MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS"

Transkript

1 MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens användning av sitt Kort och Konto. Kortmedlemmen ska läsa dessa villkor noggrant. Om Kortmedlemmen inte förstår någon del av villkoren ska Kortmedlemmen be om ytterligare information. Kortmedlemmen kan så länge avtalet gäller begära en ytterligare kopia av Medlemsvillkoren utan kostnad genom American Express hemsida eller genom att ringa American Express Kundservice. Kortmedlemmens Kort ger tillgång till Kortmedlemmens Konto och de Kortförmåner som erbjuds tillsammans med Kortet. Kortmedlemmen kan välja att ansöka antingen om ett Kort med vissa Kortförmåner, eller ett Kort utan Kortförmåner (Amexblue). Parter Utgivare: American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr (Bolagsverkets filialregister), Stockholm, Sverige Säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med Payment Services Regulations 2009 (registreringsnummer ) för tillhandahållande av betaltjänster. Kund: Kortmedlemmen. 1. Viktig information om Medlemsvillkoren Begrepp som används i Medlemsvillkoren American Express är utgivaren som står ovan. Kortmedlemmen är den person som har ansökt om detta Konto och som American Express har öppnat Kontot för. Affärspartner är sådana inköpsställen som är anslutna för att ta emot American Express-Kort. Kortmedlemmen kan ansöka om ett Kort för en Extrakortmedlem (se punkten 2.3 a. ( Om Extrakortmedlemmar ) nedan). En hänvisning till Kortmedlemmen är i tillämpliga fall också en hänvisning till Extrakortmedlemmar. Konto är alla konton som American Express har för Kort och som American Express påför Debiteringar. Kort är alla Kort eller alla andra former för kontoåtkomst som American Express utfärdar för att Kortmedlemmen ska få tillgång till sitt Konto. Kortförmåner är tilläggstjänster och förmåner som erbjuds tillsammans med ett Kort, med undantag för Amexblue. Debiteringar är alla belopp som debiteras Kortmedlemmens Konto, till exempel Köp, Kontantuttag eller avgifter. Ett Köp är en Debitering där Kortmedlemmens Konto används för att köpa varor eller tjänster. Kontantuttag är uttag av kontanter genom en Uttagsautomat genom användning av Kortmedlemmens PIN-kod eller som godkänns av Kortmedlemmen på något annat sätt, eller någon annan slags Debitering som American Express meddelar Kortmedlemmen att den kommer att hanteras som kontanter. Uttagsautomat är alla automatiserade uttagsautomater (ATM) eller andra processer som gör det möjligt för Kortmedlemmen att få kontanter enligt Medlemsvillkoren. 1.1 Avgifter och räntor a. Årsavgift för Kortmedlem Beroende på vilken typ av Kort som har utfärdats till Kortmedlemmen kan en årsavgift utgå. Årsavgiften ska betalas årligen i förskott. När en årsavgift ska betalas debiteras den Kortmedlemmens Konto när Kortmedlemmens första kontoutdrag utfärdas (eller den senare dag som American Express meddelar Kortmedlemmen). Därefter debiteras årsavgiften när det första kontoutdraget efter varje årsdag för Kortmedlemskapet utfärdas.

2 Storleken på årsavgiften, med reservation för särskilda erbjudanden från American Express, framgår av bilagan Tabell för avgifter för SAS EuroBonus American Express Cards som Kortmedlemmen får tillsammans med Medlemsvillkoren. Ett medlemskapsår löper från och med den dag som American Express öppnar Kortmedlemmens Konto i American Express system och till och med dagen innan årsdagen för medlemskapet. Medlemskapsåret kan ändras när Kortet som är anslutet till ett Konto konverteras till en annan typ av Kort eller årsavgiften ändras. I så fall ska medlemskapsåret löpa från den dag då ändringen av produkten eller avgiften genomfördes i American Express system. b. Årsavgift för Extrakort Kortmedlemmen debiteras en årsavgift för varje Extrakort som American Express utfärdar på Kortmedlemmens begäran, förutom för sådana Extrakort som erbjuds utan avgift som en del av Kortmedlemmens Kortförmåner. Kortmedlemmen kan ta reda på om Kortmedlemmen har rätt till Extrakort utan avgift genom att kontrollera bilagan Tabell för avgifter för SAS EuroBonus American Express Cards till Medlemsvillkoren. Årsavgiften debiteras årligen för varje Extrakort som American Express utfärdar på Kortmedlemmens begäran. När en årsavgift utgår debiteras den Kortmedlemmens Konto första gången när det första kontoutdraget efter att Extrakortet har utfärdats ställs ut (eller den senare dag som American Express meddelar Kortmedlemmen). Därefter debiteras årsavgiften när det första kontoutdraget efter varje årsdag för Extrakortmedlemskapet utfärdas. Storleken på årsavgiften för Extrakort, med reservation för särskilda erbjudanden från American Express, framgår av bilagan Tabell för avgifter för SAS EuroBonus American Express Cards som Kortmedlemmen får tillsammans med Medlemsvillkoren. Ett medlemskapsår för Extrakortmedlemskap löper från och med den dag som American Express utfärdar Extrakortet i American Express system och till och med dagen före nästa årsdag för medlemskapet. Medlemskapsåret kan ändras när ett Kort som är anslutet till ett Konto konverteras till en annan typ av Kort eller årsavgiften ändras. I så fall ska medlemskapsåret löpa från den dag då ändringen av produkten eller avgiften genomfördes i American Express system. c. Avgifter och ränta vid försenad betalning Vid försenad betalning gäller följande: Betalning anses ha skett den dag som American Express får tillgång till beloppet. Betalning ska därför ske i så god tid att American Express har tillgång till beloppet senast på förfallodagen som står angivet i kontoutdraget. Om Kortmedlemmen inte betalar får American Express ta ut en dröjsmålsränta av Kortmedlemmen om två (2) procent för de första 14 dagarna och därefter en månatlig dröjsmålsränta om två (2) procent. Vid ett års försenad betalning motsvarar detta en årlig dröjsmålsränta om tjugofem (25) procent. Kortmedlemmen debiteras kostnader för betalningspåminnelse, kravbrev samt upprättande av amorteringsplan enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Kortmedlemmen debiteras också för de kostnader som American Express drabbas av i övrigt, till exempel kostnader för att anlita inkassoföretag och jurister, kostnader för egna inkassoåtgärder samt kostnader för begäran om betalningsföreläggande, handräckning och liknande. d. Avgift för kopia av kontoutdrag Om Kortmedlemmen begär en extra kopia av kontoutdraget, eller om Kortmedlemmen har anmält sig för elektroniska fakturor via Kortmedlemmens bank och begär en papperskopia, utgår en avgift om fyrtiofem (45) SEK för varje kopia. e. Valutaväxlingsavgift Kortmedlemmens betalningar till American Express ska göras i svensk valuta om inte American Express särskilt medger betalning i annan valuta. Om American Express medger betalning i annan valuta debiteras Kontot en valutaväxlingsavgift om två (2) procent av betalningsbeloppet. Även vid Debiteringar (inklusive Kontantuttag) i en annan valuta än svenska kronor (SEK) tillkommer en valutaväxlingsavgift med två (2) procent av Debiteringens belopp. Vänligen se punkten 2.3 b. ( Konvertering av Debiteringar i utländska valutor ) i Medlemsvillkoren. f. Avgift för Kontantuttag Avgiften för Kontantuttag är fyra (4) procent av uttagsbeloppet, dock lägst tjugofem (25) SEK. För Kort av typen SAS EuroBonus American Express Elite Card är avgiften tre (3) procent av uttagsbeloppet, dock lägst tjugofem (25) SEK. 1.2 Transaktionsbegränsningar Begränsningar för Debiteringar Även om det generellt inte finns någon förbestämd begränsning för hur mycket Kortmedlemmen kan använda sitt American Express betalkort kan American Express välja att bestämma en sådan begränsning för Kortmedlemmens Konto och informerar i så fall Kortmedlemmen om detta. En sådan begränsning avser det maximala belopp som kan vara utestående vid varje tidpunkt på Kortmedlemmens Konto (inklusive Extrakortmedlems Debiteringar). American Express kan införa en sådan begränsning även om Kortmedlemmen inte har begått något avtalsbrott. American Express får besluta om en begränsning för Kontantuttag, om begränsningen följer tillämpliga lagar, och American Express informerar i så fall Kortmedlemmen om detta. American Express får göra detta även om Kortmedlemmen inte har begått något avtalsbrott. En sådan begränsning kan avse det totala kontantbelopp som kan tas ut vid ett tillfälle, under en dag, under perioden för varje kontoutdrag eller någon annan begränsning. American Express får också ta bort möjligheten att ta ut kontanter för Kortmedlemmens Konto eller begränsa den maximala summan av Kontantuttag som Kortmedlemmen kan ha utestående vid varje tidpunkt. Om American Express inför en begränsning för hur mycket Kortmedlemmen kan använda sitt American Express betalkort kommer American Express att informera Kortmedlemmen om detta. I så fall kommer American Express att ge Kortmedlemmen möjlighet att tillhandahålla American Express ytterligare finansiell information som kan göra det möjligt för American Express att ta bort begränsningen. Efter att American Express har tagit emot den efterfrågade finansiella informationen beslutar American Express om begränsningen ska tas bort eller behållas och informerar Kortmedlemmen om beslutet. American Express accepterar inte förskottbetalning för något Kort. Finansiella institut och de företag som driver Uttagsautomater kan också ha begränsningar och avgifter, till exempel begränsningar avseende hur många uttag som Kortmedlemmen kan göra, storleken på uttagsbelopp och tillgången till andra typer av tjänster som normalt är tillgängliga genom en Uttagsautomat. Kortmedlemmen åtar sig att, i tillämpliga fall, hantera sitt Konto så att Kortmedlemmen inte överskrider någon begränsning för Debiteringar eller Kontantuttag som gäller för Kortmedlemmens Konto. 1.3 Återbetalning Att göra återbetalningar Betalning anses ha skett den dag som American Express får tillgång till beloppet. Betalning ska därför ske i så god tid att American Express har tillgång till beloppet senast på förfallodagen som står angivet i kontoutdraget. Skulder på Kontot ska annars betalas på American Express begäran enligt vad som framgår av dessa Medlemsvillkor. Om American Express begär det ska Kortmedlemmen omedelbart eller tillsammans med Kortmedlemmens månatliga betalning, betala samtliga belopp som överstiger någon begränsning som finns för Debiteringar eller Kontantuttag. Ytterligare information om hur betalningar görs finns i punkten 2.2 ( Om Kortmedlemmens betalningar ) i Medlemsvillkoren. 1.4 Ändringar av Medlemsvillkoren När och hur American Express kan göra ändringar Avgifter American Express får ändra de avgifter för krediten som ska betalas enligt Medlemsvillkoren (inklusive ändra när och hur avgifter beräknas och debiteras) i den utsträckning de kostnader som avgiften ska täcka ökar. American Express får ändra övriga avgifter (inklusive införa nya avgifter eller ändra när och hur avgifter beräknas och debiteras) enligt vad som framgår under rubriken Övriga bestämmelser i Medlemsvillkoren nedan. Sådana ändringar får göras:

3 om American Express ändrar tjänsterna eller förmånerna som ingår i Kortmedlemmens Konto; för att behålla en lämplig avkastning från Kortmedlemmens Konto och för att säkerställa att American Express verksamhet i stora drag behåller sin lönsamhet och konkurrenskraft; för att säkerställa att avgifterna återspeglar ett rimligt värde för Kontot, vilket kan inbegripa en justering av American Express processer för att ta betalt; eller av någon annan anledning, så länge som Kortmedlemmen har möjlighet att säga upp avtalet omedelbart utan någon kostnad innan ändringarna börjar gälla. Tjänster avseende Kontot American Express får ändra de tjänster som American Express tillhandahåller tillsammans med Kortmedlemmens Konto eller de sätt som dessa tillhandahålls på, om American Express har en rimlig anledning att anse att detta inte är till nackdel för Kortmedlemmen och det inte innebär någon ökad kostnad för Kortmedlemmen. Förmåner som erbjuds tillsammans med Kortmedlemmens Konto American Express får ändra de förmåner som erbjuds tillsammans med Kortmedlemmens Konto (inklusive ta bort en förmån, ersätta förmåner, ändra vem som tillhandahåller förmånen eller ändra kostnaderna i anslutning med förmånerna) om American Express har rimlig anledning att tro att de totala förmånerna som erbjuds tillsammans med Kortmedlemmens Konto representerar ett bra värde och är konkurrensmässigt prissatta eller av någon av de anledningar som framgår under rubriken Övriga bestämmelser i Medlemsvillkoren nedan. Övriga bestämmelser i Medlemsvillkoren American Express får ändra övriga bestämmelser som inte nämns ovan av någon av följande anledningar: om American Express har en rimlig anledning att anse att ändringen skulle göra bestämmelserna enklare att förstå, skäligare för Kortmedlemmen, eller om förändringen inte skulle vara till någon nackdel för Kortmedlemmen; för att göra rimliga ändringar av det sätt som American Express hanterar Kortmedlemmens Konto på grund av ändringar i bank- eller det finansiella systemet, teknologi eller det system som American Express använder; på grund av faktiska eller förväntade legala eller regulatoriska krav; för att säkerställa att American Express verksamhet sköts på ett sunt sätt; eller av någon annan anledning, så länge som Kortmedlemmen har möjlighet att säga upp avtalet omedelbart utan kostnad. Meddelanden om ändringar American Express informerar Kortmedlemmen om ändringar enligt denna punkt 1.4 ( Ändringar av Medlemsvillkoren ) minst två månader i förväg, om ändringen är till Kortmedlemmens nackdel. Om ändringen är till Kortmedlemmens fördel informerar American Express också Kortmedlemmen, men får genomföra ändringen innan dess. Om Kortmedlemmen inte önskar fortsätta avtalet med ändringen kan Kortmedlemmen säga upp detta (se punkten 2.3 c. ( Uppsägning av Kortmedlemmens avtal ) nedan). Annars anses Kortmedlemmen ha accepterat ändringen, om inte Kortmedlemmen meddelar American Express innan den dag då ändringen börjar gälla att Kortmedlemmen inte accepterar den. Om American Express inte får något meddelande från Kortmedlemmen kommer ändringen att börja gälla enligt vad American Express har meddelat och gäller så länge som avtalet gäller. Uppgradera och nedgradera Kortmedlemmens Konto Kortmedlemmen kan, när som helst, meddela American Express att Kortmedlemmen inte längre vill behålla sina Kortförmåner och istället önskar att American Express utfärdar ett Amexblue med en årlig avgift på tvåhundrafemtio (250) SEK. American Express får göra en kombination av ändringar av Medlemsvillkoren om American Express utfärdar en annan typ av Kort till Kortmedlemmen. Detta kan hända om Kortmedlemmen begär att få en annan typ av Kort, om American Express bedömer att Kortmedlemmen inte längre är kvalificerad för sitt aktuella Kort eller om Kortmedlemmen har kvalificerat sig för ett annat Kort. American Express meddelar alltid Kortmedlemmen om ändringarna ovan, om inte Kortmedlemmen har meddelat American Express att Kortmedlemmen vill byta till ett annat Kort och American Express väljer att ge Kortmedlemmen ett nytt Kort snabbare. Om Kortmedlemmen byter till en annan typ av Kort justerar American Express årsavgifterna proportionerligt utifrån skillnaden mellan avgifterna för det gamla och det nya Kortet och anpassar Kortmedlemmens Konto därefter. 1.5 Andra saker som Kortmedlemmen behöver känna till Kortmedlemmens ångerrätt Kortmedlemmen har rätt att frånträda avtalet genom att meddela American Express detta inom fjorton (14) dagar från den dag som avtalet har ingåtts, eller den senare tidpunkt när Kortmedlemmen har fått lagstadgad information och Medlemsvillkoren i varaktig form. Om Kortmedlemmen vill ångra avtalet kan Kortmedlemmen antingen förstöra eller skicka tillbaka alla Kort och bekräfta att Kortmedlemmen vill frånträda avtalet genom att skriva till American Express (American Express Services Europe Ltd, England, filial, Stockholm, Sverige) eller ringa till American Express på det nummer som framgår på baksidan av Kortmedlemmens Kort. Om Kortmedlemmen väljer att avsluta sitt Konto är Kortmedlemmen ansvarig för alla Debiteringar som görs på Kontot, med undantag för årsavgifter. Om Kortmedlemmen inte avslutar Kontot kommer det att fortsätta gälla till dess att det avslutas av antingen Kortmedlemmen eller American Express. 2. Hur American Express Konto fungerar 2.1 Användande av Kortet a. Att använda Kortet Kortmedlemmen får, med de begränsningar som framgår av Medlemsvillkoren, använda Kortet för att betala för varor och tjänster från Affärspartners eller för att göra Kontantuttag. Det är inte tillåtet att: ge någon annan tillgång till Kontonumret eller Kortnumret eller låta någon annan än Kortmedlemmen använda Kontot eller Kortet för Köp, identifikation eller i något annat syfte; lämna tillbaka varor eller avbeställa tjänster som har betalats genom att belasta Kontot för att få kontanter: använda Kortet för att få ut kontanter hos en Affärspartner och ange att Debiteringen avser Köp av en vara eller en tjänst; låta en Affärspartner kreditera ett belopp på Kontot, om krediteringen inte har samband med att varor eller tjänster, vars Köp tidigare har belastat Kontot, har återlämnats eller på annat sätt reklamerats; använda Kontot om Kortmedlemmen är insolvent, har ansökt om skuldsanering, har inlett rekonstruktion eller är utsatt för andra indrivningsåtgärder. Begreppet insolvent betyder i dessa Medlemsvillkor även att Kortmedlemmen inte rimligen har kunnat räkna med att kunna betala nästa faktura avseende Kontot. Vidare får Kontot inte användas om Kortmedlemmen avlider, är försatt i konkurs, är satt under förvaltarskap eller på något annat sätt inte längre har rätt att själv förfoga över sin egendom. Vad som står i denna punkt 2.1 a. ( Användande av Kortet ) om Kortmedlemmen gäller även för omständigheter som gäller en Extrakortmedlem, och innebär att Extrakortmedlemmen inte får använda sitt Extrakort; använda Kortet om det återfinns efter att det har rapporterats som förlorat eller stulet; belasta ett Konto för att betala en skuld på ett annat Konto; använda Kortet, eller Kontot, om det har spärrats eller sagts upp, eller efter Kortets sista giltighetsdag; använda Kontot för olagliga syften, vilket innefattar Köp av varor eller tjänster som är förbjudna enligt svensk lag eller enligt lagstiftningen i det land där Kortet används eller där tjänsterna eller varorna tillhandahålls; eller genomföra Köp hos en Affärspartner som Kortmedlemmen, eller någon närstående till Kortmedlemmen, har ägarintresse i, förutom om det avser ägarintresse i form av aktier eller liknande värdepapper på en reglerad aktie- eller värdepappersbörs.

4 American Express kan utfärda Kort som ersätter Kortmedlemmens befintliga Kort (inklusive ersätta ett befintligt Kort med en annan typ av Kort). Kort har en giltighetstid och Kortmedlemmen ska förstöra kort som inte längre gäller på ett sätt som gör att de inte kan användas (till exempel genom att klippa sönder Kortet). Om Kortmedlemmens Kort har sagts upp eller är spärrat av något skäl kan alla andra Kort som är anslutna till Kortmedlemmens Konto också avslutas eller spärras samtidigt. Om Kortmedlemmen handlar online på Internet hos Affärspartner som använder sig av SafeKey kommer Kortmedlemmen anmodas att registrera sitt Kort försafekey, i enlighet med American Express SafeKey Villkor, för att kunna genomföra köpet. b. Kontantuttag Express Cash Service Kortmedlemmen har möjlighet att ansöka om anslutning till Express Cash Service och Kortmedlemmen kan då få kontanter genom att använda Kortet i Uttagsautomater eller hos vissa Affärspartners. American Express kan avslå en ansökan om anslutning till Express Cash Service på grund av att Kortmedlemmen inte har varit kund hos American Express tillräckligt länge, Kortmedlemmens betalningshistorik eller mönster vid användning av Kontot eller tillgänglig kreditinformation om Kortmedlemmen, till exempel inkomstuppgifter, förmögenhet eller betalningsanmärkningar och liknande. För Kontantuttag debiteras Kontot en avgift, se punkten 1.1 f. ( Avgift för Kontantuttag ). Kontantuttag kan vara föremål för begränsningar, se punkten 1.2 ( Transaktionsbegränsningar ). American Express Kundservice kan lämna information om de uttagsbegränsningar som gäller. En Extrakortmedlem får bara anslutas till Express Cash Service om Kortmedlemmen har lämnat sitt skriftliga godkännande på där för avsedd blankett och om American Express godkänner anslutningen. Alla Debiteringar som görs med ett Extrakort debiteras det Konto som Extrakortet är anslutet till. Eftersom Express Cash Service huvudsakligen tillhandahålls via tredje man (företag som driver Uttagsautomater) kan Express Cash Service upphöra eller förändras omedelbart, utan att Kortmedlemmen dessförinnan underrättas. American Express kan omedelbart spärra användningen av tjänsten och, om American Express bedömer det som nödvändigt, även säga upp Express Cash Service, när det finns: risk för att tjänsten inte kan användas på ett säkert sätt; misstanke om att Kontot eller Kortet har använts obehörigen; eller en väsentligt ökad risk för att Kortmedlemmen inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser mot American Express. En väsentligt ökad risk kan föreligga antingen på grund av att Kortmedlemmens mönster vid användning av betaltjänsten generellt kan bedömas medföra en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortmedlemmens ekonomiska situation eller liknande. American Express kommer att informera Kortmedlemmen om åtgärden och skälen till denna innan åtgärden vidtas, om möjligt, men annars så snart som möjligt därefter. Information lämnas dock inte om det strider mot lag eller om det är motiverat av säkerhetsskäl att inte lämna information. Kortmedlemmen kan när som helst säga upp sin anslutning till Express Cash Service genom att meddela American Express skriftligen. Kortmedlemmen kan säga upp en Extrakortmedlems anslutning på samma sätt. Upphörande eller uppsägning av Konto eller av Kort medför att Kortmedlemmens anslutning till tjänsten upphör med omedelbar verkan. Att Kortmedlemmens anslutning till Express Cash Service upphör påverkar inte Kortmedlemmens ansvar för Debiteringar som är oreglerade vid tidpunkten för upphörandet. c. Åtagande att betala Med förbehåll för vad som framgår i punkten 2.1 f. ( Stöld, förlust eller otillåten användning av Kort eller Konto samt fel ) i Medlemsvillkoren, åtar sig Kortmedlemmen att betala för alla Debiteringar, inklusive: Debiteringar som Kortmedlemmen godkänner, även om Kortmedlemmen inte visar upp sitt Kort eller kvitterar Debiteringen med sin underskrift; Debiteringar som andra personer godkänner, om Kortmedlemmen låter dem använda Kontot; och Debiteringar som Extrakortmedlemmar godkänner eller låter andra godkänna. d. Godkännande och nekande av Debiteringar Kortmedlemmen godkänner en Debitering när Kortmedlemmen begär att en Debitering ska göras på Kortmedlemmens Konto genom att visa upp eller lämna över ett Kort, tillhandahålla informationen som finns på Kortet eller information om Kontot och, om det krävs för Debiteringen, genom att slå in Kortets PIN-kod, lösenord, eller något annat som identifierar Kortmedlemmen. På detta sätt kan Kortmedlemmen godkänna en enstaka Debitering som görs vid tidpunkten för godkännandet, en enstaka Debitering som ska genomföras senare, eller en serie av Debiteringar som ska genomföras senare. Beroende på avtalet med Affärspartnern kan Kortmedlemmen också godkänna att Affärspartnern genomför en betalning med Kortet senare om den ursprungliga betalningen inte går igenom. Om Kortmedlemmen inte har godkänt Debiteringen kan Kortmedlemmen godkänna Debiteringen i efterhand. Kortmedlemmen kan bara stoppa kommande Debiteringar eller Debiteringar som ingår i en serie av Debiteringar, om Kortmedlemmen begär att Debiteringarna stoppas innan slutet av arbetsdagen innan Debiteringarna ska behandlas. American Express kan neka en Debitering om det finns rimliga skäl. Rimliga skäl för att neka är att det finns misstankar om användning som inte är godkänd eller är olämplig, bedrägeri, tekniska svårigheter, legala krav, American Express bedömning av Kortmedlemmens kreditvärdighet eller om användningen av Kortet är förbjuden eller på grund av att vissa typer av Debiteringar inte kan göras (till exempel på grund av att Debiteringen överskrider en begränsning av något slag). Detta kan inträffa även om Kortmedlemmen inte har begått avtalsbrott. Om American Express nekar en Debitering informeras Kortmedlemmen i regel, men inte alltid, vid försäljningsstället. Under alla omständigheter kan Kortmedlemmen få information om Debiteringar som American Express har nekat genom att ringa American Express på det telefonnummer som står på Kortets baksida. American Express ansvarar inte för någon förlust eller skada som inträffar på grund av att American Express inte godkänner en Debitering och American Express är inte ansvarigt om någon Affärspartner vägrar att ta emot Kortet. American Express kan införa och ändra begränsningar för viss användning av Kortet för vissa Debiteringar. Till exempel kan Debiteringar som godkänns genom kortläsare för kontaktlösa betalningar (så kallade contactless payments) vara föremål för beloppsbegränsningar (per godkännande eller inom en tidsperiod). e. Återkommande Debiteringar En Kortmedlem kan avtala med en Affärspartner att kommande Köp ska debiteras Kontot, med ett visst bestämt belopp, eller olika belopp, och vid varierande eller regelbundet återkommande tidpunkter. Sådana debiteringar kallas Återkommande Debiteringar. Normalt ger American Express inte Affärspartner som erbjuder Återkommande Debiteringar någon ny information om Kort. Om Kortet byts ut eller ersätts (Ersättningskort), exempelvis när ett Kort har förlorats eller stulits, eller när ett Kort har förnyats, är det därför Kortmedlemmens ansvar att informera Affärspartnern om ny Kortinformation, eller att ändra sättet för betalning. I vissa fall debiteras ett Ersättningskort med Återkommande Debiteringar som görs med ett Kort som har ersatts eller bytts ut, utan att American Express meddelar Kortmedlemmen.

5 En Kortmedlem som önskar avsluta en Återkommande Debitering ska vända sig till Affärspartnern i fråga enligt vad som har avtalats med Affärspartnern. Notera att en uppsägning av ett Konto eller ett Kort inte medför att en tjänst som betalas med Återkommande Debiteringar sägs upp automatiskt. f. Stöld, förlust eller otillåten användning av Kort eller Konto samt fel Hantering av Kod För att skydda PIN-koden, telefonkod, internetkod och andra koder som används för att hantera Kontot (tillsammans kallade Kod), ska Kortmedlemmen: memorera Koden; förstöra dokument från American Express som innehåller Koden eller annan kommunikation om Koden; inte skriva Koden på Kortet och inte förvara Koden omedelbart i närheten av Kortet; vid anteckning av Koden se till att det sker på sådant sätt att utomstående inte har anledning att anta att det är fråga om en Kod; inte avslöja Koden för någon annan; vid eget val av Kod, undvika en Kod som har något samband med Kortmedlemmen, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, Kortnummer eller liknande; samt vara försiktig så att ingen kan se Koden när den används i terminaler, eller annan elektronisk utrustning. Anmälan av stöld, förlust och obehöriga transaktioner m.m. Kortmedlemmen måste omedelbart meddela American Express per telefon om: ett Kort har förlorats eller stulits; ett Kort som American Express har skickat inte har kommit fram till Kortmedlemmen; en obehörig person har haft tillgång till en Kod eller någon annan Kortinformation; det finns anledning att anta (till exempel mot bakgrund av de Debiteringar som framgår av kontoutdraget) att Kontot eller Kortet har använts obehörigen, utan godkännande av Kortmedlemmen eller Kontohavaren, eller missbrukats på något annat sätt; eller det finns anledning att anta att en Debitering har gjorts på ett felaktigt sätt. Om ett Kort som har rapporterats som stulet eller förlorat senare hittas ska Kortmedlemmen förstöra Kortet och vänta på ett nytt Kort. Obehöriga transaktioner Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortmedlemmen inte har skyddat sin personliga Kod, ansvarar Kortmedlemmen för hela beloppet. Beloppet är dock begränsat till högst ettusen tvåhundra (1 200) SEK under förutsättning att Kortmedlemmen har agerat huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Kortmedlemmen ansvarar, oavsett vad som anges i föregående stycke, för hela beloppet om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortmedlemmen genom grov oaktsamhet har underlåtit att: skydda sin personliga Kod; omedelbart meddela American Express vid vetskap om att Kortet kommit bort eller att Kontot har använts obehörigen; eller följa dessa Medlemsvillkor. Ansvaret är begränsat till högst tolvtusen (12 000) SEK under förutsättning att Kortmedlemmen har agerat huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Har Kortmedlemmen handlat särskilt klandervärt ansvarar Kortmedlemmen dock även i dessa fall för hela beloppet. Om American Express har fått en anmälan om att ett Kort eller ett Konto ska spärras ansvarar Kortmedlemmen inte för obehöriga transaktioner som görs efter anmälan. Detta gäller dock inte om Kortmedlemmen har bidragit till den obehöriga transaktionen genom svikligt handlande. Kortmedlemmen ska samarbeta med American Express vid utredning av obehörig användning av Kontot, vilket innefattar att tillhandahålla polisanmälan, lämna ett undertecknat skriftligt intyg om händelsen eller andra uppgifter. American Express kan komma att inhämta uppgifter från, och lämna uppgifter till, myndigheter i anledning av obehörigt användande av Kontot. Kortmedlemmen ansvarar för hela beloppet om Kortmedlemmen inte utan onödigt dröjsmål underrättar American Express efter att ha fått veta att en transaktion har genomförts obehörigen eller på ett felaktigt sätt. Det anses alltid vara onödigt dröjsmål om reklamation av en Debitering görs senare än en (1) månad efter att kontoutdraget har sänts till Kortmedlemmen, om inte annat visas av Kortmedlemmen. Om American Express har lämnat information om transaktionen till Kortmedlemmen ansvarar Kortmedlemmen alltid för hela beloppet, om inte American Express har underrättats inom tretton (13) månader från den dag som Debiteringen har belastat Kontot. Felaktiga Debiteringar m.m. Om en Debitering visar sig vara felaktig och felet beror på American Express, kommer Kontot att krediteras med aktuellt belopp. Kortmedlemmen ska alltid kontrollera kontoutdraget och kontakta American Express snarast möjligt om Kortmedlemmen behöver mer information. Vid klagomål eller reklamation av en viss Debitering eller av kontoutdraget ska Kortmedlemmen kontakta American Express omedelbart utan onödigt dröjsmål. Det anses alltid vara onödigt dröjsmål om Kortmedlemmen reklamerar en Debitering senare än en (1) månad efter att kontoutdraget har sänts till Kortmedlemmen, om inte annat visas av Kortmedlemmen, och Kortmedlemmen är då betalningsskyldig för Debiteringen. Om Kortmedlemmen reklamerar en Debitering senare än tretton (13) månader efter att Debiteringen belastat Kontot är Kortmedlemmen alltid betalningsskyldig för den felaktiga Debiteringen. Vid begäran ska Kortmedlemmen skyndsamt intyga eller bekräfta en reklamation eller ett klagomål skriftligen och sända in relevant dokumentation, vilket kan inbegripa att en Extrakortmedlem ska lämna ett skriftligt intyg. g. Debiteringar med oväntade belopp Om Kortmedlemmen gör en Debitering hos en Affärspartner inom Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Kortmedlemmen inte kände till beloppet för Debiteringen när Debiteringen godkändes kan Kortmedlemmen begära en återbetalning från American Express om beloppet som har debiterats är större än vad Kortmedlemmen rimligen kunde ha förväntat sig. Kortmedlemmen ska begära återbetalningen utan dröjsmål och inte senare än åtta (8) veckor från den dag som det kontoutdrag där Debiteringen framgår utfärdas. Kortmedlemmen ska ge American Express all information som American Express rimligen efterfrågar och American Express kan ge sådan information vidare till tredje part som utreder Kortmedlemmens krav. American Express genomför sin utredning inom tio (10) arbetsdagar från den dag då American Express tog emot all den efterfrågade informationen och gör sedan antingen en återbetalning av hela Debiteringens belopp (normalt genom att justera Kortmedlemmens Konto) eller informerar Kortmedlemmen om varför American Express har avslagit Kortmedlemmens begäran. 2.2 Om Kortmedlemmens betalningar a. Hur betalningar görs Betalningar kan göras på det sätt som beskrivs nedan, eller på något annat sätt om det framgår av kontoutdraget, eller på det sätt som Kortmedlemmen kommer överens om särskilt med American Express: Via autogiro från Kortmedlemmens bankkonto enligt de särskilda villkor som gäller för detta. Notera att det måste finnas tillräckliga medel på bankkontot dagen före överföringsdagen för att autogiro ska fungera. Om det saknas täckning har American Express rätt att ta ut en särskild avgift om 50 kronor samt dröjsmålsränta, andra avgifter och ersättning för kostnader som kan bli aktuella vid försenad betalning, se punkten 1.1 c. ( Avgifter och ränta vid försenad betalning ) ovan.

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 204-01 sida 1 (4) GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 1 AVTAL Detta Kontoavtal, tillsammans med beviljad kreditansökan, är ett avtal om kontokredit och betaltjänster

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter K2078-8022:2 Uppdat. 2012-11-06 Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Santander Consumer Bank AB Mitt Kort mastercard Kontokredit för konsumentbruk Allmänna villkor 203-12 Juni 2015

Santander Consumer Bank AB Mitt Kort mastercard Kontokredit för konsumentbruk Allmänna villkor 203-12 Juni 2015 203-12 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 10 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 891

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.130205 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.141007 8346_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VBC_140507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Kontovillkor Hondakort Maj 2012

Kontovillkor Hondakort Maj 2012 Kontovillkor Hondakort Maj 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! M{zd{ Assistans +46 8 541 70 210 Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Mazda

Läs mer