RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010"

Transkript

1 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010

2 Innehållsförteckning Förord 1. Övergripande beskrivning av kommunen 2. Övergripande beskrivning av identifierad samhällviktig verksamhet inom kommunens geografiska område 3. Identifierad och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom kommunens geografiska område 3.1 Kommunala verksamhetsområden 3.2 Kommunala ansvarsområden som uppdragits till annan aktör 3.3 Kommunens totala riskbild (ej prioritetsordning) 3.4 Identifierade och värderade risker 3.5 Olika scenarion 3.6 Verksamheter som kan ge negativ påverkan på miljön 3.7 Kritiska beroenden 4. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan disponera för att hantera extraordinär händelser 5. Bedömning av förmågan i samhällviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att motstå och hantera identifierade hot och risker som kan leda till en extra ordinär händelse 6. Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade hot och risker som kan leda till en extraordinär händelse 7. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare åtgärder med anledning av risk och sårbarhetsanalysens resultat 8. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod 9. Sammanfattning - 2 -

3 Förord Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 september 2006, ska kommuner och landsting minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Lagen föreskriver bl.a. att kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Grunden för denna plan är en risk- och sårbarhetsanalys. Det moderna samhället är sårbart. Även som individer blir vi allt mer beroende av en komplex infrastruktur. Till de lokala hot som samhället alltid varit utsatt för har vi uppmärksammat nya globala hotbilder. Dagens globaliserade och högteknologiska samhälle för med sig hot och händelser som ofta både är gränslösa, komplexa och som får konsekvenser för flera samhällssektorer. Tillsammans med länsstyrelse, landsting, sektorsansvariga myndigheter, näringsliv och organisationer ska vi rusta samhället bättre för extraordinära händelser, både i perspektivet att förebygga och hantera en händelse. Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (2006: kap 4 ) Syfte och mål Risk och sårbarhetsanalysen är en process som syftar till att: - Öka medvetandet och stärka kunskaperna hos kommunens beslutsfattare och verksamhetsansvariga om vilka hot och risker som finns i kommunen. - Ge underlag för information och kommunikation med kommuninvånare och anställda i kommunen. - Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och såbarheter som ökar robustheten i kommunen. - Ge underlag för identifierade svagheter i förmågan att stå emot olika händelser

4 Målet med analysen är att kommunen ska ha: - God kunskap och en samlad bild av risker och sårbarheter som kan påverka kommunens verksamheter. - En planering för hur risker och sårbarheter ska undanröjas, minskas eller hanteras. - Ge underlag för hur kommunen ska hantera konsekvenserna av en extra ordinär händelse. - Verka för samordning av all krishantering, i der förebyggande arbetet och i ett akut skede som berör aktör inom kommunens område. Resultatet av analysen ska skapa en god säkerhetskultur för kommunens verksamheter. Den ordinarie verksamhetens ansvar för krishantering ställer stora krav på medvetenheten om vad som kan inträffa och kunskap om vad man bör göra när det inträffar. Detta är något som måste genomsyra hela organisationen. Att skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen bidrar till en god säkerhetskultur som kommer till nytta både i vardagen och vid allvarligare händelser. Just arbetet med risk och sårbarhetsanalyser medverkar till att utveckla denna säkerhetskultur. Därför är själva analysarbetet lika viktigt som resultatet. 1. Övergripande beskrivning av kommunen Ockelbo kommuns yta är kvkm och har ca 6000 invånare. Ca hälften av alla invånare bor i centrala delarna av Ockelbo. Ockelbo kommun inkluderar även orterna Lingbo, Åmot samt Jädraås som ligger ca 2 mil vardera från centralorten. Ockelbo kommun har stor pendling av elever och arbetskraft, ca 1200 personer ut eller in till Ockelbo Kommun. Kommunen är ortens största arbetsgivare med ca 500 anställda. Tre stora tillverkningsföretag med ca 50 anställda samt ett assistansbolag med ca 300 anställda med verksamhet runt om i Gästrikland

5 2. Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område Nedan följer en sammanfattning av de identifierade samhällsviktiga verksamheterna inom kommunens geografiska område. Social omsorg, hälso och sjukvård - Äldreboendet Bysjöstrand - Hälsocentralen (landstinget) Förskola, skola Centralorten - Raboskolan F-6 - Gäverängeskolan låg och mellanstadium - Perslundaskolan högstadium - Stenhuggaren förskola - Wij förskola - Smultronet förskola Byar - Åmots skola - Åmots förskola - Lingbo F-6 - Jädraås F-6 Dricksvattenförsörjningen För vattenförsörjningen i Ockelbo Kommun ansvarar Gästrike Vatten. Strategiska platser är befintliga pumpstationer och reningsverk. Kostverksamhet Kost tillagas i centralköket på Vibacka samt på äldreboendet Bysjöstrand och Perslundaskolan Värme Fjärrvärmeverket försörjer hela centrala Ockelbo IT-verksamhet Ockelbo kommun samarbetar om It drift med Gävle kommun Vägtransporter Väg 272 går igenom centrala samhället Järnvägstransporter Norra stambanan går igenom centrala samhället Banker Två banker belägna vid centrumtorget Drivmedel Två bensinstationer i centralorten samt tankmöjligheter i respektive by Livsmedelsbutiker Två livsmedelsbutiker i centrala Ockelbo samt en i Åmot Tvätteri Berendsen Textil tvättar åt landstinget - 5 -

6 3. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom kommunens geografiska område 3.1 Kommunala verksamhetsområden Inom följande områden driver kommunen själv verksamheterna - Social omsorg - Förskola, skola - Kostverksamhet - Teknisk verksamhet - Kommunledning/Administration - Samhällsplanering-bygg-miljöverksamhet 3.2 Kommunala ansvarsområden som uppdragits till annan aktör genom avtalkommunförbund-bolag Inom de områden som redovisa nedan har kommunen uppdragit åt annan aktör att bedriva verksamheten. Det har säkerställts att aktören har den beredskap som krävs utifrån lagstiftningen och lokala överenskommelser - IT-verksamhet Gävle kommun - Dricksvattenförsörjningen Gästrike vatten - Återvinning Gästrike återvinnare - Räddningstjänst - Gästrike Räddningstjänst - Värme Bionär Närvärme AB 3.3 Kommunens totala riskbild (ej prioritetsordning) - Farligt gods olyckor på väg och järnväg - Pandemi (hela samhället) - Händelser som kan drabba Utbildnings och Kulturförvaltningen - Händelser som kan drabba Omsorgsförvaltningen - Händelser som kan drabba kommunledning/administration - Olyckor inom industrin - Bränder i samlingslokaler, äldreboenden, skolor administration m fl - Bränder i bostadsbebyggelse - Skogsbränder - Störningar i IT/dataverksamheten - Elförsörjning - Avbrott/störningar i vattenförsörjningen - 6 -

7 - Olyckor som kan ge negativ påverkan på miljön - Hot mot personal inom kommunen Allmänt Varje kommunal verksamhet har inom sitt ansvarsområde arbetat fram en risk och sårbarhetsanalys. Risk och sårbarhetsanalyserna har sedan redovisats för kommunledningen. Syftet med denna process har varit att aktörerna har tvingats processa sin riskbild men också varit nödvändig för kommunledningen för att öka sin kompetens i händelse av en extra ordinär händelse. På det här sättet har man fått en första bild av hur aktörerna ser på riskerna i kommunen med en ökad förståelse från kommunledningen. 3.4 Identifierade och värderade risker - Elavbrott - Pandemi - Större brand - Snöoväder - Hot och våld - Större olycka, Järnväg/Väg - Personalbortfall 3.5 Exempel på olika scenarion Nedan ges en översikt av olika scenarion inom de olika delar av samhällviktiga områden Farligt godstransporter Väg 272 samt järnväg På järnvägen och väg 272 transporteras farligt gods genom kommunen. Det finns ingen täckande information om vilken typ av kemikalier som transporteras. Om en olycka med farligt gods inträffar där det finns bostäder, äldreboende, daghem, skolor etc. kan detta få allvarliga konsekvenser. Ur miljösynpunkt är det känsligt om utsläpp rinnerner i marken eller i vattendrag som mynnar ut i sjöar/vattendrag Händelser som kan drabba Kultur och Utbildningsförvaltningen En allvarlig bussolycka med barn på en skolutflykt där barn omkommer och/eller blir skadade är en typ som oftast drabbar hela skolan väldigt hårt. Tågolycka med farligt gods med t ex ett gasutsläpp kan få stora konsekvenser för både Gäveränge, Rabo och Perslundaskolan. Alla tre ligger belägna inom en 400 meters radie från järnvägen. Om en olycka i samband med någon personalutflykt skulle hända kan det få konsekvensen att det uppstår personalbrist förlorad specialkompetens

8 Andra händelser kan vara brand i samlingslokal, elev avlider hastigt eller bli svårt skadad, barns försvinnande, barn med svåra hemförhållanden, hot och våld samt bombhot. Händelser som kan drabba omsorgsförvaltningen Hemtjänstpersonal kan få svårigheter att nå sina klienter vid oväder. Våldsbenägna klienter, påverkade, psykiskt instabila personer kan hota personal. Långvarigt strömavbrott kan förorsaka att patienter måste flyttas till annan plats. Olyckor inom industrin Riskerna inom den befintliga industrier finns huvudsakligen hos tvätteriet Berendsen Textil som tvättar åt landstinget Gävleborg. Nedsatt produktion kan ge skadliga effekter på hela sjukvårdssystemet i hela Gävleborg Brand Om brand inträffar vid Kvarteret Uret där socialtjänst, simhall och servicelägenheter är lokaliserade och stor koncentration av människor finns blir räddningsinsatsen svår. En brand i äldreboendet Bysjöstrand kan få stora konsekvenser på grund av många sängliggande äldre människor. I särskilt boende kan brand uppstå vid t.ex. en kvarglömd spisplatta eller tänt ljus. Brand i någon form av dom sju skolenheterna och alla förskoleenheter, innebär stor fara för eleverna som vistas i lokalerna. En annan risk kan vara att de långa insatstiderna för räddningstjänsten att komma till byarna Åmot, Lingbo och Jädraås. Alla tre byarna har egna verksamheter inom skolområdet men även ett mindre äldreboende (kooperativ) är beläget i Åmot. Insatstiden beräknas till ca 30 minuter Skogsbränder Det finns några skogsområden inom kommunen där det vid extrem torka kan finnas risk för bränder genom åsknedslag, mänskliga faktorn eller avverkning. Om en skogsbrand skulle inträffa sydost om Ockelbo och det råder kraftig sydostlig vind kan hela Ockelbo tätort bli drabbad av stark rökutveckling Störningar i IT/dataverksamheten Ockelbo kommun samarbetar med Gävle kommun om It drift och har inga servrar och liknande utrustning belägna i kommunen. Dock kan avbrott ske på datatrafiken om ingående datalinjer havererar. Under en kortare period kan dock verksamheten i kommunen fungera utan It-drift - 8 -

9 Strömavbrott I Centrumhuset finns reservkraft för ledningsorganisationen. Äldreboendet Bysjöstrand hat uttag för reservkraft. Reservkraft kan rekvireras från lokalt åkeri (förhandlingar inledda). Avbrott/störning i vattenförsörjningen Vattenförsörjningen ombesörjs av Gästrike Vatten. Gästrike Vatten kan leverera tankbilar med dricksvatten inom några timmar. Samtliga VA-anläggningar är känsliga för sabotage. Den allvarligaste konsekvensen uppstår om drickvattnet förgiftas 3.6 Verksamheter som kan ge negativ påverkan på miljön 1. Transport av farligt gods (järnväg, 272) 2. Risk för föroreningar från pågående verksamhet 3. Markföroreningar av nedlagd verksamhet Avloppsreningsverk Inläckage av förorening, processfel, strömavbrott och översvämning är exempel på riskkällor som kan ge utsläpp av avloppsvatten i sjöar och vattendrag 3.7 Kritiska beroenden Nedan anges dom aktörer kommunen måste ha ett fungerande samarbete med vi olika typer av extra ordinära händelser - Blåljusorganisationerna - Reservkraft lokalt åkeri, Gävle Energi - Elförsörjning-Fortum - Snöröjning anlitad entreprenör - Drivmedelsleverantörer-bensinstationer-lokala jordbrukare - Ekonomi-fungerande bankväsen 4 Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan disponera för att hantera extraordinära händelser Elförsörjning Samarbete med ett lokalt åkeri har inletts för att säkerställa reservkraft. Diskussioner har inletts med Gävle Energi i syfte att avtala om ytterligare reservkraftsförsörjning Drivmedel Diesel finns tillgänglig till viss del hos lokala jordbrukare Övrigt Samarbete med de lokala åkerier har inletts för att säkerställa de maskiner som kan komma att behövas vid t.ex översvämningar eller stora snömängder - 9 -

10 5 Bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att motstå och hantera identifierade hot och risker som kan leda till en extra ordinär händelse Allmänt Förmågan kan anses vara god att motstå en kortare tids extra ordinär händelse utifrån dom risk och sårbarhetsanalyser som är gjorda. I och med det samarbete som etablerats både inom bla dricksvattenförsörjning och räddningstjänst är både resurser och kompetens säkrad för att dessa områden inom någorlunda rimliga gränser. Elförsörjningen kan anses något osäkrare då reservkraftsfrågan inte är löst fullt ut i skivande stund men beräknas vara helt löst vid ett tecknande av avtal med Gävle Energi och det lokala åkeriet Vägtransporter Väg 272 går igenom samhället centralt och mycket tunga transporter färdas genom samhället. Vid en eventuell tankbilsolycka kan samhället drabbas mycket hårt om olyckan sker centralt. Oavsett olycksplats går trafiken att leda om. Järnvägstransporter Norra stambanan går igenom samhället centralt och mycket tung godstrafik passerar samhället dygnet runt. Tågtrafiken kommer att öka från ca 50 tåg/dygn upp till 80 tåg/dygn. Risken för en allvarlig olycka ökar då också. Särskilt då det är godstrafiken som kommer att öka. Det allvarligaste scenariot anses vara en tågolycka med läckande gasol. Förutom det akuta scenariot kan kommunikationerna för pendlingen bli lidande. Det kan dock ordnas med busstransporter Två banker belägna vid centrumtorget Samhället har drabbats av två rån under den senaste tio årsperioden. Lyckligtvis har inga Fysiska personskador inträffat men för en del inblandade har upplevelsen varit mycket traumatisk. Vid båda tillfällena har POSOM eller förberedande organisation till POSOM fungerat utan anmärkning 6 Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade hot och risker som kan leda till en extra ordinär händelse Krisledningsorganisation Det finns en tydlig krisledningsorganisation som är dokumenterad och övad. Larmlistor uppdateras kontinuerligt och samarbetet med Länsstyrelsen fungerar mycket bra Bedömning: God Skolan Skolverksamheten är till vissa delar samhällviktig vid en extra ordinär händelse då den måste ha beredskap att ta emot barn vars föräldrar arbetar med samhällviktig verksamhet. I övrigt har den möjlighet att stänga verksamheten vid kortare behov. Bedömning: God Äldreomsorgen Äldreomsorgen kan drabbas hårt vid en extra ordinär händelse. Dock finns bra rutiner och bra handlingsplaner framtagna för ett antal scenarion. Både vad beträffar äldreboendet Bysjöstrand men också utlokaliserad verksamhet som t ex hemtjänsten. Bedömning: Mycket god

11 Kost Kostverksamheten beräknas kunna leverera kost under tre till fem dagar vid elbortfall vilket anses vara en rimlig framförhållning. Bedömning: Mycket god 7. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare åtgärder med anledning av risk och sårbarhetsanalysens resultat Samtliga förvaltningar som har genomfört RSA:n har gjort handlingsplaner för att kunna undanröja de risker som har framkommit samt hur de agerar om en extra ordinär händelse inträffar 8. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod Beredskapssamordnare besökte och initierade arbetet med RSA arbetet inom de identifierade områden som kan betecknas som samhällviktiga. Varje förvaltning valde tre scenarion utifrån deras egna värderingar och där de såg att det finns risker och sårbarhet i deras vardagliga arbete. Metoden som användes var ROSA metoden De tänkbara händelserna som kom fram var: - Elavbrott - Pandemi - Större brand - Snöoväder - Hot och våld - Större olycka (skolbuss) - Personalbortfall Riskobjekt - Bensinstationer - Transporter (Järnväg, 272) Skyddsvärda objekt - Förskolor - Grundskolor - Socialförvaltningens verksamhet - Publika lokaler, min 150 personer - Transformatorstationer - Vattenförsörjning - Idrottsanläggningar - Brandstationen - Centrumhuset - Värmeverket 9. Sammanfattning

12 Ovanstående risk och sårbarhetsanalys är ett levande dokument som hela tiden förändras. Både utifrån dom utvecklingsinsatser som görs ute i verksamheterna men också utifrån den föränderliga värld vi lever i. Fokus måste hela tiden vara att ge våra medborgarna all den trygghet som ett modernt samhälle har förmåga att ge och att vi alla hela tiden oförtrutet arbetar för att gemensamt nå detta mål. Ockelbo Torbjörn Hallberg Beredskapssamordnare

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet De största hoten och riskerna i vårt län En folder om det svenska krishanteringssystemet Omslagsbild Översvämning i Brattforsen 2013. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/björn Olofsson. Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Borgholms kommun har 10 654 invånare (1/7 2011) och ligger på den norra delen

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81 Pandemiplan Vännäs kommun Antagen Ks 2009 05 04, 81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 1.1 Lagstiftning Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010

Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010 Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Kristianstads kommun Säkerhet och krishantering

Kristianstads kommun Säkerhet och krishantering Kristianstads kommun Säkerhet och krishantering KOMMUNSTYRELSEN Övergripande ansvar Strategi och riktlinjer KOMMUNDIREKTÖR Strategi, riktlinjer och målstyrning Beställare av säkerhetsarbetet RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. 2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Februari 2013 2013-02-28 2 (8) 1. INLEDNING I dagens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete föreläsare. Lennart Melin Statens Veterinärmedicinska Anstalt Avdelningen för Verksamhetsstöd / Verksamhetsområde Säkerhet Avdelningen för Bakteriologi

Läs mer

VÅRT ARBETE MED RSA OCH BEROENDEANALYS

VÅRT ARBETE MED RSA OCH BEROENDEANALYS VÅRT ARBETE MED RSA OCH BEROENDEANALYS AGENDA Om Kronoberg RSA-arbetet i länet Goda exempel RSA 2012-2013 Upplägg och innehåll Kartläggning av samhällsviktiga verksamheter och beroenden Framtida RSA OM

Läs mer

del Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser kbm rekommenderar 2008:1

del Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser kbm rekommenderar 2008:1 del 1 Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser kbm rekommenderar 2008:1 kbm rekommenderar 2008:1 Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser Titel: Vägledning inför kriser Del

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 69 Dnr KS2008/209 Kommunkansliet Sandvikens kommuns

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Laxå kommun

Risk- och sårbarhetsanalys Laxå kommun Risk- och sårbarhetsanalys Laxå kommun Fastställd i kommunfullmäktige 2015-09-16, 115 Innehållsförteckning Arbetsgrupp Laxå kommun Antagen och reviderad Sammanfattning Begrepp och termer 1. Beskrivning

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö. Jan-Peter Stål

Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö. Jan-Peter Stål Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö Jan-Peter Stål Beredskap Tänkbara händelser Konsekvenser Normala fel i det lokala elnätet Små Större fel i det lokala elnätet Lindriga-stora Driftstörningar

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2014, 39 Risk- och sårbarhetsanalysen Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör en revidering av analysen som genomfördes 2006 och vilken

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2012-06-30 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Plan för Extraordinär händelse

Plan för Extraordinär händelse Plan för Extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 0. Förkortningar och definitioner... 3 1. Inledning... 4 1.1 Krisledningsplan... 4 1.2 Kriskommunikationsplan... 5 2. Vad säger lagen?...

Läs mer

Plats och tid Brandstationen, Trelleborg kl. 14.00-16.00

Plats och tid Brandstationen, Trelleborg kl. 14.00-16.00 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (3) Mötesdatum Räddningstjänstutskottet 2015-03-30 Plats och tid Brandstationen, Trelleborg kl. 14.00-16.00 Beslutande Patrik Holmberg (C) Kerstin Fredriksson (S)

Läs mer

Kommunalt Rakelforum

Kommunalt Rakelforum Kommunalt Rakelforum Samling & genomgång av praktikaliteter Lunch Inledning Presentation av respektive deltagare, - Namn och Roll - Nuläge Rakelanslutning - Planer framöver - Förväntningar Forum/nätverk

Läs mer

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun UPOS Växjö Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun Säkerhetschef Bo Tenland www.vaxjo.se/upos 1 (7) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress

Läs mer

Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018

Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peo Carlsson 2015-07-17 KS 2015/0648 57576 Kommunstyrelsen Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser Risk- och sårbarhetsanalyser Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser Nyheter inom området Jonas Eriksson - MSB Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser MSB har bemyndigats att utfärda föreskrifter

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Bilaga 8. Vindelns kommun. Vindelns vattentäkt. Risker. Hifab AB, Umeå 2011-01-20

Bilaga 8. Vindelns kommun. Vindelns vattentäkt. Risker. Hifab AB, Umeå 2011-01-20 Bilaga 8 Vindelns kommun Vindelns vattentäkt Risker Hifab AB, Umeå 2011-01-20 Innehållsförteckning 1 RISKER... 4 1.1 METODIK/BAKGRUND... 4 1.1.1 Riskmatris... 6 1.2 RISKINVENTERING... 6 1.3 RISKANALYS...

Läs mer

Samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi. - en sammanställning av länsstyrelsernas arbete 2007

Samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi. - en sammanställning av länsstyrelsernas arbete 2007 Samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi - en sammanställning av länsstyrelsernas arbete 2007 2008-06-11 KBM 0176/2007 Titel: Samhällsviktig verksamhet vid influensapandemi - en sammanställning

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

2013-04-25. Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys

2013-04-25. Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys 2013-04-25 Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 134/2013 1 Sammanfattning Hallsbergs kommun är i grunden en trygg och säker kommun att leva i. Kommunledningen har förmåga

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2011

Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2011 Länsstyrelsen Västernorrland 2011-11-11 Sid 1 (63) Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2011 Analys av risker och sårbarheter ur ett krisberedskapsperspektiv Länsstyrelsen Västernorrland 2011-11-11

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2014:22. Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2014

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2014:22. Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2014 Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2014:22 Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2014 Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie Rapport nr 2014:22 ISSN 1403-624 Denna rapport går att

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Plan vid extra ordinära händelser

Plan vid extra ordinära händelser Plan vid extra ordinära händelser Förvaltningsinstruktion för Socialtjänsten Dnr: 2011/13/708 Antagen av SN 2011-01-31 AKTUELLA NAMN OCH TELEFONNUMMER Om den vanliga telefonen inte fungerar, använd mobiltelefonen.

Läs mer

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Johanna Farelius uppdragsledare 2012-03-07 Arbetspaket 1 Historisk analys av översvämningen 2000/2001 Arbetspaket 2

Läs mer

Klimatförändringar. Samverkan. Hälsa. Regional risk- och sårbarhetsanalys år 2013. Diarienummer: 451-11688-12

Klimatförändringar. Samverkan. Hälsa. Regional risk- och sårbarhetsanalys år 2013. Diarienummer: 451-11688-12 Klimatförändringar Samverkan Hälsa Regional risk- och sårbarhetsanalys år 2013 Diarienummer: 451-11688-12 Titel Regional risk- och sårbarhetsanalys år 2013. Länsstyrelsens rapportserie nr 17/2013. Författare:

Läs mer