Kommunalt handlingsprogram för Partille

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018"

Transkript

1 Kommunalt handlingsprogram för Partille PARTILLE

2 Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa är unik och har rätt till friheten att forma sitt liv efter sina egna behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att man från samhällets sida respekterar och främjar valfrihet, äganderätt och näringsfrihet. Familjen är grunden där värderingar och normer formas. Det är där man lär sig att fungera som samhällsmedborgare och att skilja på rätt och fel, ditt och mitt. Därför är det viktigt att familjens ansvar och möjligheter stärks. För att få ett samhälle som ger välfärd åt alla krävs tillväxt och en god och balanserad ekonomi. Förutsättningar måste skapas för ett bra näringslivsklimat med stabila och livskraftiga företag som kan erbjuda jobb. Detta ger trygghet istället för arbetslöshetens gissel. För de allra flesta hushåll är skatten den största utgiftsposten. Ett högt skattetryck är tillsammans med arbetslöshet de största hoten mot den sociala tryggheten. Det leder till att människor, företag och jobb slås ut. Skatten får inte vara så hög så att människor inte kan leva och försörja sig på sin egen lön. Att klara sin egen försörjning ger trygghet och självförtroende. Makten över den egna plånboken får inte flyttas från den enskilde till politiska beslutsfattare. Utgångspunkten bör vara att den som betalar skatt ska inte behöva bidrag och den som behöver bidrag ska inte betala skatt. I ett gott samhälle ska en grundtrygghet garanteras alla människor. Äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som har det svårt eller av olika anledningar hamnat fel i tillvaron, ska få hjälp och stöd av samhället på olika sätt. Skattemedel ska gå direkt till verksamheten och inte förbrukas till onödig administration. Kommunen ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet och prioriterade områden ska vara utbildning och omsorg. Verksamheten behöver dock inte drivas i kommunal regi, utan alternativ ska uppmuntras så att människor får valfrihet. Detta leder till mångfald och högre kvalitet i verksamheten. Den enskilde vet vad som passar bäst för just sin egen eller familjens situation. Det är kvaliteten i verksamheten som är det viktigaste, inte vem som utför den. Därför måste uppföljning av arbetet göras för att nå bra resultat.

3 Utbildning och kunskap är viktigt och ofta avgörande för hur en människa kommer att klara sig i samhället. Därför måste vi satsa på en bra skola och ge elever rätt att fritt välja skola och utbildningsinriktning. Grundläggande i ett välfärdssamhälle är att rättsväsendet upprätthåller lag och ordning och reagerar tydligt och snabbt när brott begås. Alla människor, gammal som ung, ska kunna känna trygghet i sitt hem eller när man går på gator och torg, oavsett tid på dygnet. Ett tydligt och bra ledarskap samt hög etik och moral ska genomsyra den politiska organisationen för att kunna bedriva en bra verksamhet för våra invånare. De senaste årens inre kulturarbete måste därför fortsätta. Det handlar om helhetssyn och helhetstänkande och att hjälpa varandra över nämnds- och förvaltningsgränser för att nå goda resultat. Stefan Svensson Kommunalråd PARTILLE

4 Miljö Uppmuntra till personligt miljöengagemang Planera för ekologiskt byggande Utveckla och marknadsföra rekreationsområden Uppmuntra användandet av förnyelsebar energi Målspurt i orienteringstävling vid Jonsereds Herrgård och dess natursköna läge Målet är att sätta Partille på kartan som en miljömedveten kommun där ekonomisk och ekologisk utveckling går hand i hand. Det personliga engagemanget är en grundförutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det innebär att var och en av oss måste ta ett personligt ansvar för miljön. Partilles invånare ska på ett enkelt sätt kunna informera sig i miljöfrågor och om Partilles utveckling jämfört med ställda miljömål. Viktigt är även att utveckla samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet när det gäller miljöfrågor. Miljöcertifiering eller liknande bör uppmuntras. Miljöengagemang ska premieras det ska löna sig för både enskilda och företag att ta ansvar för miljön och vår gemensamma framtid. Kommunen ska här visa på exempel och tillämpa miljöhänsyn med god ekonomi. System för avfallshantering ska även fortsättningsvis utformas och utvecklas så att minskad avfallsmängd och ökad sortering stimuleras. Kommunen har trots sin begränsade yta stora naturområden vilket ger möjlighet till fortsatt utveckling av natursköna rekreationsområden.

5 Bygg och trafik Långsiktig markplanering för bostäder, företag och rekreation Infrastruktur som stimulerar näringsliv och boende Förbättrad trafikföring, bl.a. genom tvärförbindelser Fortsatt satsning på kollektivtrafiken Partille station är en välbesökt hållplats, härifrån går det bekvämt till både Göteborg och Alingsås. Framtidens samhälle ställer krav på individuella lösningar när det gäller arbete, boende och fritid. En bra kombination av olika boendeformer, arbetsplatser, service och handel gynnar ett lokalt näringsliv och minskar behovet av transporter. Kommunens myndighetsutövning ska vara smidig, tydlig och rättvis samt med en god tillgänglighet. Medborgarnas egna önskemål och behov ska så långt som möjligt tillgodoses. Gator, gång/cykelvägar och vägar ska göras säkrare så att nollvisionens mål kan uppnås, d.v.s. målet noll dödade eller svårt skadade i trafiken. Utbyggnad av infrastruktur ska ske för att uppnå tillgänglighet samt minimera buller och luftföroreningar. Tvärförbindelser är viktiga för att möjliggöra en god infrastruktur, t.ex. en komplett förbindelse mellan E20 och riksväg 40. Kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ. Partille ska vara en kommun för alla åldrar. Bostäder och service ska planeras så att man inte behöver flytta från kommunen när man får behov av större eller mindre bostad. Bostadsområden ska planeras så att deras olika karaktärer och naturmiljöer bevaras. Särskild planering av bostäder för äldre och för ungdomar. Ur ett folkhälsoperspektiv bör tillgängligheten till rekreations- och motionsområden utvecklas.

6 Hälsa och vård Patienten i centrum och vård på lika villkor Hälsofrämjande perspektiv ska beaktas i all planering En trygg hemsjukvård En bra skolhälsovård och ungdomsmottagning Säveån är ett omtyckt naturstråk att jogga, cykla eller sitta vid eller korsa som på nya Kyrkbron. Partille ska ha en nära sjukvård med god kvalitet och tillgänglighet. Det är viktigt att olika verksamheter, arbetar tillsammans för invånarnas bästa, oavsett om det är kommunen eller regionen som är ansvarig. Du som invånare ska även fortsättningsvis kunna välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Individen har ett eget ansvar för sin hälsa. Kommun och region kan tillsammans skapa förutsättningar som underlättar för människor att fatta egna kloka beslut. För att förebygga ohälsa är det viktigt med en god samhällsplanering och stöttning till ex föreningar som inbjuder till aktiv friskvård. Äldres särskilda förutsättningar ska uppmärksammas då det ytterst handlar om att förbättra livskvalitén under livets senare del. Vid behov skall hemsjukvård av god kvalité erbjudas. Fler hembesök av läkare behövs för att undvika att svaga patienter hamnar i långa väntetider på akutmottagningar. En värdig vård i livets slutskede ska erbjudas våra invånare, denna kan ske i hemmet eller på särskilt boende utifrån den enskildes önskan. En väl utbyggd skolhälsovård och ungdomsmottagning förebygger ohälsa och ökar de ungas välbefinnande. Personer som lider av psykisk ohälsa ska snabbt och nära kunna erbjudas behandling och stöd.

7 Social omsorg Trygghet en rättighet för alla Valfrihet och alternativ i omsorgen samt boendeform utifrån individens behov. De som erhåller försörjningsstöd ska stöttas för att bli självförsörjande Barns och ungdomars utveckling och familjens roll ska stärkas Ledare och ungdomar fyller våra hallar i hela kommunen. Här snabb kontring när Sävehof tränar. Alla människor har rätt till trygghet. Om närstående inte kan bistå, ska den som behöver, få hjälp av samhället. Socialbidrag får aldrig bli ett alternativ till förvärvsinkomst. Det ska vara ett tillfälligt stöd. De äldre kommer att bli fler och samhället ska planeras så att man kan se fram emot sin ålderdom utan oro. Det är viktigt att de äldre erbjuds en aktiv och inspirerande ålderdom utifrån sina egna förutsättningar. Invandrare och flyktingar ska snabbt komma ut i arbetslivet eller börja studera för att snabbare kunna integre-ras i samhället. De ska känna sig behövda, känna till sina skyldigheter och rättigheter och inte behöva bli bero-ende av bidrag. Funktionshindrade, fysiskt eller psykiskt, ska ges tillfälle att leva ett så normalt liv som möjligt och aktivt verka i samhället. Våra skattepengar ska gå till kärnverksamheten och inte till onödig administration.

8 Samverkan Alla barn och ungdomar har rätt till en bra uppväxt. En stor del av samhällets resurser går därför till att främja en god hälsa bland barn och ungdomar. Fysisk och psykologisk utveckling ska prioriteras på ett sådant sätt så att barnet förbereds på ett självständigt liv. Dagarna innan skolavslutning njuter ungdomarna av 20-gradigt Kåsjövatten, grill och gemenskap. Texten ovan är från Barnkonventionens artikel om rätt till liv och utveckling som är en av grundstenarna i FN:s konvention om barns rättigheter. Barnkonventionens innehåll och värdegrund ska styra samarbetet kring barn och ungdomar i Partille. BUS (Barn, Unga och Samhälle) i Partille innebär att förvaltningar och andra verksamheter arbetar över gränserna med barn-, ungdoms- och övriga samhällsfrågor. Det ska fortsatt vara en självklarhet att de kommunala förvaltningarna och de övriga samverkande parterna, som exv. Polis, Arbetsförmedling, Närsjukvården, Tandvården, Psykiatrin och Räddningstjänsten med sina gemensamma resurser och sitt ansvar, samarbetar med varandra för att tillsammans nå ett bättre resultat än om var och en arbetar för sig. BUS-arbetet är både en metodik och ett synsätt som särskilt betonar samarbete och samordning. Barn och ungdomar ska inte behöva stå utan hjälp pga. olika uppfattningar om verksamhetsansvar eller kostnadsansvar. I de fall lagen eller andra styrande dokument inte ger tydliga svar, måste frågan lösas genom dialog och samarbete över gränserna.

9 Barnomsorg och Skola Förskolan skall ha en pedagogisk och trygg miljö Skolan skall ha höga ambitioner och ge goda resultat Stärkt samarbete mellan skola, näringsliv och universitet/högskola Förskolan vid Hultet tar form. Solfångare, rutschbana och två våningar finns på detta nybygge. Vi vill satsa extra på de mindre barnen då de tidiga åren är de viktigaste. Elevers behov ser olika ut, se alla och glöm ingen. Varje barn måste få rätt stöd i rätt tid. I lågstadiet ska det satsas extra på inlärning av läsförståelse, läsa, skriva och räkna, då det har stor betydelse för elevernas fortsatta skolgång. Lugn och ro i klassrummen så att alla kan tillgodogöra sig undervisningen. Mer tid tillsammans med läraren för att skapa trivsel och goda relationer. Välutbildade och välavlönade lärare som gör sitt bästa för eleverna, lägger grunden för en bra skola med respekt för varandra. Vi vill även minska lärarnas alltmer betungande administrativa uppgifter. Vår satsning på ett nytt utbildningscentrum innebär att gymnasiet kommer att samarbeta med forskare och näringsliv. Vi vill fortsätta att utveckla projektet Ung företagsamhet till att gälla alla stadier. De som inte har fullgjort sina studier i gymnasiet skall ha frihet att välja ur ett brett utbud av studievägar. Föräldrarnas engagemang i sina barns skolgång är oerhört viktigt. Samspelet mellan lärare, elev och föräldrar betyder mycket för elevernas lärande. Vi ska fortsätta utveckla förutsättningarna för en god kommunikation. KUNSKAP ÄR HÄRLIGT OCH LÄTT ATT BÄRA!

10 Kultur och fritid Aktiv samverkan mellan kultur och fritid, skola, social verksamhet samt föreningsliv och näringsliv Föreningslivet är en mycket viktig resurs inom såväl kultur som idrott Kulturum ska ha ett fortsatt bra och attraktivt utbud av arrangemang Partille Ridklubb vid Åstebo ger avkoppling och motion till både barn och vuxna. Det kommunala engagemanget i kultur- och fritidsverksamheten ska i första hand rikta sig mot barn, ungdomar och funktionshindrade. Kultur- och fritidsverksamheten ska bygga på ansvar, samverkan, gemenskap och engagemang. Partille ska ha ett brett utbud av anläggningar som kan användas av föreningsliv och skola för deras verksamheter. Vi vill verka för att föreningar kan ges möjlighet att ta över driften av de kommunala anläggningarna. Stöd och uppmuntran till ideella föreningar och studieförbund är viktigt. Dessa bedriver en bred verksamhet av hög kvalitet. Sponsring och reklam bör kunna tillföra resurser, både till kultur och till fritid. Kulturlivet ska präglas av frihet, mångsidighet och kvalitet. Bibliotek och Kulturum utgör viktiga delar av kulturlivet. Genom att verka för integrering av kultur, fritid, skola och föreningsliv samt även näringslivet, kan samutnyttjande ske av lokaler, personal och övriga gemensamma resurser. Detta medför att kvaliteten på verksamheten kan höjas utan att det kostar mer.

11 Ekonomi En god och balanserad ekonomi ger trygghet Koncentration på kärnverksamheten - prioritera utbildning och omsorg Du ska kunna leva på din egen lön Kampanjaktiva MUF:are på Gamla Kronvägen, Kulturum med utbildningsklustret i bakgrunden. Tack vare en god och långsiktig ekonomisk planering har Partille den lägsta skatten i Västsverige och låga kommunala avgifter. Det är genom en god och balanserad ekonomi som kommuninvånarna garanteras trygghet. Därför måste en avvägning hela tiden göras mellan intäkter och kostnader. För att anpassa kostnaderna måste kommunen koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Prioriterade områden ska då vara utbildning och omsorg. Verksamheten behöver dock inte endast drivas i kommunal regi, utan kan utföras av andra huvudmän. Då får vi valfrihet och en mångfald som leder till bibehållen eller högre kvalitet i verksamheten, ofta till lägre kostnad. Skatten ska vara så låg att alla kan leva och försörja sig på sin egen inkomst, utan att vara beroende av bidrag. Det ger trygghet och självförtroende. Ordning och reda i den kommunala ekonomin är viktigt för att kunna hålla en så hög kvalitet som möjligt i våra verksamheter. Skattemedel ska gå direkt till nödvändig verksamhet och inte förbrukas till onödig administration.

12 Näringsliv och arbetsmarknad Vi ska ha ett bra företagsklimat i Partille Aktivt samarbete mellan skola och näringsliv Fokusera på åtgärder mot ungdomsarbetslösheten Glasscaféet i Sävedalen är en populär samlingsplats på gång- och cykelvänliga Göteborgsvägen. Den viktigaste förutsättningen för att motverka arbetslöshet är ett väl fungerande näringsliv, med stabila och livskraftiga företag som kan skapa varaktiga jobb. Antalet arbetstillfällen är inte konstant, utan kan öka, både inom befintliga och nya områden. Ett sådant område är tjänstesektorn. Enskilda hushåll och privatpersoner bör kunna anlita arbetskraft utan att betala höga skatter och avgifter av olika slag. Därför är det viktigt att behålla RUT- och ROT-systemen som kan hjälpa människor i deras vardag, samtidigt som det skapar många fler arbetstillfällen. I Partille finns många företag av olika storlek, de flesta är småföretag. Vi vill underlätta för nya företag att etablera sig, bl. a. genom mark- och lokalanvisning samt bra planförutsättningar och en bra infrastruktur. Lika viktigt är det att värna om de företag som redan finns i kommunen. Kommunen ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet och inte bedriva näringsverksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet. En bra utbildning och livslångt lärande är ofta avgörande för hur man lyckas på arbetsmarknaden. Vi moderater vill fortsätta vår satsning på ett lärlingssystem, bl. a. för att motverka arbetslöshet och hjälpa ungdomar ut i arbetslivet, både inom offentlig och privat sektor. Feriearbeten är också en bra introduktion för ungdomar in i arbetslivet. Åtgärder mot arbetslösheten ska samordnas mellan de olika statliga och kommunala myndigheterna samt näringslivet, för att utnyttja resurserna bäst. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där kompetens och löneutveckling är viktiga faktorer.

13 Lag och ordning Bekämpa all form av brottslighet och missbruk i kommunen Aktivt samarbete mellan polis, kommun, föreningsliv och kommuninvånare skapar ett tryggare samhälle Trygghetsvandringar med invånarna i kommunen Första spadtaget för Partille nya arena tas tillsammans av samtliga förskolebarn i kommunen. Genom samarbete mellan polis, kommun, föreningsliv och kommuninvånare kan många brott förebyggas. Skolan och föreningslivet är viktiga resurser när det gäller det drogförebyggande arbetet. Fältverksamheten är också en viktig funktion i det förebyggande arbetet. Goda kontakter underlättar arbetet vid bekämpandet av narkotika och övrigt missbruk. Det är viktigt att nå barn och ungdomar, innan det har gått snett. Familjen är den grund där värderingar och normer formas. Därför är det viktigt för kommunen att stödja familjen om den behöver hjälp. Trygghetsvandringar där invånarna i området tillsammans med polisen och lämpliga representanter för kommunen identifierar otrygga miljöer är ett bra sätt att minska brottslighet och höja tryggheten. Alla ska kunna känna sig trygga i sin bostad samt på gator och torg. Brott ska med kraft bekämpas. Reaktionen ska vara snabb så att sambandet mellan brott och straff blir tydligt. Det gäller speciellt vid ungdomsbrottslighet där det är viktigt att ge ungdomarna stöd för att komma rätt i samhället. Beträffande ungdomsbrottslighet är det särskilt viktigt att föräldrarna uppmärksammas om sitt ansvar. Om de inte klarar detta på egen hand ska de få stöd från samhället. Brottsoffrens ställning måste stärkas. Stöd till misshandlade kvinnor och barn måste särskilt beaktas. Här fyller Kvinnojouren en viktig funktion. Det är viktigt med ett poliskontor i kommunen. Vi ska därför verka för att poliskontoret i kommunhuset blir kvar, helst med ökade öppettider.

14 Kandidatförsäkran Undertecknad kandiderar till förtroendeuppdrag för Moderaterna i Partille kommun. Jag som kandiderar får mitt uppdrag genom medlemmarnas förtroende och partiets styrka och storlek. Det gemensamma målet för vårt politiska arbete är att de politiska församlingarna där moderaterna är representerade ska ledas utifrån moderata värderingar. Förtroendeuppdrag för Moderata Samlingspartiet innebär främst: att i det politiska arbetet verka för grundläggande moderata värderingar att vara ett föredöme och iaktta god moral aktivt deltagande i den moderata gruppens arbete aktivt deltagande i den lokala verksamheten aktivt deltagande i val- och kampanjarbete, oxå mellan valen att vara öppen för synpunkter och förslag samt att till medlemmar och sympatisörer framföra den information man som förtroendevald får aktivt deltagande i partiets utbildningsverksamhet att om man lämnar partiet har man moralisk skyldighet att avsäga sig de uppdrag man valts till Mot denna bakgrund avger jag följande försäkran: Jag kandiderar i valet och försäkrar samtidigt att jag, i enlighet med ovanstående, aktivt ska arbeta för Moderaterna under hela mandatperioden. Partille den / 2014 Namnunderskrift av kandidat Ovan ser du den kandidatförsäkran som samtliga moderata förtroendevalda har undertecknat. Våra kandidater 2014 till Kommunfullmäktigevalet På följande sidor presenteras vi i den ordning du återfinner oss på valsedeln. Presentationen sker dels med politisk erfarenhet och dels med politisk ambition. Som erfarenhet anges de uppdrag som kandidaten har haft under mandatperioden , men det kan även vara andra aktiviteter. Ambition är kandidatens personliga uttalande för att lyfta de profilfrågar han eller hon vill verka för. Sociala medier personen finns på blogg, facebook, instagram, twitter.

15 Svensson, Stefan T Yrke Kommunalråd, Polis Född 1955 Ordförande Kommunstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige, Vice ordf Göteborgsregionen (GR), Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) Jag vill skapa förutsättningar för ett gott och tryggt samhälle att leva i, med stor frihet för den enskilde att forma sitt liv. En bra skola och utbildning samt en god äldreomsorg har för mig högsta prioritet. Ordning och reda med kontroll på ekonomin ger en låg skatt och en bra verksamhet. Hesse, Marith T Yrke Besiktningsingenjör Född 1970 Ledamot Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Partillebo Sekreterare M KFgrupp i Partille Partille ska vara en trygg och bra kommun att bo, växa upp och arbeta i. Ordning och reda i ekonomin är viktigt, uppföljning av våra verksamheter likaså. Jag anser att valfrihet och egenansvar är grunden för ett bra samhälle för alla och att människans förutsättning och behov ska stå i centrum. Ett bra föreningsliv bidrar till god hälsa och livskvalité. Utbildning och omsorg har högsta prioritet. Mårdbrink, Jonas T René, Inger T Yrke Sjuksköterska Född 1978 Ordförande Vård- och omsorgsnämnden Ledamot kommunfullmäktige, region. hälsoo sjukvårdsnämnd Ersättare Kommunstyrelsen Yrke Univ.adjunkt, fd. riksdagsman Född 1937 Ordförande Kommunfullmäktige Senioransvarig M i Bohuslän Vill verka för att vi fortsätter arbeta för tryggare och värdigare omsorg för de som behöver hjälp när egna kraften inte räcker. Och en fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen. Arbetslinjen är viktig, både för individens självkänsla och delaktighet i och för samhället. Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet och kvalitet. Medborgarnas inflytande ska öka. Mer makt och inflytande till den enskilda människan mindre makt till politiker. Ditt val till barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg skall respekteras och underlättas. Bästa möjliga livskvalitet för barn och äldre har högsta prioritet. Ett aktivt näringsliv är förutsättningen för kommunala satsningar och skall underlättas.

16 Fröberg, Linda T Algotsson, Adam T Fasth, Angela T Kronberg, Hadar T Yrke Jurist Född 1972 Ledamot Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Regionfullmäktige, Hälso- o sjukvårdsnämnd 7 Ordförande M i Partille Yrke Handläggare Född 1986 Ledamot Kommunfullmäktige, Utbildningsnämnden, Social- och arbetsnämnden Nämndeman Vice ordförande M i Partille Yrke Hårfrisör Född 1972 Ledamot Utbildningsnämnden Styrelseledamot M i Partille Yrke Musiklärare Född 1952 Jag vill verka för: Ett tryggt samhälle där brott beivras. Ett gott näringslivsoch innovationsklimat som ger livskraftiga företag och fler jobb. Bra barnomsorg. Utbildning i trygg skolmiljö, med respekt mellan lärare och elev. Valfrihet och individuellt anpassat lärande. Kvalitet, flexibilitet och värdighet i vård/omsorg. Bibehållet lågt skattetryck är viktigt. Jag vill verka för att vi i Partille utvecklar företagsklimatet. Det är i företagen som arbetstillfällen skapas och med fler i arbete skapar vi mer resurser till verksamheter där kommunen har åtaganden. Jag vill även att vi stärker valfriheten åt våra kommuninvånare genom att på nya områden skapa möjlighet för den som ska ta del av en tjänst ska få vara med och påverka hur tjänsten ska utföras och i vems regi den sköts. Min djupa övertygelse bottnar i varje människas förmåga och vilja att klara sig själv att styra över sitt eget liv. För den som behöver hjälp skall vårt civiliserade samhälle erbjuda det tillfälligt och över tid. Svensk utbildning är fantastisk som är tillgänglig för alla. Valfriheten att själv välja skola /förskola är en rättighet jag värnar det valet ska vi ha kvar. Jag är lärare i Partille sen 35 år och har med det perspektivet en bra kunskap om hur skolan i Partille är och vad som behövs för att göra den till Sveriges bästa skola. Mina ambitioner är att vara med och se till att Partille blir en av de mest åtråvärda kommunerna i Sverige att bo och leva i. Det skall vara tryggt, rent och finnas en stor tillgång till allt som kan förgylla våra liv i Partille.

17 Bichler, Sofie T Yrke Student Född 1994 Ersättare Social- och arbetsnämnden Ordförande Moderata Ungdomsförbundet i Bohuslän Yrke Adjunkt Född 1945 Ledamot Kommunfullmäktige, Vård- o omsorgsnämnden, Överförmyndarnämnden Min utgångspunkt är att makt och inflytande bör flyttas från kommunhusets mörka korridorer till den enskilda individen. Det gör vi genom att fortsätta skapa valfrihet i vardagen för våra invånare, exempelvis genom låg kommunalskatt, val till äldreomsorg, vård och barnomsorg. Jag studerar ekonomi med inriktning logistik vid handelshögskolan i Göteborg. Jag är 69 år och har varit lärare i 40 år. Jag tycker fortfarande att det är intressant och roligt att arbeta med frågor som rör Partille kommuns framtid. Jag vill arbeta för ett värdigt liv för gamla och sjuka. Meller, Greta T Sjöqvist, Henrik T Paparizou, Rita T Yrke Student Född 1977 Ledamot Utbildningsnämnden Nämndeman Yrke Entreprenör Född 1973 Ersättare Utbildningsnämnden Styrelseledamot M i Partille Jag studerar för närvarande religion och historia på Göteborgs universitet med slutlig målsättning att bli lärare i dessa ämnen. Min politiska ambition är att medverka till ett bra, öppet och tolerant samhälle för alla människor. Jag tror på ett samhälle med frihet under ansvar. Är främst intresserad av frågor inom utbildning, miljö, rättsväsende, demokrati och EU. Jag vill verka för ett tryggt och bra samhälle att födas och åldras i, där trygghet och valfrihet ger framgång. Jämställdhet och miljö ska även prioriteras alla ska kunna ha ett värdigt liv. De frågor som ligger mig närmast om hjärtat berör näringslivet som i många fall formar vårt samhälle. Jag vill arbeta för ett bra företagarklimat framförallt småföretag som ofta står ensamma.

18 Trönsdal, Jan T Yrke Företagare Född 1947 Ledamot Kommunfullmäktige, Räddningstjänsten Ersättare Överförmyndarnämnden, Valnämnden Nämndeman Tingsrätt Bott i Sävedalen sedan 1970 och verksam som fritidspolitiker sedan 04. Ser med glädje på nuvarande utveckling i vårt Partille. Vi har blivit en expansiv kommun. Som mångårig egenföretagare känner jag speciellt för näringslivsfrågor. Partille är en bra företagskommun, men det finns ännu saker att förbättra. Detta är en av våra viktigaste frågor då ett framgångsrikt näringsliv är grunden för god välfärd. Sandahl, Ingemar T Stålheim, Lars T Persson, Eva T Yrke IT-säljare Född 1944 Ledamot kommunfullmäktige Ordförande Partillebo Nämndeman Yrke Civilingenjör Född 1957 Ledamot Kommunfullmäktige, Bygg- och miljönämnden Nämndeman Styrelseledamot M i Partille Yrke Handläggare Född 1944 Ledamot Utbildningsnämnden Nämndeman Förvaltningsrätten Styrelseledamot M i Partille Forma ett samhälle som ökar individens ansvar, trygghet och valfrihet, ett bättre småföretagarklimat samt minskar orättvisor och samhällsberoende. Ärenden inom samhällsbygge, infrastruktur samt lag och ordning intresserar mig mest. Jag brinner för miljö, utbildnings- och samhällsbyggnadsfrågor. Partille har fina natur- och kulturområden som ska bevaras. Varje elev har rätt att utvecklas i sin takt och med sina intressen. Vi måste stödja kultur och fritidsverksamheterna som ofta sker med frivilliga insatser. Att starta Trollskogens dagis gav mig insikt om den positiva växelverkan det privata och offentliga ger varandra. Valfrihet är för mig ett nyckelord. Jag är övertygad om att varje människa bäst kan avgöra vad som är bra för henne/honom. Jag vill arbeta för att valfriheten ska finnas kvar. Dessutom vill jag arbeta för att alla åldersgrupper ska bli sedda och hörda.

19 Ekwall, Tom T Yrke Ingenjör Född 1942 Ledamot Kommunfullmäktige, Bygg- och miljönämnden Ersättare Kultur- och fritidsnämnden Att kunna leva på sin lön utan att behöva bidrag, att ha en god vård och skola, samt brottsförebyggande åtgärder och polis så kommuninnevånarna kan känna sig trygga. Yrke Student Född Östberg, Linnéa T Hesse, Björn T Yrke Egenföretagare bygg/fastighet Född 1965 Ersättare Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden Nämndeman Tingsrätt Yrke Egenföretagare Född 1976 Ersättare Kommunfullmäktige, Bygg- o miljönämnden Jag vill arbeta för ett samhälle där det finns riktiga jobb för alla. Att arbeta och göra rätt för sig skall vara norm. Skattemedlen ska i första hand gå till barn, skola och äldreomsorg. En bra dialog mellan företagare och kommun är viktig. Jag vill värna att ungdomar ska ha ordnade fritidsaktiviteter där de blir sedda och vi alla kan lära oss respekt för varandra. Ärlighet, ödmjukhet och mångfald, uppmuntran av människan med individens unika situation i centrum. Gärtner, Sven-Bertil T

20 Natt och Dag Otto T Trönsdal, Rosemarie T Olsson Ruppel Mattias T Yrke Statsvetare, pol.mag Född 1970 Ersättare Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden Yrke Företagare Född 1948 Ledamot Kultur- och fritidsnämnden Yrke Produktionscontroller Född 1977 Ersättare Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden Partille ska vara bra för alla genom hela livet, från en bra skola till en god äldreomsorg. Ett uppskattat företagsklimat, låg arbetslöshet och god sammanhållning i kommunen är mitt mål. Med erfarenhet av vård- och arbetsmarknadsfrågor vill jag särskilt hjälpa unga till arbete. Ordning och reda i ekonomin ger fler möjligheter till olika åtgärder. Valfrihet, mångfald och eget ansvar är centralt. Jag tycker det är viktigt att kommunen har en levande kultur och fritidsverksamhet för alla kommuninvånare. Det är särskilt viktigt att barn och ungdomar, såväl flickor som pojkar erbjuds en meningsfull fritid för att inte råka illa ut i samhället. Detta vill jag bidrar till. Som företagare känner jag starkt för näringslivsfrågor och vill bidra med ett starkare näringsliv i Partille. Jag hoppas på förtroende för att arbeta för kommunens invånare och företagare. Fortsatt ordning och reda i ekonomin ger förutsättningar för kommunal service av hög kvalité. Varje människa ska ges stor frihet att styra över sitt eget liv med valfrihet inom vård, skola och omsorg. Företagen är ekonomins och jobbens livsnerv och ska ges de bästa förutsättningar för att etablera och driva verksamhet i Partille. Granberg, Mikael T Yrke IT manager Född 1975 Ledamot Utbildningsnämnden Mikael heter jag, 39 år, har fru och två barn. Jag vill att alla Partillebor skall känna sig trygga och kunna vara självständiga med stor valfrihet och eget ansvar. Jag tycker att all utbildning och omsorg skall utgå från den enskilde invånarens behov. Partille skall ha en skola och omsorg där alla invånare och utförare känner sig trygga, sedda och bemötta med respekt.

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Partille i planeringens tider!

Partille i planeringens tider! Medlemstidning för Moderata Samlingspartiet i Partille Årgång 19 Nummer 2012:1 Mars 2012 Innehåll Kåseri sid 2 MUF Bohuslän sid 3 Årsmötet sid 4 Årsberättelse sid 4 Ny styrelse sid 5 Seniorträff sid 6

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer