Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg"

Transkript

1

2 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd Günther Mårder Årsmötesförhandlingar Lunch Årsmötesförhandlingar Kaffepaus Årsmötesförhandlingar Anförande av ordförande Monica Lindstedt Årsmötet avslutas 2

3 Företagarnas kontaktpersoner på årsmötet Suzanne Asserholt Sara Jespersen Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport Lokal: Beijing Capital 3

4 1. Öppnande 2. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 3. Behandling av riksstyrelsens ärenden till årsmötet 4. Riksstyrelsens anmälan av den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan 5. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna 4

5 1.1. Årsmötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 1.3. Godkännande av röstlängd 1.4. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet Val av rösträknare 1.5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt 1.6. Godkännande av dagordning 1.7. Formalia för årsmötesförhandlingarna 5

6 Företagarnas ordförande Monica Lindstedt öppnar årsmötet. Valberedningens ordförande Christer Goldhammer lägger fram förslag till mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare. Valberedningen föreslår årsmötet besluta: att välja de föreslagna. Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att fastställa röstlängden. 6

7 Valberedningens ordförande lägger fram förslag till justerare och till rösträknare. Valberedningen föreslår årsmötet besluta: att välja de föreslagna. Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att anse sig stadgeenligt kallad. Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att godkänna den föreslagna dagordningen. 7

8 1. Öppnande 1.1. Årsmötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 1.3. Godkännande av röstlängd 1.4. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet Val av rösträknare 1.5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt 1.6. Godkännande av dagordning 1.7. Formalia för årsmötesförhandlingarna 2. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2.1. Riksstyrelsens verksamhetsberättelse 2.2. Framläggande av revisorernas berättelser 2.3. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av uppkommet resultat 2.4. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter och suppleanter i riksstyrelsen 3. Behandling av riksstyrelsens rapporter till årsmötet Kongressbeslut Utredning organisations- och avgiftsstruktur 3.2. Betalning av medlemsavgift månadsvis respektive via autogiro 3.3. Starkare profilering krävs för ökat medlemsantal 3.4. Företagarnas upphandlingar 3.5. Redovisningsprogram och arkivplats 3.6. Samarbete med andra företagarorganisationer 4. Riksstyrelsens anmälan av den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan 5. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna 6. Årsmötets avslutande 8

9 Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att godkänna föreliggande Förslag till Formalia för årsmötesförhandlingarna. Yttranden Alla yttranden görs från talarstolen. Ordet begärs, förutom replik, skriftligen på utdelad blankett Begäran om ordet, som lämnas till mötespresidiet. Förslag Riksstyrelsens, revisorernas och valberedningens förslag utgör var för sig huvudförslag. Alla yrkanden, förutom bifall, respektive avslag på huvudförslag, ska inlämnas skriftligen på utdelad blankett Yrkande till mötespresidiet. Yrkande i ordningsfråga kan framställas muntligt. Votering Om votering begärs sker i första hand en försöksvotering genom handuppräckning med röstkort. Tidsbegränsning Debattinlägg får omfatta högst 3 minuter. Två repliker om högst 1 minut vardera kan vid apostrofering beviljas av mötesordföranden. 9

10 1.8. Riksstyrelsens verksamhetsberättelse 1.9. Framläggande av revisorernas berättelser Fastställande av resultat- och balansräkning Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter och suppleanter i riksstyrelsen 10

11 Årsredovisningen bifogas som bilaga sist i handlingarna. Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att att lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2014 med godkännande till handlingarna samt lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att att fastsälla resultat- och balansräkning samt disponibla vinstmedel kronor överförs i ny räkning. Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att bevilja riksstyrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 11

12 Kongressbeslut Utredning Organisations- och avgiftsstruktur 3.2. Betalning av medlemsavgift månadsvis resp. via autogiro 3.3. Starkare profilering krävs för ökat medlemsantal 3.4. Företagarnas upphandlingar 3.5. Redovisningsprogram och arkivplats 3.6. Samarbete med andra företagarorganisationer De förslag som riksstyrelsen lägger fram är en lägesrapport inför nästa års kongress. Styrelsen ser därför fram mot en livaktig diskussion och värdefulla inspel i det fortsatta arbetet. 12

13 Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. Kongressen i Sundsvall 2014 beslutade vid utskottsbehandlingen av motionerna samt 5.27 att uppdra till riksstyrelsen att utreda de olika motionernas yrkanden och avrapportera till årsmötet Kongressens beslut Kongressen beslöt enligt förslag från utskottet Organisationsstruktur, avgifter och resursfördelning att att att att att utreda motionernas yrkande om en förändrad organisations- och regionstruktur, återkomma med rapport samt presentera förslag till åtgärder till årsmötet 2015, avslå yrkandet om att inrätta fyra-fem regionala kontor, i utredning analysera sambandet mellan avgifter och medlemsutveckling, kongressen som sin mening uttalar att den organisatoriska nivån som beslutar om rabatt på serviceavgifter skall stå för kostnaden samt i övrigt anse 5:10-17 och 5:27 besvarade med hänvisning till utredningsuppdraget. Utredningens uppdrag är att: Utreda om en förändrad regional organisationsstruktur som tex total avveckling av regionala bolagsstrukturen, regionförstoring och/eller föreningsbolag kan genomföras inom ramarna för gällande stadgar och avtalspaket (omstrukturerings-, föreningsoch bolagsavtal). Göra en analys av nuvarande avgiftsstrukturs påverkan på medlemsutvecklingen. Beroende av resultat ta fram förslag på en ny medlemsattraherande avgiftsstruktur. I arbetet särskilt beakta de lokala föreningarnas förutsättningar att bedriva en verksamhet som främjar och stöder såväl den nationella företagarpolitiska agendan som ökad medlemsnöjdhet och flera medlemmar. Utreda möjligheten till att återinföra en fond före medlemsfrämjande och varumärkesstärkande insatser. 13

14 I det fall stadgar och avtalspaket utgör hinder för en önskvärd förändring ingår i utredningens uppdrag att föreslå alternativa åtgärder. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. Vid kongressen 2014 lades motionen 5.18 och 5.19 fram av Företagarna Ljusdal respektive Gävle angående möjlighet för medlemmar att dela upp betalningen av medlemskap med förslagsvis autogiro utredas. Riksstyrelsen beslutade att utreda motionen och lämna in ett svar på yrkandet till årsmötet Utredningens uppdrag är att: - Utreda möjligheten att tillhandahålla autogirobetalning av medlemskap. - Utreda möjligheten att tillhandahålla delbetalning av medlemskap. - Redogöra för de administrativa följderna och tekniska förutsättningarna för tillhandahållandet. - Identifiera risker med tillhandahållandet. Möjlighet att tillhandahålla autogirobetalning av medlemskap till medlemmar Motionens avsikt med att tillhandahålla autogirobetalning är att ge medlemmarna ett ytterligare betalsätt för att betala sin medlemsavgift. Det finns flera aspekter att beakta angående autogiro. För det första är Företagarnas medlemskap uppdelat i en medlemsavgift och en serviceavgift. Anledningen till det är att medlemsavgiften inte är avdragsgill, men det är serviceavgiften och dessutom anses serviceavgiften som ersättning för en tjänst och är därmed momspliktig omsättning. Det finns också stora administrativa utmaningar med autogiro. Det innebär att om Företagarna skulle införa möjligheten att betala medlemskap med autogiro och medlemmen ska kunna dra av momsen krävs det ändå att en faktura skickas på det belopp som dras från medlemmens bankkonto. Detta för att medlemmen behöver en verifikation för att kunna redovisa momsen i sin bokföring, se 11 kap 1-4 mervärdesskattelagen. Mot bakgrund av mervärdesskattelagens krav har riksstyrelsen beslutat att som en del i modernisering av ekonomisystemet utreda möjligheten att erbjuda delbetalning för medlemmar i stället för autogiro. För det andra behöver medlemmen medge autogiro-villkoren. I dagsläget finns det enligt storbankerna ingen färdig B2B-lösning för medgivande av autogirobetalning via medlemmens egen internetbank. Istället behöver medlemmen ge sitt medgivande genom att Företagarna tillhandahåller en blankett, som medlemmen fyller i och Företagarna administrerar och returnerar till respektive ansluten bank. Medlemmen kan när som helst dra tillbaka sitt medgivande, vilket skulle innebära att Företagarna då måste restfakturera medlemskapet. 26

27 Skulle medlemmen sakna täckning på sitt bankkonto vid dragning, har Företagarna tillåtelse att försöka dra betalning ytterligare ett par gånger under en veckas tid. Därefter är betalning att anse som kundförlust alternativt att inkasso eller dylikt skall kopplas på för att driva in betalningen. Det skulle vara ett tillvägagångssätt som går emot dagens sätt att hantera medlemsskapsbetalning. Sammantaget finns det både risker och kostnader förknippade med att erbjuda autogiro. Systemutveckling i CRM- och ekonomisystem, integration mot banker, förvaltning och ytterligare administration för ekonomiavdelningen gör att autogiro inte är att rekommendera som betalsätt. Möjlighet att tillhandahålla delbetalning av medlemskap till medlemmar Motionens avsikt med att tillhandahålla delbetalning är att underlätta för medlemmarna med ringa lönsamhet att kunna betala sin medlemsavgift uppdelat under året. Enligt Företagarnas stadgar finns det inte som motsätter att erbjuda medlemmar möjlighet till delbetalning av medlemskap. Vidare kan båda delarna av medlemskapet (medlemsavgift och serviceavgift) delas upp för att beredda möjlighet att faktureras uppdelat under året i stället för årsvis även fast den ena avgiften är avdragsgill och den andra anses som momspliktig omsättning. Viktigt är dock att ta ut hela medlemsavgiften redan vid första delbetalning för att medlemmen skall klassas som medlem och ges tillåtelse att delta vid kongressen. Ett av flera betalsätt som undersöks är delbetalning. Det behövs få till ett regelverk kring olika betalsätt. Det kan handla om krav på minst ett års avtalstid för medlemskap vid delbetalning, när provision utbetalas till säljare vid delbetalande medlem (löpande i takt med delfakturor eller efter ett fullbetalt år), antal tillåtna delbetalningar per år, tillgång till förmåner, hur ska partners tillåtas bearbeta delbetalande medlemmar och hur ska medlem som inte betalt sin delfaktura hanteras (kundförlust?). Sammanfattningsvis rekommenderar utredningen att ytterligare utreda frågan kring delbetalning under hösten 2015 och efter lansering av nytt CRM & ekonomisystem sikta på att lanseras funktionen under våren 2016 om möjligt. 27

28 Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. Vid kongressen 2014 lade Företagarna Mariestad fram ett förslag om att vi utifrån en negativ medlemsutveckling skulle investera mer i marknadsföring för att profilera och öka kännedomen kring organisationen Företagarna hos företagare och allmänheten. Som ett första steg beslutades att genomföra en klassisk kännedomsundersökning med första redovisning vid årsmötet Undersökningen är upphandlad och genomförd av Brand Stamp/ PFM Research. Vi har valt att rikta in oss enbart till företagare i målgruppen 0-49 anställda. Resultatet bygger på svar fördelat på 18 regioner samt 3 storstadsområden. Vi får svar på kännedom, uppskattning, attraktion och lojalitet samt position gentemot andra företagarorganisationer. Vi har valt att positionera Företagarna gentemot - Småföretagarnas Riksförbund - Fria Företagare, tidigare Företagarförbundet - Svenskt Näringsliv samt - Unionen företagardel En lathund kommer att tas fram för att kunna tyda resultaten. Alla regionchefer rekommenderas att tillsammans med sina styrelser gå igenom resultaten och återkoppla reflektioner och synpunkter inför riksstyrelsens strategidagar i september 2015 där beslut tas om nästa steg. Resultatet redovisas på årsmötet. 28

29 Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. Vid kongressen 2014 lades motionen 5.26 fram av Företagarna Sollentuna angående möjlighet att anlita medlemmar vid inköp. Kongressen beslutade att utreda motionen med uppgift att möjliggöra större upphandlingstransparens för medlemmar samt att lämna in svar på yrkandet till årsmötet Utredningens uppdrag är att: - Utreda möjligheten att tillhandahålla Företagarna Sverige Service AB:s större upphandlingar till alla medlemmar för att ge dem möjlighet att offerera. - Analysera de administrativa följderna och tekniska förutsättningarna för tillhandahållandet. - Ta hänsyn till rådande stadgar och policy för inköp. - Identifiera risker med tillhandahållandet. - I det fall stadgarna utgör hinder för en önskvärd förändring ingår i utredningens uppdrag att föreslå alternativa åtgärder. Möjlighet att tillhandahålla Företagarna Sverige Service AB:s större upphandlingar till alla medlemmar Avsikten med att tillhandahålla upphandlingar är att medlemmarna ska ges möjlighet att kunna offerera på dem. Enligt Företagarnas stadgar finns det inget som motsätter att öka upphandlingstransparensen mot medlemmar. Däremot finns det administrativt och tekniskt flera aspekter att ta hänsyn till. Till policyn för inköp föreslås bland annat tilläggas regelverk om godkänd medlemsstatus - det vill säga endast betalande medlemmar ska ha tillgång till och möjlighet att offerera på de upphandlingar som tillhandahålls via medlemsinloggningen. Andra viktiga frågor att behandla vid sättande av regelverket kring vilka som ska ges tillträde till upphandlingarna under medlemsinloggningen är: - ska branschförbund och stödjande medlemmar exkluderas? - hur hantera förtroendevalda som inte är betalande medlemmar? - ska det vara ett krav på att göra en UC för att få tillgång till upphandlingar under medlemsinloggningen - för att utskilja de med bristande kreditvärdighet? En starkt bidragande orsak till att större upphandlingar i dag sker direkt mot utvalda leverantörer är för att undvika den administrativa bördan av att besvara en stor mängd inkommande offerter. När det gäller mindre upphandlingar och inköp finns 29

30 det ingen vinning i att gå ut brett då det kostar mer än det smakar att upphandla enligt den metoden. För att Företagarna inte ska öka sin administration på nationell nivå föreslås att endast upphandlingar av större karaktär, samt de som på direkt fråga från medlem önskas publiceras. Sammanfattningsvis rekommenderar utredningen att ytterligare utreda frågan kring hur upphandlingar eventuellt ska tillgängliggöras under en behörighetsstyrd medlemsinloggning hösten 2015 efter lansering av nytt CRM och ekonomisystem för att sikta på att lansera funktionen under våren

31 Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. Vid kongressen 2014 lades motionen 5.33 fram av Företagarna Huddinge angående möjlighet att förse lokalföreningarna med redovisningsprogram samt arkivplats för styrelseprotokoll. Riksstyrelsen beslutade att utreda motionen vidare för att bedöma intresse och möjligheter. Utredningens uppdrag är att: Utreda lokalföreningarnas intresse för motionen Ta reda på rådande marknadssituation Baserat på ovanstående analysera lämplig väg framåt och väga in om det finns sannolika skalfördelar Föreslå lämplig åtgärd Föreningarnas behov och intresse Ett enkätutskick gjordes för att inventera lokalföreningarnas behov och intresse. Enkäten skulle tillsammans med rådande marknadssituationen för denna typ av programvaror bättre ge riksorganisationen möjlighet att avgöra hur mycket resurser ska läggas på motionen viktat mot förväntat resultat. Lokalföreningarna visar ett svagt intresse vilket ger en indikation på att det inte skulle finnas en särskilt stor volym föreningar att använda till vår fördel vid förhandling. Detta i kombination med att marknaden för dessa tjänster är prispressad gör att det sannolikt inte heller finns någon större prisvinning i en eventuell upphandling/förhandling. Mot bakgrund av ovanstående gör riksstyrelsen bedömningen att det inte är kostnadsmässigt försvarbart att gå vidare med denna utredning och försöka prispressa en leverantör på ett centralt avtal. 31

32 Nedan visas utskickets svarsfrekvens Svarsfrekvens antal utskick antal svar Av de 253 föreningarna har endast 33 % svarat på enkäten Av de som har svarat uttrycker endast knappt hälften de har behov och något färre kan tänka sig att själva betala. Frågorna som ställdes var: 1. Har er förening behov av redovisningsprogram? 2. Har er förening behov av digitalt dokumentarkiv? 3. Använder er förening idag något redovisningsprogram? 3.1. Om ja, kan ni tänka er att byta? 4. Använder er förening idag någon digital arkivplats? 4.1. Om ja, kan ni tänka er att byta? 5. Om Riks skulle erbjuda redovisningsprogram och dokumentarkiv via centralt upphandlade tjänster skulle ni då nyttja dessa till inköpspris på centralt upphandlad prislista? Ja Nej Baserat på den låga svarsfrekvensen och ett svalt intresse hos de som faktiskt svarat gjordes bedömningen att behov och intresse är lågt. 32

33 Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. Motionärerna önskade förbättrade kontakter med organisationer som liknar Företagarna Kontakterna skulle leda till ett utökat samarbetet och om intresse och möjlighet fanns utreda eventuellt samgående. De organisationer som nämndes var Småföretagarnas Riksförbund och Företagarförbundet. Kongressen beslutade att ge riksstyrelsen i uppdrag att bevaka denna fråga och vilket intresse som finns från aktuella organisationer. Lägesrapport Företagarna har under 2014 haft flera kontakter med Småföretagarnas Riksförbund, både i form av fysiskt möte och mejlkorrespondens. Företagarna har representerats av chefen för Marknad och Förmåner samt chefen för Politik, analys och opinion. Framtida samarbeten har försvårats av den uppenbara konkurrenssituationen mellan organisationerna. Ofta har syftet med kommunikationen istället varit att reda ut missförstånd som har uppstått på grund av våra respektive säljorganisationers offensiver eller där våra respektive förtroendevalda har haft häftiga meningsskiljaktigheter på sociala media. Även om Företagarna och Småföretagarnas Riksförbund står långt ifrån varandra i dagsläget så är det som motionärerna påpekar en hel del som förenar. SFRF använder sig ofta av Företagarnas politiska underlag och rapporter i sin politiska opinionsbildning så värdegrunden är på många sätt likadan. Det är dock många hinder som måste övervinnas innan vi kan påbörja ett formellt samarbete. Under våren har också kontakter tagits med Företagarförbundet. Vi inväntar i skrivande stund svar från dem. Både ordförande och vd har också löpande dialoger med representanter från Svenskt Näringsliv om tänkbara samarbeten och gemensamma projekt. 33

34 34

35 Förslag till beslut Riksstyrelsen föreslår årsmötet besluta: att lägga riksstyrelsens verksamhetsplan till handlingarna. 35

36 Förord Ingångsvärden och utmaningar Vi har varit politiskt framgångsrika men tappat medlemmar Politiska framgånger leder dessvärre inte till fler medlemmar Omvärlden och konkurrensen Så tycker medlemmarna Verksamheten Vi är ett modernt nätverk Vart vi vill Prioriterade projekt för att nå dit vi vill Projekt: Företagarportal på LinkedIn Projekt: Vi utvecklar kompletterande nätverk Projekt: Vi gör alla våra aktiviteter nätverkande Projekt: Förstärk Unga Nätverket Övrigt Vi är världens bästa erbjudande Vart vi vill Prioriterade projekt för att nå dit vi vill Projekt: Min företagarlobby Projekt: Tillfälliga förmåner Projekt: Differentierat medlemskap Projekt: Digitala kampanjer Projekt: Varumärkesundersökning Övrigt Vi är Sveriges framtid Vart vi vill Prioriterade projekt Projekt: Utmana Anställningsnormen Projekt: Småföretagarens dag (Small Business Saturday) Projekt: Förtroendevald = Opinionsbildare Projekt: Förstärkt politikernätverk Projekt: Innovation och entreprenörskap Projekt: Utveckla erbjudandet till branschförbunden Projekt: Politiska kampanjer Projekt: Hållbarhet

37 Övrigt Vi är en modern och effektiv organisation Vart vi vill Prioriterade projekt för att nå dit vi vill Projekt: Organisations- och avgiftsutredning Projekt: Föreningsbolaget Projekt: Fakturahantering Projekt: Sponsorer till nationella event Projekt: Öka antalet stolta förtroendevalda Projekt: Regional Försäljning Projekt: Identifiera nya intäktskällor och samarbetspartners Övrigt

38 Förord Företagarna är en förening av entreprenörer för entreprenörer. Det betyder att vi aldrig är nöjda och att förändring alltid är nödvändigt. Den här verksamhetsplanen är tänkt att leva fram till nästa kongress. Därför kallar vi den Verksamhetsplan Formatet är förnyat eftersom vi åter ägnat mycket tid åt att förstå våra egna framgångar och misslyckanden, omvärldens förändringar och framförallt vad våra medlemmar tycker. Första delen är en sammanfattning av utmaningarna. Ibland är vi kanske väl skarpa mot oss själva, men tydlighet är effektivare än luftiga beskrivningar som kanske mer idealiserar den värld som vi verkar i. Som region, förening och branschförbund kan ni använda samma modell för att lägga till era lokala och specifika utmaningar. Andra delen är samlad kring fyra övergripande mål. Där är de projekt som vi ska jobba med för att möta utmaningarna listade. Många projekt svarar mot flera utmaningar, varför det är svårt att utläsa hur vi möter dem ett och ett. Jag är dock övertygad om att, om vi genomför detta samt håller hög kvalitet i allt dagligt arbete så kommer vi att lyckas möta även de svåra utmaningarna. Det krävs att vi fortsatt arbetar tillsammans och att återkopplingen från dig som utför eller deltar i vårt arbete, kommer oss som jobbar på nationell nivå till del. Lycka till! Elisabeth Thand Ringqvist 38

39 1. Ingångsvärden och utmaningar 1.1 Vi har varit politiskt framgångsrika men tappat medlemmar 2013 och 2014 har varit bra politiska år Majoriteten av medlemmarna anger att det politiska arbete som Företagarna gör är viktigt. Därför är det tillfredställande att Företagarna under 2013 kunde rada upp politisk framgång efter politisk framgång. Stopp för månadsuppgifter, ett nytt investeraravdrag och enklare momsregler var bara några av de fjädrar som Företagarna kunde smycka hatten med präglades av valrörelse och för att få ett stort genomslag i valet samlades opinionsarbetet under parollen #4av5jobb, d.v.s. att fyra av fem jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Syftet var att Företagarna skulle ses som konstruktivt, optimistiskt och samhällsvärnande. Det blev framgångsrikt. Jobbfrågan är obevekligt central i varje valrörelse och med #4av5jobb lyckades Företagarna flytta jobbfrågan från ersättningsnivåer i A-kassan till att handla om företagen som jobbskapare. Det symboliska målet att i slutdebatterna få höra partiledarna diskutera småföretagen och nämna #4av5jobb infriades. #4av5jobb-plattformen verkade också samlande för Företagarnas föreningar och regioner. Budskapet skapade stolthet och gav effekt. Detta ledde till många lokala och regionala debatter och seminarier med #4av5 som tema. Se den sammanfattande filmen på #4av5jobb. Dessutom kunde Företagarna ta fram en ny modell för minskat sjuklöneansvar vilken Alliansregeringen lade fram som sin egen och som sedan även den rödgröna regeringen lade fram i sin budget i oktober Politiska framgånger leder dessvärre inte till fler medlemmar Vikande marknadsandel Det bildas fler bolag i Sverige men vi tappar medlemmar relativt vår potential. Marknadsandelen är idag cirka 12 procent vilket visar att det finns en stor möjlighet för Företagarna att växa. Vi är som starkast i traditionella branscher som också visar på låg tillväxt medan vi är som svagast i nya tillväxtbranscher som exempel kultur, information och högteknologi. Marknadsandelarna i ett lokalt och regionalt perspektiv visar några tydliga trender: I aktiva föreningar med nätverkande representanter som har utåtriktad verksamhet har vi en hög marknadsandel, men det finns också föreningar med låg aktivitet som har hög marknadsandel. Företagarna är svaga i storstäderna och i storstadsregionerna, där nätverkandet, mellan olika företagare inte verkar ha en lika lokal prägel samt att det finns många nischade företagsnätverk att vara med i. Norrlandslänen har fortsatt en marknadsandel på upp mot 20 procent. Tillväxten bland de prioriterade medlemsgrupperna har varit bra både i absoluta och relativa tal. Speciellt när det gäller unga företagare har tillväxten varit mycket positiv Det visar på att om vi väljer att investera tid och pengar så ger det också effekt. I målgruppen unga, upp till 30 år, har vi under de senaste åren framgångsrikt byggt upp ett nätverk bestående av ett antal nationella och regionala träffar och inspirationsresor. Kopplat till nätverket finns en grupp på Facebook, egen webbsida och nyhetsbrev. Sedan 2011 har antalet unga medlemmar ökat från 428 medlemmar 2011 till och potentialen är fortsatt stor. Vikande medlemstal på grund av stora utträden 39

40 Trots att vi fortfarande är relativt framgångsrika på att värva medlemmar, med ca nya medlemmar per år, så tappar vi paradoxalt cirka befintliga medlemmar under samma period. Denna negativa trend har pågått några år och kan förklaras med flera olika orsaker. Den mest påtagliga anledningen är att vi inte är tillräckligt relevanta för en företagare med 0-4 anställda, vilka utgör 70 procent av vår medlemsbas. Analyser visar att denna grupp, mer än andra, tycker att det är viktigt med förmåner. Det är 2,5 ggr större risk att en medlem som inte nyttjar förmåner utträder. Dessvärre upplevs många av våra mest värdefulla förmåner inte så relevanta för de minsta företagen. Gamla säljmetoder ger klent resultat Det har även blivit svårare att använda de säljmetoder som vi har använt hittills. Telefonförsäljningen behöver idag i högre grad kompletteras, med övrig verksamhet för att göra kalla prospekt varmare. För att tacka ja till ett medlemskap idag krävs att den potentiella medlemmen har någon form av relation till Företagarna, såsom engagemang i företagarfrågor, goda rekommendationer i sitt eget nätverk eller känner att det finns en tydlig ekonomisk nytta som omedelbart kan hämtas hem i form av monitära förmåner. Glädjande är dock att allt fler medlemmar söker sig till oss på eget initiativ och till exempel blir medlemmar via vår hemsida. Utmaningar: Medlemmarna som inte är aktiva i föreningslivet har begränsade möjligheter att vara med i det policyskapande och opinionsbildande arbetet. På sikt kan ett vikande medlemsantal verka negativt på vårt politiska kapital. För att behålla vår framstående position som småföretagarnas självklara röst måste vi återfå en positiv medlembalans. Utflödet av medlemmar är stort då det påverkar både Företagarnas ekonomi och trovärdighet som opinionsbildare. Gruppen med noll eller få anställda känner inte att medlemserbjudandet i form av förmåner, opinionsbildning och nätverk är tillräcklig relevant för dem. Innehållet i medlemskapet är för lika trots att olika grupper inte har samma behov och önskemål. Kommunikationen till olika grupper är allt för lika. 1.2 Omvärlden och konkurrensen Konkurrensen om tiden ökar Viljan att engagera sig är fortsatt stor hos människor men utvecklingen går mot att det ideella engagemanget sprids på allt fler aktiviteter än tidigare. Istället för ett fullt medlemskap i en traditionell mening vill de flesta istället kunna röra sig runt och engagera sig där de ser att behovet finns, i vad som intresserar dem och/eller där de kan göra en verklig nytta. Konsekvensen för många organisationer som håller kvar vid det alltför traditionella är ett vikande medlemsantal, minskade bidrag och sponsringsintäkter. Dessutom kan nya organisationer med hjälp av de digitala plattformarna uppstå som till exempel Missing People som startade för mindre än två år sedan och har idag medlemmar och 26 lokalföreningar. De digitala kommunikations- och försäljningsmetoderna har förändrat våra konsumtionsmönster under de senaste 10 åren. Vi vill kunna granska produkten före köpbeslutet, oavsett om det är en bil eller ett medlemskap vilket ställer krav på transparens och särskiljning från konkurrenter. Många företagare väljer helt bort att svara i telefon och på mejl om de inte är från en önskvärd avsändare. 40

41 Tilltalet måste vara personligt mer än grupporienterat Allt talar för att det mest effektiva sättet att övertyga en annan människa och företag är från människa till människa. Precis som business to business har kallas B2B kallas detta nu H2H. Detta möte kan ske på två sätt. Det första är det fysiska eller digitala mötet där någon som du känner rekommenderar något till dig. Det andra är rekommendationer från människor som du inte alls känner men som har samma köpbeteende som du. Vare sig det handlar om resor, böcker eller banker. I båda fallen är köparen unik och tillhör inte längre en stor definierad grupp som få känner sig hemma i. Detta gäller inte minst företagare. För Företagarnas del, som är en stor organisation, är detta givetvis en tillgång då vi kan möta många företagare i samtal. Men det är också en utmaning för oss att hitta rätt möte digitalt. Konkurrensen ökar från nya aktörer Parallellt med ett förändrat konsumtionsmönster så ökar konkurrensen från fler aktörer inom vårt område. Detta sker både från andra organisationer såsom Unionen som nischar in sig på en eller alla våra målgrupper och från privata företag som Visma som inriktar sig på att sälja kompletterande tjänster som liknar eller är likadana som de som Företagarna erbjuder. Det råder således konkurrens inom såväl pris som produkt, både som helhet och uppstyckat var för sig. Ny regering ger nya utmaningar Den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet innebär en ny inriktning i svensk politik. I Företagarnas eftervalsenkät är medlemmarna förhållandevis pessimistiska till en S-ledd regering. Samtidigt som vissa reformdörrar sannolikt stängs så innebär det dock att andra öppnas. Ett sådant exempel kan vara företagarens sociala skyddsnät. Mer problematiskt är sannolikt det svaga parlamentariska stöd som regeringen åtnjuter. Det kan innebära ett försvårat påverkansarbete eftersom beslutsvägar och majoriteter blir mer otydliga. Men det innebär också stora möjligheter att skapa opinion och riksdagen blir åter en viktig arena. Utmaningar: Ideellt engagemang är konkurrensutsatt av många olika aktörer som genom digitala plattformar lätt uppstår. Försäljning kräver idag ett personligt tilltal som Företagarna inte förmår att leverera i sin massmarknadskommunikation idag. Konkurrenter erbjuder tjänster och rabatterade erbjudande som inte fanns för några år sedan. Fler av de nya organisationerna riktar in sig speciellt på enmansföretagare. Den politiska kartan ritas om. Vi genomförde ett framgångsrikt arbete före valet som nu måste fortsätta. Goda relationer med nya beslutsfattare måste utvecklas. Vårt positiva, samhällsvärnande och konstruktiva budskap flyttar oss närmare förhandlingsborden och gör oss till en attraktiv samtalspartner för beslutsfattare. Samtidigt måste vi alltid tydligt påpeka när politiska reformer riskerar att försämra företagarklimatet i Sverige. 1.3 Så tycker medlemmarna Nöjda, men inte tillräckligt engagerade Under 2014 genomförde Företagarna en omfattande medlemsundersökning för att på djupet förstå vad medlemmarna tycker om verksamheten. Medlemmarna är i grunden nöjda med sitt medlemskap. Både nivån av nöjdhet och stolthet för att vara medlem i Företagarna har ökat sedan den senaste mätningen. Opinionsbildningsverksamheten anses vara basen för Företagarnas verksamhet för de allra flesta av våra medlemmar. Den blir dock lite av en hygienfaktor eftersom våra framgångar på den politiska arenan inte nämnvärt påverkar medlemmarnas nöjdhet eller lojalitet. Däremot 41

42 önskar medlemmarna i större utsträckning ett kvitto på vad deras stöd till organisationen har bidragit till. Den faktor som är mest avgörande för den generella nöjdheten är om medlemmen känner ett stort engagemang för Företagarna eller inte. Engagemang kan dock se olika ut hos olika medlemmar. Många medlemmar vill engagera sig mer, men på sina egna villkor. Relationsdrivande aktiviteter, såsom nätverkande och affärsskapande träffar, bidrar till nytta och skapar en känsla av samhörighet. Medlemmarna vill ha mer möten. Vi har olika målgrupper som drivs av olika behov och som således har olika förväntningar på medlemskapet. De yngre medlemmarna och många av våra kvinnliga medlemmar vill i större utsträckning att vi utvecklar möjligheterna till lärande och har ett större fokus på nätverkande. Nyttjandet av förmånerna skiljer sig mycket åt mellan olika grupper. Utmaningar: Vår kommunikation gentemot medlemmarna är inte tillräcklig tydlig och det är ibland svårt att se hur deras bidrag till organisationen har gjort nytta. Medlemmarnas engagemang fångas inte upp i tillräckligt stor utsträckning. Medlemmarna kan inte i alla föreningar delta i nätverkande och affärsskapande aktiviteter som passar våra olika målgrupper, på lokal, regional och nationell nivå. Förmåner och rabatterbjudanden är inte tillräckligt anpassade till våra olika målgrupper. 42

43 2. Verksamheten Verksamhetsplan syftar till att möta alla de utmaningar som vi kan förutse och som är presenterade i föregående kapitel. Främst av allt behöver vi motverka de vikande medlemssiffrorna och uppnå en balans under Därefter kommer vi att ta nya tag för att vända siffrorna uppåt igen. Vi ställer om den löpande verksamheten där det är nödvändigt och vi kommer också att sjösätta ett flertal projekt som syftar till att möta upp en eller flera av de identifierade utmaningarna. I kommande kapitel presenteras lösningar på hur Företagarna ska fortsätta att ställa om verksamheten för att bli en framgångsrik företagarorganisation som sätter medlemmen i centrum och är i takt med tiden. När 2016 har nått sitt slut kommer vi att ha nått närmare vår vision: Sverige ska ha Europas bästa företagarklimat. Företagarna ska företräda företagare. Vår verksamhetsplan är indelad i fyra huvudområden. Användandet av Vi-formen i Verksamhetsplanens rubriker är synnerligen avsiktlig. Företagarna består av alla medlemmar, alla som är anslutna via ett branschförbund och alla som är anställda för att hjälpa organisationen att nå sina mål. Vi är ett modernt nätverk Vi vill mötas mer. Vi vill träffas för att utbyta idéer och göra affärer. Nätverket mellan företagare kan vara digitalt men har också ett stort fokus på att ses ansikte mot ansikte. Vi är Sveriges bästa erbjudande Vi vill att det ska vara lönsamt att vara med i Företagarna. Gemenskapen, nätverket och möjligheten att tillsammans påverka vår omvärld är svår att sätta ett värde på men med medlemskapet ska också följa service och tjänster som vi som gemenskap kan göra billigare än var för sig. Dessa tjänster ska vara anpassade för våra medlemsgruppers olika önskemål och behov, samt spegla ett näringsliv i förändring. Vi är Sveriges framtid Tillsammans ska vi bli en ännu starkare röst för företagande och vi ska övertyga beslutsfattare och allmänhet om hur små företag förbättrar vårt samhälle och gör Sverige starkare. Om vi lyckas med att övertyga omvärlden att småföretagare är viktiga för samhällsutvecklingen kan vi också få genomslag för våra sakpolitiska åsikter. Vi är en modern och effektiv organisation Vi måste rusta oss. För att få största möjliga effekt måste vi utnyttja våra resurser på ett hållbart och effektivt sätt. Och därför behöver vi alltid kunna organisera om oss om förutsättningarna kräver det. 43

44 3. Vi är ett modernt nätverk Föreningarna, regionkontoren och riksorganisationen är stommen i Företagarna och det är den geografiska hemvisten som utgör grunden för nätverkandet mellan medlemmar. Med nya tider och ny teknik kommer nya utmaningar och möjligheter. Den gamla strukturen måste kompletteras för att möta våra medlemmars behov och engagemang. Medlemsenkäten visar tydligt att där vi idag är underrepresenterade som bland kvinnor, unga och inom vissa branscher såsom personliga och kulturella tjänster är behovet större av olika sorters nätverk. De digitala nätverken är viktiga för många företag. 47 procent av våra medlemmar använder idag något digitalt nätverk för att göra affärer. Under 2014 analyserades Företagarnas arbete med sociala medier och helhetsmässigt är vi den starkaste aktören i sociala medier inom företagande, med stor räckvidd och stort inflytande. Men bland startup-företag och Techföretag har vi en svagare ställning och kan öka vår närvaro och vårt inflytande i denna bransch, som också är en av organisationens nya prioriterade målgrupper. 3.1 Vart vi vill Medlemmarna vill på olika sätt kunna träffas, kommunicera, utbyta idéer och göra affärer. Behovet, att träffas för medlemmar som delar intressen och åsikter har ökat väsentligt. Vi ska utveckla ett nytt raster för nätverkande och engagemang som kan komplettera den traditionella strukturen. Dessa nya nätverk kan bygga på gemensamma intressen, på bransch eller, som i exemplet unga nätverket, på att de nätverkande medlemmarna tillhör samma generation. Vi har god kännedom om vad olika medlemsgrupper önskar i form av nätverk. Med detta som utgångspunkt ska vi tillhandahålla dessa arenor. Dessa nätverk ska både kunna växa fram organiskt av medlemmarnas behov och skapas på initiativ av Företagarna lokalt, regionalt eller nationellt. Vi ska utveckla våra befintliga arenor, såsom Linkedin och Facebook. Vi ska också utveckla våra samarbeten med andra organisationer, i de fall det lämpar sig bäst. Vi kommer också att utveckla en Företagarlobby, vars huvudsakliga målgrupp är egenföretagare och företagare med någon anställd. Företagarna ska vara den organisation som är bäst på sociala medier, även i de nya branscherna. Vi ska utveckla opinionsbildningen i sociala medier och öka engagemanget för företagarpolitiken - hos politiker men också bland våra egna medlemmar. Vi ska utveckla våra sociala medier för att marknadsföra medlemskapet och göra processen att bli medlem enkel och kostnadseffektiv. Målet är även att vi ska göra sociala medier till en självklar beståndsdel i nätverket Företagarna, där medlemmar kan träffas, utbyta idéer och göra affärer. Potentialen bland unga är fortsatt stor och konceptet vi skapat har visat sig framgångsrikt. Vi vet också att unga efterfrågar nätverk, aktiviter och resor, därför ska fortsatt utveckling av nätverket ske. Mål : Vi ökar vår relevans för unga. Antalet unga företagare (upp till 35 år) ska ha ökat med 30 procent. Antalet möten där medlemmar kan träffas på nationell och regional nivå ska öka med 10 procent. Vi behåller vår politiska position inom sociala media men fördubblar vår position för de nya branscherna. 44

45 3.2 Prioriterade projekt för att nå dit vi vill Projekt: Företagarportal på LinkedIn Vi utvecklar vår företagarportal på LinkedIn ytterligare. Där kan alla företagare bli medlemmar, oavsett om de är medlemmar i Företagarna eller ej. För företagare förstärks möjligheterna att göra affärer, rekrytera, knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Företagarna som organisation får en marknadsföringsplats, stärker lojaliteteten och driver trafik till Bli medlem-sidorna på vår hemsida. Vi förbättrar möjligheten till interaktivitet mellan företagare och med oss, vilket kräver tid av anställda och förtroendevalda för att ha en aktiv dialog. Projekt: Vi utvecklar kompletterande nätverk Utifrån Företagarnas prioriterade målgrupper ska vi identifiera ett mindre antal nätverk som vi kan skapa på egen hand eller tillsammans med andra organisationer. Det kan vara digitala eller fysiska nätverk. Målet är att skapa arenor där medlemmarna kan kommunicera och skapa affärer eller diskutera politik. Nätverken kan också vara kortvariga för att exempelvis påverka resultatet i en specifik politiska fråga. Projekt: Vi gör alla våra aktiviteter nätverkande Företagarna arrangerar ca 100 aktiviteter och events i månaden. Somliga av dessa är mer nätverkande än andra. Företagarna tar fram en modell för hur vi kan hjälpa våra föreningar till att komplettera deras aktiviteter med mer nätverkande inslag. Vi tar också fram modeller till inspirationskurser och föreläsningar i hur man själv kan nätverka på bästa sätt och hur man utvecklar sina träffar till att bidra till detta. Projekt: Förstärk Unga Nätverket För att fortsätta vara relevanta för unga företagare och behålla befintliga såväl som attrahera nya medlemmar ska arbetet med unga nätverket fortsätta. Varje år arrangeras en mängd efterfrågade aktiviteter som höst- och vårträffar, Skiweek, Almedalsresan, mentorprogram och inspirationsresor. För att skapa delaktighet har ett advisory board tillsatts och arbetet med att identifiera och lyfta förebilder som ambassadörer intensifieras. Övrigt De senaste åren har vi arbetat fram, utvecklat och förfinat ett antal nationella event, t.ex. Misstagens Mästare, Årets Företagare i Sverige-galan, Eget Företag-mässan, som fortsatt ska genomföras. Innehåll och upplägg anpassas till aktuell verksamhetsplan. Motsvarande arbetssätt som med Unga Nätverket arbetas fram för t.ex. målgruppen kvinnor, under

46 4. Vi är Sveriges bästa erbjudande Även om många företagare blir medlemmar varje år så är det ännu fler som lämnar oss. Främst är det företagare med få eller inga anställda som inte känner tillhörighet med organisationen och att de inte får ut tillräckligt av sin medlemsavgift. Vi har för få förmåner och budskap som matchar denna grupps intressen. Medlemmarna har idag tillgång till cirka femton olika nationella förmåner. Alla förmåner är efterfrågade och är främst uppbyggda som långsiktiga rabattavtal. Ett flertal av dem är s.k. abonnemangstjänster (ex. Tele2, OKQ8, försäkringar) som till skillnad från engångstjänster (ex. Toyota, Malmö Aviation) har ett stort värde i form av ökad lojalitet bland medlemmar. Under innevarande verksamhetsår 2014 har förmånerna och utbudet förbättrats. Mot slutet av året har vi lanserat samarbeten med Adlibris, izettle, iphone-reparation och Birka Cruises. Samtliga s.k. tillfälliga förmåner gäller i upp till sex månader. Försäkringarna står fortfarande för ett högt nyttjande och inför 2015 gör vi en del förändringar i försäkringsaffären. Vi kommer delvis att arbeta direkt med försäkringsgivare i syfte att kapa kostnader och utveckla mer attraktiva tjänster såsom autogiro och egna inloggningssidor där medlemmarna både kan se över sina försäkringar och enkelt teckna nya försäkringar. Likt övriga förmåner fortsätter även Företagarnas juridiska rådgivning att vara en populär medlemsförmån. Tillgänglighet och servicegrad är fortsatt konkurrensfördelar, där brådskande frågeställningar ska få snabba svar, svåra frågor ska ges enkla svar och återkommande frågor ska erbjudas förebyggande lösningar. 4.1 Vart vi vill I och med 2015 flyttar vi fokus. Verksamheten, oavsett om det har varit regionalt, via säljorganisationen eller i riksorganisationen, har varit fokuserad på att få fler medlemmar att strömma in. Nu vill vi lägga ett större fokus på att behålla våra befintliga medlemmar. Vi vill skapa engagemang och därmed lojalitet. Vår medlemskommunikation ska bygga mer på en människa till människa-relation (H2H). Kommunikationen måste därmed bli med individuell och vi kan inte längre prata med företagare som om de vore en och samma grupp. Företagare som har få eller inga anställda ska få större incitament att vara medlemmar i Företagarna genom att vi ska se över erbjudandet för denna medlemsgrupp. Likt 2014 fortsätter vi att lansera nya tillfälliga förmåner med fokus på att erbjuda medlemmar fler förmåner med en blandning av mjuk (ex. matkassar för hemkörning, träning etc.) och hård (telefoni, drivmedel, bilar etc.) karaktär. Ett ledord för förmånerna är att de ska innehålla tjänster som ska bidra till att hjälpa företagare att driva sitt företag och att förenkla vardagen. Företagarnas juridiska rådgivning ska fortsättningsvis hjälpa medlemmarna med kostnadsfri rådgivning per telefon och e-post, något som vi kallar Rådgivning Bas och därtill erbjuda ett utökat stöd till kraftigt rabatterat medlemspris avseende förhandlingsbiträde och betaltjänster, Rådgivning Plus. Det är viktigt att kommunikationen till medlemmarna baseras på individernas förutsättningar snarare än att den bygger på större målgrupper. Kommunikationen ska vara personlig, transparent och involverande. Fler och fler av våra medlemmar är helt digitala både i sin privata kommunikation och i sitt företagande. En prioriterad grupp för den kommande perioden är ensamföretagare där vi ser ett extra stort behov av stöd och rådgivning. Fråga rådgivningen först är en devis vi vill etablera. 46

47 Mål : Vi ska nå medlemsbalans 2015 genom att minska utflödet. Under 2015 ska 20 procent färre medlemmar lämna oss. Vi ska rekrytera lika många nya som förra året. Vi ser över förmånspaketet. Under 2015 ska våra förmåner bättre matcha nya medlemsgrupper. Vi ska ha tre nya attraktiva förmåner. Kännedomen om varumärket ska öka hos allmänheten. Vi sätter målet efter det att vi har genomfört en varumärkesundersökning under första halvåret Medlemskap via hemsidan ska fördubblas. Företagarlobbyn ska bli attraktiv bland företag med inga eller få anställda. Målet för hur många av våra medlemmar, i den aktuella gruppen som ska registrera sig i lobbyn, kommer att sättas efter genomförd en förstudie under Q Prioriterade projekt för att nå dit vi vill Projekt: Min företagarlobby Min företagarlobby är en digital plats för alla våra medlemmar men utvecklas primärt för att möta vår största medlemsgrupp (småföretagare med 0-4 anställda). I lobbyn erbjuder vi medlemmarna relevanta förmåner, tjänster och kunskap som kan vara till hjälp i deras i vardag och ge mer tid för affärsverksamheten. Lobbyn ska alltid vara tillgänglig genom inloggning och innehållet är tänkt att bestå av bland annat förmåner, både fasta och mjuka, tillsammans med information kring myndighetsdialog, nyhetssammanfattning, rådgivning och upphandlingar. Med H2H som ledord och huvudprocess samlar vi input från framtida användare av lobbyn. I detta innefattas dels intervjuer, men också att följa medlemmar för att förstå deras vardagsbehov, önskemål och utmaningar som företagare. Genom att paketera ovanstående på ett bra sätt, och dra nytta av intern kompetens tillsammans med befintliga lösningar som redan är etablerade på marknaden, kan vi skapa en förmån som idag inte finns hos våra konkurrenter. Den digitala lobbyn kommer också att ge oss goda insikter i vad våra medlemmar gör på nätet. Projekt: Tillfälliga förmåner Trots att det finns en stor efterfrågan av förmåner är det svårt att nå ut till medlemmarna med samtliga erbjudanden. Det gör att vi bland annat behöver vara mer varierande och nischade i vår kommunikation (ex. DR, e-post) gällande våra förmåner. Med de tillfälliga förmånerna får vi möjlighet att utöver att erbjuda fler förmåner, även vara mer specifika. På så vis kan vi testa oss fram för att ta reda på bland vilka medlemmar (bransch, antal anställda, region etc.) behovet och typen av förmåner är som störst. Med de tillfälliga förmånerna kan vi erbjuda de mest aktuella förmånerna med fokus på medlemmen som företagare men även som privatperson. Projekt: Differentierat medlemskap Under 2015 kommer vi att göra en studie för att utreda lämpligheten att kunna differentiera vårt erbjudande. Det vore bra om vi exempelvis kunna dela in vårt medlemskap i olika kategorier. Detta för att attrahera och knyta an företagare i deras olika utvecklingsnivåer och hitta en nivå av medlemskap som passar precis dem. Medlem ska beroende på typ av medlemskap själv kunna välja vad hen vill fylla medlemskapet med och plocka ut det som är viktigt utifrån deras unika behov. Upplägget ska likna det vi idag erbjuder våra medlemmar genom nyhetsbreven, d.v.s. medlemmen avgör vilken information de vill få från oss. 47

48 Projekt: Digitala kampanjer Idag har företagarna.se ca unika besök per månad, men vi använder i ytterst liten utsträckning vår hemsida för att aktivt värva och behålla medlemmar. Genom att fortsätta utveckla målstyrning av innehåll och flöde samt komplettera med webbannonser ser vi stor potential i denna kanal för medlemsbalans. Digitala kampanjer är något som med fördel kan utvecklas i takt med att ett mer ordnat prospektflöde kommer på plats. Projekt: Varumärkesundersökning Kongressen 2014 beslutade att vi skulle genomföra en varumärkesundersökning för att, med jämna mellanrum, mäta varumärkets konkurrensförmåga. Under 2015 ska en varumärkesundersökning riktad till icke-medlemmar genomföras med syfte att ge organisationen mer kött på benen för hur vi effektivast upprätthåller en positiv medlemsbalans. Övrigt Idag är majoriteten av våra nationella partners delaktiga vid flera aktiviteter och event runt om i landet. Det är viktigt att våra partners marknadsför sig för att skapa kännedom om sina erbjudanden genom fysisk närvaro vid eventen och ibland som rena sponsorer. De ekonomiska bidrag som våra leverantörer ger till eventen möjliggör både större och mer attraktiva event. Företagarna arbetar hela tiden för att uppdatera men även utveckla marknadsföringsmaterial som används vid värvande och vid övriga aktiviteter. Mycket av befintligt material finns idag både fysiskt och digitalt. Under 2015 kommer vi att utveckla Startpaketet, broschyren Förmånligt och ta fram nytt säljmaterial. Målet är att marknadsföringsmaterialet ska öka kännedomen om förmåner och även vara en bidragande faktor till att vi snabbare når målet att alla (idag ca 60 %) våra medlemmar ska nyttja minst en förmån. Då måste vi hela tiden hitta nya attraktiva förmåner, både i form av kortsiktiga som långsiktiga erbjudanden. 48

49 5. Vi är Sveriges framtid Företagarna är idag den mest självklara samtalspartnern för beslutsfattare när det gäller småföretagarfrågor. Men konkurrenterna i samhällsdebatten blir allt fler och vi behöver alltid flytta fram våra positioner och bygga bra relationer inte minst efter valet 2014 när den politiska kartan till viss del har ritats om. Även om vi når politiska framgångar och syns i debatten så har det inte lett till en positiv medlemsutveckling eller ökat engagemang från medlemmarna. Opinionsarbetet skulle vinna på en kontinuerlig dialog med våra medlemmar. Framförallt de som finns i föreningar som kanske inte prioriterar politiska samtal eller medlemmar som gillar att tycka till på nätet men aldrig tar sig till ett föreningsmöte än mindre till ett möte med kommunala politiska företrädare. Det är sannolikt en framgångsfaktor för organisationen att medlemmen får möjlighet att uttrycka sin åsikt och sitt engagemang på en mer löpande basis än enbart vid kongressen vartannat år. Detta är speciellt viktigt om vi vill få fler unga medlemmar, som ofta vill engagera sig på andra sätt än via formella kongresser. Branschförbunden Företagarna har idag 25 anslutna branschförbund med medlemmar. Samarbetet sker på kanslinivå och genom detta kan vi med gemensamma resurser öka chanserna till framgångsrik opinionsbildning. Arbetet i branschförbundskansliet har fokuserats på att öka nöjdheten hos befintliga förbund genom gemensamma projekt och individuella handlingsplaner med varje förbund, vilket gett önskat resultat och nöjdheten är mycket hög. 5.1 Vart vi vill Vi har identifierat tre övergripande målsättningar för att nå dit vi vill. Fördjupad kommunikation mellan medlemmarna, de förtroendevalda och branschförbunden visavi opinionsbildningen. Säkerställa synen på företagarnas och entreprenörernas roll som samhällsbyggare. Flytta fram våra positioner inom vissa utvalda politikområden. Vi ska fånga upp medlemmarnas, de förtroendevaldas och branschförbundens tankar och engagemang om företagarspolitiska frågor. Samt öka spridningen och kännedomen om vad vi gör i företagarpolitiska frågor. Antalet anslutna branschförbund ska under året öka, framgångar i gemensamma politiska frågor ska bli fler och samverkan mellan Företagarna och branschförbunden ska ske i högre utsträckning på nationell och regional nivå. Dessutom måste framgångståget #4av5jobb fortsätta. All opinionsbildning ska ta avstamp i att de små företagarna är grunden för jobbskapande och välfärd. Vi bör också fortsätta denna allmänna opinionsbildning för att förbättra allmänhetens syn på företagare och företagande. Denna typ av opinionsbildning är också viktig utifrån att skapa stolthet inom medlemsgruppen - stolthet för sin egen betydelse men också för Företagarna. En positiv följdverkan om vi lyckas engagera fler medlemmar är att vi bättre utnyttjar kraften i att allt fler säger samma sak och sprider samma politiska åsikter. Men även att vi skapar större lojalitet hos medlemmarna, vilket blir en naturlig följd av ökat engagemang. Sakpolitiskt kommer vi alltid att arbeta både proaktivt och reaktivt, det sistnämnda för att vi alltid måste vara beredda att kommentera och reagera på politiska förslag och utspel. Vår egen proaktiva agenda kommer att ha fokus på att: Göra det billigare att anställa. 49

50 Skapa bättre tillgång på kompetent arbetskraft. Skapa bättre tillgång till finansiering av företag. Skapa sunda villkor på marknaderna. Skapa bättre social trygghet åt småföretagare. Mål : 25 procent av våra medlemmar (netto) ska känna sig stolta över sitt medlemskap i Företagarna. Våra medlemmar ska känna ett engagemang för Företagarna och Företagarnas företagarpolitik och av dem ska kunna tänka sig att vara aktiva på något vis. Antalet branschförbund ska ha ökat med tre. Vi ska ha tagit hem tre politiska segrar. Företagarna ska uppfattas som viktiga samhällsbärare av allmänheten. Vi ska sätta ett mål efter det att vi har genomfört en varumärkesundersökning under första halvåret Prioriterade projekt Projekt: Utmana Anställningsnormen Det är nog svårt att hitta något annat land i Europa som har en så stark norm att alla ska ha en anställning och en trygg arbetsplats. Men utan företag kommer inga jobb så Sverige behöver också fler personer som vågar ta en risk och följa sin dröm. Vi behöver fler som vågar skapa företag. Under verksamhetstiden kommer vi att genomföra en kampanj för att utmana anställningsnormen. Planen är att göra detta på ett sätt som är underfundigt men som också skapar eftertanke. Projekt: Småföretagarens dag (Small Business Saturday) Företagarna inför en dag för småföretagare med nationell räckvidd. Projektets mål är att lyfta småföretagens betydelse för Sverige bland allmänheten och öka handeln hos de små företagen. Projektet ska öka kännedomen om Företagarna och engagera såväl våra regioner och lokala föreningar som företagare över hela landet både medlemmar och potentiella medlemmar. Samarbetspartners ska identifieras på både nationell och lokal nivå. Utan partners kommer inte projektet att genomföras. Ett exempel vi utgår från är Small Business Saturday som arrangeras i USA av American Express. Läs mer på https://www.americanexpress.com/us/small-business/shop-small/ Projekt: Förtroendevald = Opinionsbildare Med 260 föreningar och en utvecklad regional och lokal infrastruktur finns en stor potential att nå ut ännu bättre. Projektet syftar till att utbilda och stimulera våra representanter/förtroendevalda att bli framgångsrika opinionsbildare. Projektet syftar också till att stärka samordningen mellan organisationens alla delar. Projekt: Förstärkt politikernätverk För att förstärka våra relationer med beslutsfattare kommer Företagarna förstärka sitt riksdagsnätverk där riksdagsledamoter idag kan träffas och diskutera småföretagarfrågor. Nu breddar vi tankarna till att även gälla andra politiker och beslutsfattare. Vi kommer också involvera regionkontoren i verksamheten, bl.a. genom en planerad tour under våren Projekt: Innovation och entreprenörskap För att möta nya framväxande branscher kommer vi ett sjösätta ett projekt där vi ska utveckla service och politik till företag i tech- och startup-branschen. Bakgrunden härstammar från 50

51 regionchefernas erfarenheter från resan till San Francisco och vår förhoppning är att vi ska bli mer relevanta för dessa snabbväxande företag. Projekt: Utveckla erbjudandet till branschförbunden Vi kommer att försöka utveckla och renodla servicen och stödet till våra branschförbund. Syftet är att ytterligare öka nöjdheten och attrahera fler organisationer att sälla sig våra branschförbund. Vi vill också skapa ökade politiska framgångar genom att identifiera gemensamma frågor och integrera dessa i det ordinarie arbetet. Och vi kommer att öka mervärde för anslutna branschförbund genom tematiska möten med hög delaktighet där ministrar och inflytelserika personer deltar, gemensamma projekt och kringtjänster. Projekt: Politiska kampanjer Vi kommer att behöva dra lanser mot politiska förslag som hotar företagarklimatet och understundom även näringsfriheten. För att övertyga beslutsfattare så kommer vi att behöva kämpa för att behålla välfärdsföretagen, Bromma flygplats med mera. Projekt: Hållbarhet Det är tydligt att hållbarhet (ekonomisk, social och miljömässig) är en fråga som ökar i relevans och viktighetsgrad och att kraven ökar från företagens olika intressenter. Projektet syftar till att skapa en handbok och verktyg för att hjälpa våra medlemmar att integrera hållbarhet i sin verksamhet utifrån deras respektive förutsättningar, verksamhet och prioriteringar. Projekt: Integration Tillsammans med Migrationsverket ska vi förbättra möjligheterna för flyktingar att integreras i samhället. Vi ska genomföra piloter i tre föreningar för att skapa en modell för hur flyktingar ska kunna jobba innan de får upphållstillstånd/arbetstillstånd. Övrigt Vi kommer att fortsätta med vår närvaro under Almedalsveckan. Det är ett viktigt tillfälle att bygga relationer, nätverka och stärka vårt varumärke som en given och viktig opinionsbildare. Vi kommer att fortsätta ta fram viktiga underlag som Småföretagarbarometern och Årets Företagarkommun. Detsamma gäller vår panel som vi ska utveckla och kvalitetssäkra ytterligare. Vi kommer också att utforma och ge en benämning på de små ägarledda företagens sociala ansvar för arbetsliv och arbetsvillkor och lyfta de små företagens problematik med kollektivavtalens utformning. 6. Vi är en modern och effektiv organisation De senaste åren har vi arbetat intensivt för att både vara och uppfattas som moderna, framåtlutade och effektiva. Vår strävan att attrahera befintliga och nya medlemmar, medlemmar från nya branscher, tillväxtföretag, unga, kvinnor och företagare med utländsk bakgrund går framåt. Vi har fått stor synlighet med rapporter som Det nya företagandet och boken Nerdonomics, som båda beskriver en helt ny sorts företagare. Vårt arbete med unga, kvinnor och företagare med utländsk bakgrund är under utveckling. Arbetet med vårt Unga nätverk har kommit längst, vilket också syns tydligt i medlemsutvecklingen. Antalet unga företagare ökar och engagemanget är stort när vi arrangerar event, nätverks- och kunskapsmöten. För kvinnor finns redan idag många olika nätverk, både på lokal och på nationell nivå. Vi har provat olika samarbeten med olika nationella nätverk, både för kvinnor och för företagare med utländsk bakgrund. Vi har identifierat fler och nya samarbeten, vilka kommer att testas

52 Många av våra förtroendevalda konstaterar att vi nationellt uppfattas som en modern organisation. Lokalt har vi på många platser en hel del som kan utvecklas för att av fler uppfattas som moderna. De förtroendevalda som går våra förtroendemannautbildningar kommer tillbaka till sina föreningar fyllda av inspiration och engagemang för att med vårt stöd fortsätta utveckla den lokala verksamheten till att bli modern och effektiv. Kongressen 2014 gav riksstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av både organisations- och avgiftsstrukturen i syfte att utveckla en mer effektiv organisation. 6.1 Vart vi vill En viktig förutsättning för att attrahera nya och befintliga medlemmar är att vi uppfattas som en modern och effektiv organisation. Även gentemot våra beslutsfattare är det viktigt att vi uppfattas som relevanta och framåtlutade för att vi ska bli intressanta att lyssna till. Därför har vi valt att ha med det som ett av våra huvudteman för arbetet Företagarna ska uppfattas som en modern och effektiv organisation av företagare, medlemmar, förtroendevalda och beslutsfattare både lokalt och nationellt. Nationellt fortsätter vårt arbete med att ligga i framkant, identifiera och lyfta nya typer av företagare och frågor som är av avgörande betydelse för att skapa de bästa förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag. Lokalt är våra förtroendevaldas och andra engagerade medlemmars arbete helt avgörande för hur väl vi kommer att lyckas i vårt arbete att i hela landet uppfattas som en modern och effektiv organisation. Med genomtänkta, inspirerande och entusiasmerande utbildningar och seminarier för förtroendevalda samt utbildning och stöd till våra valberedningar skapar vi förutsättningar för kraftfull utveckling lokalt. Riksorganisation och regionkontor ska finnas som stöd och bollplank i föreningarnas utvecklingsarbete. Förslag på arbetssätt, innehåll i verksamhet, checklistor mm. uppdateras löpande på vårt intranät. Mål : 50 procent av de förtroendevalda i utvalda målgrupper (så som valberedning, nya förtroendevalda) ska genomgå utbildning för dem. Minst 90 procent av dem ska känna sig stärkta i sin roll efter utbildningen. 100 procent av våra förtroendevalda ska vara stolta över att vara medlemmar i Företagarna. Vi ska ha hittat tre alternativa källor till nya intäkter. Vi ska ha genomfört en omfattande översyn av organisation och avgifter, förankrat detta på årsmötet och implementerat det som är möjligt. 6.2 Prioriterade projekt för att nå dit vi vill Projekt: Organisations- och avgiftsutredning Kongressen 2014 beslutade med grund i motionerna samt 5.27 (länk till sida med motioner, motionssvar och kongressprotokoll) att uppdra till riksstyrelsen att utreda de olika motionernas yrkande i särskild ordning. En styrgrupp med två arbetsgrupper; Organisationsstruktur respektive Avgiftsstruktur har tillsatts. Målet är att utreda om en förändrad regional organisationsstruktur som t.ex. total avveckling av regionala bolagsstrukturen, regionförstoring och/eller föreningsbolag kan genomföras inom ramarna för gällande stadgar och avtalspaket (omstrukturerings-, förenings- och bolagsavtal). En analys ska göras av nuvarande avgiftsstrukturs påverkan på medlemsutvecklingen samt beroende av resultat ta fram förslag på en ny medlemsattraherande avgiftsstruktur. 52

53 I arbetet ska särskilt beaktas de lokala föreningarnas förutsättningar att bedriva en verksamhet som främjar och stöder såväl den nationella företagarpolitiska agendan som ökad medlemsnöjdhet och fler nya medlemmar. Möjligheten till att återinföra en fond för medlemsfrämjande och varumärkesstärkande insatser ska också utredas. I de fall stadgar och avtalspaket utgör hinder för en önskvärd förändring ingår i utredningens uppdrag att föreslå alternativa åtgärder samt föreslå nödvändiga förändringar till kongressen Projekt: Föreningsbolaget Arbetet med Föreningsbolagets struktur och arbetssätt fortsätter att utvecklas och effektiviseras. Två regionbolag har lagts ner och dessa bedriver nu sin verksamhet via Föreningsbolaget. Riksstyrelsen har beslutat att från hösten 2014 mer aktivt rekommendera Föreningsbolaget till de regionbolag som vill effektivisera sin verksamhet och samtidigt göra kostnadsbesparingar i syfte att mer pengar ska frigöras för att användas till de lokala föreningarnas verksamhet. Målet är att de regionala bolag som har behov av att frigöra medel till den lokala verksamheten, ska lägga sin verksamhet i Föreningsbolaget. Projekt: Fakturahantering Fakturering till våra medlemmar sker i dag i vårt CRM-system Pivotal. Denna lösning har utvecklats för oss då fakturering inte förekommer som standarlösning i CRM-system. Detta har medfört att flexibilitet och logik som normalt finns i ekonomisystem saknas hos oss. För att kunna möta nya krav på fakturering, såsom e-fakturor, delkrediteringar, delbetalningar och mer kundanpassade bilagor, måste det till en förändring. Att flytta faktureringen till ett ekonomisystem innebär att vi kan nyttja redan befintlig funktionalitet som är standard i ekonomisystem och därmed undvika kostnad för ytterligare utveckling av vårt CRM-system. Faktureringen är idag en viktig och integrerad del av medlemsprocessen som kommer att kunna utvecklas än mer med stöd av ett modernt ekonomisystem. Genom en mer offensiv bearbetning innan, under och efter fakturering av nya och befintliga medlemmar ser vi möjligheter att öka intäkter och förbättra medlemsbalansen. Projekt: Sponsorer till nationella event Under 2014 har vi framgångsrikt arbetat med sponsorer till vissa event. Under hösten 2014 tar vi fram ett sponsorkoncept. Under 2015 är målet att en majoritet av våra nationella events delfinansieras av sponsorer, både externa och interna. Sponsorerna får ej ha konkurrerande verksamhet med våra samarbetspartners. Projekt: Öka antalet stolta förtroendevalda De förtroendevalda och medlemmarna är Företagarnas hjärta och händer. Våra utsikter att påverka står i direkt proportion till deras vilja och förmåga till engagemang. När vi agerar tillsammans på såväl nationell som lokal front får vi genomslag. Vi har ca förtroendevalda idag och vi har ytterligare tusentals medlemmar som vill öka sitt engagemang i organisationen. De ska rustas för att skapa mervärde för sig själva och alla andra medlemmar. Projektet Öka antalet stolta förtroendevalda består av ett antal delprojekt, varav några omnämns nedan. Vi ska också skapa möjligheter för medlemmar att engagera sig i Företagarna utan att vara styrelseledamot. För att skapa rätt stöttning till de förtroendevalda i föreningarna tar Företagarna fram en Best Practice för föreningsverksamheten. Den utgår från all den samlade kunskap och kompetens som finns idag inom organisationen inom ett antal relevanta områden, såsom medlemsnytta, medlemsaktiviteter, styrelsearbete, samarbeten etc. Exempel på områden som kommer att ges ökat fokus: Valberedningarna kommer att ges utbildning och stöd för att kunna göra ett bra jobb. 53

54 Utbildningar för förtroendevalda kommer att utvecklas och ses över, liksom andra träffar, seminarier och resor som ger ett bra mervärde och som passar målgruppens önskemål och behov. Packat och klart. En aktivitetsbank byggs upp på intranätet med färdiga aktivitetsförslag som stöd för att arrangera events och aktiviteter. Aktiviteterna utgår från såväl målgrupp som från vilka tillgängliga resurser man har. En Föreningstrappa tas fram som stöd för föreningarna själva och regionerna i syfte att kunna ge adekvat stöd till varje förening, utifrån just deras behov och förutsättningar och för att kunna ha rätt förväntningar. Projekt: Regional Försäljning Företagarna har historiskt jobbat med centraliserad försäljning och decentraliserat ansvar för medlemmar. Detta gör att många regioner upplever att de inte har möjlighet att påverka sina medlemsintäkter. Nuvarande värvningsmetod med två nationella bolag som värvar per telefon har inte gett önskat utfall. Därför kommer vi nu, som ett komplement till nuvarande värvningskanaler, ge tre regioner möjlighet att i egen regi ansvara för värv av medlemmar. Detta sker under en begränsad testperiod 2015 med löpande utvärdering under 2015 samt beslut under Q4 om fortsättning/avveckling. Projekt: Identifiera nya intäktskällor och samarbetspartners Engagemanget för politiken ökar men viljan att stödja organisationen genom att stödja Idéförsäljningen baserat på telefon och donation minskar. Vi behöver appellera till medlemmens engagemang kring olika sakfrågor bland annat genom att skapa digitala möjligheter till sponsring samt att utveckla möjligheten att efterfråga stöd från ickemedlemmar. Detta hör givetvis ihop med politiska sakkampanjer som kan ge snabba kvitton på vad pengarna använts till. Dessutom ska arbetet med att utveckla idéförsäljning fortsätta och fördjupas. Övrigt Arbetet med att ständigt ifrågasätta och utvärdera arbetssätt, projekt och kostnader fortsätter. När något kan göras mer effektivt eller billigare ska vi alltid göra det. Vi ska alltid avsluta projekt, arbetssätt och dylikt som inte direkt ger medlemsnytta eller är varumärkesstärkande. 54

55 55

56 14

57 Innehåll 2 Året i korthet 4 Året som gick 6 Mediala framgångar 2014 RÄKENSKAPER 8 Förvaltningsberättelse 11 Koncernens resultaträkning 12 Koncernens balansräkning 14 Koncernens kassaflödesanalys 15 Moderföreningens resultaträkning 16 Moderföreningens balansräkning 17 Moderföreningens kassaflödesanalys 18 Noter

58

59 Året i korthet ÅRET I KORTHET JANUARI Event I syfte att nå ut till målgruppen kvinnor deltog Företagarna med monter på Formex-mässan. FEBRUARI Event Företagarna arrangerade tillsammans med YEoS (Young Entrepreneurs of Sweden) Åre Skiweek. 80 unga företagare samlades för inspiration, nätverkande och skidåkning. MARS Rapporter De stora företagens dominans i utrikeshandeln minskar i jämförelse med småföretagens exportvärde och i jämförelse med utvecklingen i EU. Det var en av slutsatserna i Företagarnas rapport Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln som lanserades i mars. Baserat på statistik från SCB och Eurostat sammanställde Företagarna aktuella siffror om svensk export och import. Den 12 mars debatterades rapporten i en panel på Småföretagsdagarna där Företagarnas ordförande Monica Lindstedt medverkade tillsammans med Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M), Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP), Gunilla Almgren, ordförande UEAPME och Simon Kuru, Exporttjänsteföretagen. I mars lanserade Företagarna även rapporten Småföretagen vill växa men kan de det? Rapporten visade att tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio småföretag vill växa. Bankernas räntenivåer och krav på säkerhet gör det svårt att få finansiering. Situationen har förbättrats sedan finanskrisen 2008, men det är fortfarande för många företagare som inte kan förverkliga sina möjligheter att växa. Utvecklingen pekar visserligen på att det gradvis blivit något enklare att få tillgång till kapital sedan oktober 2012, men fortfarande är det betydligt fler som anger att det blivit svårare jämfört med andelen som anger lättare. Event Företagarna arrangerade för första gången Misstagens Mästare i en storstad. Över 400 företagare, varav en majoritet kvinnor, samlades på Nalen i Stockholm. APRIL Event Företagarna genomförde Misstagens Mästare i Östersund. Över 300 företagare nätverkade och inspirerades. MAJ Event I maj gick Företagarnas kongress av stapeln, denna gång i Sundsvall. Cirka 400 förtroendevalda samlades för att besluta om framtida strategier. Dagarna i Sundsvall präglades av framtidstro, beslutsfattande, kontaktskapande och av öppenhet samt ett stort engagemang. Monica Lindstedt fick förnyat förtroende som ordförande för Företagarna. Under fredagen var det utskottsarbete där riksstyrelsens förslag till beslut på de motioner som inkommit, gicks igenom. Ett gediget förarbete resulterade i effektiva förhandlingar med väl förankrade beslut som följd. Verksamhetsberättelsen som presenterades innehöll berättelser om 2013 års framgångar och de framsteg som gjorts sedan förra kongressen. Annie Lööf talade till kongressen och Stefan Hyttfors gav ett inspirationstal. Under lördagen genomfördes ett Politiskt Forum valet Till detta hade alla riksdagpartier bjudits in och deltog gjorde Per Bolund (MP), Mikael Damberg (S), Mats Odell (KD), Kent Persson (V), Lena Asplund (M), Carl B Hamilton (FP) samt Johan Hedin (C). I maj träffades Företagarnas Unga nätverk för inspiration, nätverkande och företags besök i Malmö och Köpenhamn. 2 2

60 Året i korthet JUNI Event Företagarnas stipendium till en ung entreprenör delades ut. Företagaren som tilldelades stipendiet är Cecilia Andrén Nyström, Insamlingsstiftelsen Futebol dá forza. JULI Event Under Almedalsveckan arrangerade Företagarna en rad olika seminarier inom områden som företagande, tillväxt och entreprenörskap. Ett uppskattat mingel som var välbesökt av bl.a. media, politiker och andra beslutsfattare. Några av våra tyngsta rapporter, beskrivna nedan, släpptes och vår årliga riksdagsledamotgranskning presenterades där Företagarna korade Sveriges mest företagsvänliga politiker. För alliansen blev det Lars Hjälmered (M) och för oppositionen blev det Jennie Nilsson (S). Företagarna var även representerade på en rad externa event och seminarier. Rapporter För att understryka och stärka arbetet med #4av5jobb kampanjen lanserade Företagarna i juli en rapport som bryter ner antalet jobb som skapats i småföretagen på regional nivå. Den region där småföretagens jobbtillväxt har varit relativt sett störst är Stockholms län. En annan undersökning som Företagarna presenterade i juli handlade om småföretagarens semestervanor. Undersökningen visade att mer än nio av tio företagare (94 procent) avsätter tid åt företaget under semesterledigheten. Var femte företagare ägnar minst en heldag per semestervecka åt jobb. En majoritet jobbar minst en halvdag. De flesta läser jobbmail och svarar på jobbsamtal. Nästan hälften ägnar tid åt företagets normala drift, som produktion och kunduppdrag. Resultatet av undersökningen ger en tydlig bild av företagarnas semestervillkor med mindre ledighet och mer semesterjobb, men också större flexibilitet. Småföretagen skapar fyra av fem nya jobb i Sverige. Det sker också genom stora personliga uppoffringar för att driva och utveckla sina företag. AUGUSTI Event Under Stockholm Pride arrangerade Företagarna mingel och seminarium. SEPTEMBER Rapporter I september lanserade Företagarna Årets Företagarkommun (ÅFK) i samarbete med UC. Årets Företagarkommun visar var i Sverige företagandet har utvecklats snabbast under det senaste året. Vinnare blev Gällivare kommun. Till skillnad från många andra mätningar om företagande så belyser ÅFK inte vad politiken gör för företagen, utan istället vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt. OKTOBER Event Årets Företagare i Sverige 2014 och Årets Unga Företagare 2014 utsågs i Stadshuset. Vinnaren av Årets Företagare i Sverige blev Nils Åke Hallström, C Hallströms Verkstäder från Jämtland-Härjedalen och Årets Unga Företagare blev Joel Svensson, partykungen.se från Gävle. Misstagens Mästare genomfördes för 300 företagare i Gävle. NOVEMBER Event Företagarna genomförde Misstagens Mästare i samband med underleverantörsmässan på Elmia i Jönköping. DECEMBER Event På Företagarnas vintermingel träffades riksdagsnätverket, unga företagare, politiker och ambassadörer. Företagarna deltog på det kvinnliga nätverket Passion for Business event i Stockholm. 33

61 Året som gick ÅRET SOM GICK 2014 blev en stor framgång för Företagarna. Trots ett intensivt valår som avslutades med politisk turbulens hade vi ett flertal framgångar som vi kan vara stolta över. #4av5jobb, förbättrat högkostnadsskydd för sjuklön samt succén Jobbsökarna är alla resultatet av vår långsiktiga ambition att visa småföretagens roll som jobbskapare. Valåret 2014 präglades av politisk oro. Den nyvalda regeringens budgetproposition föll, ett extra val aviserades men hann sedan avblåsas. Alliansen och regeringspartierna ingick istället den omdebatterade Decemberöverenskommelsen. Men turbulensen till trots har Företagarna lyckats åstadkomma förbättringar i flera viktiga företagarpolitiska frågor. Framgångarna är ett resultat av vår långsiktiga ambition att tydligt visa småföretagens avgörande roll som jobboch välfärdsskapare. Kampanjnamnet #4av5jobb blev särskilt framgångsrikt och visade kraften i Företagarnas kombination av ett kansli med experter och starka lokala och regionala organisationer. Vi har viljan, kunskapen och inspirationen att påverka och förändra både den mer allmänna samhällsdebatten och konkreta politiska sakfrågor. Den andra stora framgången är beslutet om förbättrat högkostnadsskydd för sjuklön som bygger på Företagarnas förslag. Vi bidrog till att vända debatten från att handla om den andra sjuklöneveckan till ett effektivare högkostnadsskydd. Totalt sett minskar kostnaderna för sjuklön med upp till 75 procent för de minsta företagen. Mer än var sjätte småföretagare har avstått eller senarelagt en anställning på grund av höga och osäkra sjuklönekostnader. De nya reglerna tar hänsyn till småföretagen och ersättningen kommer automatiskt. Med andra ord en mycket bra reform för Sveriges företagare. Den tredje riktigt stora segern är vårt och Arbetsförmedlingens gemensamma projekt Jobbsökarna. Syftet med projektet har varit att hjälpa våra medlemmar att bättre utnyttja Arbetsförmedlingens resurser och att visa på småföretagens potential som jobbskapare. Fram till årsskiftet 2014 hade projektet hittat drygt jobb genom ett uppsökande och proaktivt arbete tillsammans med de minsta företagen. Det är också ett utmärkt exempel på vad organisationer kan uträtta gemensamt på central och regional nivå. #4av5jobb kampanjen blev särskilt framgångsrik och visade kraften Företagarna har i sina medlemmar. Till våra politiska vinster 2014 kan vi också lägga enklare momsregler vid lokaluthyrning, höjda beloppsgränser för förenklad faktura, enklare importmoms, ett samlat upphandlingsstöd och gymnasial lärlingsutbildning. På andra områden har vi inte nått lika långt. Frågan om lägre arbetsgivaravgifter är ett sådant exempel. Under 2013 lyfte vi jobbfrågan och i rapporten Ett jobb blir till visade vi vad småföretagare skulle behöva för att våga ta steget och anställa en person. I rapporten Välfärdsskaparna, visade vi de små företagens betydelse för de kommunala skatteintäkterna, nedbrutet på kommunnivå i hela landet. I de allra flesta kommunerna är det småföretagen och deras anställda som är de största skattebetalarna. Att våra medlemmar nu kan visa att de kommunala skatteintäkterna är kraftigt beroende av vad de som småföretag genererar genom sina anställda, öppnas nya möjligheter till samtal med kommunerna. När kommunpolitiker inser att småföretagen är deras viktigaste arbetsgivare lokalt så förstår de också varför det är nödvändigt att företagsärenden och tillstånd behandlas så raskt som möjligt. Vi kan också konstatera att svårigheterna att få bankfinansiering är fortsatt stora för småföretagen. Brist på finansiering är, efter höga lönekostnader och svårigheter att hitta arbetskraft, det tredje stora strukturella tillväxthindret i Sverige. Trots en viss förbättring det senaste året upplever fortfarande omkring vart femte mindre företag att det är svårare än normalt att få bankfinansiering. Tidigare har vi drivit igenom Investeraravdraget, som gör det mindre kostsamt att investera i nybildade företag eller i en nyemission. Vi jobbar vidare med att på olika sätt lyfta frågan om bankernas finansiering av småföretagen. Detta kommer att bli en viktig del av vårt arbete under Den politiska röra som följde på höstens riskdagsval har följts av en hel del otydliga budskap och oklarheter. Ett 44

62 Året som gick sådant politiskt klimat är dåligt för entreprenörer. Företagare behöver långsiktighet och förutsägbarhet för att våga starta, driva och expandera sina verksamheter. Eftersom sysselsättningsfrågorna även fortsättningsvis kommer att vara regeringens viktigaste fråga, måste vi bli bättre på att visa på kopplingen mellan trygga, framgångsrika entreprenörer och fler jobb. De senaste 20 åren har 4 av 5 jobb tillkommit i företag med upp till 50 anställda. Vi spred framgångsrikt kunskap om detta under kampanjnamnet #4av5jobb och vi fortsätter att jobba för att politiker på lokal, regional och nationell nivå ska veta att det är hos våra medlemmar de nya jobben skapas. Att skapa goda villkor för företag att starta, expandera och anställa är att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Nästan alla småföretag är ägarledda, där ägaren bor och verkar på orten, med ett stort lokalt engagemang. Det är viktigt att politikerna uppmuntrar detta och att inte onödiga hinder sätter käppar i hjulen för lokala företagare. Politikerna måste inse att Sveriges småföretagare vill växa och att två av tre företagare ser tillväxtchanser. Med rätt politik kan jobben bli fler och det handlar till stor del om att småföretagare ges bättre möjligheter till att växa och anställa. Årets bästa företagarpolitiska reform Förbättrat högkostnadsskydd för sjuklön som tar hänsyn till småföretagen. Årets bästa icke-händelse Ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna halverades inte från årsskiftet, vilket regeringen hade föreslagit. Även regler för RUT-avdrag lämnades oförändrade efter som regeringens budgetförslag underkändes av riksdagen. Dessvärre återkommer sannolikt regeringen i bägge frågorna och efter Decemberöverenskommelsen kan den nu få igenom sina budgetförslag. Årets ekonomisk-politiska snackisar Före och efter valet diskuterades hur kommande regeringsalternativ skulle se ut och hur det skulle påverka den ekonomiska politiken. Därefter diskuterades regeringens budgetflopp, som innebar att den tvingades administrera Alliansens budget istället för sin egen. Vinst i välfärden fortsatte att vara ett hett ämne under Företagarna är för ett ambitiöst kvalitetsarbete i välfärdsföretagen men emot ett vinstförbud. Inte minst eftersom det senare skulle försvåra det förra. Integration och migrationsfrågor har kommit att ta en allt större del av den politiska debatten. Årets osäkerhet Konflikten i Ukraina samt fortsatt svag ekonomisk återhämtning inom EU gjorde att den internationella politiska oron fortsatte under året. Trots upprepade räntesänkningar fortsatte inflationen att vara långt under målnivån på 2 procent. För att få fart på inflationsförväntningarna har Riksbanken därför tagit det historiska beslutet att införa negativ reporänta. Regeringen har tvingats backa i ett antal viktiga frågor, samtidigt har allianspartierna genom Decemberöverenskommelsen förbundit sig att inte motsätta sig regeringens budgetförslag i riskdagen. Frågan är hur länge denna bräckliga överenskommelse kan bestå? 55

63 Mediala framgångar MEDIALA FRAMGÅNGAR Företagarna var flitigt sedda i massmedia under supervalåret och flera av våra frågor syntes bra. Störst genomslag fick vår kampanj #4av5jobb, där vi beskrev hur just 4 av 5 jobb skapas i småföretag. Det var något många politiker snappade upp. Årets stora mediahändelse för Företagarna var onekligen debattartikeln som publicerades 9 mars där vår analys visade att småföretag med kvinnliga vd:ar har lägre vinstmarginal än de med manliga. Företagarna var också med i radio och tv över 20 gånger under året. Dagens Nyheter publicerade den 9 mars vår artikel om att kvinnliga vd:ar i mindre företag har lägre vinstmarginal, vilket väckte mycket uppmärksamhet landet runt, både i traditionella medier samt i de sociala medierna. Dagens Industri publicerade en debattartikel där vi gick till hårt angrepp på den nya Socialdemokratiska regeringens budget. Antifeministisk, ansåg Företagarna. Vår utnämning Årets Företagarkommun fick återigen stort genomslag i media. Årets vinnare Kävlinge fick en helsida i Svenska Dagbladet Näringsliv vilket visar att vår rapport är en viktig beskrivning av företagsklimatet i kommunerna. Vår kampanj om att 4 av 5 jobb skapas i små företagen väckte stor uppmärksamhet, både hos media och bland politiker. 6 6

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele 2014-02-27 Inledning Denna verksamhetsplan för 2014 är ett styrande dokument för Företagarna Lycksele. Fokus ligger på att utveckla verksamheten enligt vad våra

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Stadgar för Automation Region ideell förening

Stadgar för Automation Region ideell förening Automation Region ideell förening organisationsnummer 802438-2916 Senast reviderade vid årsmötet 2015-03-06 Stadgar för Automation Region ideell förening Firma 1. Föreningens firma är Automation Region

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer