1 OPPNANDE AV STAMMAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 OPPNANDE AV STAMMAN"

Transkript

1 Nr.1/2013 KONECRANESABP :S Tid: Plats: Narvarande: kl Hyvingesalen, Jussinkuja 1, Hyvinge Vid stamman var de aktieagare sm framgax av bifgade rsdangd (Bilaga 1) narvarande eller representerade. 1 OPPNANDE AV STAMMAN Nalyarande var cksa styrelsens rdfrande Stig Gustavsn samt styrelsemedlemmama Svante Adde, Tapani Jarvinen, Matti Kavetvu, Nina Kpla, Malin Perssn, Mikael Silvenninen ch Bertel Langenskild; verkstallande ditektren Pekka Lundmark; blagets revisinssamfunds huvudansvarige revisr Heikki Ilkka; samt representanter fr blagets hgsta ledning. Blagets styrelserdfrande Stig Gustavsn ppnade stamman. 2 KONSTITUERING AV STAMMAN Till rdfrande fr stamman valdes advkat Stefan Wikman, sm kallade advkat Jan-Anders Wik till sekreterare. Ordfranden redgjrde fr de frfaringssatt sm galler vid behandlingen av arendena pa stammans fredragningslista. Antecknades, att stamman halls pa finska ch svenska ch tlkades simultant till engelska. Antecknades, att styrelsens ch dess kmmitteers frslag har publicerats i frm av brsmeddelande ch ch att frslagen i sin helhet har funnits till paseende pa blagets Intemetsidr fr..m. samma dag. Frslagen har i huvuddrag cksa ingatt i blagsstammkallelsen sm publicerats pa blagets Intemetsidr ch samma dag cksa sm brsmeddelande. Ordfranden knstaterade att vissa aktieagare sm ager frvaltarregistrerade aktier hade tillstallt blaget rstningsanvisningar fre blagsstamman samt redgjrde fr de rstningsanvisningar sm i frvag inlamnats av frvaltarregistrerade aktieagare, vilka i sammandrag bifgades prtkllet. Teemu Pekki sm representant fr Nrdea Bank Abp anmalde att han representerar ett 1ertal f01yaltarregistrerade aktieagare ch att han hade tillstallt stammans rdfrande infrmatin gallande dessa aktieagares aktieinnehav ch rstningsanvisningar. Teemu Pekki anmalde att hans huvudman inte kraver mrstning under de punkter

2 Nr.1/2013 pa fredragningslistan dar aktieagare enligt rstningsanvisningarna mtsatt sig beslutsfrslaget utan att vederbrlig anteckning i prtkllet ar tillracklig. Ina Jhansn-Nysten (Skandinaviska Enskilda Banken) ch Leevi Saraneva (Svenska Handelsbanken AB (publ)) anmalde pa mtsvarande satt sina huvudmans rstningsanvisningar ch frslag till frfaringssatt. Ordfranden knstaterade att blagsstamman iakttar det freslagna frfarandet ch att avslagsrster antecknas i prtkllet under ifragavarande punkt. Ordfranden knstaterade ytterligare att avslagsrster sm har nterats i sammandragsfrteckningarna antecknas sm avslagsrster under ifragavarande punkt i prtkllet endast till den del dessa representerar ett giltigt mtfrslag. En sammandragsfrteckning ver de frvaltningsregistrerade aktieagarnas rstningsanvisningar bifgades prtkllet (Bilaga 2). 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCR OVERYAKARE AV ROSTRAKNINGEN Stamman valde Carl-Jhan Numelin ch Sirpa Pitsal till prtklljusterare, Stamman valde Carl-Jhan Numelin ch Sirpa Pitsal till vervakare av rstrakrungen. 4 KONSTATERANDE AV STAMMANS LAGLIGRET Antecknades, att stammkallelsen hade publicerats pa blagets Internetsidr ch samma dag cksa sm brsmeddelande. Dartill har meddelande m att kallelsen publicerats pa blagets Internetsidr publicerats i Helsingin Sanmat ch i Hufvudstadsbladet Knstaterades att blagsstamman hade sammankallats i enlighet med blagsrdningen ch aktieblagslagen ch att den salunda var beslutfr. Stammkallelsen bifgades prtkllet (Bilaga 3). 5 KONSTATERANDE AV NARVARO YID STAMMAN OCR FASTSTALLANDE AV ROSTLANGDEN Frteckningen ver narvar vid stammans ppnande samt rsdangden framlades (Bilaga 1), Antecknades, att 371 aktieagare var nll-varande persnligen, genm legal stillfretradare eller befullmaktigat mbud vid stammans ppnande ch att dessa representerade aktier ch rster. Knstaterades att rsdangden uppdateras ch faststills separat vid en eventuell rstrung. 2

3 Nr.1/2013 KONECRANESABP 6 FRAMLAGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERATTELSE OCH REVI SIONSBERATTELSE FOR AR 2012 Verkstallande direktaren Pekka Lundmark gay en aversikt ver blagets verksamhet under det gangna rakenskapsaret ch innevarande at. Verkstallande direktaren presenterade bkslutet fr rakenskapsperiden , vilket mfattade resultatrakningen, balansrakningen, finansieringsanalysen ch ntema till bkslutet, samt kncembkslutet ch styrelsens verksamhetsberittelse. Antecknades, att bkslutshandlingama hade funnits tillgangliga pa blagets Intemetsidr fran ch att de ar inkluderade cksa i blagets arsredvisning ch dartill var tillgangliga vid blagsstamman. Bkslutshandlingama bifgades prtkllet rnilaga 4). Revisinsberattelsen bifgades prtkllet rnilaga 5). 7 FASTSTALLANDE AV BOKSLUTET Blagsstimman faststallde bkslutet fr rakenskapsperiden BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRAKNINGEN UT VISAR OCH DIVIDENDUTDELNING Antecknades, att mderblagets utdelningsbara medel enligt balansrakningen per uppgick till ,05 eur, av vilket ,92 eur utgjrdes av rakenskapsperidens vinst. Antecknades, att styrelsen hade fareslagit fr blagsstamman att av mderblagets utdelningsbara medel utbetalas 1,05 eur i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieagare sm pa dividendutbetalningens avstamningsdag ar antecknade i blagets aktieagarfarteckning sm fars av Eurclear Finland Ab. Dividenden utbetalas Styrelsens farslag bifgades prtkllet rnilaga 6). Blagsstamman beslat i enlighet med styrelsens farslag att av mderblagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,05 eur per aktie till aktieagare sm pa dividendutdelningens avstamningsdag ar antecknade i den aktieagarfarteckning sm fars av Eurclear Finland Ab. Dividenden utbetalas

4 Nr.1/ BESLUT OM ANSVARSFRIHET FOR STYRELSELEDAMOTER OCH VERK STALLANDE DIREKTOREN Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet giller samtliga persner sm under rakenskapsperiden verkat sm styrelseledamter eller verkstallande direktr. Blagsstamman beslt bevilja samtliga persner sm under rakenskapsperiden verkat sm styrelseledamter eller verkstallande direktr ansvarsfrihet fr rakenskapsperiden Antecknades, att av de frvaltarregistrerade aktieagarnas rster avgivits mt frslaget under denna punkt. 10 BESLUT OM STYRELSELEDAMOTERNAS ARVODEN Antecknades, att styrelsens nminerings- ch kmpensatinskmmitte hade freslagit fr blagsstamman att till de styrelseledamter sm valjs fr den mandatperid sm utgar vid utgangen av 2014 ars rdinarie blagsstamma betalas samma arsarvden sm ar 2012 enligt fljande: styrelserdfrandes arsarvde eur vice rdfrandes arsarvde eur styrelseledamts arsarvde eur. Enligt frslaget anvands 50 prcent av arsarvdena till att fr styrelseledamternas rakning frvarva aktier i blaget. Arvdet kan utbetalas cksa genm att, med std av blagsstammans bemyndigande av styrelsen, verlata egna aktier sm innehas av blaget. Skulle sadant frvarv av aktier inte vara mjligt pa grund av en av blaget eller styrelseledamt berende rsak betalas hela arvdet kntant. Enligt frslaget ar styrelserdfranden, vicerdfranden ch styrelseledamterna ytterligare berattigade till eur i mtesarvde fr varje styrelsekmmittemte de deltar i. Revisinskmmittens rdfrande at dck berattigad till eur i mtesarvde fr varje revisinskmmittemte han/hn deltar i. Enligt frslaget at persner anstallda av blaget inte berattigade till styrelsearvde. Enligt frslaget ersatts resekstnader mt rakning. Styrelsens nminerings- ch kmpensatinskmmittes frslag bifgades 7). Blagsstamman beslt att till de styrelseledamter sm valjs betala arvden ch kstnadsersattning i enlighet med styrelsens nminerings- ch kmpensatinskmmittes frslag. 4

5 Nr. 1/ BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMOTER Antecknades, att styrelsens nminerings- ch kmpensatinskmmitte hade freslagit fr blagsstamman att antalet styrelseledamter i blaget faststalls till atta (8). Styrelsens nminerings- ch kmpensatinskmmittes frslag bifgades 8). Blagsstamman beslt i enlighet med styrelsens nminerings- ch kmpensatinskmmittes frslag att antalet styrelseledamter i blaget faststalls till atta (8). 12 VAL AV STYRELSELEDAMOTER Antecknades, att styrelsens nminerings- ch kmpensatinskmmitte hade freslagit fr blagsstamman att till styrelseledamter atervalja fljande persner fr den mandatperid sm utgar vid utgangen av fljande rdinarie blagsstiimma: Svante Adde, Stig Gustavsn, TapaniJiirvinen, Matti Kavetvu, Nina Kpla, Bertel Langenskild, Malin Perssn, ch Mikael Silvenninen. Styrelsens nminerings- ch kmpensatinskmmittes frslag har bifgats 8). Blagsstamman beslt i enlighet med styrelsens nminerings- ch kmpensatinskmmittes frslag att till styrelseledamter valja fljande persner fr den mandatperid sm utgar vid utgangen av fljande rdinarie blagsstamma: Svante Adde, Stig Gustavsn, TapaniJarvinen, Matti Kavetvu, Nina Kpla, Bertel Langenskild, Malin Perssn, ch Mikael Silvenninen. 5

6 Nr.1/ BESLUT OM REVISORNS ARVODE Antecknades, att styrelsens revisinskmmitte hade freslagit fr blagsstamman att revisrns arvde betalas enligt revisrns skaliga faktura. Styrelsens revisinskmmittes frslag bifgades prtkllet (Bilaga 9). Blagsstamman beslt i enlighet med styrelsens revisinskmmittes frslag att revisrns arvde betalas enligt revisrns skaliga faktura. 14 VALAVREVISOR Antecknades, att revisrerna enligt blagsrdningen valjs till sin uppgift tillsvidare. Antecknades, att styrelsens revisinskmmitte hade freslagit fr blagsstamman att Ernst & Yung Ab frtsatter sm revisr. Styrelsens revisinskmmittes frslag bifgades prtkllet (Bilaga 10). Blagsstamman beslt, i enlighet med styrelsens revisinskmmittes frslag, att Ernst & Yung Ab frtsatter sm revisr. Stamman nterade att Ernst & Yung Ab hade meddelat att CGR Heikki Ilkka kmmer att verka sm huvudansvarig revisr. 15 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FORVARV OCR/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER Antecknades, att styrelsen hade freslagit fr blagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta m frvarv ch/eller mttagande sm pant av blagets egna aktier i enlighet med det till prtkllet bifgade frslaget (Bilaga 11). Blagsstamman beslt bemyndiga styrelsen att besluta m frvarv ch/eller mttagande sm pant av blagets egna aktier i enlighet med styrelsens frslag. Antecknades, att av de frvaltarregistrerade aktieagarnas rster avgivits mt frslaget under denna punkt. 6

7 Nr. 1/ BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV SARSKILDA RATTIGHETER SOM BERATTIGAR TILLAKTIER Antecknades, att styrelsen hade fareslagit fr blagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta m aktieemissin samt m emissin av i 10 kap. 1 aktieblagslagen avsedda sarskilda rattigheter sm berattigar till aktier i enlighet med det till prtkllet bifgade 12). Blagsstamman beslat bemyndiga styrelsen att besluta m aktieemissin samt m emissin av i 10 kap. 1 aktieblagslagen avsedda sirskilda rattigheter sm berattigar till aktier i enlighet med styrelsens farslag. Antecknades, att av de farvaltarregistrerade aktieagarnas rster avgivits mt farslaget under denna punkt. 17 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM OVERLATELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER Antecknades, att styrelsen hade fareslagit fr blagsstamman att styrelsen bemyndigas att besluta m averlitelse av blagets egna aktier i enlighet med det till prtkllet bifgade 13). Blagsstamman beslat bemyndiga styrelsen att besluta m averlatelse av blagets egna aktier i enlighet med styrelsens farslag. Antecknades, att av de farvaltarregistrerade aktieagarnas rster avgivits mt farslaget under denna punkt. 18 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDER LAGSFRI EMISSION Antecknades, att styrelsen hade fareslagit fr blagsstimman att styrelsen bemyndigas att besluta m en riktad vederlagsfri aktieemissin sm kravs fr att genmfara aktiesparprgrammet, sm blagsstamman 2012 har beslutat infara i enlighet med det till prtkllet bifgade 14). Blagsstamman beslat bemyndiga styrelsen att besluta m en riktad vederlagsfri aktieemissin sm kravs far att genmfara aktiesparprgrammet i enlighet med styrelsens farslag. 19 AVSLUTANDE AV STAMMAN W / /v4 7

8 Nr.1/2013 Antecknades, att samtliga blagsstammans beslut hade fattats enhilligt m lite annat angivits i prtkllet. Ordfranden knstaterade att samtliga arenden pi fredragningslistan hade behandlats ch att prtkllet inns till paseende pa blagets Intemetsidr senast fran ch med Ordfranden avslutade stamman kl [Underskriftssidafl'!ier] 8

9 Nr.1/2013 Blagsstammans rdfrande: In fidem: Jan-Anders Wik Prtkllet justerat ch gdkiint: Sirpa Pitsal 9

10 Nt. 1/2013 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Rstlangd inkluderande fulhnakter Sammandragsfrteckning ver rstningsvisningar Blagsstammkallelse Bkslutshandlingama Revisinsberattelsen Styrelsens frslag till dividendutdelning Knecranes nminerings-ch kmpensatinskmmittes frslag till styrelseledamtemas kmpensatin Knecranes nminerings- ch kmpensatinskmmittes frslag till styrelsesammansattning Frslag till revisms arvde av styrelsens revisinskmmitte Frslag till val av revisr av styrelsens revisinskmmitte Styrelsens frslag till bemyndigande av styrelsen att besluta m frvarv ch/eller m mttagande sm pant av blagets egna aktier Styrelsens frslag till bemyndigande av styrelsen att besluta m aktieemissin samt m emissin av sarskilda rattigheter sm berattigar till aktier Styrelsens frslag till bemyndigande av styrelsen att besluta m veriatelse av blagets egna aktier Styrelsens frslag m en riktad vederlagsfri emissin fr aktiesparprgram 10

11 YHTEENVETO AANESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ SAMMANDRAGSFORTACKNING OVER ROSTNINGSANVISNINGAR SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 21, 2013 Esityslistan khta / Punkt i fredragningslista / Item n the agenda FOR AGAINST ABSTAIN TOTAL , Esityslistan khta / Punkt i fredragningslista / Item n the agenda FOR AGAINST ABSTAIN TOTAL

12 8/11

13 9/11

14 10/11

15 11/11

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Välkommen till årsstämma!

Välkommen till årsstämma! Välkommen till årsstämma! Aktieägarna i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 4 april 2006 kl 14.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten, Stockholm.

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Rederi AB TransAtlantie (under namnändring till Viking Supply Ships AB (publ)), org. nr 0113, den 9 april 2015 i Göteborg Närvarande: Enligt bifogad Bilaga 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer