Strategi i växande småföretag. Strategy in growing small businesses

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi i växande småföretag. Strategy in growing small businesses"

Transkript

1 Strategi i växande småföretag En beskrivning av hur strategier formas och bedrivs Strategy in growing small businesses A description of how strategies are formed and conducted Hampus Hellström Martina Pettersson Självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats, 15 hp. Självständigt arbetet inför: Kandidatexamen i företagsekonomi. Handledare: Carole Caulier Gustavsson Våren 2014

2 SAMMANFATTNING Småföretagen står för en stor del av de svenska arbetstillfällena på dagens arbetsmarknad vilket är en intressant kontext att undersöka på grund av deras bidrag till ett hållbart ekonomiskt samhälle. Det finns en problematik inom strategiforskning där forskningen har fokuserat på större företag vilket medför att befintliga teorier och modeller inte är anpassade till småföretagens situation. Studien utreder strategi i växande småföretag utifrån ett praktiskt perspektiv för att sedan förklara småföretagens strategiarbete med övergripande strategiteori för att skapa en djupare förståelse av småföretagens strategiarbete Forskningen har resulterat i tre identifierade områdesgrupper som påverkar hur strategi utformas och bedrivs i växande småföretag. Områdesgrupperna process, påverkan och utfall bildar tillsammans en förenklad modell för hur det partiska strategiska arbetet ser ut bland undersökta småföretag. Process utgörs av de interna processer som genomförs för att skapa strategin, påverkan utgörs av interna och externa faktorer som har påverkan på strategiarbetet och utfall är resultatet av det strategiska arbetet. Modellen visar en förenklad bild av småföretagarnas praktiska strategiarbete.

3 ABSTRACT Small businesses account for a large part of the Swedish jobs in today's labour market, which is an interesting context to investigate because of their contribution to a sustainable economic society. There is a problem in current strategy research where the research has focused on larger companies, which means that existing theories and models are not suited to small business situation. The study investigates strategy in growing small business from a practical perspective and then explains the small business strategy with the overall strategy theory to create a deeper understanding of small business strategy The research has resulted in three identified area groups that influence how strategy designed and conducted in growing small businesses. Area teams process, impact and outcome together form a simplified model of how the partisan strategic work looks like. The process consists of the internal processes that are implemented to create the strategy, impacts are the internal and external factors that have an impact on the strategy and outcome is the result of the strategic work. The model shows a simplified picture of small businesses practical strategy.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION SMÅFÖRETAGENS ROLL I SAMHÄLLET STRATEGI I SMÅFÖRETAG Utformning av strategiska processer i småföretag Syfte DISPOSITION METODOLOGI VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Ontologi Epistemologi KVALITATIV FORSKNINGSDESIGN Kvalitativ och kvantitativ data Enkät och intervju Kvalitativ tvärsnittsstudie Induktiv ansats METOD UNDERSÖKNINGSMETOD Kvalitativ enkät Semistrukturerad intervju Litteraturinsamling UNDERSÖKNINGS KVALITÉ Etiska ställningstaganden Kvalité ANALYSANSATS ANALYSPROCESSEN ANALYSNIVÅ Kodning för kvalitativ enkät Kodning för semistrukturerad intervju Resultat av kodning Genomförande av analys av de tre teman ANALYSNIVÅ PROCESS SMÅFÖRETAGENS STRATEGISKA PROCESS PLANERAD OCH GRADVIS UPPTRÄDANDE PROCESS Strategiska perspektiv Iterativ process PÅVERKAN SMÅFÖRETAGENS PÅVERKANSFAKTORER STRATEGISKA PÅVERKANSFAKTORER Externa faktorer Interna resurser Extern och intern analys UTFALL STRATEGINS UTFALL STRATEGISKT LÄRANDE RELATIONEN PROCESS, PÅVERKAN OCH UTFALL SLUTSATS VÄXANDE SMÅFÖRETAGS PRAKTISKA STRATEGIARBETE PRAKTISK BIDRAG TEORETISK BIDRAG VIDARE FORSKNING METODOLOGISK REFLEKTION TILLKÄNNAGIVANDE... 31

5 KÄLLFÖRTECKNING... I TRYCKTA KÄLLOR... I DIGITALA KÄLLOR... II PERSONLIG KOMMUNIKATION... II BILAGA 1... III BILAGA 2... V BILAGA 3... VII BILAGA 4... IX FIGUR 1 - UPPSATSEN DISPOSITION... 3 FIGUR 2 ANALYSANSATS (R = RESULTAT OCH T = TEORI) FIGUR 3 - REDUKTION AV DATA (KODNING) FIGUR 4 - PRESENTATION AV DATA (TEMATISERING) FIGUR 5 - SLUTSATSER OCH VERIFIERING (SUMMERING) FIGUR 6 - TEMA 1: PROCESS FIGUR 7 - GENERELLA STRATEGISKA PERSPEKTIV (WHITTINGTON, 2002, S 18) FIGUR 8 TYPES OF STRATEGY (MINTZBERG & WATERS, 1985, S 288) FIGUR 9 - TEMA 2: PÅVERKAN FIGUR 10 - INTERN OCH EXTERN ANALYS FIGUR 11 -TEMA 3: UTFALL FIGUR 12 - THE BASIC FRAMEWORK (GRANT, 2013, S 10) FIGUR 13 FÖRENKLAD MODELL AV UNDERSÖKTA SMÅFÖRETAGS PRAKTISKA STRATEGI ARBETE FIGUR 14 FÖRENKLAD MODELL AV UNDERSÖKTA SMÅFÖRETAGS PRAKTISKA STRATEGI ARBETE TABELL 1 - SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSDESIGNEN... 6 TABELL 2 - SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSMETOD... 8 TABELL 3 - SAMMANFATTNING AV LITTERATURSTUDIEN TABELL 4 EXEMPEL PÅ KODNINGSPROCESS... 15

6 1 INTRODUKTION Småföretagens roll i samhället bidrar till samhällets utveckling och är en stark källa för nya arbetstillfällen. Tillväxtverket (2011) har identifierat en tillväxtvilja hos småföretag som indikerar fortsatt bidrag till samhällets ekonomiska hållbarhet. Hur småföretagen utövar sin tillväxtvilja speglas i deras strategi. Tidigare forskning om strategi typer på att befintliga modeller och teorier inte är anpassade till småföretagens kontext och därmed svåra att applicera vid utformning av strategi i småföretag. Forskning behöver därför utreda hur det praktiska arbetet kring strategi sker i småföretag. 1.1 SMÅFÖRETAGENS ROLL I SAMHÄLLET Företagsutveckling handlar om att expandera, utveckla nya idéer, affärsmodeller och innovationer vilka skapar konkurrenskraft. Dagens samhällsdebatt lägger stort fokus på problematiken som råder i samspelet mellan forskningspolitik och näringspolitik samt möjligheten att finansiera företagsutveckling för att bidra till ett ekonomiskt hållbart samhälle. Det finns åtskilda åsikter om huruvida forskningspolitiken och näringspolitiken ska samspela, Företagarna ( ) hävdar att politiker bör satsa och koppla samman forsknings- och näringspolitiken om Sverige ska behålla sin roll som innovationsland. Medan debattartikel i Dagens Nyheter ( ) hävdar att forskningspolitiken har kommersialiserats och därmed tappat sitt primära syfte: att söka ny kunskap. Göteborgs-Posten ( ) lyfter fram en aspekt i vikten av en bred näringspolitik som kan bidra med mindre risker för företag att starta, växa och anställa. Dagens Nyheter, Företagarna och Göteborgs-Posten lägger tyngd på olika aspekter i debatten vilka alla syftar till hur politiska beslut kan underlätta företagsutveckling och skapa fler arbetstillfällen. Davidson (1997) menar att storföretagen och den offentliga sektorn inte bidrar med nya jobb på samma nivå som småföretagen, därför skulle arbetslöshetsnivån vara avsevärt högre om sysselsättningen i småföretag hade samma expansionsgrad som de stora företagen och den offentliga sektorn. (Davidson, 1997) Davidsons resonemang styrks enligt Företagarnas ( ) siffror som visar att 80 procent av alla nya arbetstillfällen skapas av företag med under 50 anställda vilket skapar ett intresse för kontexten småföretag på grund av deras bidrag till samhällets hållbarhet. För att stödja småföretagarnas expansion driver Företagarna ( ) kampanjen #4av5jobb som går ut på att uppmana politiker att satsa på småföretagen. Småföretagen bidrar med innovationer och utveckling som är viktiga för de svenska företagens konkurrenskraft på den globala marknaden men de är även källa för nya arbetstillfällen i det svenska samhället. Ur ett samhällsperspektiv finns därför ett intresse i småföretagarnas möjligheter att expandera och bidra till samhällets utveckling. Expansionen i småföretag har tagit fart under år 2013 efter ett trögt år 2012 (Affärsvärlden, ), Affärsvärlden hävdar att vart femte småföretag med anställda har ökad sina anställda och vart fjärde planerar att utöka sin personal. (Affärsvärlden, : Tillväxtverket, ) Det finns två möjligheter för expandering, vilka Tillväxtverkets undersökning (2011) har identifierat. De två tillväxtmöjligheterna för expandering är: tillväxt i omsättning utan att anställa samt tillväxt i både omsättning och antal anställda. Undersökningen visar en generell tillväxtvilja att öka i både omsättning och antalet anställda. (Tillväxtverket, 2011) Edelbrink och Engman (2009) presenterar två tillvägagångssätt för hur företag kan växa: organisatorisk tillväxt eller förvärv och sammanslagning av företag. Organisatorisk tillväxt syftar till att företaget expanderar utifrån redan befintliga resurser, exempel på organisatorisk tillväxt kan vara en vidareutveckling av redan befintliga produkter/tjänster eller att företaget satsar på att nå ut till nya marknader med befintliga produkter. Medan förvärv och sammanslagning av företag handlar om att företag slår sig samman eller köper upp en annan aktör. (Edelbrink & Engman, 2009) Det finns olika tillvägagångssätt för företag att uppfylla sin tillväxtvilja men alla tillvägagångssätt behöver avspegla företagets strategi. Sida 1

7 1.2 STRATEGI I SMÅFÖRETAG Harris och Gibson (2006) belyser områden inom växande småföretagares verksamhet som skapar problematik. De vanligaste områdena är administrativt, strategiskt och operativt arbete. Harris och Gibsons (2006) forskningsresultat framhäver att det administrativa och operativa arbetet kan lösas med beslutsstödsystem som är framtagna för kunden men det saknas en konkret lösning på hur småföretagarna ska lösa problematiken med strategi. (Harris & Gibson, 2006) Strategi är något som alla småföretag arbetar med även om de är medvetna om de eller inte. Strategiforskningen är ett brett område med mycket forskning där det kan vara svårt för småföretagare att komma i kontakt med behjälpligt material för att underlätta strategiska processer. Mir och Watsson (2000) anser att en ny syn på strategiforskning kan ge en djupare förståelse för strategiska processer. De menar att traditionell strategiforskning är bedriven ur ett realistiskt kunskapsperspektiv. Det realistiska perspektivet att bedriva strategiforskning på går enligt Mir och Watsson (2000) miste om att lyfta den praktiska problematiken med strategiska processer. En blandning mellan realism och konstruktivism lyfter problematik inom strategiforskning med organisatorisk verklighet samt hur den baseras på sociala system. Mir och Watson (2000) beskriver hur forskare ur ett konstruktivistiskt perspektiv inte bara observerar en organisation utan går djupare och letar efter erfarenheter och kunskaper organisationen har vilket leder till djupare förståelse i den kontext forskningen bedrivs. (Mir & Watson, 2000) Med denna syn på strategiforskning fokuserar forskaren på det faktiska arbete som sker i organisationen genom att ta del av de som faktiskt bedriver arbetet. Den traditionella forskningen om strategi tenderar att fokusera på att utveckla deskriptiva modeller för stora företag och sedan påbjuda dem på småföretag (Stewart, 2003). Modellerna är en förenklad bild av verkligheten vilket kan liknas vid en geografisk karta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Befintliga deskriptiva modeller för strategi är menade att passa in på stora företags kontexter och därför kan det bli problematiskt att applicera befintliga strategiska modeller på småföretag, företagsstorlek kan påverka kontexten företaget verkar i. Beroende på företagets storlek finns det olika resurser att tillgå vid strategiskt processer därför är det inte reallistiskt att generalisera strategimodeller som inte tar hänsyn till företagsstorlek. Verreynne (2006) visar en aspekt av det genom att se till de olika resurstillgångarna där stora företag har resurserna att bedriva en planerad rationell process där de undersöker organisationen och omvärlden för att kunna identifiera möjliga strategier och därmed ta underbyggda beslut. Medan enkelhet i strategiutformningen är en framgångsfaktor hos småföretag där strategier är en framväxande process som tar form utifrån de anställdas experiment. (Verreynne, 2006) Verreynne (2006) hävdar att processen för att ta fram en strategi är komplex och behöver anpassas dels till företagets storlek och kontext och därför är traditionella modeller för strategiarbete som är framtagna för stora företag svåra att applicera på småföretag. Vilket kan vara ett argument för varför 74 procent av de tillfrågade småföretagen i Berman, Gordan och Sussmans (1997) forskning anger att de inte använder sig av en planerad process. De visar att det finns meningsskillnader i hur strategier tar form i olika företagsstorlekar vilket Mintzberg (1990) påpekade redan i början av 1990-talet. Mintzbergs (1990) undersökning av den rationella strategiutformningen resulterade i att det finns en problematik och kritiken som framförs är att ingen modell är optimal utan måste anpassas till den rådande situationen och individuellt anpassa strategin efter företagets resurser, kompetenser och omvärld. Stewart (2003) har studerat småföretag med målet att undersöka relationen mellan strategisk planering och tillväxt. En undersökning som baserades på 121 svar från ägare och företagsledare visar att strategisk planering har en positiv påverkan på tillväxten. Stewarts (2003) förslag på vidare forskning är att gå på djupet för att undersöka hur det strategiska arbete faktiskt utformas i småföretag ur ett praktiskt perspektiv. I och med att Verreynne (2006) hävdar att en framväxande strategi är en framgångsfaktor för småföretag anser vi inte att det är tillräckligt att se på strategin utifrån Stewarts (2003) perspektiv. Meningsskillnaderna mellan Stewart (2003) och Verreynnes (2006) forskningsresultat kan bero på forskarnas olika syn på strategisk utformning där strategi kan vara ett framväxande fenomen eller planerad process. Mintzberg och Waters (1985) beskriver att en strategi Sida 2

8 rymmer både planerad och framväxande process då strategin kan vara planerad men delar faller bort under tiden samtidigt som andra växer fram och blir en del av strategin. Medan Stewarts (2003) förslag att utreda strategiutformning i småföretag som utgångspunkt anser vi att det är intressant att undersöka det praktiska strategiska arbetet som sker i växande småföretag UTFORMNING AV STRATEGISKA PROCESSER I SMÅFÖRETAG Bakgrunden och problemdiskussionen lyfter småföretagens roll i samhället och vikten av deras fortsatta utveckling för ett ekonomiskt hållbart samhälle. Småföretagen växer och Tillväxtverkets (2011) undersökning visar att det finns en generell tillväxtvilja hos småföretagen. Flertalet sätt för organisationer att växa behöver spegla organisationens strategi. Enligt Harrison och Gibson (2006) är strategiska processer i växande småföretag problematiskt vilket delvis grundas i att tidigare forskning inte anpassat befintliga modeller utefter småföretagens kontext. Den tidigare forskningen är riktad till medelstora och stora företag vilket medför att utformade teorier och modeller är anpassade till deras situation. Istället för att bedriva forskning som fokuserar på att generera ny teori har fokus legat på att applicera befintliga teorier på småföretag och försöka lösa de problematiker som uppstår i samband teoriapplicering. Därför anser vi det relevant och intressant att beskriva småföretagens strategiska processer utifrån företagens praktiska perspektiv för att sedan teoretisera deras arbete och bidra till ny kunskap genom att beskriva hur strategiska processer formas och bedrivs. Hur formas och bedrivs strategi i växande småföretag? SYFTE Forskningen syftar till att utreda strategi i växande småföretag utifrån ett praktiskt perspektiv. 1.3 DISPOSITION Figur 1 beskriver uppsatsens disposition. INTRODUKTION Småföretagens roll i samhället bidrar till samhällets utveckling och är en stark källa för nya arbetstillfällen. Tillväxtverket (2011) har identifierat en tillväxtvilja hos småföretag som indikerar fortsatt bidrag till samhällets ekonomiska hållbarhet. Hur småföretagen utövar sin tillväxtvilja speglas i deras strategi. Tidigare forskning om strategi typer på att befintliga modeller och teorier inte är anpassade till småföretagens kontext och därmed svåra att applicera vid utformning av strategi i småföretag. Forskning behöver därför utreda hur det praktiska arbetet kring strategi sker i småföretag. METODOLOGI Det vetenskapliga förhållningsättet i förhållande till syftet ligger till grund för valen som format forskningsdesignen. En kvalitativ tvärsnittsstudie har genomförts där primärt kvalitativ data samlats in. Kvantitativ data användes som ett komplement till kvalitativ data och syftade till illustrera en känsla för situationen. En induktiv ansats har tillämpats för att beskriva småföretagens praktiska strategiarbete med så lite teoretiska influenser som möjligt grundat i forskningsproblematiken. ANALYSANSATS Analysprocessen påbörjades med att insamlad data kodades, kategoriserades och resulterade slutligen i tre teman. Efter genomförd kodning har teori valts för att förklara de tre teman. Tema 1,2 och 3 analyseras var för sig i en första analysnivå för att sedan analyseras tillsammans i analysnivå 2. I analysnivå 2 användes ny teori för att identifiera relationen mellan tema 1,2 och 3 ur ett teoretiskt perspektiv. METOD Insamling av data har genomförts genom tre undersökningsmetoder: (1) kvalitativ enkät, (2) semistrukturerad intervju och (3) litteraturinsamling. Variationen i undersökningsmetoden har genererat flera perspektiv på forskningens problematik. Insamlingen av data har genomförts med hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vilket resulterade i att alla deltagande respondenter är anonyma för att säkerhetsställa konfidentialitetskravet. TEMA 1: PROCESS Process står för den strategiska process som småföretagen går igenom vid strategiskt arbete. Strategiprocessen ser olika ut för olika företag och kan sammanfattas i framväxande och planerad process för hur strategi tar form. TEMA 2: PÅVERKAN Varje småföretag har påverkansfaktorer som påverkar deras strategi. De strategiska påverkansfaktorerna är både interna och externa. Småföretagen genomför intern och extern analys för att kartlägga väsentliga påverkansfaktorer. TEMA 3: UTFALL Utfallet av strategin kan se olika ut och kan inte bestämmas på förhand. Småföretagens strategi ger både positivt och negativt utfall. Utfallet kan användas för strategiskt lärande oavsett utfallets karaktär. Positivt och negativt utfall ger feedback på strategin och kan användas för omformulering av strategin SLUTSATS Forskningens slutsats besvarar syftet genom att illustrera vår modell (figur 14) som är en förenklad bild för hur strategi formas och bedrivs i småföretag. Modellen har vetenskapliga teoretiska inslag men kräver vidare forskning för att uppnå validitet. Forskningens bidrag är begränsade och utgörs till största del av en ingång till hur det strategiska arbetet i småföretag kan utforskas. RELATIONEN PROCESS, PÅVERKAN OCH UTFALL Process, påverkan och utfall sammanfattar undersökta småföretags partiska strategiarbete. Process och påverkan har ett ömsesidigt beroende och påverkar utformningen av strategi. Utfallet är resultatet av strategin och kan användas för att omformulera strategin. Figur 1 - uppsatsen disposition Sida 3

9 2 METODOLOGI Det vetenskapliga förhållningsättet i förhållande till syftet ligger till grund för valen som format forskningsdesignen. En kvalitativ tvärsnittsstudie har genomförts där primärt kvalitativ data samlats in. Kvantitativ data användes som ett komplement till kvalitativ data och syftade till illustrera en känsla för situationen. En induktiv ansats har tillämpats för att beskriva småföretagens praktiska strategiarbete med så lite teoretiska influenser som möjligt grundat i forskningsproblematiken. 2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ONTOLOGI Ontologi är läran om hur forskare uppfattar verkligheten och vad som finns. En viktig aspekt i ontologi är huruvida sociala entiteter kan eller ska uppfattas vilket definieras utifrån två ståndpunkter: objektivism och konstruktivism. Forskare som anser att verkligheten är oberoende av de sociala aktörernas interaktioner har en objektivistisk ontologisk ståndpunkt, vilket betyder att sociala fenomen finns oavsett aktörernas påverkan. En konstruktivistisk ontologisk ståndpunkt ifrågasätter däremot åsikten att kulturen på förhand kan vara given, de menar istället att de sociala aktörerna skapar subjektiva sociala fenomen. Bryman och Bell (2005) menar att socialkonstruktivism innebär att sociala företeelser och kategorier inte enbart skapas vid socialt samspel utan att de också ständigt förändras. (Bryman & Bell, 2005) Vår ontologiska ståndpunkt grundas i att vi anser att varje undersökningsobjekt har, genom sina individers samspel, skapat en omgivning som är specifik för just dem vilket vi kommer ta hänsyn till med ett förhållningssätt likt det konstruktivistiska förhållningssätt. Synsättet kan ytterligare förklaras enligt Eriksson & Wiedersheim-Pauls (2011) beskrivning med barnet och det blå bordet. I en familj hade man ett ganska stort bord i vardagsrummet. Den lilla pojken i familjen kallade det alltid för det blå bordet, trots att det hade bruna ben och brun bordsskiva. Ingen förstod det förrän en dag någon (under en fest) råkade välta bordet. Då såg man att bordet hade blå undersida. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s.38-39) Sensmoralen är att det finns olika sätt att se på saker och beskriva samma sak beroende på vilken infallsvinkel beaktaren har. Det sociala samspelet som råder i företagen påverkar kontexten de verkar i vilket är väsentligt för vår forskning. Vi kommer att upprätthålla ett förhållningssätt genom en medvetenhet om att individernas samspel i de olika undersökningsobjekten påverkar kontexten de verkar i. Vi anser att det kan bero på individen hur en fråga tolkas och svaras på, beroende på deras syn på verkligheten. För att svara på syftet att utreda strategi i växande småföretag utifrån ett praktiskt perspektiv kommer småföretagens strategiarbete beskrivas utifrån vår syn på verklighet. Eftersom att individer kan se fenomen på olika sätt anser vi att det är centralt att tolka individer i organisationernas syn på strategi. Beroende på individen kan strategi beskrivas på olika sätt. Vi kommer inta ett förhållningssätt som är öppet för olika beskrivningar och på så vis identifiera större områden för hur strategiarbetet praktiskt fungerar i småföretag EPISTEMOLOGI Kunskapsteori behandlar frågeställningar om vad som anses vara godtagbar kunskap inom ett område. Bryman och Bell (2005) lyfter frågan om det är möjligt att studera den sociala verkligheten med naturvetenskapens metoder och verklighetsbild. Det finns två huvudsakliga kunskapsteoretiska uppfattningar: positivism och tolkande perspektiv. Sida 4

10 När en naturvetenskaplig metod används vid studier av den sociala verkligheten har forskaren enligt Bryman och Bell (2005) ett positivistiskt synsätt. Positivismen har en naturvetenskaplig inriktning för hur kunskap accepteras och genereras. Positivismen erkänner fakta som kan bekräftas via våra sinnen vilket innebär att det är de observerbara fenomenen som är av intresse. Observationen ska vara objektiv, det vill säga värderingsfri. Medan det tolkande perspektivet lämnar utrymme för förståelse och tolkning av den sociala verkligheten och de sociala aktörernas uppfattningar. När den sociala verkligheten studeras krävs olika logiker beroende på forskarens kunskapsteoretiska synsätt. Positivismen och tolkande perspektivet syftar till att uppnå två olika resultat, där det förstnämnda vill förklara medan det sistnämnda vill förstå det mänskliga beteendet. (Bryman & Bell, 2005) För att utreda vår identifierade problematik har vi intagit ett tolkande perspektiv vilket möjliggör en förståelse för växande småföretags strategiska arbete. Det tolkande perspektivet använder vi genom att vara öppna för undersökningsobjektens uppfattningar, erfarenheter och tolkningar. Vårt syfte att utreda företags syn på strategi kommer att ge oss olika uppfattningar och tolkningar av hur verkligheten ser ut. Kunskapen studien kommer att bidra med är inte en presentation av alla praktiska faktorer som påverkar det strategiska arbetet utan kommer snarare lyfta ut ett fåtal större faktorer som påverkar strategi. Motiveringen till att presentera större faktorer är att de kan finnas väldigt många mindre faktorer i strategiarbetet vilka är komplexa och kontextberoende eftersom verkligheten kan uppfattas på olika sätt. Genom att beskriva större faktorer kan forskningen bidra med en infallsvinkel på hur strategi kan se ut i småföretag. I introduktionen presenterade vi tidigare forskning som visar att det finns en problematik i att använda positivismen eftersom perspektivet inte är tillräckligt, vilket var ett motiv till att det tolkande perspektivet har använts för att förstå kontexten småföretag befinner sig i. Med vårt förhållningssätt kommer vi tolka det empiriska materialet för att skapa en uppfattning för hur strategi i växande småföretag utformas och bedrivs. 2.2 KVALITATIV FORSKNINGSDESIGN Forskningsdesignen baseras på forskningens syfte och det vetenskapliga förhållningssättet som utgör forskningens genomförande. Bryman och Bell (2005) presenterar två olika typer av forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ. Med en kvantitativ forskningsdesign ämnar forskaren kvantitativt mäta ett fenomen och har huvudsakligen ett deduktivt förhållningssätt där objektivitet är centralt. (Bryman & Bell, 2005) Medan kvalitativ forskningsdesign vanligen har ett induktivt förhållningssätt och fokuserar på att skapa förståelse för ord och termer istället för att kvantifiera dessa. Den kvalitativa forskningsdesignen utgår inte från objektivismen utan förutsätter att företeelser är konstruerade. (Bryman & Bell, 2005) Vårt vetenskapliga förhållningssätt i förhållande till syftet gör att en kvalitativ forskningsdesign är lämplig. Jacobsen (2011) beskriver att kvalitativ forskningsdesign väljs när forskaren är intresserade av att skapa klarhet i vad som ligger i ett begrepp eller fenomen. Den kvalitativa forskningsstrategin kommer således skapa klarhet i problematiken som forskningen grundar sig i. Våra övergripande val för uppsatsens forskningsdesign beskrivs nedan i tabell 1. Sida 5

11 Tabell 1 - Sammanfattning av forskningsdesignen Vad? Hur? Varför? Typ av data Kvalitativ data Kvalitativa data har använts för att tolka hur respondenterna ser på strategi i småföretag. Kvalitativ data valdes då vårt epistemologiska och ontologiska förhållningsätt förespråkar vikten i att fånga individernas uppfattningar och tolkningar för att svara på syftet. Kvantitativ data Kvantitativ data användes för att mäta respondenternas inställning. Kvantitativ data använde som ett komplement till den kvantitativa datan och syftade till illustrera en känsla för situationen. Undersökningsmetod Enkät En enkät med öppna frågor. Baserade på temana strategi och tillväxt. För att beskriva småföretagarnas strategiarbete ur ett praktiskt perspektiv. Intervju Semistrukturerad intervju som baseras på samma teman som enkäten Används som komplement till den semistrukturerade intervjun. Undersökningsdesign Kvalitativ tvärsnittsstudie Utskick av kvalitativa enkäter till ledare småföretag För att skapa en bild av hur olika småföretag arbetar med strategi och på så vis få infallsvinklar om vad som kan vara viktigt vid utformning av strategi. Metodansats Induktiv ansats Utgår från insamlad empiri och använder teori för att förklara hur strategi används i småföretag Problemdiskussionen presenterar hur strategiforskning bedrivits utifrån ett deduktivt förhållningssätt vilket bidragit till att befintliga strategimodeller inte är anpassade till småföretag. Därför har vi valt forma vår forskning utifrån ett induktivt förhållningssätt för att undersöka hur de faktiskt gör KVALITATIV OCH KVANTITATIV DATA Kvantitativ forskning har statiska drag och kan mätas medan kvalitativ forskning är inriktad på det processuella och dynamiska (Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ data som är inriktad på de processuella och dynamiska dragen som utspelar sig i småföretagarnas strategiska arbete utgör en av delarna av forskningsstrategin. För att kunna uppfylla syftet att utreda strategiskt arbete i småföretag med vår kunskapssyn anser vi att individernas tolkningar och uppfattningar är centrala för att skapa förståelse. För att utreda problematiken i hur växande småföretag praktiskt använder sig av strategiska processer ur deras perspektiv anser vi att det är viktigt att komma åt deras egna tolkningar och beskrivningar. Vi har primärt använt oss av kvalitativ data men även tagit stöd av kvantitativ data för att tolka respondenternas svar. I vårt fall har vi använt kvantitativ data i form av en skala som ger en indikation av företagens inställning till ämnet i fråga. Den har inte använts för att mäta samband utan snarare att ge en känsla av hur respondenterna upplevt situationer. Bryman och Bell (2005) anser att kvalitativ och kvantitativ data kan komplettera varandra för att fylla ut luckor genom att se till samverkan mellan de två datatyperna. Kvalitativ och kvantitativ data kan tillsammans skapa en större tillförlitlighet att bygga forskningen på genom att inkludera två uppfattningar av verkligheten. Vi är medvetna om att Bryman & Bells (2005) syftar till att använda kvantitativa data på ett traditionellt sätt men vi anser att den kvantitativ data kan ge oss en indikation på hur respondenterna uppfattat olika fenomen ENKÄT OCH INTERVJU Enligt Bryman och Bell (2005) brukar tillvägagångssättet i enkäter inta en mer strukturerad form vilket vanligen ses i kvantitativ forskning medan kvalitativ forskning ger tyngd till respondenternas egna uppfattningar. Vårt syfte och vetenskapliga förhållningssätt förutsätter att data ska ha skapats av individers tolkningar och uppfattningar. För att ta hänsyn till detta har vi valt att genomföra en kvalitativ enkätundersökning. Sida 6

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER?

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? En kvalitativ undersökning om påverkande faktorer gällande styrmedel i småföretag DOES SIZE MATTER? A qualitative study of factors affecting economic instruments in small businesses Martina

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Företagsekonomiska Institutionen FEKN90, Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2014 Hållbarhetsredovisning - En jämförande fallstudie av tre svenska energibolag Författare Emma Hjalmarsson

Läs mer

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag En studie av svenska affärssystemsprojekt Johan Hallquist Eric Johansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01828--SE Institutionen för

Läs mer

HÅLLBART KONSUMENTBETEENDE SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOR

HÅLLBART KONSUMENTBETEENDE SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOR HÅLLBART KONSUMENTBETEENDE En undersökning om hur kunder kan engageras att främja hållbarhetsaspekten vid klädinköp SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOR A study on how customers may be involved in promoting

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm How companies can implement Customer Relationship Management - A

Läs mer

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Strategies

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

ISRN nr: Izabela Szpakowska Lindsjö Johan Wester. Vårterminen 2008 Handledare: Åsa Karin Engstrand

ISRN nr: Izabela Szpakowska Lindsjö Johan Wester. Vårterminen 2008 Handledare: Åsa Karin Engstrand ISRN nr: HRM praktiker inom svensk detaljhandel HRM practices in Swedish retailing Izabela Szpakowska Lindsjö Johan Wester Vårterminen 2008 Handledare: Åsa Karin Engstrand Sammanfattning Magisteruppsats

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ MARKNADEN OCH DRIVKRAFTER BAKOM VALET ATT STARTA EGET Magisteruppsats i Företagsekonomi Albertino Junior Lopes Livramento 850604 Ronza Mousa 880707 VT 2011:

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism - Den organisatoriska bloggens funktioner för svenska turistdestinationer Författare: Ghebaru, Emma Turismekonomprogrammet Henningsson, Diana

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen?

Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen? Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen? En studie inom hemtjänsten Hana Davidson Carin Keijsner Magisteruppsats Höstterminen 2011 Handledare:Roland Almqvist, Olle Högberg och Nicklas Wällstedt

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet

Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet Kultur och Samhälle Urbana Studier Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet En fallstudie av ABOB A better option bag Marketing environmentally friendly products on the internet A case study

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer