ÅTGÄRDSPLAN HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ"

Transkript

1 ÅTGÄRDSPLAN HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ Ort och datum: Göteborg Upprättad av, namn: Hans Niklasson Företagsnamn: Bostads AB Gröningen genom Newsec Asset Management AB Telefon: (5)

2 01 Bakgrund Denna åtgärdsplan är utarbetad utifrån de förelagda krav som Miljöförvaltningen ställt i föreläggande daterat , av Bostads AB Gröningen mottaget Arbete i enlighet med föreläggandet är påbörjat. Åtgärder som presenteras i planen är utarbetade för att inom kortast möjliga tid, med prioritet, hantera existerande hälsorisker. Redovisade åtgärder är av Bostads AB Gröningen beslutade och i vissa stycken redan upphandlade och uppstartade. Nedan angivna rubriker följer den uppställning som återfinns i Miljöförvaltningens föreläggande sidan 2, pkt 3a)-3f) med underrubriker som hänvisar till sidan 1 pkt 1 (2009) resp. pkt 2 ( ). Som komplement till denna åtgärdsplan finns framtaget en grafisk illustration över hur arbetena kommer att bedrivas över tiden, se bilaga 1. Häri framgår tydligt att kraftfulla åtgärder genomföres under åren Härefter fortsätter renoveringarna men då av lägenheter som vid genomförd inventering erhöll betyg som visar på god standard. Renoveringstakten av dessa bedöms ligga runt ca 40 enheter per år vilket kan betraktas som normal volym i ett normalunderhållet bostadsbestånd. Bilaga 1 Åtgärdsplan, övergripande grafisk illustration av genomförande, daterad Sammanfattning Nedanstående beskrivna åtgärder är mycket kraftfulla vilket innebär att vi kommer att ha sanerat all känd mögelförekomst senast samt att vi kommer att ha renoverat 726 badrum, 421 WC samt 701 kök vid 2012 års utgång, m.a.o. inom lite drygt 3 år. Därefter följer som tidigare beskrivits ett arbete i normal renoveringstakt. Parallellt med att dessa åtgärder utföres sker omfattande åtgärder i övrigt inom området: Av beslutade åtgärder kan nämnas iordningställande/förbättring av ventilation, byte av stort antal fönster, reparationer av balkonger, fasadreparationer, målning av trapphus, omläggning yttertak, nya avfallsstationer, gårdsupprustning mm. 03 Pkt 3 a) Förteckning över lägenheter Bilagt detta utlåtande, bilaga 2, finns förteckning över de lägenheter, med angivelse av åtgärder, som avses vara utförda senast Bilaga 2 Lägenhetsförteckning 2009, åtgärder, daterad Pkt 2 ( ) Preliminär produktionsplan finns framtagen för övriga aktuella lägenheter under perioden Produktionsplanen betraktas som ett levande dokument. Löpande under arbetet kommer behov prövas, produktionsaspekter att beaktas och eventuella nytillkomna behov hanteras genom kompletterande insatser liksom omprioriteringar för de fall detta synes vara av stor vikt. Miljöförvaltningen kommer, i likhet med de nuvarande rutinerna, kontinuerligt att informeras och ges möjlighet att yttra sig kring nödvändiga förändringar. Bilaga 3 Lägenhetsförteckning , åtgärder och tidplan, daterad Pkt 3 b) Precisering av åtgärder i lägenheter samt när de utföres Åtgärder Badrum, WC och kök renoveras i enlighet med vad som anges i bilaga 3-5 samt i enlighet med anvisningar i bilaga 9. Löpande under arbetet kommer behov prövas, produktionsaspekter att beaktas och eventuella nytillkomna behov hanteras genom kompletterande insatser liksom omprioriteringar för de fall detta synes vara av stor vikt. Miljöförvaltningen kommer, i likhet med de nuvarande rutinerna, kontinuerligt att informeras och ges möjlighet att yttra sig kring nödvändiga förändringar. Utöver vad som anges i bilagda förfrågningsunderlag så sker beslut om eventuella kompletteringsarbeten i samband med att informationsmöte hålles med hyresgästen en period innan uppstart. Bilaga 4 Tekniskbeskrivning, badrum, daterad Bilaga 5 Teknisk beskrivning, WC, daterad (5)

3 Bilaga 6 Teknisk beskrivning, kök, daterad (5)

4 Pkt 2 ( ) Badrum, m fl utrymmen, kommer initialt att saneras vad gäller mögelförekomst. Saneringen kommer att starta upp under kv och ske kontinuerligt fram till dess att samtliga lägenheter, i vilka vi erhållit kännedom om mögelförekomst, har sanerats. Dessa saneringsåtgärder kommer att genomföras i lägenheter oaktat vilket betyg de erhållit vid genomförd inventering. Med andra ord så kommer även berörda lägenheter med betyg 3, 4 och/eller 5 att innefattas i denna sanering. Med kännedom, enligt ovan, avses de som noterats vid Rambölls inventering, de som noteras av entreprenör som utför ventilationsarbeten i samtliga lägenheter samt de vi i övrigt får kännedom om via vår serviceanmälan, Miljöförvaltningen eller andra källor. Samtliga berörda lägenheter skall vara genomgångna senast Saneringen kommer att ske utifrån anvisningar framtagna av Tekomo Byggnadskvalitet AB, se bilaga 11. Sanering av mögelförekomst innebär, kortfattat, att all identifierad mögelförekomst besiktigas genom mätning och provtagning. Installationer tätas och golvbrunnar samt vattenlås rensas. Allt angripet organiskt eller luktbärande material ersätts vilket inkluderar exempelvis snickerier. Efter sanering av angripna vägg- och takytor med fungicidmedel (medel för att ta död på mögel och svamp) slipas och målas ytorna. Behandling och slipning gäller även kakel och klinkerfogar. I de fall där det konstateras fortgående alt. kvarstående fuktskada kommer orsaken till densamma att klarläggas samt åtgärdas innan sanering sker alt. att aktuell lägenhet blir föremål för tidigarelagd renovering. I de lägenheter som blir föremål för renovering under första halvåret 2010 kommer mögelsaneringen att ske i samband med renoveringen. Bilaga 11 Anvisningar angående mögelsanering, daterad Badrum, WC och kök kommer att renoveras i enlighet med vad som anges i bilaga 4-6 samt i enlighet med anvisningar i bilaga 10. Löpande under arbetet kommer behov prövas, produktionsaspekter att beaktas och eventuella nytillkomna behov hanteras genom kompletterande insatser liksom omprioriteringar för de fall detta synes vara av stor vikt. Miljöförvaltningen kommer, i likhet med de nuvarande rutinerna, kontinuerligt att informeras och ges möjlighet att yttra sig kring nödvändiga förändringar. Utöver vad som anges i bilagda förfrågningsunderlag så sker beslut om ev. kompletteringsarbeten i samband med att informationsmöte hålles med hyresgästen en period innan uppstart. Bilaga 4 Tekniskbeskrivning, badrum, daterad Bilaga 5 Teknisk beskrivning, WC, daterad Bilaga 6 Teknisk beskrivning, kök, daterad Med ovanstående insatser gör vi bedömningen att vi eliminerar all mögelförekomst, som vi erhållit kännedom om, i god tid innan halvårsskiftet 2010, antingen i form av sanering eller renovering. Notera dock att genomförd sanering inte ersätter planerad renovering ej heller påverkar vår långsiktiga planering av badrumsrenovering. Med sanering menas ett undanröjande av mögelförekomst el likn av hälsovådlig karaktär. Med renovering menas genomförande av arbeten för att framförallt säkerställa kraven vad gäller tätskikt inom våtutrymmen. Tidplan Produktionstidplaner för 2009 har tagits fram i samråd mellan beställare och entreprenör. Båda parter gör bedömningen att dessa planer skall kunna hållas under förutsättning att inga komplikationer, vilka vi ej kan råda över, uppstår. Miljöförvaltningen hålls kontinuerligt informerad om arbetenas genomförande, i likhet med nuvarande rutiner. Produktionstidplan kök 2009 innefattar de två kvarvarande etapperna (2 och 3), i etapp 1 och dessförinnan utförs totalt 16 st kök. 4 st är i princip klar samt 12 st (etapp 1) är klara omkring den 6 november. Bilaga 7 Produktionstidplan badrum 2009, daterad Bilaga 8 Produktionstidplan WC 2009, daterad Bilaga 9 Produktionstidplan kök 2009, daterad (5)

5 Pkt 2 ( ) Preliminär produktionstidplan är framtagen utifrån den klassificering som utförts av Ramböll vid inventering. Planen kommer att vidarebearbetas för att, om möjligt, kunna få samtliga arbeten inom en och samma lägenhet att utföras inom samma tidsperiod. Bilaga 3 Lägenhetsförteckning , åtgärder och tidplan, daterad Pkt 3 c) Försiktighetsåtgärder De försiktighetsåtgärder som beslutats följer Arbetsmiljöverkets anvisningar samt framgår i övrigt i detalj av bilaga 10, Undersökning avseende risk för spridning av mögelsvamp och asbest vid sanering av fukt och mögelskadat badrum, Herrgården, Ramells väg 147, lgh 11, Bostads AB Gröningen. Hanteringsrutinen innebär kortfattat att hyresgästen ej kommer att bo i berörd lägenhet under själva asbest- och mögelsaneringen. Denna bedöms ta 3-4 arbetsdagar i anspråk. Saneringen avslutas med kontroll vid vilken extern sakkunnig kommer att fastslå huruvida lägenheten får bebos eller om det erfordras ytterligare åtgärder. Dokumentation upprättas. Bilaga 10 Undersökning (enl ovan), utförd av Tekomo Byggnadskvalitet AB, daterad Pkt 3 d) Beskrivning av hur fuktskador åtgärdas Varje enskild fuktskada måste hanteras utifrån sina speciella förutsättningar. Allmänt kan dock följande beskrivningar lämnas för att visa exempel på hanteringsgång. - Utifrån kommande fuktinträngning. Orsak fastställes ex.vis läckande tak, brister i fogning tegel, brister i anslutningsplåtar. Orsak åtgärdas. Härefter skall uttorkning ske, ev. skadat byggnadsmaterial rives, ev. borsyrebehandling utföres (jmfr bilaga 11)samt återställning. - Inifrån kommande fuktinträngning. Orsak fastställes ex.vis defekt tätskikt våtutrymme, läckage röranläggning. Orsak åtgärdas, vilket kan innebära att badrum med betyg 3 eller högre prioriteras upp för åtgärdande. Följdskador åtgärdas i likhet med vad som anges ovan. 07 Pkt 3 e) Förklaring till varför inte renovering sker trapphusvis I den badrumsrenovering som sker under 2009 prioriteras samtliga badrum som i Rambölls inventering givits betyg 1 samt ett antal badrum med betyg 2. Vilket innebär att vi, för närvarande, fokuserar på de lägenheter som har de största behoven av renovering. Enligt vår uppfattning så är detta ett hanteringssätt som vi och Miljöförvaltning varit överens om. Framledes, när vi renoverat de med störst behov, så kommer vi att planera på ett mer produktionsinriktat sätt, med andra ord att försöka arbeta oss fram trapphusvis. 08 Pkt 3 f) Följande sakkunniga har anlitats under inventering, projektering samt för speciella utredningar. Inventering Ramböll Projektledning Ombud Mats Wermel Handläggare Rolf Olsson Projektering, bad, WC, kök Ramböll Sverige AB Hantering asbest/mögel Tekomo Byggnadskval. AB Eva Nyman 5(5)

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande Fastighetsbeteckning Kalmar del av Vadstena 1:3 Gatuadress Överlåtelsebesiktning Uppdragsgivare Thomas Aheim Postadress Turenäs 917 Postnr Ort Postnr Ort 380 30 Rockneby Telefon E post Sida 1 av 12 Fastighetsägare

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Smeden 5 Ripvägen 5, 394 70 Kalmar Kalmar 2015-07-27 Roger Klaesén Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 072-32 22 846 Säte Kalmar E-post

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Odonet 11 Namn: Margareta Boman & Lars Persson Gatuadress:

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Revisionsrapport Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Hanna Franck Larsson David Emanuelsson Göran Persson- Lingman Förstudie avseende

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2524 Torpa-Kärra 6 142 Kärra bygata 12 Kärradal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Torpa-Kärra 6:142 Namn: Harriet Lidzén Gatuadress: Kärra bygata 12

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Två mögliga lägenheter, en bedräglig konkurs och massor av rättsröta

Två mögliga lägenheter, en bedräglig konkurs och massor av rättsröta snack.go t landsbilde n.se http://snack.go tlandsbilden.se/?pfstyle=wp Två mögliga lägenheter, en bedräglig konkurs och massor av rättsröta Mål T 344-11 pågår alltjämt, vid Gotlands tingsrätt, sedan 23

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer