Kommunstyrelsen Kommunhuset, Svenljunga kl Ajournering Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl Ajournering Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C) Gunnar Lagberg (M) Stefan Carlsson (S) Barbro Johansson (C) Johan Björkman (M) Stig Nilsson (KD) Roger Axelsson (M) Anders Fransson (S) Tommy Stensson (C) Annika Bouvin (S) Monica Björsell (C) Owe Lundin (FP) Kerstin Göss Lindh (S) Gunnel Johansson (S) Övriga deltagare Magnus Nilsson, kommunchef Lena Spjuth, tf. kommunsekreterare Ullabritt Martinson, socialchef Berit Svensson, ekonomichef 126, Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef Jonas Widerström, utvecklingschef 122 Hans-Erik Olofsson, VD Svenbo 122 Åhörare Utses att justera Stefan Carlsson Justeringens plats och tid Kommunhuset Svenljunga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Spjuth Organ Ordförande Justerande Eva Johansson Stefan Carlsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Lena Spjuth

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Presentation ny personalchef Nya personalchefen för Svenljunga och Tranemo kommuner Karolina Wikmyr presenterade sig.

3 Kommunstyrelsen Informationspunkt Kajsa Lager Brink och Thomas Gull presenterade vad Svenljunga Köping Handel och Service har gjort under året enligt de kriterier som finns i underlaget för sponsringen från kommunen.

4 Kommunstyrelsen Förvärv av bostadsfastigheter till större familjer Sammanfattning Utvecklingsenheten/integration har ett behov av bostäder till större familjer, 7-12 personer. Möjlighet att hyra så stora lägenheter finns inte i Svenljunga kommun. Utvecklingsenheten/integration ser idag ett framtida behov av 4-5 bostadsfastigheter för större familjer. Om behovet minskar ska fastigheterna kunna avyttras snarast möjligt. Utvecklingsenheten/integration kommer efter förvärvandet att kunna disponera bostadsfastigheterna i samråd med Svenljunga Verksamhetslokaler AB utifrån det behov som finns. Beslutsunderlag Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, inkommen 11 juni 2013 Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jonas Widerström daterad 19 augusti 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 177/2013 Förslag Eva Johansson (C) föreslår att antalet prisbasbelopp sänks till 20 och att förvärv endast ska ske i undantagsfall då alla andra möjligheter är uttömda. Beslutsgång Eva Johanssons förslag ställdes mot arbetsutskottets och kommunstyrelsen beslutade bifalla Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Svenljunga Verksamhetslokaler AB får i uppdrag att under en treårsperiod förvärva högst fem bostadsfastigheter till en kostnad av maximalt 20 prisbasbelopp*/fastighet. *Prisbasbelopp 2013 = kr Förvärv ska endast ske i undantagsfall då alla andra möjligheter är uttömda.

5 Kommunstyrelsen månaders uppföljning av socialnämndens ekonomi - redovisning uppdrag Sammanfattning 8 månaders uppföljning föredrogs av socialchef Ullabritt Martinson samt redovisning av uppdrag från föregående KS (konkreta åtgärder 2013) Förslag Eva Johansson (C) föreslår följande förslag att kommunstyrelsen beslutar att anlita externt stöd för att återfå kostnadskontrollen inom socialnämndens verksamhet. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla externt företag som ska kartlägga socialförvaltningens kostnader och föreslå konkreta beräknade åtgärder för att bromsa kostnadsflödet. Insatsen ska ske skyndsamt, ledas av kommunchefen och återredovisas till Ks snarast dock senast vid årsskiftet. Medel maximeras till kr och tas från Ks oförutsett, drift, För att optimera nyttan ska denna insats samordnas med soc. eget påbörjade analysarbete. (Ensolution) Förslag Stefan Carlsson (S) föreslår avslag på ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anlita externt stöd för att återfå kostnadskontrollen inom socialnämndens verksamhet. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla externt företag som ska kartlägga socialförvaltningens kostnader och föreslå konkreta beräknade åtgärder för att bromsa kostnadsflödet. Insatsen ska ske skyndsamt, ledas av kommunchefen och återredovisas till Ks snarast dock senast vid årsskiftet. Forts.

6 Kommunstyrelsen Forts. 123 Medel maximeras till kr och tas från Ks oförutsett, drift, För att optimera nyttan ska denna insats samordnas med soc. eget påbörjade analysarbete. (Ensolution) Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Kerstin Göss Lindh, Gunnel Johansson, Anders Fransson och Annika Bouvin) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Barbro Johansson (C) vill lägga följande anteckning till protokollet, Jag har stor respekt för det ansvar som kommunstyrelsen har i den uppkomna ekonomiska situationen. Men jag anser att Socialnämnden ska få arbetsro och kunna fullfölja sitt beslut att anlita ett välrenommerat företag, Ensolution, för en genomlysning av Socialnämndens samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen beslutar att protokollsanteckningen får göras. Expedieras till Socialnämnden

7 Kommunstyrelsen Ersättning personlig assistans Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 25 april 2013 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till förändring av timersättning till privata bolag. Svenljunga kommun ger idag en ersättning som är densamma som staten fastställer årligen, det vill säga för 2013 är ersättningen 275 kr per timma. Denna ersättning täcker mer än väl de kostnader som den privata utföraren har för att verkställa de beviljade insatserna. Enligt en Kammarättsdom i Jönköping, mål , fastställer rätten att skälig ersättning kan vara densamma som kommunens egenkostnad för den utförda assistansen. För Svenljunga kommuns del beräknas egenkostnaden för personlig assistans enligt LSS 9 2 för 2013 vara 237 kr per timme. Socialförvaltningen föreslår en sänkning av ersättningen till 237 kronor per timme. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Katarina Halovanic daterad 24 april 2013 Konsekvensbeskrivning från verksamhetschef Katarina Halovanic daterad 29 maj 2013 Socialnämndens protokoll 71/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 173/2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänner förslaget till ny timersättning för personlig assistans enligt LSS 9 2. Ersättningen fastställs till 237 kr per timme för år Beloppet uppräknas årligen med avtalad lönekostnadsökning samt förändrad lagstadgad POpålägg. Om de privata assistansanordnarnas kostnader överstiger den beslutade timersättningen kan timersättningen höjas i de fall där assistansbolagen kan styrka att de utökade kostnaderna är skäliga. Maxbeloppet som betalas ut är Försäkringskassans schablonbelopp på 275 kr/timmen för år Den föreslagna ändringen ska gälla så snart som möjligt efter att beslutet är fattat. Forts

8 Kommunstyrelsen Forts 124 Expedieras till Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning I samband med att nya mallar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter tagits fram har personalfunktionen även tagit fram ett förslag till revidering av nu gällande Arbetsmiljöstrategi. Förslaget föreslås ersätta Arbetsmiljöstrategin som fastställdes av kommunfullmäktige Beredning Den nu gällande Arbetsmiljöstrategin fastställdes av kommunfullmäktige Strategin består av områdena 1 Allmänt, 2 Vision, 3 Långsiktigt mål, 4 Prioritering, 5 Organisation, ansvar och befogenheter, 6 Kompetensutveckling, 7 Omvärldsfaktorer, 8 Genomförande samt 9 Dokumentation. I arbetsmiljöstrategin nämns under punkt 9 Dokumentation att strategin ska utmynna i en arbetsmiljöpolicy som ska utvärderas vart fjärde år. Strategin i sig ska också revideras vart fjärde år. Inget av detta har blivit gjort. För att underlätta och förenkla det framtida arbetet har personalfunktionen tagit fram ett förslag till Arbetsmiljöpolicy som föreslås ersätta Arbetsmiljöstrategin. Eftersom det enligt arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 5 ska finnas en arbetsmiljöpolicy hos arbetsgivare som har minst tio arbetstagare i verksamheten är det lämpligt att dokumentet kallas just Arbetsmiljöpolicy. Utgångspunkten för förslaget är det systematiska arbetsmiljöarbetet och innehåller rubrikerna: Allmänt, Långsiktiga mål, Hur ska vi nå de långsiktiga målen? samt Samverkan och arbetsmiljöpolicy. Förslaget har diskuterats i kommunledningsgruppen och i CESAM under våren vid ett flertal tillfällen. Forts

10 Kommunstyrelsen Forts 125 Beslutsunderlag Förslag på arbetsmiljöpolicy Tjänsteskrivelse från Tf. personalchef Chresten Nielsen, daterad 30 maj 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 147/2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Antar förslaget till arbetsmiljöpolicy. Expedieras till Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Månadsuppföljning från nämnderna Berit Svensson redogjorde för uppföljning av nämnderna Vi noterar informationen till protokollet.

12 Kommunstyrelsen Uppföljning 8 månader kommunstyrelsens egen Sammanfattning Ekonom Annette Sjöberg föredrar ärendet. Beslutsunderlag 8 månaders uppföljning kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 167/2013 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Godkänner kommunstyrelsens 8 månaders uppföljning. Fullmäktiges direktiv om mesta möjliga överskott ska eftersträvas. Expedieras till Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen Rapport avseende uppföljning av intern kontroll 2012 och granskningsplan för 2013 Sammanfattning Rapporten utgör svar på de uppdrag kommunfullmäktige lämnade till nämnder och styrelse våren 2012 och som nämnder och styrelse i sin tur uppdrog åt förvaltningarna. Uppföljning av gemensamma granskningsområden 2012 Bilaga 1: ekonomienhetens processer Bilaga 2: personalenhetens processer Bilaga 3: socialnämndens processer Förslag på gemensamma granskningsområden 2013 Bilaga 4: förslag till intern kontrollplan 2013 Beslutsunderlag Bilagorna 1-3 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 47/2013 Socialnämndens protokoll 69/2013 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 91/2013 Kommunstyrelsens protokoll 106/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 168/2013 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Genomförda granskningar 2012 och förslag på åtgärder godkänns. Förslag på granskningsområden 2013 enligt bilaga 4 godkänns. Expedieras till Kommunstyrelsen

14 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Återremiss Sammanfattning Verksamhetsplan återremitterades av kommunfullmäktige Motiveringen kan sammanfattas med att socialdemokraterna anser att kommunens budget för 2014 är underbalanserad med minst 10 miljoner kronor. Underbalanseringen ligger på socialnämnden och man vill att nämnden redovisar hur budgeten för 2014 ska hamna på ram. Socialnämndens förslag till budget för 2014, som behandlades i socialnämnden , låg 1,3 mkr under ram. Kommunstyrelsen förslår att nämnden erhåller ramtillskott med 1,3 mkr, så att fullmäktigebudgeten för socialnämnden ligger på ram. Under hösten skall nämnden ta fram en detaljbudget och omprioritera verksamheten efter förändrade behov. Enligt Svenljunga kommuns ekonomiska styrprinciper och förutsättningar är anslagsbindningsområdet nämnd, m. a. o. kan nämnden utan beslut från kommunfullmäktige omfördela resurser mellan enheter/verksamheter. Mål ska uppnås inom beslutad budget. Är detta inte möjligt skall budget prioriteras. Nämnden skall i sådana fall redovisa vad som krävs för att nå mål för omformulering av mål alternativt ytterligare tilldelning av resurser. Om socialnämnden kommer fram till att det krävs omformulering av fullmäktigemålen eller ytterligare tilldelning av resurser skall nämnden alltså fatta beslut om att lyfta höstbudgeten till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Verksamhetsplan för kommunen Kommunfullmäktiges protokoll 138/2013 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson och Kommunchef Magnus Nilsson daterad 5 september 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 171/2013 Yrkanden Monica Björsell (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag men att barn- och utbildningsnämnden får utökad ram för kostnaden för att behålla Mjöbäcks skola och att kommunstyrelsens konto för oförutsett minskas med 1 miljon kronor. Forts.

15 Kommunstyrelsen Forts. 129 Johan Björkman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att stänga en skola i Högvad. Owe Lundin (FP) yrkar bifall till Monica Björsells förslag. Stefan Carlsson (S) yrkar bifall till Johan Björkmans tilläggsförslag. Beslutsgång Ordföranden frågar på Monica Björsells förslag och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden frågar på Johan Björkmans tilläggsförslag och kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Johan Björkmans tillägg. Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Barn- och utbildningsnämndens besparingsförslag med förändrad skolstruktur i Högvads rektorsområde, vilket innebär nedläggning av Mjöbäcks skola, godkänns. Synnerliga skäl åberopas när det gäller återställande av tidigare års underskott i balanskravsavstämningen. Förändrat inkomst- och kostnadsutjämningssystem möjliggör högre resultatnivåer utan stora neddragningar i kommunens verksamhet fr.o.m Detta motiverar att kommunen återställer tidigare års underskott mot balanskravet under en längre period är tre år. Åtgärdsplanen är att balanskravet ska vara fullt återställt senast Följande ägardirektiv till Svenljunga Verksamhetslokaler AB skall inkluderas i verksamhetsplan : Svenljunga Verksamhetslokaler AB förväntas redovisa plan i ekonomisk balans 2015 och Verksamhetsplanen för koncernen godkänns. Kommunstyrelsen ska fortsätta att noggrant bevaka socialnämndens fortsatta ekonomiska utveckling. Barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att stänga en skola i Högvad. Forts.

16 Kommunstyrelsen Forts 129 Reservation C- gruppen (Eva Johansson, Monica Björsell, Tommy Stensson, Barbro Johansson) samt Owe Lundin (FP) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Behov av ökad kommunal borgen till Svenljunga Verksamhetslokaler AB Sammanfattning Vid bildandet av Svenljunga Verksamhetslokaler AB beviljade kommunfullmäktige bolaget en kommunal borgen om 50 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade , att utöka borgen med ytterligare 50 miljoner kronor till totalt 100 miljoner kronor. Bolaget anmäler nu att lånebehovet snart överstiger borgensbeloppet varför det bör höjas. Nästan hela borgenssumman utnyttjas idag som säkerhet vid upplånade krediter. Kommunen har gett bolaget i uppdrag att uppföra ytterligare byggnader, bl. a. förskolor i Hillared, Sexdrega och Svenljunga. Bolaget är därför i behov av ytterligare kommunal borgen. Bolaget anger en total borgenssumma om 150 miljoner kronor som lämplig i nuläget. Beslutsunderlag Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, inkommen 19 juni 2013 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson, daterad 20 juni 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 169/2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Såsom för egen skuld ingå borgen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s låneförpliktelser med ytterligare 50 miljoner kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive högsta belopp. Expedieras till Kommunfullmäktige

18 Kommunstyrelsen Löneväxling till pensionsförsäkring Sammanfattning Att erbjuda medarbetare möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring är ett led i att göra kommunen till en än attraktivare arbetsgivare. Löneväxling är i princip en förlängning av det privata pensionssparandet men saknar en övre beloppsgräns, (privat pensionssparande är maximerat till kr/år). Förutom möjligheten för medarbetaren att ha ett högre pensionsparande kan kommunen lägga till 5 % på den valda löneväxlingen eftersom löneskatt på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgifter på lön. Löneväxling till pensionsförsäkring är kostnadsneutral för arbetsgivaren förutom viss administration med registrering av löneväxling i personalsystem och betalning av fakturor. Tranemo kommun erbjuder löneväxling sedan 2012 varför policy, regelverk och rutiner i föreslaget upplägg för Svenljunga kommun är identiskt med det i Tranemo. Yrkanden Johan Björkman yrkar på återremiss för att utreda om 65 år är möjligt att införa som lägsta ålder för utbetalning. Beslutsunderlag Förslag på styrdokument Policy för löneväxling till pensionsförsäkring Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson daterad 24 juli 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 170/2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutade om återremiss på ärendet för att utreda om 65 år är möjligt att införa som lägsta ålder för utbetalning.

19 Kommunstyrelsen Utökad låneram Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 96, om en utökad låneram till 150 mkr. De senaste årens underskott i kommunens ekonomi tillsammans med fortsatt relativt hög investeringstakt har lett till att den totala låneramen snart kommer att utnyttjas. Under hösten kommer medfinansiering och förskottering av medel för riksväg 27 leda till en ytterligare påfrestning på likviditeten. Kommunens kreditbehov kommer kvarstå på en hög nivå under längre tidsperiod. En kreditpolicy som anger vilka riktlinjer som ska gälla vid upplåning bör tas fram. Beredning Tjänsteskrivelse från Berit Svensson daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Den totala låneramen utökas med 50 mkr till 200 mkr. I vad omfattning låneramen utnyttjas till upplåning avgörs av kommunens ekonomichef. Expedieras till Ekonomienheten

20 Kommunstyrelsen Begäran om investeringsmedel för exploatering i norra Torstorp Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni 2013 att bygga en ny förskola i ett område i norra Torstorp i Svenljunga. Området är ännu inte exploaterat med vägar, VA, dränering, el och kommunikation. För att bygget ska kunna påbörjas måste exploateringen komma till stånd. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ungefär halva området exploateras i detta skede vilket skulle innebära att ett tiotal tomter blir tillgängliga för byggnation av småhus samt att tomten till förskolan blir åtkomlig. Kostnadsberäkningen för att genomföra åtgärder har utförts med hjälp av den entreprenör som kommunen har ramavtal med. Total summa för att genomföra denna del av exploateringen beräknas till 3 miljoner kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Fredrik Ekberg daterad 12 juni 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 148/2013 Yrkanden Stefan Carlsson (S) yrkar avslag. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Carlssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämnden beviljas investeringsmedel med 3 miljoner kronor för att genomföra exploatering av del av norra Torstorp för att möjliggöra byggnation av en förskola i området. Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Kerstin Göss Lindh, Gunnel Johansson, Anders Fransson och Annika Bouvin) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen Begäran om tilläggsanslag för inköp av nya inventarier till ny fritidsgård i centrumområdet Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat ( 84/2013) att flytta fritidsgården till en lokal på Kindsvägen 16 A. Lokalen ska renoveras innan verksamheten kan flytta in. Hittills har fritidsgården varit inredd med begagnade möbler. Ett tillskott på kronor bedöms rimligt för inköp av nya inventarier, för att öka trivseln för ungdomarna. Fritidsenheten har beviljade medel från Folkhälsorådet på kronor för att hålla fritidsgården öppen under sommaren. Ett överskott om kronor har uppkommit och detta har Folkhälsorådet beslutat lägga på inredning till den nya fritidsgården. Därför ansöker samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag på kronor. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 85/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 172/2013 Förslag Eva Johansson (C) föreslår att inga medel ges till detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för arbetsutskottets förslag Nej-röst för Eva Johanssons förslag Omröstningsresultat Med 4 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden inte får något tilläggsanslag för inköp av inventarier till fritidsgården. Forts.

22 Kommunstyrelsen Forts. 134 Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Kerstin Göss Lindh, Gunnel Johannsson, Anders Fransson och Annika Bouvin) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen

23 Kommunstyrelsen Förändring av valdistrikt Sammanfattning Storleken på valdistrikten finns angivet i Vallagen (SFS 2005:837) kap.4 17 Ett valdistrikt skall omfatta mellan och röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än eller fler än röstberättigade. Länsstyrelsen föreslår att valdistriktet Hillared går in i Sexdrega-Roasjö samt att Örsås-Revesjö går in i Högvad. På detta sätt skapar vi två valdistrikt som uppfyller Vallagens krav. Varje valdistrikt ska dessutom vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att en valkrets inte får delas upp i enklaver. Detta innebär att det av kommunfullmäktige fattade beslutet om begärd ändring (KF 120/2013) hos Länsstyrelsen, inte är giltigt. Det nyckelkodsområde som föreslogs flyttas från Svenljunga-Redslared till Svenljunga-Ullasjö gränsar inte där emot. Kanslienheten har därför tagit fram ett nytt förslag, där nyckelkodsområdena 11101, och 11400, vilka alla gränsar mot valdistrikt Svenljunga-Ullasjö övergår dit från Svenljunga-Redslared samt att valdistriktet Hillared går in i Sexdrega-Roasjö och att Örsås-Revesjö går in i Högvad. Om föreslagna förändringar genomförs ser valdistrikten i Svenljunga kommun ut som följer Valdistrikt Invånare >18 år Hillared-Sexdrega-Roasjö 1797 Svenljunga-Ullasjö 1645 Svenljunga-Redslared 1766 Högvad-Örsås-Revesjö 1784 Kindaholm 1260 Valnämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet KF 120/2013 upphävs. Forts.

24 Kommunstyrelsen Forts. 135 Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra valdistriktsindelningen i enlighet med förslaget. Nyckelkodsområdena 11101, och 11400, vilka alla gränsar mot valdistrikt Svenljunga-Ullasjö, övergår dit från Svenljunga-Redslared, samt att Hillared går in i Sexdrega- Roasjös valdistrikt och att Örsås-Revesjö går in i Högvads valdistrikt.

25 Kommunstyrelsen Meddelanden Följande meddelanden läggs till handlingarna, Samhällsbyggnadsnämnden ny placering av fritidsgården ( 894/2013) Samhällsbyggnadsnämnden Återvinningscentralen på Bergsäter ( 96/2013) Barn- och utbildningsnämnden Rivning av lokaler, Bullerbyn Sexdrega Förskola ( 45/2013) Barn- och utbildningsnämnden Akuta reparationer Håcksviks förskola ( 44/2013) Revisorerna Granskningsrapport Lex Maria och Lex Sarah Barn- och utbildningsnämnden Ombyggnad HWC i Mogaskolan ( 59/2013) Socialnämnden Personalsituationen inom myndighetsutövningen ( 89/2013) Socialnämnden Ansökan från BRIS ( 107/2013) Socialnämnden Barnahusverksamhet i Södra Älvsborg ( 108/2013) Kommunfullmäktige ny ersättare i kommunstyrelsen

26 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna, Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 161, Kanslichefens beslut 1004/13 Anställning receptionist 1005/13 Anställning receptionist 1006/13 Anställning receptionist 1007/13 Anställning receptionist Ekonomichefens beslut 2009/13 Avskrivning fordran 2010/13 Avskrivning fordran 2011/13 Avskrivning fordran 2012/13 Avskrivning fordran 2013/13 Avskrivning fordran Ordförandens beslut Fullmakt till kommunjurist Risto Kokko

27 Kommunstyrelsen Övriga frågor Monica Björsell (C) lägger fram ett förslag om integration i samverkan med byalagen i kommunen. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer