Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise Fagerstrand Lennart Storm Kaj Göransson Eva Baranyai Bernt Jonsson Lisbeth Lundberg Hans Dahlström Evy Annér Börje Slättman Martina Andersson Karl Längberg Elsa Pettersson Christer Jonsson Ann-Christine Quist-Karlsson Tobias Åberg Eva Karlsson Robert Ternström Mari Arvidsson Mats Larsson Stig Davidson Christina Davidson Lars-Gunnar Hellström Bodil Johansson Karina Helmersson Kenneth Petersson Anders Johansson Anders Carlsson Karin Heideman Jan Enarsson Ann Harmander Monica Ljungdahl Sivert Hugosson Bjarnette Tallberg Eivind Wiström Mariann Karlsson Anders Svensson Ewa Nilsson Nils Duveborn Ann-Margret Fahlgren Anders Karlsson John Green Åke Göthberg (ersättare för Karin Helmersson) Andreas Carlsson (ersättare för Anders Ivansson) Magnus Jeansson (ersättare för Roger Stålbrand) Övriga deltagande Myrthel Tobiasson, ersättare Bo Johansson, ersättare Bengt Lindgren, ersättare Nils-Erik Gustafsson, sekreterare 64 Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Dahlström och Kenneth Petersson Måndagen den 4 juni 2007, klockan i sammanträdesrummet Eken, kommunstyrelsekontoret, förvaltningshuset, Nybro Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Nils-Erik Gustafsson Inger Rydbrink Hans Dahlström Paragrafer Kenneth Petersson Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelsekontor, Förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Protokoll\Kommunfullmäktige\2007\KOMMUNFULLMÄKTIGE doc

2 Sammanträdesdatum 120 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 65 Anmälan av ny sammanräkning. 66 Allmänhetens frågestund. 67 Besvarande av interpellation angående badplatsen i Pålavik. 68 Interpellation angående Nybro kommuns ras i näringslivets ranking. 69 Besvarande av enkel fråga om landstingets vilja att behålla bassängen på Linnéahemmet. 70 Enkel fråga om uppföljningen av de så kallade Focusgruppernas arbete. 71 Enkel fråga om att blanda människor med demenshandikapp med andra på särskilt boende. 72 Yttre service Fastställande av friskvårdspolicy 2007 för Nybro kommun. 74 Undertecknande av Deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå. 75 Godkännande av reviderad IT-strategi 2006/2007 samt ny webbpolicy. 76 Övergång till Linuxbaserad IT-miljö. 77 Godkännande av detaljplan för Vulkanus Beviljande av igångsättningstillstånd samt anvisande av medel för rivning av byggnader på fastigheten Vulkanus Besvarande av motion angående ersättning för vård av egna barn och därmed ökad valfrihet för småbarnsföräldrar i Nybro kommun. 80 Godkännande av reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 81 Godkännande av förvärv av fastigheten Tikaskruv 1: Förlängning av avgiftsfri kollektivtrafik för Stads- och Lantturen.

3 Sammanträdesdatum 121 (forts) 83 Beviljande av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län. 84 Beviljande av ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län och Kommunernas Hus i Kalmar AB Motion om att utveckla demensomsorgen. 86 Motion om att förändra vatten- och avloppstaxan i Nybro kommun.

4 Sammanträdesdatum Dnr 07/0025 Anmälan av ny sammanräkning Efter uppropet anmäldes Länsstyrelsens i Kalmar län protokoll från den 14 maj 2007 att ny ersättare efter Mikael Sternehov (sd) inte kunde utses. Utdrag till: Milanka Maksimovic Akten

5 Sammanträdesdatum Allmänhetens frågestund Börje Hermansson från Orrefors frågade kommunstyrelsens ordförande Markus Lund om servicen i Orrefors och på den övriga landsbygden. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på gratisresornas effekt på handelsunderlagen på landsbygden? Markus Lund svarade med att han värnar om handeln i hela kommunen. Bland annat hemsändningsbidraget stödjer landsbygdshandeln. Han svarade vidare med att han själv varit en köptrogen Orreforsare. Flera överläggningar har genomförts för att bibehålla butiken i Orrefors. Även andra småföretag har deltagit. De fria resorna har stora fördelar för individens frihet. Roland Larsson frågade omsorgsnämndens ordförande Hans Dahlström om äldreboendets inriktning när det gäller demensboende? Hans Dahlström informerade om flera nya boenden. Han berättade utifrån ett fiktivt exempel om demensens komplexitet. Frågan är när flyttning är möjlig under sjukdomsförloppet? Vi skapar boenden för framtiden.

6 Sammanträdesdatum Dnr 07/0099 Besvarande av interpellation angående badplatsen i Pålavik Kommunfullmäktige återupptog till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträden den 2 maj 2007, 47, av andre vice ordföranden Nils Grönqvist (c), framställda interpellationen angående badplatsen i Pålavik. Kultur-fritidsnämndens ordförande Bernt Jonsson (s) ber om ursäkt för misstag i beredningsprocessen. Skriftligt svar redovisades genom föredragning i plenum. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet kritiserade Nils Grönqvist (c) bristerna i handläggningen. Kommunfullmäktige beslöt att interpellationen kommer att besvaras på nytt vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 18 juni Utdrag till: Bernt Jonsson KF

7 Sammanträdesdatum Dnr 07/0117 Interpellation angående Nybro kommuns ras i näringslivets ranking Kommunfullmäktiges ledamot Christina Davidson (c) hade lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) med följande lydelse: Sedan några år tillbaka genomför Svenskt Näringsliv en undersökning hur näringslivsvänliga de 290 kommunerna i Sverige är. Undersökningen grundar sig bland annat på fakta från Statistiska Centralbyrån och på enkätfrågor till 200 företag per kommun. För att få bra omdöme från företagen krävs att kommunerna har ett bra bemötande och en bra servicegrad. Det är också viktigt för företagen att de kan följa sitt ärende i den kommunala hanteringen. Den senaste undersökningen, som presenterades i början av maj, var ingen upplyftande läsning. Nybro kommun har rasat 56 placeringar i rankingen och är nu på plats 193 i landet. Vi kan ha synpunkter på de kriterier som är grunden för näringslivslistan som möjligen gynnar förortskommunerna. Vi kan också jämföra oss med liknande kommuner och då är det mycket oroande. Vi borde ha minst lika goda förutsättningar som Mönsterås (54), Västervik (65) och Borgholm (93) eller som glasbrukskommunen Lessebo. Vi har alla ansvar för kommunens näringslivsklimat, men störst ansvar har majoriteten och kommunstyrelsens ordförande. Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: - Är Du beredd att medverka till att kommunen, tillsammans med en utomstående aktör, genomför en enkätundersökning bland företagen för att kartlägga deras syn på kommunens bemötande och handläggning av ärenden? - Är Du beredd att satsa på en bred utbildning för politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för företagandet villkor och totalt öka kommunens näringslivskompetens? - Vad anser Du själv det beror på att vi för andra året i rad har rasat i näringslivets ranking?

8 Sammanträdesdatum (forts) - Har Du andra förslag till förbättringar i anledning av raset? Nybro Christina Davidson Interpellationen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslöt kommunfullmäktige att interpellationen fick ställas. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet redovisade Christina Davidson (c) utgångspunkten för sin interpellation samt de konkreta frågeställningarna. Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) informerade om att utredningen kommer att redovisas för kommunen och Nybro Företagsgrupp den 29 maj 2007 och meddelade att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 18 juni Utdrag till: Markus Lund 2 KF

9 Sammanträdesdatum Dnr 07/0109 Besvarande av enkel fråga om landstingets vilja att behålla bassängen på Linnéahemmet Kommunfullmäktige återupptog till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2007, 52, av ledamoten Christina Davidson (c) framställda enkla frågan om landstingets vilja att behålla bassängen på Linnéahemmet. Tekniska nämndens ordförande Lennart Storm (s) besvarade den enkla frågan med att överläggningar i frågan pågår mellan landstinget och tekniska nämnden Christina Davidson (c) tackade för svaret. Den enkla frågan ansågs därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 07/0126 Enkel fråga om uppföljningen av de så kallade Focus-gruppernas arbete Efter kommunfullmäktiges medgivande ställde ersättaren Andreas Carlsson (c) en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) om uppföljningen av de så kallade Focus-gruppernas arbete. Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) nämnde nya inslag som tillkommit, bland annat Under Kristallkronorna och näringslivsstipendium. Den enkla frågan ansågs därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

11 Sammanträdesdatum Dnr 07/0127 Enkel fråga om att blanda människor med demenshandikapp med andra på särskilt boende Efter kommunfullmäktiges medgivande ställde ledamoten Sivert Hugosson (kd) en enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande Hans Dahlström (s) enligt följande: Enligt tidningsuppgift har omsorgsnämndens ordförande uttalat att det är bättre att blanda människor med demenshandikapp med andra på särskilt boende. Om detta stämmer vill vi veta på vilka grunder Hans Dahlström bygger denna uppfattning? Omsorgsnämndens ordförande Hans Dahlström (s) besvarade den enkla frågan med att han är tveksam till ytterligare demensboende. Det är enheternas utformning och servicegraden som är det viktiga. Den enkla frågan ansågs därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 06/0143 Yttre service 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt, , om erbjudande om yttre service. Beslutet blev att avvakta med att införa servicetjänster till äldre, som inte är biståndsbedömda på grund av ändrade förutsättningar för anställandet av plusmedarbetare samt i avvaktan på att nuvarande verksamheten med yttre service för biståndsbedömda äldre har hunnit utvärderas under en längre tid samt att fixartjänsten hunnit etablera sig. Tekniska nämnden har för närvarande tre heltidsanställda på Plusjobb, som sysslar med yttre service. Anställningsavtalen gäller till och med den 31 december Sedan 15 mars 2007 gäller nya ekonomiska förutsättningar för Plus-jobben då det extra bidraget och merkostnadsbidraget inte längre utgår. Den beräknade kostnaden för resten av 2007 beräknas till kronor. Enligt 2006 års bokslut finns ett överskott på kronor för verksamhet 2485, yttre service, vilket innebär att kronor fattas för resten av Med anledning av detta beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2007, 17 att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen utvärdera hur det fungerat med yttre service och uppdraget skall återredovisas till arbetsutskottet i april 2007 samt att i samband med redovisningen av uppdraget ta ställning till eventuell kompensation för ökande kostnader för yttre service. Som villkor för att idag få yttre service gäller att ha beviljats bistånd för inre hemtjänst eller att ha någon form av funktionshinder. I den yttre servicen ingår hjälp med snöskottning, trädgårdsarbete och gräsklippning. Under 2006 utförde arbetslaget totalt 325 uppdrag åt cirka 100 hushåll som är spridda över hela kommunen. Med aktivare marknadsföring av den yttre hemtjänsten hade kundkretsen sannolikt varit betydligt större. Den yttre hemtjänsten utanför Nybro organiseras genom att olika kommundelar får service olika dagar efter hur beställningarna fördelar sig. Utförda uppdrag betalas med 100 kronor kontant per tillfälle. Eftersom arbetet med den yttre hemtjänsten är säsongsberoende behövs utfyllnad med andra arbetsuppgifter, som exempelvis röjning och arbete med grönytor i främst kommunens tätortsnära områden. För att utveckla Plus-arbetarnas kompetens inom området, har de fått ta motorsågskörkort och fått utbildning i röjning.

13 Sammanträdesdatum (forts) Den yttre servicen är, trots avsaknad av marknadsföring, mycket efterfrågad i den fasta kundkretsen, då den är inarbetad sedan många år tillbaka. Genom åren har dock verksamheten aldrig fått någon fast organisation. Den 17 maj 2006 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott, 51 att uppdra åt socialchefen att tillsammans med omsorgskontoret och tekniska kontoret ta fram ett underlag för att kunna erbjuda yttre service till äldre över 67 år samt att redovisningen lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti Ett förslag togs fram till arbetsutskottets sammanträde, men blev inte föremål för vidare behandling (bilaga). I utredningen behandlades förutsättningarna för både det pågående försöksprojektet med utvidgad hemservice (den så kallade fixartjänsten), som pågår under tiden 1 oktober december 2007 och den yttre servicen. När det gäller fixartjänsten slutade personen som hade denna tjänst under hösten 2006 utan att ersättas av annan person. Den utvidgade hemservicen utförs för närvarande av omsorgsförvaltningens vaktmästare. Den nuvarande organisationen för den yttre servicen upphör den 31 december Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Stig Davidson (c) att arbetsgruppen även bör studera den lösning som redovisats för Kalmar kommun m fl kommuner för yttre service. Kommunstyrelsen hade, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att kompensera tekniska nämnden för ökande kostnader för yttre service under 2007 genom att tillföra verksamhet 2485, ytterligare kronor, att ge individ- och familjekontoret, omsorgskontoret och tekniska kontoret, med individ- och familjekontoret som sammankallande, i uppdrag att gemensamt utvärdera såväl den utvidgade hemservicen, som den yttre servicen som underlag för förslag till framtida organisation av verksamheten senast den 1 september 2007 samt att arbetsgruppen även ser på möjligheten till införande av yttre service enligt modell i Kalmar kommun.

14 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Markus Lund (s), Bjarnette Tallberg (kd), Evy Annér (s), Anders Carlsson (m) och Stig Davidson (c). Markus Lund yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag samt tillägg att de kronorna anvisas ur befintligt rörelsekapital. Stig Davidson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Överläggningen förklarades avslutad. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Markus Lunds förslag om tillägg. Kommunfullmäktige beslöt bifalla båda förslagen. Kommunfullmäktige hade sålunda beslutat att kompensera tekniska nämnden för ökande kostnader för yttre service under 2007 genom att tillföra verksamhet 2485, ytterligare kronor, att ge individ- och familjekontoret, omsorgskontoret och tekniska kontoret, med individ- och familjekontoret som sammankallande, i uppdrag att gemensamt utvärdera såväl den utvidgade hemservicen, som den yttre servicen som underlag för förslag till framtida organisation av verksamheten senast den 1 september 2007, att arbetsgruppen även ser på möjligheten till införande av yttre service enligt modell i Kalmar kommun samt att de kronorna anvisas ur befintligt rörelsekapital. Utdrag till: Arbetsgruppen Tekniska nämnden Tekniska kontoret Individ- och familjekontoret Omsorgskontoret Ekonomienheten Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 07/0095 Dnr 03/0155 Fastställande av friskvårdspolicy 2007 för Nybro kommun Nybro kommuns friskvårdspolicy för 2006 har varit föremål för uppföljning och föreliggande förslag redovisas med utgångspunkt från denna uppföljning (se bilaga). Uppföljning har genomförts via enkäter med första linjens chefer (enhetschefer/arbetsledare) och intervjuer med förvaltningscheferna. Uppföljningen har visat att såväl förvaltningschefer som enhetschefer/ arbetsledare har kännedom om kommunens friskvårdspolicy, men att tiden inte räckt till för att genomföra alla de aktiviteter som man uppmanats till, framförallt på central förvaltningsnivå. Till följd av detta föreslår PA-enheten att stödinsatser via friskvårdskonsulent köps in för särskilda aktiviteter och informationsinsatser. Som en följd av samverkansavtalet FAS-05 samt utvecklingen av arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering inom kommunen, kan det även vara lämpligt att se friskvården som en del av en tidig aktiv rehabilitering. I detta syfte skulle aktiviteter behöva delas in i tre olika kategorier: 1. Anvisningar 2. Erbjudanden 3. Möjliggörande I det första fallet handlar det om aktiviteter, där arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen genom att anvisa medarbetaren en friskvårdsåtgärd. Det kan handla om FYSS, en utskrivning av fysisk aktivitet från läkaren eller deltagande i kurser, där medarbetaren får lära sig att förebygga eller rehabilitera problem med rörelseapparaten, men även andra aktiviteter kan vara aktuella. Dessa åtgärder skall, om de anvisas som en del i en tidig rehabilitering, vara kostnadsfria för den enskilda medarbetaren, men dock obligatoriska när de väl är beslutade. Aktiviteter av denna typ kan endast anvisas på arbetstid. Om anvisad personal avböjer deltagande skall detta noteras av närmaste chef och övriga rehabiliteringsåtgärder kan då komma att avslutas efter kontakt med PA-enheten.

16 Sammanträdesdatum (forts) I de fall friskvårdsaktiviteter erbjuds medarbetaren är detta fråga om prova-på -aktiviteter, där syftet är att skapa intresse för fortsatt aktivitet på egen hand och/eller stärka gemenskapen på arbetsplatsen. Sådana erbjudanden kan ske genom närmaste chef, men även i form av centrala friskvårdsaktiviteter på den egna förvaltningen eller för kommunen som helhet. I de fall prova-på-aktiviteter erbjuds på arbetsplatsen kan dessa, enligt ansvarig chefs beslut, förläggas såväl på arbetstid, som på fritid. Erbjudandet innebär ej obligatoriskt deltagande för den enskilde medarbetaren. Möjliggörande av friskvårdsaktiviteter sker främst genom ett kommungemensamt tillhandahållande av personalgym, simhallsbesök och ekonomiska bidrag till kostnader i samband med friskvård (500 kronor per år och person). Friskvårdspolicy för år 2007 föreslås alltjämt ges syftet att stärka individens egna möjligheter att delta i friskvårdande aktiviteter utifrån sitt eget ansvar för såväl sin hälsa, som för sin arbetsförmåga. Vidare föreslås följande tillägg till syftet: att stödja en tidig aktiv och planmässig rehabilitering för att i möjligaste mån förebygga långtidssjukskrivning. Mål för friskvårdsarbetet 2007 Förvaltningsnivå I samverkan med PA-enheten, årligen följa upp motionsvanor och upplevd hälsa hos personalen samt uppmuntra till pulshöjande fysiska aktiviteter på fritid. Enhetsnivå Under verksamhetsåret erbjuda all personal att prova på minst en friskvårdsaktivitet under våren och minst en under hösten. Erbjudandet behöver ej förläggas till ordinarie arbetstid då det bygger på frivillighet och eget intresse. Regelbundna årliga utvecklingssamtal ska omfatta medarbetarens upplevelse av såväl arbetstillfredsställelse, som den egna fysiska och psykiska arbetsförmågan. Chefen ska även vid behov, i samråd med medarbetaren, ta fram en individuell hälsoplan. Detta sker i samråd med företagshälsovården.

17 Sammanträdesdatum (forts) Skapa forum för social samvaro och bidra till en god psykosocial arbetsmiljö. Uppmuntra till korta pauser vid lämpliga tillfällen under arbetsdagen, exempelvis några minuter pausgymnastik. Individnivå Minst 50 procent av de anställda i Nybro kommun skall regelbundet, minst två gånger per vecka, vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter. Övergripande förutsättningar för friskvård i Nybro kommun Förvaltningarna har möjlighet att erbjuda friskvårdsaktiviteter under arbetstid för sin personal, som vilken annan form av personalutveckling som helst. Fokus ska då ligga på information om friskvård och hälsa samt organiserade prova på-aktiviteter i grupp. Anvisning av friskvårdsåtgärder sker endast som en del i en rehabiliteringsplan och i samråd med företagshälsovården. PA-enheten kan stödja förvaltningarna med erbjudanden om samt anvisningar av olika friskvårdsåtgärder. Dessa aktiviteter sker förvaltningsövergripande och inom ramen för centrala friskvårdsresurser och/eller företagshälsovårdsmedel. Aktiviteterna initieras av PA-enheten och i samråd med förvaltningarna. Inga generella bidrag utgår till förvaltningarna för friskvård. Friskvårdsarbetet ska anpassas efter förvaltningarnas behov och förutsättningar. Förvaltningarna ska lägga ett långsiktigt hälsoperspektiv på sin verksamhetsplanering, det vill säga kartlägga och analysera hälsokonsekvenser i verksamheten, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och fastställa åtgärder ur ett friskvårdsperspektiv. Såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö bör undersökas. Korttidsfrånvaro skall följas upp och föranleda tidig aktiv rehabilitering, där så bedöms lämpligt. För att friskvårdsaktiviteter skall vara skattefria måste de rikta sig till all personal inom Nybro kommun. Det är därmed inte tillåtet att kommunala anläggningar hyrs eller upplåts till en begränsad personalgrupp. Därför måste denna typ av aktiviteter samordnas mellan förvaltningarna.

18 Sammanträdesdatum (forts) Om friskvårdsaktiviteterna dock utgör del av en rehabiliteringsplan kan aktiviteterna schemaläggas på den sjukskrivna tiden. De aktiviteter som erbjuds ska vara anpassade till personalens varierande ålder och kondition. I de fall kommunala anläggningar hyrs eller upplåts för rehabilitering av en grupp anställda, är detta inte att betrakta som en personalförmån. Även förebyggande aktiviteter för en grupp med omfattande korttidsfrånvaro kan ske utan att detta är att betrakta som en personalförmån. Uppföljning Förvaltningarnas friskvårdsarbete ska jämte friskvårdspolicyn följas upp årligen. Föreliggande policy följs upp våren Kommunstyrelsen hade, , förslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till friskvårdspolicy 2007, att gälla från och med den 1 juni 2007 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en uppföljning av friskvårdspolicyn under våren Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet redovisade Christina Davidson (c) långtidssjukskrivningstalen och rådande trender och undrade över rehabarbetets metodik och relationer. Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. Utdrag till: Kommunstyrelsen PA-enheten Respektive akter

19 Sammanträdesdatum Dnr 06/0256 Undertecknande av Deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR antog i maj förra året Deklarationen om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå. Deklarationen är undertecknad av Sveriges kommuner och landsting, som uppmanar Sveriges kommuner att göra detsamma. Varje undertecknare förbinder sig att inom 2 år upprätta en jämställdhetsplan. I planen ska varje undertecknare redogöra för mål, prioriteringar, åtgärder och resurser, som ska tilldelas för att uppfylla deklarationens krav. Om en undertecknare redan upprättat en jämställdhetsplan ska denna ses över för att säkerställa så att den omfattar alla deklarationens områden. Deklarationen är omfattande och berör nästan alla kommunens verksamhetsområden. Demokratiskt ansvar och den politiska rollen Här behandlas den politiska representationen. Undertecknaren ska se till så att kvinnor i alla åldrar, med olika bakgrund, finns representerade på alla politiska nivåer. Vidare berör deklarationen Deltagande i politik och samhällsliv Offentligt ställningstagande för jämställdhet Arbetet med samarbetspartners för att främja jämställdhet Bekämpa stereotyper God förvaltning i samråd Allmän ram för jämställdhet Undertecknaren ska arbeta med Allmänt åtagande Jämställdhetsutredningar Flerfaldig diskriminering och andra hinder Arbetsgivarrollen Innebär i stort de krav som omfattas i jämställdhetslagen. Med andra ord arbetar redan Nybro kommun efter dessa principer. Upphandling av varor och tjänster Rollen som tjänsteleverantör

20 Sammanträdesdatum (forts) Undertecknaren ska arbeta med Utbildning och livslångt lärande Hälsa Social omsorg och andra sociala tjänster Barnomsorg Vård av andra anhöriga Social integration Bostäder Kultur, idrott och fritid Säkerhet och trygghet Könsrelaterat våld Människohandel Planering och hållbarutveckling Undertecknaren ska arbeta med Hållbar utveckling Stadsplanering och lokal planering, rörlighet och transport Ekonomisk utveckling Miljö Rollen som reglerande instans Vänortssamarbete och internationellt samarbete Deklarationen ska undertecknas av kommunens högsta representativa organ. Undertecknaren ska offentligt tillkännage att denne undertecknat deklarationen. Undertecknaren ska informera CEMR om att den undertecknat deklarationen med uppgifter om tidpunkten samt ange en kontaktpunkt för framtida samarbete i samband med deklarationen. PA-enhetens kommentarer I de punkter som finns uppräknade ovan är det bara arbetsgivarrollen som ligger innanför PA-enhetens mandat-, kompetens- och ansvarsområden. Detta i den del som tangerar den svenska jämställdhetslagstiftningen. PA-enheten och Nybro kommun arbetar redan framgångsrikt med detta område. Detta i den jämställdhetsplan som kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att fastställa.

21 Sammanträdesdatum (forts) Om Nybro kommun beslutar att deklarationen ska undertecknas är det viktigt att det finns en funktion som kan arbeta med dess genomförande. PA-enheten anser att denna funktion inte bör finnas på just PA-enheten. Detta eftersom alla de perspektiv och arbetsområden som deklarationen innefattar riskerar att spilla över på det arbete som idag läggs på jämställdhetsfrågorna. Nybro kommuns jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv riskerar då att tappa fokus och kvalitet. Istället bör denna funktion arbeta brett med olika perspektiv. En samordning av alla kommunens verksamheter är med andra ord önskvärt. På förslag av kommunstyrelsen, , beslöt kommunfullmäktige att skriva under CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män och arbeta för dess genomförande. Utdrag till: Sveriges Kommuner och Landsting PA-enheten Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 07/0090 Godkännande av reviderad IT-strategi 2006/2007 samt ny webbpolicy Enligt tidigare beslutad och nu gällande IT-strategi, skall en årlig uppdatering av kommunens IT-strategi genomföras. Så har skett även för 2006/2007. Arbetsgruppen, som tagit fram förslaget, är IT-samordnare från barnoch utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt IT-chefen. I förslaget finns nu även en ny del i form av en bilaga, som innehåller policy för kommunens webb. Det är i huvudsak personal från IT-enheten i samarbete med informatören och kommunchefen, som utarbetat det underlaget. Stor vikt har lagts vid att försöka utgå från ett användarperspektiv och följa VERVA s (Verket för förvaltningsutveckling) råd och rekommendationer för offentlig verksamhet. Erfarenheter från andra större organisationer samt råd från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har också beaktats i webbpolicyn. Grundmaterialet har varit på remiss till samtliga förvaltningar och bolag. När det gäller huvuddokumentet i IT-strategin har ett fåtal synpunkter inkommit. I ett separat följebrev finns dessa beskrivna och hur de beaktats i vårt förslag. Till webbpolicyn inkom fler synpunkter, vilket var naturligt eftersom den delen är ny. Många synpunkter har vägts in. Dock har inte alla varit möjliga att ta med i denna första policy för att undvika att få ett splittrat förslag. IT-säkerhetspolicyn, som redan är beslutad, ligger sedan tidigare som bilaga. Eftersom den inte är ändrad finns den inte med i detta beslutsunderlag. Ambitionen att ha ett enkelt och generellt innehåll i IT-strategin, kvarstår. Det är inga dramatiska förändringar som är gjorda i huvuddokumentet. Nedan finns några exempel redovisade. Med utgångspunkt från IT-strategin, utarbetas årligen en handlingsplan, som sedan ska beaktas i budgetprocessen.

23 Sammanträdesdatum (forts) Beroendet av väl fungerande IT-stöd stiger kraftigt på flera områden. Ett exempel är styr-/reglersystem för miljön i kommunens fastigheter. Trots vissa personalförstärkningar som gjorts, har volymökningarna, medfört att personberoendet i några funktioner fortfarande är tydligt. När nya system etableras måste erforderliga resurser avsättas och införandet måste i god tid planeras mellan beställande verksamhet och IT-enheten. Under rubriken Teknikutveckling poängteras nya möjligheter att öka servicen till allmänheten i och med mobila anknytningar i telefonväxel. Vid införandet av nya system eller revidering av befintliga, ska alltid möjligheten till GIS-koppling beaktas. Inriktning mot mer funktionsorienterade beställningar från verksamheterna utreds. Behovet av ett beslutat och uttalat standardformat för långtidslagring av data är brådskande. När SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) svarat på en sedan länge utestående fråga om detta från vår kommun, kommer teknikbilagan i strategin att uppdateras. Webbpolicyn, som alltså är en ny bilaga, innehåller däremot flera stora och viktiga nyheter. Det är ett samlat dokument för både Intranät (kommunens interna webb) och den externa delen nybro.se. Till de mer strategiska avsnitten i detta hör förslaget om att hålla nere koncernens totala webbantal, samordning av struktur och utseende. Identiteten och varumärkesfrågan är viktig liksom organisationen för webbarbetet. Allt med syftet att skapa en bra webb för användaren, kanalisera viktig information enhetligt och utnyttja koncernresurserna effektivt på bästa sätt. Vid kommunstyrelsens sammanträde medverkade IT-chefen Willy Andersson och redovisade förändringar i förslaget i förhållande till nuvarande strategi samt kommentarer på de synpunkter som erhållits på förslaget.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer