Kommunstyrelsen Kommunhuset, Svenljunga kl Ajournering Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl Ajournering Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C) Gunnar Lagberg (M) Stefan Carlsson (S) Barbro Johansson (C) Johan Björkman (M) Stig Nilsson (KD) Roger Axelsson (M) Anders Fransson (S) Tommy Stensson (C) Annika Bouvin (S) Monica Björsell (C) Owe Lundin (FP) Kerstin Göss Lindh (S) Gunnel Johansson (S) Övriga deltagare Magnus Nilsson, kommunchef Lena Spjuth, tf. kommunsekreterare Ullabritt Martinson, socialchef Berit Svensson, ekonomichef 126, Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef Jonas Widerström, utvecklingschef 122 Hans-Erik Olofsson, VD Svenbo 122 Åhörare Utses att justera Stefan Carlsson Justeringens plats och tid Kommunhuset Svenljunga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Spjuth Organ Ordförande Justerande Eva Johansson Stefan Carlsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Lena Spjuth

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Presentation ny personalchef Nya personalchefen för Svenljunga och Tranemo kommuner Karolina Wikmyr presenterade sig.

3 Kommunstyrelsen Informationspunkt Kajsa Lager Brink och Thomas Gull presenterade vad Svenljunga Köping Handel och Service har gjort under året enligt de kriterier som finns i underlaget för sponsringen från kommunen.

4 Kommunstyrelsen Förvärv av bostadsfastigheter till större familjer Sammanfattning Utvecklingsenheten/integration har ett behov av bostäder till större familjer, 7-12 personer. Möjlighet att hyra så stora lägenheter finns inte i Svenljunga kommun. Utvecklingsenheten/integration ser idag ett framtida behov av 4-5 bostadsfastigheter för större familjer. Om behovet minskar ska fastigheterna kunna avyttras snarast möjligt. Utvecklingsenheten/integration kommer efter förvärvandet att kunna disponera bostadsfastigheterna i samråd med Svenljunga Verksamhetslokaler AB utifrån det behov som finns. Beslutsunderlag Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, inkommen 11 juni 2013 Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jonas Widerström daterad 19 augusti 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 177/2013 Förslag Eva Johansson (C) föreslår att antalet prisbasbelopp sänks till 20 och att förvärv endast ska ske i undantagsfall då alla andra möjligheter är uttömda. Beslutsgång Eva Johanssons förslag ställdes mot arbetsutskottets och kommunstyrelsen beslutade bifalla Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Svenljunga Verksamhetslokaler AB får i uppdrag att under en treårsperiod förvärva högst fem bostadsfastigheter till en kostnad av maximalt 20 prisbasbelopp*/fastighet. *Prisbasbelopp 2013 = kr Förvärv ska endast ske i undantagsfall då alla andra möjligheter är uttömda.

5 Kommunstyrelsen månaders uppföljning av socialnämndens ekonomi - redovisning uppdrag Sammanfattning 8 månaders uppföljning föredrogs av socialchef Ullabritt Martinson samt redovisning av uppdrag från föregående KS (konkreta åtgärder 2013) Förslag Eva Johansson (C) föreslår följande förslag att kommunstyrelsen beslutar att anlita externt stöd för att återfå kostnadskontrollen inom socialnämndens verksamhet. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla externt företag som ska kartlägga socialförvaltningens kostnader och föreslå konkreta beräknade åtgärder för att bromsa kostnadsflödet. Insatsen ska ske skyndsamt, ledas av kommunchefen och återredovisas till Ks snarast dock senast vid årsskiftet. Medel maximeras till kr och tas från Ks oförutsett, drift, För att optimera nyttan ska denna insats samordnas med soc. eget påbörjade analysarbete. (Ensolution) Förslag Stefan Carlsson (S) föreslår avslag på ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anlita externt stöd för att återfå kostnadskontrollen inom socialnämndens verksamhet. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla externt företag som ska kartlägga socialförvaltningens kostnader och föreslå konkreta beräknade åtgärder för att bromsa kostnadsflödet. Insatsen ska ske skyndsamt, ledas av kommunchefen och återredovisas till Ks snarast dock senast vid årsskiftet. Forts.

6 Kommunstyrelsen Forts. 123 Medel maximeras till kr och tas från Ks oförutsett, drift, För att optimera nyttan ska denna insats samordnas med soc. eget påbörjade analysarbete. (Ensolution) Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Kerstin Göss Lindh, Gunnel Johansson, Anders Fransson och Annika Bouvin) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Barbro Johansson (C) vill lägga följande anteckning till protokollet, Jag har stor respekt för det ansvar som kommunstyrelsen har i den uppkomna ekonomiska situationen. Men jag anser att Socialnämnden ska få arbetsro och kunna fullfölja sitt beslut att anlita ett välrenommerat företag, Ensolution, för en genomlysning av Socialnämndens samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen beslutar att protokollsanteckningen får göras. Expedieras till Socialnämnden

7 Kommunstyrelsen Ersättning personlig assistans Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 25 april 2013 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till förändring av timersättning till privata bolag. Svenljunga kommun ger idag en ersättning som är densamma som staten fastställer årligen, det vill säga för 2013 är ersättningen 275 kr per timma. Denna ersättning täcker mer än väl de kostnader som den privata utföraren har för att verkställa de beviljade insatserna. Enligt en Kammarättsdom i Jönköping, mål , fastställer rätten att skälig ersättning kan vara densamma som kommunens egenkostnad för den utförda assistansen. För Svenljunga kommuns del beräknas egenkostnaden för personlig assistans enligt LSS 9 2 för 2013 vara 237 kr per timme. Socialförvaltningen föreslår en sänkning av ersättningen till 237 kronor per timme. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Katarina Halovanic daterad 24 april 2013 Konsekvensbeskrivning från verksamhetschef Katarina Halovanic daterad 29 maj 2013 Socialnämndens protokoll 71/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 173/2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänner förslaget till ny timersättning för personlig assistans enligt LSS 9 2. Ersättningen fastställs till 237 kr per timme för år Beloppet uppräknas årligen med avtalad lönekostnadsökning samt förändrad lagstadgad POpålägg. Om de privata assistansanordnarnas kostnader överstiger den beslutade timersättningen kan timersättningen höjas i de fall där assistansbolagen kan styrka att de utökade kostnaderna är skäliga. Maxbeloppet som betalas ut är Försäkringskassans schablonbelopp på 275 kr/timmen för år Den föreslagna ändringen ska gälla så snart som möjligt efter att beslutet är fattat. Forts

8 Kommunstyrelsen Forts 124 Expedieras till Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning I samband med att nya mallar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter tagits fram har personalfunktionen även tagit fram ett förslag till revidering av nu gällande Arbetsmiljöstrategi. Förslaget föreslås ersätta Arbetsmiljöstrategin som fastställdes av kommunfullmäktige Beredning Den nu gällande Arbetsmiljöstrategin fastställdes av kommunfullmäktige Strategin består av områdena 1 Allmänt, 2 Vision, 3 Långsiktigt mål, 4 Prioritering, 5 Organisation, ansvar och befogenheter, 6 Kompetensutveckling, 7 Omvärldsfaktorer, 8 Genomförande samt 9 Dokumentation. I arbetsmiljöstrategin nämns under punkt 9 Dokumentation att strategin ska utmynna i en arbetsmiljöpolicy som ska utvärderas vart fjärde år. Strategin i sig ska också revideras vart fjärde år. Inget av detta har blivit gjort. För att underlätta och förenkla det framtida arbetet har personalfunktionen tagit fram ett förslag till Arbetsmiljöpolicy som föreslås ersätta Arbetsmiljöstrategin. Eftersom det enligt arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 5 ska finnas en arbetsmiljöpolicy hos arbetsgivare som har minst tio arbetstagare i verksamheten är det lämpligt att dokumentet kallas just Arbetsmiljöpolicy. Utgångspunkten för förslaget är det systematiska arbetsmiljöarbetet och innehåller rubrikerna: Allmänt, Långsiktiga mål, Hur ska vi nå de långsiktiga målen? samt Samverkan och arbetsmiljöpolicy. Förslaget har diskuterats i kommunledningsgruppen och i CESAM under våren vid ett flertal tillfällen. Forts

10 Kommunstyrelsen Forts 125 Beslutsunderlag Förslag på arbetsmiljöpolicy Tjänsteskrivelse från Tf. personalchef Chresten Nielsen, daterad 30 maj 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 147/2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Antar förslaget till arbetsmiljöpolicy. Expedieras till Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Månadsuppföljning från nämnderna Berit Svensson redogjorde för uppföljning av nämnderna Vi noterar informationen till protokollet.

12 Kommunstyrelsen Uppföljning 8 månader kommunstyrelsens egen Sammanfattning Ekonom Annette Sjöberg föredrar ärendet. Beslutsunderlag 8 månaders uppföljning kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 167/2013 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Godkänner kommunstyrelsens 8 månaders uppföljning. Fullmäktiges direktiv om mesta möjliga överskott ska eftersträvas. Expedieras till Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen Rapport avseende uppföljning av intern kontroll 2012 och granskningsplan för 2013 Sammanfattning Rapporten utgör svar på de uppdrag kommunfullmäktige lämnade till nämnder och styrelse våren 2012 och som nämnder och styrelse i sin tur uppdrog åt förvaltningarna. Uppföljning av gemensamma granskningsområden 2012 Bilaga 1: ekonomienhetens processer Bilaga 2: personalenhetens processer Bilaga 3: socialnämndens processer Förslag på gemensamma granskningsområden 2013 Bilaga 4: förslag till intern kontrollplan 2013 Beslutsunderlag Bilagorna 1-3 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 47/2013 Socialnämndens protokoll 69/2013 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 91/2013 Kommunstyrelsens protokoll 106/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 168/2013 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Genomförda granskningar 2012 och förslag på åtgärder godkänns. Förslag på granskningsområden 2013 enligt bilaga 4 godkänns. Expedieras till Kommunstyrelsen

14 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Återremiss Sammanfattning Verksamhetsplan återremitterades av kommunfullmäktige Motiveringen kan sammanfattas med att socialdemokraterna anser att kommunens budget för 2014 är underbalanserad med minst 10 miljoner kronor. Underbalanseringen ligger på socialnämnden och man vill att nämnden redovisar hur budgeten för 2014 ska hamna på ram. Socialnämndens förslag till budget för 2014, som behandlades i socialnämnden , låg 1,3 mkr under ram. Kommunstyrelsen förslår att nämnden erhåller ramtillskott med 1,3 mkr, så att fullmäktigebudgeten för socialnämnden ligger på ram. Under hösten skall nämnden ta fram en detaljbudget och omprioritera verksamheten efter förändrade behov. Enligt Svenljunga kommuns ekonomiska styrprinciper och förutsättningar är anslagsbindningsområdet nämnd, m. a. o. kan nämnden utan beslut från kommunfullmäktige omfördela resurser mellan enheter/verksamheter. Mål ska uppnås inom beslutad budget. Är detta inte möjligt skall budget prioriteras. Nämnden skall i sådana fall redovisa vad som krävs för att nå mål för omformulering av mål alternativt ytterligare tilldelning av resurser. Om socialnämnden kommer fram till att det krävs omformulering av fullmäktigemålen eller ytterligare tilldelning av resurser skall nämnden alltså fatta beslut om att lyfta höstbudgeten till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Verksamhetsplan för kommunen Kommunfullmäktiges protokoll 138/2013 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson och Kommunchef Magnus Nilsson daterad 5 september 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 171/2013 Yrkanden Monica Björsell (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag men att barn- och utbildningsnämnden får utökad ram för kostnaden för att behålla Mjöbäcks skola och att kommunstyrelsens konto för oförutsett minskas med 1 miljon kronor. Forts.

15 Kommunstyrelsen Forts. 129 Johan Björkman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att stänga en skola i Högvad. Owe Lundin (FP) yrkar bifall till Monica Björsells förslag. Stefan Carlsson (S) yrkar bifall till Johan Björkmans tilläggsförslag. Beslutsgång Ordföranden frågar på Monica Björsells förslag och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden frågar på Johan Björkmans tilläggsförslag och kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Johan Björkmans tillägg. Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Barn- och utbildningsnämndens besparingsförslag med förändrad skolstruktur i Högvads rektorsområde, vilket innebär nedläggning av Mjöbäcks skola, godkänns. Synnerliga skäl åberopas när det gäller återställande av tidigare års underskott i balanskravsavstämningen. Förändrat inkomst- och kostnadsutjämningssystem möjliggör högre resultatnivåer utan stora neddragningar i kommunens verksamhet fr.o.m Detta motiverar att kommunen återställer tidigare års underskott mot balanskravet under en längre period är tre år. Åtgärdsplanen är att balanskravet ska vara fullt återställt senast Följande ägardirektiv till Svenljunga Verksamhetslokaler AB skall inkluderas i verksamhetsplan : Svenljunga Verksamhetslokaler AB förväntas redovisa plan i ekonomisk balans 2015 och Verksamhetsplanen för koncernen godkänns. Kommunstyrelsen ska fortsätta att noggrant bevaka socialnämndens fortsatta ekonomiska utveckling. Barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att stänga en skola i Högvad. Forts.

16 Kommunstyrelsen Forts 129 Reservation C- gruppen (Eva Johansson, Monica Björsell, Tommy Stensson, Barbro Johansson) samt Owe Lundin (FP) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Behov av ökad kommunal borgen till Svenljunga Verksamhetslokaler AB Sammanfattning Vid bildandet av Svenljunga Verksamhetslokaler AB beviljade kommunfullmäktige bolaget en kommunal borgen om 50 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade , att utöka borgen med ytterligare 50 miljoner kronor till totalt 100 miljoner kronor. Bolaget anmäler nu att lånebehovet snart överstiger borgensbeloppet varför det bör höjas. Nästan hela borgenssumman utnyttjas idag som säkerhet vid upplånade krediter. Kommunen har gett bolaget i uppdrag att uppföra ytterligare byggnader, bl. a. förskolor i Hillared, Sexdrega och Svenljunga. Bolaget är därför i behov av ytterligare kommunal borgen. Bolaget anger en total borgenssumma om 150 miljoner kronor som lämplig i nuläget. Beslutsunderlag Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, inkommen 19 juni 2013 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson, daterad 20 juni 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 169/2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Såsom för egen skuld ingå borgen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s låneförpliktelser med ytterligare 50 miljoner kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive högsta belopp. Expedieras till Kommunfullmäktige

18 Kommunstyrelsen Löneväxling till pensionsförsäkring Sammanfattning Att erbjuda medarbetare möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring är ett led i att göra kommunen till en än attraktivare arbetsgivare. Löneväxling är i princip en förlängning av det privata pensionssparandet men saknar en övre beloppsgräns, (privat pensionssparande är maximerat till kr/år). Förutom möjligheten för medarbetaren att ha ett högre pensionsparande kan kommunen lägga till 5 % på den valda löneväxlingen eftersom löneskatt på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgifter på lön. Löneväxling till pensionsförsäkring är kostnadsneutral för arbetsgivaren förutom viss administration med registrering av löneväxling i personalsystem och betalning av fakturor. Tranemo kommun erbjuder löneväxling sedan 2012 varför policy, regelverk och rutiner i föreslaget upplägg för Svenljunga kommun är identiskt med det i Tranemo. Yrkanden Johan Björkman yrkar på återremiss för att utreda om 65 år är möjligt att införa som lägsta ålder för utbetalning. Beslutsunderlag Förslag på styrdokument Policy för löneväxling till pensionsförsäkring Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson daterad 24 juli 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 170/2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutade om återremiss på ärendet för att utreda om 65 år är möjligt att införa som lägsta ålder för utbetalning.

19 Kommunstyrelsen Utökad låneram Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 96, om en utökad låneram till 150 mkr. De senaste årens underskott i kommunens ekonomi tillsammans med fortsatt relativt hög investeringstakt har lett till att den totala låneramen snart kommer att utnyttjas. Under hösten kommer medfinansiering och förskottering av medel för riksväg 27 leda till en ytterligare påfrestning på likviditeten. Kommunens kreditbehov kommer kvarstå på en hög nivå under längre tidsperiod. En kreditpolicy som anger vilka riktlinjer som ska gälla vid upplåning bör tas fram. Beredning Tjänsteskrivelse från Berit Svensson daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Den totala låneramen utökas med 50 mkr till 200 mkr. I vad omfattning låneramen utnyttjas till upplåning avgörs av kommunens ekonomichef. Expedieras till Ekonomienheten

20 Kommunstyrelsen Begäran om investeringsmedel för exploatering i norra Torstorp Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni 2013 att bygga en ny förskola i ett område i norra Torstorp i Svenljunga. Området är ännu inte exploaterat med vägar, VA, dränering, el och kommunikation. För att bygget ska kunna påbörjas måste exploateringen komma till stånd. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ungefär halva området exploateras i detta skede vilket skulle innebära att ett tiotal tomter blir tillgängliga för byggnation av småhus samt att tomten till förskolan blir åtkomlig. Kostnadsberäkningen för att genomföra åtgärder har utförts med hjälp av den entreprenör som kommunen har ramavtal med. Total summa för att genomföra denna del av exploateringen beräknas till 3 miljoner kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Fredrik Ekberg daterad 12 juni 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 148/2013 Yrkanden Stefan Carlsson (S) yrkar avslag. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Carlssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämnden beviljas investeringsmedel med 3 miljoner kronor för att genomföra exploatering av del av norra Torstorp för att möjliggöra byggnation av en förskola i området. Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Kerstin Göss Lindh, Gunnel Johansson, Anders Fransson och Annika Bouvin) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen Begäran om tilläggsanslag för inköp av nya inventarier till ny fritidsgård i centrumområdet Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat ( 84/2013) att flytta fritidsgården till en lokal på Kindsvägen 16 A. Lokalen ska renoveras innan verksamheten kan flytta in. Hittills har fritidsgården varit inredd med begagnade möbler. Ett tillskott på kronor bedöms rimligt för inköp av nya inventarier, för att öka trivseln för ungdomarna. Fritidsenheten har beviljade medel från Folkhälsorådet på kronor för att hålla fritidsgården öppen under sommaren. Ett överskott om kronor har uppkommit och detta har Folkhälsorådet beslutat lägga på inredning till den nya fritidsgården. Därför ansöker samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag på kronor. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 85/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 172/2013 Förslag Eva Johansson (C) föreslår att inga medel ges till detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för arbetsutskottets förslag Nej-röst för Eva Johanssons förslag Omröstningsresultat Med 4 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden inte får något tilläggsanslag för inköp av inventarier till fritidsgården. Forts.

22 Kommunstyrelsen Forts. 134 Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Kerstin Göss Lindh, Gunnel Johannsson, Anders Fransson och Annika Bouvin) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen

23 Kommunstyrelsen Förändring av valdistrikt Sammanfattning Storleken på valdistrikten finns angivet i Vallagen (SFS 2005:837) kap.4 17 Ett valdistrikt skall omfatta mellan och röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än eller fler än röstberättigade. Länsstyrelsen föreslår att valdistriktet Hillared går in i Sexdrega-Roasjö samt att Örsås-Revesjö går in i Högvad. På detta sätt skapar vi två valdistrikt som uppfyller Vallagens krav. Varje valdistrikt ska dessutom vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att en valkrets inte får delas upp i enklaver. Detta innebär att det av kommunfullmäktige fattade beslutet om begärd ändring (KF 120/2013) hos Länsstyrelsen, inte är giltigt. Det nyckelkodsområde som föreslogs flyttas från Svenljunga-Redslared till Svenljunga-Ullasjö gränsar inte där emot. Kanslienheten har därför tagit fram ett nytt förslag, där nyckelkodsområdena 11101, och 11400, vilka alla gränsar mot valdistrikt Svenljunga-Ullasjö övergår dit från Svenljunga-Redslared samt att valdistriktet Hillared går in i Sexdrega-Roasjö och att Örsås-Revesjö går in i Högvad. Om föreslagna förändringar genomförs ser valdistrikten i Svenljunga kommun ut som följer Valdistrikt Invånare >18 år Hillared-Sexdrega-Roasjö 1797 Svenljunga-Ullasjö 1645 Svenljunga-Redslared 1766 Högvad-Örsås-Revesjö 1784 Kindaholm 1260 Valnämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet KF 120/2013 upphävs. Forts.

24 Kommunstyrelsen Forts. 135 Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra valdistriktsindelningen i enlighet med förslaget. Nyckelkodsområdena 11101, och 11400, vilka alla gränsar mot valdistrikt Svenljunga-Ullasjö, övergår dit från Svenljunga-Redslared, samt att Hillared går in i Sexdrega- Roasjös valdistrikt och att Örsås-Revesjö går in i Högvads valdistrikt.

25 Kommunstyrelsen Meddelanden Följande meddelanden läggs till handlingarna, Samhällsbyggnadsnämnden ny placering av fritidsgården ( 894/2013) Samhällsbyggnadsnämnden Återvinningscentralen på Bergsäter ( 96/2013) Barn- och utbildningsnämnden Rivning av lokaler, Bullerbyn Sexdrega Förskola ( 45/2013) Barn- och utbildningsnämnden Akuta reparationer Håcksviks förskola ( 44/2013) Revisorerna Granskningsrapport Lex Maria och Lex Sarah Barn- och utbildningsnämnden Ombyggnad HWC i Mogaskolan ( 59/2013) Socialnämnden Personalsituationen inom myndighetsutövningen ( 89/2013) Socialnämnden Ansökan från BRIS ( 107/2013) Socialnämnden Barnahusverksamhet i Södra Älvsborg ( 108/2013) Kommunfullmäktige ny ersättare i kommunstyrelsen

26 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna, Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 161, Kanslichefens beslut 1004/13 Anställning receptionist 1005/13 Anställning receptionist 1006/13 Anställning receptionist 1007/13 Anställning receptionist Ekonomichefens beslut 2009/13 Avskrivning fordran 2010/13 Avskrivning fordran 2011/13 Avskrivning fordran 2012/13 Avskrivning fordran 2013/13 Avskrivning fordran Ordförandens beslut Fullmakt till kommunjurist Risto Kokko

27 Kommunstyrelsen Övriga frågor Monica Björsell (C) lägger fram ett förslag om integration i samverkan med byalagen i kommunen. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen 2013-06-17 1. Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Ajournering 16.00 16.15 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-06-17 1. Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Ajournering 16.00 16.15 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Ajournering 16.00 16.15 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Plats och tid Måndagen 12 maj 2014 kl. 18.00 21.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 19.00 19.20 ande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Tjänstemän Ida Josefsson, kommunsekreterare Michaela

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag 16 juni 2014 kl. 14.00 17.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 16.15 16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C), ordförande Stefan Carlsson (S) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-24 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 (Ajournering 15.30 16.05) Beslutande Eva Johansson (C) Stefan Carlsson (S) Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 3 november 2014 kl. 16.30-, Kommunhuset, Svenljungasalen Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-01-30 1

Kommunstyrelsen 2012-01-30 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-30 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl

Kommunfullmäktige Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2009-10-26 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.15 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Risto Kokko Torkel Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-05-19 1

Kommunstyrelsen 2008-05-19 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-05-19 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 17.30 Beslutande Eva Johansson (c) ej 84 Stefan Carlsson (s) kl 14.00 17.10 (beslut 84,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Jonas Adelsten Kristiansen (S) och Owe Lundin (FP) Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 3 september 2014, kl Paragrafer 76-87

Jonas Adelsten Kristiansen (S) och Owe Lundin (FP) Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 3 september 2014, kl Paragrafer 76-87 Plats och tid ande Ledamöter Måndagen 1 september 2014 kl. 18.00 19.30, Kommunhuset, venljungasalen Rune Peterson (C), ordförande Dag Forsström (), 1:e vice ordförande Gunnar Lagberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anders Leijonhielm (LBPO) Peter Kobbe (FP) Martin Törnell (SD) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Leijonhielm (LBPO) Peter Kobbe (FP) Martin Törnell (SD) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokoll Plats och tid Beslutande Ledamöter Tisdag 19 april 2016 kl. 18.00 18.30, Svenljungasalen söder, kommunhuset Ajournering Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag 28 april 2014 kl. 08.30 16.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C), ordförande Stefan Carlsson (S) Johan Björkman (M) Tommy

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-06-11 1

Kommunstyrelsen 2007-06-11 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2007-06-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Beslutande Eva Johansson (c) Stefan Carlsson (s) Michael Pettersson (m) Gunnar Lagberg

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag 27 januari 2014 kl. 14.00 18.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C), ordförande Stefan Carlsson (S) Johan Björkman (M) Tommy

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-11-14 1. Eva Johansson (C) Gunnar Lagberg (M)

Kommunstyrelsen 2011-11-14 1. Eva Johansson (C) Gunnar Lagberg (M) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.00 (Ajournering 17.00 17.30) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer