Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise Fagerstrand Lennart Storm Kaj Göransson Eva Baranyai Bernt Jonsson Lisbeth Lundberg Hans Dahlström Evy Annér Börje Slättman Martina Andersson Karl Längberg Elsa Pettersson Christer Jonsson Ann-Christine Quist-Karlsson Tobias Åberg Eva Karlsson Robert Ternström Mari Arvidsson Mats Larsson Stig Davidson Christina Davidson Lars-Gunnar Hellström Bodil Johansson Karina Helmersson Kenneth Petersson Anders Johansson Anders Carlsson Karin Heideman Jan Enarsson Ann Harmander Monica Ljungdahl Sivert Hugosson Bjarnette Tallberg Eivind Wiström Mariann Karlsson Anders Svensson Ewa Nilsson Nils Duveborn Ann-Margret Fahlgren Anders Karlsson John Green Åke Göthberg (ersättare för Karin Helmersson) Andreas Carlsson (ersättare för Anders Ivansson) Magnus Jeansson (ersättare för Roger Stålbrand) Övriga deltagande Myrthel Tobiasson, ersättare Bo Johansson, ersättare Bengt Lindgren, ersättare Nils-Erik Gustafsson, sekreterare 64 Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Dahlström och Kenneth Petersson Måndagen den 4 juni 2007, klockan i sammanträdesrummet Eken, kommunstyrelsekontoret, förvaltningshuset, Nybro Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Nils-Erik Gustafsson Inger Rydbrink Hans Dahlström Paragrafer Kenneth Petersson Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelsekontor, Förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Protokoll\Kommunfullmäktige\2007\KOMMUNFULLMÄKTIGE doc

2 Sammanträdesdatum 120 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 65 Anmälan av ny sammanräkning. 66 Allmänhetens frågestund. 67 Besvarande av interpellation angående badplatsen i Pålavik. 68 Interpellation angående Nybro kommuns ras i näringslivets ranking. 69 Besvarande av enkel fråga om landstingets vilja att behålla bassängen på Linnéahemmet. 70 Enkel fråga om uppföljningen av de så kallade Focusgruppernas arbete. 71 Enkel fråga om att blanda människor med demenshandikapp med andra på särskilt boende. 72 Yttre service Fastställande av friskvårdspolicy 2007 för Nybro kommun. 74 Undertecknande av Deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå. 75 Godkännande av reviderad IT-strategi 2006/2007 samt ny webbpolicy. 76 Övergång till Linuxbaserad IT-miljö. 77 Godkännande av detaljplan för Vulkanus Beviljande av igångsättningstillstånd samt anvisande av medel för rivning av byggnader på fastigheten Vulkanus Besvarande av motion angående ersättning för vård av egna barn och därmed ökad valfrihet för småbarnsföräldrar i Nybro kommun. 80 Godkännande av reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 81 Godkännande av förvärv av fastigheten Tikaskruv 1: Förlängning av avgiftsfri kollektivtrafik för Stads- och Lantturen.

3 Sammanträdesdatum 121 (forts) 83 Beviljande av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län. 84 Beviljande av ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län och Kommunernas Hus i Kalmar AB Motion om att utveckla demensomsorgen. 86 Motion om att förändra vatten- och avloppstaxan i Nybro kommun.

4 Sammanträdesdatum Dnr 07/0025 Anmälan av ny sammanräkning Efter uppropet anmäldes Länsstyrelsens i Kalmar län protokoll från den 14 maj 2007 att ny ersättare efter Mikael Sternehov (sd) inte kunde utses. Utdrag till: Milanka Maksimovic Akten

5 Sammanträdesdatum Allmänhetens frågestund Börje Hermansson från Orrefors frågade kommunstyrelsens ordförande Markus Lund om servicen i Orrefors och på den övriga landsbygden. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på gratisresornas effekt på handelsunderlagen på landsbygden? Markus Lund svarade med att han värnar om handeln i hela kommunen. Bland annat hemsändningsbidraget stödjer landsbygdshandeln. Han svarade vidare med att han själv varit en köptrogen Orreforsare. Flera överläggningar har genomförts för att bibehålla butiken i Orrefors. Även andra småföretag har deltagit. De fria resorna har stora fördelar för individens frihet. Roland Larsson frågade omsorgsnämndens ordförande Hans Dahlström om äldreboendets inriktning när det gäller demensboende? Hans Dahlström informerade om flera nya boenden. Han berättade utifrån ett fiktivt exempel om demensens komplexitet. Frågan är när flyttning är möjlig under sjukdomsförloppet? Vi skapar boenden för framtiden.

6 Sammanträdesdatum Dnr 07/0099 Besvarande av interpellation angående badplatsen i Pålavik Kommunfullmäktige återupptog till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträden den 2 maj 2007, 47, av andre vice ordföranden Nils Grönqvist (c), framställda interpellationen angående badplatsen i Pålavik. Kultur-fritidsnämndens ordförande Bernt Jonsson (s) ber om ursäkt för misstag i beredningsprocessen. Skriftligt svar redovisades genom föredragning i plenum. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet kritiserade Nils Grönqvist (c) bristerna i handläggningen. Kommunfullmäktige beslöt att interpellationen kommer att besvaras på nytt vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 18 juni Utdrag till: Bernt Jonsson KF

7 Sammanträdesdatum Dnr 07/0117 Interpellation angående Nybro kommuns ras i näringslivets ranking Kommunfullmäktiges ledamot Christina Davidson (c) hade lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) med följande lydelse: Sedan några år tillbaka genomför Svenskt Näringsliv en undersökning hur näringslivsvänliga de 290 kommunerna i Sverige är. Undersökningen grundar sig bland annat på fakta från Statistiska Centralbyrån och på enkätfrågor till 200 företag per kommun. För att få bra omdöme från företagen krävs att kommunerna har ett bra bemötande och en bra servicegrad. Det är också viktigt för företagen att de kan följa sitt ärende i den kommunala hanteringen. Den senaste undersökningen, som presenterades i början av maj, var ingen upplyftande läsning. Nybro kommun har rasat 56 placeringar i rankingen och är nu på plats 193 i landet. Vi kan ha synpunkter på de kriterier som är grunden för näringslivslistan som möjligen gynnar förortskommunerna. Vi kan också jämföra oss med liknande kommuner och då är det mycket oroande. Vi borde ha minst lika goda förutsättningar som Mönsterås (54), Västervik (65) och Borgholm (93) eller som glasbrukskommunen Lessebo. Vi har alla ansvar för kommunens näringslivsklimat, men störst ansvar har majoriteten och kommunstyrelsens ordförande. Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: - Är Du beredd att medverka till att kommunen, tillsammans med en utomstående aktör, genomför en enkätundersökning bland företagen för att kartlägga deras syn på kommunens bemötande och handläggning av ärenden? - Är Du beredd att satsa på en bred utbildning för politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för företagandet villkor och totalt öka kommunens näringslivskompetens? - Vad anser Du själv det beror på att vi för andra året i rad har rasat i näringslivets ranking?

8 Sammanträdesdatum (forts) - Har Du andra förslag till förbättringar i anledning av raset? Nybro Christina Davidson Interpellationen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslöt kommunfullmäktige att interpellationen fick ställas. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet redovisade Christina Davidson (c) utgångspunkten för sin interpellation samt de konkreta frågeställningarna. Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) informerade om att utredningen kommer att redovisas för kommunen och Nybro Företagsgrupp den 29 maj 2007 och meddelade att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 18 juni Utdrag till: Markus Lund 2 KF

9 Sammanträdesdatum Dnr 07/0109 Besvarande av enkel fråga om landstingets vilja att behålla bassängen på Linnéahemmet Kommunfullmäktige återupptog till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2007, 52, av ledamoten Christina Davidson (c) framställda enkla frågan om landstingets vilja att behålla bassängen på Linnéahemmet. Tekniska nämndens ordförande Lennart Storm (s) besvarade den enkla frågan med att överläggningar i frågan pågår mellan landstinget och tekniska nämnden Christina Davidson (c) tackade för svaret. Den enkla frågan ansågs därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 07/0126 Enkel fråga om uppföljningen av de så kallade Focus-gruppernas arbete Efter kommunfullmäktiges medgivande ställde ersättaren Andreas Carlsson (c) en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) om uppföljningen av de så kallade Focus-gruppernas arbete. Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) nämnde nya inslag som tillkommit, bland annat Under Kristallkronorna och näringslivsstipendium. Den enkla frågan ansågs därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

11 Sammanträdesdatum Dnr 07/0127 Enkel fråga om att blanda människor med demenshandikapp med andra på särskilt boende Efter kommunfullmäktiges medgivande ställde ledamoten Sivert Hugosson (kd) en enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande Hans Dahlström (s) enligt följande: Enligt tidningsuppgift har omsorgsnämndens ordförande uttalat att det är bättre att blanda människor med demenshandikapp med andra på särskilt boende. Om detta stämmer vill vi veta på vilka grunder Hans Dahlström bygger denna uppfattning? Omsorgsnämndens ordförande Hans Dahlström (s) besvarade den enkla frågan med att han är tveksam till ytterligare demensboende. Det är enheternas utformning och servicegraden som är det viktiga. Den enkla frågan ansågs därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 06/0143 Yttre service 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt, , om erbjudande om yttre service. Beslutet blev att avvakta med att införa servicetjänster till äldre, som inte är biståndsbedömda på grund av ändrade förutsättningar för anställandet av plusmedarbetare samt i avvaktan på att nuvarande verksamheten med yttre service för biståndsbedömda äldre har hunnit utvärderas under en längre tid samt att fixartjänsten hunnit etablera sig. Tekniska nämnden har för närvarande tre heltidsanställda på Plusjobb, som sysslar med yttre service. Anställningsavtalen gäller till och med den 31 december Sedan 15 mars 2007 gäller nya ekonomiska förutsättningar för Plus-jobben då det extra bidraget och merkostnadsbidraget inte längre utgår. Den beräknade kostnaden för resten av 2007 beräknas till kronor. Enligt 2006 års bokslut finns ett överskott på kronor för verksamhet 2485, yttre service, vilket innebär att kronor fattas för resten av Med anledning av detta beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2007, 17 att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen utvärdera hur det fungerat med yttre service och uppdraget skall återredovisas till arbetsutskottet i april 2007 samt att i samband med redovisningen av uppdraget ta ställning till eventuell kompensation för ökande kostnader för yttre service. Som villkor för att idag få yttre service gäller att ha beviljats bistånd för inre hemtjänst eller att ha någon form av funktionshinder. I den yttre servicen ingår hjälp med snöskottning, trädgårdsarbete och gräsklippning. Under 2006 utförde arbetslaget totalt 325 uppdrag åt cirka 100 hushåll som är spridda över hela kommunen. Med aktivare marknadsföring av den yttre hemtjänsten hade kundkretsen sannolikt varit betydligt större. Den yttre hemtjänsten utanför Nybro organiseras genom att olika kommundelar får service olika dagar efter hur beställningarna fördelar sig. Utförda uppdrag betalas med 100 kronor kontant per tillfälle. Eftersom arbetet med den yttre hemtjänsten är säsongsberoende behövs utfyllnad med andra arbetsuppgifter, som exempelvis röjning och arbete med grönytor i främst kommunens tätortsnära områden. För att utveckla Plus-arbetarnas kompetens inom området, har de fått ta motorsågskörkort och fått utbildning i röjning.

13 Sammanträdesdatum (forts) Den yttre servicen är, trots avsaknad av marknadsföring, mycket efterfrågad i den fasta kundkretsen, då den är inarbetad sedan många år tillbaka. Genom åren har dock verksamheten aldrig fått någon fast organisation. Den 17 maj 2006 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott, 51 att uppdra åt socialchefen att tillsammans med omsorgskontoret och tekniska kontoret ta fram ett underlag för att kunna erbjuda yttre service till äldre över 67 år samt att redovisningen lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti Ett förslag togs fram till arbetsutskottets sammanträde, men blev inte föremål för vidare behandling (bilaga). I utredningen behandlades förutsättningarna för både det pågående försöksprojektet med utvidgad hemservice (den så kallade fixartjänsten), som pågår under tiden 1 oktober december 2007 och den yttre servicen. När det gäller fixartjänsten slutade personen som hade denna tjänst under hösten 2006 utan att ersättas av annan person. Den utvidgade hemservicen utförs för närvarande av omsorgsförvaltningens vaktmästare. Den nuvarande organisationen för den yttre servicen upphör den 31 december Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Stig Davidson (c) att arbetsgruppen även bör studera den lösning som redovisats för Kalmar kommun m fl kommuner för yttre service. Kommunstyrelsen hade, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att kompensera tekniska nämnden för ökande kostnader för yttre service under 2007 genom att tillföra verksamhet 2485, ytterligare kronor, att ge individ- och familjekontoret, omsorgskontoret och tekniska kontoret, med individ- och familjekontoret som sammankallande, i uppdrag att gemensamt utvärdera såväl den utvidgade hemservicen, som den yttre servicen som underlag för förslag till framtida organisation av verksamheten senast den 1 september 2007 samt att arbetsgruppen även ser på möjligheten till införande av yttre service enligt modell i Kalmar kommun.

14 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Markus Lund (s), Bjarnette Tallberg (kd), Evy Annér (s), Anders Carlsson (m) och Stig Davidson (c). Markus Lund yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag samt tillägg att de kronorna anvisas ur befintligt rörelsekapital. Stig Davidson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Överläggningen förklarades avslutad. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Markus Lunds förslag om tillägg. Kommunfullmäktige beslöt bifalla båda förslagen. Kommunfullmäktige hade sålunda beslutat att kompensera tekniska nämnden för ökande kostnader för yttre service under 2007 genom att tillföra verksamhet 2485, ytterligare kronor, att ge individ- och familjekontoret, omsorgskontoret och tekniska kontoret, med individ- och familjekontoret som sammankallande, i uppdrag att gemensamt utvärdera såväl den utvidgade hemservicen, som den yttre servicen som underlag för förslag till framtida organisation av verksamheten senast den 1 september 2007, att arbetsgruppen även ser på möjligheten till införande av yttre service enligt modell i Kalmar kommun samt att de kronorna anvisas ur befintligt rörelsekapital. Utdrag till: Arbetsgruppen Tekniska nämnden Tekniska kontoret Individ- och familjekontoret Omsorgskontoret Ekonomienheten Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 07/0095 Dnr 03/0155 Fastställande av friskvårdspolicy 2007 för Nybro kommun Nybro kommuns friskvårdspolicy för 2006 har varit föremål för uppföljning och föreliggande förslag redovisas med utgångspunkt från denna uppföljning (se bilaga). Uppföljning har genomförts via enkäter med första linjens chefer (enhetschefer/arbetsledare) och intervjuer med förvaltningscheferna. Uppföljningen har visat att såväl förvaltningschefer som enhetschefer/ arbetsledare har kännedom om kommunens friskvårdspolicy, men att tiden inte räckt till för att genomföra alla de aktiviteter som man uppmanats till, framförallt på central förvaltningsnivå. Till följd av detta föreslår PA-enheten att stödinsatser via friskvårdskonsulent köps in för särskilda aktiviteter och informationsinsatser. Som en följd av samverkansavtalet FAS-05 samt utvecklingen av arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering inom kommunen, kan det även vara lämpligt att se friskvården som en del av en tidig aktiv rehabilitering. I detta syfte skulle aktiviteter behöva delas in i tre olika kategorier: 1. Anvisningar 2. Erbjudanden 3. Möjliggörande I det första fallet handlar det om aktiviteter, där arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen genom att anvisa medarbetaren en friskvårdsåtgärd. Det kan handla om FYSS, en utskrivning av fysisk aktivitet från läkaren eller deltagande i kurser, där medarbetaren får lära sig att förebygga eller rehabilitera problem med rörelseapparaten, men även andra aktiviteter kan vara aktuella. Dessa åtgärder skall, om de anvisas som en del i en tidig rehabilitering, vara kostnadsfria för den enskilda medarbetaren, men dock obligatoriska när de väl är beslutade. Aktiviteter av denna typ kan endast anvisas på arbetstid. Om anvisad personal avböjer deltagande skall detta noteras av närmaste chef och övriga rehabiliteringsåtgärder kan då komma att avslutas efter kontakt med PA-enheten.

16 Sammanträdesdatum (forts) I de fall friskvårdsaktiviteter erbjuds medarbetaren är detta fråga om prova-på -aktiviteter, där syftet är att skapa intresse för fortsatt aktivitet på egen hand och/eller stärka gemenskapen på arbetsplatsen. Sådana erbjudanden kan ske genom närmaste chef, men även i form av centrala friskvårdsaktiviteter på den egna förvaltningen eller för kommunen som helhet. I de fall prova-på-aktiviteter erbjuds på arbetsplatsen kan dessa, enligt ansvarig chefs beslut, förläggas såväl på arbetstid, som på fritid. Erbjudandet innebär ej obligatoriskt deltagande för den enskilde medarbetaren. Möjliggörande av friskvårdsaktiviteter sker främst genom ett kommungemensamt tillhandahållande av personalgym, simhallsbesök och ekonomiska bidrag till kostnader i samband med friskvård (500 kronor per år och person). Friskvårdspolicy för år 2007 föreslås alltjämt ges syftet att stärka individens egna möjligheter att delta i friskvårdande aktiviteter utifrån sitt eget ansvar för såväl sin hälsa, som för sin arbetsförmåga. Vidare föreslås följande tillägg till syftet: att stödja en tidig aktiv och planmässig rehabilitering för att i möjligaste mån förebygga långtidssjukskrivning. Mål för friskvårdsarbetet 2007 Förvaltningsnivå I samverkan med PA-enheten, årligen följa upp motionsvanor och upplevd hälsa hos personalen samt uppmuntra till pulshöjande fysiska aktiviteter på fritid. Enhetsnivå Under verksamhetsåret erbjuda all personal att prova på minst en friskvårdsaktivitet under våren och minst en under hösten. Erbjudandet behöver ej förläggas till ordinarie arbetstid då det bygger på frivillighet och eget intresse. Regelbundna årliga utvecklingssamtal ska omfatta medarbetarens upplevelse av såväl arbetstillfredsställelse, som den egna fysiska och psykiska arbetsförmågan. Chefen ska även vid behov, i samråd med medarbetaren, ta fram en individuell hälsoplan. Detta sker i samråd med företagshälsovården.

17 Sammanträdesdatum (forts) Skapa forum för social samvaro och bidra till en god psykosocial arbetsmiljö. Uppmuntra till korta pauser vid lämpliga tillfällen under arbetsdagen, exempelvis några minuter pausgymnastik. Individnivå Minst 50 procent av de anställda i Nybro kommun skall regelbundet, minst två gånger per vecka, vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter. Övergripande förutsättningar för friskvård i Nybro kommun Förvaltningarna har möjlighet att erbjuda friskvårdsaktiviteter under arbetstid för sin personal, som vilken annan form av personalutveckling som helst. Fokus ska då ligga på information om friskvård och hälsa samt organiserade prova på-aktiviteter i grupp. Anvisning av friskvårdsåtgärder sker endast som en del i en rehabiliteringsplan och i samråd med företagshälsovården. PA-enheten kan stödja förvaltningarna med erbjudanden om samt anvisningar av olika friskvårdsåtgärder. Dessa aktiviteter sker förvaltningsövergripande och inom ramen för centrala friskvårdsresurser och/eller företagshälsovårdsmedel. Aktiviteterna initieras av PA-enheten och i samråd med förvaltningarna. Inga generella bidrag utgår till förvaltningarna för friskvård. Friskvårdsarbetet ska anpassas efter förvaltningarnas behov och förutsättningar. Förvaltningarna ska lägga ett långsiktigt hälsoperspektiv på sin verksamhetsplanering, det vill säga kartlägga och analysera hälsokonsekvenser i verksamheten, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och fastställa åtgärder ur ett friskvårdsperspektiv. Såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö bör undersökas. Korttidsfrånvaro skall följas upp och föranleda tidig aktiv rehabilitering, där så bedöms lämpligt. För att friskvårdsaktiviteter skall vara skattefria måste de rikta sig till all personal inom Nybro kommun. Det är därmed inte tillåtet att kommunala anläggningar hyrs eller upplåts till en begränsad personalgrupp. Därför måste denna typ av aktiviteter samordnas mellan förvaltningarna.

18 Sammanträdesdatum (forts) Om friskvårdsaktiviteterna dock utgör del av en rehabiliteringsplan kan aktiviteterna schemaläggas på den sjukskrivna tiden. De aktiviteter som erbjuds ska vara anpassade till personalens varierande ålder och kondition. I de fall kommunala anläggningar hyrs eller upplåts för rehabilitering av en grupp anställda, är detta inte att betrakta som en personalförmån. Även förebyggande aktiviteter för en grupp med omfattande korttidsfrånvaro kan ske utan att detta är att betrakta som en personalförmån. Uppföljning Förvaltningarnas friskvårdsarbete ska jämte friskvårdspolicyn följas upp årligen. Föreliggande policy följs upp våren Kommunstyrelsen hade, , förslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till friskvårdspolicy 2007, att gälla från och med den 1 juni 2007 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en uppföljning av friskvårdspolicyn under våren Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet redovisade Christina Davidson (c) långtidssjukskrivningstalen och rådande trender och undrade över rehabarbetets metodik och relationer. Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. Utdrag till: Kommunstyrelsen PA-enheten Respektive akter

19 Sammanträdesdatum Dnr 06/0256 Undertecknande av Deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR antog i maj förra året Deklarationen om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå. Deklarationen är undertecknad av Sveriges kommuner och landsting, som uppmanar Sveriges kommuner att göra detsamma. Varje undertecknare förbinder sig att inom 2 år upprätta en jämställdhetsplan. I planen ska varje undertecknare redogöra för mål, prioriteringar, åtgärder och resurser, som ska tilldelas för att uppfylla deklarationens krav. Om en undertecknare redan upprättat en jämställdhetsplan ska denna ses över för att säkerställa så att den omfattar alla deklarationens områden. Deklarationen är omfattande och berör nästan alla kommunens verksamhetsområden. Demokratiskt ansvar och den politiska rollen Här behandlas den politiska representationen. Undertecknaren ska se till så att kvinnor i alla åldrar, med olika bakgrund, finns representerade på alla politiska nivåer. Vidare berör deklarationen Deltagande i politik och samhällsliv Offentligt ställningstagande för jämställdhet Arbetet med samarbetspartners för att främja jämställdhet Bekämpa stereotyper God förvaltning i samråd Allmän ram för jämställdhet Undertecknaren ska arbeta med Allmänt åtagande Jämställdhetsutredningar Flerfaldig diskriminering och andra hinder Arbetsgivarrollen Innebär i stort de krav som omfattas i jämställdhetslagen. Med andra ord arbetar redan Nybro kommun efter dessa principer. Upphandling av varor och tjänster Rollen som tjänsteleverantör

20 Sammanträdesdatum (forts) Undertecknaren ska arbeta med Utbildning och livslångt lärande Hälsa Social omsorg och andra sociala tjänster Barnomsorg Vård av andra anhöriga Social integration Bostäder Kultur, idrott och fritid Säkerhet och trygghet Könsrelaterat våld Människohandel Planering och hållbarutveckling Undertecknaren ska arbeta med Hållbar utveckling Stadsplanering och lokal planering, rörlighet och transport Ekonomisk utveckling Miljö Rollen som reglerande instans Vänortssamarbete och internationellt samarbete Deklarationen ska undertecknas av kommunens högsta representativa organ. Undertecknaren ska offentligt tillkännage att denne undertecknat deklarationen. Undertecknaren ska informera CEMR om att den undertecknat deklarationen med uppgifter om tidpunkten samt ange en kontaktpunkt för framtida samarbete i samband med deklarationen. PA-enhetens kommentarer I de punkter som finns uppräknade ovan är det bara arbetsgivarrollen som ligger innanför PA-enhetens mandat-, kompetens- och ansvarsområden. Detta i den del som tangerar den svenska jämställdhetslagstiftningen. PA-enheten och Nybro kommun arbetar redan framgångsrikt med detta område. Detta i den jämställdhetsplan som kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att fastställa.

21 Sammanträdesdatum (forts) Om Nybro kommun beslutar att deklarationen ska undertecknas är det viktigt att det finns en funktion som kan arbeta med dess genomförande. PA-enheten anser att denna funktion inte bör finnas på just PA-enheten. Detta eftersom alla de perspektiv och arbetsområden som deklarationen innefattar riskerar att spilla över på det arbete som idag läggs på jämställdhetsfrågorna. Nybro kommuns jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv riskerar då att tappa fokus och kvalitet. Istället bör denna funktion arbeta brett med olika perspektiv. En samordning av alla kommunens verksamheter är med andra ord önskvärt. På förslag av kommunstyrelsen, , beslöt kommunfullmäktige att skriva under CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män och arbeta för dess genomförande. Utdrag till: Sveriges Kommuner och Landsting PA-enheten Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 07/0090 Godkännande av reviderad IT-strategi 2006/2007 samt ny webbpolicy Enligt tidigare beslutad och nu gällande IT-strategi, skall en årlig uppdatering av kommunens IT-strategi genomföras. Så har skett även för 2006/2007. Arbetsgruppen, som tagit fram förslaget, är IT-samordnare från barnoch utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt IT-chefen. I förslaget finns nu även en ny del i form av en bilaga, som innehåller policy för kommunens webb. Det är i huvudsak personal från IT-enheten i samarbete med informatören och kommunchefen, som utarbetat det underlaget. Stor vikt har lagts vid att försöka utgå från ett användarperspektiv och följa VERVA s (Verket för förvaltningsutveckling) råd och rekommendationer för offentlig verksamhet. Erfarenheter från andra större organisationer samt råd från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har också beaktats i webbpolicyn. Grundmaterialet har varit på remiss till samtliga förvaltningar och bolag. När det gäller huvuddokumentet i IT-strategin har ett fåtal synpunkter inkommit. I ett separat följebrev finns dessa beskrivna och hur de beaktats i vårt förslag. Till webbpolicyn inkom fler synpunkter, vilket var naturligt eftersom den delen är ny. Många synpunkter har vägts in. Dock har inte alla varit möjliga att ta med i denna första policy för att undvika att få ett splittrat förslag. IT-säkerhetspolicyn, som redan är beslutad, ligger sedan tidigare som bilaga. Eftersom den inte är ändrad finns den inte med i detta beslutsunderlag. Ambitionen att ha ett enkelt och generellt innehåll i IT-strategin, kvarstår. Det är inga dramatiska förändringar som är gjorda i huvuddokumentet. Nedan finns några exempel redovisade. Med utgångspunkt från IT-strategin, utarbetas årligen en handlingsplan, som sedan ska beaktas i budgetprocessen.

23 Sammanträdesdatum (forts) Beroendet av väl fungerande IT-stöd stiger kraftigt på flera områden. Ett exempel är styr-/reglersystem för miljön i kommunens fastigheter. Trots vissa personalförstärkningar som gjorts, har volymökningarna, medfört att personberoendet i några funktioner fortfarande är tydligt. När nya system etableras måste erforderliga resurser avsättas och införandet måste i god tid planeras mellan beställande verksamhet och IT-enheten. Under rubriken Teknikutveckling poängteras nya möjligheter att öka servicen till allmänheten i och med mobila anknytningar i telefonväxel. Vid införandet av nya system eller revidering av befintliga, ska alltid möjligheten till GIS-koppling beaktas. Inriktning mot mer funktionsorienterade beställningar från verksamheterna utreds. Behovet av ett beslutat och uttalat standardformat för långtidslagring av data är brådskande. När SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) svarat på en sedan länge utestående fråga om detta från vår kommun, kommer teknikbilagan i strategin att uppdateras. Webbpolicyn, som alltså är en ny bilaga, innehåller däremot flera stora och viktiga nyheter. Det är ett samlat dokument för både Intranät (kommunens interna webb) och den externa delen nybro.se. Till de mer strategiska avsnitten i detta hör förslaget om att hålla nere koncernens totala webbantal, samordning av struktur och utseende. Identiteten och varumärkesfrågan är viktig liksom organisationen för webbarbetet. Allt med syftet att skapa en bra webb för användaren, kanalisera viktig information enhetligt och utnyttja koncernresurserna effektivt på bästa sätt. Vid kommunstyrelsens sammanträde medverkade IT-chefen Willy Andersson och redovisade förändringar i förslaget i förhållande till nuvarande strategi samt kommentarer på de synpunkter som erhållits på förslaget.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Josef Chaib Handläggare Diarienummer gs. 2012-09-07 Kommunstyrelsen /2.o3139-1 Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration Ärendebeskrivning 2007 antog kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12 ammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.30-16.45 ande hristina Davidson, ordförande () Mikael vanström, vice ordförande () Lars-Gunnar Hellström () Bodil Johansson ()

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Tisdagen den 5 juni 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 8.30-15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2015-02-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.15-16.30 Beslutande Klas Håkanson (M) 9-16, Börje Wilsborn (C), Lola Frödeberg (VF), Andreas Granlöf (S), Martina Jansson (S), Sven-Eric

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 14 april 2016 klockan 10:00 12:15. 13:15 16:00.

Christian Kruse Torsdagen den 14 april 2016 klockan 10:00 12:15. 13:15 16:00. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid ande Övriga deltagande Christian Kruse Torsdagen den 14 april 2016 klockan 10:00 12:15. 13:15 16:00. Hans Frank (L), ordförande Kristina Cavetoft (S) Gunvor Håkansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer