KVALITETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2006/2007 för Hanemålaskolans verksamhetsområde

2 Innehåll 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1 Personal 1.2 Materiella resurser 1.3 Ekonomiska resurser 1.4 Ledarskap och personalens yrkesutveckling 2. Kunskaper 2.1 Bedömning av verksamheten ur ett helhetsperspektiv. 2.2 Läsutvecklingsschema över skolan och åtgärder för utveckling 2.3 Nationella målen i år Nationella målen i år 9 3. Skolan som arbetsplats( trygghet, arbetsro, stress) 3.1 I vilken utsträckning alla elever ges inflytande i skolarbetet. 3.2 I vilken utsträckning alla elever tar ansvar för sitt lärande. 3.3 I vilken utsträckning alla elever arbetar i demokratiska arbetsformer. 3.4 I vilken utsträckning eleverna anser skolmiljön vara trygg 3.5 I vilken utsträckning eleverna anser att det förekommer kränkningar 4. Samverkan 4.1 Vårdnadshavares delaktighet. 5. Bedömning och betygssättning 5.1 I vilken utsträckning elever anser att lärarnas bedömningar av lärandet/ betygen är rättvisa. 5.2 I vilken utsträckning elever, föräldrar och personal är nöjda med utvecklingssamtalen. 5.3 I vilken utsträckning eleverna garanteras en likvärdig betygssättning. 5.4 I vilken utsträckning eleverna är nöjda med skolans stöd för den individuella studieplaneringen. 5.5 Kvalitetssäkringen av bedömning och betygsättning 6. Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 6.1 Samverkan 6.2 Skola-arbetsliv 7. Egna prioriterade mål.

3 Verksamhetens förutsättningar Hanemålaskolans verksamhetsområde Hanemåla verksamhetsområde består av förskola 1-5, familjedaghem, fritidshem, grundskola och särskola. Upptagningsområdet för verksamheterna i förskola/ fritids och grundskola består till största delen av villaområde, men också av hyresrätter/bostadsrätter i Hanemåla by samt av de kringliggande byarna Västrakulla, Fjelebo och S:t Sigfrid. För särskolans del är upptagningsområdet hela Nybro kommun. Elevunderlaget fördelades 1 oktober barn på 7 förskoleavdelningar, 2 familjedaghem med12 barn, 5 fritidshem med 130 barn och 2 förskoleklasser med 35 barn. Grundskolan bestod av16 klasser med ett elevunderlag på 267 elever och särskolan av 7 klasser med 36 inskrivna elever inkluderat högstadiet. Inom området finns ca 90 tjänster, fördelade på 110 personer, knutna till barn och utbildningsförvaltningen. Utöver dessa finns en vaktmästare delvis knuten till tekniska förvaltningen, lokalvårdare och skolmåltidspersonal också de knutna till tekniska förvaltningen samt 4 personliga assistenter som är anställda av omsorgsförvaltning alternativt privata assistansbolag. Personalomsättning är låg. 3 lärare valde att utnyttja möjligheten till tidigare pensionsavgång i juni 06. Årets händelse var utnämningen till Skola för hållbar utveckling. Myndigheten för skolutveckling godkände Hanemålaområdets ansökan 30/ Motiveringen var att Hanemålaskolan fick sitt handlingsprogram för utmärkelsen Miljöskola godkänt redan 2005 och nu tar steget vidare med ansökan om Skola för hållbar utveckling, vilken alltså blev godkänd under läsåret 2006/2007. Utmärkelsen överlämnades i samband med skolavslutningen, som för första gången hölls i skolans nya matsal. 1.1 Personal Fyll i de uppgifter som är relevanta för er verksamhet Förskola Antal barn/årsarbetare Antal barn/pedagog(med ansvar för undervisningen) Familjedaghem Antal barn/årsarbetare Antal barn/lärare(med ansvar för undervisningen) Fritidshem Antal barn/årsarbetare (redovisa den del av tjänst som är på fritidshemmet) Antal elever/pedagog(med ansvar för undervisningen) Förskoleklass Antal årsarbetare/100 elever Antal barn/årsarbetare Antal elever/lärare(med ansvar för undervisningen) Grundskola Antal lärare (årsarbetare)/100 elever Antal elever/årsarbetare Antal elever/lärare(med ansvar för undervisningen) Antal verksam personal/100 elever (skolsköterska/fritidsledare/assistenter/kuratorer) inkl lärare Varav antal lärare som är behöriga speciallärare alt. specialpedagoger Varav antal lärare med specialpedagogisk kompetens, minst 20p. 6,18 6,0 13,44 7,35 13,6 13,6 8,07 12,38 12,38 9,23 3 4

4 Andelen lärare med utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. Gymnasieskola Särskola Antal lärare (heltidstjänster)/ 100 elever Antal elever/årsarbetare Antal elever/lärare(med ansvar för undervisningen) Antal verksam personal(heltidstjänster)/100 elever Varav antal lärare med specialpedagogisk kompetens, minst 20p. Varav antal lärare som är behöriga speciallärare alt. specialpedagoger. 100% 24,41 3,49 52, Materiella resurser Läromedelsanslaget hanteras ute i respektive arbetslag som själva prioriterar och beställer. Förbrukningsmaterial vad gäller standardvaror sambeställs. Datorutrustningen har setts över under läsåret och återanskaffning har påbörjats. Matematikundervisning har diskuterats i skolutvecklingsgruppen och fortbildning i praktiska matematik och utomhuspedagogik har genomförts. Det laborativa materialet i materialrummet, som servar hela verksamheten, har kompletterats för laborativt, praktiskt arbetssätt i matematik. Genom att ett särskilt NO rum inreddes under läsåret i skolans gamla matsal ges stora möjligheter att kunna arbeta laborativt, konkret och experimentellt inom naturorienterande ämnen. Inventarieanslag till material samt extra pedagogiska resurser en dag i veckan har avsatts för laborativ verksamhet. Åtgärd. Informera arbetslagen om fortsatta möjligheter att kontinuerligt boka NO-rum och / eller pedagogiskt stöd. Detsamma gäller matematikmaterialsrummet för att få till ett maximalt utnyttjande av resurserna. Hanemålaskolans lokaler har under läsåret varit ett ofta förekommande diskussionsämne utifrån alternativen renovering och/eller nybyggnation. Provtagning på ett antal platser i skolan har gjorts för att undersöka mögelförekomst. En särskild lokalgrupp med representanter från de olika verksamheterna har haft flera möten under läsåret och skisser har framtagits för att ge underlag för diskussioner om hur en modern skola ska byggas för att tillgodose dagens krav på funktionell undervisningsmiljö. Åtgärd: Fortsatta styrgruppsmöten och lokalgruppsmöten angående ny- eller ombyggnation kommer att äga rum läsåret 07/08. En föräldragrupp informeras om läget i början av terminen ht 07. Kontinuerlig information sker också på verksamhetsråd, personalkonferenser och arbetsmiljömöten. Fritidshemmet Färgsippan har under läsåret genomgått en totalrenovering vilket inneburit tillfälliga lösningar för fritidshemmets barn under stor del av läsåret då renoveringen pågått. Färgsippan har elever från grundskolan men också elever från särskolan. Närheten mellan de tillfälliga lokalerna under renoveringstiden och särskolans lokaler fick den positiva effekten att samverkan utökades mellan de båda verksamheterna. Inför skolstart hösten 06 hade särskola och fritidspersonal en gemensam kick-off-dag. Åtgärd: Från höstterminsstart 2007 kommer fritidspersonal och särskoleassistenter att planera tillsammans för att möjliggöra ytterligare samverkan. Investeringsanslaget har använts till återanskaffning av datorer och för arbetsmiljöåtgärder. För att kunna utrusta skolans nya matsal med nya bord och stolar har vi från centralt håll fått investeringsmedel.

5 Åtgärd inför höstterminen 2007 är att skapa en om möjligt ännu tystare miljö genom att utrusta de nybeställda borden med en speciell matta Tapiflex på bordsytan, som dämpar ljudnivån. För att få en bra arbetsmiljö för elever och personal samt för skolans lokalvårdare ska höstterminen -07 upphängningsanordning monteras för stolar. Golvet har en ny beläggning för att underlätta städning. Övriga investeringsönskemål och åtgärder är att fortsätta upprustningen av datorer och klassrumsmiljön 1.3 Ekonomiska resurser 1.4 Genomsnittslig undervisningskostnad/elev. Här ingår kostnader för löner, inkl. vikarier 1.4 Ledarskap och personalens yrkesutveckling. Områdets ledningsgrupp består av en rektor med övergripande ansvar för alla verksamheter i området, två biträdande rektorer med ansvar för förskola 1-5, förskoleklass, fritids, familjedaghem samt grundskola år1-6. Särskolan har en biträdande rektor på halvtid. Under våren 2007 genomfördes utifrån planen för systematiskt arbetsmiljöarbete en psykosocial enkät och åtgärder och uppföljning sker hösten Medarbetarsamtal och lönesamtal har dokumenterats utifrån underlaget i Det goda samtalet hämtat från kommunens hemsida. Åtgärd läsåret 2007/2008 kommer medarbetarsamtal och lönesamtalatt handla om Hanemålaområdets gemensamma målsättning utifrån barns språk och begreppsutveckling, dokumentationens och reflektionens effekter på förändring av arbetssätt och arbetsformer, samt hur samtalen kring etik och normer utförs och ger effekt. Information och kommunikation sker vid fysiska möten i form av veckomöte i förskola 1-5 och förskoleklass. Grundskola och särskola har ibland separata veckomöten ibland gemensamma möten. Åtgärd läsåret 2007/2008 blir att lägga in arbetsplatsmöte en gång per månad på gemensam konferenstid för grundskola och särskola samt för övriga på en morgonmötestid eller veckomötestid. Information finns också på Hanemålaområdets hemsida, vilken kommer att utökas ytterligare innehållsmässigt nästa läsår. Informationskatalogen innehåller Hanemålaområdets lokala arbetsplan och ordningsregler. Informationstavla för kompetensutvecklingmöjligheter samt kalendarium finns centralt placerad i skolan. Information och kommunikation sker via möten i form av veckomöten i förskola 1-5 samt förskoleklass. Hanemålaområdets Tuppen-pärm innehåller samlad övergripande information Åtgärd 2007/2008 blir att lägga ut områdets reviderade handlingsplaner på hemsidan. Arbetsplatsmöte läggs på ordinarie konferenstid för grund- och särskola. Innehållet på hemsidan utökas.konferensanteckningar anslås eller sänds via gruppmail..

6 Vid planeringsdag ( Kolboda) september -06 drogs riktlinjer upp för en treårig verksamhetsplan för personalens fortbildning i samverkan med skolutvecklingsgruppens representanter. Underlaget för planen togs fram redan 05/06 som ett ESF-projekt. De fyra stora områden som beslutades om sträcker sig över tre år enligt följande: 1.Förskola/skola för hållbar utveckling 2 Värdegrunden, 3 Individuella utvecklingsplaner 4.Kreativa Nybro. Kreativa Nybro Resultat av ESF-projektet blev en ökad medvetenhet om behovet av gemensam kompetensutvecklingsplan för all personal. Under läsåret har projektet Kreativa Nybro fortsatt från våren 06 och pågått centralt med föreläsningar vecka 33, 39, 44 år 2006 samt vecka 12 år Skolutvecklingsgruppens representanter fick i uppdrag att göra en aktivitetsinventering utifrån temat Kreativa Nybro i respektive arbetslag samt skriva en Plan för aktiviteter inom projektets ram vilket genomfördes. Åtgärd: Resultatet av arbetet i klasserna utifrån föreläsningarna på temat Kreativa Nybro redovisas vecka 44 höstterminen 07 genom att det anordnas en studiedag med work-shop där alla kommunens skolor deltar. TRAS står för Tidig registrering av språkutveckling. TRAS-utbildning satsades på till all personal i förskola 1-5, förskoleklass och genomfördes som planerats genom internutbildning. Resultatet av TRAS-utbildning utvärderades våren 07 och visar på att förskola 1-5 och förskoleklasspersonalen har fokus inte bara på språklig medvetenhet utan också på samspel, kommunikation, uppmärksamhet,språkförståelse, uttal, ordutveckling och meningsbyggnad. Framförallt uttalsbiten visar på en del svårigheter för barnen i flera grupper. Kort introduktion i TRAS har även getts till särskolans personal samt till grundskolans speciallärare/specialpedagoger. Åtgärd TRAS-materialet ligger som grund för observationer i hela barngruppen som ett instrument för att fånga problem och svårigheter i språkutvecklingen.kompletterande fortbildning för nyanställd personal planeras ske vårterminen 2008 Förskola/skola för hållbar utveckling. Miljögruppsmöten har hållits kontinuerligt under läsåret med representanter från de olika verksamheterna. I och med ansökan till myndigheten för skolutveckling som godkände Hanemålaskolans ansökan Skola för hållbar utveckling avslutades den särskilda miljögruppens möten och ansvaret vilar nu helt på all personal i ute i de olika verksamheterna. Natur-Människa-Samhälle kallad NMS-planen är kopplad till skola för hållbar utveckling. Den treåriga handlingsplanen finns utarbetad och följs. Åtgärd: Planen revideras och läggs ut på Hanemålaområdets hemsida läsåret 2007/2008 IUP arbetet med individuella arbetsplaner fortsätter i verksamheterna. Utvärdering i de olika verksamheterna visar på svårigheter att följa stegbladen i en del grupper på särskolan vilket gör att en föreslagen Åtgärd att se över materialet och komplettera med utförligare dokumentationsmaterial läsåret 2007/2008

7 Elevens val innebär genom förändringsarbetet under läsåret för grundskolan att det givits ökade valmöjligheter inom det tematiska arbetet i klasserna. Vid skolutvecklingsgruppens möte 20 nov 2006 beslöts att diskutera samarbetsmöjligheter grundskola och särskola för att se vilka möjligheter till ett utvidgat utbud som kan finnas vad gäller elevens val. Detta har inte fullföljts under läsåret 06/07. Åtgärd att avsätta tid i konferensplanen och organisera tvärgrupper med grundskole- och särskolepersonal under läsåret 07/08. Värdegrund. Värdegrundsfrågor har under läsåret varit en röd tråd i elevrådsarbetet kopplat till klassernas klassråd utifrån områdets ordningsregler som fastställdes inför läsårsstarten i samverkan personal, elever och föräldrarepresentanter på verksamhetsråd. 2. Kunskaper 2.2 Bedömning av verksamheten ur ett helhetsperspektiv Skolutvecklingsgruppens medlemmar har under läsåret representerat de olika verksamheterna och varit en väl fungerande länk mellan ledning och arbetslag Representanterna har mötts ca en gång i månaden och diskuterat kunskap bl.a utifrån Hanemålaområdets prioriterade mål för verksamheterna där fokus är språk och begreppsutveckling, dokumentation/reflektion som kan leda till utveckling av arbetssätt och arbetsformer. Diskussioner har sedan förts till vidare i arbetslagen. Projektet Kreativa Nybro har genomsyrat arbetet. Olika forskningsartiklar har också lyfts fram som underlag för diskussioner i arbetslagen. Vid skolutvecklingsgruppsmötet i maj 07 drogs planer för att ge alla specialpedagogik 5 poäng under nästa läsår i samverkan med andra skolor i kommunen. Skolutvecklingsgruppens medlemmar fick under våren information om tankar kring någon form av samordnare / lagledare som en länk mellan ledning och arbetslagen för att få en tydligare struktur när det gäller kvalitetsarbetet utifrån nämndens prioriterade områden och arbetslagens utvecklingsplaner kopplat till nuläge-analys-åtgärd-genomförande. Syftet med kvalitetssamordnarnas arbete är att nå en högre måluppfyllelse Tre jämställdhetsprojekt har genomförts under verksamhetsåret: Grundskolans år 5 gjorde studiebesök på XL-labbet och arbetade med experiment inom energi och konstruktion för att öka flickors men även pojkars intresse för natur och teknik År 4-6 satsade på ett bokprojekt för att öka pojkars och flickors läsintresse och läsa litteratur som oftast läses av det ena könet och samtidigt ge dem möjlighet att diskutera böckernas innehåll ur ett jämställdhetsperspektiv. Eleverna i särskolan arbetade med typiska pojk och flicklekar/leksaker samt diskutera lekar och material ur ett jämställdhetsperspektiv. Likabehandlingsplanen har utarbetats under våren -07dels som ett gemensamt dokument för området med specifika delar som komplement från de olika verksamheterna. Förskola: Bedömning av barnens utveckling och lärande i fråga om språk, rörelse, mm. Förskola, förskoleklass samt grundsärskolans personal har fått utbildning i TRAS-material som är en förkortning av Tidig registrering av språkutveckling, ett observationsmaterial som används och förväntas leda till ännu mer fokus på vikten av språk och begreppsutveckling

8 Särskolan har arbetat med ett jämställdhetsprojekt för att utveckla språket. Projektansökan innehåller beskrivning av Föreläsare Veli Tuomelas fem språkprinciper språkutrymme, upplevelser, rikt språkbruk, språknivå, begriplighet. Upplevelser diskuterades och genomfördes under våren Åtgärd: Övriga fyra punkter läggs in i särskolans konferenskalendarium för läsåret 07/08. Personal från förskolan kommer att få ta del av Tuomelas föreläsning / forskning hösten 07 Resultat från Nationella prov för år 5 visar att drygt 90% under en treårsperiod klarar godkänt i de tre basämnena svenska, matematik och engelska. Resultatet i engelska har höjts från 92% till 94 % godkända. I svenska och matematik har procenttalet minskat något från 95% till 92% respektive 94% till 90% godkända. Specialundervisning med särskilt stöd fördelas enligt handlingsplanen resursfördelningsprinciper kopplat till åtgärdsprogram för eleverna. Kommunprovsresultaten höjdes läsåret 06/07 vilket fick till följd att Hanemålaområdet fick mindre resurser eftersom de 15% av eleverna som presterar lägst genererar särskild resurstilldelning i kommunen. 2.1 Elevers läsutveckling enligt LUS. Avstämning av elevers läsutveckling i år 4 vecka 39 visar att LUS-resultatet har en positiv utveckling. 92 % ligger på LUS-punkt 15 eller över jämfört med föregående år då 84 % låg på punkt 15. Under läsåret har analyser av nationella och internationella läsundersökningar presenterats bl.a. av professor och läsforskare Caroline Libergsundersökningar och diskussioner via skolutvecklingsgruppen har förts ute i arbetslagen om problemet med att kodknäckningen bland eleverna är bra men att eleverna inte får stöd att utveckla lässtrategier. Frågeställningar i arbetslagen till grundskola och särskola blev: Vilka lässtrategier har vi och vilka skulle vi kunna pröva. Åtgärder och förslag utifrån arbetslagens diskussioner med rubriken Läsning har dokumenterats och genomförts respektive pågår i klasserna. 2.2 Nationella målen i år 5 Andelen elever som når målen i basämnen läsåret 06/07 är i svenska 92%, matematik 90% och i engelska 94%. De som inte når målen har åtgärdsprogram och ges specialundervisning. 2.3 Andelen elever i år 5 och 9 (10) som når målen i alla ämnen. Andelen elever i grundskolan som når målen i alla ämnen är 84%. 2.4 Andelen elever i träningsskolan som når målen i alla ämnesområden För särskolan är kursplanemålen utformade så att de ska nås efter elevens förutsättningar. Träningsskolans elever har väldigt olika förutsättningar och befinner sig på olika nivåer.

9 LSS-assistenter utgör vissa elevers förlängda arm och eleverna ges därmed möjlighet att nå målen. Grundsärskolans elever förväntas till åtminstone minst hälften nå målen för år 5 på egen hand. Åtgärd: Analys och diskussion gör att särskolan läsåret 07/08 prioriterar läsinlärning och lästräning Grundskola Resultat nationella prov i år 5, 2005, 2006, 2007 Antal elever Uppnår målen (%) Svenska Matematik Engelska Resultatet visar sig vara jämnt fördelat över tid med små marginella skillnader. Åtgärder: för att fler elever ska kunna nå målen riktas specialundervisning till elever i behov av särskilt stöd. Som grund för fördelning ligger Hanemålaskolans handlingsplan Principer för resursfördelning. Åtgärdsprogram skrivs. Åtgärd Principer för resursfördelning revideras vid terminsstart på HASP-möte, ( HAnemålaskolans Speciallärare) i september 2007 för att sedan läggas ut på hemsidan. 3. Elevers ansvar och inflytande Individuella utvecklingsplanen ligger till grund för utvecklingssamtalen. Förskolans föräldrar menar enligt enkät att samtalen till 100% (alltid 82.4% eller ofta 17.6%) ger viktig information. Formuleringen Får du bra information inför utvecklingssamtalet i grundskolan svarar 91.4% alltid eller ofta. Åtgärd: Organisera konferenstillfälle för att gemensamt kunna diskutera hur informationen inför utvecklingssamtal ska vara utformad! Frågan kan också behandlas på föräldramöten och vara en fråga för verksamhetsrådets representanter.. Elevens val har diskuterats och förändrats, vilket innebär något utökade valmöjligheter. Arbetslagens kartläggning av elevinflytande visar på inflytande i temaarbete, eget planerat arbete, IUP, olika råd och ämnen. Åtgärd Att vid elevrådsmöten koppla samman klassrådsfrågor elevrådsfrågor för att få en tydligare struktur på elevvårdsarbetet. 3.1 I vilken utsträckning alla elever/kursdeltagare ges inflytande i skolarbetet. De yngre barnen anser sig ha inflytande över regler och råd och lek det vill säga det praktiskt konkreta innehållet. Äldre barn ges inflytande i stoffinnehåll enlig utvärdering i arbetslagen Förskoleklassbarnen vill och får vara med och bestämma säger 32 av 34 År 2 vill 30 av 35 ha inflytande medan 27 upplever att de får. Åtgärd att genom samtal utvärdera inflytande och delaktighet.

10 Klassråd sker regelbundet och protokollförs. Elevråd varieras på olika dagar och tider vilket fått till följd att alla inte kunnat delta alla gånger. Åtgärd se över plan för elevrådsmöten men att nå fullskaligt deltagande är en omöjlighet. 3.2 I vilken utsträckning kursdeltagare får tillgodoräkna sig tidigare lärande i aktuell kurs. 3.3 I vilken utsträckning alla elever tar ansvar för sitt lärande. Trivselenkät för lågstadieelever visar att eleverna själva tycker att de arbetar bra på lektionerna endast en av 37 svarar att det sker sällan. På mellanstadieenkäterna är svaret 100% på frågan lär du dig intressanta och nyttiga saker i skolan medan även i svarsalternativ på om de arbetar bra på lektionerna finns en elev bland 37 andra som säger nej. 3.4 I vilken utsträckning alla elever arbetar i demokratiska arbetsformer. 3.5 Elever i grundskolan år 2 svarar att de alla får och vill vara med och bestämma vad de ska göra i gruppen. Skulle vara intressant att följa samma klass samma fråga hösten 2007! 3.6 I vilken utsträckning eleverna anser skolmiljön vara trygg. Det finns inga föräldrar som i föräldraenkäten uttrycker att barnet blivit utsatt för hot i förskolan Enligt enkät för grundskolan finns ett barn som utsatts flera gånger. Skolan har en antimobbingsgrupp sammansatt av medlemmar från de olika verksamheterna som regelbundet sammanträder och som vid akuta problem agerar direkt i enlighet med skolans antimobbingplan. Åtgärd direkt: Eleven är identifierad och åtgärder har vidtagits. 3.7 I vilken utsträckning eleverna anser att det förekommer kränkningar. Enligt enkätsvar visar det sig att några elever upplever att det finns barn som inte är snälla i år 3 6. För att analysera svaren fordras att reda ut om det är ett fåtal elever som upplevs dumma av de som svarat eller om det är många olika elever som det syftas på i svaren. Åtgärd: Frågan remitterades till klassföreståndare som diskuterar med eleverna på klassrådstid. Frågan följdes också upp på elevrådsmöte. Likabehandlingsplan har under läsåret framtagits och bearbetats för hela verksamhetsområdet med för de olika verksamheternas specifika åtgärder. Läsåret 2007/2008 finns handlingsplanen reviderad för att läggas ut på Hanemålaområdets hemsida. 4 Samverkan.

11 Hela verksamhetsområdet fick utbildning kring individuella utvecklingsplaner. Samtliga verksamheter 100% har under läsåret använt Agneta Zetterströms modell med stegblad som underlag för skrivandet av IUP. Detta underlag ligger som grund för utvecklingssamtal som sker minst en gång per termin. Utvärdering av IUP-underlaget gjordes i juni 07 och bearbetas vid skolterminsstart höstterminen -07 Möjlighet till samråd med personal för föräldrar sker naturligt vid hämtning och lämning inom förskola. Övriga grupper, klasser sker samverkan vid utvecklingssamtal och med extra samtal vid behov. Verksamhetsråd, föräldramöten och spontana telefonkontakter är också forum för samverkan. Åtgärd I förskole-skolplanen finns inlagt att samverkan ska ske med föräldrar enligt plan från utvecklingsledare under läsåret 2007/2008. Information och delaktighet i sina barns lärande ges i samband med utvecklingssamtal utifrån IUP den individuella utvecklingsplanen. Överlämningsrutiner i form av dokumentet Rutiner för informationsöverlämning finns för barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Åtgärd: Utvärdering visar på svårigheter vid överlämning från förskoleklass till grundskola. Detta kommer att kunna underlättas om tid avsätts i kalendariet nästa läsår. Samverkan särskola / grundskola har under läsåret diskuterats och dokumenterats i en handlingsplan som innebär samverkan mellan klasser vid olika tillfällen under året samt kontinuerlig samverkan i likhet med innevarande läsår även läsåret 07/ Bedömning och betygssättning 5.1 I vilken utsträckning eleverna anser att lärarnas bedömningar av lärandet/betygen är rättvisa. 5.2 I vilken utsträckning elever, föräldrar och personal är nöjda med utvecklingssamtalen. Rutiner kring utvecklingssamtal är att samtalen hålls minst en gång per termin och föräldraenkäten i grundskolan visar att 95,5% alltid/ofta är nöjda med utvecklingssamtalen. Förskoleklassföräldrarna visar sig vara 100%-igt nöjda! 5.3 I vilken utsträckning elever garanteras en likvärdig betygssättning.. Fortbildning anordnades i maj 2007 vid Öppet forum för pedagoger i Nybro angående betyg och bedömning, med hjälp av Speciepedagogiska institutet. Representanter för personal, ledning och specialpedagoger från Hanemålaområdet deltog.

12 5.4 I vilken utsträckning eleverna är nöjda med skolans stöd för den individuella studieplaneringen. Alla barn / elever följs upp med hjälp av IUP. Läxstöd har under en följd av år erbjudits grundskolans elever vilket utnyttjats av många. Åtgärd att fortsätta två dagar per vecka eftermiddagstid även läsåret 07/ Kvalitetssäkring och bedömning. SIT - Specialpedagogiska institutet deltog i öppet forumangående betyg och bedömningar i maj 07. HASP-möten Hanemålaskolans speciallärare som möts en gång i månaden. Grundskollärare i samverkan på GEM-konferens och arbetslagstid utifrån NP nationella prov. 6. Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål SAMVERKAN Förskolan Mål: Samverkan mellan avdelningar vid öppning stängning samt samverkan mellan 5-årsgrupp och förskoleklass för att få en trygg övergång till hösten. Svårighet att få de yngsta barnen att känna trygghet vid många olika personalbyten vid ex avdelningsmöten Åtgärd: utvärdera överlämningsrutiner vid terminsstart ht 07(se f-klass) och se över personalbemanning utifrån de små barnens behov. Förskoleklass Mål: att skapa samsyn genom överlämningsrutiner. Åtgärd lägga in tid i 2007/2008 års kalendarium för överlämning från förskoleklass till år 1 Grundskola: Mål: År 1 Samverkan med olika yrkeskompetenser inom verksamheten har fungerat väl. År 2 projekt från planta till planka tematiskt arbete i samverkan mellan personalgrupper inom verksamheten samt Orrefors sågverk har genomförts. Å3 samverkan mellan de två klasserna i temaarbete Linné, Astrid Lindgren där klasserna arbetat tillsammans kreativt och praktiskt har genomförts. År 4 samverkansmål som genomförts har varit miljö- och tekniktema samt bokjuryn i samverkan med återvinningscentral, skogsstyrelsen, bokhandel och stadsbibliotek. År 5 hade som samverkansmål att tillsammans med gymnasieelever laborera i gymnasielokalerna vilket skedde i maj 07. År 6 Målet att alla elever som inte nådde målen i nationella proven år 5 gör om dessa i år 6. Några elever är fortfarande inte godkända på grund av stora svårigheter/hög frånvaro. Nästan alla elever har dock gjort framsteg.

13 Åtgärd: vid överlämning till år 7 i samråd diskutera organisation på högst vad gäller specialundervisning och eventuell individintegrering av elever som har rättighet därtill. Fritids 1-2 Samverkan i tema med praktiska och teoretiska inslag har genomförts. 3-6 sommarteaterprojektet gick inte att genomföra eftersom en del barn slutade i förtid på fritids samt att de nyrenoverade lokalerna blev inflyttningsklara vid terminsslutet. Åtgärd nya försök till samverkan under läsåret 07/08 enligt handlingsplan. Särskolan Samverkan särskola/grundskola enligt handlingsplan dels vid idrotts/friluftsdagar har genomförts, samt samverkan regelbundet varje vecka grundskola/grundsärklass. Åtgärd: Utvidga ytterligare samarbetet särskola/grundskola genom mer kontinuerligt samarbete samt integrering i de fall det är möjligt. Samverkan med IFO (soc) fortsätter. Åtgärd Utvidga samarbetet med IFO utifrån barnperspektivet. Samverkan kring elever från särskolan efter 10:e året kallat daglig verksamhet med pedagogiskt inslag inleddes under läsåret. Underlaget i denna elevgrupp ökar något och samarbetet med omsorgsförvaltning för att få en helhetssyn bör utökas. Viktigt att även se över möjlighet till kompetensutveckling för särskolepersonal i samverkan skola/omsorgspersonal utifrån gemensam problematik och diagnoser. Skola arbetsliv. Förskola 1-5 Målet att genom regelbundna besök på bibliotek och i bokbuss samt på lantbruk och i natur för att få kännedom om yrken och arbetsplatser har genomförts. Resultat har blivit att de äldre barnen visar ökat intresse för böcker. Variationen åldersmässigt i grupperna gör att alla ännu inte nått målet. Åtgärden blir fortsatta besök i bokbuss/ på bibliotek samt att försöka engagera föräldrar kring barns läsande genom att ersätta och förnya avdelningarnas bibliotek. Förskoleklass har jobbat med närmiljön och gett barnen inblick i yrken inom den egna verksamheten. Grundskolan Al1 ville ge inblick i ett antal föräldrars yrken men genomförde ett fåtal besök alternativt fick få besök av föräldrar som berättar om sitt yrke och åtgärden blir att åter ta tag i handlingsplanen för skola arbetsliv. Al2 Lyckades med att bjuda in föräldrar till skolan för att berätta om sina yrken, samt göra studiebesök Orrefors sågverk enligt plan. Al 3 prioritering av Linné-året och Astrid Lindgren-tema gjorde att man inte hann Smurfit och andra lokala företag Åtgärden blir att se över 07/08 års planering

14 Al4 Genomförde studiebesök på miljöstationen och i skogen i samverkan med skogsstyrelsen men det planerade besöket på reningsverk kunde inte genomföras eftersom dessa inte tar emot besök. Inget som kan påverkas. Al5 besök på Smurfit samt besök av räddningstjänst innebär att 5:or genomfört det som planerats. Al6 hade planerat två studiebesök på företag och två företagsbesök i skolan samt prao en dag var. Företagsbesöken blev aldrig av. Särskolan har för träningsskoleelever en stående praktikplats på Bigso där eleverna får inblick i arbetslivet. Praktiken varar minst en termin oftast ett helt läsår. Åtgärd nästa läsår viks praktikplatsen till elev i år 8 Fritids 1-2 Bakning, försäljning och servering vid Drop-in fika har gett barnen inblick skola/arbetsliv. 7. Egna prioriterade mål Hanemålaområdets övergripande gemensamma mål: SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Skolans särskilda miljögrupp med representanter diskuterade och strukturerade under läsåret innehållet i underlaget för ansökan till myndigheten för skolutveckling angående Skola för hållbar utveckling. Att arbeta ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med målet att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att äventyra för kommande generationer pågår. Arbetet är också knutet till den tre-åriga handlingsplanen Naturen människan samhället (NMS ) Ytterligare gemensam målsättning är 1.Att arbeta med barns språk och begreppsutveckling TRAS-utbildningen för att så tidigt som möjligt sätta in åtgärder. Vid utvärdering under våren uppmärksammades att den del som berör uttal var ett område som visade på brister och som beslutades att arbeta med i förskola 1-5 mer intensivt med i barngrupperna Språket på grundskolans-särskolans elevråd / klassråd är en ständigt återkommande punkt årligen utifrån rubriken Vårdat språk. Analyser av nationella och internationella läsundersökningar har under läsåret presenterats. Bl.a. har professor och läsforskare Caroline Libergs undersökningar och forskning lyfts fram och diskussioner via skolutvecklingsgruppens representanter har sedan förts vidare ute i arbetslagen. Problemet med att kodknäckningen bland eleverna är bra men att eleverna inte får stöd att utveckla lässtrategier har lett till frågeställningar i arbetslagen. Frågor att diskutera i grundskola och särskola var: Vilka lässtrategier har vi och vilka skulle vi kunna pröva? Åtgärder och förslag utifrån arbetslagens diskussioner med rubriken Läsning har dokumenterats och genomförts respektive pågår fortfarande i olika former av exempelvis läsprojekt. 2.Att genom reflektion och dokumentation utveckla arbetssätt och arbetsformer. Tid för reflektion och dokumentation finns inlagt i det personliga schemat.

15 Åtgärd: Uppföljning av vilka effekter detta får för utveckling av arbetssätt och arbetsformer tas upp på höstens medarbetarsamtal för att sedan vid lönesamtalet följas upp. 3.Att genom samtal kring etik och normer utveckla barnens sociala kompetens. Åtgärd Hur och när detta sker tas upp på medarbetarsamtal och analyseras också senare på lönesamta

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell, rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Skattegården Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Skattegården består av sex hemvister

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 läsåret 2014/2015

Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 läsåret 2014/2015 Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 läsåret 2014/2015 Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-01-16 Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 samt läsåret 2014/2015 Kompetenutvecklingsplaner finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006

KVALITETSREDOVISNING 2006 KVALITETSREDOVISNING 2006 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-213561 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever enl

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer