Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-04-28"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Patrick Nyman (C) Margareta Åhrman (S) Frank Norgren (S) Håkan Jansson (C) Åsa Engberg (S) Stefan Dorg (S) Jari Antell (FP) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Calle Morgården (MP) Ingemar Hellström (S) Hans Jansson (S) Svante Fryxell (MP) Thomas Björnhager (S) Lars-Ove Norling (S) Bengt Norrlén (S) Mohamed Luay Mahmoud (S) Jenny Hellström (S) Vanja Karlsson (V) Andreas Boström (S) Ulf Andersson (M) Håkan Svensson (S) Boris Norrlén (M) Kjell Midér (S) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Monica Forsgren (S) Håkan Berggren (M) Solweig Nyrede (S) Åsa Berggren Theander (M) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekreterare Annika Löfgren Europa Direkt kontor Utses att justera Jan-Ove Norling (S) och Boris Norrlén (M) Justeringens plats och tid Torggatan 5, onsdag den 7 maj 2014, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag/Bevis Protokollet från kommunfullmäktige den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärendemening 18 Information om Europa Direkt kontoret i Smedjebacken 19 Budgetuppföljning från respektive nämnd/styrelse 20 Information från näringslivsenheten 21 Revidering av skolskjutsreglemente 22 Finskt förvaltningsområde 23 Årsredovisning och bokslut Revisionsberättelse Hagge skola temporära lokaler 26 Motion om uppvärmda gångstråk 27 Motion om trafiksituationen i Smedjebackens tätort 28 Motion om upprättande av koloniträdgårdar 29 Motion om upprustning av Malingsbo-Kloten området 30 Motion om samverkan med andra kommuner gällande IT-enhet och personalavdelning 31 Motion om kommunchef 32 Medborgarförslag om införande av trådbunden Internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Smedjebackens kommun 33 Medborgarförslag skyltning 34 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 35 Smedjebackens kommuns tillgänglighetspris 36 Fiber till Vads skola 37 Arvoden till röstmottagare på valdagen 38 Årsredovisning 2013 Smedjebacken Energi & Vatten AB 39 Årsredovisning 2013 Smedjebacken Energi Nät AB 40 Årsredovisning 2013 Bärkehus AB 41 Likabehandlingsplan Interpellation angående garanti av vattenkvalitet och tjänlighet vid badet vid Prästa 43 Motion om införande av genuskunskap i högstadieskolor (V) 44 Medborgarförslag angående förbättrad landskapsvård i Söderbärke 45 Medborgarförslag om tyst område 46 Medborgarförslag om parkeringsplatser m.m. i Söderbärke 47 Motion om skateboard-/bmx-bana

3 Kommunfullmäktige Kf 18 Information om Europa Direkt-kontoret i Smedjebacken Annika Löfgren informerar om Smedjebackens Europa Direkt kontor.

4 Kommunfullmäktige Kf 19 Budgetuppföljning från respektive nämnd/styrelse Budgetuppföljning januari-mars 2014 från kommunstyrelsen, familje- och utbildningsnämnden, Västerbergslagens kulturskola, omsorgsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Smedjebacken Energi AB, Bärkehus AB, VBU och revisionen. Kommunstyrelsen beräknar att hålla årets budgetram. Idag är underskottet ca 4,5 mkr under budget men härrör sig till ej fördelade IT-kostnader samt att flertalet medlemsavgifter och bidrag utbetalas i början av året och detta är inte prognostiserat. Viss osäkerhet föreligger dock för kommunens totala kostnader för trafik. Familje- och utbildningsnämnden redovisar i dagsläget ett underskott på 4,7 mkr som till största delen är relaterat till försörjningsstöd och placeringar av barn och unga. Kulturskolan har inget att rapportera förutom att nytt avtal håller på att upprättas. Omsorgsnämnden underskott beräknas på årsbasis till 1,6 mkr. Kostnader för utbildning i samband med införande av nya datasystem, färdtjänst och extra resurser inom äldreomsorgen. Fortsatt utveckling av samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvård. LSS-verksamheten redovisar ett överskott. Kulturnämnden redovisar nollresultat. Antalet utlån och besökare ökar på biblioteken och Ung grafikverkstad har arrangerats på Meken. Besökare ökar, rekrytering av skolbibliotekarie, Ekomuseum Bergslagen har arrangerat workshop för att diskutera verksamhetens framtid. De närvarande var överens om nyttan med stiftelsen och att den ska bestå, men att det behövs tydligare direktiv till styrelsen från stiftelsen. Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett litet underskott. Arbetet med revidering av översiktsplanen kommer att startas inom en snar framtid. Planen för Barkaränget är nu klar och kommer att kunna fastställas. Bärkehus har en prognos på 1,5 mkr för Hyreshöjningen för 2014 blev 1,5 % fr.o.m. 1 februari. I dagsläget finns det 9 lediga lägenheter och den planerade byggnationen av 8 lägenheter i Söderbärke kommer snart att påbörjas.

5 Kommunfullmäktige Forts. SEAB prognos uppgår 1,0 mkr. Ackumulatortanken är idag fylld och uppvärmning pågår och full temperatur fr.o.m. augusti. VBU prognos nollresultat. Större utsök av elever från Smedjebacken för kommande läsår. Statistik för 2013 visar att elever från Ludvika och Smedjebacken ligger högt vad gäller behörighet att söka till högskola. Revisionen håller fastställd budget. att godkänna informationen.

6 Kommunfullmäktige Kf 20 Information från näringslivsenheten I Smedjebacken.se finns mycket information kring vad som händer inom näringslivsenheten. I övrigt kan tilläggas att det är fortsatt positivt i de flesta företagen, hög sysselsättning och orderläge. Ovako Bar AB investerar som bekant hårt i Smedjebacken, förmodligen en av de få stålverk som investerar just nu. Våra småföretag investerar också i sina verksamheter, det är tyvärr hård konkurrens om de medel som länsstyrelsen har till förfogande. DETECH AB som snart ska börja bygga sin nya industrilokal ute vid Gunnars Industriområde är ett av de företag som väntar på besked. Näringslivsenheten jobbar mycket med att utveckla befintliga företag, under 2013 så hade man kontakt med över 50 olika företag i utvecklingssyfte. Hit räknas de företag som man aktivt arbetar med och som man haft flera kontakter med. Totalt så träffar man ju betydligt flera företag i olika sammanhang där det mera blir frågan om att stämma av konjunktur och behov. Ett studiebesök har nyligen genomförts till Gällivare inom ramen för Industripaketet som drivs i samverkan med Ludvika kommun, Region Dalarna samt Tillväxtverket. Studiebesöket syftade främst till att studera hur samhällsbyggnadsarbetet genomförs i en ort som har en expanderande gruvnäring. Efterfrågan på industrimark, främst kring riksväg 66 har ökat och förutom den plan som nu håller på att fastställas i Söderbärke så undersöks även lämpliga områden kring centrala Smedjebacken. Arbetet kommer att tas med i den nya översiktsplan som kommer att tas fram under Vårt Europa Direkt kontor som finns nere på Grenaderska jobbar för fullt med att förmedla information kring EU valet den 25 maj, ta gärna kontakt med dem om ni vill ha information. Näringslivsenheten planerar också inför årets olika aktiviteter, Bo & Fritidsmässan 3-4/5, Företagsgalan den 10/5, Nya Drakbåtsfesten 7/6, Söderbärkemöljan 13/7 till 19/7 samt Augustifesten den 15/8 till 17/8. att godkänna informationen.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 21 Ks 26 Dnr Revidering av skolskjutsreglemente Ärendebeskrivning Region Dalarna har ett gemensamt skolskjutsreglemente i Dalarna, men rekommenderar att varje kommun kompletterar detsamma med lokala regler avseende förskoleklass, upptagningsområde, avstånd och vad som ska gälla för busskort. Reglementet har reviderats för att skolskjutsresorna ska kunna samordnas bättre. Ny upphandling av skolskjutsar görs under våren Då bussantalet inför läsåret reducerats med tre bussar, så kan väntetiden på skolorna bli lite längre för vissa elever och kortare för andra. Familje- och utbildningsförvaltningens förvaltningschefer kommer att informera berörda om förändring av tiderna för skolskjutsarna i kommunen. Familje- och utbildningsnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat skolskjutsreglemente. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att anta reviderat skolskjutsreglemente. att anta reviderat skolskjutsreglemente.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 22 Ks 31 Dnr Finskt förvaltningsområde Finska Föreningen i Smedjebacken har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen bör ansluta sig till de Finska förvaltningsområdena. I dagsläget är det sju punkter som Finska Föreningen vill ska åtgärdas: 1. Information: En sida/flik på finska på kommunens hemsida. 2. Minst två timmars telefontid veckovis. 3. En avdelning i ett servicehus. 4. På avdelningen utbud av finska dags- och veckotidningar, boksnurra med litteratur på finska, abonnera på TV-Finland (alt TV kopplad till en dator med Internetanslutning och bredband och använda (YLE/Areena). På kvällarna kan denna hörna fungera som mötesplats för ensamma finska pensionärer som inte bor på avdelningen. 5. Samarbete med Borlänge alt. Ludvika. 6. Vid annonsering av personal ska stor vikt läggas på den sökandes kunskaper i det finska språket. 7. De finska och svenska festtraditionerna är likartade. Till julen vill dock finländarna ha sin egen julmat. Kommunstyrelsen beslöt att remittera medborgarförslaget till kansliavdelningen för handläggning. Yttrande Riksdagens beslut Riksdagen har antagit lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Politiken utgår från Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk som Sverige har anslutit sig till. De fem nationella minoriteterna och språken är: judar (jiddisch) romer (romani chib) samer (samiska) sverigefinländare (finska) tornedalingar (meänkieli)

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Vad ska finska förvaltningsområden göra? Förvaltningsområdena finns för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Kommuner kan själva välja att ansöka om att bli finskt förvaltningsområde. Regeringen godkänner ansökan från kommuner som vill bli finskt förvaltningsområde. Det är sedan Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar förvaltningskommunerna och följer upp att kommunerna använder de statliga medel som delas ut varje år till att driva en verksamhet i enlighet med Sveriges minoritetspolitik. Kommuner som är finskt förvaltningsområde ska: informera sverigefinländare om deras rättigheter i enlighet med minoritetslagen skydda och främja det finska språket främja sverigefinländares möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i kommunen främja barns utveckling av en kulturell identitet främja användningen av det finska språket ge sverigefinländare möjlighet till inflytande i frågor som berör dem genom samråd ge den enskilde rätt att använda finska språket skriftligt och muntligt i kontakter med kommunen ge enskilda rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska Intern förvaltningsområde grupp Det ar viktigt med ett nära samarbete med de kommunala verksamheterna för att leva upp till intentionerna med förvaltningsområde. En intern förvaltningsområdesgrupp bör skapas med representation från de olika verksamheterna. En ansvarig tjänsteman bör utses som sammanhållande funktion och fungera som ingång i den kommunala organisationen med uppgift att bl.a. Ge individuell service som att informera om de verksamheter som finns i kommunen, muntligen översätta brev, boka en tid eller hänvisa till en handläggare i kommunen. Bygga upp kommunens informationsstrategi i Förvaltningsområdesfrågor.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Översätta informationsmaterial till finska. Informera minoriteterna om lagen. Delta i planeringen av finska och tvåspråkiga kulturevenemang. Ge inflytande till och samråda med företrädare for minoriteterna och föra minnesanteckningar. Föra synpunkter och förslag tillbaka in i den kommunala organisationen. Kartlägga sverigefinnarnas behov. Praktiskt hantera uppkomna situationer, problem etc. Innehållsansvarig för de finska webbsidorna, uppdatering och publicering på hemsidan. Anordna informationsträffar om kommunens kommande planer. Finansiering Statsbidraget uppgår till kronor för år 2014 och ska användas i samråd med minoriteterna och till merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst, inte till sådant som man redan tidigare är skyldig att göra, till exempel att anlita tolk enligt förvaltningslagen och dela ut ordinarie föreningsbidrag. Möjliga användningsområden är bland annat: dialog och samråd med minoriteter kartläggning informationsinsatser och översättningar organisationsöversyn och förändringar kultur- och språkinsatser synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, tex. skyltning initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material del av personalkostnader handlingsplan Nedsättning av statsbidrag Från och med bidragsåret 2013 kommer statsbidraget att kunna sättas ned om kommuner inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår. Om en kommun visar att medlen kommer att användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder som inte täcks av nästföljande års statsbidrag ska dock ingen nedsättning ske. Övrigt I dagsläget omfattas 68 kommuner och 13 landsting av de språkliga förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska, bl.a. Fagersta, Skinnskatteberg, Borlänge och Landstinget Dalarna (finska).

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Ansökan ska vara inlämnad senast 1 april och kan då gälla fr.o.m. 1 januari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att hos regeringen ansöka om att Smedjebackens kommun får ansluta sig till förvaltningsområde för finska språket i enlighet med 7 lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. att hos regeringen ansöka om att Smedjebackens kommun får ansluta sig till förvaltningsområde för finska språket i enlighet med 7 lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 23 Ks 39 Dnr Årsredovisning och bokslut 2013 Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning och bokslut 2013 för Smedjebackens kommun. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna årsredovisningen för år att godkänna årsredovisningen för år 2013.

13 Kommunfullmäktige Kf 24 Dnr Revisionsberättelse 2013 Från revisorerna föreligger revisionsberättelse för Bil Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder, inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens kulturskola och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. att bevilja styrelserna, nämnderna inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens kulturskola samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 25 Ks 40 Tfu 31 Dnr Hagge skola temporära lokaler Ärendebeskrivning Familje- och utbildningsförvaltningen har behov av mer lokalyta i Hagge skola inför höstterminen Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag med en modulbyggnad som placeras mellan skolan och Gruvfogdevägen, vilket är förankrat hos skolledningen. Leasingkostnad ca kr/månad + lokalvård, konsumtionsavgifter etc. Etablering ca kr inklusive VA, kr utan VA. Tekniska kontoret föreslår en upphandling med leasing på fyra år med friköpsklausul för en modul (180 m 2 )som är anpassad för flytt och sammanbyggnad med befintliga moduler. Medel för ovanstående finns inte i 2014 års investeringsbudget. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att uppdra till fastighetschefen undersöka finansieringsmöjligheter för att upprätta temporära lokaler vid Hagge skola Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att anvisa 300,0 tkr för uppförande av temporära lokaler i Hagge skola och att finansiering sker inom 2014 års investeringsbudget och beviljade medel för ombyggnad tekniska kontoret 1,0 mkr. Leif Nilsson (S) yrkar att 500,0 tkr beviljas för att möjliggöra att även VA-anslutning kan genomföras.

15 Kommunfullmäktige Forts. Gertrud Jernberg-Zernig (M), Bengt Norrlén (S) och Göran Engström (C) ställer sig bakom Leif Nilssons förslag. efter framställd proposition: att anvisa 500,0 tkr för uppförande av temporära lokaler i Hagge skola och att finansiering sker inom 2014 års investeringsbudget och beviljade medel för ombyggnad tekniska kontoret 1,0 mkr.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 26 Ks 41 Tfu 36 Dnr Motion om uppvärmda gångstråk Ärendebeskrivning: Kjell Midér (S) har till kommunfullmäktige inlämnat motion där det föreslås att möjligheterna till att använda returvärme för att hålla gångstråken i centrala Smedjebacken is- och snöfria utreds. Därutöver kartlägga vilka gångstråk som ska ingå och kostnaderna för genomförandet. Yttrande: Arbetet med centrumutveckling av Smedjebackens tätort har påbörjats för flera år sedan och fortgår alltjämt och i detta är trafiken en viktig del. Målsättningen var att planeringen skulle färdigställas 2013 och inkludera en detaljplan för centrum och ett analysarbete tillsammans med fastighetsägarna med målsättning att leda fram till en tydlig riktning för centrum, både vad gäller gestaltning, fastighetsfrågor och trafik. Vi är även med i en förstudie som rör små kommuners möjligheter att skapa attraktiva centrumkärnor. I detta ingår även möjligheterna att nyttja returvärme från fjärrvärmen på föreslaget sätt. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att då planering för centrumutvecklingen fortgår och innefattar förslaget om returvärme till gångstråk anse motionsskrivelsen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att då planering för centrumutvecklingen pågår och innefattar förslaget om returvärme till gångstråk anse motionsskrivelsen besvarad. att då planering för centrumutvecklingen pågår och innefattar förslaget om returvärme till gångstråk anse motionsskrivelsen besvarad.

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 27 Ks 42 Tfu 37 Dnr Motion om trafiksituationen i Smedjebackens tätort Ärendebeskrivning: Göran Engström (C) har till kommunfullmäktige inlämnat motion med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att starta ett långsiktigt utvecklingsarbete för att få en praktiskt och fungerande trafiksituation i Smedjebackens centrum. Yttrande: Arbetet med centrumutveckling av Smedjebackens tätort har påbörjats för flera år sedan och fortgår alltjämt och i detta är trafiken en viktig del. Målsättningen var att planeringen skulle färdigställas 2013 och inkludera en detaljplan för centrum och ett analysarbete tillsammans med fastighetsägarna med målsättning att leda fram till en tydlig riktning för centrum, både vad gäller gestaltning, fastighetsfrågor och trafik. Vi är även med i en förstudie som rör små kommuners möjligheter att skapa attraktiva centrumkärnor. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att då arbetet med centrumutveckling av Smedjebackens tätort fortgår vilket även innefattar trafiksituationen anse motionsskrivelsen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att då planering för centrumutvecklingen av Smedjebackens tätort pågår vilket även innefattar trafiksituationen anse motionsskrivelsen besvarad. att då planering för centrumutvecklingen av Smedjebackens tätort pågår vilket även innefattar trafiksituationen anse motionsskrivelsen besvarad.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 28 Ks 43 Tfu 38 Dnr Motion om upprättande av koloniträdgårdar Ärendebeskrivning Christer Larsson (V) har till kommunfullmäktige inlämnat motion med förslag att kommunen avsätter lämplig mark för upprättande av koloniträdgårdar samt gör övriga förberedelser som erfordras. Motionen remitterades till tekniska kontoret för yttrande. De förfrågningar som inkommit de senaste 10 åren har varit från hyresgäster hos Bärkehus AB. Bärkehus AB:s styrelse har behandlat frågan och är positiva till idén om koloniträdgårdar, man anser dock inte att Bärkehus AB ska ansvara för eller bedriva sådan verksamhet. Styrelsen beslutade att Bärkehus AB kan upplåta mark om det bildas en trädgårdsförening eller annan organisation som är ansvarig för koloniträdgårdarna. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att, med hänvisning till Bärkehus AB:s beslut om att mark kan upplåtas under förutsättning att en förening eller organisation ansvarar för koloniträdgårdarna, anse motionsskrivelsen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till Bärkehus AB:s beslut om att mark kan upplåtas under förutsättning att en förening eller organisation ansvarar för koloniträdgårdarna anse motionsskrivelsen besvarad.

19 Kommunfullmäktige Forts. att med hänvisning till Bärkehus AB:s beslut om att mark kan upplåtas under förutsättning att en förening eller organisation ansvarar för koloniträdgårdarna anse motionsskrivelsen besvarad.

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 29 Ks 44 Au 12 Dnr Motion om upprustning av Malingsbo-Kloten området Ärendebeskrivning: Calle Morgården (MP) har till kommunfullmäktige inlämnat motion där det föreslås att upprusta Malingsbo-Kloten området till en standard som gör att turister upplever det som välskött och välkomnade utreds och att medel tillskjuts för ändamålet. Kommunstyrelsen remitterade motionen till utvecklingsenheten för yttrande Yttrande: Utvecklingsarbetet måste synkroniseras med de aktiviteter som redan pågår i området av andra aktörer. Entreprenören som har hyrsjöarna har fått medel av Leader Bergslagen för att undersöka förutsättningarna för utvecklingen av fisket i området. Tyvärr har det arbetet avslutats utan tydligt resultat. (Entreprenören tackade nej till projektet.) Samtidigt har Svea Skog avsevärt minskat sitt engagemang i området när det gäller underhåll av fricampingplatser, badplatser m.m. Mot denna bakgrund har vårt arbete tagit sin ansats. Inom ramen för vårt fiskeprojekt kommer vi att arbeta med Malingsbo-Kloten området. Vidare har vi kontakter med föreningen Älgmark Malingsbo-Kloten och i dessa kontakter fått fram önskemål om utvecklingsinriktningar. En utveckling av området bör bygga på ett aktivt entreprenörskap för att bli långsiktigt. Huvudansvaret för områdets utveckling vilar fortfarande på svenska staten och länsstyrelsen. Kontakt har etablerats med företrädare för Svea skog och löfte om att erhålla material för vissa upprustningsåtgärder om kommunen svarar för arbetskraft. Därutöver driver Falun-Borlängeregionen ett projekt som heter Outdoor. Det är en förstudie som handlar om att utveckla olika områden för vandring, cykling, snöskoter m.m. och där har Smedjebacken angett Malingsbo-Kloten som ett viktigt område. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen.

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till de aktiviteter som pågår och som berör Malingsbo-Kloten området anse motionsskrivelsen besvarad. Mot beslutet reserverar sig Calle Morgården (MP). att med hänvisning till de aktiviteter som pågår och som berör Malingsbo-Kloten området anse motionsskrivelsen besvarad.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 30 Ks 45 Au 13 Dnr Motion om samverkan med andra kommuner gällande IT-enhet och personalavdelning Ärendebeskrivning Lotta Gunnarsson (M) inlämnade följande motionsskrivelse: Moderaterna vill i samband med budgetarbetet inför kommande period uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka och konsekvensbeskriva möjligheter att minska sårbarheten i viktiga stödfunktioner. Som liten kommun med begränsade möjligheter har vi ofta svårigheter att rekrytera olika spetskompetenser och chefstjänstemän, vilket gör oss väldigt sårbara. Vi anser att vi för våra kommuninvånares bästa därför behöver utreda olika möjligheter för att kvalitetssäkra viktiga funktioner och samtidigt minska sårbarheten. Vi vill ha utrett och belyst, på olika nivåer och sätt, utökad samverkan med andra kommuner gällande följande områden IT-enheten, i samverkan med andra kommuner Personalavdelningen, den personalekonomiskt administrativa delen med ekonomiprogram, registrering m.m.. Motionen har remitterats till kansliavdelningen för yttrande. Yttrande: IT-enheten, i samverkan med andra kommuner Kommunens IT-avdelning arbetar strukturerat med planering för hur kommunkoncernens kontinuitetsplanering av IT-funktionen ska kunna säkerställas. Detta arbete inkluderar bl a samverkan med länets kommuner som ett pilotexempel på kommunsamverkan omkring systemintegrationer. I pilotförsöket testas teknik och juridik för att möjliggöra delnivåer utan att för den delen avveckla den egna IT-förvaltningen. Systemintegrationer kommer att vara en grundbult i de flesta av kommunernas framtida e-tjänster. Här uppnår vi fördelar där samverkan är ett medel istället för ett mål.

23 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts Den andra åtgärden för att säkra kontinuiteten av kommunens IT-förvaltning kommer att inledas under sensommaren i form av en upphandling av IT-partner. Ett partneravtal utgör istället för produktavtal från kammarkollegiet eller SKL- Kommentus en tillgång till en bred kompetens (men naturligtvis även produkter som datorer och program). Bedömningen är att kommunernas framtida IT-behov kräver agila metoder där just följsamheten till verksamheternas behov bäst låter sig hanteras av en egen IT-avdelning som tar hjälp av en partner med stor bredd och samtidig erfarenhet från IT i offentlig sektor. Ett traditionellt outsourcingavtal känns som Stockholms Stad är ett typexempel i nutid på att outsourcingen till Volvo-IT inte blev så lyckat för staden. Historiskt har vi samma erfarenhet från Borlänge kommun I Borlänge har man tillbringat de senaste 8 åren med att reparera den skada outsourcingen medförde. Så sent som i april 2013 återanställde Borlänge en IT-chef med ansvaret för drift och förvaltning av IT. Personalavdelningen, den personalekonomiskt administrativa delen med ekonomiprogram, registrering m.m.. Inom Falun-Borlänge regionen pågår utredning om samverkansmöjligheter inom dessa områden. Ekonomicheferna tror i första hand på att jobba tillsammans med kommunernas processer. Erfarenhetsutbyte och viss samverkan kring frågor som e-handel, e-fakturor, integrationer, utbildningar och viss teknisk samordning. Diskussionen har även inkluderat möjligheterna till gemensamma ekonomisystem, men det bedöms inte möjligt då det idag är tre olika leverantörer och ekonomisystemen även är kopplade till andra verksamhetssystem. Personalcheferna träffas även de regelbundet och diskuterar samverkansmöjligheter och kompetensutveckling. Kommunen använder idag Personec som lönesystem och huvuddelen av våra medarbetare nyttjar självservice för rapportering av tjänstgöring, ledigheter etc. Antalet medarbetare på personalavdelningen har reducerats med 1,0 löneförrättartjänst fr.o.m Idag 5,0 tjänster på avdelningen där lönehanteringen har reducerats till endast en liten del av det arbete som utförs.

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att med hänvisning till pågående arbete anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till pågående arbete anse motionen besvarad. att med hänvisning till pågående arbete anse motionen besvarad.

25 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 31 Ks 46 Au 16 Dnr Motion om kommunchef Göran Engström (C) har inlämnat motionsskrivelse med förslag om att tjänst som kommunchef ska inrättas. Motionsskrivelsen är överlämnad till kommunstyrelsens ordförande för handläggning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Från kommunstyrelsens ordförande Leif Nilsson (S) föreligger yttrande över motionen. Bil Leif Nilsson (S) yrkar avslag på motionen. Jan Tholerus (C) yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige efter framställd proposition: att avslå motionsskrivelsen. Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C). Göran Engström (C) yrkar bifall till motionen. efter framställd proposition: att avslå motionsskrivelsen. Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (C), Patrick Nyman (C) och Håkan Jansson (C).

26 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 32 Ks 47 Au 11 Dnr Medborgarförslag om införande av trådbunden Internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Smedjebackens kommun Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag med begäran om att Smedjebackens kommun använder trådbunden Internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös i alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för att minska risken för ohälsa bland elever och personal har inlämnats till kommunfullmäktige. Bil Yttrande: Inom Miljödepartementets ansvarsområde finns Strålsäkerhetsmyndigheten som har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Under 2013 presenterades ett par pressmeddelanden som berör frågeställningen i medborgarförslaget. Pressmeddelande: Inga skadliga hälsoeffekter från mobilbasstationer eller trådlösa nätverk De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna anser inte att exponering orsakad av radiosändare och liknande utgör någon fara för allmänheten. Strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island anser inte att det finns någon anledning att minska allmänhetens exponering från basstationer, tv- och radiosändare eller trådlösa nätverk från dagens nivåer. I själva verket skulle ett minskat antal basstationer för mobiltelefoner kunna öka allmänhetens exponering för radiovågor. Dagligen exponeras vi alla för olika typer av radiovågor - överallt. Men nivån för den exponering vi utsätts för är en tusendel av rekommendationerna från den internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna ser därför ingen anledning att vidta åtgärder för att minska exponeringen för radiovågor. Forskning på hälsoeffekterna av elektromagnetiska fält måste dock fortsätta. Många tillämpningar har bara använts under 20 år och alla effekter av långvarigt användande är ännu inte kända.

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Kommunfullmäktige 2013-04-22 Kommunfullmäktige 2013-04-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-09-21

Kommunfullmäktige 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Georgsson (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Vanja Larsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-05-11

Kommunstyrelsen 2010-05-11 Kommunstyrelsen 2010-05-11 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska 2009 08 31 139 338 Kommunstyrelsen 2010 05 17 98 235 Arbets och personalutskottet 2010 04 26 78 168 Dnr 09.439 008 augkf22 Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-04-07

Kommunstyrelsen 2009-04-07 Kommunstyrelsen 2009-04-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lördagen den 19 februari 2011 på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg klockan 15.10 16.15 Siv Björck Kjellgren (S), ordförande Lasse

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den 2014-03-11 är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden 2014-03-17 2014-04-08

Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den 2014-03-11 är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden 2014-03-17 2014-04-08 Kommunstyrelsen 2014-03-11 Plats och tid Centrumhuset Smedjebacken, klockan 08.30-11.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Hans Jansson (S) Monica Georgsson (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Kommunhuset, Smedjebacken Dag och tid Onsdagen den 21 april 2010 kl 13.15--14.40 ande Kjell Stenberg (S), Ludvika, tjänstgörande ersättare Monica Forsgren (S), Smedjebacken

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Beslutande 8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Niclas Höglund, C, tjg ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m)

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Teknik- och fritidsutskottet 2009-02-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer