Styrelsereferat oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat 17-18 oktober 2013"

Transkript

1 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Roland Norberg, personalrepresentant, ledamot Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport Organisation Intern systemstabilitet kommer ge administrationen kraft över att fullfölja och utveckla helbanksstrategin, demokratiprojektet, smart stödsparsida m.fl. önskvärda och av stämman beslutade åtgärder. Satsningen på ett kommunikativare JAK fortsätter genom förhandlingar om anställning av en redaktör för Grus & Guld, mer fokus på hemsidan och hur den kan utvecklas. Inför 2014 finns budgeterat 75 % tjänst som webbansvarig med en budget för utveckling och fortsatt anpassning av denna. De nya lagkraven ställer stora krav på framtagning av nya rapporter parallellt med de tidigare levererade till FI och styrelsen, något IT och Stab kommer att behöva ägna hösten åt. Ekonomisystem Under hösten pågår ett intensivt och viktigt arbete med förstudien inför nästa års införande av nytt ekonomisystem. Det kommer att involvera större delen av de personer som arbetar med JAKs ekonomi. Kort Kortinförandet kommer att innebära en mängd nya rutiner och arbetsuppgifter för bankdelen. Under hösten ska ett antal parameterar bestämmas, t ex. lånekostnaden i procent för kortkrediten när krediten utnyttjas. Samarbeten VD har träffat Watercircles som arbetar med miljömärkta sakförsäkringar och pratat möjlig samverkan. Kontakterna med Ekobankens kort-projektgrupp fortsätter. Fredag den 11/10 träffade Mikrofonden styrelsen för Medvind Lillhärad kring deras organisationsformer. Nästa styrelsemöte i Mikrofonden är satt till 17/12.

2 Övrigt VD besökte tillsammans med ordförande höstens ungkurs i Halmstad, ett uppskattat inslag. VD har också varit i Sundsvall och pratat stödspar med kommunledningen tillsammans med Skellefteås näringslivssamordnare Tomas Öhlund inbjuden och ska i börja av november besöka JAK Danmark på inbjudan av Uffe Madsen. Bankverksamheten Det har kommit in några enstaka låneansökningar med önskemål om att slippa bundet sparande. Det har varit en hel del förfrågningar via telefon och förfrågningar från företag och organisationer om hur det fungerar. Idé- och medlemsstöd Till höstseminariet, ett årligt återkommande seminarium under en hel helg där styrelsen har valt ämne att processa, kommer ca 40 deltagare. Styrelsen har valt ämnet Vad är rättvisa i JAK?. Riksförtroendevalda samt en representant från varje lokalavdelning/lokal grupp är inbjudna. Vi har också bjudit in alla f d ordföranden i JAKs riksstyrelse. Till JAK-skolan i november är det 58 anmälda och det ser ut som den ska bli full innan sista anmälningsdag. Höstens distanskurs pågår med 15 deltagare. En ideell resursperson från Lund höll en workshop på temat Vad är pengar? på en ungdomskonferens utanför Falun med totalt 100 deltagare. Temat på konferensen var ekonomi och energiomställning. Initiativet kallas Power shift (PUSH) och är en del i ett världsomspännande nätverk. JAKs verksamhet och kurser annonseras i nätverkets nyhetsbrev. I september genomfördes en Ungkurs med 25 deltagare utanför Halmstad. Det blev mycket bra utvärderingar av hela kursen. 23 av deltagarna är helt säkra på att de vill åka på fler JAK arrangemang. Flera deltagare fann ett stort värde i att träffa ordförande och VD och några tyckte frågestunden med dem var det bästa under helgen. Vi bjuder in förtroendevalda för att de unga ska lära känna JAK bättre. Vi bjuder också numera in aktiva medlemmar som får pröva att hålla i delpass under kurserna. Samtidigt förbereder det de unga för att hålla i egna kurser. Att engagemanget finns kvar efter kurserna syns genom att många redan har anmält sig till nästa JAK-skola. Vi fick också snabbt två Ungkursdeltagare som vill ställa upp som volontärer i JAKs internationella arbete. Lokalt ordnas en hel del under hösten. I Kalendariet kan man se vad som händer framöver JAK Stockholm bjuder in till en kursledarutbildning för att få fler egna kursledare. I mån av plats får även medlemmar från övriga Sverige delta. Det är mycket positivt att rikskurser på så här sätt sprider sig och blir lokala eller regionala. Lanseringen av nya hemsidan har gått bra. Det finns fortfarande mycket att förbättra och feedback kommer in från medlemmarna via sociala medier och mail. Vidareutveckling av den är planerad till nästa år då ska sparandet samt kopplingen till ideologin tydliggöras. En journalist från en kooperativ tidning i Canada, Journal Ensemble, har intervjuat Miguel Ganzo om JAK Medlemsbank. Celia de Anca, som arbetar på IE Business School i Madrid har skrivit en fin artikel, The End of Banks as We Know Them, som publicerats på Harvard Business Review. Däri nämns JAK Medlemsbank som ett positivt exempel. Se

3 we-know-th/. Ett belgiskt kooperativ har hört av sig och vill veta mer om JAK Medlemsbank. De har medlemmar och vill starta en bank. INEES i Luxemburg ska ge ut en publikation under rubriken om Solidarity Economy med ett kapitel om JAK Medlemsbank. Det kommer att skrivas ideellt av fyra ideella resurspersoner. JAK Italia ordnar en konferens för småföretagare och organisationer i Como i november. JAK är inbjuden att berätta om verksamheten. Arbetet att involvera frågan om pengar och skapandet av pengar i JAKs kursverksamhet och kursmaterial är påbörjat. Det finns idag en flora med material i ämnet. JAK-boken håller just på att uppdateras och däri ska ämnet integreras. För att så många kursledare som möjligt ska känna sig bekväma med materialet behövs tid och möjlighet för dem att kunna påverka innehållet i kursmaterialet. Processen har påbörjats och flera aktiviteter har genomförts under hösten. - Uffe Madsen höll ett föredrag för personalen den 30 aug, om vad pengar är och problem och lösningar för pengaskapande enligt den danska tankesmedjan. - Lokalavdelningar bjuder in olika föreläsare inom ämnet. T ex har Uffe Madsen hållit föredrag i lokalavdelningen Järna-Södertälje. Till JAK Stockholm bjöds Yoshi Frey. - Ann-Marie Svensson ordnade den 19 september ett möte med Oskar Broberg, docent på Ekonomisk-historiska institutionen i Göteborg, som doktorerat på Konsten att skapa pengar, tidigare ledamot i JAK Medlemsbanks styrelse, Mikael Malmaeus, forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet i Stockholm, jobbar bl. a med samhällsekonomi och åtgärdsstrategier samt Frida Samuelsson, som har skrivit uppsats om ränta och anlitas regelbundet till JAK-skolorna i ämnet Vad är ränta och hjälpt JAK tidigare att problematisera räntebegreppet. Från JAK deltog Sammy Almedal, Miguel Ganzo, Karin Frejarö och Ann-Marie Svensson. Mötet syftade till att få fram de centrala punkter som ska lyftas och belysas och som vi ska jobba vidare på att få in i ett nytt kursmaterial. Under 2014 kommer fler involveras i processen. - Till JAK-skolan i november kommer Oskar Broberg för att föreläsa om Konsten att skapa pengar. IT-verksamheten Den nya hemsidan är nu lanserad och med den har det blivit möjligt att via hemsidan bli medlem i JAK genom att betala grundinsatsen med kort till JAK. Processen att ta emot nya medlemmar har därmed automatiserats när det gäller de som betalar med kort direkt genom PayEx och det sparar mycket tid. Nyckeltal Utlåningen är fortsatt för låg. Trenden är något uppåt men stocken minskar. De som lånar av ideologiska skäl lånar antingen små lån eller ganska stora lån, vi måste fundera på hur vi når de som vill låna medelstora lån, ca tkr. Vidareutvecklad sparlånesystem VD, IT-chef och ordförande har träffat Per Almgren och diskuterat sparlånesystemet ur flera olika perspektiv. Många av idéerna är inte aktuella för JAK idag och några saker är redan en del av nuvarande verksamhet. Budgetuppföljning Intäkterna ligger 458 tkr högre än den budgeterade nivån om man ser till summa intäkter. Det är i huvudsak ränteintäkterna som påverkar och beror på den höga likviditet som finns. Kostnaderna är totalt sett tkr lägre än den budgeterade nivån och beror helt på att

4 personalkostnaderna är lägre än budget. Prognosen är att det blir ett nollresultat för helåret Riskrapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbetet med att ta fram för ett system för incidentrapportering fortsätter. De typer av incidenter som ska rapporteras är de som påverkar medlemmar direkt eller indirekt eller är av ekonomisk karaktär. Incidenter rapporteras av medarbetare på JAK efter samordning med närmsta chef. Legala risker är markerad gul för vi vet att det kommer många nya rapporteringskrav. Det är ett stort problem för många små banker och vi ser ännu inte slutet på ökningen av kraven på rapportering vi måste göra. Regelefterlevnadsrapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. I planen finns inledningsvis en generell beskrivning av regelefterlevnadsfunktionens roll och ansvar och därefter en grov plan för funktionens arbete under det kommande året. - att fastställa planen för arbetet med regelefterlevnad enligt underlag Möjliga varianter på flexiblare lån Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Frågan om möjliga ändringar av sparlånesystemet har diskuterats under en tid. Förslagen som tidigare dykt upp har samlats ihop och vilka förändringar som är möjliga inom respektive utanför sparlånesystemets regler har diskuterats. Tanken är att gå vidare med de förslag som ligger inom sparlånesystemets regler. Reducerat eftersparande Med reducerat eftersparande menas att låntagaren inte betalar in ett eftersparande som är lika stort som amorteringen utan att det till en viss del istället betalas ut successivt efter det att lånet är tillbakabetalt. Exempel: En låntagare har ett lån med en amortering på kr per månad under 5 år och gör ett eftersparande på 500 kr per månad. När lånet är slutbetald efter 5 år får låntagaren utbetald 500 kr per månad under de kommande 5 åren. Tetrislån Tetrislån innebär att låntagaren under lånets löptid kan få ut hela eller delar av det bundna sparandet genom att tillföra poäng till lånet och sedan fortstätta betala på lånet som vanligt. Idag är detta inte tillåtet. Om poäng tillförs ett lån idag kan vi endast sänka det kommande eftersparandet. Amorteringsfria perioder Ett sätt att öka lånestockens storlek är att minska medlemmarnas återbetalning av lånen. Det gäller både förtidsinlösen men även att minska amorteringstakten. Genom att ge medlemmarna möjlighet att under en period tillfälligt minska amorteringens storlek kan vi öka lånestockens storlek. Synpunkt framfördes att flexibelt efterspar (första förslaget) är intressant men att tetrislån är mer tveksamt eftersom det ruckar på överblickbarheten, du är inte kontrakterad för ett åtagande som gäller hela avtalstiden. Fråga ställdes om inte tetrislån kommer innebära minskad likviditet. Svaret blev att eftersom du måste spara fritt med sparfaktor 0,8 för att lösa

5 bundet sparande som har sparfaktor 1,0 kräver det mer sparande för att få göra detta. Synpunkt framfördes att chansen är ganska stor att förflyttningen av sparpoäng kommer att öka, efterfrågan på sparpoäng kan bli jättestor. Det kan som något positiv, dessutom ökar medlemmarnas nytta markant. Synpunkt framfördes att ett regelverk måste till för hur vi hanterar produkter som innebär en likviditetsrisk i tider av mindre likviditet. Fråga ställdes om hur ofta medlemmen ska få använda möjligheten till amorteringsfrihet (tredje förslaget). Synpunkt framfördes att medlemmen inte borde få göra det första året. Synpunkt framfördes att det här gör vi redan idag men vi kan erbjuda alla att göra utan att de ska måsta argumentera för det. Det är bra för banken att behålla lånen, lika bra som att låna ut nya pengar. Både tetrislån och amorteringsfria perioder är positivt för det ger medlemmen större kontroll över sitt lån och i förlängningen sin ekonomi. Synpunkt framfördes att när vi, som nu, har alldeles för mycket likviditet är det klart attraktivt att kunna erbjuda medlemmarna den här typen av produkter men vi måste tänka på vilka signaler vi ger i tider av hög likviditet och ha en plan för hur vi hanterar en annan konjunktur. Synpunkt framfördes att vi ska se det här som tillfälliga tjänster, erbjudande som gäller just nu, i år och vara tydliga med det. Synpunkt framfördes att om amorteringsfrihet ges innan mitten av amorteringstiden ger det en negativ effekt på sparpoängsbalansen och att det innebär att sparprestationen också påverkas. Men om det görs efter mitten av amorteringstiden är det bara positivt. Synpunkt framfördes att vi måste kunna koppla dessa produkter till hur vi tänker kring ekonomisk frigörelse. Synpunkt framfördes att det här också ger mig som medlem ytterligare en möjlighet att stödja banken genom att ha sitt lån i banken en längre tid. Synpunkt framfördes att det känns bättre ur ett rättighetsperspektiv att amorteringsfrihet alltid erbjuds alla när bankens system klarar av det än att det bara ska erbjudas under ett specifikt år för de som då har lån och därmed möjlighet att nyttja det. Administrationen arbetar vidare med förslagen och återkommer till styrelsen. Försäkringssamarbete VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Frågan om olika typer av försäkringssamarbete har varit uppe i styrelsen till och från under åren. I syfte att öka medlemsnyttan och de alternativa intäktskällorna för föreningen behövs möjligheter att erbjuda fler tjänster och större medlemsnytta utan att det påverkar administrationen, verksamheten och föreningen. Aktuellt är samarbete med sakförsäkringsbolaget Watercircles. Dialog har inletts om möjligt upplägg. Watercircles är både miljöcertifierade i hela sin verksamhet och kan på vissa av sina sakprodukter även sätta Naturskyddsföreingens sigill Bra miljöval (innebär bl.a. årliga revisioner, platsbesök, uppföljning). Det påverkar också deras vardagliga verksamhet, där de har ett helhetstänk utifrån ekologisk hållbarhet. If äger 40 %, resten ägs av personal och andra enskilda kapitalägare. If står bara för riskbärande samt kapitalhantering. Allt kapital investeras i bostadsobligationer och återfinns därmed inte på börsen. Vidare kan de också stå helt för försäljning, administration och kontakt med försäkringstagande medlem, utan egentlig inblandning från administrationen. Vilket kan betyda hemsida, telefonnummer, flyers, kontakter etc. Allt som kommuniceras ska vara framarbetat tillsammans med oss (utseende, budskap, utbildning i JAK-kunskap för skadereglerare mm). De arbetar även med en rekommendationsprincip som genererar en viss rabatt på försäkringspremien där vi kan ta del av underlaget för eventuell egen kontakt (d.v.s. om en medlem rekommenderat en icke medlem). Synpunkt framfördes att det här går helt i linje med våra ambitioner att öka medlemsnyttan, det är roligt att sitta i styrelsen när vi får den här typen av förslag. Frågan ställdes om en medlem idag kan ha försäkring hos dem. Svaret blev att det är fullt möjligt men när vi som

6 kollektiv tecknar avtal kan det ge billigare försäkringar till medlemmarna. Frågan ställdes om JAK mäktar med att ingå det här samarbetet med de begränsade resurser som finns. Synpunkt framfördes att vi borde ha ett större mål än att bara erbjuda våra medlemmar en bra produkt hos någon annan, vi söker och borde söka likviditetssamarbete. Det är lite svårt att få en bild av vad det här företaget är, det skulle vara mer intressant om det var ett kollektiv och om vi visste hur de hanterar sin vinst. Synpunkt framfördes att styrelsen vill få mer bakgrund och se om det kan ge större nytta än bara en produkt som är bättre än andra på marknaden. Synpunkt framfördes att eftersom Watercircles inte erbjuder livförsäkringar missar vi lite koppling till oss som bank. Synpunkt framfördes att det är svårt att hitta bra samarbetspartners för vi har högt ställda krav. Det här kan vara en början. Synpunkt framfördes att vi har en styrka i och med våra medlemmar, men vi måste vara helt säkra på vilka vi ingår samarbete med. Synpunkt framfördes att det här är intressant men vi måste vara försiktiga och få en god kännedom om denna verksamhet innan vi ingår något avtal. Ärendet återkommer till styrelsen. Demokratiuppdraget Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Demokratiuppdraget har behandlats på flera stämmor i följd. Stämmorna har de senaste åren bekräftat att processen med nytt demokratisystem är prioriterat. Stämman 2012 betonade särskilt att värna om det fysiska mötet, att uppmuntra till regionala och lokala träffar för diskussioner och möjlighet att rösta på förslag, att beakta problematiken kring hur många röster ett ombud kan förfoga över, samt att årsstämman inte alltid behöver vara i Skövde eller Stockholm. Stämman 2013 beslutade - att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet, - att göra ett större arbete för att stärka lokalavdelningarna, - att säkerställa att detta system ej kommer att möta juridiska hinder, - att försäkra oss om att anonymitet säkerställ samt - att valet att lämna sin röst till ombud bör ske inför varje stämma. En övergripande tidsplan är att nå ett första stämmobeslut 2014 och ett andra Demokratikommittéen har lyft fram avtalet med Betahaus/Vote IT och reglerna för ombud som viktiga att gå vidare med. En kravspecifikation måste lämnas till Betahaus/Vote IT vad systemet ska klara av. Vote IT tycker att villkorade fullmakter är intressant att jobba vidare med. Det koncept vi har tänkt oss finns hos andra så kallade delegativa system men med långt mindre begränsningar. De var däremot skeptiska när det gäller kvalitetsmetoden. Systemet kommer att ha JAK-utseende. När det gäller ombud skickades ett förslag till regler kring ombud skickades ut på remiss hösten I remissvaren finns flera synpunkter om att ytterligare begränsa hur många medlemmar varje ombud får företräda. I remissvaren finns förslag på medlemmar/ombud. Synpunkt framfördes att det finns problem inbyggda i systemen med ombud. T.ex. om medlemmar med åsikter som går på tvärs med ett ombud fyller ombudets ombudsmandat och sedan drar tillbaka sina röster i sista stund så står ombudet med bara sin egen röst. Mycket regler öppnar upp för mycket taktik och fulspel. Reglerna ger också ett krångligt system och mindre transperens. Systemet kanske ska vara ett rätt öppet från början och sedan kan ev problem som uppkommer hanteras efterhand. När det kommer till kvalitetsmetoden finns den liknande system som enligt Vote IT inte har samma problem, t.ex. Schultze. Det kan komma att kosta rätt mycket pengar att investera i systembyggnad för att kunna hantera kvalitétsmetoden. I stadgarna bör istället stå något om rangordnade röstningssystem, så vi kan prova oss fram. Det finns ingen annan stor organisation som har provat liquid

7 democracy, vi blir unika även om vi inte använder kvalitetsmetoden. Synpunkt framfördes att Schultze är svårare att begripa, den metoden är inte lika transperent och enkel. Kvalitetsmetoden är lättare att förklara och själva systemet ska ju vara automatiskt, du som medlem ska inte måsta sätta dig in i hur det fungerar. Det finns också ett värde i att reglera ombudsförfarandet, tanken är att minska risken för kupper. Att bara sätta en andelsbegränsning gör att vissa medlemmars röster räknas som mindre viktiga bara för att de gått via ombud. Bättre att ha de begränsningar vi föreslagit och ändra utifrån det när vi ser effekterna. Synpunkt framfördes om att det borde finnas en grupp/ett Demokratiråd som har ansvar att se till att diskussionerna inte blir hårda när vi möts på nätet istället för fysiskt. Synpunkt framfördes att det kanske inte behöver stå alls i stadgarna vilket röstningssystem vi ska använda. Synpunkt framfördes om att kvalitén på förslagen till stämman de senaste åren inte varit särskilt höga, oavsett vilket system vi har måste vi också fokusera på hur vi tar emot medlemmarnas synpunkter. Synpunkten framfördes att vi nog kommer att få bättre modererade förslag när fler involveras i processen. Många av de förslag som lägga idag är mer extrema än medelmedlemmens åsikter. Synpunkt framfördes att det finns en oro för hur vi ska kunna hantera debatterna och formandet av besluten. Någon måste hålla ordning i kaoset som annars kan uppstå. Ärendet återkommer till styrelsen. - att ge VD i uppdrag att gå vidare med avtalet med Betahaus när det gäller: - Inloggningen ska skicka vidare inloggningsstyrka (när man loggar in på internetbanken så ska demokratisystemet få veta om man har loggat in med pin-kod eller med e-legitimation, exempelvis om man vill att det ska gå att delta i diskussioner med inloggning via endast pin-kod men att det ska krävas inloggning med e- legitimation för att rösta.) - Det ska gå att aktivera bankid-inloggning under vissa perioder men inte andra, för att begränsa bankens kostnader för inloggningar - Det ska finnas stöd för villkorade fullmakter inkl stöd för röstning på stämmotillfället - Stöd för kvalitetsmetoden ska undersökas samt eventuell samverkan med den ideella open source gruppen - att ge VD i uppdrag att planera en utbildningsinsats av JAKs ideella resurspersoner Sparfaktorn Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Vice ordförande Jonas Löhnn har anhängiggjort frågan om hur vi ska behandla sparfaktorn framöver. Tidigare behandlades sparfaktorn vid varje styrelsemöte som en styrspak kopplad till utlåningskvoten. Det har dock alltid funnits ett motstånd mot att sätta faktorn alltför lågt, vilket har gjort att sparfaktorn generellt har legat över utlåningskvoten. Principen har dock varit att ju mer inlåning vi har som inte lånas ut desto lägre sparpoängsfaktor på försparandet. Syftet är att minska risker för sparpoängsinflation vid en framtida ökad låneefterfrågan där medlemmar upplever att de inte får valuta för sina sparpoäng då det blir lånekö och många med mycket sparpoäng vill låna samtidigt. I januari 2012 beslutades att förenkla styrningen genom att styrelsen bara beslutar om sparpoängsunderskottet ska tillåtas öka eller ej. Konsekvenserna är emellertid fortfarande att de som vill låna men inte klarar månadsbetalningen med fullt efterspar måste nu vänta längre innan de kan ta sitt lån, eftersom de får mindre sparpoäng på sitt försparande än de behöver till sitt eftersparande.

8 Skulle vi istället ha en konstant sparfaktor 1,0 på försparande skulle medlemmen alltid få samma mängd sparpoäng i förhållande till sitt sparande, oavsett hur mycket andra sparar. Med detta kan man hantera medlemmarna mer lika och upprätthålla en större rättvisa på individnivå, medan regleringen av konjunkturer i ut- och inlåning istället får ske med t ex lånekö eller nya låneprodukter och ökat risktagande. Det skulle kunna ha konsekvensen att fler snabbare kommer upp i en mängd sparpoäng som gör att de kan låna, vilket i sin tur liksom sparfaktorn ger ett tillflöde av eftersparande som hanterar framtida efterfrågan. Utan sparfaktor kan vi i tider med hög likviditet också mer tydligt fokusera på att skapa bättre låneförutsättningar. Flera synpunkter framfördes att det här är intressant. Synpunkt framfördes att om vi tar bort sparfaktorn som en styrspak kan vi inte göra skillnad på baskonton och transaktionskonton. Då måste vi också ta bort bindningstiden på våra baskonton. Synpunkt framfördes att vi tidigare uppfattat sparpoängsunderskottet som ett problem, nu gör vi inte det helt plötsligt. Synpunkt framfördes att en ny analys nu har lett till att flera av styrelsens ledamöter har ändrat åsikt, det är positiv att vi kan tillåta oss att ha provisoriska åsikter. Vårt problem nu är att vi har för liten utlåning och vi måste agera utifrån det. Det är viktigt att vi får syn på alla eventuella problem eller faktorer som påverkas. Vidare kan vi absolut sätta 0,3 på transaktionskontot även om vi i övrigt har 1,0 och inte fokuserar på att få ner sparpoängsunderskottet. Synpunkt framfördes att det är mycket mer värt att ha enkelheten och rättvisan att alla får 1,0 på både försparande och eftersparande nu mot att vi eventuellt får lånekö i framtiden. Lånekö kan vi uppenbart få ändå och måste ha system för att hantera. Synpunkt framfördes att enkelhet är viktigt och bra, därför bör vi inte ha någon sparfaktor alls på transaktionskonto. Fråga ställdes om vi nu ska sluta fokusera på sparpoängsobalansen och istället fokusera på utlåningskvoten, just nu öka inlåningen. Svaret blev att vi måste fortsätta hålla koll på utlåningen och också sparpoängsunderskottet. Ärendet återkommer till styrelsen. Kapitalplanering VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Ett första steg i att slå fast inriktningen för JAK Medlemsbanks kapitalplanering togs i december 2009 då styrelsen beslutade - att ränteintäkterna så snart som möjligt, men senast i budgeten 2013, ska exkluderas ur rörelseintäkterna och fungera som ett positivt resultat som används till att arbeta bort den balanserade förlusten.- att den balanserade förlusten ska arbetas bort till år att en del i detta arbete är att erbjuda medlemmar och syskonorganisationer att teckna förlagsinsatser i JAK, samt - att kapitaltäckningskvotens lägsta nivå är 1,3. Styrelsen valde inför budget 2013 att frångå dessa principer för att kunna göra nödvändiga investeringar. Även för 2014 är förslaget att prioritera investeringar i bankens system framför att arbeta bort den balanserade förlusten. Det påverkar tidsplanen och bedömningen nu är att den balanserade förlusten kommer att kunna arbetas bort till Fråga ställdes om den här framflyttningen av tidsplanen beror på de två nya tjänsterna på IT. Svaret blev att vi gör flera större investeringar med syftet att öka utlåningen och därmed få in större intäkter. Det görs för att skapa utrymme att exkludera ränteintäkterna ur rörelseintäkterna. Synpunkt framfördes att vi ställer väldigt höga krav på oss själva när vi säger att vi måste gå med 4,5 miljoner i vinst i 10 års tid. Vi bör istället uttrycka en inriktning att vi ska gå med vinst för att på sikt stärka det egna kapitalet. Synpunkt framfördes att det är viktigt att göra oss oberoende av ränteintäkterna och bygga upp en stabilitet i banken. Vi

9 gjorde ett avsteg från planen inför budget 2013 för att kunna uppnå en högra nivå, växla upp inte med intentionen att sedan dra ner utan få in mer utlåning som ger oss mer överskott som sedan kan läggas till egna kapitalet. Synpunkten framfördes att vi nu framöver bör göra lite både och, alltså göra positiva resultat även när vi gör satsningen på IT mm. Vi tjänar bättre när vi lånar ut pengarna till medlemmarna istället för när vi placerar överlikviditet hos t.ex. staten. Vi vill ge IT lite arbetsro under några år. Vi sätter en hög ribba för oss själva, men vi tror att vi kan klara det. - att ränteintäkterna så snart som möjligt, men senast i budgeten för 2017, ska exkluderas ur rörelseintäkterna och fungera som ett positivt resultat som används till att arbeta bort den balanserade förlusten. - att den balanserade förlusten ska arbetas bort till år att VD tar fram en 5-årsprognos med intäkter, kostnader och resultat. Budget 2014 Inriktning för kommande år Budgeten utgår ifrån att den påbörjade satsningen på IT (utveckling och systemstabilitet) och kommunikation fortsätter med oförminskad styrka. Den utgår också ifrån att närvaron och kommunikation i olika digitala kanaler som vår hemsida, internetbank m.fl. ökar. Inte minst stöds detta av t.ex. det ökande användandet av tjänster i internetbanken som kommer att bli än viktigare framöver samt med vilka produkter och tjänster banken tillhandahåller, där medlemmarna efterfrågar mer än vad som erbjuds idag och där planen är att uppfylla helbanksstrategin innan 2016 års utgång. För att hantera dessa områden så föreslås fortsatt förstärkning av administrationen gällande IT-utveckling och kommunikation varav en ny tjänst som webbansvarig ligger för Resultat På intäktssidan har vi räknat med en nyutlåning på 200 miljoner, ränteintäkter kring 5,8 miljoner och intäkter från medlemsavgifter på runt 7,5 miljoner. Totalt räknar vi med intäkter på mkr. Kostnaderna budgeteras till mkr, ca hälften är personalkostnad. Det budgeterade resultatet för år 2013 är 670 tkr. Övergripande rammålsättningar för budgeten 2014 är: - Att generera ett positivt resultat för att fortsatt kunna minska den balanserade posten i balansräkningen - Att föreslagna och verkställda satsningar på kommunikation och IT fortsätter för att ge avsedd verkan gällande profilering och systemstabilitet - Att kommunikationssatsningen ökas med en webbredaktör på 75% - Att vi har fler och flexiblare låneprodukter (inom sparlånesystemet) som möjliggör ökad utlåning. - Anställd eller frilansande redaktör G & G samt omgörning av papperstidningen - Att vi når över medlemmar

10 - Att nyutlåningen når minst 200 mkr JAK Medlemsbank Dessa prioriteringar utgår både ifrån den medlemsundersökning som gjordes i maj 2012, där medlemmarna uttrycker att de är mycket nöjda med det som görs men att det finns områden som kan förbättras, främst vad gäller kommunikation om vad medlemmar kan förvänta sig av JAK. Den andra delen har att göra med vilka produkter och tjänster vi tillhandahåller, där medlemmarna efterfrågar mer än vad som erbjuds idag samt i hur systemstabiliteten påverkar medarbetarnas möjligheter att än mer öka servicegraden till medlemmarna. För att hantera detta föreslås ytterligare förstärkning av vår kommunikation med en webbredaktör och att IT fullt ut kan prioritera systemstabilitet för fortsatt tjänste- och funktionalitetsutveckling. Synpunkt framfördes att budgeten bör redovisas med jämförelse med tidigare år. Synpunkt framfördes att vi ska informera tydligare om alla våra banktjänster, såsom internetbanken, i anslutning till när kortet lanseras. Fråga ställdes vad som finns i budget angående motionen om lokal ekonomisk utveckling. Svaret blev att frågan ligger på styrelsens bord och det inte finns något uppdrag till VD än men att det redan nu finns funderingar på vad vi kan göra inom nuvarande budget för att uppfylla motionen. Fråga ställdes om JAK-skolan går att utöka. Svaret blev att det finns ett stort värde i att vara i Skövdes omnejd så att kontoret kan besökas. Det är också bra att inte vara för många, så att det finns en chans att hinna lära känna varandra. Flera frågor ställdes om vad olika delar av verksamheten kostar, t.ex. IT och JAK-skolan. Svaret blev att vi med dagens ekonomisystem inte kan svara på det beroende på hur kostnader kontoförs. T.ex. kontoförs alla datorer på IT istället på den avdelning där datorn faktiskt används. Fråga ställdes om vad omgörningen av Grus & Guld kommer att innebära och om vi vet vad medlemmarna tycker. En undersökning gjordes 2007 och många visar att de är nöjda men det finns såklart också motsatta åsikter. Dessutom har vi hittills inte lyckats med externa prenumerationen vilket eventuellt visar på behov av omgörning. Synpunkt framfördes att vi måste diskutera hur vi jobbar med opinionsbildning. Ska vi satsa på PR eller ska vi inte göra det? Vi måste vara tydliga med vilka prioriteringar vi gör. Hur ska Grus & Guld styras och till vad ska vi använda den? Tidningen är så stor del av budgeten och borde utifrån det perspektivet stödja hela JAKs verksamhet. En del kan väl fortsätta vara redaktionellt material men huvuddelen ska jobba för JAK. Annars kan vi lika väl besluta att det ska vara en fristående tidning. Synpunkt framfördes att omgörningen kanske inte behöver vara så omfattande. Vi kanske bara kan förstärka vissa delar som t.ex. att skriva mer om vad som händer i JAK och till något mindre del bevaka globala frågor. Diskussionen kommer ofta ner till konflikten om det är vår tidning eller redaktörens tidning. Fråga ställdes hur mycket som är avsatt i budget för omgörningen. Svaret blev att 200 tkr är tänkt till omgörningen och att det ligger i budgetposten layout. Synpunkt framfördes att strategin för Grus & Guld måste ingå i kommunikationsstrategin. Synpunkt framfördes att omgörningen bör göras försiktigt och i samspel med redaktören. Fråga ställdes när det är tänkt att redaktören ska anställas. Svaret blev att det är tänkt från nyår. Synpunkt framfördes att det blir ett viktigt arbete med kommunikationsstrategin framöver och att vi måste göra det arbetet tillsammans med redaktören. Synpunkt framfördes att situationen är rätt komplex och många olika faktorer spelar in. Kanske bör vi göra en ny undersökning av tidningen och därefter ha något seminarium där vi får ta del av åsikterna från fler. Fråga ställdes hur tankarna har gått när förslaget om en så relativt litet positivt resultat budgeteras för när ränteintäkterna beräknas bli relativt stora. Svaret blev att vi har en prognos på något mindre nyutlåning än tidigare för vi tror inte det är realistiskt med 220 mkr som vi

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer