Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten"

Transkript

1 Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten Fredrika Persson, Freja konsulter Tillväxt i Malmfälten projektet

2 Sammanfattning Projekt Tillväxt i Malmfälten har genomfört en förstudie kring Kompetensförstärkning i Malmfälten, i syfte att kompetensförstärka Malmfältens SME företag. Förstudien finns tillgänglig på Syftet var att ta till vara kompetensen hos välutbildade akademiker som av någon anledning halkat efter i yrkeslivet och ge dessa en snabbintroduktion i gruvindustrins och dess entreprenörers situation. Förstudien visar på behov, tänkt innehåll och genomförande. Utbildningen föreslås i förstudien bekostas genom Länsarbetsnämnden LAN och deltagande företags egna insatser. Modellen är tidigare genomförd kring järnvägsteknik i Luleå med mycket gott resultat. Vid ett seminarium kring frågan konstaterades att utbildningen är angelägen ur samhällsperspektiv men att för få SME företag bundit sig för utbildningsplatser för att LAN skall ha möjlighet att starta/beställa utbildningen. LAN ställde dock utsikter till att kunna vara beställare och finansiera projektet om företagen faktiskt kommunicerar behovet. Ett förnyat kontakt arbete hos basindustrin och SME företagen i Malmfälten måste alltså genomföras som nästa steg av någon intresserad och motiverad aktör om detta skall kunna förverkligas. Vid seminariet presenterades också: En kartläggning genomförd av Lapplands kommunalförbund och de utbildningar som är tillgängliga via dem; Trainee programmet som Luleå Tekniska Universitet driver och LAN presenterade nuläget på arbetskraftstillgång och hur man möter företagens behov av spetsutbildad personal. I förberedelsen till seminariet engagerades representanter från LAN och LKF för en dialog om en utbildningssatsning för att snabbt kunna möta företagens behov. Seminariet gav en viktig dialog om verksamhetsutveckling inom industrin i Malmfälten. Tydligt framgick av diskussionerna, vilket också beskrivits i TiM förstudie Kompetensförstärkning i Malmfälten, att behovet av personalutveckling och rekrytering av nya eller kompletterande kompetenser är stort i Malmfälten nu. Men att det också finns ett motstånd och i vissa fall en rädsla för att utvecklas och rekrytera. Ett av de större hindren för utveckling beskrivs också vara den arbetsbelastning företagen har idag, samtidigt som det är just i medvind dessa satsningar för långsiktig tillväxt behöver göras.

3 Innehållsförteckning 1 Tillväxt i Malmfälten Bakgrund Seminariets mål och syfte Seminariets genomförande TiM Förstudie Kompetensförstärkning i Malmfälten I förstudien föreslås en utbildningsinsats Finansiering av föreslagen utbildning Länsarbetsnämnden Tillgänglig arbetskraft och arbetskraftsbrist LAN köper utbildningar Lapplands kommunalförbund LKF Förstudie Traineeprogrammet Föreslagen utbildningssatsning Syftet med vidareutbildning Vem gör vad? Själva utbildningen Finansiering av utbildningssatsningen Mervärden för företagen Slutsatser från seminariet Konkreta behov Om föreslagna utbildningsinsatser Seminariets mål uppfylldes inte TiM slutsatser... 10

4 1 Tillväxt i Malmfälten Tillväxt i Malmfälten (TiM) är ett strategiskt tillväxtskapande projekt som genom att stimulera samverkan mellan basindustrin och Små och medelstora företag (SME-företag, Small and Medium sized Enterprise) samt regional samverkan inom Malmfälten verkar för en långsiktig tillväxt och utveckling av befintliga såväl som nya företag. Syftet med projektet är också att stödja SME-företag och basindustrin att hitta konkreta produkter/tjänster som kan utvecklas eller säljas mot en större marknad 1.1 Bakgrund TiM upphandlade under våren 2006 en förstudie kring Kompetensförstärkning i Malmfälten, efter att i många kontakter med SME-företagen i Malmfälten uppfattat behov av eller önskemål om personal med högre utbildning. Konsulten som genomförde förstudien skulle genom intervjuer med Malmfältsföretagen kartlägga det aktuella behovet av högre utbildad personal, konsulten skulle vidare kartlägga tillgången på lämpliga personer att rekrytera och andra satsningar/projekt som berör samma personer eller frågeställningar. Om utbildning bedömdes behövas för dessa som avses rekryteras skulle konsulterna föreslå lämplig utbildningsinsats för att möta behovet. I förstudien skulle också presenteras förslag på lämpliga genomförandeorganisationer för föreslagen utbildningsinsats med finansieringslösningar. Den av TiM upphandlade förstudien levererades i samma tid som Lapplands kommunalförbund (LKF) genomförde en kartläggning om behovet av personal med högre utbildning i Malmfälten samt Pajala och Jokkmokk. Det som främst skiljer dessa förstudier åt är TiM: nu aktuellt behov och LKF: mer långsiktigt behov. Inom Länsarbetsnämndens (LAN) verksamheter möter man kontinuerligt arbetslösa, många med högre utbildning, LAN och arbetsförmedlingarna (AF) strävar efter att möta arbetsgivarnas behov av personal delvis genom spetsutbildningar. Vid Luleå Tekniska Universitet finns en verksamhet för nyutexaminerade, Trainee programmet som ger företag i hela länet ett bra ekonomiskt stöd för att ta in och ha nytta av nyutbildade personer med fullständig examen. 1.2 Seminariets mål och syfte Syftet med seminariet var att återföra till företagen och aktörerna LAN, Af, LKF förstudiens resultat, samt att skapa ett tillfälligt forum för företagen i Malmfälten att träffa Länsarbetsnämnden (LAN)/Arbetsförmedlingarna (AF), Lapplands kommunalförbund (LKF) och Luleå Tekniska Universitet Trainee programmets (LTUT) företrädare. Genom detta seminarium gavs företagen ökad kännedom om de utbildnings- och rekryteringsstödjande insatser som finns tillgängliga. Inför seminariet hade TiM i dialog med LAN och LKF utifrån den i förstudien föreslagen utbildning, sammanställt ett utbildningsförslag för att möta företagens behov av utbildningsinsats vid rekrytering av individer med högre utbildning. Målet med seminariet var således att av företagen få bekräftat att behovet av att rekrytera personal med högre utbildning är så som framgår av genomförda förstudier, och då ge LAN de konkreta uppgifter som behövs för att gå till upphandling. 1.3 Seminariets genomförande Seminariet om Kompetensförstärkning i Malmfälten hölls på Dundret, 2 juni, Representanter från 22 SME företag inbjöds liksom representanter från LKAB och Boliden samt ovan nämnda organisationer. Vid seminariet deltog representanter från LAN/Af, LKF, Boliden, LTU T samt ett fåtal representanter för SME i Malmfälten.

5 2 TiM Förstudie Kompetensförstärkning i Malmfälten Den upphandlade förstudien presenterades i korthet 1 av TiM. I förstudien konstateras att många av företagen i Malmfälten har behov av att rekrytera. Förstudien kommunicerar vikten av att rekrytera för utveckling just nu. Från ett SME företag är man särskilt tydlig med att det är viktigt att företag som växer snabbt får alla organisations delar att utvecklas i samma takt, så att inte exempelvis kvalitetsfrågorna blir lidande. I förstudien konstateras att fler högutbildade i företagen ökar tillväxten på lång sikt, för fortsatt tillväxt behöver företagen arbeta med marknadsutveckling och för att nå ut på en vidare marknad är produktutveckling av största vikt.. I förstudien har följande kompetens behov framkommit: Projektledning och projekthantering Kvalitet Miljö Företagsekonomi Affärskunskap och Entreprenadjuridik Marknadsföring och försäljning Underhåll Företagen behöver resurser så att de kan hantera fler projekt, göra förstudier, kalkylera och konstruera. I samband med pensionsavgångar inom basindustrin och övriga näringslivet inom de närmsta åren kommer behovet av kvalificerade resurser förstärkas ytterligare. Vid intervjuerna med företagen har föreslagen utbildning diskuterats och det konstateras att det finns ett betydande intresse av att anställa högutbildade om de har rätt inriktning och grundkunskaper. I Norrbotten finns idag relativt många arbetslösa med god grundutbildning, men endast få har rätt inriktning och finns tillgängliga i Malmfälten. Förstudien redovisar att det finns så många arbetslösa högutbildade tillgängliga att en utbildningsinsats som den föreslagna kan attrahera personer som tillför sin kompetens och är villiga att bo kvar i eller flytta till någon av Malmfältskommunerna för att jobba i företagen här. 2.1 I förstudien föreslås en utbildningsinsats I förstudien presenteras ett förslag på en utbildningssatsning som syftar till att konvertera grundutbildade in i den industri och verksamhet som dominerar Malmfälten. Idén är att i utbildningsinsatsen ge individer med bra grundutbildning en ökad insikt om tillväxtföretagen i Malmfälten och gruvbranschen. Målet ska vara att individerna efter utbildningsinsatsen snabbt ska kunna gå in i olika ledande roller eller generella befattningar. Utbildningen föreslås omfatta 28 veckor och vara uppbyggd av olika block med teori och praktik. Dels allmän gruvpraktik då eleverna får en ökad kännedom om gruvnäringen och dels företagsförlagd praktik med skarpa projektarbeten. Utfallet från elevernas projektarbete ägs av företagen där praktiken är förlagd och på så sätt får företagen en direkt behållning av arbetet med eleven. Konsulten betonar i förstudien att det är viktigt att utbildningen bedrivs i både Gällivare/Malmberget och Kiruna. Vidare betonas också vikten av att de företag som tar emot praktikanter bereds möjlighet att vara med vid urvalet av praktikanter. I förstudien har ett tydligt behov kartlagts, företagen som intervjuats för förstudien har i de flesta fall varit mycket intresserade av att en dylik utbildningssatsning genomförs. 1 Förstudien finns tillgänglig på

6 2.2 Finansiering av föreslagen utbildning I förstudien presenteras två möjliga finansieringsalternativ. 1: att LAN/Af ska finansiera och upphandla utbildningen samt stå för deltagarnas aktivitetsstöd och kostnader för resor/boende för dem som inte bor i Malmfälten. 2: utbildningen kan drivas som ett Växtkraft projekt, ett sådant projekt kan vara EU-finansierat till 65% av den totala projektkostnaden. I förstudien nämns vissa hinder för en kombination av dessa lösningar, varvid det konstateras att de deltagande företagen därför måste stå för resterande finansiering. Endast en juridisk person kan stå för ansökan till Länsstyrelsen. 3 Länsarbetsnämnden Lars Roth, Länsarbetsnämnden, presenterade den statistik de jobbar efter och berättade om de utbildningssatsningar som kontinuerligt genomförs för att bemöta företagens behov av att anställa människor med spetskompetens. Dessa utbildningsinsatser omfattar CNC-, VVS-, Svets/ITU-, Maskin-/Yrkes-/Lastbilsförare och byggutbildning, på dessa redan upphandlade utbildningar justeras antalet elever vid behov, utbildningarna genomförs på flera orter i länet. 3.1 Tillgänglig arbetskraft och arbetskraftsbrist Inom LAN talar man om obalans, denna omfattar människor som är öppet arbetslösa och de som ingår i olika åtgärder men ändå är tillgängliga för arbetsmarknaden. I Malmfälten omfattar obalansen drygt 8 % av den arbetsföra befolkningen mellan år. LAN bekräftar den bild av tillgängliga högutbildade arbetslösa som TiM förstudie visar och nämner utöver de som inräknas i obalansen finns fler högutbildade arbetssökande (de som söker annat arbete än de redan har) såväl inom länet som i resten av landet. Inom Norrbotten finns (april 2006) 857 arbetslösa personer med mer än 2 års högskolestudier, varav ca 700 är utbildade inom data, företagsekonomi, teknik och teknisk industri. Detta motsvarar de högutbildade som förstudien visar rekryteringsbehov av. Inom industrisektorn ser man en ökande arbetskraftsefterfrågan och viss arbetskraftsbrist, inom bygg & anläggning är den ökande efterfrågan större och det är framförallt brist på personer med yrkeserfarenhet. För arbetskraft gällande uppdrag och övriga privata tjänster ökar också efterfrågan och sysselsättningen, även här visar LAN att det råder arbetskraftsbrist. När det gäller arbetskraft med högre utbildning som förstudien omfattat ser LAN tydligt att personer med högre utbildning också flyttar till förmån för ett bra jobb i högre omfattning än personer med lägre utbildning. 3.2 LAN köper utbildningar LAN förmedlar med stor tydlighet att deras mål och syfte är att det ska finnas tillgänglig arbetskraft, om arbetsgivare visar ett tydligt behov så köper de upp den utbildning som behövs för att den arbetssökande ska matcha arbetsgivarens behov. När LAN upphandlar en utbildningssatsning innebär det dock en begränsning i utbildningsinnehållet gällande kurser på högskolenivå och satsningen ska leda till anställning i minst sex månader. Om beslut att upphandla fattas omfattar upphandlingen hela utbildningssatsningen, ett visst antal platser, ytterligare platser på utbildningen kan köpas av andra aktörer av samma leverantör förutsatt att den upphandlade utbildningens kvalitet inte försämras. Om underlaget för upphandling är klart i juni får man räkna med tre månaders upphandlingstid och därefter tid för rekrytering av deltagare och igångsättande, en utbildningssatsning är därför tidigast igång fem-sex månader senare. Utbildningen omfattar lämpligen 20 deltagare och upphandling görs med option till fler kursomgångar. Intagningen av deltagare till utbildningen gör LAN helst i nära samarbete med de mottagande företagen, för att säkra det positiva utfallet anställning, och mervärdet som utbildningen avser skapa.

7 4 Lapplands kommunalförbund Lapplands kommunalförbund omfattar Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala kommuner, och har ett lärcentra i vardera kommun. Vid dessa lärcentra utbildas årligen ca 800 människor inom enstaka kurser eller något av de 18 programmen. LKF samverkar med såväl Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. I samverkan med dessa och andra universitet kan LKF erbjuda även andra befintliga kurser på distans med gruppträffarna inom regionen. På så sätt tillför LKF såväl hela utbildningspaket och fortbildning i form av enstaka kurser eller mindre utbildningsblock, kostnadsfri utbildning. 4.1 LKF Förstudie LKF har genomfört en studie med anledning av tillväxt inom basindustrin samt stora väntade pensionsavgångar. Behovet av högre utbildad personal är på lång sikt stort både med tanke på pensionsavgångar men också då tjänster som tidigare tillsatts med gymnasieutbildade nu allt oftare tillsätts med högre utbildad personal. De har sett ett tydligt behov av personal med poängs utbildning främst inom maskin/process, underhåll, bergteknik, energi och metallurgi. Verksamma i LKF kommuner bör därför med tanke på rekryteringsläget satsa på nyrekrytering och vidareutbildning av redan anställd personal med medvetenhet om läget. En slutsats av förstudien är att utbildning inom regionen kommer att vara mycket viktigt för att det ska finnas kvalificerad arbetskraft med anknytning till regionen, som vill leva och arbeta här. Att utbildningen ges inom regionen är viktigt för att att många som flyttar för att studera på annan ort inte kommer tillbaka, och vid brist på exempelvis Mellaningenjörer uppstår troligen rekryteringssårigheter för företag utanför utbildningsorterna. LKF föreslår en utbildningssatsning som både grundutbildar och kan fortbilda redan anställd personal. Dessa utbildningar föreslås gå på kvarts- eller halv fart för att ge tid för praktik eller för att möta behovet av vidareutbildning av redan anställd personal. Tidigare har funnits önskemål om att utveckla följande utbildningar: underhållsteknik och processteknik. Kurser i befintliga programutbildningar görs tillgängliga att läsa för redan yrkesverksamma, oftast på halvfart. Befintliga utbildningar idag inom teknisk/naturvetenskaplig sektor är Bergsingenjör samt Produktionstekniker. På planeringsstadiet finns Högskoleingenjör med inriktning mot maskin och underhåll. Utöver detta arbetar LKF med fristående kurser och kurspaket inom till exempel arbetsledning. 5 Traineeprogrammet Vid Luleå Tekniska Universitet bedrivs ett projekt som kallas Traineeprogrammet. Syftet med programmet är att bereda nyutexaminerade studenter en anställning i mindre eller medelstora företag 2, med marknadsmässig lön varvat med teori vid universitetet. Företaget får 60 % 3 av lönekostnaden för en lön upp till kr/mån betald under 6 månader. Programmet omfattar 20 trainees per år som har en ingenjörs- eller civilingenjörsexamen, kandidat eller magisterexamen inom ekonomi, system-, beteende- och statsvetenskap eller liknande, examensbeviset får inte vara äldre än 1 år. Syftet med Traineeprogrammet är att höja kompetensnivån i små och medelstora företag i regionen. Kombinationen av traineens teoretiska kompetens och företagsledningens entreprenöranda stimulerar till tillväxt i företagen. Företagen kan själva föreslå trainee som motsvarar deras kompetensbehov. Företaget har möjlighet att söka trainee vid upprepade 2 Definition av företag och all annan information finns på 3 Gäller företag i Norrbottens inland.

8 tillfällen. Företag som har ett uttalat kompetensbehov och avser att erbjuda traineen fortsatt anställning efter programmets genomförande kommer att prioriteras vid tillsättningen av trainees. Programmet finns kvar till sommaren Föreslagen utbildningssatsning TiM i samarbete med LKF och LAN utifrån föreliggande förstudier (TiM, LKF) lade vid seminariet fram ett konkret förslag till utbildningssatsning. Förslaget är utformat som en rekryteringsstödjande åtgärd för att kunna vara företagen behjälpliga oavsett den inriktning de rekryterade ska ha. Dock bör noteras att denna utbildningssatsning i föreliggande form endast kan omfatta öppet arbetssökande individer. Andra lösningar kan diskuteras (se ovan 3.2). 6.1 Syftet med vidareutbildning - Erbjuda tillväxtföretagen (SME-företag) i Malmfälten rätt kompetens som snabbt kan gå in i ledande/självständiga roller eller generella befattningar inom t.ex. projektledning, marknadsutveckling, kvalitet, miljö etc. - Öka frekvensen av personal med högre utbildning i Malmfälten för ökad tillväxt på längre sikt. - Rekryteringsstöd i den bemärkelsen att företagen får stöd i urval, handledning och inskolning av de rekryterade. - Målet är att skapa långsiktiga arbetstillfällen i Malmfälten, för företagens långsiktigt gynnsamma utveckling, inom ramen för tillväxtföretagens verksamheter. Genom arbetet inom TiM, i förstudien TiM upphandlat och utifrån LKF inventering har det framkommit att företagen såväl nu som i framtiden har ökande behov av att rekrytera högre utbildad personal. Det viktigaste med att rekrytera nu är att få den positiva utvecklingen att bibehållas över tiden, samtidigt som det nu är svårt för många företag att ta tag i rekryteringsprocessen på grund av tidsbrist. Inte alla företag har sett behovet av att ta in nya kompetenser av högre utbildad personal och därför inte själva prioriterat det. Men det framgår tydligt att marknaden förändras, stora kunder så som LKAB och Boliden förväntar sig funktionsleveranser med mer långtgående ansvar för leverantörerna, för att premiera leverantörens utveckling och effektivisering av funktionerna. För detta kontinuerliga utvecklingsarbete, kvalitets- och miljösäkrande ansvaret och för utvecklingen med marknadens förändringar och utveckling mot en marknad även utanför den lokala är 6.2 Vem gör vad? 1. Företagen - Om behov finns av föreslagen utbildningssatsning måste behovet kommuniceras till LAN, detta finns möjlighet att samordna genom TiM. För att vara mottagande företag i detta sammanhang krävs att företaget är beredd till ett års engagemang, utbildningstiden är sex månader och denna skall enligt intention 4 följas av sex månaders vanlig provanställning. 4 Enligt intention innebär att företaget måste ha för avsikt att fullfölja sitt engagemang i enlighet med vad man kommer överens om. Den ofta uppkomna frågan om: ifall personkemin inte stämmer, eller om det inte funkar hanteras dels genom företagens medverkan i urvalet men dels också inom de normala villkoren för provanställning, i detta fall har företaget ett helt år att lära känna individen.

9 2. LAN - Upphandlar utbildningen, utifrån en upphandlingsförfrågan, förfarandet är styrt av LOU (Lagen om offentlig upphandling) tar upphandlingen minst 3 månader. Utbildningen levereras av en Utbildningssamordnare (US). 3. AF - Rekryterar lämpliga arbetssökande till urvalsgrupp. - Under de första sex månaderna står AF för rekryternas dagersättning, samt tillkommande kostnader för resor etc. 4. Företagen och US - Tillsammans bedöms företagets behov och matchningen av rekryt görs, den första kvalificerade, konkreta praktikuppgiften förbereds. Resultatet av rekrytens arbete under utbildningstiden ägs av företaget. - Tillsammans med rekryten upprättas en ettårig kompetensutvecklingsplan omfattande 4v inledande introduktion, gemensamma utbildningsdagar vid olika tillfällen under de första 6 månaderna. Specifika utbildningsinsatser som rekryten behöver för sin tjänst i företaget läggs till från andra utbildningsanordnare exempelvis Lapplands kommunalförbund och Universiteten. Under året beräknas den rekryterade lägga 25 % av totalarbetstiden på kompetensutveckling i den linje som företaget fastställt i kompetensutvecklingsplanen - Företaget utser en handledare i företaget för rekryten, handledaren ges av US en handledarutbildning på 2 dagar. Handledarutbildningen arrangeras för samtliga medverkande företag och bidrar därför till utökade kontaktnät även för befintlig personal. US bereder under året kontinuerligt stöd för handledarna. 5. Företagen - Företaget bereder plats och tillhandahåller den utrustning som rekryten behöver under den del av utbildningstiden som rekryten praktiserar på företaget. - Företagen är värd för utbildningsdagar/studiebesök med stöd av US för utökande av kontaktnät och lokal marknadsförståelse. 6. US - Samordnar och arrangerar utbildningen som ovan nämnts. Kurser inom universitet, vuxenutbildning och andra som finns tillgängliga nyttjas för kompetensutveckling. - I utbildningen arrangeras även föreläsningar och studiebesök inom basindustri och andra relevanta företag/organisationer. - Kan samordna och koordinera ytterligare utbildningssatsningar som för rekryterna köps in gemensamt av företagen. Dessa utbildningsinsatser kan även annan personal hos företagen ta del av. US tillför också kompetens kring olika finansieringsmöjligheter för kompetensutveckling i företag. 6.3 Själva utbildningen Eleverna går en fyra veckors orienteringsutbildning för att ge eleverna insikt i de verksamheter de ska utbildas in i och marknaden företagen verkar inom. Utbildningen bygger främst på väl upplagda informativa studiebesök/lektions dagar på de mottagande företagen och inom basindustrin. De teoretiska utbildningspassen omfattar projektledning, företags ekonomi, kvalitetsledningssystem, arbetsmiljöledning, marknadsföring/försäljning, entreprenörskap och affärskunskap/affärsjuridik.

10 Därefter arbetar eleverna under 5 månader på företaget med kvalificerade praktikuppgifter. Uppgifternas resultat ska vara till direkt nytta för företaget. Under praktiktiden genomgår eleven ytterligare kompetenshöjande insatser i enlighet med kompetensutvecklingsplanen, vissa dagar arrangeras av US. Elevernas utveckling i företaget och företagets mervärde av satsningen följs av US löpande. Handledarna ges stöd och återkoppling under hela året. När utbildningen är genomförd har du i ditt företag fått Tillgång till en välutbildad person vilken är intränad i ditt företags och gruvindustribranschens behov och villkor Ökad kreativitet och kompetens Ökad kreativitet och kompetens Genomföra ett för företaget viktigt projekt Tillgång till nya nätverk, personer hos andra SME företag i Malmfälten och basindustrin LKAB och Boliden 6.4 Finansiering av utbildningssatsningen I detta förslag finansierar LAN upphandlad utbildning för de arbetssökande samt deras dagersättning under utbildningstiden (6 månader). Företagen själva bekostar handledarutbildningen och handledarstödet, efter fem månaders praktik påbörjar eleven sin provanställning vid företaget som bekostas på traditionellt vis. Precis som vid andra rekryteringar uppstår kostnader för den utrustning och det utrymme som den rekryterade behöver, detta står företaget själv för. 6.5 Mervärden för företagen Stöd i behovsinventering och urvalsprocessen vid rekrytering Detta gör stor skillnad vid rekrytering av personal utifrån (länet/landet) Förstklassig handledarutbildning för utvald personal Utökat och förankrat nät av kontakter både genom handledaren och den rekryterade Ny kompetens i företaget som bidrar till utveckling och långsiktig lönsamhet

11 7 Slutsatser från seminariet De deltagande företagen förmedlar insikten om att det behövs utveckling av företagen för en långsiktigt gynnsam utveckling och att det är de personella resurserna som främjar utvecklingen. De viktigaste kompetenserna som behövs för att utveckla småföretagen är inom planering och systematiskt utvecklingsarbete, affärsmässighet kring avtalsskrivning och marknad. Även inom LKAB behövs ökad affärsmässighet på de lägre nivåerna, genom att anpassa upphandlingarna så att utveckling hos leverantörerna premieras kan de forma den lokala marknaden. Möjligen kan detta stärkas upp med en utbildning internt, för att höja beställarkompetensen Företagens representanter talade om att det också finns motstånd mot utveckling, bland annat i form av ägare som känner sig hotade om de anställer personal med högre kompetens. Även anställda kan känna sig hotade om högutbildade anställs för kvalificerade uppgifter och utveckling. Ibland sätter även fackföreningarna upp hinder mot utveckling. Ett annat hinder av mer praktisk art är att just nu har företagsledningarna för mycket i händerna för att kunna tänka på och agera för det som är viktigt om något år. De nya avtalsformerna med funktionsansvar, dokumentations- och utvecklingskrav är ännu möjliga att undvika för dem som inte orkar eller vill utvecklas, detta påverkas direkt av de stora kundernas sätt att upphandla. Medvetenheten kring miljö och kvalitets uppföljning börjar vakna i företagen, efter påverkan av myndigheter och kunder, det pågår en mognadsprocess. Det är dock viktigt att utvecklingen omfattar alla områden i företagen, både för stora och mindre företag. För att åstadkomma det måste beslutet om utveckling genomsyra hela företaget. För att utveckla företagens marknad påpekas också vikten av att fokusera på verksamheter som är mindre avståndspåverkade för att kunna nå kunder utanför Malmfälten. Marknads och produktutveckling är viktiga områden att satsa mer på om man vill klara sig kvar här. 7.1 Konkreta behov Det behövs utbildning av redan anställda, av dem man rekryterar och för återväxten människor att rekrytera konstaterar företagens representanter. Befattningar: - Underhållsplanerare - Kalkylerare - Beredare - Arbetsledare - Kvalitets eller miljöansvariga Kompetenser: - Ledarskap - Datavana - Uppföljning underhållssystem - Affärsmässighet Avtalsbevakning, upphandling, inköp - Ledningssystem Arbetsmiljöledning, Systematisk utveckling - Social kompetens Alla måste vara självgående och kommunikativa

12 7.2 Om föreslagna utbildningsinsatser Allt kan inte lösas genom nyrekryteringar, hela företagen behöver utvecklas. En utbildning som ger företagsledning/ägare, fackrepresentanter och andra medarbetare lyft inom relevanta områden skulle ge mer. Men redan att föra denna diskussion bidrar till att fler ser nya möjligheter, en utbildningssatsning som den som föreslås i kapitel 6 bidrar också till kontaktnät på ett positivt sätt som kan utökas mer. Det bästa är att ha utbildningsdagarna utspritt över tiden än att samla det för mycket. Elevrekrytering och utbildningstidens placering på året är viktigt att överväga noga, med tanke på att många arbetar under sommaren som annars kunde vara lämpliga, likaså kan frågan om när de blir färdiga avgöra vad som händer efter genomförd utbildning. Viktiga poänger i det som föreslagits: Samverkan mellan utbildaren och företagen Utbildningsanordnare som kan agera processledare Kompetensprofil och individuella handlingsplaner för varje deltagare Behovsanpassade utbildningsspår Projektarbetet är den röda tråden i utbildningen, ett projekt av betydelse för företaget Tydlig avtalsskrivning mellan företaget och LAN/utbildaren Visionen för en utbildningssatsning som utkom ur seminariet är att den ska vara en unik pedagogisk modell som knyter ihop denna utbildning och gör den träffsäker utan att belasta verksamheterna i företagen orimligt. Mervärdet av utbildningen är både projektarbetet som eleverna genomför, då de samtidigt inarbetas i de rekryterande företagen, och kontakterna de knyter i branschen/lokala näringslivet. För att skapa önskade mervärden är mentorer, nätverk, företagspresentationer (besöken eleverna gör i olika verksamheter) viktigt. Motsvarande mervärden såg inte seminariedeltagarna i de liknande anordnade utbildningarna. Tyngdpunkten vid upphandling/anordnande av en utbildningsinsats ska ligga på leverantörens/utbildarens modell för att vara processledare och att skapa nätverk i de lokala industriföretagen. Det noterades också med stor tydlighet att: Om en utbildningsinsats helt finansieras av LAN kan endast arbetslösa komma med, om en ingenjör i brist på lämplig tjänst tagit ett annat tillfälligt arbete kan han/hon inte komma i fråga för utbildningen. Med en befintlig utbildning kan företag köpa platser 5 för andra de rekryterar (även om de lämnar en annan anställning). 7.3 Seminariets mål uppfylldes inte Få företag deltog och de som var representerade kunde inte i nog stor omfattning bekräfta det behov av arbetskraft som företagen och nämnda förstudier förmedlade. En rekryteringsstödjande insats så som TiM, LKF och LAN skissat hade kunnat gå direkt till upphandling om behovet av insatsen bekräftats av företagen. Upphandling är således inte aktuell idag 6. 5 Se avsnitt Har ert företag behov av insats liknande förslagen i denna sammanställning se vidare bilaga 1

13 7.4 TiM slutsatser Många företag har idag inte tid eller ork att gå från tanke till handling, för att de har mer än fullt upp med den dagliga verksamheten just nu. För att rekrytera önskar företagen helst att de fick nyckelfärdiga personer som är självgående och bidrar till vinsten direkt. Tid för rekryteringsarbete, handledning av nyanställda och utbildning inom företagen är inte högst prioriterat när orderingången är hög. När orderingången är lägre finns inte alla gånger ekonomin till satsningar på utveckling, utbildning eller nyrekrytering. Incitamenten för företagen att idag satsa på detta för vaga, det finns inte nog starka skäl att lyfta blicken från de överfulla händerna. De personer som bäst skulle matcha företagen i Malmfälten i fråga om kompetens har inte alltid insikten om gruvnäringen och den industri vi har i Malmfälten. Deras vilja att bosätta sig här om de kommer utifrån är också osäker till de funnit fotfäste på orten. Problem att finna bostad kan också uppstå vid rekrytering utifrån. En satsning som stöttar såväl företagen som rekryterar som de rekryterade skulle vara gynnsamt i processen, detta skulle sannolikt gynna näringslivsutvecklingen i Malmfälten även på sikt. Referenser: Traineeprogrammet TiM förstudie Kompetensförstärkning LKF Förstudie, kontakter

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon 0708-59 79 09 0708-59

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Minnesanteckningar Samverkansåret 1 (5) Datum 2012-15-21 Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Kursiv text = frågor och kommentarer från deltagarna. Tove Cullhed inleder och hälsar alla

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi

Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi Attraktiva LKAB Kompetensförsörjningsstrategi Carina Martinsson HR-Advisor LKAB Haparanda 2011-06-15 Strategiska områden Minskande befolkningsunderlag Stora rekryteringsbehov Nuläget Populär arbetsgivare

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Det här är Svenska Bostäder Sveriges största kommunala bostadsbolag Grundades 1944 Ägs av Stockholms stad 28 000 lägenheter och 825 studentbostäder 4 200 kommersiella

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kompetensplattform Västra Götaland/Sjuhärad

Kompetensplattform Västra Götaland/Sjuhärad 1 Kompetensplattform Västra Götaland/Sjuhärad Kompetensbehov i Plastindustriföretag i Sjuhärad ett pilotprojekt i samarbete mellan Sjuhärads Kommunalförbund och IUC Sjuhärad (Bilder nedan från från PRIMO

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 3 2012 08 01 2012 09 30 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har nu varit igång sedan 1 februari 2012 och kommer att fortgå till och

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Framtidens Ledare Framtidens Ledare SYFTE Marknadsföra regionen som en attraktiv arbetsplats Skapa en gemensam arbetsmarknad och stimulera ökar rörlighet Öka nätverksskapande Ta vara på kompetens hos nuvarande

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Staffan Roos Örkelljunga och Jonny Wedin Landskrona Lena Östblom Ängelholm, Frida Mattelin och Anna Rydberg

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Gruppens förväntningar på dagarna Att skapa klarhet över AMN uppgift Att använda gruppens kompetens Att skapa konkret handlingsplanen som kan

Läs mer

Förstudie. Behov av kompetensutveckling inom tillväxtföretagen i Malmfälten. 2006-04-05 Teknikresursen AB IM Consulting AB

Förstudie. Behov av kompetensutveckling inom tillväxtföretagen i Malmfälten. 2006-04-05 Teknikresursen AB IM Consulting AB Förstudie Behov av kompetensutveckling inom tillväxtföretagen i Malmfälten 2006-04-05 Teknikresursen AB IM Consulting AB Förstudie: Kompetensförstärkning i Malmfälten Sid 2(35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017 HR-avdelningen Jenny Sellberg HR specialist 046-17 77 39 Jenny.Sellberg@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2015-08-10 Dnr 1 (9) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2017 Inledning är en serviceorganisation och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer