Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2

3

4

5 Landshövdingen har ordet 1 Organisation 6 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 14 Trafikföreskrifter 16 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 17 Regional tillväxt 22 Infrastrukturplanering 32 Hållbar samhällsplanering och boende 34 Energi och klimat 39 Kulturmiljö 44 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 50 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 54 Lantbruk och landsbygd 77 Fiske 83 Folkhälsa 86 Jämställdhet 88 Nationella minoriteter och Mänskliga rättigheter 95 Integration 102 Organisationsstyrning 108 Personaluppgifter 110 Året i siffror 113 Finansiell redovisning 127 Resultaträkning 127 Balansräkning 128 Anslagsredovisning 130 Tilläggsupplysningar och noter 132

6 Länsstyrelsen har genom sin ställning som statlig regional myndighet en mycket viktig roll i länet. Våra frågor berör alla kommuner, många människor och företag i Östergötland. Länsstyrelserna är från och med 2015 de enda självständiga myndigheterna på regional nivå. Vår förmåga att samverka med samhället i stort, med alla kommuner och med andra statliga myndigheter kommer att vara fortsatt central. Avvägningar mellan olika intressen ska ske på länsstyrelserna och i den vågskålen är den regionala kunskapen helt avgörande. Våra uppgifter spänner över vitt skilda sakområden. Landsbygd och lantbruk, infrastruktur och arkeologi, allehanda juridiska frågor, miljöfrågor och miljötillsyn, inrättande och skötsel av naturreservat, djurskydd, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter, krisberedskap, näringslivsstödjande verksamhet är exempel på viktiga områden. Tillstånds- och tillsynsfrågor, samt administration av EU-stöd till lantbruken är de mest resurskrävande uppgifterna. Kunskap, effektivitet, rättssäkerhet och bemötande är grundbultar i vårt arbete. Under året har vi arbetat fram en ny vision; Ett livskraftigt Östergötland. För mig innebär den en framtidstro, som också ska genomsyra Länsstyrelsens arbete. Östergötland är ett län i tillväxt vilket gör att efterfrågan på bostäder är starkt växande. Länsstyrelsen har under året ordnat ett antal seminarier med kommunrepresentanter, bygg- och fastighetsbolag i syfte att stimulera till fortsatt hög aktivitet inom byggsektorn. En arbetsgrupp har tillsatts vars uppdrag är att identifiera regionala tillväxthinder för byggande. Planering och förberedelser för det största infrastrukturbyggandet i modern tid, Ostlänken, pågår för fullt. Vårt eget arbete inbegriper frågor som arkeologi, vatten, miljö och säkerhet liksom att bidra med rådgivning och kunskapsunderlag. De omfattande byggnationerna inne i Linköping och Norrköping kräver särskild uppmärksamhet. Bredbandsutbyggnaden är långt ifrån avslutad. I och med att det nya landsbygds-programmet påbörjas under 2015 kommer stora satsningar inom bredbandsutbyggnad att genomföras. Behoven är stora och endast en mindre del av alla landsbygdshushåll har tillräcklig kapacitet i nätet. Vårt idoga arbete i samarbete med Linköpings kommun och SAAB, för att få nya regler rörande flygbuller har kommit en bra bit på väg. Detta hoppas vi får en positiv lösning 2015, då regeringen förhoppningsvis tar beslut om en förordning i linje med remissförslaget. Det skulle vara gynnsamt både för byggandet i Linköping och för SAAB:s expansion. Landshövdingen inviger den nya flyglinjen Linköping - Köpenhamn. Under 2013 lämnade vi in en ansökan om att utpeka sex områden i Östergötland som riksintresse för industriell produktion. Syftet med denna ansökan är bland annat att tydliggöra statens 1

7 prioriteringar för mark- och vattenområden som behöver säkerställas för industriell produktion i ett långsiktigt perspektiv. Under 2014 anordnade vi ett seminarium där den så kallade riksintresseutredningen var representerad med bland annat den särskilde utredaren Elisabeth Falemo. Vår ambition är att med alla de verktyg vi har till förfogande, underlätta och stödja det östgötska lantbruket och livsmedelsproduktionen. Vi har med god marginal klarat av de tuffa kraven avseende att i tid betala ut gårdsstöd och miljöstöd till lantbrukare i vårt län, totalt cirka 700 Mkr. I regelförenklingsandan ordnade vi ett seminarium tillsammans med kommuner och LRF om inrättande av vattenskyddsområden. Vår avsikt med denna typ av seminarium är att nå mer likartade tillämpningar av nationella regelverk mellan kommuner. Att Östergötland är ett framstående jordbrukslän märktes tydligt vid Agriculture Innovation Day i Uppsala i november. Arrangörer av denna unika dag var forskningsprojektet Grönovation som koordineras av Linköpings universitet. Grönovation är en samarbetsplattform med en rad organisationer, exempelvis SLU, SLU Holding, Vreta Kluster, 3M Svenska AB, JTI, Tolefors Gård, SSAB och Biototal. Jag hade förmånen att tala vid seminariet om hur innovationer förändrat lantbruket och landsbygden. Inledningstalare var Prins Carl Philip. Agriculture Innovation Day, Uppsala. Foto: Scandinav Bildbyrå. I maj ordnade vi ett seminarium rörande grisnäringens pressade situation. I seminariet deltog representanter för grisnäringen, matproducenter och handeln i länet. Vi diskuterade vad olika aktörer i länet kan göra, så att den svenska grisnäringen överlever. En fortsättning på detta arbete är att vi nu startat arbetet med att utforma en regional livsmedelsstrategi i bred samverkan med olika parter i länet. I juni upptäcktes New Castle-sjukan hos fjäderfäbesättningar i länet. Vår länsveterinärenhet agerade mycket resolut och i samverkan med Jordbruksverket tog de viktiga beslut för att minimera risken för spridning av denna smittsamma djursjukdom. 2

8 Naturvårdsenheten har under året lagt ned ett mycket stort arbete i revideringen av strandskydden runt sjöar och vid kusten. Tillgänglighet för det rörliga friluftslivet har varit en av ledstjärnorna, och det ska balanseras mot olika näringars behov och kommunala synpunkter. Jag är mycket stolt över den guidebok som vi presenterade 2014 Upptäck Östergötlands skärgård. Den är pedagogisk och intresseväckande och inbjuder verkligen till utflykter i den unika skärgården. I januari genomfördes energi- och miljösatsningen E-week med stort deltagande, bland annat av miljöminister Lena Ek. I oktober anordnade vi ett spännande seminarium runt fossil fordonsflotta. Under hösten ordnade vi tillsammans med Skogsstyrelsen, Holmen och Södra skogsägarna en konferens Skogen och klimatet. Att samla regionala aktörer runt stora frågor skapar en gemensam bild över de framtida utmaningarna på grund av klimatförändringarna. Under året blev två stora saneringsprojekt i princip färdiga, Gusums bruk och Valdemarsviken. Vårt arbete har primärt handlat om att ordna finansiering, att stödja projektägarna med expertkompetens och att föra dialog med myndigheter och allmänhet. Under året har vi haft besök från sju ambassader; Brasilien, Indien, Israels charge d affaires, Kenya, Kina, Sydkorea samt Vietnam. Dessa besök är ett utmärkt sätt att marknadsföra vårt län, universitetet och intressanta företag. Den kinesiske ambassadören uttryckte det som att Sverige är så mycket mer än Stockholm. Landshövding Elisabeth Nilsson under delegationsresa till Indien Sveriges ambassads innergård fylldes av gäster under Östgötadagen i Helsingfors. Foto: Sveriges ambassad I augusti arrangerade vi, tillsammans med Svenska ambassaden i Helsingfors, främjandedagar i Helsingfors. Teman för näringslivsseminarierna var civil säkerhet, logistik, medicinsk teknik och visualisering samt obemannade flygande farkoster. Helsingforsbor kunde beskåda östgötsk design, smaka östgötsk mat, bli lockade till besök på Kolmårdens djurpark eller till en tur på Göta Kanal. 3

9 Jag hade förmånen att leda en svensk affärsdelegation arrangerad av Business Sweden till Indien i april. Temat var civil säkerhet och flera östgötska företag medverkade. Inför denna resa anordnade vi tillsammans med Indiska ambassaden, Business Sweden och Svensk-indiska handelskammaren ett seminarium om affärsklimat med mera i Indien. Krig, förtryck, brist på framtidstro gör att fler människor än på mycket länge lämnar sina hemländer och beger sig på en riskabel resa till Europa. Många kommer till Sverige. Vår roll inom integrationsarbetet är att skriva avtal med kommuner, utbilda, sätta gemensamma mål, samordna vissa insatser och att samverka med det civila samhället. Jag leder Integrationsrådet där beslutsfattare från kommuner och myndigheter deltar. Bostäder och arbete är två områden där vi har särskilda utmaningar och där vi måste finna nya vägar, så att integration och inte segregation ska bli konsekvensen. Att stå upp för mänskliga rättigheter, motverka fördomar, antisemitism, främlingsfientlighet är ett ansvar för alla, men särskilt för oss. Genom vårt arbete mot hedersrelaterat våld, mot barnäktenskap och könsstympning kan vi förhindra lidande och direkt våld. Frågorna uppfattas som känsliga, men vi får av den anledningen inte undvika dessa. Vårt nätverk för Förintelsens minnesdag är viktigt och bidrar till inspiration och kunskapsspridning till människor i föreningar, i kyrkan och i kommuner som arbetar mot antisemitism, antiziganism och annan fientlighet mot dem som av vissa uppfattas som främlingar. Länsstyrelsens särskilda roll som statens förlängda arm i länet gör det viktigt för oss att på olika sätt föra dialog med vår omgivning. Våra möten med riksdagsledamöter är viktiga för oss. Varje år gör vi en Östgötaresa tillsammans med de östgötska riksdagsledamöterna. Under 2014 gick resan till Vadstena kommun. I programmet ingick bland annat träff på bygdegården i Borghamn, besök på Borghamns stenförädling och Stavlösa gård, samt möte med lokalpolitiker om en liten kommuns särskilda utmaningar. Ett annat uppskattat arrangemang är Östgötatinget. Det anordnade vi tillsammans med Regionförbundet Östsam i Tjällmo. Temat för årets ting var innovationer och bredband. Våra seminarier i Almedalen spände över så vitt skilda områden som rätten till rent vatten, klimatanpassning, hedersrelaterat våld, könsstympning, jämställdhet och ny lagstiftning mot barnäktenskap. I våra seminarier hade vi förmånen att ha medverkan av bland annat miljöminister Lena Ek, jämställdhetsminister Maria Arnholm och integrationsminister Erik Ullenhag. Våra seminarier lockade många besökare, trots en oerhörd konkurrens från en mängd spännande seminarier i denna samhällspolitiska smältdegel. 4

10 Förra året öppnade vi hela Linköpings slott för allmänheten. Både parken och slottet visades upp för stora skaror besökare. Våra utmärkta guider från guideklubben, Slotts- och domkyrkomuseet, vår slottsarkitekt, och inte minst våra egna experter bidrog till en fin upplevelse för alla våra gäster. Guidning i slottet.. Foto: Länsstyrelsen Östergötland Prinsessan Estelle träffar en groda på Sagostigen. Foto: Göran Billeson En högtidsstund 2014 var invigningen av prinsessan Estelles sagostig vid naturum Tåkern. Stigen invigdes av prinsessan själv, tillsammans med sina föräldrar. Under hösten deltog kronprinsessan Victoria vid ett energiseminarium i Norrköping samt närvarade vid Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i Linköping. Prins Daniel besökte Katedralskolan i Linköping och Linköpings universitet med anledning av hans initiativ Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram. Vad vore en arbetsplats utan duktiga medarbetare? På länsstyrelsen arbetar en stor skara kompetenta, energiska personer med en hög ambition att göra ett gott arbete i statens tjänst för Östergötland, dess människor, organisationer och företag och för vår natur. Det är ett nöje och mycket lärorikt att arbeta på en sådan myndighet. Jag är stolt över att ha fått förtroendet att vara landshövding över ett så blomstrande och intressant län som Östergötland! 5

11 Länsstyrelsen Östergötlands organisation

12 Resultatredovisningens ordningsföljd följer den av länsstyrelserna gemensamt beslutade verksamhets- och ärendestrukturen, (VÄS), som används för länsstyrelsernas ärende- och ekonomiredovisning. Varje verksamhetsområde inleds med likvärdiga prestationstabeller där utvecklingen av årsarbetskrafter, verksamhetskostnader, ärendehantering och bidragsutbetalningar presenteras samt i förekommande fall utfall av brukarundersökningar. Tabellerna följs av kommentarer till de redovisade värdena samt kommentarer till andra väsentliga prestationer inom sakområdet. Därefter följer återrapporteringen av de regleringsbrevsuppdrag som ska återrapporteras i årsredovisningen och som avser det aktuella verksamhetsområdet. Länsstyrelseinstruktionen (2007:825) 2 första stycke avseende nationella mål återrapporteras genom indikatorerna som är placerade under respektive verksamhetsområde. Övriga delar av 2 länsstyrelseinstruktionen återrapporteras under rubriken Länsstyrelseinstruktionen 2. Länsstyrelsen i Örebro län fick genom regleringsbreven för 2011 och 2012 i uppdrag att samordna arbetet med att utarbeta enhetliga indikatorer. Indikatorerna ska beskriva hur resultatet förhåller sig till målet att nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Uppdraget redovisades till regeringskansliet i juni 2011 resp. juni Därefter tog regeringen beslut om att de föreslagna indikatorerna skulle användas från och med årsredovisningen för Indikatorerna ingår i den gemensamma årsredovisningsmallen och återfinns under det område de hör till. Efter att årsredovisningarna för 2012 lämnats in till Regeringskansliet gjorde Länsstyrelsen i Örebro län en mindre uppföljning av erfarenheterna av indikatorerna. Sammantaget var erfarenheterna relativt positiva. För de indikatorer som inte har något värde för 2014 ska endast värdena för kommenteras i årsredovisningen Värdena för 2014 kommer i dessa fall att levereras först i samband med årsredovisningsarbetet I regleringsbrevet för 2014 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomiadministrativa regelverket: Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 första - tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader. Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 jämfört med 3 kap. 1 tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter. 7

13 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2008:1346) Den viktigaste uppgiften för Länsstyrelsen är att se till att nå de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politiska områden, samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar. Länsstyrelsen ska se till att avväga olika sakområden gentemot varandra och fatta balanserade beslut. Länsstyrelsen företräder det statliga helhetsperspektivet som innebär att samordna olika samhällsintressen och de statliga aktörernas insatser i länet. Tillsyn är också en uppgift som Länsstyrelsen lägger stor vikt vid liksom ansvaret att rapportera länets utveckling inom olika områden till regeringen. I utövandet av uppdragen utgör Länsstyrelsen därigenom en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och riksdag, regering och centrala myndigheter å den andra. Med andra ord finns det en ömsesidighet i relationen mellan regering och länsstyrelse. Nedan följer en sammanfattning av Länsstyrelsens arbete kopplat till 2. Under rubriken Särskilt angelägna och avgörande synpunkter under respektive avsnitt, finns skrivningar kopplade till det ansträngda ekonomiska läget i de uppdrag som vi ska genomföra enligt lagstiftningen, regleringsbrevet eller andra särskilda uppdrag. Länsveterinärenhetens offentliga kontroll inom såväl djurskydd, primärproduktion av livsmedel som hantering av läkemedel på gård och operativ kontroll av djurhälsopersonal i länet, är en kvalitetssäkring av länets livsmedelsproduktion. Denna offentliga kontroll planeras tillsammans med de andra statliga myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelsernas eget nätverk inom djurskydd och veterinär verksamhet med en gemensam nationell kontrollplan. Vi har gemensamma mål för myndigheterna i livsmedelskedjan och samarbetar genom gemensamma projekt och drar lärdomar av kriser. Detta bidrar till ständiga förbättringar och likvärdig kontroll i hela landet. Genom vår samordning av kommunernas livsmedelskontroll och vår revision av deras livsmedelskontroll samt vår egen tillsyn i livsmedelskedjan, kan Länsstyrelsen visa att de i länet producerade livsmedlen följer svensk och europeisk lagstiftning. Detta är ett viktigt försäljningsargument för livsmedel i länet och främjar arbetstillfällen på landsbygden inom så väl lantbrukens primärproduktion som till kopplade näringar och livsmedelsföretag i länet. 8

14 Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Länsstyrelsen Östergötland prioriterar inkomna anmälningsärenden om bristande djurskydd från allmänheten hårt för att även hinna med planerade djurskyddskontroller på lantbrukets djur. Resurserna till djurskydd i Östergötland har minskat de senaste åren, vilket redovisats till näringsdepartementet i regleringsbrevsuppdrag 4. För att kunna öka antalet djurskyddskontroller och närma oss de för landet högt uppsatta gemensamma målen, är det en förutsättning att befintliga resurser för djurskyddskontroll kraftigt ökas till länet. Östergötland är sjätte största länet i landet avseende antal kontrollobjekt med lantbruksverksamhet men endast tionde län i fördelningen av resurser till djurskydd, enligt analys av siffrorna för djurskyddskontrollen i Sverige 2013 som rapporterades till Jordbruksverket i mars Därför vill vi framhålla att fördelningsnyckeln från överflytten av kontrollområdet från kommun till stat 2009 bör ses över för att bättre stämma med verkligheten. Mer än hälften av totalantalet kontroller i Östergötland rör lantbruksverksamheter om vi räknar in såväl planerade kontroller som anmälningsärenden. Länsstyrelsen är regional samordnare för arbetet med miljömål samt vattenförvaltning och har under året fastställt åtgärdsprogram för miljömål samt tagit fram nya förslag på statusklassning, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen. Under Almedalsveckan ansvarade vi för den länsgemensamma aktiviteten med vattentema. Vår länsstyrelse ansvarar för den nationella samordningen av länsstyrelsernas energi- och klimatarbete, LEKS, och samverkar med Jönköpings län gällande arbete med förorenade områden. Vi driver ett nätverk för processindustri och har under året drivit ett flertal EU-projekt inom ramen för Östersjöstrategin. I vår vänprovins Jiangsu i Kina har vi, inom ramen för den samverkan och det kompetensutbyte vi har i miljöfrågor, genomfört tillsyn av ett pappersbruk. Vår tillsyn var en del i en utbildningsinsats som ingår i denna samverkan. Sveriges största saneringsprojekt, Valdemarsviken, avslutades under året och vi driver MÖTA, Miljösamverkan Östergötland där länets tillsyn samordnas. Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Vad gäller tillståndsprövning Miljöprövningsdelegationen, MPD, (551) så har vi ännu inte klarat de mål för handläggningstider som anges i vårt regleringsbrev. Länsstyrelsen har kommit närmare men har fortfarande långt kvar. När nu de tidigare extra tillförda resurserna för MPD försvinner 2015 så riskerar handläggningstiderna att åter bli längre eftersom vi bedömer att tilldelade resurser i grunden är otillräckliga. För Länsstyrelsens samlade tillsyn enligt miljöbalken så utgör tillgänglig resurs omkring 50 % av behovet, vilket innebär att vi inte lever upp till miljöbalkens krav att avsätta tillräcklig resurs för tillsyn. Vad gäller tillsyn över gränsöverskridande transporter för farligt avfall bör de extra medel som tilldelats de tänkta koncentrationslänen omfördelas så att de kommer alla län till del tills eventuell koncentration är genomförd. Anslaget för miljöövervakning har varit detsamma i 15 år och anslaget för vattenförvaltning har minskat. Möjligheterna till säkra underlag har därmed minskat. Östergötland har en unik skärgårdsmiljö med en genuin och oexploaterad karaktär samt en växande besöksnäring. Skärgården är ännu levande där många öar har bofast befolkning 9

15 sysselsatta med lantbruk och fiske av småskalig karaktär. Skärgården och kustvattnen är också viktiga marina miljöer som är känsliga för påverkan. Skärgårdsfrågorna berör flera av Länsstyrelsens verksamheter och myndigheten arbetar aktivt med flera projekt och löpande insatser med syfte att i samverkan behålla och utveckla en livskraftig skärgård. Tillsammans med berörda kommuner, Regionförbundet och olika intresseorganisationer ingår myndigheten i skärgårdsrådet för Östergötland och norra Kalmar län. Östergötlands naturvårdsråd bildades 2011 och syftar till ett samråds- och informationsutbyte kring naturvård och naturskydd i länet. Länsstyrelsen samordnar och leder rådets arbete där representanter för bl a kommuner, Skogsstyrelsen, Regionförbundet Östsam, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), skogsbolag samt ideella naturvårds- och friluftsorganisationer. Rådet är ett viktigt stöd för Länsstyrelsen i arbetet med skydd och skötsel av värdefull natur och i arbetet med miljökvalitetsmålen. Ett av myndighetens många projekt som genomförts under året har varit vandringar med boende och mark- och vattenägare invid tio av länets mest värdefulla vattendrag. Syftet med vandringarna har varit att informera om värdena i vattendraget och diskutera hur vi tillsammans kan värna och utveckla värdena. Projektet har genomförts tillsammans med Skogsstyrelsen och finansierats av landsbygdsprogrammet. Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Länsstyrelsens arbete med naturvård är brett till karaktären och omfattar allt ifrån myndighetsutövning och tillsyn till förvaltning och utveckling av värdefull natur. Länsstyrelsen tvingas till hårda prioriteringar och kan konstatera att viss verksamhet och även uppdrag i regleringsbrev är utan finansiering. Dessa blir svåra att prioritera eller genomförs med så låg resursinsats att resultatet blir otillräckligt. Ett exempel är uppdrag 62 om samordning och vägledning av kommunerna om friluftsliv. Detta uppdrag har tillkommit utan finansiering och Länsstyrelsen har i sin nuvarande verksamhet mycket begränsade möjligheter att genomföra verksamheten. En liknande verksamhet är arbetet med artskydd enligt uppdrag 61. För detta arbete har förväntningarna på Länsstyrelsen ökat starkt utan att några resurser tillförts för uppgiften. Länsstyrelsen bidrar med initiativ och kunskap i genomförande och koordinering av aktiviteteter som bidrar till Östergötlands utveckling. Arbetssättet är offensivt med initiativ som ska leda till tillväxt. Några exempel är den återkommande Industridagen, seminarier om olika aktuella frågor och arbetet med en regional digital agenda. Länsstyrelsen lyfter fram länet genom internationella kontakter, ambassadörsbesök, kommunbesök, samt kontakter med regering och departement. Länsstyrelsen ses också som en samlande kraft då angelägna frågor ska diskuteras. Länsstyrelsen arbetar intensivt med att skapa internationella projekt inom regional tillväxt, som också faller inom ramen för strategin för Östersjöregionen, i kommande programperiod. För närvarande driver Länsstyrelsen följande projekt inom regional utveckling: ICE, Svenska Institutet Syftet är skapa ett tematiskt samarbete kring Östersjön för utbyte av erfarenheter och metoder baserade på innovationsutveckling i små och medelstora företag med anknytning till kvinnodominerade branscher som turism samt kulturella och kreativa näringar för en kommande ansökan. 10

16 Småskalig energi Tillväxtverket och Svenska Institutet Syftet med projektet är kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys samt organisera möten och seminarier om småskalig produktion av förnybar energi och skapa internationella projektsamarbeten. Egna pengar Nordiska Ministerrådet, Lead partner är Nordiska skärgårdssamarbetet från Åland- Tema är ungas entreprenörskap och sysselsättning i glesbygd och skärgård. Digital agenda Tillväxtverket, Lead partner Länsstyrelsen Värmland - Syftet är att bilda ett tematiskt projektnätverk mellan aktörer som arbetar med den digitala agendan för att i linje med strategin för Östersjöregionen gå vidare med projektansökningar. Ett arbete kopplat till digitala agendan pågår för att inom planerat framtida EU-projekt arbeta vidare med hur småföretagens tillväxtstrategi för långväga marknader kan stöttas av digital teknik. Projektet Naturbeteskött avslutades under hösten med ett gott resultat och ett väl fungerande partnerskap. Det finns goda förutsättningar för att arbeta vidare inom upparbetat partnerskap. Länsstyrelsen verkar på olika sätt för att de nationella målen för folkhälsa, integration och jämställdhet ska få genomslag i länet utifrån de regionala förutsättningarna. Länsstyrelsen samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser, bl a genom olika rådgivande organ som leds av landshövdingen. Några exempel är det regionala alkohol, narkotika, dopning och tobak - rådet (ANDT-rådet) samt det regionala integrationsrådet. För att skapa delaktighet och ansvar hos berörda aktörer har Länsstyrelsen skapat processer för att ta fram regionala strategier med bred delaktighet. För vissa områden finns det nationella strategier att utgå från, för andra skapar vi nya former utifrån uppdrag och lagstiftning. Genom regionala nätverk, styrgrupper och arbetsgrupper skapar Länsstyrelsen förutsättningar för utveckling, uppföljning, dialog och kunskapsförmedling. Några exempel på utvecklingsarbeten under året är: Förslaget till ett nytt arbetssätt för nyanländas etablering i Östergötland framtaget av en politisk arbetsgrupp där Länsstyrelsen medverkade inom ramen för projektet Utveckling Östergötland. Den regionala ungdomsenkäten Om mig, som Landstinget ansvarar för i samverkan med Länsstyrelsen. Kartläggning av kommunernas organisation av arbetet med våld/brott i nära relationer i samarbete med Linköpings universitet. Årliga gemensamma kompetenshöjande insatser med det regionala myndighetsnätverket för mänskliga rättigheter, som leds av Länsstyrelsen. Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Länsstyrelsens nuvarande ram för integrationsuppdraget lades fast inför verksamhetsåret 2011, ett år då knappt personer sökte asyl i vårt land. Förutsättningarna har sedan dess väsentligt förändrats. Drygt asylsökande kom till Sverige under För 2015 är Migrationsverkets huvudprognos asylsökande. Förändringen av resursinsatserna visar en ökande arbetsbelastning inom sakområdet, men tydliggör framför allt svårigheterna för Länsstyrelsen att göra annat än marginella interna 11

17 omfördelningar. Den rådande resursbristen tvingar fram förenklingar och bortprioriteringar som medverkar till en sammantaget försämrad måluppfyllelse. Med ett kraftigt ökat antal asylsökande följer att Länsstyrelsens uppdrag har vuxit i såväl omfattning som komplexitet. Medelstilldelningen har dock inte utvecklats i samma takt. I Östergötland pågår ett spännande initiativ där det finns ett förslag till nytt arbetssätt för nyanländas etablering. Förslaget innebär att ett Östergötlands integrationsråd bildas som får ett tydligare mandat från kommunerna att hantera frågor rörande flyktingmottagande. Det kommer att innebära att Länsstyrelsen får ett tydligare ansvar. Under 2014 har Länsstyrelsens utvecklingsarbete kring tillsyn fortsatt. En tvärsektoriell arbetsgrupp, kallad Tillsynsakademin, har på uppdrag av länsledningen, ansvarat för den övergripande planeringen inför, under och efter genomförandet av olika insatser. Samtliga enheter som har uppdrag kring kontroll/tillsyn har varit involverade i de insatser som genomförts under året. Under våren genomförde Länsstyrelsen en intern grundutbildning om tillsyn. Utbildningen riktade sig till samtliga medarbetare som arbetar helt eller delvis med tillsyn/kontroll. På utbildningen deltog ca 15 medarbetare. I övrigt har flera mindre sammankomster genomförts, i form av s k tillsynsfika för medarbetare som arbetar med tillsyn och kontroll, där man utbytt erfarenhet av arbete med tillsyn inom olika områden. På initiativ av länsledningen genomfördes en s k tillsynsvecka även under Under och i anslutning till vecka 42, genomförde Länsstyrelsen en mängd olika tillsynsinsatser inom ett antal olika områden. Samtliga berörda enheter genomförde tillsyn under en samlad vecka i samtliga kommuner, ibland flera insatser inom samma kommun. Flera enheter har genomfört samordnad tillsyn med andra enheter och myndigheter. Media uppmärksammade ett flertal insatser utifrån de pressmeddelanden som Länsstyrelsen skickade ut. Ett antal artiklar har publicerats kring Länsstyrelsens satsning på tillsyn. Även ett radioreportage har sänts kring tillsyn inom kulturmiljöområdet. Särskilt angelägna och avgörande synpunkter Länsstyrelsen klarar i dagsläget inte kravet på årliga inspektioner av överförmyndarna. Detta beror på att otillräckliga resurser överfördes i samband med koncentrationer av verksamheter till Östergötland från Jönköpings och Kalmar län. Innan koncentrationen genomfördes årliga inspektioner av överförmyndarna i Östergötlands län (13 st). Inriktningen har efter koncentrationen varit att genomföra inspektioner vart tredje år av de sammanlagt 38 överförmyndarna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Under 2013 och 2014 hade länsstyrelsen på grund av tillfälligt extra resurser möjlighet att öka antalet inspektioner så att hälften av samtliga överförmyndare inspekterades under 2013 och resterande hälften under Med hänsyn till försämrat resursläge inför 2015 är planen att återgå till treårsplanen och att inspektera endast en tredjedel av överförmyndarna. Vid justitiekanslerns (JK) inspektion hösten 2013 fick Länsstyrelsen mycket bra vitsord när det gäller överförmyndartillsynen. Bl a angavs att Länsstyrelsens tillsyn varit ambitiös, besluten välformulerade och pedagogiskt utformade med bl a redogörelse för Länsstyrelsens uppdrag och gällande bestämmelser. Vidare hade klagomål från enskilda lett till omgående åtgärder och i vissa fall kritik. JK var dock kritisk till att årliga inspektioner inte genomfördes och förutsatte att arbetsuppgiften prioriteras framöver. 12

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Publ nr 2015:01 ISSN 0284-6845 Foto: Länsstyrelsen Värmland; uppe till vänster vattenprovtagning inom kalkeffektuppföljning i sjön

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Tabell I Länsstyrelsen i siffror 2013 2012 2011 Verksamhet Antal inkomna och initiativärenden (st) 72 446 74 637 79 058 Beslutade ärenden (st) 73 004 73 739 76 089 Utgående ärendebalans

Läs mer

Länsstyrelsen i Gotlands län Dnr 100-633-13

Länsstyrelsen i Gotlands län Dnr 100-633-13 1 Landshövdingen har ordet 3 Organisation 6 Länsstyrelseinstruktion 2 7 Länsstyrelseinstruktion 3-6 16 Trafikföreskrifter 16 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 17 Lantbruk och

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010 Årsredovisning för Skatteverket 2010 Bollnäs NÄSSJÖ Helsingborg Landskrona TIERP SVEG Lund Sandviken Ulricehamn Stockholm Alingsås västerås Kristianstad Ludvika SOLLEFTEÅ VISBY Kristinehamn FALUN Mariestad

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2013 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer