UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra"

Transkript

1 UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013

2 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna... 4 Kommentar till de övergripande kostnadsbilderna... 5 Förskola och skolbarnomsorg... 6 Kommentarer förskola och skolbarnomsorg Grundskola Källa: SCB och Skolverket Kommentarer grundskola Utbildning Kommentarer utbildning Vård och omsorg om äldre Kommentarer vård och omsorg om äldre Handikappomsorgen Kommentarer handikappomsorgen Social- och arbetsmarknad Kommentarer social och arbetsmarknad Kultur- och fritid Kommentarer kultur och fritid Samhällsbyggnad och Teknisk Service Kommentarer infrastruktur och skydd Räddningstjänst Kommentarer räddningstjänst Jämförbara kommuner per verksamhetsområde Nyckeltalsförklaring

3 Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde Detta dokument utgör ett underlag till inriktningsbeslutet strategisk plan och budget för Lidköpings kommun Övervägande del av statistiken i detta material är hämtad från statistikdatabasen Kolada och Öppna jämförelser som publiceras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I öppna jämförelser är det möjligt att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. En del av statistiken är också hämtade från andra källor såsom Socialstyrelsen och SCB. Källanvisning anges under respektive diagram. Syftet med dokumentet Lidköping i jämförelse med andra är att i relation till jämförbara kommuner, kommungruppen tätbefolkad region och rikets snitt beskriva och analysera verksamheternas: Kostnadsutveckling över tid Resultatutveckling över tid Kvalitetsutveckling över tid Jämförbara kommuner för respektive verksamhetsområde definieras av SKL och är ett urval av kommuner som liknar Lidköping utifrån geografisk, demografisk och social struktur. Skillnader i kostnader mellan Lidköpings kommun, jämförbara kommuner och rikets snitt kan bero på flera faktorer, till exempel olika förutsättningar att bedriva verksamheterna eller på politiska beslut och politisk ambitionsnivå för verksamheterna. Den andra jämförelsegruppen kallas kommungruppen tätbefolkad region och består av 35 kommuner med mer än personer inom en radie på 112,5 kilometer. 3

4 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna 4

5 Kommentar till de övergripande kostnadsbilderna Kostnadsbilden är liknande som tidigare år. När det gäller jämförelse med rikets kostnader så är det grundskolan, IFO-området och infrastruktur och skydd som har lägre kostnadsnivå. Övriga verksamheter överstiger rikets genomsnitt. Kostnadsjämförelsen med jämförbara kommuner visar i stort sett samma bild, förutom att IFO-kostnaderna här överstiger jämförbara kommuner. Detta visar på hur viktigt det är att jämföra verksamhetens kostnader med kommuner som liknar Lidköping, i detta fallet den sociala strukturen. Vid jämförelse mellan kommunens kostnader med kommungruppen tätbefolkad region (ny jämförelsegrupp) så är bilden i stort sett samma som vid jämförelse med riket. Sammantaget så har Lidköpings kommun en hög kostnadsnivå för sina verksamheter. I rapporten kommer dessa kostnader att analyseras och ställas i förhållande till den kvalitet som verksamheten levererar. 5

6 Förskola och skolbarnomsorg Diagram 1 Diagram 2 6

7 Diagram 3 Diagram 4 Källa: SCB och Skolverket 7

8 Diagram 5 Källa: Skolverket Diagram 6 Källa: Skolverket 8

9 Diagram 7 Källa: SCB och Skolverket Diagram 8 9

10 Diagram 9 Källa: SCB och Skolverket Skolbarnomsorg Skolbarnomsorg är en sammanfattande benämning för tre verksamheter som vänder sig till barn t.o.m 12 år som går i skolan; Fritidshem, pedagogisk omsorg (fd familjedaghem) samt öppen fritidsverksamhet. I Lidköpings kommun finns inte någon öppen fritidsverksamhet. Diagram 10 10

11 Diagram 11 Diagram 12 Källa: SCB och Skolverket 11

12 Diagram 13 Källa: Skolverket Kommentarer förskola och skolbarnomsorg Förskolans kostnader överstiger rikets, jämförande kommuners och kommungruppens. Detta gäller oavsett om jämförelsen görs per inskrivet barn eller kronor per invånare. Detta beror delvis på att andelen barn 1-5 år i högre grad än de andra kommunerna är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg. Kostnaden per inskrivet barn i pedagogisk omsorg är lägre än per inskrivet barn i förskolan. Skillnaden uppgår till cirka 17 tkr per barn. Andelen barn i pedagogisk omsorg är högre än samtliga jämförelseområden, men trenden är nedåtgående i Lidköpings kommun. I Lidköpings kommun är personaltätheten i förskolan 5,2 barn per årsarbetare. Detta är lägre än rikets snitt, (5,4) jämförbara kommuner (5,4) och kommungruppen (5,5). Dessutom är andelen personal i förskolan med pedagogisk högskoleexamen betydligt högre än jämförelsegrupperna. Detta förklarar delvis den högre kostnaden inom förskolan. Lönenivån för förskolelärare är marginellt högre i Lidköpings kommun jämfört med riket. Barnskötares lönenivå är högre i Lidköping än rikets genomsnitt. Den höga andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan och högre lönenivåer än rikets snitt vad gäller förskollärare och barnskötare är också orsaker till den högre kostnaden inom förskolan. Skolbarnomsorgens kostnader ligger högre än jämförbara kommuner, rikets snitt och kommungruppen. Kostnaderna har ökat över perioden mer än bland jämförelsegrupperna. 12

13 En orsak är att personaltätheten ökat. Gruppernas storlek har minskat i Lidköpings kommun, från 39,5 barn 2007 till 36,2 barn Genomsnittslönen för fritidspedagoger i Lidköpings kommun är högre än genomsnittet för riket vilket bidrar till att kostanden per barn är högre. De högre lönenivåerna kan delvis förklara av att det finns en stor andel medarbetare som har lång erfarenhet inom yrket och har en lång anställningstid i kommunen. Få nyrekryteringar av fritidspedagoger har gjorts under de jämförande åren. 13

14 Grundskola Diagram 14 Diagram 15 14

15 Diagram 16 Diagram 17 15

16 Diagram 18 Källa: SCB och Skolverket Diagram 19 Källa: Skolverket 16

17 Diagram 20 Källa: SCB och Skolverket Diagram 21 Källa: Skolverket 17

18 Diagram 22 Diagram 23 Källa: Skolverket 18

19 Diagram 24 Källa: Skolverket Diagram 25 Källa Sveriges kommuner och landsting Kommentarer grundskola 19

20 Grundskolans kostnadsnivå understiger övriga jämförelsekommuner. Trenden innebär att kostnaderna minskar relativt de andra kommunerna när man mäter kronor/invånare. Personaltätheten är något lägre i Lidköpings kommun och andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är markant högre än de andra jämförelsekommunerna och rikets snitt. Resultaten är bättre vad gäller genomsnittligt meritvärde i åk 9, andelen i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen och även andelen elever i åk 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska. Trenden är dock nedåtgående när det gäller andelen elever i åk 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska. När det gäller andelen som fått godkänt på de nationella proven i svenska, matematik och engelska finns ingen jämförelse med andra kommuner. Dock kan noteras att andelen godkända i matematik har en nedåtgående trend sedan ,7 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår inte målen i samtliga ämnen. Lärare som arbetar med de tidiga åren inom grundskolan har en lägre lönenivå i Lidköping jämfört med riket. Lärare som arbetar med de senare åren i grundskolan har en marginellt högre lönenivå i Lidköping än riket. Inom grundskolan arbetar också speciallärare och specialpedagoger, båda dessa har en lägre lönenivå i Lidköping än rikets genomsnitt. 20

21 Utbildning Diagram 26 Diagram 27 21

22 Diagram 29 Källa: Skolverket och SCB Diagram 30 Källa: Skolverket och SCB 22

23 Diagram 31 Källa: Skolverket Diagram 32 Källa: Skolverket 23

24 Diagram 33 Källa: SCB och Skolverket. Kommentarer utbildning Kostnaden per elev i gymnasieskolan är högre i Lidköpings kommun än i jämförbara kommuner, men lägre än genomsnittskostnaden i riket och kommungruppen. Den genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning ligger högre i Lidköping än de andra jämförande kommunerna och riket. Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ligger på 88,9 % 2011 i Lidköping, vilket är högre än de andra jämförande kommunerna och riket. Dock har andelen sjunkit från 92,9 % Denna trend är likadan i riket. Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 3 år ligger på 85,4 % i Lidköping Andelen som fullföljer inom 4 år uppgår till 83,3 %. Båda andelarna är markant högre än de andra jämförande kommunerna och riket. Andelen elever som påbörjat universitet/högskoleutbildning inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning uppgår till 41,6 % i Lidköping. Detta är något högre än riket och kommungruppen och något lägre än jämförbara kommuner. Det har skett en stor ökning 2011, tidigare år låg andelen kring 36,5 %. Däremot andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning är lägre för Lidköping i relation till de övriga jämförelseområden. Lönenivåerna för gymnasielärare i allmänna ämnen i Lidköpings kommun ligger i nivå med riket medan lärare i yrkesämnen i Lidköping ligger något över rikets genomsnitt. 24

25 25

26 Vård och omsorg om äldre Diagram 34 Diagram 35 26

27 Diagram 36 Diagram 37 Källa Egen undersökning i kommunen (uthämtat ur Kolada) 27

28 Diagram 38 Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik Diagram 39 Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik 28

29 Diagram 40 Källa: SCB och Socialstyrelsens mängdstatistik. Diagram 41 29

30 Diagram 42 Diagram 43 30

31 Diagram 44 Diagram 45 31

32 Diagram 46 Kommentarer vård och omsorg om äldre Lidköpings använder resurser i nivå med riket till personer över och under 65 år som behöver stöd och/eller service. Fler än i riket får stöd och/eller service i Lidköping. Den kvalitet som stödet och/eller servicen har i Lidköping är högre än i riket. I jämförelse med den jämförbara gruppen har Lidköping dock högre nettokostnad. Den jämförbara gruppen är en osäker jämförelsegrupp beroende på att flera av de sju inte har hemsjukvården övertagen i äldreomsorgen. I Lidköping står sjukvården för 66 mnkr. Den fallande trenden för andelen personer i särskilt boende finns i hela riket och så även i Lidköping. Statistiken fångar inte än upp ersättningsbostäder i form av trygghetsboenden, vård på rätt nivå. Kommunen har en högre andel som erhåller hemtjänst (i Lidköping 13,0 %, jämförbara kommuner 12,1 % och riket 11,5 % och i kommungruppen 12,1 % av andelen invånare 65 år och äldre) samt högre ande i särskilt boende (i Lidköping 6,1 % och i jämförbara kommuner 5,5 och rikets snitt 5,1 % samt i kommungruppen 5,0). Kostnaden för en plats i äldreboendet i Lidköping är lägre, 514 tkr, att jämföra med genomsnittet i jämförbara kommuner 541 tkr och riket snitt 565 tkr och kommungruppen 545 tkr. De beviljade hemtjänsttimmarna är betydligt högre än jämförande kommuner, även om en betydande minskning har skett under senare tid. Brukarna är nöjda med hemtjänsten i Lidköpings kommun. Nöjd Kund Index (NKI) är högre i Lidköping än rikets snitt och snittet för jämförbara kommuner. Även när det gäller 32

33 delfrågorna i brukarundersökningen får Lidköpings hemtjänst högre betyg än riket och jämförbara kommuner. Social samvaro och maten är förbättringsområden. Även när det gäller särskilt boende är brukarna nöjda i Lidköping och NKI uppgår till 75 medans riket har 70 och jämförbara kommuner 71. Lidköping har högre siffror än både riket och jämförande kommuner för samtliga delfrågor. Socialstyrelsen har gjort en ny rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden Tyvärr är dessa ej jämförbara med tidigare resultat. Även detta år ligger Lidköping på höga resultat för hemtjänst och särskilt boende i relation till samtliga jämförelseområden. I framtiden kommer denna statistik att kunna jämföras mellan åren. Väntetiden till särskilt boende minskade från 64 dagar år 2009 och är nu nere på 12 dagar Den genomsnittliga lönenivån för vårdbiträden i äldreomsorgen ligger under rikets snitt. Undersköterskelönerna ligger över rikets snitt. Handikappomsorgen Diagram 47 33

34 Diagram 48 Diagram 49 Kommentarer handikappomsorgen Lidköpings kommun har högre kostnader för insatser för LSS jämfört med jämförelsegrupperna och riket. Volymtrenden är ökande. Kostnaden per LSS-boende var 34

35 till 2010 ökande och högst. Från och med 2011 har ett trendbrott skett och Lidköpings kostnader per brukare var då åter lägst. En orsak till de höga kostnaderna i förhållande till invånarantalet är den högre andelen invånare som är beviljade hemtjänst eller särskilt boende. Lönenivåerna för vårdare i dagverksamheten ligger över rikets snitt, liksom lönenivån för personliga assistenter och vårdare på gruppboenden. Brukarundersökning har genomförts under år 2012 inom verksamheten Personlig assistans. Två målgrupper ingick i undersökningen, en där kommunen var utförare av assistansen och en där privata assistansbolag var utförare. I målgrupperna ingick personer 18 år och äldre exklusive de med enbart anhöriga som anställda. Syftet med undersökningen var att få kunskap om hur brukarna upplevde kvaliteten på insatsen personlig assistans. (Undersökningen genomfördes i form av strukturerade intervjuer med ett antal enkätfrågor som grund.) Frågorna avsåg följande områden; bemötande, trygghet, integritet, kontinuitet och information samt en avslutande fråga där brukaren fick svara på om man vet vart man ska vända sig med synpunkter eller klagomål. Resultatet visade på mycket hög kundnöjdhet inom båda målgrupperna. Resultatet redovisades i betygsskalan 1-5. Snittbetyg för målgruppen där kommunen var utförare var 4,5 och motsvarande siffra i målgruppen där privata assistansbolag var utförare visade på 4,4. 35

36 Social- och arbetsmarknad Diagram 50 Diagram 51 36

37 Diagram 52 Diagram 53 37

38 Diagram 54 Diagram 55 38

39 Diagram 56 Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. Diagram 57 Källa: Arbetsförmedlingen 39

40 Diagram 58 Källa: Egen undersökning i kommunen (uthämtat från Kolada) Diagram 59 Källa: Egen undersökning i kommunen (uthämtat från Kolada) 40

41 Diagram 60 Källa: Socialstyrelsen. Diagram 61 Källa: Egen undersökning i kommunen (uthämtat från Kolada) 41

42 Diagram 62 Källa: Egen undersökning i kommunen (uthämtat från Kolada) Kommentarer social och arbetsmarknad Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är högre än jämförbara kommuner men lägre än riket snitt och kommungruppen. Detta mönster framkommer även om kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärderna inkluderas. Det är stora skillnader mellan de olika verksamheterna. Nettokostnaderna för barn- och ungdomsvård är högre än jämförbara kommuner. Skillnaden har under 2011 minskat. En orsak är att andelen barn och unga som placeras på institution är betydligt högre i Lidköping än i riket och jämförelsegrupperna. Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd är 18 % lägre än jämförbara kommuner och ännu lägre i förhållande till rikets snitt och kommungruppen. Nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder är i nivå med riket men betydligt högre än jämförbara kommuner. Arbetslösheten totalt är högre än jämförbara kommuner, men lägre än rikets snitt och kommungruppen. I mars 2012 var ungdomsarbetslösheten i Lidköping högre i relation till riket och kommunerna i Västra Götaland. Andel ungdomar som ej återaktualiserats ett år efter utredning eller insats har ökat i Lidköping 2011 vilket är positivt. Dock är ett år en ganska kort tid och det skulle vara intressant att göra motsvarande mätning efter tre år. För vuxna med missbruksproblem har nivån ökat något fram till 2011, Lidköpings kommuns värde ligger i nivå med riket. 42

43 Lidköpings utredningstid i antal dagar från påbörjad till avslutad utredning för ungdomar 0-20 år ligger har minskat och uppgår nu till 65 dagar, att jämföra med rikets 104 dagar.. Lönenivåerna för de socialsekreterare 43

44 Kultur- och fritid Diagram 63 Diagram 64 44

45 Diagram 65 Diagram 66 45

46 Resultat från Medborgarundersökningen 2012: Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller... Medel Ingen åsikt möjligheterna till natur- och friluftsliv? ,3 6% tillgången till utflyktsmål? ,0 7% möjligheterna till föreningsliv? ,9 16% tillgången till kulturaktiviteter och evenemang? ,3 13% tillgången till sportevenemang och idrottsaktiviteter? ,0 16% möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? ,0 12% nöjesutbudet? ,2 15% tillgången till parker, grönområden och natur? ,3 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) Neutral (5-7) Missnöjd (1-4) Vad tror du eller tycker du om Lidköpings kommuns insatser för Medel Ingen åsikt...tillgången till olika idrotts- och motionsanläggningar? ,7 14%...skötseln av idrotts- och motionsanläggningar? ,6 27%...standarden på idrottsanläggningarna? ,4 24%...möjligheterna till att utöva idrott i allmänhet? ,9 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) Neutral (5-7) Missnöjd (1-4) Vad tror du eller tycker du om Lidköpings kommuns insatser för Medel Ingen åsikt...tillgången till olika anläggningar för kultur? ,7 23%...biblioteksverksamheten? ,8 14%...verksamheten på Vänermuseet? ,2 32%...ungdomsverksamheten på Sockerbruket? ,7 46%...möjligheterna att utöva kulturaktiviteter i allmänhet? ,9 27% Kommentarer kultur och fritid 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) Neutral (5-7) Missnöjd (1-4) Kostnaderna för kulturområdet är 10 % högre i Lidköping än i riket. Jämfört med jämförbara kommuner är kommunens kostnader 2 % högre och jämfört med kommungruppen 8 % högre. 46

47 Kostnaderna för fritidsområdet är 50 % högre i Lidköping än i riket. Jämfört med jämförbara kommuner är kommunens kostnader 43 % högre och jämfört med kommungruppen 49 % högre. I medborgarundersökningen ställs frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter. I de tre senaste mätningarna har resultatet för frågan blivit 8 vilket utgör snittet av hur nöjd man är på en skala 0-10 där 1 innebär minst nöjd och 10 innebär mest nöjd. Minst nöjda med möjligheten att utöva sina fritidsaktiviteter gällande idrott är åldersgruppen år. I samma undersökning ställs även frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller möjligheterna att utöva kulturaktiviteter i allmänhet. Medelvärdet uppgår i 2012-års undersökning till 6,8 och resultatet har uppgått till samma nivåer de senast tre mätningarna. Minst nöjda med möjligheten att utöva sina kulturaktiviteter är åldersgruppen år. Resultat från fritidsvaneundersökningen 2011 visar: Sex av tio medborgare i Lidköpings kommun anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i kommunen. Fritidsaktiviteter nämnd i undersökningen som prioriterade områden. Åtta av tio medborgare tycker att det är viktigt att kommunen satsar på simhall, friluftsbadplatser samt natur- och stövområden. Även bibliotek, biograf och motionsspår nämns som viktiga områden. 47

48 Samhällsbyggnad och Teknisk Service Diagram 67 Diagram 68 48

49 Diagram 69 Diagram 70 49

50 Resultat från Medborgarundersökningen 2012: Vad tror eller du tycker du om... tillgången till gång- och cykelvägar samt cykelvänliga vägar i Lidköpings kommun? Medel Ingen åsikt 7,8 7% underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i Lidköpings kommun? ,6 10% snöröjning av gång- och cykelvägar i Lidköpings kommun? ,1 15% trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i Lidköpings kommun? ,3 11% belysningen av gång- och cykelvägar i Lidköpings kommun? * ,2 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) (5-7) Missnöjd (1-4) Vad tror eller du tycker du om... Medel Ingen åsikt underhåll av gator och vägar i Lidköpings kommun? ,3 5% snöröjning av gator och vägar i Lidköpings kommun? ,4 4% trafiksäkerheten på gator och vägar i Lidköpings kommun? ,7 4% belysningen av gator och vägar i Lidköpings kommun? * ,9 4% renhållningen av gator och vägar i Lidköpings kommun? ,2 5% renhållningen av parker och allmänna platser i Lidköpings kommun? ,6 4% kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse? ,1 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) (5-7) Missnöjd (1-4) Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller... Medel Ingen åsikt hur trivsam bebyggelsen är? ,5 7% möjligheterna att hitta prisvärt boende? ,7 15% hur det planeras för bostäder? ,8 17% utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? * ,2 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) (5-7) Missnöjd (1-4) 50

51 Vad tror du eller tycker du om Medel Ingen åsikt möjligheterna att lämna tidningar och förpackningar till återvinning? ,2 3% möjligheten att lämna farligt avfall (färger, lösningsmedel m.m.) till insamling? ,4 7% möjligheten att lämna grovavfall (möbler, cyklar m.m.) till insamling? ,4 9% möjligheterna att lämna el- och elektronikavfall till insamling? ,5 7% städningen vid återvinningscentral och återvinningsstationer? ,6 12% servicen på Kartåsens återvinningscentral? ,1 16% sophämtningen i kommunen? ,3 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) Neutral (5-7) Missnöjd (1-4) Kommentarer infrastruktur och skydd Området infrastruktur och skydd omfattar: fysisk och teknisk planering gator,vägar, parkering och parker konsument- och energirådgivning miljö, hälsa och hållbar utveckling näringslivsfrämjande åtgärder räddningstjänst totalförsvar och samhällsskydd turistverksamhet Områdets kostnader redovisas som helhet, samt även de flesta delar. De totala kostnaderna för infrastruktur och skydd har varit högre för Lidköping samtliga år med undantag för år 2011 då Lidköpings kommun ligger lägre än jämförelsekommunerna. Av diagrammen framgår att följande verksamheter är lägre jämfört med jämförbara kommuner, kommungruppen och rikets snitt: Miljö och hälsa, myndighetsutövning Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar Nettokostnaden för gator, vägar, parkering och parker är i nivå med jämförbara kommuner men understiger rikets snitt och kommungruppen. 51

52 Räddningstjänst Diagram 71 Resultat från Medborgarundersökningen 2012: Medel Ingen åsikt Vad tror du eller tycker du om räddningstjänsten i Lidköpings kommun? ,2 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) (5-7) Missnöjd (1-4) Kommentarer räddningstjänst Lidköpings kommuns kostnader för Räddningstjänsten ligger betydligt lägre än jämförbara kommuner, rikets snitt och kommungruppen. I medborgarundersökningen framgår att Lidköpingsborna i hög utsträckning är nöjd med verksamheten inom Räddningstjänsten. 52

53 Jämförbara kommuner per verksamhetsområde Förskola och skolbarnomsorg: Ängelholm, Enköping, Värnamo, Borlänge, Mjölby, Vänersborg och Uddevalla. Grundskola: Sandviken, Ängelholm, Motala, Hudiksvall, Trelleborg, Alingsås och Landskrona. Gymnasieskola: Alingsås, Upplands Väsby, Västervik, Ängelholm, Enköping, Falköping och Vänersborg. Vård- och omsorg: Alingsås, Vänersborg, Landskrona, Trelleborg, Mjölby, Motala och Värnamo. Social- och arbetsmarknad: Mark, Piteå, Härryda, Alingsås, Oskarshamn, Vallentuna och Höganäs. Kultur- och Fritid: Alingsås, Falkenberg, Vänersborg, Västervik, Ängelholm, Hudiksvall, Kungälv, Trelleborg, Strängnäs och Värnamo. Samhällsbyggnad, Teknisk service och Räddningstjänst (Infrastruktur och skydd) Enköping, Ystad, Varberg, Avesta, Vänersborg, Oskarshamn och Alingsås. Kommungrupp: Borlänge, Eksjö, Enköping, Falkenberg, Falköping, Flen, Hedemora, Hällefors, Karlsborg, Karlshamn, Katrineholm, Kinda, Kristinehamn, Laholm, Landskrona, Leksand, Lidköping, Mariestad, Mark, Mellerud, Mjölby, Motala, Nässjö, Ronneby, Sala, Simrishamn, Skara, Svenljunga, Säffle, Sölvesborg, Ulricehamn, Västervik, Ystad, Åmål och Älmhult. 53

54 Nyckeltalsförklaring Förskola och skolbarnomsorg: Diagram 1: Nettokostnad förskola kr/inv Nettokostnad för förskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser förskola som är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider. Barnen är inskrivna i förskolan. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. Diagram 2: Nettokostnad förskola och fritidshem, kr/inv Se förklaring diagram 1 samt diagram 11. Diagram 3: Kostnad per inskrivet barn i förskolan Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket. Diagram 4: Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, Antal inskrivna barn totalt dividerat med antal barn i kommunen, 1-5 år. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Diagram 5: Antal barn per avdelning, genomsnitt. Totalt antal inskrivna barn dividerat med totalt antal avdelningar. Diagram 6: Antal barn per årsarbetare i förskolan. Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Diagram 7: Andel personal i förskolan med pedagogisk högskoleexamen. Antal årsarbetare totalt med pedagogisk högskoleexamen (förskollärar-, fritidspedagog- respektive lärarutbildning) totalt som arbetar med barn i förskola dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Diagram 8: Kostnad per barn i pedagogisk omsorg Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för pedagogisk omsorg, dividerat med Medeltal av antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg år t-1 och år t. Avser samtlig regi. Källa: SCB. Diagram 9: Andel barn 1-5 år inskrivna i pedagogisk omsorg. Antal inskrivna barn inom pedagogisk omsorg totalt, 1-5 år dividerat med totalt antal barn inskrivna i förskola samt totalt antal barn inskrivna inom pedagogisk omsorg, 1-5 år. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: SCB och Skolverket. Diagram 10: Kostnad per inskrivet barn i Fritidshem Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för fritidshem, tkr dividerat med Medeltal av antal inskrivna barn i fritidshem år t-1 och år t. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket. 54

55 Diagram 11: Nettokostnad fritidshem kr/inv Nettokostnad för fritidshem tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten. Barnen är inskrivna. Fritidshemmet kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i mer eller mindre utsträckning integrerad med förskoleklassen och/eller den obligatoriska skolan. Verksamheten kan för de äldre barnen ibland ha andra benämningar t.ex. fritidsklubb, innehåller även fritidshem för särskolebarn om dessa är inskrivna i fritidshem. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. Diagram 12: Antal inskrivna barn per årsarbetare Fritidshem. Antal inskrivna barn i fritidshem totalt dividerat med totalt antal årsarbetare som arbetar med barn i fritidshem. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Diagram 13: Antal inskrivna barn per avdelning Fritidshem. Elevgrupp, antal elever per avdelning, 2003-Antal inskrivna barn totalt dividerat med antal avdelningar totalt. Med en avdelning menas en barngrupp i vilken fritidshemsverksamhet bedrivs. Grundskola: Diagram 14: Nettokostnad grundskola inkl förskoleklass kr/inv Nettokostnad för grundskola inklusive förskoleklass, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB Diagram 15: Nettokostnad grundskola kr/inv Diagram 16: Nettokostnad förskoleklass kr/inv Diagram 17: Kostnad grundskola hemkommun kr/elev Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för grundskola hemkommun, kr/elev dividerat med antal elever i grundskola som är folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser samtlig regi.. Källa: SCB och Skolverket. Diagram 18: Genomsnittligt meritvärde åk 9. Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i skolor belägna i kommunen, oavsett folkbok-föringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320. Diagram 19: Andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen. Andel (%) av avgångseleverna som uppnått målen, d v s betyget Godkänd eller högre, i samtliga ämnen under läsåret. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Diagram 20: Andel elever i åk 9 med minst G i svenska, matematik och engelska. Antal elever med minst godkänt i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska i årskurs 9 dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och 55

56 kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever i skolor belägna i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Diagram 21: Andel elever med minst G i ämnesprov i åk 9. Indikatorn visar andelen (%) elever med minst Godkänd i ämnesprovet i engelska, matematik och svenska, av de elever som fått ett provbetyg i ämnet och avslutat årskurs 9. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Alla grundskolor som har elever i årskurs 9 deltar i ämnesprovinsamlingen. Endast elever som genomfört samtliga delprov får ett sammanvägt provresultat för de olika delproven som ingår i varje ämne. Diagram 22: Elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska och matematik i åk 3, genomsnittlig andel (%) Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i svenska och matematik i årskurs 3. Beräknas som antal godkända elever i matematik + antal godkända elever i svenska) / (totalt antal deltagande elever i matematik + totalt antal deltagande elever i svenska. Avser elever i både kommunala och fristående skolor i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Skolverket och SCB Diagram 23: Antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, i kommunala och fristående skolor i kommunen. Övrig pedagogisk personal (förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket (Siris). Diagram 24: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. Andel (%) lärare i årskurs 1-9, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis, i kommunala och fristående skolor i kommunen. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Diagram 25: Effektivitetstal och sammanvägt resultat Grundskola (ranking) Effektivitetstal utgörs av att nedanstående resultatindikatorer i Öppna Jämförelser Grundskola vägs samman med den procentuella avvikelsen från standardkostnaden: Andel som uppnått målen i samtliga ämnen Genomsnittligt meritvärde Andel behöriga till gymnasieskolan Resultat ämnesprov åk 9 Indikatorerna har standardiserats och vägts samman så att kostnadsindikatorn väger i stort sett lika mycket som resultatindikatorerna. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner, vilket betyder att låga siffror är positiva resultat. Sammanvägt resultat i grundskolan är framtaget utifrån värden för de fyra ovanstående indikatorerna men har ej vägt samman med den procentuella avvikelsen från standardkostnaden. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner. 56

LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2015-2017 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Januari 2014 2014-01-21 Innehåll Innehåll... 2 Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 4 Sammanfattande kostnadsbild

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 150421 www.varnamo.se/budget2016bbvår M Deltagare i Analysgruppen Ekonomi Monica Karlsson KLK Peter Karlsson BUN, slutat OMS, föräldrarledig Kvalitet-/utveckling

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 15422 www.varnamo.se/budget216bbvår H 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Åldersfördelning per kommun, andel (%) 5,9 5,6 6,4 6,5 4,4 5,4 5,9 6,8 6, 14,8 14,5 16,4 16,7 14,7

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) N

40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) N Verksamhetsnyckeltal Övergripande verksamhet 40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) N Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Social- och utbildningsnämnden (SUN)

Social- och utbildningsnämnden (SUN) Social- och utbildningsnämnden (SUN) uttrycker i denna plan Ludvika kommuns ambitioner för utbildning och sociala insatser Social- och utbildningsnämnden ansvarar för: - utbildning av barn och ungdomar

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner Sammanställning och kommentarer är gjorda av Christer Johansson, Skolrådets ordförande Nödingeskolan Flera org. gör rangordningar, bl a Lärarförbundet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2006

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2006 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund...3 2. Invånarjämförelse...4 3. Övergripande nyckeltal...4 3.1 Nyckeltal inom äldreomsorgen...6

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Köp av verksamhet. kommuner och landsting 2006 2010

Köp av verksamhet. kommuner och landsting 2006 2010 Köp av verksamhet kommuner och landsting 26 21 Köp av verksamhet kommuner och landsting 26 21 Generella frågor om skriften besvaras av: Olle Olsson, olle.olsson@skl.se, tel. 8-452 79 46 Frågor om kommunsektorn

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N01951 40 av 290 40 av 290 41 av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås 1 (5) Omsorgskontoret 2014-09-15 Dnr Än Anders Karlsson Budgetberedningen Budgetuppdrag nr 20 Jämförelse kostnader Linköping--Västerås Den komplettering av budgetmaterialet som efterfrågas är: -varför

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006 2012

Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006 2012 Köp av verksamhet Kommuner, landsting och regioner 26 212 Köp av verksamhet Kommuner, landsting och regioner 26 212 Generalla frågor om skriften besvaras av: Olle Olsson, olle.olsson@skl.se, tel. 8-452

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Att jämföra sig själv och andra

Att jämföra sig själv och andra Att jämföra sig själv och andra Sammanställning av statistikdatabaser inom socialtjänstens individ och familjeomsorg Johan Kostela Karin Alexanderson 2011 03 16 Inledning Detta är en sammanställning av

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer