MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS"

Transkript

1 MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens användning av sitt Kort och Konto. Kortmedlemmen ska läsa dessa villkor noggrant. Om Kortmedlemmen inte förstår någon del av villkoren ska Kortmedlemmen be om ytterligare information. Kortmedlemmen kan så länge avtalet gäller begära en ytterligare kopia av Medlemsvillkoren utan kostnad genom American Express hemsida eller genom att ringa American Express Kundservice. Kortmedlemmens Kort ger tillgång till Kortmedlemmens Konto och de Kortförmåner som erbjuds tillsammans med Kortet. Kortmedlemmen kan välja att ansöka antingen om ett Kort med vissa Kortförmåner, eller ett Kort utan Kortförmåner (Amexblue). Parter Utgivare: American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr (Bolagsverkets filialregister), Stockholm, Sverige Säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med Payment Services Regulations 2009 (registreringsnummer ) för tillhandahållande av betaltjänster. Kund: Kortmedlemmen. 1. Viktig information om Medlemsvillkoren Begrepp som används i Medlemsvillkoren American Express är utgivaren som står ovan. Kortmedlemmen är den person som har ansökt om detta Konto och som American Express har öppnat Kontot för. Affärspartner är sådana inköpsställen som är anslutna för att ta emot American Express-Kort. Kortmedlemmen kan ansöka om ett Kort för en Extrakortmedlem (se punkten 2.3 a. ( Om Extrakortmedlemmar ) nedan). En hänvisning till Kortmedlemmen är i tillämpliga fall också en hänvisning till Extrakortmedlemmar. Konto är alla konton som American Express har för Kort och som American Express påför Debiteringar. Kort är alla Kort eller alla andra former för kontoåtkomst som American Express utfärdar för att Kortmedlemmen ska få tillgång till sitt Konto. Kortförmåner är tilläggstjänster och förmåner som erbjuds tillsammans med ett Kort, med undantag för Amexblue. Debiteringar är alla belopp som debiteras Kortmedlemmens Konto, till exempel Köp, Kontantuttag eller avgifter. Ett Köp är en Debitering där Kortmedlemmens Konto används för att köpa varor eller tjänster. Kontantuttag är uttag av kontanter genom en Uttagsautomat genom användning av Kortmedlemmens PIN-kod eller som godkänns av Kortmedlemmen på något annat sätt, eller någon annan slags Debitering som American Express meddelar Kortmedlemmen att den kommer att hanteras som kontanter. Uttagsautomat är alla automatiserade uttagsautomater (ATM) eller andra processer som gör det möjligt för Kortmedlemmen att få kontanter enligt Medlemsvillkoren. 1.1 Avgifter och räntor a. Årsavgift för Kortmedlem Beroende på vilken typ av Kort som har utfärdats till Kortmedlemmen kan en årsavgift utgå. Årsavgiften ska betalas årligen i förskott. När en årsavgift ska betalas debiteras den Kortmedlemmens Konto när Kortmedlemmens första kontoutdrag utfärdas (eller den senare dag som American Express meddelar Kortmedlemmen). Därefter debiteras årsavgiften när det första kontoutdraget efter varje årsdag för Kortmedlemskapet utfärdas.

2 Storleken på årsavgiften, med reservation för särskilda erbjudanden från American Express, framgår av bilagan Tabell för avgifter för SAS EuroBonus American Express Cards som Kortmedlemmen får tillsammans med Medlemsvillkoren. Ett medlemskapsår löper från och med den dag som American Express öppnar Kortmedlemmens Konto i American Express system och till och med dagen innan årsdagen för medlemskapet. Medlemskapsåret kan ändras när Kortet som är anslutet till ett Konto konverteras till en annan typ av Kort eller årsavgiften ändras. I så fall ska medlemskapsåret löpa från den dag då ändringen av produkten eller avgiften genomfördes i American Express system. b. Årsavgift för Extrakort Kortmedlemmen debiteras en årsavgift för varje Extrakort som American Express utfärdar på Kortmedlemmens begäran, förutom för sådana Extrakort som erbjuds utan avgift som en del av Kortmedlemmens Kortförmåner. Kortmedlemmen kan ta reda på om Kortmedlemmen har rätt till Extrakort utan avgift genom att kontrollera bilagan Tabell för avgifter för SAS EuroBonus American Express Cards till Medlemsvillkoren. Årsavgiften debiteras årligen för varje Extrakort som American Express utfärdar på Kortmedlemmens begäran. När en årsavgift utgår debiteras den Kortmedlemmens Konto första gången när det första kontoutdraget efter att Extrakortet har utfärdats ställs ut (eller den senare dag som American Express meddelar Kortmedlemmen). Därefter debiteras årsavgiften när det första kontoutdraget efter varje årsdag för Extrakortmedlemskapet utfärdas. Storleken på årsavgiften för Extrakort, med reservation för särskilda erbjudanden från American Express, framgår av bilagan Tabell för avgifter för SAS EuroBonus American Express Cards som Kortmedlemmen får tillsammans med Medlemsvillkoren. Ett medlemskapsår för Extrakortmedlemskap löper från och med den dag som American Express utfärdar Extrakortet i American Express system och till och med dagen före nästa årsdag för medlemskapet. Medlemskapsåret kan ändras när ett Kort som är anslutet till ett Konto konverteras till en annan typ av Kort eller årsavgiften ändras. I så fall ska medlemskapsåret löpa från den dag då ändringen av produkten eller avgiften genomfördes i American Express system. c. Avgifter och ränta vid försenad betalning Vid försenad betalning gäller följande: Betalning anses ha skett den dag som American Express får tillgång till beloppet. Betalning ska därför ske i så god tid att American Express har tillgång till beloppet senast på förfallodagen som står angivet i kontoutdraget. Om Kortmedlemmen inte betalar får American Express ta ut en dröjsmålsränta av Kortmedlemmen om två (2) procent för de första 14 dagarna och därefter en månatlig dröjsmålsränta om två (2) procent. Vid ett års försenad betalning motsvarar detta en årlig dröjsmålsränta om tjugofem (25) procent. Kortmedlemmen debiteras kostnader för betalningspåminnelse, kravbrev samt upprättande av amorteringsplan enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Kortmedlemmen debiteras också för de kostnader som American Express drabbas av i övrigt, till exempel kostnader för att anlita inkassoföretag och jurister, kostnader för egna inkassoåtgärder samt kostnader för begäran om betalningsföreläggande, handräckning och liknande. d. Avgift för kopia av kontoutdrag Om Kortmedlemmen begär en extra kopia av kontoutdraget, eller om Kortmedlemmen har anmält sig för elektroniska fakturor via Kortmedlemmens bank och begär en papperskopia, utgår en avgift om fyrtiofem (45) SEK för varje kopia. e. Valutaväxlingsavgift Kortmedlemmens betalningar till American Express ska göras i svensk valuta om inte American Express särskilt medger betalning i annan valuta. Om American Express medger betalning i annan valuta debiteras Kontot en valutaväxlingsavgift om två (2) procent av betalningsbeloppet. Även vid Debiteringar (inklusive Kontantuttag) i en annan valuta än svenska kronor (SEK) tillkommer en valutaväxlingsavgift med två (2) procent av Debiteringens belopp. Vänligen se punkten 2.3 b. ( Konvertering av Debiteringar i utländska valutor ) i Medlemsvillkoren. f. Avgift för Kontantuttag Avgiften för Kontantuttag är fyra (4) procent av uttagsbeloppet, dock lägst tjugofem (25) SEK. För Kort av typen SAS EuroBonus American Express Elite Card är avgiften tre (3) procent av uttagsbeloppet, dock lägst tjugofem (25) SEK. 1.2 Transaktionsbegränsningar Begränsningar för Debiteringar Även om det generellt inte finns någon förbestämd begränsning för hur mycket Kortmedlemmen kan använda sitt American Express betalkort kan American Express välja att bestämma en sådan begränsning för Kortmedlemmens Konto och informerar i så fall Kortmedlemmen om detta. En sådan begränsning avser det maximala belopp som kan vara utestående vid varje tidpunkt på Kortmedlemmens Konto (inklusive Extrakortmedlems Debiteringar). American Express kan införa en sådan begränsning även om Kortmedlemmen inte har begått något avtalsbrott. American Express får besluta om en begränsning för Kontantuttag, om begränsningen följer tillämpliga lagar, och American Express informerar i så fall Kortmedlemmen om detta. American Express får göra detta även om Kortmedlemmen inte har begått något avtalsbrott. En sådan begränsning kan avse det totala kontantbelopp som kan tas ut vid ett tillfälle, under en dag, under perioden för varje kontoutdrag eller någon annan begränsning. American Express får också ta bort möjligheten att ta ut kontanter för Kortmedlemmens Konto eller begränsa den maximala summan av Kontantuttag som Kortmedlemmen kan ha utestående vid varje tidpunkt. Om American Express inför en begränsning för hur mycket Kortmedlemmen kan använda sitt American Express betalkort kommer American Express att informera Kortmedlemmen om detta. I så fall kommer American Express att ge Kortmedlemmen möjlighet att tillhandahålla American Express ytterligare finansiell information som kan göra det möjligt för American Express att ta bort begränsningen. Efter att American Express har tagit emot den efterfrågade finansiella informationen beslutar American Express om begränsningen ska tas bort eller behållas och informerar Kortmedlemmen om beslutet. American Express accepterar inte förskottbetalning för något Kort. Finansiella institut och de företag som driver Uttagsautomater kan också ha begränsningar och avgifter, till exempel begränsningar avseende hur många uttag som Kortmedlemmen kan göra, storleken på uttagsbelopp och tillgången till andra typer av tjänster som normalt är tillgängliga genom en Uttagsautomat. Kortmedlemmen åtar sig att, i tillämpliga fall, hantera sitt Konto så att Kortmedlemmen inte överskrider någon begränsning för Debiteringar eller Kontantuttag som gäller för Kortmedlemmens Konto. 1.3 Återbetalning Att göra återbetalningar Betalning anses ha skett den dag som American Express får tillgång till beloppet. Betalning ska därför ske i så god tid att American Express har tillgång till beloppet senast på förfallodagen som står angivet i kontoutdraget. Skulder på Kontot ska annars betalas på American Express begäran enligt vad som framgår av dessa Medlemsvillkor. Om American Express begär det ska Kortmedlemmen omedelbart eller tillsammans med Kortmedlemmens månatliga betalning, betala samtliga belopp som överstiger någon begränsning som finns för Debiteringar eller Kontantuttag. Ytterligare information om hur betalningar görs finns i punkten 2.2 ( Om Kortmedlemmens betalningar ) i Medlemsvillkoren. 1.4 Ändringar av Medlemsvillkoren När och hur American Express kan göra ändringar Avgifter American Express får ändra de avgifter för krediten som ska betalas enligt Medlemsvillkoren (inklusive ändra när och hur avgifter beräknas och debiteras) i den utsträckning de kostnader som avgiften ska täcka ökar. American Express får ändra övriga avgifter (inklusive införa nya avgifter eller ändra när och hur avgifter beräknas och debiteras) enligt vad som framgår under rubriken Övriga bestämmelser i Medlemsvillkoren nedan. Sådana ändringar får göras:

3 om American Express ändrar tjänsterna eller förmånerna som ingår i Kortmedlemmens Konto; för att behålla en lämplig avkastning från Kortmedlemmens Konto och för att säkerställa att American Express verksamhet i stora drag behåller sin lönsamhet och konkurrenskraft; för att säkerställa att avgifterna återspeglar ett rimligt värde för Kontot, vilket kan inbegripa en justering av American Express processer för att ta betalt; eller av någon annan anledning, så länge som Kortmedlemmen har möjlighet att säga upp avtalet omedelbart utan någon kostnad innan ändringarna börjar gälla. Tjänster avseende Kontot American Express får ändra de tjänster som American Express tillhandahåller tillsammans med Kortmedlemmens Konto eller de sätt som dessa tillhandahålls på, om American Express har en rimlig anledning att anse att detta inte är till nackdel för Kortmedlemmen och det inte innebär någon ökad kostnad för Kortmedlemmen. Förmåner som erbjuds tillsammans med Kortmedlemmens Konto American Express får ändra de förmåner som erbjuds tillsammans med Kortmedlemmens Konto (inklusive ta bort en förmån, ersätta förmåner, ändra vem som tillhandahåller förmånen eller ändra kostnaderna i anslutning med förmånerna) om American Express har rimlig anledning att tro att de totala förmånerna som erbjuds tillsammans med Kortmedlemmens Konto representerar ett bra värde och är konkurrensmässigt prissatta eller av någon av de anledningar som framgår under rubriken Övriga bestämmelser i Medlemsvillkoren nedan. Övriga bestämmelser i Medlemsvillkoren American Express får ändra övriga bestämmelser som inte nämns ovan av någon av följande anledningar: om American Express har en rimlig anledning att anse att ändringen skulle göra bestämmelserna enklare att förstå, skäligare för Kortmedlemmen, eller om förändringen inte skulle vara till någon nackdel för Kortmedlemmen; för att göra rimliga ändringar av det sätt som American Express hanterar Kortmedlemmens Konto på grund av ändringar i bank- eller det finansiella systemet, teknologi eller det system som American Express använder; på grund av faktiska eller förväntade legala eller regulatoriska krav; för att säkerställa att American Express verksamhet sköts på ett sunt sätt; eller av någon annan anledning, så länge som Kortmedlemmen har möjlighet att säga upp avtalet omedelbart utan kostnad. Meddelanden om ändringar American Express informerar Kortmedlemmen om ändringar enligt denna punkt 1.4 ( Ändringar av Medlemsvillkoren ) minst två månader i förväg, om ändringen är till Kortmedlemmens nackdel. Om ändringen är till Kortmedlemmens fördel informerar American Express också Kortmedlemmen, men får genomföra ändringen innan dess. Om Kortmedlemmen inte önskar fortsätta avtalet med ändringen kan Kortmedlemmen säga upp detta (se punkten 2.3 c. ( Uppsägning av Kortmedlemmens avtal ) nedan). Annars anses Kortmedlemmen ha accepterat ändringen, om inte Kortmedlemmen meddelar American Express innan den dag då ändringen börjar gälla att Kortmedlemmen inte accepterar den. Om American Express inte får något meddelande från Kortmedlemmen kommer ändringen att börja gälla enligt vad American Express har meddelat och gäller så länge som avtalet gäller. Uppgradera och nedgradera Kortmedlemmens Konto Kortmedlemmen kan, när som helst, meddela American Express att Kortmedlemmen inte längre vill behålla sina Kortförmåner och istället önskar att American Express utfärdar ett Amexblue med en årlig avgift på tvåhundrafemtio (250) SEK. American Express får göra en kombination av ändringar av Medlemsvillkoren om American Express utfärdar en annan typ av Kort till Kortmedlemmen. Detta kan hända om Kortmedlemmen begär att få en annan typ av Kort, om American Express bedömer att Kortmedlemmen inte längre är kvalificerad för sitt aktuella Kort eller om Kortmedlemmen har kvalificerat sig för ett annat Kort. American Express meddelar alltid Kortmedlemmen om ändringarna ovan, om inte Kortmedlemmen har meddelat American Express att Kortmedlemmen vill byta till ett annat Kort och American Express väljer att ge Kortmedlemmen ett nytt Kort snabbare. Om Kortmedlemmen byter till en annan typ av Kort justerar American Express årsavgifterna proportionerligt utifrån skillnaden mellan avgifterna för det gamla och det nya Kortet och anpassar Kortmedlemmens Konto därefter. 1.5 Andra saker som Kortmedlemmen behöver känna till Kortmedlemmens ångerrätt Kortmedlemmen har rätt att frånträda avtalet genom att meddela American Express detta inom fjorton (14) dagar från den dag som avtalet har ingåtts, eller den senare tidpunkt när Kortmedlemmen har fått lagstadgad information och Medlemsvillkoren i varaktig form. Om Kortmedlemmen vill ångra avtalet kan Kortmedlemmen antingen förstöra eller skicka tillbaka alla Kort och bekräfta att Kortmedlemmen vill frånträda avtalet genom att skriva till American Express (American Express Services Europe Ltd, England, filial, Stockholm, Sverige) eller ringa till American Express på det nummer som framgår på baksidan av Kortmedlemmens Kort. Om Kortmedlemmen väljer att avsluta sitt Konto är Kortmedlemmen ansvarig för alla Debiteringar som görs på Kontot, med undantag för årsavgifter. Om Kortmedlemmen inte avslutar Kontot kommer det att fortsätta gälla till dess att det avslutas av antingen Kortmedlemmen eller American Express. 2. Hur American Express Konto fungerar 2.1 Användande av Kortet a. Att använda Kortet Kortmedlemmen får, med de begränsningar som framgår av Medlemsvillkoren, använda Kortet för att betala för varor och tjänster från Affärspartners eller för att göra Kontantuttag. Det är inte tillåtet att: ge någon annan tillgång till Kontonumret eller Kortnumret eller låta någon annan än Kortmedlemmen använda Kontot eller Kortet för Köp, identifikation eller i något annat syfte; lämna tillbaka varor eller avbeställa tjänster som har betalats genom att belasta Kontot för att få kontanter: använda Kortet för att få ut kontanter hos en Affärspartner och ange att Debiteringen avser Köp av en vara eller en tjänst; låta en Affärspartner kreditera ett belopp på Kontot, om krediteringen inte har samband med att varor eller tjänster, vars Köp tidigare har belastat Kontot, har återlämnats eller på annat sätt reklamerats; använda Kontot om Kortmedlemmen är insolvent, har ansökt om skuldsanering, har inlett rekonstruktion eller är utsatt för andra indrivningsåtgärder. Begreppet insolvent betyder i dessa Medlemsvillkor även att Kortmedlemmen inte rimligen har kunnat räkna med att kunna betala nästa faktura avseende Kontot. Vidare får Kontot inte användas om Kortmedlemmen avlider, är försatt i konkurs, är satt under förvaltarskap eller på något annat sätt inte längre har rätt att själv förfoga över sin egendom. Vad som står i denna punkt 2.1 a. ( Användande av Kortet ) om Kortmedlemmen gäller även för omständigheter som gäller en Extrakortmedlem, och innebär att Extrakortmedlemmen inte får använda sitt Extrakort; använda Kortet om det återfinns efter att det har rapporterats som förlorat eller stulet; belasta ett Konto för att betala en skuld på ett annat Konto; använda Kortet, eller Kontot, om det har spärrats eller sagts upp, eller efter Kortets sista giltighetsdag; använda Kontot för olagliga syften, vilket innefattar Köp av varor eller tjänster som är förbjudna enligt svensk lag eller enligt lagstiftningen i det land där Kortet används eller där tjänsterna eller varorna tillhandahålls; eller genomföra Köp hos en Affärspartner som Kortmedlemmen, eller någon närstående till Kortmedlemmen, har ägarintresse i, förutom om det avser ägarintresse i form av aktier eller liknande värdepapper på en reglerad aktie- eller värdepappersbörs.

4 American Express kan utfärda Kort som ersätter Kortmedlemmens befintliga Kort (inklusive ersätta ett befintligt Kort med en annan typ av Kort). Kort har en giltighetstid och Kortmedlemmen ska förstöra kort som inte längre gäller på ett sätt som gör att de inte kan användas (till exempel genom att klippa sönder Kortet). Om Kortmedlemmens Kort har sagts upp eller är spärrat av något skäl kan alla andra Kort som är anslutna till Kortmedlemmens Konto också avslutas eller spärras samtidigt. Om Kortmedlemmen handlar online på Internet hos Affärspartner som använder sig av SafeKey kommer Kortmedlemmen anmodas att registrera sitt Kort försafekey, i enlighet med American Express SafeKey Villkor, för att kunna genomföra köpet. b. Kontantuttag Express Cash Service Kortmedlemmen har möjlighet att ansöka om anslutning till Express Cash Service och Kortmedlemmen kan då få kontanter genom att använda Kortet i Uttagsautomater eller hos vissa Affärspartners. American Express kan avslå en ansökan om anslutning till Express Cash Service på grund av att Kortmedlemmen inte har varit kund hos American Express tillräckligt länge, Kortmedlemmens betalningshistorik eller mönster vid användning av Kontot eller tillgänglig kreditinformation om Kortmedlemmen, till exempel inkomstuppgifter, förmögenhet eller betalningsanmärkningar och liknande. För Kontantuttag debiteras Kontot en avgift, se punkten 1.1 f. ( Avgift för Kontantuttag ). Kontantuttag kan vara föremål för begränsningar, se punkten 1.2 ( Transaktionsbegränsningar ). American Express Kundservice kan lämna information om de uttagsbegränsningar som gäller. En Extrakortmedlem får bara anslutas till Express Cash Service om Kortmedlemmen har lämnat sitt skriftliga godkännande på där för avsedd blankett och om American Express godkänner anslutningen. Alla Debiteringar som görs med ett Extrakort debiteras det Konto som Extrakortet är anslutet till. Eftersom Express Cash Service huvudsakligen tillhandahålls via tredje man (företag som driver Uttagsautomater) kan Express Cash Service upphöra eller förändras omedelbart, utan att Kortmedlemmen dessförinnan underrättas. American Express kan omedelbart spärra användningen av tjänsten och, om American Express bedömer det som nödvändigt, även säga upp Express Cash Service, när det finns: risk för att tjänsten inte kan användas på ett säkert sätt; misstanke om att Kontot eller Kortet har använts obehörigen; eller en väsentligt ökad risk för att Kortmedlemmen inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser mot American Express. En väsentligt ökad risk kan föreligga antingen på grund av att Kortmedlemmens mönster vid användning av betaltjänsten generellt kan bedömas medföra en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortmedlemmens ekonomiska situation eller liknande. American Express kommer att informera Kortmedlemmen om åtgärden och skälen till denna innan åtgärden vidtas, om möjligt, men annars så snart som möjligt därefter. Information lämnas dock inte om det strider mot lag eller om det är motiverat av säkerhetsskäl att inte lämna information. Kortmedlemmen kan när som helst säga upp sin anslutning till Express Cash Service genom att meddela American Express skriftligen. Kortmedlemmen kan säga upp en Extrakortmedlems anslutning på samma sätt. Upphörande eller uppsägning av Konto eller av Kort medför att Kortmedlemmens anslutning till tjänsten upphör med omedelbar verkan. Att Kortmedlemmens anslutning till Express Cash Service upphör påverkar inte Kortmedlemmens ansvar för Debiteringar som är oreglerade vid tidpunkten för upphörandet. c. Åtagande att betala Med förbehåll för vad som framgår i punkten 2.1 f. ( Stöld, förlust eller otillåten användning av Kort eller Konto samt fel ) i Medlemsvillkoren, åtar sig Kortmedlemmen att betala för alla Debiteringar, inklusive: Debiteringar som Kortmedlemmen godkänner, även om Kortmedlemmen inte visar upp sitt Kort eller kvitterar Debiteringen med sin underskrift; Debiteringar som andra personer godkänner, om Kortmedlemmen låter dem använda Kontot; och Debiteringar som Extrakortmedlemmar godkänner eller låter andra godkänna. d. Godkännande och nekande av Debiteringar Kortmedlemmen godkänner en Debitering när Kortmedlemmen begär att en Debitering ska göras på Kortmedlemmens Konto genom att visa upp eller lämna över ett Kort, tillhandahålla informationen som finns på Kortet eller information om Kontot och, om det krävs för Debiteringen, genom att slå in Kortets PIN-kod, lösenord, eller något annat som identifierar Kortmedlemmen. På detta sätt kan Kortmedlemmen godkänna en enstaka Debitering som görs vid tidpunkten för godkännandet, en enstaka Debitering som ska genomföras senare, eller en serie av Debiteringar som ska genomföras senare. Beroende på avtalet med Affärspartnern kan Kortmedlemmen också godkänna att Affärspartnern genomför en betalning med Kortet senare om den ursprungliga betalningen inte går igenom. Om Kortmedlemmen inte har godkänt Debiteringen kan Kortmedlemmen godkänna Debiteringen i efterhand. Kortmedlemmen kan bara stoppa kommande Debiteringar eller Debiteringar som ingår i en serie av Debiteringar, om Kortmedlemmen begär att Debiteringarna stoppas innan slutet av arbetsdagen innan Debiteringarna ska behandlas. American Express kan neka en Debitering om det finns rimliga skäl. Rimliga skäl för att neka är att det finns misstankar om användning som inte är godkänd eller är olämplig, bedrägeri, tekniska svårigheter, legala krav, American Express bedömning av Kortmedlemmens kreditvärdighet eller om användningen av Kortet är förbjuden eller på grund av att vissa typer av Debiteringar inte kan göras (till exempel på grund av att Debiteringen överskrider en begränsning av något slag). Detta kan inträffa även om Kortmedlemmen inte har begått avtalsbrott. Om American Express nekar en Debitering informeras Kortmedlemmen i regel, men inte alltid, vid försäljningsstället. Under alla omständigheter kan Kortmedlemmen få information om Debiteringar som American Express har nekat genom att ringa American Express på det telefonnummer som står på Kortets baksida. American Express ansvarar inte för någon förlust eller skada som inträffar på grund av att American Express inte godkänner en Debitering och American Express är inte ansvarigt om någon Affärspartner vägrar att ta emot Kortet. American Express kan införa och ändra begränsningar för viss användning av Kortet för vissa Debiteringar. Till exempel kan Debiteringar som godkänns genom kortläsare för kontaktlösa betalningar (så kallade contactless payments) vara föremål för beloppsbegränsningar (per godkännande eller inom en tidsperiod). e. Återkommande Debiteringar En Kortmedlem kan avtala med en Affärspartner att kommande Köp ska debiteras Kontot, med ett visst bestämt belopp, eller olika belopp, och vid varierande eller regelbundet återkommande tidpunkter. Sådana debiteringar kallas Återkommande Debiteringar. Normalt ger American Express inte Affärspartner som erbjuder Återkommande Debiteringar någon ny information om Kort. Om Kortet byts ut eller ersätts (Ersättningskort), exempelvis när ett Kort har förlorats eller stulits, eller när ett Kort har förnyats, är det därför Kortmedlemmens ansvar att informera Affärspartnern om ny Kortinformation, eller att ändra sättet för betalning. I vissa fall debiteras ett Ersättningskort med Återkommande Debiteringar som görs med ett Kort som har ersatts eller bytts ut, utan att American Express meddelar Kortmedlemmen.

5 En Kortmedlem som önskar avsluta en Återkommande Debitering ska vända sig till Affärspartnern i fråga enligt vad som har avtalats med Affärspartnern. Notera att en uppsägning av ett Konto eller ett Kort inte medför att en tjänst som betalas med Återkommande Debiteringar sägs upp automatiskt. f. Stöld, förlust eller otillåten användning av Kort eller Konto samt fel Hantering av Kod För att skydda PIN-koden, telefonkod, internetkod och andra koder som används för att hantera Kontot (tillsammans kallade Kod), ska Kortmedlemmen: memorera Koden; förstöra dokument från American Express som innehåller Koden eller annan kommunikation om Koden; inte skriva Koden på Kortet och inte förvara Koden omedelbart i närheten av Kortet; vid anteckning av Koden se till att det sker på sådant sätt att utomstående inte har anledning att anta att det är fråga om en Kod; inte avslöja Koden för någon annan; vid eget val av Kod, undvika en Kod som har något samband med Kortmedlemmen, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, Kortnummer eller liknande; samt vara försiktig så att ingen kan se Koden när den används i terminaler, eller annan elektronisk utrustning. Anmälan av stöld, förlust och obehöriga transaktioner m.m. Kortmedlemmen måste omedelbart meddela American Express per telefon om: ett Kort har förlorats eller stulits; ett Kort som American Express har skickat inte har kommit fram till Kortmedlemmen; en obehörig person har haft tillgång till en Kod eller någon annan Kortinformation; det finns anledning att anta (till exempel mot bakgrund av de Debiteringar som framgår av kontoutdraget) att Kontot eller Kortet har använts obehörigen, utan godkännande av Kortmedlemmen eller Kontohavaren, eller missbrukats på något annat sätt; eller det finns anledning att anta att en Debitering har gjorts på ett felaktigt sätt. Om ett Kort som har rapporterats som stulet eller förlorat senare hittas ska Kortmedlemmen förstöra Kortet och vänta på ett nytt Kort. Obehöriga transaktioner Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortmedlemmen inte har skyddat sin personliga Kod, ansvarar Kortmedlemmen för hela beloppet. Beloppet är dock begränsat till högst ettusen tvåhundra (1 200) SEK under förutsättning att Kortmedlemmen har agerat huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Kortmedlemmen ansvarar, oavsett vad som anges i föregående stycke, för hela beloppet om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortmedlemmen genom grov oaktsamhet har underlåtit att: skydda sin personliga Kod; omedelbart meddela American Express vid vetskap om att Kortet kommit bort eller att Kontot har använts obehörigen; eller följa dessa Medlemsvillkor. Ansvaret är begränsat till högst tolvtusen (12 000) SEK under förutsättning att Kortmedlemmen har agerat huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Har Kortmedlemmen handlat särskilt klandervärt ansvarar Kortmedlemmen dock även i dessa fall för hela beloppet. Om American Express har fått en anmälan om att ett Kort eller ett Konto ska spärras ansvarar Kortmedlemmen inte för obehöriga transaktioner som görs efter anmälan. Detta gäller dock inte om Kortmedlemmen har bidragit till den obehöriga transaktionen genom svikligt handlande. Kortmedlemmen ska samarbeta med American Express vid utredning av obehörig användning av Kontot, vilket innefattar att tillhandahålla polisanmälan, lämna ett undertecknat skriftligt intyg om händelsen eller andra uppgifter. American Express kan komma att inhämta uppgifter från, och lämna uppgifter till, myndigheter i anledning av obehörigt användande av Kontot. Kortmedlemmen ansvarar för hela beloppet om Kortmedlemmen inte utan onödigt dröjsmål underrättar American Express efter att ha fått veta att en transaktion har genomförts obehörigen eller på ett felaktigt sätt. Det anses alltid vara onödigt dröjsmål om reklamation av en Debitering görs senare än en (1) månad efter att kontoutdraget har sänts till Kortmedlemmen, om inte annat visas av Kortmedlemmen. Om American Express har lämnat information om transaktionen till Kortmedlemmen ansvarar Kortmedlemmen alltid för hela beloppet, om inte American Express har underrättats inom tretton (13) månader från den dag som Debiteringen har belastat Kontot. Felaktiga Debiteringar m.m. Om en Debitering visar sig vara felaktig och felet beror på American Express, kommer Kontot att krediteras med aktuellt belopp. Kortmedlemmen ska alltid kontrollera kontoutdraget och kontakta American Express snarast möjligt om Kortmedlemmen behöver mer information. Vid klagomål eller reklamation av en viss Debitering eller av kontoutdraget ska Kortmedlemmen kontakta American Express omedelbart utan onödigt dröjsmål. Det anses alltid vara onödigt dröjsmål om Kortmedlemmen reklamerar en Debitering senare än en (1) månad efter att kontoutdraget har sänts till Kortmedlemmen, om inte annat visas av Kortmedlemmen, och Kortmedlemmen är då betalningsskyldig för Debiteringen. Om Kortmedlemmen reklamerar en Debitering senare än tretton (13) månader efter att Debiteringen belastat Kontot är Kortmedlemmen alltid betalningsskyldig för den felaktiga Debiteringen. Vid begäran ska Kortmedlemmen skyndsamt intyga eller bekräfta en reklamation eller ett klagomål skriftligen och sända in relevant dokumentation, vilket kan inbegripa att en Extrakortmedlem ska lämna ett skriftligt intyg. g. Debiteringar med oväntade belopp Om Kortmedlemmen gör en Debitering hos en Affärspartner inom Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Kortmedlemmen inte kände till beloppet för Debiteringen när Debiteringen godkändes kan Kortmedlemmen begära en återbetalning från American Express om beloppet som har debiterats är större än vad Kortmedlemmen rimligen kunde ha förväntat sig. Kortmedlemmen ska begära återbetalningen utan dröjsmål och inte senare än åtta (8) veckor från den dag som det kontoutdrag där Debiteringen framgår utfärdas. Kortmedlemmen ska ge American Express all information som American Express rimligen efterfrågar och American Express kan ge sådan information vidare till tredje part som utreder Kortmedlemmens krav. American Express genomför sin utredning inom tio (10) arbetsdagar från den dag då American Express tog emot all den efterfrågade informationen och gör sedan antingen en återbetalning av hela Debiteringens belopp (normalt genom att justera Kortmedlemmens Konto) eller informerar Kortmedlemmen om varför American Express har avslagit Kortmedlemmens begäran. 2.2 Om Kortmedlemmens betalningar a. Hur betalningar görs Betalningar kan göras på det sätt som beskrivs nedan, eller på något annat sätt om det framgår av kontoutdraget, eller på det sätt som Kortmedlemmen kommer överens om särskilt med American Express: Via autogiro från Kortmedlemmens bankkonto enligt de särskilda villkor som gäller för detta. Notera att det måste finnas tillräckliga medel på bankkontot dagen före överföringsdagen för att autogiro ska fungera. Om det saknas täckning har American Express rätt att ta ut en särskild avgift om 50 kronor samt dröjsmålsränta, andra avgifter och ersättning för kostnader som kan bli aktuella vid försenad betalning, se punkten 1.1 c. ( Avgifter och ränta vid försenad betalning ) ovan.

American Express Medlemsvillkor för Betalkort

American Express Medlemsvillkor för Betalkort Medlemsvillkor för Betalkort MEDLEMSVILLKOR FÖR AMERICAN EXPRESS BETALKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 9 juni 2017 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort

Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS KREDITKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 1 oktober 2016 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor

Läs mer

Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort

Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS KREDITKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 13 oktober 2017 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 juli 2012. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan om

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 augusti 2010 1. Introduktion För American Express Kontohavare

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American

Läs mer

Välkommen till American Express

Välkommen till American Express Välkommen till American Express Din guide för försäljning online www.americanexpress.se/affarspartners Innehåll Välkommen som ny Affärspartner till American Express Visa vägen för American Express Kortmedlemmar

Läs mer

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D30 X52299UR07 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning : 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT.

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. Så här kommer du igång Tack för att du har valt att ta emot American

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Medlemsguide American Express Corporate Card

Medlemsguide American Express Corporate Card AMERICAN EXPRESS BETALSYSTEM Medlemsguide American Express Corporate Card American Express Services Europe Ltd, England, filial Organisationsnummer 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister) American Express

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 1 juni 2012) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box 6343,

Läs mer

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER KORTET Ditt kort är en värdehandling Förvara aldrig kort och kod tillsammans. Hantera kortet så att det inte kommer i orätta händer och

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Ansökan American Express Konto Gold Card

Ansökan American Express Konto Gold Card Ansökan American Express Konto Gold Card 521/JCP C08 X31299ME20 americanexpress.fi/se 1. Villkor för beviljan American Express ställer villkor för beviljandet av konto. Om du inte kan svara ja på följande

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013 VILLKOR 1 (5) Bestämmelser för Handelsbankens Bankkort och Frikort Information om banken Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Ansökan American Express Konto Basic Card

Ansökan American Express Konto Basic Card Ansökan American Express Konto Basic Card 899/WGU 7BP X51499UR02 americanexpress.fi/se 1. Villkor för beviljande American Express ställer villkor för beviljandet av konto. Om du inte kan svara ja på följande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Har du varit i kontakt med kommunal konsumentvägledning?

Har du varit i kontakt med kommunal konsumentvägledning? Anmälare Förnamn Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm E-post: arn@arn.se www.arn.se Efternamn Anmälan - bank 1 (8) c/o Epost Kön Kvinna Ålder Man Annan Har du varit i kontakt med kommunal

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer