Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sid 1(23 ) Instans Socialutskottet Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Jonasson (KD) ordförande Birgitta Olsson-Johansson (S) Willy Gollwitzer (FP) ersättare Elisabeth Eklund-Svensson (KD) Margareta Schneider Persson (M) Ulf Brandin (S) Bengt Andersson, socialchef Boris Filipovic, vikarierande förvaltningsekonom Anna Engström, individ- och familjeomsorgschef 11, 22 Anicka Gunnarsson, socialsekreterare 3, 6-7 Leif Blåberg, socialsekreterare 2 Kerstin Schön-Jonsson, socialsekreterare 4-5 Tina M Bravö, socialsekreterare 3, 6-7 Magnus Falk, verksamhetschef 12, 14, 22 Susanne Hultquist, verksamhetschef 8, 12, 22 Åsa Wallesjö, sekreterare Margareta Schneider Persson Socialkontoret , Underskrifter Socialchef... Bengt Andersson Ordförande... Björn Jonasson Justerande... Margareta Schneider Persson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Socialutskottet Sammanträdesdatum Paragrafer 1-22 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Gnosjö Underskrift... Åsa Wallesjö

2 Socialutskottet 2 3 Borttaget enligt 26 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

3 Socialutskottet 3 4 Borttaget enligt 26 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

4 Socialutskottet 4 5 Borttaget enligt 26 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

5 Socialutskottet 5 6 Borttaget enligt 26 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

6 Socialutskottet 6 7 Borttaget enligt 26 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

7 Socialutskottet 7 8 Borttaget enligt 26 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

8 Socialutskottet 8 9 Borttaget enligt 26 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

9 Socialutskottet 9 10 Borttaget enligt 26 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

10 Socialutskottet Sekretesslagen Socialchef Bengt Andersson informerar socialutskottet om sekretesslagen.

11 Socialutskottet Förslag till ändring av regler avseende introduktionsersättning för nyanlända IFO-chef Anna Engström föredrar ärendet. Med anledning av att Gislaveds kommun från och med 1 januari 2011 ändrar sina regler avseende introduktionsersättning för nyanlända som erhållit uppehållstillstånd före 1 november 2010, har även flyktingmottagningen i Gnosjö sett över sina regler. Föreligger IFO-chef Anna Engströms skrivelse daterad Socialutskottet beslutar att reglerna avseende inneboende med introduktionsersättning ändras enligt IFO-chef Anna Engströms förslag daterat , att ändringen gäller från och med samt, att uppföljning av beslutet redovisas på socialutskottets sammanträde Expedieras till: Anna Engström Akten

12 Socialutskottet Britta-Lisa och Karl Anderssons minnesfond Verksamhetscheferna Susanne Hultquist och Magnus Falk föredrar ärendet. Skrivelsen daterad föreligger som underlag fick Rosendal och Bäckgården genom testamente en stor penninggåva. Dessa medel ska användas till de inneboendes trevnad i begreppets vidaste bemärkning. Föreståndare på respektive Bäckgården/ Rosendal avgör i samråd med personalen, hur medlen skall utnyttjas utifrån andemeningen i testamentet. Dessa medel ska kunna sökas och beviljas genom socialnämnd som föregås av ett förtroenderåd som lämnar förslag på användning. Förtroenderåden med politisk medverkan har varit svår de senaste åren då ingen kontaktpolitiker varit tillgänglig. Verksamhetscheferna har istället haft råd med anhöriga. Verksamhetscheferna ansöker om att få utbilda 9 personal i taktilstimulering från de särskilda boendeformerna inom äldreomsorgen. Efterfrågan på personal med utbildning i taktilstimulering har funnits sedan flera år tillbaka från både anhöriga, boende och personal. Socialutskottet beslutar att bevilja de särskilda boende formerna inom äldreomsorgen att använda de fonderade medlen till utbildning för 9 personal i taktilstimulering, resor och övernattning enligt förslaget daterat Expedieras till: Susanne Hultquist Magnus Falk Akten

13 Socialutskottet Förslag till detaljbudget 2011 Vikarierande förvaltningsekonom Boris Filipovic föredrar ärendet. Enligt Boris Filipovics skrivelse daterad skall 1 899mkr fördelas på flera poster. Summan enligt förslaget skall täcka: Dagverksamhet 600 tkr Demenshandledare 400 tkr Personliga assistentgrupper 890 tkr Socialutskottet beslutar att godkänna fördelningen enligt Boris Filipovics redovisning. Expedieras till: Boris Filipovic Akten

14 Socialutskottet Tjänstetillsättning inom demensvården Verksamhetschef Magnus Falk föredrar ärendet. Föreligger verksamhetschef Magnus Falks skrivelse daterad , att få tillsätta en demenshandledare på 100% och två personal till dagverksamheten, vardera på 75% med bas på Bäckgården. Tjänsterna finns i personalbudgeten. Socialutskottet beslutar att uppdra åt verksamhetschef Magnus Falk att anställa en demenshandledare på 100% och två personal, vardera på 75% till den planerade dagverksamheten med bas på Bäckgården. Expedieras till: Magnus Falk Akten

15 Socialutskottet Socialnämndens arbetsutskott LOV i Gnosjö kommun valfrihetssystem inom hemtjänsten Utredare Inger Paulsson Axell föredrar ärendet för socialnämndens arbetsutskott. Föreligger utredare Inger Paulsson Axells förslag till förfrågningsunderlag för införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten i Gnosjö kommun, daterat Socialnämndens arbetsutskott beslutar att efter genomgång av utredare Inger Paulsson Axells framtagna material, hänskjuta frågan till socialutskottet i januari månad för beslut i frågan. Socialchef Bengt Andersson föredrar ärendet. Socialutskottet beslutar att ge i uppdrag åt socialchef Bengt Andersson och vikarierande förvaltningsekonom Boris Filipovic att tillsammans med it-enheten utreda frågan vidare, att ta fram ett kostnadsförslag för utförd hemtjänsttimme för beslut i socialutskottet samt, att godkänna Inger Paulsson Axells förslag till förfrågningsunderlag för införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten i Gnosjö kommun. Expedieras till: Bengt Andersson Boris Filipovic Akten

16 Socialutskottet Prövning av återbesättning av tjänster Ett beslut har tagits av kommunstyrelsen , 112 och , att alla utskott (för samhällsbyggnadsnämnden av dess arbetsutskott) skall pröva återbesättningen av tjänster, prövningen gäller ej korttidsvikariat understigande tre månader. Föreligger verksamhetschef Elisabeth Linderos förslag daterat över ledigförklarad tillsvidaretjänst som undersköterska 100 % i hemtjänsten, Hillerstorp med tillträde Tjänsten finns inom given budgetram. Socialutskottet beslutar att återbesätta tillsvidaretjänsten som undersköterska 100 % i hemtjänsten, Hillerstorp med tillträde Expedieras till: Elisabeth Linderos Akten

17 Socialutskottet Bildande av nätverk mellan ett antal kommuner kring LSS-verksamhet Socialchef Bengt Andersson föredrar ärendet för socialutskottet. LSS-verksamheten är en komplex verksamhet med ett delat ansvar mellan stat, kommun och till vissa delar även med landstinget. Detta leder till gråzonsdiskussioner i ansvar och fördelningsfrågor mellan huvudmännen. I verksamheten ingår ofta även privata entreprenörer som utför bland annat personlig assistans, vilket ytterligare komplicerar samverkansfrågorna. Till detta finns ett utjämningssystem som fördelar kostnaderna mellan kommunerna utifrån ett antal olika beräkningsmodeller eller utjämningssystem. Aneby, Boxholm, Kinda, Ydre, Vetlanda och Gnosjö kommuner har fört en dialog om att bilda ett nätverk för att tillsammans arbeta fram riktlinjer och vägledning gällande arbetsformer med assistansbolag och andra privata företag, liksom vägledning i frågor som berör utjämningssystemet. Till nätverket är tänkt att engagera Öhrlings Pricewatherhousecoopers (PwC) AB som ansvarig för samordningen av nätverket. Socialutskottet beslutar att uppdra åt socialchef Bengt Andersson att i samråd med Öhrlings PwC se över kommunens rutiner för avtal med assistansbolag samt framtagande av underlag till utjämningssystem m.m, att utreda förutsättningarna för att skapa ett nätverk med intresserade kommuner kring utvecklingsfrågan rörande LSS-verksamheten samt, att redovisa resultatet vid socialutskottets sammanträde Expedieras till: Bengt Andersson Akten

18 Socialutskottet Socialutskottets sammanträdestid Socialutskottets ordförande Björn Jonasson tar upp frågan angående vilket klockslag socialutskottets sammanträden skall börja. Förslag från Björn Jonasson är att socialutskottets sammanträden börjar klockan Socialutskottet beslutar enligt ordförande Björn Jonassons förslag.

19 Socialutskottet Synpunkter från PRO-samrådsgrupp Birgitta Olsson-Johansson (S) framför PRO-samrådsgrupps synpunkter om Kommunala pensionärsrådet. De önskar: att få information om hela årets sammanträdestider för Kommunala pensionärsrådet att ersättare också blir kallade till sammanträdet att få hemskickat kallelsen minst en vecka före sammanträdesdagen att få handlingar utskickade med kallelsen och även till ersättare att få träffa samhällsbyggnadsnämnden vid något tillfälle att protokollet skickas ut direkt efter justering och inte i samband med kallelsen Socialutskottet beslutar att ta till sig synpunkterna från PRO-samrådsgrupp och inför 2011-års sammanträden göra förändringar. Punkten där samrådsgruppen önskar att ersättare blir kallade till sammanträden är inte möjlig på grund av platsbrist. Expedieras till: PRO-samrådsgrupp Bengt Andersson Akten

20 Socialutskottet Redovisning av delegeringsbeslut 1. Av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen fattade delegeringsbeslut under tiden till och med Enligt särskild förteckning daterad Av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen fattade delegeringsbeslut under tiden till och med Enligt särskild förteckning daterad Av bostadsanpassningshandläggare Lisbeth Sandkvist fattade delegeringsbeslut till och med Bostadsanpassningsbidrag Socialutskottet beslutar att godkänna redovisningen av delegerade ärenden. Expedieras till: Akten

21 Socialutskottet Ärende för kännedom Följande rapporter, skrivelser, protokollsutdrag m.m. anmäldes och lägges till handlingarna: 1. Kommunfullmäktige 126, ; Revidering av arvodesreglemente för kommunens förtroendevalda - social beredskap för socialutskottets ordförande. Dnr: Kommunfullmäktige 129, ; Treårsplan Dnr: Kommunfullmäktige 132, ; Fördelning av medel från kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter. Dnr: Kommunstyrelsen 176, ; Fortsatt prövning av återbesättning av tjänster. Dnr: Kommunfullmäktige 114, ; Socialberedskap inom socialtjänsten. Dnr: Kommunfullmäktige 112, ; Taxor Dnr: Kommunstyrelsen 188, ; Struktur och riktlinjer för hantering av e-post i ny politisk organisation. Dnr: Inbjudan till utbildning för nyvalda i Gnosjö kommun den 20/1, 26/1 och 24/2 i aulan på GKC. Expedieras till: Akten

22 Socialutskottet Information/Diskussionsärenden/Avrapporteringar 1. Socialchef Bengt Andersson informerar om kommunaliseringen av hemsjukvården. 2. Birgitta Olsson-Johansson (S) tar upp frågan om förtroenderådet på Bäckgården, Rosendal och Hamngården skall finnas kvar. Socialchef Bengt Andersson skall undersöka saken. 3. Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor diskuterades. Socialchef Bengt Andersson arbetar med att revidera rådens reglementen och har ett uppdrag att lämna en skrivelse till kommunstyrelsen med förslag på till vilket utskott råden skall tillhöra. 4. Socialchef Bengt Andersson informerar om Utkikens verksamhet. Det är 50 deltagare som är med i projektet. Bifogad bilaga, projektledare Kajsa Amilons sammanfattning av Utkikens verksamhet 2010, daterad Dnr: IFO-chef Anna Engström informerar att den nya jourverksamheten har startat upp. Socialsekreterarna har haft något telefonsamtal där de fått göra en insats. Socialutskottets ordförande Björn Jonasson har inte haft något samtal hittills. Björn Jonasson kommer att föra jourrapport och föreslår att socialsekreterarna gör detsamma. 6. Socialutskottets ordförande Björn Jonasson tar upp frågan om fördelning av jourtillägg. Björn meddelar att han själv tar hela ansvaret för jouren. Skulle han vara otillgänglig lämnar han över ansvaret till 1:e vice ordförande Birgitta Olsson-Johansson. I dessa fall meddelar Björn även IFO-chef Anna Engström. 7. Vikarierande förvaltningsekonom Boris Filipovic redovisar försörjningsstödet för 2009 och Dnr: Verksamhetschefer Susanne Hultquist och Magnus Falk redogör för den svåra situationen på korttids och särskilt boende platser i kommunen. Det är för tillfället inga lediga platser varken på korttids eller särskilt boende. Fem personer har beviljats plats på särskilt boende och väntar på att flytta in. Ytterligare någon kommer inom kort att beviljas plats på särskilt boende. Två personer vistas på Värnamo sjukhus där kommunen nu har betalningsansvar. Expedieras till: Akten

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-21 Sid 1(9) Instans Socialutskottet extra Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 15.00 Beslutande Björn Jonasson (KD) ordförande Birgitta Olsson-Johansson (S) Thomas

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 april 2011 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer