TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, kl Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén (s) Leif Göbel (s) Torsten Gustavsson (s) tjg ers, Maritha Medin (s) tjg ers Larry Hansson (Fpl), tjg ers Benny Andersson (s) Lars Andersson (Kd), tjg ers, Birgitta Adolfsson (fpl) 1 vice ordf Gösta Andersson (sb) ej 66 Bo Bertelsen (ka) Bengt-Olof Karlsson (kd), Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare Astrid Edström Ekonomichef Rune Ohlsson, Christer Persson (m) ej tjg ers Torsten Persson (s), ej tjg ers Östen Thorneus (mp), ej tjg ers Gudrun Ivarsson, (fpl) ej tjg ers Marianne Möller, rektor Vivi Metsola-Lundgren, projekt- och utredningssekreterare Claes Frisk, vd Wallhamnbolagen Håkan Bergstam, räddningschef Kent Alm, näringslivsutvecklare Hans Palm skorstensfejarmästare Utses att justera Torsten Gustavsson, (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf Astrid Edström Organ Ordförande Justerande Thomas Fransson (kd) Torsten Gustavsson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kansliet Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsen KS 46 Dnr H 00:41 YTTRANDE ÖVER MILJÖDOMSTOLENS DOM ANG TILLSTÅND ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN FÖR ANLÄGGNING FÖR VINDKRAFT PÅ FASTIGHETEN SKABOHOLMEN 1:1 Tjörns kommun har anmodats att yttra sig till miljööverdomstolen i rubricerat ärende. Arbetsutskottets beslut , 45. Miljö- och byggnämndens beslut , 71. Kommunstyrelsens beslut: Miljö- och byggnämndens beslut , 71 översänds som Tjörns kommuns yttrande i ärendet.

3 Kommunstyrelsen KS 47 Dnr H 00:31 INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR TILL ISGR ÅR 2000 GR:s förbundsstyrelse har gjort ett förslag till interkommunal ersättning för ISGR för kalenderåret Arbetsutskottets beslut , 31. Kommunstyrelsens beslut: För kalenderåret 2000 fastställs interkommunal ersättning för ISGR enligt följande: -svensk-engelska sektionen årskurs 1-5: kr/termin -svensk-engelska sektionen årskurs 6-9: kr/termin -internationella sektionen årskurs 1-5: kr/termin -internationella sektionen årskurs 6-9: kr/termin.

4 Kommunstyrelsen KS 48 Dnr H 00:32 INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING FÖR GRUNDSKOLAN I GÖTEBORGSREGIONEN ÅR 2000 GR har tagit fram ett förslag till priser för grundskolan avseende kalenderår 2000 på basis av det material kommunerna lämnat till GR. Utbildningsgruppen har behandlat ärendet vid sammanträde 3 februari. Förbundsstyrelsen har beslutat rekommendera medlemskommunerna att fastställa förslaget. Arbetsutskottets beslut , 32. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande interkommunala ersättning för grundskolan kalenderåret 2000: År 1-6 År kronor kronor.

5 Kommunstyrelsen KS 49 Dnr H 00:33 BORGEN FÖR PENSIONSUTFÄSTELSER RENOVA Renova AB hemställer om borgen för pensionsutfästelser. Hemställan sker i enlighet med beslut fattat av styrelsen att hos delägarkommunerna begära borgen för pensionsutfästelser att fördelas mellan kommunerna efter ägarandel. ( beräknas dessa uppgå till totalt 55,5 Mkr). Arbetsutskottets beslut , 33. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar om borgensåtagande för den av Renovas pensionsutfästelser som motsvarar ägarandelen. Tjörns andel är 1,1 % vilket beräknas motsvara ca kronor.

6 Kommunstyrelsen KS 50 Dnr H 00:34 BORGEN FÖR LÅN TILL INVESTERINGAR RENOVA Renova AB hemställer om borgen för lån till investeringar. Hemställan sker i enlighet med beslut fattat av styrelsen att hos delägarkommunerna begära borgen för lån uppgående till totalt Mkr för en period på maximalt 25 år att fördelas mellan kommunerna efter ägarandel. Tigare behandling Arbetsutskottets beslut , 34. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar om borgensåtagande upp till det belopp motsvarande ägarandelen av det totalt beräknade lånebehovet Mkr för en period om maximalt 25 år. Tjörns andel är 1.1 % vilket motsvarar 11 MKr.

7 Kommunstyrelsen KS 51 Dnr H 00:35 FINANSIELL RAPPORT PER Ekonomichefen, Rune Ohlsson har överlämnat finansiell rapport per Rapporten visar att egen likviditet f n är förhållandevis låg (2,8 Mkr). Låneskulden är oförändrad 170 Mkr jämfört med rapporten Räntbindningstiden på befintliga lån har förlängts vilket sänkt ränterisknivån något. En höjning av marknadsräntan idag med en procentenhet påverkar kommunens genomsnittliga ränta med 0,36%-enheter på ett års sikt och med 0,68 %-enheter på fem års sikt. Gränsen enligt antagen policy är 0,5 resp 0,75%-enheter. Genomsnittlig skuldränta är 5,16 %. Arbetsutskottets beslut , 35. Kommunstyrelsens beslut: Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen KS 52 Dnr BUDGETUPPFÖLJNINGSPROGNOS 1/00 FÖR KOMMUNSTYRELSEN Budgetuppföljningen beskriver förväntat utfall gentemot fastställd budget Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner följande prognos. Kommunstyrelsen Politiker kostnader för förtroendevalda i Tjörns kommun -400 Arvode, ersättningar m m (baserat på analys 1999, nivåfel). Kommunstyrelsen, övriga kostnader Tjänster/utredningar (baserat på analys 1999) belastar projekt/ utvecklingsarbete med 600 tkr under år Summa kommunstyrelsekostnader -400 Kommunledningskontoret Information m m (engångskostnad för kommunpresentation Finansiering; bankbok) Medborgarkontoret (nivåfel) -200 Ekonomiavdelningen (engångskostnad, nytt ekonomisystem. Finansiering: bankbok -250 Personalavdelningen (nivåfel) -50

9 Kommunstyrelsen Kommungemensamt Miljöåtgärder (projekt/engångskostnad) -590 Sjöpersonalutbildning/hyresunderskott, Malaga (hyresavtal t o m 2000) -200 Bostadsanpassningsbidrag samma volym som 1999 (nivåfel) -500 Projekt/utredningar (besparingar) Summa kommungemensamt 0 Räddningstjänst Summa 0 Hamnverksamhet, handelshamnar (nivåfel) -300 Den totala avvikelsen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde uppgår till 900 tkr varav tkr utgör engångskostnader under år Exkl engångskostnaderna hade avvikelsen blivit positiv; tkr.

10 Kommunstyrelsen KS 53 Dnr H 00:49 BUDGETUPPFÖLJNINGSPROGNOS 1/00 Budgetuppföljningen beskriver förväntat utfall gentemot fastställd budget Arbetsutskottets beslut , 36. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunstyrelsens verksamhetsområde Nivåfel inom kommunledningskontor på sammanlagt 250 noteras och beaktas i samband med behandling av prognos 2 samt i kommande budgetarbete. Engångskostnader på 350 noteras, bearbetas och beaktas vidare i samband med prognos 2. Nivåfel avseende arvoden, ersättningar mm noteras och beaktas i kommande budgetarbete. Negativa avvikelser inom kommungemensamt kan finansieras genom att inga ytterligare projekt/utvecklingsarbeten genomförs under året. Kommungemensamt lämnar härigenom ett förväntat överskott på 410. Handelshamnar ( -300 ) Till prognos 2 skall en beskrivning över genomförda åtgärder samt en plan för att åstadkomma resultatförbättring lämnas. De långsiktiga förutsättningarna redovisas i kommande budgetarbete. Räddningstjänstens resultat skall beräknas med hänsyn till vad som beslutats avseende försäljning av båt. Miljö-/ byggnämnd Engångskostnader för annonsering (70) noteras och finansieras i intern balansräkning.

11 Kommunstyrelsen OVK( 100 ) är en kommunintern post som regleras med fastighetsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden behandlar för närvarande förslag till plan avseende Tuveslätt. Skall denna genomföras blir kostnaden för detta 250. Detta beaktas i kommande prognos så snart ärendet behandlats. Nivåfel på 330 noteras och beaktas i kommande budgetarbete. Kultur-/fritidsnämnd Fritidshamnverksamheten beräknas lämna ett underskott på ca 300. Nämnden ges i uppdrag att anpassa kostnader- intäkter så att verksamheten inte visar underskott. Fastighets-/ tekniknämnd Engångskostnader/övergångskostnader under 2000 noteras och finansieras i intern balansräkning. Kostnadsnivån skall vara anpassad Barn-/utbildningsnämnd Grundskolan förväntar ett underskott på 500 beroende på löneökningar utöver budgeterat. Åtgärder skall vidtas för att underskott inte skall uppkomma. Åtgärder i grundskolan skall dock anpassas i förhållande till de möjligheter barnomsorgsverk-samheten har att lämna överskott. Budgeten för barnomsorgsverksamheten 2001 kommer att anpassas efter förändring i barnantal. Verksamheten bör redan nu påbörja anpassningar i verksamheten. Avseende övriga skolformer beräknas ett underskott på Verksamheten skall anpassas så att resultatet blir i enlighet med budget. Socialnämnd Avseende Särskilda omsorger gör förvaltningen bedömningen att ökade kostnader för köpta platser kan innebära underskott med upp till 600. Äldreomsorgen befarar underskott på ca 800 bl a beroende på hög sjukfrånvaro och behov av extra vård vid livets slutskede. Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att komma tillrätta med förväntade underskott.

12 Kommunstyrelsen Effektivisering fastighetsförvaltning Budgeterad effektivisering totalt Av denna del skall fastighetsförvaltningen svara för och Grundskolan 500. För att grundskolan skall kunna klara detta lämnar fastighetsförvaltningen förslag på effektivare fastighetsservice/städning på motsvarande belopp. F n beräknas fastighetsförvaltningen inte klara hela beloppet Underskott beräknas bli 260. Förvaltningen arbetar vidare med ambitionen att hitta nya besparingar. Effektivisering lokalytor Budgeterat 900 som en inledande besparing av budgetbelopp 2001 (1.800 ). Beslut ännu ej klara i ansvariga nämnder (Fastighetsnämnd tillsammans med Barn-/utb och Kultur- /fritid) avseende effektivisering/avyttring. Gemensamt för samtliga verksamheter Kommunfullmäktige utgår från att stora ansträngningar görs i samtliga verksamheter i syfte att förbättra årets resultat. Notering De socialdemokratiska ledamöterna deltar inte i detta beslut.

13 Kommunstyrelsen KS 54 Dnr H 00:50 RESULTATÖVERFÖRING 1999 Enligt principerna för ekonomirelationer i Tjörns kommun sker resultatöverföring mellan åren enligt grundprincipen att hela resultatet medföljer till kommande år. Vissa justeringar kan göras i samband med bokslutsdialog för händelser som verksamhetsansvarig nämnd inte kunnat råda över eller för verksamhet som inte blivit genomförd under året. Arbetsutskottets beslut , 37. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner förslag till resultatöverföring per förvaltning.

14 Kommunstyrelsen KS 55 Dnr H 00:36 REVIDERING AV RENHÅLLNINGSORDNING Nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige , 116. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller de föreskrifter som gäller för hanteringen av avfall inom kommunen. Renhållningsordningen har varit utställd under tiden , och kungörelse har varit införd i tidningarna. Renhållningen behöver revideras för att lagstiftningen ändrats. Numera finns även regler om renhållning i Miljöbalken. Hämtningsintervallet för det komposterbara avfallet är ändrat från hämtning varannan vecka till varje vecka sommartid. Miljö- och byggnämndens beslut , 38 där nämnden godkänner revideringen och hemställer att kommunfullmäktige antar densamma. Arbetsutskottets beslut , 38. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar renhållningsordningen.

15 Kommunstyrelsen KS 56 Dnr H 00:37 SVAR PÅ MOTION OM DALENVÄGEN, RÖNNÄNG Bo Bertelsen (ka) lämnade vid fullmäktiges sammanträde in en motion med följande lydelse. Sen en tid tillbaka kan vi se resultatet på det arbete som Vägverket har utfört i Rönnäng, d v s gällande projektet förbättrade förbindelser i Rönnäng och till öarna. Motionen avser då det utförda arbetet på Dalenvägen, gällande Vägverkets val av beläggning, s k kullersten. Detta val har medfört mycket stora olägenheter för de kringboende, såsom starkt buller och vibrationer i fastigheterna. Det är ju naturligtvis ej kommunens avsikt att medverka till att s k förbättrade förbindelser i samma slag ska innebära stora olägenheter för de kringboende. Man kan väl lugnt påstå att just valet av kullersten var ett mycket obetänkligt beslut av Vägverket. Att man använde sig av detta material förr i tiden kan man ju förstå då möjligheterna att lägga asfalt ej fanns. Men att använda sig av detta i dagens läge är helt oförstående för troligen dom flesta. Dessutom är det betydligt dyrare att marklägga, eftersom det går åt förödande många fler arbetstimmar jämfört med att lägga asfalt. Därför yrkar Kommunalt Alternativ på: Att Tjörns kommun kontaktar Vägverket gällande detta val av markbeläggning, och då framför ovan nämnda synpunkter. Att Tjörns kommun vid samma tillfälle förhandlar sig fram till att Vägverket belägger och bekostar Dalenvägen med asfalt, eftersom det utan tvivel kan anses att Vägverket ej har uppfyllt de moderna kvalitativa krav som man kan förvänta sig av en nyanlagd vägsträcka, vilket ju har visat sig i form av de stora olägenheter som de kringboende blivit drabbade av. Kommunfullmäktiges beslut , 6 att överlämna motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut , 39.

16 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Eftersom motionen behandlar verksamhet som ligger inom vägverkets område rekommenderas motionären att sända sin skrivelse till vägverket. Motionen är därmed besvarad.

17 Kommunstyrelsen KS 57 Dnr H 00:38 VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTTRAFIK Tjörns kommun har fått ett remissförslag på Västtrafiks verksamhetsplan för åren Verksamhetsplanen skall ange inriktning och ekonomiska ramar för koncernens verksamhet under kommande treårsperiod. Verksamhetsplan fastställs av bolagsstämman. Arbetsutskottets beslut , 41. Kommunstyrelsens beslut: Tjörns kommun har inget att erinra mot förslaget till Verksamhetsplan för Västtrafik

18 Kommunstyrelsen KS 58 Dnr H 00:51 FLYTTNING AV HUS PÅ KLÄDESHOLMEN Räddningstjänsten har påtalat att vägen till Stensvik på Klädesholmen är så smal att man har svårt att komma fram med sina fordon. Ägaren av huset är villig att flytta huset, cirka 1-2 meter. Tekniska avdelningen har beräknat kostnaden för flyttningen till kronor. Arbetsutskottets beslut , 42. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska avdelningen att flytta huset och anslår kronor ur kommunstyrelsens anslag för projekt- och utvecklingsarbeten. Anslaget rapporteras i prognos 2.

19 Kommunstyrelsen KS 59 Dnr H 00:39 AVTAL MELLAN TJÖRNS KOMMUN OCH BÅTPLATSINNEHAVARE Kommunfullmäktige antog , 24 ett avtal mellan Tjörns kommun och båtplatsinnehavare i kommunala hamnar. Kultur- och fritidsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige , 111 att i båtplatsavtalets 13 Avtalsbrott, göra följande tillägg: I det fall kommunen hävt avtalet genom båtägarens försummelse enligt 13 har denne inte rätt att ställa sig på nytt i båtplatskö förrän efter fem år. Arbetsutskottets beslut , 43. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att i båtplatsavtalets 13 Avtalsbrott görs följande tillägg: I det fall kommunen hävt avtalet genom båtägarens försummelse enligt 13 har denne inte rätt att ställa sig på nytt i båtplatskö förrän efter fem år.

20 Kommunstyrelsen KS 60 Dnr H 00:40 TJÖRNS KOMMUNS UPPDRAG TILL NORDISKA AKVARELLMUSEET Ett förslag till Tjörns kommuns uppdrag till Nordiska Akvarellmuseet har arbetats fram och lyder: Nordiska Akvarellmuseet skall vara En resurs för att nå kommunens kulturpolitiska mål. Detta innebär: Att Nordiska Akvarellmuseet ger Tjörns invånare och besökare möjligheter till konstupplevelser och eget skapande. Att ge Tjörns invånare och besökare tillgång till en konstplattform för internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer. En resurs inom kommunens utbildningsverksamhet Detta innebär: Att den konstpedagogiska verksamheten på museet blir en resurs för skolans verksamhet. Skolorna erbjuds att deltaga i nordiska utvecklingsprojekt. En högskoleutbildning inom konstnärlig verksamhet stimulerar utbildningen i kommunen. Att folkbildningen inom kommunen får del av det kursutbud som kommer att finnas på museet.

21 Kommunstyrelsen En resurs i kommunens marknadsföring och i dess näringslivs-turismutveckling. Detta innebär: Att Nordiska Akvarellmuseets verksamhet kan bidra till att göra Tjörn än mer attraktiv som besöksort och som lokaliseringsort för företagande. Som en internationell kulturinstitution kommer Nordiska Akvarellmuseet att stimulera småföretagen inom kommunens turism/besöksnäring. Detta gäller åretom-turism. Inför varje nytt verksamhetsår sker samråd mellan museet och förvaltningarna för skola, fritid och kultur, och sociala inom Tjörns kommun. Syftet är bland annat att finna berikande samarbetsmöjligheter. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige bjuds vardera till museet 1 gång/år för att där ha sina sammanträden. I samband med dessa möten informeras om museiverksamheten för det år som gått och för kommande verksamhetsår. Kommunledningen erhåller sponsorrabatt för museilokalerna vid möten och representation. Arbetsutskottets beslut , 44. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner ovanstående som Tjörns kommuns uppdrag till Nordiska Akvarellmuseet.

22 Kommunstyrelsen KS 61 Dnr H 00:53 REVIDERAD RISKANALYS FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN I TJÖRNS KOMMUN Räddningschefen har gjort ett förslag till riskanalys för räddningstjänsten i Tjörns kommun. Riskanalysen revideras senast , KF 71. Räddningschef Håkan Bergstam föredrar ärendet. Kommunstyrelsens beslut: Riskanalysen återremitteras. Vardera samverkansgrupp utser en representant som tillsammans får i uppdrag att närmare gå igenom riskanalysen innan beslut tas. Utsedda personer anmäls till kansliet.

23 Kommunstyrelsen KS 62 Dnr H 00:54 YTTRANDE ÖVER DELRAPPORT MED DELS ETT FÖRSLAG TILL OMSTÄLLNINGSBIDRAG FÖR VISSA LANDSTING OCH DELS ETT FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I INKOMSTUTJÄMNINGEN (Fi 1999:11) Regeringen hr tillsatt en särskild delegation för fortsatt utveckling av utjämningssystemet för kommuner och landsting och utvärdering av träffsäkerheten hos de enskilda delarna i inkomstutjämningen. Vidare skulle delegationen utreda alternativa utformningar av inkomstutjämningen med bibehållen långtgående utjämning men utan negativa effekter. Samtidigt tillsattes en expertgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att förenkla utjämningssystemet för kommuner och landsting och att göra systemet mer stabilt. Delegationen har nu lämnat en delrapport vilken Tjörns kommun fått för yttrande. Ekonomichefen, Rune Ohlsson har gjort ett förslag till yttrande. Kommunstyrelsens beslut: Tjörns kommun lämnar yttrande enligt ekonomichefens förslag.

24 Kommunstyrelsen KS 63 Dnr H 00:55 SAMORDNAD INFRASTRUKTURPLANERING I GÖTEBORGSREGIONEN Förbundsstyrelsen, GR, har beslutat att rekommendera kommunerna att godkänna styrelsens förslag om hur samordnad infrastrukturplanering i Göteborgsregionen bör samordnas för att transportsystemen skall kunna bidra till en fortsatt samhällsutveckling och regionens roll som nordiskt transportcentrum stärkas. Kommunstyrelsens beslut: Tjörns kommun godkänner förslaget. PM kompletteras med att representanter från berörda kommuner kan adjungeras till ledningsgrupper och arbetsgrupper.

25 Kommunstyrelsen KS 64 Dnr H 00:56 AVTAL OM FOLKHÄLSOARBETE I TJÖRNS KOMMUN Sedan 1995 finns ett folkhälsoråd där både politiker och tjänstemän ingår. En tjänst som folkhälsosekreterare, 80 % tillsattes 1998 t o m , vilken senare förlängdes med 50 % tjänstgöring under hösten Ett förslag till avtal om folkhälsoarbete i Tjörns kommun har upprättats. Avtalsparter är Tjörns kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale. I avtalet regleras folkhälsorådets roll och folkhälsosamordnarens uppdrag. Vidare personalansvar och finansiering för denne. Kostnaderna förslås delas lika mellan parterna. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner avtalets intentioner men uppdrar till kommunchefen att göra vissa justeringar/slutförhandla. Kommunstyrelsen ger Kommunalrådet delegation att godkänna och skriva på avtalet efter justeringar.

26 Kommunstyrelsen KS 65 FÖRSÄLJNING AV BÅT UCT Marianne Möller informerar kommunstyrelsen om rubricerat.

27 Kommunstyrelsen KS 66 Dnr H 00:18 ÖVERENSKOMMELSE ENL 5 KAP FBL - DEL AV KLÄDESHOLMEN 1:1 - SVALANS KONSERVFABRIK Svalans Konservfabrik AB har i skrivelse, , ansökt om att få köpa kompletteringsmark från fastigheten Klädesholmen 1:1. Markområde 1 skall användas som parkeringsplats. Marken är asfalterad. Asfalten är bekostad av företaget. Markområde 2 är en pålad brygga, således markområde. Bryggan ägs av ägaren till fastigheten Koholmen 1:65. Arbetsutskottets beslut , 174 där ärendet bordläggs i avvaktan på arbetsutskottets studiebesök på Klädesholmen. Arbetsutskottets beslut , 21 där ärendet återremitterades. Kommunstyrelsens beslut , 40. Jäv Gösta Andersson anmäler jäv och deltar inte i vare sig handläggning eller beslut i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Svalans Konservfabrik får köpa kompletteringsmark från fastigheten Klädesholmen 1:1 enligt upprättat avtal.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 2000-02-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.30-20.30 Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Christer Persson (m), tjg ers Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Underskrifter Sekreterare Paragraf

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Underskrifter Sekreterare Paragraf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-03-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00-21.30 Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-11-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-11-09 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 2000-11-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 19.55 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset 18.30 19.00 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-29 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl.13.00 15.00 Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Nils Lackfors (s) Martin Johansen (fp) Anders

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-10-26 1 Plats och tid Sagahuset, Skärhamn, kl.17.10 19.00 Beslutande Martin Johansen (fp) Gudrun Ivarsson (fp) tjg ers Bo Bertelsen (ka) Vilgoth Wilhelmsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Moliendos musikhus och Kållekärrs skola kl 18.00-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gjert Magnusson (s) ordf

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-19 1 Plats och tid Billströmska folkhögskolan kl. 17.00 19.50 Blad Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-04-28 1(6) Plats och tid Åsele Folkets Hus 13 00 14 40 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) v ordf K Sune Almroth(s) Tommy Danielsson(s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-12-27 1 [10] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17.30-18.05 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-08 1 [8] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18 Beslutsärenden KS 1 Yttrande, buller- och vibrationsutredning för järnvägsnära bostäder 2 Tillsvidareanställning, utbildningschef 3 Arrendekontrakt skidbacke m m 4 Remissvar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer