Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd beslut 11

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling Goda livsvillkor, hållbar utveckling God utbildningsnivå och arbete åt alla, hållbar utveckling En god miljö, hållbar utveckling Hållbar tillväxt, hållbar utveckling Effektiva och tydliga tjänster, effektiv organisation Attraktiv arbetsgivare, effektiv organisation Ekonomi i balans, effektiv organisation TSN, Verksamhetsberättelse (45)

3 Inledning Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen Eskilstuna - den stolta fristaden. Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden. Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden. Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen. Verksamhetsberättelsen avser perioden jan-december Färgsymboler för åtagande Definitioner Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås. Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året. Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (börläge). Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, tex sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

4 SAMMANFATTNING Arbetet med att utveckla Torshälla som ort har tagit ett stort kliv under året. En projektledare anställdes för att hålla samman arbetet. Projektet drivs utifrån de rekommendationer som finns i kommunstyrelsens analys av Torshälla, vilka flera också överensstämmer med de strategiska målen för Eskilstuna kommun. Många positiva åtgärder har genomförts: ett förslag på vackrare infarter, ett nytt marknadsråd med företagare som ska samverka för att skapa ett attraktivt och aktivt centrum och ett lokalt trygghetsråd Trygga Torshälla som ska arbeta för ökad upplevd trygghet på orten. En viktig framgångsfaktor i arbetet med att utveckla Torshälla är delaktighet. Alla som bor, lever och verkar på orten ska känna sig berörda, stolta och välkomna att bidra till att utveckla orten positivt. Fler personer än tidigare har deltagit på de aktiviteter och evenemang som genomförts av nämndens verksamheter som; matlagningskurser för minoritetsgrupper och projektet hälsofrämjande arbete med bland annat gemensamma aktiviteter för unga och äldre på Bonsai, stavgång, café och gymnastik för äldre. Flera befintliga mötesplatser har utvecklats under året: Medborgarkontoret utökade sin service, Ebelingmuseet anordnade workshops. Biblioteket höll bokcirkel. På Spångagården och Snäckberget finns numera möjlighet för pensionärer som bor hemma, att komma och äta lunch tillsammans med andra pensionärer. Att skapa aktiviteter för att mötas i grupper av människor skapar trygghet, sociala kontakter och ökad livsglädje. Under året startade också en efterlängtad dagverksamhet för demensvården. Nämndens verksamheter har skapat fler möjligheter till delaktighet för invånarna. Vid rekrytering av en ny kock anordnades en kockduell och såväl medarbetare som medborgare ingick i juryn. Och när en ny ungdoms- och familjevägledare skulle anställas deltog ungdomar i en anställningsgrupp. Tjänsten har inneburit att fler barn, ungdomar och familjer har kunnat erbjudas stöd tidigt och andelen unga som om sökt hjälp inom socialtjänsten har minskat under hösten Vuxenverksamheterna rapporterar att allt fler äldre har ett större behov av omsorg. Det finns ett behov att öka korttidsplatser och växelvårdsplatser samt platser för personer med demenssjukdom. Skolorna visar fortfarande stora skillnader i betygsresultaten mellan pojkar och flickor. Skolorna ger däremot bra stöd till elever med annat modersmål än svenska. Positivt är att andelen elever med betyg i 16 ämnen är större än i fjol och behörigheten till gymnasiet har ökat men meritvärdet når ännu inte önskad nivå. Omfattande individuella insatser har lett till den ökade måluppfyllelsen. Arbetet för att fler elever ska nå högre betyg fortsätter. Förskolan har under året haft ett stort fokus på att utveckla arbetet med likabehandling. Genom bland annat trygghetsvandringar tillsammans med barnen har man utvecklat arbetet mot diskriminering och kränkningar. Förskolans personal upplever att lekarna utomhus är mer könsneutrala än inomhus. Därför har delar av personalgruppen utbildats och arbetat med att skapa könsneutrala rum även inomhus. Denna kunskap behöver spridas till all personal. Utvecklingen av lekmaterialet inomhus har inneburit att barnen allt mindre fastnar i könsstereotypa lekar. Utevistelsen är ett verktyg för ökad jämställdhet. Som arbetsgivare får nämnden bland kommunens högsta resultat i medarbetarenkäten. Utvecklingsområden för nämndens verksamheter berör områdena arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt. Den totala sjukfrånvaron har TSN, Verksamhetsberättelse (45)

5 fortsatt att minska. Däremot har korttidsfrånvaron ökat, för både kvinnor och män, medan långtidsfrånvaron minskat markant. Nämnden redovisar ett positivt resultat för året med 1,4 mnkr. Samtliga verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorgen samt ekonomiskt bistånd redovisar ett plusresultat. De nämnda minusposterna beror på ökade kostnader för externa placeringar och ekonomiskt bistånd. Under 2011 har nämnden haft 39 åtaganden i sin verksamhetsplan och måluppfyllelsen fördelar enligt följande; 28 st åtaganden 9 st åtaganden 2 st åtaganden TSN, Verksamhetsberättelse (45)

6 Viktiga händelser Sommaren 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag som började gälla från halvårskiftet Reviderad läroplan för förskolan och ny läroplan för grundskolan med bland annat nya kursplaner och ny betygsskala började gälla samtidigt. Det beslutades även om ny lärarutbildning. Den 1 juli 2011 utvidgades den så kallade Lex Sarah-lagen till att omfatta hela socialtjänstområdet. Det innebär att alla som arbetar har en rapportskyldighet då man upptäcker missförhållanden, risk för missförhållanden och kvalitetsbrister som kan leda till men för brukare. Styrgruppen för närvård i Sörmland har gett i uppdrag till landstingen och länets nio kommunen att arbeta med e-hälsa. E-hälsa är ett arbete som initierats av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för ökat patientsäkerhetsarbete, bättre underlag för beslutsfattare och en ökad delaktighet för brukare. Det innefattar bland annat arbete med den nationella patientöversikten, NPÖ, vilket innebär att alla vårdgivare ska få tillgång till varandras information i form av journaler, under förutsättning att individen har lämnat sitt godkännande. Under 2011 har all legitimerad personal fått utbildning och förutsättningar genom SIHTs kort (en form av e-legitimation) för att kunna få tillgång till information för att säkerställa en god vård i kommunens regi. Arbetet har påbörjats under 2011 men har tyvärr på grund av tekniska svårigheter avstannat och anslutning under 2011 har därmed inte genomförts som planerat. Nämnden har under 2011 nystartat arbetet med ortsutveckling genom en hög grad av samverkan med ortens olika aktörer så som bland annat näringsidkare och föreningar. Outkumpu lade under 2011 stora varsel om uppsägningar för sin verksamhet i Torshälla. Företaget Carpenter har däremot inlett ett arbete med att expandera sin verksamhet i Torshälla. Företaget avser att investera ca 300 mnkr och bedömningen är att cirka 20 nya arbetstillfällen kan skapas de kommande åren. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

7 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling Torshälla stads nämnd vill ha en ökad dialog med invånarna. Under 2011 har flera nya forum skapats och tillgängligheten för medborgare till nämndens verksamheter har ökat. Torshälla stads nämnd har regelbundet medborgardialoger med allmänheten på Medborgarkontoret. När medborgare enklare och snabbare får kontakt och stöd av nämndens tjänstemän och politiker, ökar sannolikt även den upplevda känslan av trygghet och delaktighet. Även den aktiva delaktigheten i de aktiviteter som verksamheterna erbjudit har ökat, och upplevelsen är att såväl befintliga som nya målgrupper deltagit. Exempel på sådana aktiviteter är workshops på Ebelingmuseet, matlagningskurser för minoritetsgrupper och gemensamma aktiviteter för ungdomar och äldre på Bonsai. Som ett led i att skapa större reellt inflytande och öka kvalitén har nya metoder/arbetssätt utvecklats. Bland annat har ungdomar deltagit i en anställningsgrupp vid rekrytering av en ungdoms- och familjevägledare. Vid rekrytering av ny kock arrangerades en kockduell med aktuella sökanden och juryn bestod av såväl medarbetare som medborgare i olika åldrar i Torshälla. Användningen av sociala medier och IT-stöd för utvecklad dialog kommer även fortsatt att finnas med i nämndens strategier. Att skapa delaktighet och engagemang bland medborgare är ett långsiktigt arbete. Att ta tillvara och analysera orsaker och verkan av ovanstående direkt märkbara effekter kommer att behöva utvecklas för att skapa än mer mervärde för fler. Delar av detta kommer att ingå i pågående projektet för ortsutveckling. 1.1 Invånare tar aktivt ansvar. Torshälla stads nämnd ska under 2011 skapa två nya forum för ökad dialog med invånarna. Nått åtagande nivå Tiden som personal från nämndens verksamheter möter medborgare på Medborgarkontoret för att svara på frågor, har ökat. Inom vuxenverksamheten har handläggare bjudit in till informationsträffar för att på så sätt möta medborgarnas frågor kring biståndsbedömning för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Även handläggare för försörjningsstöd finns mer tillgängliga för invånarna under återkommande tider på Medborgarkontoret för ökad dialog. Bedömningen är att dessa forum bidrar till att skapa ökad dialog för ökad trygghet för de medborgare som har behov av hjälp och stöd. Ebelingmuséet har i utökad omfattning använt veckoannonsen för att sprida information om verksamheten. Det har även erbjudits workshops till såväl skolungdomar som andra besökare. Besökare har uttryckt en önskan om fler workshops. För att tillgodose detta önskemål har under hösten 2011 en lokal iordningställts i samarbete med ungdomar från Ung fritid. Det har varit en aktivitet under höstlovet där ungdomar erbjöds att delta mot viss ersättning. Syftet med att skapa en ateljé på Ebelingmuséet är att utveckla den utåtriktade verksamheten. Personalen på museet upplever att de därigenom kan nå nya besöksgrupper. Bedömningen är att ovanstående aktiviteter bidrar till en ökad kvalitet på befintliga mötesplatser och därigenom en förbättrad dialog med invånarna. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

8 Två lokaler, på Snäckberget och på Spångagården, har iordningställts för att kunna erbjuda en mötesplats där lunch kan intas av pensionerade kommuninvånare. Mötesplatser är ett oerhört viktigt sätt att låta äldre möta andra äldre för att skapa trygghet i närmiljön, servera en näringsriktig mat och skapa ökade kontaktnät. Kostverksamheten har även genomfört matlagningskurser för minoritetsgrupper. Intresset för att delta har varit stort. Kurserna har resulterat i att grupperna synliggjorts och deras kunskap om kostrelaterade sjukdomar och hur dessa kan motverkas har ökat. På sikt torde detta leda till en ökad folkhälsa i dessa grupper. Att skapa olika slags aktiviteter för att mötas i grupper av människor skapar trygghet, sociala kontakter och ökad livsglädje. Skolan och allt fler avdelningar inom förskolan använder webben för informationsspridning, främst till föräldrar och det upplevs av personalen att allt fler föräldrar aktivt tar del av informationen den vägen. Inom förskolan upplever man att nya föräldrar, när de ska ansöka om förskoleplats, i väldigt stor utsträckning använder webben i sin informationssökning. För få datorer och den bristfälliga nätuppkopplingen skapar stora hinder och arbetet med webben tar mer tid är vad som borde vara nödvändigt. Ung fritids mötesplats Bonsai har startat en Facebooksida för sin information och kommunikation med ungdomar. Det innebär att Bonsai har skapat bättre kanaler för att nå ut med information till ungdomarna om vilka aktiviteter som erbjuds. Bedömningen är att kommunikationen via Facebook når fler ungdomar och förhoppningen är att vi på så vis kan nå fler ungdomar som vill delta i verksamheten på Bonsai för en meningsfull fritidssysselsättning. Ett flertal aktiviteter har arrangerats för ungdomar utanför Bonsais lokaler, främst under loven, såsom utflykter, grillning, kubbspel, innebandyturnering, tipspromenad, bad med mera. Det har funnits intresse för deltagande i samtliga arrangerade aktiviteter. Genom dessa arrangemang har personal och ungdomar sett nya sidor av varandra i en avslappnad stämning och därmed lärt känna varandra bättre. De har också skapat en ökad "vi-känsla" och trygghet. Genom att arrangera olika aktiviteter, med fördel utanför Bonsais lokaler, når Ung fritid en större målgrupp. För att skapa en bättre dialog och stärka ungdomars delaktighet har Ung fritid fortsatt att arbeta med Ungdomstinget. Fem ungdomar har varit aktiva under våren och deltagit i planering och genomförande av evenemang. Tre ungdomar deltog i en anställningsgrupp vid rekrytering av ungdoms- och familjevägledaren. En representant för ungdomstinget deltog i rekrytering av ny kock till kostenheten. För att fånga ungdomarnas perspektiv i ortsutvecklingsarbetet inbjöds ungdomar att delta i en egen fokusgrupp. Ungdomars deltagande har stor betydelse för om de evenemang som arrangeras ska hamna rätt, och uppskattas av andra ungdomar. Till exempel vid val av aktiviteter och val av artister. Även vid rekryteringarna gjorde deras deltagande att andra frågeställningar och perspektiv blev synliggjorda. Ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom har startat under Verksamheten har varit efterlängtad. Ett antal anhöriga har fått egen tid hemma och brukaren har fått en meningsfull dag. Lokalen delas med förskolans nattverksamhet, dag och nattpersonalen har ett bra samarbete. Projektet hälsofrämjande arbete har haft mycket positiv effekt för brukarna och de boende i Torshälla. Mötesplatserna har uppfyllt det sociala behovet och medverkat till ett aktivare liv för besökarna. Högsta besöksantalet har det varit på Bonsai två TSN, Verksamhetsberättelse (45)

9 förmiddagar i veckan. Ytterligare exempel är Säbys träffpunkt och stavgångsloppet, där 57 pensionärer deltog. Ytterligare en aktivitet på Snäckbergets mötesplats har startat, ett café en dag i veckan, som varit välbesökt. Temainriktade möten och frågestunder har arrangerats och visat sig vara uppskattade och efterfrågade bland de boende på Snäckberget. Träffarna innebär ett ökat intresse, aktivitet och delaktighet bland de boende. Träffarna ger även mer information till medarbetarna om vad de boende efterfrågar. Hemvården har utökat personaltiden på en av sina mötesplatser och kan på så vis nå fler pensionärer och pensionärer med olika intresseinriktningar och kan på så sätt nå ut till en större målgrupp. Flera nya mötesplatser har startat och det har varit ett mycket stort intresse från de besökande pensionärerna. Danskvällen på Gipperts var mycket populär med ca 100 besökare. Olika former för informerande och motiverande kontakter genomförs av arbetsmarknads- och familjeenhetens boendesamordnare. Arbetets syfte är att genom dialog uppmuntra till förändring av livssituationer. Boendesamordnarna arbetar utåtriktat och uppsökande. Bedömningen är att detta arbete bidrar till att människor med missbruks- eller annan social problematik får kunskap och motivation till förändringar. Bedömningen är att en ökad dialog har uppnåtts. 1.2 Invånarna är stolta över Eskilstuna Kommunens vision och visionens värdeord har kommunicerats vid flera samverkansprojekt under året. Arbete med att skapa en ökad delaktighet har skett i flera nya moment under året. Bland annat har ungdomstinget varit delaktigt i rekryteringar av ungdoms- och familjevägledare och kockar. I kockrekryteringen var även pensionerade invånare delaktiga. UET, ung entreprenör Torshälla, planeras och genomförs i visionens andra. Alla anställda använder en framtagen signatur med kommunens vision i sina mejlkonversationer. I ortsutvecklingsprojektet har arbetet under året skett i visionens anda. Flera nya grupper har skapats för ökad delaktighet. Bland annat har alla föreningar bjudits in till samtal om ortsutvecklingsarbetet och bidragit till både investering av gjorda insatser samt identifiering av kommande insatser. Torshälla stads nämnd ska under 2011 genomföra minst tre insatser för att utveckla Torshälla enligt rekommendationerna i ortsanalysen. Nått åtagande nivå Ett flertal aktiviteter har genomförts under året inom rekommendationerna för ortsutvecklingsarbetet. Nedan presenteras dessa under respektive rekommendation. Försköning/identitet Försköning av Torshällas Infarter Eskilstunavägen. Ett förslag för försköning av infarten har tagits fram av Stadsbyggnadkontoret. Förslaget har presenterats för fastighetsägarna i Fastighetsägargruppen, som består av Torshällas sex största fastighetsägare. Gruppen vill gärna vara delaktiga i försköningsarbetet och ska under 2012 inleda ett arbete för att se över sina fastigheter längs vägen. Även företag längs Eskilstunavägen har bjudits in till en informationsträff för att berätta om planerna samt bjuda in företagen att både tycka till om förslaget och fundera på hur de själva kan bidra. Syftet med försköningsarbetet är att ge ett positivt första intryck när man TSN, Verksamhetsberättelse (45)

10 kommer in till Torshälla. I förslaget har man fångat upp några av Torshällas identitetsbärare: kulturen, vattnet och naturen. Under hösten har även provbelysning av vägbana, vatten och träd gjorts för att ge ytterligare dimension till försköningsarbetet. En ny Torshälla runt med moderniserad layout och ny evenemangskalender lanseras 28 december. Arbetet med att fortsätta att utveckla det redaktionella innehållet planeras under Torshälla runt är en viktig kanal för information om bland annat ortsutvecklingsarbetet. Grön skolgård på Edvardslundsskolan är ett delprojekt för att skapa en trevligare utemiljö med mer gröna växter för skoleleverna. Upprustning av läktare samt ny konstgräsplan på Torshargs idrottsplats har genomförts med syftet att erbjuda goda förutstättningar för en aktiv fritid. Ny belysning och förbättring av elljusspår vid Bjällersta har genomförts under året. Trygghet Ett lokalt trygghetsråd, Trygga Torshälla, har startats som en lokal grupp under Trygga Eskilstuna. Till rådet har samtliga aktörer inom kommunala verksamheter, föreningar, fastighetsägare etcetera som arbetar med trygghetsskapande arbete eller som är engagerade i trygghetsskapande frågor bjudits in. Syftet med rådet är att samordna och utveckla trygghetsarbetet i nära samarbete med samtliga aktörer. Belysning och slyröjning på gång- och cykelvägar samt byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Slussen och Torsharg är exempel på trygghetsskapande åtgärder som genomförts. Många ungdomar promenerar till och från Torsharg och har nu fått en tryggare utemiljö. Ny gång- och cykelväg har även byggts längs Eskilstunavägen vid nyetablerade Netto. Tryggare gång- och cykelvägar skapar förutsättningar för att fler ska välja att gå eller cykla istället för att välja bil, vilket ger positiva miljöeffekter. Trafiksäkerhetsåtgärder har även gjorts i korsningar, vid överfarter, på busshållplatser etcetera för att skapa en tryggare trafikmiljö. En tryggare lekplats har byggts vid Krusgården genom att byta ut lekutrustning. Ny lekutrustning ska placeras ut på fler lekplatser under vintern 2011/2012. Mötesplatser över generationsgränser finns på Bonsai, där ungdomar och pensionärer möts för att spela spel eller andra aktiviteter. Aktiviteterna skapar närmare relation mellan yngre och äldre vilket är trygghetsskapande. Nattvandringar har genomförts i samband med skollov och stora helger för att skapa tryggare miljöer, stödja ungdomar och stävja oroligheter. Bättre kollektivtrafik En ny turlista för kollektivtrafiken lanserades 11 december. I den finns bland annat fler direktbussar mellan Torshälla-Eskilstuna centrum för att underlätta för pendlare att bo i Torshälla och arbeta på annan ort. Turtätheten mellan Torshälla och Eskilstuna centrum har ökats och en ny busslinje trafikerar nu sträckan Torshälla - Tuna Park - Mesta. Utökad kollektivtrafik ger fler möjlighet att välja buss istället för egen bil, vilket ger positiva miljöeffekter. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

11 Fördjupad översiktsplan Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torshälla pågår. Syftet är att ta fram en långsiktig plan för Torshällas utveckling och skapa förutsättningar för exploatering, företagsetableringar, bostadsbyggnationer, service, grönområden, skola med mera. Bygg vackra bostäder/dialog med fastighetsägare Kontakter har tagits med fastighetsägare som har fastigheter, som har utvecklingspotential, till exempel industrifastigheten Holmen där en arkitektstuderande arbetat fram ett förslag för ombyggnad till hotellverksamhet. Ellfolk Bygg planerar nytt bostadsområde med en- och flerfamiljshus på Granbacken. Deltaljeplanearbetet pågår för området. En fastighetsägargrupp har skapats bestående av sex av Torshällas största fastighetsägare. Syftet med gruppen är att arbeta med gemensamma frågor. Gruppen bistår i arbetet med att stärka Torshälla som ort. Genom ett ökat intresse för Torshälla kan fastighetspriserna öka och intresset för att köpa och hyra bostäder därmed också öka. Torshälla Fastighets AB planerar byggnation av hyresfastigheter på Holmen. Arbetet beräknas starta Riksbostäder avser även bygga bostadsrätter på samma område. Centrumutveckling Ett marknadsråd har skapats bestående av representanter från butiker, restauranger, Torshälla Fastighets AB samt andra företag i syfte att arbeta med marknadsföring och aktiviteter för att öka attraktionskraften, locka fler besökare till Torshälla och därmed öka handeln. Gruppen har ca sex träffar per år och både projektledaren för ortsutveckling samt näringslivsutvecklare från Eskilstuna näringslivsenhet deltar för att stötta och hitta samarbetsmöjligheter med andra aktörer. Att skapa fler aktiviteter som lockar besökare och skapar ett aktivt Torshälla centrum efterfrågas av samtliga intressentgrupper. Kalendariet på eskilstuna.se samt i Torshälla runt är tänkt att både informera Torshällabor och andra om aktiviteter i Torshälla, men också skapa förutsättningar för olika intressenter att kunna samarbeta med varandra kring arrangemang eller aktiviteter i syfte att skapa värde för både besökare, företag, föreningar och boende i Torshälla. Ett projekt, finansierat av EU-medel, har startats i samarbete med Sörmlands matklustret för att undersöka möjligheterna för ett koncept för marknader med lokalproducerad mat i Torshälla. Utveckla turismen En arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningen, Torshälla konstförening och Eskilstuna Konstmuseum har arbetat under hösten med att ta fram ett förslag på en skulpturpark i Torshälla, som en del av stadens 700-årsfirande. Ett arbete har påbörjats för att ta fram en gemensam evenemangskalender för samtliga Torshällas aktiviteter. Evemengangskalendern finns på eskilstuna.se. Syftet är att locka fler besökare till orten genom att bättre marknadsföra aktiviteterna och samtidigt skapa förutsättningar för samordning och samarbete mellan olika aktörer i Torshälla. Evenemangskalenderns arrangemang publiceras även in i Torshälla runt. Utveckla vattenvägarna Två nya naturreservat har skapats: Ekbacken, vid Kofältet samt Skäret, i Mälarbaden. Naturen, vattenvägarna och närheten till Mälaren är en värdefull resurs och en viktig del av Torshällas identitet. Genom naturreservaten skapar vi TSN, Verksamhetsberättelse (45)

12 möjligheter för fler att upptäcka och komma ut i naturen och kan samtidigt stärka stadens identitet. Arbetet med att skapa ett å-stråk, en promenad och cykelväg hela vägen från Skogstorp till Mälaren, via Torshälla har påbörjats under året och ska färdigställas under 2012/2013. Stimulera småföretagande Eskilstuna Kommun Näringsliv har utsett en dedikerad resurs till Torshälla för att stimulera företagande, etableringar och tillväxt i syfte att få fler jobb till Torshälla. En seminarieserie för kompetensutveckling för småföretagare har genomförts under hösten 2011 i syfte att erbjuda kunskap och inspiration som hjälper företagen att utvecklas och växa. Arbetet med ortsutvecklingen har under 2011 tagit ett stort kliv men det är i många delar arbeten som just initierats varför det är för tidigt att dra slutsatser om effekter. För att säkerställa att vi har en god grund för prioritering och värdering av utvecklingsförslag har mycket arbete lagts på att skapa en gemensam målbild för ortsutvecklingsarbetet. 700-års jubiléet är satt som ett delmål, även om det inte är slutmålet för utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet skall bli ett naturligt inslag och fortsätta efter projekttidens slut. En förstudie har genomförts för att dels göra en kartläggning av uppstartade och pågående aktiviteter och dels fånga upp utvecklingsförslag från samtliga intressentgrupper. Förstudien resulterade i ett dokument med ca 400 poster med förslag och tankar för hur staden kan utvecklas. Listan har prioriterades och sammanfattats till en aktivitetsplan som ska beslutades av projektets styrgrupp i slutet av året. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

13 2. Goda livsvillkor, hållbar utveckling Förändringar som sker i omvärlden kan ha direkt eller indirekt påverkan på den enskildes livsvillkor, utan att det egentligen behöver ha skett några direkta förändringar för den enskilde. För nämndens verksamheter är utmaningen att möta och hantera den enskildes subjektiva upplevelser, utan att verksamheterna har egen rådighet över påverkansfaktorerna. Torshälla stads nämnd har under året fokuserat på att utveckla resurser och metoder för de målgrupper som är störst behov av stöd. De flesta medborgare har stor möjlighet och kan i hög grad påverka sina egna individuella livsvillkor. Många grupper och individer behöver stöd i detta. Sociala beredningen rekommenderade att de resurser som ges till barn och unga ska samordnas för bästa nytta, och kvalitetssäkras för att önskad effekt av insatser ska uppnås. Nämndens satsning på en ungdoms- och familjevägledare har underlättat detta arbete. Fler barn, unga och deras familjer har fått stöd och hjälp och insatserna kan ske tidigare. Nämndens goda folkhälsoarbete under 2011 visar bland annat hur kulturens del i det hälsofrämjande arbetet bidrar till goda livsvillkor. Skolbiblioteken visar en positiv trend i antalet utlånade böcker under 2011, detta samtidigt som lånesiffrorna i landet sjunker. Folkhälsoarbetet kring äldres möjlighet till en trygg och säker vardag har fortsatt under 2011 med goda resultat. Mötesplatser över generationsgränser med pensionärer och ungdomar är ett exempel på insatser som skapar goda livsvillkor för Torshällas invånare. Utvecklingen av vården av personer med multisjukdomsbild och den palliativa vården, är viktiga verktyg för att skapa goda livsvillkor med minskade risker för komplikationer och ohälsa bland äldre sjuka. Vuxenverksamheterna rapporterar att allt fler äldre har att större behov av omsorg. Korttids- och växelvårdsplatser och platser för personer med demenssjukdom behöver utökas. Man ser även att pågående projekt med att tillgodose medarbetares önskade tjänstgöringsgrad kan komma att påverka kvalitén negativt gentemot brukare, eftersom det blir svårt att säkra en kontinuitet. Bedömningen är att utvecklingen inom målområdet är god, med ett undantag; Skolorna visar fortfarande stora skillnader i betygsresultaten mellan pojkar och flickor, även om skillnaderna mellan könen är det omvända i jämförelse med föregående år. Skolorna lyckas däremot kompensera och ge adekvat stöd till elever med annat modersmål än svenska, en målgrupp som visar mycket goda resultat. Gökstensskolan rapporterar även ett större fokus på ordning och reda, vilket gett en positiv utveckling med färre mobbingärenden. 2.1 Ett tryggt och säkert Eskilstuna Ansvaret för säkerhetsarbetet i nämndens verksamheter ligger på enhetschefen. De delar av säkerhetsarbetet som rör fastigheter och systematiskt brandskyddsarbete sker i samverkan med Torshälla Fastighets AB (TFAST). På alla förskolor sker barnsäkerhetsronder årligen i samverkan TFAST. Riskanalysarbete sker regelbundet genom rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet, miljöledningssystemet, skyddsronder på arbetsplatserna, barnsäkerhetsronder och barnsäkerhetsombud på förskolorna samt i det systematiska brandskyddsarbetet. Samverkan med övriga nämnder och förvaltningar sker för att kartlägga och analysera potentiella risker. Skadeförebyggande arbete sker på enhetsnivå. Alla enheter har säkerhetsombud som bistår i det arbetet. Säkerhetsombuden har gemensamma träffar flera gånger för att TSN, Verksamhetsberättelse (45)

14 hantera gemensamma frågor samt för information och kompetensutveckling. Brandskyddsutbildningar för all personal fortgår enligt kommunens rutiner. Nämnden hade följande rapporterade skadeutfall inom verksamheterna under 2011; Brand: Inga rapporterade brandtillbud Inbrott/stöld: Två inrapporterade stölder i Prevnet. Glasskada: En inrapporterad glasskada i Prevnet. Vattenskada: Inga rapporterade vattenskador. Fordonsskada: Inga rapporterade fordonsskador. Maskinskador: Inga rapporterade maskinskador. Ansvarsskador: Inga rapporterade ansvarsskador. Övrig skadegörelse: Två inrapporterade fall av övrig skadegörelse enligt Prevnet. Övrigt: Enligt Prevnet har det under 2011 rapporterats 33 barnolycksfall, fyra elevolycksfall och två övriga incidenter. Torshälla stads nämnd ska i samverkan med andra nämnder genomföra två insatser i linje med den sociala beredningens rekommendationer i det främjande och förebyggande ungdomsarbetet. Nått åtagande nivå Sedan 15 augusti 2011 har en ny tjänst, ungdoms- och familjevägledare, inrättats i Torshälla stads nämnd. Tjänsten inrättades för att möta samtliga rekommendationerna från den sociala beredningen gällande barn och ungdomar samt deras familjer. Funktionen arbetar utan myndighetsutövning och utgör en brygga mellan barnet/ungdomen/familjen och andra aktörer runt omkring som till exempel förskola, skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Resultatet under 2011 är att samverkan och nätverkande kring barn och unga i Torshälla har ökat. Ett större antal barn/ungdomar/familjer har kunnat erbjudas stöd. Funktionen har synliggjort "gråzonen" mellan skolans och socialtjänstens ansvar och möjligheter att stötta barn och unga. Andelen unga som om sökt hjälp inom socialtjänsten har minskat under hösten Under året har rutiner för återrapportering till TSN av uppföljningen för unga år tagits fram. Det kommunala uppföljningsansvaret regleras i reglementet för arbetsmarknads- och familjenämnden. Samtliga fritidsledare inom Ung Fritid har utbildats om uppdraget enligt socialtjänstlagen att anmäla oro till socialtjänsten om man ser att ungdomar far illa. Nattvandringar har genomförts vid 10 tillfällen under året (kritiska nätter) i samarbete med föreningar. Föreningarna som medverkat under 2011 är Gökstens Bollklubb, Torshälla Nyby IS, Torshälla finska förening, Vänsterpartiet och Alsalam SK. Rapporterna från kvällarna visar att det är mycket lugnt i Torshälla bland ungdomarna. Nattvandrarna har haft svårt att hitta ungdomar under kvällarna. Samarbetet med Eskilstuna startade i år och har varit mycket givande. Ung fritid har haft kontakt med kommunpoliserna som också medverkade vid en utbildningskväll för nattvandrare. Vidare skapades en marknadsföringsaffisch åt Eskilstuna som användes i ljusskåp under vecka 50 och 51. Affischen fotograferades av medlemmar i Ung fritids fotogrupp och blev mycket uppskattad. Nattvandringens syfte är att öka upplevelsen av trygghet hos ungdomar och boende i Torshälla. TSN, Verksamhetsberättelse (45)

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn Foto: Scandinav bildbyrå Alla barn och ungdomar är värda bra uppväxtvillkor. Därför genomförde Nynäshamns kommun tre stora satsningar 2012 2015. Projekten

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Björnen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 4 Demokratipolicy...

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer