KVALITETSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2006/2007 för Hanemålaskolans verksamhetsområde

2 Innehåll 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1 Personal 1.2 Materiella resurser 1.3 Ekonomiska resurser 1.4 Ledarskap och personalens yrkesutveckling 2. Kunskaper 2.1 Bedömning av verksamheten ur ett helhetsperspektiv. 2.2 Läsutvecklingsschema över skolan och åtgärder för utveckling 2.3 Nationella målen i år Nationella målen i år 9 3. Skolan som arbetsplats( trygghet, arbetsro, stress) 3.1 I vilken utsträckning alla elever ges inflytande i skolarbetet. 3.2 I vilken utsträckning alla elever tar ansvar för sitt lärande. 3.3 I vilken utsträckning alla elever arbetar i demokratiska arbetsformer. 3.4 I vilken utsträckning eleverna anser skolmiljön vara trygg 3.5 I vilken utsträckning eleverna anser att det förekommer kränkningar 4. Samverkan 4.1 Vårdnadshavares delaktighet. 5. Bedömning och betygssättning 5.1 I vilken utsträckning elever anser att lärarnas bedömningar av lärandet/ betygen är rättvisa. 5.2 I vilken utsträckning elever, föräldrar och personal är nöjda med utvecklingssamtalen. 5.3 I vilken utsträckning eleverna garanteras en likvärdig betygssättning. 5.4 I vilken utsträckning eleverna är nöjda med skolans stöd för den individuella studieplaneringen. 5.5 Kvalitetssäkringen av bedömning och betygsättning 6. Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 6.1 Samverkan 6.2 Skola-arbetsliv 7. Egna prioriterade mål.

3 Verksamhetens förutsättningar Hanemålaskolans verksamhetsområde Hanemåla verksamhetsområde består av förskola 1-5, familjedaghem, fritidshem, grundskola och särskola. Upptagningsområdet för verksamheterna i förskola/ fritids och grundskola består till största delen av villaområde, men också av hyresrätter/bostadsrätter i Hanemåla by samt av de kringliggande byarna Västrakulla, Fjelebo och S:t Sigfrid. För särskolans del är upptagningsområdet hela Nybro kommun. Elevunderlaget fördelades 1 oktober barn på 7 förskoleavdelningar, 2 familjedaghem med12 barn, 5 fritidshem med 130 barn och 2 förskoleklasser med 35 barn. Grundskolan bestod av16 klasser med ett elevunderlag på 267 elever och särskolan av 7 klasser med 36 inskrivna elever inkluderat högstadiet. Inom området finns ca 90 tjänster, fördelade på 110 personer, knutna till barn och utbildningsförvaltningen. Utöver dessa finns en vaktmästare delvis knuten till tekniska förvaltningen, lokalvårdare och skolmåltidspersonal också de knutna till tekniska förvaltningen samt 4 personliga assistenter som är anställda av omsorgsförvaltning alternativt privata assistansbolag. Personalomsättning är låg. 3 lärare valde att utnyttja möjligheten till tidigare pensionsavgång i juni 06. Årets händelse var utnämningen till Skola för hållbar utveckling. Myndigheten för skolutveckling godkände Hanemålaområdets ansökan 30/ Motiveringen var att Hanemålaskolan fick sitt handlingsprogram för utmärkelsen Miljöskola godkänt redan 2005 och nu tar steget vidare med ansökan om Skola för hållbar utveckling, vilken alltså blev godkänd under läsåret 2006/2007. Utmärkelsen överlämnades i samband med skolavslutningen, som för första gången hölls i skolans nya matsal. 1.1 Personal Fyll i de uppgifter som är relevanta för er verksamhet Förskola Antal barn/årsarbetare Antal barn/pedagog(med ansvar för undervisningen) Familjedaghem Antal barn/årsarbetare Antal barn/lärare(med ansvar för undervisningen) Fritidshem Antal barn/årsarbetare (redovisa den del av tjänst som är på fritidshemmet) Antal elever/pedagog(med ansvar för undervisningen) Förskoleklass Antal årsarbetare/100 elever Antal barn/årsarbetare Antal elever/lärare(med ansvar för undervisningen) Grundskola Antal lärare (årsarbetare)/100 elever Antal elever/årsarbetare Antal elever/lärare(med ansvar för undervisningen) Antal verksam personal/100 elever (skolsköterska/fritidsledare/assistenter/kuratorer) inkl lärare Varav antal lärare som är behöriga speciallärare alt. specialpedagoger Varav antal lärare med specialpedagogisk kompetens, minst 20p. 6,18 6,0 13,44 7,35 13,6 13,6 8,07 12,38 12,38 9,23 3 4

4 Andelen lärare med utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. Gymnasieskola Särskola Antal lärare (heltidstjänster)/ 100 elever Antal elever/årsarbetare Antal elever/lärare(med ansvar för undervisningen) Antal verksam personal(heltidstjänster)/100 elever Varav antal lärare med specialpedagogisk kompetens, minst 20p. Varav antal lärare som är behöriga speciallärare alt. specialpedagoger. 100% 24,41 3,49 52, Materiella resurser Läromedelsanslaget hanteras ute i respektive arbetslag som själva prioriterar och beställer. Förbrukningsmaterial vad gäller standardvaror sambeställs. Datorutrustningen har setts över under läsåret och återanskaffning har påbörjats. Matematikundervisning har diskuterats i skolutvecklingsgruppen och fortbildning i praktiska matematik och utomhuspedagogik har genomförts. Det laborativa materialet i materialrummet, som servar hela verksamheten, har kompletterats för laborativt, praktiskt arbetssätt i matematik. Genom att ett särskilt NO rum inreddes under läsåret i skolans gamla matsal ges stora möjligheter att kunna arbeta laborativt, konkret och experimentellt inom naturorienterande ämnen. Inventarieanslag till material samt extra pedagogiska resurser en dag i veckan har avsatts för laborativ verksamhet. Åtgärd. Informera arbetslagen om fortsatta möjligheter att kontinuerligt boka NO-rum och / eller pedagogiskt stöd. Detsamma gäller matematikmaterialsrummet för att få till ett maximalt utnyttjande av resurserna. Hanemålaskolans lokaler har under läsåret varit ett ofta förekommande diskussionsämne utifrån alternativen renovering och/eller nybyggnation. Provtagning på ett antal platser i skolan har gjorts för att undersöka mögelförekomst. En särskild lokalgrupp med representanter från de olika verksamheterna har haft flera möten under läsåret och skisser har framtagits för att ge underlag för diskussioner om hur en modern skola ska byggas för att tillgodose dagens krav på funktionell undervisningsmiljö. Åtgärd: Fortsatta styrgruppsmöten och lokalgruppsmöten angående ny- eller ombyggnation kommer att äga rum läsåret 07/08. En föräldragrupp informeras om läget i början av terminen ht 07. Kontinuerlig information sker också på verksamhetsråd, personalkonferenser och arbetsmiljömöten. Fritidshemmet Färgsippan har under läsåret genomgått en totalrenovering vilket inneburit tillfälliga lösningar för fritidshemmets barn under stor del av läsåret då renoveringen pågått. Färgsippan har elever från grundskolan men också elever från särskolan. Närheten mellan de tillfälliga lokalerna under renoveringstiden och särskolans lokaler fick den positiva effekten att samverkan utökades mellan de båda verksamheterna. Inför skolstart hösten 06 hade särskola och fritidspersonal en gemensam kick-off-dag. Åtgärd: Från höstterminsstart 2007 kommer fritidspersonal och särskoleassistenter att planera tillsammans för att möjliggöra ytterligare samverkan. Investeringsanslaget har använts till återanskaffning av datorer och för arbetsmiljöåtgärder. För att kunna utrusta skolans nya matsal med nya bord och stolar har vi från centralt håll fått investeringsmedel.

5 Åtgärd inför höstterminen 2007 är att skapa en om möjligt ännu tystare miljö genom att utrusta de nybeställda borden med en speciell matta Tapiflex på bordsytan, som dämpar ljudnivån. För att få en bra arbetsmiljö för elever och personal samt för skolans lokalvårdare ska höstterminen -07 upphängningsanordning monteras för stolar. Golvet har en ny beläggning för att underlätta städning. Övriga investeringsönskemål och åtgärder är att fortsätta upprustningen av datorer och klassrumsmiljön 1.3 Ekonomiska resurser 1.4 Genomsnittslig undervisningskostnad/elev. Här ingår kostnader för löner, inkl. vikarier 1.4 Ledarskap och personalens yrkesutveckling. Områdets ledningsgrupp består av en rektor med övergripande ansvar för alla verksamheter i området, två biträdande rektorer med ansvar för förskola 1-5, förskoleklass, fritids, familjedaghem samt grundskola år1-6. Särskolan har en biträdande rektor på halvtid. Under våren 2007 genomfördes utifrån planen för systematiskt arbetsmiljöarbete en psykosocial enkät och åtgärder och uppföljning sker hösten Medarbetarsamtal och lönesamtal har dokumenterats utifrån underlaget i Det goda samtalet hämtat från kommunens hemsida. Åtgärd läsåret 2007/2008 kommer medarbetarsamtal och lönesamtalatt handla om Hanemålaområdets gemensamma målsättning utifrån barns språk och begreppsutveckling, dokumentationens och reflektionens effekter på förändring av arbetssätt och arbetsformer, samt hur samtalen kring etik och normer utförs och ger effekt. Information och kommunikation sker vid fysiska möten i form av veckomöte i förskola 1-5 och förskoleklass. Grundskola och särskola har ibland separata veckomöten ibland gemensamma möten. Åtgärd läsåret 2007/2008 blir att lägga in arbetsplatsmöte en gång per månad på gemensam konferenstid för grundskola och särskola samt för övriga på en morgonmötestid eller veckomötestid. Information finns också på Hanemålaområdets hemsida, vilken kommer att utökas ytterligare innehållsmässigt nästa läsår. Informationskatalogen innehåller Hanemålaområdets lokala arbetsplan och ordningsregler. Informationstavla för kompetensutvecklingmöjligheter samt kalendarium finns centralt placerad i skolan. Information och kommunikation sker via möten i form av veckomöten i förskola 1-5 samt förskoleklass. Hanemålaområdets Tuppen-pärm innehåller samlad övergripande information Åtgärd 2007/2008 blir att lägga ut områdets reviderade handlingsplaner på hemsidan. Arbetsplatsmöte läggs på ordinarie konferenstid för grund- och särskola. Innehållet på hemsidan utökas.konferensanteckningar anslås eller sänds via gruppmail..

6 Vid planeringsdag ( Kolboda) september -06 drogs riktlinjer upp för en treårig verksamhetsplan för personalens fortbildning i samverkan med skolutvecklingsgruppens representanter. Underlaget för planen togs fram redan 05/06 som ett ESF-projekt. De fyra stora områden som beslutades om sträcker sig över tre år enligt följande: 1.Förskola/skola för hållbar utveckling 2 Värdegrunden, 3 Individuella utvecklingsplaner 4.Kreativa Nybro. Kreativa Nybro Resultat av ESF-projektet blev en ökad medvetenhet om behovet av gemensam kompetensutvecklingsplan för all personal. Under läsåret har projektet Kreativa Nybro fortsatt från våren 06 och pågått centralt med föreläsningar vecka 33, 39, 44 år 2006 samt vecka 12 år Skolutvecklingsgruppens representanter fick i uppdrag att göra en aktivitetsinventering utifrån temat Kreativa Nybro i respektive arbetslag samt skriva en Plan för aktiviteter inom projektets ram vilket genomfördes. Åtgärd: Resultatet av arbetet i klasserna utifrån föreläsningarna på temat Kreativa Nybro redovisas vecka 44 höstterminen 07 genom att det anordnas en studiedag med work-shop där alla kommunens skolor deltar. TRAS står för Tidig registrering av språkutveckling. TRAS-utbildning satsades på till all personal i förskola 1-5, förskoleklass och genomfördes som planerats genom internutbildning. Resultatet av TRAS-utbildning utvärderades våren 07 och visar på att förskola 1-5 och förskoleklasspersonalen har fokus inte bara på språklig medvetenhet utan också på samspel, kommunikation, uppmärksamhet,språkförståelse, uttal, ordutveckling och meningsbyggnad. Framförallt uttalsbiten visar på en del svårigheter för barnen i flera grupper. Kort introduktion i TRAS har även getts till särskolans personal samt till grundskolans speciallärare/specialpedagoger. Åtgärd TRAS-materialet ligger som grund för observationer i hela barngruppen som ett instrument för att fånga problem och svårigheter i språkutvecklingen.kompletterande fortbildning för nyanställd personal planeras ske vårterminen 2008 Förskola/skola för hållbar utveckling. Miljögruppsmöten har hållits kontinuerligt under läsåret med representanter från de olika verksamheterna. I och med ansökan till myndigheten för skolutveckling som godkände Hanemålaskolans ansökan Skola för hållbar utveckling avslutades den särskilda miljögruppens möten och ansvaret vilar nu helt på all personal i ute i de olika verksamheterna. Natur-Människa-Samhälle kallad NMS-planen är kopplad till skola för hållbar utveckling. Den treåriga handlingsplanen finns utarbetad och följs. Åtgärd: Planen revideras och läggs ut på Hanemålaområdets hemsida läsåret 2007/2008 IUP arbetet med individuella arbetsplaner fortsätter i verksamheterna. Utvärdering i de olika verksamheterna visar på svårigheter att följa stegbladen i en del grupper på särskolan vilket gör att en föreslagen Åtgärd att se över materialet och komplettera med utförligare dokumentationsmaterial läsåret 2007/2008

7 Elevens val innebär genom förändringsarbetet under läsåret för grundskolan att det givits ökade valmöjligheter inom det tematiska arbetet i klasserna. Vid skolutvecklingsgruppens möte 20 nov 2006 beslöts att diskutera samarbetsmöjligheter grundskola och särskola för att se vilka möjligheter till ett utvidgat utbud som kan finnas vad gäller elevens val. Detta har inte fullföljts under läsåret 06/07. Åtgärd att avsätta tid i konferensplanen och organisera tvärgrupper med grundskole- och särskolepersonal under läsåret 07/08. Värdegrund. Värdegrundsfrågor har under läsåret varit en röd tråd i elevrådsarbetet kopplat till klassernas klassråd utifrån områdets ordningsregler som fastställdes inför läsårsstarten i samverkan personal, elever och föräldrarepresentanter på verksamhetsråd. 2. Kunskaper 2.2 Bedömning av verksamheten ur ett helhetsperspektiv Skolutvecklingsgruppens medlemmar har under läsåret representerat de olika verksamheterna och varit en väl fungerande länk mellan ledning och arbetslag Representanterna har mötts ca en gång i månaden och diskuterat kunskap bl.a utifrån Hanemålaområdets prioriterade mål för verksamheterna där fokus är språk och begreppsutveckling, dokumentation/reflektion som kan leda till utveckling av arbetssätt och arbetsformer. Diskussioner har sedan förts till vidare i arbetslagen. Projektet Kreativa Nybro har genomsyrat arbetet. Olika forskningsartiklar har också lyfts fram som underlag för diskussioner i arbetslagen. Vid skolutvecklingsgruppsmötet i maj 07 drogs planer för att ge alla specialpedagogik 5 poäng under nästa läsår i samverkan med andra skolor i kommunen. Skolutvecklingsgruppens medlemmar fick under våren information om tankar kring någon form av samordnare / lagledare som en länk mellan ledning och arbetslagen för att få en tydligare struktur när det gäller kvalitetsarbetet utifrån nämndens prioriterade områden och arbetslagens utvecklingsplaner kopplat till nuläge-analys-åtgärd-genomförande. Syftet med kvalitetssamordnarnas arbete är att nå en högre måluppfyllelse Tre jämställdhetsprojekt har genomförts under verksamhetsåret: Grundskolans år 5 gjorde studiebesök på XL-labbet och arbetade med experiment inom energi och konstruktion för att öka flickors men även pojkars intresse för natur och teknik År 4-6 satsade på ett bokprojekt för att öka pojkars och flickors läsintresse och läsa litteratur som oftast läses av det ena könet och samtidigt ge dem möjlighet att diskutera böckernas innehåll ur ett jämställdhetsperspektiv. Eleverna i särskolan arbetade med typiska pojk och flicklekar/leksaker samt diskutera lekar och material ur ett jämställdhetsperspektiv. Likabehandlingsplanen har utarbetats under våren -07dels som ett gemensamt dokument för området med specifika delar som komplement från de olika verksamheterna. Förskola: Bedömning av barnens utveckling och lärande i fråga om språk, rörelse, mm. Förskola, förskoleklass samt grundsärskolans personal har fått utbildning i TRAS-material som är en förkortning av Tidig registrering av språkutveckling, ett observationsmaterial som används och förväntas leda till ännu mer fokus på vikten av språk och begreppsutveckling

8 Särskolan har arbetat med ett jämställdhetsprojekt för att utveckla språket. Projektansökan innehåller beskrivning av Föreläsare Veli Tuomelas fem språkprinciper språkutrymme, upplevelser, rikt språkbruk, språknivå, begriplighet. Upplevelser diskuterades och genomfördes under våren Åtgärd: Övriga fyra punkter läggs in i särskolans konferenskalendarium för läsåret 07/08. Personal från förskolan kommer att få ta del av Tuomelas föreläsning / forskning hösten 07 Resultat från Nationella prov för år 5 visar att drygt 90% under en treårsperiod klarar godkänt i de tre basämnena svenska, matematik och engelska. Resultatet i engelska har höjts från 92% till 94 % godkända. I svenska och matematik har procenttalet minskat något från 95% till 92% respektive 94% till 90% godkända. Specialundervisning med särskilt stöd fördelas enligt handlingsplanen resursfördelningsprinciper kopplat till åtgärdsprogram för eleverna. Kommunprovsresultaten höjdes läsåret 06/07 vilket fick till följd att Hanemålaområdet fick mindre resurser eftersom de 15% av eleverna som presterar lägst genererar särskild resurstilldelning i kommunen. 2.1 Elevers läsutveckling enligt LUS. Avstämning av elevers läsutveckling i år 4 vecka 39 visar att LUS-resultatet har en positiv utveckling. 92 % ligger på LUS-punkt 15 eller över jämfört med föregående år då 84 % låg på punkt 15. Under läsåret har analyser av nationella och internationella läsundersökningar presenterats bl.a. av professor och läsforskare Caroline Libergsundersökningar och diskussioner via skolutvecklingsgruppen har förts ute i arbetslagen om problemet med att kodknäckningen bland eleverna är bra men att eleverna inte får stöd att utveckla lässtrategier. Frågeställningar i arbetslagen till grundskola och särskola blev: Vilka lässtrategier har vi och vilka skulle vi kunna pröva. Åtgärder och förslag utifrån arbetslagens diskussioner med rubriken Läsning har dokumenterats och genomförts respektive pågår i klasserna. 2.2 Nationella målen i år 5 Andelen elever som når målen i basämnen läsåret 06/07 är i svenska 92%, matematik 90% och i engelska 94%. De som inte når målen har åtgärdsprogram och ges specialundervisning. 2.3 Andelen elever i år 5 och 9 (10) som når målen i alla ämnen. Andelen elever i grundskolan som når målen i alla ämnen är 84%. 2.4 Andelen elever i träningsskolan som når målen i alla ämnesområden För särskolan är kursplanemålen utformade så att de ska nås efter elevens förutsättningar. Träningsskolans elever har väldigt olika förutsättningar och befinner sig på olika nivåer.

9 LSS-assistenter utgör vissa elevers förlängda arm och eleverna ges därmed möjlighet att nå målen. Grundsärskolans elever förväntas till åtminstone minst hälften nå målen för år 5 på egen hand. Åtgärd: Analys och diskussion gör att särskolan läsåret 07/08 prioriterar läsinlärning och lästräning Grundskola Resultat nationella prov i år 5, 2005, 2006, 2007 Antal elever Uppnår målen (%) Svenska Matematik Engelska Resultatet visar sig vara jämnt fördelat över tid med små marginella skillnader. Åtgärder: för att fler elever ska kunna nå målen riktas specialundervisning till elever i behov av särskilt stöd. Som grund för fördelning ligger Hanemålaskolans handlingsplan Principer för resursfördelning. Åtgärdsprogram skrivs. Åtgärd Principer för resursfördelning revideras vid terminsstart på HASP-möte, ( HAnemålaskolans Speciallärare) i september 2007 för att sedan läggas ut på hemsidan. 3. Elevers ansvar och inflytande Individuella utvecklingsplanen ligger till grund för utvecklingssamtalen. Förskolans föräldrar menar enligt enkät att samtalen till 100% (alltid 82.4% eller ofta 17.6%) ger viktig information. Formuleringen Får du bra information inför utvecklingssamtalet i grundskolan svarar 91.4% alltid eller ofta. Åtgärd: Organisera konferenstillfälle för att gemensamt kunna diskutera hur informationen inför utvecklingssamtal ska vara utformad! Frågan kan också behandlas på föräldramöten och vara en fråga för verksamhetsrådets representanter.. Elevens val har diskuterats och förändrats, vilket innebär något utökade valmöjligheter. Arbetslagens kartläggning av elevinflytande visar på inflytande i temaarbete, eget planerat arbete, IUP, olika råd och ämnen. Åtgärd Att vid elevrådsmöten koppla samman klassrådsfrågor elevrådsfrågor för att få en tydligare struktur på elevvårdsarbetet. 3.1 I vilken utsträckning alla elever/kursdeltagare ges inflytande i skolarbetet. De yngre barnen anser sig ha inflytande över regler och råd och lek det vill säga det praktiskt konkreta innehållet. Äldre barn ges inflytande i stoffinnehåll enlig utvärdering i arbetslagen Förskoleklassbarnen vill och får vara med och bestämma säger 32 av 34 År 2 vill 30 av 35 ha inflytande medan 27 upplever att de får. Åtgärd att genom samtal utvärdera inflytande och delaktighet.

10 Klassråd sker regelbundet och protokollförs. Elevråd varieras på olika dagar och tider vilket fått till följd att alla inte kunnat delta alla gånger. Åtgärd se över plan för elevrådsmöten men att nå fullskaligt deltagande är en omöjlighet. 3.2 I vilken utsträckning kursdeltagare får tillgodoräkna sig tidigare lärande i aktuell kurs. 3.3 I vilken utsträckning alla elever tar ansvar för sitt lärande. Trivselenkät för lågstadieelever visar att eleverna själva tycker att de arbetar bra på lektionerna endast en av 37 svarar att det sker sällan. På mellanstadieenkäterna är svaret 100% på frågan lär du dig intressanta och nyttiga saker i skolan medan även i svarsalternativ på om de arbetar bra på lektionerna finns en elev bland 37 andra som säger nej. 3.4 I vilken utsträckning alla elever arbetar i demokratiska arbetsformer. 3.5 Elever i grundskolan år 2 svarar att de alla får och vill vara med och bestämma vad de ska göra i gruppen. Skulle vara intressant att följa samma klass samma fråga hösten 2007! 3.6 I vilken utsträckning eleverna anser skolmiljön vara trygg. Det finns inga föräldrar som i föräldraenkäten uttrycker att barnet blivit utsatt för hot i förskolan Enligt enkät för grundskolan finns ett barn som utsatts flera gånger. Skolan har en antimobbingsgrupp sammansatt av medlemmar från de olika verksamheterna som regelbundet sammanträder och som vid akuta problem agerar direkt i enlighet med skolans antimobbingplan. Åtgärd direkt: Eleven är identifierad och åtgärder har vidtagits. 3.7 I vilken utsträckning eleverna anser att det förekommer kränkningar. Enligt enkätsvar visar det sig att några elever upplever att det finns barn som inte är snälla i år 3 6. För att analysera svaren fordras att reda ut om det är ett fåtal elever som upplevs dumma av de som svarat eller om det är många olika elever som det syftas på i svaren. Åtgärd: Frågan remitterades till klassföreståndare som diskuterar med eleverna på klassrådstid. Frågan följdes också upp på elevrådsmöte. Likabehandlingsplan har under läsåret framtagits och bearbetats för hela verksamhetsområdet med för de olika verksamheternas specifika åtgärder. Läsåret 2007/2008 finns handlingsplanen reviderad för att läggas ut på Hanemålaområdets hemsida. 4 Samverkan.

11 Hela verksamhetsområdet fick utbildning kring individuella utvecklingsplaner. Samtliga verksamheter 100% har under läsåret använt Agneta Zetterströms modell med stegblad som underlag för skrivandet av IUP. Detta underlag ligger som grund för utvecklingssamtal som sker minst en gång per termin. Utvärdering av IUP-underlaget gjordes i juni 07 och bearbetas vid skolterminsstart höstterminen -07 Möjlighet till samråd med personal för föräldrar sker naturligt vid hämtning och lämning inom förskola. Övriga grupper, klasser sker samverkan vid utvecklingssamtal och med extra samtal vid behov. Verksamhetsråd, föräldramöten och spontana telefonkontakter är också forum för samverkan. Åtgärd I förskole-skolplanen finns inlagt att samverkan ska ske med föräldrar enligt plan från utvecklingsledare under läsåret 2007/2008. Information och delaktighet i sina barns lärande ges i samband med utvecklingssamtal utifrån IUP den individuella utvecklingsplanen. Överlämningsrutiner i form av dokumentet Rutiner för informationsöverlämning finns för barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Åtgärd: Utvärdering visar på svårigheter vid överlämning från förskoleklass till grundskola. Detta kommer att kunna underlättas om tid avsätts i kalendariet nästa läsår. Samverkan särskola / grundskola har under läsåret diskuterats och dokumenterats i en handlingsplan som innebär samverkan mellan klasser vid olika tillfällen under året samt kontinuerlig samverkan i likhet med innevarande läsår även läsåret 07/ Bedömning och betygssättning 5.1 I vilken utsträckning eleverna anser att lärarnas bedömningar av lärandet/betygen är rättvisa. 5.2 I vilken utsträckning elever, föräldrar och personal är nöjda med utvecklingssamtalen. Rutiner kring utvecklingssamtal är att samtalen hålls minst en gång per termin och föräldraenkäten i grundskolan visar att 95,5% alltid/ofta är nöjda med utvecklingssamtalen. Förskoleklassföräldrarna visar sig vara 100%-igt nöjda! 5.3 I vilken utsträckning elever garanteras en likvärdig betygssättning.. Fortbildning anordnades i maj 2007 vid Öppet forum för pedagoger i Nybro angående betyg och bedömning, med hjälp av Speciepedagogiska institutet. Representanter för personal, ledning och specialpedagoger från Hanemålaområdet deltog.

12 5.4 I vilken utsträckning eleverna är nöjda med skolans stöd för den individuella studieplaneringen. Alla barn / elever följs upp med hjälp av IUP. Läxstöd har under en följd av år erbjudits grundskolans elever vilket utnyttjats av många. Åtgärd att fortsätta två dagar per vecka eftermiddagstid även läsåret 07/ Kvalitetssäkring och bedömning. SIT - Specialpedagogiska institutet deltog i öppet forumangående betyg och bedömningar i maj 07. HASP-möten Hanemålaskolans speciallärare som möts en gång i månaden. Grundskollärare i samverkan på GEM-konferens och arbetslagstid utifrån NP nationella prov. 6. Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål SAMVERKAN Förskolan Mål: Samverkan mellan avdelningar vid öppning stängning samt samverkan mellan 5-årsgrupp och förskoleklass för att få en trygg övergång till hösten. Svårighet att få de yngsta barnen att känna trygghet vid många olika personalbyten vid ex avdelningsmöten Åtgärd: utvärdera överlämningsrutiner vid terminsstart ht 07(se f-klass) och se över personalbemanning utifrån de små barnens behov. Förskoleklass Mål: att skapa samsyn genom överlämningsrutiner. Åtgärd lägga in tid i 2007/2008 års kalendarium för överlämning från förskoleklass till år 1 Grundskola: Mål: År 1 Samverkan med olika yrkeskompetenser inom verksamheten har fungerat väl. År 2 projekt från planta till planka tematiskt arbete i samverkan mellan personalgrupper inom verksamheten samt Orrefors sågverk har genomförts. Å3 samverkan mellan de två klasserna i temaarbete Linné, Astrid Lindgren där klasserna arbetat tillsammans kreativt och praktiskt har genomförts. År 4 samverkansmål som genomförts har varit miljö- och tekniktema samt bokjuryn i samverkan med återvinningscentral, skogsstyrelsen, bokhandel och stadsbibliotek. År 5 hade som samverkansmål att tillsammans med gymnasieelever laborera i gymnasielokalerna vilket skedde i maj 07. År 6 Målet att alla elever som inte nådde målen i nationella proven år 5 gör om dessa i år 6. Några elever är fortfarande inte godkända på grund av stora svårigheter/hög frånvaro. Nästan alla elever har dock gjort framsteg.

13 Åtgärd: vid överlämning till år 7 i samråd diskutera organisation på högst vad gäller specialundervisning och eventuell individintegrering av elever som har rättighet därtill. Fritids 1-2 Samverkan i tema med praktiska och teoretiska inslag har genomförts. 3-6 sommarteaterprojektet gick inte att genomföra eftersom en del barn slutade i förtid på fritids samt att de nyrenoverade lokalerna blev inflyttningsklara vid terminsslutet. Åtgärd nya försök till samverkan under läsåret 07/08 enligt handlingsplan. Särskolan Samverkan särskola/grundskola enligt handlingsplan dels vid idrotts/friluftsdagar har genomförts, samt samverkan regelbundet varje vecka grundskola/grundsärklass. Åtgärd: Utvidga ytterligare samarbetet särskola/grundskola genom mer kontinuerligt samarbete samt integrering i de fall det är möjligt. Samverkan med IFO (soc) fortsätter. Åtgärd Utvidga samarbetet med IFO utifrån barnperspektivet. Samverkan kring elever från särskolan efter 10:e året kallat daglig verksamhet med pedagogiskt inslag inleddes under läsåret. Underlaget i denna elevgrupp ökar något och samarbetet med omsorgsförvaltning för att få en helhetssyn bör utökas. Viktigt att även se över möjlighet till kompetensutveckling för särskolepersonal i samverkan skola/omsorgspersonal utifrån gemensam problematik och diagnoser. Skola arbetsliv. Förskola 1-5 Målet att genom regelbundna besök på bibliotek och i bokbuss samt på lantbruk och i natur för att få kännedom om yrken och arbetsplatser har genomförts. Resultat har blivit att de äldre barnen visar ökat intresse för böcker. Variationen åldersmässigt i grupperna gör att alla ännu inte nått målet. Åtgärden blir fortsatta besök i bokbuss/ på bibliotek samt att försöka engagera föräldrar kring barns läsande genom att ersätta och förnya avdelningarnas bibliotek. Förskoleklass har jobbat med närmiljön och gett barnen inblick i yrken inom den egna verksamheten. Grundskolan Al1 ville ge inblick i ett antal föräldrars yrken men genomförde ett fåtal besök alternativt fick få besök av föräldrar som berättar om sitt yrke och åtgärden blir att åter ta tag i handlingsplanen för skola arbetsliv. Al2 Lyckades med att bjuda in föräldrar till skolan för att berätta om sina yrken, samt göra studiebesök Orrefors sågverk enligt plan. Al 3 prioritering av Linné-året och Astrid Lindgren-tema gjorde att man inte hann Smurfit och andra lokala företag Åtgärden blir att se över 07/08 års planering

14 Al4 Genomförde studiebesök på miljöstationen och i skogen i samverkan med skogsstyrelsen men det planerade besöket på reningsverk kunde inte genomföras eftersom dessa inte tar emot besök. Inget som kan påverkas. Al5 besök på Smurfit samt besök av räddningstjänst innebär att 5:or genomfört det som planerats. Al6 hade planerat två studiebesök på företag och två företagsbesök i skolan samt prao en dag var. Företagsbesöken blev aldrig av. Särskolan har för träningsskoleelever en stående praktikplats på Bigso där eleverna får inblick i arbetslivet. Praktiken varar minst en termin oftast ett helt läsår. Åtgärd nästa läsår viks praktikplatsen till elev i år 8 Fritids 1-2 Bakning, försäljning och servering vid Drop-in fika har gett barnen inblick skola/arbetsliv. 7. Egna prioriterade mål Hanemålaområdets övergripande gemensamma mål: SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Skolans särskilda miljögrupp med representanter diskuterade och strukturerade under läsåret innehållet i underlaget för ansökan till myndigheten för skolutveckling angående Skola för hållbar utveckling. Att arbeta ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med målet att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att äventyra för kommande generationer pågår. Arbetet är också knutet till den tre-åriga handlingsplanen Naturen människan samhället (NMS ) Ytterligare gemensam målsättning är 1.Att arbeta med barns språk och begreppsutveckling TRAS-utbildningen för att så tidigt som möjligt sätta in åtgärder. Vid utvärdering under våren uppmärksammades att den del som berör uttal var ett område som visade på brister och som beslutades att arbeta med i förskola 1-5 mer intensivt med i barngrupperna Språket på grundskolans-särskolans elevråd / klassråd är en ständigt återkommande punkt årligen utifrån rubriken Vårdat språk. Analyser av nationella och internationella läsundersökningar har under läsåret presenterats. Bl.a. har professor och läsforskare Caroline Libergs undersökningar och forskning lyfts fram och diskussioner via skolutvecklingsgruppens representanter har sedan förts vidare ute i arbetslagen. Problemet med att kodknäckningen bland eleverna är bra men att eleverna inte får stöd att utveckla lässtrategier har lett till frågeställningar i arbetslagen. Frågor att diskutera i grundskola och särskola var: Vilka lässtrategier har vi och vilka skulle vi kunna pröva? Åtgärder och förslag utifrån arbetslagens diskussioner med rubriken Läsning har dokumenterats och genomförts respektive pågår fortfarande i olika former av exempelvis läsprojekt. 2.Att genom reflektion och dokumentation utveckla arbetssätt och arbetsformer. Tid för reflektion och dokumentation finns inlagt i det personliga schemat.

15 Åtgärd: Uppföljning av vilka effekter detta får för utveckling av arbetssätt och arbetsformer tas upp på höstens medarbetarsamtal för att sedan vid lönesamtalet följas upp. 3.Att genom samtal kring etik och normer utveckla barnens sociala kompetens. Åtgärd Hur och när detta sker tas upp på medarbetarsamtal och analyseras också senare på lönesamta

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010

Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010 Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010 1 Verksamhetsplan för särskolan Tornhagsskolan i Linköping Verksamhetsåret 2009/2010 Samverkan personal/elever/föräldrar: Särskolan har sedan två

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan Läsåret

Arbetsplan Läsåret Barn och utbildning Arbetsplan Läsåret 2013 2014 Nordmarks skola Personal i arbetslaget: Tage Nordkvist, rektor Lena Karlsson, lärare förskoleklassen och åk 1 Linn Jansson, lärare grundskolan åk 2-4 Eva

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Solbringens Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Hedesunda Fritidshem. Kvalitetsredovisning 09/10. Tage Gardfjell Rektor

Hedesunda Fritidshem. Kvalitetsredovisning 09/10. Tage Gardfjell Rektor 1 Hedesunda Fritidshem Kvalitetsredovisning 09/10 Tage Gardfjell Rektor 1 2 Innehållsförteckning Sid 1 Framsida 2 Innehållsförteckning 3 Inledning Grundfakta Personalresurser 4 System för kvalitetsarbete

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2011 2012 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling Sid 1 (10) Bäckahagens skola Grundskola med två profiler och hög kvalitet Bäckahagens skola omfattar förskoleklass, år 1-9 samt skolbarnsomsorg. Antalet elever är 553 och av dessa har ca 140 ett annat

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lagga och Långhundra rektorsområde Lokalarbetsplan Lagga Förskola

Lagga och Långhundra rektorsområde Lokalarbetsplan Lagga Förskola Lagga och Långhundra rektorsområde Lokalarbetsplan 2011-2012 Lagga Förskola Innehåll Grundfakta... 5 1 Målområde: Normer och värden... 6 1.1 Mål för den egna verksamheten... 6 1.2 Handlingsplan för att

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2015-2016 Organisation Avdelning: Planeten Åldersindelning (antal per födelseår): 2011-2 st 2012-7 st 2013-4 st 2014-5 st 2015-1 st Antal barn: 19 Antal pojkar:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för Regnbågens förskola. Läsåret -16/17

Arbetsplan för Regnbågens förskola. Läsåret -16/17 Arbetsplan för Regnbågens förskola Läsåret -16/17 FÖRUTSÄTTNINGAR Regnbågens förskola öppnades i augusti 2010. Av de sju personer som arbetar på förskolan är fyra förskollärare och tre barnskötare, alla

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Vattmyra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Vattmyra

Läs mer