliga medarbetare som arbetar helt eller delvis med tillsyn/kontroll. På utbildningen deltog ca 15 medarbetare. I övrigt har flera mindre sammankomster genomförts, i form av s k tillsynsfika för medarbetare som arbetar med tillsyn och kontroll, där man utbytt erfarenhet av arbete med tillsyn inom olika områden. På initiativ av länsledningen genomfördes en s k tillsynsvecka även under Under och i anslutning till vecka 42, genomförde Länsstyrelsen en mängd olika tillsynsinsatser inom ett antal olika områden. Samtliga berörda enheter genomförde tillsyn under en samlad vecka i samtliga kommuner, ibland flera insatser inom samma kommun. Flera enheter har genomfört samordnad tillsyn med andra enheter och myndigheter. Media uppmärksammade ett flertal insatser utifrån de pressmeddelanden som Länsstyrelsen skickade ut. Ett antal artiklar har publicerats kring Länsstyrelsens satsning på tillsyn. Även ett radioreportage har sänts kring tillsyn inom kulturmiljöområdet. Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Länsstyrelsen klarar i dagsläget inte kravet på årliga inspektioner av överförmyndarna. Detta beror på att otillräckliga resurser överfördes i samband med koncentrationer av verksamheter till Östergötland från Jönköpings och Kalmar län. Innan koncentrationen genomfördes årliga inspektioner av överförmyndarna i Östergötlands län (13 st). Inriktningen har efter koncentrationen varit att genomföra inspektioner vart tredje år av de sammanlagt 38 överförmyndarna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Under 2013 och 2014 hade länsstyrelsen på grund av tillfälligt extra resurser möjlighet att öka antalet inspektioner så att hälften av samtliga överförmyndare inspekterades under 2013 och resterande hälften under Med hänsyn till försämrat resursläge inför 2015 är planen att återgå till treårsplanen och att inspektera endast en tredjedel av överförmyndarna. Vid justitiekanslerns (JK) inspektion hösten 2013 fick Länsstyrelsen mycket bra vitsord när det gäller överförmyndartillsynen. Bl a angavs att Länsstyrelsens tillsyn varit ambitiös, besluten välformulerade och pedagogiskt utformade med bl a redogörelse för Länsstyrelsens uppdrag och gällande bestämmelser. Vidare hade klagomål från enskilda lett till omgående åtgärder och i vissa fall kritik. JK var dock kritisk till att årliga inspektioner inte genomfördes och förutsatte att arbetsuppgiften prioriteras framöver. 12

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND ÅRSREDOVISNING 2013

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND ÅRSREDOVISNING 2013 9 17 18 19 24 30 32 36 46 52 54 75 83 85 94 98 105 108 111 127 128 130 131 1 Länsstyrelsen har genom sin ställning som statlig regional myndighet en mycket viktig roll i länet. Våra frågor berör alla kommuner,

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008 Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller mm Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på kommunen som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling 1 Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling Journalnummer: 2010-903 Projektnamn: Stödmottagare: Kontaktpersoner: Djurvälfärd kompetensutveckling i djurskyddskontroll inom svensk animalieproduktion.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Länsstyrelsen Kalmar län

Verksamhetsplan 2014 Länsstyrelsen Kalmar län Verksamhetsplan 2014 Länsstyrelsen Kalmar län Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 består av Länsstyrelsen styrkort Uppdrag i regleringsbrev Handläggningstider Verksamheternas styrkort bilaga 1 Verksamhetens

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås.

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås. Anteckningar 2014-10-23/24 1(4) Närvarande: Maria Pihlajärvi Per Linnér Malin Hultegård Karolina Hedlund Annelie Vestergren Yngve Blomberg Inger Alf-Johansson Göran Kugelberg Linnéa Salbark Karin Sigvardsson

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Årsredovisning 2014. www.lansstyrelsen.se/blekinge

Årsredovisning 2014. www.lansstyrelsen.se/blekinge Årsredovisning 2014 www.lansstyrelsen.se/blekinge Omslagsfoto: Serny 2 Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2014 Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2014 (Dnr 106-428-15)

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2014 (Dnr 106-428-15) 1 Innehåll Landshövdingen har ordet 3 Organisation 6 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 13 Trafikföreskrifter 15 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Publ nr 2015:01 ISSN 0284-6845 Foto: Länsstyrelsen Värmland; uppe till vänster vattenprovtagning inom kalkeffektuppföljning i sjön

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för kontroller av

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Övergripande rapport 2015 Samtliga Länsstyrelsers resultat Uppdrag: Länsstyrelsegemensam brukarundersökning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR KONTROLLMYNDIGHETER 2 Inledning I våra möten med livsmedelsföretagare ser vi att det finns en efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna.

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Dnr. 100-1222-14. Årsredovisning

Länsstyrelsen Västernorrland Dnr. 100-1222-14. Årsredovisning Länsstyrelsen Västernorrland Dnr. 100-1222-14 Årsredovisning 2013 Illustration: Länskarta Illustratör: Länsstyrelsen Västernorrland Denna årsredovisning går att få i alternativt format. Innehåll Landshövdingen

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Årsredovisning 2013 publikationsnummer 2014:01 länsstyrelsen värmland

Årsredovisning 2013 publikationsnummer 2014:01 länsstyrelsen värmland Årsredovisning 2013 publikationsnummer 2014:01 länsstyrelsen värmland Publ nr 2014:01 ISSN 0284-6845 Foto: Länsstyrelsen Värmland; uppe till vänster vargspårning, uppe till höger nyfödda kalven Kenneth,

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Gruppdiskussion Kompetensutveckling

Gruppdiskussion Kompetensutveckling Gruppdiskussion Kompetensutveckling Åkermark/Åkermarkslandskap Kopiera biologisk mångfald till Greppa (egen modul). Kopiera biologisk mångfald till behörighetskurs för användning av bekämpningsmedel. Ta

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Utveckling, brister och åtgärdsförslag

Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 1 (10) Dnr 2015/08036 en Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 2 (10) Sammanfattning Livsmedelsverket har i uppdrag att årligen lämna en redovisning till

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Innehållsförteckning (129 sidor)

Innehållsförteckning (129 sidor) Länsstyrelsen Uppsala län Årsredovisning 2014 Foto Omslag Strand, Ylva Englund Gårdsförsäljning, Ylva Englund Naturvårdsbränning, Ylva Englund Barn, Ylva Englund Runsten, Ylva Englund Uppsala slott, Ylva

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Anpassning till ett förändrat klimat underlag till Kontrollstation 2015

Anpassning till ett förändrat klimat underlag till Kontrollstation 2015 Klimat & säkerhet 26 maj 2015 Anpassning till ett förändrat klimat underlag till Kontrollstation 2015 Gunn Persson Klimatet ändras innebär att Vårt samhälle påverkas Förebygga skador, leva med skadorna

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORGS LÄN, ÅRSREDOVISNING 2013. Länsstyrelsen Gävleborg Årsredovisning 2013

LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORGS LÄN, ÅRSREDOVISNING 2013. Länsstyrelsen Gävleborg Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen Gävleborg Årsredovisning 2013 Innehåll Landshövdingen har ordet 3 Organisation 3 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 12 Trafikföreskrifter

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Landshövdingen har ordet 2 Organisation 3 Resultatredovisning 4

Landshövdingen har ordet 2 Organisation 3 Resultatredovisning 4 Länsstyrelsen Uppsala län Årsredovisning 2013 Foto Omslag Uppsala slott, Ylva Englund Bondens marknad, Ylva Englund Gamla Uppsala högar, cc.www.flickr.com, Matte Frenne Stabsbordet Övning Havsörn, Therez

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Tabell I Länsstyrelsen i siffror 2013 2012 2011 Verksamhet Antal inkomna och initiativärenden (st) 72 446 74 637 79 058 Beslutade ärenden (st) 73 004 73 739 76 089 Utgående ärendebalans

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

2014 LÄNSSTYRELSEN FÖR DET HÅLLBARA SAMHÄLLET

2014 LÄNSSTYRELSEN FÖR DET HÅLLBARA SAMHÄLLET Årsredovisning 2014 LÄNSSTYRELSEN FÖR DET HÅLLBARA SAMHÄLLET Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren Vi står för rättssäkerhet,

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013. Sammanställning med rekommendationer

Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013. Sammanställning med rekommendationer Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013 Sammanställning med rekommendationer Denna sammanställning bygger på resultat av möten, synpunkter inkomna via epost, samt den projektutvärdering

Läs mer

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Karin Carlin 2015-03-13 1 Tvärsektoriell handlingsplan Sid 2. Bakgrund Förslag till Svensk handlingsplan

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer