Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ärendet i korthet Solna stad har tillsammans med nio andra kommuner, däribland KCNO Kunskapscentrum Nordost, för avsikt att genomföra en gemensam ansökan om statliga anslag för att bedriva lärlingsutbildning för vuxna. De tio kommunernas vuxenutbildningar, Vux-tiogruppen (Solna,Upplands Väsby, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg och Sigtuna), har kommit överens om att föreslå Solna stad som huvudman för den gemensamma ansökningen till Skolverket. Till detta vill även kommunerna att Solna stad ska vara huvudman för ett gemensamt projekt under tidsperioden Det övergripande syftet med projektet är att samordna och utveckla kommunernas lärlingsutbildning för vuxna. Detta för att kommunmedborgarna ska få tillgång till ett så omfattande utbud av lärlingsutbildningar som möjligt. Finansiering sker genom att Solna stad som huvudman och värdkommun rekvirerar ersättning från Skolverket utifrån gällande betalningsmodell för samtliga beviljade utbildningsplatser. De statliga ersättningarna betalas ut i efterskott vilket innebär att varje deltagande kommun/kcno måste stå för sina egna kostnader i projektet. Deltagande kommuner får ersättning utbetald för faktiska kostnader när Skolverket har betalat ut de statliga anslagen. Den ekonomiska utvecklingen i projektet kommer att bygga på antagna elever från respektive kommun och redovisas per kommun och totalt. För att visualisera den VALLENTUNA TFN FAX

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN SID 2/2 ekonomiska utvecklingen kommer även den ekonomiska situationen redovisas utifrån den gällande fördelningsnyckeln, dvs. hur mycket av projektets kostnader respektive intäkter som respektive kommun förbrukar. Detta innebär även att respektive avtalspart löpande betalar för de fasta projektkostnaderna till värdkommunen. Kostnaderna fördelas enligt fördelningsnyckeln, som redovisas i underlaget i bilaga 1. Eventuella under- och överskott delas mellan kommunerna utifrån den gällande fördelningsnyckeln, där de tio kommunernas totala antalet platser uppgår till 156 varav KCNO har 8 platser. Solna stad som huvudman och värdkommun rekvirerar ersättning från Skolverket utifrån gällande betalningsmodell för samtliga beviljade utbildningsplatser. De statliga ersättningarna betalas ut i efterskott vilket innebär att varje deltagande kommun måste stå för sina egna kostnader i projektet. Deltagande kommuner får ersättningen utbetald för faktiska kostnader när Skolverket har betalat ut de statliga anslagen. Den ekonomiska utvecklingen i projektet kommer att bygga på antagna elever från respektive kommun och redovisas per kommun totalt. Handlingar 1. Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: Akten

3 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (22) Kompetensförvaltningen Tommy Persson KN/2012: Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna Sammanfattning Solna stad tillsammans med nio andra kommuner har för avsikt att genomföra en gemensam ansökan om statliga anslag för att bedriva lärlingsutbildning för vuxna. De tio kommunernas vuxenutbildningar (Vuxtiogruppen) har kommit överens om att förslå Solna stad som huvudman för den gemensamma ansökan till Skolverket. Till detta vill även kommunerna att Solna stad ska vara huvudman för ett gemensamt projekt under tidsperioden Det övergripande syftet med projektet är att samordna och utveckla kommunernas lärlingsutbildning för vuxna. Detta för att kommunmedborgarna ska få tillgång ett så omfattande utbud av lärlingsutbildningar som möjligt. Beslut Kompetensnämnden fattar beslut om att: - i efterhand godkänna den föreslagna ansökan om lärlingsutbildning - godkänna avsiktsförklaringen om att vara huvudman för det kommunövergripande lärlingsprojektet för tio stycken kommuner i samverkan (Vuxtiogruppen) - ge Kompetensförvaltningen i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal samt projektplan för det gemensamma projektet. Bilaga: Förslag till samverkansavtal om lärlingsutbildning för vuxna Tio kommuners gemensamma satsning på lärlingsutbildning för vuxna Bilagor i samverkansavtalet bilaga 1, Ekonomisk prognos gällande statliga anslag till lärlingsutbildning bilaga 2, Sammanställning av 2013 års kommungemensamma lärlingsansökan bilaga 3, Utvecklingsstrategier för CLV Åsa Bergstöm Förvaltningschef Tommy Persson Verksamhetschef/rektor

4 2 (22) Bakgrund Sedan hösten 2011 har kommunerna kunnat ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Av budgetpropositionen från samma år framgår att denna satsning fortsatt ska omfatta åren Satsningen omfattar även lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. Med lärlingsutbildning för vuxna avses en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Lärlingsutbildningen ska omfatta minst 400 och maximalt gymnasiepoäng. För att statsbidrag ska beviljas måste minst 70 procent av lärlingsutbildningen genomföras på en arbetsplats. För yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska utbildningen omfatta minst 20 veckor och maximalt 2 år och till övervägande del genomföras på en arbetsplats. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna kan sökas av en enskild kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund. Landsting kan inte ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Mer information finns i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Tio kommuner i samverkan (Vuxtiogruppen) Stockholms stad har genomfört en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (teoretisk- och yrkesutbildning) inom ramen för det pågående samarbetet inom KSL (Kommunförbundet i Stockholms län). Upphandlingen utgör ett led i att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion som syftar till att erbjuda en, för länets invånare, så attraktiv och lättillgänglig vuxenutbildning som möjligt. I samverkan ingår följande kommuner: Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. Uppdrag från Vuxtiogruppens kommuner Vuxtiogruppens ledningsgrupp har sedan 2011 arbetat med att utveckla samarbetet kring satsningen på lärlingsutbildning för vuxna. Utbildningsanordnare har utvecklat koncept tillsammans med branscher och företrädare för Vuxtiogruppen. Utvecklingen vad gäller lärlingsutbildning har varit blygsam både vad gäller antalet möjliga lärlingsutbildningar att söka och kommunmedborgarnas efterfrågan. Lärlingsutbildningen som utbildningsform är relativt ny och kräver ett stort engagemang. Varje utbildning och utbildningsplats tar resurser från flera kommuner samtidigt. Det finns ett behov av att utveckla den administrativa samordningen samt säkra de konceptuella utvecklingsprocesserna och därmed kontrollen över utbildningarnas kvalitet samt medverkan från arbetslivet/näringslivet. Inför års ansökningar vill kommunerna inom Vuxtiogruppen genomföra gemensamma ansökningar om statliga anslag för lärlingsutbildning för vuxna och särskild utbildning för vuxna.

5 3 (22) Solna stad huvudman för gemensam ansökan Solna stad föreslås vara huvudman för den gemensamma ansökan vilket innebär att de statliga anslagen kommer att administreras via Solna Vuxenutbildning. Till detta tillkommer även uppföljning både vad gäller ekonomi och verksamhetsresultat. Dock har de samverkande kommunerna ett gemensamt ansvar för budgeten och för att genomförandet av lärlingsutbildningarna utformas på ett kvalitativt bra sätt. Solna stad huvudman för gemensamt projekt med syfte att samordna och utveckla lärlingsutbildning i regionen Solna stad föreslås vara huvudman för ett gemensamt projekt med syfte att samordna och utveckla lärlingskonceptet ytterligare i regionen. Ett förslag till samverkans avtal är framtaget och föreslås ligga till grund för den gemensamma satsningen. Beställare av projektet är kommunerna inom Vuxtiogruppen. Syftet med det gemensamma projektet Anledning till samverkan är att de ingående kommunerna tillsammans skall kunna erbjuda invånarna i respektive kommun ett brett utbud av lärlingsutbildning för vuxna. Att gå in i ett samverkansavtal är ett ytterligare steg i att utveckla en gemensam region för vuxenutbildning i Stockholms län. Syftet med en gemensamt agerande är att: effektivisera handläggningen av ansökningar om statliga medel för lärlingsutbildning, dvs. ta fram en gemensam ansökan i stället för att de tio kommunerna ska göra varsin ansökan genomföra en gemensam analys av arbetslivets/näringslivets behov av yrkeskom petens i Stockholmsregionen ta utgångspunkt från medborgarnas behov och efterfrågan av lärlingsutbildning och öppna för frisök inom kommungruppen samordna de statliga anslagen utifrån efterfrågan inom kommungruppen utveckla en gemensam kvalitetsstyrning och uppföljning av lärlingsutbildning för kommunerna inom Vuxtiogruppen utforma enhetliga arbetsrutiner för antagning till samtliga lärlingsutbildningar och eventuellt samordna antagningsarbetet utforma och genomföra uppföljning och redovisning av de statliga anslagen via en kommun samordna och utveckla vuxenlärlingsutbildning för vuxna med särskilda behov

6 4 (22) Förslag till samverkansavtal om lärlingsutbildning för vuxna Tio kommuners gemensamma satsning på lärlingsutbildning för vuxna

7 5 (22)

8 6 (22) Samverkansavtal om Lärlingsutbildning för vuxna 1 Bakgrund Sedan hösten 2011 har kommunerna kunnat ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Av budgetpropositionen från samma år framgår att denna satsning fortsatt ska omfatta åren Satsningen omfattar även lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. Med lärlingsutbildning för vuxna avses en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Lärlingsutbildningen ska omfatta minst 400 och maximalt gymnasiepoäng. För att statsbidrag ska beviljas måste minst 70 procent av lärlingsutbildningen genomföras på en arbetsplats. För yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska utbildningen omfatta minst 20 veckor och maximalt 2 år och till övervägande del genomföras på en arbetsplats. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna kan sökas av en enskild kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund. Landsting kan inte ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Mer information finns i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Tio kommuner i samverkan (Vuxtiogruppen) Stockholms stad har genomfört en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (teoretisk- och yrkesutbildning) inom ramen för det pågående samarbetet inom KSL (Kommunförbundet i Stockholms län). Upphandlingen utgör ett led i att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion som syftar till att erbjuda en, för länets invånare, så attraktiv och lättillgänglig vuxenutbildning som möjligt. I samverkan ingår följande kommuner: Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. Uppdrag från kommunerna inom Vuxtiogruppen Vuxtiogruppens ledningsgrupp har sedan 2011 arbetat med att utveckla samarbetet kring satsningen på lärlingsutbildning för vuxna. Utbildningsanordnare har utvecklat koncept tillsammans med branscher och företrädare för Vuxtiogruppen. Utvecklingen vad gäller lärlingsutbildning har varit blygsam både vad gäller antalet möjliga lärlingsutbildningar att söka och kommunmedborgarnas efterfrågan. Lärlingsutbildningen som utbildningsform är relativt ny och kräver ett stort engagemang. Varje utbildning och utbildningsplats tar resurser från flera kommuner samtidigt. Det finns ett behov av att utveckla den administrativa samordningen samt säkra de konceptuella utvecklingsprocesserna. och därmed kontrollen över utbildningarnas kvalitet samt medverkan från arbetslivet/näringslivet. Inför års ansökningar vill Vuxtiogruppens kommuner genomföra gemensamma ansökningar om statliga anslag för lärlingsutbildning för vuxna och särskild utbildning för vuxna. 2 Syfte Anledning till samverkan är att de ingående kommunerna tillsammans skall kunna erbjuda invånarna i respektive kommun ett brett utbud av lärlingsutbildning för vuxna. Detta

9 7 (22) samverkansavtal är ett ytterligare steg i att utveckla en gemensam region för vuxenutbildning i Stockholms län. Syftet med en gemensamt agerande är att: effektivisera handläggningen av ansökningar om statliga medel för lärlingsutbildning, dvs. ta fram en gemensam ansökan i stället för att de tio kommunerna ska göra varsin ansökan genomföra en gemensam analys av arbetslivets/näringslivets behov av yrkeskompetens i Stockholmsregionen ta utgångspunkt från medborgarnas behov och efterfrågan av lärlingsutbildning och öppna för frisök inom kommungruppen samordna de statliga anslagen utifrån efterfrågan inom kommungruppen utveckla en gemensam kvalitetsstyrning och uppföljning av lärlingsutbildning för vux na inom Vuxtiogruppens kommuner utforma enhetliga arbetsrutiner för antagning till samtliga lärlingsutbildningar och eventuellt samordna antagningsarbetet utforma och genomföra uppföljning och redovisning av de statliga anslagen via en kommun samordna och utveckla vuxenlärlingsutbildning för vuxna med särskilda be hov 3 Avtalets parter Avtalets parter utgörs av följande kommuner: Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. 4 Målgrupp och syftet med utbildningstjänsterna Målgruppen är vuxna kommunmedborgare i respektive kommuner som har behov av att utveckla en ny yrkeskompetens och stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge målgruppen en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde. 5 Huvudman Solna stad är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift samt har arbetsgivaransvar för dess personal. De samverkande kommunerna har ett gemensamt ansvar för budget. De samverkande kommunerna har gemensamt ansvar för tjänsternas utformning samt för det löpande arbetet. 6 Avtalets omfattning Avtalet omfattar lärlingsutbildning för vuxna som finansieras av avtalets parter med statliga anslag för lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning för vuxna är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Under 2012 har Vuxtiogruppen haft möjlighet att använda statliga anslag för att bedriva lärlingsutbildning med motsvarande 156 helårsplatser. Dessa platser kommer inte att förbrukas fullt ut utan kommer att delvis återlämnas till Skolverket. Inför kommande år fram till och med 2016 har vi en prognostiserad siffra på 307 helårsplatser per år med ett årligt statligt anslag på ca 15 miljoner kronor att tillgå, bilaga 1. 7 Organisation Enheten med arbetsnamnet Centrum för lärlingsutbildning för vuxna (CLV) kommer att vara organisatoriskt placerad hos Solna stad. Verksamheten kommer att ledas av en projektledare som arbetsleds av Solna stads rektor för vuxenutbildning. Enheten kommer även att bestå av en studie- och yrkesvägledare samt en kvalificerad administratör. Till enheten kommer även Stockholm stad att på deltid placera sin nuvarande studie- och

10 8 (22) yrkesvägledare som arbetar med lärlingsutbildning för vuxna. Den personal som allokeras till projektet är: 1,0 Projektledare 1,0 Studie- och yrkesvägledare 1,0 Kvalificerad administratör 0,75 Studie- och yrkesvägledare (Stockholms stads personal) 8 Ledning och styrning Kommunen Varje avtalspart, dvs. varje kommun som undertecknat avtalet fattar själva beslut om hur många utbildningsplatser som skall ingå i den gemensamma ansökan, bilaga 2. Detta gäller även inom vilka utbildningsområden som respektive kommun bedömer att det finns behov av lärlingsutbildning. Därutöver tillkommer gemensamma prioriterade områden som lyfts fram från kommunerna inom Vuxtiogruppen och från det gemensamma lärlingsprojektet, bilaga 3. Kommunerna ansvarar för den egna vägledningen av sina kommunmedborgare, medverkar i information om och marknadsföring av det gemensamma utbudet av lärlingsutbildning. Till sin hjälp har de en gemensam projektenhet som benämns Centrum för lärlingsutbildning för vuxna (CLV). CLV marknadsför, vägleder och behörighetsgranskar de ansökningar som kommer in samt genomför antagningsprocessen i dialog med den sökandes folkbokföringskommun. Projekt organisation Det är kommunerna inom Vuxtiogruppen som utser vilka som ska ingå i projektets styrgrupp. Styrgruppen redovisar och rapporterar till respektive kommun. Styrgrupp Styrgruppen bereder ärenden inom ramen för avtalet som sedan kommunerna inom Vuxtiogruppen har att ta ställning till. Styrgruppen ansvarar för att projektet utvecklas operativt på rätt sätt. Projektet ska både utveckla nya lärlingsutbildningar i dialog med närings/arbetslivet. Detta samtidigt som det genomförs marknadsföring, vägledning och antagning till befintliga lärlingsutbildningar. Värdkommun/huvudman Värdkommunen är den kommun som tar på sig ansvaret för att organisatoriskt utveckla och operativt starta upp den gemensamma enheten CLV. Värdkommunen tillhandahåller med lokaler som är centralt placerade vad gäller allmänna kommunikationer samt nödvändig utrustning. Den gemensamma enheten skall även vara placerad i ett kontext som är gynnsamt för dess utveckling vad gäller vuxenutbildning, arbetsmarknad och företagande. I och med att Solna stad står för ansökan kommer alla utbildningsplatser som beviljas att hamna i Solna stads verksamhets- och ekonomisystem. Detta innebär inte att det är värdkommunen som bestämmer hur fördelningen av platser ska gå till. Den initiala arbetshypotesen är att respektive kommun styr över sin egna utbildningsplatser. Detta utifrån hur de statliga anslagen tidigare har fördelats till de tio kommuner som ingår i Vuxtiogruppen, se bilaga 1. Detta innebär att det kommer att finnas en fördelningsnyckel som anger hur stor andel av platserna som respektive kommun kan vänta förvänta sig. Efter det att skolverket har fördelat utbildningsplatserna är det möjligt att räkna fram respektive kommuns andel. Omfördelning av platser inom projektet kommer att ske under hela projekttiden Värdkommun är den kommun som ansöker om medel för lärlingsutbildning för vuxna och har myndighetsansvaret för de gemensamma utbildningar som utförs. Denna myndighetsutövning inbegriper antagning, rektorsfunktion, kvalitetssäkring, återkoppling

11 9 (22) till hemkommun samt avstämning och uppföljning av det ekonomiska system som inrättas med anledning av detta avtal. De kommuner som vill anta fler elever än de har platser till och inte kan få extraplatser får själva stå för dessa kostnader. Inför varje antagningstillfälle stäms detta av mot respektive kommuns andel. 9 Lokaler Huvudmannen ansvarar för att det för verksamhetens räkning finns ändamålsenliga lokaler med nödvändiga inventarier och utrustning. 10 Kostnader för CLV och lärlingsutbildning Kostnaderna för CLV fördelas enligt tidigare nämnd fördelningsnyckel vilket innebär att intäkter och kostnader följs åt. Ingångsvärden för fördelningsnyckeln är: KKOD Kommun Upplands Väsby Antal platser Procentuell fördelning Sollentuna Stockholm Solna Sigtuna 5 3 Flera KCNO Sundbyberg 0 3 Totalt: Finansiellt uppdrag till CLV CLV har även ett finansiellt uppdrag att arbeta för att hitta medfinansiärer till projektet att utveckla metod och kunskaper för att fördjupa det regionala samarbetet inom regionen vad gäller yrkesutbildning för vuxna. Möjliga parter att föra dialog med är bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, ESF, Skolverket, Utbildningsdepartementet och branschorganisationer. Personal 1,0 Projektledare (45000 * 0,40 * 0,03) = 772,200 kr/år. 1,0 Studie- och yrkesvägledare (35000 * 0,40 * 0,03) = 600,600 kr/år. 1,0 Kvalificerad administratör (30000 * 0,40 * 0,03) = 514,800 kr/år. Lokaler 4 stycken arbetsrum 60,000 kr/år. Gemensamma ytor 15,000 kr/år. Utrustning Möbler 120,000 kr, engångskostnad IT Löpande kostnader IT/kopiator 60,000 kr, engångskostnad 10,000 kr/år

12 10 (22) Övriga expenser Kontorsmaterial Marknadsföring Resor/konferenser Konsultkostnad IT Övrigt 5,000 kr/år 100,000 kr/år 15,000 kr/år 50,000 kr/år 15,000 kr/år Kostnader för genomförande Total kostnad: 2 107,600 kr per år. Engångskostnad: 230,000 kr 11 Finansiering Solna stad som huvudman och värdkommun rekvirerar ersättning från Skolverket utifrån gällande betalningsmodell för samtliga beviljade utbildningsplatser. De statliga ersättningarna betalas ut i efterskott vilket innebär att varje deltagande kommun måste stå för sina egna kostnader i projektet. Deltagande kommuner får ersättningen utbetald för faktiska kostnader när Skolverket har betalat ut de statliga anslagen. Den ekonomiska utvecklingen i projektet kommer att bygga på antagna elever från respektive kommun och redovisas per kommun och totalt. För att visualisera den ekonomiska utvecklingen kommer även den ekonomiska situationen redovisas utifrån den gällande fördelningsnyckeln, dvs. hur mycket av projektets kostnader respektive intäkter som respektive kommun förbrukar. Detta innebär även att respektive avtalspart löpande betalar för de fasta projektkostnaderna till värdkommunen. Kostnaderna fördelas enlig fördelningsnyckeln som redovisas i bilaga 1. Eventuella under- och överskott delas mellan kommunerna utifrån den gällande fördelningsnyckeln. 12 Planering, uppföljning och utvärdering Värdkommun är den kommun som ansöker om medel för lärlingsutbildning för vuxna och har myndighetsansvaret för de gemensamma utbildningar som utförs. Denna myndighetsutövning inbegriper antagning, rektorsfunktion, kvalitetssäkring, återkoppling till hemkommun samt avstämning och uppföljning av det ekonomiska system som inrättas med anledning av detta avtal. Värdkommunen följer den rapporterings- och uppföljningsrutin som Skolverket anger. Respektive avtalspart får fortlöpande information. 13 Ändrade förutsättningar Om förändring av kommunernas organisation och verksamhet eller annat oförutsett inträffar som påverkar tillämpningen av detta avtal, ska parterna uppta överläggningar om eventuella förändringar av avtalets innehåll. Detsamma ska gälla om sådana förändringar i lag eller annan författning sker, som påverkar tillämpningen av avtalet. 14 Avtalstid Avtalet omfattar perioden Parternas ambition är att i slutet av 2015 sammanfatta och analysera verksamheten under de tre första åren och utifrån detta fatta beslut om det är möjligt att övergå i en permanent verksamhet som finansieras av projektparterna. Om projektet ska avslutas så startas avvecklingen under första halvåret Avtalspart som vill avsluta avtalet måste meddela detta 6 månader för nästkommande gemensamma ansökan till Skolverket.

13 11 (22) 15 Breddning av samverkan Kommuner som valt att inte ingå i detta avtal har möjlighet att ansluta sig igen senast den 16 november Därefter är det endast möjligt att ansluta ytterligare kommuner hösten Beslut om inträde av nya samverkanskommuner tas gemensamt av de samverkande kommunerna. 16 Avtalets giltighet Avtalet förutsätter för sin giltighet beslut i respektive kommuns beslutande församling För Kunskapscentrum Nordost 1 För Sollentuna kommun XXX XXX För Solna stad För Stockholms stad XXX XXX För Sundbyberg kommun För Sigtuna kommun XXX XXX För Upplands Väsby kommun XXX BILAGA 1 1 Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm

14 12 (22) Bilaga 1. Prognos för Vuxlärling Statsbidrag utbildning KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands Väsby kr kr 163 Sollentuna kr kr 180 Stockholm kr kr 184 Solna kr kr 191 Sigtuna kr kr Flera KCNO kr kr 183 Sundbyberg 0 kr kr kr kr Statsbidrag ersättning till arbetsplats KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands Väsby kr kr 163 Sollentuna kr kr 180 Stockholm kr kr 184 Solna kr kr 191 Sigtuna kr kr Flera KCNO kr kr 183 Sundbyberg 0 kr kr kr kr Statsbidrag handledarutbildning KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands kr kr Väsby 163 Sollentuna kr kr 180 Stockholm kr kr 184 Solna kr kr 191 Sigtuna kr kr Flera KCNO kr kr 183 Sundbyberg 0 kr kr kr kr

15 13 (22) Antal platser KKOD Kommun , 2014, 2015, Upplands Väsby Procentuell fördelning 2013, 2014, 2015, Sollentuna Stockholm Solna Sigtuna Flera KCNO Sundbyberg

16 14 (22) BILAGA 2 Sammanställning av 2013 års ansökan Ansökan om statsbidrag Ange namn på kommun/kommunalförbund som är mottagare 0184 Solna kommun av statsbidrag Ange kommunkod på kommun/kommunalförbund som är 0184 Solna kommun mottagare av statsbidrag Om ansökan avser flera kommuner som söker gemensamt Upplands Väsby ange namn och kommunkod på samtliga kommuner som ingår 160 KCNO, Täby, i ansökan. Vallentuna, vaxholm och Danderyd. 163 Sollentuna 180 Stockholm 183 Sundbyberg 184 Solna 191 Sigtuna Villkor för statsbidrag finns reglerat i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Kommunen har tagit del av förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna och uppfyller villkoren för statsbidrag. Enligt 4 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska kommunen kunna visa på ett behov av utbildningen Barn och fritid Gymnasiepoäng Bygg och anläggning El och energi Fordon och transport Handel och administration Gymnasiepoäng Hantverk Gymnasiepoäng Hotell och turism Industriteknik Naturbruk Gymnasiepoäng Restaurang och livsmedel Vård och omsorg Vilka organisationer/verksamheter har kommunen tagit kontakt med för att göra en behovsanalys? Arbetsförmedling Lokala företag Branschorganisationer Näringslivssekreterare Länsstyrelse Utbildningsanordnare/utbildningsföretag Andra kommuner Regionala kompetensplattformar Regionförbund Lokalt programråd Vilka metoder har kommunen använt för att göra en behovsanalys? Personlig kontakt

17 15 (22) Telefonkontakt Nätverk Arbetsförmedlingens prognoser Analys av statistik/tidigare uppföljningar Eventuella kommentarer Konjunkturinstitutets rapporter/prognoser Länsstyrelsens analyser/rapporter Enligt 4 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska lärlingsutbildning planeras i samråd med Arbetsförmedlingen 1 - Namn Erik Huldt Befattning/titel Arbetsmarknadsanalytiker Telefonnummer E-postadress 2 - Namn Göran Wahlstrand Befattning/titel AF-chef Telefonnummer E-postadress 3 - Namn Susanne Wikström Befattning/titel AF-chef Telefonnummer E-postadress Enligt 4 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska lärlingsutbildning planeras i samråd med de företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för 1 - Namn Per Mangs Organisation NCC/BYN Befattning/titel Lärlingssamordnare Telefonnummer E-postadress 2 - Namn Karin Ekstrand organisation JM Befattning/titel Lärlingssamordnare Telefonnummer E-postadress 3 - Namn Karina Uddén Organisation Länsstyrelsen i Stockholm, Kompetensplattformen Befattning/titel Utvecklingsledare Telefonnummer E-postadress 4 - Namn Britta Wikman Organisation Vård- och omsorgscollege Stockholm Befattning/titel Regional samordnare Telefonnummer E-postadress 5 - Namn Joanna Walstam Organisation Quality Hotel Arena Befattning/titel Pro-opening office Telefonnummer

18 16 (22) E-postadress Enligt 5 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska det för varje lärlingsutbildning för vuxna finnas ett lärlingsråd eller en liknande annan funktion för samråd mellan utbildningens företrädare och arbetsmarknadens organisationer. Kommunen har upprättat lärlingsråd Eventuella kommentarer Det finns flera olika lärlingsråd inom kommungruppen. Uppgifter lämnas in om Skolverket begär detta. Ange kontaktuppgifter till lärlingsrådets ordförande Namn Francois Kaemmerle Befattning/titel Utbildare Telefonnummer E-postadress Enligt 5 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska det i lärlingsrådet ingå företrädare för berörda arbetstagare och arbetsgivare samt för utbildningens lärare och elever. Även annan skolpersonal och andra berörda intressenter från arbetslivet får ingå. Arbetstagare Arbetsgivare Lärare Elever Eventuella kommentarer Kommungruppen har flera lärlingsråd och är vanligen sammansatta med de befattningar som anges ovan. Enligt 12 förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska utbildning av handledare omfatta - handledarrollen, - handledarmetodik, - bedömning och betygsättning, - styrdokumenten för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och annan relevant författningsreglering, och - sådan funktion som avses i 5 och dess uppgifter. på berörd arbetsplats hos utbildningsanordnaren Kommunens erfarenheter av lärlingsutbildning Regional samordning/samverkan Ansökan gymnasiepoäng för lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Barn och fritid Bygg och anläggning El och energi Fordon och transport Handel och administration Hantverk Hotell och turism Industriteknik 1050 Naturbruk 7350 Restaurang och livsmedel VVS och fastighet 0

19 17 (22) Vård och omsorg Ansökan platser för lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Administration, handel och varuhantering 14 Fastighet, anläggning och byggnation 0 Fordon, fordonsvård och godshantering 0 Hantverk och produktion 9 Hotell, restaurang och bageri 17 Hälsa. vård och omsorg 3 Industri 0 Media 0 Naturbruk, skog, mark och djur 6 Övriga kommentarer Under 2013 kommer vår satsning på lärlingsutbildning koppas till Stockholmsstrategin Stockholmsstrategin 2020 och dess uppdrag i korthet Fler besökare, fler jobb och ett välkomnande bemötande Målen år 2020 är att Stockholm ska vara ett besöksmål i världsklass och upplevas som en säker, välkomnande och hållbar destination samt att antalet gästnätter ska öka med 50 procent till 15 miljoner gästnätter, antalet anställda inom besöksnäringen ska öka med 50 procent och det turistekonomiska inflödet ska öka med 80 procent. Hela länet samlat i gemensamt arbete För att nå målen har strategier och fokusområden identifierats. Stockholmsstrategin innehåller många viktiga delar, men det unika är att privat och offentlig sektor samt ideella organisationer gemensamt satsar personellt och ekonomiskt på ett gemensamt flerårigt projekt, att affärsplanerna kommer att verkställas i befintliga verksamheter och att hela länet är involverat. Styrgruppen och initiativtagare är Stockholm Visitors Board, Sveriges hotell- och restaurangföretagare Stockholm (SHR Stockholm), Visit Sweden, Svensk Handel, Swedavia, Stockholmsmässan, Kulturförvaltningen, Stockholms Hamnar, Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI) samt Öppen Skärgård. Till grund för Stockholmsstrategin 2020 ligger Vision 2030 Ett Stockholm i världsklass, Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020 samt en förstudie med nulägesanalys.

20 18 (22)

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Påbyggnadsutbildningar som inte blir aktuella att överföra till annan utbildningsform bör kunna drivas vidare av nuvarande huvudmän.

Påbyggnadsutbildningar som inte blir aktuella att överföra till annan utbildningsform bör kunna drivas vidare av nuvarande huvudmän. Till Huvudmän för Påbyggnadsutbildningar Ang. Utveckling av påbyggnadsutbildningar Bakgrund Enligt budgetpropositionen för 2004, som riksdagen behandlade i december 2003, har regeringen gjort bedömningen

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Omvärldsbevakning Uppdrag: Omvärldsbevakning avseende yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Vuxenutbildningsnätverket enades om att tillsätta en tjänst under 2014-09-01 2014-12-31 motsvarande 20 %

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer