Bo Johansson (s) tjg , , 279 delvis, 281, Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(63) Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne Lundgren (m) tjg , 279 delvis, 280, 282, Thomas Håkansson (c) Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Willy Persson (kd) Tommy Andersson (s) Jan-Eric Wildros (s) Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson, sekreterare Bo Johansson (s) tjg , , 279 delvis, 281, Peter Bowin (v) Ersättare Claes Diurhuus-Gundersen (m) tjg ers , , 279 delvis, 281, Lennarth Förberg (m) Annette Rydell (s) Malin Norfall (s) tjg ers , 279 delvis, 280, 282, Martin Moberg (s) tjg ers. 288 Tomas Lund (sd) Övriga deltagare, delvis: Marcus Sandekjer, Sölve Landén, Erica Hallberg, Anna Söderberg, Sofie Ceder, Torill Skaar Magnusson, David Gillanders, Jan Moberg, Arne Berg, Birgitta Franson, Anna-Lena Andersson, Ola Liljerum, Johan Sjögren, Susanne Lundgren, Sune Håkansson, Kerstin Bertilsson, Birgitta Ratcovich, Kristina Valtersson, Anna Lindén Utses att justera: Jan-Anders Palmqvist Justeringens plats och tid: Stadshuset Sekreterare: Anna-Karin Sonesson Paragrafer: Ordförande: Justerande: Roger Fredriksson Jan-Anders Palmqvist Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(63) Innehållsförteckning 264 Information från näringslivschef Marcus Sandekjer hur företagandet /sysselsättningen ser ut för Ronnebys del i nuläget 4 Beslut Rapportering om Kunskapskällan, Cela och Cefur 5 Beslut Tilläggsanslag för LUPP- enkäten 2012, lokal uppföljning av ungdomspolitiken 8 Beslut Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun 10 Beslut Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen, kvartal 2 13 Beslut Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012, kvartal 2 14 Beslut Verksamhetsplan, planer och projekt 2012 för Miljö- och byggnadsnämnden 15 Beslut Ombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB 16 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Anita och Arne Wahlström om att underlätta för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att bygga ramper 17 Beslut Besvarande av medborgarförslag gällande utformningen av torget, från Solveig Ryd 19 Beslut Ändring av attesträtter på Enheten för Samordning, utveckling och Sekretariat 20 Beslut Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del av 1:13 21 Beslut Häggatorp 1:119 - Önskemål att hyra p-platser 23 Beslut AFA-pengar ny prioritering, Tekniska förvaltningen 25 Beslut Omfördelning av medel för extra tillkommande kostnader vid nytt yttertak korridor 80 Snäckebacksskolan 27 Beslut Tertialuppföljning per 31 augusti Beslut Information om kommunens krediter 30 Beslut Detaljplan för Svanevik 1:57 32 Beslut Anhållan från Ronneby Miljö & Teknik AB avseende Rivningslov och markanvändningslov fastigheten Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.) 34 Beslut 36

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(63) 283 Besvarande av medborgarförslag från Sören Svenlert att vid Östra piren i Ronnebyhamn bygga sjöbodar, anlägga toaletter, duschar, sophantering samt uppställningsplatser för husbilar och bilar och en marina i Angelskogsviken 37 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Inge Svensson angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet 39 Beslut Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner 41 Beslut Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag 45 Beslut Revisionsrapport granskning av turismverksamheten 49 Beslut Revisionsrapport granskning av kommunens näringslivsarbete 51 Beslut Mål och budgetförutsättning Beslut Delegationsärenden 57 Beslut Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott Beslut Sammanträdesdagar för Personalutskottet Beslut Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige Beslut Information inför beslut om konkurrensutsättning av städverksamheten 63 Beslut 63

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(63) 2012/ Information från näringslivschef Marcus Sandekjer hur företagandet /sysselsättningen ser ut för Ronnebys del i nuläget Näringslivschef Marcus Sandekjer informerar om läget beträffande ungdomsarbetslösheten i kommunen samt redovisar Arbetsförmedlingens förklaringar till presenterade siffror. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Jan-Eric Wildros, S, Anette Rydell, S, Willy Persson, KD samt ersättare Malin Norfall, S. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(63) 2012/ Rapportering om Kunskapskällan, Cela och Cefur Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning om Cefur januariseptember 2012 till KSAU Sölve Landén, Erica Hallberg och Anna Söderberg rapporterar om Kunskapskällan, Cela och Cefur. Sölve Landén leder Cefur och är också administrativ chef för Ronneby Kunskapskälla och Cela. Verksamheten är flyttad till Kommunledningsförvaltningen. Kunskapskällan Kunskapskällan har en kommunal budget och tydliga styrdokument i form av verksamhetsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan. En styrgrupp med en företagare, två kommunala politiker och två tjänstemän har åtta möten per år. En bredare referensgrupp träffas fyra gånger om året. Kunskapskällans mål är uppdelade i tre delar: Lärande, att kunna erbjuda ett livslångt lärande för alla. Leverantörer, att vårda och utveckla samarbetet med olika utbildningsleverantörer, såsom universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare. Ledning, att etablera och utveckla en organisation med tydliga mål och strategier. Till Ronneby Kunskapskälla kommer studenter för att gå på föreläsningar, studera enskilt eller i grupper och för att tentera. Andra besökare kommer för att delta i öppna föreläsningar, göra studiebesök, studera helt på egen hand eller få vägledning. Besökarna är enskilda vuxna eller anställda vid lokala och regionala företag och organisationer. Kunskapskällan samarbetar med ett flertal lärosäten och andra utbildningsanordnare. Idag har Kunskapskällan 70 studenter som läser en hel programutbildning och ytterligare 40 studenter som läser högskolekurser. I höst kommer också erbjudas 35 platser på uppdragsutbildningar; Konverserande engelska och Excel i din yrkesroll. Utbildningarna har kommit till stånd efter önskemål från företag och organisationer. Kunskapskällan ingår i flera nätverk lokalt, regionalt och nationellt. Exempel på sådana nätverk är den regionala Kompetensplattformen och Nitus (nationellt nätverk för kommunala lärcentra i Sverige). Kunskapskällan har sedan början av 2010 delfinansierats av Region Blekinge och Tillväxtverket inom EU-projektet Ronneby Lärcenter som löper ut Det har haft stor betydelse för att bygga upp lärcenterverksamheten på Soft Center i Ronneby. Projektmålen är väl uppfyllda, vilket både styr- och referensgrupp konstaterat. Det framgår också av den slutrapport i Lärande utvärdering som skrivits inom ramen för projektet.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(63) CELA Cela är en del av Make IT happen. Projekttiden är förlängd till , Region Blekinge är fortsatt projektägare. Övriga delprojekt (e-hälsa, e-turism och e-government) avslutas De medel som övriga delprojekt inte förbrukat används till att finansiera Cela till utgången av 2012 enligt beslut i styrgruppen för Make IT happen. Beslutet är godkänt av Tillväxtverket. Mål och måluppfyllelse fram till : Omvärldsbevakning mål besökare per månad besökare per månad på Twitter och Facebook. Många av besökarna följer nyheterna. Bloggarna driver intresset liksom verktygs-fliken. Fysiska möten mål 20 stycken 26 olika former av fysiska möten under ca 50 tillfällen med ca deltagare. Konferens: Learning is the shit med ca 235 deltagare. Cela Showroom finns på Soft Center, Ronneby. Proof of concept, praktiska utvecklingsprojekt mål 50 stycken 81 stycken med olika status, klara, dokumentation kvarstår, pågående osv. Learning is the shit juni: Under tre dagar samlades 235 deltagare i Ronneby Brunnspark för att tillsammans uppleva nya former för lärande. Av dessa var 120 från Ronneby, över 50 personer kom från andra delar av Sverige. Vi hade deltagare från skola, högskola, folkbildning, näringsliv osv. Dagarna bjöd på föreläsningar i helgrupp, en meny där deltagarna valde mellan 13 olika workshops med praktisk inriktning. Dessutom fanns vid tre tillfällen unconference-pass där deltagarna själva höll i olika diskussioner och workshops. Exempel på ämnen var surfplattor för barn med dyslexi, hur social är man på sociala medier och mycket mer. Många önskar och frågar efter en fortsättning under 2013 och vår bedömning är att det skulle gå lätt att få många deltagare då vi har fått mycket och positiv feedback på plats och stor spridning via sociala medier Cela 2013 Fokusområden: - Småföretagare - Vård och omsorg - Skola Varje fokusområde består av två dimensioner: Unga - vi vill dra nytta av våra ungdomars kunskap och naturliga förhållningssätt till digitalt lärande och koppla till småföretag, skola och omsorg där den förmågan saknas och behövs. Digital kompetens - en av EUs åtta nyckelkompetenser för ett framgångsrikt och livslångt lärande. Genom att minska klyftan mellan vad som görs och vad som är möjligt att göra med digitala verktyg skapar vi nya förutsättningar för ökad tillväxt, säkrare vård och attraktiv skola. Deltagare och finansiärer är samtliga Blekingekommuner, Region Blekinge, ALMI och Tillväxtverket. CEFUR Cefur, centrum för forskning och utveckling i Ronneby, startade i april Samma år antog KS visionen en internationellt erkänd motor för innovativ utveckling av näringsliv och samhälle inom

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(63) hållbarhet och Cradle to Cradle. I april förstärktes Cefur med Johan Sandberg och i augusti med Martina Lindgren. Den senare inom EU-projektet Cefur II. - Samverkan och kommunikation Cefur har samverkat internationellt med C2C-organisationen EPEA (säte i Hamburg) och specialister på C2C från framför allt Holland. Både utbildningar och studiebesök har förekommit, ibland i samarbete med arbetsgruppen för Kilen. Intresserade från industrin, konsultföretag och kommunen har fått fördjupande inblickar om C2C. Cefur har medverkat som talare på seminarium i Lund och på gymnasieskolor i Ronneby och Karlshamn, deltagit på företagsträffar m.m. Trycksaker har tagits fram som presenterar Cefur och C2C. Match-making: En viktig uppgift för Cefur är att knyta samman företag och kommunala verksamheter med lärosäten. Prioriterade områden är byggteknik och polymera material. Genom match-making av x-jobb har Cefur utvecklat sina kontakter och bidragit till att lärosäten och studenter skapat mervärde för företag och kommunen. - Cefur II En andra omgång match-making planeras i höst som ett led i det EU-finansierade utvecklingsprojektet Cefur II. Till projektuppdraget hör att expandera Cefurs utbildningsinsatser och att skapa ett show-room om C2C och hållbar utveckling på Kunskapskällan. - Bioplaster och återvinning Closing the loop Mistra är ett statligt institut som backar upp forskning på miljöområdet. Under våren förberedde Cefur tillsammans med Högskolan i Borås och Statens Provningsanstalt ett projekt om Closing the loop. Projektet har preliminärt beviljats och ska starta i höst under ledning av SP. Cefur leder i projektet ett konsortium med Tarkett, Riflex Film, Hammarplast och Safeman. - Kilen Cefur är med i arbetsgruppen för att skapa ett hållbart Kilen som enligt kommunens generella anvisningar för planering och byggande ska inspireras av Cradle to Cradle. Kommunalrådet skrev tillsammans med Linnéuniversitetets rektor i februari på ett avtal om fördjupat Kilen-samarbete. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(63) 2012/ Tilläggsanslag för LUPP- enkäten 2012, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KS AU 319/ , Tilläggsanslag för LUPP- enkäten 2012, lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Tilläggsanslag för LUPP - enkät en 2012, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag Enligt tidigare informationsärende i Kommunstyrelsen 114/2011 genomförs LUPP- enkäten under hösten 2012 i Ronneby kommun, med stöd och samordning av Region Blekinge. Pga. att Region Blekinges samordningsroll av LUPP - enkäten under 2012/2013 har avbrutits måste kommunerna i Blekinge på egen hand samordna arbetet avseende förankring, genomförande, sammanställning och analys av data, rapportering samt spridning av resultatet. Resurser finns i nuläget inte för detta uppdrag inom Folkhälsorådet. Folkhälsorådet anser att det är angeläget att genomföra enkäten. Enkäten står även som åtgärd i, den av Kommunfullmäktige antagna 225/2012, Barn- och ungdomspolitiska strategin Folkhälsorådet beslutade därmed att anhålla om medel från Kommunstyrelsen, för att möjliggöra ett genomförande av LUPP - enkäten 2012/2013. Bedömning Sammanställning och analys av data bedöms kunna genomföras i samarbete med Fritid- och kulturförvaltningen och enheten för Kommunikation. Kostnader för rapportering samt spridning av resultatet beräknas uppgå till kronor och avser tryckkostnader samt administrationskostnader för sammanställning och presentation av enkäten. För implementering och spridning av resultatet i den kommunala organisationen bedöms det finnas ett behov av att tillsätta en styrgrupp bestående av politiker, vilken bör utses av Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att utse en arbetsgrupp bestående av politiker, för förankring och spridning av resultatet i den kommunala organisationen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets föreslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att ge Folkhälsorådet i uppdrag att hålla ihop arbetet med förankring och

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(63) spridning av resultatet. Berörda nämnder ges i uppdrag att bearbeta resultatet och komma förslag på åtgärder och aktiviteter med anledning av enkätundersökningen. Rapportering av detta sker till Folkhälsorådet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att ge Folkhälsorådet i uppdrag att hålla ihop arbetet med förankring och spridning av resultatet. Berörda nämnder ges i uppdrag att bearbeta resultatet och komma förslag på åtgärder och aktiviteter med anledning av enkätundersökningen. Rapportering av detta sker till Folkhälsorådet. Exp: Sofie Ceder

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(63) 2012/ Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KS AU 320/ , 320 Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till beslut 3 Handling Yttrande gällande nya riktlinjer för serverings och provsmakningstillstån samt för servering och detaljhandel med folköl för Ronneby kommun, Polismyndigheten i Blekinge län 4 Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande Folkhälsorådet 5 Remiss utg Folkhälsorådet besvaras senast Remiss utg Polisen besvaras senast Beslut allmänt ärende KF 186/ , Beslut att anta nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl för Ronneby kommun 8 Beslut allmänt ärende KS 176/ , Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun 9 Beslut allmänt ärende KS AU 179/ , Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun 10 Handling Nya riktlinjer för provsmaknings- och serveringstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun, Socialnämnden Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag Kommunfullmäktige har vid sammanträde beslutat att återemittera ärendet gällande, Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl, till Kommunstyrelsen och att ärendet sänds på remiss till Polisen och Folkhälsorådet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(63) Yttranden har inkommit från Polisen och Folkhälsorådet. Yttranden bifogas. Polismyndigheten anger att det har inget att erinra mot Ronneby kommuns nya riktlinjer. Till yttrandet bifogas en skrivelse från Närpolischefen i Ronneby där kommunens informationsskyldighet, tillsyn samt serveringstider kommenteras. Utvecklingen avseende krogrelaterade våldsbrott redovisas även. Folkhälsorådet yttrar sig över följande punkter: Villkor vid meddelande av serveringstillstånd på sid 11 anser Folkhälsorådet att arrangemanget ersätts med idrottsarrangemanget och att bör ersätts med ska avseende servering i slutna sällskap Detaljhandel med och servering av folköl - på sid 14 anser Folkhälsorådet att, avseende information om regler för försäljning samt skyltar eller dekaler om 18-årsgräns, ersätts bör med ska. Folkhälsorådet påpekar även vikten av att kommunen ska vara restriktiva med utskänkningstillstånd. Bedömning Yttranden överlämnas till Kommunstyrelsen som underlag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna yttranden till Kommunstyrelsen som underlag till beslut. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att överlämna inkomna yttranden till Kommunfullmäktige och föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl med ändringar enligt Folkhälsorådets yttrande. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S. Yrkanden JanAnders Palmqvist, S, yrkar att förslaget kompletteras med att serveringstider ej ändras utan blir som innan dvs. mellan kl , samt att på sidan 11 stryka företrädesvis respektive huvudsakligen. Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande om bifall till Arbetsutskottets förslag.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(63) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna inkomna yttranden till Kommunfullmäktige och föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl med ändringar enligt Folkhälsorådets yttrande.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(63) 2012/ Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen, kvartal 2 Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KS AU 321/ , Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen, kvartal 2 2 Handling Ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen, kvartal 2, Socialnämnden Socialnämnden 126/2012 Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, andra kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 rapportering enligt 28 f-g, LSS, andra kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Deltar i debatten I debatten deltar ledamot JanAnders Palmqvist, S. Beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(63) 2012/ Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012, kvartal 2 Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KS AU 322/ , Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012 kvartal 2 2 Handling Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering 16 kap 6f socialtjänstlagen 2 kvartalet ÄN 91/2012, Äldreomsorgen Äldrenämnden 91/2012 Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, andra kvartalet 2012, för äldreomsorgen. Äldrenämndens beslut Redovisningen noteras till protokollet. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(63) 2012/ Verksamhetsplan, planer och projekt 2012 för Miljö- och byggnadsnämnden Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KS AU 323/ , Verksamhetsplan, planer och projekt 2012 för Miljö- och byggnadsnämnden 2 Beslut allmänt ärende KS AU 310/ , Verksamhetsplan, planer och projekt 2012 för Miljö- och byggnadsnämnden 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Verksamhetsplan, planer och projekt 2012 för Miljö- och byggnadsnämnden Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag Stadsarkitekt David Gillanders redovisar pågående detaljplaner och projekt. Mest aktuella detaljplaner för tillfället är Kilen, Östra Piren, Droppemåla-Ekenäsområdet, Östra Industriområdet samt nytt dagis på Norra Hulta. Övriga projekt är Rönninge (Camping), LIS-områden, Centrumplanering samt nytt kommunalt bostadsområde inom Fornanäsområdet. Antagna detaljplaner för Hultagölen, Aspan och Saxemara är överklagade. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen med föreslagen prioritering. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Plan- och byggenheten och att chefen för Miljö- och byggnadsförvaltningen samt stadsarkitekten återkommer med en redovisning av hur man arbetar och ger förslag på hur man kan få upp tempot i planarbetet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy Anderson, S, Willy Persson, KD, Roger Gardell, FP, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V samt tjänstgörande ersättare Lennarth Förberg, M och Claes Diurhuus, M. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(63) 2012/ Ombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KS AU 325/ , Ombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Ombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. I bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet, dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd. Ronneby kommun har från och med 1 juli 2012 sin kommunförsäkring i bolaget. Till ägarsamråd och bolagsstämma ska kommunen utse ombud. För frågor av principiell karaktär inhämtas kommunstyrelsens arbetsutskotts ställningstagande, alternativt kommunstyrelsens ställningstagande om det är tidsmässigt möjligt, innan ombudet röstar på bolagsstämma. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Peter Nordberg, ekonomienheten, till ordinarie ombud vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, samt Johan Sjögren, ekonomienheten, till ersättare för ordinarie ombud. Beslutet gäller tills vidare. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Nordberg, ekonomienheten, till ordinarie ombud vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, samt Johan Sjögren, ekonomienheten, till ersättare för ordinarie ombud. Beslutet gäller tills vidare. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Nordberg, ekonomienheten, till ordinarie ombud vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, samt Johan Sjögren, ekonomienheten, till ersättare för ordinarie ombud. Beslutet gäller tills vidare. Exp: Peter Nordberg

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(63) 2012/ Besvarande av medborgarförslag från Anita och Arne Wahlström om att underlätta för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att bygga ramper Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KS AU 326/ , 326 Besvarande av medborgarförslag från Anita och Arne Wahlström om att underlätta för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att bygga ramper 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till svar på medborgarförslag om att bygga ramper för att underlätta för rörelsehindrade att komma in i butiker i centrum 3 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Miljö- och byggnadsnämnden 4 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska förvaltningen 5 Remiss utg Miljö- och byggnadsnämnden besvarad ( ) 6 Remiss utg Tekniska förvaltningen besvarad ( ) 7 Beslut allmänt ärende KF 63/ , Anmälan av medborgarförslag från Anita och Arne Wahlström om att underlätta för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att bygga ramper 8 Handling Medborgarförslag från Anita och Arne Wahlström om att underlätta för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att bygga ramper, Anita och Arne Wahlström Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Arne och Anita Wahlström har lämnat ett medborgarförslag som rör åtgärder för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade till butiker i centrum. De förelår att kommunen tillsammans med fastighetsägarna hjälps åt att lösa detta. De föreslår vidare att pengar för ombyggnaden tas från tänkt ombyggnad av torget. Bedömning Medborgarförlaget har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden samt till Tekniska förvaltningen. Båda håller med om att behovet finns att tillgodose en hög tillgänglighet till butiker

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(63) mm i Ronneby centrum. Miljö- och byggnadsnämnden redovisar att Byggenheten vid ombyggnation ansvarar för att granska ritningarna så att tillgängligheten ökas där så är möjligt. Man diskuterar byggförslag med ritningsgranskare och kommunala funktionshinderrådet. Nämnden avstår dock från ta ställning till förslaget att använda kommunala medel för att bygga om privata fastigheter. Det är Miljö- och byggnadsnämnden som har myndighetsansvar för kontroll av att enkelt avhjälpta hinder till lokaler dit allmänheten har tillträde faktiskt avhjälps. Tekniska förvaltningen redovisar hur Gatuenheten för ett antal år sedan genomförde en tillgänglighetsinventering för att klargöra dagens status och på så sätt förenkla dialogen med fastighetsägarna och möjliggöra kreativa förslag kring åtgärder vid respektive fastighet och kombinationslösningar mellan samverkande fastigheter. Tekniska förvaltningen skriver vidare att ansvaret för tillgängligheten till en fastighet ligger hos fastighetsägaren. Då kommunen äger mark i anslutning till en fastighet med tillgänglighetsanpassningsbehov är kommunens roll att så långt möjligt vara positiv till rimlig åtgärd, något som årligen sker via ett flertal dialoger. Att ta del av kostnadsansvaret för en sådan tillgänglighetsåtgärd ligger dock inte i kommunens åtagande och kan endast komma ifråga om kommunen vill förändra en föreslagen åtgärd till att även omfatta anpassning för allmän plats. Dessutom innebär ett positivt ställningstagande avseende åtgärd på kommunens mark att del av kommunal fastighet upplåts kostnadsfritt, vilket indirekt innebär ett kommunalt åtgärdsbidrag. Tekniska förvaltningen anser med sin redovisning ovan som grund att medborgarförslaget ska avslås. Förvaltningen ska dock inom rimliga gränser vara fortsatt positiv till tillgänglighetsåtgärder på kommunal mark. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(63) 2012/ Besvarande av medborgarförslag gällande utformningen av torget, från Solveig Ryd Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KS AU 327/ , Besvarande av medborgarförslag gällande utformningen av torget, från Solveig Ryd 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till svar på medborgarförslag angående torget 3 Beslut allmänt ärende KF 162/ , Anmälan av medborgarförslag från Solveig Ryd gällande utformningen av torget 4 Handling Medborgarförslag gällande utformningen av torget, Solveig Ryd Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Solveig Ryd har lämnat i ett medborgarförslag med synpunkter på framförallt torgets utformning. Skrivningen berör varför kommunen inte rådfrågar landskapsarkitekter i kommunen, tävlingsbidragen i torgtävlingen, trafikfrågan, torghandeln mm. Bedömning Medborgarförslag innehåller inga tydliga förslag utan framför allt synpunkter. Kommunen har också under en period under våren bett att få in synpunkter från medborgarna på torgets utformning. Synpunkterna från Solveig Ryd har därför skickats vidare till den grupp som genomfört denna medborgardialog om torget. Arbetet fortsätter inom kommunen för att komma fram till ett förslag gällande torget och dess utformning. Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(63) 2012/ Ändring av attesträtter på Enheten för Samordning, utveckling och Sekretariat Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KS AU 328/ , Ändring av attesträtter på Enheten för Samordning, utveckling och Sekretariat 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Ändring av attesträtter Enheten för Samordning, Utveckling och Sekretariat Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag I internbudgeten för Kommunledningsförvaltningen, Enheten för Samordning, Utveckling och Sekretariat anges vem som har beslutsattest för olika konton. Med anledning av personalförändringar behöver nytt beslut tas om beslutsattester. Bedömning Konto A C 848 kopieringscentral - Monika Oredsson är ersättare. Ny ersättare Jörn Wahlroth. Konto A C 277 Strategiskt miljöarbete - Monika Oredsson har beslutsattest. Ny beslutsattestant Camilla Norrman. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att besluta ändra attestanter enligt ovan. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att ändra attestanter enligt ovan. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ändra attestanter enligt ovan. Exp: Jörn Wahlroth Camilla Norrman

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2012-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.25 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

2013-10-09. Beslutande Claes Diurhuus-Gundersen (M) tjänstgörande ers.

2013-10-09. Beslutande Claes Diurhuus-Gundersen (M) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2013-10-09 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Claes Diurhuus-Gundersen (M) tjänstgörande ers. Kenneth

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Jan-Anders Palmqvist. Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) 1(20) Sammanträdesprotokoll 2013-02-11. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Jan-Anders Palmqvist. Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) 1(20) Sammanträdesprotokoll 2013-02-11. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1(20) 2013-02-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.00 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C)

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C) Sammanträdesprotokoll 1(10) 2013-06-19 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.30-18.25 Beslutande Roger Fredriksson (M) Malin Norfall (S) Lena Karstensson (M) Susanne Lundgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

2011-02-14. Peter Bowin (v)

2011-02-14. Peter Bowin (v) Sammanträdesprotokoll 1(26) 2011-02-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.30 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Birgitta Nilsson (C) Agnetha Wildros (S) Gerdt-Eric Gerdtsson (FP) tjänstgörande ersättare

Birgitta Nilsson (C) Agnetha Wildros (S) Gerdt-Eric Gerdtsson (FP) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(11) 2013-10-29 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.15 ande Kjell G G Johansson (M) Sune Håkansson (RP) Birgitta Nilsson (C) Agnetha Wildros (S) 23-29

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Kjell G G Johansson (M) ordförande

Kjell G G Johansson (M) ordförande Sammanträdesprotokoll 1(15) 2013-04-24 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-14.35 ande Kjell G G Johansson (M) ordförande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Lennarth Förberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(8) 2010-03-04 Valnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.20 ande Monika Lindqvist (s) Christina Yngvesson (s) Birgitta Nilsson (c) Lennart E Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.30 Beslutande Susanne Lundgren (M) Sune Håkansson (RP) Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Ronneby bibliotek, kl 14.00 16.35 Beslutande Övriga deltagare Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare 92 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Ewa Svensson (s) Juhani Kujansivu (s) Theo Zickbauer

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.15-14.55 ande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Janet Andersson (S) ledamot David Westlund (S) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

2012-10-30. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson, sekreterare, Johan Sjögren ekonomichef

2012-10-30. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson, sekreterare, Johan Sjögren ekonomichef Sammanträdesprotokoll 1(17) 2012-10-30 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-11.30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Lena Karstensson (m) 276, , ers , 279, 282, Susanne Lundgren (m)

Lena Karstensson (m) 276, , ers , 279, 282, Susanne Lundgren (m) Sammanträdesprotokoll 1(31) 2011-10-04 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09 00-14 30 ande Roger Fredriksson (m) Margareta Yngveson (s) tjänstgörande ers. Kenneth Michaelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers.

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-04 Äldrenämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 15 00 16 35 ande Susanne Lundgren (m) Sune Håkansson (rp) Bo Johansson (s) 111 Birger S Svensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer