TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, kl Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén (s) Leif Göbel (s) Torsten Gustavsson (s) tjg ers, Maritha Medin (s) tjg ers Larry Hansson (Fpl), tjg ers Benny Andersson (s) Lars Andersson (Kd), tjg ers, Birgitta Adolfsson (fpl) 1 vice ordf Gösta Andersson (sb) ej 66 Bo Bertelsen (ka) Bengt-Olof Karlsson (kd), Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare Astrid Edström Ekonomichef Rune Ohlsson, Christer Persson (m) ej tjg ers Torsten Persson (s), ej tjg ers Östen Thorneus (mp), ej tjg ers Gudrun Ivarsson, (fpl) ej tjg ers Marianne Möller, rektor Vivi Metsola-Lundgren, projekt- och utredningssekreterare Claes Frisk, vd Wallhamnbolagen Håkan Bergstam, räddningschef Kent Alm, näringslivsutvecklare Hans Palm skorstensfejarmästare Utses att justera Torsten Gustavsson, (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf Astrid Edström Organ Ordförande Justerande Thomas Fransson (kd) Torsten Gustavsson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kansliet Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsen KS 46 Dnr H 00:41 YTTRANDE ÖVER MILJÖDOMSTOLENS DOM ANG TILLSTÅND ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN FÖR ANLÄGGNING FÖR VINDKRAFT PÅ FASTIGHETEN SKABOHOLMEN 1:1 Tjörns kommun har anmodats att yttra sig till miljööverdomstolen i rubricerat ärende. Arbetsutskottets beslut , 45. Miljö- och byggnämndens beslut , 71. Kommunstyrelsens beslut: Miljö- och byggnämndens beslut , 71 översänds som Tjörns kommuns yttrande i ärendet.

3 Kommunstyrelsen KS 47 Dnr H 00:31 INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR TILL ISGR ÅR 2000 GR:s förbundsstyrelse har gjort ett förslag till interkommunal ersättning för ISGR för kalenderåret Arbetsutskottets beslut , 31. Kommunstyrelsens beslut: För kalenderåret 2000 fastställs interkommunal ersättning för ISGR enligt följande: -svensk-engelska sektionen årskurs 1-5: kr/termin -svensk-engelska sektionen årskurs 6-9: kr/termin -internationella sektionen årskurs 1-5: kr/termin -internationella sektionen årskurs 6-9: kr/termin.

4 Kommunstyrelsen KS 48 Dnr H 00:32 INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING FÖR GRUNDSKOLAN I GÖTEBORGSREGIONEN ÅR 2000 GR har tagit fram ett förslag till priser för grundskolan avseende kalenderår 2000 på basis av det material kommunerna lämnat till GR. Utbildningsgruppen har behandlat ärendet vid sammanträde 3 februari. Förbundsstyrelsen har beslutat rekommendera medlemskommunerna att fastställa förslaget. Arbetsutskottets beslut , 32. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande interkommunala ersättning för grundskolan kalenderåret 2000: År 1-6 År kronor kronor.

5 Kommunstyrelsen KS 49 Dnr H 00:33 BORGEN FÖR PENSIONSUTFÄSTELSER RENOVA Renova AB hemställer om borgen för pensionsutfästelser. Hemställan sker i enlighet med beslut fattat av styrelsen att hos delägarkommunerna begära borgen för pensionsutfästelser att fördelas mellan kommunerna efter ägarandel. ( beräknas dessa uppgå till totalt 55,5 Mkr). Arbetsutskottets beslut , 33. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar om borgensåtagande för den av Renovas pensionsutfästelser som motsvarar ägarandelen. Tjörns andel är 1,1 % vilket beräknas motsvara ca kronor.

6 Kommunstyrelsen KS 50 Dnr H 00:34 BORGEN FÖR LÅN TILL INVESTERINGAR RENOVA Renova AB hemställer om borgen för lån till investeringar. Hemställan sker i enlighet med beslut fattat av styrelsen att hos delägarkommunerna begära borgen för lån uppgående till totalt Mkr för en period på maximalt 25 år att fördelas mellan kommunerna efter ägarandel. Tigare behandling Arbetsutskottets beslut , 34. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar om borgensåtagande upp till det belopp motsvarande ägarandelen av det totalt beräknade lånebehovet Mkr för en period om maximalt 25 år. Tjörns andel är 1.1 % vilket motsvarar 11 MKr.

7 Kommunstyrelsen KS 51 Dnr H 00:35 FINANSIELL RAPPORT PER Ekonomichefen, Rune Ohlsson har överlämnat finansiell rapport per Rapporten visar att egen likviditet f n är förhållandevis låg (2,8 Mkr). Låneskulden är oförändrad 170 Mkr jämfört med rapporten Räntbindningstiden på befintliga lån har förlängts vilket sänkt ränterisknivån något. En höjning av marknadsräntan idag med en procentenhet påverkar kommunens genomsnittliga ränta med 0,36%-enheter på ett års sikt och med 0,68 %-enheter på fem års sikt. Gränsen enligt antagen policy är 0,5 resp 0,75%-enheter. Genomsnittlig skuldränta är 5,16 %. Arbetsutskottets beslut , 35. Kommunstyrelsens beslut: Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen KS 52 Dnr BUDGETUPPFÖLJNINGSPROGNOS 1/00 FÖR KOMMUNSTYRELSEN Budgetuppföljningen beskriver förväntat utfall gentemot fastställd budget Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner följande prognos. Kommunstyrelsen Politiker kostnader för förtroendevalda i Tjörns kommun -400 Arvode, ersättningar m m (baserat på analys 1999, nivåfel). Kommunstyrelsen, övriga kostnader Tjänster/utredningar (baserat på analys 1999) belastar projekt/ utvecklingsarbete med 600 tkr under år Summa kommunstyrelsekostnader -400 Kommunledningskontoret Information m m (engångskostnad för kommunpresentation Finansiering; bankbok) Medborgarkontoret (nivåfel) -200 Ekonomiavdelningen (engångskostnad, nytt ekonomisystem. Finansiering: bankbok -250 Personalavdelningen (nivåfel) -50

9 Kommunstyrelsen Kommungemensamt Miljöåtgärder (projekt/engångskostnad) -590 Sjöpersonalutbildning/hyresunderskott, Malaga (hyresavtal t o m 2000) -200 Bostadsanpassningsbidrag samma volym som 1999 (nivåfel) -500 Projekt/utredningar (besparingar) Summa kommungemensamt 0 Räddningstjänst Summa 0 Hamnverksamhet, handelshamnar (nivåfel) -300 Den totala avvikelsen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde uppgår till 900 tkr varav tkr utgör engångskostnader under år Exkl engångskostnaderna hade avvikelsen blivit positiv; tkr.

10 Kommunstyrelsen KS 53 Dnr H 00:49 BUDGETUPPFÖLJNINGSPROGNOS 1/00 Budgetuppföljningen beskriver förväntat utfall gentemot fastställd budget Arbetsutskottets beslut , 36. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunstyrelsens verksamhetsområde Nivåfel inom kommunledningskontor på sammanlagt 250 noteras och beaktas i samband med behandling av prognos 2 samt i kommande budgetarbete. Engångskostnader på 350 noteras, bearbetas och beaktas vidare i samband med prognos 2. Nivåfel avseende arvoden, ersättningar mm noteras och beaktas i kommande budgetarbete. Negativa avvikelser inom kommungemensamt kan finansieras genom att inga ytterligare projekt/utvecklingsarbeten genomförs under året. Kommungemensamt lämnar härigenom ett förväntat överskott på 410. Handelshamnar ( -300 ) Till prognos 2 skall en beskrivning över genomförda åtgärder samt en plan för att åstadkomma resultatförbättring lämnas. De långsiktiga förutsättningarna redovisas i kommande budgetarbete. Räddningstjänstens resultat skall beräknas med hänsyn till vad som beslutats avseende försäljning av båt. Miljö-/ byggnämnd Engångskostnader för annonsering (70) noteras och finansieras i intern balansräkning.

11 Kommunstyrelsen OVK( 100 ) är en kommunintern post som regleras med fastighetsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden behandlar för närvarande förslag till plan avseende Tuveslätt. Skall denna genomföras blir kostnaden för detta 250. Detta beaktas i kommande prognos så snart ärendet behandlats. Nivåfel på 330 noteras och beaktas i kommande budgetarbete. Kultur-/fritidsnämnd Fritidshamnverksamheten beräknas lämna ett underskott på ca 300. Nämnden ges i uppdrag att anpassa kostnader- intäkter så att verksamheten inte visar underskott. Fastighets-/ tekniknämnd Engångskostnader/övergångskostnader under 2000 noteras och finansieras i intern balansräkning. Kostnadsnivån skall vara anpassad Barn-/utbildningsnämnd Grundskolan förväntar ett underskott på 500 beroende på löneökningar utöver budgeterat. Åtgärder skall vidtas för att underskott inte skall uppkomma. Åtgärder i grundskolan skall dock anpassas i förhållande till de möjligheter barnomsorgsverk-samheten har att lämna överskott. Budgeten för barnomsorgsverksamheten 2001 kommer att anpassas efter förändring i barnantal. Verksamheten bör redan nu påbörja anpassningar i verksamheten. Avseende övriga skolformer beräknas ett underskott på Verksamheten skall anpassas så att resultatet blir i enlighet med budget. Socialnämnd Avseende Särskilda omsorger gör förvaltningen bedömningen att ökade kostnader för köpta platser kan innebära underskott med upp till 600. Äldreomsorgen befarar underskott på ca 800 bl a beroende på hög sjukfrånvaro och behov av extra vård vid livets slutskede. Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att komma tillrätta med förväntade underskott.

12 Kommunstyrelsen Effektivisering fastighetsförvaltning Budgeterad effektivisering totalt Av denna del skall fastighetsförvaltningen svara för och Grundskolan 500. För att grundskolan skall kunna klara detta lämnar fastighetsförvaltningen förslag på effektivare fastighetsservice/städning på motsvarande belopp. F n beräknas fastighetsförvaltningen inte klara hela beloppet Underskott beräknas bli 260. Förvaltningen arbetar vidare med ambitionen att hitta nya besparingar. Effektivisering lokalytor Budgeterat 900 som en inledande besparing av budgetbelopp 2001 (1.800 ). Beslut ännu ej klara i ansvariga nämnder (Fastighetsnämnd tillsammans med Barn-/utb och Kultur- /fritid) avseende effektivisering/avyttring. Gemensamt för samtliga verksamheter Kommunfullmäktige utgår från att stora ansträngningar görs i samtliga verksamheter i syfte att förbättra årets resultat. Notering De socialdemokratiska ledamöterna deltar inte i detta beslut.

13 Kommunstyrelsen KS 54 Dnr H 00:50 RESULTATÖVERFÖRING 1999 Enligt principerna för ekonomirelationer i Tjörns kommun sker resultatöverföring mellan åren enligt grundprincipen att hela resultatet medföljer till kommande år. Vissa justeringar kan göras i samband med bokslutsdialog för händelser som verksamhetsansvarig nämnd inte kunnat råda över eller för verksamhet som inte blivit genomförd under året. Arbetsutskottets beslut , 37. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner förslag till resultatöverföring per förvaltning.

14 Kommunstyrelsen KS 55 Dnr H 00:36 REVIDERING AV RENHÅLLNINGSORDNING Nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige , 116. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller de föreskrifter som gäller för hanteringen av avfall inom kommunen. Renhållningsordningen har varit utställd under tiden , och kungörelse har varit införd i tidningarna. Renhållningen behöver revideras för att lagstiftningen ändrats. Numera finns även regler om renhållning i Miljöbalken. Hämtningsintervallet för det komposterbara avfallet är ändrat från hämtning varannan vecka till varje vecka sommartid. Miljö- och byggnämndens beslut , 38 där nämnden godkänner revideringen och hemställer att kommunfullmäktige antar densamma. Arbetsutskottets beslut , 38. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar renhållningsordningen.

15 Kommunstyrelsen KS 56 Dnr H 00:37 SVAR PÅ MOTION OM DALENVÄGEN, RÖNNÄNG Bo Bertelsen (ka) lämnade vid fullmäktiges sammanträde in en motion med följande lydelse. Sen en tid tillbaka kan vi se resultatet på det arbete som Vägverket har utfört i Rönnäng, d v s gällande projektet förbättrade förbindelser i Rönnäng och till öarna. Motionen avser då det utförda arbetet på Dalenvägen, gällande Vägverkets val av beläggning, s k kullersten. Detta val har medfört mycket stora olägenheter för de kringboende, såsom starkt buller och vibrationer i fastigheterna. Det är ju naturligtvis ej kommunens avsikt att medverka till att s k förbättrade förbindelser i samma slag ska innebära stora olägenheter för de kringboende. Man kan väl lugnt påstå att just valet av kullersten var ett mycket obetänkligt beslut av Vägverket. Att man använde sig av detta material förr i tiden kan man ju förstå då möjligheterna att lägga asfalt ej fanns. Men att använda sig av detta i dagens läge är helt oförstående för troligen dom flesta. Dessutom är det betydligt dyrare att marklägga, eftersom det går åt förödande många fler arbetstimmar jämfört med att lägga asfalt. Därför yrkar Kommunalt Alternativ på: Att Tjörns kommun kontaktar Vägverket gällande detta val av markbeläggning, och då framför ovan nämnda synpunkter. Att Tjörns kommun vid samma tillfälle förhandlar sig fram till att Vägverket belägger och bekostar Dalenvägen med asfalt, eftersom det utan tvivel kan anses att Vägverket ej har uppfyllt de moderna kvalitativa krav som man kan förvänta sig av en nyanlagd vägsträcka, vilket ju har visat sig i form av de stora olägenheter som de kringboende blivit drabbade av. Kommunfullmäktiges beslut , 6 att överlämna motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut , 39.

16 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Eftersom motionen behandlar verksamhet som ligger inom vägverkets område rekommenderas motionären att sända sin skrivelse till vägverket. Motionen är därmed besvarad.

17 Kommunstyrelsen KS 57 Dnr H 00:38 VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTTRAFIK Tjörns kommun har fått ett remissförslag på Västtrafiks verksamhetsplan för åren Verksamhetsplanen skall ange inriktning och ekonomiska ramar för koncernens verksamhet under kommande treårsperiod. Verksamhetsplan fastställs av bolagsstämman. Arbetsutskottets beslut , 41. Kommunstyrelsens beslut: Tjörns kommun har inget att erinra mot förslaget till Verksamhetsplan för Västtrafik

18 Kommunstyrelsen KS 58 Dnr H 00:51 FLYTTNING AV HUS PÅ KLÄDESHOLMEN Räddningstjänsten har påtalat att vägen till Stensvik på Klädesholmen är så smal att man har svårt att komma fram med sina fordon. Ägaren av huset är villig att flytta huset, cirka 1-2 meter. Tekniska avdelningen har beräknat kostnaden för flyttningen till kronor. Arbetsutskottets beslut , 42. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska avdelningen att flytta huset och anslår kronor ur kommunstyrelsens anslag för projekt- och utvecklingsarbeten. Anslaget rapporteras i prognos 2.

19 Kommunstyrelsen KS 59 Dnr H 00:39 AVTAL MELLAN TJÖRNS KOMMUN OCH BÅTPLATSINNEHAVARE Kommunfullmäktige antog , 24 ett avtal mellan Tjörns kommun och båtplatsinnehavare i kommunala hamnar. Kultur- och fritidsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige , 111 att i båtplatsavtalets 13 Avtalsbrott, göra följande tillägg: I det fall kommunen hävt avtalet genom båtägarens försummelse enligt 13 har denne inte rätt att ställa sig på nytt i båtplatskö förrän efter fem år. Arbetsutskottets beslut , 43. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att i båtplatsavtalets 13 Avtalsbrott görs följande tillägg: I det fall kommunen hävt avtalet genom båtägarens försummelse enligt 13 har denne inte rätt att ställa sig på nytt i båtplatskö förrän efter fem år.

20 Kommunstyrelsen KS 60 Dnr H 00:40 TJÖRNS KOMMUNS UPPDRAG TILL NORDISKA AKVARELLMUSEET Ett förslag till Tjörns kommuns uppdrag till Nordiska Akvarellmuseet har arbetats fram och lyder: Nordiska Akvarellmuseet skall vara En resurs för att nå kommunens kulturpolitiska mål. Detta innebär: Att Nordiska Akvarellmuseet ger Tjörns invånare och besökare möjligheter till konstupplevelser och eget skapande. Att ge Tjörns invånare och besökare tillgång till en konstplattform för internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer. En resurs inom kommunens utbildningsverksamhet Detta innebär: Att den konstpedagogiska verksamheten på museet blir en resurs för skolans verksamhet. Skolorna erbjuds att deltaga i nordiska utvecklingsprojekt. En högskoleutbildning inom konstnärlig verksamhet stimulerar utbildningen i kommunen. Att folkbildningen inom kommunen får del av det kursutbud som kommer att finnas på museet.

21 Kommunstyrelsen En resurs i kommunens marknadsföring och i dess näringslivs-turismutveckling. Detta innebär: Att Nordiska Akvarellmuseets verksamhet kan bidra till att göra Tjörn än mer attraktiv som besöksort och som lokaliseringsort för företagande. Som en internationell kulturinstitution kommer Nordiska Akvarellmuseet att stimulera småföretagen inom kommunens turism/besöksnäring. Detta gäller åretom-turism. Inför varje nytt verksamhetsår sker samråd mellan museet och förvaltningarna för skola, fritid och kultur, och sociala inom Tjörns kommun. Syftet är bland annat att finna berikande samarbetsmöjligheter. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige bjuds vardera till museet 1 gång/år för att där ha sina sammanträden. I samband med dessa möten informeras om museiverksamheten för det år som gått och för kommande verksamhetsår. Kommunledningen erhåller sponsorrabatt för museilokalerna vid möten och representation. Arbetsutskottets beslut , 44. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner ovanstående som Tjörns kommuns uppdrag till Nordiska Akvarellmuseet.

22 Kommunstyrelsen KS 61 Dnr H 00:53 REVIDERAD RISKANALYS FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN I TJÖRNS KOMMUN Räddningschefen har gjort ett förslag till riskanalys för räddningstjänsten i Tjörns kommun. Riskanalysen revideras senast , KF 71. Räddningschef Håkan Bergstam föredrar ärendet. Kommunstyrelsens beslut: Riskanalysen återremitteras. Vardera samverkansgrupp utser en representant som tillsammans får i uppdrag att närmare gå igenom riskanalysen innan beslut tas. Utsedda personer anmäls till kansliet.

23 Kommunstyrelsen KS 62 Dnr H 00:54 YTTRANDE ÖVER DELRAPPORT MED DELS ETT FÖRSLAG TILL OMSTÄLLNINGSBIDRAG FÖR VISSA LANDSTING OCH DELS ETT FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I INKOMSTUTJÄMNINGEN (Fi 1999:11) Regeringen hr tillsatt en särskild delegation för fortsatt utveckling av utjämningssystemet för kommuner och landsting och utvärdering av träffsäkerheten hos de enskilda delarna i inkomstutjämningen. Vidare skulle delegationen utreda alternativa utformningar av inkomstutjämningen med bibehållen långtgående utjämning men utan negativa effekter. Samtidigt tillsattes en expertgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att förenkla utjämningssystemet för kommuner och landsting och att göra systemet mer stabilt. Delegationen har nu lämnat en delrapport vilken Tjörns kommun fått för yttrande. Ekonomichefen, Rune Ohlsson har gjort ett förslag till yttrande. Kommunstyrelsens beslut: Tjörns kommun lämnar yttrande enligt ekonomichefens förslag.

24 Kommunstyrelsen KS 63 Dnr H 00:55 SAMORDNAD INFRASTRUKTURPLANERING I GÖTEBORGSREGIONEN Förbundsstyrelsen, GR, har beslutat att rekommendera kommunerna att godkänna styrelsens förslag om hur samordnad infrastrukturplanering i Göteborgsregionen bör samordnas för att transportsystemen skall kunna bidra till en fortsatt samhällsutveckling och regionens roll som nordiskt transportcentrum stärkas. Kommunstyrelsens beslut: Tjörns kommun godkänner förslaget. PM kompletteras med att representanter från berörda kommuner kan adjungeras till ledningsgrupper och arbetsgrupper.

25 Kommunstyrelsen KS 64 Dnr H 00:56 AVTAL OM FOLKHÄLSOARBETE I TJÖRNS KOMMUN Sedan 1995 finns ett folkhälsoråd där både politiker och tjänstemän ingår. En tjänst som folkhälsosekreterare, 80 % tillsattes 1998 t o m , vilken senare förlängdes med 50 % tjänstgöring under hösten Ett förslag till avtal om folkhälsoarbete i Tjörns kommun har upprättats. Avtalsparter är Tjörns kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale. I avtalet regleras folkhälsorådets roll och folkhälsosamordnarens uppdrag. Vidare personalansvar och finansiering för denne. Kostnaderna förslås delas lika mellan parterna. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner avtalets intentioner men uppdrar till kommunchefen att göra vissa justeringar/slutförhandla. Kommunstyrelsen ger Kommunalrådet delegation att godkänna och skriva på avtalet efter justeringar.

26 Kommunstyrelsen KS 65 FÖRSÄLJNING AV BÅT UCT Marianne Möller informerar kommunstyrelsen om rubricerat.

27 Kommunstyrelsen KS 66 Dnr H 00:18 ÖVERENSKOMMELSE ENL 5 KAP FBL - DEL AV KLÄDESHOLMEN 1:1 - SVALANS KONSERVFABRIK Svalans Konservfabrik AB har i skrivelse, , ansökt om att få köpa kompletteringsmark från fastigheten Klädesholmen 1:1. Markområde 1 skall användas som parkeringsplats. Marken är asfalterad. Asfalten är bekostad av företaget. Markområde 2 är en pålad brygga, således markområde. Bryggan ägs av ägaren till fastigheten Koholmen 1:65. Arbetsutskottets beslut , 174 där ärendet bordläggs i avvaktan på arbetsutskottets studiebesök på Klädesholmen. Arbetsutskottets beslut , 21 där ärendet återremitterades. Kommunstyrelsens beslut , 40. Jäv Gösta Andersson anmäler jäv och deltar inte i vare sig handläggning eller beslut i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Svalans Konservfabrik får köpa kompletteringsmark från fastigheten Klädesholmen 1:1 enligt upprättat avtal.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer