Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise Fagerstrand Lennart Storm Kaj Göransson Eva Baranyai Bernt Jonsson Lisbeth Lundberg Hans Dahlström Evy Annér Börje Slättman Martina Andersson Karl Längberg Elsa Pettersson Christer Jonsson Ann-Christine Quist-Karlsson Tobias Åberg Eva Karlsson Robert Ternström Mari Arvidsson Mats Larsson Stig Davidson Christina Davidson Lars-Gunnar Hellström Bodil Johansson Karina Helmersson Kenneth Petersson Anders Johansson Anders Carlsson Karin Heideman Jan Enarsson Ann Harmander Monica Ljungdahl Sivert Hugosson Bjarnette Tallberg Eivind Wiström Mariann Karlsson Anders Svensson Ewa Nilsson Nils Duveborn Ann-Margret Fahlgren Anders Karlsson John Green Åke Göthberg (ersättare för Karin Helmersson) Andreas Carlsson (ersättare för Anders Ivansson) Magnus Jeansson (ersättare för Roger Stålbrand) Övriga deltagande Myrthel Tobiasson, ersättare Bo Johansson, ersättare Bengt Lindgren, ersättare Nils-Erik Gustafsson, sekreterare 64 Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Dahlström och Kenneth Petersson Måndagen den 4 juni 2007, klockan i sammanträdesrummet Eken, kommunstyrelsekontoret, förvaltningshuset, Nybro Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Nils-Erik Gustafsson Inger Rydbrink Hans Dahlström Paragrafer Kenneth Petersson Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelsekontor, Förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Protokoll\Kommunfullmäktige\2007\KOMMUNFULLMÄKTIGE doc

2 Sammanträdesdatum 120 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 65 Anmälan av ny sammanräkning. 66 Allmänhetens frågestund. 67 Besvarande av interpellation angående badplatsen i Pålavik. 68 Interpellation angående Nybro kommuns ras i näringslivets ranking. 69 Besvarande av enkel fråga om landstingets vilja att behålla bassängen på Linnéahemmet. 70 Enkel fråga om uppföljningen av de så kallade Focusgruppernas arbete. 71 Enkel fråga om att blanda människor med demenshandikapp med andra på särskilt boende. 72 Yttre service Fastställande av friskvårdspolicy 2007 för Nybro kommun. 74 Undertecknande av Deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå. 75 Godkännande av reviderad IT-strategi 2006/2007 samt ny webbpolicy. 76 Övergång till Linuxbaserad IT-miljö. 77 Godkännande av detaljplan för Vulkanus Beviljande av igångsättningstillstånd samt anvisande av medel för rivning av byggnader på fastigheten Vulkanus Besvarande av motion angående ersättning för vård av egna barn och därmed ökad valfrihet för småbarnsföräldrar i Nybro kommun. 80 Godkännande av reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 81 Godkännande av förvärv av fastigheten Tikaskruv 1: Förlängning av avgiftsfri kollektivtrafik för Stads- och Lantturen.

3 Sammanträdesdatum 121 (forts) 83 Beviljande av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län. 84 Beviljande av ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län och Kommunernas Hus i Kalmar AB Motion om att utveckla demensomsorgen. 86 Motion om att förändra vatten- och avloppstaxan i Nybro kommun.

4 Sammanträdesdatum Dnr 07/0025 Anmälan av ny sammanräkning Efter uppropet anmäldes Länsstyrelsens i Kalmar län protokoll från den 14 maj 2007 att ny ersättare efter Mikael Sternehov (sd) inte kunde utses. Utdrag till: Milanka Maksimovic Akten

5 Sammanträdesdatum Allmänhetens frågestund Börje Hermansson från Orrefors frågade kommunstyrelsens ordförande Markus Lund om servicen i Orrefors och på den övriga landsbygden. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på gratisresornas effekt på handelsunderlagen på landsbygden? Markus Lund svarade med att han värnar om handeln i hela kommunen. Bland annat hemsändningsbidraget stödjer landsbygdshandeln. Han svarade vidare med att han själv varit en köptrogen Orreforsare. Flera överläggningar har genomförts för att bibehålla butiken i Orrefors. Även andra småföretag har deltagit. De fria resorna har stora fördelar för individens frihet. Roland Larsson frågade omsorgsnämndens ordförande Hans Dahlström om äldreboendets inriktning när det gäller demensboende? Hans Dahlström informerade om flera nya boenden. Han berättade utifrån ett fiktivt exempel om demensens komplexitet. Frågan är när flyttning är möjlig under sjukdomsförloppet? Vi skapar boenden för framtiden.

6 Sammanträdesdatum Dnr 07/0099 Besvarande av interpellation angående badplatsen i Pålavik Kommunfullmäktige återupptog till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträden den 2 maj 2007, 47, av andre vice ordföranden Nils Grönqvist (c), framställda interpellationen angående badplatsen i Pålavik. Kultur-fritidsnämndens ordförande Bernt Jonsson (s) ber om ursäkt för misstag i beredningsprocessen. Skriftligt svar redovisades genom föredragning i plenum. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet kritiserade Nils Grönqvist (c) bristerna i handläggningen. Kommunfullmäktige beslöt att interpellationen kommer att besvaras på nytt vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 18 juni Utdrag till: Bernt Jonsson KF

7 Sammanträdesdatum Dnr 07/0117 Interpellation angående Nybro kommuns ras i näringslivets ranking Kommunfullmäktiges ledamot Christina Davidson (c) hade lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) med följande lydelse: Sedan några år tillbaka genomför Svenskt Näringsliv en undersökning hur näringslivsvänliga de 290 kommunerna i Sverige är. Undersökningen grundar sig bland annat på fakta från Statistiska Centralbyrån och på enkätfrågor till 200 företag per kommun. För att få bra omdöme från företagen krävs att kommunerna har ett bra bemötande och en bra servicegrad. Det är också viktigt för företagen att de kan följa sitt ärende i den kommunala hanteringen. Den senaste undersökningen, som presenterades i början av maj, var ingen upplyftande läsning. Nybro kommun har rasat 56 placeringar i rankingen och är nu på plats 193 i landet. Vi kan ha synpunkter på de kriterier som är grunden för näringslivslistan som möjligen gynnar förortskommunerna. Vi kan också jämföra oss med liknande kommuner och då är det mycket oroande. Vi borde ha minst lika goda förutsättningar som Mönsterås (54), Västervik (65) och Borgholm (93) eller som glasbrukskommunen Lessebo. Vi har alla ansvar för kommunens näringslivsklimat, men störst ansvar har majoriteten och kommunstyrelsens ordförande. Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: - Är Du beredd att medverka till att kommunen, tillsammans med en utomstående aktör, genomför en enkätundersökning bland företagen för att kartlägga deras syn på kommunens bemötande och handläggning av ärenden? - Är Du beredd att satsa på en bred utbildning för politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för företagandet villkor och totalt öka kommunens näringslivskompetens? - Vad anser Du själv det beror på att vi för andra året i rad har rasat i näringslivets ranking?

8 Sammanträdesdatum (forts) - Har Du andra förslag till förbättringar i anledning av raset? Nybro Christina Davidson Interpellationen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslöt kommunfullmäktige att interpellationen fick ställas. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet redovisade Christina Davidson (c) utgångspunkten för sin interpellation samt de konkreta frågeställningarna. Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) informerade om att utredningen kommer att redovisas för kommunen och Nybro Företagsgrupp den 29 maj 2007 och meddelade att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 18 juni Utdrag till: Markus Lund 2 KF

9 Sammanträdesdatum Dnr 07/0109 Besvarande av enkel fråga om landstingets vilja att behålla bassängen på Linnéahemmet Kommunfullmäktige återupptog till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2007, 52, av ledamoten Christina Davidson (c) framställda enkla frågan om landstingets vilja att behålla bassängen på Linnéahemmet. Tekniska nämndens ordförande Lennart Storm (s) besvarade den enkla frågan med att överläggningar i frågan pågår mellan landstinget och tekniska nämnden Christina Davidson (c) tackade för svaret. Den enkla frågan ansågs därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 07/0126 Enkel fråga om uppföljningen av de så kallade Focus-gruppernas arbete Efter kommunfullmäktiges medgivande ställde ersättaren Andreas Carlsson (c) en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) om uppföljningen av de så kallade Focus-gruppernas arbete. Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) nämnde nya inslag som tillkommit, bland annat Under Kristallkronorna och näringslivsstipendium. Den enkla frågan ansågs därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

11 Sammanträdesdatum Dnr 07/0127 Enkel fråga om att blanda människor med demenshandikapp med andra på särskilt boende Efter kommunfullmäktiges medgivande ställde ledamoten Sivert Hugosson (kd) en enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande Hans Dahlström (s) enligt följande: Enligt tidningsuppgift har omsorgsnämndens ordförande uttalat att det är bättre att blanda människor med demenshandikapp med andra på särskilt boende. Om detta stämmer vill vi veta på vilka grunder Hans Dahlström bygger denna uppfattning? Omsorgsnämndens ordförande Hans Dahlström (s) besvarade den enkla frågan med att han är tveksam till ytterligare demensboende. Det är enheternas utformning och servicegraden som är det viktiga. Den enkla frågan ansågs därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 06/0143 Yttre service 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt, , om erbjudande om yttre service. Beslutet blev att avvakta med att införa servicetjänster till äldre, som inte är biståndsbedömda på grund av ändrade förutsättningar för anställandet av plusmedarbetare samt i avvaktan på att nuvarande verksamheten med yttre service för biståndsbedömda äldre har hunnit utvärderas under en längre tid samt att fixartjänsten hunnit etablera sig. Tekniska nämnden har för närvarande tre heltidsanställda på Plusjobb, som sysslar med yttre service. Anställningsavtalen gäller till och med den 31 december Sedan 15 mars 2007 gäller nya ekonomiska förutsättningar för Plus-jobben då det extra bidraget och merkostnadsbidraget inte längre utgår. Den beräknade kostnaden för resten av 2007 beräknas till kronor. Enligt 2006 års bokslut finns ett överskott på kronor för verksamhet 2485, yttre service, vilket innebär att kronor fattas för resten av Med anledning av detta beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2007, 17 att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen utvärdera hur det fungerat med yttre service och uppdraget skall återredovisas till arbetsutskottet i april 2007 samt att i samband med redovisningen av uppdraget ta ställning till eventuell kompensation för ökande kostnader för yttre service. Som villkor för att idag få yttre service gäller att ha beviljats bistånd för inre hemtjänst eller att ha någon form av funktionshinder. I den yttre servicen ingår hjälp med snöskottning, trädgårdsarbete och gräsklippning. Under 2006 utförde arbetslaget totalt 325 uppdrag åt cirka 100 hushåll som är spridda över hela kommunen. Med aktivare marknadsföring av den yttre hemtjänsten hade kundkretsen sannolikt varit betydligt större. Den yttre hemtjänsten utanför Nybro organiseras genom att olika kommundelar får service olika dagar efter hur beställningarna fördelar sig. Utförda uppdrag betalas med 100 kronor kontant per tillfälle. Eftersom arbetet med den yttre hemtjänsten är säsongsberoende behövs utfyllnad med andra arbetsuppgifter, som exempelvis röjning och arbete med grönytor i främst kommunens tätortsnära områden. För att utveckla Plus-arbetarnas kompetens inom området, har de fått ta motorsågskörkort och fått utbildning i röjning.

13 Sammanträdesdatum (forts) Den yttre servicen är, trots avsaknad av marknadsföring, mycket efterfrågad i den fasta kundkretsen, då den är inarbetad sedan många år tillbaka. Genom åren har dock verksamheten aldrig fått någon fast organisation. Den 17 maj 2006 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott, 51 att uppdra åt socialchefen att tillsammans med omsorgskontoret och tekniska kontoret ta fram ett underlag för att kunna erbjuda yttre service till äldre över 67 år samt att redovisningen lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti Ett förslag togs fram till arbetsutskottets sammanträde, men blev inte föremål för vidare behandling (bilaga). I utredningen behandlades förutsättningarna för både det pågående försöksprojektet med utvidgad hemservice (den så kallade fixartjänsten), som pågår under tiden 1 oktober december 2007 och den yttre servicen. När det gäller fixartjänsten slutade personen som hade denna tjänst under hösten 2006 utan att ersättas av annan person. Den utvidgade hemservicen utförs för närvarande av omsorgsförvaltningens vaktmästare. Den nuvarande organisationen för den yttre servicen upphör den 31 december Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Stig Davidson (c) att arbetsgruppen även bör studera den lösning som redovisats för Kalmar kommun m fl kommuner för yttre service. Kommunstyrelsen hade, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att kompensera tekniska nämnden för ökande kostnader för yttre service under 2007 genom att tillföra verksamhet 2485, ytterligare kronor, att ge individ- och familjekontoret, omsorgskontoret och tekniska kontoret, med individ- och familjekontoret som sammankallande, i uppdrag att gemensamt utvärdera såväl den utvidgade hemservicen, som den yttre servicen som underlag för förslag till framtida organisation av verksamheten senast den 1 september 2007 samt att arbetsgruppen även ser på möjligheten till införande av yttre service enligt modell i Kalmar kommun.

14 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Markus Lund (s), Bjarnette Tallberg (kd), Evy Annér (s), Anders Carlsson (m) och Stig Davidson (c). Markus Lund yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag samt tillägg att de kronorna anvisas ur befintligt rörelsekapital. Stig Davidson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Överläggningen förklarades avslutad. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Markus Lunds förslag om tillägg. Kommunfullmäktige beslöt bifalla båda förslagen. Kommunfullmäktige hade sålunda beslutat att kompensera tekniska nämnden för ökande kostnader för yttre service under 2007 genom att tillföra verksamhet 2485, ytterligare kronor, att ge individ- och familjekontoret, omsorgskontoret och tekniska kontoret, med individ- och familjekontoret som sammankallande, i uppdrag att gemensamt utvärdera såväl den utvidgade hemservicen, som den yttre servicen som underlag för förslag till framtida organisation av verksamheten senast den 1 september 2007, att arbetsgruppen även ser på möjligheten till införande av yttre service enligt modell i Kalmar kommun samt att de kronorna anvisas ur befintligt rörelsekapital. Utdrag till: Arbetsgruppen Tekniska nämnden Tekniska kontoret Individ- och familjekontoret Omsorgskontoret Ekonomienheten Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 07/0095 Dnr 03/0155 Fastställande av friskvårdspolicy 2007 för Nybro kommun Nybro kommuns friskvårdspolicy för 2006 har varit föremål för uppföljning och föreliggande förslag redovisas med utgångspunkt från denna uppföljning (se bilaga). Uppföljning har genomförts via enkäter med första linjens chefer (enhetschefer/arbetsledare) och intervjuer med förvaltningscheferna. Uppföljningen har visat att såväl förvaltningschefer som enhetschefer/ arbetsledare har kännedom om kommunens friskvårdspolicy, men att tiden inte räckt till för att genomföra alla de aktiviteter som man uppmanats till, framförallt på central förvaltningsnivå. Till följd av detta föreslår PA-enheten att stödinsatser via friskvårdskonsulent köps in för särskilda aktiviteter och informationsinsatser. Som en följd av samverkansavtalet FAS-05 samt utvecklingen av arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering inom kommunen, kan det även vara lämpligt att se friskvården som en del av en tidig aktiv rehabilitering. I detta syfte skulle aktiviteter behöva delas in i tre olika kategorier: 1. Anvisningar 2. Erbjudanden 3. Möjliggörande I det första fallet handlar det om aktiviteter, där arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen genom att anvisa medarbetaren en friskvårdsåtgärd. Det kan handla om FYSS, en utskrivning av fysisk aktivitet från läkaren eller deltagande i kurser, där medarbetaren får lära sig att förebygga eller rehabilitera problem med rörelseapparaten, men även andra aktiviteter kan vara aktuella. Dessa åtgärder skall, om de anvisas som en del i en tidig rehabilitering, vara kostnadsfria för den enskilda medarbetaren, men dock obligatoriska när de väl är beslutade. Aktiviteter av denna typ kan endast anvisas på arbetstid. Om anvisad personal avböjer deltagande skall detta noteras av närmaste chef och övriga rehabiliteringsåtgärder kan då komma att avslutas efter kontakt med PA-enheten.

16 Sammanträdesdatum (forts) I de fall friskvårdsaktiviteter erbjuds medarbetaren är detta fråga om prova-på -aktiviteter, där syftet är att skapa intresse för fortsatt aktivitet på egen hand och/eller stärka gemenskapen på arbetsplatsen. Sådana erbjudanden kan ske genom närmaste chef, men även i form av centrala friskvårdsaktiviteter på den egna förvaltningen eller för kommunen som helhet. I de fall prova-på-aktiviteter erbjuds på arbetsplatsen kan dessa, enligt ansvarig chefs beslut, förläggas såväl på arbetstid, som på fritid. Erbjudandet innebär ej obligatoriskt deltagande för den enskilde medarbetaren. Möjliggörande av friskvårdsaktiviteter sker främst genom ett kommungemensamt tillhandahållande av personalgym, simhallsbesök och ekonomiska bidrag till kostnader i samband med friskvård (500 kronor per år och person). Friskvårdspolicy för år 2007 föreslås alltjämt ges syftet att stärka individens egna möjligheter att delta i friskvårdande aktiviteter utifrån sitt eget ansvar för såväl sin hälsa, som för sin arbetsförmåga. Vidare föreslås följande tillägg till syftet: att stödja en tidig aktiv och planmässig rehabilitering för att i möjligaste mån förebygga långtidssjukskrivning. Mål för friskvårdsarbetet 2007 Förvaltningsnivå I samverkan med PA-enheten, årligen följa upp motionsvanor och upplevd hälsa hos personalen samt uppmuntra till pulshöjande fysiska aktiviteter på fritid. Enhetsnivå Under verksamhetsåret erbjuda all personal att prova på minst en friskvårdsaktivitet under våren och minst en under hösten. Erbjudandet behöver ej förläggas till ordinarie arbetstid då det bygger på frivillighet och eget intresse. Regelbundna årliga utvecklingssamtal ska omfatta medarbetarens upplevelse av såväl arbetstillfredsställelse, som den egna fysiska och psykiska arbetsförmågan. Chefen ska även vid behov, i samråd med medarbetaren, ta fram en individuell hälsoplan. Detta sker i samråd med företagshälsovården.

17 Sammanträdesdatum (forts) Skapa forum för social samvaro och bidra till en god psykosocial arbetsmiljö. Uppmuntra till korta pauser vid lämpliga tillfällen under arbetsdagen, exempelvis några minuter pausgymnastik. Individnivå Minst 50 procent av de anställda i Nybro kommun skall regelbundet, minst två gånger per vecka, vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter. Övergripande förutsättningar för friskvård i Nybro kommun Förvaltningarna har möjlighet att erbjuda friskvårdsaktiviteter under arbetstid för sin personal, som vilken annan form av personalutveckling som helst. Fokus ska då ligga på information om friskvård och hälsa samt organiserade prova på-aktiviteter i grupp. Anvisning av friskvårdsåtgärder sker endast som en del i en rehabiliteringsplan och i samråd med företagshälsovården. PA-enheten kan stödja förvaltningarna med erbjudanden om samt anvisningar av olika friskvårdsåtgärder. Dessa aktiviteter sker förvaltningsövergripande och inom ramen för centrala friskvårdsresurser och/eller företagshälsovårdsmedel. Aktiviteterna initieras av PA-enheten och i samråd med förvaltningarna. Inga generella bidrag utgår till förvaltningarna för friskvård. Friskvårdsarbetet ska anpassas efter förvaltningarnas behov och förutsättningar. Förvaltningarna ska lägga ett långsiktigt hälsoperspektiv på sin verksamhetsplanering, det vill säga kartlägga och analysera hälsokonsekvenser i verksamheten, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och fastställa åtgärder ur ett friskvårdsperspektiv. Såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö bör undersökas. Korttidsfrånvaro skall följas upp och föranleda tidig aktiv rehabilitering, där så bedöms lämpligt. För att friskvårdsaktiviteter skall vara skattefria måste de rikta sig till all personal inom Nybro kommun. Det är därmed inte tillåtet att kommunala anläggningar hyrs eller upplåts till en begränsad personalgrupp. Därför måste denna typ av aktiviteter samordnas mellan förvaltningarna.

18 Sammanträdesdatum (forts) Om friskvårdsaktiviteterna dock utgör del av en rehabiliteringsplan kan aktiviteterna schemaläggas på den sjukskrivna tiden. De aktiviteter som erbjuds ska vara anpassade till personalens varierande ålder och kondition. I de fall kommunala anläggningar hyrs eller upplåts för rehabilitering av en grupp anställda, är detta inte att betrakta som en personalförmån. Även förebyggande aktiviteter för en grupp med omfattande korttidsfrånvaro kan ske utan att detta är att betrakta som en personalförmån. Uppföljning Förvaltningarnas friskvårdsarbete ska jämte friskvårdspolicyn följas upp årligen. Föreliggande policy följs upp våren Kommunstyrelsen hade, , förslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till friskvårdspolicy 2007, att gälla från och med den 1 juni 2007 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en uppföljning av friskvårdspolicyn under våren Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet redovisade Christina Davidson (c) långtidssjukskrivningstalen och rådande trender och undrade över rehabarbetets metodik och relationer. Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. Utdrag till: Kommunstyrelsen PA-enheten Respektive akter

19 Sammanträdesdatum Dnr 06/0256 Undertecknande av Deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR antog i maj förra året Deklarationen om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå. Deklarationen är undertecknad av Sveriges kommuner och landsting, som uppmanar Sveriges kommuner att göra detsamma. Varje undertecknare förbinder sig att inom 2 år upprätta en jämställdhetsplan. I planen ska varje undertecknare redogöra för mål, prioriteringar, åtgärder och resurser, som ska tilldelas för att uppfylla deklarationens krav. Om en undertecknare redan upprättat en jämställdhetsplan ska denna ses över för att säkerställa så att den omfattar alla deklarationens områden. Deklarationen är omfattande och berör nästan alla kommunens verksamhetsområden. Demokratiskt ansvar och den politiska rollen Här behandlas den politiska representationen. Undertecknaren ska se till så att kvinnor i alla åldrar, med olika bakgrund, finns representerade på alla politiska nivåer. Vidare berör deklarationen Deltagande i politik och samhällsliv Offentligt ställningstagande för jämställdhet Arbetet med samarbetspartners för att främja jämställdhet Bekämpa stereotyper God förvaltning i samråd Allmän ram för jämställdhet Undertecknaren ska arbeta med Allmänt åtagande Jämställdhetsutredningar Flerfaldig diskriminering och andra hinder Arbetsgivarrollen Innebär i stort de krav som omfattas i jämställdhetslagen. Med andra ord arbetar redan Nybro kommun efter dessa principer. Upphandling av varor och tjänster Rollen som tjänsteleverantör

20 Sammanträdesdatum (forts) Undertecknaren ska arbeta med Utbildning och livslångt lärande Hälsa Social omsorg och andra sociala tjänster Barnomsorg Vård av andra anhöriga Social integration Bostäder Kultur, idrott och fritid Säkerhet och trygghet Könsrelaterat våld Människohandel Planering och hållbarutveckling Undertecknaren ska arbeta med Hållbar utveckling Stadsplanering och lokal planering, rörlighet och transport Ekonomisk utveckling Miljö Rollen som reglerande instans Vänortssamarbete och internationellt samarbete Deklarationen ska undertecknas av kommunens högsta representativa organ. Undertecknaren ska offentligt tillkännage att denne undertecknat deklarationen. Undertecknaren ska informera CEMR om att den undertecknat deklarationen med uppgifter om tidpunkten samt ange en kontaktpunkt för framtida samarbete i samband med deklarationen. PA-enhetens kommentarer I de punkter som finns uppräknade ovan är det bara arbetsgivarrollen som ligger innanför PA-enhetens mandat-, kompetens- och ansvarsområden. Detta i den del som tangerar den svenska jämställdhetslagstiftningen. PA-enheten och Nybro kommun arbetar redan framgångsrikt med detta område. Detta i den jämställdhetsplan som kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att fastställa.

21 Sammanträdesdatum (forts) Om Nybro kommun beslutar att deklarationen ska undertecknas är det viktigt att det finns en funktion som kan arbeta med dess genomförande. PA-enheten anser att denna funktion inte bör finnas på just PA-enheten. Detta eftersom alla de perspektiv och arbetsområden som deklarationen innefattar riskerar att spilla över på det arbete som idag läggs på jämställdhetsfrågorna. Nybro kommuns jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv riskerar då att tappa fokus och kvalitet. Istället bör denna funktion arbeta brett med olika perspektiv. En samordning av alla kommunens verksamheter är med andra ord önskvärt. På förslag av kommunstyrelsen, , beslöt kommunfullmäktige att skriva under CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män och arbeta för dess genomförande. Utdrag till: Sveriges Kommuner och Landsting PA-enheten Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 07/0090 Godkännande av reviderad IT-strategi 2006/2007 samt ny webbpolicy Enligt tidigare beslutad och nu gällande IT-strategi, skall en årlig uppdatering av kommunens IT-strategi genomföras. Så har skett även för 2006/2007. Arbetsgruppen, som tagit fram förslaget, är IT-samordnare från barnoch utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt IT-chefen. I förslaget finns nu även en ny del i form av en bilaga, som innehåller policy för kommunens webb. Det är i huvudsak personal från IT-enheten i samarbete med informatören och kommunchefen, som utarbetat det underlaget. Stor vikt har lagts vid att försöka utgå från ett användarperspektiv och följa VERVA s (Verket för förvaltningsutveckling) råd och rekommendationer för offentlig verksamhet. Erfarenheter från andra större organisationer samt råd från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har också beaktats i webbpolicyn. Grundmaterialet har varit på remiss till samtliga förvaltningar och bolag. När det gäller huvuddokumentet i IT-strategin har ett fåtal synpunkter inkommit. I ett separat följebrev finns dessa beskrivna och hur de beaktats i vårt förslag. Till webbpolicyn inkom fler synpunkter, vilket var naturligt eftersom den delen är ny. Många synpunkter har vägts in. Dock har inte alla varit möjliga att ta med i denna första policy för att undvika att få ett splittrat förslag. IT-säkerhetspolicyn, som redan är beslutad, ligger sedan tidigare som bilaga. Eftersom den inte är ändrad finns den inte med i detta beslutsunderlag. Ambitionen att ha ett enkelt och generellt innehåll i IT-strategin, kvarstår. Det är inga dramatiska förändringar som är gjorda i huvuddokumentet. Nedan finns några exempel redovisade. Med utgångspunkt från IT-strategin, utarbetas årligen en handlingsplan, som sedan ska beaktas i budgetprocessen.

23 Sammanträdesdatum (forts) Beroendet av väl fungerande IT-stöd stiger kraftigt på flera områden. Ett exempel är styr-/reglersystem för miljön i kommunens fastigheter. Trots vissa personalförstärkningar som gjorts, har volymökningarna, medfört att personberoendet i några funktioner fortfarande är tydligt. När nya system etableras måste erforderliga resurser avsättas och införandet måste i god tid planeras mellan beställande verksamhet och IT-enheten. Under rubriken Teknikutveckling poängteras nya möjligheter att öka servicen till allmänheten i och med mobila anknytningar i telefonväxel. Vid införandet av nya system eller revidering av befintliga, ska alltid möjligheten till GIS-koppling beaktas. Inriktning mot mer funktionsorienterade beställningar från verksamheterna utreds. Behovet av ett beslutat och uttalat standardformat för långtidslagring av data är brådskande. När SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) svarat på en sedan länge utestående fråga om detta från vår kommun, kommer teknikbilagan i strategin att uppdateras. Webbpolicyn, som alltså är en ny bilaga, innehåller däremot flera stora och viktiga nyheter. Det är ett samlat dokument för både Intranät (kommunens interna webb) och den externa delen nybro.se. Till de mer strategiska avsnitten i detta hör förslaget om att hålla nere koncernens totala webbantal, samordning av struktur och utseende. Identiteten och varumärkesfrågan är viktig liksom organisationen för webbarbetet. Allt med syftet att skapa en bra webb för användaren, kanalisera viktig information enhetligt och utnyttja koncernresurserna effektivt på bästa sätt. Vid kommunstyrelsens sammanträde medverkade IT-chefen Willy Andersson och redovisade förändringar i förslaget i förhållande till nuvarande strategi samt kommentarer på de synpunkter som erhållits på förslaget.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer