Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-04-28"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Patrick Nyman (C) Margareta Åhrman (S) Frank Norgren (S) Håkan Jansson (C) Åsa Engberg (S) Stefan Dorg (S) Jari Antell (FP) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Calle Morgården (MP) Ingemar Hellström (S) Hans Jansson (S) Svante Fryxell (MP) Thomas Björnhager (S) Lars-Ove Norling (S) Bengt Norrlén (S) Mohamed Luay Mahmoud (S) Jenny Hellström (S) Vanja Karlsson (V) Andreas Boström (S) Ulf Andersson (M) Håkan Svensson (S) Boris Norrlén (M) Kjell Midér (S) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Monica Forsgren (S) Håkan Berggren (M) Solweig Nyrede (S) Åsa Berggren Theander (M) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekreterare Annika Löfgren Europa Direkt kontor Utses att justera Jan-Ove Norling (S) och Boris Norrlén (M) Justeringens plats och tid Torggatan 5, onsdag den 7 maj 2014, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag/Bevis Protokollet från kommunfullmäktige den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärendemening 18 Information om Europa Direkt kontoret i Smedjebacken 19 Budgetuppföljning från respektive nämnd/styrelse 20 Information från näringslivsenheten 21 Revidering av skolskjutsreglemente 22 Finskt förvaltningsområde 23 Årsredovisning och bokslut Revisionsberättelse Hagge skola temporära lokaler 26 Motion om uppvärmda gångstråk 27 Motion om trafiksituationen i Smedjebackens tätort 28 Motion om upprättande av koloniträdgårdar 29 Motion om upprustning av Malingsbo-Kloten området 30 Motion om samverkan med andra kommuner gällande IT-enhet och personalavdelning 31 Motion om kommunchef 32 Medborgarförslag om införande av trådbunden Internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Smedjebackens kommun 33 Medborgarförslag skyltning 34 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 35 Smedjebackens kommuns tillgänglighetspris 36 Fiber till Vads skola 37 Arvoden till röstmottagare på valdagen 38 Årsredovisning 2013 Smedjebacken Energi & Vatten AB 39 Årsredovisning 2013 Smedjebacken Energi Nät AB 40 Årsredovisning 2013 Bärkehus AB 41 Likabehandlingsplan Interpellation angående garanti av vattenkvalitet och tjänlighet vid badet vid Prästa 43 Motion om införande av genuskunskap i högstadieskolor (V) 44 Medborgarförslag angående förbättrad landskapsvård i Söderbärke 45 Medborgarförslag om tyst område 46 Medborgarförslag om parkeringsplatser m.m. i Söderbärke 47 Motion om skateboard-/bmx-bana

3 Kommunfullmäktige Kf 18 Information om Europa Direkt-kontoret i Smedjebacken Annika Löfgren informerar om Smedjebackens Europa Direkt kontor.

4 Kommunfullmäktige Kf 19 Budgetuppföljning från respektive nämnd/styrelse Budgetuppföljning januari-mars 2014 från kommunstyrelsen, familje- och utbildningsnämnden, Västerbergslagens kulturskola, omsorgsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Smedjebacken Energi AB, Bärkehus AB, VBU och revisionen. Kommunstyrelsen beräknar att hålla årets budgetram. Idag är underskottet ca 4,5 mkr under budget men härrör sig till ej fördelade IT-kostnader samt att flertalet medlemsavgifter och bidrag utbetalas i början av året och detta är inte prognostiserat. Viss osäkerhet föreligger dock för kommunens totala kostnader för trafik. Familje- och utbildningsnämnden redovisar i dagsläget ett underskott på 4,7 mkr som till största delen är relaterat till försörjningsstöd och placeringar av barn och unga. Kulturskolan har inget att rapportera förutom att nytt avtal håller på att upprättas. Omsorgsnämnden underskott beräknas på årsbasis till 1,6 mkr. Kostnader för utbildning i samband med införande av nya datasystem, färdtjänst och extra resurser inom äldreomsorgen. Fortsatt utveckling av samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvård. LSS-verksamheten redovisar ett överskott. Kulturnämnden redovisar nollresultat. Antalet utlån och besökare ökar på biblioteken och Ung grafikverkstad har arrangerats på Meken. Besökare ökar, rekrytering av skolbibliotekarie, Ekomuseum Bergslagen har arrangerat workshop för att diskutera verksamhetens framtid. De närvarande var överens om nyttan med stiftelsen och att den ska bestå, men att det behövs tydligare direktiv till styrelsen från stiftelsen. Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett litet underskott. Arbetet med revidering av översiktsplanen kommer att startas inom en snar framtid. Planen för Barkaränget är nu klar och kommer att kunna fastställas. Bärkehus har en prognos på 1,5 mkr för Hyreshöjningen för 2014 blev 1,5 % fr.o.m. 1 februari. I dagsläget finns det 9 lediga lägenheter och den planerade byggnationen av 8 lägenheter i Söderbärke kommer snart att påbörjas.

5 Kommunfullmäktige Forts. SEAB prognos uppgår 1,0 mkr. Ackumulatortanken är idag fylld och uppvärmning pågår och full temperatur fr.o.m. augusti. VBU prognos nollresultat. Större utsök av elever från Smedjebacken för kommande läsår. Statistik för 2013 visar att elever från Ludvika och Smedjebacken ligger högt vad gäller behörighet att söka till högskola. Revisionen håller fastställd budget. att godkänna informationen.

6 Kommunfullmäktige Kf 20 Information från näringslivsenheten I Smedjebacken.se finns mycket information kring vad som händer inom näringslivsenheten. I övrigt kan tilläggas att det är fortsatt positivt i de flesta företagen, hög sysselsättning och orderläge. Ovako Bar AB investerar som bekant hårt i Smedjebacken, förmodligen en av de få stålverk som investerar just nu. Våra småföretag investerar också i sina verksamheter, det är tyvärr hård konkurrens om de medel som länsstyrelsen har till förfogande. DETECH AB som snart ska börja bygga sin nya industrilokal ute vid Gunnars Industriområde är ett av de företag som väntar på besked. Näringslivsenheten jobbar mycket med att utveckla befintliga företag, under 2013 så hade man kontakt med över 50 olika företag i utvecklingssyfte. Hit räknas de företag som man aktivt arbetar med och som man haft flera kontakter med. Totalt så träffar man ju betydligt flera företag i olika sammanhang där det mera blir frågan om att stämma av konjunktur och behov. Ett studiebesök har nyligen genomförts till Gällivare inom ramen för Industripaketet som drivs i samverkan med Ludvika kommun, Region Dalarna samt Tillväxtverket. Studiebesöket syftade främst till att studera hur samhällsbyggnadsarbetet genomförs i en ort som har en expanderande gruvnäring. Efterfrågan på industrimark, främst kring riksväg 66 har ökat och förutom den plan som nu håller på att fastställas i Söderbärke så undersöks även lämpliga områden kring centrala Smedjebacken. Arbetet kommer att tas med i den nya översiktsplan som kommer att tas fram under Vårt Europa Direkt kontor som finns nere på Grenaderska jobbar för fullt med att förmedla information kring EU valet den 25 maj, ta gärna kontakt med dem om ni vill ha information. Näringslivsenheten planerar också inför årets olika aktiviteter, Bo & Fritidsmässan 3-4/5, Företagsgalan den 10/5, Nya Drakbåtsfesten 7/6, Söderbärkemöljan 13/7 till 19/7 samt Augustifesten den 15/8 till 17/8. att godkänna informationen.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 21 Ks 26 Dnr Revidering av skolskjutsreglemente Ärendebeskrivning Region Dalarna har ett gemensamt skolskjutsreglemente i Dalarna, men rekommenderar att varje kommun kompletterar detsamma med lokala regler avseende förskoleklass, upptagningsområde, avstånd och vad som ska gälla för busskort. Reglementet har reviderats för att skolskjutsresorna ska kunna samordnas bättre. Ny upphandling av skolskjutsar görs under våren Då bussantalet inför läsåret reducerats med tre bussar, så kan väntetiden på skolorna bli lite längre för vissa elever och kortare för andra. Familje- och utbildningsförvaltningens förvaltningschefer kommer att informera berörda om förändring av tiderna för skolskjutsarna i kommunen. Familje- och utbildningsnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat skolskjutsreglemente. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att anta reviderat skolskjutsreglemente. att anta reviderat skolskjutsreglemente.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 22 Ks 31 Dnr Finskt förvaltningsområde Finska Föreningen i Smedjebacken har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen bör ansluta sig till de Finska förvaltningsområdena. I dagsläget är det sju punkter som Finska Föreningen vill ska åtgärdas: 1. Information: En sida/flik på finska på kommunens hemsida. 2. Minst två timmars telefontid veckovis. 3. En avdelning i ett servicehus. 4. På avdelningen utbud av finska dags- och veckotidningar, boksnurra med litteratur på finska, abonnera på TV-Finland (alt TV kopplad till en dator med Internetanslutning och bredband och använda (YLE/Areena). På kvällarna kan denna hörna fungera som mötesplats för ensamma finska pensionärer som inte bor på avdelningen. 5. Samarbete med Borlänge alt. Ludvika. 6. Vid annonsering av personal ska stor vikt läggas på den sökandes kunskaper i det finska språket. 7. De finska och svenska festtraditionerna är likartade. Till julen vill dock finländarna ha sin egen julmat. Kommunstyrelsen beslöt att remittera medborgarförslaget till kansliavdelningen för handläggning. Yttrande Riksdagens beslut Riksdagen har antagit lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Politiken utgår från Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk som Sverige har anslutit sig till. De fem nationella minoriteterna och språken är: judar (jiddisch) romer (romani chib) samer (samiska) sverigefinländare (finska) tornedalingar (meänkieli)

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Vad ska finska förvaltningsområden göra? Förvaltningsområdena finns för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Kommuner kan själva välja att ansöka om att bli finskt förvaltningsområde. Regeringen godkänner ansökan från kommuner som vill bli finskt förvaltningsområde. Det är sedan Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar förvaltningskommunerna och följer upp att kommunerna använder de statliga medel som delas ut varje år till att driva en verksamhet i enlighet med Sveriges minoritetspolitik. Kommuner som är finskt förvaltningsområde ska: informera sverigefinländare om deras rättigheter i enlighet med minoritetslagen skydda och främja det finska språket främja sverigefinländares möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i kommunen främja barns utveckling av en kulturell identitet främja användningen av det finska språket ge sverigefinländare möjlighet till inflytande i frågor som berör dem genom samråd ge den enskilde rätt att använda finska språket skriftligt och muntligt i kontakter med kommunen ge enskilda rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska Intern förvaltningsområde grupp Det ar viktigt med ett nära samarbete med de kommunala verksamheterna för att leva upp till intentionerna med förvaltningsområde. En intern förvaltningsområdesgrupp bör skapas med representation från de olika verksamheterna. En ansvarig tjänsteman bör utses som sammanhållande funktion och fungera som ingång i den kommunala organisationen med uppgift att bl.a. Ge individuell service som att informera om de verksamheter som finns i kommunen, muntligen översätta brev, boka en tid eller hänvisa till en handläggare i kommunen. Bygga upp kommunens informationsstrategi i Förvaltningsområdesfrågor.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Översätta informationsmaterial till finska. Informera minoriteterna om lagen. Delta i planeringen av finska och tvåspråkiga kulturevenemang. Ge inflytande till och samråda med företrädare for minoriteterna och föra minnesanteckningar. Föra synpunkter och förslag tillbaka in i den kommunala organisationen. Kartlägga sverigefinnarnas behov. Praktiskt hantera uppkomna situationer, problem etc. Innehållsansvarig för de finska webbsidorna, uppdatering och publicering på hemsidan. Anordna informationsträffar om kommunens kommande planer. Finansiering Statsbidraget uppgår till kronor för år 2014 och ska användas i samråd med minoriteterna och till merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst, inte till sådant som man redan tidigare är skyldig att göra, till exempel att anlita tolk enligt förvaltningslagen och dela ut ordinarie föreningsbidrag. Möjliga användningsområden är bland annat: dialog och samråd med minoriteter kartläggning informationsinsatser och översättningar organisationsöversyn och förändringar kultur- och språkinsatser synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, tex. skyltning initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material del av personalkostnader handlingsplan Nedsättning av statsbidrag Från och med bidragsåret 2013 kommer statsbidraget att kunna sättas ned om kommuner inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår. Om en kommun visar att medlen kommer att användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder som inte täcks av nästföljande års statsbidrag ska dock ingen nedsättning ske. Övrigt I dagsläget omfattas 68 kommuner och 13 landsting av de språkliga förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska, bl.a. Fagersta, Skinnskatteberg, Borlänge och Landstinget Dalarna (finska).

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Ansökan ska vara inlämnad senast 1 april och kan då gälla fr.o.m. 1 januari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att hos regeringen ansöka om att Smedjebackens kommun får ansluta sig till förvaltningsområde för finska språket i enlighet med 7 lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. att hos regeringen ansöka om att Smedjebackens kommun får ansluta sig till förvaltningsområde för finska språket i enlighet med 7 lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 23 Ks 39 Dnr Årsredovisning och bokslut 2013 Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning och bokslut 2013 för Smedjebackens kommun. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna årsredovisningen för år att godkänna årsredovisningen för år 2013.

13 Kommunfullmäktige Kf 24 Dnr Revisionsberättelse 2013 Från revisorerna föreligger revisionsberättelse för Bil Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder, inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens kulturskola och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. att bevilja styrelserna, nämnderna inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens kulturskola samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 25 Ks 40 Tfu 31 Dnr Hagge skola temporära lokaler Ärendebeskrivning Familje- och utbildningsförvaltningen har behov av mer lokalyta i Hagge skola inför höstterminen Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag med en modulbyggnad som placeras mellan skolan och Gruvfogdevägen, vilket är förankrat hos skolledningen. Leasingkostnad ca kr/månad + lokalvård, konsumtionsavgifter etc. Etablering ca kr inklusive VA, kr utan VA. Tekniska kontoret föreslår en upphandling med leasing på fyra år med friköpsklausul för en modul (180 m 2 )som är anpassad för flytt och sammanbyggnad med befintliga moduler. Medel för ovanstående finns inte i 2014 års investeringsbudget. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att uppdra till fastighetschefen undersöka finansieringsmöjligheter för att upprätta temporära lokaler vid Hagge skola Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att anvisa 300,0 tkr för uppförande av temporära lokaler i Hagge skola och att finansiering sker inom 2014 års investeringsbudget och beviljade medel för ombyggnad tekniska kontoret 1,0 mkr. Leif Nilsson (S) yrkar att 500,0 tkr beviljas för att möjliggöra att även VA-anslutning kan genomföras.

15 Kommunfullmäktige Forts. Gertrud Jernberg-Zernig (M), Bengt Norrlén (S) och Göran Engström (C) ställer sig bakom Leif Nilssons förslag. efter framställd proposition: att anvisa 500,0 tkr för uppförande av temporära lokaler i Hagge skola och att finansiering sker inom 2014 års investeringsbudget och beviljade medel för ombyggnad tekniska kontoret 1,0 mkr.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 26 Ks 41 Tfu 36 Dnr Motion om uppvärmda gångstråk Ärendebeskrivning: Kjell Midér (S) har till kommunfullmäktige inlämnat motion där det föreslås att möjligheterna till att använda returvärme för att hålla gångstråken i centrala Smedjebacken is- och snöfria utreds. Därutöver kartlägga vilka gångstråk som ska ingå och kostnaderna för genomförandet. Yttrande: Arbetet med centrumutveckling av Smedjebackens tätort har påbörjats för flera år sedan och fortgår alltjämt och i detta är trafiken en viktig del. Målsättningen var att planeringen skulle färdigställas 2013 och inkludera en detaljplan för centrum och ett analysarbete tillsammans med fastighetsägarna med målsättning att leda fram till en tydlig riktning för centrum, både vad gäller gestaltning, fastighetsfrågor och trafik. Vi är även med i en förstudie som rör små kommuners möjligheter att skapa attraktiva centrumkärnor. I detta ingår även möjligheterna att nyttja returvärme från fjärrvärmen på föreslaget sätt. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att då planering för centrumutvecklingen fortgår och innefattar förslaget om returvärme till gångstråk anse motionsskrivelsen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att då planering för centrumutvecklingen pågår och innefattar förslaget om returvärme till gångstråk anse motionsskrivelsen besvarad. att då planering för centrumutvecklingen pågår och innefattar förslaget om returvärme till gångstråk anse motionsskrivelsen besvarad.

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 27 Ks 42 Tfu 37 Dnr Motion om trafiksituationen i Smedjebackens tätort Ärendebeskrivning: Göran Engström (C) har till kommunfullmäktige inlämnat motion med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att starta ett långsiktigt utvecklingsarbete för att få en praktiskt och fungerande trafiksituation i Smedjebackens centrum. Yttrande: Arbetet med centrumutveckling av Smedjebackens tätort har påbörjats för flera år sedan och fortgår alltjämt och i detta är trafiken en viktig del. Målsättningen var att planeringen skulle färdigställas 2013 och inkludera en detaljplan för centrum och ett analysarbete tillsammans med fastighetsägarna med målsättning att leda fram till en tydlig riktning för centrum, både vad gäller gestaltning, fastighetsfrågor och trafik. Vi är även med i en förstudie som rör små kommuners möjligheter att skapa attraktiva centrumkärnor. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att då arbetet med centrumutveckling av Smedjebackens tätort fortgår vilket även innefattar trafiksituationen anse motionsskrivelsen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att då planering för centrumutvecklingen av Smedjebackens tätort pågår vilket även innefattar trafiksituationen anse motionsskrivelsen besvarad. att då planering för centrumutvecklingen av Smedjebackens tätort pågår vilket även innefattar trafiksituationen anse motionsskrivelsen besvarad.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 28 Ks 43 Tfu 38 Dnr Motion om upprättande av koloniträdgårdar Ärendebeskrivning Christer Larsson (V) har till kommunfullmäktige inlämnat motion med förslag att kommunen avsätter lämplig mark för upprättande av koloniträdgårdar samt gör övriga förberedelser som erfordras. Motionen remitterades till tekniska kontoret för yttrande. De förfrågningar som inkommit de senaste 10 åren har varit från hyresgäster hos Bärkehus AB. Bärkehus AB:s styrelse har behandlat frågan och är positiva till idén om koloniträdgårdar, man anser dock inte att Bärkehus AB ska ansvara för eller bedriva sådan verksamhet. Styrelsen beslutade att Bärkehus AB kan upplåta mark om det bildas en trädgårdsförening eller annan organisation som är ansvarig för koloniträdgårdarna. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att, med hänvisning till Bärkehus AB:s beslut om att mark kan upplåtas under förutsättning att en förening eller organisation ansvarar för koloniträdgårdarna, anse motionsskrivelsen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till Bärkehus AB:s beslut om att mark kan upplåtas under förutsättning att en förening eller organisation ansvarar för koloniträdgårdarna anse motionsskrivelsen besvarad.

19 Kommunfullmäktige Forts. att med hänvisning till Bärkehus AB:s beslut om att mark kan upplåtas under förutsättning att en förening eller organisation ansvarar för koloniträdgårdarna anse motionsskrivelsen besvarad.

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 29 Ks 44 Au 12 Dnr Motion om upprustning av Malingsbo-Kloten området Ärendebeskrivning: Calle Morgården (MP) har till kommunfullmäktige inlämnat motion där det föreslås att upprusta Malingsbo-Kloten området till en standard som gör att turister upplever det som välskött och välkomnade utreds och att medel tillskjuts för ändamålet. Kommunstyrelsen remitterade motionen till utvecklingsenheten för yttrande Yttrande: Utvecklingsarbetet måste synkroniseras med de aktiviteter som redan pågår i området av andra aktörer. Entreprenören som har hyrsjöarna har fått medel av Leader Bergslagen för att undersöka förutsättningarna för utvecklingen av fisket i området. Tyvärr har det arbetet avslutats utan tydligt resultat. (Entreprenören tackade nej till projektet.) Samtidigt har Svea Skog avsevärt minskat sitt engagemang i området när det gäller underhåll av fricampingplatser, badplatser m.m. Mot denna bakgrund har vårt arbete tagit sin ansats. Inom ramen för vårt fiskeprojekt kommer vi att arbeta med Malingsbo-Kloten området. Vidare har vi kontakter med föreningen Älgmark Malingsbo-Kloten och i dessa kontakter fått fram önskemål om utvecklingsinriktningar. En utveckling av området bör bygga på ett aktivt entreprenörskap för att bli långsiktigt. Huvudansvaret för områdets utveckling vilar fortfarande på svenska staten och länsstyrelsen. Kontakt har etablerats med företrädare för Svea skog och löfte om att erhålla material för vissa upprustningsåtgärder om kommunen svarar för arbetskraft. Därutöver driver Falun-Borlängeregionen ett projekt som heter Outdoor. Det är en förstudie som handlar om att utveckla olika områden för vandring, cykling, snöskoter m.m. och där har Smedjebacken angett Malingsbo-Kloten som ett viktigt område. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen.

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till de aktiviteter som pågår och som berör Malingsbo-Kloten området anse motionsskrivelsen besvarad. Mot beslutet reserverar sig Calle Morgården (MP). att med hänvisning till de aktiviteter som pågår och som berör Malingsbo-Kloten området anse motionsskrivelsen besvarad.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 30 Ks 45 Au 13 Dnr Motion om samverkan med andra kommuner gällande IT-enhet och personalavdelning Ärendebeskrivning Lotta Gunnarsson (M) inlämnade följande motionsskrivelse: Moderaterna vill i samband med budgetarbetet inför kommande period uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka och konsekvensbeskriva möjligheter att minska sårbarheten i viktiga stödfunktioner. Som liten kommun med begränsade möjligheter har vi ofta svårigheter att rekrytera olika spetskompetenser och chefstjänstemän, vilket gör oss väldigt sårbara. Vi anser att vi för våra kommuninvånares bästa därför behöver utreda olika möjligheter för att kvalitetssäkra viktiga funktioner och samtidigt minska sårbarheten. Vi vill ha utrett och belyst, på olika nivåer och sätt, utökad samverkan med andra kommuner gällande följande områden IT-enheten, i samverkan med andra kommuner Personalavdelningen, den personalekonomiskt administrativa delen med ekonomiprogram, registrering m.m.. Motionen har remitterats till kansliavdelningen för yttrande. Yttrande: IT-enheten, i samverkan med andra kommuner Kommunens IT-avdelning arbetar strukturerat med planering för hur kommunkoncernens kontinuitetsplanering av IT-funktionen ska kunna säkerställas. Detta arbete inkluderar bl a samverkan med länets kommuner som ett pilotexempel på kommunsamverkan omkring systemintegrationer. I pilotförsöket testas teknik och juridik för att möjliggöra delnivåer utan att för den delen avveckla den egna IT-förvaltningen. Systemintegrationer kommer att vara en grundbult i de flesta av kommunernas framtida e-tjänster. Här uppnår vi fördelar där samverkan är ett medel istället för ett mål.

23 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts Den andra åtgärden för att säkra kontinuiteten av kommunens IT-förvaltning kommer att inledas under sensommaren i form av en upphandling av IT-partner. Ett partneravtal utgör istället för produktavtal från kammarkollegiet eller SKL- Kommentus en tillgång till en bred kompetens (men naturligtvis även produkter som datorer och program). Bedömningen är att kommunernas framtida IT-behov kräver agila metoder där just följsamheten till verksamheternas behov bäst låter sig hanteras av en egen IT-avdelning som tar hjälp av en partner med stor bredd och samtidig erfarenhet från IT i offentlig sektor. Ett traditionellt outsourcingavtal känns som Stockholms Stad är ett typexempel i nutid på att outsourcingen till Volvo-IT inte blev så lyckat för staden. Historiskt har vi samma erfarenhet från Borlänge kommun I Borlänge har man tillbringat de senaste 8 åren med att reparera den skada outsourcingen medförde. Så sent som i april 2013 återanställde Borlänge en IT-chef med ansvaret för drift och förvaltning av IT. Personalavdelningen, den personalekonomiskt administrativa delen med ekonomiprogram, registrering m.m.. Inom Falun-Borlänge regionen pågår utredning om samverkansmöjligheter inom dessa områden. Ekonomicheferna tror i första hand på att jobba tillsammans med kommunernas processer. Erfarenhetsutbyte och viss samverkan kring frågor som e-handel, e-fakturor, integrationer, utbildningar och viss teknisk samordning. Diskussionen har även inkluderat möjligheterna till gemensamma ekonomisystem, men det bedöms inte möjligt då det idag är tre olika leverantörer och ekonomisystemen även är kopplade till andra verksamhetssystem. Personalcheferna träffas även de regelbundet och diskuterar samverkansmöjligheter och kompetensutveckling. Kommunen använder idag Personec som lönesystem och huvuddelen av våra medarbetare nyttjar självservice för rapportering av tjänstgöring, ledigheter etc. Antalet medarbetare på personalavdelningen har reducerats med 1,0 löneförrättartjänst fr.o.m Idag 5,0 tjänster på avdelningen där lönehanteringen har reducerats till endast en liten del av det arbete som utförs.

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att med hänvisning till pågående arbete anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till pågående arbete anse motionen besvarad. att med hänvisning till pågående arbete anse motionen besvarad.

25 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 31 Ks 46 Au 16 Dnr Motion om kommunchef Göran Engström (C) har inlämnat motionsskrivelse med förslag om att tjänst som kommunchef ska inrättas. Motionsskrivelsen är överlämnad till kommunstyrelsens ordförande för handläggning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Från kommunstyrelsens ordförande Leif Nilsson (S) föreligger yttrande över motionen. Bil Leif Nilsson (S) yrkar avslag på motionen. Jan Tholerus (C) yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige efter framställd proposition: att avslå motionsskrivelsen. Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C). Göran Engström (C) yrkar bifall till motionen. efter framställd proposition: att avslå motionsskrivelsen. Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (C), Patrick Nyman (C) och Håkan Jansson (C).

26 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 32 Ks 47 Au 11 Dnr Medborgarförslag om införande av trådbunden Internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Smedjebackens kommun Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag med begäran om att Smedjebackens kommun använder trådbunden Internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös i alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för att minska risken för ohälsa bland elever och personal har inlämnats till kommunfullmäktige. Bil Yttrande: Inom Miljödepartementets ansvarsområde finns Strålsäkerhetsmyndigheten som har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Under 2013 presenterades ett par pressmeddelanden som berör frågeställningen i medborgarförslaget. Pressmeddelande: Inga skadliga hälsoeffekter från mobilbasstationer eller trådlösa nätverk De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna anser inte att exponering orsakad av radiosändare och liknande utgör någon fara för allmänheten. Strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island anser inte att det finns någon anledning att minska allmänhetens exponering från basstationer, tv- och radiosändare eller trådlösa nätverk från dagens nivåer. I själva verket skulle ett minskat antal basstationer för mobiltelefoner kunna öka allmänhetens exponering för radiovågor. Dagligen exponeras vi alla för olika typer av radiovågor - överallt. Men nivån för den exponering vi utsätts för är en tusendel av rekommendationerna från den internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna ser därför ingen anledning att vidta åtgärder för att minska exponeringen för radiovågor. Forskning på hälsoeffekterna av elektromagnetiska fält måste dock fortsätta. Många tillämpningar har bara använts under 20 år och alla effekter av långvarigt användande är ännu inte kända.

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9 Ks 117 Au 10 Dnr 2013.230 042 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Läs mer