Styrelsereferat oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat 17-18 oktober 2013"

Transkript

1 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Roland Norberg, personalrepresentant, ledamot Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport Organisation Intern systemstabilitet kommer ge administrationen kraft över att fullfölja och utveckla helbanksstrategin, demokratiprojektet, smart stödsparsida m.fl. önskvärda och av stämman beslutade åtgärder. Satsningen på ett kommunikativare JAK fortsätter genom förhandlingar om anställning av en redaktör för Grus & Guld, mer fokus på hemsidan och hur den kan utvecklas. Inför 2014 finns budgeterat 75 % tjänst som webbansvarig med en budget för utveckling och fortsatt anpassning av denna. De nya lagkraven ställer stora krav på framtagning av nya rapporter parallellt med de tidigare levererade till FI och styrelsen, något IT och Stab kommer att behöva ägna hösten åt. Ekonomisystem Under hösten pågår ett intensivt och viktigt arbete med förstudien inför nästa års införande av nytt ekonomisystem. Det kommer att involvera större delen av de personer som arbetar med JAKs ekonomi. Kort Kortinförandet kommer att innebära en mängd nya rutiner och arbetsuppgifter för bankdelen. Under hösten ska ett antal parameterar bestämmas, t ex. lånekostnaden i procent för kortkrediten när krediten utnyttjas. Samarbeten VD har träffat Watercircles som arbetar med miljömärkta sakförsäkringar och pratat möjlig samverkan. Kontakterna med Ekobankens kort-projektgrupp fortsätter. Fredag den 11/10 träffade Mikrofonden styrelsen för Medvind Lillhärad kring deras organisationsformer. Nästa styrelsemöte i Mikrofonden är satt till 17/12.

2 Övrigt VD besökte tillsammans med ordförande höstens ungkurs i Halmstad, ett uppskattat inslag. VD har också varit i Sundsvall och pratat stödspar med kommunledningen tillsammans med Skellefteås näringslivssamordnare Tomas Öhlund inbjuden och ska i börja av november besöka JAK Danmark på inbjudan av Uffe Madsen. Bankverksamheten Det har kommit in några enstaka låneansökningar med önskemål om att slippa bundet sparande. Det har varit en hel del förfrågningar via telefon och förfrågningar från företag och organisationer om hur det fungerar. Idé- och medlemsstöd Till höstseminariet, ett årligt återkommande seminarium under en hel helg där styrelsen har valt ämne att processa, kommer ca 40 deltagare. Styrelsen har valt ämnet Vad är rättvisa i JAK?. Riksförtroendevalda samt en representant från varje lokalavdelning/lokal grupp är inbjudna. Vi har också bjudit in alla f d ordföranden i JAKs riksstyrelse. Till JAK-skolan i november är det 58 anmälda och det ser ut som den ska bli full innan sista anmälningsdag. Höstens distanskurs pågår med 15 deltagare. En ideell resursperson från Lund höll en workshop på temat Vad är pengar? på en ungdomskonferens utanför Falun med totalt 100 deltagare. Temat på konferensen var ekonomi och energiomställning. Initiativet kallas Power shift (PUSH) och är en del i ett världsomspännande nätverk. JAKs verksamhet och kurser annonseras i nätverkets nyhetsbrev. I september genomfördes en Ungkurs med 25 deltagare utanför Halmstad. Det blev mycket bra utvärderingar av hela kursen. 23 av deltagarna är helt säkra på att de vill åka på fler JAK arrangemang. Flera deltagare fann ett stort värde i att träffa ordförande och VD och några tyckte frågestunden med dem var det bästa under helgen. Vi bjuder in förtroendevalda för att de unga ska lära känna JAK bättre. Vi bjuder också numera in aktiva medlemmar som får pröva att hålla i delpass under kurserna. Samtidigt förbereder det de unga för att hålla i egna kurser. Att engagemanget finns kvar efter kurserna syns genom att många redan har anmält sig till nästa JAK-skola. Vi fick också snabbt två Ungkursdeltagare som vill ställa upp som volontärer i JAKs internationella arbete. Lokalt ordnas en hel del under hösten. I Kalendariet kan man se vad som händer framöver JAK Stockholm bjuder in till en kursledarutbildning för att få fler egna kursledare. I mån av plats får även medlemmar från övriga Sverige delta. Det är mycket positivt att rikskurser på så här sätt sprider sig och blir lokala eller regionala. Lanseringen av nya hemsidan har gått bra. Det finns fortfarande mycket att förbättra och feedback kommer in från medlemmarna via sociala medier och mail. Vidareutveckling av den är planerad till nästa år då ska sparandet samt kopplingen till ideologin tydliggöras. En journalist från en kooperativ tidning i Canada, Journal Ensemble, har intervjuat Miguel Ganzo om JAK Medlemsbank. Celia de Anca, som arbetar på IE Business School i Madrid har skrivit en fin artikel, The End of Banks as We Know Them, som publicerats på Harvard Business Review. Däri nämns JAK Medlemsbank som ett positivt exempel. Se

3 we-know-th/. Ett belgiskt kooperativ har hört av sig och vill veta mer om JAK Medlemsbank. De har medlemmar och vill starta en bank. INEES i Luxemburg ska ge ut en publikation under rubriken om Solidarity Economy med ett kapitel om JAK Medlemsbank. Det kommer att skrivas ideellt av fyra ideella resurspersoner. JAK Italia ordnar en konferens för småföretagare och organisationer i Como i november. JAK är inbjuden att berätta om verksamheten. Arbetet att involvera frågan om pengar och skapandet av pengar i JAKs kursverksamhet och kursmaterial är påbörjat. Det finns idag en flora med material i ämnet. JAK-boken håller just på att uppdateras och däri ska ämnet integreras. För att så många kursledare som möjligt ska känna sig bekväma med materialet behövs tid och möjlighet för dem att kunna påverka innehållet i kursmaterialet. Processen har påbörjats och flera aktiviteter har genomförts under hösten. - Uffe Madsen höll ett föredrag för personalen den 30 aug, om vad pengar är och problem och lösningar för pengaskapande enligt den danska tankesmedjan. - Lokalavdelningar bjuder in olika föreläsare inom ämnet. T ex har Uffe Madsen hållit föredrag i lokalavdelningen Järna-Södertälje. Till JAK Stockholm bjöds Yoshi Frey. - Ann-Marie Svensson ordnade den 19 september ett möte med Oskar Broberg, docent på Ekonomisk-historiska institutionen i Göteborg, som doktorerat på Konsten att skapa pengar, tidigare ledamot i JAK Medlemsbanks styrelse, Mikael Malmaeus, forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet i Stockholm, jobbar bl. a med samhällsekonomi och åtgärdsstrategier samt Frida Samuelsson, som har skrivit uppsats om ränta och anlitas regelbundet till JAK-skolorna i ämnet Vad är ränta och hjälpt JAK tidigare att problematisera räntebegreppet. Från JAK deltog Sammy Almedal, Miguel Ganzo, Karin Frejarö och Ann-Marie Svensson. Mötet syftade till att få fram de centrala punkter som ska lyftas och belysas och som vi ska jobba vidare på att få in i ett nytt kursmaterial. Under 2014 kommer fler involveras i processen. - Till JAK-skolan i november kommer Oskar Broberg för att föreläsa om Konsten att skapa pengar. IT-verksamheten Den nya hemsidan är nu lanserad och med den har det blivit möjligt att via hemsidan bli medlem i JAK genom att betala grundinsatsen med kort till JAK. Processen att ta emot nya medlemmar har därmed automatiserats när det gäller de som betalar med kort direkt genom PayEx och det sparar mycket tid. Nyckeltal Utlåningen är fortsatt för låg. Trenden är något uppåt men stocken minskar. De som lånar av ideologiska skäl lånar antingen små lån eller ganska stora lån, vi måste fundera på hur vi når de som vill låna medelstora lån, ca tkr. Vidareutvecklad sparlånesystem VD, IT-chef och ordförande har träffat Per Almgren och diskuterat sparlånesystemet ur flera olika perspektiv. Många av idéerna är inte aktuella för JAK idag och några saker är redan en del av nuvarande verksamhet. Budgetuppföljning Intäkterna ligger 458 tkr högre än den budgeterade nivån om man ser till summa intäkter. Det är i huvudsak ränteintäkterna som påverkar och beror på den höga likviditet som finns. Kostnaderna är totalt sett tkr lägre än den budgeterade nivån och beror helt på att

4 personalkostnaderna är lägre än budget. Prognosen är att det blir ett nollresultat för helåret Riskrapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbetet med att ta fram för ett system för incidentrapportering fortsätter. De typer av incidenter som ska rapporteras är de som påverkar medlemmar direkt eller indirekt eller är av ekonomisk karaktär. Incidenter rapporteras av medarbetare på JAK efter samordning med närmsta chef. Legala risker är markerad gul för vi vet att det kommer många nya rapporteringskrav. Det är ett stort problem för många små banker och vi ser ännu inte slutet på ökningen av kraven på rapportering vi måste göra. Regelefterlevnadsrapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. I planen finns inledningsvis en generell beskrivning av regelefterlevnadsfunktionens roll och ansvar och därefter en grov plan för funktionens arbete under det kommande året. - att fastställa planen för arbetet med regelefterlevnad enligt underlag Möjliga varianter på flexiblare lån Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Frågan om möjliga ändringar av sparlånesystemet har diskuterats under en tid. Förslagen som tidigare dykt upp har samlats ihop och vilka förändringar som är möjliga inom respektive utanför sparlånesystemets regler har diskuterats. Tanken är att gå vidare med de förslag som ligger inom sparlånesystemets regler. Reducerat eftersparande Med reducerat eftersparande menas att låntagaren inte betalar in ett eftersparande som är lika stort som amorteringen utan att det till en viss del istället betalas ut successivt efter det att lånet är tillbakabetalt. Exempel: En låntagare har ett lån med en amortering på kr per månad under 5 år och gör ett eftersparande på 500 kr per månad. När lånet är slutbetald efter 5 år får låntagaren utbetald 500 kr per månad under de kommande 5 åren. Tetrislån Tetrislån innebär att låntagaren under lånets löptid kan få ut hela eller delar av det bundna sparandet genom att tillföra poäng till lånet och sedan fortstätta betala på lånet som vanligt. Idag är detta inte tillåtet. Om poäng tillförs ett lån idag kan vi endast sänka det kommande eftersparandet. Amorteringsfria perioder Ett sätt att öka lånestockens storlek är att minska medlemmarnas återbetalning av lånen. Det gäller både förtidsinlösen men även att minska amorteringstakten. Genom att ge medlemmarna möjlighet att under en period tillfälligt minska amorteringens storlek kan vi öka lånestockens storlek. Synpunkt framfördes att flexibelt efterspar (första förslaget) är intressant men att tetrislån är mer tveksamt eftersom det ruckar på överblickbarheten, du är inte kontrakterad för ett åtagande som gäller hela avtalstiden. Fråga ställdes om inte tetrislån kommer innebära minskad likviditet. Svaret blev att eftersom du måste spara fritt med sparfaktor 0,8 för att lösa

5 bundet sparande som har sparfaktor 1,0 kräver det mer sparande för att få göra detta. Synpunkt framfördes att chansen är ganska stor att förflyttningen av sparpoäng kommer att öka, efterfrågan på sparpoäng kan bli jättestor. Det kan som något positiv, dessutom ökar medlemmarnas nytta markant. Synpunkt framfördes att ett regelverk måste till för hur vi hanterar produkter som innebär en likviditetsrisk i tider av mindre likviditet. Fråga ställdes om hur ofta medlemmen ska få använda möjligheten till amorteringsfrihet (tredje förslaget). Synpunkt framfördes att medlemmen inte borde få göra det första året. Synpunkt framfördes att det här gör vi redan idag men vi kan erbjuda alla att göra utan att de ska måsta argumentera för det. Det är bra för banken att behålla lånen, lika bra som att låna ut nya pengar. Både tetrislån och amorteringsfria perioder är positivt för det ger medlemmen större kontroll över sitt lån och i förlängningen sin ekonomi. Synpunkt framfördes att när vi, som nu, har alldeles för mycket likviditet är det klart attraktivt att kunna erbjuda medlemmarna den här typen av produkter men vi måste tänka på vilka signaler vi ger i tider av hög likviditet och ha en plan för hur vi hanterar en annan konjunktur. Synpunkt framfördes att vi ska se det här som tillfälliga tjänster, erbjudande som gäller just nu, i år och vara tydliga med det. Synpunkt framfördes att om amorteringsfrihet ges innan mitten av amorteringstiden ger det en negativ effekt på sparpoängsbalansen och att det innebär att sparprestationen också påverkas. Men om det görs efter mitten av amorteringstiden är det bara positivt. Synpunkt framfördes att vi måste kunna koppla dessa produkter till hur vi tänker kring ekonomisk frigörelse. Synpunkt framfördes att det här också ger mig som medlem ytterligare en möjlighet att stödja banken genom att ha sitt lån i banken en längre tid. Synpunkt framfördes att det känns bättre ur ett rättighetsperspektiv att amorteringsfrihet alltid erbjuds alla när bankens system klarar av det än att det bara ska erbjudas under ett specifikt år för de som då har lån och därmed möjlighet att nyttja det. Administrationen arbetar vidare med förslagen och återkommer till styrelsen. Försäkringssamarbete VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Frågan om olika typer av försäkringssamarbete har varit uppe i styrelsen till och från under åren. I syfte att öka medlemsnyttan och de alternativa intäktskällorna för föreningen behövs möjligheter att erbjuda fler tjänster och större medlemsnytta utan att det påverkar administrationen, verksamheten och föreningen. Aktuellt är samarbete med sakförsäkringsbolaget Watercircles. Dialog har inletts om möjligt upplägg. Watercircles är både miljöcertifierade i hela sin verksamhet och kan på vissa av sina sakprodukter även sätta Naturskyddsföreingens sigill Bra miljöval (innebär bl.a. årliga revisioner, platsbesök, uppföljning). Det påverkar också deras vardagliga verksamhet, där de har ett helhetstänk utifrån ekologisk hållbarhet. If äger 40 %, resten ägs av personal och andra enskilda kapitalägare. If står bara för riskbärande samt kapitalhantering. Allt kapital investeras i bostadsobligationer och återfinns därmed inte på börsen. Vidare kan de också stå helt för försäljning, administration och kontakt med försäkringstagande medlem, utan egentlig inblandning från administrationen. Vilket kan betyda hemsida, telefonnummer, flyers, kontakter etc. Allt som kommuniceras ska vara framarbetat tillsammans med oss (utseende, budskap, utbildning i JAK-kunskap för skadereglerare mm). De arbetar även med en rekommendationsprincip som genererar en viss rabatt på försäkringspremien där vi kan ta del av underlaget för eventuell egen kontakt (d.v.s. om en medlem rekommenderat en icke medlem). Synpunkt framfördes att det här går helt i linje med våra ambitioner att öka medlemsnyttan, det är roligt att sitta i styrelsen när vi får den här typen av förslag. Frågan ställdes om en medlem idag kan ha försäkring hos dem. Svaret blev att det är fullt möjligt men när vi som

6 kollektiv tecknar avtal kan det ge billigare försäkringar till medlemmarna. Frågan ställdes om JAK mäktar med att ingå det här samarbetet med de begränsade resurser som finns. Synpunkt framfördes att vi borde ha ett större mål än att bara erbjuda våra medlemmar en bra produkt hos någon annan, vi söker och borde söka likviditetssamarbete. Det är lite svårt att få en bild av vad det här företaget är, det skulle vara mer intressant om det var ett kollektiv och om vi visste hur de hanterar sin vinst. Synpunkt framfördes att styrelsen vill få mer bakgrund och se om det kan ge större nytta än bara en produkt som är bättre än andra på marknaden. Synpunkt framfördes att eftersom Watercircles inte erbjuder livförsäkringar missar vi lite koppling till oss som bank. Synpunkt framfördes att det är svårt att hitta bra samarbetspartners för vi har högt ställda krav. Det här kan vara en början. Synpunkt framfördes att vi har en styrka i och med våra medlemmar, men vi måste vara helt säkra på vilka vi ingår samarbete med. Synpunkt framfördes att det här är intressant men vi måste vara försiktiga och få en god kännedom om denna verksamhet innan vi ingår något avtal. Ärendet återkommer till styrelsen. Demokratiuppdraget Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Demokratiuppdraget har behandlats på flera stämmor i följd. Stämmorna har de senaste åren bekräftat att processen med nytt demokratisystem är prioriterat. Stämman 2012 betonade särskilt att värna om det fysiska mötet, att uppmuntra till regionala och lokala träffar för diskussioner och möjlighet att rösta på förslag, att beakta problematiken kring hur många röster ett ombud kan förfoga över, samt att årsstämman inte alltid behöver vara i Skövde eller Stockholm. Stämman 2013 beslutade - att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet, - att göra ett större arbete för att stärka lokalavdelningarna, - att säkerställa att detta system ej kommer att möta juridiska hinder, - att försäkra oss om att anonymitet säkerställ samt - att valet att lämna sin röst till ombud bör ske inför varje stämma. En övergripande tidsplan är att nå ett första stämmobeslut 2014 och ett andra Demokratikommittéen har lyft fram avtalet med Betahaus/Vote IT och reglerna för ombud som viktiga att gå vidare med. En kravspecifikation måste lämnas till Betahaus/Vote IT vad systemet ska klara av. Vote IT tycker att villkorade fullmakter är intressant att jobba vidare med. Det koncept vi har tänkt oss finns hos andra så kallade delegativa system men med långt mindre begränsningar. De var däremot skeptiska när det gäller kvalitetsmetoden. Systemet kommer att ha JAK-utseende. När det gäller ombud skickades ett förslag till regler kring ombud skickades ut på remiss hösten I remissvaren finns flera synpunkter om att ytterligare begränsa hur många medlemmar varje ombud får företräda. I remissvaren finns förslag på medlemmar/ombud. Synpunkt framfördes att det finns problem inbyggda i systemen med ombud. T.ex. om medlemmar med åsikter som går på tvärs med ett ombud fyller ombudets ombudsmandat och sedan drar tillbaka sina röster i sista stund så står ombudet med bara sin egen röst. Mycket regler öppnar upp för mycket taktik och fulspel. Reglerna ger också ett krångligt system och mindre transperens. Systemet kanske ska vara ett rätt öppet från början och sedan kan ev problem som uppkommer hanteras efterhand. När det kommer till kvalitetsmetoden finns den liknande system som enligt Vote IT inte har samma problem, t.ex. Schultze. Det kan komma att kosta rätt mycket pengar att investera i systembyggnad för att kunna hantera kvalitétsmetoden. I stadgarna bör istället stå något om rangordnade röstningssystem, så vi kan prova oss fram. Det finns ingen annan stor organisation som har provat liquid

7 democracy, vi blir unika även om vi inte använder kvalitetsmetoden. Synpunkt framfördes att Schultze är svårare att begripa, den metoden är inte lika transperent och enkel. Kvalitetsmetoden är lättare att förklara och själva systemet ska ju vara automatiskt, du som medlem ska inte måsta sätta dig in i hur det fungerar. Det finns också ett värde i att reglera ombudsförfarandet, tanken är att minska risken för kupper. Att bara sätta en andelsbegränsning gör att vissa medlemmars röster räknas som mindre viktiga bara för att de gått via ombud. Bättre att ha de begränsningar vi föreslagit och ändra utifrån det när vi ser effekterna. Synpunkt framfördes om att det borde finnas en grupp/ett Demokratiråd som har ansvar att se till att diskussionerna inte blir hårda när vi möts på nätet istället för fysiskt. Synpunkt framfördes att det kanske inte behöver stå alls i stadgarna vilket röstningssystem vi ska använda. Synpunkt framfördes om att kvalitén på förslagen till stämman de senaste åren inte varit särskilt höga, oavsett vilket system vi har måste vi också fokusera på hur vi tar emot medlemmarnas synpunkter. Synpunkten framfördes att vi nog kommer att få bättre modererade förslag när fler involveras i processen. Många av de förslag som lägga idag är mer extrema än medelmedlemmens åsikter. Synpunkt framfördes att det finns en oro för hur vi ska kunna hantera debatterna och formandet av besluten. Någon måste hålla ordning i kaoset som annars kan uppstå. Ärendet återkommer till styrelsen. - att ge VD i uppdrag att gå vidare med avtalet med Betahaus när det gäller: - Inloggningen ska skicka vidare inloggningsstyrka (när man loggar in på internetbanken så ska demokratisystemet få veta om man har loggat in med pin-kod eller med e-legitimation, exempelvis om man vill att det ska gå att delta i diskussioner med inloggning via endast pin-kod men att det ska krävas inloggning med e- legitimation för att rösta.) - Det ska gå att aktivera bankid-inloggning under vissa perioder men inte andra, för att begränsa bankens kostnader för inloggningar - Det ska finnas stöd för villkorade fullmakter inkl stöd för röstning på stämmotillfället - Stöd för kvalitetsmetoden ska undersökas samt eventuell samverkan med den ideella open source gruppen - att ge VD i uppdrag att planera en utbildningsinsats av JAKs ideella resurspersoner Sparfaktorn Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Vice ordförande Jonas Löhnn har anhängiggjort frågan om hur vi ska behandla sparfaktorn framöver. Tidigare behandlades sparfaktorn vid varje styrelsemöte som en styrspak kopplad till utlåningskvoten. Det har dock alltid funnits ett motstånd mot att sätta faktorn alltför lågt, vilket har gjort att sparfaktorn generellt har legat över utlåningskvoten. Principen har dock varit att ju mer inlåning vi har som inte lånas ut desto lägre sparpoängsfaktor på försparandet. Syftet är att minska risker för sparpoängsinflation vid en framtida ökad låneefterfrågan där medlemmar upplever att de inte får valuta för sina sparpoäng då det blir lånekö och många med mycket sparpoäng vill låna samtidigt. I januari 2012 beslutades att förenkla styrningen genom att styrelsen bara beslutar om sparpoängsunderskottet ska tillåtas öka eller ej. Konsekvenserna är emellertid fortfarande att de som vill låna men inte klarar månadsbetalningen med fullt efterspar måste nu vänta längre innan de kan ta sitt lån, eftersom de får mindre sparpoäng på sitt försparande än de behöver till sitt eftersparande.

8 Skulle vi istället ha en konstant sparfaktor 1,0 på försparande skulle medlemmen alltid få samma mängd sparpoäng i förhållande till sitt sparande, oavsett hur mycket andra sparar. Med detta kan man hantera medlemmarna mer lika och upprätthålla en större rättvisa på individnivå, medan regleringen av konjunkturer i ut- och inlåning istället får ske med t ex lånekö eller nya låneprodukter och ökat risktagande. Det skulle kunna ha konsekvensen att fler snabbare kommer upp i en mängd sparpoäng som gör att de kan låna, vilket i sin tur liksom sparfaktorn ger ett tillflöde av eftersparande som hanterar framtida efterfrågan. Utan sparfaktor kan vi i tider med hög likviditet också mer tydligt fokusera på att skapa bättre låneförutsättningar. Flera synpunkter framfördes att det här är intressant. Synpunkt framfördes att om vi tar bort sparfaktorn som en styrspak kan vi inte göra skillnad på baskonton och transaktionskonton. Då måste vi också ta bort bindningstiden på våra baskonton. Synpunkt framfördes att vi tidigare uppfattat sparpoängsunderskottet som ett problem, nu gör vi inte det helt plötsligt. Synpunkt framfördes att en ny analys nu har lett till att flera av styrelsens ledamöter har ändrat åsikt, det är positiv att vi kan tillåta oss att ha provisoriska åsikter. Vårt problem nu är att vi har för liten utlåning och vi måste agera utifrån det. Det är viktigt att vi får syn på alla eventuella problem eller faktorer som påverkas. Vidare kan vi absolut sätta 0,3 på transaktionskontot även om vi i övrigt har 1,0 och inte fokuserar på att få ner sparpoängsunderskottet. Synpunkt framfördes att det är mycket mer värt att ha enkelheten och rättvisan att alla får 1,0 på både försparande och eftersparande nu mot att vi eventuellt får lånekö i framtiden. Lånekö kan vi uppenbart få ändå och måste ha system för att hantera. Synpunkt framfördes att enkelhet är viktigt och bra, därför bör vi inte ha någon sparfaktor alls på transaktionskonto. Fråga ställdes om vi nu ska sluta fokusera på sparpoängsobalansen och istället fokusera på utlåningskvoten, just nu öka inlåningen. Svaret blev att vi måste fortsätta hålla koll på utlåningen och också sparpoängsunderskottet. Ärendet återkommer till styrelsen. Kapitalplanering VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Ett första steg i att slå fast inriktningen för JAK Medlemsbanks kapitalplanering togs i december 2009 då styrelsen beslutade - att ränteintäkterna så snart som möjligt, men senast i budgeten 2013, ska exkluderas ur rörelseintäkterna och fungera som ett positivt resultat som används till att arbeta bort den balanserade förlusten.- att den balanserade förlusten ska arbetas bort till år att en del i detta arbete är att erbjuda medlemmar och syskonorganisationer att teckna förlagsinsatser i JAK, samt - att kapitaltäckningskvotens lägsta nivå är 1,3. Styrelsen valde inför budget 2013 att frångå dessa principer för att kunna göra nödvändiga investeringar. Även för 2014 är förslaget att prioritera investeringar i bankens system framför att arbeta bort den balanserade förlusten. Det påverkar tidsplanen och bedömningen nu är att den balanserade förlusten kommer att kunna arbetas bort till Fråga ställdes om den här framflyttningen av tidsplanen beror på de två nya tjänsterna på IT. Svaret blev att vi gör flera större investeringar med syftet att öka utlåningen och därmed få in större intäkter. Det görs för att skapa utrymme att exkludera ränteintäkterna ur rörelseintäkterna. Synpunkt framfördes att vi ställer väldigt höga krav på oss själva när vi säger att vi måste gå med 4,5 miljoner i vinst i 10 års tid. Vi bör istället uttrycka en inriktning att vi ska gå med vinst för att på sikt stärka det egna kapitalet. Synpunkt framfördes att det är viktigt att göra oss oberoende av ränteintäkterna och bygga upp en stabilitet i banken. Vi

9 gjorde ett avsteg från planen inför budget 2013 för att kunna uppnå en högra nivå, växla upp inte med intentionen att sedan dra ner utan få in mer utlåning som ger oss mer överskott som sedan kan läggas till egna kapitalet. Synpunkten framfördes att vi nu framöver bör göra lite både och, alltså göra positiva resultat även när vi gör satsningen på IT mm. Vi tjänar bättre när vi lånar ut pengarna till medlemmarna istället för när vi placerar överlikviditet hos t.ex. staten. Vi vill ge IT lite arbetsro under några år. Vi sätter en hög ribba för oss själva, men vi tror att vi kan klara det. - att ränteintäkterna så snart som möjligt, men senast i budgeten för 2017, ska exkluderas ur rörelseintäkterna och fungera som ett positivt resultat som används till att arbeta bort den balanserade förlusten. - att den balanserade förlusten ska arbetas bort till år att VD tar fram en 5-årsprognos med intäkter, kostnader och resultat. Budget 2014 Inriktning för kommande år Budgeten utgår ifrån att den påbörjade satsningen på IT (utveckling och systemstabilitet) och kommunikation fortsätter med oförminskad styrka. Den utgår också ifrån att närvaron och kommunikation i olika digitala kanaler som vår hemsida, internetbank m.fl. ökar. Inte minst stöds detta av t.ex. det ökande användandet av tjänster i internetbanken som kommer att bli än viktigare framöver samt med vilka produkter och tjänster banken tillhandahåller, där medlemmarna efterfrågar mer än vad som erbjuds idag och där planen är att uppfylla helbanksstrategin innan 2016 års utgång. För att hantera dessa områden så föreslås fortsatt förstärkning av administrationen gällande IT-utveckling och kommunikation varav en ny tjänst som webbansvarig ligger för Resultat På intäktssidan har vi räknat med en nyutlåning på 200 miljoner, ränteintäkter kring 5,8 miljoner och intäkter från medlemsavgifter på runt 7,5 miljoner. Totalt räknar vi med intäkter på mkr. Kostnaderna budgeteras till mkr, ca hälften är personalkostnad. Det budgeterade resultatet för år 2013 är 670 tkr. Övergripande rammålsättningar för budgeten 2014 är: - Att generera ett positivt resultat för att fortsatt kunna minska den balanserade posten i balansräkningen - Att föreslagna och verkställda satsningar på kommunikation och IT fortsätter för att ge avsedd verkan gällande profilering och systemstabilitet - Att kommunikationssatsningen ökas med en webbredaktör på 75% - Att vi har fler och flexiblare låneprodukter (inom sparlånesystemet) som möjliggör ökad utlåning. - Anställd eller frilansande redaktör G & G samt omgörning av papperstidningen - Att vi når över medlemmar

10 - Att nyutlåningen når minst 200 mkr JAK Medlemsbank Dessa prioriteringar utgår både ifrån den medlemsundersökning som gjordes i maj 2012, där medlemmarna uttrycker att de är mycket nöjda med det som görs men att det finns områden som kan förbättras, främst vad gäller kommunikation om vad medlemmar kan förvänta sig av JAK. Den andra delen har att göra med vilka produkter och tjänster vi tillhandahåller, där medlemmarna efterfrågar mer än vad som erbjuds idag samt i hur systemstabiliteten påverkar medarbetarnas möjligheter att än mer öka servicegraden till medlemmarna. För att hantera detta föreslås ytterligare förstärkning av vår kommunikation med en webbredaktör och att IT fullt ut kan prioritera systemstabilitet för fortsatt tjänste- och funktionalitetsutveckling. Synpunkt framfördes att budgeten bör redovisas med jämförelse med tidigare år. Synpunkt framfördes att vi ska informera tydligare om alla våra banktjänster, såsom internetbanken, i anslutning till när kortet lanseras. Fråga ställdes vad som finns i budget angående motionen om lokal ekonomisk utveckling. Svaret blev att frågan ligger på styrelsens bord och det inte finns något uppdrag till VD än men att det redan nu finns funderingar på vad vi kan göra inom nuvarande budget för att uppfylla motionen. Fråga ställdes om JAK-skolan går att utöka. Svaret blev att det finns ett stort värde i att vara i Skövdes omnejd så att kontoret kan besökas. Det är också bra att inte vara för många, så att det finns en chans att hinna lära känna varandra. Flera frågor ställdes om vad olika delar av verksamheten kostar, t.ex. IT och JAK-skolan. Svaret blev att vi med dagens ekonomisystem inte kan svara på det beroende på hur kostnader kontoförs. T.ex. kontoförs alla datorer på IT istället på den avdelning där datorn faktiskt används. Fråga ställdes om vad omgörningen av Grus & Guld kommer att innebära och om vi vet vad medlemmarna tycker. En undersökning gjordes 2007 och många visar att de är nöjda men det finns såklart också motsatta åsikter. Dessutom har vi hittills inte lyckats med externa prenumerationen vilket eventuellt visar på behov av omgörning. Synpunkt framfördes att vi måste diskutera hur vi jobbar med opinionsbildning. Ska vi satsa på PR eller ska vi inte göra det? Vi måste vara tydliga med vilka prioriteringar vi gör. Hur ska Grus & Guld styras och till vad ska vi använda den? Tidningen är så stor del av budgeten och borde utifrån det perspektivet stödja hela JAKs verksamhet. En del kan väl fortsätta vara redaktionellt material men huvuddelen ska jobba för JAK. Annars kan vi lika väl besluta att det ska vara en fristående tidning. Synpunkt framfördes att omgörningen kanske inte behöver vara så omfattande. Vi kanske bara kan förstärka vissa delar som t.ex. att skriva mer om vad som händer i JAK och till något mindre del bevaka globala frågor. Diskussionen kommer ofta ner till konflikten om det är vår tidning eller redaktörens tidning. Fråga ställdes hur mycket som är avsatt i budget för omgörningen. Svaret blev att 200 tkr är tänkt till omgörningen och att det ligger i budgetposten layout. Synpunkt framfördes att strategin för Grus & Guld måste ingå i kommunikationsstrategin. Synpunkt framfördes att omgörningen bör göras försiktigt och i samspel med redaktören. Fråga ställdes när det är tänkt att redaktören ska anställas. Svaret blev att det är tänkt från nyår. Synpunkt framfördes att det blir ett viktigt arbete med kommunikationsstrategin framöver och att vi måste göra det arbetet tillsammans med redaktören. Synpunkt framfördes att situationen är rätt komplex och många olika faktorer spelar in. Kanske bör vi göra en ny undersökning av tidningen och därefter ha något seminarium där vi får ta del av åsikterna från fler. Fråga ställdes hur tankarna har gått när förslaget om en så relativt litet positivt resultat budgeteras för när ränteintäkterna beräknas bli relativt stora. Svaret blev att vi har en prognos på något mindre nyutlåning än tidigare för vi tror inte det är realistiskt med 220 mkr som vi

11 haft tidigare år. Lyckas vi låna ut mer tjänar vi bättre eftersom vi får mer intäkter på utlåning till medlemmarna. Synpunkt framfördes att budget nu är lite väl nära noll. Synpunkt framfördes att det låga resultatet framförallt beror på för lite intäkter, inte för höga kostnader. Skulle vi försöka gå med t.ex. 2 mkr i vinst måste vi skära ner radikalt, t.ex. ta bort hela Grus & Guld och det vill vi absolut inte. Vi måste satsa oss ut ur den situation vi har idag, där vi vill bli en större bank och det innebär att vi först måste dra på oss ökade kostnader för att vi tror att det kommer att ge oss högre intäkter. Fråga ställdes om hur personalsituationen kommer att se ut på IMS framöver. Svaret blev att det kommer det bli två nya personer i och med att en går över till stab och en ny tjänst tillkommer. Fråga ställdes om det kommer att behövas ytterligare förstärkning av personal i och med lanseringen av kreditkortet. Svaret är att det finns viss överbemanning på lån och konto som kan hantera den anstormning vi nu förväntar oss. Så snart systemstabiliteten är på plats kommer det ge mer utrymme på lån. Därutöver pågår en översyn av hela låneprocessen som också kan frigöra mer tid för lånehandläggarna. - att fastställa budget 2014 enligt underlag. Bankstrategin Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. JAKs strategier tas upp för genomgång varje år i styrelsen. Under året har en kommitté arbetat med fördjupning av bankstrategin utifrån tidigare diskussioner i styrelsen och bland medlemmar. Fokus i arbetet med bankstrategin har varit och är att öka utlåningen. Arbetet med detta fortsätter och förslag kommer att lämnas till styrelsen fortlöpande. Ambition har också varit att dra ner på texten men fortfarande ha ett tydligt innehåll. Det innebär bland annat att texter som återfinns i andra dokument är borttagna. Synpunkt framfördes att stycket om eftersparfria lån ska tas ut ur strategin då det mer är en produkt som vi tillfälligt provas. Synpunkt framfördes att eftersom vi erbjuder eftersparfria lån just nu så bör det stå med i nuläge. Däremot bör det strykas i stycket önskat läge. Synpunkt framfördes att det tydligare bör framgå vilka kriterier som gäller för eftersparfria lån. att fastställa bankstrategin med följande förändringar: Tillägg i punkt om eftersparfria lån Lån kan beviljas för juridiska personer som är medlemmar och har samma värdegrund som JAK. Lånen ska användas till miljöinvesteringar, lokal utveckling och småföretagande eller på annat sätt driver verksamhet i linje med JAKs värderingar som de uttrycks i reglementet.. Ta bort meningen om eftersparfria lån i 5.2 Önskat läge gällande system och prissättning. Ta bort tredje målpunkten i kapitel 2 att öka förståelsen för JAKs system samt att ge kunskap och verktyg för att ge ett stöd för var och en som vill förmedla vad JAK står för. Lägga till två målpunkter i kapitel 2: 5-8 års sikt lånestock på 1,1 miljard

12 5-8 års sikt 5000 helbanksanvändare Flytta produkten skogskonto till Sparande. Förtydligad rösträtt Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. På årets stämma var det en medlem som röstade med tre röster, sin egen, en från en organisation hen företrädde och en som ombud för en annan medlem. Nuvarande stadgar nämner inte något särskilt om de fall där medlem företräder en organisation (företag eller förening) och därför tolkades att det inte räknades som fullmakt av annan medlem. Lagen ger en fysisk person rätt att företräda en juridisk person och konsekvensen blev att medlemmen i fråga fick rösta med tre röster. Synpunkt framfördes att vi bör förtydliga våra stadgar så att en medlem bara kan företräda en förening, vi måste dock se till att det blir juridiskt hållbart. Eftersom lagen om ekonomiska föreningar anger att en juridisk person (föreningar & bolag) rätt att bli företrädd på årsmötet men inte preciserar vem har vi möjlighet. Ärendet återkommer på kommande möte med förslag på stadgeändring som tydligt anger att en medlem bara ska kunna företräda en annan fysisk person samt en juridisk person. Placering av likvida medel VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Frågan om att hitta former för att placera pengar räntefritt och/eller på andra sätt inom ramen för JAKs ideologi etiskt, realt och miljövänligt, har behandlats vid flera tillfällen under de senaste åren. På styrelsens förra möte diskuterades behovet av fler möjligheter att placera vår inlåning och då specifikt att lägga till Lanshypotek och deras produkter samt möjligheten att placera i obligationer utgivna av AAA A+-rejtade kommuner och statliga bolag. I en situation med stor överlikviditet har vi svårt att inom ramen för nuvarande likviditetsinstruktion hantera risker, löptider och fördelning av medlemmarnas sparade kapital. Idag är vi begränsade och tvingas ibland i brist på alternativ hålla pengarna på ofördelaktiga konton tills möjligheter att placera dem tryggt, planerat och med lite risk uppenbarar sig. Fråga ställdes om vi kan förtydliga vilka statliga bolag vi ska tillåta. Svaret blev att alla statliga bolag nog ser sig som allmännyttiga och att det är svårt att hitta lämpliga formuleringar. Fråga ställdes om vi kan öppna för utlandsinvesteringar. Svaret blev att det inte är aktuellt på grund av de ökade risker det medför. - att fastställa instruktionen för likviditetshantering enligt underlaget. JAK som motor inom alternativ ekonomi Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Föreningsstämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 12 JAK ska vara en motor i att stimulera till att det kommer fram nya saker inom den sektor som bygger på den alternativa ekonomin att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK.

13 Synpunkt framfördes att det här är ett viktigt och stort ämne och många uppfattar oss nog inte som en motor inom alternativ ekonomi. Synpunkt framfördes att vi är organiserade på ett sådant sätt att det i första hand är medlemmarna som i sina sammanhang framför JAK och visar på JAKs fördelar. Synpunkt framfördes att vi kanske kan bli bättre på att visa på vad vi gör lokalt, vad vi investerar i för att utveckla den lokala ekonomin. Synpunkt framfördes att vi ser stora omvälvningar på arbetsmarknad och i samhällsekonomin, då kommer folk att söka nya lösningar. Sociala företag har problem med finansiering, hur får de tillgång till kapital när det saknas pengar i omlopp? Det syns inte alls i vår kommunikation att vi kan vara ett verktyg för sociala företag. Synpunkt framfördes att vi kanske behöver intern informationsdrive för att öka kunskapen om allt JAK har att erbjuda. Det behovet kanske Grus & Guld kan uppfylla. Vi kan lyfta fram eftersparfria lån med inriktning på lokal ekonomi som en sak vi gör. Synpunkt framfördes att vara en motor i att bygga upp en alternativ ekonomi är en stor uppgift. Det är mer än att visa på finansieringsverktyg. Synpunkt framfördes att vi måste bli bättre på att lyfta fram goda lokala exempel. Synpunkt framfördes att vi redan till stor del jobbar med inriktningen att vara en motor och att vi har tydligt mandat att fortsätta med våra olika insatser men att vi måste bli bättre på att informera om det vi faktiskt redan gör. Ärendet återkommer till styrelsen. JAK-skolan i november Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. JAK-skolan är ett av JAK Medlemsbanks viktigaste mötesplatser. Den är till för de som gått grundkurs, studiecirkel eller distanskurs och som vill få mer kunskap om JAK Medlemsbank. Höstens JAK-skola hålls den november på Skövdekontoret samt Axevalla Folkhögskola. Till JAK-skolan har styrelsen bjudits in för att hålla i en delkurs kring ett aktuellt tema. Delkursen kan vara utformad som en workshop eller renodlad föreläsning. Styrelsens delkurs är tänkt att hållas mellan 08:30-12:00 lördag den 23 november. Synpunkt framfördes att vi kan ta chansen att fördjupa oss i verktyg för lokal ekonomisk utveckling. Vilka behov ser vi i lokalsamhället? Vilka verktyg vet vi finns och vilka verktyg skulle vi kunna utveckla inom JAK samt vad kan vi se för utvecklingspotential utanför JAK. Synpunkt framfördes att vi också skulle kunna ta chansen att tränga djupare in i rättvisebegreppet, för att nå fler och nå ut mer med den diskussionen, det är en demokratisk fråga men kan tas längre fram. Styrelsens möten Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Styrelsen har haft lite olika principer för vilka veckodagar mötena normalt ska förläggas på. Nuvarande styrelse har tidigare önskat att lör-sön ska vara norm (dvs när vi inte ses i anslutning till något riksarrangemang). Tidigare har styrelsens möte varit fre-lör, det sågs då som en slags kompromiss. Ersättning ges till styrelsens ledamöter antingen som schablon eller som förlorad arbetsinkomst. Arbetstagar-representanterna får räkna arbete på helgen som dubbel arbetstid. Just nu sitter arbetstagar-representanter som redan har mycket övertid, vissa ligger nu på 100 övertidstimmar. Synpunkt framfördes att vi måste tänka på vad principen ska vara, inte vad som passar bäst för just oss. Det handlar om rättvisa och demokrati för många som jobbar har inte möjlighet att delta om mötena ligger på veckodagar. Problemet med att arbetstagarrepresentanterna får övertid är an mindre betydelse, de som jobbar på annat jobb och deltar här ideellt har ju också

14 den här tiden i övertid. Synpunkt framfördes att det kan vara en okej kompromiss att ha möten fre-lör men då får vi räkna med att några ledamöter inte kan vara med på fredagen. Synpunkt framfördes att vi kan se över tidsanvändningen i stort också och använda våra möten mer effektivt. Vi kanske inte måste gå igenom rapporter och beslutsuppföljning utan fokusera på beslut och meningsfulla diskussioner i frågor av strategisk vikt. En provomrösning gjordes om vilka dagar styrelsen föredrar och flest föredrog fre-lör. Ärendet återkommer i anslutning till mötesplaneringen för JAK-dagen Ordförande Lätta Friberg föredrog ärendet. Stämman 2013 beslutade att vi inför en speciell JAK Dag om året. på mötet i juni att uppdra åt VD att ta fram förslag på datum och koncept för en JAK-Dag. På JAK-dagen uppmuntras lokalavdelningarna att genomföra en valfri lokal aktivitet. Aktiviteten är frivillig och ska uppfattas som en möjlighet att göra något samtidigt som andra. På riksnivå annonseras JAK-dagen på framträdande plats på hemsidan och i G&G. Lokalavdelningarna annonserar på hemsidan och i G&G samt lokalt på valfritt sätt. Vi kommer att ha en hel del nytt informationsmaterial att använda. JAK Riksförening för ekonomisk upplysning startade den 18 september Det är den dagen som upplevs som själva starten av JAK i Sverige. - att 18 september är JAK-dagen Ny lokalavdelning VD Sammy Almedal föredrog ärendet. I Västerbotten har tidigare funnits en lokalavdelning som täckte hela Västerbotten och därefter en lokalavdelning i Norra Västerbotten. Den upplöstes under Under 2012 och 2013 har det ordnats både en ung-kurs och flera grundkurser i Umeå. Flera unga från Umeå deltog också i en ung-kurs i Boden. Den 5 juni 2013 hölls ett medlemsmöte för att pejla intresset av att starta en lokalavdelning i Umeå. En interimsstyrelse bildades som fortsatte processen med att starta lokalavdelning. Den 5 september 2013 kallades alla medlemmar i Umeå kommun. 20 medlemmar närvarade på mötet. Mötet beslutade att ansöka om att bli lokalavdelning. - att JAK Umeå lokalavdelning för medlemsverksamhet i JAK Medlemsbank ansluts som lokalavdelning i JAK Medlemsbank för att verka i Umeå kommun enligt JAKs arbetsordning för lokalavdelningar. Anhängiggöranden till kommande styrelsemöten Jonas Löhnn anhängiggjorde frågan om att förtydliga gränserna kring försöket med eftersparfria lån. Johan Sandwall anhängiggjorde frågan om att sparande borde ge lägre låneavgift. Brev till styrelsen

15 Fackklubben kom in med tre brev till styrelsen till förra mötet. Breven handlar om att JAK som arbetsgivare ska stödspara åt personalen, att personalen ska få information om JAK Medlemsbanks styrelses visioner kring IT-system, utlåning, ekonomi samt hur visionen för organisationen i stort ser ut fem år framåt i tiden. Ett handlar om att kommande JAK kontokort skall finnas tillgängliga för personalen utan kostnad. Synpunkt framfördes att det här är VDs ansvar och inte något vi skulle behöva besluta om i styrelsen. Det är VD som bestämmer vilka villkor personalen ska ha. Synpunkt framfördes att vår vision kan bli tydligare och att i en komplex organisation är det viktigt med en vision. Synpunkt framfördes att det inte är helt självklart att personalen ska ha dessa förmåner. Synpunkt framfördes att styrelsen först bör få en rapport från VD vad som gjort och görs när det gäller dessa frågor. Därefter kan styrelsen ta ställning om något ytterligare/annat bör göras. Grundregeln är att detta är operativa frågor som inte ska behöva hanteras i styrelsen. VD återkommer med rapport och ordförande svarar fackklubben utifrån styrelsens diskussioner. Evert har inkommit med ett brev till styrelsen. Brevet handlar om styrelsens förmåga att följa upp stämmans beslut. Förslag till svar har legat ute i mappen inför styrelsemötet. Under veckan har Evert inkommit med ytterligare ett brev. Förslaget till svar anses svara även på det nya brevet. Dan-Eric, lekmannarevisorn har inkommit med ett brev som handlar om eftersparfria lån och vilka reaktioner det väcker hos medlemmarna. Synpunkt framfördes att svaret måste visa hur vi har tänkt kring eftersparfria lån, särskilt med kopplingen till lokal ekonomisk utveckling. Synpunkt framfördes att vi också skulle vilja veta hur många medlemmar som ställer frågor om detta och hur många som är kritiska, den frågan bör vi ställa till lekmannarevisorn. Synpunkt framfördes att vi bör understryka medlemsnyttan. Synpunkt framfördes att vi kan tydligare uttrycka de fördelar vi ser med denna produkt samt argumentera utifrån det beslut vi tog i juni. - att ordförande skriver ett nytt utkast till svar till fackklubben och lägger i styrelsemappen i First Class - att skicka svaret till Evert enligt underlag - att ordförande skriver ett svar till lekmannarevisorn utifrån styrelsens diskussion

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsens möte 1 september 2013

Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Birgitta Harsbo, vice ordförande Johan Oppmark, VD Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Protokollsmall vid bildande av LA

Protokollsmall vid bildande av LA 24 ATT STARTA EN LOKALAVDELNING (LA) 24:1 Starta en LA 7101.35 Protokollsmall vid bildande av LA 7101.50 24:2 Arbetsordning för LA 8001.7 24:3 Ansökan LA 7003 24:5 Fullmakter 7101.38 Exempelblankett Fullmakt

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande (deltog på distans) Johan Oppmark, VD Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Referat 2012:11 Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK Medlemsbank har drygt 39 000 medlemmar över hela Sverige.

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

Styrelsemöte oktober 2016

Styrelsemöte oktober 2016 Styrelsemöte 21-22 oktober 2016 NÄRVARANDE Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD, ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Arvodering på lokal nivå

Arvodering på lokal nivå Lokalavdelningarnas svar på remiss om lokal arvodering 2008/2009 Arvodering på lokal nivå Med anledning av stämmans beslut har styrelsen frågat alla lokalavdelningar om synen på lokal arvodering kontra

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

Styrelsemöte Distans

Styrelsemöte Distans Styrelsemöte Distans 2016-06-21 Närvarande: Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD och ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat

Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat Internetmöte. Närvarande: Ordförande Lotta Friberg, v. ordförande Monjia Manai Sonnius, Sten- Inge Kedbäck, Ali Hamidian, Jonas Löhnn, Petra Modée anslöt kl 18.40

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Proposition till stämman angående demokratiuppdraget

Proposition till stämman angående demokratiuppdraget Proposition till stämman angående demokratiuppdraget Styrelsen föreslår att stämman beslutar - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget och fört ut det till allmän medlemsdiskussion

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Tommy Henriksson Göran Engblom Tom Andersson Micke Almgren Peter Jonsson Henrik Forsberg Frånvarande Anders Grönqvist

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer