Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson (s) Berit Sörman (s) Erik Ezelius (s) Gunilla Dverstorp (m) ersätter Michael Brisman (m) Peter Friberg (m) Runo Johansson (fp) Krister Rohman (kd) ersätter Eje Johansson (c) Hajrudin Abdihodzic (v) Övriga deltagande Bengt Karlsson (s), Pereric Gustavsson (s), Per-Erik Thurén (s). Ingela Nilsson (s). Lena Andersson (s), Ulla Brissman (s), Günther Hähnert kommunchef, Tommy Larsson kanslichef, Göran Andersson ekonomichef, Marianne Hjorth bitr ekonomichef, Agneta Tilly kommunsekreterare Paragrafer Utses att justera Peter Friberg Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Sekreterare Agneta Tilly Ordförande... Per-Olof Graaf Justerande... Peter Friberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar att lägga till punkten Naturreservat Ekedalen samt i övrigt godkänna föredragningslistan.

3 Kommunstyrelsen /KK Anmälan av delegationsbeslut Kansliavdelningen anmäler delegationsbeslut som fattats av kanslichefen Tommy Larsson om att avstå från utnyttjande av kommunens förköpsrätt Kansliavdelningen anmäler delegationsbeslut fattade av kommunalrådet under tiden Kansliavdelningen anmäler delegationsbeslut om färdtjänsttillstånd fattade av trafikhandläggare Yvonne Nyman mars 2007 (nr 1-20) samt april (nr 1-9).

4 Kommunstyrelsen /KK Rapporter om inkomna skrivelser Kansliavdelningen har upprättat en förteckning över skrivelser som inkommit under tiden och som ej föranleder särskilda beslut. Kommunstyrelsen lägger lämnade rapporter och förteckningen till handlingarna.

5 Kommunstyrelsen /KK Tn Upplevelsedagar - Trafiksäkerhetsdagar Trafiksäkerhetsdagarna är ett projekt i samarbete mellan Vägverket, Polisen, skolan, Länsförsäkringar, Räddningstjänsten, Tidaholms motorklubb och Folkhälsorådet och vänder sig till alla elever i årskurs 8. Medel till dessa dagar har föregående år anslagits av kommunstyrelsen ( kronor), Folkhälsorådet ( kronor) samt Vägverket ( kronor). Årets upplevelsedagar är inplanerade vecka 19 vid Klevens motorbana och ett föräldra- och informationsmöte den 8 maj. Tekniska nämnden tillfrågar kommunstyrelsen om medel för denna aktivitet. Arbetsutskottet diskuterar frågan och uppmanar trafikinformatören att se på möjligheterna att använda de inköpta mopederna till customarbetet inom samtliga kommuner. Upplevelsedagar och trafiksäkerhetsdagar bör rymmas inom befintlig budget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte tillstyrka ansökan om medel till trafiksäkerhetsdagar. Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka tekniska nämndens ansökan om medel till trafiksäkerhetsdagar.

6 Kommunstyrelsen /KK Tn Vägverket Ekavd Tidigareläggning av åtgärder för trafik och miljö på kommunala gator och vägar Tidaholms kommun har ansökt hos Vägverket om statsbidrag för perioden för projekten cykelväg till Madängsholm och arbete vid väg 2844/Stallängsvägen. Vägverket har erhållit extra tilldelning och dessa projekt kan därför tidigareläggas och utföras redan under innevarande år (2007) om kommunen har möjlighet att anslå 50 % av beräknade kostnader. Båda projekten ligger år 2008 i antagen flerårsbudget. Tekniska kontoret föreslår kommunfullmäktige att tidigarelägga projekten och anslå kronor redan år Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden klartecken att starta projekten cykelväg till Madängsholm och arbetet vid väg 2844/Stallängsvägen för vilka finansieringen finns med i flerårsbudgeten för Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden klartecken att starta projekten cykelväg till Madängsholm och arbetet vid väg 2844/Stallängsvägen för vilka finansieringen finns med i flerårsbudgeten för 2008.

7 Kommunstyrelsen /KK /KK Kämpen 1 genomförande av beslutad detaljplan Kommunstyrelsen behandlade hösten 2006 frågor om parkeringar Tn i centrum och gav tekniska kontoret i uppdrag att under 2007 Mbn genomföra upprustning av gamla Folkets-hus-tomten till Ekavd parkeringsplats. Finansiering skulle ske 2007 genom kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen uppdrog också till miljö- och byggnadskontoret att påbörja arbete med planändring av det berörda området. Ändring av detaljplanen har genomförts och tekniska kontoret har beräknat kostnaderna för iordningsställande av parkeringsplatser. Tekniska nämnden begär kronor för genomförandet. Miljö- och byggkontoret begär kronor för ändring av detaljplanen för Kämpen 1. Arbetsutskottet har behandlat frågan och föreslår kommunstyrelsen att anslå kronor till tekniska nämnden men att avstyrka miljö- och byggnadskontorets begäran. Kommunstyrelsen beslutar att anslå kronor till tekniska nämnden för upprustning av gamla Folkets-hustomten till parkeringsplats och att finansiering sker genom kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka Miljö- och byggkontorets begäran om kronor.

8 Kommunstyrelsen /KK Kf Ljud- och bildutrustning till Bibliotekshuset, Sagateatern samt Villan På uppdrag av kommunfullmäktiges presidium och kultur- och fritidsförvaltningen har en utredning gjorts kring den tekniska utrustningen som finns idag i samlingslokalerna i Bibliotekshuset, Sagateatern samt Villan. Behovet är att göra dessa tre lokaler bättre anpassade till dagens krav vid olika evenemang samt kunna tillgodose de önskemål som finns om bättre hörbarheten. Målet är också att via fibernät kunna vidareförmedla till exempel kommunfullmäktiges sammanträde och andra evenemang för att direktsändas i närradion. Tekniska kontoret har inhämtat pris från leverantörer samt beräknat kostnaden för arbeten på dessa tre lokaler och uppskattar den totala kostnaden till kronor. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen anslå kronor för genomförande av projekten. Kommunstyrelsen diskuterar vilken teknik som ingår i förslaget, och vilka åtgärder som kan genomföras i Bibliotekshuset med hänsyn till att lokalen skall bevaras i sin nuvarande utformning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå kronor till ljud- och bildutrustning i Bibliotekshuset, Sagateatern och Villan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera installationerna genom kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

9 Kommunstyrelsen /KK Finansiering av Skaraborgs tillväxtprogram 2007 Ekavd Skarab. Kommförb Marianne Hjorth redogör för en skrivelse från Skaraborgs Kommunalförbund. Vid Skaraborgs Kommunalförbunds styrelsemöte den 26 januari 2007 beslutades att fastsälla förslaget till inriktning på tillväxtprogrammet Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms kommun betalar kronor för år 2007 avseende Skaraborgs tillväxtprogram. Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till nuvarande budget för tillväxtprogram.

10 Kommunstyrelsen /KK Ansökan om underskottsgaranti för sysselsättningsprojekten Vävstugan och Återbruket Klk Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm driver sedan januari 2000 Vuxenskolan i samarbete med Arbetsförmedlingen sysselsättningsprojekten Vävstugan och Återbruket. Projektet sysselsätter för närvarande 19 personer. Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om en underskottsgaranti för 2007 ( kronor) vilken motsvarar kostnader för de båda projektledarnas löner minus avdrag från Arbetsmarknadsverket. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inte lämna en underskottsgaranti för 2007 till Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm avseende sysselsättningsprojekten Vävstugan och Återbruket. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdrag att göra en fördjupad utredning om projekten avseende kommunens ansvar, engagemang med mera för denna typ av projekt.

11 Kommunstyrelsen /KK GH Ekavd Inbjudan till Schlatkow, Tyskland Tidaholms kommun har inbjudits till Schlatkow, en mindre ort i norra Tyskland. Anledningen är att dom i juni firar minnet av undertecknandet av ett fredsfördrag Undertecknandet från svensk sida skedde av en förfader till släkten von Essen från Tidaholm. Representanter från Schlatkow besökte Tidaholm och familjen von Essen på Kavlås under förra året. Vid årets jubileum i Tyskland är man mycket angelägen om att knyta kontakter med Tidaholm och visa på betydelsen av det som hände för 200 år sedan. Avsikten är att en representant från Tidaholms kommun vid detta jubileum skall kunna redogöra för Tidaholms historia och anknytningarna till familjen von Essen. Arbetsutskottet anser det viktigt att den personen som åker skall vara både intresserad av och väl insatt i Tidaholms historia. Kommunstyrelsen beslutar att betala resan för två personer (föredragande samt respektive) till firandet i Schlatkow och att finansiering sker ut kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen Günther Hähnert får utse den person som representerar Tidaholms kommun vid firandet.

12 Kommunstyrelsen /KK Kf Framställan om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd Integrationsverket har i skrivelser framställt önskemål om att få teckna en överenskommelse med kommunen om introduktionsplatser för flyktingar så att alla som får uppehållstillstånd snabbt kan flytta ut till en kommun och erbjudas goda introduktionsinsatser. Underlag från Migrationsverket, visar att man väntar sig en hög flyktingtillströmning även under åren p.g.a. oroligheter ute i världen. Målet för kommunernas mottagande är en bra introduktion för den enskilde utgår från individens förutsättningar och behov med sikte på en snabb etablering på arbetsmarknaden. Integrationsverkets förslag på hur många individer med uppehållstillstånd som Tidaholms kommun skulle behöva ta emot för att motsvara behovet är 66 personer för år Denna siffra är dock inte något absolut krav utan kan såväl över- som understigas i ett avtal. Möjligheten finns att teckna överenskommelse för ett år, flera år eller tills vidare. Den kommun som väljer att skriva på en överenskommelse erhåller ett schablonbidrag per mottagen (med nio utbetalningstillfällen under en tvåårsperiod) samt en grundersättning per avtalsår. De kostnader som kommunen får är främst: ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska stödinsatser, SFI, förskola, skola, vård, behandling och rehabilitering. Beredningens sammanfattning och förslag Beredningen omfattar inkomna yttranden från flera nämnder och externa verksamheter samt uppföljning av tidigare mottagningsverksamhet. Tidaholms kommun har sedan 1986 tagit emot flyktingar i varierande omfattning. Den planerade (avtalsmässiga) mottagningen har under perioden varit 440 stycken. Dock har kommunen totalt tagit emot 660 flyktingar fram till dags dato (+39% jämfört med plan). Av beredningen framgår att det tidigare flyktingmottagandet medfört betydande merkostnader för kommunen.

13 Kommunstyrelsen Fortsättning 101 En snabb etablering inom samhällslivet förutsätter förutom arbete och sysselsättning även goda sociala levnadsbetingelser i övrigt och ett bra och integrerat boende är en sådan viktig faktor. Vi kan redan nu förutse ett segregerat boende mot bakgrund av var lediga lägenheter finns vilket anses motverka en snabb integration. Av utredningen framgår betydande svårigheter när det gäller att finna lämplig yrkespraktik för denna grupp. Tidigare erfarenheter visar att processen att ta sig in på arbetsmarkanden ofta tar mycket lång tid och är förenad med stora resurskrävande insatser. Kommunens möjligheter att i dagsläget kunna genomföra ett lyckat introduktionsprogram för flyktingar framstår under rådande betingelser som mindre goda. Beredningens förslag är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för närvarande ej teckna överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen diskuterar ingående frågeställningen också ur ett flerårsperspektiv mot bakgrund av att invandringen beräknas öka men också att kommunens förutsättningar kan komma att se annorlunda ut inom flera områden de närmaste åren. Det finns en uttalad gemensam vilja att ge en bra introduktion för den enskilde utifrån individens förutsättningar och behov med sikte på en snabb etablering på arbetsmarknaden. Gunilla Dverstorp (m) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige teckna en överenskommelse med Integrationsverket på en nivå som är rimlig för kommunens storlek och resurser. Till förslaget instämmer Peter Friberg (m), Runo Johansson (fp), Krister Rohman (kd), Hajrudin Abdihodzic (v). Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Gunilla Dverstorps förslag. Votering begärs.

14 Kommunstyrelsen Fortsättning 101 Propositionsordning JA: Beredningens förslag NEJ: Gunilla Dverstorps förslag Omröstningen utfaller med 6 AVSTÅR 5 NEJ Följande AVSTÅR: Per-Olof Graaf (s), Christer Johansson (s), Berndt Gustafsson (s), Anna-Karin Skatt-Holmlind (s), Berit Sörman (s), Erik Ezelius (s). Följande röstar NEJ: Gunilla Dverstorp (m), Peter Friberg (m), Runo Johansson (fp), Krister Rohman (kd), Hajrudin Abdihodzic (v). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med Integrationsverket på en nivå som är rimlig för kommunens storlek och resurser.

15 Kommunstyrelsen /KK Kf Rapport över motioner som är överlämnade till kommunfullmäktige i Tidaholm före den 1 april 2007 och som ej slutbehandlats Kansliavdelningen har upprättat en lista över berörda motioner. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förteckningen till kommunfullmäktige.

16 Kommunstyrelsen /KK Kf Redovisning verkställighet av bifallna motioner Kansliavdelningen har upprättat en lista över berörda motioner. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förteckningen till kommunfullmäktige.

17 Kommunstyrelsen /KK Kf Rapport över medborgarförslag som inkommit före 1 april 2007 och som ej slutbehandlats av kommunfullmäktige Kansliavdelningen har upprättat en lista över berörda medborgarförslag. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förteckningen till kommunfullmäktige.

18 Kommunstyrelsen /KK YN Västtrafik Förfrågan om ungdomsrabatt Västtrafik Västtrafik ställer förfrågan till alla berörda kommuner om hur kommunerna ser på ett eventuellt införande av ungdomsrabatt på 25 % för åringar på lokala områdesladdningar. Trafikansvarig Yvonne Nyman skriver i yttrande att det är viktigt att ungdomar stimuleras till att resa med kollektivtrafik och att den ekonomiska effekten för kommunen blir mycket liten och de ökade kostnaderna kan rymmas inom befintlig budget. Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms kommun i yttrande till Västtrafik ställer sig positiva till ett införande av ungdomsrabatt på lokala områdesladdningar från och med tidtabellskiftet i juni 2007.

19 Kommunstyrelsen /KK Hållbar Utv. Väst Mbn Medverkan i projektet Hållbar utveckling i Väst kommuner i samverkan Hållbar utveckling Väst har erbjudit Tidaholms kommun en plats i projektet under kommande period. Målet med projektet är att underlätta kommunens lokala arbete för hållbar utveckling genom regional samordning och erfarenhetsutbyte och gemensamma satsningar inom lokala fokusområden. Förvaltningen bedömer för närvarande att utrymme inte finns i organisationen för att delta i projektet. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott delar förvaltningens bedömning och föreslår kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun under kommande period inte deltar i projektet Hållbar utveckling Väst. Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms kommun under kommande period inte deltar i projektet Hållbar utveckling Väst.

20 Kommunstyrelsen /KK Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen I samband med regionbildningen i Västra Götaland 1999 Kf beslutades om ansvarsfördelning för hälso- och sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet. Ett nytt avtal (att gälla ) har upprättats och skall ses som ett verktyg för att underlätta samarbetet mellan huvudmännen utifrån det ansvar som lagstiftningen och tidigare avtal i samband med skatteväxling anger. Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta det nya avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan regionen och kommunen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna det nya avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Tidaholms kommun.

21 Kommunstyrelsen /KK Årsredovisning för Tidaholms kommun 2006 samt verksamhetsberättelse Göran Andersson, ekonomichef, redogör för Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årets resultat blev kronor. Förslag till korrigering av nämndernas resultat (tusen kronor) föreslås enligt följande: Ks Kfn Bun Tn Täckande av underskott förändrad städorg 2005/ Kostnader/intäktsbortfall vid Forshallens renovering Underhåll tak vid Rudbecksgymnasiet Återföring tilläggsanslag Familjeterapeut SUMMA Kommunstyrelsen beslutar att korrigera nämndernas och styrelsernas resultat enligt ovanstående förslag. Kommunstyrelsen beslutar att för driftbudgeten överföra nämnders och styrelses överskott på kommunbidragen enligt bokslutsredovisningens förslag till avräkning. Medel disponeras ur rörelsekapitalet. Underskott på driftbudgeten för nämnder skall täckas av kommande års kommunbidrag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda frågan om en ökad engångssatsning på fastighetsunderhåll/investeringar. Kommunstyrelsen godkänner alla delar av årsredovisningen utom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse som kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

22 Kommunstyrelsen /KK Fyllnadsval Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens personalutskott. Christer Johansson (s) föreslår Berit Sörman (s). Kommunstyrelsen beslutar att välja Berit Sörman (s) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens personalutskott.

23 Kommunstyrelsen /KK Kommunchefens information Sjukfrånvaro Industritomt Industriföreningen

24 Kommunstyrelsen /KK Naturreservat Ekedalen Kommunstyrelsen har ställt frågan om att omvandla naturreservatet till ett område med naturvårdsavtal. Enligt uppgift från Länsstyrelsen kan detta ske endast i sällsynta undantagsfall och kommunen bör i stället vara aktiva med synpunkter på utformningen av skötselplan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har för avsikt att fastställa en skötselplan för naturreservatet Ekedalen och har översänt förslaget till Tidaholms kommun. Kommunstyrelsen diskuterar frågan och avger yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen i Västra Götalands län avge följande yttrande avseende förslag till skötselplan för naturreservatet Ekedalen: Naturreservatet är ett populärt friluftsområde för boende i Ekedalen men också ett omtyckt utflyktsmål. Kommunstyrelsen delar Länsstyrelsens uppfattning att områdets särpräglade natur och vegetation skall skyddas. De generella riktlinjerna om att inget regelrätt skogsbruk eller så kallad parkskötsel skall förekomma skall kunna ge detta skydd. Kommunstyrelsens uppfattning är dock att det i området kvarligger stora döda träd och ved i en större omfattning än vad som kunde vara fallet om ett skötselarbete kunde möta önskemålen från det aktiva friluftslivet. Boende och besökare uttrycker ibland oro för stora, döda grenar som på ett påtagligt sätt finns i direkt närhet till stigar, rastplatser, vägar med mera. Kommunstyrelsen framhåller enigt vikten av att det i en skötselplan för området ges möjlighet till att städa bort nedfallna träd och grenar samt delar av röjningsavfall i något större omfattning än vad förslaget till skötselplan uttrycker. Kommunstyrelsen vill påpeka att målsättningen i förslaget, att det år 2020 skall finnas minst 50 torrakor ytterligare kommer att öka upplevelsen av att naturreservatet är otillgängligt och osäkert vilket minskar intresset för området som turist- och utflyktsmål.

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Birgitta Karlsson, kommunrevisor 95 Günther Hähnert, kommunchef 96 Göran Andersson, ekonomichef 96

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Birgitta Karlsson, kommunrevisor 95 Günther Hähnert, kommunchef 96 Göran Andersson, ekonomichef 96 Kommunfullmäktige 2007-04-24 146 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.20 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Lars-Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2007-01-16 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 09.30-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16)

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 13-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Sture Tidqvist (S), Berit Sörman (S),

Läs mer

Michael Brisman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2008-10-14 2008-11-05. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Michael Brisman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2008-10-14 2008-11-05. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2008-10-07 203 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson

Läs mer

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2012-05-23 1 (9) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 6-11 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson,

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Birgitta Johansson, ordförande i TEAB, 184

Birgitta Johansson, ordförande i TEAB, 184 Kommunstyrelsen 2007-10-02 207 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-14.30 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Bengt Karlsson (s) ersätter Christer Johansson (s) 181-183 Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 117-127 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-11-27 260

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-11-27 260 Kommunstyrelsen 2007-11-27 260 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-15.45 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) 226-250, 256 Berndt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-09-03 13:00-14:30 175-190 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ordf. Michael Brisman (M), vice ordf. Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2008-01-28 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.35. Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2007-11-06 235 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-25 231

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-25 231 Kommunstyrelsen 2008-11-25 231 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-11.00 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson

Läs mer

Hajrudin Abdihodzic. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Hajrudin Abdihodzic. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2008-11-04 203 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-16.30 Ajournering 12.45-14.50 Beslutande Övriga deltagande Paragrafer 206-229 Utses att justera Curt B Gustavsson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2008-05-26 70 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 18.55 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 10-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2010-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.30 Paragrafer 1-8 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) Peter Friberg (M) Berit Sörman (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige (22)

Kommunfullmäktige (22) Kommunfullmäktige 2010-04-26 1 (22) Plats och tid Villan klockan 18.00 21.25 Paragrafer 39-54 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Curt B Gustavsson (S) t o m 46,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-01-07 08:00-15:25 1-29 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Tekniska nämnden 2007-04-26 40 Plats och tid Stadshuset, kl 14.40-16.20 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Paragrafer 32-50 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2007-09-17 102 Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 17.00 18.40 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Ambjörn Lennartsson (m) Georgos Moschos (s) Berit

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Plats och tid Villan samlingssalen, kl. 14-16 Paragrafer 1-7 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (ordf. SN) Anna-Karin Skatt (KS) Göran Blom (PRO) Sonja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp)

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp) Social- och omvårdnadsnämnden 1 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.45 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Peter Friberg (m) Georgos Moschos (s) Berit Sörman (s) Ann-Sofie

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20007-12-13 114 Plats och tid Bibliotekshuset kl. 17.45-19.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

Gun Carlsson (s) Bernt Gustafsson (s) Salme Johansson (s) Georgos Moschos (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp)

Gun Carlsson (s) Bernt Gustafsson (s) Salme Johansson (s) Georgos Moschos (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp) Social- och omvårdnadsnämnden 2007-03-22 37 Plats och tid Stadshuset, Midgårds samlingssal kl. 13.30 16.20 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Peter Friberg (m) Halina Gustavsson (fp)

Läs mer

Bernt Gustafsson (S) Kirsi Ojala (S) Niklas Gustavsson (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP)

Bernt Gustafsson (S) Kirsi Ojala (S) Niklas Gustavsson (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP) Social- och omvårdnadsnämnden 2009-02-18 9 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen 13.00 16.10 Beslutande Peter Friberg (M) ordförande Ersättare: Håkan Joelsson (S) Salme Johansson (S) Berit Sörman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2011-11-07 1 (18) Plats och tid Sessionsalen, Stadshuset klockan 8.00 12.00 Paragrafer 26-40 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn, Tn

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2007-10-01 1 Plats och tid Villan samlingssalen 2007-10-01 kl. 14:00 16:00 Beslutande Christer Johansson, socialnämnden Per-Olof Graaf, kommunstyrelsen Bengt Lindberg (PRO) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-27 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-27 Kommunstyrelsen 1/2 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Berit Sörman (S) Peter Friberg (M) Hajrudin Abdihodzic (V) Sessionssalen, 2013-11-27

Läs mer

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg.

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg. Kommunfullmäktige 2009-08-31 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm kl 18.00-20.30 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl. 13.00 14.40 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Berit Sörman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Lisbet Ider (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP)

Lisbet Ider (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP) Social- och omvårdnadsnämnden 2009-11-25 116 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 08.00 11.10 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Salme Johansson (S) Berit

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-12.00

Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-12.00 Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (30) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-12.00 Paragrafer 91-113 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2008-03-03 1 Plats och tid Villan samlingssalen 2003-03-03 kl. 14:00 15:30 Beslutande Christer Johansson, socialnämnden Per-Olof Graaf, kommunstyrelsen Bengt Lindberg (PRO) Ingrid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2007-12-03 1 Plats och tid Villan samlingssalen 2007-12-03 kl. 14:00 16:00 Beslutande Christer Johansson, socialnämnden Stig Darolf (PRO) Ingrid Lilja (PRO) Kerstin Ekwall (PRO)

Läs mer

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Djursholms KS 2005/0173 slott, måndag 28 mars 2011 kl 8.30-16.30 Paragrafer 40-51 Borgen Beslutande gällande ansökan om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.00 Paragrafer 101-112 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-01-10 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Frånvarande Övriga deltagande Utses att justera Claes Jägevall (FP) Alda Danial

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen (21) Marbodal Center kl

Kommunstyrelsen (21) Marbodal Center kl Kommunstyrelsen 2010-03-02 1 (21) Plats och tid Marbodal Center kl 08.00-11.30 Paragrafer 31-46 BESLUTANDE Namn Ledamöter Curt B Gustavsson (S), ordf 31-38, 40-42 Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Tekniska nämnden 2009-09-01 1 Plats och tid Marbodal Center, kl 13.30-15.35 Beslutande Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) ersättare för Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2016-09-07 kl 08:30-10:20 193-213 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-05-26 18:00-21:40 71-77 Beslutande Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson (S), Berndt Gustafsson (S), Anette Söderstedt

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.30 Paragrafer 104-111 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23 2007-03-13 23 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Marie Frejd (s) Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-08-25 Kl. 13:00-16:15 77-92 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Mattias Ezelius (S) Anna Zöögling (S) Lisbeth Ider (V) Elisabeth Alfredsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (1) Kommunstyrelsen 2004-08-10 Sida 1 (1) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 10 augusti 2004, kl 08.00-11.00 med ajournering 10.20 10.25 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 169, 171 Gösta Schagerholm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer