Kommunstyrelsens förslag till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens förslag till"

Transkript

1 Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste skatteprognosen. Överenskommelse mellan m-fp-c-kd-pp och s-v-mp ligger som bilaga 9 till M&B-dokumentet. Anpassning av M&B-dokumentet efter ny nämndorganistion ska genomföras efter beslut i KF.

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Läsanvisningar och förklaringar 6 2. Vision, verksamhetsidé och kännetecken Vision 2013 för Södertälje kommun Verksamhetsidé Kännetecken 7 3. Hållbar utveckling 8 4. Välfärd i Södertälje gemensamma samverkansområden Demokrati, mångfald, folkhälsa, jämställdhet, barns villkor Stadskärna, näringsliv, arbetsmarknad, högskola Miljö Utbildning Äldreomsorg Verksamhet för funktionshindrade Arbete och försörjning Barn- och ungdomsvård Vuxenvård inklusive socialpsykiatri Kultur och fritid Offentliga miljöer, boende och infrastruktur Affärsverksamhet A. Allmänna ägardirektiv till Telge B. Särskilda ägardirektiv till Telge Ekonomi God ekonomisk hushållning Ekonomiska förutsättningar Fel! Bokmärket är inte definierat Finansiella mål Finansiell analys Förutsättningar för nämnderna Förutsättningar för Telgekoncernen Centrala poster Investeringar Exploatering Södertälje kommun som arbetsgivare Uppföljning och kommunikation av Mål&Budget Styrning i Södertälje kommun Sammanställning per nämnd Järna kommundelsnämnd 81 2

3 18.2 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge kommundelsnämnd Enhörna kommundelsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden Äldreomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Miljönämnden Tekniska nämnden KS/kommunstyrelsens kontor Politisk ledning Revisionen Telge Policies, planer, program Ordlista och förklaringar 106 Bilagor Bilaga 1 Resultatbudget Bilaga 2 Balansbudget Bilaga 3 Finansieringsbudget Bilaga 4 Investeringsbudget Bilaga 5 Exploateringsbudget Bilaga 6 Resursfördelningsmodell för pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade enligt LSS Bilaga 7 Kommunfullmäktiges beslut M&B Bilaga 8 Taxor och avgifter Bilaga 9 Överenskommelse om M&B mellan m-fp-c-kd-pp och s-v-mp träffad den 2 november

4 1. Inledning Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet lägger nu fram vårt åttonde gemensamma förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun. Utgångspunkten har varit vår gemensamma politiska plattform, samt de idéer kring Södertälje kommun som vi har fångat upp från medborgarna i Södertälje samt från vår personal. Under året utsågs Södertälje till Sveriges mest kreativa kommun. I denna budget vill vi spinna vidare på detta. Vi vill utveckla kreativiteten i Södertälje. Det handlar om att få Tom Tits inblandade i stadskärnans utveckling. Det handlar om en fortsatt satsning på utbildning och lärande. Det handlar om att etablera ett nytt tekniskt universitet i vår kommun. Det handlar om att hitta nya lösningar för att åtgärda de problem som orsakar klimatförändringar, samt att komma tillrätta med de problem som klimatförändringarna skapar. Det handlar om att lyssna till och ta tillvara på den kreativitet och det engagemang som finns hos våra medborgare. Medborgardialogen om stadskärnan är ett exempel på detta. Nu måste det arbetet utvecklas. Vi måste alltid föra en aktiv och god dialog med de människor som lever i vår kommun. Vi känner stolthet över Södertälje och över den personal som arbetar i våra verksamheter. Varje dag utför de ett hårt arbete för att våra barn ska växa upp i trygghet, fulla av självförtroende. De anstränger sig för att våra äldre ska få åldras i värdighet. De jobbar för att vi ska få vackrare parker och bättre gator och vägar. Vår personal förtjänar ett stort tack. Vi tror på Södertäljes framtid, och känner optimism. Men vi känner också oro. Alltför många elever går ut grundskolan utan de kunskaper som de behöver för att nå sina drömmars mål. Skolan måste bli mer jämlik och ge alla barn goda förutsättningar. Alltför många äldre känner oro över om vården och omsorgen ska finnas där när de behöver den. I Södertälje ska man kunna åldras i värdighet, och känna sig säker på att välfärdens skyddsnät fungerar. Allt för många är fortfarande utan arbete. Det är inte acceptabelt. Arbetslinjen ska gälla. Under året har ett stort antal flyktingar från i första hand Irak valt att bosätta sig i Södertälje. Vi har stor förståelse för att man flyr och söker skydd i ett annat land, och Sverige ska självklart ha en generös flyktingpolitik. Däremot anser vi att riksdagen omgående måste förändra flyktingmottagandet så att de som söker sig till Sverige och får uppehållstillstånd sprids mer jämnt till landets alla kommuner. Det är orimligt att ett fåtal kommuner får ta ett så stort ansvar, utan att kunna påverka inflyttningen. Samtidigt som vi kommer att fortsätta driva denna fråga måste vi på olika sätt arbeta för att de som valt att bosätta sig i Södertälje snabbt kommer in i det svenska samhället och får en egen försörjning. Förslaget till Mål&Budget präglas av ekonomisk försiktighet. De sociala verksamheterna är viktiga, men kostnaden är hög. Detta begränsar möjligheterna att för ekonomiska satsningar inom alla områden. Vi måste hålla ekonomin under kontroll, och vi måste stoppa kostnadsökningarna inom de sociala verksamheterna. I budgeten föreslås effektiviseringar med cirka 1 procent. Kommunstyrelsen beslöt redan våren 2007 att starta ett omfattande effektiviseringsarbete, för att klara både 2008 och en framtida lågkonjunktur. Varje krona i vår kommun ska användas med varsamhet och klokhet. Allra bäst används våra gemensamma skattemedel direkt i den kommunala verksamheten, på förskolor, till ny asfalt, till äldreomsorgen. I effektiviseringsprojektet ska vi därför inrikta oss på ett antal kommungemensamma frågor, till exempel minska lokalytorna, förenkla 4

5 administrationen, sänka inköpskostnaderna och använda kommunens fordon mer effektivt. Vi ska också med erfarenhet från Scania och AstraZeneca arbeta för ständiga förbättringar. Det som inom industrin ofta kallas för Lean-production eller Lean-projekt. Södertälje den 17 oktober 2007 Anders Lago Susanne Bergström Staffan Norberg Ewa Lofvar Konradsson 5

6 1.1 Läsanvisningar och förklaringar Vision 2013 Verksamhetsidé Kännetecken Hållbar utveckling Välfärd i Södertälje Demokrati, Integration, Folkhälsa, Jämställdhet, Barns villkor Stadskärnan, Högskola, Arbetsmarknad, Näringsliv, Miljö Utbildning Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Äldreomsorg Särkskilt boende Ordinärt boende Öppen verksamhet Funktionshinder Fysiskt funktionshindrade LSS Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd Barn o ungdomsvård Vuxenvård inkl. socialpsykiatri Kultur och fritid Offentliga miljöer Boende Infrastruktur Telge Telge Energi AB, Telge Nät AB, Telge Kraft AB, Telge Återvinning AB, Telge Fastigheter AB, AB Telgebostäder, Telge Rent AB, Södertälje Hamn AB, Tom Tits Experiment AB, Telge Hovsjö AB, Söderenergi AB Resurser Personal Ekonomi Begrepp Vision Fullmäktigemål Styrtal Målindikatorer Förklaring Önskvärt framtida tillstånd som organisationen strävar efter att uppnå. KF:s mål för respektive verksamhet under planeringsperioden. Anger de mätbara tal som är nämndernas åtaganden gentemot KF. Graden av måluppfyllelse mäts genom styrtalen. Anger vilka faktorer som beaktas när graden av måluppfyllelse mäts. 6

7 2. Vision, verksamhetsidé och kännetecken Södertälje i utveckling I M&B 2007 beslutade Kommunfullmäktige att ett Utvecklingsprogram för hållbar utveckling skulle arbetas fram under året. Programmet ska bli ledstången för ett fokuserat och långsiktigt arbete med Södertäljes utveckling. I uppdraget ingår även att vid behov förändra kommunens vision och styrmodell. Arbetet med utvecklingsprogrammet har också haft som syfte att samla och skapa en helhet av andra viktiga frågor som intimt hör samman med varandra och med utvecklingsprogrammet; kommunikationsstrategi, varumärkesarbete och värderingsstyrning. I nuläget (aug-sept 07) har arbetet med utvecklingsprogrammet gått in i slutskedet där den slutliga gestaltningen på programmet tar form. De förändringar som kommer att föreslås, utvecklar inriktningen på stora delar av nuvarande värden som kännetecknar arbetet i kommunen. Vissa värden ska förstärkas och tydliggöra, andra värden ska utgå, men även nya värden ska tillföras. Dessa förändringar kommer att medföra utveckling i två steg den närmaste årsperioden. Det medför att de förändringar som måste ske i M&B kommer att ske i två omgångar, dels i förslaget till M&B 08, dels i förslaget till M&B Vision 2013 för Södertälje kommun År 2013 vill vi vara Det trygga Södertälje; en unik mötesplats, med inbjudande boendemiljöer, betydande utvecklingsmöjligheter för unga människor, och en innovativ kommunal verksamhet 2.3 Verksamhetsidé Södertälje kommun ska utifrån respekt för varje invånares och brukares behov, stödja människors strävan till ett bra liv genom att leverera den bästa kommunala servicen och förvalta de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Detta ska skapa förutsättningar för en god livsmiljö med arbete, bostad, kommunikationer och kommunal service av god kvalitet. 2.4 Kännetecken Arbetet inom samtliga verksamheter och på alla arbetsplatser ska kännetecknas av: Respekt för individen Respekt för individen innebär att varje möte med en invånare, brukare, medborgare eller kund ska kännetecknas av ett professionellt bemötande och en vilja till förståelse för den individens unika behov, förutsättningar och önskemål. 7

8 Gott bemötande Gott bemötande innebär att invånare, företag, föreningar m.fl. är nöjda med de vardagliga kontakterna med kommunens personal. Avgörande för ett gott och professionellt bemötande är hög kompetens, flexibilitet, tillgänglighet, serviceinriktning samt lyhördhet för olika behov. Hög delaktighet Hög delaktighet innebär att invånare, brukare och personal i den dagliga verksamheten känner att de har möjlighet att påverka och få inflytande. Delaktighet innebär också att formerna för samverkan med brukarna utvecklas för att få högre kvalitet i verksamheterna. Att ta tillvara invånarnas synpunkter och önskemål är ett sätt att förbättra verksamheten. Nyttja mångfalden Nyttja mångfalden innebär att mångfald i alla aspekter t.ex. kön, etnicitet, ålder, religion, arbetsorganisation, kompetens, idéer, metoder osv. ska nyttjas som en tillgång i verksamhetens genomförande och utveckling. Enskilda individers olika behov kräver många olika lösningar. 3. Hållbar utveckling Vilja till utveckling Södertälje har alltid kännetecknats av en stor utvecklingsvilja och ett stort engagemang för att skapa en kommun som utgår från medborgarnas behov och ge en service av god kvalitet. Kommunen har uppmärksammats och ibland belönats för sitt engagemang och sätt att ta sig an sina utmaningar. Samtidigt har viljan och engagemanget blivit så stor, att det har varit svårt att fokusera och vara uthållig i utvecklingsarbetet. För många saker har varit viktiga och det har varit svårt att se en tydlighet vad kommunen prioriterar, svårt att se kopplingen mellan förväntningar och uppnådda resultat. Särskilt problematiskt har det varit att frigöra resurser för att stödja alla de utvecklingsinsatser som önskats. Den kommande planeringsperioden ska Södertälje kommun därför fullfölja arbetet med ett effektiviseringsprogram för hela den kommunala verksamheten. Detta ska göras för att skapa utrymme för utveckling av verksamheten och av Södertälje, där det utvecklingsprogram som nu håller på att arbetas fram blir vägledande. Det finns också ett behov av att rusta kommunen för en kommande lågkonjunktur och det återstår en bit innan det finansiella målet uppnåtts. Ska Södertälje kommun utvecklas måste resurser frigöras! Genom ständiga förbättringar friställs resurser för utveckling av verksamheten. Utökad samverkan mellan kontor, verksamheter och med bolagen och effektiva administrativa processer är exempel på förbättringar som genererar resurser för utveckling. Bryta mönstret Insikten om svårigheterna genom åren ledde till att Kommunfullmäktige i M&B 2007 formulerade synen på det framtida utvecklingsarbetet i kommunen genom att uppdra åt förvaltningen att arbeta fram ett Utvecklingsprogram för hållbar utveckling. Syftet med programmet är att bryta det tidigare mönstret och istället skapa förutsättningar för en utveckling av kommunen som är fokuserad, långsiktig och uthållig. Utvecklingsprogrammet synliggör den balans som måste finnas mellan sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter när samhället ska utvecklas. Allt hänger ihop. 8

9 Angelägna övergripande utvecklingsfrågor 2008 Södertäljes verksamheter har många viktiga och angelägna uppdrag kommande år. Vissa är verksamhetsspecifika men en del andra är övergripande angelägenheter, som är strategiska för kommunen att hantera både kortsiktigt och långsiktigt. En mycket central fråga för att bidra till social hållbarhet, är att kommunen behöver bli mycket mera framgångsrik i arbetet med arbete och försörjning. En annan grundläggande förutsättning för att öka kvaliteten i kommunens service till medborgarna, är att frigöra utvecklingsresurser för kommunens verksamheter. Därför är det 2008 angeläget i förvaltningen att utveckla metoder som stödjer verksamheterna att som ett naturligt inslag alltid kunna arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten. Senaste året har bostäder allt mer lyfts fram som en angelägen fråga kommande år. Det handlar om bostäder anpassade för äldre, om studentbostäder och om bostäder i allmänhet. Planeringsarbetet har inletts för att förstärka arbetet med att skapa nya bostäder. Detta arbete kommer att fortsätta. Under har Södertälje haft en unik situation i världen när väldigt många flyktingar från Irak valt att bosätta sig i kommunen. Det är en utmaning för alla verksamheter. Trots att kommunen agerat snabbt och handlingskraftigt behöver en resultatinriktad flyktingmottagning prioriteras det närmaste året. Utvecklingen av Södertäljes stadskärna pågår i flera projekt. Arbetet kommer att fortsätta vara intensivt och angeläget under Ett viktigt delprojekt är ett tryggare centrum och utvecklingen av Maren. Engagemanget bland Södertäljeborna ska i nästa steg tas till vara och arbetet ska ske med stor öppenhet för nya idéer. Inriktningen är att förändringar ske i balans med respekt för Marenområdets nuvarande värden. Att Södertälje är en plats i världen har påtagligt märkts under De alltmer invävda sammanhangen i en global värld, innebär att Södertälje behöver fokusera arbetet med internationella frågor. Särskilt angeläget är det att under 2008 bli bättre på att utnyttja EUpengar som intäkt för att finansiera utvecklingsarbete. 4. Välfärd i Södertälje gemensamma samverkansområden 4.1 Demokrati, mångfald, folkhälsa, jämställdhet, barns villkor Den värdering som är vägledande i kommunens välfärdsutvecklingsarbete är alla människors lika värde och rätt. Välfärdsarbetet kopplas även till en socialt hållbar utveckling. Det utvecklingsarbete som sker med perspektiv på social hållbarhet strävar efter att medverka till och skapa ett samhälle där alla människor, oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet har samma möjlighet att ta del av och vara delaktig i samhället. Det betyder att en av kommunens viktigaste uppgifter är att investera i människor och bekämpa social utslagning. 9

10 Arbete med dessa frågor kräver ett tvärsektoriellt förhållnings- och arbetssätt. Det innebär även att utmana rådande vanor, normer, beteenden och traditioner i organisationen och i samhället. I den kommande kommunala organisationen ska ett värdegrundsarbete som ska utveckla organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap genomföras. Kommunens uttalade värderingar ska stämma överens med hur beteendet inom organisationen. Såväl ledare som medarbetare ska uppfattas som pålitliga bärare av de värderingar som styr verksamheten. Mångfalden i Södertälje är en tillgång Södertälje är en unik kommun. Inom kommunens gränser finns en stor representation av människor med olika bakgrund och färdigheter. Södertälje har kommit i fokus för bl.a. etniskt och kulturell blandning, ökad internationalisering och ett ständigt ökande antal individer. Dessa kommer från Sverige och världen och söker frihet, arbete, kunskaper och möjligheter till utbyte. Detta är Södertäljes tillgång och en del av kommunens framtid. Samtidigt måste problem som utanförskapet innebär synliggöras. Nyckeln för att ta till vara kommunens mångfald och bryta utanförskapet är kunskap, nyfikenhet och möten, vilket arbete och egen försörjning kan leda till. Kommunen ska arbeta aktivt och med kraft, såväl internt som externt, för att motverka trakasserier, fördomar och diskriminering pga. kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, religion eller etnicitet. En kulturanalys bland såväl invånare samt kommunanställda ska genomföras. Kulturanalysen kommer sedan att bli utgångspunkt för arbetet mot diskriminerande attityder. Södertälje ska sikta på att ansluta sig till UNESO:s koalition av städer mot rasism. Dessutom ska kommunens arbete inom minoritetspolitiken utökas och förbättras, speciellt arbete med att motverka diskriminering och skapa kunskap om livsvillkoren för romer i Södertälje och hur dessa livsvillkor kan förbättras. Integrationsdagar för såväl förtroendevalda, tjänstemän, medborgare, föreningsliv som näringsliv ska anordnas under mandatperioden för att belysa såväl positiva som negativa sidor av flyktingmottagning och invandring. Kostnaderna, beräknade till 0,5 mkr, ska utan utökning inrymmas i befintliga anslag för kommunstyrelsen. Södertälje kommuns framtida arbete med mångfald beskrivs i kommunens första mångfaldsplan antagen under hösten Utbildning av personal och politiker i mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och barns rättigheter ska genomföras. I samhället råder det en könsmaktsordning där män som grupp premieras i samhället på bekostnad av kvinnor som grupp. Det tar sig många uttryck och resulterar i olika former inskränkningar i människors möjlighet till utveckling. Därför måste kommunen arbeta mer aktivt med genus och jämställdhet under de närmaste åren. Asyl- och flyktingarbete Den stora nyinflyttningen till Södertälje som nu sker är en utmaning och en angelägenhet för hela kommunen. Organisationen kring mottagandet behöver effektiviseras för att individen så snabbt som möjligt ska kunna bli en del av samhället och självförsörjande. Det är viktigt för alla parter att individen inte hamnar i ett permanentat utanförskap. Mot bakgrund av den utmaningen har en tillfällig organisation för asyl - och flyktingfrågor bildats på 10

11 kommunstyrelsens kontor, vars främsta uppgift är strategisk styrning, uppföljning och intern samordning. En översyn av intäkter och kostnader samt utvecklandet av ett nytt resursfördelningssystem kommer att göras. För att detta arbete ska var långsiktigt och ge resultat kommer en policy att utarbetas som kan vara vägledande i det fortsatta arbetet. Denna policy kommer också att konkretiseras i ett plandokument som anger de konkreta målsättningarna. För vuxna ligger fokus på snabbt inträde på arbetsmarknaden. För att detta ska bli möjligt kommer fler aktörer att släppas in i introduktionsarbetet. Introduktionen är en angelägenhet för hela samhället och därför prioriteras också ett tätare samarbete med både näringsliv och föreningar. Riktlinjer för hur arbetet med praktikplatser inom förvaltning och bolag ska ske har utarbetats. Därutöver förs samtal med andra kommuner om möjligheter att erbjuda både bostad och introduktion samt arbete i dessa kommuner. Avtal med dessa och andra parter kommer att arbetas fram. Vid utformandet av en mottagningspolicy ska barnperspektivet särskilt beaktas. När det gäller introduktion av barn i skolan måste denna ske snabbt och vara likvärdig för alla nyanlända barn. Förutsättningar måste säkerställas så att alla barn ges samma möjligheter som andra barn. En snabb introduktion skapar bättre förutsättningar för framtiden, och detta gäller inte minst barnen. För att lyckas med en effektivare introduktion är förbättrad samordning mycket viktigt. Detta gäller både externt och internt. När det gäller den externa samordningen skapas därför en ny organisation för den lokala överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Landstinget och Södertälje Kommun. I anslutning till den lokala överenskommelsens styrgrupp skapas en intern kommunövergripande samverkansgrupp med representanter från respektive kontor. Dessutom kommer tydligare kopplingar att finnas till operativa verksamheter. Flyktingmottagandet är en nationell angelägenhet, därför fortsätter påverkansarbetet gentemot regering och riksdag i syfte få till en jämnare fördelning av flyktingar över landets alla kommuner. Påverkansarbetet handlar också om ett förändrat regelverk samt ökat ekonomiskt stöd för flyktingmottagandet. Södertälje kommun deltar också aktivt i arbetet med att skapa ett ökat gemensamt ansvarstagande i Stockholmsregionen. Demokrati och politisk styrning Demokratin måste erövras av varje generation och därför bör fortsatt stöd och utveckling av ungdomsrådet, medborgarinitiativ och andra liknande processer bejakas. Samarbete med det lokala civila samhället och folkrörelsen är nödvändigt. Ett fortsatt arbete med inriktning på ett ökat valdeltagande bland invånare med utländsk bakgrund samt unga väljare bör fortsätta inför kommande allmänna val såväl till Europaparlamentet som till de allmänna valen i Sverige. En särskild demokratisatsning kommer att göras i Järna genom rådslaget om Futurum. Kommundelarna ska ges ökad beslutanderätt. Ett nytt program för ett långsiktigt demokratiutvecklingsarbete kommer att tas fram och kopplas till Södertälje kommuns övergripande utvecklingsprogram. Den politiska styrningen av kommunen ska vara kompetent och tydlig. De förtroendevalda som är verksamma i kommunen ska genomgå utbildning i mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och barns rättigheter ska genomföras. 11

12 Barns villkor Kommunen ska beakta barnperspektivet i all samhällsplanering och i alla verksamheter. För att möta barnkonventionens krav behöver kommunen fortsätta att förändra attityder och förhållningssätt till barn och ungdomar. Barn och ungdomar måste finnas med under planeringsarbetet, bland annat vid utformningen av offentliga miljöer. Nya former som ger barn och ungdomar möjlighet till delaktighet ska därför utvecklas av varje kontor i det fortsätta arbetet med att ge ungdomar inflytande. Samverkansformer för att säkerställa att alla barns behov av stöd nås ska vidareutvecklas. Samtliga nämnder åläggs ett gemensamt ansvar och förväntas att utan särskilda direktiv och riktlinjer arbeta med helhetsperspektiv kring barn med särskilda behov av stöd. Barn och ungdomars situation ska speciellt uppmärksammas i det kommunala antidiskrimineringsarbetet. Det är också viktigt att ständigt arbeta för att öka barnkonventionens förverkligande i de kommunala verksamheterna. En handlingsplan för nämndövergripande och kontorsövergripande arbete och resurssamordning i syfte att stärka barn- och ungdomsfrågorna görs inom områdena kultur och fritid, utbildning samt social- och arbetsmarknad. Det barn- och ungdomspolitiska programmet ska vara en del i utvecklingsprogrammet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram detta program. Folkhälsa Kommunens folkhälsoarbete syftar till att genom en god fysisk och psykisk hälsa skapa en hög livskvalitet. För att öka kunskapen om på vilket sätt de olika verksamheterna har bäring på folkhälsoutvecklingen ska bl. a de konsultativa insatserna utvecklas. Folkhälsoarbetet ska speciellt ha fokus på barn och ungdomars rätt till god hälsa på lika villkor. Kommunen ska t ex arbeta för barn och ungdomars rätt till en drogfri uppväxt genom att föra en aktiv antidrogpolitik. Grunden för människors relation till den egna kroppen, kost och motion läggs tidigt i livet. Därför är det viktigt att kommunen arbetar aktivt för att hjälpa barn och ungdomar att skapa en stark självkänsla och förutsättningar för sunda kost- och motionsvanor. Lokalt utvecklingsarbete De allt tydligare tendenserna under 1990-talet mot en ökande social, ekonomisk och etnisk segregation i storstäderna har varit en stark drivkraft bakom tillskapandet av en samlad storstadspolitik i Sverige. I Södertälje är detta en av de viktigaste frågorna som ständigt kräver fullt engagemang, intresse samt öppenhet för innovativa lösningar. I första hand ska kraftsamlingen ske i Hovsjö i bred samverkan och med stöd av internationell europeisk expertis, men därutöver fortsätter arbetet som inletts via den nu avslutade storstadssatsningen i Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna. Utvecklingsarbetet i stadsdelarna kopplas till Södertälje kommuns övergripande utvecklingsprogram samt den europeiska unionens strukturfondsprogram för perioden

13 Uppdrag att avrapportera till KS/KF i delårsbokslut augusti och bokslut Med hjälp av en kulturanalys ska attityder bland såväl invånare som kommunanställda undersökas och följas upp. (KS/Ksk) Tydligare och samlad styrning av flyktingfrågan inklusive de ekonomiska resurserna samt kontinuerlig uppföljning. (KS/Ksk) Utarbeta en policy för allt flyktingmottagande i kommunen. (KS/Ksk) Ett barn- och ungdomspolitiskt program ska tas fram. (KS/Ksk) Fullmäktiges mål Anställda och förtroendevalda inom kommunen och koncernen samt föreningslivet ska ha kunskap i mänskliga rättigheter, mångfald/jämställdhet och barns rättigheter. Södertäljebornas, inkl. barn och ungdomars, insyn, inflytande och delaktighet i verksamheten ska öka. Valdeltagandet ska öka i framtida val. Förvärvsfrekvensen ska öka i de socioekonomiskt minst gynnade områdena. Andelen självförsörjande flyktingar efter avslutad introduktion ska öka. Styrtal 1. Valdeltagande ska öka med >0,5 procent bland de väljarkategorier där valdeltagandet var mindre än 70 procent år Andelen invånare som är nöjda med möjligheterna till inflytande och insyn är högre 2008 än vid förra mättillfället. 3. Skillnaden i förvärvsfrekvens mellan de socioekonomiskt missgynnade områdena och Södertälje kommun som helhet är lägre än procent av de anställda och politiker inom kommunen, koncernen samt föreningslivet ska utbildas i mänskliga rättigheter, mångfald och barns rättigheter under (70 procent 2010) procent av alla flyktingar ska klara sig utan försörjningsstöd 6 månader efter avslutad introduktion. Uppföljning styrtal Styrtal Vem? Hur? När? 1. KS/Ksk Valmyndigheten Vid val 2. KS/Ksk Medborgarundersökning Bokslut 3. KS/Ksk Egen statistik Bokslut 4. KS/Ksk,samtliga nämnder Egen statistik Bokslut 5. SAN Egen statistik Bokslut Nämnd som markerats med fet stil svarar för/samordnar uppföljningen till KS/KF. 4.2 Stadskärna, näringsliv, arbetsmarknad, högskola Ett starkt nav i regionen Genom sitt läge har Södertälje kommun stora förutsättningar att även i framtiden vara ett starkt centra i regionen. I detta perspektiv är bostadsbyggandet, utvecklingen av stadskärnan och upprustningen av de offentliga miljöerna fortsatt viktiga utvecklingsområden för Södertälje kommun. Men för att behålla positionen måste också utvecklingsarbetet intensifieras inom ett antal områden. Trots det goda logistiska läget måste ett samlat grepp tas kring infrastrukturfrågorna för att Södertälje ska kunna hävda sig i konkurrensen gentemot andra städer i regionen. 13

14 Tillsammans med KTH, regionens näringsliv och andra utbildningsanordnare ska Södertälje utvecklas som studentstad. Till detta kommer en fortsatt och intensifierad satsning på att stärka och bredda näringslivsstrukturen samt att utveckla Hovsjö. Stadskärnan Det råder stor enighet om att stadskärnan måste utvecklas och förnyas för att Södertäljes konkurrenskraft ska öka. Stadskärnan ska bli en unik mötesplats som är trygg, välskött och särskilt attraktiv för barnfamiljer. Där ska finnas ett kvalificerat utbud av service, handel, kultur och nöjen som attraherar besökare från framför allt Södertälje men också från grannkommuner. Under perioden kommer bl.a. busstrafiken att flyttas för att möjliggöra en förlängning av gågatan ner mot Marenområdet. Den befintliga gågatan kommer att få en ny utformning för att ytterligare locka besökare till staden. Nygatan och Köpmangatan kommer få nya cykelbanor och en mer stadsmässig utformning. Stadsparken, som är ett av pendeltågsresenärens första intryck, ska fortsättas att rustas upp. Det pågår också en detaljplanering för nära 1000 bostäder samtidigt som galleriorna byggs om och utvecklas. En särskild satsning görs på södra stadskärnan, där viktiga delar blir att förstärka det kommersiella utbudet, tillföra bostäder i attraktiva lägen och att utveckla vattenkontakten. Bostäder ska kunna erbjudas centralt och vattennära och området ska utvecklas till en plats med ett rikt folkliv året runt. Utvecklingen av Marenområdet ska ske i samråd med Södertäljes medborgare. I arbetet ska samarbete sökas med byggföretag, fastighetsbolag och externa finansiärer. En särskild satsning med målsättningen att skapa en upplevelse runt varje gathörn genomförs de närmsta åren. Satsningen innebär att Tom Tits idé, som bygger på nyfikenhet, överraskningar och experimentlusta, ska sätta sin prägel på Södertälje, i första hand på centrum och i andra hand på stadens ytterområden. Hovsjö Under år 2006 inleddes arbetet med att utveckla Hovsjö. Södertälje kommun ska tillsammans med Telge koncernen skapa förutsättningar för en boendestyrd förändring av området. Målsättningen är att stärka och bygga upp stadsdelen så att där dagens befolkning kan växa samtidigt som den även attraherar nya invånare såväl från andra delar av kommunen som utifrån. Genom att förbättra den fysiska miljön, planera för ytterligare bostäder och verksamheter samt utveckla det befintliga stadsdelscentrat kan områdets attraktivitet öka. Genom att involvera och utgå ifrån invånarna skapas en hemkänsla och en närmre relation till sitt boendeområde vilket i sin tur leder till ett ökat intresse för att förvalta det positiva samt att vårda sin närmiljö. Mötesplatser Södertälje är en speciell plats på jorden med sina förutsättningar och sina kvaliteter. Kommunen är full med spännande människor, nischer, grupper och kulturer som var och en sätter sin prägel på Södertäljes utveckling. Kommunens mångfald är en av dess styrkor vilket också måste genomsyra planering och verksamhet. Kommunen har idag en mängd arenor/institutioner/verksamheter som främjar möten mellan människor, grupper och interkulturell utveckling. Kommunens samtliga nämnder ges i 14

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Tradition och förnyelse

Tradition och förnyelse Tradition och förnyelse Södertälje kommun Årsredovisning 2006 «Omslagsfoto Övre bilden: Olof Näslund Undre bilden: Björn Fröberg Vår berättelse 2006 Sidorna 39 Invånarenkät 6 Fem år i siffror 8 Vart gick

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer