Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ärendet i korthet Solna stad har tillsammans med nio andra kommuner, däribland KCNO Kunskapscentrum Nordost, för avsikt att genomföra en gemensam ansökan om statliga anslag för att bedriva lärlingsutbildning för vuxna. De tio kommunernas vuxenutbildningar, Vux-tiogruppen (Solna,Upplands Väsby, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg och Sigtuna), har kommit överens om att föreslå Solna stad som huvudman för den gemensamma ansökningen till Skolverket. Till detta vill även kommunerna att Solna stad ska vara huvudman för ett gemensamt projekt under tidsperioden Det övergripande syftet med projektet är att samordna och utveckla kommunernas lärlingsutbildning för vuxna. Detta för att kommunmedborgarna ska få tillgång till ett så omfattande utbud av lärlingsutbildningar som möjligt. Finansiering sker genom att Solna stad som huvudman och värdkommun rekvirerar ersättning från Skolverket utifrån gällande betalningsmodell för samtliga beviljade utbildningsplatser. De statliga ersättningarna betalas ut i efterskott vilket innebär att varje deltagande kommun/kcno måste stå för sina egna kostnader i projektet. Deltagande kommuner får ersättning utbetald för faktiska kostnader när Skolverket har betalat ut de statliga anslagen. Den ekonomiska utvecklingen i projektet kommer att bygga på antagna elever från respektive kommun och redovisas per kommun och totalt. För att visualisera den VALLENTUNA TFN FAX

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN SID 2/2 ekonomiska utvecklingen kommer även den ekonomiska situationen redovisas utifrån den gällande fördelningsnyckeln, dvs. hur mycket av projektets kostnader respektive intäkter som respektive kommun förbrukar. Detta innebär även att respektive avtalspart löpande betalar för de fasta projektkostnaderna till värdkommunen. Kostnaderna fördelas enligt fördelningsnyckeln, som redovisas i underlaget i bilaga 1. Eventuella under- och överskott delas mellan kommunerna utifrån den gällande fördelningsnyckeln, där de tio kommunernas totala antalet platser uppgår till 156 varav KCNO har 8 platser. Solna stad som huvudman och värdkommun rekvirerar ersättning från Skolverket utifrån gällande betalningsmodell för samtliga beviljade utbildningsplatser. De statliga ersättningarna betalas ut i efterskott vilket innebär att varje deltagande kommun måste stå för sina egna kostnader i projektet. Deltagande kommuner får ersättningen utbetald för faktiska kostnader när Skolverket har betalat ut de statliga anslagen. Den ekonomiska utvecklingen i projektet kommer att bygga på antagna elever från respektive kommun och redovisas per kommun totalt. Handlingar 1. Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: Akten

3 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (22) Kompetensförvaltningen Tommy Persson KN/2012: Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna Sammanfattning Solna stad tillsammans med nio andra kommuner har för avsikt att genomföra en gemensam ansökan om statliga anslag för att bedriva lärlingsutbildning för vuxna. De tio kommunernas vuxenutbildningar (Vuxtiogruppen) har kommit överens om att förslå Solna stad som huvudman för den gemensamma ansökan till Skolverket. Till detta vill även kommunerna att Solna stad ska vara huvudman för ett gemensamt projekt under tidsperioden Det övergripande syftet med projektet är att samordna och utveckla kommunernas lärlingsutbildning för vuxna. Detta för att kommunmedborgarna ska få tillgång ett så omfattande utbud av lärlingsutbildningar som möjligt. Beslut Kompetensnämnden fattar beslut om att: - i efterhand godkänna den föreslagna ansökan om lärlingsutbildning - godkänna avsiktsförklaringen om att vara huvudman för det kommunövergripande lärlingsprojektet för tio stycken kommuner i samverkan (Vuxtiogruppen) - ge Kompetensförvaltningen i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal samt projektplan för det gemensamma projektet. Bilaga: Förslag till samverkansavtal om lärlingsutbildning för vuxna Tio kommuners gemensamma satsning på lärlingsutbildning för vuxna Bilagor i samverkansavtalet bilaga 1, Ekonomisk prognos gällande statliga anslag till lärlingsutbildning bilaga 2, Sammanställning av 2013 års kommungemensamma lärlingsansökan bilaga 3, Utvecklingsstrategier för CLV Åsa Bergstöm Förvaltningschef Tommy Persson Verksamhetschef/rektor

4 2 (22) Bakgrund Sedan hösten 2011 har kommunerna kunnat ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Av budgetpropositionen från samma år framgår att denna satsning fortsatt ska omfatta åren Satsningen omfattar även lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. Med lärlingsutbildning för vuxna avses en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Lärlingsutbildningen ska omfatta minst 400 och maximalt gymnasiepoäng. För att statsbidrag ska beviljas måste minst 70 procent av lärlingsutbildningen genomföras på en arbetsplats. För yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska utbildningen omfatta minst 20 veckor och maximalt 2 år och till övervägande del genomföras på en arbetsplats. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna kan sökas av en enskild kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund. Landsting kan inte ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Mer information finns i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Tio kommuner i samverkan (Vuxtiogruppen) Stockholms stad har genomfört en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (teoretisk- och yrkesutbildning) inom ramen för det pågående samarbetet inom KSL (Kommunförbundet i Stockholms län). Upphandlingen utgör ett led i att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion som syftar till att erbjuda en, för länets invånare, så attraktiv och lättillgänglig vuxenutbildning som möjligt. I samverkan ingår följande kommuner: Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. Uppdrag från Vuxtiogruppens kommuner Vuxtiogruppens ledningsgrupp har sedan 2011 arbetat med att utveckla samarbetet kring satsningen på lärlingsutbildning för vuxna. Utbildningsanordnare har utvecklat koncept tillsammans med branscher och företrädare för Vuxtiogruppen. Utvecklingen vad gäller lärlingsutbildning har varit blygsam både vad gäller antalet möjliga lärlingsutbildningar att söka och kommunmedborgarnas efterfrågan. Lärlingsutbildningen som utbildningsform är relativt ny och kräver ett stort engagemang. Varje utbildning och utbildningsplats tar resurser från flera kommuner samtidigt. Det finns ett behov av att utveckla den administrativa samordningen samt säkra de konceptuella utvecklingsprocesserna och därmed kontrollen över utbildningarnas kvalitet samt medverkan från arbetslivet/näringslivet. Inför års ansökningar vill kommunerna inom Vuxtiogruppen genomföra gemensamma ansökningar om statliga anslag för lärlingsutbildning för vuxna och särskild utbildning för vuxna.

5 3 (22) Solna stad huvudman för gemensam ansökan Solna stad föreslås vara huvudman för den gemensamma ansökan vilket innebär att de statliga anslagen kommer att administreras via Solna Vuxenutbildning. Till detta tillkommer även uppföljning både vad gäller ekonomi och verksamhetsresultat. Dock har de samverkande kommunerna ett gemensamt ansvar för budgeten och för att genomförandet av lärlingsutbildningarna utformas på ett kvalitativt bra sätt. Solna stad huvudman för gemensamt projekt med syfte att samordna och utveckla lärlingsutbildning i regionen Solna stad föreslås vara huvudman för ett gemensamt projekt med syfte att samordna och utveckla lärlingskonceptet ytterligare i regionen. Ett förslag till samverkans avtal är framtaget och föreslås ligga till grund för den gemensamma satsningen. Beställare av projektet är kommunerna inom Vuxtiogruppen. Syftet med det gemensamma projektet Anledning till samverkan är att de ingående kommunerna tillsammans skall kunna erbjuda invånarna i respektive kommun ett brett utbud av lärlingsutbildning för vuxna. Att gå in i ett samverkansavtal är ett ytterligare steg i att utveckla en gemensam region för vuxenutbildning i Stockholms län. Syftet med en gemensamt agerande är att: effektivisera handläggningen av ansökningar om statliga medel för lärlingsutbildning, dvs. ta fram en gemensam ansökan i stället för att de tio kommunerna ska göra varsin ansökan genomföra en gemensam analys av arbetslivets/näringslivets behov av yrkeskom petens i Stockholmsregionen ta utgångspunkt från medborgarnas behov och efterfrågan av lärlingsutbildning och öppna för frisök inom kommungruppen samordna de statliga anslagen utifrån efterfrågan inom kommungruppen utveckla en gemensam kvalitetsstyrning och uppföljning av lärlingsutbildning för kommunerna inom Vuxtiogruppen utforma enhetliga arbetsrutiner för antagning till samtliga lärlingsutbildningar och eventuellt samordna antagningsarbetet utforma och genomföra uppföljning och redovisning av de statliga anslagen via en kommun samordna och utveckla vuxenlärlingsutbildning för vuxna med särskilda behov

6 4 (22) Förslag till samverkansavtal om lärlingsutbildning för vuxna Tio kommuners gemensamma satsning på lärlingsutbildning för vuxna

7 5 (22)

8 6 (22) Samverkansavtal om Lärlingsutbildning för vuxna 1 Bakgrund Sedan hösten 2011 har kommunerna kunnat ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Av budgetpropositionen från samma år framgår att denna satsning fortsatt ska omfatta åren Satsningen omfattar även lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. Med lärlingsutbildning för vuxna avses en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Lärlingsutbildningen ska omfatta minst 400 och maximalt gymnasiepoäng. För att statsbidrag ska beviljas måste minst 70 procent av lärlingsutbildningen genomföras på en arbetsplats. För yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska utbildningen omfatta minst 20 veckor och maximalt 2 år och till övervägande del genomföras på en arbetsplats. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna kan sökas av en enskild kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund. Landsting kan inte ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Mer information finns i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Tio kommuner i samverkan (Vuxtiogruppen) Stockholms stad har genomfört en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (teoretisk- och yrkesutbildning) inom ramen för det pågående samarbetet inom KSL (Kommunförbundet i Stockholms län). Upphandlingen utgör ett led i att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion som syftar till att erbjuda en, för länets invånare, så attraktiv och lättillgänglig vuxenutbildning som möjligt. I samverkan ingår följande kommuner: Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. Uppdrag från kommunerna inom Vuxtiogruppen Vuxtiogruppens ledningsgrupp har sedan 2011 arbetat med att utveckla samarbetet kring satsningen på lärlingsutbildning för vuxna. Utbildningsanordnare har utvecklat koncept tillsammans med branscher och företrädare för Vuxtiogruppen. Utvecklingen vad gäller lärlingsutbildning har varit blygsam både vad gäller antalet möjliga lärlingsutbildningar att söka och kommunmedborgarnas efterfrågan. Lärlingsutbildningen som utbildningsform är relativt ny och kräver ett stort engagemang. Varje utbildning och utbildningsplats tar resurser från flera kommuner samtidigt. Det finns ett behov av att utveckla den administrativa samordningen samt säkra de konceptuella utvecklingsprocesserna. och därmed kontrollen över utbildningarnas kvalitet samt medverkan från arbetslivet/näringslivet. Inför års ansökningar vill Vuxtiogruppens kommuner genomföra gemensamma ansökningar om statliga anslag för lärlingsutbildning för vuxna och särskild utbildning för vuxna. 2 Syfte Anledning till samverkan är att de ingående kommunerna tillsammans skall kunna erbjuda invånarna i respektive kommun ett brett utbud av lärlingsutbildning för vuxna. Detta

9 7 (22) samverkansavtal är ett ytterligare steg i att utveckla en gemensam region för vuxenutbildning i Stockholms län. Syftet med en gemensamt agerande är att: effektivisera handläggningen av ansökningar om statliga medel för lärlingsutbildning, dvs. ta fram en gemensam ansökan i stället för att de tio kommunerna ska göra varsin ansökan genomföra en gemensam analys av arbetslivets/näringslivets behov av yrkeskompetens i Stockholmsregionen ta utgångspunkt från medborgarnas behov och efterfrågan av lärlingsutbildning och öppna för frisök inom kommungruppen samordna de statliga anslagen utifrån efterfrågan inom kommungruppen utveckla en gemensam kvalitetsstyrning och uppföljning av lärlingsutbildning för vux na inom Vuxtiogruppens kommuner utforma enhetliga arbetsrutiner för antagning till samtliga lärlingsutbildningar och eventuellt samordna antagningsarbetet utforma och genomföra uppföljning och redovisning av de statliga anslagen via en kommun samordna och utveckla vuxenlärlingsutbildning för vuxna med särskilda be hov 3 Avtalets parter Avtalets parter utgörs av följande kommuner: Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. 4 Målgrupp och syftet med utbildningstjänsterna Målgruppen är vuxna kommunmedborgare i respektive kommuner som har behov av att utveckla en ny yrkeskompetens och stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge målgruppen en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde. 5 Huvudman Solna stad är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift samt har arbetsgivaransvar för dess personal. De samverkande kommunerna har ett gemensamt ansvar för budget. De samverkande kommunerna har gemensamt ansvar för tjänsternas utformning samt för det löpande arbetet. 6 Avtalets omfattning Avtalet omfattar lärlingsutbildning för vuxna som finansieras av avtalets parter med statliga anslag för lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning för vuxna är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Under 2012 har Vuxtiogruppen haft möjlighet att använda statliga anslag för att bedriva lärlingsutbildning med motsvarande 156 helårsplatser. Dessa platser kommer inte att förbrukas fullt ut utan kommer att delvis återlämnas till Skolverket. Inför kommande år fram till och med 2016 har vi en prognostiserad siffra på 307 helårsplatser per år med ett årligt statligt anslag på ca 15 miljoner kronor att tillgå, bilaga 1. 7 Organisation Enheten med arbetsnamnet Centrum för lärlingsutbildning för vuxna (CLV) kommer att vara organisatoriskt placerad hos Solna stad. Verksamheten kommer att ledas av en projektledare som arbetsleds av Solna stads rektor för vuxenutbildning. Enheten kommer även att bestå av en studie- och yrkesvägledare samt en kvalificerad administratör. Till enheten kommer även Stockholm stad att på deltid placera sin nuvarande studie- och

10 8 (22) yrkesvägledare som arbetar med lärlingsutbildning för vuxna. Den personal som allokeras till projektet är: 1,0 Projektledare 1,0 Studie- och yrkesvägledare 1,0 Kvalificerad administratör 0,75 Studie- och yrkesvägledare (Stockholms stads personal) 8 Ledning och styrning Kommunen Varje avtalspart, dvs. varje kommun som undertecknat avtalet fattar själva beslut om hur många utbildningsplatser som skall ingå i den gemensamma ansökan, bilaga 2. Detta gäller även inom vilka utbildningsområden som respektive kommun bedömer att det finns behov av lärlingsutbildning. Därutöver tillkommer gemensamma prioriterade områden som lyfts fram från kommunerna inom Vuxtiogruppen och från det gemensamma lärlingsprojektet, bilaga 3. Kommunerna ansvarar för den egna vägledningen av sina kommunmedborgare, medverkar i information om och marknadsföring av det gemensamma utbudet av lärlingsutbildning. Till sin hjälp har de en gemensam projektenhet som benämns Centrum för lärlingsutbildning för vuxna (CLV). CLV marknadsför, vägleder och behörighetsgranskar de ansökningar som kommer in samt genomför antagningsprocessen i dialog med den sökandes folkbokföringskommun. Projekt organisation Det är kommunerna inom Vuxtiogruppen som utser vilka som ska ingå i projektets styrgrupp. Styrgruppen redovisar och rapporterar till respektive kommun. Styrgrupp Styrgruppen bereder ärenden inom ramen för avtalet som sedan kommunerna inom Vuxtiogruppen har att ta ställning till. Styrgruppen ansvarar för att projektet utvecklas operativt på rätt sätt. Projektet ska både utveckla nya lärlingsutbildningar i dialog med närings/arbetslivet. Detta samtidigt som det genomförs marknadsföring, vägledning och antagning till befintliga lärlingsutbildningar. Värdkommun/huvudman Värdkommunen är den kommun som tar på sig ansvaret för att organisatoriskt utveckla och operativt starta upp den gemensamma enheten CLV. Värdkommunen tillhandahåller med lokaler som är centralt placerade vad gäller allmänna kommunikationer samt nödvändig utrustning. Den gemensamma enheten skall även vara placerad i ett kontext som är gynnsamt för dess utveckling vad gäller vuxenutbildning, arbetsmarknad och företagande. I och med att Solna stad står för ansökan kommer alla utbildningsplatser som beviljas att hamna i Solna stads verksamhets- och ekonomisystem. Detta innebär inte att det är värdkommunen som bestämmer hur fördelningen av platser ska gå till. Den initiala arbetshypotesen är att respektive kommun styr över sin egna utbildningsplatser. Detta utifrån hur de statliga anslagen tidigare har fördelats till de tio kommuner som ingår i Vuxtiogruppen, se bilaga 1. Detta innebär att det kommer att finnas en fördelningsnyckel som anger hur stor andel av platserna som respektive kommun kan vänta förvänta sig. Efter det att skolverket har fördelat utbildningsplatserna är det möjligt att räkna fram respektive kommuns andel. Omfördelning av platser inom projektet kommer att ske under hela projekttiden Värdkommun är den kommun som ansöker om medel för lärlingsutbildning för vuxna och har myndighetsansvaret för de gemensamma utbildningar som utförs. Denna myndighetsutövning inbegriper antagning, rektorsfunktion, kvalitetssäkring, återkoppling

11 9 (22) till hemkommun samt avstämning och uppföljning av det ekonomiska system som inrättas med anledning av detta avtal. De kommuner som vill anta fler elever än de har platser till och inte kan få extraplatser får själva stå för dessa kostnader. Inför varje antagningstillfälle stäms detta av mot respektive kommuns andel. 9 Lokaler Huvudmannen ansvarar för att det för verksamhetens räkning finns ändamålsenliga lokaler med nödvändiga inventarier och utrustning. 10 Kostnader för CLV och lärlingsutbildning Kostnaderna för CLV fördelas enligt tidigare nämnd fördelningsnyckel vilket innebär att intäkter och kostnader följs åt. Ingångsvärden för fördelningsnyckeln är: KKOD Kommun Upplands Väsby Antal platser Procentuell fördelning Sollentuna Stockholm Solna Sigtuna 5 3 Flera KCNO Sundbyberg 0 3 Totalt: Finansiellt uppdrag till CLV CLV har även ett finansiellt uppdrag att arbeta för att hitta medfinansiärer till projektet att utveckla metod och kunskaper för att fördjupa det regionala samarbetet inom regionen vad gäller yrkesutbildning för vuxna. Möjliga parter att föra dialog med är bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, ESF, Skolverket, Utbildningsdepartementet och branschorganisationer. Personal 1,0 Projektledare (45000 * 0,40 * 0,03) = 772,200 kr/år. 1,0 Studie- och yrkesvägledare (35000 * 0,40 * 0,03) = 600,600 kr/år. 1,0 Kvalificerad administratör (30000 * 0,40 * 0,03) = 514,800 kr/år. Lokaler 4 stycken arbetsrum 60,000 kr/år. Gemensamma ytor 15,000 kr/år. Utrustning Möbler 120,000 kr, engångskostnad IT Löpande kostnader IT/kopiator 60,000 kr, engångskostnad 10,000 kr/år

12 10 (22) Övriga expenser Kontorsmaterial Marknadsföring Resor/konferenser Konsultkostnad IT Övrigt 5,000 kr/år 100,000 kr/år 15,000 kr/år 50,000 kr/år 15,000 kr/år Kostnader för genomförande Total kostnad: 2 107,600 kr per år. Engångskostnad: 230,000 kr 11 Finansiering Solna stad som huvudman och värdkommun rekvirerar ersättning från Skolverket utifrån gällande betalningsmodell för samtliga beviljade utbildningsplatser. De statliga ersättningarna betalas ut i efterskott vilket innebär att varje deltagande kommun måste stå för sina egna kostnader i projektet. Deltagande kommuner får ersättningen utbetald för faktiska kostnader när Skolverket har betalat ut de statliga anslagen. Den ekonomiska utvecklingen i projektet kommer att bygga på antagna elever från respektive kommun och redovisas per kommun och totalt. För att visualisera den ekonomiska utvecklingen kommer även den ekonomiska situationen redovisas utifrån den gällande fördelningsnyckeln, dvs. hur mycket av projektets kostnader respektive intäkter som respektive kommun förbrukar. Detta innebär även att respektive avtalspart löpande betalar för de fasta projektkostnaderna till värdkommunen. Kostnaderna fördelas enlig fördelningsnyckeln som redovisas i bilaga 1. Eventuella under- och överskott delas mellan kommunerna utifrån den gällande fördelningsnyckeln. 12 Planering, uppföljning och utvärdering Värdkommun är den kommun som ansöker om medel för lärlingsutbildning för vuxna och har myndighetsansvaret för de gemensamma utbildningar som utförs. Denna myndighetsutövning inbegriper antagning, rektorsfunktion, kvalitetssäkring, återkoppling till hemkommun samt avstämning och uppföljning av det ekonomiska system som inrättas med anledning av detta avtal. Värdkommunen följer den rapporterings- och uppföljningsrutin som Skolverket anger. Respektive avtalspart får fortlöpande information. 13 Ändrade förutsättningar Om förändring av kommunernas organisation och verksamhet eller annat oförutsett inträffar som påverkar tillämpningen av detta avtal, ska parterna uppta överläggningar om eventuella förändringar av avtalets innehåll. Detsamma ska gälla om sådana förändringar i lag eller annan författning sker, som påverkar tillämpningen av avtalet. 14 Avtalstid Avtalet omfattar perioden Parternas ambition är att i slutet av 2015 sammanfatta och analysera verksamheten under de tre första åren och utifrån detta fatta beslut om det är möjligt att övergå i en permanent verksamhet som finansieras av projektparterna. Om projektet ska avslutas så startas avvecklingen under första halvåret Avtalspart som vill avsluta avtalet måste meddela detta 6 månader för nästkommande gemensamma ansökan till Skolverket.

13 11 (22) 15 Breddning av samverkan Kommuner som valt att inte ingå i detta avtal har möjlighet att ansluta sig igen senast den 16 november Därefter är det endast möjligt att ansluta ytterligare kommuner hösten Beslut om inträde av nya samverkanskommuner tas gemensamt av de samverkande kommunerna. 16 Avtalets giltighet Avtalet förutsätter för sin giltighet beslut i respektive kommuns beslutande församling För Kunskapscentrum Nordost 1 För Sollentuna kommun XXX XXX För Solna stad För Stockholms stad XXX XXX För Sundbyberg kommun För Sigtuna kommun XXX XXX För Upplands Väsby kommun XXX BILAGA 1 1 Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm

14 12 (22) Bilaga 1. Prognos för Vuxlärling Statsbidrag utbildning KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands Väsby kr kr 163 Sollentuna kr kr 180 Stockholm kr kr 184 Solna kr kr 191 Sigtuna kr kr Flera KCNO kr kr 183 Sundbyberg 0 kr kr kr kr Statsbidrag ersättning till arbetsplats KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands Väsby kr kr 163 Sollentuna kr kr 180 Stockholm kr kr 184 Solna kr kr 191 Sigtuna kr kr Flera KCNO kr kr 183 Sundbyberg 0 kr kr kr kr Statsbidrag handledarutbildning KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands kr kr Väsby 163 Sollentuna kr kr 180 Stockholm kr kr 184 Solna kr kr 191 Sigtuna kr kr Flera KCNO kr kr 183 Sundbyberg 0 kr kr kr kr

15 13 (22) Antal platser KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands Väsby Procentuell fördelning 2013, 2014, 2015, Sollentuna Stockholm Solna Sigtuna Flera KCNO Sundbyberg

16 14 (22) BILAGA 2 Sammanställning av 2013 års ansökan Ansökan om statsbidrag Ange namn på kommun/kommunalförbund som är mottagare 0184 Solna kommun av statsbidrag Ange kommunkod på kommun/kommunalförbund som är 0184 Solna kommun mottagare av statsbidrag Om ansökan avser flera kommuner som söker gemensamt Upplands Väsby ange namn och kommunkod på samtliga kommuner som ingår 160 KCNO, Täby, i ansökan. Vallentuna, vaxholm och Danderyd. 163 Sollentuna 180 Stockholm 183 Sundbyberg 184 Solna 191 Sigtuna Villkor för statsbidrag finns reglerat i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Kommunen har tagit del av förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna och uppfyller villkoren för statsbidrag. Enligt 4 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska kommunen kunna visa på ett behov av utbildningen Barn och fritid Gymnasiepoäng Bygg och anläggning El och energi Fordon och transport Handel och administration Gymnasiepoäng Hantverk Gymnasiepoäng Hotell och turism Industriteknik Naturbruk Gymnasiepoäng Restaurang och livsmedel Vård och omsorg Vilka organisationer/verksamheter har kommunen tagit kontakt med för att göra en behovsanalys? Arbetsförmedling Lokala företag Branschorganisationer Näringslivssekreterare Länsstyrelse Utbildningsanordnare/utbildningsföretag Andra kommuner Regionala kompetensplattformar Regionförbund Lokalt programråd Vilka metoder har kommunen använt för att göra en behovsanalys? Personlig kontakt

17 15 (22) Telefonkontakt Nätverk Arbetsförmedlingens prognoser Analys av statistik/tidigare uppföljningar Eventuella kommentarer Konjunkturinstitutets rapporter/prognoser Länsstyrelsens analyser/rapporter Enligt 4 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska lärlingsutbildning planeras i samråd med Arbetsförmedlingen 1 - Namn Erik Huldt Befattning/titel Arbetsmarknadsanalytiker Telefonnummer E-postadress 2 - Namn Göran Wahlstrand Befattning/titel AF-chef Telefonnummer E-postadress 3 - Namn Susanne Wikström Befattning/titel AF-chef Telefonnummer E-postadress Enligt 4 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska lärlingsutbildning planeras i samråd med de företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för 1 - Namn Per Mangs Organisation NCC/BYN Befattning/titel Lärlingssamordnare Telefonnummer E-postadress 2 - Namn Karin Ekstrand organisation JM Befattning/titel Lärlingssamordnare Telefonnummer E-postadress 3 - Namn Karina Uddén Organisation Länsstyrelsen i Stockholm, Kompetensplattformen Befattning/titel Utvecklingsledare Telefonnummer E-postadress 4 - Namn Britta Wikman Organisation Vård- och omsorgscollege Stockholm Befattning/titel Regional samordnare Telefonnummer E-postadress 5 - Namn Joanna Walstam Organisation Quality Hotel Arena Befattning/titel Pro-opening office Telefonnummer

18 16 (22) E-postadress Enligt 5 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska det för varje lärlingsutbildning för vuxna finnas ett lärlingsråd eller en liknande annan funktion för samråd mellan utbildningens företrädare och arbetsmarknadens organisationer. Kommunen har upprättat lärlingsråd Eventuella kommentarer Det finns flera olika lärlingsråd inom kommungruppen. Uppgifter lämnas in om Skolverket begär detta. Ange kontaktuppgifter till lärlingsrådets ordförande Namn Francois Kaemmerle Befattning/titel Utbildare Telefonnummer E-postadress Enligt 5 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska det i lärlingsrådet ingå företrädare för berörda arbetstagare och arbetsgivare samt för utbildningens lärare och elever. Även annan skolpersonal och andra berörda intressenter från arbetslivet får ingå. Arbetstagare Arbetsgivare Lärare Elever Eventuella kommentarer Kommungruppen har flera lärlingsråd och är vanligen sammansatta med de befattningar som anges ovan. Enligt 12 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska utbildning av handledare omfatta - handledarrollen, - handledarmetodik, - bedömning och betygsättning, - styrdokumenten för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och annan relevant författningsreglering, och - sådan funktion som avses i 5 och dess uppgifter. på berörd arbetsplats hos utbildningsanordnaren Kommunens erfarenheter av lärlingsutbildning Regional samordning/samverkan Ansökan gymnasiepoäng för lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Barn och fritid Bygg och anläggning El och energi Fordon och transport Handel och administration Hantverk Hotell och turism Industriteknik 1050 Naturbruk 7350 Restaurang och livsmedel VVS och fastighet 0

19 17 (22) Vård och omsorg Ansökan platser för lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Administration, handel och varuhantering 14 Fastighet, anläggning och byggnation 0 Fordon, fordonsvård och godshantering 0 Hantverk och produktion 9 Hotell, restaurang och bageri 17 Hälsa. vård och omsorg 3 Industri 0 Media 0 Naturbruk, skog, mark och djur 6 Övriga kommentarer Under 2013 kommer vår satsning på lärlingsutbildning koppas till Stockholmsstrategin Stockholmsstrategin 2020 och dess uppdrag i korthet Fler besökare, fler jobb och ett välkomnande bemötande Målen år 2020 är att Stockholm ska vara ett besöksmål i världsklass och upplevas som en säker, välkomnande och hållbar destination samt att antalet gästnätter ska öka med 50 procent till 15 miljoner gästnätter, antalet anställda inom besöksnäringen ska öka med 50 procent och det turistekonomiska inflödet ska öka med 80 procent. Hela länet samlat i gemensamt arbete För att nå målen har strategier och fokusområden identifierats. Stockholmsstrategin innehåller många viktiga delar, men det unika är att privat och offentlig sektor samt ideella organisationer gemensamt satsar personellt och ekonomiskt på ett gemensamt flerårigt projekt, att affärsplanerna kommer att verkställas i befintliga verksamheter och att hela länet är involverat. Styrgruppen och initiativtagare är Stockholm Visitors Board, Sveriges hotell- och restaurangföretagare Stockholm (SHR Stockholm), Visit Sweden, Svensk Handel, Swedavia, Stockholmsmässan, Kulturförvaltningen, Stockholms Hamnar, Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI) samt Öppen Skärgård. Till grund för Stockholmsstrategin 2020 ligger Vision 2030 Ett Stockholm i världsklass, Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020 samt en förstudie med nulägesanalys.

20 18 (22)

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna; SFS 2010:2016 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016.

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-11 GN-2012/334.603 1 (4) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Erbjudande

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Regional kompetensplattform i Västerbottens län

Regional kompetensplattform i Västerbottens län Regional kompetensplattform i Västerbottens län Konferens om vuxnas lärande den 25 februari 2011 Disposition 1. Uppdraget att etablera en regional kompetensplattform 2. Hur vi tänker och vad vi gör just

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning 2015-04-08 Handläggare Karin Jöback Samhällsbyggnad- och Tillväxtsektorn 15NÄN/33 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Godkänna bifogade auktorisationsvillkor för kommunal

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Samverkansavtal om regionalt Vård- och omsorgscollege

Samverkansavtal om regionalt Vård- och omsorgscollege 2016-09-07 2016/2128 1(5) Vår adress Sociala sektorn Borlänge kommun Adress Omsorgsnämnd Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mats Boman 0243-74315 mats.boman@borlange.se Nämnd Datum

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; SFS 2016:937 Utkom från trycket den 8 november 2016 utfärdad den 27 oktober 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux Statsbidrag Regionalt Yrkesvux SFS 2016:937 mats.soderberg@skl.se Statsbidrag utgår för, Orienteringskurser Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

GÖTEBORG 16 mars 2011

GÖTEBORG 16 mars 2011 GÖTEBORG 16 mars 2011 Birgitta Gladh Carlsson sekreterare i Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8 Utredningens uppdrag i korthet Gymnasial

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Regional satsning på vuxnas lärande

Regional satsning på vuxnas lärande PM 2008-11-18 Förslag till Regional satsning på vuxnas lärande Bakgrund och motiv Den arbetsgrupp som tillsatts för att på Utbildningsgruppens uppdrag ta fram ett underlag som ger möjlighet för Utbildningsgruppen

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Tjänsteskrivelse Första sökomgången och preliminär antagning 2015

Tjänsteskrivelse Första sökomgången och preliminär antagning 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-05-06 DNR UN 2015.036 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd Bygga broar 2015 Gymnasiesärskolan och arbetslivet Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Ny gymnasiesärskola 2. Programmål, programfördjupningspaket och apl 3. Samverkan med arbetslivet 4. Skolans

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Samverkansavtal FOU norr

Samverkansavtal FOU norr Samverkansavtal FOU norr Parter Följande samverkansavtal har träffats mellan kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt Stockholms läns landsting.

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Beslut om avtal avseende gemensam energi- och klimatrådgivare med Sollentuna och Upplands Väsby kommun 19 KS

Beslut om avtal avseende gemensam energi- och klimatrådgivare med Sollentuna och Upplands Väsby kommun 19 KS Beslut om avtal avseende gemensam energi- och klimatrådgivare med Sollentuna och Upplands Väsby kommun 19 KS 2017.009 4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Praktiska Vårt uppdrag Att med enastående yrkesutbildningskompetens och största engagemang lotsa var och

Läs mer

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman@socialstyrelsen.se 2013-06-27 Dnr 9.1-27996/2013 1(5) Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch

Läs mer

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Serviceassistent Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Bygga broar Sammanfattning Lärlingsutbildning inom Vuxenutbildningen Samverkan med gymnasiesärskolan

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Påbyggnadsutbildningar som inte blir aktuella att överföra till annan utbildningsform bör kunna drivas vidare av nuvarande huvudmän.

Påbyggnadsutbildningar som inte blir aktuella att överföra till annan utbildningsform bör kunna drivas vidare av nuvarande huvudmän. Till Huvudmän för Påbyggnadsutbildningar Ang. Utveckling av påbyggnadsutbildningar Bakgrund Enligt budgetpropositionen för 2004, som riksdagen behandlade i december 2003, har regeringen gjort bedömningen

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 16-30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.02 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Susanne König (M) Adrian Brunkhorst

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Ett kunskapsunderlag från Kommunförbundet Stockholms län maj 2016. Utbud och efterfrågan av gymnasial yrkesinriktad utbildning i Stockholms län.

Ett kunskapsunderlag från Kommunförbundet Stockholms län maj 2016. Utbud och efterfrågan av gymnasial yrkesinriktad utbildning i Stockholms län. Ett kunskapsunderlag från Kommunförbundet Stockholms län maj 2016 Utbud och efterfrågan av gymnasial yrkesinriktad utbildning i Stockholms län. Innehållsförteckning Inledning... 2 Nya förutsättningar på

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer