PD 42. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PD 42. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend"

Transkript

1 PD 42 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas paācība Instrukcija Kasutusjuhend en da no fi ru lv lt et Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

2 1 + +± Ç # + +{ +[ +] Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

3 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

4 7 8 Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

5 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PD 42 Laserdistansätare Läs noga igeno bruksanvisningen innan du använder verktyget/instruentet. Förvara alltid bruksanvisningen tillsaans ed verktyget/instruentet. Se till att bruksanvisningen följer ed verktyget/instruentet, o detta länas till en annan användare. Innehållsförteckning Sidan 1 Allän inforation 40 2 Beskrivning 41 3 Verktyg, Tillbehör 44 4 Teknisk inforation 44 5 Säkerhetsföreskrifter 45 6 Före start 46 7Drift 49 8 Skötsel och underhåll 56 9Felsökning Avfallshantering Tillverkarens garanti Försäkran o EU-konforitet (original) 58 1 Siffrorna hänvisar till olika bilder. Bilderna so hör till texten hittar du på det utvikbara oslaget. Ha alltid detta uppslaget vid genogång av bruksanvisningen. Instruentets koponenter, anöver- och indikeringsdelar På/av-knapp ; Mätknappen på sidan = Grafisk display % Mätknapp & Raderingsknapp (Clear) ( Horisontallibell ) Funktionsknapp + Mätspets ¹/₄"-gänga för ätförlängning PDA 71 / Bakre anslagsstift : Minusknapp Plusknapp $ ¹/₄"-gängapåundersidan Referensknapp Optiskt sikte Utgångslaserlins Q Mottagningslins W Vertikallibell 1 Allän inforation 1.1 Riskindikationer och deras betydelse FARA Anger överhängande risker so kan leda till åra personskador eller dödsolycka. VARNING Anger en potentiell risksituation so skulle kunna leda till allvarlig personskada eller dödsolycka. FÖRSIKTIGHET Anger situationer so kan vara farliga och leda till skador på person eller utrustning. Används för viktiga anärkningar och annan praktisk inforation. 1.2 Förklaring av illustrationer och fler anvisningar Varningssyboler Varning för allän fara 40

6 >1/4s Övriga syboler Läs bruksanvisningen före användning Återvinn avfallet Laserklass II enligt CFR 21, 1040 (FDA) Laserklass 2 enligt IEC/EN :2007 Titta inte in i strålen Teperaturindikering Batteriindikering Maskinvarufel Ogynnsaa signalförhållanden KCC REM- HLT PD42 Här hittar du identifikationsdata på verktyget/instruentet Typbeteckningen och serienuret finns på instruentets typskylt. Skriv in dessa uppgifter i bruksanvisningen så att du alltid kan ange de o du vänder dig till vår representant eller verkstad. Typ: Serienr: 2Beskrivning 2.1 Korrekt användning Verktyget är avsett för avståndsätning, addering och subtrahering av avstånd sat försett ed en ängd praktiska funktioner, so t.ex. tier, beräkning av yt-, voly- och in/ax-värden, uppätning/utstakning, uträkning av ålningsytor och pythagoreiska funktioner sat datainne. Använd inte instruentet so nivelleringsinstruent. Mätning ot cellplast t.ex. styropor eller styrodor snö, starkt reflekterande ytor etc. kan leda till isisande ätresultat. Instruentet och dess tillbehör kan utgöra en risk o de används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna. Ta hänsyn till ogivningen. Använd inte instruentet i utryen där brand eller explosionsrisk föreligger. Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll so ges i bruksanvisningen. För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör insaterktyg från Hilti. 41

7 Instruentet får inte ändras eller byggas o på något sätt. Över- eller underskrid inte drift- och förvaringsteperaturerna. 2.2 Display Displayen visar ätvärden, inställningar och status för instruentet. I ätläget visas aktuella ätvärden längst ner på displayen (resultatraden). Vid funktioner so t.ex. yta visas de uppätta avstånden på ellanresultatraderna och det beräknade resultatet visas längst ner på displayen. 2.3 Displaybelysning Vid dåliga ljusförhållanden kopplas displaybelysningen autoatiskt på när någon av knapparna trycks in. Efter 10 sekunder inskas ljusstyrkan ed 50 %. Trycker du inte på någon annan knapp ino totalt 20 sekunder, släcks belysningen. Displaybelysningen kräver extra strö. Batterierna tar fortare slut o du använder displaybelysningen ofta. 2.4 Funktionsprincip Avståndet äts längs en utsänd laserätningsstråle tills strålen träffar en reflekterande yta. Det är enkelt att identifiera ätningsålet geno den röda laserätpunkten. Räckvidden beror på reflektionsförågan och ålytans beskaffenhet. 2.5 Mätprincip Instruentet sänder ut en synlig laserpuls so reflekteras ot något föreål. Drifttidens värde ger ett ått på avståndet. Denna ätprincip edger ycket snabba och tillförlitliga avståndsätningar för objekt so saknar reflektorer. 2.6 Noral ätindikering Den norala ätindikeringen aktiveras varje gång so instruentet slås på ed på/av-knappen eller ätknappen. 2.7 Displaysyboler Teperatur Teperaturen är för hög (>+50 C) / för låg (<-10 C) Kyl resp. vär instruentet Ogynnsaa signalförhållanden För lite reflekterat laserljus Håll in ätavståndet >50 från frakanten. Rengör optiken. Mät ot en annan yta eller använd åltavla. Allänt askinvarufel Koppla från instruentet och koppla till det igen. Kontakta Hilti-service o felet kvarstår. 2.8 Knappsats Mätningsknapp Plusknapp Minusknapp Funktionsknapp Aktiverar lasern. Startar avståndsätning. Aktiverar kontinuerlig ätning (håll intryckt ca 2 s). Avbryter den kontinuerliga ätningen. Aktiverar avstånds-, yt- och volyadditionen. Avstånden adderas i den norala ätindikeringen och i ålarfunktionen. Ytor och volyer adderas i de relevanta funktionerna. Aktiverar avstånds-, yt- och volysubtraktionen. Avstånden subtraheras i den norala ätindikeringen och i ålarfunktionen. Ytor och volyer subtraheras i de relevanta funktionerna. Aktiverar alltid den senast använda funktionen. 42

8 Funktionsknapp Raderingsknapp (Clear) På/av-knapp Referensknapp Trycker du flera gånger på knappen aktiveras/väljs funktionerna i tur och ordning, förutsatt att inga ätvärden föreligger. O det finns ätvärden: alla ätvärden raderas och funktionen startas o. Avbryter kontinuerlig ätning (Tracking). C knappen har olika funktioner beroende på driftläget Avbryter kontinuerlig ätning (Tracking). Raderar den norala ätindikeringen. Raderar den senaste ätningen och backar ett steg i funktionsenyn. Raderar datainnet (håll knappen nedtryckt när innet visas). Avslutar funktionen när inga ätvärden föreligger. När instruentet är frånkopplat trycker du en gång på knappen för att koppla till det. Är instruentet frånkopplat, aktiverar du enyn geno att hålla knappen intryckt. Är instruentet tillkopplat, kopplar du från det geno att trycka en gång på knappen. Skiftar ätreferensen ellan fräre ände, stativ (gängan på undersidan) och bakre ände. 2.9 Tillståndsindikering för batteriet Antal segent Laddningsstatus i % 4 =100%laddning 3 = 75 % laddning 2 = 50 % laddning 1 = 25 % laddning 0 helt urladdat 2.10 I standardutrustningen ingår 1 Laserdistansätare PD 42 1 Handledsre 1 Måltavla PDA 51 2 Batterier 1 Batterinyckel 1 Bruksanvisning 1 Tillverkarcertifikat 2.11 Lasersiktesglasögon PUA 60 Detta är inga laserskyddsglasögon, de skyddar inte ögonen från laserstrålning. Glasögonen får inte användas i trafik på grund av att de begränsar färgseendet. Lasersiktesglasögonen PUA 60 ökar laserstrålens synlighet avsevärt Måltavla PDA 50/51/52 Måltavlan PDA 50 består av hårdplast ed ett särskilt reflektionsskikt. Det är läpligt att använda åltavlan under beärliga ljusförhållanden vid avstånd på er än 10. Måltavlan PDA 51 är inte utrustad ed reflektionsskikt och rekoenderas vid beärliga ljusförhållanden och kortare avstånd. Måltavlan PDA 52 är försedd ed saa reflektionsskikt so PDA 50. PDA 52 är dock väsentligt större, i A4-forat (210 x 297 ). Tack vare det större foratet går det lättare att rikta in sig på denna åltavla vid långa avstånd. 43

9 O öjligt bör ätningen ske lodrätt ot åltavlan för att säkerställa ett tillförlitligt avståndärde. I annat fall kan det hända att ålpunkten på åltavlan inte sitter på saa nivå so uppställningspunkten (parallax). Vid ycket noggranna ätningar ed åltavla ska värdet 1,2 läggas till det avstånd so uppäts Mätförlängning PDA 71 Mätförlängningen är tillverkad av aluiniu och försedd ed ett icke-ledande plasthandtag. Skruven på ätförlängningen skruvas in i gängbussningen vid det bakre instruentanslaget på PD 42. Så snart ätförlängningen skruvas i, växlar det bakre instruentanslaget till spetsen på ätförlängningen. Detta förlänger det bakre anslaget ed (50 tu). 3 Verktyg, Tillbehör Beteckning Beskrivning Måltavla PDA 50 Måltavla PDA 51 Måltavla PDA 52 Mätförlängning PDA 71 Beteckning Beskrivning Handledsre PDA 60 Väska PDA 65 Lasersiktesglasögon PUA 60 4 Teknisk inforation Med reservation för tekniska ändringar! Teknisk inforation Värdeangivelse Ströförsörjning 3 V DC AA batterier Kontroll av batteristatus Batteriindikering ed 4 segent för 100 %, 75 %, 50%och25%laddning:Allasegentärsläckta:Batteriet tot Mätoråde 0, Noralt ätoråde utan åltavla Väggavskivaterial,vit:100 Betong, torr: 70 Tegel, torr: 50 Precision ±1,0 för enstaka eller kontinuerliga ätningar Minsta visningsenhet 1 Stråldiaeter Strållängd 10 : Max. 6 Strållängd 50 : Max. 30 Strållängd 100 : Max. 60 Grundläggande användningssätt Enstaka ätningar, kontinuerlig ätning, beräkningar/funktioner Display Upplyst punktatrisdisplay ed peranent visning av driftstatus och ströförsörjning Laser synlig 635 n, Sänkt utgångseffekt 1 W: Laserklass 2: IEC/EN :2007; laser class II CFR (FDA) 44

10 Teknisk inforation Optiskt sikte Autoatisk frånkoppling Värdeangivelse Sidoonterad ed laserreferens Laser: 1 in Verktyg: 10 in Batterilivslängd Max. antal ätningar ed påslagen laser under en tid av 10sAlkaliangan NiMH Driftteperatur C Förvaringsteperatur C Skyddstyp (uto batterifack) IP 54 da- och stänkvattenskydd IEC Vikt utan batteri 170 g Mått 120x55x28 Meny/Enheter Avstånd Yta Voly Meter ² ³ c Centieter ² ³ Millieter ² ³ In Tu.decial tu² tu³ In ¹/₈ ¹/₈" tu² tu³ In ¹/₁₆ ¹/₁₆" tu² tu³ In ¹/₃₂ ¹/₃₂" tu² tu³ ft fot.decial fot² fot³ ft¹/₈ fot-tu-¹/₈ fot² fot³ ft¹/₁₆ fot-tu-¹/₁₆ fot² fot³ ft¹/₃₂ fot-tu-¹/₃₂ fot² fot³ Yd Yard.decial Yard² Yard³ 5 Säkerhetsföreskrifter Föruto de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel åste följande föreskrifter alltid följas. 5.1 Grundläggande säkerhetsföreskrifter a) Säkerhetsanordningarna får inte inaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort. b) Se till att barn inte befinner sig nära laserinstruentet. c) O instruentet skruvas isär på ett felaktigt sätt kandelaserstrålarsoskickasutöverstigaklass 2. Låt endast auktoriserad personal från Hiltiservice reparera instruentet. d) Kontrollera alltid före start att instruentet fungerar korrekt. e) Instruentet får inte användas i närheten av gravida kvinnor. f) Mätningar på dåligt reflekterande underlag och i högt reflekterande ogivningar kan leda till felaktiga ätningsresultat. g) Mätningar geno en glasskiva eller andra objekt kan förvanska ätresultatet. h) Mätvillkor so ändras snabbt, till exepel på grund av personer so springer i vägen för ätstrålen, kan ge felaktiga ätresultat. i) Rikta aldrig instruentet ot solen eller ot andrastarkaljuskällor. 5.2 Fackässigt iordningställande av arbetsplatsen a) Undvik onaturliga kroppsställningar vid arbeten på stege. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen. b) Kontrollera ätreferensens inställning före ätningen. c) Låt alltid instruentet anta ogivningens teperatur innan du använder det, o det har flyttats från stark kyla till ett varare utrye eller ovänt. d) Kontrollera för säkerhets skull de inställningar du gjort och tidigare inställningar. 45

11 e) När du använder doslibellen bör du inte titta rakt på verktyget. f) Säkra arbetsorådet och se till att strålen inte riktas ot andra personer eller ot dig själv när instruentet onteras. g) Använd endast instruentet ino det definierade driftsorådet. h) Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor. 5.3 Elektroagnetisk kopatibilitet Gäller endast Korea: Detta instruent är avsett för de elektroagnetiska vågor so förekoer i koersiella lokaler (klass A). So användare bör du tänka på detta och inte använda instruentet i bostadsutryen. Även o instruentet uppfyller de höga kraven i gällande norer kan Hilti inte utesluta öjligheten att det kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktiga resultat. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instruent (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs. Instruentet uppfyller villkoren för klass A; störningar i bostadsoråden går inte att utesluta. 5.4 Allänna säkerhetsåtgärder a) Kontrollera instruentet innan du använder det. O det skulle vara skadat på något sätt, läna in det till Hiltis serviceverkstad för reparation. b) O du har tappat instruentet, eller o det har utsatts för annan ekanisk påverkan, åste dess precision provas. c) Även o instruentet är konstruerat för användning på byggplatser bör du hantera det varsat, i likhet ed andra ätinstruent. d) Instruentet är skyddat ot fukt en bör ändå torkas av innan det placeras i transportväskan. 5.5 Elektricitet a) Batterierna åste förvaras oåtkoliga för barn. b) Batterierna får inte överhettas eller kastas i öppen eld. Batterierna kan explodera eller avge giftiga ångor. c) Ladda inte batterierna. d) Batterierna får inte lödas fast i instruentet. e) Ladda aldrig ur batterierna ed kortslutning. De kan överhettas och orsaka brännskador. f) Batterierna får inte öppnas eller utsättas för kraftig ekanisk belastning. 5.6 Laserklassificering Beroende på version otarar instruentet laserklass 2, enligt IEC :2007/EN :2007 och klass II enligt CFR (FDA). Instruentet kan användas utan att speciella skyddsåtgärder vidtas. O ögat kortvarigt skulle utsättas för laserstrålen skyddas det av ögonlocksreflexen. Denna reflex påverkas dock av ediciner, alkohol och droger. Trots detta bör an inte titta direkt in i ljuskällan (det är skadligt på saa sätt so att titta rakt på solen). Rikta aldrig laserstrålen ot någon person. 5.7 Transport Transportera alltid instruentet utan batterier. 6Förestart 6.1 Sätta i batterier 2 FÖRSIKTIGHET Sätt aldrig i skadade batterier. FÖRSIKTIGHET Byt alltid ut hela batterisatsen. FARA Blanda inte gala och nya batterier. Använd inte batterier från olika tillverkare eller ed olika typbeteckning. 1. Skruva av batterilocket på baksidan. 2. Ta ut batterierna ur förpackningen och sätt in de direkt i instruentet. Se till så att polerna placeras rätt (se arkeringen i batterifacket). 3. Se till att batterifackets spärr hakar i ordentligt. 6.2 Koppla till/från instruentet 1. Instruentet kan slås på ed såväl på/av-knappen so ed ätknappen. 2. Tryck på på/av-knappen i frånkopplat läge: instruentet slås på. Lasern är frånkopplad. 3. Tryck på på/av-knappen i tillkopplat läge: verktyget kopplas från. 4. Tryck på ätknappen i frånkopplat läge: instruentet och lasern slås på. 46

12 6.3 Första distansätningarna 1. Tryck en gång på ätknappen. Är ätaren frånkopplad kopplas den och ätstrålen in. O ätaren är tillkopplad kopplas ätstrålen till. 2. Sikta ed laserpunkten på en vit yta cirka 3 10 bort. 3. Tryck en gång till på ätknappen. På indre än en sekund visas avståndet till exepel på Du har utfört den första avståndsätningen ed instruentet. 6.4 Menyinställningar Gängapåundersidan Bakre kant MENU Anslagsspets 1. Starta enyn geno att trycka på det frånkopplade instruentets på/av-knapp i ca 2 sekunder. 2. Tryck på plusknappen för att koppla till eller från ljudsignalen. 3. Tryck på inusknappen för att i tur och ordning växla ellan enheterna. 4. Tryck en gång på på/av-knappen för att avsluta enyn. Instruentet är frånkopplat och alla indikerade inställningar sparas. 6.5 Mätreferenser Instruentet kan äta avstånd från 5 olika anslag eller referenser. Växlingen ellan fräre och bakre kant utförs ed referensknappen fratill på instruentets vänstersida. Viks anslagsspetsen ut 180 skiftas anslaget autoatiskt till anslagsspetsen. När ätförlängningen skruvas i på instruentets baksida (batterifacket), registeras den autoatiskt av instruentet och indikeras ed den långa ätspetssybolen. Mätförlängningen PDA 71 går också att skruva i på undersidan detta registreras dock inte autoatiskt. Fräre kant Mätförlängning PDA 71 för inskruvning på baksidan. 6.6 Optiskt sikte 3 Använd siktet på läpligt sätt för avstånd från och ed 10. Det inbyggda siktet är särskilt användbart vid ätningar utohus och alltid då laserätpunkten är år att urskilja eller inte syns alls. Med det optiska siktet är det enkelt att sikta ot avlägsna ål. Laserpunkten går att se när optiken är tillkopplad. Kopplas laserpunkten i optiken från, har ätningen slutförts eller också har laserstrålen kopplats från autoatiskt på grund av uppnådd tidsgräns. Den optiska ålinriktningen löper parallellt ed laserätningsstrålen. 1. Tryck på ätknappen för att koppla till lasern och rikta in den ot ålet. 2. Tryck på ätknappen eller sidoätknappen och rikta in tills laserpunkten lyser upp i siktet Avståndet visas på displayen. 6.7 Avståndsätning När anslagsspetsen fälls in, oberoende av o den tidigare var utfälld och var den var placerad, sätts ätreferensen alltid till den bakre kanten. Avstånd kan ätas på alla ej saverkande orörliga ål, det vill säga betong, sten, trä, plast, papper etc. Det är inte läpligt att använda prisor eller andra starkt reflekterande ål so kan leda till förvanskade resultat. 47

13 6.7.1 Avståndsätning steg för steg Instruentet äter avstånd under kortast öjliga tid och visar olika slags inforation på displayen. Koppla in instruentet ed på/av-knappen Fortsätts avståndsätningen visas upp till 3 tidigare uppätta avstånd på ellanresultatraden, vilket innebär att de 4 senaste uppätta avstånden visas Tryck en gång på ätknappen. Den röda laserätstrålen kopplas till och visas so en punkt på ålytan. Detta ålläge visas ed en blinkande lasersybol på displayen Rikta in ål. Tryck på ätknappen en gång till för att äta avstånd. Resultatet visas oftast ino ett par sekunder på resultatraden och laserätstrålen kopplas från. Instruentet kan förstås alltid kopplas in ed hjälp av ätknappen. O C-knappen trycks ner på denna display raderas alla visade värden på displayen Mätläge Det går att äta avstånd på två olika sätt: enstaka ätning och kontinuerlig ätning. Den kontinuerliga ätningen används vid utsättning av givna avstånd och längder sat vid årätbara avstånd, t.ex. vid ätning på hörn, kanter och nischer etc Enstaka ätning (ätknapp) 1. Koppla till laserätstrålen ed ätknappen. 2. Tryck några gånger på ätknappen. Det uppätta avståndet visas efter indre än en sekund på den nedre resultatraden Enstaka ätning (på/av-knapp) 1. Koppla in laserätstrålen ed på/av-knappen. 2. Tryck på ätknappen för attkopplatilllasernoch rikta in den ot ålet. 3. Tryck några gånger på ätknappen. Det uppätta avståndet visas efter indre än en sekund på den nedre resultatraden Kontinuerlig ätning Den kontinuerliga ätningen fungerar överallt där enstaka avstånd kan uppätas. Detta stäer också för funktioner so ytberäkning

14 1. Håll ner ätknappen under cirka 2 sekunder för aktivering av kontinuerlig ätning. Det har ingen betydelse o instruentet är frånkopplat eller o ätstrålen är fråneller tillkopplad instruentet kopplar alltid till den kontinuerliga ätningen. Med den kontinuerliga ätningen uppdateras avstånd ed cirka 6 10 ätningar på resultatraden per sekund. Detta är beroende av reflektionskapaciteten hos ålytan. Har ljudsignalen kopplats in signaleras den kontinuerliga ätningen cirka 2-3 gånger per sekund. 2. Mätningen stoppas o du trycker några gånger på ätknappen. Den senaste giltiga ätningen visas på resultatraden Mätning från hörn 45 Anslagsspetsen används vid ätning av rusdiagonaler eller från årtillgängliga hörn. 1. Vik ut anslagsspetsen ca 180. Mätreferensen ställs o autoatiskt. Instruentet avkänner den förlängda ätreferensen och korrigerar autoatiskt det uppätta avståndet geno detta värde. 2. Placera ätaren ed anslagsspetsen vid önskad utgångspunkt och rikta in den ot ålpunkten. 3. Tryck på ätknappen. Det uppätta värdet visas på displayen Mätning ed ålarkeringar 67 Vid ätning av avstånd vid ytterkanter (exepelvis ytterväggar på hus, inhägnader o.s.v.) kan du lägga dit hjälpedel so brädor, tegelstenar eller andra läpliga föreål so kan användas so ålarkering vid ytterkanten. Vi rekoenderar åltavlan PDA 50, PDA 51 och PDA 52 när större räckvidd behövs och vid ogynnsaa ljusförhållanden (so starkt solsken) Mätning i ljus ogivning Vi rekoenderar åltavla PDA 50, PDA 51 och PDA 52 vid längre avstånd och när ljuset är ycket starkt Mätning på ojäna ytor 8 När du äter på ojäna ytor (t.ex. grov puts) uppäts ett genosnittärde, där laserstrålens ittpunkt viktas högre än kringorådena Mätning på runda eller lutande ytor Sker inriktningen ot dessa ytor i ycket sned vinkel kan för lite ljusenergi nå instruentet, eller för ycket vid rätvinkliga ål. I båda dessa fall rekoenderar åltavla PDA 50, PDA 51 och PDA Mätning på våta eller glänsande ytor När laserdistansätaren kan riktas ot ytan uppäts ett tillförlitligt avstånd för ålpunkten. Vid starkt reflekterande ytor åste reducerad räckvidd fra till ljusreflexen tas ed i beräkningen Mätning på genoskinliga ytor I princip går det att äta avstånd ot aterial so släpper igeno ljus, till exepel vätskor, styropor, skuplast etc. Mätfel kan uppstå efterso ljus tränger in i dessa aterial. Vid ätning geno glas eller o objekten befinner sig innanför ållinjen kan det också uppstå ätfel Mäträckvidd Ökad äträckvidd Mätningar vid örker, skyning/gryning och ot skuggade ål eller när instruentet är placerat i skugga, leder noralt till utökad räckvidd. Mätningar ed åltavla PDA 50, PDA 51 och PDA 52 ger utökad räckvidd Minskad äträckvidd Mätningar i iljöer ed starkt ljus, till exepel i solljus eller när extret starka strålkastare lyser, kan leda till inskad räckvidd. Mätningar geno glas eller vid objekt innanför ållinjen kan leda till inskad räckvidd. Mätningar ot att gröna, blå, arta eller blöta och glänsande ytor kan leda till inskad räckvidd. 7Drift Avstånd läggs till och dras ifrån ed direktknapparna, alla andra funktioner aktiveras ed funktionsknappen. 7.1 Avståndsätningar Funktionsstegen visas nästan alltid ed bilder. Kontinuerlig ätning kan användas för alla funktioner där det går att utföra enstaka avståndsätningar. O ätningsfel uppstår under den kontinuerliga ätningen, eller o ätningen avbryts ed några tryck i följd på ätknappen, visas det senaste giltiga avståndet. 49

15 7.2 Addera avstånd Det är enkelt att addera enstaka avstånd, t.ex. att bestäa fönsters och dörrars insida eller saanfatta flera delavstånd till ett totalavstånd. 1. Tryck på ätknappen (laserstrålen kopplas till). 2. Rikta in instruentet ot ålpunkten. 3. Tryck på ätknappen. Det första avståndet äts och visas (laserstrålen kopplas från). 4. Tryck på knappen för att addera. Det första avståndet visas i itten och ett plustecken nederst på ittenraden (lasern kopplas in) 5. Rikta in instruentet ot nästa ålpunkt. 6. Tryck på ätknappen. Det andra avståndet äts och visas på den nedre ellanraden. Resultatet visas på resultatraden. Värdet för det aktuella avståndet visas alltid på resultatraden. Fortsätt så tills alla avstånd har adderats. 7. För att avsluta additionen äter du ett avstånd utan att först trycka på plusknappen. Alla tidigare ät- och beräkningsresultat står på ellanraderna. 8. Tryck på C-knappen för att radera visningen. 7.3 Subtrahera avstånd O också rörets diaeter tas ed vid subtraktionen får an avståndet ellan rörets översida och taket. 1. Tryck på ätknappen (laserstrålen kopplas in). 2. Rikta in instruentet ot ålpunkten. 3. Tryck på ätknappen. Det första avståndet äts och visas (laserstrålen kopplas från). 4. Tryck på knappen för att subtrahera. Det första avståndet visas i itten och ett inustecken nederst på ittenraden (lasern kopplas in). 5. Rikta in instruentet ot nästa ålpunkt. 6. Tryck på ätknappen. Detandraavståndetätsochvisaspådennedre ellanraden. Resultatet visas på resultatraden. Den aktuella avståndsskillnaden visas alltid på resultatraden. Fortsätt så tills alla avstånd har subtraherats. 7. För att avsluta subtraktionen äter du ett avstånd utan att först trycka på inusknappen. Alla tidigare ät- och beräkningsresultat står på ellanraderna. 8. Tryck på C-knappen för att radera visningen. 7.4 Tier 10s Tierfunktionen fungerar ungefär so för en kaera. Det går att växla tre steg, 5, 10, 20 sekunder uppåt eller nedåt ed plus- och inusknappen. Tryck på ätknappen för att aktivera tiern. Tiern avbryts ed C-knappen. En ljudsignal låter ed en sekunds intervall till cirka 4 sekunder före start en dubbel ljudsignal signalerar slut Det är enkelt att subtrahera enstaka avstånd för att t.ex. bestäa avståndet ellan ett rörs undersida och taket. Då subtraheras avståndet ellan golvet och rörets undersida från det totala avståndet ellan golvet och taket. 50

16 7.5 Mätning av ytor 7.6 Mätning av volyer Stegen i ytätningen visas ed bilder på displayen. Vill du t.ex. bestäa golvytan i ett ru utförs följande: 1. Tryckpåfunktionsknappenförattaktiveraytfunktionen. Direkt efter det att ytfunktionen har startats kopplas laserstrålen till. 2. Rikta in instruentet ot ålpunkten. 3. Tryck på ätknappen. Utryets bredd äts och visas. Därefter följer autoatiskt ätning av utryets längd. 4. Rikta in ätaren ot nästa ålpunkt för utryets längd. 5. Tryck på ätknappen. Det andra avståndet äts. Ytan beräknas direkt och visas på resultatraden. De båda avstånden so används vid beräkning av ytor står på ellanraderna, och det är enkelt att notera de efter ätningen. 6. Du kan alltid stoppa ätningar ed C-knappen, radera de senaste ätningarna en efter en och starta ätningen på nytt. Trycker du flera gånger på C-knappen eller funktionsknappen avbryts funktionen resp. startas o. O det andra avståndet äts ed kontinuerlig ätning (Tracking) uppdateras ytresultatet fortlöpande. På så sätt kan ätning av delytor utföras. Efter ytresultatet går det att addera nästa yta ed plusknappen eller subtrahera den ed inusknappen. Stegen i volyätningen visas ed bilder på displayen. Följande utförs t.ex. för att bestäa ett rus voly: 1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera volyfunktionen. Vid ätningen går det att fastställa volyen. Direkt efter det att volyfunktionen har startats kopplas laserstrålen till. 2. Rikta in instruentet ot ålpunkten. 3. Tryck på ätknappen. Utryets bredd äts och visas. 4. Därefter följer autoatiskt ätning av utryets längd. 5. Rikta in ätaren ot nästa ålpunkt för utryets längd. 6. Tryck på ätknappen. Utryets längd äts och visas. 7. Tryck på ätknappen. 8. Rikta in ätaren ot nästa ålpunkt för utryets höjd. 9. Tryck på ätknappen. När utryets höjd har uppätts beräknas volyen direkt och visas sedan på resultatraden. Alla tre avstånden so används vid beräkning av volyer står på ellanraderna och det är enkelt att notera de efter ätningen. 51

17 10. Du kan alltid stoppa ätningar ed C-knappen, radera de senaste ätningarna en efter en och starta ätningen på nytt. Trycker du flera gånger på C-knappen eller funktionsknappen avbryts funktionen resp. startas o. O det tredje avståndet äts ed kontinuerlig ätning (Tracking) uppdateras volyresultatet fortlöpande. På så sätt kan ätning av delvolyer utföras. Efter volyresultatet går det att addera nästa voly ed plusknappen eller subtrahera den ed inusknappen. 7.7 Min/ax-ätning 5. Du kan alltid stoppa ätningar ed C-knappen, radera och starta ätningen på nytt. Trycker du flera gånger på C-knappen eller funktionsknappen avbryts funktionen resp. startas o. Flera ångra -steg är inte öjliga. TryckerdufleragångerpåC-knappenellerengång på funktionsknappen avbryts funktionen. 7.8 Uppätning/utstakning MAX MIN Maxiiätning används huvudsakligen för att fastställa diagonaler, iniiätning för att fastställa eller rikta in parallella objekt eller för ätning vid otillgängliga ställen. Vid axiiätning används kontinuerlig ätning och displayen uppdateras alltid när det uppätta avståndet blir längre. Vid iniiätning används kontinuerlig ätning och displayen uppdateras alltid när det uppätta avståndet blir kortare. Med kobinationen av axiioch iniiätning är det öjligt och bestäa differensavstånd ycket enkelt, snabbt och tillförlitligt. På så sätt går det att enkelt att säkert bestäa röravstånd under tak eller avstånd ellan två objekt so är otillgängligt placerade. 1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera in/axfunktionen. Så fort funktionen Min/Max har startats kopplas laserstrålen till. 2. Rikta in instruentet ot ålpunkten. 3. Tryck på ätknappen. Sedan startas den kontinuerliga ätningen. På MIN- och MAX-displayen uppdateras visningen av avståndsförlängning resp. avståndsförkortning 4. Tryck på ätknappen för att stoppa ätningen. Displayen visar värden för axiiavstånd, iniiavstånd och skillnaden ellan dessa båda Det går att sätta ut uppätta eller angivna ått, t.ex. vid ontering av onteringsskenor Överföra uppätta avstånd 1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera uppätningsfunktionen. Direkt efter det att uppätningsfunktionen har startats kopplas laserstrålen till. 2. Rikta in instruentet ot ålpunkten. 3. Tryck på ätknappen. Initialavståndet, d.v.s. överfört avstånd äts och visas på den översta ellanraden. 4. Tryck på ätknappen. Kontinuerlig ätning startas. På den understa ellanraden visas skillnaden ellan aktuellt avstånd (se ätrad) och initialavståndet. 5. Skjut instruentet fraåt/bakåt tills differenisningen blir tillräckligt liten för dina behov. 6. Du kan alltid stoppa ätningar ed C-knappen, radera och starta ätningen på nytt. Flera ångra -steg är inte öjliga. TryckerdufleragångerpåC-knappenellerengång på funktionsknappen avbryts funktionen Överföring av givna avstånd 1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera uppätningsfunktionen. Direkt efter det att uppätningsfunktionen har startats kopplas laserstrålen till. 52

18 2. Ange initialavstånd geno att trycka på plusknappen. En tryckning på plusknappen räknas värdet upp ed ett. Håller du ner plusknappen går uppräkningen snabbare. Ju längre tid, desto snabbare går uppräkningen. Minusknappen används so plusknappen fast nedåt. 3. Tryck på ätknappen. Kontinuerlig ätning startas. På den understa ellanraden visas skillnaden ellan aktuellt avstånd (se ätrad) och initialavståndet. 4. Skjut instruentet fraåt/bakåt tills differenisningen blir tillräckligt liten för dina behov. 5. Du kan alltid stoppa ätningar ed C-knappen, radera och starta ätningen på nytt. Flera ångra -steg är inte öjliga. Trycker du flera gånger på C-knappen eller en gång på funktionsknappen avbryts funktionen. 7.9 Målningsyta Mät sedan vägghöjden (= rushöjden). Den totala väggytan i ruet visas på ätresultatraden (nedtill). 8. Du kan alltid stoppa ätningar ed C-knappen, radera och starta ätningen på nytt. Flera ångra -steg är inte öjliga. TryckerdufleragångerpåC-knappenellerengång på funktionsknappen avbryts funktionen. Längder, t.ex. fönster eller dörrar kan subtraheras ed inusknappen. Du kan växla ellan användning av plus- och inusknappen Indirekta ätningar Ett indirekt avstånd kan bestäas via flera olika avståndsätningar och beräkningar enligt Pythagoras sats. Funktionerna för indirekt ätning aktiveras ed funktionsknappen. Du kan växla ellan tre varianter: Den enkla Pythagoras-varianten so en triangel ed två uppätta avstånd. Den dubbla Pythagoras-varianten ed två saanställda trianglar. Den saanställda Pythagoras-varianten ed två differenstrianglar. Man åste i princip vid indirekt ätning räkna ed inskad precision, so är långt indre än instruentprecisionen. För att få bästa öjliga resultat åste geoetrin (t.ex. rät vinkel och triangelförhållande) tas ed i räkningen. De bästa resultaten uppnås o du äter noggrant vid hörnen, alla ätpunkter ligger på en utryesnivå och ätningen sker nära objektet Enkel Pythagoras-variant Funktionen för ålningsyta används för att fastställa t.ex. väggytan i ett ru. Suan av alla vägglängder bestäs och ultipliceras ed rushöjden. 1. Tryckpåfunktionsknappenförattaktiveraålningsytefunktionen. Direkt efter det att funktionen för ålningsyta har startats kopplas laserstrålen till. 2. Mät den första vägglängden. Avståndet visas på den översta ellanraden. 3. Tryck på plusknappen och ät nästa avstånd. Suan av de båda avstånden visas på ätresultatraden. 4. Tryck på plusknappen och ät nästa avstånd. Avståndssuan förs över till den översta ellanraden. 5. Mät det tredje avståndet och fler avstånd o så behövs. 6. När alla vägglängder har suerats trycker du en gång till på ätknappen efter den sista avståndsätningen när suan av alla avstånd visas på ätresultatraden (nedtill). Avståndssuan förs över till den översta ellanraden och ett ultiplikationstecken till raden under Följ bildvisningen ed blinkande triangelsidor so anger de avstånd so ska ätas. Har de nödvändiga två avstånden ätts beräknas resultatet och visas på ätresultatraden (nedtill). 1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera funktionen ed enkel Pythagoras-variant. Så fort funktionen ed enkel Pythagoras-variant har startats kopplas laserstrålen till. 53

19 2. Rikta in instruentet ot ålpunkten so visas på bilden. Tryck på ätknappen. 3. Därefter följer autoatiskt ätning av det kortare avståndet. 4. Justera laserstrålen och tryck på ätknappen. Här är det särskilt viktigt att avståndet äts ed kontinuerlig ätning för att bestäa punkten ed det kortaste (rätvinkliga) avståndet. När den andra ätningen har slutförts beräknar instruentet genast det otsatta indirekta avståndet. I systeet kontrolleras o de geoetriska förhållandena edger en resultatberäkning. Ett ogiltigt resultat so fås via otillräcklig geoetri, visas ed en blinkande ätresultatrad (understruken). I detta fall åste det ena eller båda avstånden återupprepas Dubbel Pythagoras-variant 4. Stryk under punkten ed det kortaste avståndet och stoppa avståndsätningen ed ätknappen. När du har uppätt det sista avståndet beräknar instruentet genast det otsatt liggande indirekta avståndet. I systeet kontrolleras o de geoetriska förhållandena edger en resultatberäkning. Ett ogiltigt resultat so fås via otillräcklig geoetri, visas ed en blinkande ätresultatrad (understruken). I detta fall åste ett eller flera avstånd ätas på nytt Saanställd Pythagoras-variant Följ bildvisningen ed blinkande triangelsidor so anger de avstånd so ska ätas. Har de nödvändiga tre avstånden ätts beräknas resultatet och visas på ätresultatraden (nedtill). 1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera funktionen ed dubbel Pythagoras-variant. Så fort funktionen ed dubbel Pythagoras-variant har startats kopplas laserstrålen till. 2. Rikta in instruentet ot ålpunkten so visas på bilden. Tryck på ätknappen. 3. Därefter följer autoatiskt ätning av ittenavståndet. Här är det särskilt viktigt att avståndet äts ed kontinuerlig ätning för att bestäa punkten ed det kortaste (rätvinkliga) avståndet Följ bildvisningen ed blinkande triangelsidor so anger de avstånd so ska ätas. Har de nödvändiga tre avstånden ätts beräknas resultatet och visas på ätresultatraden (nedtill). 1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera funktionen ed saanställd Pythagoras-variant. Så fort funktionen ed saanställd Pythagoras-variant har startats kopplas laserstrålen till. 2. Rikta in instruentet ot ålpunkten so visas på bilden. Tryck på ätknappen. 3. Därefter följer autoatiskt ätning av ittenavståndet. 54

20 4. Därefter följer ätning av det sista avståndet. Här är det särskilt viktigt att avståndet äts ed kontinuerlig ätning för att bestäa punkten ed det kortaste (rätvinkliga) avståndet. När du har uppätt det sista avståndet beräknar instruentet genast det otsatt liggande indirekta avståndet. I systeet kontrolleras o de geoetriska förhållandena edger en resultatberäkning. Ett ogiltigt resultat so fås via otillräcklig geoetri, visas ed en blinkande ätresultatrad (understruken). I detta fall åste ett eller flera avstånd ätas på nytt Spara aktuella ätvärden Instruentet lagrar ätvärden och funktionsresultat fortlöpande under ätningarna. Totalt kan upp till 30 indikeringar ed grafiska syboler sparas på detta sätt. Under följande förutsättningar sparas alltid en koplett indikering. En funktion ger ett giltigt resultat o: Ett giltigt avstånd har uppätts på standarddisplayen. Avstånd adderas ed plusknappen den senaste suan sparas alltid. Avstånd subtraheras ed inusknappen den senaste differensen sparas alltid. O innet redan har fyllts ed 30 indikeringar och en ny indikering placeras i innet raderas den äldsta indikeringen från innet Radera datainne På standarddisplayen visas vid flera avståndsätningar upp till 3 tidigare uppätta avstånd på ellanraden, vilket innebär att de 4 senaste uppätta avstånden visas resp. sparas. På den understa raden finns det senast uppätta ätvärdet. M Hela datainnet raderas när C-knappen trycks ner cirka två sekunder vid datainnesdisplayen Datainne M

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DC-EX 230/9" Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Läs mer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Innehåll Etablera instrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning NORMBRUNN 07 Att borra brunn för energi och vatten en vägledning Norförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar innehåll Förord... 1 Enskild vattenförsörjning och energiborrning... 2 Grundvatten...

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR Introduktion: Denna handbok för nya bågskyttar är avsedd som en vägledning för både skyttar och tränare på grundläggande nivå, FITA nivå

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer