Produktionsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsavdelningen"

Transkript

1

2

3 NYA PÅLSLUNDS ARV Provdrift köra verket med att pumpa upp Laganvatten Provning på alla funktioner på verket både manuellt och automatik Pågår besiktningar Omkoppling kommer att ske vecka 33 augusti månad. Skarp drift

4 Nya reningsverket i Värnamo ett projekt uppdelat som tre : 1. Pålslunds avloppsreningsverk och pumpstation P Budget 230 miljoner FÖRBRUKAT 198 miljoner 2. Ledningar Värnamo-Pålslund 7 km 2014 Budget 45 miljoner FÖRBRUKAT 50 miljoner 3. Ledningar Pålslund-Kärda-Forsheda-Bredaryd 25 km 2014 Budget 70 miljoner Start till KÄRDA Summa 345 miljoner

5 BUDGET Reningsverk och PST Ledningar Värnamo-Pålslund Ledningar Värnamo-Bredaryd Summa

6 Anbudskostnad Bästa anbud Produktionsavdelningen Anbud Reningsverk och PST Pålslund ARV Anbud BYGG AF-Bygg 99,8 MARK Kanonaden 6,6 Maskin Malmbergs 58,8 El & styr Bravida och Cactus 21,1 VVS-installationer Innerklimat o Sandbäckens rör 8,4 Investeringskostnad 194,7 Oförutsett 16,0 Proj, byggled m m 15,2 Summa 31,2 225,9 Summa Systemkalkyl 230

7 Pålslunds avloppsverk och PST ÄTA Arbeten 914 KONTROLL, BYGGLEDNING BYGG VS, RÖR LUFTBEHANDLING STYR, REGLER & ÖVEVAKN EL MASKIN MARK Totalt Budget Betalplan

8 VA-Balans (tkr) Bokslut Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos Not Tillgångar Anläggningstillgångar ingående balans årets investeringar avskrivningar Summa anläggningstillgångar Avsättningaroch skulder Investerinsgfond Årets avsättning till invetserinsgfonden Utnyttjande av fond Summa avsättningar VA-anläggningsavgifter Ingående värde anläggningsavgifter Årets avsättning Intäktsfört under året Utgående värde anläggningsavgifter Lån av kommunen VA Summa avsättningar och skulder

9 Förslag till va-taxa 2015 Höjning 2% exkl.moms Produktionsavdelningen Taxa 2015 Taxa 2014 Förändring kr procent kr kr Grundavgift ,0% ,00 Tariff 828 2,0% ,00 Rörlig avgift 23,38 2,0% 22,92 0,46 Intäkter Antal Antal Abonnenter Tariffer Förbrukning m Övriga intäkter Summa intäkter Därav fast avgift " 37,9% 37,9% Intäkter Täckningsbidrag FOND fonden faller ut på arv Konsumtionsavgifter Interna arbeten Summa intäkter Kostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader VA-fond Nettokostnad Täckningsgrad 98,9% 108,4%

10 Vite från EU kr/dygn KVÄVE

11 TACK! om jag inte sagt det innan. Snyggt jobbat! LINDA GÅRDSTAM NATURVÅRDSVERKET Avdelningen för genomförande Enheten för tillsynsvägledning och annan vägledning Sektionen för systemstöd och miljöfarlig verksamhet BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm POST: Stockholm TELEFON: , FAX: INTERNET:

12 Påbörjat ledningssträcka från Pålslund till Kärda Samhälle KOSTNAD 24 miljoner Budget Ledningar Kärda Forsheda Bredaryd 70 miljoner beräknas klart Fornlämningar, 2 rösen, 3 fossila åkrar, 1 röjningsåker, 3 gravfält, 1 boplats, 1 husgrund från historiskt tid, 1 gammal färdväg, 1 gammal lägenhetsbebyggelse--torp

13 Vatten och avlopp

14 Vatten och avlopp samt ledningsnät i VÄRNAMO Innevånare i Värnamo anslutna till kommunalt VA Vatten: 17 vattenverk, 7 st tryckstegringar, 5 reservoarer. Avlopp: 9 st avloppsverk, 61 st. pumpstationer, 400 LPS-stationer Ledningar: vatten 290 km, spillvatten 260 km, dagvatten 200 km. Anläggningsvärde i Värnamo Anläggningar Ledningar Totalt 500 miljoner 1500 miljoner 2000 miljoner

15 Utmaningar framåt Ökade krav på utsläppsvärden betala per kilo utsläpp Föroreningar i vattentäkter skyddsomr. Värnamo vattentäkt Ökade krav på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp Nerkörda anläggningar Dagvattensystem lösningar i ett klimatperspektiv Ledningsnätet ÖKADE KRAV KOSTAR---- Renovera---bygga nytt kostar----- TAXEFINANSIERAT Taxan stiger Utmaning Värnamo PLANERAT UNDERHÅLL

16 Vatten och avlopp Vattentäkter-----Reservvattentäkter

17 Uppsalas vattentäkt, som försörjer mer än personer, har värderats till över en miljard svenska kronor. Njurunda vattentäkt utanför Sundsvall, som försörjer personer, har värderats till ca 400 miljoner svenska kronor. Alla vattentäkter går inte att ersätta då det saknas förutsättningar i naturen.

18 Triklorföroreningar i Värnamo vattentäkt. Värnamotvätten mm BAM stänger brunnen i Apladalen Värnamo vattentäker Problem med Nitrater i Bredaryd. Barn mår dåligt. Smittskyddsläkare inkopplad Mycket nära Otjänligt vatten i Forsheda. Nitrater Vattentäkten i Bor utsatt för gamla föroreningar kvalitetsproblem Vattentäkten Horda problem med mängden undersökningar krävs för ny täkt Tånnö stängd vattentäkt försörjs av Värnamo Åminne stängd vattentäkt försörjs av Värnamo

19 Strategier vattentäkter UPPDATERING AV ALLA VATTENSKYDDSOMRÅDEN idag gamla från talet Värnamo är ett svårt vattenskyddsområde Nytt skyddsområde är klart för Forsheda vattentäkt

20 Strategi Värnamo vattentäkt Tydliggöra vattentäktsformationen genom undersökningar Hitta nya brunnslägen för framtida vattenskydd INV-BUDGET kkr Skapa en modell över vattentäkten Borrat 2 st. hål 120 meter inget vatten tidigare i INV-Budget

21 Reservvatten och utbyggnad landsbygden Reservvatten Hindsen Vattendom beviljad En ledningssträcka återstår Processöversyn på VV Inloppsumpstation samt ledning i Hindsen INV-Budget 2015 Inloppspst: kkr Ledningar: 3200 kkr Cryptosporidium virus Östersund Kostnad för samhället 220 milj.kr

22 Vatten och avlopp LEDNINGSNÄTET I VÄRNAMO

23 Ledningsnät normalt duplikatsystem

24 Återanskaffningsvärdet för Sveriges ledningsnät är grovt beräknat till ca miljarder kronor. Sveriges VA-ledningsnät räcker 5 varv runt jorden. De flesta ledningsnät är år gamla. Äldsta ledningen som vi vet i Värnamo är från 1903 Livslängden för ledningsnäten uppgår till år.

25 Revision 2012 Värnamo KPMG Ledningsnätsförnyelse vart 400 år Livslängd ledningar år Vi jobbar med akut underhåll

26 Summering VA LAG på att det inte få se ut så här

27 Förnyelseplan Strategi VA-ledningar Handlingsplan Steg 1: Dagvattenavledning-- tillskottsvatten Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse Genomförande Inventering leta fram dåliga ledningssträckor Prioritering Kondition--Funktion Mycket Hög Hög Medel Låg Förnyelsebehov funktion kondition

28 Vatten och avlopp Målet är att bedriva ett ledningsnätsunderhåll med utbytestakten 100 år. ORGANISATION va-system Underlag Investerings JOBBtuben Undersökningar för budget Projektering/egen regi Utförare analyser utförande VA-jobb mätningar 3-5 års plan Driftsbudget Förnyelse Gatu avdelning filmn. mm VA Ledningsnätsingenjör Produktionschef Projekteringschef Projektör Förnyelse Gatuingenjör underlag för utförande Rörläggare Övrig personal gata relationshandling Övrig personal kalkyl Undersökande i fält tidplan Filmningar Inmatningar i Va-system Inmatning av driftstörningar samt insatser Analyser av inmatade driftstörningar Datasystem Gis/va Uppdateringar av karta i fält Analyser av mätningar filmningar Systemansvarig Mätningar Sammanställningar av data attribut, knuttpunkter mm Insamling av mätvärden Prissätta/kalkyl jobb för utförande Inmätningar av ledningsnät samt inmatn. Inmätningar ledningsnät Nyckeltal Ta fram uppgifter från databasen tex ålder ledningar, mm Läcksökning Uppföljning av utförda jobb Nybyggnadskartor Kvalitetsproblem Utredningar Utveckling av GIS-Va Spolningar Strategier Gis utredningar Upprättande av underlag för utförande Analys av beläggningsplan-fjärrvärme

29 HITTA DÅLIGA LEDNINGAR Invändigt vattenledningsrör gjutjärn från1963

30 Spillvattenrör 1960 Produktionsavdelningen HITTA DÅLIGA LEDNINGAR

31 Åtgärdsplanering Rydaholm--Bor Sammanställning Minskning av flöde vid ARV Relining av hela avloppsnätet 18% Avskärande dränage (AD) 18% AD + ny dränledning i prioriterade delområden 37% Sammanställning jan 1999 Minskning av flöde vid ARV Relining av hela avloppsnätet 25% Avskärande dränage (AD) 19% AD + ny dränledning i prioriterade delområden 41%

32 PENGAR Ledningsförnyelse (0020) Budget

33 Planerat underhåll ska ge 100 års utbytestakt Värnamo föredöme i Sverige 100 år takt =Värnamo = cirka 5-7 km ledning/år

34 Vatten och avlopp Vattenverk Avloppsverk--Pumpstationer

35 Vatten och avlopp Vattenverk Avloppsverk--Pumpstationer Strategi Planerat underhåll för befintliga verk och pumpstationer Nedläggning av vattenverk och avloppverk Kärda-Forsheda-Bredaryd Byggnation Överföringsledningar med byggnation av pumpstationer och tryckstegringar Överföringsledningar till BOR vattenverk och avloppsverk läggs ner. Förslag i INV-BUDGET 25 miljoner kr Avloppsverket i BOR är mycket dåligt skick Fjärrvärme Värnamo energi positiva till utbyggnad Förbifart BOR GC-väg till BOR

36 Vatten och avlopp Taxeutveckling Produktionsavdelningen

37 Trend mot ökande VA-avgifter Svenskt Vatten Vattentjänstbranschen befinner sig i period där stora investeringar ska genomföras. Analyser visar att vattentjänstsektorn behöver tredubbla sina investeringar under kommande år för att klimatanpassa, förnya, säkra och öka reningsgraden.

38 VA lånar pengar av kommunen som i sin tur kan låna av bank Räntan på lån ligger på 2,9 %--4,5% och förändras till och från När projektet är klar faller både ränta och avbetalning ut. Kapitalkostnad= Ränta + avskrivning

39 Va-taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgifterna tas ut som: fast avgift en tariffavgift rörlig avgift Exempel: Va-taxan höjs med 5 %. Ger för en ökning för normalvilla ca 300 kr på ett år Ökade intäkter VA ca 4 miljoner Inv på 50 miljoner 25 års avskr. Ger kapitalkostn 3,5 miljoner

40 Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m 2 inkl garage 15 m 2, tomtyta 800 m 2, vattenförbrukning 150 m 3 /år Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. En normalvilla "Typhus A" 2014 Månadskostnad Literkostnad Kom nr Namn Folkmängd kr/månad öre/liter 680 Jönköping ,8 685 Vetlanda ,0 686 Eksjö ,4 617 Gnosjö ,4 665 Vaggeryd ,5 662 Gislaved ,6 687 Tranås ,9 642 Mullsjö ,0 682 Nässjö ,2 643 Habo ,3 683 Värnamo ,5 684 Sävsjö ,1 604 Aneby ,2

41 Anslutningsavgifter normalvilla: Jönköping Vetlanda Gislaved Nässjö Eksjö Sävsjö Värnamo

42 Renhållning

43 Renhållning Antal abonnenter st. Antal ton hushållsavfall till förbränning 8000 ton Antal återvinningsstationer 3 stycken bemannade Antal hushållstömningar per år st. Antal slamtrömningar per år 3600 st.

44 Viktigare krav och mål Nationella miljömål: Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara. Klimat- och energistrategi Jönköpings län (2010): - År 2020 drivs majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken med fossilfria drivmedel (regeringens mål) och i länet finns både stora och små biogasanläggningar, tankställen för biogas och elenergi i varje kommun. Regeringen angav i höstbudget att kommunerna ska överta ansvar för insamling av förpacknings- och tidningsmaterial 44

45 Det finns två system Fyrfacksystem FNI Innebär att man har två 370 liters kärl på sin tomt där man sorterar mellan 8-10 fraktioner i. Frigör ytor inomhus då man slipper lagra dessa fraktioner i garderober och garage m.m. Tar större plats utomhus. Optisk sortering påsar Innebär att man har plastpåsar i olika färger där varje färg representerar en fraktion. Enkelt system att införa. Tar mycket plats inomhus och kan upplevas som krångligt. Mycket spill i hanteringsprocessen. Passar inte för flervalssystem.

46

47 AVFALL

48 Sopsortering och påverkan av taxan KRAV som kommer med matsortering och övertagande av insamling av förpackningar kommer att ge taxehöjningar

49

50 Tillståndsansökan Samråd med länst. 26 maj INV-Budget Ny åvc kkr MFA station kkr Återbruk kkr Produktionsavdelningen

51 Sluttäckning för Värnamos deponi påbörjades 2003 och ska var klar 2030 Deponin i Värnamo har en yta på 13 hektar som måste sluttäckas. Sluttäckning kommer efter godkännande av Länsstyrelsen utföras med Skyddstäckning Geomembran Bergskross Skyddssand Bentonitmatta Skyddssand Kostnad för 13 hektar är beräknad till 68 miljoner Till dags datum har vi sluttäkt för 13 miljoner.

52 Gata

53 Gata Mängd gator Mängd gc-vägar Totalt m m m2 Anläggningsvärde Vägkapital 2015: 400 milj.kr

54 Investeringsbehov Asfalt

55 Vägkapitalutveckling enbart asfaltsunderhåll Budget 3 miljoner Budget 5 miljoner Budget 7 miljoner Start

56 Strategi Värnamo Områden 1.Östermalm-Malmövägen 2.Karlsdal-Pelikanen 3.Åbroparken-Lasarettområdet 4. Tinas Ö 5. Kvarteret Broarna-Finngatan 6. Finnvedsgatan-Sandgatan 7. Ljusseveka 8. Kvarteret Spiggen 9. Ånabäcken

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Trelleborg VA - plan 2014-2018

Trelleborg VA - plan 2014-2018 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan 2014-2018 FÖRSLAG 2014-10-27 Förslag 2014-10 - 27 Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:12 Dnr. KS 2015/0018 Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Rapport Diarienummer KF2014-015 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Käppalaförbundet Käppalaförbundet 2 (20) Innehållsförteckning 1 Vision och mål 3 1.1 Käppalaförbundets tre utvecklingsmål...

Läs mer

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Budget Diarienummer 767/232 Projektnummer Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Kommunalförbundet Norrvatten Förbundsstyrelsen 2013-09-25 Norrvatten 2 (25) Innehållsförteckning 1. Visioner och mål

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Årsredovisning 2010 SRV återvinning

Årsredovisning 2010 SRV återvinning Årsredovisning 2010 SRV återvinning 2 INNEHÅLL 5 Vision 6 Robert Falck, vd, har ordet 10 Navet på Södertörn 11 Ny förbehandlingsanläggning 12 Sorterahemma - ny tjänst 14 Vårt varumärke 16 Medarbetare &

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer