Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2015"

Transkript

1 Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2015 Spänning när SCB släpper siffror... Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson LÄS OM: n Samarbete mellan myndigheter för att underlätta för företag n Kostnad för arbetskraft i Sverige och Europa n Modernare lönestatistik n Jämställdheten i företagsbranschen n Statistikens betydelse för ett krigshärjat land i Afrika

2 TRYCKSAK GD HAR ORDET Källa:Företag Källa:Företag är Statistiska central byråns tidning för uppgiftslämnande företag Ansvarig utgivare: Stefan Lundgren, SCB, Redaktion: Monica Holmberg, SCB, redaktör Redaktionens adress: SCB, Örebro Layout: Ateljén, SCB Tryck: TMG Taberg, januari 2015 Källa:Företag trycks i en upplaga av exemplar och distribueras till uppgiftslämnande företag. Foto omslag: Nordea ISSN SCB Box Besöksadress: Karlavägen Stockholm Besöksadress: Klostergatan Örebro SCB:s statistikservice SCB gör det lätt att lämna rätt uppgifter LÄTT ATT LÄMNA rätt uppgifter det är ett av fyra övergripande mål i den strategi som SCB tagit fram nu under hösten. Det är ett högt ställt mål som inte bara innebär att underlätta uppgiftslämnandet rent tekniskt, utan också att hitta sätt och vägar att återanvända data och samla in smartare. Målsättningen är bättre kvalitet i lämnade uppgifter och minskad belastning för företagen. Flera artiklar tar här upp hur vi på olika sätt försöker arbeta för att ta oss mot det målet. Statistik är en bärande del av demokratin, det är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Utan statistik får våra beslutsfattare svårt att fatta välgrundade och objektiva beslut. Statistiken fungerar som underlag för nya idéer för att utveckla och förbättra samhället och invånarnas välstånd. Det ställs därför höga krav på kvalitet och det gäller att statistiken publiceras exakt 9.30 på utlovad dag och till alla. Behovet av statistik är till synes omättligt. I takt med nya samhällsfenomen, finns behov av att mäta och förstå det som händer. Ett sådant område är den ökade globaliseringen. En viktig del i globaliseringen är nära samarbete mellan Europas statistikbyråer. Arbetet börjar nu ta form i gemensamma företagsregister, mer harmoniserade begrepp och definitioner men även nya undersökningar för att kartlägga exempelvis globala värdekedjor. Samtidigt som kraven ökar är det vårt ansvar att utforma nya undersökningar så att de blir enkla att fylla i och förstå. Därför är vi tacksamma för gott samarbete med Sören Karlsson på BAS och samarbetet med Bolagsverket och Skatteverket när det gäller att ta fram standarder för maskinell överföring av bokföringsdata. SCB gör det lätt att lämna rätt uppgifter! Stefan Lundgren Generaldirektör INNEHÅLL 4 Myndighetssamarbetet Starta och driva företag 5 Kan uppgiftslämnandet göras enklare? 6-7 Kostnad för arbetskraft i Sverige och Europa 8-9 När SCB släpper siffror 10 Bättre lönestatistik 11 Om jämställdhet i företagsvärlden Statistik gör länder bättre Närområdesprofil för information om marknaden 16 NYHET! Visualiserad svensk turism Statistiken fungerar som underlag för nya idéer för att utveckla och förbättra samhället och invånarnas välstånd. 2 Källa:FÖRETAG 2015

3 Cecilia Hertzman, avdelningschef för Datainsamling från företag och organisationer vid SCB, Om du vill gå fort gå ensam. Om du vill komma långt gå tillsammans med andra. Angela Merkel Samarbete det är vad som präglar vår verksamhet just nu VI SAMARBETAR nationellt genom Uppgiftslämnarutredningen och genom uppdraget att förenkla för företag. Vi samarbetar genom myndighetssamverkan i verksamt.se portalen som försöker hjälpa företag tillrätta när det gäller myndighetskontakter. Och så samarbetar vi i form av kompetensöverföring till länder i framförallt Västra Balkan, Östeuropa, Afrika och Asien. Vad innebär då Uppgiftslämnarutredningen? Utredningen är statlig, med uppdrag att lämna förslag på hur uppgifter från företag till statliga myndigheter som regel endast behöver lämnas en gång. Utredningen arbetar tillsammans med Bolagsverket, Skatteverket, SCB och Tillväxtverket för att utveckla nya funktioner inom ramen för verksamt.se. Avsikten är att ni företagare ska lägga mindre tid på administration. Cecilia Magnusson Sjöberg, som leder Uppgiftslämnarutredningen beskriver det så här: En första funktion innebär att man kan se grundläggande uppgifter, t.ex. namn och adress som redan finns registrerade vid Bolagsverket, Skatteverket och SCB. Dessa syns också när företag lämnar uppgifter via en e-tjänst till en myndighet. En andra funktion innebär en överblick över de krav som myndigheter har på uppgiftslämnandet för just det företagets verksamhet utifrån 14 myndigheters kartläggning. En tredje funktion innebär att myndigheterna i större utsträckning än idag meddelar skyldigheter att lämna uppgifter, s.k. avisering av uppgiftskrav. Denna service utvecklas inom ramen för Mina meddelanden. För att företagare ska uppleva påtagliga lättnader krävs att många myndigheter är anslutna till systemet det kan ta tid. På sikt hoppas vi att kommuner, landsting och länsstyrelser inkluderas i arbetet. Vi är i början av en spännande resa! Annat på gång... Ett annat projekt som vi precis dragit igång är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och SCB för att samordna ekonomisk information. Längre fram i tidningen kan du läsa om olika samarbeten myndigheter emellan. Man lär sig otroligt mycket genom samverkan, både kunskap som är nyttig och kunskap som är av lite mer lättsam karaktär. Bland annat har jag blivit varse, genom mitt utbyte med våra kollegor i Somalia, att kamelerna från Puntland är de mest välsmakande i hela världen! Cecilia Hertzman Källa:FÖRETAG

4 Myndighetssamarbetet Starta och driva företag Sedan januari 2014 är SCB officiellt med i myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Det ska förenkla för er företagare och förbättra myndigheternas arbete med information och service. Många samverkar för att företagare lättare ska finna information om att starta, driva och utveckla sin verksamhet. Från början ingick Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Numera är gruppen utökad till elva myndigheter: Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket, Tullverket, PRV, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, SCB, Jordbruksverket och Lantmäteriet. Samarbetet består av olika produkter som webbsidan verksamt.se, broschyren Starta företag och Starta företag-dagar. Verksamt.se innehåller samlad information för dig som företagare och du hittar även broschyren Starta företag som du kan ladda ner i olika former exempelvis lättläst. Du hittar aktuella regelverk och nyttig information om både ekonomiskt stöd och rådgivning, och svar på de vanligaste frågorna från företagare om att driva eller starta företag. Du får hjälp med att planera, komma igång och registrera ditt företag. Starta företag-dagarna är de cirka 30 dagar per år då myndighetssamarbetet besöker olika städer för att ge information om att starta företag. Mer information och anmälan gör du via verksamt.se. Vi medverkar också på olika event, exempelvis Eget företag på Älvsjömässan. Där vill vi skapa relationer och kontakter till er företagare och blivande företagare och upplysa om informationskanalerna och den service vi kan ge. Myndighetssamarbetet är till för er företagare eftersom informationen finns samlat på ett ställe kostnadsfritt. Det ger också myndigheter möjlighet att effektivisera verksamheten och lära av varandra. Heidi Törmälä LÄTT ATT LÄMNA RÄTT Bolagsverket, Skatteverket och SCB har i höst startat ett samarbete kring återanvändning av ekonomisk information. Målet är att underlätta för våra olika uppgiftslämnare genom att använda gemensamma begrepp där det går. Uppgiftslämnarna ska känna trygghet i att de lämnar rätt uppgifter till oss utan tolkningsproblem. Vi vill också underlätta genom att de ska kunna hämta data direkt från redovisningen. En internationell standard för utbyte av redovisningsinformation, XBRL, extensible Business Reporting Language, är på frammarsch. Formatet är obligatoriskt inom EU för finansiella företag och blir troligen det även för börsnoterade företag inom en snar framtid. I myndighetssamarbetet utgår vi från årsredovisning för de företag som omfattas av regelverket K2 för mindre företag, och tittar på dess motsvarigheter i blanketter för deklaration och för undersökningen Företagens ekonomi hos SCB. Idén är att ta fram en prototyp för att strukturera enligt XBRL. Vi är medvetna om att vi först behöver städa i begreppsfloran på de egna myndigheterna. Anna-Greta Erikson 4 Källa:FÖRETAG 2015

5 Kan uppgiftslämnandet göras enklare? Och kan samtidigt kvaliteten på uppgifterna förbättras? Ja, det är möjligt genom samordning med företagens bokföringssystem och ett gott samarbete mellan SCB och BAS, skriver här Sören Karlsson på BAS. SAMBANDEN MELLAN olika statistiska undersökningar och bokföring är inte alltid tydliga. De begrepp och termer som används vid SCB är inte självklara för uppgiftslämnare. Detta kan negativt påverka både effektiviteten att ta fram uppgifter och kvaliteten i det material som lämnas till SCB. Utgångspunkten bör vara att informationen ska kunna hämtas direkt från bokföringen. Bättre med gemensamma termer Ur SCB:s perspektiv som insamlare är det mest naturligt att utgå från ett nationalekonomiskt synsätt med tillhörande begreppsapparat eftersom många uppgifter ska användas till nationalräkenskaperna. Ur företagens synvinkel är nationalekonomi och dess begrepp i många fall oklara och väcker frågor exempelvis reala investeringar, kapitalföremål och investeringsobjekt. Hos företagare är istället en företagsekonomisk eller skattemässig begreppsapparat det mest naturliga. För er ligger det närmast till hands att använda begrepp som anläggningstillgångar, anskaffningsvärde och redovisat värde. Till saken hör också att era val av redovisningsregler, exempelvis K-regler, påverkar hur olika poster bokförs. Det finns alltså starka skäl för att utgångspunkten för uppgiftslämnandet tas i företagsekonomiska begrepp, synsätt och aktuella redovisningsregler. Utgångspunkten bör vara att informationen ska kunna hämtas direkt från bokföringen. I det fall där nationalräkenskapernas krav absolut inte kan uppfyllas genom den information som kan hämtas direkt från bokföringen, bör det i undersökningen tydligt anges hur konvertering kan ske. SCB och BAS tillsammans med normgivare, företrädare för redovisningsbranschen och andra intressenter kan arbeta för en gemensam terminologi i SCB:s undersökningar. Bokföringsboken som stöd I boken Svensk Redovisning Bokföringsboken ger BAS utförliga instruktioner till alla konton i kontoplanen. Från och med 2014 finns i dessa instruktioner kopplingar direkt till olika SCB-undersökningar t.ex. Företagens ekonomi, FEK och Näringslivets investeringar. Här har SCB och BAS samverkat för att underlätta uppgiftslämnandet. I många fall måste den information som SCB frågar efter hämtas från olika konton i ett företags bokföring. Genom att upprätta förteckningar över de konton som kan vara aktuella i en blankett, kan uppgiftslämnandet bli enklare. Detta är ett område som vi utvecklar tillsammans och som sannolikt kan ha stor betydelse för enklare uppgiftslämnande och ökad kvalitet på uppgifterna. Sören Karlsson, BAS OM BAS n BAS-kontoplanen används i stort sett av alla svenska företag. n BAS-intressenternas Förening förvaltar och utvecklar BAS-kontoplanen. n Föreningens medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. n Läs mer om bas på bas.se Källa:FÖRETAG

6 Kostnad för arbetskraft i Sverige och Europa Vad kostar anställd personal? Hur skiljer det sig mellan branscher och länder? VART FJÄRDE ÅR genomförs undersökningen Labour Cost Survey, LCS i samtliga EUländer. Syftet är att mäta arbetskraftskostnadens nivå och struktur. Löner utgör störst andel av totala arbetskostnaden för en arbetsgivare, men kostnader tillkommer för exempelvis lagstadgade och avtalade sociala avgifter. Uppgifter från senaste mätningen avser år 2012 och presenteras i denna artikel. LCS används som underlag för att analysera ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och arbetskraftskostnaden per bransch i olika länder och regioner. Användare är i huvudsak Eurostat, Europeiska Centralbanken och andra EU-institutioner, men det finns också en rad nationella användare. Resultaten från LCS används till såväl makroanalyser som mer handgripliga beslut, exempelvis kan arbetskraftskostnaden i olika länder ha betydelse när beslut tas om var ett företag ska lägga sin produktion. Statistikinsamlingen, som omfattar både privata företag och offentlig sektor, kan ibland upplevas komplex då det ofta behövs uppgifter från löne-, personal- och ekonomisystem. Sverige har valt att hålla nere urvalet för att minska uppgiftslämnarbördan och därför blir utvalda företag särskilt betydelsefulla för slutresultatet. Inrapporteringen har fungerat väl och svarsfrekvensen i Sverige är hög. Relativt kostsamt i Sverige Resultaten visar att det är relativt kostsamt med anställda i Sverige jämfört med många länder i genomsnitt 324 kronor per arbetad timme år 2012, där lönen utgör 221 kronor. Lägst ligger Hotell och restaurangverksamhet med 220 kronor och högst Finans- och försäkringsverksamhet med 557 kronor. Alla kostnader ingår som Genomsnittlig arbetskraftskostnad per timme i Euro, Norge Schweiz Danmark Belgien Sverige Frankrike Luxemburg Nederländerna Tyskland Finland Österrike Irland Italien EU (28 länder) Island Storbritannien Spanien Cypern Slovenien Portugal Malta Tjeckien Kroatien Slovakien Estland Polen Ungern Turkiet Lettland Litauen Serbien Rumänien Makedonien Bulgarien Källa: Underlag från Eurostats databaser 6 Källa:FÖRETAG 2015

7 Det är relativt kostsamt med anställda i Sverige jämfört med många länder Foto: istock arbetsgivaren har för anställd personal. Det innefattar lön, bonus, förmåner, lagstadgade och avtalade sociala avgifter, särskild löneskatt, kostnader för personalutbildning, personalvård, rekrytering, andra arbetskraftskostnader och avdrag för eventuella bidrag. Kostnad för anställd personal varierar mellan länderna. Diagrammet visar den MER INFORMATION Resultat och information från undersökningen för olika länder publiceras främst på eurostat.eu och till viss del på scb.se. I Eurostats databaser finns mer detaljerad statistik uppdelat på t.ex. näringsgrenar och storleksklasser på företag. genomsnittliga arbetskraftskostnaden per arbetad timme i ett antal europeiska länder, för företag med tio eller fler anställda. Norge har den högsta arbetskraftskostnaden på 57 Euro, därefter kommer Schweiz, Danmark, Belgien och Sverige. I Sverige är kostnaden 37 Euro och EU-snittet ligger på 24 Euro. Lägst ligger Bulgarien, Makedonien och Rumänien, med en kostnad under 5 Euro. Vid analys av skillnader mellan länder är det bra att känna till ett lands sociala system, exempelvis hur vissa skatter hanteraras. Diagrammet visar inte hur stor andel av lönen som går till inkomstskatt och visar därför inte vad de anställda får utbetalt. Statistiken tar inte heller hänsyn till prisnivå och skillnader i köpkraft. Trots skillnader i prisnivå och köpkraft, ger statistiken en övergripande och intressant bild över arbetskraftskostnaderna i Sverige och Europa. Veronica Andersson Källa:FÖRETAG

8 Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson talade i höstas på SCB:s välbesökta konjunkturseminarium. Han beskriver sig själv som mångårig storkonsument av ekonomisk statistik och ger här sin syn på vardagen som användare. När SCB släpper siffror... Och det går fort. Den första marknadsreaktionen sker i regel på några sekunder. Foto: Matton PÅ NORDEA RESEARCH i Stockholm servar vi vårt handlargolv, våra kunder och vår ledning med analyser av och prognoser på den svenska ekonomin. Tidsperspektivet är ibland mycket kort till exempel nästa KPI-siffra eller arbetslöshetsnotering men ibland sträcker sig våra prognoser några år framåt i tiden. Vi delar alla andra användares självklara behov av oberoende statistik av god kvalitet. Det som däremot är speciellt på de finansiella marknaderna är vikten av att publiceringen sker på rätt sätt. När överraskande utfall för centrala variabler publiceras är nämligen marknadsrörelserna ibland mycket stora. Och det går fort. Den första marknadsreaktionen sker i regel på några sekunder. Ibland kan rörelserna korrigeras en stund senare om det visar sig att det finns skäl att ompröva ett utfall, men även då är kursrörelserna i regel över på någon enstaka minut. 200 miljarder kronor varje dag Omsättningen av svenska räntepapper är omkring 200 miljarder kronor varje dag! Kronan växlas till ännu större belopp. Det ger en fingervisning om vilka summor det handlar om när SCB:s statistik får de finansiella marknaderna att omvärdera priset på olika tillgångar. Därför är det naturligtvis centralt att SCB:s statistik publiceras på exakt rätt sekund genom alla relevanta kanaler, att hemsidan och databaserna fungerar och att SCB:s kontaktpersoner är anträffbara. Det får inte finnas någon slumpmässighet i vem som först får ta del av statistiken eller vem som får bakgrundsmaterial. Problem vid publicering, vilket är ovanligt och dessutom allt mer sällsynt tack och lov, förtar också intrycket av statistiken och i förlängningen av hela SCB. Utfallet via mikrofon och högtalare Vår rapportering av SCB:s viktigare statistikreleaser sker i flera steg. Vi ger direkt en första kommentar om utfallet via mikrofon och ett högtalarsystem som når inte bara vårt handlargolv i Stockholm utan även de i Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Inom fem minuter mailar vi ut en första kommentar och inom 30 minuter en mer fyllig analys. Därefter går vi igenom siffrorna mer grundligt och inser då vad vi egentligen borde ha sagt i de tidigare kommentarerna. SCB:s pressmeddelanden är stela och byråkratiska precis som de ska vara! SCB ska kallhamrat konstatera vad som hänt. Om SCB till exempel värderar utfallet kan det ge intryck av att det ligger särskilda intressen bakom statistikproduktionen och att den inte är oberoende. 8 Källa:FÖRETAG 2015

9 Att definiera vad som ska mätas en grannlaga uppgift En erfarenhet som mångårig storkonsument av ekonomisk statistik är att användare underskattar svårigheterna med att producera statistik. I den meningen har SCB en otacksam uppgift. Det finns användare som förväntar sig att siffrorna ska presenteras dagen efter perioden den avser, spegla ekonomins och samhällets alla skeenden, vara en perfekt avbild av verkligheten och aldrig revideras. En sådan statistikproduktion är naturligtvis en utopi. Bara en sådan sak att definiera vad som ska mätas är en grannlaga uppgift. Fråga till exempel KPI-nämnden vad det kostar att bo i ett hus som man själv äger och du får lika många svar som det finns ledamöter i nämnden. Ansvar att förstå Att tolka statistik kan vara svårt. Ett ansvar vilar även på oss användare. Vi måste sätta oss in i statistiken och förstå vad den avser. Alltför många gånger har ekonomer och journalister gjort feltolkningar eller kritiserat statistiken därför att man inte förstått vad den står för. Vi behöver hela tiden SCB:s hjälp för att förstå statistiken och för att minska risken för missförstånd. Överlag är det centralt att SCB har en nära dialog med oss användare. Som analytiker med fokus på den lilla och öppna svenska ekonomin följer vi även statistik för den internationella ekonomin. Min erfarenhet är att SCB:s statistik står sig bra jämfört med andra länders. SCB gör ett bra jobb helt enkelt. Statistik av god kvalitet är dock inget man ska ta för givet. Jag kan känna en oro för de utmaningar som SCB står inför. Kraven på statistiken ökar, och då inte minst via EU:s förordningar. Dessutom blir ekonomin allt svårare att mäta samtidigt som företag och hushåll förefaller mindre benägna att svara på enkäter. Detta samtidigt som SCB:s anslag är eftersatt. För politikerna är det lätt att ta till besparingar på SCB och andra statliga myndigheter för att finansiera utgiftsökningar på andra områden. Problemet är att det riskerar att urholka den grundfunktion för samhället som statistiken faktiskt utgör. Torbjörn Isaksson, Nordea Foto: Nordea Min erfarenhet är att SCB:s statistik står sig bra jämfört med andra länders. SCB gör ett bra jobb helt enkelt. Källa:FÖRETAG

10 Bättre lönestatistik Under 2014 infördes en ny yrkesnomenklatur. Anledningen var att flera nya yrken tillkommit och att det var dags att spegla arbetsmarknaden på ett riktigt sätt. VID INSAMLINGEN AV statistik över lönestruktur för 2014 infördes en reviderad yrkesnomenklatur SSYK2012, som bland annat ska användas av Yrkesregistret. SSYK står för Standard för svensk yrkesklassificering och bygger på den internationella yrkesstandarden ISCO, som även den har reviderats. SCB har tillsammans med bland annat Arbets förmedlingen tagit fram denna reviderade version av SSYK96. Flera yrken har tillkommit och det var dags att spegla arbetsmarknaden på ett bättre sätt lönestatistiken över yrken blir därmed bättre. Nya SSYK SSYK2012 är ett system för gruppering av individers yrken och den klassificerar personer efter arbetsuppgifter. Den kan användas för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken. Yrkesindelningen är en viktig standard inom arbetsmarknads- och individstatistikens område och kan också användas inom företag och organisationer för klassificering av anställda. Nytt är att den svenska standarden kan spegla ansvarsnivåer för chefer. Det infördes dessutom FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK: facebook.com/ statisticssweden två nivåvariabler i insamlingen, antal semesterdagar och förmåner som särredovisas. Åldersavgränsningen är nu år mot tidigare år. Den svenska yrkesindelningen ska dessutom så långt som möjligt tillgodose kraven på internationell rapportering och jämförbarhet. Konsekvenser för uppgiftslämnande företag Företagen fick koda om all personal till den nya standarden. Det har inneburit ett stort och i många fall betungade jobb. SCB har svarat på frågor och informerat på scb.se. Vi har också informerat en rad lönesystemsleverantörer om förändringarna. Övergången till ny SSYK får konsekvenser i form av tidsseriebrott i lönestatistik över yrke, som är en efterfrågad statistik. Dock överväger de positiva effekterna, när vi nu kan redovisa lön för yrken som speglar arbetsmarknaden på ett bättre sätt. Hur arbetar SCB med de insamlade löneuppgifterna? SCB granskar inkomna uppgifter mer utförlig med tanke på förändringarna. Merparten har kodat om sin personal och vi hoppas på giltiga och uppdaterade yrkeskoder för alla anställda i de utvalda företagen för att publicera lönestatistik per yrke med god kvalitet. Lönestatistiken I september förra året drog SCB igång den årliga insamlingen av lönestatistiken för privat sektor. Varje år är runt privata arbetsgivare utvalda att redovisa löneuppgifter för sina anställda, och i maj året efter publiceras uppgifterna på scb.se. Totalt handlar det om över en miljon uppgifter. SCB samarbetar med flera arbetsgivarorganisationer för att minska uppgiftslämnarbördan. Utvalda företag representerar flera i sin bransch och är viktiga för att man i slutändan ska kunna göra en skattning av lönerna på hela den privata arbetsmarknaden. 10 Källa:FÖRETAG 2015

11 Vikten av korrekt löne statistik och yrkeskoder Statistiken används både i Sverige och övriga världen för beräkningar av samhällsekonomins utveckling. Lönestatistiken har idag ett stort antal användare och intressenter. Det kan handla om forskare, andra statliga myndigheter, nationalräkenskaperna på SCB, internationella organisationer och inte minst allmänheten som kan hitta lön för sitt yrke på scb.se. Lönestatistiken är också viktig för att analysera osakliga löneskillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden, exempelvis mellan kvinnor och män. Mer lönestatistik på scb.se Du kan använda lönedatabasen på webbplatsens startsida. Indelningen på yrke är grov. I Statistik databasen finns en finare indelning på just yrke, dock inte de minsta med risk för att röja enskilda företag eller individer. Om jämställdhet i företagsvärlden Fler män än kvinnor är företagare i Sverige 72 respektive 28 procent. Fler män än kvinnor kan också tänka sig bli företagare, enligt Tillväxtverkets Entreprenörskapsbarometer. Hur ser då skillnaderna ut i företagsform Ett företag kan drivas som ett egenföretag eller som ett fåmansaktiebolag. Bland manliga företagare driver 40 procent aktiebolag och 60 procent är egenföretagare. Bland kvinnor är motsvarande siffror 25 respektive 75 procent. och hur ser uppdelningen ut efter näringsgren? I diagrammet ser vi en jämn könsfördelning endast inom utbildningsväsendet. I två näringsgrenar dominerade kvinnorna, i de övriga männen. Egna företagare år efter näringsgren 2013 Kvinnor % % Enheter för vård och omsorg Företagstjänster Hotell och restauranger Handel Fastighetsbolag Tillverknings- och utvinningsindustri Kreditinstitut och försäkringsbolag Byggindustri Män Personliga och kulturella tjänster m.m. Utbildningsväsendet Jordbruk, skogsbruk och fiske Informations- och kommunikationsföretag Transportföretag Företag inom energi och miljö % % Källa: Arbetskrafftsundersökningarna, AKU 2013 Daniel Widegren TIPS PÅ LÄNKAR Statistikdatabasen: statistikdatabasen.scb.se Lönedatabasen: scb.se/lonedatabasen/ Löneatlasen: scb.se/kartor/loneatlas Uppgiftslämnarinformation: scb.se/slp MER INFORMATION På uppdrag av regeringen presenterar SCB könsuppdelad statistik i fickboken På tal om kvinnor och män och på scb.se/jamstalldhet. På scb.se presenteras statistik kopplat till de jämställdhetspolitiska delmålen och inom tre fördjupningsområden. Ett område är Entreprenörskap och företagande med bland annat Förutsättningar för företagande, företagens ekonomi, operativa företagsledare och representation i styrelser. Varje box representerar en näringsgren. Storleken på boxen är proportionerlig mot antalet företagare i respektive näringsgren. Bredden visar könsfördelningen, kvinnor till vänster och män till höger. Helena Löf Källa:FÖRETAG

12 Statistik gör länder bättre Statistik är en av grundpelarna i ett modernt samhälle. Beslutsfattare behöver underlag för att fatta beslut och följa upp ett lands utveckling. Källa:Företag träffar Jean-Pierre Ntezimana på SCB:s avdelning Inter national Consulting Office, ICO som berättar om SCB:s bidrag till att bygga upp statistikkunskap i länder utanför EU. Sedan år 1983 arbetar SCB med kunskapsöverföring inom kompetensområdet statistik på den internationella marknaden utanför EU. SCB har en enorm erfarenhet och expertis inom statistikutveckling och vi har ett väldigt gott renommé internationellt. Vi är en av de ledande statistikmyndigheterna i världen att hjälpa andra att bli bättre, konstaterar Jean-Pierre. Fokus för SCB:s internationella arbete är de svenska biståndsländerna, i dagsläget på Västra Balkan, Östeuropa, Afrika och Asien. Det handlar dels om att överföra kunskap om den övergripande styrningen och ledningen av statistikproduktionsprocessen och det statistiska systemet, dels om enskilda statistikområden. Det handlar både om kunskap hos de som ska ta fram statistiken och de som ska använda den. Flera aktörer behöver samordna sig för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Spännande projekt på gång med Somalia Ett nytt spännande projekt är på gång Somalia. Landet består i nordväst av Somaliland, som förklarat sig självständigt men som inte blivit erkänt av världssamfundet, i nordöst av den delvis självstyrande regionen Puntland, inte heller den erkänd av världssamfundet, samt södra Somalia med huvudstaden Mogadishu. Södra Somalia har de senaste dryga 20 åren varit krigshärjat även om regeringen har När UNFPA gjorde folkräkningen satt man exempelvis posterade vid olika vattenhåll som är frekvent besökta av nomader under torrperioden för att kunna räkna även de som inte har en fast bosättning. ökat sin territoriella kontroll över de södra delarna under de senare åren. Många utmaningar återstår dock, då en del områden fortfarande är i händerna på Al-Shabaab. Puntland är också en del i den federala regeringen. Förfrågan från Sida om att inleda ett samarbete med Somalia, visar verkligen hur viktig statistiken är i uppbyggnaden av ett lands infra struktur, säger Jean-Pierre. Biståndsgivare, Världsbanken, Internationella valutafonden och andra står på kö för att få underlag som belyser alltifrån hur många invånare det finns i landet, vad de livnär sig på, hur utbildningsnivån ligger till, hur inflationen ser ut, vad som är de viktigaste import- och exportvarorna och vad landet har för ekonomisk tillväxt. Efterfrågan är enorm och utbudet i stort sett noll. Lösningsfokuserade arbetssätt Arbetet som väntar SCB i Somalia är både spännande och utmanande. Oroligheterna i landet har lämnat sina spår och nästan hela statsapparaten behöver byggas upp på nytt. Det gäller även statistikområ 12 Källa:FÖRETAG 2015

13 Foto: istock Bild: NyföretagarCentrum det där SCB behöver vara med och bygga upp det mesta från grunden. Jean-Pierre berättar att Somalia kommer ställa oss inför helt nya sätt att arbeta. Det ställer krav på oss att vara lösningsfokuserade och innovativa. På grund av det instabila läget i delar av landet kommer vi inte att ha några statistikkonsulter på plats arbetet får i så fall koordineras och utföras i grannländerna. Koordinering av arbetet inom detta projekt kommer också vara lite speciellt då SCB ska samverka med tre statistikenheter eller rättare sagt tre avdelningar för statistik inom planeringsministeriet i Mogadishu, Garowe-Puntland och Hargeisa-Somaliland. Det arbetar dessutom väldigt få personer på de respektive statistikenheter, med låg utbildningsnivå. Projektet kommer i första hand att handla om utbildning och bygga upp statistikkompetens, säger Jean-Pierre. Men det är också viktigt att vi kommer igång med de mest centrala indikatorerna som efterfrågas av världssamfundet och av de lokala beslutsfattarna. För närvarande färdigställs en begränsad folkräkning med hjälp av UNFPA*, som kommer ge mycket information att arbeta vidare med. Folkräkningen är också en förutsättning för att kunna gå vidare med en Hushållsundersökning där individers konsumtion och konsumtionsmönster undersöks. Hushållsundersökningen är en viktig komponent både för beräkning av inflation och BNP. Fattigdom och analfabetism Hur gör man då statistik i ett land som präglas av stor fattigdom och utbredd analfabetism? När UNFPA gjorde folkräkningen satt man exempelvis posterade vid olika vattenhåll som är frekvent besökta av nomader under torrperioden för att kunna räkna även de som inte har en fast bosättning. Det är ett bra exempel på innovativ statistikinsamling när den fungerar som allra bäst! Cecilia Hertzman *UNFPA, the United Nations Population Fund Källa:FÖRETAG

14 För småföretagare och vid nyetablering SCB:s närområdesprofil Närområdesprofilen är en populär produkt som ger dig information om marknaden. Den vänder sig i första hand till dig som ska, eller precis har startat företag. Snabbt får du ett marknadsunderlag att ta med till banken som stöd till din affärsidé. Närområdesprofilen ger ett intressant underlag för planering vid nyetablering: Passar läget för just min rörelse, når jag min målgrupp om jag lägger verksamheten här? Du får en snabb överblick av ett område både nattetid och dagtid. Det är många som gör sina inköp på lunchen eller till och från arbetet du ser alltså hur många som rör sig i området, som boende eller i arbete. Närområdesprofilen ger dig statistik för utvalda geografiska områden. Genom att utnyttja SCB:s många register kan vi erbjuda unika möjligheter att ge dig svaren på dina frågor. Hur går det till? Hur många bor eller arbetar inom en radie på 500 meter? Hur många kan nå mig inom 30 minuters bilresa? Med hjälp av en adress från dig, ringar vi in ett område utifrån en radie eller körtidssträcka, beroende på vad som passar dig bäst. Vilken information får jag? När du valt område skapar vi en statistikrapport i excel med tabeller och diagram som ger svar på följande frågor: Hur ser åldersstrukturen ut på de boende i närområdet? Hur många har sin arbetsplats i området? Hur ser köpkraften ut i området? Bor folk i bostadsrätt, hyresrätt eller i småhus i närområdet? Hur många bilar, motorcyklar och mopeder finns det i området? 14 Källa:FÖRETAG 2015

15 Foto: Scandinav, Anne Dillner EXEMPEL PÅ UPPGIFTER I STATISTIKRAPPORTEN MER INFORMATION om SCB:s Närområdesprofil får du på scb.se under Våra tjänster och Regionala statistikprodukter. Du är också välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post: Magnus Nyström Källa:FÖRETAG

16 Nyhet! Visualiserad svensk turism B Avsändare: Statistiska centralbyrån Örebro Hur påverkas Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar av lokala evenemang, nya sevärdheter eller förändringar i infrastrukturen? Finns det någon minsta gemensam geografisk nämnare för anläggningar med hög beläggningsgrad? Hur ser beläggningen ut i fjällen kontra skärgården eller i din verksamhets upptagningsområde? Antal gästnätter per län för SCB GER ER MÖJLIGHET till svar på dessa frågor när nu Inkvarteringsstatistikens anläggningsregister har koordinatsatts. Med hjälp av GIS har Sveriges alla verksamma hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser i anläggningsregistret fått sina unika nord-sydliga och öst-västliga koordinater och kan därmed pekas ut på karta. Anläggningsregistret uppdateras löpande med nytillkomna anläggningar. I skrivandets stund innehåller registret drygt koordinatsatta anläggningar. Det koordinatsatta registret skapar möjligheter att visualisera näringens utveckling genom olika tematiska kartor och det öppnar upp för analyser av turistiskt intressanta områden som skär genom län och kommuner, säger Karin Hallmén, projektledare vid SCB. Inkvarteringsstatistiken hjälper till att beskriva ett givet områdes tillfälliga befolkning och kan därmed ses som ett komplement till natt- och dagbefolkningen. Genom att koordinatsätta registret kan vi koppla samman Inkvarteringsstatistiken med all annan geokodad data för intressanta tväranalyser! Inkvarteringsstatistiken omfattas precis som SCB:s andra undersökningar av statistiksekretessen. För inkvarteringens del innebär det att data aldrig lämnas ut för grupper med färre än fem anläggningar. Monica Holmberg Gästnätter inom 1 km från kust Gästnätter >1-10 km från kust Gästnätter i fjällområde Övriga gästnätter Totalt antal gästnätter Kartan visar totalt antal gästnätter per län för Vikten av närhet till kusten för landets turistnäring framträder tydligt. En betydande del av gästnätterna sker på mycket liten yta, längs kusten och i flera län sker till och med majoritet av gästnätter inom 1 kilometer från kusten, kommenterar Marcus Justesen, GIS-expert vid SCB. 16 Källa:FÖRETAG 2015

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80 Datum Beteckning 2014-03-11 Ert datum Dnr 2014/52 Er beteckning Avdelningen för 2014-01-10 N2013/5588/ENT Datainsamling från företag och organisationer Cecilia Hertzman 019-176127, 076-722 6127 1(6) Regeringskansliet

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN Våren 2012 fick jag av regeringen uppdraget att leda en utredning som skulle presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter 2008-2009 2009-06-03 1 Statistik 3.2 Förslag från näringslivet som SCB avser att arbeta vidare med I föregående underlag

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Presentation av vårbudgeten 2017 Magdalena Andersson 18 april 2017 Foto: Maskot / Folio 1 I korthet Överskott hela mandatperioden Styrkan i Sveriges ekonomi

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer