Kommunalt handlingsprogram för Partille

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018"

Transkript

1 Kommunalt handlingsprogram för Partille PARTILLE

2 Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa är unik och har rätt till friheten att forma sitt liv efter sina egna behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att man från samhällets sida respekterar och främjar valfrihet, äganderätt och näringsfrihet. Familjen är grunden där värderingar och normer formas. Det är där man lär sig att fungera som samhällsmedborgare och att skilja på rätt och fel, ditt och mitt. Därför är det viktigt att familjens ansvar och möjligheter stärks. För att få ett samhälle som ger välfärd åt alla krävs tillväxt och en god och balanserad ekonomi. Förutsättningar måste skapas för ett bra näringslivsklimat med stabila och livskraftiga företag som kan erbjuda jobb. Detta ger trygghet istället för arbetslöshetens gissel. För de allra flesta hushåll är skatten den största utgiftsposten. Ett högt skattetryck är tillsammans med arbetslöshet de största hoten mot den sociala tryggheten. Det leder till att människor, företag och jobb slås ut. Skatten får inte vara så hög så att människor inte kan leva och försörja sig på sin egen lön. Att klara sin egen försörjning ger trygghet och självförtroende. Makten över den egna plånboken får inte flyttas från den enskilde till politiska beslutsfattare. Utgångspunkten bör vara att den som betalar skatt ska inte behöva bidrag och den som behöver bidrag ska inte betala skatt. I ett gott samhälle ska en grundtrygghet garanteras alla människor. Äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som har det svårt eller av olika anledningar hamnat fel i tillvaron, ska få hjälp och stöd av samhället på olika sätt. Skattemedel ska gå direkt till verksamheten och inte förbrukas till onödig administration. Kommunen ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet och prioriterade områden ska vara utbildning och omsorg. Verksamheten behöver dock inte drivas i kommunal regi, utan alternativ ska uppmuntras så att människor får valfrihet. Detta leder till mångfald och högre kvalitet i verksamheten. Den enskilde vet vad som passar bäst för just sin egen eller familjens situation. Det är kvaliteten i verksamheten som är det viktigaste, inte vem som utför den. Därför måste uppföljning av arbetet göras för att nå bra resultat.

3 Utbildning och kunskap är viktigt och ofta avgörande för hur en människa kommer att klara sig i samhället. Därför måste vi satsa på en bra skola och ge elever rätt att fritt välja skola och utbildningsinriktning. Grundläggande i ett välfärdssamhälle är att rättsväsendet upprätthåller lag och ordning och reagerar tydligt och snabbt när brott begås. Alla människor, gammal som ung, ska kunna känna trygghet i sitt hem eller när man går på gator och torg, oavsett tid på dygnet. Ett tydligt och bra ledarskap samt hög etik och moral ska genomsyra den politiska organisationen för att kunna bedriva en bra verksamhet för våra invånare. De senaste årens inre kulturarbete måste därför fortsätta. Det handlar om helhetssyn och helhetstänkande och att hjälpa varandra över nämnds- och förvaltningsgränser för att nå goda resultat. Stefan Svensson Kommunalråd PARTILLE

4 Miljö Uppmuntra till personligt miljöengagemang Planera för ekologiskt byggande Utveckla och marknadsföra rekreationsområden Uppmuntra användandet av förnyelsebar energi Målspurt i orienteringstävling vid Jonsereds Herrgård och dess natursköna läge Målet är att sätta Partille på kartan som en miljömedveten kommun där ekonomisk och ekologisk utveckling går hand i hand. Det personliga engagemanget är en grundförutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det innebär att var och en av oss måste ta ett personligt ansvar för miljön. Partilles invånare ska på ett enkelt sätt kunna informera sig i miljöfrågor och om Partilles utveckling jämfört med ställda miljömål. Viktigt är även att utveckla samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet när det gäller miljöfrågor. Miljöcertifiering eller liknande bör uppmuntras. Miljöengagemang ska premieras det ska löna sig för både enskilda och företag att ta ansvar för miljön och vår gemensamma framtid. Kommunen ska här visa på exempel och tillämpa miljöhänsyn med god ekonomi. System för avfallshantering ska även fortsättningsvis utformas och utvecklas så att minskad avfallsmängd och ökad sortering stimuleras. Kommunen har trots sin begränsade yta stora naturområden vilket ger möjlighet till fortsatt utveckling av natursköna rekreationsområden.

5 Bygg och trafik Långsiktig markplanering för bostäder, företag och rekreation Infrastruktur som stimulerar näringsliv och boende Förbättrad trafikföring, bl.a. genom tvärförbindelser Fortsatt satsning på kollektivtrafiken Partille station är en välbesökt hållplats, härifrån går det bekvämt till både Göteborg och Alingsås. Framtidens samhälle ställer krav på individuella lösningar när det gäller arbete, boende och fritid. En bra kombination av olika boendeformer, arbetsplatser, service och handel gynnar ett lokalt näringsliv och minskar behovet av transporter. Kommunens myndighetsutövning ska vara smidig, tydlig och rättvis samt med en god tillgänglighet. Medborgarnas egna önskemål och behov ska så långt som möjligt tillgodoses. Gator, gång/cykelvägar och vägar ska göras säkrare så att nollvisionens mål kan uppnås, d.v.s. målet noll dödade eller svårt skadade i trafiken. Utbyggnad av infrastruktur ska ske för att uppnå tillgänglighet samt minimera buller och luftföroreningar. Tvärförbindelser är viktiga för att möjliggöra en god infrastruktur, t.ex. en komplett förbindelse mellan E20 och riksväg 40. Kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ. Partille ska vara en kommun för alla åldrar. Bostäder och service ska planeras så att man inte behöver flytta från kommunen när man får behov av större eller mindre bostad. Bostadsområden ska planeras så att deras olika karaktärer och naturmiljöer bevaras. Särskild planering av bostäder för äldre och för ungdomar. Ur ett folkhälsoperspektiv bör tillgängligheten till rekreations- och motionsområden utvecklas.

6 Hälsa och vård Patienten i centrum och vård på lika villkor Hälsofrämjande perspektiv ska beaktas i all planering En trygg hemsjukvård En bra skolhälsovård och ungdomsmottagning Säveån är ett omtyckt naturstråk att jogga, cykla eller sitta vid eller korsa som på nya Kyrkbron. Partille ska ha en nära sjukvård med god kvalitet och tillgänglighet. Det är viktigt att olika verksamheter, arbetar tillsammans för invånarnas bästa, oavsett om det är kommunen eller regionen som är ansvarig. Du som invånare ska även fortsättningsvis kunna välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Individen har ett eget ansvar för sin hälsa. Kommun och region kan tillsammans skapa förutsättningar som underlättar för människor att fatta egna kloka beslut. För att förebygga ohälsa är det viktigt med en god samhällsplanering och stöttning till ex föreningar som inbjuder till aktiv friskvård. Äldres särskilda förutsättningar ska uppmärksammas då det ytterst handlar om att förbättra livskvalitén under livets senare del. Vid behov skall hemsjukvård av god kvalité erbjudas. Fler hembesök av läkare behövs för att undvika att svaga patienter hamnar i långa väntetider på akutmottagningar. En värdig vård i livets slutskede ska erbjudas våra invånare, denna kan ske i hemmet eller på särskilt boende utifrån den enskildes önskan. En väl utbyggd skolhälsovård och ungdomsmottagning förebygger ohälsa och ökar de ungas välbefinnande. Personer som lider av psykisk ohälsa ska snabbt och nära kunna erbjudas behandling och stöd.

7 Social omsorg Trygghet en rättighet för alla Valfrihet och alternativ i omsorgen samt boendeform utifrån individens behov. De som erhåller försörjningsstöd ska stöttas för att bli självförsörjande Barns och ungdomars utveckling och familjens roll ska stärkas Ledare och ungdomar fyller våra hallar i hela kommunen. Här snabb kontring när Sävehof tränar. Alla människor har rätt till trygghet. Om närstående inte kan bistå, ska den som behöver, få hjälp av samhället. Socialbidrag får aldrig bli ett alternativ till förvärvsinkomst. Det ska vara ett tillfälligt stöd. De äldre kommer att bli fler och samhället ska planeras så att man kan se fram emot sin ålderdom utan oro. Det är viktigt att de äldre erbjuds en aktiv och inspirerande ålderdom utifrån sina egna förutsättningar. Invandrare och flyktingar ska snabbt komma ut i arbetslivet eller börja studera för att snabbare kunna integre-ras i samhället. De ska känna sig behövda, känna till sina skyldigheter och rättigheter och inte behöva bli bero-ende av bidrag. Funktionshindrade, fysiskt eller psykiskt, ska ges tillfälle att leva ett så normalt liv som möjligt och aktivt verka i samhället. Våra skattepengar ska gå till kärnverksamheten och inte till onödig administration.

8 Samverkan Alla barn och ungdomar har rätt till en bra uppväxt. En stor del av samhällets resurser går därför till att främja en god hälsa bland barn och ungdomar. Fysisk och psykologisk utveckling ska prioriteras på ett sådant sätt så att barnet förbereds på ett självständigt liv. Dagarna innan skolavslutning njuter ungdomarna av 20-gradigt Kåsjövatten, grill och gemenskap. Texten ovan är från Barnkonventionens artikel om rätt till liv och utveckling som är en av grundstenarna i FN:s konvention om barns rättigheter. Barnkonventionens innehåll och värdegrund ska styra samarbetet kring barn och ungdomar i Partille. BUS (Barn, Unga och Samhälle) i Partille innebär att förvaltningar och andra verksamheter arbetar över gränserna med barn-, ungdoms- och övriga samhällsfrågor. Det ska fortsatt vara en självklarhet att de kommunala förvaltningarna och de övriga samverkande parterna, som exv. Polis, Arbetsförmedling, Närsjukvården, Tandvården, Psykiatrin och Räddningstjänsten med sina gemensamma resurser och sitt ansvar, samarbetar med varandra för att tillsammans nå ett bättre resultat än om var och en arbetar för sig. BUS-arbetet är både en metodik och ett synsätt som särskilt betonar samarbete och samordning. Barn och ungdomar ska inte behöva stå utan hjälp pga. olika uppfattningar om verksamhetsansvar eller kostnadsansvar. I de fall lagen eller andra styrande dokument inte ger tydliga svar, måste frågan lösas genom dialog och samarbete över gränserna.

9 Barnomsorg och Skola Förskolan skall ha en pedagogisk och trygg miljö Skolan skall ha höga ambitioner och ge goda resultat Stärkt samarbete mellan skola, näringsliv och universitet/högskola Förskolan vid Hultet tar form. Solfångare, rutschbana och två våningar finns på detta nybygge. Vi vill satsa extra på de mindre barnen då de tidiga åren är de viktigaste. Elevers behov ser olika ut, se alla och glöm ingen. Varje barn måste få rätt stöd i rätt tid. I lågstadiet ska det satsas extra på inlärning av läsförståelse, läsa, skriva och räkna, då det har stor betydelse för elevernas fortsatta skolgång. Lugn och ro i klassrummen så att alla kan tillgodogöra sig undervisningen. Mer tid tillsammans med läraren för att skapa trivsel och goda relationer. Välutbildade och välavlönade lärare som gör sitt bästa för eleverna, lägger grunden för en bra skola med respekt för varandra. Vi vill även minska lärarnas alltmer betungande administrativa uppgifter. Vår satsning på ett nytt utbildningscentrum innebär att gymnasiet kommer att samarbeta med forskare och näringsliv. Vi vill fortsätta att utveckla projektet Ung företagsamhet till att gälla alla stadier. De som inte har fullgjort sina studier i gymnasiet skall ha frihet att välja ur ett brett utbud av studievägar. Föräldrarnas engagemang i sina barns skolgång är oerhört viktigt. Samspelet mellan lärare, elev och föräldrar betyder mycket för elevernas lärande. Vi ska fortsätta utveckla förutsättningarna för en god kommunikation. KUNSKAP ÄR HÄRLIGT OCH LÄTT ATT BÄRA!

10 Kultur och fritid Aktiv samverkan mellan kultur och fritid, skola, social verksamhet samt föreningsliv och näringsliv Föreningslivet är en mycket viktig resurs inom såväl kultur som idrott Kulturum ska ha ett fortsatt bra och attraktivt utbud av arrangemang Partille Ridklubb vid Åstebo ger avkoppling och motion till både barn och vuxna. Det kommunala engagemanget i kultur- och fritidsverksamheten ska i första hand rikta sig mot barn, ungdomar och funktionshindrade. Kultur- och fritidsverksamheten ska bygga på ansvar, samverkan, gemenskap och engagemang. Partille ska ha ett brett utbud av anläggningar som kan användas av föreningsliv och skola för deras verksamheter. Vi vill verka för att föreningar kan ges möjlighet att ta över driften av de kommunala anläggningarna. Stöd och uppmuntran till ideella föreningar och studieförbund är viktigt. Dessa bedriver en bred verksamhet av hög kvalitet. Sponsring och reklam bör kunna tillföra resurser, både till kultur och till fritid. Kulturlivet ska präglas av frihet, mångsidighet och kvalitet. Bibliotek och Kulturum utgör viktiga delar av kulturlivet. Genom att verka för integrering av kultur, fritid, skola och föreningsliv samt även näringslivet, kan samutnyttjande ske av lokaler, personal och övriga gemensamma resurser. Detta medför att kvaliteten på verksamheten kan höjas utan att det kostar mer.

11 Ekonomi En god och balanserad ekonomi ger trygghet Koncentration på kärnverksamheten - prioritera utbildning och omsorg Du ska kunna leva på din egen lön Kampanjaktiva MUF:are på Gamla Kronvägen, Kulturum med utbildningsklustret i bakgrunden. Tack vare en god och långsiktig ekonomisk planering har Partille den lägsta skatten i Västsverige och låga kommunala avgifter. Det är genom en god och balanserad ekonomi som kommuninvånarna garanteras trygghet. Därför måste en avvägning hela tiden göras mellan intäkter och kostnader. För att anpassa kostnaderna måste kommunen koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Prioriterade områden ska då vara utbildning och omsorg. Verksamheten behöver dock inte endast drivas i kommunal regi, utan kan utföras av andra huvudmän. Då får vi valfrihet och en mångfald som leder till bibehållen eller högre kvalitet i verksamheten, ofta till lägre kostnad. Skatten ska vara så låg att alla kan leva och försörja sig på sin egen inkomst, utan att vara beroende av bidrag. Det ger trygghet och självförtroende. Ordning och reda i den kommunala ekonomin är viktigt för att kunna hålla en så hög kvalitet som möjligt i våra verksamheter. Skattemedel ska gå direkt till nödvändig verksamhet och inte förbrukas till onödig administration.

12 Näringsliv och arbetsmarknad Vi ska ha ett bra företagsklimat i Partille Aktivt samarbete mellan skola och näringsliv Fokusera på åtgärder mot ungdomsarbetslösheten Glasscaféet i Sävedalen är en populär samlingsplats på gång- och cykelvänliga Göteborgsvägen. Den viktigaste förutsättningen för att motverka arbetslöshet är ett väl fungerande näringsliv, med stabila och livskraftiga företag som kan skapa varaktiga jobb. Antalet arbetstillfällen är inte konstant, utan kan öka, både inom befintliga och nya områden. Ett sådant område är tjänstesektorn. Enskilda hushåll och privatpersoner bör kunna anlita arbetskraft utan att betala höga skatter och avgifter av olika slag. Därför är det viktigt att behålla RUT- och ROT-systemen som kan hjälpa människor i deras vardag, samtidigt som det skapar många fler arbetstillfällen. I Partille finns många företag av olika storlek, de flesta är småföretag. Vi vill underlätta för nya företag att etablera sig, bl. a. genom mark- och lokalanvisning samt bra planförutsättningar och en bra infrastruktur. Lika viktigt är det att värna om de företag som redan finns i kommunen. Kommunen ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet och inte bedriva näringsverksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet. En bra utbildning och livslångt lärande är ofta avgörande för hur man lyckas på arbetsmarknaden. Vi moderater vill fortsätta vår satsning på ett lärlingssystem, bl. a. för att motverka arbetslöshet och hjälpa ungdomar ut i arbetslivet, både inom offentlig och privat sektor. Feriearbeten är också en bra introduktion för ungdomar in i arbetslivet. Åtgärder mot arbetslösheten ska samordnas mellan de olika statliga och kommunala myndigheterna samt näringslivet, för att utnyttja resurserna bäst. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där kompetens och löneutveckling är viktiga faktorer.

13 Lag och ordning Bekämpa all form av brottslighet och missbruk i kommunen Aktivt samarbete mellan polis, kommun, föreningsliv och kommuninvånare skapar ett tryggare samhälle Trygghetsvandringar med invånarna i kommunen Första spadtaget för Partille nya arena tas tillsammans av samtliga förskolebarn i kommunen. Genom samarbete mellan polis, kommun, föreningsliv och kommuninvånare kan många brott förebyggas. Skolan och föreningslivet är viktiga resurser när det gäller det drogförebyggande arbetet. Fältverksamheten är också en viktig funktion i det förebyggande arbetet. Goda kontakter underlättar arbetet vid bekämpandet av narkotika och övrigt missbruk. Det är viktigt att nå barn och ungdomar, innan det har gått snett. Familjen är den grund där värderingar och normer formas. Därför är det viktigt för kommunen att stödja familjen om den behöver hjälp. Trygghetsvandringar där invånarna i området tillsammans med polisen och lämpliga representanter för kommunen identifierar otrygga miljöer är ett bra sätt att minska brottslighet och höja tryggheten. Alla ska kunna känna sig trygga i sin bostad samt på gator och torg. Brott ska med kraft bekämpas. Reaktionen ska vara snabb så att sambandet mellan brott och straff blir tydligt. Det gäller speciellt vid ungdomsbrottslighet där det är viktigt att ge ungdomarna stöd för att komma rätt i samhället. Beträffande ungdomsbrottslighet är det särskilt viktigt att föräldrarna uppmärksammas om sitt ansvar. Om de inte klarar detta på egen hand ska de få stöd från samhället. Brottsoffrens ställning måste stärkas. Stöd till misshandlade kvinnor och barn måste särskilt beaktas. Här fyller Kvinnojouren en viktig funktion. Det är viktigt med ett poliskontor i kommunen. Vi ska därför verka för att poliskontoret i kommunhuset blir kvar, helst med ökade öppettider.

14 Kandidatförsäkran Undertecknad kandiderar till förtroendeuppdrag för Moderaterna i Partille kommun. Jag som kandiderar får mitt uppdrag genom medlemmarnas förtroende och partiets styrka och storlek. Det gemensamma målet för vårt politiska arbete är att de politiska församlingarna där moderaterna är representerade ska ledas utifrån moderata värderingar. Förtroendeuppdrag för Moderata Samlingspartiet innebär främst: att i det politiska arbetet verka för grundläggande moderata värderingar att vara ett föredöme och iaktta god moral aktivt deltagande i den moderata gruppens arbete aktivt deltagande i den lokala verksamheten aktivt deltagande i val- och kampanjarbete, oxå mellan valen att vara öppen för synpunkter och förslag samt att till medlemmar och sympatisörer framföra den information man som förtroendevald får aktivt deltagande i partiets utbildningsverksamhet att om man lämnar partiet har man moralisk skyldighet att avsäga sig de uppdrag man valts till Mot denna bakgrund avger jag följande försäkran: Jag kandiderar i valet och försäkrar samtidigt att jag, i enlighet med ovanstående, aktivt ska arbeta för Moderaterna under hela mandatperioden. Partille den / 2014 Namnunderskrift av kandidat Ovan ser du den kandidatförsäkran som samtliga moderata förtroendevalda har undertecknat. Våra kandidater 2014 till Kommunfullmäktigevalet På följande sidor presenteras vi i den ordning du återfinner oss på valsedeln. Presentationen sker dels med politisk erfarenhet och dels med politisk ambition. Som erfarenhet anges de uppdrag som kandidaten har haft under mandatperioden , men det kan även vara andra aktiviteter. Ambition är kandidatens personliga uttalande för att lyfta de profilfrågar han eller hon vill verka för. Sociala medier personen finns på blogg, facebook, instagram, twitter.

15 Svensson, Stefan T Yrke Kommunalråd, Polis Född 1955 Ordförande Kommunstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige, Vice ordf Göteborgsregionen (GR), Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) Jag vill skapa förutsättningar för ett gott och tryggt samhälle att leva i, med stor frihet för den enskilde att forma sitt liv. En bra skola och utbildning samt en god äldreomsorg har för mig högsta prioritet. Ordning och reda med kontroll på ekonomin ger en låg skatt och en bra verksamhet. Hesse, Marith T Yrke Besiktningsingenjör Född 1970 Ledamot Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Partillebo Sekreterare M KFgrupp i Partille Partille ska vara en trygg och bra kommun att bo, växa upp och arbeta i. Ordning och reda i ekonomin är viktigt, uppföljning av våra verksamheter likaså. Jag anser att valfrihet och egenansvar är grunden för ett bra samhälle för alla och att människans förutsättning och behov ska stå i centrum. Ett bra föreningsliv bidrar till god hälsa och livskvalité. Utbildning och omsorg har högsta prioritet. Mårdbrink, Jonas T René, Inger T Yrke Sjuksköterska Född 1978 Ordförande Vård- och omsorgsnämnden Ledamot kommunfullmäktige, region. hälsoo sjukvårdsnämnd Ersättare Kommunstyrelsen Yrke Univ.adjunkt, fd. riksdagsman Född 1937 Ordförande Kommunfullmäktige Senioransvarig M i Bohuslän Vill verka för att vi fortsätter arbeta för tryggare och värdigare omsorg för de som behöver hjälp när egna kraften inte räcker. Och en fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen. Arbetslinjen är viktig, både för individens självkänsla och delaktighet i och för samhället. Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet och kvalitet. Medborgarnas inflytande ska öka. Mer makt och inflytande till den enskilda människan mindre makt till politiker. Ditt val till barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg skall respekteras och underlättas. Bästa möjliga livskvalitet för barn och äldre har högsta prioritet. Ett aktivt näringsliv är förutsättningen för kommunala satsningar och skall underlättas.

16 Fröberg, Linda T Algotsson, Adam T Fasth, Angela T Kronberg, Hadar T Yrke Jurist Född 1972 Ledamot Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Regionfullmäktige, Hälso- o sjukvårdsnämnd 7 Ordförande M i Partille Yrke Handläggare Född 1986 Ledamot Kommunfullmäktige, Utbildningsnämnden, Social- och arbetsnämnden Nämndeman Vice ordförande M i Partille Yrke Hårfrisör Född 1972 Ledamot Utbildningsnämnden Styrelseledamot M i Partille Yrke Musiklärare Född 1952 Jag vill verka för: Ett tryggt samhälle där brott beivras. Ett gott näringslivsoch innovationsklimat som ger livskraftiga företag och fler jobb. Bra barnomsorg. Utbildning i trygg skolmiljö, med respekt mellan lärare och elev. Valfrihet och individuellt anpassat lärande. Kvalitet, flexibilitet och värdighet i vård/omsorg. Bibehållet lågt skattetryck är viktigt. Jag vill verka för att vi i Partille utvecklar företagsklimatet. Det är i företagen som arbetstillfällen skapas och med fler i arbete skapar vi mer resurser till verksamheter där kommunen har åtaganden. Jag vill även att vi stärker valfriheten åt våra kommuninvånare genom att på nya områden skapa möjlighet för den som ska ta del av en tjänst ska få vara med och påverka hur tjänsten ska utföras och i vems regi den sköts. Min djupa övertygelse bottnar i varje människas förmåga och vilja att klara sig själv att styra över sitt eget liv. För den som behöver hjälp skall vårt civiliserade samhälle erbjuda det tillfälligt och över tid. Svensk utbildning är fantastisk som är tillgänglig för alla. Valfriheten att själv välja skola /förskola är en rättighet jag värnar det valet ska vi ha kvar. Jag är lärare i Partille sen 35 år och har med det perspektivet en bra kunskap om hur skolan i Partille är och vad som behövs för att göra den till Sveriges bästa skola. Mina ambitioner är att vara med och se till att Partille blir en av de mest åtråvärda kommunerna i Sverige att bo och leva i. Det skall vara tryggt, rent och finnas en stor tillgång till allt som kan förgylla våra liv i Partille.

17 Bichler, Sofie T Yrke Student Född 1994 Ersättare Social- och arbetsnämnden Ordförande Moderata Ungdomsförbundet i Bohuslän Yrke Adjunkt Född 1945 Ledamot Kommunfullmäktige, Vård- o omsorgsnämnden, Överförmyndarnämnden Min utgångspunkt är att makt och inflytande bör flyttas från kommunhusets mörka korridorer till den enskilda individen. Det gör vi genom att fortsätta skapa valfrihet i vardagen för våra invånare, exempelvis genom låg kommunalskatt, val till äldreomsorg, vård och barnomsorg. Jag studerar ekonomi med inriktning logistik vid handelshögskolan i Göteborg. Jag är 69 år och har varit lärare i 40 år. Jag tycker fortfarande att det är intressant och roligt att arbeta med frågor som rör Partille kommuns framtid. Jag vill arbeta för ett värdigt liv för gamla och sjuka. Meller, Greta T Sjöqvist, Henrik T Paparizou, Rita T Yrke Student Född 1977 Ledamot Utbildningsnämnden Nämndeman Yrke Entreprenör Född 1973 Ersättare Utbildningsnämnden Styrelseledamot M i Partille Jag studerar för närvarande religion och historia på Göteborgs universitet med slutlig målsättning att bli lärare i dessa ämnen. Min politiska ambition är att medverka till ett bra, öppet och tolerant samhälle för alla människor. Jag tror på ett samhälle med frihet under ansvar. Är främst intresserad av frågor inom utbildning, miljö, rättsväsende, demokrati och EU. Jag vill verka för ett tryggt och bra samhälle att födas och åldras i, där trygghet och valfrihet ger framgång. Jämställdhet och miljö ska även prioriteras alla ska kunna ha ett värdigt liv. De frågor som ligger mig närmast om hjärtat berör näringslivet som i många fall formar vårt samhälle. Jag vill arbeta för ett bra företagarklimat framförallt småföretag som ofta står ensamma.

18 Trönsdal, Jan T Yrke Företagare Född 1947 Ledamot Kommunfullmäktige, Räddningstjänsten Ersättare Överförmyndarnämnden, Valnämnden Nämndeman Tingsrätt Bott i Sävedalen sedan 1970 och verksam som fritidspolitiker sedan 04. Ser med glädje på nuvarande utveckling i vårt Partille. Vi har blivit en expansiv kommun. Som mångårig egenföretagare känner jag speciellt för näringslivsfrågor. Partille är en bra företagskommun, men det finns ännu saker att förbättra. Detta är en av våra viktigaste frågor då ett framgångsrikt näringsliv är grunden för god välfärd. Sandahl, Ingemar T Stålheim, Lars T Persson, Eva T Yrke IT-säljare Född 1944 Ledamot kommunfullmäktige Ordförande Partillebo Nämndeman Yrke Civilingenjör Född 1957 Ledamot Kommunfullmäktige, Bygg- och miljönämnden Nämndeman Styrelseledamot M i Partille Yrke Handläggare Född 1944 Ledamot Utbildningsnämnden Nämndeman Förvaltningsrätten Styrelseledamot M i Partille Forma ett samhälle som ökar individens ansvar, trygghet och valfrihet, ett bättre småföretagarklimat samt minskar orättvisor och samhällsberoende. Ärenden inom samhällsbygge, infrastruktur samt lag och ordning intresserar mig mest. Jag brinner för miljö, utbildnings- och samhällsbyggnadsfrågor. Partille har fina natur- och kulturområden som ska bevaras. Varje elev har rätt att utvecklas i sin takt och med sina intressen. Vi måste stödja kultur och fritidsverksamheterna som ofta sker med frivilliga insatser. Att starta Trollskogens dagis gav mig insikt om den positiva växelverkan det privata och offentliga ger varandra. Valfrihet är för mig ett nyckelord. Jag är övertygad om att varje människa bäst kan avgöra vad som är bra för henne/honom. Jag vill arbeta för att valfriheten ska finnas kvar. Dessutom vill jag arbeta för att alla åldersgrupper ska bli sedda och hörda.

19 Ekwall, Tom T Yrke Ingenjör Född 1942 Ledamot Kommunfullmäktige, Bygg- och miljönämnden Ersättare Kultur- och fritidsnämnden Att kunna leva på sin lön utan att behöva bidrag, att ha en god vård och skola, samt brottsförebyggande åtgärder och polis så kommuninnevånarna kan känna sig trygga. Yrke Student Född Östberg, Linnéa T Hesse, Björn T Yrke Egenföretagare bygg/fastighet Född 1965 Ersättare Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden Nämndeman Tingsrätt Yrke Egenföretagare Född 1976 Ersättare Kommunfullmäktige, Bygg- o miljönämnden Jag vill arbeta för ett samhälle där det finns riktiga jobb för alla. Att arbeta och göra rätt för sig skall vara norm. Skattemedlen ska i första hand gå till barn, skola och äldreomsorg. En bra dialog mellan företagare och kommun är viktig. Jag vill värna att ungdomar ska ha ordnade fritidsaktiviteter där de blir sedda och vi alla kan lära oss respekt för varandra. Ärlighet, ödmjukhet och mångfald, uppmuntran av människan med individens unika situation i centrum. Gärtner, Sven-Bertil T

20 Natt och Dag Otto T Trönsdal, Rosemarie T Olsson Ruppel Mattias T Yrke Statsvetare, pol.mag Född 1970 Ersättare Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden Yrke Företagare Född 1948 Ledamot Kultur- och fritidsnämnden Yrke Produktionscontroller Född 1977 Ersättare Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden Partille ska vara bra för alla genom hela livet, från en bra skola till en god äldreomsorg. Ett uppskattat företagsklimat, låg arbetslöshet och god sammanhållning i kommunen är mitt mål. Med erfarenhet av vård- och arbetsmarknadsfrågor vill jag särskilt hjälpa unga till arbete. Ordning och reda i ekonomin ger fler möjligheter till olika åtgärder. Valfrihet, mångfald och eget ansvar är centralt. Jag tycker det är viktigt att kommunen har en levande kultur och fritidsverksamhet för alla kommuninvånare. Det är särskilt viktigt att barn och ungdomar, såväl flickor som pojkar erbjuds en meningsfull fritid för att inte råka illa ut i samhället. Detta vill jag bidrar till. Som företagare känner jag starkt för näringslivsfrågor och vill bidra med ett starkare näringsliv i Partille. Jag hoppas på förtroende för att arbeta för kommunens invånare och företagare. Fortsatt ordning och reda i ekonomin ger förutsättningar för kommunal service av hög kvalité. Varje människa ska ges stor frihet att styra över sitt eget liv med valfrihet inom vård, skola och omsorg. Företagen är ekonomins och jobbens livsnerv och ska ges de bästa förutsättningar för att etablera och driva verksamhet i Partille. Granberg, Mikael T Yrke IT manager Född 1975 Ledamot Utbildningsnämnden Mikael heter jag, 39 år, har fru och två barn. Jag vill att alla Partillebor skall känna sig trygga och kunna vara självständiga med stor valfrihet och eget ansvar. Jag tycker att all utbildning och omsorg skall utgå från den enskilde invånarens behov. Partille skall ha en skola och omsorg där alla invånare och utförare känner sig trygga, sedda och bemötta med respekt.

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Kommunfullmäktige Nacka

Kommunfullmäktige Nacka (1012) Anders Bruhn, 54, Senior konsult, Jag är en lugn och eftertänksam person som ser till helheten mer än detaljerna. Jag tänker ofta före jag talar och har inga problem med att tala inför andra. Jag

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Landsting Stockholms stad

Landsting Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer