Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd beslut 11

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling Goda livsvillkor, hållbar utveckling God utbildningsnivå och arbete åt alla, hållbar utveckling En god miljö, hållbar utveckling Hållbar tillväxt, hållbar utveckling Effektiva och tydliga tjänster, effektiv organisation Attraktiv arbetsgivare, effektiv organisation Ekonomi i balans, effektiv organisation TSN, Verksamhetsberättelse (45)

3 Inledning Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen Eskilstuna - den stolta fristaden. Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden. Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden. Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen. Verksamhetsberättelsen avser perioden jan-december Färgsymboler för åtagande Definitioner Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås. Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året. Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (börläge). Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, tex sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

4 SAMMANFATTNING Arbetet med att utveckla Torshälla som ort har tagit ett stort kliv under året. En projektledare anställdes för att hålla samman arbetet. Projektet drivs utifrån de rekommendationer som finns i kommunstyrelsens analys av Torshälla, vilka flera också överensstämmer med de strategiska målen för Eskilstuna kommun. Många positiva åtgärder har genomförts: ett förslag på vackrare infarter, ett nytt marknadsråd med företagare som ska samverka för att skapa ett attraktivt och aktivt centrum och ett lokalt trygghetsråd Trygga Torshälla som ska arbeta för ökad upplevd trygghet på orten. En viktig framgångsfaktor i arbetet med att utveckla Torshälla är delaktighet. Alla som bor, lever och verkar på orten ska känna sig berörda, stolta och välkomna att bidra till att utveckla orten positivt. Fler personer än tidigare har deltagit på de aktiviteter och evenemang som genomförts av nämndens verksamheter som; matlagningskurser för minoritetsgrupper och projektet hälsofrämjande arbete med bland annat gemensamma aktiviteter för unga och äldre på Bonsai, stavgång, café och gymnastik för äldre. Flera befintliga mötesplatser har utvecklats under året: Medborgarkontoret utökade sin service, Ebelingmuseet anordnade workshops. Biblioteket höll bokcirkel. På Spångagården och Snäckberget finns numera möjlighet för pensionärer som bor hemma, att komma och äta lunch tillsammans med andra pensionärer. Att skapa aktiviteter för att mötas i grupper av människor skapar trygghet, sociala kontakter och ökad livsglädje. Under året startade också en efterlängtad dagverksamhet för demensvården. Nämndens verksamheter har skapat fler möjligheter till delaktighet för invånarna. Vid rekrytering av en ny kock anordnades en kockduell och såväl medarbetare som medborgare ingick i juryn. Och när en ny ungdoms- och familjevägledare skulle anställas deltog ungdomar i en anställningsgrupp. Tjänsten har inneburit att fler barn, ungdomar och familjer har kunnat erbjudas stöd tidigt och andelen unga som om sökt hjälp inom socialtjänsten har minskat under hösten Vuxenverksamheterna rapporterar att allt fler äldre har ett större behov av omsorg. Det finns ett behov att öka korttidsplatser och växelvårdsplatser samt platser för personer med demenssjukdom. Skolorna visar fortfarande stora skillnader i betygsresultaten mellan pojkar och flickor. Skolorna ger däremot bra stöd till elever med annat modersmål än svenska. Positivt är att andelen elever med betyg i 16 ämnen är större än i fjol och behörigheten till gymnasiet har ökat men meritvärdet når ännu inte önskad nivå. Omfattande individuella insatser har lett till den ökade måluppfyllelsen. Arbetet för att fler elever ska nå högre betyg fortsätter. Förskolan har under året haft ett stort fokus på att utveckla arbetet med likabehandling. Genom bland annat trygghetsvandringar tillsammans med barnen har man utvecklat arbetet mot diskriminering och kränkningar. Förskolans personal upplever att lekarna utomhus är mer könsneutrala än inomhus. Därför har delar av personalgruppen utbildats och arbetat med att skapa könsneutrala rum även inomhus. Denna kunskap behöver spridas till all personal. Utvecklingen av lekmaterialet inomhus har inneburit att barnen allt mindre fastnar i könsstereotypa lekar. Utevistelsen är ett verktyg för ökad jämställdhet. Som arbetsgivare får nämnden bland kommunens högsta resultat i medarbetarenkäten. Utvecklingsområden för nämndens verksamheter berör områdena arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt. Den totala sjukfrånvaron har TSN, Verksamhetsberättelse (45)

5 fortsatt att minska. Däremot har korttidsfrånvaron ökat, för både kvinnor och män, medan långtidsfrånvaron minskat markant. Nämnden redovisar ett positivt resultat för året med 1,4 mnkr. Samtliga verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorgen samt ekonomiskt bistånd redovisar ett plusresultat. De nämnda minusposterna beror på ökade kostnader för externa placeringar och ekonomiskt bistånd. Under 2011 har nämnden haft 39 åtaganden i sin verksamhetsplan och måluppfyllelsen fördelar enligt följande; 28 st åtaganden 9 st åtaganden 2 st åtaganden TSN, Verksamhetsberättelse (45)

6 Viktiga händelser Sommaren 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag som började gälla från halvårskiftet Reviderad läroplan för förskolan och ny läroplan för grundskolan med bland annat nya kursplaner och ny betygsskala började gälla samtidigt. Det beslutades även om ny lärarutbildning. Den 1 juli 2011 utvidgades den så kallade Lex Sarah-lagen till att omfatta hela socialtjänstområdet. Det innebär att alla som arbetar har en rapportskyldighet då man upptäcker missförhållanden, risk för missförhållanden och kvalitetsbrister som kan leda till men för brukare. Styrgruppen för närvård i Sörmland har gett i uppdrag till landstingen och länets nio kommunen att arbeta med e-hälsa. E-hälsa är ett arbete som initierats av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för ökat patientsäkerhetsarbete, bättre underlag för beslutsfattare och en ökad delaktighet för brukare. Det innefattar bland annat arbete med den nationella patientöversikten, NPÖ, vilket innebär att alla vårdgivare ska få tillgång till varandras information i form av journaler, under förutsättning att individen har lämnat sitt godkännande. Under 2011 har all legitimerad personal fått utbildning och förutsättningar genom SIHTs kort (en form av e-legitimation) för att kunna få tillgång till information för att säkerställa en god vård i kommunens regi. Arbetet har påbörjats under 2011 men har tyvärr på grund av tekniska svårigheter avstannat och anslutning under 2011 har därmed inte genomförts som planerat. Nämnden har under 2011 nystartat arbetet med ortsutveckling genom en hög grad av samverkan med ortens olika aktörer så som bland annat näringsidkare och föreningar. Outkumpu lade under 2011 stora varsel om uppsägningar för sin verksamhet i Torshälla. Företaget Carpenter har däremot inlett ett arbete med att expandera sin verksamhet i Torshälla. Företaget avser att investera ca 300 mnkr och bedömningen är att cirka 20 nya arbetstillfällen kan skapas de kommande åren. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

7 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling Torshälla stads nämnd vill ha en ökad dialog med invånarna. Under 2011 har flera nya forum skapats och tillgängligheten för medborgare till nämndens verksamheter har ökat. Torshälla stads nämnd har regelbundet medborgardialoger med allmänheten på Medborgarkontoret. När medborgare enklare och snabbare får kontakt och stöd av nämndens tjänstemän och politiker, ökar sannolikt även den upplevda känslan av trygghet och delaktighet. Även den aktiva delaktigheten i de aktiviteter som verksamheterna erbjudit har ökat, och upplevelsen är att såväl befintliga som nya målgrupper deltagit. Exempel på sådana aktiviteter är workshops på Ebelingmuseet, matlagningskurser för minoritetsgrupper och gemensamma aktiviteter för ungdomar och äldre på Bonsai. Som ett led i att skapa större reellt inflytande och öka kvalitén har nya metoder/arbetssätt utvecklats. Bland annat har ungdomar deltagit i en anställningsgrupp vid rekrytering av en ungdoms- och familjevägledare. Vid rekrytering av ny kock arrangerades en kockduell med aktuella sökanden och juryn bestod av såväl medarbetare som medborgare i olika åldrar i Torshälla. Användningen av sociala medier och IT-stöd för utvecklad dialog kommer även fortsatt att finnas med i nämndens strategier. Att skapa delaktighet och engagemang bland medborgare är ett långsiktigt arbete. Att ta tillvara och analysera orsaker och verkan av ovanstående direkt märkbara effekter kommer att behöva utvecklas för att skapa än mer mervärde för fler. Delar av detta kommer att ingå i pågående projektet för ortsutveckling. 1.1 Invånare tar aktivt ansvar. Torshälla stads nämnd ska under 2011 skapa två nya forum för ökad dialog med invånarna. Nått åtagande nivå Tiden som personal från nämndens verksamheter möter medborgare på Medborgarkontoret för att svara på frågor, har ökat. Inom vuxenverksamheten har handläggare bjudit in till informationsträffar för att på så sätt möta medborgarnas frågor kring biståndsbedömning för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Även handläggare för försörjningsstöd finns mer tillgängliga för invånarna under återkommande tider på Medborgarkontoret för ökad dialog. Bedömningen är att dessa forum bidrar till att skapa ökad dialog för ökad trygghet för de medborgare som har behov av hjälp och stöd. Ebelingmuséet har i utökad omfattning använt veckoannonsen för att sprida information om verksamheten. Det har även erbjudits workshops till såväl skolungdomar som andra besökare. Besökare har uttryckt en önskan om fler workshops. För att tillgodose detta önskemål har under hösten 2011 en lokal iordningställts i samarbete med ungdomar från Ung fritid. Det har varit en aktivitet under höstlovet där ungdomar erbjöds att delta mot viss ersättning. Syftet med att skapa en ateljé på Ebelingmuséet är att utveckla den utåtriktade verksamheten. Personalen på museet upplever att de därigenom kan nå nya besöksgrupper. Bedömningen är att ovanstående aktiviteter bidrar till en ökad kvalitet på befintliga mötesplatser och därigenom en förbättrad dialog med invånarna. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

8 Två lokaler, på Snäckberget och på Spångagården, har iordningställts för att kunna erbjuda en mötesplats där lunch kan intas av pensionerade kommuninvånare. Mötesplatser är ett oerhört viktigt sätt att låta äldre möta andra äldre för att skapa trygghet i närmiljön, servera en näringsriktig mat och skapa ökade kontaktnät. Kostverksamheten har även genomfört matlagningskurser för minoritetsgrupper. Intresset för att delta har varit stort. Kurserna har resulterat i att grupperna synliggjorts och deras kunskap om kostrelaterade sjukdomar och hur dessa kan motverkas har ökat. På sikt torde detta leda till en ökad folkhälsa i dessa grupper. Att skapa olika slags aktiviteter för att mötas i grupper av människor skapar trygghet, sociala kontakter och ökad livsglädje. Skolan och allt fler avdelningar inom förskolan använder webben för informationsspridning, främst till föräldrar och det upplevs av personalen att allt fler föräldrar aktivt tar del av informationen den vägen. Inom förskolan upplever man att nya föräldrar, när de ska ansöka om förskoleplats, i väldigt stor utsträckning använder webben i sin informationssökning. För få datorer och den bristfälliga nätuppkopplingen skapar stora hinder och arbetet med webben tar mer tid är vad som borde vara nödvändigt. Ung fritids mötesplats Bonsai har startat en Facebooksida för sin information och kommunikation med ungdomar. Det innebär att Bonsai har skapat bättre kanaler för att nå ut med information till ungdomarna om vilka aktiviteter som erbjuds. Bedömningen är att kommunikationen via Facebook når fler ungdomar och förhoppningen är att vi på så vis kan nå fler ungdomar som vill delta i verksamheten på Bonsai för en meningsfull fritidssysselsättning. Ett flertal aktiviteter har arrangerats för ungdomar utanför Bonsais lokaler, främst under loven, såsom utflykter, grillning, kubbspel, innebandyturnering, tipspromenad, bad med mera. Det har funnits intresse för deltagande i samtliga arrangerade aktiviteter. Genom dessa arrangemang har personal och ungdomar sett nya sidor av varandra i en avslappnad stämning och därmed lärt känna varandra bättre. De har också skapat en ökad "vi-känsla" och trygghet. Genom att arrangera olika aktiviteter, med fördel utanför Bonsais lokaler, når Ung fritid en större målgrupp. För att skapa en bättre dialog och stärka ungdomars delaktighet har Ung fritid fortsatt att arbeta med Ungdomstinget. Fem ungdomar har varit aktiva under våren och deltagit i planering och genomförande av evenemang. Tre ungdomar deltog i en anställningsgrupp vid rekrytering av ungdoms- och familjevägledaren. En representant för ungdomstinget deltog i rekrytering av ny kock till kostenheten. För att fånga ungdomarnas perspektiv i ortsutvecklingsarbetet inbjöds ungdomar att delta i en egen fokusgrupp. Ungdomars deltagande har stor betydelse för om de evenemang som arrangeras ska hamna rätt, och uppskattas av andra ungdomar. Till exempel vid val av aktiviteter och val av artister. Även vid rekryteringarna gjorde deras deltagande att andra frågeställningar och perspektiv blev synliggjorda. Ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom har startat under Verksamheten har varit efterlängtad. Ett antal anhöriga har fått egen tid hemma och brukaren har fått en meningsfull dag. Lokalen delas med förskolans nattverksamhet, dag och nattpersonalen har ett bra samarbete. Projektet hälsofrämjande arbete har haft mycket positiv effekt för brukarna och de boende i Torshälla. Mötesplatserna har uppfyllt det sociala behovet och medverkat till ett aktivare liv för besökarna. Högsta besöksantalet har det varit på Bonsai två TSN, Verksamhetsberättelse (45)

9 förmiddagar i veckan. Ytterligare exempel är Säbys träffpunkt och stavgångsloppet, där 57 pensionärer deltog. Ytterligare en aktivitet på Snäckbergets mötesplats har startat, ett café en dag i veckan, som varit välbesökt. Temainriktade möten och frågestunder har arrangerats och visat sig vara uppskattade och efterfrågade bland de boende på Snäckberget. Träffarna innebär ett ökat intresse, aktivitet och delaktighet bland de boende. Träffarna ger även mer information till medarbetarna om vad de boende efterfrågar. Hemvården har utökat personaltiden på en av sina mötesplatser och kan på så vis nå fler pensionärer och pensionärer med olika intresseinriktningar och kan på så sätt nå ut till en större målgrupp. Flera nya mötesplatser har startat och det har varit ett mycket stort intresse från de besökande pensionärerna. Danskvällen på Gipperts var mycket populär med ca 100 besökare. Olika former för informerande och motiverande kontakter genomförs av arbetsmarknads- och familjeenhetens boendesamordnare. Arbetets syfte är att genom dialog uppmuntra till förändring av livssituationer. Boendesamordnarna arbetar utåtriktat och uppsökande. Bedömningen är att detta arbete bidrar till att människor med missbruks- eller annan social problematik får kunskap och motivation till förändringar. Bedömningen är att en ökad dialog har uppnåtts. 1.2 Invånarna är stolta över Eskilstuna Kommunens vision och visionens värdeord har kommunicerats vid flera samverkansprojekt under året. Arbete med att skapa en ökad delaktighet har skett i flera nya moment under året. Bland annat har ungdomstinget varit delaktigt i rekryteringar av ungdoms- och familjevägledare och kockar. I kockrekryteringen var även pensionerade invånare delaktiga. UET, ung entreprenör Torshälla, planeras och genomförs i visionens andra. Alla anställda använder en framtagen signatur med kommunens vision i sina mejlkonversationer. I ortsutvecklingsprojektet har arbetet under året skett i visionens anda. Flera nya grupper har skapats för ökad delaktighet. Bland annat har alla föreningar bjudits in till samtal om ortsutvecklingsarbetet och bidragit till både investering av gjorda insatser samt identifiering av kommande insatser. Torshälla stads nämnd ska under 2011 genomföra minst tre insatser för att utveckla Torshälla enligt rekommendationerna i ortsanalysen. Nått åtagande nivå Ett flertal aktiviteter har genomförts under året inom rekommendationerna för ortsutvecklingsarbetet. Nedan presenteras dessa under respektive rekommendation. Försköning/identitet Försköning av Torshällas Infarter Eskilstunavägen. Ett förslag för försköning av infarten har tagits fram av Stadsbyggnadkontoret. Förslaget har presenterats för fastighetsägarna i Fastighetsägargruppen, som består av Torshällas sex största fastighetsägare. Gruppen vill gärna vara delaktiga i försköningsarbetet och ska under 2012 inleda ett arbete för att se över sina fastigheter längs vägen. Även företag längs Eskilstunavägen har bjudits in till en informationsträff för att berätta om planerna samt bjuda in företagen att både tycka till om förslaget och fundera på hur de själva kan bidra. Syftet med försköningsarbetet är att ge ett positivt första intryck när man TSN, Verksamhetsberättelse (45)

10 kommer in till Torshälla. I förslaget har man fångat upp några av Torshällas identitetsbärare: kulturen, vattnet och naturen. Under hösten har även provbelysning av vägbana, vatten och träd gjorts för att ge ytterligare dimension till försköningsarbetet. En ny Torshälla runt med moderniserad layout och ny evenemangskalender lanseras 28 december. Arbetet med att fortsätta att utveckla det redaktionella innehållet planeras under Torshälla runt är en viktig kanal för information om bland annat ortsutvecklingsarbetet. Grön skolgård på Edvardslundsskolan är ett delprojekt för att skapa en trevligare utemiljö med mer gröna växter för skoleleverna. Upprustning av läktare samt ny konstgräsplan på Torshargs idrottsplats har genomförts med syftet att erbjuda goda förutstättningar för en aktiv fritid. Ny belysning och förbättring av elljusspår vid Bjällersta har genomförts under året. Trygghet Ett lokalt trygghetsråd, Trygga Torshälla, har startats som en lokal grupp under Trygga Eskilstuna. Till rådet har samtliga aktörer inom kommunala verksamheter, föreningar, fastighetsägare etcetera som arbetar med trygghetsskapande arbete eller som är engagerade i trygghetsskapande frågor bjudits in. Syftet med rådet är att samordna och utveckla trygghetsarbetet i nära samarbete med samtliga aktörer. Belysning och slyröjning på gång- och cykelvägar samt byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Slussen och Torsharg är exempel på trygghetsskapande åtgärder som genomförts. Många ungdomar promenerar till och från Torsharg och har nu fått en tryggare utemiljö. Ny gång- och cykelväg har även byggts längs Eskilstunavägen vid nyetablerade Netto. Tryggare gång- och cykelvägar skapar förutsättningar för att fler ska välja att gå eller cykla istället för att välja bil, vilket ger positiva miljöeffekter. Trafiksäkerhetsåtgärder har även gjorts i korsningar, vid överfarter, på busshållplatser etcetera för att skapa en tryggare trafikmiljö. En tryggare lekplats har byggts vid Krusgården genom att byta ut lekutrustning. Ny lekutrustning ska placeras ut på fler lekplatser under vintern 2011/2012. Mötesplatser över generationsgränser finns på Bonsai, där ungdomar och pensionärer möts för att spela spel eller andra aktiviteter. Aktiviteterna skapar närmare relation mellan yngre och äldre vilket är trygghetsskapande. Nattvandringar har genomförts i samband med skollov och stora helger för att skapa tryggare miljöer, stödja ungdomar och stävja oroligheter. Bättre kollektivtrafik En ny turlista för kollektivtrafiken lanserades 11 december. I den finns bland annat fler direktbussar mellan Torshälla-Eskilstuna centrum för att underlätta för pendlare att bo i Torshälla och arbeta på annan ort. Turtätheten mellan Torshälla och Eskilstuna centrum har ökats och en ny busslinje trafikerar nu sträckan Torshälla - Tuna Park - Mesta. Utökad kollektivtrafik ger fler möjlighet att välja buss istället för egen bil, vilket ger positiva miljöeffekter. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

11 Fördjupad översiktsplan Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torshälla pågår. Syftet är att ta fram en långsiktig plan för Torshällas utveckling och skapa förutsättningar för exploatering, företagsetableringar, bostadsbyggnationer, service, grönområden, skola med mera. Bygg vackra bostäder/dialog med fastighetsägare Kontakter har tagits med fastighetsägare som har fastigheter, som har utvecklingspotential, till exempel industrifastigheten Holmen där en arkitektstuderande arbetat fram ett förslag för ombyggnad till hotellverksamhet. Ellfolk Bygg planerar nytt bostadsområde med en- och flerfamiljshus på Granbacken. Deltaljeplanearbetet pågår för området. En fastighetsägargrupp har skapats bestående av sex av Torshällas största fastighetsägare. Syftet med gruppen är att arbeta med gemensamma frågor. Gruppen bistår i arbetet med att stärka Torshälla som ort. Genom ett ökat intresse för Torshälla kan fastighetspriserna öka och intresset för att köpa och hyra bostäder därmed också öka. Torshälla Fastighets AB planerar byggnation av hyresfastigheter på Holmen. Arbetet beräknas starta Riksbostäder avser även bygga bostadsrätter på samma område. Centrumutveckling Ett marknadsråd har skapats bestående av representanter från butiker, restauranger, Torshälla Fastighets AB samt andra företag i syfte att arbeta med marknadsföring och aktiviteter för att öka attraktionskraften, locka fler besökare till Torshälla och därmed öka handeln. Gruppen har ca sex träffar per år och både projektledaren för ortsutveckling samt näringslivsutvecklare från Eskilstuna näringslivsenhet deltar för att stötta och hitta samarbetsmöjligheter med andra aktörer. Att skapa fler aktiviteter som lockar besökare och skapar ett aktivt Torshälla centrum efterfrågas av samtliga intressentgrupper. Kalendariet på eskilstuna.se samt i Torshälla runt är tänkt att både informera Torshällabor och andra om aktiviteter i Torshälla, men också skapa förutsättningar för olika intressenter att kunna samarbeta med varandra kring arrangemang eller aktiviteter i syfte att skapa värde för både besökare, företag, föreningar och boende i Torshälla. Ett projekt, finansierat av EU-medel, har startats i samarbete med Sörmlands matklustret för att undersöka möjligheterna för ett koncept för marknader med lokalproducerad mat i Torshälla. Utveckla turismen En arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningen, Torshälla konstförening och Eskilstuna Konstmuseum har arbetat under hösten med att ta fram ett förslag på en skulpturpark i Torshälla, som en del av stadens 700-årsfirande. Ett arbete har påbörjats för att ta fram en gemensam evenemangskalender för samtliga Torshällas aktiviteter. Evemengangskalendern finns på eskilstuna.se. Syftet är att locka fler besökare till orten genom att bättre marknadsföra aktiviteterna och samtidigt skapa förutsättningar för samordning och samarbete mellan olika aktörer i Torshälla. Evenemangskalenderns arrangemang publiceras även in i Torshälla runt. Utveckla vattenvägarna Två nya naturreservat har skapats: Ekbacken, vid Kofältet samt Skäret, i Mälarbaden. Naturen, vattenvägarna och närheten till Mälaren är en värdefull resurs och en viktig del av Torshällas identitet. Genom naturreservaten skapar vi TSN, Verksamhetsberättelse (45)

12 möjligheter för fler att upptäcka och komma ut i naturen och kan samtidigt stärka stadens identitet. Arbetet med att skapa ett å-stråk, en promenad och cykelväg hela vägen från Skogstorp till Mälaren, via Torshälla har påbörjats under året och ska färdigställas under 2012/2013. Stimulera småföretagande Eskilstuna Kommun Näringsliv har utsett en dedikerad resurs till Torshälla för att stimulera företagande, etableringar och tillväxt i syfte att få fler jobb till Torshälla. En seminarieserie för kompetensutveckling för småföretagare har genomförts under hösten 2011 i syfte att erbjuda kunskap och inspiration som hjälper företagen att utvecklas och växa. Arbetet med ortsutvecklingen har under 2011 tagit ett stort kliv men det är i många delar arbeten som just initierats varför det är för tidigt att dra slutsatser om effekter. För att säkerställa att vi har en god grund för prioritering och värdering av utvecklingsförslag har mycket arbete lagts på att skapa en gemensam målbild för ortsutvecklingsarbetet. 700-års jubiléet är satt som ett delmål, även om det inte är slutmålet för utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet skall bli ett naturligt inslag och fortsätta efter projekttidens slut. En förstudie har genomförts för att dels göra en kartläggning av uppstartade och pågående aktiviteter och dels fånga upp utvecklingsförslag från samtliga intressentgrupper. Förstudien resulterade i ett dokument med ca 400 poster med förslag och tankar för hur staden kan utvecklas. Listan har prioriterades och sammanfattats till en aktivitetsplan som ska beslutades av projektets styrgrupp i slutet av året. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

13 2. Goda livsvillkor, hållbar utveckling Förändringar som sker i omvärlden kan ha direkt eller indirekt påverkan på den enskildes livsvillkor, utan att det egentligen behöver ha skett några direkta förändringar för den enskilde. För nämndens verksamheter är utmaningen att möta och hantera den enskildes subjektiva upplevelser, utan att verksamheterna har egen rådighet över påverkansfaktorerna. Torshälla stads nämnd har under året fokuserat på att utveckla resurser och metoder för de målgrupper som är störst behov av stöd. De flesta medborgare har stor möjlighet och kan i hög grad påverka sina egna individuella livsvillkor. Många grupper och individer behöver stöd i detta. Sociala beredningen rekommenderade att de resurser som ges till barn och unga ska samordnas för bästa nytta, och kvalitetssäkras för att önskad effekt av insatser ska uppnås. Nämndens satsning på en ungdoms- och familjevägledare har underlättat detta arbete. Fler barn, unga och deras familjer har fått stöd och hjälp och insatserna kan ske tidigare. Nämndens goda folkhälsoarbete under 2011 visar bland annat hur kulturens del i det hälsofrämjande arbetet bidrar till goda livsvillkor. Skolbiblioteken visar en positiv trend i antalet utlånade böcker under 2011, detta samtidigt som lånesiffrorna i landet sjunker. Folkhälsoarbetet kring äldres möjlighet till en trygg och säker vardag har fortsatt under 2011 med goda resultat. Mötesplatser över generationsgränser med pensionärer och ungdomar är ett exempel på insatser som skapar goda livsvillkor för Torshällas invånare. Utvecklingen av vården av personer med multisjukdomsbild och den palliativa vården, är viktiga verktyg för att skapa goda livsvillkor med minskade risker för komplikationer och ohälsa bland äldre sjuka. Vuxenverksamheterna rapporterar att allt fler äldre har att större behov av omsorg. Korttids- och växelvårdsplatser och platser för personer med demenssjukdom behöver utökas. Man ser även att pågående projekt med att tillgodose medarbetares önskade tjänstgöringsgrad kan komma att påverka kvalitén negativt gentemot brukare, eftersom det blir svårt att säkra en kontinuitet. Bedömningen är att utvecklingen inom målområdet är god, med ett undantag; Skolorna visar fortfarande stora skillnader i betygsresultaten mellan pojkar och flickor, även om skillnaderna mellan könen är det omvända i jämförelse med föregående år. Skolorna lyckas däremot kompensera och ge adekvat stöd till elever med annat modersmål än svenska, en målgrupp som visar mycket goda resultat. Gökstensskolan rapporterar även ett större fokus på ordning och reda, vilket gett en positiv utveckling med färre mobbingärenden. 2.1 Ett tryggt och säkert Eskilstuna Ansvaret för säkerhetsarbetet i nämndens verksamheter ligger på enhetschefen. De delar av säkerhetsarbetet som rör fastigheter och systematiskt brandskyddsarbete sker i samverkan med Torshälla Fastighets AB (TFAST). På alla förskolor sker barnsäkerhetsronder årligen i samverkan TFAST. Riskanalysarbete sker regelbundet genom rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet, miljöledningssystemet, skyddsronder på arbetsplatserna, barnsäkerhetsronder och barnsäkerhetsombud på förskolorna samt i det systematiska brandskyddsarbetet. Samverkan med övriga nämnder och förvaltningar sker för att kartlägga och analysera potentiella risker. Skadeförebyggande arbete sker på enhetsnivå. Alla enheter har säkerhetsombud som bistår i det arbetet. Säkerhetsombuden har gemensamma träffar flera gånger för att TSN, Verksamhetsberättelse (45)

14 hantera gemensamma frågor samt för information och kompetensutveckling. Brandskyddsutbildningar för all personal fortgår enligt kommunens rutiner. Nämnden hade följande rapporterade skadeutfall inom verksamheterna under 2011; Brand: Inga rapporterade brandtillbud Inbrott/stöld: Två inrapporterade stölder i Prevnet. Glasskada: En inrapporterad glasskada i Prevnet. Vattenskada: Inga rapporterade vattenskador. Fordonsskada: Inga rapporterade fordonsskador. Maskinskador: Inga rapporterade maskinskador. Ansvarsskador: Inga rapporterade ansvarsskador. Övrig skadegörelse: Två inrapporterade fall av övrig skadegörelse enligt Prevnet. Övrigt: Enligt Prevnet har det under 2011 rapporterats 33 barnolycksfall, fyra elevolycksfall och två övriga incidenter. Torshälla stads nämnd ska i samverkan med andra nämnder genomföra två insatser i linje med den sociala beredningens rekommendationer i det främjande och förebyggande ungdomsarbetet. Nått åtagande nivå Sedan 15 augusti 2011 har en ny tjänst, ungdoms- och familjevägledare, inrättats i Torshälla stads nämnd. Tjänsten inrättades för att möta samtliga rekommendationerna från den sociala beredningen gällande barn och ungdomar samt deras familjer. Funktionen arbetar utan myndighetsutövning och utgör en brygga mellan barnet/ungdomen/familjen och andra aktörer runt omkring som till exempel förskola, skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Resultatet under 2011 är att samverkan och nätverkande kring barn och unga i Torshälla har ökat. Ett större antal barn/ungdomar/familjer har kunnat erbjudas stöd. Funktionen har synliggjort "gråzonen" mellan skolans och socialtjänstens ansvar och möjligheter att stötta barn och unga. Andelen unga som om sökt hjälp inom socialtjänsten har minskat under hösten Under året har rutiner för återrapportering till TSN av uppföljningen för unga år tagits fram. Det kommunala uppföljningsansvaret regleras i reglementet för arbetsmarknads- och familjenämnden. Samtliga fritidsledare inom Ung Fritid har utbildats om uppdraget enligt socialtjänstlagen att anmäla oro till socialtjänsten om man ser att ungdomar far illa. Nattvandringar har genomförts vid 10 tillfällen under året (kritiska nätter) i samarbete med föreningar. Föreningarna som medverkat under 2011 är Gökstens Bollklubb, Torshälla Nyby IS, Torshälla finska förening, Vänsterpartiet och Alsalam SK. Rapporterna från kvällarna visar att det är mycket lugnt i Torshälla bland ungdomarna. Nattvandrarna har haft svårt att hitta ungdomar under kvällarna. Samarbetet med Eskilstuna startade i år och har varit mycket givande. Ung fritid har haft kontakt med kommunpoliserna som också medverkade vid en utbildningskväll för nattvandrare. Vidare skapades en marknadsföringsaffisch åt Eskilstuna som användes i ljusskåp under vecka 50 och 51. Affischen fotograferades av medlemmar i Ung fritids fotogrupp och blev mycket uppskattad. Nattvandringens syfte är att öka upplevelsen av trygghet hos ungdomar och boende i Torshälla. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer. ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse..................................... 3 Kommunstyrelsens ordförande................................... 4 Kommundirektören..............................................

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer