Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 2(24)"

Transkript

1 Måluppfyllelse 2011

2 Innehållsförteckning Kommunledningsstab... 3 Näringsliv och turism... 7 kommunteknik och service... 9 Kultur och fritid...12 Barn och utbildning...14 Miljö- och bygg...17 Vård och omsorg...19 Lärande och arbete...22 Överförmyndarnämnden...24 Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

3 Kommunledningsstab Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Alla barn och unga har tillgång till kultur. Det livslånga lärandet Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Genom kontakt med medborgarna genom både hemsidan, samt sociala medier har tillgängligheten för medborgarna gällande kommunens verksamhet ökat betydligt. Kontakten med medborgarna kommer att öka genom nya tekniker. Radioutsändningar från kommunfullmäktige har genomförts under året, men med en del tekniska problem. Måluppfyllelsen är god. Tillgänglig kommunal information. Samtliga kallelser, handlingar och protokoll finns på webbplatsen. Radiosändningar från fullmäktigemöten har inte löpt friktionsfritt. Media och kommuntidning är viktiga kanaler. Webbens betydelse har ökat, inte minst sociala medier. Förbättrad tillgänglighet på webben har medfört ökat behov av tid för webbredaktörerna. Kravet från medborgare på tillgänglig kommunal information kommer att öka. Måluppfyllelsen är god. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Utveckling av dialog i sociala media (Facebook och Twitter). Medborgarundersökning (Webropol) och utvärdering av kommunens informationsarbete genomförd. Resultatet lett till förbättringar. Nyfödda som vill får besök hem av kommunalråd och informatör. Målet utifrån åtagandena är uppfyllt, men medborgardialogen kommer utvecklas ytterligare. God hälsa bland medborgarna. Kommunen erbjuder konsumentupplysning till alla och det bidrar till måluppfyllelsen. Den fysiska miljön är trygg. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Tillgänglig konsumentupplysning Forshaga kommun köper tjänsten konsumentupplysning från Karlstad kommun. Under året har Rådrummet registerat 233 ärenden, uppdelat på 72 informationsärenden och 161 klagomål. Många ärenden är tidskrävande och juridiskt komplicerade. Konsumenvägledningen har föreläst för Svenska för invandrare. Artiklar till Kontakten och informationsmaterial finns på biblioteken i Forshaga och Deje. God måluppfyllelse. God förståelse för uppdraget. Arbetet med ledarutbildning fortsätter med god kontinuitet. Ledarna är särskilt viktiga för att uppnå en gemensam bild av den attraktiva kommunen. För att fungera som goda ambassadörer krävs kompetensutveckling för samtliga medarbetare för att uppnå en god förståelse för uppdraget. Organisationen är på god väg, men värdskapsarbetet/varumärket måste fortgå, vilket i sin tur kräver resurser till kompetensutbildning. Målet är inte helt uppfyllt. Kompetenta medarbetare. Genom fortsatt ibland gemensamma utbildning av chefer samt fackliga företrädare har vi nu lagt en grund för hur kommunen skall hantera och förstå olika riktlinjer, policy och lagar. Detta är viktigt för att uppnå en större förståelse samt delaktighet. Ekonomikontoret har genom fört utbildningar enligt plan. Både medarbetare och förtroendevalda har utbildats. Bedömningen är att målet har uppnåtts. Välinformerade medarbetare Nytt intranät lanserades i maj. Informatörernas deltagande i chefsträffar, träff för nyanställda, andra arbetsgrupper har stärkt kommunikationens betydelse. Viktigt att fortsätta med kontinuerlig uppdatering av intranätet men även betydelsen av arbetsplatsträffarnas roll som informationskanal. Måluppfyllelsen är god, medarbetare har tillgång till information via intranätet och hemsidan. En god hälsa bland medarbetarna. Vi behöver utforma strategier för att nå långsiktighet för god hälsa bland medarbetarna. Vi har fortsatt en låg sjukfrånvaro, men genom att jobba med hälsan, god Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

4 arbetsmiljö samt trivseln har vi ännu bättre förutsättningar för att sprida bilden av en attraktivare kommun. Måluppfyllelsen bedöms god eftersom sjukfrånvaron fortsätter sjunka. Höga frisktal. För att vara en attraktiv arbetsgivare samt uppnå de effektivitets mål som finns i kommunen måste detta vara en ut av de prioriterade områdena när det gäller våra anställda. Måluppfyllelsen bedöms god eftersom sjukfrånvaron fortsätter minska. Medarbetarens kompetensutveckling. Vi har uppmärksammat vikten av ett mera synligt samt strategiskt tänk över hur alla anställda skall kontinuerligt kompetensutveckla sig. Genom att synliggöra den kompetensutveckling som genomförs under året så sprids positiva effekter bla. ökade möjligheter till att attrahera nya medarbetare, men även att var en attraktiva arbetsgivare för den nuvarande personalen. Hållbar utveckling Bedömningen är att målet uppnås när det gäller minskad pappersförbrukning, i och med färre pappersrapporter och ökad digitalisering av leverantörs- och kundfakturor. Långsiktig och hållbar planering Miljökrav ställs i de upphandlingar där det finns relevans samt vedertagna kriterier. Pappersförbrukningen har minskat genom färre pappersrapporter. Andelen helt digitala leverantörsfakturor har ökat och e- faktura erbjuds nu till de kunder som vill ha det. Bedömingen är att målet har uppnåtts. kommunikation för att stärka kommunens varumärke, såsom Barnmässan, Barnens dag mm. Arbetet att nå tillväxt är inte uppnått, men däremot pågår ett intensifierat arbete att öka kommunens attraktivitet. Ökande befolkning Arbete med nya former av strategisk kommunikation för att stärka varumärket, som t ex Barnmässan, Barnens dag. Det förekommer ett stort arbete med att förankra vår profil och varumärke på många olika fronter.dels genom information på intranät, dels genom information på chefsmöten, och genom arbetet med det nya målverktyget. Målet om ökande befolkningen kommer förhoppningsvis att uppnås när bostäderna i Forshaga tätort är byggda. I nuläget finns inga lediga bostäder hos Forshaga bostäder AB, men det inns en aktiv kö av boende som vill hyra eller köpa en lägenhet. Målet har inte uppnåtts. Fler och växande företag. God ekonomisk hushållning Det kommungemensamma målet om god ekonomisk hushållning uppnås, utifrån att de övergripande finansiella målen uppfyllts. De övergripande finansiella målen är: Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 procent av skatteintäkter och skatteutjämning. Samtliga investeringar ska skattefinansieras. Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2 procent årligen. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 procent av skatteintäkter och skatteutjämning Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) Tillväxt Den viktigaste faktorn för befolkningstillväxt är bostadsbyggnation. Forshaga bostäder AB har för närvarnade inga bostäder lediga. Nyproduktion av lägenheter planeras i Forshaga tätort. Tillskottet blir 28 nya lägenheter. Ska målet om invånare nås 2020, krävs ännu mer byggnation av bostäder. Kommunen måste försöka att attrahera entreprenörer som vill bygga i Forshaga. Arbetet med nya former av strategisk Kommunens resultat på 12,2 mkr motsvarar 2,3 % av skatteintäkterna för år Resultatet uppgår för perioden till 2,1 % av skatteintäkterna. Det innebär att målsättningen uppnås på både kort och lång sikt. Samtliga investeringar ska skattefinansieras Målet att samtliga investeringar ska skattefinansieras uppnås. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

5 Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2% årligen Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, dvs egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten per helåret uppgår till 59% och det är en förbättring med 3%. Därmed uppnås målsättningen om en årlig förbättring med 2%. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Ett arbete pågår hela tiden med utveckling och förbättring för att ekonomisystemet ska ge så snabb och säker utdata som möjligt. Ekonomikontoret har tillsammans med nämnder och förvaltningar löpande under 2011 tagit fram resultatrapporter och prognoser för skatteintäkter, andra finansiella poster och driftsresultat. Rapportering har sedan skett enligt tidplan i nämnder, styrelse och Kommunfullmäktige. Redovisningen har varit underlag till politiska prioriteringar och beslut. Nämndernas ekonomiska resultat visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,5 mkr. Den löpande uppföljningen och rapporteringen har dock visat att prognosen om högre skatteintäkter väger upp detta. Målet bedöms vara uppnått då övriga finansiella mål är uppnådda. kommunikationer, som möjliggör pendling till en större arbetsregion. Busstrafiken har fler turer på kvällen, som ett led från de önskemål som framkommit genom ungdomsdialogcafé. Måluppfyllelsen är god. Tillgängliga gång- och cykelvägar God samverkan. Samverkan i Värmland är av yttersta vikt då kommunerna är beroende av att vi blir fler värmlänningar. Samverkan sker i flera verksamheter då kompetensbrist, är den vanligaste orsaken att kommunerna behöver samverka. Forshaga är delaktig i ett flertal nämnder där fler kommuner är medlemmar. Måluppfyllelsen är god. Samverkan med näringslivet Samverkan i Karlstadsregionen. Ekonomikontoret deltar i ekonomi och upphandlingsnätverk. Upphandlingar görs i egen regi och gemensamt med övriga Värmlandskommuner. Kommunen deltar också i upphandlingar som SKL kommentus och Kammarkollegiet genomför. Ekonomikontoret har tillsammans med Kils kommuns ekonomikontor påbörjat arbetet inför en gemensam upphandling av ekonomisystem. Inför upphandlingen som planeras ske inom några år, kommer kravspecifikation att tas fram, och olika ekonomisystem, egna och andras att jämföras. Måluppfyllelsen är god. Samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer. Trygga och hållbara miljöer. Arbetet i Regionen är viktigt för att kunna erbjuda medborgarna bra boendemiljöer. Den viktigaste verksamheten att nå trygga och hållbara livsbetingelser är bra, täta och miljöeffektiva kommunikationer. Kommande generationer ställer krav på hållbara lösningar. Måluppfyllelse är god vad gäller kollektivtrafiken. God kollektivtrafik Forshaga kommun är en del av Region Värmland, där betydelsefulla regionala frågor ventileras. Kommunen deltar även i ett mindre "nätverk", Karlstadsregionen, dvs Hammarö, Kil, Grums, Forshaga och Karlstad. Där ska frågor som berör de närmaste kommunerna diskuteras, såsom planläggning och befolkningsproblematik. Kommunen har medverkat i flera samordnade upphandlingar under året genom både SKL:s inköpscentral samt den statliga inköpssamverkan. Målet är uppnått. Forshaga kommun är en pendlarkommun. För att öka befolkningen antalsmässigt är det viktigt med goda Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

6 Internationell samverkan Forshaga kommun har träffat sin vänort i Tyskland, Klütz, två gånger under året. Utbytet handlar om att ge ungdomar chans att utbyta erfarenheter av att vara delaktiga i ett demokratiskt samhällssystem. Kommunen har även besökt vänorten Råde i Norge under året. Där deltog vi i en diskussion och en visning av en familjecentral. Även ett besök i Botswana har genomförts som ett demokratiprojekt, där ungdomarna i Forshaga kommun ska vara delaktiga. God måluppfyllelse. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

7 Näringsliv och turism Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Näringslivsenehten bidrar till målet genom att driva den förvaltningsövergripande gruppen IntryckForshaga. Grupperingens betydelse för kommuninnevånarnars upplevda trygghetskänsla är stor därför den lyfter och, inte minst driver frågor som är av stor vikt för den enskilda individen. Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Den förvaltningsövergripande gruppen Intryck Forshaga är en mycket tydlig gruppering som med gemensamma förvaltningsövergripande krafter jobbar för att skapa trygga och inbjudande miljöer för medborgarna. På mycket kort tid har gruppen blivit ett bra forum som driver aktuella ärenden framåt. Alla barn och unga har tillgång till kultur. Det livslånga lärandet Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Näringslivsenheten bidrar till målet genom att vara mycket synliga och delta i det dagliga samtalet som sker i olika forum runt om i Forshaga kommun morgon, middag och kväll. Vidare verkar enheten för att sprida nyttig information till de olika grupperingarna som enheten jobbar för. Tillgänglig kommunal information. Ett av näringslivsenheten viktigaste uppdrag handlar om sprida saklig och nyttig information till företagare och utvecklingsgrupperingar. Uppdraget handlar om att förpacka kommunal information som underlättar för företagarna och andra grupperingar i deras dagliga verksamhet. Utmaningen ligger i att hitta en bra nivå på informationsmängden, frekvensen på spridningen och inte minst paketeringen. Näringslivsenheten börjar att komma rätt i sitt uppdrag men har en bit kvar innan det optimala läget. medborgarna för att därigenom utveckla kommunen. God hälsa bland medborgarna. Den fysiska miljön är trygg. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Tillgänglig konsumentupplysning God förståelse för uppdraget. Kompetenta medarbetare. Välinformerade medarbetare En god hälsa bland medarbetarna. Höga frisktal. Medarbetarens kompetensutveckling. Hållbar utveckling Näringslivsenheten bidrar till att sträva mot målet genom att enheten ansvarar för Fairtrade city arbetet. Forshaga kommun visar att man tänker långsiktigt och har tagit ställning till att en rättvis handel sker med tex kaffe och te. Det finns fortfarande mycket mer att göra på lokal nivå i frågan. Allt handlar om prioriteringar. Långsiktig och hållbar planering Fairtade city certifieringen bygger på att Forshaga kommuns verksamhet står på långsiktiga och hållbara grunder. Arbetet att utveckla kommunens engagemang i Fairtrade fortgår genom den engagerad styrgrupp. Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Näringslivsenheten jobbar i många olika dialogprocesser där representanter för föreningar, utvecklingsgrupper, byalag och företagare har stora möjligheter att bidra med inspel till processerna. Alla processer har ett tydligt fokus på att förbättra och utveckla en pågående verksamhet. Genom att vara med som processledare visar Forshaga kommun att man vill lyssna på Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) Tillväxt Näringslivsenheten bidrar i allra högsta grad till målet. Enheten verkar för att skapa miljöer och strukturer som är gynnsamma för företag att starta, driva och utveckla Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

8 sin verksamhet i. Går det bra för företagen går det bra för kommunen. Allt hänger ihop! Ökande befolkning En ökande befolkning är en förutsättning för att kunna behålla en hög samhällsservice. Näringslivsenheten verkar för att de olika aktörerna som bidrar till sin del av samhällsservicen har så goda förutsättningar som möjligt att bedriva verksamhet i Forshaga kommun. Vidare jobbar vi med besöksnäringen, en branch som att attraherar människor till Forshaga kommun som besökare. Lyckas de med att ge besökaren en bra upplevelse så kan de innebära att fler får upp ögonen för Forshaga kommun som en boende ort. I många fall väljer man att flytta till en ny bostadsort som man någon gång har besökt som turist. Fler och växande företag. En grund förutsättning för en levande kommun är att det finns många och starka företag. Går det bra för företag så kan Forshaga kommun erbjuda en bättre skola, äldreomsorg och samhällstjänster över lag. Allting hänger i hop. I Forshaga kommun finns det väldigt många småföretag som strävar på framåt. Med rätt stöd finns möjligheten att fler växer och därigenom kan erbjuda fler arbetstillfällen. Näringslivsenhetens målsättning är att skapa miljöer och strukturer som gynnar utvecklingen. olika arbetsområden. Genom samarbete förmerar enheten sina finansiella resurser och får tillgång till en bredare kompetens- och erfarenhetsplattform. Samverkan med näringslivet En bra samverkan med näringslivet är en grundförutsättning för ett bra näringslivsklimatet. Näringslivsenheten verkar genom de flesta av de lokala näringslivsorganisaionerna. Genom samverkan kan kommunens resurser förmeras då fler är med och bidrar till insatsen. Samverkan i Karlstadsregionen. Forshaga kommun är en viktig del av Karlstadsregionen och genom samverkan ökar möjligheterna att hela regionen utvecklas och växer. I dagsläget finns det två bra samverkansområden för Näringslivsenheten. Samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer. En god samverkan är A och O för att lyckas med vår strävan att vara en bra kommun att leva och verka i. Genom samverkan med kommuner, myndigheter och andra organisationer kan vi förmera våra resurser och i dagsläget har Näringslivsenheten ett flertal olika samverkans områden som innebär utvecklar vår egen verksamhet. God ekonomisk hushållning Internationell samverkan Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 procent av skatteintäkter och skatteutjämning Samtliga investeringar ska skattefinansieras Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2% årligen Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Trygga och hållbara miljöer. God kollektivtrafik Tillgängliga gång- och cykelvägar God samverkan. Näringslivsenheten bidrar till målet genom att i mycket stor grad samverka med nyckelaktörer inom enhetens Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

9 kommunteknik och service Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Kommunteknik underhåller kommunens fastigheter bl.a. förskolor och skolor och ser till att de följer upp till gällande krav på en bra skolmiljö. Vidare sköts kommunens lekplatser och parkytor för att inbjuda till ett gott intryck. Målet med att upprätthålla bra vägstandard har ej uppnåtts pga bristande resurser. Rent vatten skall finnas dygnet runt till brukarna. Kostenheten serverar måltider som ger goda matvanor genom livet. Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Fastighet: Kommunteknik förvaltar kommunens byggnader där vi kontinuerligt har följt upp att gällande myndighetskrav följs. Energideklarationer är gjorda på de större fastigheterna och utgör ett bra framtida underlag för energibesparing. Målet med att börja med drift- och skötselinstruktioner på fastigheterna har inte uppnåtts ännu pga tidsbrist. Park: Kommunens lekplatser har haft den tillsyn som krävs. Grönytor klipps tillfredsställande. Städning av gatuytor blir tidvis lidande pga resursbrist. Gatu: Målet med att asfaltera 1,5 % av gatunätet har ej uppnåtts. Endast 0,75 % är utförd i år. VA-verk: VA-verkens kontrollplaner för vattenkvaliteten följs och har utökats tidvis pga brunt vatten som nu rättats till genom kolfilterbyte i vattenverket. Underliggande enheter Alla barn och unga har tillgång till kultur. Idrott ska vara tillgänglig för alla. Kommunteknik samråder med föreningarna om IPskötsel tillsammans med vaktmästarna som är anställda av oss. Även kommunens motionsspår underhålls så att de inbjuder till rekreation och positiva upplevelser. Målsättning med konstsnö har denna säsong inte kunnat uppnås pga den milda vintern 2011/2012. Det livslånga lärandet Vår del i att ge goda matvanor är att servera mat som är näringsriktig och rätt komponerad. Måltiden skall ge en ökad prestationsförmåga och ett ökat välbefinnande. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Dialog med allmänheten förs med verksamhetsansvariga dagligen genom facebook och mail. Information om verksamheten eller akuta störningar i samhället förs ut omedelbart via digital media. Tillgänglig kommunal information. Målet uppfylls genom info på hemsida och facebook. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Vi planerar en kundenkät om någon av våra verksamheter till slumpvis utvalda bland de boende i kommunen. Den har inte kunnat utföras i år pga tidsbrist. Ev. återupptar vi detta God hälsa bland medborgarna. Gatubelysningen är numera tänd året runt vilket ger ökad trygghet bland befolkningen. Förstärkt belysning har skett vid strategiska övergångsställen. Utbudet från kostenheten följer livsmedelsverkets rekommendation och skapar en bra grund till god hälsa i skolan och i äldrevården. Den fysiska miljön är trygg. Planlagd rondering sker över vårt belysningsnät. Även akuta byten sker vid stort behov. Förstärkt belysning har stärkt tryggheten kring strategiska övergångsställen. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Utbudet från kostenheten följer livsmedelsverkets(slv) rekommendation och socialstyrelsens råd om bra mat till skolan och äldre. Matråd med rektorsområden och med kostombuden har genomförts. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

10 Tillgänglig konsumentupplysning God förståelse för uppdraget. Vidareutbildning genom kortare kurser erbjuds i mån av budget och behov. Kompetenta medarbetare. Alla medarbetare erbjuds vidareutbildning i form av kortare kurser eller mässor i mån av ekonomi och tid. Detta bevakas av respektive ansvarig chef. Välinformerade medarbetare Arbetsplastträffar APT har genomförs kontinuerligt enligt mötesplan. En god hälsa bland medarbetarna. Alla medarbetare uppmanas till att utnyttja motionstimmen som erbjuds. Även andra aktiviteter sker gruppvis utanför arbetstid som ger ett sammansvetsat gäng med bra arbetsklimat. Höga frisktal. Förvaltningen har låg sjukfrånvaro vilket tyder på friska medarbetare. Medarbetarens kompetensutveckling. Hållbar utveckling Kostenheten mål är att 25 % av inköpen skall vara ekologiska men endast 10 % har uppnåtts. Rättvisemärkta bananer och kaffe har köpts in under året (Fairtrade city). Energikartläggning är gjord för att bygga bort oljeeldning i våra fastigheter. Långsiktig och hållbar planering Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Endast 10 % av inköpen år 2011 var ekologiska. Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) Hittills har 50 % minskning av utsläppen från fossila bränslen uppnåtts. Tillväxt Ökande befolkning Fler och växande företag. God ekonomisk hushållning Målet att hålla budget för 2011 är ej uppnått för Kommunteknik, (-800 tkr). Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 procent av skatteintäkter och skatteutjämning Trots regelbunden uppföljning hamnade Kommunteknik på minus i år på c:a 800 tkr beroende på den kalla vintern, underskott i externa hyror, fel kostavtal mot friskolan mm. Samtliga investeringar ska skattefinansieras Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2% årligen Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Trygga och hållbara miljöer. Gatu- och parkytor städas i de centrala delarna tre gånger/vecka för att inbjuda till trygga miljöer. Cykelstråksplan tas fram tillsammans med Trafikverket. God kollektivtrafik Nya busskurer med anpassning för funktionshindrade har byggts i sommar. Tillgängliga gång- och cykelvägar Kommunen har lämnat in önskemål om felande cykelstråk längs Trafikverkets vägar. Kommunala GCvägar är väl utbyggt. God samverkan. Samverkan med Karlstad och dess kranskommuner sker i renhållningsfrågor med regelbundna träffar. Livsmedelsupphandling sker med 4 andra kommuner i samverkan. Samverkan med näringslivet Samverkan i Karlstadsregionen. Inom renhållningsverksamheten hålls regelbundna möten. Målet är gemensamt införande av matavfallsortering Samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer. Livsmedelsupphandling sker i samverkan med, Grums, Kil, Munkfors och Hagfors kommun. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

11 Nytt avtal kommer att gälla från april 2012 Tekniska chefer har haft regelbundna träffar under året. Internationell samverkan Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

12 Kultur och fritid Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Barnbibliotekarierna har genomfört en författarvecka för alla grundskoleelever under hösten. Biblioteket erbjuder låntagare som har svårt att själva ta sig till biblioteket att få boken levererad hem av biblioteket. SIUSU idrottsutbildarna erbjuder olika utbildningar till föreningarna i kommunen. Under året har vi tagit nystart med idrottsskolan. Det har varit idrottsläger och olika prova på aktiviteter. Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Forshaga kommun har en fortsatt hög simkunnighet. Tillgänglig kommunal information. Protokoll från kommunens sammanträden finns tillgängliga på biblioteket. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Kultur och fritid utvecklar dialogen med medborgarna med fokus på unga genom Ungdomsrådet och Husrådet. God hälsa bland medborgarna. Genom arbetet med intryck Forshaga har en plan lagts för bl.a. kommunens vandringsleder vilket leder till en bättre service för kommuninvånarna, vilket ger ökade möjligheter för en bättre folkhälsa. Genom avtal med Friskvården i Värmland erbjuder Forshaga kommun hälsoprofilsbedömningar, motionsaktiviteter och kostrådgivning. Den fysiska miljön är trygg. Alla barn och unga har tillgång till kultur. Vi har sedan hösten 2012 en Kulturskola som erbjuder musik, dans och teater till en låg avgift. Alla elever i åk 2 eller 3 har deltagit i orkesterklass. Författarveckan har gjort det möjligt för alla elever i grundskolan att får träffa en författare. Kulturhuset erbjuder olika kulturaktiviteter och prova på verksamhet. Idrott ska vara tillgänglig för alla. Genom avtal med Sisu idrottsutbildarna erbjuds ledarutbildning till föreningarna. Idrottsskolan har dropin verksamhet, läger och prova på verksamhet. Det livslånga lärandet Biblioteket erbjuder låntagare som har svårt att själva ta sig till biblioteket att få boken levererad hem av biblioteket. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Ungdomsrådets arbete utvecklas och nu är det regelbundna möten med KSAU. Det har varit flera mycket uppskattade dialog caféer. Kultur och fritid strävar efter att alltid ha en dialog med kommuninvånare. Husråden planerar och deltar aktivt i arbetet med verksamheterna på Träffen och Kulturhuset. Folkhälsan är god. Genom arbetet med intryck Forshaga har det lagts en plan för bl.a. kommunens vandringsleder, som leder till en bättre service för kommuninvånarna, vilket kan leda till bättre folkhälsa. Genom avtal med Friskvården i Värmland erbjuder Forshaga kommun hälsoprofilsbedömningar, motionsaktiviteter och kostrådgivning. Trygga och hållbara miljöer. God kollektivtrafik Tillgängliga gång- och cykelvägar God samverkan. Kulturhuset har personal med i Centrumgruppen för att samverka om olika aktiviteter, vilket har fungerat bra och varit positivt för vår verksamhet. Kulturhuset samarbetar med flera studieförbund vilket bl.a. har förmerat verksamheten genom två nya replokaler för ungdomar. En resa till Botswana med medel från ICLD har genomförts, en förstudie kan genomföras under 2012 om medel beviljas. Samarbetet med vår vänort Råde fortsätter som planerat genom utbyten vid UKM. Vår vänort i Tyskland Klutz har visat intresse för ett utbyte med Kulturskolan. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

13 Samverkan med näringslivet Kulturhuset har representanter med i Centrumgruppen för att samverka om olika aktiviteter, vilket har fungerat bra och varit positivt för vår verksamhet. Samverkan i Karlstadsregionen. Biblioteken i Värmland samarbeter inom många områden, framförallt genom SELMA projektet. Under året har den stora satsningen varit en ny gemensam webb. Samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer. Vi samarbetar med de olika studieförbunden för att utveckla aktiviteterna för kommuninvånarna. Internationell samverkan En resa har genomförts till Botswana genom ICLD. En ansökan till förstudie är påbörjad och kommer förhoppningsvis att bli beviljad under våren Vi samarbetar med Råde om UKM och ett första steg är taget för ett samarbete med Kulturskolan och Klutz. En ansökan till Ungdomsstyrelsen för ett projekt till Turkiet är påbörjad. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

14 Barn och utbildning Kommungemensamma mål och nämndmål andra åtgärder tidigt och att vi därmed kan förebygga en del. Vi utgår även att vi på sikt ska få till fler hemmaplanslösningar. Analys visar att 4,5 socialsekreterare är lågt dimensionerat. Alla har en god uppväxt En hög medvetenhet och ett gott arbete pågår för att alla ska ha en god uppväxt. Vi har under detta år börjat med en rad olika förebyggande insatser som fortsätter under våren. Vårt arbete bygger på att föräldrar ska känna sig stolta och trygga när de anförtror sina barn och ungdomar till oss. Våra verksamheter ska vara anpassade så att de är tillgängliga för alla. Alla barn ges god omsorg och har kunskaper som ger förutsättningar för vidare studier och/eller arbete Vi följer gällande styrdokument i våra verksamheter. Likvärdigheten ses över när det gäller bland annat bedömning. Det finns bra förskoleverksamheter i vår kommun och en öppen förskola. Det blev 2011 ett högt snitt när det gäller placerade barn 18,3 och några avdelningar har dessutom en hög snittid. Många förskollärare har gått förskolelyftet och lärare har gått lärarlyftet. Kartläggning pågår för att se över behörighet bland lärare. De lärare som är färdigutbildade nu och kommer ut för att arbeta i våra verksamheter ska ha en mentor och gör ett introduktionsår. Vi arbetar med att ta fram en plan för detta arbete men väntar även på allmänna råd från Skolverket. Genom bra förskoleverksamheter, barnens IUP, skriftliga omdömen, åtgärdsprogram och en fungerande elevhälsa samt tydliga trygga vuxna ska vi ge alla barn förutsättningar att utvecklas och nå kunskapsmålen. Alla barn och unga nås regelbundet i verksamheten av kultur i olika former Ett stort kulturutbud har ebjudits alla årskurser under året Kompetensutbildning har även getts till personal ett flertal tillfällen med ett antal föreläsare i estetiska lärprocesser. Alla barn och unga mellan 0 till 20 år har en trygg uppväxt. Vi har barn och ungdomar som far illa i vår kommun. Besök på barnahus under 2011: Samråd: 10 Polisförhör: 17 Läkarundersökningar: - Vittnesförhör: 4 Inledda förundersökningar: 7 Vid alla placeringar ökar arbetsbelastningen. Högre lagkrav lex Sarah Familjebehandlare 1,8 + tjänst arbetar utifrån socialsekreterarnas vårdplan och förhoppningsvis så ska det göra att fler barn och unga kan nås och erbjudas Vårdnadshavare ges förutsättningar att klara av föräldrarollen Utökat informationsbehov med anledning av nya läroplaner, kursplaner, nytt betygssystem, ny skollag och en ny gymnasieskola. Det förebyggande och utökade arbetet som görs i samverkan med familjecentralen ska förhoppningsvis ge effekt. Vid ev oenighet i familjer ges möjlighet till samarbetssamtal. Två familjebehandlare har anställts och vi har startat ett utvecklat arbete från 1 november. Detta är tänkt att ge hemmaplanslösningar på ett annat sätt än tidigare. Även förebyggandearbetet på familjecentrum med föräldrautbildningar m.m. har startat. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. En mängd olika strategier finns och utförs för att öka informationen och dialog. Våra uppdrag ställer krav på information och dialog och vi strävar ständigt efter att bli bättre. Barn och unga vet vilka grundläggande värderingar vårt samhälle vilar på. Både förskola och skola vilar på demokratiska grunder. Arbetet utifrån våra likabehandlingsplaner forsätter och de används kontinuerligt i vardagen. Barn, unga och vuxna har god kunskap om verksamhetens mål och ansvar. Arbetet pågår med implementering av våra nya reformer. Även mycket information till elever och föräldrar erbjuds kontinuerligt. Fokus på detta fortsätter även under hela Barn- och föräldrar känner tilltro till sin förmåga att påverka/medverka och ta ansvar. Genom vår nya lärplattform ökar föräldrar och elevers insyn i skolarbetet. Föräldrar inbjuds till våra förskolor, fritidshem och skolor till olika samråd där övergripande frågor diskuteras. Stöd ges till de elever som befaras att inte nå målen. Nolltolerans mot kränkande behandling Redan med de allra minsta stödjer vi utvecklingen i öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar m.m. Utvärdering sker kontinuerligt gällande vår likabehandling. Utvärderingen är sedan underlag vid framtagandet av Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer