Kommunstyrelsen Kommunhuset, Svenljunga kl Ajournering Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl Ajournering Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C) Gunnar Lagberg (M) Stefan Carlsson (S) Barbro Johansson (C) Johan Björkman (M) Stig Nilsson (KD) Roger Axelsson (M) Anders Fransson (S) Tommy Stensson (C) Annika Bouvin (S) Monica Björsell (C) Owe Lundin (FP) Kerstin Göss Lindh (S) Gunnel Johansson (S) Övriga deltagare Magnus Nilsson, kommunchef Lena Spjuth, tf. kommunsekreterare Ullabritt Martinson, socialchef Berit Svensson, ekonomichef 126, Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef Jonas Widerström, utvecklingschef 122 Hans-Erik Olofsson, VD Svenbo 122 Åhörare Utses att justera Stefan Carlsson Justeringens plats och tid Kommunhuset Svenljunga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Spjuth Organ Ordförande Justerande Eva Johansson Stefan Carlsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Lena Spjuth

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Presentation ny personalchef Nya personalchefen för Svenljunga och Tranemo kommuner Karolina Wikmyr presenterade sig.

3 Kommunstyrelsen Informationspunkt Kajsa Lager Brink och Thomas Gull presenterade vad Svenljunga Köping Handel och Service har gjort under året enligt de kriterier som finns i underlaget för sponsringen från kommunen.

4 Kommunstyrelsen Förvärv av bostadsfastigheter till större familjer Sammanfattning Utvecklingsenheten/integration har ett behov av bostäder till större familjer, 7-12 personer. Möjlighet att hyra så stora lägenheter finns inte i Svenljunga kommun. Utvecklingsenheten/integration ser idag ett framtida behov av 4-5 bostadsfastigheter för större familjer. Om behovet minskar ska fastigheterna kunna avyttras snarast möjligt. Utvecklingsenheten/integration kommer efter förvärvandet att kunna disponera bostadsfastigheterna i samråd med Svenljunga Verksamhetslokaler AB utifrån det behov som finns. Beslutsunderlag Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, inkommen 11 juni 2013 Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jonas Widerström daterad 19 augusti 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 177/2013 Förslag Eva Johansson (C) föreslår att antalet prisbasbelopp sänks till 20 och att förvärv endast ska ske i undantagsfall då alla andra möjligheter är uttömda. Beslutsgång Eva Johanssons förslag ställdes mot arbetsutskottets och kommunstyrelsen beslutade bifalla Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Svenljunga Verksamhetslokaler AB får i uppdrag att under en treårsperiod förvärva högst fem bostadsfastigheter till en kostnad av maximalt 20 prisbasbelopp*/fastighet. *Prisbasbelopp 2013 = kr Förvärv ska endast ske i undantagsfall då alla andra möjligheter är uttömda.

5 Kommunstyrelsen månaders uppföljning av socialnämndens ekonomi - redovisning uppdrag Sammanfattning 8 månaders uppföljning föredrogs av socialchef Ullabritt Martinson samt redovisning av uppdrag från föregående KS (konkreta åtgärder 2013) Förslag Eva Johansson (C) föreslår följande förslag att kommunstyrelsen beslutar att anlita externt stöd för att återfå kostnadskontrollen inom socialnämndens verksamhet. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla externt företag som ska kartlägga socialförvaltningens kostnader och föreslå konkreta beräknade åtgärder för att bromsa kostnadsflödet. Insatsen ska ske skyndsamt, ledas av kommunchefen och återredovisas till Ks snarast dock senast vid årsskiftet. Medel maximeras till kr och tas från Ks oförutsett, drift, För att optimera nyttan ska denna insats samordnas med soc. eget påbörjade analysarbete. (Ensolution) Förslag Stefan Carlsson (S) föreslår avslag på ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anlita externt stöd för att återfå kostnadskontrollen inom socialnämndens verksamhet. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla externt företag som ska kartlägga socialförvaltningens kostnader och föreslå konkreta beräknade åtgärder för att bromsa kostnadsflödet. Insatsen ska ske skyndsamt, ledas av kommunchefen och återredovisas till Ks snarast dock senast vid årsskiftet. Forts.

6 Kommunstyrelsen Forts. 123 Medel maximeras till kr och tas från Ks oförutsett, drift, För att optimera nyttan ska denna insats samordnas med soc. eget påbörjade analysarbete. (Ensolution) Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Kerstin Göss Lindh, Gunnel Johansson, Anders Fransson och Annika Bouvin) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Barbro Johansson (C) vill lägga följande anteckning till protokollet, Jag har stor respekt för det ansvar som kommunstyrelsen har i den uppkomna ekonomiska situationen. Men jag anser att Socialnämnden ska få arbetsro och kunna fullfölja sitt beslut att anlita ett välrenommerat företag, Ensolution, för en genomlysning av Socialnämndens samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen beslutar att protokollsanteckningen får göras. Expedieras till Socialnämnden

7 Kommunstyrelsen Ersättning personlig assistans Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 25 april 2013 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till förändring av timersättning till privata bolag. Svenljunga kommun ger idag en ersättning som är densamma som staten fastställer årligen, det vill säga för 2013 är ersättningen 275 kr per timma. Denna ersättning täcker mer än väl de kostnader som den privata utföraren har för att verkställa de beviljade insatserna. Enligt en Kammarättsdom i Jönköping, mål , fastställer rätten att skälig ersättning kan vara densamma som kommunens egenkostnad för den utförda assistansen. För Svenljunga kommuns del beräknas egenkostnaden för personlig assistans enligt LSS 9 2 för 2013 vara 237 kr per timme. Socialförvaltningen föreslår en sänkning av ersättningen till 237 kronor per timme. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Katarina Halovanic daterad 24 april 2013 Konsekvensbeskrivning från verksamhetschef Katarina Halovanic daterad 29 maj 2013 Socialnämndens protokoll 71/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 173/2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänner förslaget till ny timersättning för personlig assistans enligt LSS 9 2. Ersättningen fastställs till 237 kr per timme för år Beloppet uppräknas årligen med avtalad lönekostnadsökning samt förändrad lagstadgad POpålägg. Om de privata assistansanordnarnas kostnader överstiger den beslutade timersättningen kan timersättningen höjas i de fall där assistansbolagen kan styrka att de utökade kostnaderna är skäliga. Maxbeloppet som betalas ut är Försäkringskassans schablonbelopp på 275 kr/timmen för år Den föreslagna ändringen ska gälla så snart som möjligt efter att beslutet är fattat. Forts

8 Kommunstyrelsen Forts 124 Expedieras till Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning I samband med att nya mallar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter tagits fram har personalfunktionen även tagit fram ett förslag till revidering av nu gällande Arbetsmiljöstrategi. Förslaget föreslås ersätta Arbetsmiljöstrategin som fastställdes av kommunfullmäktige Beredning Den nu gällande Arbetsmiljöstrategin fastställdes av kommunfullmäktige Strategin består av områdena 1 Allmänt, 2 Vision, 3 Långsiktigt mål, 4 Prioritering, 5 Organisation, ansvar och befogenheter, 6 Kompetensutveckling, 7 Omvärldsfaktorer, 8 Genomförande samt 9 Dokumentation. I arbetsmiljöstrategin nämns under punkt 9 Dokumentation att strategin ska utmynna i en arbetsmiljöpolicy som ska utvärderas vart fjärde år. Strategin i sig ska också revideras vart fjärde år. Inget av detta har blivit gjort. För att underlätta och förenkla det framtida arbetet har personalfunktionen tagit fram ett förslag till Arbetsmiljöpolicy som föreslås ersätta Arbetsmiljöstrategin. Eftersom det enligt arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 5 ska finnas en arbetsmiljöpolicy hos arbetsgivare som har minst tio arbetstagare i verksamheten är det lämpligt att dokumentet kallas just Arbetsmiljöpolicy. Utgångspunkten för förslaget är det systematiska arbetsmiljöarbetet och innehåller rubrikerna: Allmänt, Långsiktiga mål, Hur ska vi nå de långsiktiga målen? samt Samverkan och arbetsmiljöpolicy. Förslaget har diskuterats i kommunledningsgruppen och i CESAM under våren vid ett flertal tillfällen. Forts

10 Kommunstyrelsen Forts 125 Beslutsunderlag Förslag på arbetsmiljöpolicy Tjänsteskrivelse från Tf. personalchef Chresten Nielsen, daterad 30 maj 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 147/2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Antar förslaget till arbetsmiljöpolicy. Expedieras till Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Månadsuppföljning från nämnderna Berit Svensson redogjorde för uppföljning av nämnderna Vi noterar informationen till protokollet.

12 Kommunstyrelsen Uppföljning 8 månader kommunstyrelsens egen Sammanfattning Ekonom Annette Sjöberg föredrar ärendet. Beslutsunderlag 8 månaders uppföljning kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 167/2013 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Godkänner kommunstyrelsens 8 månaders uppföljning. Fullmäktiges direktiv om mesta möjliga överskott ska eftersträvas. Expedieras till Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen Rapport avseende uppföljning av intern kontroll 2012 och granskningsplan för 2013 Sammanfattning Rapporten utgör svar på de uppdrag kommunfullmäktige lämnade till nämnder och styrelse våren 2012 och som nämnder och styrelse i sin tur uppdrog åt förvaltningarna. Uppföljning av gemensamma granskningsområden 2012 Bilaga 1: ekonomienhetens processer Bilaga 2: personalenhetens processer Bilaga 3: socialnämndens processer Förslag på gemensamma granskningsområden 2013 Bilaga 4: förslag till intern kontrollplan 2013 Beslutsunderlag Bilagorna 1-3 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 47/2013 Socialnämndens protokoll 69/2013 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 91/2013 Kommunstyrelsens protokoll 106/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 168/2013 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Genomförda granskningar 2012 och förslag på åtgärder godkänns. Förslag på granskningsområden 2013 enligt bilaga 4 godkänns. Expedieras till Kommunstyrelsen

14 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Återremiss Sammanfattning Verksamhetsplan återremitterades av kommunfullmäktige Motiveringen kan sammanfattas med att socialdemokraterna anser att kommunens budget för 2014 är underbalanserad med minst 10 miljoner kronor. Underbalanseringen ligger på socialnämnden och man vill att nämnden redovisar hur budgeten för 2014 ska hamna på ram. Socialnämndens förslag till budget för 2014, som behandlades i socialnämnden , låg 1,3 mkr under ram. Kommunstyrelsen förslår att nämnden erhåller ramtillskott med 1,3 mkr, så att fullmäktigebudgeten för socialnämnden ligger på ram. Under hösten skall nämnden ta fram en detaljbudget och omprioritera verksamheten efter förändrade behov. Enligt Svenljunga kommuns ekonomiska styrprinciper och förutsättningar är anslagsbindningsområdet nämnd, m. a. o. kan nämnden utan beslut från kommunfullmäktige omfördela resurser mellan enheter/verksamheter. Mål ska uppnås inom beslutad budget. Är detta inte möjligt skall budget prioriteras. Nämnden skall i sådana fall redovisa vad som krävs för att nå mål för omformulering av mål alternativt ytterligare tilldelning av resurser. Om socialnämnden kommer fram till att det krävs omformulering av fullmäktigemålen eller ytterligare tilldelning av resurser skall nämnden alltså fatta beslut om att lyfta höstbudgeten till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Verksamhetsplan för kommunen Kommunfullmäktiges protokoll 138/2013 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson och Kommunchef Magnus Nilsson daterad 5 september 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 171/2013 Yrkanden Monica Björsell (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag men att barn- och utbildningsnämnden får utökad ram för kostnaden för att behålla Mjöbäcks skola och att kommunstyrelsens konto för oförutsett minskas med 1 miljon kronor. Forts.

15 Kommunstyrelsen Forts. 129 Johan Björkman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att stänga en skola i Högvad. Owe Lundin (FP) yrkar bifall till Monica Björsells förslag. Stefan Carlsson (S) yrkar bifall till Johan Björkmans tilläggsförslag. Beslutsgång Ordföranden frågar på Monica Björsells förslag och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden frågar på Johan Björkmans tilläggsförslag och kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Johan Björkmans tillägg. Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Barn- och utbildningsnämndens besparingsförslag med förändrad skolstruktur i Högvads rektorsområde, vilket innebär nedläggning av Mjöbäcks skola, godkänns. Synnerliga skäl åberopas när det gäller återställande av tidigare års underskott i balanskravsavstämningen. Förändrat inkomst- och kostnadsutjämningssystem möjliggör högre resultatnivåer utan stora neddragningar i kommunens verksamhet fr.o.m Detta motiverar att kommunen återställer tidigare års underskott mot balanskravet under en längre period är tre år. Åtgärdsplanen är att balanskravet ska vara fullt återställt senast Följande ägardirektiv till Svenljunga Verksamhetslokaler AB skall inkluderas i verksamhetsplan : Svenljunga Verksamhetslokaler AB förväntas redovisa plan i ekonomisk balans 2015 och Verksamhetsplanen för koncernen godkänns. Kommunstyrelsen ska fortsätta att noggrant bevaka socialnämndens fortsatta ekonomiska utveckling. Barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att stänga en skola i Högvad. Forts.

16 Kommunstyrelsen Forts 129 Reservation C- gruppen (Eva Johansson, Monica Björsell, Tommy Stensson, Barbro Johansson) samt Owe Lundin (FP) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Behov av ökad kommunal borgen till Svenljunga Verksamhetslokaler AB Sammanfattning Vid bildandet av Svenljunga Verksamhetslokaler AB beviljade kommunfullmäktige bolaget en kommunal borgen om 50 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade , att utöka borgen med ytterligare 50 miljoner kronor till totalt 100 miljoner kronor. Bolaget anmäler nu att lånebehovet snart överstiger borgensbeloppet varför det bör höjas. Nästan hela borgenssumman utnyttjas idag som säkerhet vid upplånade krediter. Kommunen har gett bolaget i uppdrag att uppföra ytterligare byggnader, bl. a. förskolor i Hillared, Sexdrega och Svenljunga. Bolaget är därför i behov av ytterligare kommunal borgen. Bolaget anger en total borgenssumma om 150 miljoner kronor som lämplig i nuläget. Beslutsunderlag Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, inkommen 19 juni 2013 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson, daterad 20 juni 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 169/2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Såsom för egen skuld ingå borgen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s låneförpliktelser med ytterligare 50 miljoner kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive högsta belopp. Expedieras till Kommunfullmäktige

18 Kommunstyrelsen Löneväxling till pensionsförsäkring Sammanfattning Att erbjuda medarbetare möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring är ett led i att göra kommunen till en än attraktivare arbetsgivare. Löneväxling är i princip en förlängning av det privata pensionssparandet men saknar en övre beloppsgräns, (privat pensionssparande är maximerat till kr/år). Förutom möjligheten för medarbetaren att ha ett högre pensionsparande kan kommunen lägga till 5 % på den valda löneväxlingen eftersom löneskatt på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgifter på lön. Löneväxling till pensionsförsäkring är kostnadsneutral för arbetsgivaren förutom viss administration med registrering av löneväxling i personalsystem och betalning av fakturor. Tranemo kommun erbjuder löneväxling sedan 2012 varför policy, regelverk och rutiner i föreslaget upplägg för Svenljunga kommun är identiskt med det i Tranemo. Yrkanden Johan Björkman yrkar på återremiss för att utreda om 65 år är möjligt att införa som lägsta ålder för utbetalning. Beslutsunderlag Förslag på styrdokument Policy för löneväxling till pensionsförsäkring Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson daterad 24 juli 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 170/2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutade om återremiss på ärendet för att utreda om 65 år är möjligt att införa som lägsta ålder för utbetalning.

19 Kommunstyrelsen Utökad låneram Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 96, om en utökad låneram till 150 mkr. De senaste årens underskott i kommunens ekonomi tillsammans med fortsatt relativt hög investeringstakt har lett till att den totala låneramen snart kommer att utnyttjas. Under hösten kommer medfinansiering och förskottering av medel för riksväg 27 leda till en ytterligare påfrestning på likviditeten. Kommunens kreditbehov kommer kvarstå på en hög nivå under längre tidsperiod. En kreditpolicy som anger vilka riktlinjer som ska gälla vid upplåning bör tas fram. Beredning Tjänsteskrivelse från Berit Svensson daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Den totala låneramen utökas med 50 mkr till 200 mkr. I vad omfattning låneramen utnyttjas till upplåning avgörs av kommunens ekonomichef. Expedieras till Ekonomienheten

20 Kommunstyrelsen Begäran om investeringsmedel för exploatering i norra Torstorp Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni 2013 att bygga en ny förskola i ett område i norra Torstorp i Svenljunga. Området är ännu inte exploaterat med vägar, VA, dränering, el och kommunikation. För att bygget ska kunna påbörjas måste exploateringen komma till stånd. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ungefär halva området exploateras i detta skede vilket skulle innebära att ett tiotal tomter blir tillgängliga för byggnation av småhus samt att tomten till förskolan blir åtkomlig. Kostnadsberäkningen för att genomföra åtgärder har utförts med hjälp av den entreprenör som kommunen har ramavtal med. Total summa för att genomföra denna del av exploateringen beräknas till 3 miljoner kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Fredrik Ekberg daterad 12 juni 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 148/2013 Yrkanden Stefan Carlsson (S) yrkar avslag. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Carlssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämnden beviljas investeringsmedel med 3 miljoner kronor för att genomföra exploatering av del av norra Torstorp för att möjliggöra byggnation av en förskola i området. Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Kerstin Göss Lindh, Gunnel Johansson, Anders Fransson och Annika Bouvin) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen Begäran om tilläggsanslag för inköp av nya inventarier till ny fritidsgård i centrumområdet Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat ( 84/2013) att flytta fritidsgården till en lokal på Kindsvägen 16 A. Lokalen ska renoveras innan verksamheten kan flytta in. Hittills har fritidsgården varit inredd med begagnade möbler. Ett tillskott på kronor bedöms rimligt för inköp av nya inventarier, för att öka trivseln för ungdomarna. Fritidsenheten har beviljade medel från Folkhälsorådet på kronor för att hålla fritidsgården öppen under sommaren. Ett överskott om kronor har uppkommit och detta har Folkhälsorådet beslutat lägga på inredning till den nya fritidsgården. Därför ansöker samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag på kronor. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 85/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 172/2013 Förslag Eva Johansson (C) föreslår att inga medel ges till detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för arbetsutskottets förslag Nej-röst för Eva Johanssons förslag Omröstningsresultat Med 4 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Eva Johanssons förslag. Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden inte får något tilläggsanslag för inköp av inventarier till fritidsgården. Forts.

22 Kommunstyrelsen Forts. 134 Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Kerstin Göss Lindh, Gunnel Johannsson, Anders Fransson och Annika Bouvin) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen

23 Kommunstyrelsen Förändring av valdistrikt Sammanfattning Storleken på valdistrikten finns angivet i Vallagen (SFS 2005:837) kap.4 17 Ett valdistrikt skall omfatta mellan och röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än eller fler än röstberättigade. Länsstyrelsen föreslår att valdistriktet Hillared går in i Sexdrega-Roasjö samt att Örsås-Revesjö går in i Högvad. På detta sätt skapar vi två valdistrikt som uppfyller Vallagens krav. Varje valdistrikt ska dessutom vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att en valkrets inte får delas upp i enklaver. Detta innebär att det av kommunfullmäktige fattade beslutet om begärd ändring (KF 120/2013) hos Länsstyrelsen, inte är giltigt. Det nyckelkodsområde som föreslogs flyttas från Svenljunga-Redslared till Svenljunga-Ullasjö gränsar inte där emot. Kanslienheten har därför tagit fram ett nytt förslag, där nyckelkodsområdena 11101, och 11400, vilka alla gränsar mot valdistrikt Svenljunga-Ullasjö övergår dit från Svenljunga-Redslared samt att valdistriktet Hillared går in i Sexdrega-Roasjö och att Örsås-Revesjö går in i Högvad. Om föreslagna förändringar genomförs ser valdistrikten i Svenljunga kommun ut som följer Valdistrikt Invånare >18 år Hillared-Sexdrega-Roasjö 1797 Svenljunga-Ullasjö 1645 Svenljunga-Redslared 1766 Högvad-Örsås-Revesjö 1784 Kindaholm 1260 Valnämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet KF 120/2013 upphävs. Forts.

24 Kommunstyrelsen Forts. 135 Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra valdistriktsindelningen i enlighet med förslaget. Nyckelkodsområdena 11101, och 11400, vilka alla gränsar mot valdistrikt Svenljunga-Ullasjö, övergår dit från Svenljunga-Redslared, samt att Hillared går in i Sexdrega- Roasjös valdistrikt och att Örsås-Revesjö går in i Högvads valdistrikt.

25 Kommunstyrelsen Meddelanden Följande meddelanden läggs till handlingarna, Samhällsbyggnadsnämnden ny placering av fritidsgården ( 894/2013) Samhällsbyggnadsnämnden Återvinningscentralen på Bergsäter ( 96/2013) Barn- och utbildningsnämnden Rivning av lokaler, Bullerbyn Sexdrega Förskola ( 45/2013) Barn- och utbildningsnämnden Akuta reparationer Håcksviks förskola ( 44/2013) Revisorerna Granskningsrapport Lex Maria och Lex Sarah Barn- och utbildningsnämnden Ombyggnad HWC i Mogaskolan ( 59/2013) Socialnämnden Personalsituationen inom myndighetsutövningen ( 89/2013) Socialnämnden Ansökan från BRIS ( 107/2013) Socialnämnden Barnahusverksamhet i Södra Älvsborg ( 108/2013) Kommunfullmäktige ny ersättare i kommunstyrelsen

26 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna, Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 161, Kanslichefens beslut 1004/13 Anställning receptionist 1005/13 Anställning receptionist 1006/13 Anställning receptionist 1007/13 Anställning receptionist Ekonomichefens beslut 2009/13 Avskrivning fordran 2010/13 Avskrivning fordran 2011/13 Avskrivning fordran 2012/13 Avskrivning fordran 2013/13 Avskrivning fordran Ordförandens beslut Fullmakt till kommunjurist Risto Kokko

27 Kommunstyrelsen Övriga frågor Monica Björsell (C) lägger fram ett förslag om integration i samverkan med byalagen i kommunen. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen 2013-06-17 1. Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Ajournering 16.00 16.15 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-06-17 1. Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Ajournering 16.00 16.15 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Ajournering 16.00 16.15 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag 27 januari 2014 kl. 14.00 18.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C), ordförande Stefan Carlsson (S) Johan Björkman (M) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-10-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 17.15 Ajournering 16.40 17.00 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-10-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 17.15 Ajournering 16.40 17.00 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-10-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 17.15 Ajournering 16.40 17.00 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer