Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ärendet i korthet Solna stad har tillsammans med nio andra kommuner, däribland KCNO Kunskapscentrum Nordost, för avsikt att genomföra en gemensam ansökan om statliga anslag för att bedriva lärlingsutbildning för vuxna. De tio kommunernas vuxenutbildningar, Vux-tiogruppen (Solna,Upplands Väsby, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg och Sigtuna), har kommit överens om att föreslå Solna stad som huvudman för den gemensamma ansökningen till Skolverket. Till detta vill även kommunerna att Solna stad ska vara huvudman för ett gemensamt projekt under tidsperioden Det övergripande syftet med projektet är att samordna och utveckla kommunernas lärlingsutbildning för vuxna. Detta för att kommunmedborgarna ska få tillgång till ett så omfattande utbud av lärlingsutbildningar som möjligt. Finansiering sker genom att Solna stad som huvudman och värdkommun rekvirerar ersättning från Skolverket utifrån gällande betalningsmodell för samtliga beviljade utbildningsplatser. De statliga ersättningarna betalas ut i efterskott vilket innebär att varje deltagande kommun/kcno måste stå för sina egna kostnader i projektet. Deltagande kommuner får ersättning utbetald för faktiska kostnader när Skolverket har betalat ut de statliga anslagen. Den ekonomiska utvecklingen i projektet kommer att bygga på antagna elever från respektive kommun och redovisas per kommun och totalt. För att visualisera den VALLENTUNA TFN FAX

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN SID 2/2 ekonomiska utvecklingen kommer även den ekonomiska situationen redovisas utifrån den gällande fördelningsnyckeln, dvs. hur mycket av projektets kostnader respektive intäkter som respektive kommun förbrukar. Detta innebär även att respektive avtalspart löpande betalar för de fasta projektkostnaderna till värdkommunen. Kostnaderna fördelas enligt fördelningsnyckeln, som redovisas i underlaget i bilaga 1. Eventuella under- och överskott delas mellan kommunerna utifrån den gällande fördelningsnyckeln, där de tio kommunernas totala antalet platser uppgår till 156 varav KCNO har 8 platser. Solna stad som huvudman och värdkommun rekvirerar ersättning från Skolverket utifrån gällande betalningsmodell för samtliga beviljade utbildningsplatser. De statliga ersättningarna betalas ut i efterskott vilket innebär att varje deltagande kommun måste stå för sina egna kostnader i projektet. Deltagande kommuner får ersättningen utbetald för faktiska kostnader när Skolverket har betalat ut de statliga anslagen. Den ekonomiska utvecklingen i projektet kommer att bygga på antagna elever från respektive kommun och redovisas per kommun totalt. Handlingar 1. Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: Akten

3 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (22) Kompetensförvaltningen Tommy Persson KN/2012: Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna Sammanfattning Solna stad tillsammans med nio andra kommuner har för avsikt att genomföra en gemensam ansökan om statliga anslag för att bedriva lärlingsutbildning för vuxna. De tio kommunernas vuxenutbildningar (Vuxtiogruppen) har kommit överens om att förslå Solna stad som huvudman för den gemensamma ansökan till Skolverket. Till detta vill även kommunerna att Solna stad ska vara huvudman för ett gemensamt projekt under tidsperioden Det övergripande syftet med projektet är att samordna och utveckla kommunernas lärlingsutbildning för vuxna. Detta för att kommunmedborgarna ska få tillgång ett så omfattande utbud av lärlingsutbildningar som möjligt. Beslut Kompetensnämnden fattar beslut om att: - i efterhand godkänna den föreslagna ansökan om lärlingsutbildning - godkänna avsiktsförklaringen om att vara huvudman för det kommunövergripande lärlingsprojektet för tio stycken kommuner i samverkan (Vuxtiogruppen) - ge Kompetensförvaltningen i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal samt projektplan för det gemensamma projektet. Bilaga: Förslag till samverkansavtal om lärlingsutbildning för vuxna Tio kommuners gemensamma satsning på lärlingsutbildning för vuxna Bilagor i samverkansavtalet bilaga 1, Ekonomisk prognos gällande statliga anslag till lärlingsutbildning bilaga 2, Sammanställning av 2013 års kommungemensamma lärlingsansökan bilaga 3, Utvecklingsstrategier för CLV Åsa Bergstöm Förvaltningschef Tommy Persson Verksamhetschef/rektor

4 2 (22) Bakgrund Sedan hösten 2011 har kommunerna kunnat ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Av budgetpropositionen från samma år framgår att denna satsning fortsatt ska omfatta åren Satsningen omfattar även lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. Med lärlingsutbildning för vuxna avses en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Lärlingsutbildningen ska omfatta minst 400 och maximalt gymnasiepoäng. För att statsbidrag ska beviljas måste minst 70 procent av lärlingsutbildningen genomföras på en arbetsplats. För yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska utbildningen omfatta minst 20 veckor och maximalt 2 år och till övervägande del genomföras på en arbetsplats. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna kan sökas av en enskild kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund. Landsting kan inte ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Mer information finns i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Tio kommuner i samverkan (Vuxtiogruppen) Stockholms stad har genomfört en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (teoretisk- och yrkesutbildning) inom ramen för det pågående samarbetet inom KSL (Kommunförbundet i Stockholms län). Upphandlingen utgör ett led i att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion som syftar till att erbjuda en, för länets invånare, så attraktiv och lättillgänglig vuxenutbildning som möjligt. I samverkan ingår följande kommuner: Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. Uppdrag från Vuxtiogruppens kommuner Vuxtiogruppens ledningsgrupp har sedan 2011 arbetat med att utveckla samarbetet kring satsningen på lärlingsutbildning för vuxna. Utbildningsanordnare har utvecklat koncept tillsammans med branscher och företrädare för Vuxtiogruppen. Utvecklingen vad gäller lärlingsutbildning har varit blygsam både vad gäller antalet möjliga lärlingsutbildningar att söka och kommunmedborgarnas efterfrågan. Lärlingsutbildningen som utbildningsform är relativt ny och kräver ett stort engagemang. Varje utbildning och utbildningsplats tar resurser från flera kommuner samtidigt. Det finns ett behov av att utveckla den administrativa samordningen samt säkra de konceptuella utvecklingsprocesserna och därmed kontrollen över utbildningarnas kvalitet samt medverkan från arbetslivet/näringslivet. Inför års ansökningar vill kommunerna inom Vuxtiogruppen genomföra gemensamma ansökningar om statliga anslag för lärlingsutbildning för vuxna och särskild utbildning för vuxna.

5 3 (22) Solna stad huvudman för gemensam ansökan Solna stad föreslås vara huvudman för den gemensamma ansökan vilket innebär att de statliga anslagen kommer att administreras via Solna Vuxenutbildning. Till detta tillkommer även uppföljning både vad gäller ekonomi och verksamhetsresultat. Dock har de samverkande kommunerna ett gemensamt ansvar för budgeten och för att genomförandet av lärlingsutbildningarna utformas på ett kvalitativt bra sätt. Solna stad huvudman för gemensamt projekt med syfte att samordna och utveckla lärlingsutbildning i regionen Solna stad föreslås vara huvudman för ett gemensamt projekt med syfte att samordna och utveckla lärlingskonceptet ytterligare i regionen. Ett förslag till samverkans avtal är framtaget och föreslås ligga till grund för den gemensamma satsningen. Beställare av projektet är kommunerna inom Vuxtiogruppen. Syftet med det gemensamma projektet Anledning till samverkan är att de ingående kommunerna tillsammans skall kunna erbjuda invånarna i respektive kommun ett brett utbud av lärlingsutbildning för vuxna. Att gå in i ett samverkansavtal är ett ytterligare steg i att utveckla en gemensam region för vuxenutbildning i Stockholms län. Syftet med en gemensamt agerande är att: effektivisera handläggningen av ansökningar om statliga medel för lärlingsutbildning, dvs. ta fram en gemensam ansökan i stället för att de tio kommunerna ska göra varsin ansökan genomföra en gemensam analys av arbetslivets/näringslivets behov av yrkeskom petens i Stockholmsregionen ta utgångspunkt från medborgarnas behov och efterfrågan av lärlingsutbildning och öppna för frisök inom kommungruppen samordna de statliga anslagen utifrån efterfrågan inom kommungruppen utveckla en gemensam kvalitetsstyrning och uppföljning av lärlingsutbildning för kommunerna inom Vuxtiogruppen utforma enhetliga arbetsrutiner för antagning till samtliga lärlingsutbildningar och eventuellt samordna antagningsarbetet utforma och genomföra uppföljning och redovisning av de statliga anslagen via en kommun samordna och utveckla vuxenlärlingsutbildning för vuxna med särskilda behov

6 4 (22) Förslag till samverkansavtal om lärlingsutbildning för vuxna Tio kommuners gemensamma satsning på lärlingsutbildning för vuxna

7 5 (22)

8 6 (22) Samverkansavtal om Lärlingsutbildning för vuxna 1 Bakgrund Sedan hösten 2011 har kommunerna kunnat ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Av budgetpropositionen från samma år framgår att denna satsning fortsatt ska omfatta åren Satsningen omfattar även lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. Med lärlingsutbildning för vuxna avses en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Lärlingsutbildningen ska omfatta minst 400 och maximalt gymnasiepoäng. För att statsbidrag ska beviljas måste minst 70 procent av lärlingsutbildningen genomföras på en arbetsplats. För yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska utbildningen omfatta minst 20 veckor och maximalt 2 år och till övervägande del genomföras på en arbetsplats. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna kan sökas av en enskild kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund. Landsting kan inte ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Mer information finns i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Tio kommuner i samverkan (Vuxtiogruppen) Stockholms stad har genomfört en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (teoretisk- och yrkesutbildning) inom ramen för det pågående samarbetet inom KSL (Kommunförbundet i Stockholms län). Upphandlingen utgör ett led i att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion som syftar till att erbjuda en, för länets invånare, så attraktiv och lättillgänglig vuxenutbildning som möjligt. I samverkan ingår följande kommuner: Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. Uppdrag från kommunerna inom Vuxtiogruppen Vuxtiogruppens ledningsgrupp har sedan 2011 arbetat med att utveckla samarbetet kring satsningen på lärlingsutbildning för vuxna. Utbildningsanordnare har utvecklat koncept tillsammans med branscher och företrädare för Vuxtiogruppen. Utvecklingen vad gäller lärlingsutbildning har varit blygsam både vad gäller antalet möjliga lärlingsutbildningar att söka och kommunmedborgarnas efterfrågan. Lärlingsutbildningen som utbildningsform är relativt ny och kräver ett stort engagemang. Varje utbildning och utbildningsplats tar resurser från flera kommuner samtidigt. Det finns ett behov av att utveckla den administrativa samordningen samt säkra de konceptuella utvecklingsprocesserna. och därmed kontrollen över utbildningarnas kvalitet samt medverkan från arbetslivet/näringslivet. Inför års ansökningar vill Vuxtiogruppens kommuner genomföra gemensamma ansökningar om statliga anslag för lärlingsutbildning för vuxna och särskild utbildning för vuxna. 2 Syfte Anledning till samverkan är att de ingående kommunerna tillsammans skall kunna erbjuda invånarna i respektive kommun ett brett utbud av lärlingsutbildning för vuxna. Detta

9 7 (22) samverkansavtal är ett ytterligare steg i att utveckla en gemensam region för vuxenutbildning i Stockholms län. Syftet med en gemensamt agerande är att: effektivisera handläggningen av ansökningar om statliga medel för lärlingsutbildning, dvs. ta fram en gemensam ansökan i stället för att de tio kommunerna ska göra varsin ansökan genomföra en gemensam analys av arbetslivets/näringslivets behov av yrkeskompetens i Stockholmsregionen ta utgångspunkt från medborgarnas behov och efterfrågan av lärlingsutbildning och öppna för frisök inom kommungruppen samordna de statliga anslagen utifrån efterfrågan inom kommungruppen utveckla en gemensam kvalitetsstyrning och uppföljning av lärlingsutbildning för vux na inom Vuxtiogruppens kommuner utforma enhetliga arbetsrutiner för antagning till samtliga lärlingsutbildningar och eventuellt samordna antagningsarbetet utforma och genomföra uppföljning och redovisning av de statliga anslagen via en kommun samordna och utveckla vuxenlärlingsutbildning för vuxna med särskilda be hov 3 Avtalets parter Avtalets parter utgörs av följande kommuner: Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. 4 Målgrupp och syftet med utbildningstjänsterna Målgruppen är vuxna kommunmedborgare i respektive kommuner som har behov av att utveckla en ny yrkeskompetens och stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge målgruppen en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde. 5 Huvudman Solna stad är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift samt har arbetsgivaransvar för dess personal. De samverkande kommunerna har ett gemensamt ansvar för budget. De samverkande kommunerna har gemensamt ansvar för tjänsternas utformning samt för det löpande arbetet. 6 Avtalets omfattning Avtalet omfattar lärlingsutbildning för vuxna som finansieras av avtalets parter med statliga anslag för lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning för vuxna är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Under 2012 har Vuxtiogruppen haft möjlighet att använda statliga anslag för att bedriva lärlingsutbildning med motsvarande 156 helårsplatser. Dessa platser kommer inte att förbrukas fullt ut utan kommer att delvis återlämnas till Skolverket. Inför kommande år fram till och med 2016 har vi en prognostiserad siffra på 307 helårsplatser per år med ett årligt statligt anslag på ca 15 miljoner kronor att tillgå, bilaga 1. 7 Organisation Enheten med arbetsnamnet Centrum för lärlingsutbildning för vuxna (CLV) kommer att vara organisatoriskt placerad hos Solna stad. Verksamheten kommer att ledas av en projektledare som arbetsleds av Solna stads rektor för vuxenutbildning. Enheten kommer även att bestå av en studie- och yrkesvägledare samt en kvalificerad administratör. Till enheten kommer även Stockholm stad att på deltid placera sin nuvarande studie- och

10 8 (22) yrkesvägledare som arbetar med lärlingsutbildning för vuxna. Den personal som allokeras till projektet är: 1,0 Projektledare 1,0 Studie- och yrkesvägledare 1,0 Kvalificerad administratör 0,75 Studie- och yrkesvägledare (Stockholms stads personal) 8 Ledning och styrning Kommunen Varje avtalspart, dvs. varje kommun som undertecknat avtalet fattar själva beslut om hur många utbildningsplatser som skall ingå i den gemensamma ansökan, bilaga 2. Detta gäller även inom vilka utbildningsområden som respektive kommun bedömer att det finns behov av lärlingsutbildning. Därutöver tillkommer gemensamma prioriterade områden som lyfts fram från kommunerna inom Vuxtiogruppen och från det gemensamma lärlingsprojektet, bilaga 3. Kommunerna ansvarar för den egna vägledningen av sina kommunmedborgare, medverkar i information om och marknadsföring av det gemensamma utbudet av lärlingsutbildning. Till sin hjälp har de en gemensam projektenhet som benämns Centrum för lärlingsutbildning för vuxna (CLV). CLV marknadsför, vägleder och behörighetsgranskar de ansökningar som kommer in samt genomför antagningsprocessen i dialog med den sökandes folkbokföringskommun. Projekt organisation Det är kommunerna inom Vuxtiogruppen som utser vilka som ska ingå i projektets styrgrupp. Styrgruppen redovisar och rapporterar till respektive kommun. Styrgrupp Styrgruppen bereder ärenden inom ramen för avtalet som sedan kommunerna inom Vuxtiogruppen har att ta ställning till. Styrgruppen ansvarar för att projektet utvecklas operativt på rätt sätt. Projektet ska både utveckla nya lärlingsutbildningar i dialog med närings/arbetslivet. Detta samtidigt som det genomförs marknadsföring, vägledning och antagning till befintliga lärlingsutbildningar. Värdkommun/huvudman Värdkommunen är den kommun som tar på sig ansvaret för att organisatoriskt utveckla och operativt starta upp den gemensamma enheten CLV. Värdkommunen tillhandahåller med lokaler som är centralt placerade vad gäller allmänna kommunikationer samt nödvändig utrustning. Den gemensamma enheten skall även vara placerad i ett kontext som är gynnsamt för dess utveckling vad gäller vuxenutbildning, arbetsmarknad och företagande. I och med att Solna stad står för ansökan kommer alla utbildningsplatser som beviljas att hamna i Solna stads verksamhets- och ekonomisystem. Detta innebär inte att det är värdkommunen som bestämmer hur fördelningen av platser ska gå till. Den initiala arbetshypotesen är att respektive kommun styr över sin egna utbildningsplatser. Detta utifrån hur de statliga anslagen tidigare har fördelats till de tio kommuner som ingår i Vuxtiogruppen, se bilaga 1. Detta innebär att det kommer att finnas en fördelningsnyckel som anger hur stor andel av platserna som respektive kommun kan vänta förvänta sig. Efter det att skolverket har fördelat utbildningsplatserna är det möjligt att räkna fram respektive kommuns andel. Omfördelning av platser inom projektet kommer att ske under hela projekttiden Värdkommun är den kommun som ansöker om medel för lärlingsutbildning för vuxna och har myndighetsansvaret för de gemensamma utbildningar som utförs. Denna myndighetsutövning inbegriper antagning, rektorsfunktion, kvalitetssäkring, återkoppling

11 9 (22) till hemkommun samt avstämning och uppföljning av det ekonomiska system som inrättas med anledning av detta avtal. De kommuner som vill anta fler elever än de har platser till och inte kan få extraplatser får själva stå för dessa kostnader. Inför varje antagningstillfälle stäms detta av mot respektive kommuns andel. 9 Lokaler Huvudmannen ansvarar för att det för verksamhetens räkning finns ändamålsenliga lokaler med nödvändiga inventarier och utrustning. 10 Kostnader för CLV och lärlingsutbildning Kostnaderna för CLV fördelas enligt tidigare nämnd fördelningsnyckel vilket innebär att intäkter och kostnader följs åt. Ingångsvärden för fördelningsnyckeln är: KKOD Kommun Upplands Väsby Antal platser Procentuell fördelning Sollentuna Stockholm Solna Sigtuna 5 3 Flera KCNO Sundbyberg 0 3 Totalt: Finansiellt uppdrag till CLV CLV har även ett finansiellt uppdrag att arbeta för att hitta medfinansiärer till projektet att utveckla metod och kunskaper för att fördjupa det regionala samarbetet inom regionen vad gäller yrkesutbildning för vuxna. Möjliga parter att föra dialog med är bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, ESF, Skolverket, Utbildningsdepartementet och branschorganisationer. Personal 1,0 Projektledare (45000 * 0,40 * 0,03) = 772,200 kr/år. 1,0 Studie- och yrkesvägledare (35000 * 0,40 * 0,03) = 600,600 kr/år. 1,0 Kvalificerad administratör (30000 * 0,40 * 0,03) = 514,800 kr/år. Lokaler 4 stycken arbetsrum 60,000 kr/år. Gemensamma ytor 15,000 kr/år. Utrustning Möbler 120,000 kr, engångskostnad IT Löpande kostnader IT/kopiator 60,000 kr, engångskostnad 10,000 kr/år

12 10 (22) Övriga expenser Kontorsmaterial Marknadsföring Resor/konferenser Konsultkostnad IT Övrigt 5,000 kr/år 100,000 kr/år 15,000 kr/år 50,000 kr/år 15,000 kr/år Kostnader för genomförande Total kostnad: 2 107,600 kr per år. Engångskostnad: 230,000 kr 11 Finansiering Solna stad som huvudman och värdkommun rekvirerar ersättning från Skolverket utifrån gällande betalningsmodell för samtliga beviljade utbildningsplatser. De statliga ersättningarna betalas ut i efterskott vilket innebär att varje deltagande kommun måste stå för sina egna kostnader i projektet. Deltagande kommuner får ersättningen utbetald för faktiska kostnader när Skolverket har betalat ut de statliga anslagen. Den ekonomiska utvecklingen i projektet kommer att bygga på antagna elever från respektive kommun och redovisas per kommun och totalt. För att visualisera den ekonomiska utvecklingen kommer även den ekonomiska situationen redovisas utifrån den gällande fördelningsnyckeln, dvs. hur mycket av projektets kostnader respektive intäkter som respektive kommun förbrukar. Detta innebär även att respektive avtalspart löpande betalar för de fasta projektkostnaderna till värdkommunen. Kostnaderna fördelas enlig fördelningsnyckeln som redovisas i bilaga 1. Eventuella under- och överskott delas mellan kommunerna utifrån den gällande fördelningsnyckeln. 12 Planering, uppföljning och utvärdering Värdkommun är den kommun som ansöker om medel för lärlingsutbildning för vuxna och har myndighetsansvaret för de gemensamma utbildningar som utförs. Denna myndighetsutövning inbegriper antagning, rektorsfunktion, kvalitetssäkring, återkoppling till hemkommun samt avstämning och uppföljning av det ekonomiska system som inrättas med anledning av detta avtal. Värdkommunen följer den rapporterings- och uppföljningsrutin som Skolverket anger. Respektive avtalspart får fortlöpande information. 13 Ändrade förutsättningar Om förändring av kommunernas organisation och verksamhet eller annat oförutsett inträffar som påverkar tillämpningen av detta avtal, ska parterna uppta överläggningar om eventuella förändringar av avtalets innehåll. Detsamma ska gälla om sådana förändringar i lag eller annan författning sker, som påverkar tillämpningen av avtalet. 14 Avtalstid Avtalet omfattar perioden Parternas ambition är att i slutet av 2015 sammanfatta och analysera verksamheten under de tre första åren och utifrån detta fatta beslut om det är möjligt att övergå i en permanent verksamhet som finansieras av projektparterna. Om projektet ska avslutas så startas avvecklingen under första halvåret Avtalspart som vill avsluta avtalet måste meddela detta 6 månader för nästkommande gemensamma ansökan till Skolverket.

13 11 (22) 15 Breddning av samverkan Kommuner som valt att inte ingå i detta avtal har möjlighet att ansluta sig igen senast den 16 november Därefter är det endast möjligt att ansluta ytterligare kommuner hösten Beslut om inträde av nya samverkanskommuner tas gemensamt av de samverkande kommunerna. 16 Avtalets giltighet Avtalet förutsätter för sin giltighet beslut i respektive kommuns beslutande församling För Kunskapscentrum Nordost 1 För Sollentuna kommun XXX XXX För Solna stad För Stockholms stad XXX XXX För Sundbyberg kommun För Sigtuna kommun XXX XXX För Upplands Väsby kommun XXX BILAGA 1 1 Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm

14 12 (22) Bilaga 1. Prognos för Vuxlärling Statsbidrag utbildning KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands Väsby kr kr 163 Sollentuna kr kr 180 Stockholm kr kr 184 Solna kr kr 191 Sigtuna kr kr Flera KCNO kr kr 183 Sundbyberg 0 kr kr kr kr Statsbidrag ersättning till arbetsplats KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands Väsby kr kr 163 Sollentuna kr kr 180 Stockholm kr kr 184 Solna kr kr 191 Sigtuna kr kr Flera KCNO kr kr 183 Sundbyberg 0 kr kr kr kr Statsbidrag handledarutbildning KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands kr kr Väsby 163 Sollentuna kr kr 180 Stockholm kr kr 184 Solna kr kr 191 Sigtuna kr kr Flera KCNO kr kr 183 Sundbyberg 0 kr kr kr kr

15 13 (22) Antal platser KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands Väsby Procentuell fördelning 2013, 2014, 2015, Sollentuna Stockholm Solna Sigtuna Flera KCNO Sundbyberg

16 14 (22) BILAGA 2 Sammanställning av 2013 års ansökan Ansökan om statsbidrag Ange namn på kommun/kommunalförbund som är mottagare 0184 Solna kommun av statsbidrag Ange kommunkod på kommun/kommunalförbund som är 0184 Solna kommun mottagare av statsbidrag Om ansökan avser flera kommuner som söker gemensamt Upplands Väsby ange namn och kommunkod på samtliga kommuner som ingår 160 KCNO, Täby, i ansökan. Vallentuna, vaxholm och Danderyd. 163 Sollentuna 180 Stockholm 183 Sundbyberg 184 Solna 191 Sigtuna Villkor för statsbidrag finns reglerat i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Kommunen har tagit del av förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna och uppfyller villkoren för statsbidrag. Enligt 4 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska kommunen kunna visa på ett behov av utbildningen Barn och fritid Gymnasiepoäng Bygg och anläggning El och energi Fordon och transport Handel och administration Gymnasiepoäng Hantverk Gymnasiepoäng Hotell och turism Industriteknik Naturbruk Gymnasiepoäng Restaurang och livsmedel Vård och omsorg Vilka organisationer/verksamheter har kommunen tagit kontakt med för att göra en behovsanalys? Arbetsförmedling Lokala företag Branschorganisationer Näringslivssekreterare Länsstyrelse Utbildningsanordnare/utbildningsföretag Andra kommuner Regionala kompetensplattformar Regionförbund Lokalt programråd Vilka metoder har kommunen använt för att göra en behovsanalys? Personlig kontakt

17 15 (22) Telefonkontakt Nätverk Arbetsförmedlingens prognoser Analys av statistik/tidigare uppföljningar Eventuella kommentarer Konjunkturinstitutets rapporter/prognoser Länsstyrelsens analyser/rapporter Enligt 4 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska lärlingsutbildning planeras i samråd med Arbetsförmedlingen 1 - Namn Erik Huldt Befattning/titel Arbetsmarknadsanalytiker Telefonnummer E-postadress 2 - Namn Göran Wahlstrand Befattning/titel AF-chef Telefonnummer E-postadress 3 - Namn Susanne Wikström Befattning/titel AF-chef Telefonnummer E-postadress Enligt 4 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska lärlingsutbildning planeras i samråd med de företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för 1 - Namn Per Mangs Organisation NCC/BYN Befattning/titel Lärlingssamordnare Telefonnummer E-postadress 2 - Namn Karin Ekstrand organisation JM Befattning/titel Lärlingssamordnare Telefonnummer E-postadress 3 - Namn Karina Uddén Organisation Länsstyrelsen i Stockholm, Kompetensplattformen Befattning/titel Utvecklingsledare Telefonnummer E-postadress 4 - Namn Britta Wikman Organisation Vård- och omsorgscollege Stockholm Befattning/titel Regional samordnare Telefonnummer E-postadress 5 - Namn Joanna Walstam Organisation Quality Hotel Arena Befattning/titel Pro-opening office Telefonnummer

18 16 (22) E-postadress Enligt 5 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska det för varje lärlingsutbildning för vuxna finnas ett lärlingsråd eller en liknande annan funktion för samråd mellan utbildningens företrädare och arbetsmarknadens organisationer. Kommunen har upprättat lärlingsråd Eventuella kommentarer Det finns flera olika lärlingsråd inom kommungruppen. Uppgifter lämnas in om Skolverket begär detta. Ange kontaktuppgifter till lärlingsrådets ordförande Namn Francois Kaemmerle Befattning/titel Utbildare Telefonnummer E-postadress Enligt 5 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska det i lärlingsrådet ingå företrädare för berörda arbetstagare och arbetsgivare samt för utbildningens lärare och elever. Även annan skolpersonal och andra berörda intressenter från arbetslivet får ingå. Arbetstagare Arbetsgivare Lärare Elever Eventuella kommentarer Kommungruppen har flera lärlingsråd och är vanligen sammansatta med de befattningar som anges ovan. Enligt 12 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska utbildning av handledare omfatta - handledarrollen, - handledarmetodik, - bedömning och betygsättning, - styrdokumenten för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och annan relevant författningsreglering, och - sådan funktion som avses i 5 och dess uppgifter. på berörd arbetsplats hos utbildningsanordnaren Kommunens erfarenheter av lärlingsutbildning Regional samordning/samverkan Ansökan gymnasiepoäng för lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Barn och fritid Bygg och anläggning El och energi Fordon och transport Handel och administration Hantverk Hotell och turism Industriteknik 1050 Naturbruk 7350 Restaurang och livsmedel VVS och fastighet 0

19 17 (22) Vård och omsorg Ansökan platser för lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Administration, handel och varuhantering 14 Fastighet, anläggning och byggnation 0 Fordon, fordonsvård och godshantering 0 Hantverk och produktion 9 Hotell, restaurang och bageri 17 Hälsa. vård och omsorg 3 Industri 0 Media 0 Naturbruk, skog, mark och djur 6 Övriga kommentarer Under 2013 kommer vår satsning på lärlingsutbildning koppas till Stockholmsstrategin Stockholmsstrategin 2020 och dess uppdrag i korthet Fler besökare, fler jobb och ett välkomnande bemötande Målen år 2020 är att Stockholm ska vara ett besöksmål i världsklass och upplevas som en säker, välkomnande och hållbar destination samt att antalet gästnätter ska öka med 50 procent till 15 miljoner gästnätter, antalet anställda inom besöksnäringen ska öka med 50 procent och det turistekonomiska inflödet ska öka med 80 procent. Hela länet samlat i gemensamt arbete För att nå målen har strategier och fokusområden identifierats. Stockholmsstrategin innehåller många viktiga delar, men det unika är att privat och offentlig sektor samt ideella organisationer gemensamt satsar personellt och ekonomiskt på ett gemensamt flerårigt projekt, att affärsplanerna kommer att verkställas i befintliga verksamheter och att hela länet är involverat. Styrgruppen och initiativtagare är Stockholm Visitors Board, Sveriges hotell- och restaurangföretagare Stockholm (SHR Stockholm), Visit Sweden, Svensk Handel, Swedavia, Stockholmsmässan, Kulturförvaltningen, Stockholms Hamnar, Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI) samt Öppen Skärgård. Till grund för Stockholmsstrategin 2020 ligger Vision 2030 Ett Stockholm i världsklass, Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020 samt en förstudie med nulägesanalys.

20 18 (22)

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Arbetsmarknad Integration Vuxenutbildning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMPETENSNÄMNDEN... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL FÖR KOMPETENSNÄMNDEN... 3 KOMPETENSFÖRVALTNINGEN...

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Uppföljning av vux10/vux 8

Uppföljning av vux10/vux 8 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Rapport Uppföljning av vux10/vux 8 Rapport januari 2013 Camilla Wallström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund och syfte... 5 2.2 Metod

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer