UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra"

Transkript

1 UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013

2 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna... 4 Kommentar till de övergripande kostnadsbilderna... 5 Förskola och skolbarnomsorg... 6 Kommentarer förskola och skolbarnomsorg Grundskola Källa: SCB och Skolverket Kommentarer grundskola Utbildning Kommentarer utbildning Vård och omsorg om äldre Kommentarer vård och omsorg om äldre Handikappomsorgen Kommentarer handikappomsorgen Social- och arbetsmarknad Kommentarer social och arbetsmarknad Kultur- och fritid Kommentarer kultur och fritid Samhällsbyggnad och Teknisk Service Kommentarer infrastruktur och skydd Räddningstjänst Kommentarer räddningstjänst Jämförbara kommuner per verksamhetsområde Nyckeltalsförklaring

3 Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde Detta dokument utgör ett underlag till inriktningsbeslutet strategisk plan och budget för Lidköpings kommun Övervägande del av statistiken i detta material är hämtad från statistikdatabasen Kolada och Öppna jämförelser som publiceras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I öppna jämförelser är det möjligt att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. En del av statistiken är också hämtade från andra källor såsom Socialstyrelsen och SCB. Källanvisning anges under respektive diagram. Syftet med dokumentet Lidköping i jämförelse med andra är att i relation till jämförbara kommuner, kommungruppen tätbefolkad region och rikets snitt beskriva och analysera verksamheternas: Kostnadsutveckling över tid Resultatutveckling över tid Kvalitetsutveckling över tid Jämförbara kommuner för respektive verksamhetsområde definieras av SKL och är ett urval av kommuner som liknar Lidköping utifrån geografisk, demografisk och social struktur. Skillnader i kostnader mellan Lidköpings kommun, jämförbara kommuner och rikets snitt kan bero på flera faktorer, till exempel olika förutsättningar att bedriva verksamheterna eller på politiska beslut och politisk ambitionsnivå för verksamheterna. Den andra jämförelsegruppen kallas kommungruppen tätbefolkad region och består av 35 kommuner med mer än personer inom en radie på 112,5 kilometer. 3

4 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna 4

5 Kommentar till de övergripande kostnadsbilderna Kostnadsbilden är liknande som tidigare år. När det gäller jämförelse med rikets kostnader så är det grundskolan, IFO-området och infrastruktur och skydd som har lägre kostnadsnivå. Övriga verksamheter överstiger rikets genomsnitt. Kostnadsjämförelsen med jämförbara kommuner visar i stort sett samma bild, förutom att IFO-kostnaderna här överstiger jämförbara kommuner. Detta visar på hur viktigt det är att jämföra verksamhetens kostnader med kommuner som liknar Lidköping, i detta fallet den sociala strukturen. Vid jämförelse mellan kommunens kostnader med kommungruppen tätbefolkad region (ny jämförelsegrupp) så är bilden i stort sett samma som vid jämförelse med riket. Sammantaget så har Lidköpings kommun en hög kostnadsnivå för sina verksamheter. I rapporten kommer dessa kostnader att analyseras och ställas i förhållande till den kvalitet som verksamheten levererar. 5

6 Förskola och skolbarnomsorg Diagram 1 Diagram 2 6

7 Diagram 3 Diagram 4 Källa: SCB och Skolverket 7

8 Diagram 5 Källa: Skolverket Diagram 6 Källa: Skolverket 8

9 Diagram 7 Källa: SCB och Skolverket Diagram 8 9

10 Diagram 9 Källa: SCB och Skolverket Skolbarnomsorg Skolbarnomsorg är en sammanfattande benämning för tre verksamheter som vänder sig till barn t.o.m 12 år som går i skolan; Fritidshem, pedagogisk omsorg (fd familjedaghem) samt öppen fritidsverksamhet. I Lidköpings kommun finns inte någon öppen fritidsverksamhet. Diagram 10 10

11 Diagram 11 Diagram 12 Källa: SCB och Skolverket 11

12 Diagram 13 Källa: Skolverket Kommentarer förskola och skolbarnomsorg Förskolans kostnader överstiger rikets, jämförande kommuners och kommungruppens. Detta gäller oavsett om jämförelsen görs per inskrivet barn eller kronor per invånare. Detta beror delvis på att andelen barn 1-5 år i högre grad än de andra kommunerna är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg. Kostnaden per inskrivet barn i pedagogisk omsorg är lägre än per inskrivet barn i förskolan. Skillnaden uppgår till cirka 17 tkr per barn. Andelen barn i pedagogisk omsorg är högre än samtliga jämförelseområden, men trenden är nedåtgående i Lidköpings kommun. I Lidköpings kommun är personaltätheten i förskolan 5,2 barn per årsarbetare. Detta är lägre än rikets snitt, (5,4) jämförbara kommuner (5,4) och kommungruppen (5,5). Dessutom är andelen personal i förskolan med pedagogisk högskoleexamen betydligt högre än jämförelsegrupperna. Detta förklarar delvis den högre kostnaden inom förskolan. Lönenivån för förskolelärare är marginellt högre i Lidköpings kommun jämfört med riket. Barnskötares lönenivå är högre i Lidköping än rikets genomsnitt. Den höga andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan och högre lönenivåer än rikets snitt vad gäller förskollärare och barnskötare är också orsaker till den högre kostnaden inom förskolan. Skolbarnomsorgens kostnader ligger högre än jämförbara kommuner, rikets snitt och kommungruppen. Kostnaderna har ökat över perioden mer än bland jämförelsegrupperna. 12

13 En orsak är att personaltätheten ökat. Gruppernas storlek har minskat i Lidköpings kommun, från 39,5 barn 2007 till 36,2 barn Genomsnittslönen för fritidspedagoger i Lidköpings kommun är högre än genomsnittet för riket vilket bidrar till att kostanden per barn är högre. De högre lönenivåerna kan delvis förklara av att det finns en stor andel medarbetare som har lång erfarenhet inom yrket och har en lång anställningstid i kommunen. Få nyrekryteringar av fritidspedagoger har gjorts under de jämförande åren. 13

14 Grundskola Diagram 14 Diagram 15 14

15 Diagram 16 Diagram 17 15

16 Diagram 18 Källa: SCB och Skolverket Diagram 19 Källa: Skolverket 16

17 Diagram 20 Källa: SCB och Skolverket Diagram 21 Källa: Skolverket 17

18 Diagram 22 Diagram 23 Källa: Skolverket 18

19 Diagram 24 Källa: Skolverket Diagram 25 Källa Sveriges kommuner och landsting Kommentarer grundskola 19

20 Grundskolans kostnadsnivå understiger övriga jämförelsekommuner. Trenden innebär att kostnaderna minskar relativt de andra kommunerna när man mäter kronor/invånare. Personaltätheten är något lägre i Lidköpings kommun och andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är markant högre än de andra jämförelsekommunerna och rikets snitt. Resultaten är bättre vad gäller genomsnittligt meritvärde i åk 9, andelen i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen och även andelen elever i åk 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska. Trenden är dock nedåtgående när det gäller andelen elever i åk 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska. När det gäller andelen som fått godkänt på de nationella proven i svenska, matematik och engelska finns ingen jämförelse med andra kommuner. Dock kan noteras att andelen godkända i matematik har en nedåtgående trend sedan ,7 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår inte målen i samtliga ämnen. Lärare som arbetar med de tidiga åren inom grundskolan har en lägre lönenivå i Lidköping jämfört med riket. Lärare som arbetar med de senare åren i grundskolan har en marginellt högre lönenivå i Lidköping än riket. Inom grundskolan arbetar också speciallärare och specialpedagoger, båda dessa har en lägre lönenivå i Lidköping än rikets genomsnitt. 20

21 Utbildning Diagram 26 Diagram 27 21

22 Diagram 29 Källa: Skolverket och SCB Diagram 30 Källa: Skolverket och SCB 22

23 Diagram 31 Källa: Skolverket Diagram 32 Källa: Skolverket 23

24 Diagram 33 Källa: SCB och Skolverket. Kommentarer utbildning Kostnaden per elev i gymnasieskolan är högre i Lidköpings kommun än i jämförbara kommuner, men lägre än genomsnittskostnaden i riket och kommungruppen. Den genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning ligger högre i Lidköping än de andra jämförande kommunerna och riket. Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ligger på 88,9 % 2011 i Lidköping, vilket är högre än de andra jämförande kommunerna och riket. Dock har andelen sjunkit från 92,9 % Denna trend är likadan i riket. Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 3 år ligger på 85,4 % i Lidköping Andelen som fullföljer inom 4 år uppgår till 83,3 %. Båda andelarna är markant högre än de andra jämförande kommunerna och riket. Andelen elever som påbörjat universitet/högskoleutbildning inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning uppgår till 41,6 % i Lidköping. Detta är något högre än riket och kommungruppen och något lägre än jämförbara kommuner. Det har skett en stor ökning 2011, tidigare år låg andelen kring 36,5 %. Däremot andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning är lägre för Lidköping i relation till de övriga jämförelseområden. Lönenivåerna för gymnasielärare i allmänna ämnen i Lidköpings kommun ligger i nivå med riket medan lärare i yrkesämnen i Lidköping ligger något över rikets genomsnitt. 24

25 25

26 Vård och omsorg om äldre Diagram 34 Diagram 35 26

27 Diagram 36 Diagram 37 Källa Egen undersökning i kommunen (uthämtat ur Kolada) 27

28 Diagram 38 Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik Diagram 39 Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik 28

29 Diagram 40 Källa: SCB och Socialstyrelsens mängdstatistik. Diagram 41 29

30 Diagram 42 Diagram 43 30

31 Diagram 44 Diagram 45 31

32 Diagram 46 Kommentarer vård och omsorg om äldre Lidköpings använder resurser i nivå med riket till personer över och under 65 år som behöver stöd och/eller service. Fler än i riket får stöd och/eller service i Lidköping. Den kvalitet som stödet och/eller servicen har i Lidköping är högre än i riket. I jämförelse med den jämförbara gruppen har Lidköping dock högre nettokostnad. Den jämförbara gruppen är en osäker jämförelsegrupp beroende på att flera av de sju inte har hemsjukvården övertagen i äldreomsorgen. I Lidköping står sjukvården för 66 mnkr. Den fallande trenden för andelen personer i särskilt boende finns i hela riket och så även i Lidköping. Statistiken fångar inte än upp ersättningsbostäder i form av trygghetsboenden, vård på rätt nivå. Kommunen har en högre andel som erhåller hemtjänst (i Lidköping 13,0 %, jämförbara kommuner 12,1 % och riket 11,5 % och i kommungruppen 12,1 % av andelen invånare 65 år och äldre) samt högre ande i särskilt boende (i Lidköping 6,1 % och i jämförbara kommuner 5,5 och rikets snitt 5,1 % samt i kommungruppen 5,0). Kostnaden för en plats i äldreboendet i Lidköping är lägre, 514 tkr, att jämföra med genomsnittet i jämförbara kommuner 541 tkr och riket snitt 565 tkr och kommungruppen 545 tkr. De beviljade hemtjänsttimmarna är betydligt högre än jämförande kommuner, även om en betydande minskning har skett under senare tid. Brukarna är nöjda med hemtjänsten i Lidköpings kommun. Nöjd Kund Index (NKI) är högre i Lidköping än rikets snitt och snittet för jämförbara kommuner. Även när det gäller 32

33 delfrågorna i brukarundersökningen får Lidköpings hemtjänst högre betyg än riket och jämförbara kommuner. Social samvaro och maten är förbättringsområden. Även när det gäller särskilt boende är brukarna nöjda i Lidköping och NKI uppgår till 75 medans riket har 70 och jämförbara kommuner 71. Lidköping har högre siffror än både riket och jämförande kommuner för samtliga delfrågor. Socialstyrelsen har gjort en ny rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden Tyvärr är dessa ej jämförbara med tidigare resultat. Även detta år ligger Lidköping på höga resultat för hemtjänst och särskilt boende i relation till samtliga jämförelseområden. I framtiden kommer denna statistik att kunna jämföras mellan åren. Väntetiden till särskilt boende minskade från 64 dagar år 2009 och är nu nere på 12 dagar Den genomsnittliga lönenivån för vårdbiträden i äldreomsorgen ligger under rikets snitt. Undersköterskelönerna ligger över rikets snitt. Handikappomsorgen Diagram 47 33

34 Diagram 48 Diagram 49 Kommentarer handikappomsorgen Lidköpings kommun har högre kostnader för insatser för LSS jämfört med jämförelsegrupperna och riket. Volymtrenden är ökande. Kostnaden per LSS-boende var 34

35 till 2010 ökande och högst. Från och med 2011 har ett trendbrott skett och Lidköpings kostnader per brukare var då åter lägst. En orsak till de höga kostnaderna i förhållande till invånarantalet är den högre andelen invånare som är beviljade hemtjänst eller särskilt boende. Lönenivåerna för vårdare i dagverksamheten ligger över rikets snitt, liksom lönenivån för personliga assistenter och vårdare på gruppboenden. Brukarundersökning har genomförts under år 2012 inom verksamheten Personlig assistans. Två målgrupper ingick i undersökningen, en där kommunen var utförare av assistansen och en där privata assistansbolag var utförare. I målgrupperna ingick personer 18 år och äldre exklusive de med enbart anhöriga som anställda. Syftet med undersökningen var att få kunskap om hur brukarna upplevde kvaliteten på insatsen personlig assistans. (Undersökningen genomfördes i form av strukturerade intervjuer med ett antal enkätfrågor som grund.) Frågorna avsåg följande områden; bemötande, trygghet, integritet, kontinuitet och information samt en avslutande fråga där brukaren fick svara på om man vet vart man ska vända sig med synpunkter eller klagomål. Resultatet visade på mycket hög kundnöjdhet inom båda målgrupperna. Resultatet redovisades i betygsskalan 1-5. Snittbetyg för målgruppen där kommunen var utförare var 4,5 och motsvarande siffra i målgruppen där privata assistansbolag var utförare visade på 4,4. 35

36 Social- och arbetsmarknad Diagram 50 Diagram 51 36

37 Diagram 52 Diagram 53 37

38 Diagram 54 Diagram 55 38

39 Diagram 56 Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. Diagram 57 Källa: Arbetsförmedlingen 39

40 Diagram 58 Källa: Egen undersökning i kommunen (uthämtat från Kolada) Diagram 59 Källa: Egen undersökning i kommunen (uthämtat från Kolada) 40

41 Diagram 60 Källa: Socialstyrelsen. Diagram 61 Källa: Egen undersökning i kommunen (uthämtat från Kolada) 41

42 Diagram 62 Källa: Egen undersökning i kommunen (uthämtat från Kolada) Kommentarer social och arbetsmarknad Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är högre än jämförbara kommuner men lägre än riket snitt och kommungruppen. Detta mönster framkommer även om kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärderna inkluderas. Det är stora skillnader mellan de olika verksamheterna. Nettokostnaderna för barn- och ungdomsvård är högre än jämförbara kommuner. Skillnaden har under 2011 minskat. En orsak är att andelen barn och unga som placeras på institution är betydligt högre i Lidköping än i riket och jämförelsegrupperna. Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd är 18 % lägre än jämförbara kommuner och ännu lägre i förhållande till rikets snitt och kommungruppen. Nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder är i nivå med riket men betydligt högre än jämförbara kommuner. Arbetslösheten totalt är högre än jämförbara kommuner, men lägre än rikets snitt och kommungruppen. I mars 2012 var ungdomsarbetslösheten i Lidköping högre i relation till riket och kommunerna i Västra Götaland. Andel ungdomar som ej återaktualiserats ett år efter utredning eller insats har ökat i Lidköping 2011 vilket är positivt. Dock är ett år en ganska kort tid och det skulle vara intressant att göra motsvarande mätning efter tre år. För vuxna med missbruksproblem har nivån ökat något fram till 2011, Lidköpings kommuns värde ligger i nivå med riket. 42

43 Lidköpings utredningstid i antal dagar från påbörjad till avslutad utredning för ungdomar 0-20 år ligger har minskat och uppgår nu till 65 dagar, att jämföra med rikets 104 dagar.. Lönenivåerna för de socialsekreterare 43

44 Kultur- och fritid Diagram 63 Diagram 64 44

45 Diagram 65 Diagram 66 45

46 Resultat från Medborgarundersökningen 2012: Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller... Medel Ingen åsikt möjligheterna till natur- och friluftsliv? ,3 6% tillgången till utflyktsmål? ,0 7% möjligheterna till föreningsliv? ,9 16% tillgången till kulturaktiviteter och evenemang? ,3 13% tillgången till sportevenemang och idrottsaktiviteter? ,0 16% möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? ,0 12% nöjesutbudet? ,2 15% tillgången till parker, grönområden och natur? ,3 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) Neutral (5-7) Missnöjd (1-4) Vad tror du eller tycker du om Lidköpings kommuns insatser för Medel Ingen åsikt...tillgången till olika idrotts- och motionsanläggningar? ,7 14%...skötseln av idrotts- och motionsanläggningar? ,6 27%...standarden på idrottsanläggningarna? ,4 24%...möjligheterna till att utöva idrott i allmänhet? ,9 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) Neutral (5-7) Missnöjd (1-4) Vad tror du eller tycker du om Lidköpings kommuns insatser för Medel Ingen åsikt...tillgången till olika anläggningar för kultur? ,7 23%...biblioteksverksamheten? ,8 14%...verksamheten på Vänermuseet? ,2 32%...ungdomsverksamheten på Sockerbruket? ,7 46%...möjligheterna att utöva kulturaktiviteter i allmänhet? ,9 27% Kommentarer kultur och fritid 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) Neutral (5-7) Missnöjd (1-4) Kostnaderna för kulturområdet är 10 % högre i Lidköping än i riket. Jämfört med jämförbara kommuner är kommunens kostnader 2 % högre och jämfört med kommungruppen 8 % högre. 46

47 Kostnaderna för fritidsområdet är 50 % högre i Lidköping än i riket. Jämfört med jämförbara kommuner är kommunens kostnader 43 % högre och jämfört med kommungruppen 49 % högre. I medborgarundersökningen ställs frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter. I de tre senaste mätningarna har resultatet för frågan blivit 8 vilket utgör snittet av hur nöjd man är på en skala 0-10 där 1 innebär minst nöjd och 10 innebär mest nöjd. Minst nöjda med möjligheten att utöva sina fritidsaktiviteter gällande idrott är åldersgruppen år. I samma undersökning ställs även frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller möjligheterna att utöva kulturaktiviteter i allmänhet. Medelvärdet uppgår i 2012-års undersökning till 6,8 och resultatet har uppgått till samma nivåer de senast tre mätningarna. Minst nöjda med möjligheten att utöva sina kulturaktiviteter är åldersgruppen år. Resultat från fritidsvaneundersökningen 2011 visar: Sex av tio medborgare i Lidköpings kommun anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i kommunen. Fritidsaktiviteter nämnd i undersökningen som prioriterade områden. Åtta av tio medborgare tycker att det är viktigt att kommunen satsar på simhall, friluftsbadplatser samt natur- och stövområden. Även bibliotek, biograf och motionsspår nämns som viktiga områden. 47

48 Samhällsbyggnad och Teknisk Service Diagram 67 Diagram 68 48

49 Diagram 69 Diagram 70 49

50 Resultat från Medborgarundersökningen 2012: Vad tror eller du tycker du om... tillgången till gång- och cykelvägar samt cykelvänliga vägar i Lidköpings kommun? Medel Ingen åsikt 7,8 7% underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i Lidköpings kommun? ,6 10% snöröjning av gång- och cykelvägar i Lidköpings kommun? ,1 15% trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i Lidköpings kommun? ,3 11% belysningen av gång- och cykelvägar i Lidköpings kommun? * ,2 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) (5-7) Missnöjd (1-4) Vad tror eller du tycker du om... Medel Ingen åsikt underhåll av gator och vägar i Lidköpings kommun? ,3 5% snöröjning av gator och vägar i Lidköpings kommun? ,4 4% trafiksäkerheten på gator och vägar i Lidköpings kommun? ,7 4% belysningen av gator och vägar i Lidköpings kommun? * ,9 4% renhållningen av gator och vägar i Lidköpings kommun? ,2 5% renhållningen av parker och allmänna platser i Lidköpings kommun? ,6 4% kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse? ,1 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) (5-7) Missnöjd (1-4) Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller... Medel Ingen åsikt hur trivsam bebyggelsen är? ,5 7% möjligheterna att hitta prisvärt boende? ,7 15% hur det planeras för bostäder? ,8 17% utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? * ,2 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) (5-7) Missnöjd (1-4) 50

51 Vad tror du eller tycker du om Medel Ingen åsikt möjligheterna att lämna tidningar och förpackningar till återvinning? ,2 3% möjligheten att lämna farligt avfall (färger, lösningsmedel m.m.) till insamling? ,4 7% möjligheten att lämna grovavfall (möbler, cyklar m.m.) till insamling? ,4 9% möjligheterna att lämna el- och elektronikavfall till insamling? ,5 7% städningen vid återvinningscentral och återvinningsstationer? ,6 12% servicen på Kartåsens återvinningscentral? ,1 16% sophämtningen i kommunen? ,3 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) Neutral (5-7) Missnöjd (1-4) Kommentarer infrastruktur och skydd Området infrastruktur och skydd omfattar: fysisk och teknisk planering gator,vägar, parkering och parker konsument- och energirådgivning miljö, hälsa och hållbar utveckling näringslivsfrämjande åtgärder räddningstjänst totalförsvar och samhällsskydd turistverksamhet Områdets kostnader redovisas som helhet, samt även de flesta delar. De totala kostnaderna för infrastruktur och skydd har varit högre för Lidköping samtliga år med undantag för år 2011 då Lidköpings kommun ligger lägre än jämförelsekommunerna. Av diagrammen framgår att följande verksamheter är lägre jämfört med jämförbara kommuner, kommungruppen och rikets snitt: Miljö och hälsa, myndighetsutövning Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar Nettokostnaden för gator, vägar, parkering och parker är i nivå med jämförbara kommuner men understiger rikets snitt och kommungruppen. 51

52 Räddningstjänst Diagram 71 Resultat från Medborgarundersökningen 2012: Medel Ingen åsikt Vad tror du eller tycker du om räddningstjänsten i Lidköpings kommun? ,2 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (8-10) (5-7) Missnöjd (1-4) Kommentarer räddningstjänst Lidköpings kommuns kostnader för Räddningstjänsten ligger betydligt lägre än jämförbara kommuner, rikets snitt och kommungruppen. I medborgarundersökningen framgår att Lidköpingsborna i hög utsträckning är nöjd med verksamheten inom Räddningstjänsten. 52

53 Jämförbara kommuner per verksamhetsområde Förskola och skolbarnomsorg: Ängelholm, Enköping, Värnamo, Borlänge, Mjölby, Vänersborg och Uddevalla. Grundskola: Sandviken, Ängelholm, Motala, Hudiksvall, Trelleborg, Alingsås och Landskrona. Gymnasieskola: Alingsås, Upplands Väsby, Västervik, Ängelholm, Enköping, Falköping och Vänersborg. Vård- och omsorg: Alingsås, Vänersborg, Landskrona, Trelleborg, Mjölby, Motala och Värnamo. Social- och arbetsmarknad: Mark, Piteå, Härryda, Alingsås, Oskarshamn, Vallentuna och Höganäs. Kultur- och Fritid: Alingsås, Falkenberg, Vänersborg, Västervik, Ängelholm, Hudiksvall, Kungälv, Trelleborg, Strängnäs och Värnamo. Samhällsbyggnad, Teknisk service och Räddningstjänst (Infrastruktur och skydd) Enköping, Ystad, Varberg, Avesta, Vänersborg, Oskarshamn och Alingsås. Kommungrupp: Borlänge, Eksjö, Enköping, Falkenberg, Falköping, Flen, Hedemora, Hällefors, Karlsborg, Karlshamn, Katrineholm, Kinda, Kristinehamn, Laholm, Landskrona, Leksand, Lidköping, Mariestad, Mark, Mellerud, Mjölby, Motala, Nässjö, Ronneby, Sala, Simrishamn, Skara, Svenljunga, Säffle, Sölvesborg, Ulricehamn, Västervik, Ystad, Åmål och Älmhult. 53

54 Nyckeltalsförklaring Förskola och skolbarnomsorg: Diagram 1: Nettokostnad förskola kr/inv Nettokostnad för förskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser förskola som är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider. Barnen är inskrivna i förskolan. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. Diagram 2: Nettokostnad förskola och fritidshem, kr/inv Se förklaring diagram 1 samt diagram 11. Diagram 3: Kostnad per inskrivet barn i förskolan Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket. Diagram 4: Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, Antal inskrivna barn totalt dividerat med antal barn i kommunen, 1-5 år. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Diagram 5: Antal barn per avdelning, genomsnitt. Totalt antal inskrivna barn dividerat med totalt antal avdelningar. Diagram 6: Antal barn per årsarbetare i förskolan. Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Diagram 7: Andel personal i förskolan med pedagogisk högskoleexamen. Antal årsarbetare totalt med pedagogisk högskoleexamen (förskollärar-, fritidspedagog- respektive lärarutbildning) totalt som arbetar med barn i förskola dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Diagram 8: Kostnad per barn i pedagogisk omsorg Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för pedagogisk omsorg, dividerat med Medeltal av antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg år t-1 och år t. Avser samtlig regi. Källa: SCB. Diagram 9: Andel barn 1-5 år inskrivna i pedagogisk omsorg. Antal inskrivna barn inom pedagogisk omsorg totalt, 1-5 år dividerat med totalt antal barn inskrivna i förskola samt totalt antal barn inskrivna inom pedagogisk omsorg, 1-5 år. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: SCB och Skolverket. Diagram 10: Kostnad per inskrivet barn i Fritidshem Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för fritidshem, tkr dividerat med Medeltal av antal inskrivna barn i fritidshem år t-1 och år t. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket. 54

55 Diagram 11: Nettokostnad fritidshem kr/inv Nettokostnad för fritidshem tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten. Barnen är inskrivna. Fritidshemmet kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i mer eller mindre utsträckning integrerad med förskoleklassen och/eller den obligatoriska skolan. Verksamheten kan för de äldre barnen ibland ha andra benämningar t.ex. fritidsklubb, innehåller även fritidshem för särskolebarn om dessa är inskrivna i fritidshem. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. Diagram 12: Antal inskrivna barn per årsarbetare Fritidshem. Antal inskrivna barn i fritidshem totalt dividerat med totalt antal årsarbetare som arbetar med barn i fritidshem. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Diagram 13: Antal inskrivna barn per avdelning Fritidshem. Elevgrupp, antal elever per avdelning, 2003-Antal inskrivna barn totalt dividerat med antal avdelningar totalt. Med en avdelning menas en barngrupp i vilken fritidshemsverksamhet bedrivs. Grundskola: Diagram 14: Nettokostnad grundskola inkl förskoleklass kr/inv Nettokostnad för grundskola inklusive förskoleklass, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB Diagram 15: Nettokostnad grundskola kr/inv Diagram 16: Nettokostnad förskoleklass kr/inv Diagram 17: Kostnad grundskola hemkommun kr/elev Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för grundskola hemkommun, kr/elev dividerat med antal elever i grundskola som är folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser samtlig regi.. Källa: SCB och Skolverket. Diagram 18: Genomsnittligt meritvärde åk 9. Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i skolor belägna i kommunen, oavsett folkbok-föringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320. Diagram 19: Andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen. Andel (%) av avgångseleverna som uppnått målen, d v s betyget Godkänd eller högre, i samtliga ämnen under läsåret. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Diagram 20: Andel elever i åk 9 med minst G i svenska, matematik och engelska. Antal elever med minst godkänt i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska i årskurs 9 dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och 55

56 kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever i skolor belägna i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Diagram 21: Andel elever med minst G i ämnesprov i åk 9. Indikatorn visar andelen (%) elever med minst Godkänd i ämnesprovet i engelska, matematik och svenska, av de elever som fått ett provbetyg i ämnet och avslutat årskurs 9. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Alla grundskolor som har elever i årskurs 9 deltar i ämnesprovinsamlingen. Endast elever som genomfört samtliga delprov får ett sammanvägt provresultat för de olika delproven som ingår i varje ämne. Diagram 22: Elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska och matematik i åk 3, genomsnittlig andel (%) Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i svenska och matematik i årskurs 3. Beräknas som antal godkända elever i matematik + antal godkända elever i svenska) / (totalt antal deltagande elever i matematik + totalt antal deltagande elever i svenska. Avser elever i både kommunala och fristående skolor i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Skolverket och SCB Diagram 23: Antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, i kommunala och fristående skolor i kommunen. Övrig pedagogisk personal (förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket (Siris). Diagram 24: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. Andel (%) lärare i årskurs 1-9, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis, i kommunala och fristående skolor i kommunen. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Diagram 25: Effektivitetstal och sammanvägt resultat Grundskola (ranking) Effektivitetstal utgörs av att nedanstående resultatindikatorer i Öppna Jämförelser Grundskola vägs samman med den procentuella avvikelsen från standardkostnaden: Andel som uppnått målen i samtliga ämnen Genomsnittligt meritvärde Andel behöriga till gymnasieskolan Resultat ämnesprov åk 9 Indikatorerna har standardiserats och vägts samman så att kostnadsindikatorn väger i stort sett lika mycket som resultatindikatorerna. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner, vilket betyder att låga siffror är positiva resultat. Sammanvägt resultat i grundskolan är framtaget utifrån värden för de fyra ovanstående indikatorerna men har ej vägt samman med den procentuella avvikelsen från standardkostnaden. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner. 56

LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2015-2017 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Januari 2014 2014-01-21 Innehåll Innehåll... 2 Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 4 Sammanfattande kostnadsbild

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

LIDKÖPING - i jämförelse med andra

LIDKÖPING - i jämförelse med andra LIDKÖPING - i jämförelse med andra Underlag till inriktningsbeslut 215 SPB 216-218 Version 215-1-2 Sidan 2 av 63 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande bild av Lidköping i jämförelse med andra...

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Tillgänglighet och förtroende

Tillgänglighet och förtroende Inledning År 2014 gjordes en omfattande kartläggning av nyckeltal som kan användas som indikatorer för att mäta en kommuns kvalitet. Kartläggningen gjordes med utgångspunkt i de indikatorer som används

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 150421 www.varnamo.se/budget2016bbvår M Deltagare i Analysgruppen Ekonomi Monica Karlsson KLK Peter Karlsson BUN, slutat OMS, föräldrarledig Kvalitet-/utveckling

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Rapport från Analysgruppen. Budgetberedningen 130423

Rapport från Analysgruppen. Budgetberedningen 130423 Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 130423 Alla kompletta filer per förvaltning finns på budgethemsidan www.varnamo.se/budget2014. I alla filer finns en sammanfattning per förvaltning som visar

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 15422 www.varnamo.se/budget216bbvår H 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Åldersfördelning per kommun, andel (%) 5,9 5,6 6,4 6,5 4,4 5,4 5,9 6,8 6, 14,8 14,5 16,4 16,7 14,7

Läs mer

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013 215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3;

Läs mer

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Kostnad hemtjänst & särsk. boende / inv. 65+ Avvikelse från standardkostnad Avvikelse från standardkostnad Avvikelse (procent) från

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Barn- och utbildningsnämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 6 1.3 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått...9 2 -07-04

Läs mer

Redovisning från analysgruppen. Mål- och budgetdag 2/

Redovisning från analysgruppen. Mål- och budgetdag 2/ Redovisning från analysgruppen Mål- och budgetdag 2/12 2015 M KS/Budgetberedningen Nyckeltal Representanter Kvalitets- o utvecklingsgruppen Analysgruppen Representanter Ekonomgruppen Deltagare i analysgruppen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens

Läs mer

Deloitte. Jämförelsetal förår 2014. ömradomå. Timrå kommun 2015-10-15. Dnr. Dpl.

Deloitte. Jämförelsetal förår 2014. ömradomå. Timrå kommun 2015-10-15. Dnr. Dpl. Deloitte. ömradomå 2015-10-15 Dnr. Dpl. Jämförelsetal förår 2014 Timrå kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Iakttagelser... 3 1.inledning...4 Uppdrag

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Lidköpings kommun Medborgarundersökning g 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Verksamheter i Lidköpings kommun Fakta om undersökningen 3 - Bemötande och Tillgänglighet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2013

SKL:s Öppna jämförelser 2013 1 Bo Gertsson 2013-04-10 I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 Uppdragshandling Socialnämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...7 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten visas en

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 2013-10-01... 1 1. Inledning... 2 2. Datainsamling... 4 3. Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Verksamhetsnyckeltal. Övergripande verksamhet. 1. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 2012 44 av 142

Verksamhetsnyckeltal. Övergripande verksamhet. 1. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 2012 44 av 142 Verksamhetsnyckeltal Övergripande verksamhet 1. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer