RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010"

Transkript

1 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010

2 Innehållsförteckning Förord 1. Övergripande beskrivning av kommunen 2. Övergripande beskrivning av identifierad samhällviktig verksamhet inom kommunens geografiska område 3. Identifierad och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom kommunens geografiska område 3.1 Kommunala verksamhetsområden 3.2 Kommunala ansvarsområden som uppdragits till annan aktör 3.3 Kommunens totala riskbild (ej prioritetsordning) 3.4 Identifierade och värderade risker 3.5 Olika scenarion 3.6 Verksamheter som kan ge negativ påverkan på miljön 3.7 Kritiska beroenden 4. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan disponera för att hantera extraordinär händelser 5. Bedömning av förmågan i samhällviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att motstå och hantera identifierade hot och risker som kan leda till en extra ordinär händelse 6. Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade hot och risker som kan leda till en extraordinär händelse 7. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare åtgärder med anledning av risk och sårbarhetsanalysens resultat 8. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod 9. Sammanfattning - 2 -

3 Förord Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 september 2006, ska kommuner och landsting minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Lagen föreskriver bl.a. att kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Grunden för denna plan är en risk- och sårbarhetsanalys. Det moderna samhället är sårbart. Även som individer blir vi allt mer beroende av en komplex infrastruktur. Till de lokala hot som samhället alltid varit utsatt för har vi uppmärksammat nya globala hotbilder. Dagens globaliserade och högteknologiska samhälle för med sig hot och händelser som ofta både är gränslösa, komplexa och som får konsekvenser för flera samhällssektorer. Tillsammans med länsstyrelse, landsting, sektorsansvariga myndigheter, näringsliv och organisationer ska vi rusta samhället bättre för extraordinära händelser, både i perspektivet att förebygga och hantera en händelse. Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (2006: kap 4 ) Syfte och mål Risk och sårbarhetsanalysen är en process som syftar till att: - Öka medvetandet och stärka kunskaperna hos kommunens beslutsfattare och verksamhetsansvariga om vilka hot och risker som finns i kommunen. - Ge underlag för information och kommunikation med kommuninvånare och anställda i kommunen. - Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och såbarheter som ökar robustheten i kommunen. - Ge underlag för identifierade svagheter i förmågan att stå emot olika händelser

4 Målet med analysen är att kommunen ska ha: - God kunskap och en samlad bild av risker och sårbarheter som kan påverka kommunens verksamheter. - En planering för hur risker och sårbarheter ska undanröjas, minskas eller hanteras. - Ge underlag för hur kommunen ska hantera konsekvenserna av en extra ordinär händelse. - Verka för samordning av all krishantering, i der förebyggande arbetet och i ett akut skede som berör aktör inom kommunens område. Resultatet av analysen ska skapa en god säkerhetskultur för kommunens verksamheter. Den ordinarie verksamhetens ansvar för krishantering ställer stora krav på medvetenheten om vad som kan inträffa och kunskap om vad man bör göra när det inträffar. Detta är något som måste genomsyra hela organisationen. Att skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen bidrar till en god säkerhetskultur som kommer till nytta både i vardagen och vid allvarligare händelser. Just arbetet med risk och sårbarhetsanalyser medverkar till att utveckla denna säkerhetskultur. Därför är själva analysarbetet lika viktigt som resultatet. 1. Övergripande beskrivning av kommunen Ockelbo kommuns yta är kvkm och har ca 6000 invånare. Ca hälften av alla invånare bor i centrala delarna av Ockelbo. Ockelbo kommun inkluderar även orterna Lingbo, Åmot samt Jädraås som ligger ca 2 mil vardera från centralorten. Ockelbo kommun har stor pendling av elever och arbetskraft, ca 1200 personer ut eller in till Ockelbo Kommun. Kommunen är ortens största arbetsgivare med ca 500 anställda. Tre stora tillverkningsföretag med ca 50 anställda samt ett assistansbolag med ca 300 anställda med verksamhet runt om i Gästrikland

5 2. Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område Nedan följer en sammanfattning av de identifierade samhällsviktiga verksamheterna inom kommunens geografiska område. Social omsorg, hälso och sjukvård - Äldreboendet Bysjöstrand - Hälsocentralen (landstinget) Förskola, skola Centralorten - Raboskolan F-6 - Gäverängeskolan låg och mellanstadium - Perslundaskolan högstadium - Stenhuggaren förskola - Wij förskola - Smultronet förskola Byar - Åmots skola - Åmots förskola - Lingbo F-6 - Jädraås F-6 Dricksvattenförsörjningen För vattenförsörjningen i Ockelbo Kommun ansvarar Gästrike Vatten. Strategiska platser är befintliga pumpstationer och reningsverk. Kostverksamhet Kost tillagas i centralköket på Vibacka samt på äldreboendet Bysjöstrand och Perslundaskolan Värme Fjärrvärmeverket försörjer hela centrala Ockelbo IT-verksamhet Ockelbo kommun samarbetar om It drift med Gävle kommun Vägtransporter Väg 272 går igenom centrala samhället Järnvägstransporter Norra stambanan går igenom centrala samhället Banker Två banker belägna vid centrumtorget Drivmedel Två bensinstationer i centralorten samt tankmöjligheter i respektive by Livsmedelsbutiker Två livsmedelsbutiker i centrala Ockelbo samt en i Åmot Tvätteri Berendsen Textil tvättar åt landstinget - 5 -

6 3. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom kommunens geografiska område 3.1 Kommunala verksamhetsområden Inom följande områden driver kommunen själv verksamheterna - Social omsorg - Förskola, skola - Kostverksamhet - Teknisk verksamhet - Kommunledning/Administration - Samhällsplanering-bygg-miljöverksamhet 3.2 Kommunala ansvarsområden som uppdragits till annan aktör genom avtalkommunförbund-bolag Inom de områden som redovisa nedan har kommunen uppdragit åt annan aktör att bedriva verksamheten. Det har säkerställts att aktören har den beredskap som krävs utifrån lagstiftningen och lokala överenskommelser - IT-verksamhet Gävle kommun - Dricksvattenförsörjningen Gästrike vatten - Återvinning Gästrike återvinnare - Räddningstjänst - Gästrike Räddningstjänst - Värme Bionär Närvärme AB 3.3 Kommunens totala riskbild (ej prioritetsordning) - Farligt gods olyckor på väg och järnväg - Pandemi (hela samhället) - Händelser som kan drabba Utbildnings och Kulturförvaltningen - Händelser som kan drabba Omsorgsförvaltningen - Händelser som kan drabba kommunledning/administration - Olyckor inom industrin - Bränder i samlingslokaler, äldreboenden, skolor administration m fl - Bränder i bostadsbebyggelse - Skogsbränder - Störningar i IT/dataverksamheten - Elförsörjning - Avbrott/störningar i vattenförsörjningen - 6 -

7 - Olyckor som kan ge negativ påverkan på miljön - Hot mot personal inom kommunen Allmänt Varje kommunal verksamhet har inom sitt ansvarsområde arbetat fram en risk och sårbarhetsanalys. Risk och sårbarhetsanalyserna har sedan redovisats för kommunledningen. Syftet med denna process har varit att aktörerna har tvingats processa sin riskbild men också varit nödvändig för kommunledningen för att öka sin kompetens i händelse av en extra ordinär händelse. På det här sättet har man fått en första bild av hur aktörerna ser på riskerna i kommunen med en ökad förståelse från kommunledningen. 3.4 Identifierade och värderade risker - Elavbrott - Pandemi - Större brand - Snöoväder - Hot och våld - Större olycka, Järnväg/Väg - Personalbortfall 3.5 Exempel på olika scenarion Nedan ges en översikt av olika scenarion inom de olika delar av samhällviktiga områden Farligt godstransporter Väg 272 samt järnväg På järnvägen och väg 272 transporteras farligt gods genom kommunen. Det finns ingen täckande information om vilken typ av kemikalier som transporteras. Om en olycka med farligt gods inträffar där det finns bostäder, äldreboende, daghem, skolor etc. kan detta få allvarliga konsekvenser. Ur miljösynpunkt är det känsligt om utsläpp rinnerner i marken eller i vattendrag som mynnar ut i sjöar/vattendrag Händelser som kan drabba Kultur och Utbildningsförvaltningen En allvarlig bussolycka med barn på en skolutflykt där barn omkommer och/eller blir skadade är en typ som oftast drabbar hela skolan väldigt hårt. Tågolycka med farligt gods med t ex ett gasutsläpp kan få stora konsekvenser för både Gäveränge, Rabo och Perslundaskolan. Alla tre ligger belägna inom en 400 meters radie från järnvägen. Om en olycka i samband med någon personalutflykt skulle hända kan det få konsekvensen att det uppstår personalbrist förlorad specialkompetens

8 Andra händelser kan vara brand i samlingslokal, elev avlider hastigt eller bli svårt skadad, barns försvinnande, barn med svåra hemförhållanden, hot och våld samt bombhot. Händelser som kan drabba omsorgsförvaltningen Hemtjänstpersonal kan få svårigheter att nå sina klienter vid oväder. Våldsbenägna klienter, påverkade, psykiskt instabila personer kan hota personal. Långvarigt strömavbrott kan förorsaka att patienter måste flyttas till annan plats. Olyckor inom industrin Riskerna inom den befintliga industrier finns huvudsakligen hos tvätteriet Berendsen Textil som tvättar åt landstinget Gävleborg. Nedsatt produktion kan ge skadliga effekter på hela sjukvårdssystemet i hela Gävleborg Brand Om brand inträffar vid Kvarteret Uret där socialtjänst, simhall och servicelägenheter är lokaliserade och stor koncentration av människor finns blir räddningsinsatsen svår. En brand i äldreboendet Bysjöstrand kan få stora konsekvenser på grund av många sängliggande äldre människor. I särskilt boende kan brand uppstå vid t.ex. en kvarglömd spisplatta eller tänt ljus. Brand i någon form av dom sju skolenheterna och alla förskoleenheter, innebär stor fara för eleverna som vistas i lokalerna. En annan risk kan vara att de långa insatstiderna för räddningstjänsten att komma till byarna Åmot, Lingbo och Jädraås. Alla tre byarna har egna verksamheter inom skolområdet men även ett mindre äldreboende (kooperativ) är beläget i Åmot. Insatstiden beräknas till ca 30 minuter Skogsbränder Det finns några skogsområden inom kommunen där det vid extrem torka kan finnas risk för bränder genom åsknedslag, mänskliga faktorn eller avverkning. Om en skogsbrand skulle inträffa sydost om Ockelbo och det råder kraftig sydostlig vind kan hela Ockelbo tätort bli drabbad av stark rökutveckling Störningar i IT/dataverksamheten Ockelbo kommun samarbetar med Gävle kommun om It drift och har inga servrar och liknande utrustning belägna i kommunen. Dock kan avbrott ske på datatrafiken om ingående datalinjer havererar. Under en kortare period kan dock verksamheten i kommunen fungera utan It-drift - 8 -

9 Strömavbrott I Centrumhuset finns reservkraft för ledningsorganisationen. Äldreboendet Bysjöstrand hat uttag för reservkraft. Reservkraft kan rekvireras från lokalt åkeri (förhandlingar inledda). Avbrott/störning i vattenförsörjningen Vattenförsörjningen ombesörjs av Gästrike Vatten. Gästrike Vatten kan leverera tankbilar med dricksvatten inom några timmar. Samtliga VA-anläggningar är känsliga för sabotage. Den allvarligaste konsekvensen uppstår om drickvattnet förgiftas 3.6 Verksamheter som kan ge negativ påverkan på miljön 1. Transport av farligt gods (järnväg, 272) 2. Risk för föroreningar från pågående verksamhet 3. Markföroreningar av nedlagd verksamhet Avloppsreningsverk Inläckage av förorening, processfel, strömavbrott och översvämning är exempel på riskkällor som kan ge utsläpp av avloppsvatten i sjöar och vattendrag 3.7 Kritiska beroenden Nedan anges dom aktörer kommunen måste ha ett fungerande samarbete med vi olika typer av extra ordinära händelser - Blåljusorganisationerna - Reservkraft lokalt åkeri, Gävle Energi - Elförsörjning-Fortum - Snöröjning anlitad entreprenör - Drivmedelsleverantörer-bensinstationer-lokala jordbrukare - Ekonomi-fungerande bankväsen 4 Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan disponera för att hantera extraordinära händelser Elförsörjning Samarbete med ett lokalt åkeri har inletts för att säkerställa reservkraft. Diskussioner har inletts med Gävle Energi i syfte att avtala om ytterligare reservkraftsförsörjning Drivmedel Diesel finns tillgänglig till viss del hos lokala jordbrukare Övrigt Samarbete med de lokala åkerier har inletts för att säkerställa de maskiner som kan komma att behövas vid t.ex översvämningar eller stora snömängder - 9 -

10 5 Bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att motstå och hantera identifierade hot och risker som kan leda till en extra ordinär händelse Allmänt Förmågan kan anses vara god att motstå en kortare tids extra ordinär händelse utifrån dom risk och sårbarhetsanalyser som är gjorda. I och med det samarbete som etablerats både inom bla dricksvattenförsörjning och räddningstjänst är både resurser och kompetens säkrad för att dessa områden inom någorlunda rimliga gränser. Elförsörjningen kan anses något osäkrare då reservkraftsfrågan inte är löst fullt ut i skivande stund men beräknas vara helt löst vid ett tecknande av avtal med Gävle Energi och det lokala åkeriet Vägtransporter Väg 272 går igenom samhället centralt och mycket tunga transporter färdas genom samhället. Vid en eventuell tankbilsolycka kan samhället drabbas mycket hårt om olyckan sker centralt. Oavsett olycksplats går trafiken att leda om. Järnvägstransporter Norra stambanan går igenom samhället centralt och mycket tung godstrafik passerar samhället dygnet runt. Tågtrafiken kommer att öka från ca 50 tåg/dygn upp till 80 tåg/dygn. Risken för en allvarlig olycka ökar då också. Särskilt då det är godstrafiken som kommer att öka. Det allvarligaste scenariot anses vara en tågolycka med läckande gasol. Förutom det akuta scenariot kan kommunikationerna för pendlingen bli lidande. Det kan dock ordnas med busstransporter Två banker belägna vid centrumtorget Samhället har drabbats av två rån under den senaste tio årsperioden. Lyckligtvis har inga Fysiska personskador inträffat men för en del inblandade har upplevelsen varit mycket traumatisk. Vid båda tillfällena har POSOM eller förberedande organisation till POSOM fungerat utan anmärkning 6 Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade hot och risker som kan leda till en extra ordinär händelse Krisledningsorganisation Det finns en tydlig krisledningsorganisation som är dokumenterad och övad. Larmlistor uppdateras kontinuerligt och samarbetet med Länsstyrelsen fungerar mycket bra Bedömning: God Skolan Skolverksamheten är till vissa delar samhällviktig vid en extra ordinär händelse då den måste ha beredskap att ta emot barn vars föräldrar arbetar med samhällviktig verksamhet. I övrigt har den möjlighet att stänga verksamheten vid kortare behov. Bedömning: God Äldreomsorgen Äldreomsorgen kan drabbas hårt vid en extra ordinär händelse. Dock finns bra rutiner och bra handlingsplaner framtagna för ett antal scenarion. Både vad beträffar äldreboendet Bysjöstrand men också utlokaliserad verksamhet som t ex hemtjänsten. Bedömning: Mycket god

11 Kost Kostverksamheten beräknas kunna leverera kost under tre till fem dagar vid elbortfall vilket anses vara en rimlig framförhållning. Bedömning: Mycket god 7. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare åtgärder med anledning av risk och sårbarhetsanalysens resultat Samtliga förvaltningar som har genomfört RSA:n har gjort handlingsplaner för att kunna undanröja de risker som har framkommit samt hur de agerar om en extra ordinär händelse inträffar 8. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod Beredskapssamordnare besökte och initierade arbetet med RSA arbetet inom de identifierade områden som kan betecknas som samhällviktiga. Varje förvaltning valde tre scenarion utifrån deras egna värderingar och där de såg att det finns risker och sårbarhet i deras vardagliga arbete. Metoden som användes var ROSA metoden De tänkbara händelserna som kom fram var: - Elavbrott - Pandemi - Större brand - Snöoväder - Hot och våld - Större olycka (skolbuss) - Personalbortfall Riskobjekt - Bensinstationer - Transporter (Järnväg, 272) Skyddsvärda objekt - Förskolor - Grundskolor - Socialförvaltningens verksamhet - Publika lokaler, min 150 personer - Transformatorstationer - Vattenförsörjning - Idrottsanläggningar - Brandstationen - Centrumhuset - Värmeverket 9. Sammanfattning

12 Ovanstående risk och sårbarhetsanalys är ett levande dokument som hela tiden förändras. Både utifrån dom utvecklingsinsatser som görs ute i verksamheterna men också utifrån den föränderliga värld vi lever i. Fokus måste hela tiden vara att ge våra medborgarna all den trygghet som ett modernt samhälle har förmåga att ge och att vi alla hela tiden oförtrutet arbetar för att gemensamt nå detta mål. Ockelbo Torbjörn Hallberg Beredskapssamordnare

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

RSA från lokal- till europeisk nivå

RSA från lokal- till europeisk nivå RSA från lokal- till europeisk nivå Konferens om risk- och sårbarhetsanalys 2014-05-06 Magnus Winehav, MSB Agenda RSA lokal nationell nivå Nationell risk- och förmågebedömning EU civilskyddslagstiftningen

Läs mer

Handlingsprogram för extraordinära händelser

Handlingsprogram för extraordinära händelser Handlingsprogram för extraordinära händelser Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-14 68 Innehållsförteckning Bakgrund och avgränsningar 5 Övergripande mål 4 Nationella mål 4 Inriktningsmål 4 Hur verksamheten

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern.

Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern. Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern. Innehåll: Inledning Definitioner och förkortningar Övergripande bedömningar Uppdrag och avgränsning Kommunens roll och

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

Störningar i elförsörjningen

Störningar i elförsörjningen Störningar i elförsörjningen Scenario Under de senaste månaderna har diskussioner om elmarknaden varit framträdande i samhällsdebatten. Det är kallt och det kommer att fortsätta vara det den närmaste tiden.

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet De största hoten och riskerna i vårt län En folder om det svenska krishanteringssystemet Omslagsbild Översvämning i Brattforsen 2013. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/björn Olofsson. Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2011

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2011 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2011 KS 2011-08-29, 134 Innehåll Förord 1. Övergripande beskrivning av kommunen 2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod 3. Övergripande beskrivning av identifierad

Läs mer

RSA Risk- och sårbarhetsanalys

RSA Risk- och sårbarhetsanalys RSA Risk- och sårbarhetsanalys Robert Jönsson Vatten & Miljöbyrån robert.jonsson@vmbyran.se www.vmbyran.se Varför RSA? Viktigt att tänka efter innan något händer Tänk efter före! 1 RSA Enligt lagen om

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Ledningsplan. för extraordinära händelser och höjd beredskap. Dokumenttyp. Version 1.0

Ledningsplan. för extraordinära händelser och höjd beredskap. Dokumenttyp. Version 1.0 Ledningsplan för extraordinära händelser och höjd beredskap Dokumenttyp Ledningsplan Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Ledningsplan vid extraordinära händelser och höjd beredskap Dokumentansvarig

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer POSOM psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer 2013-02-19 2013-02-19 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 1.1 Psykiskt och socialt omhändertagande... 2 1.2 Samarbetsorgan...

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2013/26-016 Kulturnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Kulturnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag till risk-

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Sektor Service. Beslutad av servicenämnden 3 september 2015, 50. Dnr SEN

Plan för extraordinära händelser Sektor Service. Beslutad av servicenämnden 3 september 2015, 50. Dnr SEN Plan för extraordinära händelser Sektor Service Beslutad av servicenämnden 3 september 2015, 50. Dnr SEN2015.0099 Innehåll 1 Syfte... 3 2 Kort beskrivning av verksamheten... 3 3 Prioriterade uppgifter

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet och prioritering. Bo Gellerbring Anna Rinne Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet och prioritering. Bo Gellerbring Anna Rinne Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet och prioritering Bo Gellerbring Anna Rinne Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Generellt Målen för vår säkerhet och samhällets krisberedskap

Läs mer

Öckerö kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2014. Målet med krisberedskap

Öckerö kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2014. Målet med krisberedskap Öckerö kommun Risk- och sårbarhetsanalys 2014 Målet med krisberedskap Målet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa samt samhällets funktionaliteter, men

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Regional risk- och. krisberedskap I Kronobergs län 2014

Regional risk- och. krisberedskap I Kronobergs län 2014 Regional risk- och sårbarhetsanalys krisberedskap I Kronobergs län 2014 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Kronobergs län 2014 krisberedskap och höjd beredskap Årligen följs risk- och sårbarhetsanalysprocessen

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-25 213, 2015KS/0531 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Värmdö kommun och dess geografiska område... 3 Arbetsprocess och metod...

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser stora olyckor och andra kriser

Plan för hantering av extraordinära händelser stora olyckor och andra kriser Plan för hantering av extraordinära händelser stora olyckor och andra kriser Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-29 165 I och med antagandet av denna plan upphör följande kommunala dokument att gälla:

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Kommunens risk- och sårbarhetsarbete

Kommunens risk- och sårbarhetsarbete RIKTLINJER Datum 2015-05-29 Godkänd/ansvarig Kommunstyrelsens 183/2015 Sida 1(4) Beteckning 2015/000352-003 Författningssamling MBLAFS 2015:18 Kommunens risk- och sårbarhetsarbete Sedan 2006 är det lagstadgat

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt elberedskapsåtgärder, SvK. EI Seminarium om risk- och sårbarhetsanalys 26/11

Risk- och sårbarhetsanalys samt elberedskapsåtgärder, SvK. EI Seminarium om risk- och sårbarhetsanalys 26/11 Risk- och sårbarhetsanalys samt elberedskapsåtgärder, SvK EI Seminarium om risk- och sårbarhetsanalys 26/11 Innehåll > Elberedskapslagen (1997:288) > Risk- och sårbarhetsanalys > Föreskrifter > Process

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap; SFS 2006:544 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1

Läs mer

Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser. vägledning från krisberedskapsmyndigheten. kbm rekommenderar 2004:1

Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser. vägledning från krisberedskapsmyndigheten. kbm rekommenderar 2004:1 Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser vägledning från krisberedskapsmyndigheten kbm rekommenderar 2004:1 kbm rekommenderar 2004:1 Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser

Läs mer

Svenska kraftnäts arbete med risk- och sårbarhetsanalys

Svenska kraftnäts arbete med risk- och sårbarhetsanalys Svenska kraftnäts arbete med risk- och sårbarhetsanalys Maria Linder, Svenska kraftnät MSB RSA-konferens 16-17 maj 2017 Agenda > Vad gör Svenska kraftnät > Krisberedskap inom elförsörjningen > RSA på Svenska

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Miljö- och byggnadskontoret Maria Pålsson Bilaga 1 2013-03-15 1 (7) Dnr 2013/0039 Miljö- och byggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Bakgrund 2012-06-13 beslutade

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 5 februari 2015 Myndigheten

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning Vad är klimatanpassning? Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens klimat.

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 7 juli 2016 Myndigheten

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

S Krisledningsnämnden Reglemente

S Krisledningsnämnden Reglemente www.hassleholm.se S Krisledningsnämnden Reglemente Diarienummer: 2015/377 170 Fastställt den: 2015-09-28 122 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

12 naturrelaterade: annat skogsbrand Okontrollerad skogsbrand som hotar samhällen 3

12 naturrelaterade: annat skogsbrand Okontrollerad skogsbrand som hotar samhällen 3 GRUPPERING AV RISKERNA RISK RISKBESKRIVNING KONSEK. LIV NATURRELATERADE 7 naturrelaterade: storm storm Storm som orsakar omfattande skador i naturen och på byggnader och omfattande störningar i infrastrukturen,

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige Storumans kommun Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27 120 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 RSA och nämnderna egen planering...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Borgholms kommun har 10 654 invånare (1/7 2011) och ligger på den norra delen

Läs mer

Beskrivning av Trygghet och säkerhet i Katrineholms kommun

Beskrivning av Trygghet och säkerhet i Katrineholms kommun Beskrivning av Trygghet och säkerhet i Katrineholms kommun www.katrineholm.se 1 Trygghet och säkerhet i Katrineholms kommun Handlingsprogrammet beskriver hur Katrineholms kommun ska arbeta långsiktigt

Läs mer