Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson (s) Berit Sörman (s) Erik Ezelius (s) Gunilla Dverstorp (m) ersätter Michael Brisman (m) Peter Friberg (m) Runo Johansson (fp) Krister Rohman (kd) ersätter Eje Johansson (c) Hajrudin Abdihodzic (v) Övriga deltagande Bengt Karlsson (s), Pereric Gustavsson (s), Per-Erik Thurén (s). Ingela Nilsson (s). Lena Andersson (s), Ulla Brissman (s), Günther Hähnert kommunchef, Tommy Larsson kanslichef, Göran Andersson ekonomichef, Marianne Hjorth bitr ekonomichef, Agneta Tilly kommunsekreterare Paragrafer Utses att justera Peter Friberg Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Sekreterare Agneta Tilly Ordförande... Per-Olof Graaf Justerande... Peter Friberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar att lägga till punkten Naturreservat Ekedalen samt i övrigt godkänna föredragningslistan.

3 Kommunstyrelsen /KK Anmälan av delegationsbeslut Kansliavdelningen anmäler delegationsbeslut som fattats av kanslichefen Tommy Larsson om att avstå från utnyttjande av kommunens förköpsrätt Kansliavdelningen anmäler delegationsbeslut fattade av kommunalrådet under tiden Kansliavdelningen anmäler delegationsbeslut om färdtjänsttillstånd fattade av trafikhandläggare Yvonne Nyman mars 2007 (nr 1-20) samt april (nr 1-9).

4 Kommunstyrelsen /KK Rapporter om inkomna skrivelser Kansliavdelningen har upprättat en förteckning över skrivelser som inkommit under tiden och som ej föranleder särskilda beslut. Kommunstyrelsen lägger lämnade rapporter och förteckningen till handlingarna.

5 Kommunstyrelsen /KK Tn Upplevelsedagar - Trafiksäkerhetsdagar Trafiksäkerhetsdagarna är ett projekt i samarbete mellan Vägverket, Polisen, skolan, Länsförsäkringar, Räddningstjänsten, Tidaholms motorklubb och Folkhälsorådet och vänder sig till alla elever i årskurs 8. Medel till dessa dagar har föregående år anslagits av kommunstyrelsen ( kronor), Folkhälsorådet ( kronor) samt Vägverket ( kronor). Årets upplevelsedagar är inplanerade vecka 19 vid Klevens motorbana och ett föräldra- och informationsmöte den 8 maj. Tekniska nämnden tillfrågar kommunstyrelsen om medel för denna aktivitet. Arbetsutskottet diskuterar frågan och uppmanar trafikinformatören att se på möjligheterna att använda de inköpta mopederna till customarbetet inom samtliga kommuner. Upplevelsedagar och trafiksäkerhetsdagar bör rymmas inom befintlig budget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte tillstyrka ansökan om medel till trafiksäkerhetsdagar. Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka tekniska nämndens ansökan om medel till trafiksäkerhetsdagar.

6 Kommunstyrelsen /KK Tn Vägverket Ekavd Tidigareläggning av åtgärder för trafik och miljö på kommunala gator och vägar Tidaholms kommun har ansökt hos Vägverket om statsbidrag för perioden för projekten cykelväg till Madängsholm och arbete vid väg 2844/Stallängsvägen. Vägverket har erhållit extra tilldelning och dessa projekt kan därför tidigareläggas och utföras redan under innevarande år (2007) om kommunen har möjlighet att anslå 50 % av beräknade kostnader. Båda projekten ligger år 2008 i antagen flerårsbudget. Tekniska kontoret föreslår kommunfullmäktige att tidigarelägga projekten och anslå kronor redan år Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden klartecken att starta projekten cykelväg till Madängsholm och arbetet vid väg 2844/Stallängsvägen för vilka finansieringen finns med i flerårsbudgeten för Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden klartecken att starta projekten cykelväg till Madängsholm och arbetet vid väg 2844/Stallängsvägen för vilka finansieringen finns med i flerårsbudgeten för 2008.

7 Kommunstyrelsen /KK /KK Kämpen 1 genomförande av beslutad detaljplan Kommunstyrelsen behandlade hösten 2006 frågor om parkeringar Tn i centrum och gav tekniska kontoret i uppdrag att under 2007 Mbn genomföra upprustning av gamla Folkets-hus-tomten till Ekavd parkeringsplats. Finansiering skulle ske 2007 genom kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen uppdrog också till miljö- och byggnadskontoret att påbörja arbete med planändring av det berörda området. Ändring av detaljplanen har genomförts och tekniska kontoret har beräknat kostnaderna för iordningsställande av parkeringsplatser. Tekniska nämnden begär kronor för genomförandet. Miljö- och byggkontoret begär kronor för ändring av detaljplanen för Kämpen 1. Arbetsutskottet har behandlat frågan och föreslår kommunstyrelsen att anslå kronor till tekniska nämnden men att avstyrka miljö- och byggnadskontorets begäran. Kommunstyrelsen beslutar att anslå kronor till tekniska nämnden för upprustning av gamla Folkets-hustomten till parkeringsplats och att finansiering sker genom kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka Miljö- och byggkontorets begäran om kronor.

8 Kommunstyrelsen /KK Kf Ljud- och bildutrustning till Bibliotekshuset, Sagateatern samt Villan På uppdrag av kommunfullmäktiges presidium och kultur- och fritidsförvaltningen har en utredning gjorts kring den tekniska utrustningen som finns idag i samlingslokalerna i Bibliotekshuset, Sagateatern samt Villan. Behovet är att göra dessa tre lokaler bättre anpassade till dagens krav vid olika evenemang samt kunna tillgodose de önskemål som finns om bättre hörbarheten. Målet är också att via fibernät kunna vidareförmedla till exempel kommunfullmäktiges sammanträde och andra evenemang för att direktsändas i närradion. Tekniska kontoret har inhämtat pris från leverantörer samt beräknat kostnaden för arbeten på dessa tre lokaler och uppskattar den totala kostnaden till kronor. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen anslå kronor för genomförande av projekten. Kommunstyrelsen diskuterar vilken teknik som ingår i förslaget, och vilka åtgärder som kan genomföras i Bibliotekshuset med hänsyn till att lokalen skall bevaras i sin nuvarande utformning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå kronor till ljud- och bildutrustning i Bibliotekshuset, Sagateatern och Villan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera installationerna genom kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

9 Kommunstyrelsen /KK Finansiering av Skaraborgs tillväxtprogram 2007 Ekavd Skarab. Kommförb Marianne Hjorth redogör för en skrivelse från Skaraborgs Kommunalförbund. Vid Skaraborgs Kommunalförbunds styrelsemöte den 26 januari 2007 beslutades att fastsälla förslaget till inriktning på tillväxtprogrammet Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms kommun betalar kronor för år 2007 avseende Skaraborgs tillväxtprogram. Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till nuvarande budget för tillväxtprogram.

10 Kommunstyrelsen /KK Ansökan om underskottsgaranti för sysselsättningsprojekten Vävstugan och Återbruket Klk Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm driver sedan januari 2000 Vuxenskolan i samarbete med Arbetsförmedlingen sysselsättningsprojekten Vävstugan och Återbruket. Projektet sysselsätter för närvarande 19 personer. Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om en underskottsgaranti för 2007 ( kronor) vilken motsvarar kostnader för de båda projektledarnas löner minus avdrag från Arbetsmarknadsverket. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inte lämna en underskottsgaranti för 2007 till Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm avseende sysselsättningsprojekten Vävstugan och Återbruket. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdrag att göra en fördjupad utredning om projekten avseende kommunens ansvar, engagemang med mera för denna typ av projekt.

11 Kommunstyrelsen /KK GH Ekavd Inbjudan till Schlatkow, Tyskland Tidaholms kommun har inbjudits till Schlatkow, en mindre ort i norra Tyskland. Anledningen är att dom i juni firar minnet av undertecknandet av ett fredsfördrag Undertecknandet från svensk sida skedde av en förfader till släkten von Essen från Tidaholm. Representanter från Schlatkow besökte Tidaholm och familjen von Essen på Kavlås under förra året. Vid årets jubileum i Tyskland är man mycket angelägen om att knyta kontakter med Tidaholm och visa på betydelsen av det som hände för 200 år sedan. Avsikten är att en representant från Tidaholms kommun vid detta jubileum skall kunna redogöra för Tidaholms historia och anknytningarna till familjen von Essen. Arbetsutskottet anser det viktigt att den personen som åker skall vara både intresserad av och väl insatt i Tidaholms historia. Kommunstyrelsen beslutar att betala resan för två personer (föredragande samt respektive) till firandet i Schlatkow och att finansiering sker ut kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen Günther Hähnert får utse den person som representerar Tidaholms kommun vid firandet.

12 Kommunstyrelsen /KK Kf Framställan om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd Integrationsverket har i skrivelser framställt önskemål om att få teckna en överenskommelse med kommunen om introduktionsplatser för flyktingar så att alla som får uppehållstillstånd snabbt kan flytta ut till en kommun och erbjudas goda introduktionsinsatser. Underlag från Migrationsverket, visar att man väntar sig en hög flyktingtillströmning även under åren p.g.a. oroligheter ute i världen. Målet för kommunernas mottagande är en bra introduktion för den enskilde utgår från individens förutsättningar och behov med sikte på en snabb etablering på arbetsmarknaden. Integrationsverkets förslag på hur många individer med uppehållstillstånd som Tidaholms kommun skulle behöva ta emot för att motsvara behovet är 66 personer för år Denna siffra är dock inte något absolut krav utan kan såväl över- som understigas i ett avtal. Möjligheten finns att teckna överenskommelse för ett år, flera år eller tills vidare. Den kommun som väljer att skriva på en överenskommelse erhåller ett schablonbidrag per mottagen (med nio utbetalningstillfällen under en tvåårsperiod) samt en grundersättning per avtalsår. De kostnader som kommunen får är främst: ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska stödinsatser, SFI, förskola, skola, vård, behandling och rehabilitering. Beredningens sammanfattning och förslag Beredningen omfattar inkomna yttranden från flera nämnder och externa verksamheter samt uppföljning av tidigare mottagningsverksamhet. Tidaholms kommun har sedan 1986 tagit emot flyktingar i varierande omfattning. Den planerade (avtalsmässiga) mottagningen har under perioden varit 440 stycken. Dock har kommunen totalt tagit emot 660 flyktingar fram till dags dato (+39% jämfört med plan). Av beredningen framgår att det tidigare flyktingmottagandet medfört betydande merkostnader för kommunen.

13 Kommunstyrelsen Fortsättning 101 En snabb etablering inom samhällslivet förutsätter förutom arbete och sysselsättning även goda sociala levnadsbetingelser i övrigt och ett bra och integrerat boende är en sådan viktig faktor. Vi kan redan nu förutse ett segregerat boende mot bakgrund av var lediga lägenheter finns vilket anses motverka en snabb integration. Av utredningen framgår betydande svårigheter när det gäller att finna lämplig yrkespraktik för denna grupp. Tidigare erfarenheter visar att processen att ta sig in på arbetsmarkanden ofta tar mycket lång tid och är förenad med stora resurskrävande insatser. Kommunens möjligheter att i dagsläget kunna genomföra ett lyckat introduktionsprogram för flyktingar framstår under rådande betingelser som mindre goda. Beredningens förslag är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för närvarande ej teckna överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen diskuterar ingående frågeställningen också ur ett flerårsperspektiv mot bakgrund av att invandringen beräknas öka men också att kommunens förutsättningar kan komma att se annorlunda ut inom flera områden de närmaste åren. Det finns en uttalad gemensam vilja att ge en bra introduktion för den enskilde utifrån individens förutsättningar och behov med sikte på en snabb etablering på arbetsmarknaden. Gunilla Dverstorp (m) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige teckna en överenskommelse med Integrationsverket på en nivå som är rimlig för kommunens storlek och resurser. Till förslaget instämmer Peter Friberg (m), Runo Johansson (fp), Krister Rohman (kd), Hajrudin Abdihodzic (v). Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Gunilla Dverstorps förslag. Votering begärs.

14 Kommunstyrelsen Fortsättning 101 Propositionsordning JA: Beredningens förslag NEJ: Gunilla Dverstorps förslag Omröstningen utfaller med 6 AVSTÅR 5 NEJ Följande AVSTÅR: Per-Olof Graaf (s), Christer Johansson (s), Berndt Gustafsson (s), Anna-Karin Skatt-Holmlind (s), Berit Sörman (s), Erik Ezelius (s). Följande röstar NEJ: Gunilla Dverstorp (m), Peter Friberg (m), Runo Johansson (fp), Krister Rohman (kd), Hajrudin Abdihodzic (v). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med Integrationsverket på en nivå som är rimlig för kommunens storlek och resurser.

15 Kommunstyrelsen /KK Kf Rapport över motioner som är överlämnade till kommunfullmäktige i Tidaholm före den 1 april 2007 och som ej slutbehandlats Kansliavdelningen har upprättat en lista över berörda motioner. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förteckningen till kommunfullmäktige.

16 Kommunstyrelsen /KK Kf Redovisning verkställighet av bifallna motioner Kansliavdelningen har upprättat en lista över berörda motioner. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förteckningen till kommunfullmäktige.

17 Kommunstyrelsen /KK Kf Rapport över medborgarförslag som inkommit före 1 april 2007 och som ej slutbehandlats av kommunfullmäktige Kansliavdelningen har upprättat en lista över berörda medborgarförslag. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förteckningen till kommunfullmäktige.

18 Kommunstyrelsen /KK YN Västtrafik Förfrågan om ungdomsrabatt Västtrafik Västtrafik ställer förfrågan till alla berörda kommuner om hur kommunerna ser på ett eventuellt införande av ungdomsrabatt på 25 % för åringar på lokala områdesladdningar. Trafikansvarig Yvonne Nyman skriver i yttrande att det är viktigt att ungdomar stimuleras till att resa med kollektivtrafik och att den ekonomiska effekten för kommunen blir mycket liten och de ökade kostnaderna kan rymmas inom befintlig budget. Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms kommun i yttrande till Västtrafik ställer sig positiva till ett införande av ungdomsrabatt på lokala områdesladdningar från och med tidtabellskiftet i juni 2007.

19 Kommunstyrelsen /KK Hållbar Utv. Väst Mbn Medverkan i projektet Hållbar utveckling i Väst kommuner i samverkan Hållbar utveckling Väst har erbjudit Tidaholms kommun en plats i projektet under kommande period. Målet med projektet är att underlätta kommunens lokala arbete för hållbar utveckling genom regional samordning och erfarenhetsutbyte och gemensamma satsningar inom lokala fokusområden. Förvaltningen bedömer för närvarande att utrymme inte finns i organisationen för att delta i projektet. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott delar förvaltningens bedömning och föreslår kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun under kommande period inte deltar i projektet Hållbar utveckling Väst. Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms kommun under kommande period inte deltar i projektet Hållbar utveckling Väst.

20 Kommunstyrelsen /KK Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen I samband med regionbildningen i Västra Götaland 1999 Kf beslutades om ansvarsfördelning för hälso- och sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet. Ett nytt avtal (att gälla ) har upprättats och skall ses som ett verktyg för att underlätta samarbetet mellan huvudmännen utifrån det ansvar som lagstiftningen och tidigare avtal i samband med skatteväxling anger. Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta det nya avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan regionen och kommunen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna det nya avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Tidaholms kommun.

21 Kommunstyrelsen /KK Årsredovisning för Tidaholms kommun 2006 samt verksamhetsberättelse Göran Andersson, ekonomichef, redogör för Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årets resultat blev kronor. Förslag till korrigering av nämndernas resultat (tusen kronor) föreslås enligt följande: Ks Kfn Bun Tn Täckande av underskott förändrad städorg 2005/ Kostnader/intäktsbortfall vid Forshallens renovering Underhåll tak vid Rudbecksgymnasiet Återföring tilläggsanslag Familjeterapeut SUMMA Kommunstyrelsen beslutar att korrigera nämndernas och styrelsernas resultat enligt ovanstående förslag. Kommunstyrelsen beslutar att för driftbudgeten överföra nämnders och styrelses överskott på kommunbidragen enligt bokslutsredovisningens förslag till avräkning. Medel disponeras ur rörelsekapitalet. Underskott på driftbudgeten för nämnder skall täckas av kommande års kommunbidrag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda frågan om en ökad engångssatsning på fastighetsunderhåll/investeringar. Kommunstyrelsen godkänner alla delar av årsredovisningen utom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse som kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

22 Kommunstyrelsen /KK Fyllnadsval Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens personalutskott. Christer Johansson (s) föreslår Berit Sörman (s). Kommunstyrelsen beslutar att välja Berit Sörman (s) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens personalutskott.

23 Kommunstyrelsen /KK Kommunchefens information Sjukfrånvaro Industritomt Industriföreningen

24 Kommunstyrelsen /KK Naturreservat Ekedalen Kommunstyrelsen har ställt frågan om att omvandla naturreservatet till ett område med naturvårdsavtal. Enligt uppgift från Länsstyrelsen kan detta ske endast i sällsynta undantagsfall och kommunen bör i stället vara aktiva med synpunkter på utformningen av skötselplan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har för avsikt att fastställa en skötselplan för naturreservatet Ekedalen och har översänt förslaget till Tidaholms kommun. Kommunstyrelsen diskuterar frågan och avger yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen i Västra Götalands län avge följande yttrande avseende förslag till skötselplan för naturreservatet Ekedalen: Naturreservatet är ett populärt friluftsområde för boende i Ekedalen men också ett omtyckt utflyktsmål. Kommunstyrelsen delar Länsstyrelsens uppfattning att områdets särpräglade natur och vegetation skall skyddas. De generella riktlinjerna om att inget regelrätt skogsbruk eller så kallad parkskötsel skall förekomma skall kunna ge detta skydd. Kommunstyrelsens uppfattning är dock att det i området kvarligger stora döda träd och ved i en större omfattning än vad som kunde vara fallet om ett skötselarbete kunde möta önskemålen från det aktiva friluftslivet. Boende och besökare uttrycker ibland oro för stora, döda grenar som på ett påtagligt sätt finns i direkt närhet till stigar, rastplatser, vägar med mera. Kommunstyrelsen framhåller enigt vikten av att det i en skötselplan för området ges möjlighet till att städa bort nedfallna träd och grenar samt delar av röjningsavfall i något större omfattning än vad förslaget till skötselplan uttrycker. Kommunstyrelsen vill påpeka att målsättningen i förslaget, att det år 2020 skall finnas minst 50 torrakor ytterligare kommer att öka upplevelsen av att naturreservatet är otillgängligt och osäkert vilket minskar intresset för området som turist- och utflyktsmål.

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Paragrafer 146-165 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer