TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, kl Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén (s) Leif Göbel (s) Torsten Gustavsson (s) tjg ers, Maritha Medin (s) tjg ers Larry Hansson (Fpl), tjg ers Benny Andersson (s) Lars Andersson (Kd), tjg ers, Birgitta Adolfsson (fpl) 1 vice ordf Gösta Andersson (sb) ej 66 Bo Bertelsen (ka) Bengt-Olof Karlsson (kd), Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare Astrid Edström Ekonomichef Rune Ohlsson, Christer Persson (m) ej tjg ers Torsten Persson (s), ej tjg ers Östen Thorneus (mp), ej tjg ers Gudrun Ivarsson, (fpl) ej tjg ers Marianne Möller, rektor Vivi Metsola-Lundgren, projekt- och utredningssekreterare Claes Frisk, vd Wallhamnbolagen Håkan Bergstam, räddningschef Kent Alm, näringslivsutvecklare Hans Palm skorstensfejarmästare Utses att justera Torsten Gustavsson, (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf Astrid Edström Organ Ordförande Justerande Thomas Fransson (kd) Torsten Gustavsson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kansliet Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsen KS 46 Dnr H 00:41 YTTRANDE ÖVER MILJÖDOMSTOLENS DOM ANG TILLSTÅND ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN FÖR ANLÄGGNING FÖR VINDKRAFT PÅ FASTIGHETEN SKABOHOLMEN 1:1 Tjörns kommun har anmodats att yttra sig till miljööverdomstolen i rubricerat ärende. Arbetsutskottets beslut , 45. Miljö- och byggnämndens beslut , 71. Kommunstyrelsens beslut: Miljö- och byggnämndens beslut , 71 översänds som Tjörns kommuns yttrande i ärendet.

3 Kommunstyrelsen KS 47 Dnr H 00:31 INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR TILL ISGR ÅR 2000 GR:s förbundsstyrelse har gjort ett förslag till interkommunal ersättning för ISGR för kalenderåret Arbetsutskottets beslut , 31. Kommunstyrelsens beslut: För kalenderåret 2000 fastställs interkommunal ersättning för ISGR enligt följande: -svensk-engelska sektionen årskurs 1-5: kr/termin -svensk-engelska sektionen årskurs 6-9: kr/termin -internationella sektionen årskurs 1-5: kr/termin -internationella sektionen årskurs 6-9: kr/termin.

4 Kommunstyrelsen KS 48 Dnr H 00:32 INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING FÖR GRUNDSKOLAN I GÖTEBORGSREGIONEN ÅR 2000 GR har tagit fram ett förslag till priser för grundskolan avseende kalenderår 2000 på basis av det material kommunerna lämnat till GR. Utbildningsgruppen har behandlat ärendet vid sammanträde 3 februari. Förbundsstyrelsen har beslutat rekommendera medlemskommunerna att fastställa förslaget. Arbetsutskottets beslut , 32. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande interkommunala ersättning för grundskolan kalenderåret 2000: År 1-6 År kronor kronor.

5 Kommunstyrelsen KS 49 Dnr H 00:33 BORGEN FÖR PENSIONSUTFÄSTELSER RENOVA Renova AB hemställer om borgen för pensionsutfästelser. Hemställan sker i enlighet med beslut fattat av styrelsen att hos delägarkommunerna begära borgen för pensionsutfästelser att fördelas mellan kommunerna efter ägarandel. ( beräknas dessa uppgå till totalt 55,5 Mkr). Arbetsutskottets beslut , 33. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar om borgensåtagande för den av Renovas pensionsutfästelser som motsvarar ägarandelen. Tjörns andel är 1,1 % vilket beräknas motsvara ca kronor.

6 Kommunstyrelsen KS 50 Dnr H 00:34 BORGEN FÖR LÅN TILL INVESTERINGAR RENOVA Renova AB hemställer om borgen för lån till investeringar. Hemställan sker i enlighet med beslut fattat av styrelsen att hos delägarkommunerna begära borgen för lån uppgående till totalt Mkr för en period på maximalt 25 år att fördelas mellan kommunerna efter ägarandel. Tigare behandling Arbetsutskottets beslut , 34. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar om borgensåtagande upp till det belopp motsvarande ägarandelen av det totalt beräknade lånebehovet Mkr för en period om maximalt 25 år. Tjörns andel är 1.1 % vilket motsvarar 11 MKr.

7 Kommunstyrelsen KS 51 Dnr H 00:35 FINANSIELL RAPPORT PER Ekonomichefen, Rune Ohlsson har överlämnat finansiell rapport per Rapporten visar att egen likviditet f n är förhållandevis låg (2,8 Mkr). Låneskulden är oförändrad 170 Mkr jämfört med rapporten Räntbindningstiden på befintliga lån har förlängts vilket sänkt ränterisknivån något. En höjning av marknadsräntan idag med en procentenhet påverkar kommunens genomsnittliga ränta med 0,36%-enheter på ett års sikt och med 0,68 %-enheter på fem års sikt. Gränsen enligt antagen policy är 0,5 resp 0,75%-enheter. Genomsnittlig skuldränta är 5,16 %. Arbetsutskottets beslut , 35. Kommunstyrelsens beslut: Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen KS 52 Dnr BUDGETUPPFÖLJNINGSPROGNOS 1/00 FÖR KOMMUNSTYRELSEN Budgetuppföljningen beskriver förväntat utfall gentemot fastställd budget Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner följande prognos. Kommunstyrelsen Politiker kostnader för förtroendevalda i Tjörns kommun -400 Arvode, ersättningar m m (baserat på analys 1999, nivåfel). Kommunstyrelsen, övriga kostnader Tjänster/utredningar (baserat på analys 1999) belastar projekt/ utvecklingsarbete med 600 tkr under år Summa kommunstyrelsekostnader -400 Kommunledningskontoret Information m m (engångskostnad för kommunpresentation Finansiering; bankbok) Medborgarkontoret (nivåfel) -200 Ekonomiavdelningen (engångskostnad, nytt ekonomisystem. Finansiering: bankbok -250 Personalavdelningen (nivåfel) -50

9 Kommunstyrelsen Kommungemensamt Miljöåtgärder (projekt/engångskostnad) -590 Sjöpersonalutbildning/hyresunderskott, Malaga (hyresavtal t o m 2000) -200 Bostadsanpassningsbidrag samma volym som 1999 (nivåfel) -500 Projekt/utredningar (besparingar) Summa kommungemensamt 0 Räddningstjänst Summa 0 Hamnverksamhet, handelshamnar (nivåfel) -300 Den totala avvikelsen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde uppgår till 900 tkr varav tkr utgör engångskostnader under år Exkl engångskostnaderna hade avvikelsen blivit positiv; tkr.

10 Kommunstyrelsen KS 53 Dnr H 00:49 BUDGETUPPFÖLJNINGSPROGNOS 1/00 Budgetuppföljningen beskriver förväntat utfall gentemot fastställd budget Arbetsutskottets beslut , 36. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunstyrelsens verksamhetsområde Nivåfel inom kommunledningskontor på sammanlagt 250 noteras och beaktas i samband med behandling av prognos 2 samt i kommande budgetarbete. Engångskostnader på 350 noteras, bearbetas och beaktas vidare i samband med prognos 2. Nivåfel avseende arvoden, ersättningar mm noteras och beaktas i kommande budgetarbete. Negativa avvikelser inom kommungemensamt kan finansieras genom att inga ytterligare projekt/utvecklingsarbeten genomförs under året. Kommungemensamt lämnar härigenom ett förväntat överskott på 410. Handelshamnar ( -300 ) Till prognos 2 skall en beskrivning över genomförda åtgärder samt en plan för att åstadkomma resultatförbättring lämnas. De långsiktiga förutsättningarna redovisas i kommande budgetarbete. Räddningstjänstens resultat skall beräknas med hänsyn till vad som beslutats avseende försäljning av båt. Miljö-/ byggnämnd Engångskostnader för annonsering (70) noteras och finansieras i intern balansräkning.

11 Kommunstyrelsen OVK( 100 ) är en kommunintern post som regleras med fastighetsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden behandlar för närvarande förslag till plan avseende Tuveslätt. Skall denna genomföras blir kostnaden för detta 250. Detta beaktas i kommande prognos så snart ärendet behandlats. Nivåfel på 330 noteras och beaktas i kommande budgetarbete. Kultur-/fritidsnämnd Fritidshamnverksamheten beräknas lämna ett underskott på ca 300. Nämnden ges i uppdrag att anpassa kostnader- intäkter så att verksamheten inte visar underskott. Fastighets-/ tekniknämnd Engångskostnader/övergångskostnader under 2000 noteras och finansieras i intern balansräkning. Kostnadsnivån skall vara anpassad Barn-/utbildningsnämnd Grundskolan förväntar ett underskott på 500 beroende på löneökningar utöver budgeterat. Åtgärder skall vidtas för att underskott inte skall uppkomma. Åtgärder i grundskolan skall dock anpassas i förhållande till de möjligheter barnomsorgsverk-samheten har att lämna överskott. Budgeten för barnomsorgsverksamheten 2001 kommer att anpassas efter förändring i barnantal. Verksamheten bör redan nu påbörja anpassningar i verksamheten. Avseende övriga skolformer beräknas ett underskott på Verksamheten skall anpassas så att resultatet blir i enlighet med budget. Socialnämnd Avseende Särskilda omsorger gör förvaltningen bedömningen att ökade kostnader för köpta platser kan innebära underskott med upp till 600. Äldreomsorgen befarar underskott på ca 800 bl a beroende på hög sjukfrånvaro och behov av extra vård vid livets slutskede. Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att komma tillrätta med förväntade underskott.

12 Kommunstyrelsen Effektivisering fastighetsförvaltning Budgeterad effektivisering totalt Av denna del skall fastighetsförvaltningen svara för och Grundskolan 500. För att grundskolan skall kunna klara detta lämnar fastighetsförvaltningen förslag på effektivare fastighetsservice/städning på motsvarande belopp. F n beräknas fastighetsförvaltningen inte klara hela beloppet Underskott beräknas bli 260. Förvaltningen arbetar vidare med ambitionen att hitta nya besparingar. Effektivisering lokalytor Budgeterat 900 som en inledande besparing av budgetbelopp 2001 (1.800 ). Beslut ännu ej klara i ansvariga nämnder (Fastighetsnämnd tillsammans med Barn-/utb och Kultur- /fritid) avseende effektivisering/avyttring. Gemensamt för samtliga verksamheter Kommunfullmäktige utgår från att stora ansträngningar görs i samtliga verksamheter i syfte att förbättra årets resultat. Notering De socialdemokratiska ledamöterna deltar inte i detta beslut.

13 Kommunstyrelsen KS 54 Dnr H 00:50 RESULTATÖVERFÖRING 1999 Enligt principerna för ekonomirelationer i Tjörns kommun sker resultatöverföring mellan åren enligt grundprincipen att hela resultatet medföljer till kommande år. Vissa justeringar kan göras i samband med bokslutsdialog för händelser som verksamhetsansvarig nämnd inte kunnat råda över eller för verksamhet som inte blivit genomförd under året. Arbetsutskottets beslut , 37. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner förslag till resultatöverföring per förvaltning.

14 Kommunstyrelsen KS 55 Dnr H 00:36 REVIDERING AV RENHÅLLNINGSORDNING Nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige , 116. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller de föreskrifter som gäller för hanteringen av avfall inom kommunen. Renhållningsordningen har varit utställd under tiden , och kungörelse har varit införd i tidningarna. Renhållningen behöver revideras för att lagstiftningen ändrats. Numera finns även regler om renhållning i Miljöbalken. Hämtningsintervallet för det komposterbara avfallet är ändrat från hämtning varannan vecka till varje vecka sommartid. Miljö- och byggnämndens beslut , 38 där nämnden godkänner revideringen och hemställer att kommunfullmäktige antar densamma. Arbetsutskottets beslut , 38. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar renhållningsordningen.

15 Kommunstyrelsen KS 56 Dnr H 00:37 SVAR PÅ MOTION OM DALENVÄGEN, RÖNNÄNG Bo Bertelsen (ka) lämnade vid fullmäktiges sammanträde in en motion med följande lydelse. Sen en tid tillbaka kan vi se resultatet på det arbete som Vägverket har utfört i Rönnäng, d v s gällande projektet förbättrade förbindelser i Rönnäng och till öarna. Motionen avser då det utförda arbetet på Dalenvägen, gällande Vägverkets val av beläggning, s k kullersten. Detta val har medfört mycket stora olägenheter för de kringboende, såsom starkt buller och vibrationer i fastigheterna. Det är ju naturligtvis ej kommunens avsikt att medverka till att s k förbättrade förbindelser i samma slag ska innebära stora olägenheter för de kringboende. Man kan väl lugnt påstå att just valet av kullersten var ett mycket obetänkligt beslut av Vägverket. Att man använde sig av detta material förr i tiden kan man ju förstå då möjligheterna att lägga asfalt ej fanns. Men att använda sig av detta i dagens läge är helt oförstående för troligen dom flesta. Dessutom är det betydligt dyrare att marklägga, eftersom det går åt förödande många fler arbetstimmar jämfört med att lägga asfalt. Därför yrkar Kommunalt Alternativ på: Att Tjörns kommun kontaktar Vägverket gällande detta val av markbeläggning, och då framför ovan nämnda synpunkter. Att Tjörns kommun vid samma tillfälle förhandlar sig fram till att Vägverket belägger och bekostar Dalenvägen med asfalt, eftersom det utan tvivel kan anses att Vägverket ej har uppfyllt de moderna kvalitativa krav som man kan förvänta sig av en nyanlagd vägsträcka, vilket ju har visat sig i form av de stora olägenheter som de kringboende blivit drabbade av. Kommunfullmäktiges beslut , 6 att överlämna motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut , 39.

16 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Eftersom motionen behandlar verksamhet som ligger inom vägverkets område rekommenderas motionären att sända sin skrivelse till vägverket. Motionen är därmed besvarad.

17 Kommunstyrelsen KS 57 Dnr H 00:38 VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTTRAFIK Tjörns kommun har fått ett remissförslag på Västtrafiks verksamhetsplan för åren Verksamhetsplanen skall ange inriktning och ekonomiska ramar för koncernens verksamhet under kommande treårsperiod. Verksamhetsplan fastställs av bolagsstämman. Arbetsutskottets beslut , 41. Kommunstyrelsens beslut: Tjörns kommun har inget att erinra mot förslaget till Verksamhetsplan för Västtrafik

18 Kommunstyrelsen KS 58 Dnr H 00:51 FLYTTNING AV HUS PÅ KLÄDESHOLMEN Räddningstjänsten har påtalat att vägen till Stensvik på Klädesholmen är så smal att man har svårt att komma fram med sina fordon. Ägaren av huset är villig att flytta huset, cirka 1-2 meter. Tekniska avdelningen har beräknat kostnaden för flyttningen till kronor. Arbetsutskottets beslut , 42. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska avdelningen att flytta huset och anslår kronor ur kommunstyrelsens anslag för projekt- och utvecklingsarbeten. Anslaget rapporteras i prognos 2.

19 Kommunstyrelsen KS 59 Dnr H 00:39 AVTAL MELLAN TJÖRNS KOMMUN OCH BÅTPLATSINNEHAVARE Kommunfullmäktige antog , 24 ett avtal mellan Tjörns kommun och båtplatsinnehavare i kommunala hamnar. Kultur- och fritidsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige , 111 att i båtplatsavtalets 13 Avtalsbrott, göra följande tillägg: I det fall kommunen hävt avtalet genom båtägarens försummelse enligt 13 har denne inte rätt att ställa sig på nytt i båtplatskö förrän efter fem år. Arbetsutskottets beslut , 43. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att i båtplatsavtalets 13 Avtalsbrott görs följande tillägg: I det fall kommunen hävt avtalet genom båtägarens försummelse enligt 13 har denne inte rätt att ställa sig på nytt i båtplatskö förrän efter fem år.

20 Kommunstyrelsen KS 60 Dnr H 00:40 TJÖRNS KOMMUNS UPPDRAG TILL NORDISKA AKVARELLMUSEET Ett förslag till Tjörns kommuns uppdrag till Nordiska Akvarellmuseet har arbetats fram och lyder: Nordiska Akvarellmuseet skall vara En resurs för att nå kommunens kulturpolitiska mål. Detta innebär: Att Nordiska Akvarellmuseet ger Tjörns invånare och besökare möjligheter till konstupplevelser och eget skapande. Att ge Tjörns invånare och besökare tillgång till en konstplattform för internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer. En resurs inom kommunens utbildningsverksamhet Detta innebär: Att den konstpedagogiska verksamheten på museet blir en resurs för skolans verksamhet. Skolorna erbjuds att deltaga i nordiska utvecklingsprojekt. En högskoleutbildning inom konstnärlig verksamhet stimulerar utbildningen i kommunen. Att folkbildningen inom kommunen får del av det kursutbud som kommer att finnas på museet.

21 Kommunstyrelsen En resurs i kommunens marknadsföring och i dess näringslivs-turismutveckling. Detta innebär: Att Nordiska Akvarellmuseets verksamhet kan bidra till att göra Tjörn än mer attraktiv som besöksort och som lokaliseringsort för företagande. Som en internationell kulturinstitution kommer Nordiska Akvarellmuseet att stimulera småföretagen inom kommunens turism/besöksnäring. Detta gäller åretom-turism. Inför varje nytt verksamhetsår sker samråd mellan museet och förvaltningarna för skola, fritid och kultur, och sociala inom Tjörns kommun. Syftet är bland annat att finna berikande samarbetsmöjligheter. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige bjuds vardera till museet 1 gång/år för att där ha sina sammanträden. I samband med dessa möten informeras om museiverksamheten för det år som gått och för kommande verksamhetsår. Kommunledningen erhåller sponsorrabatt för museilokalerna vid möten och representation. Arbetsutskottets beslut , 44. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner ovanstående som Tjörns kommuns uppdrag till Nordiska Akvarellmuseet.

22 Kommunstyrelsen KS 61 Dnr H 00:53 REVIDERAD RISKANALYS FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN I TJÖRNS KOMMUN Räddningschefen har gjort ett förslag till riskanalys för räddningstjänsten i Tjörns kommun. Riskanalysen revideras senast , KF 71. Räddningschef Håkan Bergstam föredrar ärendet. Kommunstyrelsens beslut: Riskanalysen återremitteras. Vardera samverkansgrupp utser en representant som tillsammans får i uppdrag att närmare gå igenom riskanalysen innan beslut tas. Utsedda personer anmäls till kansliet.

23 Kommunstyrelsen KS 62 Dnr H 00:54 YTTRANDE ÖVER DELRAPPORT MED DELS ETT FÖRSLAG TILL OMSTÄLLNINGSBIDRAG FÖR VISSA LANDSTING OCH DELS ETT FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I INKOMSTUTJÄMNINGEN (Fi 1999:11) Regeringen hr tillsatt en särskild delegation för fortsatt utveckling av utjämningssystemet för kommuner och landsting och utvärdering av träffsäkerheten hos de enskilda delarna i inkomstutjämningen. Vidare skulle delegationen utreda alternativa utformningar av inkomstutjämningen med bibehållen långtgående utjämning men utan negativa effekter. Samtidigt tillsattes en expertgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att förenkla utjämningssystemet för kommuner och landsting och att göra systemet mer stabilt. Delegationen har nu lämnat en delrapport vilken Tjörns kommun fått för yttrande. Ekonomichefen, Rune Ohlsson har gjort ett förslag till yttrande. Kommunstyrelsens beslut: Tjörns kommun lämnar yttrande enligt ekonomichefens förslag.

24 Kommunstyrelsen KS 63 Dnr H 00:55 SAMORDNAD INFRASTRUKTURPLANERING I GÖTEBORGSREGIONEN Förbundsstyrelsen, GR, har beslutat att rekommendera kommunerna att godkänna styrelsens förslag om hur samordnad infrastrukturplanering i Göteborgsregionen bör samordnas för att transportsystemen skall kunna bidra till en fortsatt samhällsutveckling och regionens roll som nordiskt transportcentrum stärkas. Kommunstyrelsens beslut: Tjörns kommun godkänner förslaget. PM kompletteras med att representanter från berörda kommuner kan adjungeras till ledningsgrupper och arbetsgrupper.

25 Kommunstyrelsen KS 64 Dnr H 00:56 AVTAL OM FOLKHÄLSOARBETE I TJÖRNS KOMMUN Sedan 1995 finns ett folkhälsoråd där både politiker och tjänstemän ingår. En tjänst som folkhälsosekreterare, 80 % tillsattes 1998 t o m , vilken senare förlängdes med 50 % tjänstgöring under hösten Ett förslag till avtal om folkhälsoarbete i Tjörns kommun har upprättats. Avtalsparter är Tjörns kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale. I avtalet regleras folkhälsorådets roll och folkhälsosamordnarens uppdrag. Vidare personalansvar och finansiering för denne. Kostnaderna förslås delas lika mellan parterna. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner avtalets intentioner men uppdrar till kommunchefen att göra vissa justeringar/slutförhandla. Kommunstyrelsen ger Kommunalrådet delegation att godkänna och skriva på avtalet efter justeringar.

26 Kommunstyrelsen KS 65 FÖRSÄLJNING AV BÅT UCT Marianne Möller informerar kommunstyrelsen om rubricerat.

27 Kommunstyrelsen KS 66 Dnr H 00:18 ÖVERENSKOMMELSE ENL 5 KAP FBL - DEL AV KLÄDESHOLMEN 1:1 - SVALANS KONSERVFABRIK Svalans Konservfabrik AB har i skrivelse, , ansökt om att få köpa kompletteringsmark från fastigheten Klädesholmen 1:1. Markområde 1 skall användas som parkeringsplats. Marken är asfalterad. Asfalten är bekostad av företaget. Markområde 2 är en pålad brygga, således markområde. Bryggan ägs av ägaren till fastigheten Koholmen 1:65. Arbetsutskottets beslut , 174 där ärendet bordläggs i avvaktan på arbetsutskottets studiebesök på Klädesholmen. Arbetsutskottets beslut , 21 där ärendet återremitterades. Kommunstyrelsens beslut , 40. Jäv Gösta Andersson anmäler jäv och deltar inte i vare sig handläggning eller beslut i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Svalans Konservfabrik får köpa kompletteringsmark från fastigheten Klädesholmen 1:1 enligt upprättat avtal.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer