KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag kl 09:00 Plats: Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 2 Val av justerare och godkännande av dagordningen Arbetsförmedlingen, Information 3 1 Reducering av vattenräkning pga vattenläcka KS 2013/509 Sofia Rosendahl 4 2 Reducering av vattenräkning för samtliga va-abonnenter i Korpikylä KS 2013/510 Sofia Rosendahl 5 Antagande av anbud Sofia Rosendahl sep. bil 1-3 Samråd Detaljplan för KV Patan KS 2013/517 Göran Wigren 7 5 Samrådshandling: detaljplan för del av Bastun 4 och Förberedelse för utvidgning av Björka området KS 2013/486 KS 2014/4 Göran Wigren Göran Wigren 9 Licensiering och byte av grundplattform Rolf Sannebjörk Ansökan; projektbidrag (Romska integrationsprojekt) KS 2013/459 Tommi Slunga 11 Kostnader för E-nämnden Nadja Lukin 12 9 Lönerevision 2014 KS 2013/66 Nadja Lukin Ansökan från HTB Dam om bidrag KS 2014/2 Nadja Lukin Ansökan om bidrag för Midnight Sun Canoeing 2014 KS 2013/484 Nadja Lukin Förslag till kommunkalender 2014 KS 2013/124 Nadja Lukin Borgensförbindelse - Kommuninvest KS 2013/522 Allan Fjellvind Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(2) Ägardirektiv för SveFi 2013 Gunnel Simu 18 Kommunalrådets rapport 19 Kommunchefens rapport Enligt uppdrag Eine Pirilä

3

4

5 FÖLJEBREV SAKÄGARE SAMRÅD DETALJPLAN FÖR KV PATAN OCH DEL AV HAPARANDA 29:31 Haparanda kommun Norrbottens län FÖLJEBREV FASTIGHETSÄGARE OCH SAKÄGARE Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att ge möjlighet för centrumverksamheter såsom handel, hotell, kontor, skola, biograf, restauranger och arena i kvarteret Patan och del av fastigheten Haparanda 29:31 inom området På Gränsen Rajalla i Haparanda och Torneå. Inom området kommer erforderligt antal parkeringsplatser att anordnas i parkeringskällare och parkeringshus. Planen handläggs med normalt planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Strandskydd, generellt och utökat Strandskydd berörs och föreslås upphävas inom berörda delar. Behovsbedömning av MKB Kommunen har gjort bedömningen att planen antas ha betydande miljöpåverkan och detaljplanen åtföljs därför av en miljökonsekvensbeskrivning. SAMRÅDSTID: Samrådet kommer att ske på Samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, Du är välkommen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller senast innan den kommande granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Frågor besvaras av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande: Kurt Rosendahl Planeringschef Göran Wigren Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda 1(1)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 NORR abf.se Haparanda Till/ Haparanda Stad ' Kommun styrelse Ansökan om projektbidrag för genomt"örandet av det Romska integrationsprojektet "Vi kan bli, vad vi vill!" ABF Norr Haparanda inkommer här med en bidragsansökan för integrationsprojektet "Vi kan bli, vad vi vill!" som riktar sig till Romska befollmingens utveckling och framtid i Norrbotten och svenska samhället. Projektet genomförs under perioden ABF Norr ansöker om : - i projektbidrag. Med vänlig hälsning ABF3Norr Haparanda Seijå Hellevaara ARBETARNAS BIIDMNGSFÖRBUND Seija Hellevaara ABP Norc Haparanda Otg.nr Stolgatan 82 Tel: Pg b HAPARANDA E-post. seijahellevaara abese

17 Projekt "Vi kan bli, vad vi vill!" Meistä voi tulla, mitä vain! Bakgrund ABF Norr Haparanda har under ett års tid bedrivit projektet "Fördomar adjö" som har handlat om att "'mötve'rkä diskrimineringen åv Römer samt att öka'förståelsenfiör Romernaskultur och situation i Sverige. Slutsatser från projektet är bland annat följande: Att många vuxna Romer haren mycket bristfällig utbildning vilket gör att möjligheten att få ett arbete är låg och utanförskapet är stort. Misstänksamheten mot den Romska gruppen är stor och detta ser vi också genom den aktuella händelsen där i princip hela den Romska minoriteten i Sverige blivit registrerade inom polisväsendet för kartläggning. Det är även känt att romer har svårt att få bostad och detta medför att barnen hinner inte rotar sig i den nya omgivningen. Dålig ekonomisk situation, bostadsbrist och utanförskap, kan resultera att familjerna drabbas i olika problem. Samhället säger att alla behövs i en framtid på arbetsmarknaden inorrbotten och i övriga Sverige. Därför måste Romerna ges möjlighet till ökad kompetensutveckling, arbetsmarknadsutbildning samt ökad möjlighet att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Förtidspensioneringen av många Romer i arbetsför ålder har även gjort att gruppen Romer har marginaliserats på ett förödmjukande sätt och bör därför ges nychans att komma tillbaka med respekt in i samhället och till ett rikt arbetsliv. Romerna saknar förebilder, vilket är ytterst viktigt för både barn och vuxna att kunna identifiera sig med. Kulturen är ett bra verktyg att lyfta fram förebilder och även framföra sina budskap, på ett trevligt och lätt sätt. Syfte/Mål Integrera, aktivera och organisera. Vi vill skapa engagemang och aktiviteter som leder till utveckling av den Romska gruppen i Haparanda och i Norrbotten i sin helhet. Bryta passiviteten och skapa förutsättningar till ett bättre och rikare liv. Alla vill känna sig behövda och vara en resurs för samhällsbygget oavsett social, etnisk eller kulturell bakgrund. Stärka Romernas självbild och självförtroende isyfte att kunna och våga ta plats i samhället och i yrkeslivet. En viktig del i projektet blir att sammanföra Romerna i Norrbotten och därmed utveckla en Romsk länsorganisation inorrbotten. Demokrati utveckling och öka engagemanget för politik och inflytande i samhället. Särskilt fokusera på kvinnornas situation utifrån ett jämställdhetsperspektiv, där vi vet att männen tar sig för mer och kvinnorna hamnar i utanförskap.

18 Barnen slutar skolan i förtid och fär därför en läg och ofullständig utbildning vilket gör att man blir mindre attraktiv pä en arbetsmarknad som idag kräver minst gymnasiekompetens. Stödet till skolgäng kan saknas hemifrän. Vi vill säkerställa barnens skolgäng och därför sä kommer vi att hitta former för fadderskap och nära samarbete med organisationen Hem & Skola. För att uppnä det sä skall vi ge ökade kunskaper om samhället och rättigheter/skyldigheter, ge grundläggande möjligheter till orientering i baskunskaper och att känna pä skolarbetsformerna igen. Därefter ar vär tro att vägen till Vuxenutbildning pä folkhögskola, gymnasium eller universitet har kommit mycket närmare för Romerna. Vandringen vidare har startat och integrationsarbetet har tagit fart och acceptansen i det svenska samhället har accelererat. I horisonten ser vi nya praktikplatser och lärlingsplatser som skall leda till enfast fot pä den svenska arbetsmarknaden. Möta clvilsamhälletsnlika grenar för att ges möjlighet att komma in i ett aktivt föreningsliv som leder till integration och ökat socialt nätverk. Genomförande Vi kommer att anställa en Romsk person som projektledare för projektet pä heltid. Viskall fortsätta att Informera om den Romska kulturen ute på skolor, institutioner, civilsamhället ochiföretag. Anordna temamöten med folkrörelseorganisationer, politiska partier, intresseorganisationer m.fl. som fär presentera sina verksamheter i syfte att skapa engagemang och vidga det personliga nätverket. Anordna studiecirklar inom olika ämnen samhälle, estet, data m.m. Genomföra äterkommande kulturcafeer, informationsträffar och andra arrangemang som förenar och gärna pä nya mötesplatser i samhället. Genomföra studieförberedande orienteringskurser som genomförs i studiecirkelform under 12 veckor (4 halvdagar/vecka totalt 16 lektionstimmar) med 6-8 deltagare per grupp. Ge mer kunskap om det svenska samhällets rättigheter/skyldigheter och vära arbetsmarknadslagar samtinsikter om svenskfackföreningsrörelse. öka kunskapen om Jämställdhet och ett ökatjämställt liv inom mätgruppen. Utveckla möjligheter för att komma ut pä arbetsmarknaden. Skapa individuella handlings-och kompetensplaner. Ge kunskap och insikter för eget företagande och möjligheten till ett socialt företagande Genomföra enstor Romsk länskonferens hösten 2014, dit alla Romer i länet inbjuds till, för att diskutera Romernas situation och hur vi tillsammans kan bilda en framtida Romsk länsorganisation. Etablera ett samarbete över gränserna och utveckla en försöksverksamhet inom kulturen. Till exempel kan Nationella festivaler anordnas, där romer frän Sverige, Finland och Norge träffas och olika förmågor fär chans att visa upp sig. Även olika slags musik-, teater- och andra turneer kan ordnas inom länet. Vilket medför fler förebilder!

19 Projektägare ABF Norr Samverkans parter Haparanda kommun, Norrbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sverige Finska folkhögskolan, Sunderby folkhögskola och Hem &Skola. Referensgrupp ^ Bestär av representanterfrån-abf; kommunen, landstinget; arbetsförmedlingen och projektledaren: Tidsplan Budget Kostnader Totalt År 1 År 2 År 3 Projektledare Cirkelledare Kultur Länskonferens Aktiviteter Lokaler Studiematerial Marknadsföring Adm Totalt Intäkter Af Haparanda kommun ABF Landstinget Totalt

20 TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltning Datum Diarienummer Handläggare Minorietsspråkl Tommi Slunga Ansökan om bidrag: Vi kan bli, vad vi vill (Romska Integrationsprojekt) Ansökt belopp från Haparanda kommun: SEK Tidplan: Tjänsteutlåtande ur minoritetsspråkshandläggarens perspektiv, som fått ärendet för handläggning: Enligt Lagen om Nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är Haparanda ett förvaltningsområde för minoritetsspråken finska och meänkieli, med speciella rättigheter för enskilda som använder dessa språk. Samma lag befäster också ett grundskydd för romer, samer och judar med bland annat skyldighet att samråda med dessa minoriteter och att det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter. I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Kommunen för ett årligt statsbidrag på 1,16 milj. kronor till merkostnader på grund av lagen om nationella minoriteter. Förordningen (2009:1299), 8, beskriver närmare vart bidraget skall användas: "Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska". Av detta att bedöma är bidraget ämnat till att användas till kostnader för språken finska och meänkieli. Projektansökan ifråga har huvudsyftet att Integrera, aktivera och organisera den romska gruppen. Därmed är inte projektet föremål för ansökningar ur statsbidraget för nationella minoriteter och minoritetsspråk. Om kommunstyrelsen ämnar att bifalla ansökan, bör finansieringen till projektet hittas från andra medel än statsbidraget för minoritetsspråk. Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

21 TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltning Datum Diarienummer Handläggare Minorietsspråkl Tommi Slunga Enligt uppdrag Tommi Slunga Handläggare Minoritetsspråk Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

22 Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämd Överförmyndarverksamhet Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Fastighetsförvaltning Räddningstjänsten Samhällsbyggnadskontoret Pensionsåtaganden Barn o ungdomsnämd Samhällsbyggnadsnämd Socialnämnden Summa driftbudget Ansvarsåtaganden, borgen Intern kapitaltjänst Summa Löneökning Löneökning Löneökning Till resultatbudget

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ^- KOMMUNINVEST ``^^ Svenska kommuner och landsting i samverkan Haparanda kommun Att: tf Ekonomichef Allan Fjellvind Haparanda Angående borgensförbindelse Vi skriver till Dig som kontaktperson för Haparanda kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Haparanda kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 13 juni Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Haparanda kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet äi det av mycket stor vikt att Haparanda kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen ("Bekräftelsen"). När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. Kommuninvest I Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, tlrebro Besöksadress : Fenixhuset, Drottnin99atan 2 Tel: Fax: E-post: förnamn.efternamnqkommuninvest.se Internel: www. kommuninvest.se

41 ^ KOMMUNWVEST `4,y Svenska kommuner och landsung!samverkan Haparånda kommun ska vidta följande åtgärder. 1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar Att Haparanda kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 13 juni 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Haparanda kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (pub!) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Haparanda kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången borgensförbindelse) ska anslås på kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att vad gäller anslagsbevis måste justei7ngen av protokollet ha anslagits tre veckor från upprättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta. 3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i Luleå. 4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas av de två företrädare för Haparanda kommun som kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. 5. Haparanda kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: A) Lagakraftvunnet protokoll Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis). B) Bekräftelsen i orisinal

42 `^!` KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl senast den 31 januari Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därfdr att kontakta Anna Lönnberg på Advokatfirman Lindahl via telefon eller via e-post Handlingar skickas till: Advokatfirman Lindahl Box Örebro Med vänlig hälsning Johanna Sollerman KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL^

43 '`"E,^(,' KOMMUNINVEST `ii'^ Svenska kommuner och landstingi samverkan Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse Härmed bekräftas att ingången borgensförbindelse av den 13 juni 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Haparanda kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld fdr Kommuninvest i Sverige ABs (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller. Härmed bekräftas att Kommuninvest äger fdreträda Haparanda kommun genom att fdreta samtliga nödvändiga åtgärder fdr ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensfdrbindelsen i fdrhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. Ort Datum För Haparanda kommun Kommunstyrelsens ordfdrande Företrädare fdr kommunen Namnfdrtydligande Namnfdrtydligande

44 Ägardirektiven för Svefi Svefi ska i all sin kursverksamhet följa och verka enligt folkbildningens principer och mål. Svefi ska starkt och aktivt införliva den sverigefinska och finlandssvenska kulturen och betona tvåspråkigheten finska och svenska - i sin verksamhet. Svefi ska i sin verksamhet lyfta fram kulturens och konstens betydelse för samhällsutvecklingen. Kursutbudet ska återspegla och utvecklas efter den aktuella tidens behov. Svefis alla lokaler ska nyttjas till fullo. Svefi ska aktivt arbeta för nya idéer och verksamheter. Svefi ska aktivt främja personalens/medarbetarnas kompetensutveckling. Svefi ska arbeta för att dess verksamhet ska vara synligt både lokalt, regionalt och nationellt. Svefi ska öka sin internationella verksamhet och därmed stärka sin internationella prägel. Svefis arbete med såväl internationella som nationella projekt ska stärka den övriga verksamheten. Svefi ska kontinuerligt söka samverkan med såväl offentliga institutioner som föreningar, företag och enskilda personer. Svefis verksamhet ska bedrivas så att ekonomin är i balans. Fastställt av respektive medlemsorganisation Hösten 2013 För Svefis vänner För Finlandsamfundet För Haparanda kommun

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-08-23 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl.09.00 Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer