Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 2(24)"

Transkript

1 Måluppfyllelse 2011

2 Innehållsförteckning Kommunledningsstab... 3 Näringsliv och turism... 7 kommunteknik och service... 9 Kultur och fritid...12 Barn och utbildning...14 Miljö- och bygg...17 Vård och omsorg...19 Lärande och arbete...22 Överförmyndarnämnden...24 Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

3 Kommunledningsstab Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Alla barn och unga har tillgång till kultur. Det livslånga lärandet Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Genom kontakt med medborgarna genom både hemsidan, samt sociala medier har tillgängligheten för medborgarna gällande kommunens verksamhet ökat betydligt. Kontakten med medborgarna kommer att öka genom nya tekniker. Radioutsändningar från kommunfullmäktige har genomförts under året, men med en del tekniska problem. Måluppfyllelsen är god. Tillgänglig kommunal information. Samtliga kallelser, handlingar och protokoll finns på webbplatsen. Radiosändningar från fullmäktigemöten har inte löpt friktionsfritt. Media och kommuntidning är viktiga kanaler. Webbens betydelse har ökat, inte minst sociala medier. Förbättrad tillgänglighet på webben har medfört ökat behov av tid för webbredaktörerna. Kravet från medborgare på tillgänglig kommunal information kommer att öka. Måluppfyllelsen är god. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Utveckling av dialog i sociala media (Facebook och Twitter). Medborgarundersökning (Webropol) och utvärdering av kommunens informationsarbete genomförd. Resultatet lett till förbättringar. Nyfödda som vill får besök hem av kommunalråd och informatör. Målet utifrån åtagandena är uppfyllt, men medborgardialogen kommer utvecklas ytterligare. God hälsa bland medborgarna. Kommunen erbjuder konsumentupplysning till alla och det bidrar till måluppfyllelsen. Den fysiska miljön är trygg. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Tillgänglig konsumentupplysning Forshaga kommun köper tjänsten konsumentupplysning från Karlstad kommun. Under året har Rådrummet registerat 233 ärenden, uppdelat på 72 informationsärenden och 161 klagomål. Många ärenden är tidskrävande och juridiskt komplicerade. Konsumenvägledningen har föreläst för Svenska för invandrare. Artiklar till Kontakten och informationsmaterial finns på biblioteken i Forshaga och Deje. God måluppfyllelse. God förståelse för uppdraget. Arbetet med ledarutbildning fortsätter med god kontinuitet. Ledarna är särskilt viktiga för att uppnå en gemensam bild av den attraktiva kommunen. För att fungera som goda ambassadörer krävs kompetensutveckling för samtliga medarbetare för att uppnå en god förståelse för uppdraget. Organisationen är på god väg, men värdskapsarbetet/varumärket måste fortgå, vilket i sin tur kräver resurser till kompetensutbildning. Målet är inte helt uppfyllt. Kompetenta medarbetare. Genom fortsatt ibland gemensamma utbildning av chefer samt fackliga företrädare har vi nu lagt en grund för hur kommunen skall hantera och förstå olika riktlinjer, policy och lagar. Detta är viktigt för att uppnå en större förståelse samt delaktighet. Ekonomikontoret har genom fört utbildningar enligt plan. Både medarbetare och förtroendevalda har utbildats. Bedömningen är att målet har uppnåtts. Välinformerade medarbetare Nytt intranät lanserades i maj. Informatörernas deltagande i chefsträffar, träff för nyanställda, andra arbetsgrupper har stärkt kommunikationens betydelse. Viktigt att fortsätta med kontinuerlig uppdatering av intranätet men även betydelsen av arbetsplatsträffarnas roll som informationskanal. Måluppfyllelsen är god, medarbetare har tillgång till information via intranätet och hemsidan. En god hälsa bland medarbetarna. Vi behöver utforma strategier för att nå långsiktighet för god hälsa bland medarbetarna. Vi har fortsatt en låg sjukfrånvaro, men genom att jobba med hälsan, god Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

4 arbetsmiljö samt trivseln har vi ännu bättre förutsättningar för att sprida bilden av en attraktivare kommun. Måluppfyllelsen bedöms god eftersom sjukfrånvaron fortsätter sjunka. Höga frisktal. För att vara en attraktiv arbetsgivare samt uppnå de effektivitets mål som finns i kommunen måste detta vara en ut av de prioriterade områdena när det gäller våra anställda. Måluppfyllelsen bedöms god eftersom sjukfrånvaron fortsätter minska. Medarbetarens kompetensutveckling. Vi har uppmärksammat vikten av ett mera synligt samt strategiskt tänk över hur alla anställda skall kontinuerligt kompetensutveckla sig. Genom att synliggöra den kompetensutveckling som genomförs under året så sprids positiva effekter bla. ökade möjligheter till att attrahera nya medarbetare, men även att var en attraktiva arbetsgivare för den nuvarande personalen. Hållbar utveckling Bedömningen är att målet uppnås när det gäller minskad pappersförbrukning, i och med färre pappersrapporter och ökad digitalisering av leverantörs- och kundfakturor. Långsiktig och hållbar planering Miljökrav ställs i de upphandlingar där det finns relevans samt vedertagna kriterier. Pappersförbrukningen har minskat genom färre pappersrapporter. Andelen helt digitala leverantörsfakturor har ökat och e- faktura erbjuds nu till de kunder som vill ha det. Bedömingen är att målet har uppnåtts. kommunikation för att stärka kommunens varumärke, såsom Barnmässan, Barnens dag mm. Arbetet att nå tillväxt är inte uppnått, men däremot pågår ett intensifierat arbete att öka kommunens attraktivitet. Ökande befolkning Arbete med nya former av strategisk kommunikation för att stärka varumärket, som t ex Barnmässan, Barnens dag. Det förekommer ett stort arbete med att förankra vår profil och varumärke på många olika fronter.dels genom information på intranät, dels genom information på chefsmöten, och genom arbetet med det nya målverktyget. Målet om ökande befolkningen kommer förhoppningsvis att uppnås när bostäderna i Forshaga tätort är byggda. I nuläget finns inga lediga bostäder hos Forshaga bostäder AB, men det inns en aktiv kö av boende som vill hyra eller köpa en lägenhet. Målet har inte uppnåtts. Fler och växande företag. God ekonomisk hushållning Det kommungemensamma målet om god ekonomisk hushållning uppnås, utifrån att de övergripande finansiella målen uppfyllts. De övergripande finansiella målen är: Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 procent av skatteintäkter och skatteutjämning. Samtliga investeringar ska skattefinansieras. Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2 procent årligen. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 procent av skatteintäkter och skatteutjämning Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) Tillväxt Den viktigaste faktorn för befolkningstillväxt är bostadsbyggnation. Forshaga bostäder AB har för närvarnade inga bostäder lediga. Nyproduktion av lägenheter planeras i Forshaga tätort. Tillskottet blir 28 nya lägenheter. Ska målet om invånare nås 2020, krävs ännu mer byggnation av bostäder. Kommunen måste försöka att attrahera entreprenörer som vill bygga i Forshaga. Arbetet med nya former av strategisk Kommunens resultat på 12,2 mkr motsvarar 2,3 % av skatteintäkterna för år Resultatet uppgår för perioden till 2,1 % av skatteintäkterna. Det innebär att målsättningen uppnås på både kort och lång sikt. Samtliga investeringar ska skattefinansieras Målet att samtliga investeringar ska skattefinansieras uppnås. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

5 Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2% årligen Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, dvs egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten per helåret uppgår till 59% och det är en förbättring med 3%. Därmed uppnås målsättningen om en årlig förbättring med 2%. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Ett arbete pågår hela tiden med utveckling och förbättring för att ekonomisystemet ska ge så snabb och säker utdata som möjligt. Ekonomikontoret har tillsammans med nämnder och förvaltningar löpande under 2011 tagit fram resultatrapporter och prognoser för skatteintäkter, andra finansiella poster och driftsresultat. Rapportering har sedan skett enligt tidplan i nämnder, styrelse och Kommunfullmäktige. Redovisningen har varit underlag till politiska prioriteringar och beslut. Nämndernas ekonomiska resultat visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,5 mkr. Den löpande uppföljningen och rapporteringen har dock visat att prognosen om högre skatteintäkter väger upp detta. Målet bedöms vara uppnått då övriga finansiella mål är uppnådda. kommunikationer, som möjliggör pendling till en större arbetsregion. Busstrafiken har fler turer på kvällen, som ett led från de önskemål som framkommit genom ungdomsdialogcafé. Måluppfyllelsen är god. Tillgängliga gång- och cykelvägar God samverkan. Samverkan i Värmland är av yttersta vikt då kommunerna är beroende av att vi blir fler värmlänningar. Samverkan sker i flera verksamheter då kompetensbrist, är den vanligaste orsaken att kommunerna behöver samverka. Forshaga är delaktig i ett flertal nämnder där fler kommuner är medlemmar. Måluppfyllelsen är god. Samverkan med näringslivet Samverkan i Karlstadsregionen. Ekonomikontoret deltar i ekonomi och upphandlingsnätverk. Upphandlingar görs i egen regi och gemensamt med övriga Värmlandskommuner. Kommunen deltar också i upphandlingar som SKL kommentus och Kammarkollegiet genomför. Ekonomikontoret har tillsammans med Kils kommuns ekonomikontor påbörjat arbetet inför en gemensam upphandling av ekonomisystem. Inför upphandlingen som planeras ske inom några år, kommer kravspecifikation att tas fram, och olika ekonomisystem, egna och andras att jämföras. Måluppfyllelsen är god. Samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer. Trygga och hållbara miljöer. Arbetet i Regionen är viktigt för att kunna erbjuda medborgarna bra boendemiljöer. Den viktigaste verksamheten att nå trygga och hållbara livsbetingelser är bra, täta och miljöeffektiva kommunikationer. Kommande generationer ställer krav på hållbara lösningar. Måluppfyllelse är god vad gäller kollektivtrafiken. God kollektivtrafik Forshaga kommun är en del av Region Värmland, där betydelsefulla regionala frågor ventileras. Kommunen deltar även i ett mindre "nätverk", Karlstadsregionen, dvs Hammarö, Kil, Grums, Forshaga och Karlstad. Där ska frågor som berör de närmaste kommunerna diskuteras, såsom planläggning och befolkningsproblematik. Kommunen har medverkat i flera samordnade upphandlingar under året genom både SKL:s inköpscentral samt den statliga inköpssamverkan. Målet är uppnått. Forshaga kommun är en pendlarkommun. För att öka befolkningen antalsmässigt är det viktigt med goda Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

6 Internationell samverkan Forshaga kommun har träffat sin vänort i Tyskland, Klütz, två gånger under året. Utbytet handlar om att ge ungdomar chans att utbyta erfarenheter av att vara delaktiga i ett demokratiskt samhällssystem. Kommunen har även besökt vänorten Råde i Norge under året. Där deltog vi i en diskussion och en visning av en familjecentral. Även ett besök i Botswana har genomförts som ett demokratiprojekt, där ungdomarna i Forshaga kommun ska vara delaktiga. God måluppfyllelse. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

7 Näringsliv och turism Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Näringslivsenehten bidrar till målet genom att driva den förvaltningsövergripande gruppen IntryckForshaga. Grupperingens betydelse för kommuninnevånarnars upplevda trygghetskänsla är stor därför den lyfter och, inte minst driver frågor som är av stor vikt för den enskilda individen. Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Den förvaltningsövergripande gruppen Intryck Forshaga är en mycket tydlig gruppering som med gemensamma förvaltningsövergripande krafter jobbar för att skapa trygga och inbjudande miljöer för medborgarna. På mycket kort tid har gruppen blivit ett bra forum som driver aktuella ärenden framåt. Alla barn och unga har tillgång till kultur. Det livslånga lärandet Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Näringslivsenheten bidrar till målet genom att vara mycket synliga och delta i det dagliga samtalet som sker i olika forum runt om i Forshaga kommun morgon, middag och kväll. Vidare verkar enheten för att sprida nyttig information till de olika grupperingarna som enheten jobbar för. Tillgänglig kommunal information. Ett av näringslivsenheten viktigaste uppdrag handlar om sprida saklig och nyttig information till företagare och utvecklingsgrupperingar. Uppdraget handlar om att förpacka kommunal information som underlättar för företagarna och andra grupperingar i deras dagliga verksamhet. Utmaningen ligger i att hitta en bra nivå på informationsmängden, frekvensen på spridningen och inte minst paketeringen. Näringslivsenheten börjar att komma rätt i sitt uppdrag men har en bit kvar innan det optimala läget. medborgarna för att därigenom utveckla kommunen. God hälsa bland medborgarna. Den fysiska miljön är trygg. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Tillgänglig konsumentupplysning God förståelse för uppdraget. Kompetenta medarbetare. Välinformerade medarbetare En god hälsa bland medarbetarna. Höga frisktal. Medarbetarens kompetensutveckling. Hållbar utveckling Näringslivsenheten bidrar till att sträva mot målet genom att enheten ansvarar för Fairtrade city arbetet. Forshaga kommun visar att man tänker långsiktigt och har tagit ställning till att en rättvis handel sker med tex kaffe och te. Det finns fortfarande mycket mer att göra på lokal nivå i frågan. Allt handlar om prioriteringar. Långsiktig och hållbar planering Fairtade city certifieringen bygger på att Forshaga kommuns verksamhet står på långsiktiga och hållbara grunder. Arbetet att utveckla kommunens engagemang i Fairtrade fortgår genom den engagerad styrgrupp. Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Näringslivsenheten jobbar i många olika dialogprocesser där representanter för föreningar, utvecklingsgrupper, byalag och företagare har stora möjligheter att bidra med inspel till processerna. Alla processer har ett tydligt fokus på att förbättra och utveckla en pågående verksamhet. Genom att vara med som processledare visar Forshaga kommun att man vill lyssna på Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) Tillväxt Näringslivsenheten bidrar i allra högsta grad till målet. Enheten verkar för att skapa miljöer och strukturer som är gynnsamma för företag att starta, driva och utveckla Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

8 sin verksamhet i. Går det bra för företagen går det bra för kommunen. Allt hänger ihop! Ökande befolkning En ökande befolkning är en förutsättning för att kunna behålla en hög samhällsservice. Näringslivsenheten verkar för att de olika aktörerna som bidrar till sin del av samhällsservicen har så goda förutsättningar som möjligt att bedriva verksamhet i Forshaga kommun. Vidare jobbar vi med besöksnäringen, en branch som att attraherar människor till Forshaga kommun som besökare. Lyckas de med att ge besökaren en bra upplevelse så kan de innebära att fler får upp ögonen för Forshaga kommun som en boende ort. I många fall väljer man att flytta till en ny bostadsort som man någon gång har besökt som turist. Fler och växande företag. En grund förutsättning för en levande kommun är att det finns många och starka företag. Går det bra för företag så kan Forshaga kommun erbjuda en bättre skola, äldreomsorg och samhällstjänster över lag. Allting hänger i hop. I Forshaga kommun finns det väldigt många småföretag som strävar på framåt. Med rätt stöd finns möjligheten att fler växer och därigenom kan erbjuda fler arbetstillfällen. Näringslivsenhetens målsättning är att skapa miljöer och strukturer som gynnar utvecklingen. olika arbetsområden. Genom samarbete förmerar enheten sina finansiella resurser och får tillgång till en bredare kompetens- och erfarenhetsplattform. Samverkan med näringslivet En bra samverkan med näringslivet är en grundförutsättning för ett bra näringslivsklimatet. Näringslivsenheten verkar genom de flesta av de lokala näringslivsorganisaionerna. Genom samverkan kan kommunens resurser förmeras då fler är med och bidrar till insatsen. Samverkan i Karlstadsregionen. Forshaga kommun är en viktig del av Karlstadsregionen och genom samverkan ökar möjligheterna att hela regionen utvecklas och växer. I dagsläget finns det två bra samverkansområden för Näringslivsenheten. Samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer. En god samverkan är A och O för att lyckas med vår strävan att vara en bra kommun att leva och verka i. Genom samverkan med kommuner, myndigheter och andra organisationer kan vi förmera våra resurser och i dagsläget har Näringslivsenheten ett flertal olika samverkans områden som innebär utvecklar vår egen verksamhet. God ekonomisk hushållning Internationell samverkan Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 procent av skatteintäkter och skatteutjämning Samtliga investeringar ska skattefinansieras Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2% årligen Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Trygga och hållbara miljöer. God kollektivtrafik Tillgängliga gång- och cykelvägar God samverkan. Näringslivsenheten bidrar till målet genom att i mycket stor grad samverka med nyckelaktörer inom enhetens Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

9 kommunteknik och service Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Kommunteknik underhåller kommunens fastigheter bl.a. förskolor och skolor och ser till att de följer upp till gällande krav på en bra skolmiljö. Vidare sköts kommunens lekplatser och parkytor för att inbjuda till ett gott intryck. Målet med att upprätthålla bra vägstandard har ej uppnåtts pga bristande resurser. Rent vatten skall finnas dygnet runt till brukarna. Kostenheten serverar måltider som ger goda matvanor genom livet. Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Fastighet: Kommunteknik förvaltar kommunens byggnader där vi kontinuerligt har följt upp att gällande myndighetskrav följs. Energideklarationer är gjorda på de större fastigheterna och utgör ett bra framtida underlag för energibesparing. Målet med att börja med drift- och skötselinstruktioner på fastigheterna har inte uppnåtts ännu pga tidsbrist. Park: Kommunens lekplatser har haft den tillsyn som krävs. Grönytor klipps tillfredsställande. Städning av gatuytor blir tidvis lidande pga resursbrist. Gatu: Målet med att asfaltera 1,5 % av gatunätet har ej uppnåtts. Endast 0,75 % är utförd i år. VA-verk: VA-verkens kontrollplaner för vattenkvaliteten följs och har utökats tidvis pga brunt vatten som nu rättats till genom kolfilterbyte i vattenverket. Underliggande enheter Alla barn och unga har tillgång till kultur. Idrott ska vara tillgänglig för alla. Kommunteknik samråder med föreningarna om IPskötsel tillsammans med vaktmästarna som är anställda av oss. Även kommunens motionsspår underhålls så att de inbjuder till rekreation och positiva upplevelser. Målsättning med konstsnö har denna säsong inte kunnat uppnås pga den milda vintern 2011/2012. Det livslånga lärandet Vår del i att ge goda matvanor är att servera mat som är näringsriktig och rätt komponerad. Måltiden skall ge en ökad prestationsförmåga och ett ökat välbefinnande. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Dialog med allmänheten förs med verksamhetsansvariga dagligen genom facebook och mail. Information om verksamheten eller akuta störningar i samhället förs ut omedelbart via digital media. Tillgänglig kommunal information. Målet uppfylls genom info på hemsida och facebook. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Vi planerar en kundenkät om någon av våra verksamheter till slumpvis utvalda bland de boende i kommunen. Den har inte kunnat utföras i år pga tidsbrist. Ev. återupptar vi detta God hälsa bland medborgarna. Gatubelysningen är numera tänd året runt vilket ger ökad trygghet bland befolkningen. Förstärkt belysning har skett vid strategiska övergångsställen. Utbudet från kostenheten följer livsmedelsverkets rekommendation och skapar en bra grund till god hälsa i skolan och i äldrevården. Den fysiska miljön är trygg. Planlagd rondering sker över vårt belysningsnät. Även akuta byten sker vid stort behov. Förstärkt belysning har stärkt tryggheten kring strategiska övergångsställen. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Utbudet från kostenheten följer livsmedelsverkets(slv) rekommendation och socialstyrelsens råd om bra mat till skolan och äldre. Matråd med rektorsområden och med kostombuden har genomförts. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

10 Tillgänglig konsumentupplysning God förståelse för uppdraget. Vidareutbildning genom kortare kurser erbjuds i mån av budget och behov. Kompetenta medarbetare. Alla medarbetare erbjuds vidareutbildning i form av kortare kurser eller mässor i mån av ekonomi och tid. Detta bevakas av respektive ansvarig chef. Välinformerade medarbetare Arbetsplastträffar APT har genomförs kontinuerligt enligt mötesplan. En god hälsa bland medarbetarna. Alla medarbetare uppmanas till att utnyttja motionstimmen som erbjuds. Även andra aktiviteter sker gruppvis utanför arbetstid som ger ett sammansvetsat gäng med bra arbetsklimat. Höga frisktal. Förvaltningen har låg sjukfrånvaro vilket tyder på friska medarbetare. Medarbetarens kompetensutveckling. Hållbar utveckling Kostenheten mål är att 25 % av inköpen skall vara ekologiska men endast 10 % har uppnåtts. Rättvisemärkta bananer och kaffe har köpts in under året (Fairtrade city). Energikartläggning är gjord för att bygga bort oljeeldning i våra fastigheter. Långsiktig och hållbar planering Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Endast 10 % av inköpen år 2011 var ekologiska. Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) Hittills har 50 % minskning av utsläppen från fossila bränslen uppnåtts. Tillväxt Ökande befolkning Fler och växande företag. God ekonomisk hushållning Målet att hålla budget för 2011 är ej uppnått för Kommunteknik, (-800 tkr). Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 procent av skatteintäkter och skatteutjämning Trots regelbunden uppföljning hamnade Kommunteknik på minus i år på c:a 800 tkr beroende på den kalla vintern, underskott i externa hyror, fel kostavtal mot friskolan mm. Samtliga investeringar ska skattefinansieras Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2% årligen Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Trygga och hållbara miljöer. Gatu- och parkytor städas i de centrala delarna tre gånger/vecka för att inbjuda till trygga miljöer. Cykelstråksplan tas fram tillsammans med Trafikverket. God kollektivtrafik Nya busskurer med anpassning för funktionshindrade har byggts i sommar. Tillgängliga gång- och cykelvägar Kommunen har lämnat in önskemål om felande cykelstråk längs Trafikverkets vägar. Kommunala GCvägar är väl utbyggt. God samverkan. Samverkan med Karlstad och dess kranskommuner sker i renhållningsfrågor med regelbundna träffar. Livsmedelsupphandling sker med 4 andra kommuner i samverkan. Samverkan med näringslivet Samverkan i Karlstadsregionen. Inom renhållningsverksamheten hålls regelbundna möten. Målet är gemensamt införande av matavfallsortering Samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer. Livsmedelsupphandling sker i samverkan med, Grums, Kil, Munkfors och Hagfors kommun. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

11 Nytt avtal kommer att gälla från april 2012 Tekniska chefer har haft regelbundna träffar under året. Internationell samverkan Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

12 Kultur och fritid Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Barnbibliotekarierna har genomfört en författarvecka för alla grundskoleelever under hösten. Biblioteket erbjuder låntagare som har svårt att själva ta sig till biblioteket att få boken levererad hem av biblioteket. SIUSU idrottsutbildarna erbjuder olika utbildningar till föreningarna i kommunen. Under året har vi tagit nystart med idrottsskolan. Det har varit idrottsläger och olika prova på aktiviteter. Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Forshaga kommun har en fortsatt hög simkunnighet. Tillgänglig kommunal information. Protokoll från kommunens sammanträden finns tillgängliga på biblioteket. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Kultur och fritid utvecklar dialogen med medborgarna med fokus på unga genom Ungdomsrådet och Husrådet. God hälsa bland medborgarna. Genom arbetet med intryck Forshaga har en plan lagts för bl.a. kommunens vandringsleder vilket leder till en bättre service för kommuninvånarna, vilket ger ökade möjligheter för en bättre folkhälsa. Genom avtal med Friskvården i Värmland erbjuder Forshaga kommun hälsoprofilsbedömningar, motionsaktiviteter och kostrådgivning. Den fysiska miljön är trygg. Alla barn och unga har tillgång till kultur. Vi har sedan hösten 2012 en Kulturskola som erbjuder musik, dans och teater till en låg avgift. Alla elever i åk 2 eller 3 har deltagit i orkesterklass. Författarveckan har gjort det möjligt för alla elever i grundskolan att får träffa en författare. Kulturhuset erbjuder olika kulturaktiviteter och prova på verksamhet. Idrott ska vara tillgänglig för alla. Genom avtal med Sisu idrottsutbildarna erbjuds ledarutbildning till föreningarna. Idrottsskolan har dropin verksamhet, läger och prova på verksamhet. Det livslånga lärandet Biblioteket erbjuder låntagare som har svårt att själva ta sig till biblioteket att få boken levererad hem av biblioteket. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Ungdomsrådets arbete utvecklas och nu är det regelbundna möten med KSAU. Det har varit flera mycket uppskattade dialog caféer. Kultur och fritid strävar efter att alltid ha en dialog med kommuninvånare. Husråden planerar och deltar aktivt i arbetet med verksamheterna på Träffen och Kulturhuset. Folkhälsan är god. Genom arbetet med intryck Forshaga har det lagts en plan för bl.a. kommunens vandringsleder, som leder till en bättre service för kommuninvånarna, vilket kan leda till bättre folkhälsa. Genom avtal med Friskvården i Värmland erbjuder Forshaga kommun hälsoprofilsbedömningar, motionsaktiviteter och kostrådgivning. Trygga och hållbara miljöer. God kollektivtrafik Tillgängliga gång- och cykelvägar God samverkan. Kulturhuset har personal med i Centrumgruppen för att samverka om olika aktiviteter, vilket har fungerat bra och varit positivt för vår verksamhet. Kulturhuset samarbetar med flera studieförbund vilket bl.a. har förmerat verksamheten genom två nya replokaler för ungdomar. En resa till Botswana med medel från ICLD har genomförts, en förstudie kan genomföras under 2012 om medel beviljas. Samarbetet med vår vänort Råde fortsätter som planerat genom utbyten vid UKM. Vår vänort i Tyskland Klutz har visat intresse för ett utbyte med Kulturskolan. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

13 Samverkan med näringslivet Kulturhuset har representanter med i Centrumgruppen för att samverka om olika aktiviteter, vilket har fungerat bra och varit positivt för vår verksamhet. Samverkan i Karlstadsregionen. Biblioteken i Värmland samarbeter inom många områden, framförallt genom SELMA projektet. Under året har den stora satsningen varit en ny gemensam webb. Samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer. Vi samarbetar med de olika studieförbunden för att utveckla aktiviteterna för kommuninvånarna. Internationell samverkan En resa har genomförts till Botswana genom ICLD. En ansökan till förstudie är påbörjad och kommer förhoppningsvis att bli beviljad under våren Vi samarbetar med Råde om UKM och ett första steg är taget för ett samarbete med Kulturskolan och Klutz. En ansökan till Ungdomsstyrelsen för ett projekt till Turkiet är påbörjad. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

14 Barn och utbildning Kommungemensamma mål och nämndmål andra åtgärder tidigt och att vi därmed kan förebygga en del. Vi utgår även att vi på sikt ska få till fler hemmaplanslösningar. Analys visar att 4,5 socialsekreterare är lågt dimensionerat. Alla har en god uppväxt En hög medvetenhet och ett gott arbete pågår för att alla ska ha en god uppväxt. Vi har under detta år börjat med en rad olika förebyggande insatser som fortsätter under våren. Vårt arbete bygger på att föräldrar ska känna sig stolta och trygga när de anförtror sina barn och ungdomar till oss. Våra verksamheter ska vara anpassade så att de är tillgängliga för alla. Alla barn ges god omsorg och har kunskaper som ger förutsättningar för vidare studier och/eller arbete Vi följer gällande styrdokument i våra verksamheter. Likvärdigheten ses över när det gäller bland annat bedömning. Det finns bra förskoleverksamheter i vår kommun och en öppen förskola. Det blev 2011 ett högt snitt när det gäller placerade barn 18,3 och några avdelningar har dessutom en hög snittid. Många förskollärare har gått förskolelyftet och lärare har gått lärarlyftet. Kartläggning pågår för att se över behörighet bland lärare. De lärare som är färdigutbildade nu och kommer ut för att arbeta i våra verksamheter ska ha en mentor och gör ett introduktionsår. Vi arbetar med att ta fram en plan för detta arbete men väntar även på allmänna råd från Skolverket. Genom bra förskoleverksamheter, barnens IUP, skriftliga omdömen, åtgärdsprogram och en fungerande elevhälsa samt tydliga trygga vuxna ska vi ge alla barn förutsättningar att utvecklas och nå kunskapsmålen. Alla barn och unga nås regelbundet i verksamheten av kultur i olika former Ett stort kulturutbud har ebjudits alla årskurser under året Kompetensutbildning har även getts till personal ett flertal tillfällen med ett antal föreläsare i estetiska lärprocesser. Alla barn och unga mellan 0 till 20 år har en trygg uppväxt. Vi har barn och ungdomar som far illa i vår kommun. Besök på barnahus under 2011: Samråd: 10 Polisförhör: 17 Läkarundersökningar: - Vittnesförhör: 4 Inledda förundersökningar: 7 Vid alla placeringar ökar arbetsbelastningen. Högre lagkrav lex Sarah Familjebehandlare 1,8 + tjänst arbetar utifrån socialsekreterarnas vårdplan och förhoppningsvis så ska det göra att fler barn och unga kan nås och erbjudas Vårdnadshavare ges förutsättningar att klara av föräldrarollen Utökat informationsbehov med anledning av nya läroplaner, kursplaner, nytt betygssystem, ny skollag och en ny gymnasieskola. Det förebyggande och utökade arbetet som görs i samverkan med familjecentralen ska förhoppningsvis ge effekt. Vid ev oenighet i familjer ges möjlighet till samarbetssamtal. Två familjebehandlare har anställts och vi har startat ett utvecklat arbete från 1 november. Detta är tänkt att ge hemmaplanslösningar på ett annat sätt än tidigare. Även förebyggandearbetet på familjecentrum med föräldrautbildningar m.m. har startat. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. En mängd olika strategier finns och utförs för att öka informationen och dialog. Våra uppdrag ställer krav på information och dialog och vi strävar ständigt efter att bli bättre. Barn och unga vet vilka grundläggande värderingar vårt samhälle vilar på. Både förskola och skola vilar på demokratiska grunder. Arbetet utifrån våra likabehandlingsplaner forsätter och de används kontinuerligt i vardagen. Barn, unga och vuxna har god kunskap om verksamhetens mål och ansvar. Arbetet pågår med implementering av våra nya reformer. Även mycket information till elever och föräldrar erbjuds kontinuerligt. Fokus på detta fortsätter även under hela Barn- och föräldrar känner tilltro till sin förmåga att påverka/medverka och ta ansvar. Genom vår nya lärplattform ökar föräldrar och elevers insyn i skolarbetet. Föräldrar inbjuds till våra förskolor, fritidshem och skolor till olika samråd där övergripande frågor diskuteras. Stöd ges till de elever som befaras att inte nå målen. Nolltolerans mot kränkande behandling Redan med de allra minsta stödjer vi utvecklingen i öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar m.m. Utvärdering sker kontinuerligt gällande vår likabehandling. Utvärderingen är sedan underlag vid framtagandet av Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

15 höstens likabehandlingsplaner. Nolltolerans mot olovlig frånvaro inom skolans alla stadier Frånvaro uppmärksammas kontinuerligt, sammanställs och rapporteras även vidare till förvaltningen. Samverkan med hemmen sker vid oroande frånvaro. Olovlig frånvaro rapporteras samma dag till hemmen. All frånvaro utreds när det har betydelse för måluppfyllelse (olovlig/tillåten). En arbetsgrupp startar våren 2012 med representanter från elevhälsa, skolpsykolog och socialtjänst för vidare arbete med att nå målet nolltolerans. God hälsa bland medborgarna. Arbetet vi planerar ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta åstadkommer vi genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och olika arbetsformer. Det är viktigt att få må bra och trivas. Hög måluppfyllelse gör att många kan läsa vidare och sedan komma ut i arbetslivet till goda arbeten. Vi behöver ha tidigare insatser av studie yrkesvägledare för att öka motivation till studier. En utveckling av elevhälsaarbetet pågår för att mer förebyggande arbete ska utvecklas inom våra verksamheter. Barnets behov i centrum BBIC är en metod som ska säkra arbetet med barn som behöver stöd genom socialtjänsten. Barn och ungdomars mentala och fysiska hälsa är god Skolsköterskornas arbetstid har utökats och det finns skolsköterska på varje skola. Har utökat Skolkuratortjänst med 5% fördelad på Grossbol och Skived från augusti ytterligare utökat med 5%. Arbetet har pågått för att utveckla en samlad elevhälsa med elevhälsopersonal från alla skolområden som startar upp Barn och unga är kreativa och entreprenöriella. Fritidspedagogerna på våra olika skolområden har gemensamt startat ett nätverk med focus på att stärka och utveckla verksamheten. Att stödja eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska, entreprenöriella och sociala medlemmar i skolan, fritidshemsgruppen liksom i samhället i stort. I den nya behörighetslagen får inte fritidspedagogerna legitimation. God förståelse för uppdraget. Ett hårt arbete pågår med uppdragsförståelsen eftersom det aldrig någonsin tidigare i historien har varit så mycket nya reformer. Alla är mycket engagerande och vi vandrar framåt tillsammans. Uppdragsförståelse. Samarbete mellan skolområdena pågår och utvecklingspedagogernas arbete tillsammans med rektorernas är mycket viktigt. Ny skollag, nya kursplaner och nya läroplaner implementeras med skolverkets implementeringsmaterial, konferenser, och skolgemensamma träffar under året. En god hälsa bland medarbetarna. Vi har en pressad arbetssituation i och med ovanligt stora reformförändringar i alla våra verksamheter. Friska medarbetare Samverka med personalavdelningen för att hitta friskfaktorer som gör att vi håller oss friska och trivs samt känner oss stolta över våra arbetsinsatser. Mathanteringen på våra förskolor är en stor extra arbetsbelastning. Vi har inte kök som är anpassade till att utföra dessa uppgifter och vi har ingen utökning av antal tjänster trots att dessa arbetsuppgifter har tillkommit. En mängd administrativa uppgifter har tillkommit i våra verksamheter som ska in i den ordinarie arbetsbördan. Medarbetarens kompetensutveckling. Den kompetensutveckling vi har haft under året har varit mycket bra och givande. Mycket i våra verksamheter har riktats mot reformförändringarna och vi fortsätter detta arbete även under kommande år. Kontinuerlig kompetensutveckling Kompetensutbildning pågår kontinuerligt. Ett stort arbete riktar sig nu mot bedomning med tanke på att betyg ska sättas från åk 6. Hållbar utveckling Vi har ett stort ansvar för att utveckla lärandet och bland våra yngsta måste även möjligheten till att utveckla leken finnas. Stort ansvar vilar på våra verksamheter för att bidra till en harmonisk utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ger grund för fortsatt lärande och utbildning. Alla barn och unga når kunskapsmålen i de nationella proven Viktigt med analys av nat prov så att vi kan se eventuella svagheter i vår undervisning. Tillräckligt med resurser så att möjlighet till stöd kan erbjudas. Tekniken på våra skolor och redan på våra förskolor behöver utvecklas. För att nå målen i våra läroplaner krävs modern teknik och vi måste ges möjlighet att "hänga med" i samhällsutvecklingen. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Få föräldrar som i dagsläge har behov. Behöver en tilläggsbudget för att kunna erbjuda detta om vi inte ska ta resurser från annan verksamhet. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

16 Tillväxt Kreativa elever med bra utbildning behöver vi för framtiden. Vi behöver utveckla formerna för och erbjuda eleverna tidigare i utbildningen underlag för att välja fortsatt utbildning. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Vi har under året arbetat framgångsrikt med estetiska lärprocesser Barn och ungdomar är kreativa och entreprenöriella Läroplanerna förtydligar vikten av entreprenöriellt lärande inom alla våra verksamheter. Eleverna ges möjlighet till att ta initiativ och ansvar samt får utveckla sin egen förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan bidrar genom det till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. God ekonomisk hushållning Vi når inte vårt mål att hålla budget men främsta orsaken till det är omhändertagande av barn som far illa och oväntade gymnasiekostnader. Utverka så mycket kvalitet som möjligt utifrån tilldelad ram Flera och tuffa omstruktueringar har gjorts i alla våra verksamheter under året för att få pengar att räcka till våra dagliga verksamheter. Den nya skollagen ställer ändrade krav när det gäller barn och elever som behöver stöd både i förskola och skola. Barn och unga som far illa ökar i samhället. Elever flyttar till och från kommunen och även det påverkar budget. Vår personalbudget går med underskott i dagsläget men förhoppningsvis ska det vara investerade pengar på sikt. Ny lag om att den som har behov av stöd för att nå måluppfyllelse ska få det, kommer att försvåra även för budgetplaneringen Skolområdena har verkligen ansträngt sig till det yttersta för att kompensera på olika sätt för personalbudgetens underskott. Trygga och hållbara miljöer. Säkra miljöer speciellt för våra minsta behöver ses över, staket, grindar m.m. Arbetsmiljön i våra mottagningskök är inte tillfredsställande då de inte är anpassade till att utföra det som kostenheten har krav på. Miljökontoret har en mängd ålägganden på våra verksamheter som vi har svårt att uppfylla. Samverkan ger goda utbildnings- och omsorgsmöjligheter. Utvecklingspedagoger ansvarar för våra gemensamma kompetensutvecklingar. Språkpedagogen arbetar gemensamt med alla skolor och förskolor i kommunen. Läs och skrivutvecklaren samverkar med alla skolor och erbjuder även studiecirklar för lärare. Matematikutvecklaren handleder i Learning Study på alla våra skolor. Karlstads universitet Förskolelyftet är nu avslutat men vi har många förskollärare som har vidareutvecklat sin kompetens inom framförallt språklig och matematisk utveckling. Lärarlyftet är nu också avslutat. Under vt 2012 startar lärarlyftet II upp men det ger inte samma utrymme i val av ämne som tidigare och ger dessutom betydligt mindre i statsbidrag. Vi ser nu över vårt behov och beräknar ge några utrymme i tjänst att vidareutbilda sig i de ämnen vi har störst behov av först ht Matematikutvecklaren handleder i Learning Study på alla våra skolor. Hon arbetar även som handledare på Universitetet i Learning Study. VFU (verksamhetesförlagd undervisning) är en annan form av samarbete med Universitetet, där vi blir lärarutbildare på fältet genom att ta emot lärarstuderande. En skola arbetar med energiutmaningen gemensamt med Universitetet. Närliggande kommuner Elevhälsan har startat ett samarbete våren 2012 genom att implementera skol och elevutredningen tillsammans Kil och Forshaga. Skolpsykologerna i respektive kommun är ansvariga. Barnahus i värmland har från projektstadie gått över till en permanent samarbetslösning för Värmlandskommunerna. Avtalet gäller fr.om till Socialjourens samarbete med Värmlandskommuner har förlängts fr.o.m till och med Social samverkan - medborgardialog Elevråden på våra högstadieskolor har deltagit på ungdomscafé. Ett konkret förslag kom fram angående mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Om detta förslag tas i kommunfullmäktige, så tyckte eleverna att det skulle vara minst tre "faddrar" för varje barn som skulle bli aktuell att gå i skolan Barn och unga är intresserade och kunniga om miljöfrågor. Ifrån de allra yngsta barnen i våra verksamheter arbetar vi med att lägga stor vikt på miljö- och framtidsfrågor. Våra verksamheter medverkar till att barn/elever ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. God samverkan. Finns flera väl fungerande nätverk. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

17 Miljö- och bygg Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Nämnden bedöms uppnått målet att alla ska ha en god uppväxt. Trots att alla åtaganden inte är uppnådda. Inom de viktigaste områdena Säkra livsmedel och hälsosamma miljöer, i skolor m.fl. som nämnden har tillsyn över har målen uppnåtts. Förvaltningen behöver förbättra sina rutiner för att bidra till en ökad trafiksäkerhet inom tätorterna. Barns och ungas vistelsemiljöer är trygga och hälsosamma. Arbetet har fortsatt enligt rutin men de åtaganden som innebar att ta fram med checklista för detaljplaner och rutin för hantering av trafiksäkerhetsärenden fortsätter Kommunen har en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö Den nya plan och bygglagen har medfört långa handläggningstider för bygglov. Flera nya detaljplaner har tagits fram. Det har medfört att resurser inte har räckt till för att revidera äldre detaljplaner. Livsmedel håller en hög kvalité. Kontroller av livsmedel- och dricksvattenanläggningar har utförts enligt plan. Alla livsmedelsanläggningar har klassats om enligt livsmedelsverkets nya modell vilket har inneburit en revidering av avgifterna för livsmedelsföretagen. Deltagandet och genomförande av projekt har gått enligt plan. Arbetet med fastställande av egenkontroll på vattenverk fortsätter God och säker trafikmiljö Tillsammans med Kommunteknik planeras trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Lärcenter. Beslut Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Svårt att bedöma om målet är nått trots att åtaganden och aktiviteter genomförts. Medborgarna har kunskap om varför och vilka olika miljöåtgärder som vidtas Medborgarna har informerats bland annat genom hemsida, annonser och reportage i kommuntidningar. Förvaltningen har även svarat på frågor som kommer in via facebook, hemsida och telefon. Tillgängliga boendemiljöer Inkommande bostadsärenden har handlagts enligt plan. Tillsynen om tillgänglighet ingår rutinmässigt vid bygglovsprövning medan tillsynen av offentliga miljöer var nedprioriterad. God hälsa bland medborgarna. Målet uppnått. Kontrollen och tillsynen inom områdena livsmedel, skolor, äldreboenden och strandbad har utförts enligt plan. Arbetet inom området biologisk mångfald har fått prioriteras ner eftersom tillräckliga resurser inte funnits. Livsmiljön är hälsosam Tillsynen av olika verksamheter har utförts enligt planen. Avloppsinventering, strandbadvattenkontrollen med flera har utförts enligt planen. Revidering av hälsoskyddsföreskrifter flyttas till Bevara den biologiska mångfalden En åtgärd har genomförts under året. För att kunna genomföra målen i naturvårdsprogrammet krävs ytterligare resurser. God förståelse för uppdraget. Målet uppnått. Uppdragsförståelse Öka förståelsen för uppdraget genom information om nämndens uppdrag och mål samt delaktighet i målarbete och uppföljning. En god hälsa bland medarbetarna. Målet uppnått. Fysiskt aktiv personal som utnyttjar friskvårdstimme och har låg sjukfrånvaro. Friska medarbetare Medarbetarna uppmuntras till att utnyttja friskvårdstimmen och att delta i personalavdelningens aktiviteter. Någon gång per år erbjuds en egen aktivitet som är öppen för alla. Medarbetarens kompetensutveckling. Målet uppnått. Medarbetare med god grundkompetens som kontinuerligt vidareutbildas. Kontinuerlig kompetensutveckling En summa för utbildning för varje medarbetare finns avsatt i budget. Hållbar utveckling Målet uppnått. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

18 Avgifter på lagstadgad tillsyn på miljöskydds-, hälsoskydds-,livsmedelsobjekt samt alkohol-och tobakstillsynen motsvarar tidsåtgången. En ny plan- och bygglag har kommit och man har antagit en ny bygglovstaxa. Livsmedelstaxan har reviderats. Tillväxt God ekonomisk hushållning Målet uppnått, ekonomi i balans. Ekonomi i balans Månadsvis uppföljning och regelbunden rapportering till ekonomiavdelningen skapar kontroll över ekonomin. Trygga och hållbara miljöer. Målet inte uppnått. Fler verksamheter borde ha fått tillsyn även om vi var nära målet. Tillsyn av förorenad mark är eftersatt. Medborgarna har god förståelse för sin egen miljöpåverkan. Vid tillsyn av verksamheter och handläggning av olika anmälningsärenden samt vid genomförande av olika informationsaktiviteter ökas medborgarna kunskap om sin egen miljöpåverkan. God samverkan. Måler uppnått, förvaltningen har en fungerande samverkan både internt och externt. En hållbar kommunutveckling. Delta i olika projekt och grupper för att ta del av andras kunskap och erfarenheter samt dela med sig egna. Samverkar med andra förvaltningar inom kommunen. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

19 Vård och omsorg Kommungemensamma mål och nämndmål Alla har en god uppväxt Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med anhörigstöd och då framförallt riktad till barn och unga har varit en del av den kommungemensamma måluppfyllelsen. Livssituationen upplevs som stimulerande, trygg och behovsstyrd. Här finns ett flertal aktiviteter att genomföra medan andra har genomförts. Aktiviteter erbjuds. Boende som är anpassat till behovet finns oftast. Inom äldreomsorgen finns problem med verkställighet av särskilt boende då platsantalet minskat och behovet uppvisade en tillfällig ökning av behovet under våren/sommaren (Äldreomsorg). Kommunen erbjuder anhörigstöd Utifrån samtliga genomförda och pågående insatser (åtaganden och aktiviteter) samt vårt deltagande i Region Värmlands arbete med anhörigstöd i olika former har målsättningen med att erbjududa anhörigstöd till förvaltningens samtliga verksamheter uppfyllts med god marginal. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Samtliga enheter inom förvaltningen har genomfört eller håller på att genomföra allt fler möjligheter för våra brukare att kunna påverka insatsernas genomförande.. Alla brukare känner tilltro till sin förmåga att påverka verksamheten. Samtliga enheter inom förvaltningen har genomfört eller håller på att genomföra allt fler möjligheter till påverkan av sin egen situation och insatser. Enligt mätning av brukarnas möjligheter till påverkan vid insatser från kommunen eller i livssituationen har vi tyvärr uppnått något sämre resultat 2011 än 2010 (öppna jämförelser) och nämndens strävan är ett bättre resultat. God hälsa bland medborgarna. Här finns ett flertal aktiviteter att genomföra medan andra har genomförts. Aktiviteter erbjuds. Boende som är anpassat till behovet finns oftast. Ombyggnation har påbörjats på Lintjärn för att tillgodose behovet av gemensamt boende inom LSS/Socialpsykiatri. Förebyggande hembesök har utförts av distriktssköterskorna inom kommunen riktat till personer 80 år och äldre som inte redan har insatser. Enligt öppna jämförelser (2011) ligger Forshaga på 23 plats i landet vad gäller uppfattningen trygghet i särskilt boende och på 265 plats för ordinärt boende med stöd av hemtjänst. En mer djupgående analys behöver göras framöver Start av ombyggnation har planerats och påbörjats på Lintjärn för att tillgodose behovet av gemensamt boende inom LSS/Socialpsykiatri. Enligt öppna jämförelser (2011) ligger Forshaga på 23 plats i landet vad gäller uppfattningen trygghet i särskilt boende och på 265 plats för ordinärt boende med stöd av hemtjänst. En mer djupgående analys behöver göras framöver. Alla brukare inom nämndens samtliga områden har numera en kontaktman. Utbildning för all personal har genomförts. Kontaktmannen skall tillsammans med brukaren upprätta en plan för hur insatserna skall göras. Detta arbete är påbörjat och kommer att fortsätta hela Arbete pågår tillsammans med ett flertal aktörer gällande sysselsättning både på öppna marknaden, särskilt anvisade arbeten samt daglig sysselsättning. Analysen resulterar i att mer behöver göras och gärna tillsammans med en vård- och stödsamordnare inom kommunen. (Socialpsykiatri) Daglig sysselsättning inom LSS behöver utredas och förbereda ett ökat behov. Planering för detta har påbörjats och utredning kommer att inledas i början på Förebyggande hembesök har utförts av distriktssköterskorna inom kommunen riktat till personer 80 år och äldre som inte redan han insatser. Hälso- och sjukvården håller hög kvalité Ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift finns framtaget och beslutat av nämnd. Årliga kvalitetskontroller har utförts och rapporterats till nämnd gällande hälso- och sjukvården. Medverkan i kvalitetsregister har startat under året. Nämnden har fått löpande rapportering. Målet hög kvalitet får anses har uppnåtts under året utifrån de åtagande som gjorts. Kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds regelbundet Kulturplan har upprättats inför 2011 och slutförts enligt plan. Gårdsråden i både Deje och Forshaga är viktiga aktörer för aktiviteter och olika kulturarrangemang. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

20 Även samarbetet med Röda Korset har gett betydande samordningsvinster. Från 2012 kommer anställningen av aktivitetssamordnaren på Lintjärn att övertas av förvaltningen från Röda Korset. God förståelse för uppdraget. Vi arbetar med att all personal skall förstå konsekvenser av sitt handlande. Vi har en strävan efter att bli bättre på att utvärdera påbörjade arbeten och inventera behov. Vi använder aktivt Öppna jämförelser både de som görs från Skl och från Socialstyrelsen i förbättringsarbetet. Uppdragsförståelse Heltidsprojektet pågår men är försenat pga nödvändiga upphandlingar. Förväntas avslutas under 2012 som projekt Personal med rätt kompetens och anställningsomfattning Varje enhetschef anställer sin egen personal. Anställning sker i nära samarbete med personalavdelningen och målsättningen är lägst gymnasieutbildning. Heltidsprojektet pågår men är försenat pga nödvändiga upphandlingar. Förväntas avslutas under 2012 som projekt. Genom att medvetandegöra mål (den röda tråden) och aktivt prata om dess innebörd. Vi arbetar med att all personal skall förstå konsekvenser av sitt handlande. Vi har en strävan efter att bli bättre på att utvärdera påbörjade arbeten och inventera behov. Personalen uppmuntras även att vara aktiva på arbetsplatsträffarna. Arbetet har startats under 2011 och beräknas pågå under 3 år. Målet det första året har uppnåtts. En god hälsa bland medarbetarna. Information till personalen om kommunövergripande friskvårdsaktiviteter sker regelbundet. Under året har arbete skett för att kunna uppnå målet att alla medarbetare skall ha ett individuellt samtal per år med sin chef. Friska medarbetare. Kommunens insatser för bättre hälsa sker genom olika subventioner till friskvårdsaktiviteter. Målet är även att samtal mellan chef och medarbetare skall kunna genomföras. Tillväxt Personal inom LSS är intresserade av att starta personalkooperativ inom daglig verksamhet (LSS). Informationsmöten med deltagande från Värmlandskooperativen samt Hammarö Snickeri, som är ett kooperativ inom LSS har skett. Kommunen beviljades medel under året för utredning av förutsättningar inför ett eventuellt införande av LOV (Lagen Om Valfrihet). Vi är positiva till kooperativa lösningar. Under året har frågan om att starta personalkooperativ inom daglig verksamhet (LSS) kommit upp. Personal inom LSS är intresserade och informationsmöten med deltagande från Värmlandskooperativen samt Hammarö Snickeri, som är ett kooperativ inom LSS. Arbete med utredning inför LOV startas i januari 2012 då kommunen beviljades medel under året för utredning inför LOV samt för ett eventuellt införande. Medarbetarens kompetensutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling. Ett antal fortbildningstillfällen har genomförts och presenteras i bilaga. Chefsutbildningar sker både kommunövergripande och inom förvaltningen. Samtliga enhetschefer genomgick en ekonomiutbildning under oktober. Årlig inventering av behov, samt vara omvärldsorienterad i trender för att kunna möta morgondagenbehov av ny utveckling Hållbar utveckling Varje enhetschef anställer sin egen personal. Anställning sker i nära samarbete med personalavdelningen och målsättningen är lägst gymnasieutbildning. God ekonomisk hushållning Nytt sätt att budgetera och följa upp genomförs för personlig assistans from Framförallt är det Försäkringskassans bedömningar enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) som är anledningen till nuvarande överskridanden inom förvaltningen. Dessa beslut har inte kommunen möjlighet att påverka. System för en effektivare budgetering och uppföljning sker även inom andra delar av förvaltningen. Det är ett arbete som är långsiktigt och beräknas vara infört Införande av Kostnad Per Brukare (KPB) har startat under året. Ekonomi i balans Förvaltningen arbetar intensivt med att få budget i balans. Där det framförallt sker överskridande av tilldelad budget är inom de områden där kommunen inte har möjlighet till inflytande. Framförallt är det Försäkringskassans bedömningar av insatser och rätt till personlig assistans enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning (24)

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen... 4. Medborgare... 4 Medarbetare... 6 Ekonomi... 7. Barn och utbildning... 8. Medborgare... 8 Medarbetare... 9 Ekonomi...

Kommunstyrelsen... 4. Medborgare... 4 Medarbetare... 6 Ekonomi... 7. Barn och utbildning... 8. Medborgare... 8 Medarbetare... 9 Ekonomi... Budget 2015 Budget 2015 2(20) Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 4 Medborgare... 4 Medarbetare... 6 Ekonomi... 7 Barn och utbildning... 8 Medborgare... 8 Medarbetare... 9 Ekonomi... 9 Miljö- och bygg...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer